JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI. BURSA, TURKiYE. Its. tp X~ve. INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI."

Transkript

1 JNEGOL TiCARET VE SANAYI' ODASI isyerl' insaati ANAHTAR TESUM GOTURU BEDELYAPIM JSJ BURSA, TURKiYE tp X~ve Its INEGOL TICARET ve SANAYI. ODASI INEGOL TICARET VE SANAYI ODASI isyerl insaati YAPIMIISJNE AIT idari SARTNAME

2 igndekiler Madde Genel Madde S6zle me konusu i?e ilijkin bilgiler Madde Yapilacak i?ler Madde ihzarat bedelleri Madde Nakliyeler Madde Madde Madde Madde Madde 10- Projeler Madde 11- injaata ait fotograflar Madde 12- Yapi Denetimi Madde 13- Madde 14- Madde 15- Madde 16- Madde 17- Madde 18- Genel hukumler Madde 19- Miijavir / Kontroliin yetkileri Madde 20- Yiiklenicinin ekyukiimlulukleri Madde 21- Patent haklari Madde 22- Madde 23- Madde 24- Kullanilacak malzeme Malzeme onaylari, malzeme ve ta eron se?imi i veren tarafindan temin edilecek malzemeler injaatsahasi Yazi malar Santiye duzeni Garanti beigesi ve ilave teminatlar Santiye yerinin tespiti Bedeli yiiklenici tarafindan karjilanacak hizmetler Eski eserler Bilgilerin sakh tutulmasi Sozlejme hiikiimlerinde celi$ki bulunmasi hali

3 JNEGOL TiCARET VE SANAYI ODASI JSYERi insaati YAPIMI JSINE AJT OZEL idari SARTNAME Madde 1 - Genel isveren: INEGOLTiCARETVE SANAYI ODASI Miijavir/Kontrolluk: Yapi ruhsati alinmasi a amasinda inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ihale komisyonunun anla ma saglayacagi yetkili Yapi Denetim firmasi. Proje Muellifleri: Projelerinde Yiiklenici/Muteahhit: ihaleye katilan ve ihale uhdesinde kalan istekli c Bu artnamede inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ihale komisyonunun i veren/i sahibi, Projelerinde Proje Muellifi, ihaleye katilan ve ihale uhdesinde kalan istekli ise Yuklenici olarak anilacaktir. Madde 2 - Sozlesme konusu ise iliskin bilgiler 2.1. ihale konusu isin; a) Adi: inegol Ticaretve Sanayi Odasi i yeri in aati yapim i i. b) Yapilacagi Yen Bursa inegol llcesi smirlari Kemalpa a Mahallesi, 1 Pafta, 31 Ada, 4 nolu Parsel icerisinde c) ihale konusu is, kapsammda yapilacak i ler ve teklif a amasmda dikkat edilecek hususlar: inegol Kemalpa a Mahallesi istiklal Caddesi, No:l, tapunun 1 Pafta, 31 Ada, 4 nolu Parsel saha ici in aat, elektrik, su ve dogalgaz altyapi isjeri, projesinde belirtilen tiim in aat, elektrik ve mekanik tesisat isjerini kapsamakta olup, anahtar teslim goturij bedel ile yapilacaktir. in aat ruhsati ve iskan i lemleri icin ilgili kamu kurum ve kurulusjanna yatinlacak olan bedeller idare (isveren) tarafindan yatinlacaktir. Elektrik, su, dogalgaz temini vb. gibi arsa disjnda yapilacak imalatlar icin ise sozle menin 7. ve 8. maddelerine gore odeme yapilacaktir. istekliler, ihale dosyasi icerisinde kendilerine verilen tiim proje ve artnameleri, bilgi ve belgeleri cok iyi bir ekilde inceleyerek anahtar teslim fiyatmi verecektir. Yapilacak imalatlann proje, mahal listesi veya teknik artnamelerin herhangi birinde yer almasi yeterli olacaktir. isverence kendine verilmi olan dokumanlarda unutulmu?, gozden kacmi herhangi bir detay, tarif, imalatin yapimmin tamamlanmasi icin gerekli olan montaj elemanlan veya takviye bir imalatin yapimi eklinde (ornegin, gati ile ilgili imalatlar yapihrken, malzemelerden herhangi birinin montaji icin gerekli olan detaylar, elemanlar, malzemeler vs. gibi) olabilir. Tiim imalatlar ve diger i ler, projenin ayrilmaz bir parcasi olarak du unulecek, unutulmuj, atlanmi olan hicbir imalat icin Yuklenici aynca bir bedel talep edemeyecektir. isveren, teklif a amasinda isteklinin tiim bilgi ve belgeleri saglikli bir ekilde inceledigini ve in aatin yapilacagi yeri gorerek anahtar teslim fiyatmi verdigini kabul eder. Yuklenici, ihale kapsammdaki isjerin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek, proje a amasmda unutulmu, mahal listesinde, teknik jartnamelerde ve tariflerde yer almamis, teklif ajamasmda gormemij, buu-nedenle o imalata ait teklif vermemi? olabilir. Ancak; i in, imalatin hizmete verilebilm^sf icin karuri olan, imalatin, yapinm ayrilmaz parcasmi tejkil eden isjerin yapimini (Qati ile ilgili imalatlaft yapihrken, malzemelerden herhangi birinin montaji icin gerekli olan detaylar,

4 elemanlar, malzemeler vs. gibi, yagmur ini borusu, yagmur olugu, pencere cami, kapi, pencere aksesuarlan, tesisat ve elektrikte herhangi bir mekana hat cekilmemij, (bodrum kattaki veya in aat sahasmda herhangi bir yerdeki depolarm aydinlatilmasi, giderinin baglantisi) elektrik priz ve dugmelerinin yerlerinin projede gdsterilmemi olmasi vs. gibi) ihale kapsammda tarif edilen islerin anahtar teslimi bedeli icerisinde ikmal ederek imalatlan eksiksiz hizmete sunacaktir ve bu isjer icin aynca herhangi bir bedel talep etmeyecegini pesjnen kabul eder. S6zle me kapsammda yer alan, bir kismi yapilmi veya tamamlanmi, bedeli pursantaj ile 6denmi olan herhangi bir imalatin, sonradan proje degisjkligi nedeniyle yikilmasina ihtiyac duyulmasi halinde, yikim, kirim, yikimdan cikan molozlarm saha di ina atilmasi, nakliye, yukleme, bo altma vs. gibi isjer icinde herhangi bir bedel odenmeyecektir. Enkazdan cikanlan ve ekonomik degeri olan malzemeler temizlenmi ve ijveren tarafindan gosterilen yere istiflenmi olarak isverene teslim edilecektir. Yukleniciye yaptigi bu i ler icin herhangi bir bedel odenmeyecektir. i veren tarafindan yapilan proje degisjkligi nedeniyle yeni yapilacak imalatlann bedeli ise sozle me jartlannda odenecektir. Yuklenicinin kendi hatasmdan kaynaklanan imalatlann yikimindan sonra yeniden yapimi icin Yukleniciye herhangi bir bedel odenmez. i veren, anahtar teslim goturu bedel kapsammda olan herhangi bir malzeme veya imalati, i in basjangicinda veya devami sirasmda ihale kapsammdan cikararak malzemeyi kendisi temin edebilir. isveren, kendisi tarafindan temin edilen malzemenin montajim Yukleniciden isteyebilir. i verence herhangi bir malzemenin temin edilmesi halinde Yuklenici malzemelerin montajim yapar ve montaj bedeli s6zle me jartlannda odenir. Yuklenici, Ijverence temin edilen malzemelerin i yerinde korunmasmdan sorumludur. Temin edilen malzemelerin montajlarimn firma elemanlannca yapilmasi halinde, Yuklenici montaj esnasmda firma elemanlarma gerekli olan her turlu yardimi saglayacak, isjerin aksamamasi icin firma elemanlanyla koordineli olarak cah acak ve montajm yapilacagi yere kadar firmalarca istenilen, yapim esnasmda unutulmu? herhangi bir imalat varsa o imalati anahtar teslim bedel icerisinde yapacaktir. Yuklenici, gerek isjn devami sirasmda, gerekse kabuller esnasmda kontrolluk ve kabul heyetinin imalatlarla ilgili olarak istedigi her turlu test ve yukleme deneylerini teknik artnamelerde belirtilmemi? dahi olsa masraflan kendisine ait olmak iizere, isjn siiresini etkilemeden yaptirmak zorundadir. Projelerde ve teknik artnamelerinde yer alsm veya almasm teklif a amasinda ve imalat safhasmda Yuklenici tarafindan dikkat edilecek hususlar a agida maddeler halinde belirtilmi tir. ihale dosyasinda verilmeyen uygulama projeleri (kolektor ve yakit tanki ayaklan, boru ta ima mesnetleri, giydirme cephe uygulama projesi, peyzaj uygulama projesi, korkuluk, mutfak projeleri vb.) yuklenici tarafindan hazirlanarak i veren ve Mu avir onayma sunulacak, i veren ve M(i avir Firma tarafindan onaylanarak imzalanmasindan sonra imalati yapilacaktir. 2.2 injaat i leri in aat i lerinde kullanilacak biitun malzemeler TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu ijveren ve Mu avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir. amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde i veren ve Miijavire sunulacak, irfirmanin yazili onayi almdiktan sonra sipari?, ihzarat ve imalati yapilacaktir. /T

5 Binanm istiklal Caddesi cephesi celik konstriiksiyon ile cephe granit seramik olacaktir. Renk secimi idare tarafindan yapilacaktir. Temel ve Bodrum katin toprak ile temas eden yuzeyleri iki kat (3mm + 2mm) membran ile su izolasyonu yapilacaktir. Temel betonun ve perde betonun icine su gecirimsizlik katkisi ilave edilecektir. Normal ikinci kat fuaye alani, teras, tiim katlarda merdiven evleri, zeminleri ve merdiven basamaklan 3cm dogal granit kaplama olacaktir. Renk idare tarafindan belirlenecektir Asansor: Projesi yuklenici tarafindan yaptinhp gerekli onaylari almdiktan sonra imalati gercekle tirilecektir. Asansor hidrolik 4 durakh, 480 kg (6 Kisilik) kapasiteli olacaktir. 2.3 Mekanik Tesisat: Projenin zemin kat ve Normal 1. Katmda zemin seramikleri, siva ustu boya badana isjeri, sihhi tesisat, armatur ve aydinlatma isleri yapilmayacaktir. Siva alti tiim tesisat isjeri yapilacaktir Malzeme Secilmesi Mekanik tesisatta kullanilacak biitiin tesisat elemanlan TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu isveren ve Miisavire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir imalat a amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde isveren ve MCi avire sunulacak, isveren ve Miisavir firmanm yazih onayi almdiktan sonra sipari, ihzarat ve imalati yapilacaktir Atolyeli imalatlann safha kontrolleri icin imalat asamasmda isveren ve Miisavire haber verilerek kontrol ve testlerin yapilmasi saglanacaktir I veren ve Miisavirce onaylanan malzemeler uygulamada (gecici ve kesin kabullerde yapilan test ve tecrubelerde) iyi netice vermemesi halinde tamirati yapilmaksizin yenisi ile degistirtecektir Elektrik Tesisat Malzeme Secilmesi Elektrik tesisati islerinde kullanilacak biitun malzemeler TSE'li olacaktir. TSE'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) uygunluk belgesi veya raporu isveren ve Mii avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslar arasi standartlara uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir imalat a amasmda kullanilacak malzemeler liste halinde isveren ve Miisavire sunulacak, isveren ve Miisavir firmanm yazih onayi almdiktan sonra siparis, ihzarat ve imalati yapilacaktir Elektrik tesisati alt yapi projeleri (borulama vs.) uygulanacak olup, yapim esnasmda projede gosterilen borulama ve kablolann yerlerinin degismesi veya adetlerin yetersiz olmasi halinde yapilacak olan ilave tesisat goturii bedel kapsammda olup, ilave bir bedel odenmeyecektir. Ayrica; isveren tarafindan satin almarak santiyede Yukleniciye teslim edilecek olan cihazlar olmasi durumunda, Yuklenici; cihazlarm kurulacagi yere kadar olan tiim alt ve iist yapi imalatlanni, cihazlann uzerinde okm olmamasim dikkate almadan projesinde gosterilen elektrik panolarmin montajim, ayrica/ahazlafin uzerinde olan panolarm da montajim yapacak, ilk montaji yapilan pano ana pano gor

6 Cihazm kurulacagi yer ve cihazm tizerinden cikabilecek her turlu (pano vs.) aksamin montaj yerinin tespiti icin musavirden onay almak kosuluyla montaji yapilarak calisir vaziyette teslim edilecektir. Bu imalatlann bedelleri anahtar teslim fiyat icerisinde olup, (montaj icin vince ihtiyac duyulmasi halinde vine bedeli dahil) Yukleniciye herhangi bir bedel odenmeyecektir. Bu kapsamda insaat ruhsatlarmin alinmasi, elektrik, jenerator, dizel jenarator, su, dogalgaz, telefon vs. icin yapilmasi gereken tiim abone islemlerinin yapilmasi, yapi kullanma izinlerinin, asansor ruhsatmin alinmasi, trafo, jenerator, dizel jenarator ile ilgili proje onayi ve kabullerin yaptinlmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. insaat ruhsatmin ve yapi kullanma izin belgesinin alinmasi islemlerini Yuklenici tamamlayacak, ruhsat harci ve yapi kullanma izin belgesi icin kamu kurum ve kuruluslara odenmesi gereken ucretleri yatiracaktir. Bu islemlerin bedelleri anahtar teslim fiyat icerisinde olup, Yukleniciye herhangi bir bedel odenmeyecektir. in aat ruhsati alinmadan in aata baslanmayacaktir. in aat ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi alinmasi icin gerekli sure insaat siiresi icerisinde diisunulmu olup bu islem icin aynca bir sure verilmeyecektir. Tiim izin, ruhsat, elektrik kabul ve abonelik islemlerinin yapilmasi Yuklenicinin sorumlulugundadir. Bu isjemler icin gerekli hare ve iicretler isveren tarafindan odenecektir. Bu i lemler icin aynca bir ucret odenmeyecektir. isveren, is programmdaki islerin sirasim ve kapsamim degistirebilir. Bu isjerden bazilanm, pursantaj listesinde ve projelerde olsa bile kapsamdan cikarabilir, projede degisiklik yapabilir veya isin tamamlanmasma yonelik ilave i ler, ilave projeler isteyebilir. Yuklenicinin bu konularda hicbir itiraz hakki yoktur. Sozlesmeyi imzalamakla tiim yapilabilecek degisiklikleri pesinen kabul etmis sayihr. i veren uygun gormedigi siirece de sure uzatimi talebinde bulunamaz, isi verilen siiresinde bitirmekle yiikumliidiir. i veren 4734 sayili Kamu ihale Kanunu ile 4735 sayili Kamu ihale S6zle meleri Kanununa ve ilgili mevzuata tabi olmayip tamamen kendi takdirinde olmak iizere, ihale tarihini herhangi bir sebep gostermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapip yapmamakta, kismen yapmakta, ihale tarihi oncesi ihale sartlannda zeyil name ile degisiklik yapmakta, isi ekonomik acidan en avantajli teklifi veren firma sahibine verebilecegi gibi, diledigi firmaya vermekte, en diisiik teklifi veren veya yuksek teklif veren firma ile veya diledigi firmalar ile pazarlik yapmakta, pazarlik yapma usuliinii acik veya kapah olarak kendisi belirlemekte, diledigi istekliye ihaleyi vermekte tamamen serbesttir. Bu konularda hicbir isteklinin itiraz hakki yoktur. istekli ihale dosyasim almakla bu sarti pesjnen kabul etmi sayihr. Madde 3 - Yapilacak isjer Madde 2'de kapsami belirtilen isjer, inegol Ticaret ve Sanayi Odasi i yeri Yapimi isjnin sozlesmesine, projelerine, Teknik artnamelerine, Ozel idari Sartnamesine ve Genel Sartnameye uygun olarak yapilacaktir. isveren bazi isleri Yuklenicinin dismda imalatci, ithalatci veya miimessil firmalara, taseronluk sistemiyle dogrudan yaptirabilir, Yuklenici teklif fiyat vermis, bile olsa bu ihaleye katilmakla bu sarti pesinen kabul etmis sayilacagmdan itiraz edemez. ihtiyac duyulacak bazi islerin isveren tarafindan baska firmalara yaptinlmasi halinde; diger yapimci firmalar da ayni isyerinin altyapismdan faydalanacaklar ve esas itibariyle isin geneline matuf olacak bicimde, is sirasim bozmamak ve imalati aksatmamak icin Yuklenicinin koordinasyonunda calisacafcfatshr. Santiyedeki bu koordinasyonun saglanmasi da Yuklenicinin gorevi olup, bu koorainasypri icin Yukleniciye hicbir bedel odenmez.

7 Yuklenici, kendi sozlesmesi kapsammda olsun ya da olmasin amlan butun isler icin, projenin butiinlugii esasma gore sorumluluk ta imaya devam eder ve isin fen ve sanat kurallan cercevesinde kendi yaptigi islerle uyumlu olmasim saglar. Uciincii sahislarca yapilan islerden dolayi, i in biitunlugunde yapimn kullanimma engel teskil edecek bicimde ve miktarda eksik ve kusur olmasi halinde, yapimci firma ile birlikte ve oncelikle Yuklenici de bu sozlesme ekindeki sartnameler cercevesinde sorumlu olacaktir. imalatlar musavir/isverence onaylanmi malzemelerle yapilacaktir. Onaylanmamis ve antiyedeki numunesine uygun olmayan malzemelerin santiye sahasma sokulmasina musaade edilmeyecek ve varsa bu tiir malzemeler en kisa surede santiye sahasi di ina cikanlacaktir. Yuklenicinin veya ta eronlarinm imalatlarla ilgisi olmayan ve kontrolliikce onaylanmayan malzemeleri santiye sahasma alinmaz ve gecici de olsa bu sahada depolanamaz. Yuklenicinin genel sorumluluk ve yukumlulukleri» 1) Yuklenici, gerek kendisi tarafindan gerek ta eronlan tarafindan yapilacak her turlu isin tiim sorumlulugunu tasjyacaktir. isin yapilmasi sirasmda yasalarda ongoriilen defter ve belgeler ile, onayh giinliik santiye defterini gunluk olarak dolduracak, gerekli her turlu emniyet tedbirlerini alacak, isci sagligi ve i giivenligi tuzugunun, is hukuku, sigorta, cevre mevzuatimn ve emniyet ve deprem ile ilgili tiim mevzuatm gereklerini yerine getirecek, bunlann emrettigi arac, gerec ve tedbirleri saglayacak ve bu hususlann isin devami siiresince idamesinden sorumlu olacaktir. Yuklenici kimliksiz, 18 yasmdan kuciik isci cahstirmayacaktir. Yuklenici cahstirdigi iscilerin, isimlerini, gorev unvanlanm ve gunluk iicretlerini iceren bir listeyi Miisavir/Kontrole verecektir. iscilerden yeni girenleri ve cikanlan da ayhk bildirecektir. Yuklenici ise aldigi isci ve personelin ise giris bildirgelerini kanunen ongorulen sure icinde Sosyal Guvenlik Kurumu ilgili Mudiirliigu'nde kendi adina acilmis olan isyeri sicil numarasma kaydettirecektir. Yuklenici her ay cahstirdigi isci ve personele iliskin sigorta bildirgelerini muntazaman, muteakip ayin sonuna kadar verecek ve primlerini de muntazaman odeyecektir. Dort ayhk sigorta bordrolanm da Sosyal Guvenlik Kurumu'na zamamnda tevdi edecektir. Keza ise giren ve cikanlan da Cah ma Bakanhgi'na ilgili matbu formlan doldurmak sureti ile muntazaman bildirecektir. Yuklenici is Hukuku mevzuatimn ilgili huktimleri geregince ifa ettigi kanuni vecibeler ile ilgili butun evrakm birer fotokopisini Miisavir/Kontrole teslim edecektir. i ci, vergi ve sigorta primlerinin yatinldigma dair makbuzlarm fotokopileri her ayin 20'si ve 30'undan itibaren 5 (bes) gun icinde Miisavire verecektir. isbu madde hiikumleri Yuklenicinin taseronlan icin de aynen gecerlidir. Yuklenici, cahstirdigi i cilerin butun sosyal guvenlik onlemlerini yerine getirecektir. iscilerin sendika ile olan iliskilerinden ve sendikal faaliyetleri dolayisiyla ortaya cikacak eylem ve haklara karsi dogrudan dogruya Yuklenici sorumlu olacaktir. Bu eylem ve haklardan dolayi Yuklenici isverenden herhangi bir talepte bulunamaz. Bolge Cahsma Mudurltigu ile ilgili islemler Yuklenici tarafindan yapilacaktir. Bolge Cah ma Miidurlugii veya Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi'na bildirimde ve odemede bulunmamaktan dolayi gelecek her turlu ceza ve yiikumlulukler Yukleniciye aittir. Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirge vermemek, prim yatirmamak ve kayit ibraz etmemekten otiirii cezaya tabi tutuldugu taktirde teminati isveren tarafindan gelir kaydedilecektir. Yuklenici cah tiracagi personelini "agir ve tehlikeli insaatlarda cahsabilir" ibaresini havi, tarn tesekkullij/hastaneden almmi doktor raporunu temin ederek Miisavir/Kontrole vermeden ise basjatmayacamira

8 2) Ancak, gecici hakedis odemelerinin yapilabilmesi icin, bir evvelki aya ait Sosyal Guvenlik Primlerinin Yuklenici tarafindan ilgili kuruma odenmis olduguna dair yazi ile, vergi borcu olmadigma dair yazimn mii avir/kontrole ibraz edilmis olmasi zorunludur, aksi takdirde soz konusu yazilar miisavir/kontrole ibrazedilinceye kadar gecici hakedisi onaylanmak iizere isverene intikal ettirilmeyecektir. 3) Umumi Hifzisihha Kanunu, is Kanunu ile Sosyal Guvenlik Kanunu, i ci Saghgi ve i Giivenligi Tuziigii vesaire ilgili mevzuat ve ileride yuriirluge girebilecek diger mevzuat geregince isverene yonelik tiim sorumluluklar ve isverenin soz konusu ilgili mevzuat geregi iscilerine karsi ifa etmesi gerekli tiim yukumlulukler ve ilgili mevzuat geregi alinmasi gerekli tedbirler, muamele masraflan ve isveren ve i ci arasmdaki iliskilerden dogabilecek tiim sonuclar Yukleniciye ait olacaktir. isverenin riicu haklari sakhdir. 4) is Hukuku ve Sosyal Guvenlik Kurumu ile ilgili hiikiimler nedeni ile gerek i cilerin gerekse SGK'nm muhtelif hallerde dogrudan dogruya isverene riicuu kanunen miimkiin bulundugundan isveren, varsa ta eronlarimn ve Yuklenicinin bilcumle iscileri ile mustahdemleri ve personeli ile olan ili kilerinde bu kisilerin iicretlerinin, haklannin, primlerinin zamamnda ve eksiksiz olarak odendigini, bu husustaki isjemlerin yerine getirildigini kontrol etmek hakkmi mutlak ve devamh bir sekilde korur. Yuklenicinin bu konudaki kusuru isverene sozlesmeyi feshetme hakkmi verdigi gibi aynca derhal Yuklenicinin tiim hak ve hakkedislerinden ve yetmedigi takdirde de teminatlarmdan gerekli odemeleri resen yapma hakkmi vermis olur. 5) Bu isyerinde cah an isciler ve yapilan is sebebiyle uciincii ki i ve kurumlann ugrayacagi her tiirlii zarar ve ziyan ile her tiirlii tazminattan Yuklenici sorumludur. isverenin riicu ve bu sebeple sozlesmeyi fesh etme ve teminati irat kaydetmeye hakki vardir. Yuklenici bunu pesjnen itirazsiz kabul eder. Madde 4 - ihzarat bedelleri Sozlesme kapsammda yapilacak isler icin imalat oncesi veya imalat esnasmda sahaya getirilmis olan hicbir malzeme icin Yukleniciye ihzarat bedeli odemesi yapilmayacak ve Yuklenici bu konuda hicbir hak ve talepte bulunmayacaktir. Sonradan yapilmasma karar verilen ilave imalatlar icin de ihzarat bedeli odenmez. Madde 5 - Nakliyeler Yuklenici islerin tumunde anahtar teslimi gotiirii bedel fiyat teklif edeceginden aynca, isyerine kadar olan tasimalarla, isyerindeki yatay ve diisey tiim tasimalar, ytikleme-bo altmalar, santiyede cikan hafriyatlann ve molozlarm depo sahasma atilmasi, akaryakit fiyat farklan, malzeme fiyat farklan ve buna benzer tiim fiyat farklan ile eskalasyon vb. imalatlar icin de aynca odeme yapilmayacaktir. I veren tarafindan temin edilen malzemelerin tasinmasi veya yerine konulmasi icin vince ihtiyac duyulmasi halinde vine Yuklenici tarafindan temin edilecek ve vine icin herhangi bir bedel odenmeyecektir. Sonradan cikacak ilave islerde de, yukandaki paragrafta belirtilen aciklamalar aynen gecerli olacagindan istekli, anahtar teslim fiyatmi belirlerken bu hususu da dikkate almi? olarak kabul edilecektir. Madde 6 - Kullanilacak malzeme Yapimda kullanilacak in aat, elektrik, mekanik tesisat malzemeleri, mahal listesinde, projelerde ve teknik sartnamedeki belirtilen nitelik ve evsafta, Turk Standartlan Enstitiisii standartlanna uygun olacaktir^tse'li marka bulunmayan malzemelerin mutlaka uluslararasi standartlara (DIN, AFNOR, BSI vb.) yw»un eik belgesi veya raporu isveren ve Mii avire sunulacaktir. Ulusal (TSE) veya uluslararasi stanaartlar a uymayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir.

9 Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, ciiriik, hatah veya standart disi malzeme ile yapilan isler Miisavir/Kontrolce kabul edilmeyerek diizeltilmesi istenir ve gerekirse i durdurulabilir. Uygun olmayan malzeme ile yapilan imalatlar Yuklenici tarafindan derhal diizeltilecektir. Gerekirse bu imalatlar yikilarak yeniden yapilacaktir. Yukleniciye yikim ve ikinci bir yapim bedeli odenmez. Yuklenicinin bu hususlara uymamasi halinde yikim ve yapim isleri Yuklenicinin nami hesabma yaptmlarak masraflan Yuklenicinin hakedisinden kesilir. Kullamlan malzemelerin standartlara uygun olup olmadigi konusunda yapilacak deneyler ve ahnacak numuneler ile ilgili tiim harcamalar Yuklenici tarafindan karsilanacaktir. Madde 7 - Malzeme onaylari, malzeme ve taseron secimi Yuklenici, isin yapimmda kullanilacak her tiirlii insaat, mekanik tesisat ve elektrik malzemelerinin orneklerini, imalata baslamadan once en az 3 secenekli (alternatifli) olarak Miisavir/Kontrole getirecek ve bu malzemenin temin yeri, marka, smif, kalite ve diger ozelliklerini belirtecektir. Miisavir/Kontrol tarafindan yapilacak inceleme sonucunda, uygun goriilen malzemeden 2 ser takim mii avirlige teslim etmesine miiteakip (Bu numuneler Yuklenici ve miisavir tarafindan imzalanacak), ekli isveren tarafindan belirlenmis olan malzeme onay formu doldurularak, imzalamr, imzalanan formlar isverenin onayina sunulur. Onaylanan malzemenin bir ornegi Miisavirce saklamr. Kontrol te kilati santiyeye gelen malzemelerin numuneye uygun olup olmadigim kontrol etmek zorundadir. Numuneye uymayan malzemeler derhal santiye di ma cikarttinhr. Yapilmis olan imalatlar da soktiiriiliir. Yiiklenieinin uygun olmayan malzemelerle imalata devam etmesi halinde kontrolliikce tutanaktutulur. Malzeme onay formu imzalanmadan ve i verence onaylanmadan kullamlan malzemelerin ve bunlarm kullanilmasiyla yapilacak imalatlann sorumlulugu Yukleniciye aittir. Mahal listesinde ve Teknik Sartnamede yer alan tiim malzemeler icin malzeme onayi ahnacaktir. Yiiklenieinin santiyeye getirecegi tiim malzemeler i veren ve Miisavir/Kontrol onayina tabi olup, isverenin begenmedigi malzemeler santiye sahasma getirmeyecek, bu tiir malzeme varsa derhal sahadan uzaklastiracaktir. Malzeme onayi icin Yiiklenici butun dokiimanlan hazirlayaeak, eksiklikler veya gecikmelerden dolayi sure uzatim talebinde bulunmayacaktir. Yuklenicinin cah tiracagi taseron ve teknik elemanlar da Miisavir/Kontroliin onayina tabi olup, Miisavir/Kontrolliik tarafindan hilesi, liyakatsizligi ve uygunsuz hareketleri goriilup is basmda bulunmasi istenmeyen taseron, miihendis, kalfa, usta, isci ve hizmetlileri Yiiklenici derhal degistirmek zorundadir. Bu elemanlann veya ekiplerin degi tirilmesinden dolayi Yiiklenici isverenden hicbir bedel, tazminat ve sure talebinde bulunamaz. Madde 8 - isveren tarafindan temin edilecek malzemeler Sozlesme kapsammdaki islerin yapimmda kullamlmak iizere isveren, ihtiyac duyulmasi halinde imalatlardan herhangi birine veya birkacma ait malzemelerin bir kismim veya tamamim gerek deposundaki mevcutlardan, gerekse satin ahnmak suretiyle temin edebilir. isveren, Yiikleniciden herhangi bir imalati kendisi tarafindan temin edilecek malzemelerle yapmasim isteyebilir. Bu durum Yukleniciye yazi ile bildirilir ve Yuklenici bu hususu kabullenmek mecburiyetindedir. i bir kismim sozle me kapsammdan tamamen cikanp uciincii sahislara yaptirabilir. Bunu r yazi ile bildirilir ve Yiiklenici bu hususu kabullenmek mecburiyetindedir. Yuklenici icbir hak talebinde bulunamaz.

10 i verence temin edilerek montaji ve imalati Yukleniciye veya 3. sahislara yaptinlacak isler icin antiyeye intikal eden her tiirlii malzeme, makine ve cihazlann, isyerine gelmesi amndan itibaren bu tiir malzemeler de santiye alanmda bulunan diger tiim malzemeler gibi Yuklenicinin sorumlulugunda olacak, bunlarm korunmasi, all-risk sigorta kapsamma alinmasi, saklanmasi ve hasar gormemesi icin Yuklenici isyerinde her tiirlii tedbiri alacak ve biitiin bu hizmetler de digerleri gibi Miiteahhitlik hizmetleri ile sozlesme kapsammda miitalaa edilerek, bu isler icin aynca bir bedel ve hak iddia edilmeyecektir. Madde 9 - insaat sahasi Yuklenici insaat sahasmda gerekli emniyet tedbirlerini almak ve tiim cahsanlann emniyet kurallarma uygun olarak cahsmasini temin etmek zorundadir. insaat sahasmda; Baretsiz hicbir personel cahsmayacaktir. Baretsiz cah tigi tespit edilen her personel icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 100 TL/personel ceza Yuklenicinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Yuksek yerlerde ve emniyet kemeri takilmasi gerekli cahsmalan yapan tiim personel emniyet kemeri takacaktir. Emniyet kemersiz cah tigi tespit edilen her personel icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 100 TL/personel ceza Yiiklenieinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. antiye sahasinin cesjtli bblgelerine musavirin yeterli gordiigii miktarda ve ebatta ikaz levhalan asilacaktir. Asilmayan her ikaz levhasi icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 50 TL/levha ceza Yuklenicinin ilk hakedisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Yuklenici tarafindan bildirilen ve i yerinde istihdam edilen Teknik Emniyetcinin gorevi santiye sahasi icindeki gerekli tiim emniyet tedbirlerinin ahnmis olmasim saglamaktir (baret takilmasi, emniyet kemeri takilmasi, emniyet seridi, celik burunlu ayakkabi, vs.) Bu is icin gdrevlendirilmis personel insaat isinin baska bir bolumunde gorevlendirilemez. Teknik emniyetcinin gorev ve sorumluluklanni yerine getirmedigi her gun icin ihtarda bulunmaya gerek kalmaksizm 200 TL/gun ceza Yuklenicinin ilk hak edisinden iade edilmemek iizere kesilecektir. Kesilen turn cezalar isveren hesabma irat kaydedilecektir. Madde 10 - Projeler Bu ise ait projeler isveren tarafindan verilmekte olup, verilen projelerde birbiri arasmda veya artnameleri arasmda herhangi bir uyumsuzluk sehven yapilmi olabilir, bu nedenle istekliler ihale teklif safhasmda projeleri mimari, betonarme, mekanik ve elektrik olarak cakistirarak, sartnameleri de cok iyi bir sekilde inceleyerek, kendilerince tespit edilen hatalan isverene yazih olarak sorabilirler. istekliler tekliflerini anahtar teslim olarak verecekleri icin, imalat safhasmda ortaya cikabilecek olan imalatin tamamlanmasi icin ihtiyac duyulacak olan herhangi bir detay eksikliginden, baglanti elemanlannin gosterilmemis olmasindan, uyumsuzluklardan dolayi herhangi bir bedel talep edemeyeceklerdir. Ornegin; bina catilarmda herhangi bir baglanti elemanma ait detay projeler verilmemis ise, o imalatin saglikli yapilabilmesi icin catimn altmda veya iistiinde yapilmasi gereken imalatlan gosteren projeler Yuklenici tarafindan hazirlanacak, mujavir/isveren tarafindan onayla/iacak, onayh projelere gore imalatlar yapilacak, bu imalatlar icin aynca bir bedel odenmeyecefctir. Veya, mimari projede goziiken bir ara bolme duvar detay projesinde, ya da bosluklar/betonarmede goziikmeyebilir ve o ara bolme duvann muhakkak yapilmasi, boslugun birakilrr/asi gejel^mektedir. Yiiklenici duvar ve actigi bosluk icin ayn bir iicret talep edemez, bedeli

11 anahtar teslim fiyat icerisinde dusiiniilecektir. Ancak; Isverence proje iizerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde artan ve eksilen imalatlann bedeli sozlesmenin 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde odenir veya kesilir. Yiiklenici Proje ve Proje hesaplanm, imalata ba lamadan once kontrol etmek, varsa proje ve hesap hatalanni Miisavir/Kontrole bildirmek zorundadir. Proje ve proje hesaplarmda olabilecek hatalardan, ileride bu hatalardan dolayi dogabilecek her turlu zarar, tazminat ve hukuki sorumluluklardan Yuklenici sorumludur. Yuklenici kendiliginden, isverenin verdigi projelerde hicbir tadilat yapamaz. Yiiklenici, proje ve sartnamede yazih olanlara uymaya, kusurlu olduklan tespit olunan isleri kontroliin emriyle ve tayin edilen miiddet icinde bedelsiz olarak degi tirmeye veya sokiip yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayi bir gecikme olursa mesuliyeti Yukleniciye aittir. Yiiklenici islerin tamamlanmasim miiteakip, gecici kabul dilekcesiyle beraber uygulama projeleri, uygulama sirasmda yapilmis degisiklikleri de iceren ve isin bitmis durumunu gosteren nihai mimari, statik, altyapi, elektrik, tesisat (as-built) projelerinin orijinalleri ile beraber 5 takim ozalit ve sayisal olarak CD'ye kaydedilmis sekilde Mii avir/kontrole teslim edecektir. As-built projelerinin teslim edilmemesi halinde Yuklenicinin gecici kabulii yapilmayacak, proje teslimine kadar ertelenecektir. Aynca gecen her takvim giinii icin 500,00 TL/Giin ceza kesilecektir. Bu ceza teslim tarihine kadar devam edecek ve kesin hakedisinden mahsup edilerek irat kaydedilecektir. Madde 11 - insaata ait fotograflar Yiiklenici, isin devami sirasmda isin geli iminin her safhasmi belirlemek amaci ile her hakedise konulmak iizere yeterli sayida fotograf cekecektir. Resimler album halinde hakedise eklenecektir. Resimler olmadan hakedis odemesi yapilmayacaktir. Madde 12 -Yapi denetimi Yapi Denetimi icin Yetkili Yapi denetim Firmalan ile isveren anla ma yapacaktir. Yapi denetim iicretleri isverene aittir. isin devammda isveren yetkilileri isle ilgili denetim yapabilir. Bu denetimler esnasmda Yuklenici ve Kontrolliik yetkilileri her tiirlii bilgi ve belgeleri isveren yetkililerine verecektir. Madde 13 - Yazismalar Taraflar, sozlesmenin imzalanmasindan en gee 5 gun icinde yazismalan alacak yetkililerini birbirlerine yazih olarak bildireceklerdir. Yapilacak talep ve istekler, verilecek kabul ve izinler yazih olacaktir. Bu tiir uyari, talep veya kabuller yazismamn gonderildigi tarafm yetkili temsilcisine elden teslim edildiginde veya sozlesmedeki adreslerde ikamet eden taraflara posta veya faks ile gonderildiklerinde verilmis veya yapilmis sayilacaktir. Madde 14 - Santiye diizeni Yuklenici, yapimini iistlendigi islerin is programma, sozlesme ve sartlanna uygun sekilde, Miisavir/Kontroliin denetim ve gozetimi altmda yapilmasim, bu islerin yapimi icin gerekli ve yeterli her tiirlii eleman ve techizatm isyerinde bulundurulmasini ve santiyedeki cahsmanin diizenli ve emniyetl^bicimde siirdiiriilmesini koordine etmekle yukiimludur.

12 Yuklenici, isverence baska kisi ya da kurumlara yaptinlmasma karar verilen islerinyapimi icin, bu sahis ya da kurumlara yardimci olmak, kendi santiye diizeni icinde koordinasyonu saglamak ve tiim cah malarin aksamadan yiiriimesini de teminat altma almak zorundadir. Madde 15 - Garanti belgesi ve ilave teminatlar ihaleyi kazanan Yiiklenici tarafindan, mekanik ve elektrik-elektronik ekipman ve tesisat sistem garantisi taahhiitnamesi sozlesme ile birlikte imzalanacaktir. Teklif ve tesis edilecek tiim sistemlerin cahsma ve proje parametrelerini saglama teminati olarak kesin teminatm disinda, diizenlenen her hakedis raporunda (in aat, mekanik, elektrik, elektronik olarak) imalatlann tamammdan Yukleniciye odenecek KDV haric hakedis tutarimn % 5'i Sistem Garanti Teminati olarak kesilecek olup, bu teminat gecici kabuliin yapilip onaylanmasim muteakip serbest birakilacaktir. Hakedislerden kesilen % 5 lik teminatlar, genel miidiirluk teyitli, limit ici ve siiresiz kesin teminat mektubu ile degistirilebilir. Yiiklenici tarafindan tesisin sartnamelerde ongoriilen hususlan yerine getirdiginin ve eksiksiz olarak (teminat siiresi dahil) cahstigmin tespit edilmesi halinde, gecici kabul tutanagmm da onaylanmasim mtiteakip bu teminatm tamami iade edilecektir. Teminat siiresi icinde olusabilecek anzalar Yuklenici tarafindan zamamnda giderilmedigi takdirde, i veren tarafindan Yiiklenieinin nam ve hesabma yaptinhr, tutari Yuklenicinin sistem garanti teminatmdan, yetmedigi takdirde diger teminatlanndan kesilir. Yiiklenici tarafindan yapilan tiim Sistemlerin cahsma ve isletme bakim el kitabi, akim semasi, proje, resim vs. teknik dokiiman Yuklenici tarafindan saglanacaktir. isverence tayin edilecek ve uygun gorulecek sayidaki isletme personelinin montaj asamasindan ba layarak sistemlerin isletmeye ahnmasma kadar tiim evrelerinde egitilmesini Yiiklenici herhangi bir bedel talep etmeden saglayacaktir. Sistemlerin devreye alma ile ilgili tiim giderleri Yukleniciye aittir. Madde 16 - Santiye yerinin tespiti antiye kurulmasi icin yeterli yerin tespitini Miisavir/Kontrol yetkilileri ile Yuklenici birlikte yapar. Yuklenici belirlenen yerler dismdaki yerlere santiye kuramaz ve malzeme depolayamaz. Santiyenin kurulmasi, iscilerin her tiirlii ihtiyaclarmin (yatacak yer, ranza, yatak, yorgan, yemek, su, elektrik, banyo vs.) temini, giivenligi, her tiirlii afete karsi (deprem, yangm, sel vb.) korunmasi ve bedelleri Yukleniciye aittir. Madde 17- Bedeli Yuklenici tarafindan karsilanacak hizmetler Taahhiidiin gerceklestirilmesi icin gerekli ve Yuklenicinin yapmak zorunda oldugu bazi islerin karsihgi olan, asagida gosterilen giderlerin tumii, sozle me veya eklerinde kimin tarafindan odenecegi belirtilmemis ve aksine hiikiim bulunmamakta ise Yukleniciye aittir. Gerek isin yonetimi, gerekse iste kullanilacak her tiirlii malzeme, arac, makine, tasit vs.nin tasinmalan, bunlar icin gerekli depo, baraka, hangar, garaj vs. tesislerin yapilmasi, bunlann korunmasi, sigortalan ile ilgiligiderler Yukleniciye aittir. Projelerifruvgulanmasi, roleve gibi isler ile i veren, Miisavir/Kontrol, tarafindan denetim amaci ile istenen her mirlii olcmeler icin gerekli arac, malzeme ve personel giderleri Yukleniciye aittir.

13 Kabul heyetlerinin gerekli gordugii durumlarda, Yuklenicinin yaptigi islerle ilgili olarak giiven saglamak icin yapilacak butun yukleme deneylerinin giderleri Yukleniciye aittir. isveren ve Musavir/Kontroliin ihtiyac duyacagi imalat ve imalatta kullamlan malzemeler ile ilgili yapilacak her tiirlii test, oleum, deney, yukleme, dayamkhhk vs. ve benzeri teknik deneylerin her turlu giderleri Yukleniciye aittir. isin devami sirasmda muhtelif imalat isleri icin ve santiye personeli tarafindan kullamlan su, elektrik ve dogalgazm temini ile buna ait bilumum masraflar Yukleniciye aittir. isin basmdan sonuna kadar masraflan Yuklenici tarafindan karsilanmak iizere Miisavir/ Kontrolluk ve Yiiklenieinin ortak kullamlacagi bir adet Total Station cihazi santiyede bulundurulacaktir. Madde 18 - Genel hiikumler Yuklenici, Madde 17 de belirtilen hizmetlerle ilgili yiikiimliiluklerinin tamamim yer teslimi tarihinden itibaren 15 gun icerisinde yerine getirecektir. Bu siire sonunda temin edilmezse gunluk 500,00 TL ceza kesilecek ve yiikiimliiliiklerin yerine getirildigi tarihe kadar Yuklenicinin 1. nolu hakedisi duzenlenmeyecektir. Kesilen cezalar, yiikiimliiliikler yerine getirildikten sonra diizenlenecek ilk hakedisten kesilerek gelir kaydedilir. Madde 19 - Miisavir / Kontrolun yetkileri isveren bu sozlesme ve eklerindeki yetkilerinin bir kismim veya tamamim Miisavir/Kontrol marifetiyle kullamr. Kontrol; gerekli gordugii durumlarda malzeme ve imalatlarla ilgili deney ve test yapilmasim isteyebilir. Bu testier, Kontrolun kabul ettigi laboratuarlarda yaptinhr ve bedeli Yuklenici tarafindan karsilamr. Hangi konularda ne sikhkta test ve deney yapilacagina Teknik Sartnameler dogrultusunda Kontrol karar verir. Test sonucu uygun bulunmayan malzeme genel huktimlere gore sahadan uzaklastinhr. Bu tiir malzemenin, imalatin sokiimii, yikimi, sahadan uzaklastinlmasi icin Yukleniciye odemeyapilmaz. Madde 20 - Yuklenicinin ek yukiimluliikleri inegol Ticaret ve Sanayi Odasi isyeri insaati yapim i$ine ili$kin mukellefiyetlerin geregi gibi yerine getirilmesi cercevesinde Yuklenici, asagida belirtilen yiikiimliilukleri yerine getirmeyi taahhiit eder Yiiklenici bu sozlesmenin uygulanmasi konusundaki tiim a$amalarda isveren ile koordinasyon icinde cah$mayi ve bu yiikumlulugiinu yerine getirmemesinden dogacak tiim zararlan isverene odemeyi kabul ve taahhiit eder inegol Ticaret ve Sanayi Odasi isyeri insaati Yapim S6zle$mesinin uygulamasi sirasmda kamu kurumlan ile dogacak uyusmazhklarda isvereni derhal haberdar etmeyi taahhiit eder Yiiklenieinin yoneticileri ya da cahsanlarmin yazih yada sozlii yoldan ogrenecekleri tiim ticari, mali, teknik bilgiler, gizli bilgi olarak kabul edilir ve Yuklenici kendilerine inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ihale komisyonunu tarafindan aciklanan bilgiyi, biiyiik bir gizlilik icinde korumayi, iiciincii kisilere haflfti^suretle olursa olsun vermemeyi, herhangi bir sekilde yayinlamamayi taahhiit eder. Bilgilerin jasi halinde, inegol Ticaret ve Sanayi Odasi ugrayacagi her tiirlii zarann bedelini Yukleniciden ie hakkma sahiptir.

14 Madde 21 - Patent haklari Yiiklenici, sozlesme ile taahhut etmis oldugu ise ait her tiirlii techizat, tesisat, sistem ve tesise ait proje, tasanm, ekipman vs. butun patent, proses, isim, marka ve telif haklanna ait 3. $ahislardan gelecek talepler, odemeler, cezalar ve masraflardan sorumlu ve bunlari kar$ilamakla yiikiimlii olacaktir. Madde 22 - Eski eserler insaat kazilan esnasmda is mahallinde ortaya cikacak tarihi, kiiltiirel, sanat veya ilmi degeri haiz e$ya, malzeme ve diger kiymetler Devlet mahdir. Bu gibi durumlarda Yuklenici, durumu isverene bildirmeye ve ilgili memurlar gelip bulunan eserleri teslim almcaya kadar bunlari muhafaza etmeye ve yiiriirliikteki kanun, tiiziik ve yonetmelik hiikiimlerine uymaya mecburdur. Madde 23 - Bilgilerin sakh tutulmasi Taraflann her biri, diger tarafm kendisine sagladigi tiim gizli bilgilerin, verilerin, dokiimanlann veya baska birtarzda elde edilen bilgilerin sakh tutulacagim ve personelin gizlilige riayet edecegini, bilgileri saglayan tarafm yazih onayi olmadan bunlari iiciincii sahislara aciklamayacagmi kabul ve taahhut eder. Madde 24 - Sozlesme hukiimlerinde celiski bulunmasi hali Sozlesme ekierinde yer alan hukumler arasmda celiski olmasi halinde isveren lehine olan hukumler uygulanir ve hukuken gecerli sayilacagmi pesinen kabul eder. JSVEREN YUKLENICI

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü KOMPOZİT DÖKÜM KALDIRIM SINIR ELEMANI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Kompozit döküm kaldırım sınır elemanı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :...

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME. Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME Madde 1: TARAFLAR 1. Elektrik Müteahhidi 2. İşveren Adı, Soyadı :... Adı, Soyadı :... Firma Adı :... Firma Adı :... MŞ No :... MŞ No :... İş Adresi :...

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TARiH 21.10.2014 SAYı TEKliF MEKTUBU IAdl oyadı/ııcaret Unvanı Tebligat Adresi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2015-23-0012 No lu Annelerin Gururu Memleketin Huzuru Kızlarımız Projesi kapsamında Tadilat işlerine ilişkin SODES 2015

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması :

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Proje Grubunun Yaptığı veya Denetlediği Mimari Projenin Statik olarak denetlenmesi İnşaat grubu olarak yapılan değişikliklerin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK BASINÇLI SU POMPASI NOZULLARI SATIN ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞUSTOS/2016 İÇİNDEKİLER MADDE 1. İŞİN KONUSU... 1 MADDE 2. İSTENEN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1- GİRİŞ 03 2- DEKORASYON YAPILIRKEN BİLİNMESİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 GİRİŞ HASTANE YAPILARI GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB2-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. İHALENİN KONUSU... 3 3. İŞİN İNCELENMESİ... 3 4. ŞARTNAMEDE

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ LABORATUVARI MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ VE RAF MALZEMELERİNİN

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ LABORATUVARI MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ VE RAF MALZEMELERİNİN KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ LABORATUVARI MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ VE RAF MALZEMELERİNİN GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI:

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI: MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 1-Taraflar Bir taraftan... ile diğer taraftan. aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede...(işveren ) ise (TASARIMCI) olarak anılmıştır. 2-

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI UYGUN İSE AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI BAŞKAN yaklaşık gizli ve maliyet gizli KONTROL AMİRİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ YÜKLENİCİ TALEP SAİBİ KURUM YAPI İŞLERİ TEKNİK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı