ARİFİYE BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARİFİYE BELEDİYESİ 2014 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Sayfa Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya

2 Sayfa2

3 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun gereğince belediyemize katılan iki belediye ile birlikte belediyemiz ilçe statüsü kazanmış, daha güçlü ve büyük bir belediye haline gelmiştir. Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik. Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, Arifiye'mizi MARKA şehir haline getirmektir. Bunu yaparken de, Arifiye geleneğine sahip çıkan, idealist, değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık. Belediye olarak ASLİ GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da, saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz. Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Temelinde, Belediye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana, Arifiye, ciddi bir atılım ve gelişim içine girmiştir. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı, doğası ile Arifiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Arifiye'yi daha ileri götürürken, kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Arifiye bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım. Kaymakamı ile, Belediye Başkanı ile, Siyasetçileri ile, Kurum-Kuruluş Müdürleri ile, Muhtarları ile, vatandaşı ile birlik olur, birbirimizi sever ve güç birliği yaparsak kuşkusuz çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşadığımız bu güzel ilçeyi birlikte yönetir, sorunlara birlikte çözüm arar, birlikte çalışır ve yapılanlara sahip çıkarsak, kuşkusuz ilimizin ve bölgemizin yıldızı olmamız kaçınılmazdır. Bunu başarmak, huzur ve refahın hâkim olduğu Arifiye'yi inşa etmek sadece kendimiz için değil daha da önemlisi geleceğimiz, evlatlarımız için kuşanmamız gereken bir sorumluluktur yılı faaliyetlerimizi içeren bu raporu bilgilerinize sunarken, hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. İsmail KARAKULLUKÇU Arifiye Belediye Başkanı

4 Sayfa4

5 Sayfa5 İÇİNDEKİLER Önsöz 03 Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri GENEL BİLGİLER. 07 A) Misyon,vizyon ve ilkeler. 07 B) Yetki görev ve sorumluluklar. 07 C) İdareye İlişkin bilgiler Fiziki Yapı Organizasyon Şeması Araç ve Makine Parkı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 16 A) Mali Bilgiler Mali Denetim B) 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü. 87

6 Sayfa6 4 ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek- 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek- 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 4: Özel Kalem Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 6: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 9: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 10: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 11: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı

7 Sayfa7 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VİZYON VE İLKELER MİSYON Sürekli gelişen bir anlayışla, Arifiye halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak VİZYON Şehircilikte ve belediyecilikte örnek ve modern bir Arifiye Türkiye de ve dünyada başarılarıyla tanınan bir yerel yönetim TEMEL DEĞERLER Önce Arifiyeli'nin memnuniyeti Kaliteli belediyecilikte sürekli gelişme Belediye çalışanlarının da mutluluğu Kolaylaştıran yerel yönetim hizmeti mazeret yok anlayışıyla çalışmak Ortak akılla, demokratik, şeffaf hizmet üretmek KALİTE POLİTİKAMIZ Dünya standartlarında bir kent hayatını sürdürülebilir kılmak Sürekli gelişen Her gün öğrenen Bilgiyi, gelişmeyi ve hizmeti paylaşan kaliteli yönetim anlayışı belirlenmiştir. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir

8 Sayfa8 belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

9 Sayfa9 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

10 Sayfa10 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

11 Sayfa11

12 Sayfa12 ARAÇ VE MAKİNA PARKI Sıra No Kullanım Amacı Markası Modeli Plakası 1. Makam Aracı Toyota Avensis B Makam Aracı Corolla Verso ZC Binek Aracı Peugeot DE Binek Aracı Tofaş Kartal DE Binek Aracı Toyoto Corolla DS Binek Aracı Toyoto Corolla FF Binek Aracı Renault Symbol ZS Binek Aracı Renault Symbol FY Binek Aracı Renault Symbol ZE Binek Aracı Toyota Auris ZK Otobüs Mercedes 54.ET Otobüs (35 Kişilik) Otokar-Sultan TP Minibüs Otoyol İveco TF Minibüs Otoyol İveco TR Minibs Magirus AU Cenaze Aracı Toyota YA Cenaze Aracı Kamyonet Mitsubishi SA Vidanjör BMC DZ Kapalı kasa Kamyonet Peugeot J TF İtfaiye Aracı İveco TF Ambulans İveco Daily YL Kamyonet 4x4 Landrover AD Kamyonet 4x2 Nissan Country SE Panelvan Ford Connect D Çöp Kamyonu İveco DZ Çöp Kamyonu Ford Kargo EP Çöp Kamyonu Ford Kargo EF Çöp Kamyonu Ford Kargo B Çöp Kamyonu Ford Kargo TS Çöp Kamyonu BMC ZU Çöp Kamyonu İveco AH.365

13 Sayfa Çöp Kamyonu Mitsubishi DN Kamyon BMC ZK Kamyon BMC ZN Damperli Kamyon Desoto TR Damperli Kamyon Dodge Desoto FV Damperli Kamyon Mercedes B Damperli Kamyon Mercedes B Traktör Steyr DU Traktör Steyr AH Traktör Stery DE Traktör Tümasan FP Traktör Tümasan FE Traktör Başak DU Kaldırım Süpürge Aracı Gluton 2008 İş Makinası 46. Greyder Dresser 1987 İş Makinası 47. Yükleyici Hidromek 2006 İş Makinası 48. Vakumlu Süpürme Ravo İş Makinası 49. Kanal Kazıcı Yükleyici Hidromek 1999 İş Makinası 50. Kanal Kaz.HMK 101S Hidromek İş Makinası 51. İş Makinası Hidromek 2011 İş Makinası 52. İş Makinası HMK 102 S ALPHA Hidromek 2014 İş Makinası 53. Ekskavatör Hyundai 2012 İş Makinası 54. Kepçe Loder Hidromek 2000 İş Makinası 55. Çekici Tır Mercedes D Damper Dorse Tırsan D Lowbed Özgüller D Silindir Ham 2014 İş Makinası

14 Sayfa YILINDA ALINAN ARAÇLAR Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Toyota-Auris Binek Araç alındı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1 adet 35 Kişilik Otobüs alındı

15 Sayfa15 Başkanlık Makamına bir adet Toyota-Avensis marka makam aracı alındı. Yönetim Ve İç Denetim Sistemi Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun hükümlerine göre yönetilmektedir. Belediyemiz 2 başkan yardımcısı ve 14 şube müdürü olarak örgütlenmiştir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin olması için Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU nun başkanlığında, 2 Başkan Yardımcısının katılımı ile her hafta Pazartesi günleri saat da ve 14 daire müdürünün katılımı ile ayda bir koordinasyon toplantıları yapılmaktadır sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu doğrultusunda mali yapılanma tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak, alt birimdekilerde gerçekleştirme görevlisi olarak belirtilmiştir. Muhasebe yetkilisi olarak mali hizmetler görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

16 Sayfa16 2. AMAÇ VE HEDEFLER Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak; İlçemizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve alt yapının Planlanması ve koordinasyonu, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması, eğitim çalışmalarına önem verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi, zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak, çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir. 1- Mali Denetim 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereği denetim komisyonu 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmış ve rapor hazırlamıştır. Belediyemiz gelir ve gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay başkanlığınca denetlenmektedir.

17 Sayfa YILI FAALİYET RAPORU BAŞKANLIK ÖZEL KALEM Başkanlık Özel Kaleminde 1 personel çalışmaktadır. Sakarya Büyük Şehir Belediye Meclisi aylık toplantısına katılım sağlandı. Valilik İl Koordinasyon olağan toplantısına katılım sağlandı. Arifiye İlçe sınırları içerisinde bulunan muhtarlar ile istişare toplantıları düzenlendi. SASKİ olağan toplantısına katılım sağlandı. Belediyemize çeşitli nedenler ile gelen ziyaretçiler ile görüşme, güler yüz ve ikramda bulunarak belediyeden memnun ayrılması sağlandı. Kamu kurumlarında göreve yeni gelen veya görev değişikliği dolayısı ile makam değiştiren müdür, müdür yardımcısı ve çeşitli yerlerde göreve gelen personeller ziyaret edildi. Şehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iş yerlerinin açılış törenlerine katılım sağlandı. Şehrimizde ve ilçemizde davetiye göndererek düğün, sünnet vb. cemiyetlere davette bulunanların cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullar ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamları sağlandı. İlçemize gelen misafirler ağırlandı. İlçemizin tanıtımı yapıldı. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilerek birlikte çalışma olanağı sağlandı. İlçemizde bulunan işsiz vatandaşlar, ilçemizdeki sanayi kuruluşlarına yönlendirilerek, iş bulmaları sağlandı. Sanayi kuruluşlarının talep etiği meslek gruplarından, ilçemizde bulunan işsiz vatandaşlarımız yönlendirilerek sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılandı. Bu şekilde 500 vatandaşımız iş sahibi yapıldı.

18 Sayfa18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 personel çalışmaktadır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonunda, 5747 sayılı kanun gereği Hanlı ve Nehirkent belediyelerinin Arifiye Belediyesine bağlanması ile ilçe statüsüne kavuşan Belediyemizde Meclis Üyesi sayısı 15 olmuştur. Belediye Meclisimiz Faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20. Maddesine uygun olarak 11 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek 56 adet karar alınmıştır. Yapılan toplantılara ait meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur. Belediye Encümenimiz haftada bir kez Çarşamba günleri olmak üzere toplanmış olup, 166 adet encümen kararı alınmıştır. Alınan kararlar yazılıp imzalandıktan sonra ilgili servislere havale edilmiştir. Meclis Denetim Komisyonu, ihtisas ve imar komisyonu seçimleri, Encümen Üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır; Meclis Başkan Vekilleri Meclis Katipleri Encümen Üyeleri İmar Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu Denetim Komisyonu : Muharrem YAVUZ ve Adnan AKBAŞ : Asil Aysun GÖZYUMAN ve Serdar YENER Yedek Ahmet SAFİTÜRK ve Fikret ACAR : Adnan AKBAŞ - Elif ÇİĞDEM : Ahmet SAFİTÜRK, Serkan ÇARKTAN, Fikret ACAR, Muharrem YAVUZ, Nuri YAVAŞ : Elif ÇİĞDEM, Adnan AKBAŞ, Hıfzı OLGUN, Aysun GÖZYUMAN, Vedat VATANSEVER : Adnan AKBAŞ, Elif ÇİĞDEM, Vedat VATANSEVER

19 Sayfa19 Meclis ve Encümen Oturum Tablosu Oturum Sayısı Karar Sayısı Meclis Toplantıları Encümen Toplantıları Evrak Sayısı Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe evrak sayısı

20 Sayfa20 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmakta, Belediyemizin faaliyetlerinin ve haberlerinin yazılı ve görsel basın ile internet siteleri ile bilboardlar aracılığı ile vatandaşımıza duyurmaktadır. Yine Akmasa ve Bimer aracılığı ile, Belediyemize gelen şikayet ve isteklerin takibini yaparak, vatandaşın sorunlarının giderilmesine etkin bir rol oynamaktadır. BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) GÖREV TANIMI Belediyemiz 2006/03 sayılı genelge uyarınca uygulamaya başlanan alo 150- BİMER başvuruları ile ilgili işlemler belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Birimimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bir bilgi edinme birim yetkilisi sorumluluğunda 1 personel ile hizmet vermektedir. Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) doğrudan başbakanlık uygulaması olup, vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların elektronik postanın süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir yılı içerisinde 101 adet başvurunun 101 adedi, ilgililerin istekleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta telefon alt yapısının imkanları birleştirilmiş, başvurular etkin, süratli ve doğru sonuçlandırılmış, vatandaşların istekleri ile kısa zamanda çözümüne ulaştırılmıştır. Birimi Bimer Başvuru Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü 28 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 15 Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Zabıta Müdürlüğü 20 Temizlik İşleri Müdürlüğü 21 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 7 Mali Hizmetler Müdürlüğü 1

21 Sayfa Müracat Sayısı Müracat Sayısı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Belediyemiz personelinin özlük hakları ve çalışma sistemlerini takip etmek amacı ile 1 müdür personelle hizmet vermektedir Yılı içinde 38 adet 657 sayılı Kanuna tabi memur personel, 2 adet 5393/49.md.sözleşmeli personel ve 43 adet işçi personel ile hizmet vermiştir.ayrıca 2014 yılı içerisinde 57 adet işçi, hizmet alımı yolu ile belediyemiz Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Belediyemizde çalışmakta olan memur ve işçi personelin derece ve kademe ilerlemesi terfileri, izin, istirahat işlemleri düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli işlemleri yapılmaktadır yılı içinde müdürlüğümüze Kamu kurum ve kuruluşlarından 156 adet evrak gelmiş ve buna karşılık olarak Kamu kurum ve kuruluşlar ile birimler arası 243 adet yazışma yapılmıştır.personelimizin 2014 yılı dağılım tablosu aşağıda belirtilmiştir.

22 Sayfa22 STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI Bayan Bay 0 8 Memur İşçi 6 0 Özürlü Sözleşmeli Toplam Bay Bayan PERSONEL EĞİTİM DURUMU TAHSİLİ MEMUR İŞÇİ Sözleşmeli TOPLAM Personel İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Okul Üniversite TOPLAM

23 Sayfa23 Personel Eğitim Grafiği Memur Sözleşmeli Per. Memur İşçi Sözleşmeli Per. EVLENDİRME MEMURLUĞU Evlendirme memurluğu Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 1 personel ile hizmet vermektedir. 1 Ocak Aralık 2014 tarihleri arasında evlendirme memurluğumuza 377 çift evlenmek üzere başvuruda bulunmuştur. Bu evlenmelerden; 4 adet yabancı uyruklu evlilik, 5 adet yasal temsilci rızası ile evlilik, 363 adet normal evlilik şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 6 adet Evlenme İzin Belgesi düzenlenmiştir. Uluslararası aile cüzdanları taraflara imza karşılığı teslim edilmiştir. Yapılan evlenme işlemlerine ait VGF-20 Mernis Evlenme bildirimleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne zimmet karşılığı teslim edilmiştir. Yapılan tüm evlilik işlemlerinin tamamı, İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek Nüfus kütüklerine tescili sağlanmıştır.

24 Sayfa24 Evlenme Müracaatı İçin Gerekli Evraklar: Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdan fotokopileri 5 er adet vesikalık fotoğraf Nüfus Müdürlüğünden alınacak Evlenme Ehliyet Belgesi Yetkili Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu.

25 Sayfa25 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin elektronik donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak, yazılımları güncellemek ve verilerin yedeklemesini yapmak amacı ile 1 müdür ve 1 personelle hizmet vermektedir. BİLGİSAYAR DONANIMI YENİLENDİ Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere personelimizin ihtiyaç duyduğu donanımlar, ilgili müdürlük bütçelerinden karşılanmak suretiyle temin edilmiş, sistemimize dahil edilmiştir. Ana hizmet binamızda bu gün itibarı ile; server sayımız 3, terminal sayımız 40 olmuştur. DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI Başbakanlıkça yayınlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması ile ilgili Genelge gereğince altyapı oluşturulması için piyasa araştırması yapılmış, en son teknolojiler incelenmiş ve çalışmalar tamamlanarak yaklaşık adet evrakın dijital hale getirilmesi çalışması tamamlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması için ise, çalışmalar devam etmektedir. MAKS VERİ TABANI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ) incelenerek, GIS verilerinin bu sistem için hazırlanması amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ile işbirliği yapılmıştır. Firma ile de görüşülmüş, Coğrafi verilerin bu sisteme uyarlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. ANTİ VİRÜS PROGRAMI YENİLENDİ Belediyemizde bulunan bilgisayar sistemi için Nod32 Antivirüs programı alınarak bilgisayar sisteminin her türlü virüs ve zararlı yazılımlardan korunması sağlanmıştır. BELOS BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi) hayata geçirilmiş, bu sayede ilçemizdeki nüfus ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin anlık edinilmesi sağlanmış, Gelir Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Mükellef bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır. İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ Belediyemizce yapılan çalışmaların, vatandaşlarımıza anlatılabilmesi için, internet sitemizin yanı sıra, LCD TV sistemi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar ile İnternet sitemizin güncelleme ve dizayn değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

26 Sayfa26 K.P.S. FAALİYETE GEÇİRİLDİ. Belediyemizde Kimlik Paylaşım Sistemi devreye sokularak ilgili müdürlükler tarafından kullanılması sağlanmıştır. NEDCAD PROGRAMINDA VERİ TABANI ÇALIŞMALARI Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne NETCAD (GIS) sistemi ortak bir veri tabanı ile kurularak tüm verilerin bir havuzda toplanması ve tüm kullanıcıları hızlı bir şekilde ve doğru verilere ulaşması sağlanmıştır. İkinci aşama olan Alan taraması için ise, Kadastro ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18'nci madde uygulamalarının tamamlanması beklenmektedir. ALT GEÇİT VE MAHALLE MUHTARLIKLARINA GÜVENLİK KAMERASI 2014 yılında Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmete giren Alt Geçitte, Aşağı Kirazca Mahallesi ve Yukarı Kirazca Mahalle muhtarlıklarına Güvenlik Kamerası sistemi kurulmuştur. Ahmediye Mahallesine de kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

27 Sayfa27 MÜKELLEFLERİMİZE SMS İLE BORÇ BİLGİSİ GÖNDERİLMESİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR. Vergi Mükelleflerimizin emlak, çevre temizlik ve diğer vergi borç bilgilerinin SMS ile gönderilerek, zamandan ve posta ücretlerinden tasarruf edilmesi konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Sistemin alt yapısı hazır. Mükelleflerimizin GSM numaralarının % 30'u güncellenmiş durumda. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği biçimde hazırlanan Belediyemizin 2014 yılı Faaliyet Raporu aşağıya çıkartılmıştır. GİDER BÜTÇESİ Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi TL olarak tahmin edilmiş olup, yıl sonunda toplam ,34 TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %79,69 dur tarihleri arasında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Dökümü aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HARCAMA KALEMİ HARCAMA TOPLAMI TOPLAM GİDER ORANI Personel Giderleri ,50 %26,31 S.G.K Devlet Primi Giderleri ,46 %04,02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,54 %58,53 Faiz Giderleri ,04 % Cari Transferler ,43 % 03,52 Sermaye Giderleri ,98 % 04,59 Sermaye transferler ,39 % 00,12 Yedek Ödenekler 00,00 % GENEL TOPLAM ,34 %100,00

28 Sayfa28 4,59% 3,52% 2,95% 58,53% GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ 0,12% 0 26,31% 4,02% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2014 yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP KODU HESAP ADI HARCAMA GİDERE ORANI TOPLAMI Özel Kalem ,55 % 04, Yazı İşleri Müdürlüğü ,35 % 01, Fen İşleri Müdürlüğü ,02 % 49, Mali Hizmetler Müdürlüğü ,77 % 05, Personel Müdürlüğü ,83 % 00, Kültür ve Sosyal İşl.Md ,81 % 05, İmar ve Şehircilik Md ,30 % 06, Zabıta Müdürlüğü ,30 % 04, Park ve Bahçeler Md ,26 % 06, Temizlik İşleri Md ,15 % 14,94 TOPLAM ,34 % 100,00

29 Sayfa29 GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ 6,06% 4,23% 6,73% 5,78% 0,66% 4,35% 1,72% 14,94% 49,87% 5,70% ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre gerçekleşme oranları ; MÜDÜRLÜK ÖDENEK HARCAMA TOPLAMI ORANI Özel Kalem , ,55 %76,44 Yazı İşleri Müdürlüğü , ,35 %77,95 Fen İşleri Müdürlüğü , ,02 %80,73 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,77 %83,86 Personel Müdürlüğü , ,83 %33,81 Kültür ve Sosyal İşl.Md , ,81 %81,15 İmar ve Şehircilik Md , ,30 %62,98 Zabıta Müdürlüğü , ,30 %66,68 Park ve Bahçeler Md , ,30 %89,12 Temizlik İşleri Md , ,15 %92,38 TOPLAM , ,34 %79,69

30 Sayfa30 BİRİMLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 89,12% 66,68% 92,38% 76,44% 77,95% 80,73% FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 62,98% 81,15% 83,86% KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 33,81% PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. GELİR BÜTÇESİ Belediyemizin 2014 yılı Gelir Bütçesi ,000 TL. Olup, yıl sonunda ,19 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %78,17 olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen ,65 TL. iken gerçekleşen ,01 TL. olup gerçekleşme oranı % 71,68 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen ,34 TL. iken gerçekleşen ,09 TL olup gerçekleşme oranı % 60,06 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen 0 TL olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen ,90 iken gerçekleşen ,09 TL. olup, gerçekleşme oranı % 95,60 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen ,50 TL. iken gerçekleşen ,00 TL. olup gerçekleşme oranı % 83,73 olmuştur yılı Bütçe Gelirleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi ,39

31 Sayfa Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.002, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı , İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 278, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Yeniden Değerlendirme Farkları , Ekonomik Hizmetler Diğer Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 30, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 4.840, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , Diğer Paylar , Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar 772, Arazi Satışları , Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM ,19

32 Sayfa yılı gelirlerinin, ödeneklere göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir; HES NO: GELİR TÜRÜ 2014 GELİR TAH 2014 GELİR ORANI % TAHSİLATI 01 Vergi Gelirleri , ,01 71, Mülk. Üzer.Alın.Ver , ,28 66, Dah.alın.mal ve hiz.ver , ,25 88, Harçlar , ,63 88, Başka yerde sınıflandırılmış vergiler 2.368,67 278,85 11,78 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , ,09 60, Mal ve hizmet satış gelirleri , ,16 100, Kurumlar hasılatı 446., Kira gelirleri , ,93 53,55 05 Diğer gelirler , ,09 95, Faiz gelirleri 4.840, ,94 100, Kişi ve kurumlardan alınan paylar , ,26 99, Para cezaları , ,76 69, Diğer çeşitli gelirler 772,13 772,13 100,00 06 Sermaye gelirleri , ,00 83, Taşınmaz satış gelirleri , ,00 83, Taşınır satış gelirleri TOPLAM , ,19 79, ve 2014 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI GİDER BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER KALEMİ 2013 GİDERİ 2014 GİDERİ FARK (%) Personel Giderleri , , ,59 Sosyal Güvenlik Kur.Primi , , ,61 Mal ve Hizmet Alımı , , ,07 Faiz Giderleri , , ,18 Cari Transferler , , ,39 Sermaye Giderleri , ,98-62,16 Sermaye transferleri , ,39-64,95 Yedek Ödenekler TOPLAM , , ,89

33 Sayfa , , , , , , , , , ,00 0,00 personel giderleri S.G.K pirimi Mal ve hizmet alımı faiz giderleri cari transferler sermaye giderleri sermaye transferleri 2013 Gideri 2014 Gideri GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GELİR TÜRÜ 2013 YILI GELİRİ 2014 YILI GELİRİ FARK (%) Vergi Gelirleri , , ,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar , ,09-17, Diğer Gelirler , , ,79 Sermaye Gelirleri , ,00-72,83 Alacaklardan Tahsilât Red ve İadeler TOPLAM , , ,26

34 Sayfa , , , , , , , , ,00 0, , , , , geliri , , , geliri vergi gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri diğer gelirler sermaye gelirleri Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, 2014 yılı gelirimiz 2013 yılına göre % 19,26 artmıştır. Buna karşılık giderlerimiz ise 2014 yılında % 04,89 artmıştır. 2. BORÇ YÖNETİM RAPORU Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tarihi itibarıyla birbirlerine olan borçlarının takas ve mahsubu sonucunda ; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGK, Firmalar,Özel İdare ile İller Bankası Kredi borcumuzun dökümü aşağıya çıkartılmıştır: ALACAKLI KURUM BORÇ TOPLAMI İller Bankası Kredi Borcu + Faiz ,40 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ,52 Vergi Dairesi ,08 Emekli Sandığı (SGK) ,50 Firmalara Olan Borçlar ,52 İl Özel İdare (K.V.K.Payı) ,94 TOPLAM , tarihi itibarıyla banka mevcudumuz : ,77.-TL ile devretmiştir.

35 Sayfa35 SATIN ALMA BİRİMİ I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin hazırlanması, takip ve kontrolü ve Doğrudan Temin 22-D, 22-C dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrol işinin yapılması işidir. Birimlerden gelen talep yazılarında belirtilen kalemlerin, yaklaşık maliyetinin hesaplanması, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından, Piyasa Komisyon raporlarının hazırlanması ve Muayene kabul komisyonuna havale edilmesi ile devam eder. Muayene Kabul raporundan sonra mal veya hizmetinin alınması, yapım işinin tamamlanması ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyanın havale edilmesiyle iş son bulur. Birim bünyesinde bir adet büro elemanı ve bir adet Jeofizik Mühendisi çalışmaktadır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 2014 YILI İHALELERİ : S.N. İHALE TARİHİ YÜKLENİCİ Erman Beton Yapı Elemanları Ltd.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti Sakarya Öztaş İnş.Haf.Nak.Mat.Pet.San ve Tic.Ltd.Şti Papatya Dış Ticaret Ltd.Şti Duygu Aslan Mimarlık YAPILAN İŞ MİKTARI- ÜCRETİ 2014/33696 Parke taşı,bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi- 325,800,00 TL 2014/71945 Mıcır,Taş Tozu ve Tüvelan Malzeme Alım İşi ,00 TL 2014/94187 Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Prefabrik Ek Bina İnşaatı ,00 TL 2014/33762 Hükümet Konağı Proje Hizmeti Alım İşi ,00 TL İŞ DURUMU Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliyat ve Turz.İşl.Tic. 2014/ Akaryakıt Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır.

36 Sayfa Abdullah Yılmazer Okyanus Temizlik İnş.Turz.Spor Gıda Rehabilitasyon San.Tic.Ltd.Şti 2014/ Belediye Cadde ve Sokakların Yol Düzenlemelerinde Kullanılmak üzere Beton,Parke Taşı Satın Alınma İşi ,00 TL 2014/ İşçilik Hizmet Alımı ,09 TL 2014 Tarihinde İhalesi Yapılmış,2015 Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Tamamlanmıştır Tarihinde İhalesi Yapılmış, Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Tamamlanmıştır Kırkaltıoğlu Enerji Limited Şirketi 2014/ Kömür Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI BİRİMİ DOSYA ADEDİ KDV HARİÇ TUTARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Malzeme alımı, Hizmet Alımı ve İşçilik) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Araç Bakım Dosyaları) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Yapım İşi Dosyaları) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Poliçeler) , , , ,22 22/C DOSYALARI ,48 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Araç Bak. Malz. Alımı ve İşçilik) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Poliçeler) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (Plan Tadilatı) , , ,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (Malzeme ve Hizmet Alımı) ,00

37 Sayfa37 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (Araç Bakım) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (Poliçeler) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (Malzeme Alımı) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (Malzeme ve Hizmet) , , , ,77 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 147,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (Araç Bakım, Malzeme Alımı, Temsil Ağırlama) ,94 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,55 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,19 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Okul, Cami,Spor. Kulübü, Muhtaç Ailelere Yardım, Malz ve Hizmet Alımı.) ,82 TOPLAM ,44 III. YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılan hizmet alım, mal alım ve yapım işi dosyaları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında birim müdürlüklerinde yetkili amirin talebi doğrultusunda, piyasa araştırılması yapılarak alım işleri gerçekleştirilmiş, faturalandırma yapıldıktan ilgili dosyaların ödemeleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili bütçe dorudan temin evraklarına işlenerek birime havale yapılmıştır. İlgili dosyaların birer nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ilgili birimde bulunmaktadır.

38 Sayfa38 RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 1 müdür 4 personel ile hizmet vermektedir. EMLAK SERVİSİ: 2014 Yılı içinde 1023 Adet Bina Beyannamesi, 392 Adet İşyeri Beyannamesi, 1173 Adet Arsa Beyannamesi, 1782 Adet Arazi Beyannamesi üzerinde işlem yapılmış olup, bunlardan bazıları Alım satım üzerinden bazıları Verasetten intikal olarak işlem görmüştür. Yılı içinde Emlak Verisi Tahsilatı : ,7 TL. Tahsilatı yapılmıştır. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Megalit İş Merkeziden faaliyete geçen Aytaş Yemek Fabrikası ve Yemek Salonunun açılışını yaparken RUHSAT SERVİSİ: Yılı içinde 65 Adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş olup yılı içinde 5 işyeri kapatmıştır. Açılan işyerlerinden ,00 TL. İşyeri Açma İzin Harcı tahsil edilmiştir. Bu bağlamda 191 işyeri türü vardır. Ve bunların açılımı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

39 Sayfa39 YENİ RUHSAT VERİLEN İŞYERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ SIRA NO: İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI 01 BÜFE 8 02 BAKKAL AV BAYİSİ 1 04 KAHVEHANE 4 05 YEDEK PARÇA SATIŞI 3 06 KIR DÜĞÜN SALONU 1 07 PLAY STATİON 2 08 MOBİLYA TAMİRATI 1 09 KANTİN 2 10 HURDACI 1 11 ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI 7 12 MADENİ YAĞ TİCARETİL 1 13 LOKANTA 2 14 PASTANE 2 15 EMLAKÇI 2 16 TEKSTİL 1 17 MEDİKAL 1 18 UNLU MAMÜLLER 2 19 YEMEK ÜRETİMİ 1 20 NALBURCU 1 21 DEPO 3 22 KARASÖR İMALATI 1 23 İNTERNET SALONU 1 24 BİLGİSAYAR BAKIM ONARMI 1 25 ET VE ET ÜRÜNLERİ 1 26 BERBER 1 27 ÇİĞ KÖFTE SATIŞI 1 28 YAPI DEKARASYON 1

40 Sayfa40 İLÇEMİZDE BULUNAN İŞYERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ SIRA NO: İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1 1 -A GRUBU MADEN OCAĞI 1 2 AHŞAP MOBİLYA TEŞHİR ATOLYESİ 1 3 ANTREPO (DEPO) 3 4 APARATİF DÖNER 3 5 ARAÇLARIN BAKIM ONARIM 21 6 ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI 3 7 ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 8 AV BAYİİ 1 9 AYAKKABI VE TERLİK SATIŞI 2 10 AYRAN DOLUM MAKİNASI VE BAKIM 1 11 BAKKAL BALIK AKVARYUM KUŞ GALERİSİ 1 13 BALIK SATIŞI 1 14 BANKACILIK 5 15 BERBER BETON YAPI ELAMANLARI TESİSİ 1 17 BEYAZ EŞYA SATIŞ YERİ 2 18 BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA SATIŞ Y 2 19 BİSİKLET TAMİRCİSİ 4 20 BORU VE ALT YAPI HİZMETLERİ 1 21 BRİKET VE BETON PARMAKLIK 1 22 BÜFE BÜFE-ŞARKÜTERİ 1 24 BÜRO 3 25 CAFEİN İNTERNET SALONU 1 26 CAMCI 1 27 CONTA ÜRETİMİ 1 28 ÇAY OCAĞI ÇELİK EŞYA İMALATI 1 30 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI 2 31 ÇELİK KONTRAKSON (KAYNAKLAMA) 1 32 ÇİÇEK SATIŞI 8 33 ÇİĞ KÖFTE SATIŞI 2 34 ÇOCUK KREŞ EVİ 1 35 DAMPER KAYNAK İŞLERİ 3 36 DAMPER VE RÖMORK İMALATI 2 37 DEMİRCİ 4 38 DEPOLAMA-LOJİSTİK 5 39 DETERJAN SATIŞ YERİ 2 40 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE PAZ 1

41 Sayfa41 41 DİNGİL TAMİRİ 1 42 DÜĞÜN SALONU 3 43 DYO SAN. BOYALARI DEPOSU 1 44 ECZANE 1 45 EGSOZ BAKIM ONARIMI 1 46 EKMEK FIRINI ELEKTRİK MALZ. ÜRETİM 1 48 ELEKTRİK TAMİRİ 7 49 ELEKTRİK TESİSAT VE BOBİNAJ 1 50 ELEKTRO KALVANİZ 1 51 EMİCİ PED İMALATI 1 52 EMLAK KOMİSYONCULUĞU 6 53 ET VE ET ÜRÜNLERİ 1 54 EV ALETLERİ SATIŞI (TÜP MALZML 1 55 FATURA ÖDEME MERKEZİ 1 56 FİDANCILIK 9 57 FORDLİF DEPO 1 58 FOTOĞRAFÇI 2 59 GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ FALET 2 60 GIDA TOPTAN SATIŞ YERİ 5 61 GİYİM AKSESUARLARI 1 62 HALI SAHA İŞLETMECİLİĞİ 1 63 HARFİYAT DEPOLAMA 1 64 HAŞERE İLAÇLAMA 1 65 HAVA ALANLARI YER EKİPMANLARI 1 66 HER TÜRLÜ İNŞ.TAAH.İŞL.ÇELİK K 1 67 HER TÜRLÜ MAKİNA İMALATI 1 68 HUBUBAT SİLOLARI AMBARI 1 69 HURDACI INTERNET KAFE PLAY STATİON 1 71 ISI SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI 1 72 İÇECEK MEŞRUBAT GIDA VE MADENC 1 73 İÇKİLİ LOKANTA 1 74 İÇME AMAÇLI DOĞAL BİTKİLERİN İ 1 75 İDARİ BÜRO 2 76 İNŞAAT MALZ. SATIŞI 4 77 İNTERNET KAFE 5 78 İNTERNET+PLAY STATİON+BİLARDO 1 79 DİĞER İŞYERLERİ 1 80 İŞ MAKİNALARI TAMİR BAKIM 2 81 KAHVEHANE KAHVEHANE-İNTERNET KAFE 1 83 KANTİN 18

42 Sayfa42 84 KANTİN VE KAFETERYA 1 85 KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZM 2 86 KAROSERİ İMALATI 1 87 KASAP 6 88 KAUÇUK ÜRÜNLERİ SATIŞI 1 89 KAYIŞ VE RULMAN TİCARETİ 1 90 KAYNAK MAKİNALIRI İMALATI VE B 1 91 KERESTE İMALATI 1 92 KESİCİ ALETLER 1 93 KIRTASİYE 1 94 KOLİ ETİKET AMBALAJ 1 95 KOLTUK KANEPE TAMİRCİSİ 8 96 KÖFTECİ 1 97 KÖMÜR SATIŞ DEPOSU 6 98 KUAFÖR 1 99 KUM- ÇAKIL OCAĞI KUNDURA TAMİRİ KURTARICI VİNÇ TİC KUYUMCU LASTİK SATIŞI VE SERVİSİ LAZER KESİM LOKANTA MADENİ YAĞ TİCARETİ MAKİNA İMALATI MANAV MARANGOZ MEDİKAL ÜRÜNLERİ SATIŞI MERMERCİ METALLERİN IŞIL İŞLEMLE ANODLA METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ MOBİLYA İMALATI MOBİLYA SATIŞI MOTOR BLOK DİKİŞİ MOTOR YENİLEME İŞLERİ MOTORLU KARATAŞITLARIN KAYNAK NALBURİYE ODUN KÖMÜR SAT.İRTB.BÜROSU OKSİJEN GAZI, MAKİNA,PETROL ÜR OTEL OTO BAKIM ONARIM SERVİSİ OTO BOYA KAPORTA OTO BOYA VE MALZEME SATIŞI OTO ELEKTRİK 2

43 Sayfa OTO FİLİTRE PAZARLAMA OTO FREN BALATA TEST VE YEDEK OTO HURDACILIK OTO LASTİK TAMİRİ OTO MAKAS OTO YIKAMA OTOCAM VE CAM AKSESUARLARI OTOMOBİL DEPOLAMA OTOMOBİL TİCARET SERVİSİ OTOMOTİV VE MAKİNA YEDEK PARÇA PASTANE PİDE LAHMACUN SALONU PİKNİK ALANI PİŞMANİYECİ PLASTİK BORU ÜRETİMİ PLASTİK SU DEPOSU İMALATI PLAYSTATİON SALONU PLAYSTATİON-KAFETERYA-BİLARDO POMPA İMALATI TORNA İŞLERİ PROFİL-SAC-PANEL-TİCARETİ PVC. DOĞRAMA RAYLI TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM REKLAM ÜRÜNLERİ RULMAN YEDEK PARÇA ALIM SATIM SAATÇI SAÇ PROFİL DEMİR TİC SCANIA ARAÇLARIN BAKIM ONARIM SERVİS TAŞIMACILIĞI SIHHI TESİSATCI SİGORTA ARACILIK SİMİT POĞAÇA SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜLFONLAMA YAPILMAYAN 1 DETERJAN 160 ŞARKÜTERİ TARIM ALETLERİ TAŞIMACILIK TAVUK SATIŞI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİK SERVİS TEKSTİL FAB TEKSTİL ÜRÜNLERİ TELEFON SATIŞ NOKTASI 3

44 Sayfa TERZİ TESFİYECİLİK TIR GARAJI TOPTAN MADENİ YAĞ SATIŞI TORF ÇIKARMA TORNA VE PRES İŞLERİ TORNACI TRAKTÖR PARÇALARI SATIŞI TUHAFİYE TÜL-PERDE VE MEFRUŞATCI TÜP BAYİİ UN KEPEK SATIŞI UNLU MAMULLERİ VAGON TAMİRİ YAPI DEKORASYON YAŞ SEBZE PAKETLEME YEDEK PARÇA YEDEK PARÇA SATIŞI VE BAKIM ON YEMEK ÜRETİM YOLCU VAGONLARI ELEKTRİK BAKIM YUMURTA YETİŞTİRİCİLİĞİ YÜK TAŞIMACILIK ZÜCCACİYE 2 GELİR SERVİSİ Hafta Tatili: 2014 Yılı içinde 30 Adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş olup, Karşılığında ,00 TL. Harç olarak tahsil edilmiştir. İlan Reklam Vergisi: 2014 Yılı içinde 390 Adet Beyanı Tahakkuk edilerek Tahsilatı gerçekleşmiştir ,83 TL. Çevre Temizlik Vergisi: 2014 Yılı içinde 4103 Adet Beyan Tahakkuk edilerek ,39 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. İşgaliye Harcı: 2014 Yılı içinde Pazaryerlerinden ,78 TL. işgaliye harcı tahsil edilmiştir. Taşınmaz Kira Gelirleri : 2014 Yılı kira gelirleri olarak ,43 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. Yılı içinde Borçlu olan mükelleflerimize İhbarname gönderilerek borcunu ödemeyenler hakkında Avukat aracılığı ile icra ve tahliye işlemleri başlatılmıştır. Yılı içinde diğer Belediye Gelirleri Tahakkuk ve tahsilatı yapılarak aşağıdaki tablodaki gibidir.

45 Sayfa YILI İÇİNDE TAHSİLATI YAPILAN GELİRLER TABLOSU: HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.002, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı , İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları 217, Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 61, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Kişi Borcu Diğer Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 30, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 4.840, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları , Diğer Paylar 5.294, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar 1.453,60

46 Sayfa Sosyal Tesis Satış Gelirleri Arazi Satışları , Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 Stok Satış Gelirleri 0 İhale Teminatları/Geçici Teminatlar ,00 İhale Teminatları/Kesin Teminatlar ,00 İhale Teminatları/Ek Kesin Teminatlar 0 Depozit 500,00 Çeşitli Emanetler ,00 Damga Vergisi 592,82 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Bina) ,04 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arsa) ,24 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arazi) ,53 Eğitime Katkı Payı 0,50 TOPLAM ,25 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Mimar, 1 Mühendis, 1 Büro Elemanı, 1 Garaj Amiri ve Yardımcısı, ayrıca 21 kadrolu işçi, 22 Taşeron işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde; 8 adet kamyon, 6 adet kepçe, 1 adet 35 kişilik otobüs, 3 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 6 adet traktör, 2 adet binek araç, 1 adet ambulans, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet Eskavatör, 1 adet Lowbed, 1 adet Damper Dorse ve Çekici mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 adet bilgisayar, dört adet laptop, ve 3 adet yazıcı mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü ; Teknik Büro Yol Yapım ve Bakım Birimi Garaj Amirliği olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır.

47 Sayfa47 FEN İŞLERİ ARAÇ LİSTESİ Sıra No Kullanım Amacı Markası Modeli Plakası Temin Şekli 1. Minibüs Otoyol Iveco TF 010 Hibe 2. Minibüs Otoyol Iveco TR 491 Satın Alma 3. Minibüs Magirus AU 343 Hibe 4. Damperli Kamyon Desoto TR 490 Satın Alma 5. Damperli Kamyon Dodge Desoto FV 700 Hanlı Bel. 6. Damperli Kamyonet Toyota YA 313 Nehirkent Bel. 7. Damperli Kamyonet Mıtsubishi SA 748 Hibe 8. Kapalı Kasa Kamyonet Peugeot-j TF 112 Hibe 9. Kamyonet 4x4 Land Rover AD 823 Satın Alma 10. Kamyonet 4x2 Nissan Country SE 532 Satın Alma 11. Traktör - Remorklu Steyr DU 327 Hibe 12. Traktör - Kabinli Tümosan FP 213 Hibe 13. Traktör - Kepçe Steyr AH 869 Hibe 14. Traktör Remorklu Tümosan FE 359 Nehirkent Bel. 15. Traktör Remorklu Başak TU 831 Nehirkent Bel. 16. Binek Araç Fen İşl. Renault Symbol FY 870 Satın Alma 17. Vidanjör BMC DZ 933 Hanlı Bel. 18. Kepçe-Loder Hidromek 2000 İş Makinası Hibe 19. Greyder Dresser 1987 İş Makinası Satın Alma 20. Yükleyici Hidromek 2006 İş Makinası Satın Alma 21. Ambulans İveco Daily YL 708 Hibe 22. Makam Aracı Peugeot DE 001 Hibe 23. Kanal Kazıcı Yükleyici Hidromek 1999 İş Makinası Nehirkent Bel. 24. Kanal Kazıcı HMK 101S Hidromek İş Makinası Hanlı Bel. 25. İtfaiye Aracı Iveco TF 110 Hibe 26. Kamyon BMC 54 ZK 643 Satın Alma 27. Kamyon BMC 54 ZN 901 Satın Alma 28. Otobüs Mercedes 54 ET 002 Byk.Şhr.Bld.ait 29. Kamyon Mercedes B 2594 Satın Alma 30. Kamyon Mercedes B 2595 Satın Alma 31. Excavatör Hundai 2012 İş Makinası Satın Alma 32. Damper Dorse Tırsan D 9346 Satın Alma 33. Lowbed Özgüller D 9402 Satın Alma 34. Otobüs (35 Kişilik) Sultan TP 534 Satın Alma 35. Çekici Tır Mercedes D 9345 Satın Alma 36. Binek Araç Toyota Auris ZK 970 Hibe 37. Silindir Ham 2014 İş Makinesi Satın Alma 38. HMK 102 S Hidromek 2011 İş Makinesi Satın Alma

48 Sayfa YILINDA YAPILAN İŞLER 2014 YILINDA YAPILAN PARKE VE BORDÜR TOPLAM MİKTARI m² Beton Parke, 9000 m² Bordür, 1500 m. Yağmur Oluğu Döşenmiştir. Hakan Caddesi Stad Caddesi Barış Kaplan Caddesi Manolya Sokak Hanlı Merkez Mahalle Kirazca Mahallesi Aşağı Kirazca Mahallesi Hanlı Emniyet Karşısı Hanlı 114. Sokak Başak Sokak Kirazca 114. Sokak Karaçomaklar Mahallesi Sanayi Camii Nehir Sokak Kudüs Caddesi Sakarya Mahallesi Göktepe Sokak Hilal Sokak Semerciler Mahallesi Toyota Diş Hastanesi Begonya Sokak Stad Caddesi Elmas Sokak Çınardibi Mahallesi TCDD Alt Geçit Etrafı Meslek Yüksek Okulu Bahçe ve Çevresi Hasan Özcan Sokak Ahmediye Mahallesi Kemaliye Mahallesi Adliye Mahallesi Kahraman Sokak

49 Sayfa49 PTT, AGDAŞ VE ADASU NUN KAZDIĞI YERLERE VE YENİ AÇILAN CADDE VE SOKAKLARA ATILAN TOPLAM ASFALT : Ton Atatürk Caddesi Osmangazi Caddesi Hakan Caddesi Hanlıköy Mahallesi Semerciler Mahallesi Kışlaçay Mahallesi Çınardibi Mahallesi Dörtyol Sanayi İçi Miraç Evler Yavuz Selim Caddesi Toyota Hastanesi Otoban Yanyol Begonya Sokak Hacıköy Mahallesi

50 Sayfa50 TÜVENEN VE MICIR MALZEME İŞİ TOPLAM: TON Kumbaşı Mahallesi Sakarya Mahallesi Barış Kaplan Sokak Gölbaşı park Başak Sokak Ertekin Kooperatif Önü Hanlıköy Mahallesi İmam Hatip Orta Okulu Yukarı Kirazca Mahallesi 114. Sokak Karaaptiler Mahallesi Türk Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Fuadiye Mahallesi Kemaliye Mahallesi Çetin Sokak Ahmediye Mahallesi Orta Kirazca Mahallesi Mollaköy Mahallesi Garnizon Sokak Tırsan fabrika yolu Elmas Sokak

51 Sayfa51 YENİ YOL AÇMA VE MALZEME SERME İŞİ: Ton Sağlık Ocağı Yanı Hakan Caddesi Karaçomaklar Mahallesi Neviye Mahallesi Açmalar Hanlıköy Mahallesi Aptibey Mahallesi Berközler Parselleri Megalit Evler Başak Sokak Zambak Sokak 151. Sokak Ege Kimya yolu Göl Park Gümüş Sokak Çetin Sokak Atlas Sokak Sali Karavan Asaş yolu Kısa Sokak Kumbaşı Mahallesi Tırsan Fabrikası Yolu Gökkuşağı Sokak

52 Sayfa52 ATIK VE MOLOZ İŞLERİ: TON Çağlayan Caddesi Ege Kimya yolu Kirazca Mahallesi Kışlaçay Mahallesi Kemaliye Mahallesi Hacıköy Mahallesi Yeşiller İnşaat Parselleri Cumhuriyet Camii Poligon Kalaycı Futbol Sahası Çevresi Kahraman Sokak Malzeme Ocağı İçi FEN İŞLERİ MD. BÜNYESİNDE YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ Hanlı Çocuk Parkının Aydınlatılması Merkez Alt Geçidin Aydınlatılması Kültür Merkezinin Panolarının Yenilenmesi Kültür Merkezinin Drenaj Panolarının Yenilenmesi Öğretmen Lisesinin Bahçe Aydınlatması Yapıldı Kız Öğrenci Yurdunun Aydınlatılması İlçemiz Sınırlarında Bulunan Hemzemin Geçitlerindeki Dalgıç Su Motorlarının Tamiri ve Yenilenmesi Ahmediye T.C.D.D. Alt Geçidinin Aydınlatılması ve Dalgıç Su Motorlarının Takılması Adliye T.C.D.D. Alt Geçidin Aydınlatması ve Dalgıç Su Motorlarının Takılması İlçemiz Mahallelerindeki Anons Sistemlerinin Bakımı ve Onarımı

53 Sayfa53 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İHALELERİ : S.N. İHALE TARİHİ YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI- ÜCRETİ Erman Beton Yapı Elemanları 2014/33696 Ltd.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti Parke taşı,bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi- 325,800,00 TL Sakarya Öztaş 2014/71945 İnş.Haf.Nak.Mat.Pet.San ve Mıcır,Taş Tozu ve Tic.Ltd.Şti Tüvelan Malzeme Alım İşi ,00 TL Papatya Dış Ticaret Ltd.Şti. 2014/94187 Arifiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Prefabrik Ek Bina İnşaatı ,00 TL Duygu Aslan Mimarlık 2014/33762 Hükümet Konağı Proje Hizmeti Alım İşi ,00 TL İŞ DURUMU Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliyat ve Turz.İşl.Tic. 2014/ Akaryakıt Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır Abdullah Yılmazer 2014/ Belediye Cadde ve Sokakların Yol Düzenlemelerinde Kullanılmak üzere Beton,Parke Taşı Satın Alınma İşi ,00 TL Okyanus Temizlik 2014/ İnş.Turz.Spor Gıda İşçilik Hizmet Alımı Rehabilitasyon San.Tic.Ltd.Şti ,09 TL 2014 Tarihinde İhalesi Yapılmış,2015 Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Tamamlanmıştır Tarihinde İhalesi Yapılmış, Tarihinde Sözleşmesi Yapılarak Tamamlanmıştır. TOPLAM ,09

54 Sayfa54 DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI BİRİMİ DOSYA ADEDİ KDV HARİÇ TUTARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Malzeme alımı, Hizmet Alımı ve İşçilik) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Araç Bakım Dosyaları) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Yapım İşi Dosyaları) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Poliçeler) , , , ,22 22/C DOSYALARI ,48 TOPLAM ,06 Arifiye Meslek Yüksek Okulu Ayşenur İslam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

55 Sayfa55 KÜLTÜR MERKEZİNDE SAMEK KURSLARI AÇILDI KÜLTÜR MERKEZİNDE HALK EĞİTİM KURSLARI AÇILDI.

56 Sayfa56 ARİFİYE'NİN İKİ YAKASI BİR BİRİNE BAĞLANDI. ALT GEÇİT HİZMETE GİRDİ.

57 Sayfa57 ARİFİYE TREN GARININ İNŞAATI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

58 Sayfa58 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Peyzaj Teknikeri ayrıca 9 işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlük bünyesinde; 1 adet kamyonet, 1 adet traktör,1 adet Ford-Connect Hizmet Aracı, 1 adet Peugeot Minibüs bulunmaktadır YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR : YENİ PARK ALANLARI HANLI MAHALLESİ PARKI Park alanı Peyzaj Mimarımız tarafından projelendirildi. Park ve Bahçeler ekibiyle altyapı çalışmaları tamamlanarak sulama ve elektrik tesisat uygulaması yapıldı. Alana çocuk oyun grubu ve spor aletleri, üstü açık ve kapalı oturma birimleri gibi donatılar yerleştirildi. Bitkilendirme ve çimlendirme yapılarak uygulama tamamlandı.

59 Sayfa59 Hanlı Parkın Havadan Görünümü Hanlı Park Yeşillendirme Çalışmaları

60 Sayfa60 BOZACI ORHANGAZİ CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ Cadde boyunca uzanmış şevli alanda kaldırım ve yeşil alan düzenlemesi planlandı. Alana Oyun grubu yerleştirildi. Mevcut arazi eğimi korunarak oturma alanları oluşturuldu. Bitkisel uygulama ve çimlendirme yapıldı. FATİH MAHALLESİ CEVHER SOKAK PARK ALANI Park alanı olarak görülen arazide toprak dolgu ve tesviye yapılarak arazi kotu istenilen seviyeye getirildi Kaldırım çalışması yapılarak alanın sınırları belirlendi Mahalle sakinlerinin talebini karşılayacak bir oyun grubu ve oturma birimleri monte edildi Bitkilendirme ve çimlendirme yapıldı

61 Sayfa61 REVİZE EDİLEN PARK ALANLARI FATİH MAHALLESİ SAKA SOKAK PARKI Genel durumu iyi olan park alanında eski oyun parkı değiştirildi, spor aletlerine bakım yapıldı. Gerekli yerlerde çapalama ve bitkilere bakım yapıldı ARİFBEY MAHALLESİ SEZER PARKI Park alanının planında değişiklikler yapıldı 2 adet oyun grubu yenilendi ve zemin kauçuk malzeme ile döşendi Bitkilere bakım yapıldı NEVİYE MUHTARLIK YANI PARKI Alanda bulunan eski oyun grubu değiştirildi Oyun grubu zemininde bulunan kum yerine kauçuk zemin döşendi

62 Sayfa62 HANLI HALİS TOPRAK CADDESİ PARKI Alanda bulunan eski oyun grubu değiştirildi Oyun grubunun zeminine kauçuk malzeme döşendi Park alanının etrafı panel çit ile kapatıldı CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT HAMZA BUDAK CADDESİ PARKI Alanda bulunan eski oyun grubu değiştirildi OT KESİM VE AĞAÇ BUDAMA VE TOPRAK DOLGU ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER Arifiye ilçe sınırlarımız dahilindeki Şekerler, Mollaköy, Hacıköy, Çaybaşı Fuadiye, Semerciler, Kumbaşı, Kemaliye, Çınardibi ve Kışlaçay mahallelerinin yol kenarları, açık yeşil alanları,boş parselleri,cami ve kurs bahçelerinin hizmet alımı yoluyla bahar ve yaz döneminde iki sefer olmak üzere yabani ot biçilmesi gerekli yerlere ot ilacı uygulanması ile temizlendi. Atatürk Caddesi,Cumhuriyet caddesi,fatih caddesi,zübeyde hanım caddesi,şehit Barış Kaplan caddesi,siteler caddesi, Stad caddesi, Orhangazi caddesi, Sakarya caddesi, Demiryolu caddesi, Bilecik caddesi, Arifiye caddesi,

63 Sayfa63 Eskişehir caddesi, Abdibey caddesi, Şehit Zekeriya Gözyuman caddesi, Merkez cadde, Hürriyet caddesi, İstiklal caddesi,ve bu caddelere bağlı muhtelif sokaklar ve boş parsellerde ot kesimi ve ağaç budama çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır. İlçe sınırlarımız dahilindeki Arifiye Anadolu öğretmen lisesi, Milli piyango meslek lisesi, Açmalar ilköğretim okulu, Arifiye ilköğretim okulu,aşağı kirazca ilköğretim okulu, Fuadiye ilköğretim okulu, Hacıköy ilköğretim okulu,hanlı ilköğretim okulu, Kazımkarabekir ilköğretim okulu, Neviye ilköğretim okulu, Üzeyir Garih ilköğretim okullarında ot biçme çalışmaları yapılmıştır. Toyota hastanesi,sakarya diş hastanesi,fatih mahallesi sağlık ocağı, Nehirkent sağlık ocağı ot kesim çalışması ve temizlik çalışması yapılmıştır. Arifiye ilçesi kaymakamlık bahçesi ot kesim çalışması yapıldı. Arifiye ilçe emniyet müdürlüğü bahçesi ot kesime çalışması ve bitki bakımı yapıldı. Arifiye huzur evi ve çocuk yurdu bahçe otu kesim çalışması yapılmıştır. Arifiye Doğan Spor sahası,karaaptiler stadı,hanlı stadı iç ve dış ot kesim çalışması ve çevre temizliği yapılmıştır. Neviye mahalle muhtarlığı ve çocuk parkı ot kesme çalışması yapıldı. Arifiye ilçe sınırları dahilindeki tüm çocuk parklarında periyodik olarak ot kesim çalışması,bitki bakımı ve çevre temizliği yapıldı. Şehit Mustafa sezer caddesinde bulunan ağaçların budaması yapıldı. Arifiye anaokulu bahçesi ot kesimi ve bitki dikim çalışması yapıldı. Mısır araştırma önü ve yeni otogar etrafı ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı.

64 Sayfa64 Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi Ot Kesimi Yapıldı. Kalaycı Futbol Sahası Binası Etrafı Toprak Dolgu Çalışması Yapıldı. Kudüs Caddesi Etrafı Ot Kesim Çalışması Yapıldı. Otokar Fabrikası İç Ve Dış Ot Temizliği Yapıldı.

65 Sayfa65 Hanlı Parkı Cumhuriyet Mahallesi Parkı Gölbaşı Park

66 Sayfa66 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür Vekili, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Tekniker, 1 Topoğraf ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İnşaat Ruhsatı almak isteyen vatandaşların parseline gidilerek İmar Durumuna uygunluğuna, Yapının projelerinin İmar Kanununa, Yapı Denetim Kanununa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygunluğuna bakılmaktadır yılında NETCAD GIS Sistemine geçilerek ortak veri havuzu oluşturulmuş, vatandaşımıza etkin, hızlı ve güvenilir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ulusal olarak oluşturulan Mekansal Adres Veri Tabanı (MAKS) için çalışmalar sürdürülmektedir. Müdürlüğümüzce 2014 Yılında; Evrak Adedi Durumu Adet yazıya cevap verilmiş, 123 Adet İnşaat Ruhsatı, 84 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 55 Adet Tevhid-ifraz-terk-ihdas işlemi kararı alınmıştır. 515 Adet İmar Durumu verilmiştir. 5 Adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır Seri 1 Cevap Verilen Yazı İmar Durumu

67 Sayfa Adet 2014 YILINDA YAPILAN PLAN TADİLATLARI Sıra No 1. Uygulama 1/25000 ÖLÇEKLİ Planda tarım alanı olduğundan direk 1/1000 Plan Yapılmıştır. Sera yapılacaktır. Belediye Meclis Kararı Tarih ve Sayısı / /1000 Ölçekli Arifiye Genel Revizyon İmar Planı / /1000 Ölçekli Hanlıköy Genel Revizyon İmar Planı / /1000 Ölçekli Kırsal Yerleşik Alan Haritaları / Hanlıköydeki Park Alanına Agdaş Alt Yapı Hizmeti (Ana Vana) Kurulması / 54

68 Sayfa68 İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

69 Sayfa YILINDA YAPILAN TEVHİD VE İFRAZLAR

70 Sayfa70

71 Sayfa71

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin 01/04/2013

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı