UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI"

Transkript

1 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi kapsamında aşağıda yer alan bilgiler ve Hizmet Alım Dokümanında yer alan belgelere uygun olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Hizmeti satın alınacaktır. Eğitim süresi Gruptaki Toplam Başvuru Tarih ve Saati Grup Sıra Meslek Fiili Ders Kursiyer Kursiyer Sayısı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi ve Saati Gün Saati Sayısı Sayısı 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı /09/ /09/2012 Saat:15:00 Müracaat Yeri (Adres) : Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü Kurtuluş Mh. Ali Galip Kaya Sk. Öztürk İşhanı Kat:3 UŞAK Tel/Fax: (0 276) Elektronik Posta: Notlar: Girişimcilik Programlarında kursiyer başına kurs ders saat maliyeti (KDV HARİÇ) üzerinden hizmet alımı yapılacaktır. Belirtilen tüm belgelerin hizmet sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif verilen grup sayısı, eğitici, eğitim yeri kapasitesine göre belirlenmelidir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle eğitimin başlatılamaması, sözleşme imzalanmasından imtina edilmesi durumunda 2 yıl süreyle hizmet alımı yapılmayacaktır. Eğitimin 31/12/2012 tarihine kadar sona erecek şekilde planlanması gerekmektedir. İlgililer, Hizmet alım dokümanına internet adresinden ulaşabilir.

2 AÇIKLAMALAR 1. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Ana Modül 70 saat, Destek Modül 12 saat olmak üzere toplam 82 saat Ana Modül : a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Destek Modül : 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) 2. EĞITIM HIZMETI ALINACAK KURUM/KURULUŞLAR a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, b) Üniversiteler, c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, i. dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri, ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. 3. HIZMET SAĞLAYICILARIN TAŞIMASI GEREKEN KRITERLER a) Hizmet sağlayıcılar tarafından teklif edilen KOSGEB-IŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından uygun bulunması halinde geçerli olacaktır. b) Ana modüller tek bir eğitmen tarafından verilecektir. c) Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerin KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Uygulama Birimi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur. d) Ana ve Destek modüllerin eğitimini verecek eğitmenlerin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması şarttır. e) Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan hizmet satın alınmayacaktır. f) Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. g) Gerekli görüldüğü durumlarda eğitim mekanları İl Müdürlüğü tarafından yerinde denetlenecektir. h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum

3 mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınmaz. ı) Eğitimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4. HIZMET SAĞLAYICILARDAN İSTENECEK BELGELER 1) İlan Ekinde bulunan UGE Başvuru Formu 2) İlan Ekinde bulunan UGE Eğitmen Bilgi Formu (Eklerin asılları ya da noter tasdikli suretleri kullanılacak olup her bir eğitmen için ayrı ayrı doldurulacaktır) 3) Kurs/program hizmet sağlayıcı başvuru formu 4) Teklif verilen ay içerisinde düzenlenmiş vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ca kesilmiş idari para cezasının olmadığına dair belgeler 5) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 6) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 7) Eğitim verilecek mekanın adres beyanı ve eğitim mekanının özelliklerini gösterir belgeler. İlde eğitim mekanı mevcut olmayan hizmet sağlayıcılar Eğitim için MEB mevzuatı "ÖZEL ÖGRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ" Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, eğitim mekanını kuracağına ve sözleşme imzalanmadan eğitim mekanını kurulduğuna kuruma bildireceğini belirtir taahhütname.

4 BİLGİ NOTU 1. GENEL ESASLAR 1. Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik programları düzenlenebilir. 2. Girişimcilik programları düzenlenmesi konusunda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kararları doğrultusunda İl/Şube Müdürlüğü yetkilidir. Yılın son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında bir sonraki yıl için tespit edilecek sayıda girişimcilik programı açılması yönünde gündem oluşturulur ve alınacak kararlar doğrultusunda iş ve işlemler yürütülür. 3. Girişimcilik programına katılacaklar, girişimcilik eğitimi almak isteyen işsizler (emekli olanlar hariç) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İl Müdürlüğü ve yüklenici işbirliğinde belirlenir. (Örneğin Eğitim seviyesi yüksek okul ve üstü olanlara, daha önce işletmesi olanlara, işletme kurmak için gerekli olan oda kaydı, ticaret sicil kaydı gibi sabit masraflar için gerekli giderleri karşılayabileceklere vb. öncelik verilmesi gibi) 4. Girişimcilik programları öncelikli olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 nci madde (ı) bendi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınır. 5. Girişimcilik programlarının uygulaması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde olmalıdır. 6. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde ve İşlemler El Kitabı Girişimcilik Programları bölümünde düzenleme olmayan durumlarda İşlemler El Kitabının Kurslar ile ilgili bölümündeki hükümler kullanılır. 7. Girişimcilik programları bölümündeki ekler (Devam Çizelgesi hariç), KOSGEB resmi internet sitesinden indirilerek kullanılacaktır. Ekler kullanılırken ekin içeriğinde değişiklik yapılmaksızın İŞKUR ve KOSGEB logoları eklenilecektir. Eklerde yer alan Eğitimi Düzenleyen Kurum/Kuruluş Adı: kısmına Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü ibaresi yazılacaktır. 8. İl Müdürlüğünün görev alanında ikamet edenlerden gerekli şartları taşıyarak girişimcilik programına katılmak üzere sisteme kayıt yaptıran sayısı bir sınıf mevcudunun üst limitini aştığında ilgili İl Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır. 2. EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ Eğitim programı aşağıda belirtilen içeriği ve şartları taşıması gerekir. Eğitim programı ana modül ve destek modüllerden oluşur. Ana modül içeriğinin aşağıda belirtilen asgari içerik ve süreleri taşıyıp taşımadığının tespiti için sözleşme imzalanacak olan yüklenici adayı tarafından sunulan eğitim programına paralel olarak İl/Şube Müdürlüklerince doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-18 UGE Eğitim Plan formu ile birlikte EK 5-15 UGE Başvuru Formu KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılır. Başvurular eğitim başlamadan önce yapılmalıdır. Onay için gönderilen programlar en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirmeden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Hizmet Merkezince onaylanır ya da düzeltme talep edilir. İl/Şube Müdürlüklerince düzeltme talep edilen programlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitim programını değerlendirilmek üzere Hizmet Merkezine gönderebilir.

5 Ana modüllerin eğitim süresi toplamı 70 saattir. Eğitim süresi sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Atölye çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitim programının KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanabilmesi için yukarıda sayılan kapsamı içermesi yeterlidir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde eğitim programına eklenecek destek modüller: 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Girişimcilik Programının toplam süresinde artış yapılmaması ve İdarenin onaylaması şartıyla, Girişimcilik Programının uygulama günlerinde ve günlük uygulama saatlerinde değişiklik yapılabilecektir. Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Bu eğitmenin KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanması için sözleşme imzalama aşamasındaki yüklenici adayınca verilen eğitmen özgeçmiş ve bilgilerine paralel İl/ Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-16 UGE Eğitmen Bilgi Formu Hizmet Merkezine onay için gönderilir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en fazla 3 (üç) eğitmen değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Başvuruların onaylanması için eğitmenin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması ve EK 5-19 UGE Eğitmen Değerlendirme Formu ndaki kriterler üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Yeterli puanı alarak onaylanan eğitmenlerle, onay tarihinden itibaren 6 (altı ) ay süresince girişimcilik eğitimi düzenlenebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde en az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olması şartından başka aranılacak şartlar destek modülünün içeriğine göre İl/Şube Müdürlüğünce belirlenir ve KOSGEB onayı aranmaz. Destek modülleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler, üniversitede çalışan öğretim görevlileri, 5580 sayılı kanun kapsamında açılan özel öğretim

6 kurumlarında görev alan eğitmenler ve usta öğreticilik belgesine sahip olanlar görev alabilir. Bunların dışında eğitim verilecek alanlarda yeterli akademik eğitime sahip olan kişiler tarafından da bu eğitimler verilebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde Eğitmen Bilgi ve Değerlendirme Formunda yer alan değerlendirme kriterleri KOSGEB tarafından aranmayacaktır. Hizmet Merkezleri başvuru tarihini müteakip en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirme yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Eğitmen değerlendirmesini tamamlar ve değerlendirme sonucunu gerekçesiyle İŞKUR İl/Şube Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilir. İŞKUR İl Müdürlüğü reddedilen başvurulardaki eksiklikleri yükleniciye tamamlatarak yeniden başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitmenini/eğitmenlerini değerlendirilmek üzere Hizmet Merkezine gönderebilir. Bir eğitim programı çerçevesinde aynı tarihlerde birden fazla sınıfın açılması gerektiği ve/veya eğitici değişikliği gereken eğitimlerde İŞKUR İl Müdürlüğü, Hizmet Merkezi tarafından daha önce uygun bulunan (6 (altı) ayı geçmemiş olmak şartıyla) aynı yükleniciye ait eğitmenlerden her bir sınıf için bir eğiticiyi belirler ve ilgili sınıfın eğitimi başlamadan 5 (beş) gün önce Hizmet Merkezine eğitici, eğitim programı ve katılımcılarla ilgili yazılı olarak bilgi verir. Yüklenicinin eğitmen başvurusunun tek eğitmen için onaylandıktan sonraki gerekçe göstererek yapacağı eğitmen değişikliği taleplerinde, yüklenicinin İl/Şube Müdürlüğüne gerekçesini belirttiği yazısı ile birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş ve bilgilere paralel İl/Şube Müdürlüğü tarafından doldurulup imzalanılmış EK 5-16 de yer alan UGE Eğitmen Bilgi Formu nu, Hizmet Merkezine yazılı olarak iletir. Hizmet Merkezi tarafından gerekçenin uygun görülmesi halinde, değerlendirme kriterleri esas alınarak, önerilen eğitmen 5 (beş) gün içerisinde kabul veya reddedilir. Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya alınır. İl/Şube Müdürlüğü, aynı program dâhilinde en çok 1 (bir) kez eğitmen değişikliği yapabilir. 3. HİZMET ALIMI 1. Hizmet alımı konusunda İl Müdürlükleri yetkilidir. Hizmet alımı yapılacak kurum/kuruluşlar ile EK 5-17 UGE Hizmet Sözleşmesi imzalanır. 2. İl Müdürlüklerince öncelikli olarak hizmet alımı yapılacak kurum/kuruluşların, hizmet sağlayıcı kurum/kuruluşların taşıması gereken özelliklere uygunlukları değerlendirilir. 3. İl/Şube Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında eğitim programının ve eğitmenin/eğitmenlerin gerekli yeterliliğe ve girişimcilik eğitiminin verilebilmesi için gerekli şartlara sahip olup olmadığı belirlenir. 4. Girişimcilik eğitimi konusunda yeterli niteliklere ve belirlenen şartlara sahip olan kurum/kuruluşlardan hizmet alınabilecek yaklaşık maliyet İl/Şube Müdürlüklerince belirlenir. 5. Belirlenen yaklaşık maliyet esas alınmak üzere birden fazla kurum/kuruluştan doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınabilir. 3.1 Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler 1. Eğitim hizmeti alınacak kurum/kuruluşlar: a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, b) Üniversiteler, c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, i. dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri,

7 ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların taşıması gereken kriterler gerekli görüldüğü durumlarda İl/Şube Müdürlüğü tarafından yerinde denetlenebilir. 2. Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerde KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınamaz. 4. Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar, aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. 3.2 Eğitim Yeri Hizmet sağlayıcının teklifinde, eğitimlerin yapılacağı eğitim yerlerini tüm ilçelerde açıkça belirtmesi gerekmektedir. Teklifin verildiği anda hizmet sağlayıcı, belirttiği adreste fiilen faaliyet göstermiyorsa, belirtilen adreste faaliyet göstereceğini taahhüt eden varsa- kira kontratını yoksa kira protokolünü mali teklif ekinde ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer kira kontratı yerine protokol düzenlenmiş ise, sözleşme aşamasında teklif dosyasında yer alan protokolün kira kontratına dönüştürülmesi gerekmektedir. 3.3 Eğitim Mekânlarının Fiziki Durumu Ve Donanımı (1) Eğitim yeri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olmalıdır. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. (2) Hizmet sağlayıcı vereceği eğitim için gerekli olan donanım, ekipman ve eğitim araç/gerecine sahip olduğunu veya ihaleyi kazandığı taktirde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine ilişkin belgeleri Uşak İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair (taahhüt belgesi) verecektir. Yüklenici tarafından, eğitim mekanlarının yeterli düzeyde demirbaş eşyalarla, eğitim araç/gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımı sağlanacaktır. Eğitim programlarının uygulanacağı mekanlar (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) fiziki kapasite ve donanım açısından istenilen yeterlilikte olacaktır. Eğitim programlarının devam ettiği süre içinde bu standartlar korunacaktır. Eğitim yeri ve eğitim araç gereç, donanım yerinde tespit edilecektir. 3.4 Güvenlik İlkeleri Eğitim mekanlarında Yüklenici tarafından, gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve eğitim programlarının devamı süresince bu önlemler titizlikle uygulanacaktır. Yüklenici tarafından gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından ödenecektir. İdare sorumlu olmayacaktır. 4. KATILMA ŞARTLARI Girişimcilik programına katılmak için; 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak (emekli olanlar hariç) yaşını tamamlamış olmak, 3. Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak,

8 şartları aranır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün/İŞKUR Hizmet Merkezinin organize edeceği; İŞKUR, yüklenici ve katılım sağlayan KOSGEB Hizmet Merkezi temsilcisiyle yapılacak seçmeler sonucunda girişimcilik programına katılmaya hak kazanan katılımcı listesi belirlenir. 5. KATILIMCI SAYISI 1- Eğitim programlarına katılanların sayısı 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz. 2- Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. 3- Katılımcıların kayıtları sistem üzerinden tutulur. 6. DEVAM DURUMU 1- Katılımcıların eğitimlere devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, eğiticiler/öğreticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Bu izinler, devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır (EK 5-9). Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir. 2- Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler. 3- Kursların uygulanma süreleri içinde kullanılmak üzere, İl/Şube Müdürlüklerince mühürlenmiş (EK 5-9) Devam Çizelgesi düzenlenecek (KOSGEB logosu eklenilecektir.) ve bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları kursiyerler tarafından, kontrol kısmı ise eğitim sırasında eğitmenler/öğreticiler tarafından her gün imzalanacaktır. Kurstan ayrılan, ilişikleri kesilen veya kayıtları silinen devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer kursiyerlerin devam çizelgeleri ise, günlük düzenlenerek program sonunda İl/Şube Müdürlüklerine gönderilecektir. Kurs bitiminde bu çizelgeler kurs dosyasında muhafaza edilecektir. 4- Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir. 5- Kursiyerlerin devam durumlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere ilgili işlemin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak üzere yükleniciye sisteme giriş yetkisi verilir. 6- Eğitimlerden İl/Şube Müdürlüğünce uygun görülen mazereti olmaksızın ayrılan katılımcılar veya ilişiği kesilen katılımcılar 24 ay boyunca herhangi bir kurs ve programdan yararlanamazlar. İşsizlik sigortasından yararlananlar girişimcilik programları dışında bu kapsamda değerlendirilmez. 7. KARŞILANABİLECEK GİDERLER 1- Eğitimlere katılacak her bir katılımcı başına belirlenen ders saat ücreti üzerinden hesaplanan eğitim gideri, 2- Eğitim programına katılanlara eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri ödemeleri,

9 3- Eğitim süresince tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında eğitime katılanlar için ödenecek olan sigorta primleri, toplamından oluşur. 8. HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ 1- UGE Hizmetin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla, hizmet bedeli girişimcilik programının tamamlandığında yüklenici tarafından hazırlanan hak ediş doğrultusunda ödenir. 2- Hak edişler; programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcılarca alınan toplam eğitim ders saati ve katılımcı başı ders saat maliyetinin çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden hesap edilerek yüklenici tarafından İl/Şube Müdürlüğüne sunulur. Gerekli değerlendirmeler yapılarak ödeme Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği nde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Dolayısıyla katılımcılarca yapılan devamsızlık süreleri hak edişe esas ay içerisindeki toplam ders saat süresini azaltacağından, hak edişler de aynı oranda azalacaktır. 3- Kurumca düzenlenen eğitim programlarında yüklenici ve katılımcılara yapılacak tüm ödemeler banka/ptt hesabı üzerinden ödenir. 9. DENETİM 1- Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, programların denetimi 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır. 2- Hizmet Merkezi tarafından yetkilendirilmiş bir personel (Program Sorumlusu ya da Müdür tarafından görevlendirilmiş başka bir personel) Eğitim Programı boyunca en az iki kez -önceden haber vermeksizin- eğitimlere katılarak Programın uygulanmasını izler ve katılımcılar ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan UGE İzleme Formunu hazırlar. İzlemeler yapılırken KOSGEB-İŞKUR arasında imzalan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü şartları da dikkate alınır. Yapılan izlemeler sonucunda, UGE İzleme Formu nda belirtilen uygunsuzluklar için (Mevzuata, Sözleşmeye, Protokole ve Şartnameye vs. aykırı durumlar), Hizmet Merkezi tarafından gerekli işlemler/yazışmalar yapılır. Hizmet Merkezi, uygun görmesi halinde, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla ivedilikle İŞKUR İl/Şube Müdürlüğü ile irtibata geçer. 10. KATILIM BELGESİ Program Eğitmeni ve İl/Şube Müdürlüğü onayı bulunan, Devam Çizelgesi (Ek 5-9) ile UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi (EK 5-20) ve UGE Sonuç Raporu (EK 21), programın tamamlandığı tarihten sonraki en geç 5 (beş) iş günü içinde, İl/Şube Müdürlüğü tarafından Hizmet Merkezine gönderilir. Hizmet Merkezi; 70 saatlik ana modüllerin tamamının gerçekleştirilmiş ve her bir katılımcının 70 saatlik ana modülün en az %90 ına katılmış olduğunu kontrol ederek katılımcı listesini en geç 5 (beş) iş günü içinde onaylar veya düzeltme isteyebilir. Sonucu yazı ile İl/Şube Müdürlüğü ne bildirir. Listede yapılması istenen düzeltme 5 (beş) iş günü içinde tamamlanmalıdır. Eğitim programı bitiminde, UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi (EK 5-20) Hizmet Merkezine onaylatılır. Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış olan Katılma Belgesi

10 Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesinde bulunan katılımcılara UGE Katılım Belgesi (EK 5-22) verilir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda kullanılacak bir belge niteliğindedir. 11. TANINIRLIK VE GÖRÜNÜRLÜK 1- Hizmet sağlayıcı Girişimcilik Programının başladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programın ve İŞKUR un tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak, bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadır. Kurum personelince yapılacak denetimler ile 4904 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Kurulları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda tanınırlık ve görünürlük konusunda hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir. 2- Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından; a) Programın uygulandığı sınıf, salon, atölye, işyeri vb. kapalı alanların girişlerine A4 kağıdı ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu BU / 1 DE DÜZENLENEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı levha, b) Kursun düzenlendiği bina girişine A4 ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı levha veya kursun düzenlendiği binanın ana caddeye bakan cephesine İŞKUR logosunun bulunduğu 100*200 cm ebadından küçük olmamak üzere BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı afiş asılır. c) Levha(lar) ve afiş(ler)de yer alan logo ve ibareler levha(lar) ve afiş(ler)in büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaşılır şekilde yazılacaktır. d) Bu hususlara ilave olarak programa ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye İş Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaşılabilir şekilde belirtilecektir. 3- Tanınırlık ve görünürlük kurallarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır. 12. TEKLİF DOSYASI Teklif hazırlarken Hizmet Sağlayıcının teklif dosyası dokümanlarında belirtilen tüm şartları ve talimatları incelemiş olduğu varsayılacaktır. İstenen herhangi bir belgenin verilmemiş olması Hizmet Sağlayıcının sorumluluğunda olacaktır. Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan teklifte, aşağıdaki belgeler bulunacaktır. 1.Başvuru formu, 2.Girişimcilik Eğitim sözleşmesi, 3. Yeterlilik Belgeleri, -Yetki belgesi, -İmza sirküleri, -Esas iştigal alanını gösterir belge, -Konsorsiyum/ortaklık protokolü (olması halinde) 4. Taahhütnameler, 1 Eğitimin gerçekleştirildiği yere göre SINIF / SALON / ANFİ / İŞYERİ / ATÖLYE vb. ibarelerinden uygun olan/olanları yazılacaktır.

11 - Kira kontratı yoksa kira protokolü (kiralanacaksa) - Ekipman ve eğitim araç/gereç taahhüt belgesi (mülkiyetine sahip olmaması halinde) 5.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Teklif ve Değerlendirme Formu 6.Uygulamalı Girişimcilik Eğitmen Bilgi ve Değerlendirme Formu, 13. YETERLİLİK, İZİN BELGELERİ ve TAAHÜTNAMELER Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüğüne ileteceklerdir; 1. Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve imzalama yetkili olduğu belirtilmiş ise verilmeyebilir.), 2. Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait imza sirküleri, 3. Hizmet Sağlayıcının, esas iştigal alanını gösteren (ticaret veya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluş belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından alınan işyeri açma belgeleri v.b. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları, 4. Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası, 5. Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları Program başladığında temin edeceğini gösteren taahhüt, 6. Konsorsiyum halinde teklif veren hizmet sağlayıcıların kendi aralarında imzaladıkları, konsorsiyum üyeleri arasında verilecek hizmetlerin paylaşımı ve her bir konsorsiyum üyesinin yükümlülükleri ve Kurum ile yapılacak işlemlerde konsorsiyumun nasıl temsil edileceğinin yetkilendirilmiş bir konsorsiyum lideri aracılığı ile veya hep birlikte açık olarak belirlenmiş olduğu konsorsiyum protokolü. (Başka kurum/kuruluşlarla hizmetlerin verilmesi konusunda işbirliği yaparak teklif veren STK lara ait konsorsiyum protokollerinde başta hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması olmak üzere tüm yükümlülüklerde tarafların eşit sorumluluklara sahip oldukları belirtilmelidir. Bu protokolün son teklif verme tarihi öncesi taraflar arasında (kendi aralarında) yapılmış olması yeterli olacaktır. 8. Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 9. Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 14. TEKLİF DOSYASININ OPSİYONU VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 1. Tekliflerin Opsiyonu a. Teklifler, son teklif verme tarihinden itibaren en az altmış (60) gün opsiyonlu olacaktır. b. Hizmet Alan ilk opsiyon süresinin bitiminden önce opsiyonu belirli bir ek süreyle uzatılmasını Hizmet Sağlayıcılardan isteyebilir. Bu talebi kabul eden Hizmet Sağlayıcının teklifini değiştirmesine izin verilmeyecektir. 2. Sözleşmenin İmzalanması a. İl Müdürlükleri uygun gördükleri hizmet sağlayıcılar ile sözleşme imzalayacaklardır. b. Sözleşmenin imzalanması için gerekli olabilecek tüm masraflar ve vergiler v.s. Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Sözleşmenin noter aracılığı ile imzalanması zorunluluğu yoktur, yüklenici talep ederse noterde sözleşme yapılabilecektir.

12 15. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 1. Hizmet sağlayıcılar hizmet alım ilan tarihinde birden fazla teklif verebilecekler ve uygun bulunması halinde cari yıl için aynı alanda birden fazla program uygulayabileceklerdir. 2. Teklifin aslı bilgisayardan basılı veya daktilo edilmiş veya silinmez mürekkeple yazılmış olacak, sahibi adına imza atmaya usulünce yetkili kılınmış bir şahıs veya şahıslar tarafından imza edilecektir. Teklifin üzerinde kayıt bulunan ya da değişiklik yapılmış her sayfası, teklifi imzalayan şahıs veya şahıslar tarafından parafe edilecektir. 3. Teklifte, satır aralarına veya başka bir kelimenin üstüne yazılmış yazılar ve silintiler bulunmayacaktır. Ancak, Hizmet Sağlayıcının hatalarını düzeltmek ya da Hizmet Alanın talimatlarına uymak için bu gibi kayıtlar yapılması halinde, bu düzeltmeler teklifi imzalayan şahıs veya şahıslar tarafından parafe edilecektir. 16. GECİKEN TEKLİFLER Son teklif verme süresinden sonra hizmet alanın eline geçen teklifler değerlendirilmeyecektir. 17. TEKLİFLERİN GERİ ALINMASI 1. Hizmet Sağlayıcı teklifini Hizmet Alana teslim ettikten sonra, son teklif tarihinden önce yazılı bir geri alma bildirimini Hizmet Alana vermek koşulu ile teklifini geri alabilir. 2. Geri alma talebiyle başvuran Hizmet Sağlayıcının teklif dosyası, Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili kişi ile Hizmet Alan ın birlikte imzaladıkları bir tutanak tutularak iade edilir.. 3. Bu Hizmet Sağlayıcı isterse son teklif verme tarih ve saatinden önce tekrar yeni bir teklif dosyası verebilir. 4. Hiçbir Hizmet Sağlayıcı, tekliflerin son teslim tarih ve saatinden sonra tekliflerini değiştiremez. 18. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunu usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, hizmet alım tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin hizmet alım tarihi itibarıyla hizmet alımye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir. 4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

13 5. Bu aşamada, isteklilerin hizmet alım konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin hizmet alım dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan hizmet alımde, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 6. Hizmet alım komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 7. Hizmet alım komisyonu tarafından; a) Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 8. Hizmet alım komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler esas alınacaktır. 9. Bu hizmet alımında ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilenlerin en düşüğüdür. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

14 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET SÖZLEŞMESİ TASARISI Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşme Yılı : Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme; bir tarafta Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü ile diğer tarafta...( 2 )... arasında, uygulamalı girişimcilik eğitim programının uygulanması konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Tanımlar Madde 2- Bu sözleşmede, bundan böyle Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Uşak İl Müdürlüğü İDARE,... YÜKLENİCİ, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına katılacak... KATILIMCI, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programında katılımcılara verilecek hizmetler ise GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI olarak anılacaktır. İdarenin Tebligat Adresi Madde 3- İdarenin tebligata esas adresi...olup, Telefon No:..., Faks No :..., Elektronik posta adresi (Varsa) :... dir. Yüklenicinin Tebligat Adresi Madde 4- Yüklenicinin tebligata esas adresi...olup, Telefon No:..., Faks No :..., Elektronik posta adresi (Varsa) :... dir. Adres Değişiklikleri ve Tebligat Madde 5- Taraflar 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini 7 iş günü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden birbirlerine tebliğ etmedikleri taktirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler. İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde 6- Bu sözleşme konusu girişimcilik programında toplam...( 3 )... katılımcı katılacaktır. Yüklenici tarafından, katılımcılara KOSGEB in içeriğini belirlediği ana modül ve İŞKUR tarafından kabul edilen destek modüllerden oluşan girişimcilik programı verilecektir. Hizmetlerde İş Tanımı Madde 7- Yüklenici tarafından, katılımcılara, girişimcilik ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bu girişimcilik programı... eğitmen/öğretici nezaretinde uygulanacaktır. Girişimcilik Programı sırasında katılımcıların eğitmen yardımıyla gerçekleştirmeyi planladıkları iş fikri üzerine bir iş planı hazırlamaları sağlanır. Girişimcilik Programları aşağıdaki başlık, içerik ve sürelerden oluşur; 2 Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı açık olarak belirtilecektir. 3 Katılımcı sayısı rakamla ve yazıyla belirtilecektir.

15 Girişimcilik Programı, ana modüller ve destek modüllerden oluşur. Ana modüller, aşağıda başlıkları verilen toplam en az 70 saatlik sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Girişimcilik Programı sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Yukarıda belirtilen ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Girişimcilik Programlarında; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde eğitim programına eklenecek destek modüller: 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Bir Girişimcilik Programındaki katılımcı sayısı en az 10, en fazla 25 olmalıdır. Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı Girişimcilik Programı dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Sözleşmenin Bedeli, Türü ve Süresi Madde 8- Bu sözleşme Girişimcilik Programı işinin toplam bedeli...( 4 )... TL. dir. Bu bedel, yüklenicinin bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartıyla... maddede/maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programının toplam uygulama süresi...ay,...gün ve...saattir. Girişimcilik Programı,... tarihinde başlayıp... tarihinde sona erecektir. Ödeme Yeri ve Şartları Madde 9- Hak edişler, program bitişinde düzenlenecektir. Hak ediş belgeleri İdereye intikal ettirildikten sonra incelemeye müteakip banka/ptt aracılığı ile yükleniciye ödenecektir. 4 Sözleşme bedeli rakamla ve yazıyla ayrı ayrı belirtilecektir.

16 Hak edişler; programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcılarca alınan toplam eğitim ders saati ve katılımcı başı ders saat maliyetinin çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden hesap edilerek yüklenici tarafından İl/Şube Müdürlüğüne sunulur. Gerekli değerlendirmeler yapılarak ödeme Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği nde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Dolayısıyla katılımcılarca yapılan devamsızlık süreleri hak edişe esas ay içerisindeki toplam ders saat süresini azaltacağından, hak edişler de aynı oranda azalacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından verilecek raporların olumsuz olması ya da yüklenicilerin kusurlarından dolayı Girişimcilik Programlarının iptal edilmesi, sözleşmeye aykırı durumların tespit edilmesi ve idarenin yanıltıldığının tespit edilmesi hallerinde ödeme yapılmayacak yapılmış ise yükleniciden geri alınacaktır. Yüklenici, yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Avans Madde 10- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı için, İdare tarafından yükleniciye avans verilmeyecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi için yüklenici tarafından, İdareden avans talep edilemez. Fiyat Farkı Madde 11- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı süresi içinde yüklenici tarafından yapılması gereken bütün işler için İdare tarafından yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici; gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesine kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artış olması veya yeni mali yükümlülüklerin doğması gibi nedenlerle İdareden fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Madde 12- Bu sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, bu vergi tutarı İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. Kesin Teminat Madde 13- Bu sözleşme konusu iş için İdare tarafından yükleniciden kesin teminat alınmayacaktır. Vergi, Resim, Harçlar ve Diğer Giderler Madde 14- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğabilecek her türlü vergi, resim, harçlar ve ilgili diğer giderler yüklenici tarafından ödenecektir. İşin Yapılma Yeri Madde 15- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programının teorik eğitim bölümü ile pratik eğitim bölümü, yükleniciye ait... adresinde/adreslerinde yapılacaktır. Yüklenici eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip olduğunu beyan etmesi durumunda bu beyanına aykırı durumlardan dolayı doğacak her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Yüklenicinin belirteceği eğitim mekânının özürlüler için ilgili mevzuat kapsamında ulaşılabilirliğinin sağlanılması yüklenicinin yükümlülüğündedir.

17 İşi Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları Madde 16- Girişimcilik Programının, bu sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen tarihte tamamlanmasını müteakip iş, yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. İdare ise, bu sözleşmenin 19 uncu maddesine göre yapılan denetime ilişkin raporların olumlu olması ve işin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmesi halinde işi teslim alacak, aksi takdirde teslim almayacaktır. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Madde 17- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı işinin; 18 inci maddede belirtilen mücbir sebepler dışında 8 inci maddede belirtilen tarihte başlamaması, yüklenici tarafından bitirilip teslim edilmemesi halinde yüklenici ile üç yıl süre ile herhangi bir kapsamda Girişimcilik Programı/kurs/proje düzenlenmeyecektir. Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları Madde 18- Yüklenici tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin, işi tamamlamak şartıyla gerekçeli ve yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması halinde, İdare tarafından işin tamamlanması için, yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir. Denetim Madde 19- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı hizmetlerinin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve benzeri her türlü konular Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu tarafından denetlenecektir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hizmet Merkezleri ile İdarece de girişimcilik programının yürütülmesi ile ilgili olarak izleme ve tespitler yapılacaktır. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Madde 20- Katılımcıların, Girişimcilik Programı sırasında ve ortamında meslek konusu işle ilgili olarak meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaralanma, sürekli sakatlık ve ölüm halleri için Girişimcilik Programının süresi ile sınırlı kalmak üzere İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri girişimcilik programına devam edilen süre içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi haricindeki hükümler kapsamında adlarına iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenmekte olanlar ile başka çalışmaları sebebiyle aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b )bentleri kapsamında sigortalılığı devam edenler hariç olmak üzere; her katılımcı için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İdare tarafından ödenir. Yüklenici 28 Ağustos 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38. maddesine göre katılımcıların eğitim aldıkları sırada iş kazası olması ve katılımcı yada katılımcıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda kaza, katılımcıların Girişimcilik Programı için bulundukları iş yerinin işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilecektir. Yüklenici, programla ilişiği kesilen katılımcıların SGK ya sigortalı çıkış işlemlerinin bildirilmesi için- ilişik kesilme tarihinden itibaren en geç üç (3) gün içinde yazılı olarak ilgili İdareye bildirmekle ve ayrıca Girişimcilik Programı süresinin 1/10 u süresi içerisinde yeni katılımcıların Girişimcilik Programına alınması halinde ise Girişimcilik Programına katılacak katılımcıları -SGK ya sigorta bildirimi yapılmak üzere- bir gün önceden yazılı olarak

18 Girişimcilik Programının yürütümünü yapan İdareye bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yüklenicinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı SGK tarafından İdareye uygulanacak idari para cezaları Yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Madde 21- Girişimcilik Programı faaliyetleri için görevlendirilecek personel eğitim konusu alanda 4 (dört) yıllık lisans diplomasına sahip olmalı ve KOSGEB resmi internet sitesindeki UGE Eğitmen Değerlendirme Formu kapsamındaki değerlendirmeden en az 70 (Yetmiş) puan alması gerekmektedir. Yüklenici, sözleşme konusu iş ile ilgili olarak çalıştıracağı personele (eğitmenler/öğreticiler) ilişkin sorumluluklarına tam olarak uymakla yükümlüdür. Yüklenici tarafından, Girişimcilik Programının teorik ve pratik bölümlerinde görevlendirilen eğitmenler/öğreticiler, aynı gün ve saatte bir başka Girişimcilik Programında teorik ve pratik bölümlerinde görevlendirilmeyecektir. Girişimcilik Programının teorik ve pratik program bölümlerinde görevlendirilen eğitmenler/öğreticiler, İdarenin onayı alınmadan yüklenici tarafından değiştirilemeyecektir. Görevlendirilen eğitmen/öğreticilerin değiştirilmesi durumunda en az aynı niteliğe sahip başka bir eğitmen/öğreticinin görevlendirilmesi İdarenin onayına tabidir. Yükleniciler, bu eğitmeni/öğretici değişikliği yapılmadan önce durumu İdareye bildireceklerdir. İdare değişen eğitmeni/öğreticileri belirlediği şekilde ve şartlarda yeni eğitmeni/öğreticileri belirler. İlgili İdarece, yeni eğitmenlerin/öğreticilerin uygunluğu onaylandıktan sonra değişiklik yapılabilecektir. Katılımcılara Zaruri Gider Ödenmesi Madde 22- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programına katılanlara, Girişimcilik Programı eğitimine katıldıkları her fiili eğitim günü için İdare tarafından, katılımcı zaruri gideri ödenecektir. Her fiili eğitim günü için katılımcılara yapılacak ödemeler, İdare tarafından banka/ptt aracılığı ile katılımcıların kendi adlarına açılacak hesaba her ay sonunda ödenecektir. Herhangi bir nedenle Girişimcilik Programı eğitimine katılmadıkları gün için katılımcılara ödeme yapılmaz. Katılımcılara Belge Verilmesi Madde 23- Girişimcilik Programını tamamlayan katılımcılara yüklenici, KOSGEB ile birlikte düzenlenip imzalanan KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Katılım Belgesi verilecektir. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 24- Girişimcilik Programı mekanlarının (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb), Girişimcilik Programı mekanlarına ait elektrik, su, ısıtma, aydınlatma, iletişim tesisatlarının, eğitim araç-gereçlerinin, eğitim sarf malzemelerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir. Eğitim Hizmetlerine Dair Hükümler Madde 25- Yüklenici tarafından, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmasının yanı sıra, eğitimin yürütülmesinde aşağıda belirtilen hükümlere de riayet edilecektir Eğitim verilen mekanlarda (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) Girişimcilik Programına katılan katılımcı sayısı bir grup için 25 (yirmibeş) kişiden fazla olmayacaktır. Yüklenici tarafından, eğitim verilecek mekanların,özürlü bireyler de dahil, fiziki yönden yeterli düzeyde olmaları, yeterli demirbaş eşyalarla, eğitim araç-gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımları sağlanacaktır.

19 25.2- Girişimcilik Programının verildiği eğitim mekanlarında iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yüklenici kuruluş tarafından gerekli bütün tedbirler alınacaktır İdarece düzenlenen tüm Girişimcilik Programlarında hizmetin sunulduğu mahalde/yerde İdarenin tanınırlığını sağlayacak iş/işlemleri yürütmekten İdare sorumludur Bu sözleşmenin konusu Girişimcilik Programının, teorik ve pratik eğitimlerden oluşan Girişimcilik Programının toplam süresi en az 70 saat, en fazla 82 saat olacaktır. Milli ve dini bayram günleri toplam Girişimcilik Programı süresine dahil edilmeyecektir Girişimcilik Programının toplam süresinde artış yapılmaması ve İdarenin onaylaması şartıyla, Girişimcilik Programının uygulama günlerinde ve günlük uygulama saatlerinde değişiklik yapılabilecektir Girişimcilik Programına katılmak isteyen katılımcılar; İŞKUR a kayıtlı işsizler (emekliler hariç.) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İdare ve yüklenici işbirliğinde belirlenir Katılımcı seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil katılımcı listesi ile yedek katılımcı listesi İdare tarafından uygun vasıtalarla ilan edilecektir. Asil katılımcı listesinde bulunan katılımcılardan Girişimcilik Programının ilk %10 luk süresi içerisinde katılmayanların veya ayrılanların yerine yedek katılımcı listesinden sıraya göre yeni katılımcı alınabilecektir Girişimcilik Programından keyfi olarak ayrılmaların önlenmesi için, Girişimcilik Programına katılan katılımcılardan imzalı taahhütname alınarak İdareye verilecektir Girişimcilik Programının uygulanması süresi içinde kullanılmak üzere, Girişimcilik Programı başlamadan önce İdare tarafından mühürlü Devam Çizelgesi düzenlenecek(kosgeb logosu eklenilecektir.), eğitim günlerinde bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları katılımcı tarafından, kontrol sütunu ise eğitmenler/öğreticiler tarafından imzalanacaktır. Girişimcilik Programından ayrılan ve ilişiği kesilen katılımcıların devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer katılımcıların devam çizelgeleri ise günlük düzenlenerek program sonunda yüklenici tarafından İdareye verilecektir Katılımcıların Girişimcilik Programına tam olarak devam etmeleri zorunlu olup, katılımcıların devam durumlarından bizzat yüklenici sorumludur Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak mazeret izni verilebilecektir. Bu izinler, katılımcı devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir Girişimcilik Programı sırasında ilgi ve yetenekleri, Girişimcilik Programını takibe elverişli olmadıkları belirlenen katılımcılar ile disiplin kurallarına uymayan katılımcıların, Girişimcilik Programından ilişikleri kesilecektir Katılımcıların Girişimcilik Programından ilişiklerinin kesilmesi işlemleri, eğitmen/öğretici/yüklenicilerin teklifi üzerine İdare tarafından yapılacaktır Girişimcilik Programına katılacaklar, yüklenicinin veya başka bir kuruluşun işçisi olmayacak ve İdarece daha önce açılmış olan Girişimcilik Programına hiç katılmamış olacaklardır.

20 Yüklenici tarafından; katılımcılardan, hiçbir ad altında hiçbir şekilde ücret alınmayacak, kırtasiye, araç-gereç ve özel kıyafet istenilmeyecek ve aldırılmayacaktır Yüklenici tarafından; iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tedbir alınmayan Girişimcilik Programı mekânlarında, teorik ve pratik eğitim yaptırılmayacaktır. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşacak bedensel ve ruhsal zararlardan İdare sorumlu olmayacaktır Yüklenici adına her türlü işlemin yapılmasında aşağıda adı, unvanı, ve imzası bulunan... ile (varsa)... ler yetkilidir. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları Madde 26- İdare ve yüklenici karşılıklı olarak anlaşarak herhangi bir maliyet artışına neden olmamak şartıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilirler. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Şartları Madde 27- (1) İdare tarafından; a) Yüklenicinin, bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışta bulunması, bu sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini 18 inci maddede belirtilen mücbir sebepler dışında yerine getirmemesi durumlarında, İdarece bu durumlar açıkça belirtilerek verilen en az 10 (on) gün süreli ihtara rağmen, Yüklenicinin, bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, b) Girişimcilik Programına katılanlardan herhangi birinin, yüklenicinin işçisi veya başka bir kuruluşun işçisi olduğunun tespit edilmesi, c) Girişimcilik Programının devamı sırasında katılımcı sayısının, başlangıçtaki katılımcı sayısının eğitim süresinin ilk %10 luk süresindeki azalmalar tamamlanır, (Ancak devam oranının % 10 un altına düşmesine rağmen Girişimcilik Programının süresinin 1/10 luk kısmının geçmiş olması halinde İdarenin kararına bağlı olarak Girişimcilik Programı sürdürülebilir.) d) Girişimcilik Programının devamı sırasında yüklenici tarafından, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya buna teşebbüs edilmesi, e) Yüklenici tarafından, sahte belge düzenlenmesi veya buna teşebbüs edilmesi, bu yollarla İdareye zarar verilmesi, f) Yüklenicinin bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanması, İdarenin gizlilik konusu işlemlerini, teknik ve mali yapısına ilişkin bilgileri ve belgeleri açıklaması, kendisinin veya üçüncü şahısların yararına kullanması, g) Ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve ölüm hallerinde Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi, h) Yüklenicinin iflas etmesi, hallerinde, İdare tarafından ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. (2) İdarece düzenlenen Girişimcilik Programlarında, Girişimcilik Programının satın alınmasında, yürütülmesinde yetkili ve sorumlu İŞKUR personeli ile eşi, çocukları, kendilerinin veya eşinin anne ve babaları ile kardeşlerinin sahibi veya ortağı bulundukları veya ticari ilişkileri bulunan işyeri ve firmalarla Girişimcilik Programı düzenlenemez. Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Feshedilme Şartları Madde 28- Sözleşme, imzalandıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Girişimcilik Programı iptal edilir. İptal edilen Girişimcilik Programı için yapılmış olan tüm giderler yükleniciden geri alınacaktır.

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı