E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖRNEK BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERASLAN YILMAZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Temmuz 2011

2

3 T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ENERJĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ÖRNEK BĠR ĠġLETMEDE UYGULANMASI ERASLAN YILMAZ Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Prof. Dr. Mustafa BAYRAK Temmuz 2011

4

5 ÖZET ENERJĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ÖRNEK BĠR ĠġLETMEDE UYGULANMASI YILMAZ, Eraslan Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Prof. Dr. Mustafa BAYRAK Temmuz 2011, 82 sayfa Bu çalıģmada, TS EN enerji yönetim sisteminin sanayi kuruluģlarındaki uygulamaları anlatılmıģtır. Bir plastik fabrikasındaki uygulama örnekleri, bütün sanayi kuruluģlarında uygulanabilir. TS EN enerji yönetim sistemi uygulayan kuruluģlarda birim kapasitedeki enerji maliyetlerinde azalmalar olduğu görülmüģtür. Enerji yönetim sistemi uyguladığında enerji ile ilgili yasal Ģartlar yerine getirilmiģ olur. Ayrıca enerji politikası, hedefleri, programları, iģletme kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle enerji yönetim sistemi iyileģtirilir. TS EN enerji yönetim sistemi, enerjinin daha verimli kullanılmasına imkân vererek, sürekli iyileģtirme sürecinin oluģumuna katkısı olmuģ ve enerji verimliliğinin izlenmesini sağlamıģtır. Anahtar sözcükler: Enerji, TS EN 16001, Enerji yönetimi, Enerji yönetim sistemi iii

6 SUMMARY ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AN EXISTING APPLICATION EXAMPLE YILMAZ, Eraslan Nigde University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Mechanical Engineering Supervisor: Professor Dr. Mustafa BAYRAK July 2011, 82 pages In this study, the application of TS EN Energy management system for industrial organizations is presented. Examples of the application to a plastic factory can be applied to all industrial establishments. The energy cast per unit capacity of the agencies applying the Energy management system in TS EN is fand to decrease. When the Energy management system is applied, the energy-related legal requirements are fulfilled. In addition, the energy management system can be improved by actions of energy policy, objectives, programs, operational control, corrections and preventions. The Energy management system in TS EN 16001entributed tocontinuous improvement and monitoring of energy efficiency by alloving more efficient energy use. Keywords: Energy, TS EN 16001, Energy management, Energy management system iv

7 ÖNSÖZ Bu çalıģma, değerli danıģmanım Prof. Dr. Mustafa BAYRAK ve Makine Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yüksel KAPLAN, Yrd. Doç. Dr. Mahmut ALKAN ve plastik fabrikasının yöneticilerinin katkılarıyla gerçekleģtirilmiģtir. TS EN enerji yönetim sistemi kurulduğunda hem maliyetler azalmakta hem de ülke ekonomisine katkısı olmaktadır. Ülkemiz sanayi kuruluģlarının rekabet gücünün arttırılması için TS EN Enerji yönetim Sistemi uygulamaları zorunludur. Bu çalıģmada mobilya sektörüne plastik aksam üretimi yapan bir sanayi kuruluģunda TS EN enerji yönetim sistemi uygulamasıyla enerjinin verimli kullanımı ele alınmıģtır. Bu çalıģmanın sanayimiz ve üniversitede bu konularda yapılan çalıģmalara katkıda bulunmasını dilerim. v

8 TEŞEKKÜR Bu tezin hazırlanmasında emeği geçen değerli danıģmanım Prof. Dr. Mustafa BAYRAK, Makine Mühendisliği bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mahmut MAT, Makine Mühendisliği bölümü Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Yüksel KAPLAN ve Yrd. Doç. Dr. Mahmut ALKAN a teģekkürlerimi sunarım. Tezin son halinin oluģturulmasında emeği geçen Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Nurettin ACIR ve tüm Enstitü personeline teģekkürlerimi, sevgi ve saygılarımızı sunarım. Tez çalıģmam süresince bana büyük sabır gösteren, her türlü yardımı ve desteğini esirgemeyen eģime ve çocuklarıma minnettarım. vi

9 İÇİNDEKİLER ÖZET... iii SUMMARY... iv ÖNSÖZ... v TEġEKKÜR... vi ĠÇĠNDEKĠLER DĠZĠNĠ... vii ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... ix ġekġller DĠZĠNĠ... xi FOTOĞRAF MALZEMELER DĠZĠNĠ.. xii KISALTMA VE SĠMGELER... xiii BÖLÜM I. GĠRĠġ... 1 BÖLÜM II. METERYAL VE METOT.. 9 BÖLÜM III. ENERJĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ ġartlarinin ÖRNEK UYGULAMASI Genel Enerji Politikası Planlama Enerji boyutlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi Yasal yükümlülükler ve diğer Ģartlar Enerjinin amacı/amaçları, hedefi/hedefleri ve programı/programları Uygulama ve Faaliyetler Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki Farkındalık, eğitim ve yeterlilik ĠletiĢim Enerji yönetim sisteminin dokümantasyonu Dokümanların kontrolü Faaliyetlerin kontrolü Kontrol Ġzleme ve ölçme Uygunluğun değerlendirilmesi Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler vii

10 3.5.4 Kayıtların kontrolü Enerji yönetim sisteminin iç tetkiki Enerji Yönetim Sisteminin Üst Yönetim Tarafından Gözden Geçirilmesi Genel Yönetimin yapacağı gözden geçirme faaliyetinin girdileri Yönetimin yapacağı gözden geçirmenin sonuçları 76 BÖLÜM IV. SONUÇLAR. 79 KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ 83 viii

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 3.1 Enerji boyutları belirleme formu. 13 Çizelge 3.2 Araç yakıt takip formu örneği. 13 Çizelge 3.3 Örnek iģletmede ki enerji boyutları planı.. 14 Çizelge 3.4 Örnek iģletmede ki enerji aksiyon plan ve programı.. 16 Çizelge 3.5 Örnek iç yazıģma formu (eğitim) Çizelge 3.6 Yıllık eğitim planı.. 28 Çizelge 3.7 Eğitime katılım kayıt formu (enerji yönetimi eğitimi eylül ayı üretim personeli) 29 Çizelge 3.8 Eğitime katılım kayıt formu (enerji politikası anlam ve içeriği eğitimi) Çizelge 3.9 Eğitime katılım kayıt formu (makine bakım faaliyeti uygulama eğitimi) 31 Çizelge 3.10 Eğitime katılım kayıt formu (enerji yönetimi eğitimi bakım ve yeni alınan personel).. 32 Çizelge 3.11 Eğitime katılım kayıt formu (enerji yönetimi eğitimi ekim ayı üretim personeli) 33 Çizelge 3.12 Eğitime katılım kayıt formu (enerji yönetimi eğitimi kasım ayı üretim ve eğitim personeli). 34 Çizelge 3.13 Eğitime katılım kayıt formu (enerji yönetimi eğitimi kasım ayı üretim ve satın alma personeli) Çizelge 3.14 Eğitime katılım kayıt formu ( düzeltici/önleyici faaliyet uygulama eğitimi) 36 Çizelge 3.15 Eğitime katılım kayıt formu (enerji verimliliği eğitimi aralık ayı tedarikçiler ) 37 Çizelge 3.16 Eğitime katılım kayıt formu (enerji verimliliği eğitimi aralık ayı taģeronlar) 38 Çizelge 3.17 Eğitime katılım kayıt formu (ekonomik sürüģ teknikleri eğitimi ). 39 Çizelge 3.18 Eğitim değerlendirme formu örneği.. 40 Çizelge 3.19 Personel eğitim takip formu örneği 41 Çizelge 3.20 Doküman ana listesi 44 Çizelge 3.21 Doküman dağıtım listesi. 45 ix

12 Çizelge 3.22 DıĢ Kaynaklı doküman listesi. 46 Çizelge 3.23 Bakım planı. 48 Çizelge 3.24 Makine bakım sicil kartı formu örneği.. 49 Çizelge 3.25 Enerji kontrol uygulama listesi Çizelge 3.26 Enerji yönetim temsilcisi performans raporu.. 58 Çizelge 3.27 Düzeltici ve önleyici faaliyet takip formu Çizelge 3.28 Düzeltici ve önleyici faaliyet istek formu (aydınlatma için ).. 62 Çizelge 3.29 Düzeltici ve önleyici faaliyet istek formu (sıcak su hattı için) 63 Çizelge 3.30 Düzeltici ve önleyici faaliyet istek formu (duvar, çatı ve kapı için) Çizelge 3.31 Düzeltici ve önleyici faaliyet istek formu (hava kompresörü için). 65 Çizelge 3.32 Düzeltici ve önleyici faaliyet istek formu (elektrik tesisatı için) 66 Çizelge 3.33 ArĢiv formu örneği. 68 Çizelge 3.34 Kayıtlar ve saklama süreleri listesi. 69 Çizelge 3.35 Ġç yazıģma formu (iç tetkik) 71 Çizelge 3.36 Enerji Yönetim Sistemi Ġç Tetkik Planı.. 72 Çizelge 3.37 Enerji yönetim sistemi iç tetkik soru listesi 73 Çizelge 3.38 Enerji Yönetim Sistemi iç tetkik raporu formu.. 74 Çizelge 3.39 Ġç tetkik uygunsuzluk formu Çizelge 3.40 Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı tutanak formu x

13 ŞEKİLLER DİZİNİ ġekil 1.1 Türkiye deki 2009 yılı nihai enerji tüketiminin tüketim yeri dağılımı.. 1 ġekil 1.2 Türkiye deki 2009 yılı elektrik enerjisi tüketiminin tüketim yeri dağılımı.. 2 ġekil 1.3 Türkiye deki yıllara göre enerji ithalatı ve enerji ithalatının birincil enerji arzındaki yüzdesi 2 ġekil 3.1 Enerji yönetim sistemi modeli ġekil 3.2 Firmanın 2010 yılı aylara göre enerji tüketimleri (TL) ġekil 3.3 Firmanın 2010 yılı aylara göre kapasite kullanım oranı (%) ġekil 3.4 Firmanın 2010 yılı aylara göre birim kapasitedeki enerji maliyeti.. 58 xi

14 FOTOĞRAF - MALZEMELER DİZİNİ Fotoğraf 3.1 Fotoğraf 3.2 Fotoğraf 3.3 Fotoğraf 3.4 Kompanzasyon kontaktöründeki ısı kaybının termal kameradaki görüntüsü. 52 Kompanzasyon kontaktörüne bağlı olan kablonun yıpranması sonucu aģırı ısınmıģ kablonun termal kameradaki görüntüsü. 53 Kompanzasyon kontaktörünün bağlı olduğu kablo sıkma somonu gevģekliğiyle oluģan elektrik enerjisi kaybının termal kameradaki görüntüsü. 53 Elektrik kabloları tutaçlarından oluģan elektrik enerjisi kaybının termal görüntüsü. 54 Fotoğraf 3.5 Brülörlerin izolasyonsuz enerjisi kaybının termal görüntüsü. 54 Fotoğraf 3.6 Sıcak su hatları vana ceketi uygulamaları görüntüsü.. 55 Fotoğraf 3.7 Fotoğraf W civa buharlı armatürler ve yerine konulan 110 W flueresant armatür görüntüsü.. 55 Alan aydınlatmasında kullanılan W W kayıp projektör ve yerine konulan 150 W + 50 W kayıp projektör görüntüsü 56 xii

15 KISALTMA VE SİMGELER KISALTMA/SĠMGE TS Türk Standardı TSE Türk Standardları Enstitüsü EN Europen Nord ISO International Organization for Standardization EYS Enerji yönetim sistemi DÖF Düzeltici ve önleyici faaliyet YEKM Yıllık Enerji Kullanım Miktarı YBKEM Yıllık Bölümde Kullanılan Enerji Miktarı TEP Ton EĢdeğer Petrolü VAP Enerji etüt çalıģması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi RG Resmi gazete TL Türk lirası PR Prosedür TLM Talimat FR Form Sġ Satın alma Ģartnamesi LST Liste RP Rapor PL Plan DÖF Düzeltici ve önleyici faaliyet 0 C Sıcaklık değeri (santi grad) Kw W SGK Enerji tüketim miktarı (Kilo wat) Enerji tüketim miktarı ( Watt) Sosyal Güvenlik Kurumu xiii

16 BÖLÜM I GİRİŞ Enerji insanların yaşamının sürdürülebilmesinde ve ülkelerin sanayisinin kalkınmasında en önemli unsurlarından biridir. Enerjinin elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması sırasında, enerji verimliliğine ayrı bir özen göstermeliyiz. Enerji verimliliği konusunda en etkili yöntemlerden birisi de enerji yönetim sistemi olacaktır. Enerji Yönetim Sistemi, enerjinin daha verimli kullanılmasına imkân vererek bir sürekli iyileştirme sürecinin oluşumunu, enerji analizi ve enerji tüketiminin izlenmesini sağlayacaktır [1]. Şekil 1.1 Türkiye deki 2009 yılı nihai enerji tüketiminin tüketim yeri dağılımı [2] 1

17 Şekil 1.2 Türkiye deki 2009 yılı elektrik enerjisi tüketiminin tüketim yeri dağılımı [2] Şekil 1.3 Türkiye deki yıllara göre enerji ithalatı ve enerji ithalatının birincil enerji arzındaki yüzdesi [2] Türkiye deki enerji ithalatı 1995 yılında 38,6 milyon TEP ve enerji ithalatının birincil enerji arzına oranı % 58 olmasına rağmen, bu oranlar her yıl hem enerji ithalatında hem de enerji ithalatının birincil enerji arzına oranında artış göstermiştir. Ülkemizdeki birincil enerji arzının 2009 yılında yaklaşık % 77 sinin ithalatta karşılandığı ve 82,1 milyon TEP enerji ithalatı yapıldığı görülmektedir. 2

18 Enerji yönetimi, stratejik ve rekabet unsurları da dâhil pek çok konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizdeki birincil enerji arzının büyük bir kısmı ithalatta karşılandığı dikkate alınacak olursa, enerji yönetim sisteminin uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemi daha da artmaktadır. Enerji sektörü, ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, dünya enerji talebindeki artışa karşın tükenme eğilimine girmiş olan fosil yakıtlara bağımlılığın yakın gelecekte devam edecek olması, yeni enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi karşılayacak ticari olgunluktan henüz uzak oluşu, ülkelerin enerji güvenliği konusundaki kaygılarını daha da artırmaktadır. Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır [3]. Enerji insanoğlunun temel girdilerinin karşılanmasında, ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasında en önemli gereksinimlerinden biridir. Dünyadaki nüfusun artması ve endüstriyel gelişmelere paralel olarak enerji gereksinimi giderek artmakta, buna karşın fosil enerji kaynaklarının rezervleri hızla tükenmektedir [4]. Sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda temel unsuru olan sürdürülebilir enerjinin ve teknolojilerinin gereksinimi; dünya nüfusunun, teknolojik gelişmelerin ve yaşam standartlarının gün geçtikçe yükselmesi ile birlikte giderek artmaktadır [5]. Artan enerji ihtiyacı, fosil kökenli yakıt rezervlerinin azalması, hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, hayat standardının düşmesi gibi önemli faktörler yerel, bölgesel ve küresel huzursuzluğu artırmaktadır [6-8]. Enerjinin yaşamımızdaki önemi giderek artmakta ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili yeni sistem ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür. En önemli enerji kaynağı olan fosil yakıtlar hızla tükenmektedir. Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. Enerji arz 3

19 güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılık ve bundan kaynaklanan risklerin azaltılmasında ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılmasında, enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde, bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edilmiştir [3]. Bu tez çalışması, enerji yönetim sistemini uygulayanların üretim maliyetlerinde azalmalar olacağını, yasal gereksinimleri yerine getireceklerini, enerji politikasını ve hedeflerini geliştireceklerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın yapıldığı kuruluşta enerji yönetim sistemi haricinde, kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve müşteri şikayeti yönetim sistemleri de uygulanmaktadır. Enerji yönetim sistemi dokümanları dahil, birçok doküman bu sistemlerin tamamında kullanılmaktadır. Bu çalışmada enerji yönetim sisteminin kurulması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, enerji yönetim sisteminin kapsamının ve sınırlarının tanımlanması, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla şartların nasıl yerine getirileceğini belirlenmesi ve dokümante edilmesi uygulamaları yapılmıştır. Enerji yönetim sistemi politikası belirlenirken enerji yönetim sisteminin kapsamı ve sınırları tanımlanmış, enerji kullanımının niteliğine, büyüklüğüne ve gücüne uygunluğu sağlanmış, enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirme taahhüdünde bulunulmuştur. Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm kaynaklara ve bilgiye sahip olduğunu sağlama almak için taahhütte bulunulmuş, enerji amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için uygun bir zemin sunulmuştur. Yasal zorunluluk olmasından dolayı uygulanan ve enerji boyutuna ilişkin uygulanabilir her türlü şarta uyulması için taahhütte bulunulmuştur. Enerji politikası dokümante edilmiş, gerçekleştirilmiş, sürdürülmüş, çalışan tüm personele duyurulmuş, düzenli olarak gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve halka açık olması sağlanmıştır [9]. Enerji boyutları belirlenirken aşağıdaki veriler dikkate alınmıştır. Geçmişteki ve mevcut enerji tüketimi ile yapılan ölçümlere ve diğer verilere dayanan enerji faktörleri, enerji tüketim alanları belirlenmiş, özellikle de son dönemdeki enerji kullanımındaki önemli değişiklikler tespit edilmiştir. Ayrıca bir sonraki dönemde beklenen enerji tüketimine ilişkin bir tahminde bulunulmuş, yapacakları eylemler enerji tüketiminde önemli değişikliklere neden olabilen çalışanlar belirlenmiş, enerji verimliliğinin arttırılması konusundaki fırsatlar belirlenmiş ve bu konulara öncelik 4

20 verilmiş, enerji tasarrufu için ortaya çıkan fırsatların kaydı tutulmuş ve yapılan her gözden geçirme dokümante edilmiştir. Enerji boyutunda kendisini ilgilendiren hususların başlangıç mahiyetinde gözden geçirmesi yapılmış, yılda bir güncellenmesi sağlanmış ve daha ileri düzeyde analiz için önemli enerji boyutlarında önceliklendirme yapılmıştır [1]. Yürürlükteki yasal şartlar ve bu şartların enerji alanına nasıl uygulanacağı belirlenmiş, yasal şartların enerji yönetim sistemindeki uygulamaları dikkate alınmıştır [10,11]. Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmesi ve organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulması ve enerji tüketim bilgilerini formatı elektrik işleri genel müdürlüğü tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini, kendi tespitlerini içeren raporları her yıl mart ayı sonuna kadar elektrik işleri genel müdürlüğe vermeleri gerektiği tespit edilmiştir [12]. Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel isletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmesi, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ten az olan endüstriyel isletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulması ve endüstriyel isletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makine, elektrik veya elektrik elektronik mühendisliği, binalarda ise makine, elektrik veya elektrikelektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makine veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir [13]. Enerji taşıma sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Taşımacılık faaliyetlerinde bulunan tüzel kişiler, sürücülerini işe alındıklarında ve her beş yılda bir defa olmak üzere ekonomik sürüş teknikleri ile ilgili eğitim verilmesini sağlamaları gerektiği tespit edilmiştir [14]. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, binalarda enerji performansı yönetmeliğin kapsamı dışında olduğu tespit edilmiştir [15]. Enerji amaç, hedef ve programları dokümante edilmiş, ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde belirlemiş, gerçekleştirilmiş, enerji verimliliğinin arttırılması konusundaki taahhütler ile yürürlükteki yasal yükümlülükler ve taahhütte bulunulan diğer şartlara uyma konusu da dahil olmak üzere enerji politikası ile tutarlı olması sağlanmış, enerji verimliliği üzerinde belirgin bir etkisi olan tetkik edilebilen parametreler için belli ölçülebilir hedefler konulmuş, ulaşmak üzere bir zaman dilimi belirlenmiş, hedefleri 5

21 belirlenirken, teknolojik seçenekler, mevcut mali, operasyonel ve iş koşulları, yasal yükümlülükler, ilgili tarafların görüşleri ve enerji boyutlarındaki gözden geçirmede tespit edilen önemli enerji boyutları dikkate alınmıştır. Üst yönetim, enerji yönetim sisteminin kurulması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların var olduğundan emin olması için taşıdığı diğer sorumluluklara bakmaksızın bir yönetim temsilcisi belirlemiş, rolleri, sorumlulukları ve yetkileri tanımlanmıştır. Yönetim temsilcisi ataması için, atama yazısı yazılmış ve çalışanlara duyurulmuştur. Enerji yönetim temsilcisi enerji ve enerji verimliliği arttırılması konularında yeterli ve vasıflı olmasına dikkat edilmiştir [9]. Tüm çalışanlarının ve kuruluş adına çalışan diğer tüm kişilerin kuruluşun enerji politikasından ve enerji yönetim programlarından, kuruluşun enerji kullanımını kontrol etmek ve enerji performansını iyileştirmek için gerçekleştirdiği faaliyetleri de dâhil olmak üzere enerji yönetim sistem gereksinimlerinden, faaliyetlerinin enerji tüketimine mevcut ve olası etkilerinden, faaliyetlerinin ve davranışlarının, kuruluşun enerji amaçlarına ve hedeflerine ulaşmadaki katkılarının nasıl olduğundan, enerji yönetim sisteminin gereksinimlerini yerine getirmedeki rollerinden ve sorumluluklarından, iyileştirilmiş enerji verimliliğinin faydalarından haberdar olduklarından emin olmaları, önemli enerji konularının kontrolü ve enerji yönetim sisteminin işletilmesi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlenmiş ve gerekli amaçları ve hedefleri belirleyebilmek, enerji yönetim araçları ile metodolojilerini seçebilmek için her yönetim seviyesinin bilgilendirilmesini ve enerji yönetimi alanında uygun şekilde eğitilmeleri sağlanmıştır [1]. Eğitim hem çalışanların hem de ilgili tarafların bilinçlendirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Başarılı bir eğitim süreci için eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması, eğitimin tasarımlanması ve planlanması, eğitimin yapılması ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi aşamaları uygulamaları yapılmıştır [16]. Enerji performansı ve enerji yönetim sistemi ile ilgili olarak kuruluş içi iletişim tesis edilmiş ve kuruluş içi iletişimin kuruluş için ya da kuruluş adına çalışan personelin, enerji yönetiminde ve enerji performansının iyileştirilmesinde aktif rol alabilmelerini sağlanmıştır. Enerji yönetim sisteminin önemli öğeleri ve bu öğelerin birbirleriyle etkileşimleri açıklanmış ve teknik dokümantasyon da dahil olmak üzere konuyla ilgili dokümantasyonun elektronik ortamda ve yazılı olarak oluşturulmuş, gerçekleştirilmiş ve devamlılığı sağlanmıştır [9]. 6

22 Kayıtların ve dokümanların izlenebilirliği kodlama sistemiyle sağlanmış, bulundukları yerler dağıtım listesiyle belirlenmiş, belirli zaman aralıklarında gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğünde güncellenmesi sağlanmış, yürürlükteki sürümler ilgili tüm birimlerin kullanımına sunulmuştur. Dokümanların kolaylıkla erişilebilmesi ve her türlü hasar, kaybolma veya tahrip edilmeye karşı korunması sağlanmış ve muhafaza edilmiş, saklama süresi belirlenmiş, yürürlükten kalkan dokümanlar yasal ve/veya bilgi saklama amaçlarıyla muhafaza edilmesi sağlanmıştır [10]. Doküman kontrolü prosedürü ve kayıtların kontrolü prosedürü yayınlanarak, hem dokümanlar hem de kayıtlar kontrol altına alınmıştır. Önemli enerji boyutları, enerji politikası, enerji amaçları ve enerji hedefleriyle tutarlılığı sağlayan işlemler tanımlanmış ve enerji politikasından, enerji amaçlarından ve hedeflerinden sapmaya yol açabilecek durumlar önlenmiş, tesisatın, ekipmanların, binalarının ve tesislerin işletilmesi ve bakımı için kriterlerin belirlenmiş, donanımın, hammaddelerin ve hizmetlerin tedarikinde ve satın alınmasında göz önüne alınan enerji hususları belirlenmiş, toplam enerji tüketimine ciddi derecede tesiri olan enerji tüketen ekipman satın alınırken, satın alma işleminin kısmen enerji verimliliğine bağlı olduğu konusunda tedarikçilerin bilgilendirilmesi yapılmış, binalar da dahil olmak üzere, enerji tüketimine önemli derece tesiri olan tüm varlıkların tasarımı, değişimi ya da yenileştirilmesi göz önüne alındığında enerji tüketiminin değerlendirilmiş, personel ile diğer çalışanlar ve ilgili diğer taraflarla uygun şekilde iletişim hâlinde bulunulmuştur. Enerji yönetim sisteminin izlenmesi, ölçülmesi ve hedeflenmesi için gereksinim duyulan hususlar belirlenmiş, enerji tüketimleri aylık olarak izlenmiş ve enerji tüketiminin ciroya oranı takip edilmiştir. Enerji politikasından, enerji amaç, hedef ve programlardan sapma olmamıştır [11]. Kullanılan izleme ve ölçme donanımının (sayaçlar ve enerji analizörleri ) doğruluğu kalibrasyon yaptırılarak sağlanmıştır [17]. Yasal yükümlülüklere uygunluğun karşılayıp karşılamadığını yılda bir yapılan iç tetkiklerle sağlanmıştır [11]. Uygunsuzluk tespit edildiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmakta ve uygunsuzluk yönetilmiştir. Enerji yönetim sistemin için oluşan kayıtları belirlenmiş ve muhafaza edilmiştir. Kayıtlar, ortaya konulan performansın ve enerji yönetim sisteminin verimliliğini göstermiştir. Enerji yönetim sistemindeki enerji politikası, amaçları, hedefleri ve enerji yönetim programı, yasal yükümlülüklerin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için yılda bir defa tetkik planına uygun yönetim sistemi 7

23 tetkikleri yapılmıştır. Tetkikçiler seçilirken objektif ve tetkik edilecek birimden tarafsız olmasına dikkat edilmiştir. Tetkik edilen bölüm sorumlusu, tespit edilen uygunsuzlukların ve bu uygunsuzlukların nedenlerinin ortadan kaldırılması için yapılması gereken faaliyetlerin gecikmeden yapmıştır [10]. Tetkik sonuçları yönetimin gözden geçirme toplantısında görüşülmüştür. Üst yönetim, enerji yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve verimliliğinin devam ettiğinden emin olmak için yılda bir defa enerji yönetim sistemini gözden geçirmiştir. Bu yönetim gözden geçirme toplantılarında enerji boyutlarının ve enerji politikası, yasalara uyumun ve yasal yükümlülüklerdeki değişikliklerin değerlendirilmesi, enerji hedefleri ile amaçlarının durumu, enerji yönetim sistemi tetkik sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, genel enerji performansı, sonraki dönem için öngörülen enerji tüketimi ve iyileştirme konusundaki tavsiyeler. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında enerji performansındaki iyileşme, enerji politikasındaki değişiklikler, sürekli iyileştirme taahhüdü ile tutarlı olacak şekilde enerji yönetim sisteminin amaçlarında, hedeflerinde ve diğer unsurlarındaki değişiklikler ve kaynakların tahsis edilmesi konuları görüşülmüştür [10]. 8

24 BÖLÜM II METARYAL VE METOT Enerji yönetim sistemi dünya da ve ülkemizde yeni uygulamaya konulan yönetim sistemlerindendir. Enerji yönetim sistemi işletmelerde uygulanan bir işleyiş varsa daha düzenli işlemesini sağlamak, sistem yoksa sistemin kurulması ve sürdürülmesi için kullanılır. Enerji verimliliği çalışmaları yapmak, yasal olarak gereklilik ve zorunluluktur. İşletmeler enerji yönetim sistemi kurmasa bile enerji yönetim sisteminin bazı şartlarını uygulamak zorundadır. Bu tez çalışmasında TS EN Enerji yönetim sistemi standardının maddelerinde geçen yapılması gerekenler giriş bölümünde tanımlanmıştır. Konularla ilgili dokümantasyon ve bu dokümantasyona ait uygulamaları ise enerji yönetim sistemi şartları bölümünde anlatılmıştır. 9

25 BÖLÜM III ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARININ ÖRNEK UYGULAMASI 3.1 Genel Enerji yönetim sistemi çalışması Kayseri de bir plastik fabrikasında yapılmıştır. Enerji yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması için iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve bu fırsatların gerçekleştirilmesi amacıyla enerji yönetim sisteminin düzenli aralıklarla olarak gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili metot oluşturulmuştur. Enerji yönetim sisteminde iyileştirmeleri sağlamak ve enerji performansının artması için enerji politikası belirlenmiştir. Faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan enerji boyutları bulunmuştur. Yürürlükteki yasal şartlar tespit edilmiş ve enerji hedefleri, amaçları ve öncelikleri belirlenmiştir. Enerji politikasını hayata geçirmek ve hedeflere ulaşmak ve amaçları karşılamak için enerji programları hazırlanmıştır. Enerji politikasına uyulduğundan ve enerji yönetim sisteminin uygunluğunu muhafaza ettiğinden emin olmak için planlalar, tetkikler, izlemeler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi yapılmıştır. Enerji yönetim sistemini kurulmuş, dokümantasyonu yapılmış, gerçekleştirilmiş ve sürekliliği sağlanmıştır. Söz konusu enerji yönetim sisteminin kapsamını ( plastik üretimi) ve sınırlarını (Kayseri fabrikası) tanımlanmıştır. Görev tanımları oluşturulmuş ve yetki karmaşasının önüne geçilmiştir. Hizmet içi eğitimleriyle personelin bilinç ve yetkinliği arttırılmıştır. Doküman ve kayıtların kontrolü prosedürleri ile dokümanlara ve kayıtlara belli bir düzen getirilmiştir. Şekil 3.1 de bir enerji yönetim sistemi işleyiş modeli verilmiştir. 10

26 Sürekli iyileştirme Enerji Politikası Planlama Yönetimin gözden geçirmesi Gerçekleştirme ve işlem İç tetkik Kontrol edilmesi İzleme ölçme ve Düzeltici ve önleyici eylem Şekil 3.1 Enerji yönetim sistemi modeli [1] 3.2 Enerji Politikası Kuruluşun enerji yönetim sistemi politikası şu şekilde belirlenmiştir: Tüm faaliyetlerimizde; Yasal şartlara bağlı kalarak ve ileri teknolojik üretim yöntemleri uygulayarak, Enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana çıkarmak, Sürekli iyileştirme için; çalışanlarımıza eğitimler düzenlemek, enerji yönetim sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak şirketimizin enerji politikasıdır. Enerji politikası enerji yönetim sistemini gerçekleştirmesi ve iyileştirmesi için itici güç olmuş, enerji ile ilgili olarak üst yönetimin düşüncesini yansıtmıştır. Stratejik hedeflere (ileri teknolojik üretim yöntemleri, enerji tasarrufu, çalışanların eğitimi) yönelik ifadelere yer verilmiştir. Enerji politikası, enerji yönetim hedeflerine ulaşılması için kuruluş web sitesinde yayınlanmıştır. Enerji yönetim sistemi politikası, enerji hedeflerinin ve enerji programlarının belirlenmesine esas teşkil etmiştir. Bu nedenle enerji yönetim sistemi politikasında en fazla enerji tüketimine neden olan ve enerji 11

27 tasarrufunda en büyük rolü oynayan alanlar (ileri teknolojik üretim yöntemleri ve çalışanların eğitimi), enerji verimliliğinin sürekli arttırılması ve enerji kullanımı ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve düzenlemelere uyulacağı taahhüt edilmiştir. Tüm çalışanların haberdar olması için birimlerin duvarlarına ve ilan panolarına asılarak duyurulmuştur. 3.3 Planlama Enerji boyutlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi Enerji boyutlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için enerji boyutları prosedürü yayınlanmıştır. Enerji boyutları belirlenirken ilk önce başlangıç mahiyetinde gözden geçirme yapılmış, kuruluş da kullanılan bütün enerjiler, Çizelge 3.1 enerji boyutları belirleme formuna yazılmıştır. Enerji boyutlarının belirlenirken, enerjinin nerelerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Enerjinin nerelerde kullanıldığının ve 2009 yılı tüketim maliyetinin tespiti enerji tüketimini azaltmak için yapılacak hedef ve programların öncelik sıralamasına temel teşkil etmiştir. Yakıt kullanımları, (sevkiyat araçları, forklift, şirket arabaları) her bir araç için oluşturulan araç çizelge 3.2 yakıt takip formu ile takip edilmiştir. Yaptıkları iş bakımından, kuruluşun enerji tüketiminde önemli değişikliklere yol açabilen çalışanlar belirlenmiştir. Enerji tüketimine önemli tesiri olan satın alma, araç sürücüleri, eğitim, üretim personeli, tedarikçiler ve taşeronlar enerji konusunda eğitime tabii tutulmuşlardır. Bu kişilerin rolleri, sorumlulukları ve yetkileri görev tanımlarında belirtilmiştir. Enerji verimliliğinin ve enerji performansının arttırılması için hedefler belirlenmiş ve enerji yönetim programları oluşturulmuştur. Maliyeti olmayan idari tedbirlerde uygulamaya konulmuştur. Enerji verimliliğinin arttırılması için enerji tüketen ekipmanın kullanılmadığında kapatılması konusunda personel eğitilmiş, personelin iş yaparken enerji performansını arttırması için teşvik edilmiş ve bilinçlendirilmiştir. Enerji boyutları belirleme formunda yer alan enerji boyutları bölüm bazında çizelge 3.3 enerji boyutları planına yazılmıştır. Yıllık enerji maliyetinin %10 undan fazla olan enerji boyutları önemli enerji boyutu olarak değerlendirilmiştir. Önemli enerji boyutları çizelge 3.4 enerji programına alınmış ve buralarda enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Önemli enerji boyutları, toplam enerji tüketiminde büyük pay sahibi olan 12

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi 2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS)

ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS) ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS) ÜST YÖNETİM ENERJİ POLİTİKASI EnYS İLANI ATAMALAR EnYS TEMSİLCİLERİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKALI MÜHENDİS EnYS KURULUŞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOORDİNASYON ENERJİ ETÜTLERİ

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Uygulanan Enerji Yönetimi

Uygulanan Enerji Yönetimi Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye de Uygulanan Enerji Yönetimi Programları A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Enerji ve İnsanlığın Gelişimi Enerji; insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur. Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 Hatice BEKTAŞ Çevre Yük. Mühendisi hbektas@tse.org.tr 07.04.2011 1 Türk Standardları Enstitüsü(TSE) Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-02 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi : 08.10.2015 *Tüm şirket çalışanlarının görebileceği, şirket dışı kişilerin görmemesi gereken dokümanlar bu sınıfta yer alır. ISO-BGYS-PL-02 08.10.2015

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı