HRACAT HAKKINDA HER EY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HRACAT HAKKINDA HER EY"

Transkript

1 HRACAT HAKKINDA HER EY ÇNDEKLER GR 1 BÖLÜM-1 HRACAT VE HRACATÇI 1.1. hracat Ç k " hracatç Özelli*i Olmayan hracatç Özelli*i Olan hracatç Onaylanm " hracatç D " Ticaret Sermaye irketleri Sektörel D " Ticaret irketleri hracat "lemlerinin "leyi"i Firman n Temsili Süreler Beyan Yaz l Beyan Sözlü Beyan Beyanname Beyannameye Veri Giri"i Beyannamenin Tescili Muayene K rm z Hat (Fiziki Muayene) Sar Hat (Belge Kontrolü) Ye"il Hat (Muayene Edilm) Sonradan Kontrol (Mavi Hat) kinci Muayene hracatta Özet Beyan ve Fiili hraç hracatta Zorunlu Standart Denetimi hracat "lemlerinin Çe"itli A"amalar nda Ba"vurulacak Kurulu"lar Ba"bakanl k D " Ticaret Müste"arl * Ba"bakanl k Gümrük Müste"arl * (Gümrük daresi ve Posta Gümrükleri) Milli Savunma Bakanl * Maliye Bakanl * (Gelirler Genel Müdürlü*ü ve Vergi Daireleri) Sa*l k Bakanl * Tar m ve Köy "leri Bakanl * Orman Bakanl * Çevre Bakanl * Türkiye eker Fabrikalar A.. Genel Müd Valilikler 61 1

2 hracatç Birlikleri Sanayi Odalar ; Ticaret Odalar, Sanayi ve Ticaret Odalar Bankalar BÖLÜM HRACATLA LGL KURUMLAR 2.1. Bakanl k D " Ticaret Müste"arl * Gümrük Müste"arl * Gümrükler Genel Müdürlü*ü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü*ü Gümrükler Kontrol Genel Müdürlü*ü Türkiye hracatç lar Meclisi (TM) Türkiye hracatç lar Meclisinin Organlar Genel Kurul cra Komitesi Yürütme Kurulu TM Ba"kan Genel Sekreterlik Genel Sekreter hracatç Birlikleri hracatç Birliklerinin Görevleri hracatç Birliklerinin Organlar Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik ve Birlik Pers Denetim Kurulu Birlikleraras Ortak Çal "ma Ortak Yönetim Kurullar Türkiye de Kurulu hracatç Bir hracat Geli"tirme Etüd Merkezi (GEME) Amac ve Yönetim Yap s Faaliyetleri Ara"t rma-geli"tirme E*itim Tan t m/fuarlar Yay nlar Uluslararas li"kiler Devler Yard mlar Bilgisayar Destekli Ticari Bilgi Sis Kütüphane 95 2

3 3. BÖLÜM HRACAT TÜRLER 3.1. Özelli*i Olmayan hracat hracat Ön zne Tabi Mallar hracat Yasak Mallar Kayda Ba*l hracat Özelli*i Olan hracat Bedelsiz hracat Ba*l Muamele veya Takas Ticari Kiralama Yoluyla Yap lacak hracat Transit Ticaret Kredili hracat Konsinye hracat Yurtd " Fuar ve Sergilere Kat l m Yurtd " Fuar ve Sergilere Kat l mda Organizatörler Fuarlar n Denetimi ve Yapt r m S n r Ticareti Tan m ve Özellikleri S n r Ticaret Merkezlerine hracat ve thalat Bavul Ticareti Bavul Ticareti Yapabilmenin art stasnadan Yararlanabilecek Ki"iler KDV siz Sat " Özel Hesaplar Çerçevesinde hracat Rusya Federasyonu ile Yap lan Do*algaz Anla"mas Çerçevesinde hracat thal Edilmi" Mallar n hrac Dahilde "leme Rejimi Dahilde "leme Rej. Uyg Dahilde "leme Rejiminde Belirtilen Esaslar DB ve Dahilde "leme zni Almak çin Gerekli Bilgi ve Belgeler DB veya D zin Müracaat ve De*erlendirilmesi DB ve D zninin Düzenlenmesi DB in Dahilde "leme zninin Revizyonu DB de Süre ve Ek Süreler Gümrük darelerince Yap lacak "lemler Telafi Edici Vergi hracat Taahhüdünün Kapat lmas Dahilde "leme zin Belg Kap Dahilde "leme Rejimine li"kin "lemlerin Bilgisayar Veri "leme Tekni*i 3

4 Yoluyla Yap lmas Hariçte "leme Rejimi Hariçte "leme Rej. Gel Hariçte "leme Rej. Uyg Hariçte "leme Rej. çeri*i HB ve Hariçte "leme zni Almak çin Gerekli Bilgi ve Belgeler HB ve Hariçte "leme zni Müracaatlar n n De*erl Hariçte "leme Rejimi Uygulanmayacak Haller Gümrük darelerince Yap lacak "lemler HB Taahhüdünün Kap HB Kapat lmas çin Gerekli Bilgi ve Belgeler Offset hracat Yurt D " Müteahhitlik Hizmetleri Kapsam nda Yap lacak hracat Ayni ve Nakdi Serm. hrac Döviz Üzerinden Teminat Mektubu ve Kredi Verilmesi Geçici hracat Kesin hracat Yurtd " nda Makina, Teçhizat ve Di*er Malzeme Temini Yurtd " nda Sahip Olunan Makina, Teçhizat ve Di*er Malzemenin Yurda Geçici thali Kar ve Gelirlerin Yurda Getirilmesi Bildirim Mahrecine ade "lemleri Gümrü*e Sunulmu" ve Henüz Rejim Beyan nda Bulunulmam " E"yan n Mahrecine adesi Antrepoda Bulunan E"yan n Mahrece adesi Gümrü*e Gelmi" ve Gümrük Giri" Beyannamesi Tescil Edilmi" Bulunan E"yan n Mahrece adesi Serbest Dola" ma Girmi" E"ya ile Serbest Dola" ma Giri" "lemleri Yap lmas na Ra*men Geçici Depolama Yerinden veya Antrepodan Çekilmemi" E"yan n Mahrece adesi Hizmet hracat hracat Say lan Sat " ve Tesl Belge Alma Zorunlulu*u Belge Süresi Gümrük Muafiyeti 194 4

5 hracat Taahhüdünün Kap hracat Say lan Sat " ve Teslimler le lgili Dahilde "leme zin Belgesi Alman çin Gerekli Bilgi ve Belgeler hracat Say lan Sat " ve Teslimler ile lgili Taahhütlerin Kapat lmas çin Gerekli Bilgi ve Belgeler BÖLÜM TESLM EKLLER (INCOTERMS) 4.1. Ex Works (smi belirtilen i"yerinde teslim) EXW Free Carrier (... named place) FCA Free Alongside Ship (... named port of shipment) Free on Board (... named port of shipment) FOB Cost and Freight (... named port of destination) CFR Cost, Insurance and Freight Carriage Paid To (... named place of destination) Carriage and Insurance Paid to Delivered At Frontier (... named place) DAF Delivered Ex Ship (... named port of destination) DES Delivered Ex Quay (Duty paid) Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid (... named port of destination) BÖLÜM ÖDEME EKLLER 5.1. Mal Mukabili hracatta Mal Mukabili thalatta Mal Mukabili Vesaik Mukabili hracatta Vesaik Mukabili thalatta Vesaik Mukabili Pe"in Ödeme hracatta Pe"in Ödeme Mal hrac ile hracat Taahhüdünün Kapat lmas Mahsuben ade ile hracat Taahhüdünün Kapat lmas Tasfiye Suretiyle ade Pe"in Ödemenin Kapat lamamas (adesi) thalatta Pe"in Ödeme Akreditif Akreditifte Taraflar Akreditifte Süreler Akreditifte Tan mlar 261 5

6 hracatta Akreditif Ödeme ekli thalatta Akreditif Ödeme ekli Akreditif Türleri Dönülebilir Akreditif Dönülemez Akreditif Devredilebilir Akreditif Kar" l kl Akreditif K rm z artl Akreditif Ye"il artl Akreditif Yenilenen Akreditif Teminat Akreditifi Akreditif Analizi Akreditifte Dikkat Edilmesi Gereken Hus Kabul Kredili Ödeme ekilleri Kabul Kredili Vesaik Mukabili hracatta Kabul Kredili Vesaik Mukabili thalatta Kabul Kredili Vesaik Mukabili Kabul Kredili Mal Mukabili hracatta Kabul Kredili Mal Mukabili thalatta Kabul Kredili Mal Mukabili BÖLÜM BELGELER 6.1. Her hracat "leminde Düzenlenen Belgeler Fatura Ticari Fatura (Commercial Invoice) Ayr nt l Fatura Türkçe Fatura (Gümrük Faturas ) Tedarikçi Faturas (malatç Faturas ) Proforma Fatura (Taslak Fatura) Vizeli Fatura Tasdikli Fatura (Legalized/Certified Invoice) Navlun Faturas (Freight Invoice) Çeki Listesi Ta" ma Belgeleri Deniz Yolu Kon"imentosu (Bill of Lading) Di*er Özellikle Deniz Kon"imentolar Ciro Edilemez Denizyolu Ta" ma Senetleri Havayolu Ta" ma Seneti (Airwaybill) Demiryolu Hamule Senedi (Rail Consignment Note) Karayolu Ta" ma Senedi (Road Waybill) Nakliyeci Makbuzlar ve FIATA Belgesi 310 6

7 6.2. Özellikli Belgeler Dola" m Belgeleri A.TR Dola" m Belgesi EUR-1 Dola" m Belgesi INF-2 Belgesi Men"e ehadetnamesi Kontrol Belgesi malatç n n Analiz Belgesi Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol Belgeleri Ekspertiz Raporu Sa*l k Sertifikas Sa*l k Sertifikas Kontrol Belgesi Borsa Tescil Belgeleri IMA 1 Belgesi Kota Belgesi Tarihi Eser Olmad * na Dair Belge Veteriner Sertifikas Radyasyon Belgesi A.T.A. Karneleri Boykot, Karaliste Sertifikalar Paket Postas Makbuzu Helal Belgesi Koshar Belgesi BÖLÜM HRACATA YÖNELK DEVLET YARDIMI VE TEVKLER LE HRACATTA KDV STSNASI -TECL VE TERKN Bakanlar Kurulu Karar yla Düzenlenen Destekler Ara"t rma-geli"tirme Yurt D " nda Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekle"tirilen Fuar Kat l mlar n n Desteklenmesi Milli Düzeyde Gerçekle"tirilen Fuar Kat l mlar n Desteklenmesi Organizatörün Desteklenmesi Bireysel Düzeyde Gerçekle"tirilen Fuar Kat l mlar n n Desteklenmesi Ürün Gruplar na Göre Destekler Müracaat ekli ve Müracaat n De*l Uluslararas Nitelikteki Yurt çi htisas Fuarlar n n Desteklenmesi Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Fuarlar n Tespiti Ödeme Esaslar Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Ara"t rmas Deste*i 357 7

8 E*itim Yard m stihdam Yard m Yurtd " nda Ofis-Ma*aza Açma, "letme ve Marka Tan t m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Patent, Faydal Model Belgesi ve Endüstriyel Tasar m Tescili Harcamalar n n Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtd " nda Markala"mas ve Türk Mal maj n n Yerle"tirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Türk Eximbank Kredileri K sa Vadeli hracat Kredileri Sevk Öncesi hracat Kredileri (SÖK) Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi D " Ticaret irketleri K sa Vadeli Türk Liras hracat Kredisi D " Ticaret irketleri K sa Vadeli Döviz hracat Kredisi hracata Haz rl k TL. Kredisi hracata Haz rl k Döviz Kredisi KOB hracata Haz rl k TL. Kredisi KOB hracata Haz rl k Döviz Kredisi Özellikli Krediler Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Yurt D " Ma*azalar Yat r m Kredisi Özellikli hracat Kredisi Gemi n"a ve hracat Finansman Program Yurtd " Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Program slam Kalk nma Bankas (KB) Kaynakl Krediler hracat Finansman Program KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli"tirme ve Destekleme daresi Ba"kanl * ) Destekleri Tan m ve Aç klamalar Genel Amaçl Destekler Dan "manl k ve E*itim Destekleri Teknoloji Geli"tirme ve Yenilik Destekleri Bili"im Destekleri Kalite Geli"tirme Destekleri Pazar Ara"t rma ve hracat Geli"tirme Dest Markaya Yönlendirme Deste*i Uluslararas "birli*i Geli"tirme Destekleri hracat Amaçl Yurtd " " Gezisi (YG) Program Kat l m Deste*i E"le"tirme Deste*i Bölgesel Kalk nma Destekleri Yerel Ekonomik Ara"t rma Deste*i Ortak Kullan m Amaçl Makine-Teçhizat De Altyap ve Üstyap Uygulama Projesi Deste* Nitelikli Eleman Deste*i Giri"imcili*i Geli"tirme Destekleri 434 8

9 Yeni Giri"imci Deste*i " Geli"tirme Merkezi Deste*i Destek Ba"vurular, De*erlendirme Onay ve Ödeme Ko"ullar Tedarikçilerin De*erlendirilmesi ve zlenmesi Genel artlar hracat, hracat Say lan Sat " ve Teslimler ile Döviz Kazand r c Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas Tan m ve Aç klamalar Vergi, Resim ve Harç stisnas n n Kapsam Belgesiz "lemler Belgeli "lemler Vergi Resim Harç stisnas Belgesi Müracaatlar n De*erlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi Belge Süresi ve Ek Süreler Belgenin Revizesi hracat Taahhüdünün Kapat lmas Belgeli hracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç stisnas Vergi, Resim ve Harç stisnas n n Süresi Vergi, Resim ve Harç stisnas n n Kapsam hracat Taahhüdünün Kapat lmas Belgesiz hracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç stisnas Vergi, Resim ve Harç stisnas n n Kapsam Süresi ve Ek Süreler hracat Taahhüdünün Kapat lmas Mücbir Sebep ve Fevkalade Haller Vergi, Resim, Harç stisnas Belgesinin ptali hracatta KDV stisnas -Tecil ve Terkin hracatta KDV stisnas Mal hrac Hizmet hrac hraç Kayd yla Yap lan Teslimlerde Tecil Terkin Uygulamas Tecil-Terkin "leminin Özellikleri hracatta KDV adesi KDV de ndirim Yoluyla ade KDV de Nakdi ade KDV de Di*er Vergi Borçlar na Mahsup Yoluyla ade 482 9

10 8. BÖLÜM HRACATIN FNANSMANI 8.1. Factoring "lemleri Factorin "lemlerine Genel Bak " Factoring "lemlerinin Tarihsel Geli"imi Factoring "lemlerinin Kapsam Türleri tibariyle Factoring "lemleri Factoring "lemlerinin Malolu"u Çe"itli Kanunlar Aç s ndan Factoring "lemleri Factoring "lemlerinin Muhasebele"tirilmesi Forfaiting "lemleri Forfaiting "lemlerine Genel Bak " Forfaiting "lemlerinin Özellikleri Forfaiting "lemlerinde Süreler Çe"itli Kanunlar Aç s ndan Forfaiting "lemleri Forfaiting "lemlerinin Malolu"u Forfaiting "lemi le lgili Di*er Finansman Teknikleri Aras ndaki Farklar Forfaiting "lemlerinin Muhasebele"tirilmesi BÖLÜM KAYNAKÇA Kaynakça

HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR?

HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR? BELGELER HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR? Uluslararas Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirledi i kurallar, ikili ve çok tarafl anlaflmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuat, uluslararas ticari teamüller

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ BÖLÜM IX İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 51. İhracatç ya Ne Çeşit Devlet Yard mlar Sağlanmaktad r? İhracata Yönelik Devlet Yard mlar 10 adet destek program ndan oluşmakta olup, yard mlar n uygulanmas nda nihai

Detaylı

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN DIŞ TİCARETE GİRİŞ 2. Baskı Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ye aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı

Detaylı

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, 1.1.Dış Ticaret Nedir? İki veya daha fazla

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/67 TAR H: 24.12.2012 Türk Ürünlerinin Yurt D nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No:2006/4) de De iklik Yap

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013

ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 ULUSLARARASI PAZARLAMA, DIŞ TİCARET ve OPERASYONU EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Değişen dinamikler, küresel ve ulusal krizler, daralan iç

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı