2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı ve TeĢkilat ġeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları...8 a. Ġdari Personel Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi.. 9 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri. 10 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...11 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları...11 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.12 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler 13 B. Zayıflıklar..13 C. Değerlendirme...13 V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 2

3 HARCAMA YETKĠLĠSĠ SUNUġU Ordu Üniversitesi nin kuruluģundan bu yana sermaye yatırımlarını gerçekleģtirmekte olan Daire BaĢkanlığımız, ilk olarak Ordu Üniversitesi 15 Yıllık GeliĢim Planını hazırlamıģtır. Bu plan doğrultusunda geçen 6 yıllık süre içersinde sözleģme bedelleri toplamı yaklaģık ,00 TL ve m² kapalı alana sahip olan 4 adet fakülte binasının (Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası), Spor Salonunun ve Merkezi AraĢtırma Laboratuarın yapımını tamamlayarak hizmete açmıģtır. Bunun yanında 25 den fazla altyapı ve büyük onarım ihalesi yaparak her yıl Üniversitemizin tüm binalarında kapsamlı büyük onarım ve altyapı çalıģmaları yapmıģtır. Ayrıca acil ihtiyaç hallerinde de gerekli binalarda küçük onarım iģleri yapmıģtır. Ġlimiz ve Üniversitemiz için acil ve zaruri ihtiyaç olan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinin yapılacağı toplam 24 parselden oluģan ,27m² lik arazinin kamulaģtırılması yapılmıģ olup, bunun yanında Cumhuriyet YerleĢkesinin güneyindeki ,27 m² lik arazinin kamulaģtırılması yapılacaktır. Daire BaĢkanlığımız 2013 yılı için DiĢ Hekimliği Fakülte Binası, Ziraat Fakültesi BBlok Binası ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte Binasının yapımına baģlayacaktır. Daire BaĢkanlığımız Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek suretiyle gerekli sermaye yatırımlarını hayata geçirecektir yılının ayrıntılı değerlendirmesi bu faaliyet raporu içeriğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Stratejik amaçlarımızın anlaģılabilmesi için bazı istatistiki verilere yer verilmiģtir. BelirlemiĢ olduğumuz amaçlara ulaģabilmek için takım çalıģması bilincinde, paylaģımcı ve katılımcı bir yapı içinde çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz. Elk. Müh. Recep ARSLAN Yapı ĠĢleri ve Tek. D. BĢk. 3

4 I GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Daire BaĢkanlığımız Üniversitemizde eğitim ve öğretimin, bilimsel ve teknolojik geliģmeler ıģığında, en üst seviyede teknolojik altyapı ve donanıma sahip bir Ģekilde, gerçekleģtirilebilmesi için sermaye yatırımlarını, ilgili mevzuatlara uygun bir Ģekilde, gerçekleģtirmeyi kendine misyon edinmiģtir. Vizyon ÇağdaĢ ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaģmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği doğru ve güvenilir Ģekilde sağlayıp sermaye yatırım faaliyetlerini yürütmek. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitimöğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleģtirilmesine yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında yer alacak bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleģme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, iģletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıģmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalıģmalarının yapılması KamulaĢtırılacak olan yerlerin tespitini yapılması Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale iģlemlerinin yapılmasını, Ġhalesi yapılan bina inģaatlarını, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırır, uygulama çalıģmalarını yerinde bire bir izler ve denetler. BaĢbakanlık, Kamu Ġhale Kurumu, SayıĢtay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluģları ile ilgili yazıģmaları yapmak. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire BaĢkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluģlarla ilgili resmi yazıģmaları yapmak ve iģlemleri yürütmek. Tahakkuk iģlemlerini yapmak. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inģa edilmesini sağlamak. ĠĢ ve iģçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek. ġantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inģaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iģ programlarını hazırlayarak gerçekleģmesini sağlamak, hakediģleri hazırlamak ve hakediģ incelemesinin yapılması Geçici ve kesin kabul iģlemlerini yapılması. Süre uzatım kararlarını verilmesi. KeĢif artıģlarını hazırlanması. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması. YaklaĢık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması. HakediĢ sonrası her iģ için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması ĠĢ ve iģlemlerini merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırır, uygulama çalıģmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul iģlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleģtirir. 4

5 Ġdari Binalar Derslik Laboratuar Kantin, Kafe vb. Lojman Yurtlar Sirkülâsyon Alanı Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Konferans Salonu Toplam 1.1 Fiziki Alanların Dağılımı (m 2 ) Birim Adı Rektörlük Rektörlük ve Ġdari Hizmet Binası FAKÜLTELER Ordu Fen Edebiyat Fak. A Blok Ünye Ġkt. ve Ġdari Bil. Fak Ordu Ziraat Fakültesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Fakültesi Binasında Hizmet Vermektedir Eğitim Fakültesi Morfoloji Binası YÜKSEKOKULLAR Sağlık Beden Eğitimi ve Spor Binası MESLEK YÜKSEKOKULLARI Teknik Bilimler Meslek Turz. Uygulama Rest. Sosyal Bilimler Meslek Mesudiye Meslek Ünye Meslek Fatsa Meslek Ulubey Meslek AkkuĢ Meslek ENSTĠTÜLER Sağlık Bilimleri Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MER. ARAġTIRMA LABORATUARI TAġBAġI KÜLTÜR MERKEZĠ Eğitim Fakültesi Binasında Hizmet Vermektedir DiĢ Hekimliği Fakültesi Binasında Hizmet Vermektedir Eğitim Fakültesi Binasında Hizmet Vermektedir. Eğitim Fakültesi Binasında Hizmet Vermektedir Toplam Fiziki Alan

6 1.2 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 18 Adet Kantin Alanı: m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 17 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m Misafirhaneler Misafirhane Sayısı:0 Adet Misafirhane Kapasitesi: 0 KiĢi Öğrenci Yurtları Yurt Sayısı:1 Yurt Bürüt Alanı:1.512 m Lojmanlar Lojman Sayısı: 3 Adet Lojman Bürüt Alanı: 929 m Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 2 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 8 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m2 6

7 2 Örgüt Yapısı DAĠRE BAġKANI Elk.Müh.Recep ARSLAN ĠDARĠ BÜRO VE ARġĠV Bil.ĠĢlt.Okay ġahġn Bür.Per.Bahadır AġKIN SEKRETERLĠK Bür.Per.Saliha KESLER PROJE VE YAPIM ġube MÜDÜRÜ Y.Mimar ġafak ġahġn ĠġLETME ġube MÜDÜRÜ PROJE VE YAKLAġIK MALĠYET BĠRĠMĠ Elk.Müh.ReĢat USTABAġ ĠnĢ.Müh.Emin BEKTAġ Mak.Müh.Umut ÇALIġ MEKANĠK TESĠSAT VE ISI MERKEZĠ Mak. Tekn. Alkan AKBULUT (Birim Sorumlusu) Kal. Ayhan ÖZTUNÇ Kal. Okan TOLGA Kal. Onur YILDIRAN Kal. Ekrem BAġ ĠHALE VE ĠSTATĠSTĠK BĠRĠMĠ Elktr.Tek.Ali AKDAġ Elk.Tek.Eyüphan ALPER ELEKTRĠK TESĠSAT VE TELEFON SANTRALĠ Elk.Tek.Veysel ÇABUK (Birim Sorumlusu) Elk.Tek.Fatih GÜNDOĞDU Elk.Tek.Hüseyin BOLAT KONTROLLÜK VE KESĠN HESAP BĠRĠMĠ ĠnĢ.Müh.Vuslat VAROL ÇOLAKOĞLU ĠnĢ.Müh.Onur HÜLÜR ĠnĢ.Müh.Hayriye KOSTAK Y.Zir.Müh.M. ÖZKAPLAN ĠnĢ.Tek.Ahmet ÖKSÜZ ĠnĢ.Tek.Yunus KARAKOÇ ĠnĢ.Tek.Serdal AKKAġ Mak.Tek.Gülsen ONUR Mak.Tek.KurtuluĢ KÜPELĠ Elk.Tek.M.Y.DEMĠRBAġ ĠNġAAT, PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME ĠnĢ.Tek.Sezer KAYA (Birim Sorumlusu) EMLAK VE KAMULAġTIRMA BĠRĠMĠ Har.Müh.Gökçe GENCELOĞLU Bilg.ĠĢl.Aysel AKOVA Bür.Per. Celal TAġDELEN MOBĠLYA ĠġLERĠ 7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılımlar Daire BaĢkanlığımızın kullanmakta olduğu yazılım, otomasyon ve programlar; AMP yaklaģık maliyet ve hakediģ hazırlama otomasyonu kullanılmaktadır. 3.2 Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 24 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 2 Adet 3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi 3 Tarayıcılar 1 4 Ġnsan Kaynakları 4.1 Ġdari Personelin Kadro ve Ġstihdam Durumlarına Göre Dağılımı Birim Adı G.Ġ.H S.H.S T.H.S Y.H.S A.H.S Daire BaĢkanı 1 1 Proje ve Yapım ġube Müdürü 1 1 ĠĢletme ġube Müdürü Sekreterlik 1 1 ArĢiv ve Büro Birimi Proje ve YaklaĢık Maliyet Birimi 3 3 Ġhale ve Ġstatistik Birimi 2 2 Kontrollük ve kesin Hesap Birimi 9 10 Emlak ve kamulaģtırma Birimi Mekanik Tesisat ve Isı Merkezi Birimi Elektrik Tesisatı ve Telefon Santrali Birimi 3 3 ĠnĢaat, Peyzaj ve Çevre Düzenleme Birimi 1 1 Mobilya ĠĢleri Birimi Bür. Per. Toplam Genel Toplam Ġdari Personel Kadroların Doluluk Oranlarına Göre Dağılımı Sınıf Türü Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 5 5 Teknik Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı 4 4 Toplam

9 4.3 Ġdari Personele Ait Kadın ve Erkek Oranları Kadın Erkek Toplam Ġdari Personel Sayısı Yüzdelik Oran 21,88 78, Ġdari Personelin Hizmet Süresi 13 yıl 46 yıl 710 yıl 1115 yıl 1620 yıl 21 ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Oranı 18,75 37,50 15,62 12,5 3,12 12,5 4.5 Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans/Doktora KiĢi Sayısı Yüzde Oranı 12,5 40,62 40,62 6, Ġdari Personelin YaĢ Dağılımları ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12,5 28,12 21,88 21,88 3,12 12,5 5 Sunulan Hizmetler 5.1Ġdari Hizmetler Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keģif, ihale ve denetleme iģlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımızın görev alanları oldukça geniģ yelpazededir. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inģaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iģlerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç iģletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer iģleri yürütme Daire BaĢkanlığımıza ait faaliyetlerdir. Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı ve Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire BaĢkanlığı'na ulaģır. Taleplerin özelliğine göre röleve, etüd proje, yaklaģık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkanlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu Ġhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun ve Kalite Yönetimine uygunluk çerçevesinde gerçekleģtirilir. 6 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi BaĢkanlığımız bünyesinde yönetim Daire BaĢkanı, baģkanlığa bağlı ġube Müdürü ve kısım sorumlulukları ile sağlanmaktadır. Rektörlük ve bağlı birimlerden gelen talepler Ġdari ĠĢler kısmına ulaģır. BaĢkanın incelemesi ve söz konusu ihtiyacı ilgili ġube Müdürüne sevk etmesi ile iģin takibi sağlanır. ġube Müdürü ise gerekli personeli veya kısmı görevlendirir. Teknik ve Ġdari Personelin takibindeki iģler yine ġube Müdürü ve Daire BaĢkanının onayına sunulur. Birime gelen taleplerin incelenip, değerlendirilmesi, iģleme konulması kısacası yönetim ve iç kontrolün sağlanabilmesi hususunda aģağıdaki iģler organize edilir; Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin EtüdProjeleri ve rölevelerinin yapılması, 9

10 Yapı yaklaģık maliyetlerinin hazırlanması, Ġmar ve ruhsat iģlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluģlarla ilgili yazıģmaların yürütülmesi, Üniversitemiz bina ve tesislerinin yapım ve onarım iģleri sözleģmelerinin uygulanması esnasında, Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene iģlemlerinin yapılması, Sosyal Sigortalar ve Bölge ÇalıĢma Müdürlükleri ile ilgili iģlemlerin yapılması, Teminat iade iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, YaklaĢık Maliyet ÇalıĢmalarına katkı konulması, II AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1: Üniversitemizde eğitim öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için depreme dayanıklı, ergonomik,,ihtiyaçları karģılayan iģlevsel, güvenli yapı ve tesisler oluģturmak ve satın alma yöntemleriyle yapılan iģleri bize ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleģtirmektir. Stratejik Hedefler Hedef1:Cumhuriyet YerleĢkesi Çevresinde devam eden kamulaģtırma çalıģmalarının tamamlanması Hedef2:Tıp Fakültesi Hastanesinin yapımına baģlanması Hedef3:DiĢ Hekimliği Fakülte Binasının yapımına baģlanması Hedef4:Ziraat Fakültesi B Blok Binasının yapımına baģlanması Hedef5:Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte Binasının yapımına baģlanması Stratejik Amaç 2: Bu yapı ve tesisleri inģa ederken yakın çevresinde düģünülmüģ yeterli açık otoparklara yaya ulaģım yollarına sahip güvenliği sağlanmıģ aydınlatma sorunu olmayan, yeģille iç içe kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmıģ rahat, kullanıģlı binalarımızla bitiģik bir yakın çevre düzeni oluģturmak. Stratejik Amaç 3: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın personel ve fiziki altyapısını geliģtirmek. Stratejik Amaç 4: Isı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemlerini otomasyona bağlayarak enerji tasarrufu sağlanacak ve ısınmada doğalgaz seçeneği kabul edilecek Stratejik Amaç 5: UlaĢım ve iletiģim olanaklarının sürekli arttığı günümüzde kampüs içi ve dıģı optik telli, telsiz bağlantılar oluģturarak uydu kanalları kullanarak geliģen teknolojileri takip etmek ve dünyayla bağlantı sağlamaktır. Hedef4: Üniversite içersinde gerekli görülen tüm binalarda büyük onarım ve küçük onarım çalıģmaları yapılması Hedef1:Çevre düzenlemesi Hedef2:Çevre aydınlatması Hedef1: Yeni teknik personel alınması Hedef2: Mevcut personel için yeni ve daha iyi çalıģma koģulları sağlanması Hedef1:Doğalgaza geçiģle ilgili çalıģmalara devam edilmesi Hedef2:Gerekli yerlerde otomasyon kurma çalıģmalarına devam edilmesi Hedef1: Gerekli görülen yerlere data hattı çekilmeye devam edilmesi Hedef2:Ġnternet ve telefon altyapısının geliģimi için BaĢkanlığımıza düģen görevlerin yapılması 10

11 Stratejik Amaç 6: Bir yandan master planlamada ve raporunda belirlenmiģ ana amaçlar ile Ģekillenen misyonumuzun gereği olan hedeflere ulaģırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını sağlamak, örnek birim haline gelmek temel amaçlarımızdandır. Hedef1: Personelin teknolojik değiģikliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimi vermek Hedef2: BaĢkanlığın kaynaklarının etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak. Hedef3: Kurumsal ve bireysel amaçlar oluģturmak, Hedef4: Planlı ve programlı olarak çalıģan bir birim oluģturmak Hedef5: Birim kültürü oluģturmak Hedef6: Ekip çalıģmasına önem vermek Hedef7: Personelinin iģ ve mevzuat yönünden hizmet içi eğitim vermek Hedef8: Açıklığa ve saydamlığa önem vermek B. Temel Politikalar ve Öncelikler Birimimizde 3 yıllık vadede gerçekleģtireceği Proje Hedefleri ĠnĢaat GerçekleĢme Yılları Tıp Fakültesi Hastanesi DiĢ Hekimliği Fakülte Binası Ziraat Fakültesi B Blok Binası Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte Binası Altyapı 2013 X X X X X 2014 X X X X X 2015 X X X X X III FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: GERÇEKLEġME BÜTÇE TOPLAMI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , , PERSONEL GĠDERLERĠ , , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ , ,00 66 Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; KamulaĢtırma için 2012 yılında ,00 TL ödenek tespit edilmiģ olup yıl içerisinde ,00 TL ödenek harcanabilmiģ ,00 TL ödenek harcanamamıģtır. KamulaĢtırmada yargı yoluna gidildiği için süreç uzamıģtır. 11

12 2 Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar ADI VE KAREKTERĠSTĠĞĠ DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER KAMPÜS ALT YAPISI AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUARI PROJENĠN YERĠ ORDU ORDU ORDU ORDU BAġ. VE BĠT. TARĠ HĠ DÖNEM SONUNA KADAR BEDELĠ ÖNCEKĠ YILLAR 2012 YILI ÖDENEĞĠ NAKDĠ 2012 YILINDA YAPILAN HARCAMA GER Ç. ORA NI % FĠZĠKĠ GERÇ % , , , , , , , , , , , , , B Performans Bilgileri 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri 2012 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL TOPLAM , Faaliyet Bilgileri Tamamlanan Projeler MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUVARI, Ordu, Proje No: 2010K Bütçe: ,00 TL BaĢlamaBitiĢ Yılı: Devam Eden Projeler AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ, Ordu, Proje No: 2008H Bütçe: ,00 TL BaĢlamaBitiĢ Yılı: KAMPUS ALTYAPISI, Ordu, Proje No: 2010H Bütçe: ,00 TL BaĢlamaBitiĢ Yılı: DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER,Ordu, Proje No: 2010H Bütçe: ,00 TL BaĢlamaBitiĢ Yılı: Faaliyet Bilgileri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi: Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesi: Giriş kapısı ve altyapı yapım işleri yapıldı. Eğitim Fakültesi: m² kapalı alana sahip eğitim binası büyük oranda tamamlandı yılının ilk yarısında teslim alınması öngörülüyor. Teknik Bilimler Meslek : Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Sosyal Bilimler Meslek : Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Ayrıca altyapı ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Ünye Meslek : Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Fatsa Meslek : Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Ulubey Meslek : Onarım gerektiren tüm binalarda büyük onarım işleri yapıldı. Tıp Fakültesi: Beden Eğitimi ve Spor : 1000 seyircili kapalı spor salonun geçici kabulü yapıldı. 12

13 IV KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A Üstünlükler KuruluĢ aģamasından itibaren; görevini sürdürüyor olması, Kurumun inģaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalıģmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması, Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması, Deneyimli teknik personele sahip olması, Resmi prosedüre ait yazıģmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması, Kurumun diğer birimleriyle uyumlu Ģekilde çalıģabiliyor olması, Üniversitenin fiziki alanlardaki geniģlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması, Mevzuat değiģikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi, BZayıflıklar Teknik ve kalifiye personel yetersizliği Teknik ekipman yetersizliği Ücret ve diğer özlük hakların yetersizliği V ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Ek3: Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [6] Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [8] (Ordu06/03/2013) Elk.Müh. Recep ARSLAN Yapı ĠĢl. Ve Tek. D. BĢk. V. [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değiģmiģse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıģ olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 13

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU SUNUġ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaģmak; yetki,

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı