ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU 2013 YILI PROJELERİ İÇİN GEÇERLİDİR

2 İÇİNDEKİLER 1. ENAR PROGRAMI PROGRAMIN KAPSAMI BAŞVURU KOŞULLARI KİMLER BAŞVURABİLİR PROGRAMDA SAĞLANAN DESTEK ORANLARI VE ÖDEME ŞEKLİ PROJE DESTEK SÜRESİ PROJE BAŞVURU TARİHLERİ PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ DESTEKLENMEYEN GİDERLER BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN FAYDALANILACAK DOKÜMANLAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANLARININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME SÜRECİ PROJE BAŞVURU DOKÜMANININ DOLDURULMASI PROJE BAŞVURU KAPAK SAYFASI İÇİNDEKİLER SAYFASININ DOLDURULMASI PROJEYİ DESTEKLEYEN FİRMANIN KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (FORM 1) PROJE BİLGİLERİ (FORM 2) PROJE PERSONELİNE AİT BİLGİLER (FORM 3) PROJE EKİBİNİN KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (FORM 4) PROJE ÖZETİ (FORM 5) PROJENİN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ (FORM 11) PROJE SONUCU ORTAYA ÇIKACAK ÜRÜNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI SONUÇLARI VE FİRMANIN PROJEDEN BEKLENTİLERİ (FORM 12) İZLENECEK YÖNTEM (FORM 13) PROJE EKİBİ VE YÖNETİM DÜZENİ (FORM 14) ARAŞTIRMA OLANAKLARI (FORM 15) PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI (FORM 16) BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE B PLANI (FORM 17) İŞ PAKETLERİ VE PROJE PERSONELİ ÇALIŞMA PLANI (FORM 18) BÜTÇE DETAYI FORMU (FORM 19) BÜTÇE GEREKÇELERİ (FORM 20,21,22,23) PROJE PERSONELİ AYRINTILI ÖDEME TABLOSU (FORM 24) DÖNEMSEL HARCAMA KALEMLERİ DAĞILIMI TABLOSU ( FORM 25) BAKANLIK VE PROJE ORTAĞI FİRMA/FİRMALAR DÖNEMSEL ÖDEME PLANI TABLOSU (FORM 26) FİRMA BİLGİLERİ FORMU (FORM 27)

3 1. ENAR PROGRAMI ENAR programı, üniversite-firma işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde enerji ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla enerji sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek projelerin seçilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ürüne dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla başlatılmıştır PROGRAMIN KAPSAMI Ülkemiz enerji sektöründe teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların ileri teknoloji uygulamasına yönelik taleplerinin üniversitefirma işbirliği ile yürütüleceği, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek gerçek veya tüzel kişi olan projeleri kapsar BAŞVURU KOŞULLARI Proje başvurusu, ENAR Yönetmeliğinde tanımlanan proje ortakları adına proje yürütücüsü veya firma yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Proje Yürütücüsü bu program kapsamında aynı anda, en fazla iki (2) proje yürütebilir. Ancak, proje yürütücüsüne sadece bir proje için aylık ödeme yapılabilir KİMLER BAŞVURABİLİR Proje başvurusu, ENAR Yönetmeliğinde tanımlanan proje ortakları adına proje yürütücüsü veya firma yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir PROGRAMDA SAĞLANAN DESTEK ORANLARI VE ÖDEME ŞEKLİ Desteklenmesine karar verilen proje giderlerinin en fazla %80 i Bakanlık, en az %20 si proje ortağı firma/firmalar tarafından karşılanır. Proje ödemeleri; Sözleşmede belirtilen dörder aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır PROJE DESTEK SÜRESİ Destekleme süresi proje bazında en çok iki yıldır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla altışar aylık olmak üzere proje süresince 2 kez ek süre verilebilir PROJE BAŞVURU TARİHLERİ Yıl içinde proje başvuruları bir defa kabul edilmektedir. Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Yıl içinde Son Başvuru Tarihi: 31 Aralıktır PROJE BÜTÇESİ ÜST SINIRI ENAR Projelerinin bütçesi herhangi bir alt limit ile sınırlandırılmamış olup, en fazla % 80 i Bakanlıkça, en az % 20 si proje ortağı firmaca karşılanmak üzere üst sınır KDV dahil TL dir. Daha yüksek bütçe gerektiren projeler kısımlara ayrılarak tamamlandıkça sunulabilir veya aşan miktar ENAR Proje bütçesine yansıtılmadan proje ortağı firma/firmalar tarafından - 2 -

4 karşılanabilir. Panel sonrası desteklenecek projeler, ENAR Program bütçesi göz önüne alınarak ve projenin aldığı puana göre belirlenecektir PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER Proje ortağı olan firma için; Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce iflas etmesi veya tasfiye halinde olması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar, veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar, Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel (mesleki) faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet almış olanlar, Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, kamu haklarından mahrum olanlar, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya ülkenin mali çıkarların zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar, Vergi borcu olanlar, Proje Yürütücüsü ve Firma için; Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce İhale Yasası na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar, teklif edilen proje ile haksız rekabet (çıkar çatışması) konumunda olanlar, Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları tespit edilenler tarafından yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje başladıktan sonra tespit edilmesi halinde ise Bakanlık, bildirim yapmadan ve herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir ve o güne kadar Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tümünün veya bir kısmının iadesi talep edilebilir. Proje kapsamında proje sözleşmesinin feshinden önce alınmış makine-donanım olması halinde ise bu makine-donanımın mülkiyeti Genel Müdürlük tarafından belirlenir PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ ENAR projesinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilir; Makine-donanım Giderleri; proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma veya kiralama giderleri, Sarf Malzemesi Giderleri; proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacıların aylık ödemeleri, - 3 -

5 Seyahat Giderleri; projede belirtilen miktarı aşmamak kaydı ile veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje ve Genel Müdürlük personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler, Hizmet Alım Giderleri; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, donanım, bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler, PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENMEYECEK GİDERLER Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, yeniden değerlendirme maliyetleri, depozitolar, dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler, yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, gidilen yerde yapılan taksi ve ulaşım harcamaları ve konaklama dışındaki giderler, yakıt giderleri, büro makineleri ve malzemeleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, kira (ofis, depo, stant, vb. kiralar), inşaat ve tesisat giderleri desteklenmez BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN FAYDALANILACAK DOKÜMANLAR Proje başvuru formu; tarihli 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun tarihli 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tarihli Enerji Sektörü Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına (ENAR) dair Yönetmelik, Proje Başvurusu Dokümanı Hazırlama Kılavuzu Proje Başvuru Dokümanı Teknik ve Mali Kılavuz, İncelenerek ve aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır. 1. ENAR Proje başvurusunu hazırlamadan önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik hükümlerini ve aşağıda yer alan bilgileri okuyunuz. 2. ENAR kapsamında yapılacak değerlendirmede katma değer yaratacak bir ürün veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak projelere öncelik verilecektir. 3. ENAR kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel geliştirme aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir, 4. ENAR Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya laboratuvar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmayacaktır, 5. Projeler, yayınlanan Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanacaktır, 6. Başvuru dokümanında verilen tanımlar projenin hazırlanma aşamasında bilgilendirme amaçlı olup, tanımların proje dokümanına eklenmesine gerek bulunmamaktadır

6 7. Proje toplam bütçesine dâhil edilecek aylık proje ödemeleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Bunun dışında hiçbir ödeme proje bütçesine dâhil edilmeyecektir. 8. Hizmet alım kalemi toplam proje bütçesinin %20 sini geçmeyecek şekilde planlanacaktır PROJE BAŞVURU DOKÜMANLARININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ Proje Başvuru Formu ekleri ile birlikte 1 adet büyük boy klasör içerisinde ıslak imzalı (iki delikli klasör olmalı, sayfalar tek tek veya topluca bir naylon poşet dosyaya konulmamalı, zımbalanmamalı, spiral ya da cilt yapılmamalıdır) ve kapalı zarf içerisinde 1 adet CD ile birlikte (Microsoft Word formatında hazırlanmış olarak) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün aşağıda verilen adresine teslim edilmelidir. CD ortamında sunulan bilgilerin, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olması proje yürütücüsünün veya firmanın sorumluluğundadır. Posta ile yapılacak başvurularda, Genel Müdürlükçe ilan edilen son başvuru tarihinden sonra evrak girişi yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje Başvurusu Yapılacak Yere Ait Adres ve İletişim Bilgileri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km. No: Çankaya/ANKARA Gen. Müd. Santral : Faks : BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME SÜRECİ Proje önerilerinin seçim süresi, başvuru döneminin bitiminden itibaren yaklaşık 6 (Altı) aydır. Projelerin değerlendirme süreci Maddede belirtilen şekilde hazırlanarak Bakanlığa sunulan proje önerileri, başvuruda belirtilen konularına göre sınıflandırılır ve projeleri değerlendirmek için ENAR Yönlendirme Heyeti tarafından bu konularda uzmanlığı bulunan en fazla 5, en az 3 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Heyeti, belirlenir. Proje önerileri, bireysel inceleme ve değerlendirmelerini yapmaları için Proje Değerlendirme Heyeti üyelerine toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik ortamda gönderilir, Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte, proje ortakları ve Değerlendirme Heyeti üyeleri toplanırlar, Proje Değerlendirme Heyeti üyelerinden, projeleri objektif olarak değerlendirmesi, fırsat eşitliği, kişisel/kurumsal vb. ilişkiler ve yorumları dikkate almamaları istenir. Proje Değerlendirme Heyeti üyeleri ile proje ortakları arasında başkaları tarafından çıkar çatışması/çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler bulunması halinde, konu Genel Müdürlüğe ivedilikle iletilerek proje değerlendirme aşamasında yer alınmamalıdır. Proje Değerlendirme Heyeti üyeleri, proje içeriklerini ve değerlendirme görüşmelerini hiçbir şekilde dışarı taşımamak, içerik ve görüşmelerin başkaları tarafından kullanılma olasılığını engellemekle yükümlüdür. Proje ortakları değerlendirme toplantısına katılarak Proje Değerlendirme Heyeti üyelerini proje hakkında bilgilendirirler, Bilgilendirme oturumunun ardından, Proje Değerlendirme Heyeti üyeleri arasında yapılacak olan kapalı oturumda, bireysel değerlendirme sonuçları karara bağlanarak üyelerce imzalanır. Proje değerlendirme sonuçları gerekçeli olarak Genel Müdürlük tarafından Proje Ortaklarına resmi yazı ile bildirilir

7 Daha önce belirtilmemiş olmakla birlikte, toplantı moderatörü tarafından yukarda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili üyenin değerlendirmesi dikkate alınmaz, gerekmesi halinde projenin değerlendirilmesi için tekrar değerlendirme toplantısı düzenlenir. 2. PROJE BAŞVURU DOKÜMANININ DOLDURULMASI Proje başvuru dokümanı, Proje Değerlendirme Heyeti üyelerinin, proje önerisini teknolojik ve ekonomik açıdan değerlendirebilmesi için projenin niteliği, hedefleri, faaliyetleri ve harcamaları konusunda tam bir fikre sahip olmalarını sağlayacak yeterlilikte hazırlanmalıdır. Proje bilgilerinin yeterli ayrıntı ve kapsamda hazırlanması ön değerlendirme sürecinin başlatılması için gereklidir PROJE BAŞVURU KAPAK SAYFASI Kapak sayfasında proje adı, üniversite ve bölüm adı, proje yürütücüsü adı- soyadı, yazılmış bulunan proje başvuru dokümanı, projenin yürütüleceği Üniversite Rektörü tarafından mühürlenip imzalanmış olmalıdır. Üniversite tarafından başvurusu yapılan projelerin proje ortağı firma belirlenmiş olması gereklidir. Firma tarafından başvurusu yapılan projeler için üniversite ortağı belirlenmiş olması koşulu aranmamakla birlikte desteklenmesi uygun görülmesi halinde ENAR Yönetmeliği 13. Maddesi birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde bir üniversitenin belirlenmesi, başvuru dosyasında üniversite ile ilgili doldurulması gereken alanların doldurularak Genel Müdürlüğe teslim edilmesi ve proje sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Proje başvuru dokümanının her sayfası projeyi sunan proje yürütücüsü ve/veya firma yetkilisi tarafından paraflanmalıdır İÇİNDEKİLER SAYFASININ DOLDURULMASI Bu kısım Proje Başvuru Dokümanı yazımı tamamlandıktan sonra klasöre konulan sıraya ve sayfa numarasına göre yazılır. İçindekiler kısmında bulunan dokümanların proje başvurusunda eksiksiz olarak konulması gereklidir PROJE ORTAĞI FİRMANIN KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (FORM 1) Bu formun, proje ortağı firma bölümüne sadece firma kaşesi basılacaktır. Firma temsilcisi bölümüne ise imza sirkülerinde firmayı birinci derecede temsil ve ilzam etmeye yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacaktır. Birden fazla ortak firma tarafından proje başvurusunda bulunulması halinde, başvuru yapan firma temsilcileri bu alanı imzalamalıdırlar ENAR PROJE BİLGİLERİ (FORM 2) Proje bilgileri alanı eksiksiz doldurulmalıdır. FORM 2 de yer alan teknoloji alanı kısmına ise yönetmeliğin 2.Maddesi nin ikinci fıkrasındaki alt alanlardan uygun olan/olanlar seçilerek yazılacaktır PROJE PERSONELİNE AİT BİLGİLER (FORM 3) - 6 -

8 Bu alana projede yer alacak, yardımcı araştırmacı bilgileri eksiksiz olarak doldurulur. Birden fazla yardımcı araştırmacı olması halinde ise kişi bilgileri kendi grupları altına ilave edilir PROJEDE ÇALIŞACAK PERSONELİN KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (FORM 4) Bu alana projede çalışacak kişilerin ad, soy ad ve unvanları yazılarak imzalanır. Bu bölümün tüm proje personeli tarafından imzalanması gerekmektedir PROJE ÖZETİ (FORM 5) Bu alanda Proje Değerlendirme Heyeti üyelerinin proje hakkında genel olarak bilgilenmesini sağlayacak proje tanıtımı yapılmalıdır. Kısa tanıtımda proje konusunu, projenin gerekçelerini, proje kapsamında yapılacak temel çalışmaları, projenin somut hedef ve çıktılarını, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, üretim yöntemi, süreç veya sistemin sağlayacağı teknik/ekonomik yararları açık biçimde özetleyen metin bir sayfayı geçmemelidir. Bu metinde özellikle projedeki özgün ve yenilikçi yönler belirtilmelidir. Proje kısa tanıtımının, proje başvuru formunun diğer kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu bölümün alt kısmına proje içeriğini tanımlayan anahtar kelimeler veya kelime grupları yazılmalıdır ABSTRACT (FORM 6) Bu bölüme, FORM 5 deki metin İngilizce olarak yazılacaktır LİTERATÜR ÖZETİ ( FORM 7) Bu bölümde yapılacak Ar-Ge çalışması için literatür bilgileri ile bu konuda alınan patentler ve referans alınacak bilgiler 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır PROJENİN AMACI (FORM 8) Bu proje sonunda beklenen çözümler, yenilikler veya ekonomik beklentiler, literatür veya piyasa araştırmasından edinilen bilgiler de referans alınacak biçimde net olarak açıklanmalıdır PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ (FORM 9) Proje fikrini ortaya çıkartan sebepler ve projeye neden gerek duyulduğu bu alanda anlatılmalıdır PROJENİN AR-GE NİTELİĞİ VE TEKNOLOJİK YÖNÜ (FORM 10) a) Projenin Ar-Ge niteliği, b) Projenin yeni bir ürün ve/veya üretim yöntemi, mevcut ürün ve/veya üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik olup olmadığı, c) Sektörde karşılaşılan teknolojik veya teknik bir sorunun giderilmesine nasıl bir katkı sağlayacağı, d) Proje konusu ile ilgili olarak mevcut çalışmalar ve kısıtlar, e) Projenin Ar-Ge aşamaları, (tasarım ve tasarım doğrulama, prototip/modelleme gibi), f) Hedeflenen proje çıktısının ulusal veya uluslararası pazarlarda üretilen benzerleri ile üretim yöntemi veya teknolojiler açısından kıyaslamaları, g) Proje ortakları arasında kurulan işbirliğinin kalıcı ve sürekli olması yönündeki eğilimler, h) Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bu konuda daha önce alınan patent vb. olup olmadığı ve projenin yeni patentler için potansiyel vaat edip etmediği, - 7 -

9 Konularına açıklık getirecek bilgiler yer almalıdır PROJENİN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ (FORM 11) a) Proje ile önerilen ürün veya üretim yönteminin ticarileştirilme stratejilerini ve ticari getirilerinin ne kadar sürede gerçekleşebileceği, b) Proje çıktısının katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından beklenen katkıları, c) Proje sonuçlarının yeni bir Ar-Ge projesi başlatma veya diğer teknoloji alanlarında yeni ürün, üretim yöntemi geliştirme etkisi, d) Bu proje tamamlandığında, proje çıktısının yaygın bir kullanım alanı, e) Ulusal kaynakların ortaya çıkarılması ya da işlenmesine bir katkısı, Konularına açıklık getirecek bilgiler yer almalıdır PROJE SONUCU ORTAYA ÇIKACAK ÜRÜNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI SONUÇLARI VE FİRMANIN PROJEDEN BEKLENTİLERİ (FORM 12) a) Projede hedeflenen çıktı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması, b) Proje sonucunda ortaya çıkacak ürünün pazarlama hedefi, c) Hedeflenen çıktının proje ortağı firmaya herhangi bir rekabet üstünlüğü sağlayıp sağlamadığı, d) Bu proje çıktısının firmaya katkısı, e) Projede hedeflenen çıktının iç ve dış pazarlar açısından ülkeye ne gibi olanaklar sağlayacağını; Pazara çıkış süresi, Satış hasılatında beklenen artış, Pazar payında beklenen artış, Kara geçiş noktası, Sağlayacağı ithal ikamesi. Aşağıda listelenen ölçütler çerçevesinde sayısal tahminlerin ve bu tahlillerin dayandığı kabullerin, açıklanması gerekmektedir İZLENECEK YÖNTEM (FORM 13) Bu bölümde; a) Proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, incelenecek parametreler, bu parametrelerin incelenmesi için kullanılacak yöntemler, yapılacak ölçümler (yada derlenecek veriler) ve çıktılar, b) Proje sonucunda elde edilecek ürün veya üretim yöntemi ile ilgili performans kriterlerini, c) Projede kullanılacak yöntem ve tekniklerin alternatiflerini irdeleyerek bu yaklaşımın diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıklarını, d) Proje sürecinde uyulacak veya proje çıktılarının uyacağı ulusal/uluslararası standartları, Konusunda bilgilerin yer alması beklenir

10 2.16. PROJE EKİBİ VE YÖNETİM DÜZENİ (FORM 14) Projenin başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için proje organizasyonu, planlanan proje yönetimi tekniği, araçları ve proje yapılanma şeması yer almalı ve projede çalışacak personelin uzmanlık alanları, projede üstleneceği görev ile projenin hangi aşamalarında çalışacağı ayrıntılı gerekçeleri ile açıklanmalıdır ARAŞTIRMA OLANAKLARI (FORM 15) Projenin gerçekleştirileceği üniversite ve/veya firmanın mevcut laboratuvar, tesis, donanım, kütüphane vb. altyapı olanakları hakkında ve bu olanakların proje kapsamında kullanımı ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI (FORM 16) Projenin başarıyla yürütülebilmesi, sonuçlandırılabilmesi, amaca uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinin izlenebilmesi için iş planı yapılması gerekmektedir. Bu bölümde tanımlanan işlerin detaylı açıklaması yapılmalıdır ALTERNATİF İŞ PLANI (B PLANI) (FORM 17) Projedeki iş paketlerinin hangi ölçü ve sürede gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı her birinin önem derecesi belirtilmeli ve tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek kriterler açıklanmalıdır. Projenin planlanan şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda B Planı veya Risk Planı ana hatlarıyla açıklanmalıdır İŞ PAKETLERİ VE PROJE PERSONELİ ÇALIŞMA PLANI (FORM 19) Projenin kapsadığı faaliyetler iş planına uygun olarak iş paketlerine bölünerek, iş paketlerinden sorumlu olacak personelin bu bölüme işlenmesi gerekmektedir BÜTÇE DETAYI FORMU (FORM 20) Bu bölümde, projede yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olduğu düşünülen makine/donanım, sarf malzemesi, hizmet alımı, seyahat, personel ücreti gibi unsurların tahmini maliyetleri yer alır. Makine donanım, yüksek miktarda alınacak sarf malzemeleri ve hizmet alımlarının bütçelendirilmesinde bu kalemler için temin edilecek proforma fatura ve teklif mektupları esas alınır. Bu bölümde alınacak cihazların ve sarf malzemelerinin proforma fatura bedellerinin döviz cinsinden olması halinde KDV dahil TL üzerinden bedel yazılır ve döviz kurunun değeri belirtilir. 1. Makine/Donanım- Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma giderleri bu bölüme yazılır. Dış alımlarda CIF değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir. İç alımlarda, KDV dahil değerleri yazılır

11 2. Sarf Malzemesi Proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. bu bölüme yazılır. 3. Hizmet Alımı Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, proje kapsamında alınan makine-donanıma ait bakım-onarım giderleri ile makine donanım kiralama giderleri, her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler bu bölüme yazılır. Hizmet alımı toplam bütçesi proje bütçesinin % 20 sini geçmemesi göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Seyahat - Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje ve Genel Müdürlük personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler bu bölüme yazılır. Seyahat giderlerinin hesaplanmasında, her seyahate gidecek proje personelinin sayısı ve seyahat süreleri ayrı ayrı belirtilir. 5. Personel Giderleri- Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla proje personeline yapılacak ödemeler bu bölüme yazılır BÜTÇE GEREKÇELERİ (FORM 21, 22, 23, 24) 21, 22, 23, 24 numaralı formlar ayrıntılı ifadelerle doldurulmalıdır PROJE PERSONELİ AYRINTILI ÖDEME TABLOSU (FORM 25) Projede yer alması planlanan Proje Yürütücüsü/Yardımcı Araştırmacı için Form 19 da yer alan iş planına uygun olarak Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen aylık ödeme tutarları üzerinden bu forma ödeme tutarları yazılır. Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacıya sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren iş planında belirtilen ay üzerinden ödeme yapılır DÖNEMSEL HARCAMA KALEMLERİ DAĞILIMI TABLOSU ( FORM 26) Proje süresince her dört ayda bir harcama kalemleri esas alınarak yapılacak harcamalar, bu formda yer alır. Burada yer alan bilgiler 19, 20 numaralı formlarla uyumlu olmak zorundadır BAKANLIK VE PROJE ORTAĞI FİRMA/FİRMALAR DÖNEMSEL ÖDEME PLANI TABLOSU (FORM 27) Bu bölüme; Üniversite tarafından açılacak proje özel hesabına, Bakanlık ve proje ortağı firmanın/firmaların yapacağı dörder aylık ödeme tutarları yazılır FİRMA BİLGİLERİ FORMU (FORM 28) Firma ile ilgili bilgiler bu bölüme yazılır

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU ÖN BİLGİLER Bu kılavuz, San-Tez Ar-Ge destek programı ve programa başvuru

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, üniversite-sanayi işbirliğinin

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı