KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi, 3- Subasman vizesi 4. Kat vizesi 5- Çatı vizesi 6- Maliye iliģik kesme belgesi 7- Temizlik iģleri müdürlüğünden çöp konteyneri yazısı 8- Asansör çalıģma ruhsatı,(projede asansör varsa) 1 Yapı Kullanım izin Belgesi 9- SGK'dan iliģiksiz belgesi, 10- Telefon ankastre yazısı 11- Adres belirten numarataj yazısı, 12 -Sığınak raporu ( projede sığınak varsa ) 13- Harçlar 14- Fenni mesul raporu ( ĠnĢaatta TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığına dair ) 2 gün 15- Fen iģleri müdürlüğünden kaldırım kanalizasyon emanetinin alındığına dair yazı 16- Yapı ruhsatı fotokopisi ( vizeleri tamamlanmıģ ) 17- Yapı Denetim Bürosu Müracaatları 2 Yapı kontrol servisi vize iģlemleri 1- Toprak vizesi için zemin iyileģtirmesi varsa Jeoloji ve ĠnĢaat mühendislerinin hazırladığı zemin raporu ve yerinde görülmesi. 90'ar Dakika 2- Temel vizesi için demir numune sonucu, bağımsız, TSEK belgeli firmalardan alınmıģ belge ve temel kontrolü için yerinde görülmesi. 3- Su basman vizesi için harita mühendisinin hazırladığı, su basmanının uygun olduğu, yola ve komģu parsele tecavüzünün bulunmadığına dair vaziyet planı ve yerinde görülmesi. 4- Kat vizesi için her kat için atılan betonun bağımsız, TSEK belgeli firmalardan alınan numunelerin test sonuçlarını gösterir raporların getirilmesi ve her katın yerinde görülmesi. 5- Her kat kontrolüne gidilirken bir önceki kata ait 7 günlük beton numune sonucu raporu getirilmesi ve her katın yerinde görülmesi. Yapı Denetim Bürosu seviyelere göre hakediģ tanzimi 3 Yapı Denetim HakediĢleri 3 Gün 1-Dilekçe + fenni mesul görevlendirme (BORÇ TAKĠBĠ) 2-Tapu ve tapu kaydı (HER BĠNA ĠÇĠN) 3-Ġmar çapı (HER BĠNA ĠÇĠN) 4-TedaĢ -Telekom görüģü (ÇAPTA BELĠRTĠLMĠġSE) 5-Yıkım formu (ÇAPTA BELĠRTĠLMĠġSE) 6-Jeolojik zemin etüt raporu(her BĠNA ĠÇĠN) 7-Joteknik etüt (TOPLAM 5 KAT) 4 Yapı Ruhsat Formu 8-ĠyileĢtirme projesi-yükleme deneyi (GEREKLĠ ĠSE) 30 gün 9-Ġksa projesi ve kurum görüģleri (ĠKSA GEREKLĠ ĠSE) 10-Aplikasyon krokisi (HER BĠNA ĠÇĠN) 11-Harita mühendisi taahhüdü (HER BĠNA ĠÇĠN) 12-Yol kotu-kanal kotu tutanakları (HER BĠNA ĠÇĠN) 13-Emlak vergi değeri (HER BĠNA ĠÇĠN) 14-Mimar taahhüdü (HER BĠNA ĠÇĠN) 15.Mimari proje 5 takım (ODA BĠLGĠ FÖYÜ) 16-Ġtfaiye onayı (HER BĠNA ĠÇĠN) 17-Estetik kurul onayı (ĠMAR DURUMU 4 KAT ĠÇĠN) 18-Projede fenni mesullerin tablosu (HER BĠNA ĠÇĠN) 19-Mimari projede tapu kaydı (HER BĠNA ĠÇĠN)

2 20-Toplam inģaat alanı ve bağımsız bölüm numaraları (HER BĠNA ĠÇĠN) 21-Kapıcı dairesi (12 DAĠRE ÜZERĠ) 22-Sığınak projesi ve hesap raporu (800 M² VE ÜZERĠ) 23-Sürveyanlar taahhüdü (3000 M² VE ÜZERĠ) 24-Kurul kararı (SĠT ALANINDA) 25-Yangın vanası (16 BAĞ. BÖL. VE ÜZERĠ) 26-ĠnĢaat mühendisi taahhüdü (HER BĠNA ĠÇĠN) Yapı Ruhsat Formu 27-Betonarme proje 5 takım (HER BĠNA ĠÇĠN) 28-1 tk. Statik ve betonarme hesaplar (HER BĠNA ĠÇĠN) 29-Pafta-ada-parsel yazımı (Y.YAPI) 30-Elektrik müh. Taahhüdü (HER BĠNA ĠÇĠN) 31-Elektrik tesisat projesi (HER BĠNA ĠÇĠN) 32-PTT. tesisat projesi ve alındısı (HER BĠNA ĠÇĠN) 33-Makine müh. Taahhüdü (HER BĠNA ĠÇĠN) 34-Sıhhi tesisat projesi ve alındısı (HER BĠNA ĠÇĠN) 35-ısı yalıtım projesi ve alındısı (HER BĠNA ĠÇĠN) 36-Kalorifer tesisat projesi ve alındısı (KALORĠFERLĠ ĠSE) 37-Yangın tesisat projesi ve alındısı (7 KAT VE ÜZERĠ UMUMĠ BĠNA) 38-Havalandırma projesi ve alındısı (SIĞINAKLI ĠSE) 39-Asansör projesi ve alındısı (5 KAT VE ÜZERĠ-UMUMĠ) 40-Otopark emaneti ve yazısı (HER BĠNA ĠÇĠN) 41-Tabela ücreti (HER BĠNA ĠÇĠN) 42-Toprak hafriyat harcı (HER BĠNA ĠÇĠN) 43-Bina inģaat harcı (HER BĠNA ĠÇĠN) 44-Plan proje tasdik harcı (HER BĠNA ĠÇĠN) 45-Varsa eski ruhsatların fotokopisi (HER BĠNA ĠÇĠN) 4 Yapı Ruhsat Formu 30 gün 46-YeĢil alan parsı (SANAYĠ ÖN KAPATMALARINDA) 47-Ġmza sirküleri yetki belgeleri (ġġrket V.S. ) 48-Encümen kararı (MUVAKKAT ĠSE) 49-CD (Y.YAPI +TADĠLAT) 50-Karot ve demir çekme sonuçları (GÜÇLENDĠRME ĠSE) 51-Sağlık koruma bandı yazısı (ĠMALATHANE GĠBĠ TESĠSLERDE) 52-Karayolu geçiģ izin belgesi (KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK YAPILADA) 53- Yapı Denetim Bürosu Müracaatları a)- Tapu Foptokopisi b)- Ruhsat fotokopisi (iskân ruhsatı, imar affı ruhsatı, inģaat ruhsatı) c) yılından önce yapılan yapılar için tahrir belgesi 5 Çatı tamiratı için dilekçe 3 Gün b)- Ruhsat fotokopisi (iskân ruhsatı, imar affı ruhsatı, inģaat ruhsatı) 6 Sıva, boya, badana, döģeme, elektrik, sıhhi tesisat ve mantolama tamirleri için dilekçe c) yılından önce yapılan yapılar için tahrir belgesi e)- MüĢterek kullanılan binalarda yönetim kararı 3Gün b)- Kadastro müdürlüğünden aplikasyon krokisi 7 Bahçe tanzimi için dilekçe 3 Gün c)- MüĢterek kullanılan alanlarda yönetim kurulu kararı

3 8 Ruhsatsız yapılan inģaatlara zabıt varakası düzenlenmesi b)- Yapı ruhsatı 1 gün 9 ġikayet dilekçelerinin değerlendirilmesi 3 gün 10 Merkezde 42 mahallenin ve Belediye Her hafta içi periyodikler halinde kaçak inģaat denetimin yapılması sınırları içine alınan 19 köyün denetlenmesi b)- Fenni mesul sorumluluk belgesi c)- Ġmar durumu d)- ġahsın olmadığı anda vekaletname olması 11 ġahısların mevcut bina için yıkım dilekçesi e)- Yıkım formunun doldurulması 3 gün 1-BaĢvuru 2-Tapu Fotokopisi 3-Ġmar Durum Belgesi 4-Tevhid Ġfraz ve yola terk iģlemleri için Kadastral değiģiklik haritası 12 Kurula Ġletilecek Dosyalar 10gün 5-Yeni yapılanma talebi için yeni yapı projesi 6-Tescilli binaların röleve,restitüsyon,restorasyon projesi 13 Onarım Ġzni 1-Tapu fotokopisi 2-TaĢınmaza ait tahrir kaydı,yapı kullanma izin belgesi veya ruhsat fotokopisi 15 Gün 1 adet imar durum çapı 14 ĠnĢaat Ruhsatları için ilgili çaplara bina numarası verilmesi ulusal adres veri tabanına iģlenmesi Dakika Zaruri hallerde tapu bilgileri 15 Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Müdürlüğü tarafından Bina Kapı No sunu bilmeyen vatandaģların Kapı No larını öğrenmesi Dakika Dilekçe ve Tapu bilgileri 16 VatandaĢların gerek bina gerekse iģyerlerinin adres bilgisini resmi yazı olarak verilmesi 2 Gün 17 Bina Kapı No su Verilmesi Harç makbuzu Dakika Dilekçe ve Tapu bilgileri 18 VatandaĢların gerek bina gerekse iģyerlerinin adres bilgisini resmi yazı olarak verilmesi 2 Gün Dilekçe 19 VatandaĢların sokak ismi verilmesi ile ilgili veya mahalle değiģikliği ile ilgili talepleri 2 Ay

4 20 VatandaĢın dilekçe müracaatı Dilekçe ve ekleri (aplikasyon krokisi, tapu senedi, inģaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi) (yukarıda belirtilen ekler dilekçenin gittiği servislere göre istenmektedir) Dakika 21 Gelen telefonlara cevap verilmesi, vatandaģların fotokopilerinin çekilmesi Anında BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda aģağıdaki müracaat yerine baģvurunuz. Müracaat Yeri: Yapı Kontrol Müdürü Ġsim : Hakan ÖZĠLTÜRK Unvan: Müdür Adres: Belediye Kültür Sarayı: Tel:

5

6

7

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU RA SUNULAN 1 NİKÂH İŞLEMLERİ 1- NÜFUS CÜZDANI, 2- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, 3- EVLENME BEYANNAMESİ, 4- FOTOĞRAF, 5- SAĞLIK RAPORU, 6- İZİN BELGESİ (BAŞKA ŞEHİRLERDE NİKÂH YAPTIRMAK İSTEYENLER İÇİN), 7- RESİMLİ

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 SUNULAN HİZMETİN E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA 2 ONLİNE ÖDEME 3 NİKAH İŞLEMLERİ 4 İHALE İŞLEMLERİ (4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKI KANUNU Gereği Abone

Detaylı

ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ĠLĠ PALANDÖKEN BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI 1 Yapı Kullanım Ġzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1-BaĢvuru Dilekçesi

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı