JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI."

Transkript

1 JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI isyerl' insaati ANAHTAR TESUM GOTURU BEDELYAPIM JSJ BURSA, TURKiYE tp X~ve Its INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI isyerl insaati YAPIMIISJNE AIT idari SARTNAME

2 igndekiler Madde Genel Madde S6zle me konusu i?e ilijkin bilgiler Madde Yapilacak i?ler Madde ihzarat bedelleri Madde Nakliyeler Madde Madde Madde Madde Madde 10- Projeler Madde 11- injaata ait fotograflar Madde 12- Yapi Denetimi Madde 13- Madde 14- Madde 15- Madde 16- Madde 17- Madde 18- Genel hukumler Madde 19- Miijavir / Kontroliin yetkileri Madde 20- Yiiklenicinin ekyukiimlulukleri Madde 21- Patent haklari Madde 22- Madde 23- Madde 24- Kullanilacak malzeme Malzeme onaylari, malzeme ve ta eron se?imi i veren tarafindan temin edilecek malzemeler injaatsahasi Yazi malar Santiye duzeni Garanti beigesi ve ilave teminatlar Santiye yerinin tespiti Bedeli yiiklenici tarafindan karjilanacak hizmetler Eski eserler Bilgilerin sakh tutulmasi Sozlejme hiikiimlerinde celi$ki bulunmasi hali

3 JNEGOL TiCARET VE SANAYI ODASI JSYERi insaati YAPIMI JSINE AJT OZEL idari SARTNAME Madde 1 - Genel isveren: INEGOLTiCARETVE SANAYI ODASI Miijavir/Kontrolluk: Yapi ruhsati alinmasi a amasinda inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ihale komisyonunun anla ma saglayacagi yetkili Yapi Denetim firmasi. Proje Muellifleri: Projelerinde Yiiklenici/Muteahhit: ihaleye katilan ve ihale uhdesinde kalan istekli c Bu artnamede inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ihale komisyonunun i veren/i sahibi, Projelerinde Proje Muellifi, ihaleye katilan ve ihale uhdesinde kalan istekli ise Yuklenici olarak anilacaktir. Madde 2 - Sozlesme konusu ise iliskin bilgiler 2.1. ihale konusu isin; a) Adi: inegol Ticaretve Sanayi Odasi i yeri in aati yapim i i. b) Yapilacagi Yen Bursa inegol llcesi smirlari Kemalpa a Mahallesi, 1 Pafta, 31 Ada, 4 nolu Parsel icerisinde c) ihale konusu is, kapsammda yapilacak i ler ve teklif a amasmda dikkat edilecek hususlar: inegol Kemalpa a Mahallesi istiklal Caddesi, No:l, tapunun 1 Pafta, 31 Ada, 4 nolu Parsel saha ici in aat, elektrik, su ve dogalgaz altyapi isjeri, projesinde belirtilen tiim in aat, elektrik ve mekanik tesisat isjerini kapsamakta olup, anahtar teslim goturij bedel ile yapilacaktir. in aat ruhsati ve iskan i lemleri icin ilgili kamu kurum ve kurulusjanna yatinlacak olan bedeller idare (isveren) tarafindan yatinlacaktir. Elektrik, su, dogalgaz temini vb. gibi arsa disjnda yapilacak imalatlar icin ise sozle menin 7. ve 8. maddelerine gore odeme yapilacaktir. istekliler, ihale dosyasi icerisinde kendilerine verilen tiim proje ve artnameleri, bilgi ve belgeleri cok iyi bir ekilde inceleyerek anahtar teslim fiyatmi verecektir. Yapilacak imalatlann proje, mahal listesi veya teknik artnamelerin herhangi birinde yer almasi yeterli olacaktir. isverence kendine verilmi olan dokumanlarda unutulmu?, gozden kacmi herhangi bir detay, tarif, imalatin yapimmin tamamlanmasi icin gerekli olan montaj elemanlan veya takviye bir imalatin yapimi eklinde (ornegin, gati ile ilgili imalatlar yapihrken, malzemelerden herhangi birinin montaji icin gerekli olan detaylar, elemanlar, malzemeler vs. gibi) olabilir. Tiim imalatlar ve diger i ler, projenin ayrilmaz bir parcasi olarak du unulecek, unutulmuj, atlanmi olan hicbir imalat icin Yuklenici aynca bir bedel talep edemeyecektir. isveren, teklif a amasinda isteklinin tiim bilgi ve belgeleri saglikli bir ekilde inceledigini ve in aatin yapilacagi yeri gorerek anahtar teslim fiyatmi verdigini kabul eder. Yuklenici, ihale kapsammdaki isjerin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek, proje a amasmda unutulmu, mahal listesinde, teknik jartnamelerde ve tariflerde yer almamis, teklif ajamasmda gormemij, buu-nedenle o imalata ait teklif vermemi? olabilir. Ancak; i in, imalatin hizmete verilebilm^sf icin karuri olan, imalatin, yapinm ayrilmaz parcasmi tejkil eden isjerin yapimini (Qati ile ilgili imalatlaft yapihrken, malzemelerden herhangi birinin montaji icin gerekli olan detaylar,

4 elemanlar, malzemeler vs. gibi, yagmur ini borusu, yagmur olugu, pencere cami, kapi, pencere aksesuarlan, tesisat ve elektrikte herhangi bir mekana hat cekilmemij, (bodrum kattaki veya in aat sahasmda herhangi bir yerdeki depolarm aydinlatilmasi, giderinin baglantisi) elektrik priz ve dugmelerinin yerlerinin projede gdsterilmemi olmasi vs. gibi) ihale kapsammda tarif edilen islerin anahtar teslimi bedeli icerisinde ikmal ederek imalatlan eksiksiz hizmete sunacaktir ve bu isjer icin aynca herhangi bir bedel talep etmeyecegini pesjnen kabul eder. S6zle me kapsammda yer alan, bir kismi yapilmi veya tamamlanmi, bedeli pursantaj ile 6denmi olan herhangi bir imalatin, sonradan proje degisjkligi nedeniyle yikilmasina ihtiyac duyulmasi halinde, yikim, kirim, yikimdan cikan molozlarm saha di ina atilmasi, nakliye, yukleme, bo altma vs. gibi isjer icinde herhangi bir bedel odenmeyecektir. Enkazdan cikanlan ve ekonomik degeri olan malzemeler temizlenmi ve ijveren tarafindan gosterilen yere istiflenmi olarak isverene teslim edilecektir. Yukleniciye yaptigi bu i ler icin herhangi bir bedel odenmeyecektir. i veren tarafindan yapilan proje degisjkligi nedeniyle yeni yapilacak imalatlann bedeli ise sozle me jartlannda odenecektir. Yuklenicinin kendi hatasmdan kaynaklanan imalatlann yikimindan sonra yeniden yapimi icin Yukleniciye herhangi bir bedel odenmez. i veren, anahtar teslim goturu bedel kapsammda olan herhangi bir malzeme veya imalati, i in basjangicinda veya devami sirasmda ihale kapsammdan cikararak malzemeyi kendisi temin edebilir. isveren, kendisi tarafindan temin edilen malzemenin montajim Yukleniciden isteyebilir. i verence herhangi bir malzemenin temin edilmesi halinde Yuklenici malzemelerin montajim yapar ve montaj bedeli s6zle me jartlannda odenir. Yuklenici, Ijverence temin edilen malzemelerin i yerinde korunmasmdan sorumludur. Temin edilen malzemelerin montajlarimn firma elemanlannca yapilmasi halinde, Yuklenici montaj esnasmda firma elemanlarma gerekli olan her turlu yardimi saglayacak, isjerin aksamamasi icin firma elemanlanyla koordineli olarak cah acak ve montajm yapilacagi yere kadar firmalarca istenilen, yapim esnasmda unutulmu? herhangi bir imalat varsa o imalati anahtar teslim bedel icerisinde yapacaktir. Yuklenici, gerek isjn devami sirasmda, gerekse kabuller esnasmda kontrolluk ve kabul heyetinin imalatlarla ilgili olarak istedigi her turlu test ve yukleme deneylerini teknik artnamelerde belirtilmemi? dahi olsa masraflan kendisine ait olmak iizere, isjn siiresini etkilemeden yaptirmak zorundadir. Projelerde ve teknik artnamelerinde yer alsm veya almasm teklif a amasinda ve imalat safhasmda Yuklenici tarafindan dikkat edilecek hususlar a agida maddeler halinde belirtilmi tir. ihale dosyasinda verilmeyen uygulama projeleri (kolektor ve yakit tanki ayaklan, boru ta ima mesnetleri, giydirme cephe uygulama projesi, peyzaj uygulama projesi, korkuluk, mutfak projeleri vb.) yuklenici tarafindan hazirlanarak i veren ve Mu avir onayma sunulacak, i veren ve M(i avir Firma tarafindan onaylanarak imzalanmasindan sonra imalati yapilacaktir. 2.2 injaat i leri in aat i lerinde kullanilacak biitun malzemeler TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu ijveren ve Mu avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir. amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde i veren ve Miijavire sunulacak, irfirmanin yazili onayi almdiktan sonra sipari?, ihzarat ve imalati yapilacaktir. /T

5 Binanm istiklal Caddesi cephesi celik konstriiksiyon ile cephe granit seramik olacaktir. Renk secimi idare tarafindan yapilacaktir. Temel ve Bodrum katin toprak ile temas eden yuzeyleri iki kat (3mm + 2mm) membran ile su izolasyonu yapilacaktir. Temel betonun ve perde betonun icine su gecirimsizlik katkisi ilave edilecektir. Normal ikinci kat fuaye alani, teras, tiim katlarda merdiven evleri, zeminleri ve merdiven basamaklan 3cm dogal granit kaplama olacaktir. Renk idare tarafindan belirlenecektir Asansor: Projesi yuklenici tarafindan yaptinhp gerekli onaylari almdiktan sonra imalati gercekle tirilecektir. Asansor hidrolik 4 durakh, 480 kg (6 Kisilik) kapasiteli olacaktir. 2.3 Mekanik Tesisat: Projenin zemin kat ve Normal 1. Katmda zemin seramikleri, siva ustu boya badana isjeri, sihhi tesisat, armatur ve aydinlatma isleri yapilmayacaktir. Siva alti tiim tesisat isjeri yapilacaktir Malzeme Secilmesi Mekanik tesisatta kullanilacak biitiin tesisat elemanlan TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu isveren ve Miisavire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir imalat a amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde isveren ve MCi avire sunulacak, isveren ve Miisavir firmanm yazih onayi almdiktan sonra sipari, ihzarat ve imalati yapilacaktir Atolyeli imalatlann safha kontrolleri icin imalat asamasmda isveren ve Miisavire haber verilerek kontrol ve testlerin yapilmasi saglanacaktir I veren ve Miisavirce onaylanan malzemeler uygulamada (gecici ve kesin kabullerde yapilan test ve tecrubelerde) iyi netice vermemesi halinde tamirati yapilmaksizin yenisi ile degistirtecektir Elektrik Tesisat Malzeme Secilmesi Elektrik tesisati islerinde kullanilacak biitun malzemeler TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu isveren ve Mii avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir imalat a amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde isveren ve Miisavire sunulacak, isveren ve Miisavir firmanm yazih onayi almdiktan sonra siparis, ihzarat ve imalati yapilacaktir Elektrik tesisati alt yapi projeleri (borulama vs.) uygulanacak olup, yapim esnasmda projede gosterilen borulama ve kablolann yerlerinin degismesi veya adetlerin yetersiz olmasi halinde yapilacak olan ilave tesisat goturii bedel kapsammda olup, ilave bir bedel odenmeyecektir. Ayrica; isveren tarafindan satin almarak santiyede Yukleniciye teslim edilecek olan cihazlar olmasi durumunda, Yuklenici; cihazlarm kurulacagi yere kadar olan tiim alt ve iist yapi imalatlanni, cihazlann uzerinde okm olmamasim dikkate almadan projesinde gosterilen elektrik panolarmin montajim, ayrica/ahazlafin uzerinde olan panolarm da montajim yapacak, ilk montaji yapilan pano ana pano gor

6 Cihazm kurulacagi yer ve cihazm tizerinden cikabilecek her turlu (pano vs.) aksamin montaj yerinin tespiti icin musavirden onay almak kosuluyla montaji yapilarak calisir vaziyette teslim edilecektir. Bu imalatlann bedelleri anahtar teslim fiyat icerisinde olup, (montaj icin vince ihtiyac duyulmasi halinde vine bedeli dahil) Yukleniciye herhangi bir bedel odenmeyecektir. Bu kapsamda insaat ruhsatlarmin alinmasi, elektrik, jenerator, dizel jenarator, su, dogalgaz, telefon vs. icin yapilmasi gereken tiim abone islemlerinin yapilmasi, yapi kullanma izinlerinin, asansor ruhsatmin alinmasi, trafo, jenerator, dizel jenarator ile ilgili proje onayi ve kabullerin yaptinlmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. insaat ruhsatmin ve yapi kullanma izin belgesinin alinmasi islemlerini Yuklenici tamamlayacak, ruhsat harci ve yapi kullanma izin belgesi icin kamu kurum ve kuruluslara odenmesi gereken ucretleri yatiracaktir. Bu islemlerin bedelleri anahtar teslim fiyat icerisinde olup, Yukleniciye herhangi bir bedel odenmeyecektir. in aat ruhsati alinmadan in aata baslanmayacaktir. in aat ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi alinmasi icin gerekli sure insaat siiresi icerisinde diisunulmu olup bu islem icin aynca bir sure verilmeyecektir. Tiim izin, ruhsat, elektrik kabul ve abonelik islemlerinin yapilmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu isjemler icin gerekli hare ve iicretler isveren tarafindan odenecektir. Bu i lemler icin aynca bir ucret odenmeyecektir. isveren, is programmdaki islerin sirasim ve kapsamim degistirebilir. Bu isjerden bazilanm, pursantaj listesinde ve projelerde olsa bile kapsamdan cikarabilir, projede degisiklik yapabilir veya isin tamamlanmasma yonelik ilave i ler, ilave projeler isteyebilir. Yuklenicinin bu konularda hicbir itiraz hakki yoktur. Sozlesmeyi imzalamakla tiim yapilabilecek degisiklikleri pesinen kabul etmis sayihr. i veren uygun gormedigi siirece de sure uzatimi talebinde bulunamaz, isi verilen siiresinde bitirmekle yiikumliidiir. i veren 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ile 4735 sayili Kamu ihale S6zle meleri Kanununa ve ilgili mevzuata tabi olmayip tamamen kendi takdirinde olmak iizere, ihale tarihini herhangi bir sebep gostermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapip yapmamakta, kismen yapmakta, ihale tarihi oncesi ihale sartlannda zeyil name ile degisiklik yapmakta, isi ekonomik acidan en avantajli teklifi veren firma sahibine verebilecegi gibi, diledigi firmaya vermekte, en diisiik teklifi veren veya yuksek teklif veren firma ile veya diledigi firmalar ile pazarlik yapmakta, pazarlik yapma usuliinii acik veya kapah olarak kendisi belirlemekte, diledigi istekliye ihaleyi vermekte tamamen serbesttir. Bu konularda hicbir isteklinin itiraz hakki yoktur. istekli ihale dosyasim almakla bu sarti pesjnen kabul etmi sayihr. Madde 3 - Yapilacak isjer Madde 2'de kapsami belirtilen isjer, inegol Ticaret ve Sanayi Odasi i yeri Yapimi isjnin sozlesmesine, projelerine, Teknik artnamelerine, Ozel idari Sartnamesine ve Genel Sartnameye uygun olarak yapilacaktir. isveren bazi isleri Yuklenicinin dismda imalatci, ithalatci veya miimessil firmalara, taseronluk sistemiyle dogrudan yaptirabilir, Yuklenici teklif fiyat vermis, bile olsa bu ihaleye katilmakla bu sarti pesinen kabul etmis sayilacagmdan itiraz edemez. ihtiyac duyulacak bazi islerin isveren tarafindan baska firmalara yaptinlmasi halinde; diger yapimci firmalar da ayni isyerinin altyapismdan faydalanacaklar ve esas itibariyle isin geneline matuf olacak bicimde, is sirasim bozmamak ve imalati aksatmamak icin Yuklenicinin koordinasyonunda calisacafcfatshr. Santiyedeki bu koordinasyonun saglanmasi da Yuklenicinin gorevi olup, bu koorainasypri icin Yukleniciye hicbir bedel odenmez.

7 Yuklenici, kendi sozlesmesi kapsammda olsun ya da olmasin amlan butun isler icin, projenin butiinlugii esasma gore sorumluluk ta imaya devam eder ve isin fen ve sanat kurallan cercevesinde kendi yaptigi islerle uyumlu olmasim saglar. Uciincii sahislarca yapilan islerden dolayi, i in biitunlugunde yapimn kullanimma engel teskil edecek bicimde ve miktarda eksik ve kusur olmasi halinde, yapimci firma ile birlikte ve oncelikle Yuklenici de bu sozlesme ekindeki sartnameler cercevesinde sorumlu olacaktir. imalatlar musavir/isverence onaylanmi malzemelerle yapilacaktir. Onaylanmamis ve antiyedeki numunesine uygun olmayan malzemelerin santiye sahasma sokulmasina musaade edilmeyecek ve varsa bu tiir malzemeler en kisa surede santiye sahasi di ina cikanlacaktir. Yuklenicinin veya ta eronlarinm imalatlarla ilgisi olmayan ve kontrolliikce onaylanmayan malzemeleri santiye sahasma alinmaz ve gecici de olsa bu sahada depolanamaz. Yuklenicinin genel sorumluluk ve yukumlulukleri» 1) Yuklenici, gerek kendisi tarafindan gerek ta eronlan tarafindan yapilacak her turlu isin tiim sorumlulugunu tasjyacaktir. isin yapilmasi sirasmda yasalarda ongoriilen defter ve belgeler ile, onayh giinliik santiye defterini gunluk olarak dolduracak, gerekli her turlu emniyet tedbirlerini alacak, isci sagligi ve i giivenligi tuzugunun, is hukuku, sigorta, cevre mevzuatimn ve emniyet ve deprem ile ilgili tiim mevzuatm gereklerini yerine getirecek, bunlann emrettigi arac, gerec ve tedbirleri saglayacak ve bu hususlann isin devami siiresince idamesinden sorumlu olacaktir. Yuklenici kimliksiz, 18 yasmdan kuciik isci cahstirmayacaktir. Yuklenici cahstirdigi iscilerin, isimlerini, gorev unvanlanm ve gunluk iicretlerini iceren bir listeyi Miisavir/Kontrole verecektir. iscilerden yeni girenleri ve cikanlan da ayhk bildirecektir. Yuklenici ise aldigi isci ve personelin ise giris bildirgelerini kanunen ongorulen sure icinde Sosyal Guvenlik Kurumu ilgili Mudiirliigu'nde kendi adina acilmis olan isyeri sicil numarasma kaydettirecektir. Yuklenici her ay cahstirdigi isci ve personele iliskin sigorta bildirgelerini muntazaman, muteakip ayin sonuna kadar verecek ve primlerini de muntazaman odeyecektir. Dort ayhk sigorta bordrolanm da Sosyal Guvenlik Kurumu'na zamamnda tevdi edecektir. Keza ise giren ve cikanlan da Cah ma Bakanhgi'na ilgili matbu formlan doldurmak sureti ile muntazaman bildirecektir. Yuklenici is Hukuku mevzuatimn ilgili huktimleri geregince ifa ettigi kanuni vecibeler ile ilgili butun evrakm birer fotokopisini Miisavir/Kontrole teslim edecektir. i ci, vergi ve sigorta primlerinin yatinldigma dair makbuzlarm fotokopileri her ayin 20'si ve 30'undan itibaren 5 (bes) gun icinde Miisavire verecektir. isbu madde hiikumleri Yuklenicinin taseronlan icin de aynen gecerlidir. Yuklenici, cahstirdigi i cilerin butun sosyal guvenlik onlemlerini yerine getirecektir. iscilerin sendika ile olan iliskilerinden ve sendikal faaliyetleri dolayisiyla ortaya cikacak eylem ve haklara karsi dogrudan dogruya Yuklenici sorumlu olacaktir. Bu eylem ve haklardan dolayi Yuklenici isverenden herhangi bir talepte bulunamaz. Bolge Cahsma Mudurltigu ile ilgili islemler Yuklenici tarafindan yapilacaktir. Bolge Cah ma Miidurlugii veya Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi'na bildirimde ve odemede bulunmamaktan dolayi gelecek her turlu ceza ve yiikumlulukler Yukleniciye aittir. Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirge vermemek, prim yatirmamak ve kayit ibraz etmemekten otiirii cezaya tabi tutuldugu taktirde teminati isveren tarafindan gelir kaydedilecektir. Yuklenici cah tiracagi personelini "agir ve tehlikeli insaatlarda cahsabilir" ibaresini havi, tarn tesekkullij/hastaneden almmi doktor raporunu temin ederek Miisavir/Kontrole vermeden ise basjatmayacamira

8 2) Ancak, gecici hakedis odemelerinin yapilabilmesi icin, bir evvelki aya ait Sosyal Guvenlik Primlerinin Yuklenici tarafindan ilgili kuruma odenmis olduguna dair yazi ile, vergi borcu olmadigma dair yazimn mii avir/kontrole ibraz edilmis olmasi zorunludur, aksi takdirde soz konusu yazilar miisavir/kontrole ibrazedilinceye kadar gecici hakedisi onaylanmak iizere isverene intikal ettirilmeyecektir. 3) Umumi Hifzisihha Kanunu, is Kanunu ile Sosyal Guvenlik Kanunu, i ci Saghgi ve i Giivenligi Tuziigii vesaire ilgili mevzuat ve ileride yuriirluge girebilecek diger mevzuat geregince isverene yonelik tiim sorumluluklar ve isverenin soz konusu ilgili mevzuat geregi iscilerine karsi ifa etmesi gerekli tiim yukumlulukler ve ilgili mevzuat geregi alinmasi gerekli tedbirler, muamele masraflan ve isveren ve i ci arasmdaki iliskilerden dogabilecek tiim sonuclar Yukleniciye ait olacaktir. isverenin riicu haklari sakhdir. 4) is Hukuku ve Sosyal Guvenlik Kurumu ile ilgili hiikiimler nedeni ile gerek i cilerin gerekse SGK'nm muhtelif hallerde dogrudan dogruya isverene riicuu kanunen miimkiin bulundugundan isveren, varsa ta eronlarimn ve Yuklenicinin bilcumle iscileri ile mustahdemleri ve personeli ile olan ili kilerinde bu kisilerin iicretlerinin, haklannin, primlerinin zamamnda ve eksiksiz olarak odendigini, bu husustaki isjemlerin yerine getirildigini kontrol etmek hakkmi mutlak ve devamh bir sekilde korur. Yuklenicinin bu konudaki kusuru isverene sozlesmeyi feshetme hakkmi verdigi gibi aynca derhal Yuklenicinin tiim hak ve hakkedislerinden ve yetmedigi takdirde de teminatlarmdan gerekli odemeleri resen yapma hakkmi vermis olur. 5) Bu isyerinde cah an isciler ve yapilan is sebebiyle uciincii ki i ve kurumlann ugrayacagi her tiirlii zarar ve ziyan ile her tiirlii tazminattan Yuklenici sorumludur. isverenin riicu ve bu sebeple sozlesmeyi fesh etme ve teminati irat kaydetmeye hakki vardir. Yuklenici bunu pesjnen itirazsiz kabul eder. Madde 4 - ihzarat bedelleri Sozlesme kapsammda yapilacak isler icin imalat oncesi veya imalat esnasmda sahaya getirilmis olan hicbir malzeme icin Yukleniciye ihzarat bedeli odemesi yapilmayacak ve Yuklenici bu konuda hicbir hak ve talepte bulunmayacaktir. Sonradan yapilmasma karar verilen ilave imalatlar icin de ihzarat bedeli odenmez. Madde 5 - Nakliyeler Yuklenici islerin tumunde anahtar teslimi gotiirii bedel fiyat teklif edeceginden aynca, isyerine kadar olan tasimalarla, isyerindeki yatay ve diisey tiim tasimalar, ytikleme-bo altmalar, santiyede cikan hafriyatlann ve molozlarm depo sahasma atilmasi, akaryakit fiyat farklan, malzeme fiyat farklan ve buna benzer tiim fiyat farklan ile eskalasyon vb. imalatlar icin de aynca odeme yapilmayacaktir. I veren tarafindan temin edilen malzemelerin tasinmasi veya yerine konulmasi icin vince ihtiyac duyulmasi halinde vine Yuklenici tarafindan temin edilecek ve vine icin herhangi bir bedel odenmeyecektir. Sonradan cikacak ilave islerde de, yukandaki paragrafta belirtilen aciklamalar aynen gecerli olacagindan istekli, anahtar teslim fiyatmi belirlerken bu hususu da dikkate almi? olarak kabul edilecektir. Madde 6 - Kullanilacak malzeme Yapimda kullanilacak in aat, elektrik, mekanik tesisat malzemeleri, mahal listesinde, projelerde ve teknik sartnamedeki belirtilen nitelik ve evsafta, Turk Standartlan Enstitiisii standartlanna uygun olacaktir^tse'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) yw»un eik belgesi veya raporu isveren ve Mii avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslararasi stanaartlar a uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir.

9 Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, ciiriik, hatah veya standart disi malzeme ile yapilan isler Miisavir/Kontrolce kabul edilmeyerek diizeltilmesi istenir ve gerekirse i durdurulabilir. Uygun olmayan malzeme ile yapilan imalatlar Yuklenici tarafindan derhal diizeltilecektir. Gerekirse bu imalatlar yikilarak yeniden yapilacaktir. Yukleniciye yikim ve ikinci bir yapim bedeli odenmez. Yuklenicinin bu hususlara uymamasi halinde yikim ve yapim isleri Yuklenicinin nami hesabma yaptmlarak masraflan Yuklenicinin hakedisinden kesilir. Kullamlan malzemelerin standartlara uygun olup olmadigi konusunda yapilacak deneyler ve ahnacak numuneler ile ilgili tiim harcamalar Yuklenici tarafindan karsilanacaktir. Madde 7 - Malzeme onaylari, malzeme ve taseron secimi Yuklenici, isin yapimmda kullanilacak her tiirlii insaat, mekanik tesisat ve elektrik malzemelerinin orneklerini, imalata baslamadan once en az 3 secenekli (alternatifli) olarak Miisavir/Kontrole getirecek ve bu malzemenin temin yeri, marka, smif, kalite ve diger ozelliklerini belirtecektir. Miisavir/Kontrol tarafindan yapilacak inceleme sonucunda, uygun goriilen malzemeden 2 ser takim mii avirlige teslim etmesine miiteakip (Bu numuneler Yuklenici ve miisavir tarafindan imzalanacak), ekli isveren tarafindan belirlenmis olan malzeme onay formu doldurularak, imzalamr, imzalanan formlar isverenin onayina sunulur. Onaylanan malzemenin bir ornegi Miisavirce saklamr. Kontrol te kilati santiyeye gelen malzemelerin numuneye uygun olup olmadigim kontrol etmek zorundadir. Numuneye uymayan malzemeler derhal santiye di ma cikarttinhr. Yapilmis olan imalatlar da soktiiriiliir. Yiiklenieinin uygun olmayan malzemelerle imalata devam etmesi halinde kontrolliikce tutanaktutulur. Malzeme onay formu imzalanmadan ve i verence onaylanmadan kullamlan malzemelerin ve bunlarm kullanilmasiyla yapilacak imalatlann sorumlulugu Yukleniciye aittir. Mahal listesinde ve Teknik Sartnamede yer alan tiim malzemeler icin malzeme onayi ahnacaktir. Yiiklenieinin santiyeye getirecegi tiim malzemeler i veren ve Miisavir/Kontrol onayina tabi olup, isverenin begenmedigi malzemeler santiye sahasma getirmeyecek, bu tiir malzeme varsa derhal sahadan uzaklastiracaktir. Malzeme onayi icin Yiiklenici butun dokiimanlan hazirlayaeak, eksiklikler veya gecikmelerden dolayi sure uzatim talebinde bulunmayacaktir. Yuklenicinin cah tiracagi taseron ve teknik elemanlar da Miisavir/Kontroliin onayina tabi olup, Miisavir/Kontrolliik tarafindan hilesi, liyakatsizligi ve uygunsuz hareketleri goriilup is basmda bulunmasi istenmeyen taseron, miihendis, kalfa, usta, isci ve hizmetlileri Yiiklenici derhal degistirmek zorundadir. Bu elemanlann veya ekiplerin degi tirilmesinden dolayi Yiiklenici isverenden hicbir bedel, tazminat ve sure talebinde bulunamaz. Madde 8 - isveren tarafindan temin edilecek malzemeler Sozlesme kapsammdaki islerin yapimmda kullamlmak iizere isveren, ihtiyac duyulmasi halinde imalatlardan herhangi birine veya birkacma ait malzemelerin bir kismim veya tamamim gerek deposundaki mevcutlardan, gerekse satin ahnmak suretiyle temin edebilir. isveren, Yiikleniciden herhangi bir imalati kendisi tarafindan temin edilecek malzemelerle yapmasim isteyebilir. Bu durum Yukleniciye yazi ile bildirilir ve Yuklenici bu hususu kabullenmek mecburiyetindedir. i bir kismim sozle me kapsammdan tamamen cikanp uciincii sahislara yaptirabilir. Bunu r yazi ile bildirilir ve Yiiklenici bu hususu kabullenmek mecburiyetindedir. Yuklenici icbir hak talebinde bulunamaz.

10 i verence temin edilerek montaji ve imalati Yukleniciye veya 3. sahislara yaptinlacak isler icin antiyeye intikal eden her tiirlii malzeme, makine ve cihazlann, isyerine gelmesi amndan itibaren bu tiir malzemeler de santiye alanmda bulunan diger tiim malzemeler gibi Yuklenicinin sorumlulugunda olacak, bunlarm korunmasi, all-risk sigorta kapsamma alinmasi, saklanmasi ve hasar gormemesi icin Yuklenici isyerinde her tiirlii tedbiri alacak ve biitiin bu hizmetler de digerleri gibi Miiteahhitlik hizmetleri ile sozlesme kapsammda miitalaa edilerek, bu isler icin aynca bir bedel ve hak iddia edilmeyecektir. Madde 9 - insaat sahasi Yuklenici insaat sahasmda gerekli emniyet tedbirlerini almak ve tiim cahsanlann emniyet kurallarma uygun olarak cahsmasini temin etmek zorundadir. insaat sahasmda; Baretsiz hicbir personel cahsmayacaktir. Baretsiz cah tigi tespit edilen her personel icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 100 TL/personel ceza Yuklenicinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Yuksek yerlerde ve emniyet kemeri takilmasi gerekli cahsmalan yapan tiim personel emniyet kemeri takacaktir. Emniyet kemersiz cah tigi tespit edilen her personel icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 100 TL/personel ceza Yiiklenieinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. antiye sahasinin cesjtli bblgelerine musavirin yeterli gordiigii miktarda ve ebatta ikaz levhalan asilacaktir. Asilmayan her ikaz levhasi icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 50 TL/levha ceza Yuklenicinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Yuklenici tarafindan bildirilen ve i yerinde istihdam edilen Teknik Emniyetcinin gorevi santiye sahasi icindeki gerekli tiim emniyet tedbirlerinin ahnmis olmasim saglamaktir (baret takilmasi, emniyet kemeri takilmasi, emniyet seridi, celik burunlu ayakkabi, vs.) Bu is icin gdrevlendirilmis personel insaat isinin baska bir bolumunde gorevlendirilemez. Teknik emniyetcinin gorev ve sorumluluklanni yerine getirmedigi her gun icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 200 TL/gun ceza Yuklenicinin ilk hak edisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Kesilen turn cezalar isveren hesabma irat kaydedilecektir. Madde 10 - Projeler Bu ise ait projeler isveren tarafindan verilmekte olup, verilen projelerde birbiri arasmda veya artnameleri arasmda herhangi bir uyumsuzluk sehven yapilmi olabilir, bu nedenle istekliler ihale teklif safhasmda projeleri mimari, betonarme, mekanik ve elektrik olarak cakistirarak, sartnameleri de cok iyi bir sekilde inceleyerek, kendilerince tespit edilen hatalan isverene yazih olarak sorabilirler. istekliler tekliflerini anahtar teslim olarak verecekleri icin, imalat safhasmda ortaya cikabilecek olan imalatin tamamlanmasi icin ihtiyac duyulacak olan herhangi bir detay eksikliginden, baglanti elemanlannin gosterilmemis olmasindan, uyumsuzluklardan dolayi herhangi bir bedel talep edemeyeceklerdir. Ornegin; bina catilarmda herhangi bir baglanti elemanma ait detay projeler verilmemis ise, o imalatin saglikli yapilabilmesi icin catimn altmda veya iistiinde yapilmasi gereken imalatlan gosteren projeler Yuklenici tarafindan hazirlanacak, mujavir/isveren tarafindan onayla/iacak, onayh projelere gore imalatlar yapilacak, bu imalatlar icin aynca bir bedel odenmeyecefctir. Veya, mimari projede goziiken bir ara bolme duvar detay projesinde, ya da bosluklar/betonarmede goziikmeyebilir ve o ara bolme duvann muhakkak yapilmasi, boslugun birakilrr/asi gejel^mektedir. Yiiklenici duvar ve actigi bosluk icin ayn bir iicret talep edemez, bedeli

11 anahtar teslim fiyat icerisinde dusiiniilecektir. Ancak; Isverence proje iizerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde artan ve eksilen imalatlann bedeli sozlesmenin 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde odenir veya kesilir. Yiiklenici Proje ve Proje hesaplanm, imalata ba lamadan once kontrol etmek, varsa proje ve hesap hatalanni Miisavir/Kontrole bildirmek zorundadir. Proje ve proje hesaplarmda olabilecek hatalardan, ileride bu hatalardan dolayi dogabilecek her turlu zarar, tazminat ve hukuki sorumluluklardan Yuklenici sorumludur. Yuklenici kendiliginden, isverenin verdigi projelerde hicbir tadilat yapamaz. Yiiklenici, proje ve sartnamede yazih olanlara uymaya, kusurlu olduklan tespit olunan isleri kontroliin emriyle ve tayin edilen miiddet icinde bedelsiz olarak degi tirmeye veya sokiip yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayi bir gecikme olursa mesuliyeti Yukleniciye aittir. Yiiklenici islerin tamamlanmasim miiteakip, gecici kabul dilekcesiyle beraber uygulama projeleri, uygulama sirasmda yapilmis degisiklikleri de iceren ve isin bitmis durumunu gosteren nihai mimari, statik, altyapi, elektrik, tesisat (as-built) projelerinin orijinalleri ile beraber 5 takim ozalit ve sayisal olarak CD'ye kaydedilmis sekilde Mii avir/kontrole teslim edecektir. As-built projelerinin teslim edilmemesi halinde Yuklenicinin gecici kabulii yapilmayacak, proje teslimine kadar ertelenecektir. Aynca gecen her takvim giinii icin 500,00 TL/Giin ceza kesilecektir. Bu ceza teslim tarihine kadar devam edecek ve kesin hakedisinden mahsup edilerek irat kaydedilecektir. Madde 11 - insaata ait fotograflar Yiiklenici, isin devami sirasmda isin geli iminin her safhasmi belirlemek amaci ile her hakedise konulmak iizere yeterli sayida fotograf cekecektir. Resimler album halinde hakedise eklenecektir. Resimler olmadan hakedis odemesi yapilmayacaktir. Madde 12 -Yapi denetimi Yapi Denetimi icin Yetkili Yapi denetim Firmalan ile isveren anla ma yapacaktir. Yapi denetim iicretleri isverene aittir. isin devammda isveren yetkilileri isle ilgili denetim yapabilir. Bu denetimler esnasmda Yuklenici ve Kontrolliik yetkilileri her tiirlii bilgi ve belgeleri isveren yetkililerine verecektir. Madde 13 - Yazismalar Taraflar, sozlesmenin imzalanmasindan en gee 5 gun icinde yazismalan alacak yetkililerini birbirlerine yazih olarak bildireceklerdir. Yapilacak talep ve istekler, verilecek kabul ve izinler yazih olacaktir. Bu tiir uyari, talep veya kabuller yazismamn gonderildigi tarafm yetkili temsilcisine elden teslim edildiginde veya sozlesmedeki adreslerde ikamet eden taraflara posta veya faks ile gonderildiklerinde verilmis veya yapilmis sayilacaktir. Madde 14 - Santiye diizeni Yuklenici, yapimini iistlendigi islerin is programma, sozlesme ve sartlanna uygun sekilde, Miisavir/Kontroliin denetim ve gozetimi altmda yapilmasim, bu islerin yapimi icin gerekli ve yeterli her tiirlii eleman ve techizatm isyerinde bulundurulmasini ve santiyedeki cahsmanin diizenli ve emniyetl^bicimde siirdiiriilmesini koordine etmekle yukiimludur.

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TÜRKKIZILAYI )868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı