UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI"

Transkript

1 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi kapsamında aşağıda yer alan bilgiler ve Hizmet Alım Dokümanında yer alan belgelere uygun olarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Hizmeti satın alınacaktır. Eğitim süresi Gruptaki Toplam Başvuru Tarih ve Saati Grup Sıra Meslek Fiili Ders Kursiyer Kursiyer Sayısı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi ve Saati Gün Saati Sayısı Sayısı 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı /09/ /09/2012 Saat:15:00 Müracaat Yeri (Adres) : Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü Kurtuluş Mh. Ali Galip Kaya Sk. Öztürk İşhanı Kat:3 UŞAK Tel/Fax: (0 276) Elektronik Posta: Notlar: Girişimcilik Programlarında kursiyer başına kurs ders saat maliyeti (KDV HARİÇ) üzerinden hizmet alımı yapılacaktır. Belirtilen tüm belgelerin hizmet sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif verilen grup sayısı, eğitici, eğitim yeri kapasitesine göre belirlenmelidir. Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle eğitimin başlatılamaması, sözleşme imzalanmasından imtina edilmesi durumunda 2 yıl süreyle hizmet alımı yapılmayacaktır. Eğitimin 31/12/2012 tarihine kadar sona erecek şekilde planlanması gerekmektedir. İlgililer, Hizmet alım dokümanına internet adresinden ulaşabilir.

2 AÇIKLAMALAR 1. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Ana Modül 70 saat, Destek Modül 12 saat olmak üzere toplam 82 saat Ana Modül : a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Destek Modül : 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) 2. EĞITIM HIZMETI ALINACAK KURUM/KURULUŞLAR a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, b) Üniversiteler, c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, i. dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri, ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. 3. HIZMET SAĞLAYICILARIN TAŞIMASI GEREKEN KRITERLER a) Hizmet sağlayıcılar tarafından teklif edilen KOSGEB-IŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından uygun bulunması halinde geçerli olacaktır. b) Ana modüller tek bir eğitmen tarafından verilecektir. c) Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerin KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Uygulama Birimi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur. d) Ana ve Destek modüllerin eğitimini verecek eğitmenlerin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması şarttır. e) Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan hizmet satın alınmayacaktır. f) Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. g) Gerekli görüldüğü durumlarda eğitim mekanları İl Müdürlüğü tarafından yerinde denetlenecektir. h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum

3 mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınmaz. ı) Eğitimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4. HIZMET SAĞLAYICILARDAN İSTENECEK BELGELER 1) İlan Ekinde bulunan UGE Başvuru Formu 2) İlan Ekinde bulunan UGE Eğitmen Bilgi Formu (Eklerin asılları ya da noter tasdikli suretleri kullanılacak olup her bir eğitmen için ayrı ayrı doldurulacaktır) 3) Kurs/program hizmet sağlayıcı başvuru formu 4) Teklif verilen ay içerisinde düzenlenmiş vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ca kesilmiş idari para cezasının olmadığına dair belgeler 5) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 6) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 7) Eğitim verilecek mekanın adres beyanı ve eğitim mekanının özelliklerini gösterir belgeler. İlde eğitim mekanı mevcut olmayan hizmet sağlayıcılar Eğitim için MEB mevzuatı "ÖZEL ÖGRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ" Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, eğitim mekanını kuracağına ve sözleşme imzalanmadan eğitim mekanını kurulduğuna kuruma bildireceğini belirtir taahhütname.

4 BİLGİ NOTU 1. GENEL ESASLAR 1. Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik programları düzenlenebilir. 2. Girişimcilik programları düzenlenmesi konusunda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kararları doğrultusunda İl/Şube Müdürlüğü yetkilidir. Yılın son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında bir sonraki yıl için tespit edilecek sayıda girişimcilik programı açılması yönünde gündem oluşturulur ve alınacak kararlar doğrultusunda iş ve işlemler yürütülür. 3. Girişimcilik programına katılacaklar, girişimcilik eğitimi almak isteyen işsizler (emekli olanlar hariç) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İl Müdürlüğü ve yüklenici işbirliğinde belirlenir. (Örneğin Eğitim seviyesi yüksek okul ve üstü olanlara, daha önce işletmesi olanlara, işletme kurmak için gerekli olan oda kaydı, ticaret sicil kaydı gibi sabit masraflar için gerekli giderleri karşılayabileceklere vb. öncelik verilmesi gibi) 4. Girişimcilik programları öncelikli olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 nci madde (ı) bendi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınır. 5. Girişimcilik programlarının uygulaması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde olmalıdır. 6. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde ve İşlemler El Kitabı Girişimcilik Programları bölümünde düzenleme olmayan durumlarda İşlemler El Kitabının Kurslar ile ilgili bölümündeki hükümler kullanılır. 7. Girişimcilik programları bölümündeki ekler (Devam Çizelgesi hariç), KOSGEB resmi internet sitesinden indirilerek kullanılacaktır. Ekler kullanılırken ekin içeriğinde değişiklik yapılmaksızın İŞKUR ve KOSGEB logoları eklenilecektir. Eklerde yer alan Eğitimi Düzenleyen Kurum/Kuruluş Adı: kısmına Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü ibaresi yazılacaktır. 8. İl Müdürlüğünün görev alanında ikamet edenlerden gerekli şartları taşıyarak girişimcilik programına katılmak üzere sisteme kayıt yaptıran sayısı bir sınıf mevcudunun üst limitini aştığında ilgili İl Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır. 2. EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ Eğitim programı aşağıda belirtilen içeriği ve şartları taşıması gerekir. Eğitim programı ana modül ve destek modüllerden oluşur. Ana modül içeriğinin aşağıda belirtilen asgari içerik ve süreleri taşıyıp taşımadığının tespiti için sözleşme imzalanacak olan yüklenici adayı tarafından sunulan eğitim programına paralel olarak İl/Şube Müdürlüklerince doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-18 UGE Eğitim Plan formu ile birlikte EK 5-15 UGE Başvuru Formu KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılır. Başvurular eğitim başlamadan önce yapılmalıdır. Onay için gönderilen programlar en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirmeden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Hizmet Merkezince onaylanır ya da düzeltme talep edilir. İl/Şube Müdürlüklerince düzeltme talep edilen programlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitim programını değerlendirilmek üzere Hizmet Merkezine gönderebilir.

5 Ana modüllerin eğitim süresi toplamı 70 saattir. Eğitim süresi sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Atölye çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitim programının KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanabilmesi için yukarıda sayılan kapsamı içermesi yeterlidir. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde eğitim programına eklenecek destek modüller: 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Girişimcilik Programının toplam süresinde artış yapılmaması ve İdarenin onaylaması şartıyla, Girişimcilik Programının uygulama günlerinde ve günlük uygulama saatlerinde değişiklik yapılabilecektir. Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Bu eğitmenin KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanması için sözleşme imzalama aşamasındaki yüklenici adayınca verilen eğitmen özgeçmiş ve bilgilerine paralel İl/ Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-16 UGE Eğitmen Bilgi Formu Hizmet Merkezine onay için gönderilir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en fazla 3 (üç) eğitmen değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Başvuruların onaylanması için eğitmenin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması ve EK 5-19 UGE Eğitmen Değerlendirme Formu ndaki kriterler üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Yeterli puanı alarak onaylanan eğitmenlerle, onay tarihinden itibaren 6 (altı ) ay süresince girişimcilik eğitimi düzenlenebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde en az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olması şartından başka aranılacak şartlar destek modülünün içeriğine göre İl/Şube Müdürlüğünce belirlenir ve KOSGEB onayı aranmaz. Destek modülleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler, üniversitede çalışan öğretim görevlileri, 5580 sayılı kanun kapsamında açılan özel öğretim

6 kurumlarında görev alan eğitmenler ve usta öğreticilik belgesine sahip olanlar görev alabilir. Bunların dışında eğitim verilecek alanlarda yeterli akademik eğitime sahip olan kişiler tarafından da bu eğitimler verilebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde Eğitmen Bilgi ve Değerlendirme Formunda yer alan değerlendirme kriterleri KOSGEB tarafından aranmayacaktır. Hizmet Merkezleri başvuru tarihini müteakip en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirme yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Eğitmen değerlendirmesini tamamlar ve değerlendirme sonucunu gerekçesiyle İŞKUR İl/Şube Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilir. İŞKUR İl Müdürlüğü reddedilen başvurulardaki eksiklikleri yükleniciye tamamlatarak yeniden başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitmenini/eğitmenlerini değerlendirilmek üzere Hizmet Merkezine gönderebilir. Bir eğitim programı çerçevesinde aynı tarihlerde birden fazla sınıfın açılması gerektiği ve/veya eğitici değişikliği gereken eğitimlerde İŞKUR İl Müdürlüğü, Hizmet Merkezi tarafından daha önce uygun bulunan (6 (altı) ayı geçmemiş olmak şartıyla) aynı yükleniciye ait eğitmenlerden her bir sınıf için bir eğiticiyi belirler ve ilgili sınıfın eğitimi başlamadan 5 (beş) gün önce Hizmet Merkezine eğitici, eğitim programı ve katılımcılarla ilgili yazılı olarak bilgi verir. Yüklenicinin eğitmen başvurusunun tek eğitmen için onaylandıktan sonraki gerekçe göstererek yapacağı eğitmen değişikliği taleplerinde, yüklenicinin İl/Şube Müdürlüğüne gerekçesini belirttiği yazısı ile birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş ve bilgilere paralel İl/Şube Müdürlüğü tarafından doldurulup imzalanılmış EK 5-16 de yer alan UGE Eğitmen Bilgi Formu nu, Hizmet Merkezine yazılı olarak iletir. Hizmet Merkezi tarafından gerekçenin uygun görülmesi halinde, değerlendirme kriterleri esas alınarak, önerilen eğitmen 5 (beş) gün içerisinde kabul veya reddedilir. Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya alınır. İl/Şube Müdürlüğü, aynı program dâhilinde en çok 1 (bir) kez eğitmen değişikliği yapabilir. 3. HİZMET ALIMI 1. Hizmet alımı konusunda İl Müdürlükleri yetkilidir. Hizmet alımı yapılacak kurum/kuruluşlar ile EK 5-17 UGE Hizmet Sözleşmesi imzalanır. 2. İl Müdürlüklerince öncelikli olarak hizmet alımı yapılacak kurum/kuruluşların, hizmet sağlayıcı kurum/kuruluşların taşıması gereken özelliklere uygunlukları değerlendirilir. 3. İl/Şube Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında eğitim programının ve eğitmenin/eğitmenlerin gerekli yeterliliğe ve girişimcilik eğitiminin verilebilmesi için gerekli şartlara sahip olup olmadığı belirlenir. 4. Girişimcilik eğitimi konusunda yeterli niteliklere ve belirlenen şartlara sahip olan kurum/kuruluşlardan hizmet alınabilecek yaklaşık maliyet İl/Şube Müdürlüklerince belirlenir. 5. Belirlenen yaklaşık maliyet esas alınmak üzere birden fazla kurum/kuruluştan doğrudan temin yöntemiyle hizmet satın alınabilir. 3.1 Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler 1. Eğitim hizmeti alınacak kurum/kuruluşlar: a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, b) Üniversiteler, c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip, i. dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri,

7 ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların taşıması gereken kriterler gerekli görüldüğü durumlarda İl/Şube Müdürlüğü tarafından yerinde denetlenebilir. 2. Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerde KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınamaz. 4. Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar, aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. 3.2 Eğitim Yeri Hizmet sağlayıcının teklifinde, eğitimlerin yapılacağı eğitim yerlerini tüm ilçelerde açıkça belirtmesi gerekmektedir. Teklifin verildiği anda hizmet sağlayıcı, belirttiği adreste fiilen faaliyet göstermiyorsa, belirtilen adreste faaliyet göstereceğini taahhüt eden varsa- kira kontratını yoksa kira protokolünü mali teklif ekinde ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer kira kontratı yerine protokol düzenlenmiş ise, sözleşme aşamasında teklif dosyasında yer alan protokolün kira kontratına dönüştürülmesi gerekmektedir. 3.3 Eğitim Mekânlarının Fiziki Durumu Ve Donanımı (1) Eğitim yeri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olmalıdır. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. (2) Hizmet sağlayıcı vereceği eğitim için gerekli olan donanım, ekipman ve eğitim araç/gerecine sahip olduğunu veya ihaleyi kazandığı taktirde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine ilişkin belgeleri Uşak İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair (taahhüt belgesi) verecektir. Yüklenici tarafından, eğitim mekanlarının yeterli düzeyde demirbaş eşyalarla, eğitim araç/gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımı sağlanacaktır. Eğitim programlarının uygulanacağı mekanlar (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) fiziki kapasite ve donanım açısından istenilen yeterlilikte olacaktır. Eğitim programlarının devam ettiği süre içinde bu standartlar korunacaktır. Eğitim yeri ve eğitim araç gereç, donanım yerinde tespit edilecektir. 3.4 Güvenlik İlkeleri Eğitim mekanlarında Yüklenici tarafından, gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve eğitim programlarının devamı süresince bu önlemler titizlikle uygulanacaktır. Yüklenici tarafından gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından ödenecektir. İdare sorumlu olmayacaktır. 4. KATILMA ŞARTLARI Girişimcilik programına katılmak için; 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak (emekli olanlar hariç) yaşını tamamlamış olmak, 3. Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak,

8 şartları aranır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün/İŞKUR Hizmet Merkezinin organize edeceği; İŞKUR, yüklenici ve katılım sağlayan KOSGEB Hizmet Merkezi temsilcisiyle yapılacak seçmeler sonucunda girişimcilik programına katılmaya hak kazanan katılımcı listesi belirlenir. 5. KATILIMCI SAYISI 1- Eğitim programlarına katılanların sayısı 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz. 2- Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. 3- Katılımcıların kayıtları sistem üzerinden tutulur. 6. DEVAM DURUMU 1- Katılımcıların eğitimlere devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, eğiticiler/öğreticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Bu izinler, devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır (EK 5-9). Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir. 2- Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler. 3- Kursların uygulanma süreleri içinde kullanılmak üzere, İl/Şube Müdürlüklerince mühürlenmiş (EK 5-9) Devam Çizelgesi düzenlenecek (KOSGEB logosu eklenilecektir.) ve bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları kursiyerler tarafından, kontrol kısmı ise eğitim sırasında eğitmenler/öğreticiler tarafından her gün imzalanacaktır. Kurstan ayrılan, ilişikleri kesilen veya kayıtları silinen devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer kursiyerlerin devam çizelgeleri ise, günlük düzenlenerek program sonunda İl/Şube Müdürlüklerine gönderilecektir. Kurs bitiminde bu çizelgeler kurs dosyasında muhafaza edilecektir. 4- Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir. 5- Kursiyerlerin devam durumlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere ilgili işlemin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak üzere yükleniciye sisteme giriş yetkisi verilir. 6- Eğitimlerden İl/Şube Müdürlüğünce uygun görülen mazereti olmaksızın ayrılan katılımcılar veya ilişiği kesilen katılımcılar 24 ay boyunca herhangi bir kurs ve programdan yararlanamazlar. İşsizlik sigortasından yararlananlar girişimcilik programları dışında bu kapsamda değerlendirilmez. 7. KARŞILANABİLECEK GİDERLER 1- Eğitimlere katılacak her bir katılımcı başına belirlenen ders saat ücreti üzerinden hesaplanan eğitim gideri, 2- Eğitim programına katılanlara eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri ödemeleri,

9 3- Eğitim süresince tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında eğitime katılanlar için ödenecek olan sigorta primleri, toplamından oluşur. 8. HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ 1- UGE Hizmetin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla, hizmet bedeli girişimcilik programının tamamlandığında yüklenici tarafından hazırlanan hak ediş doğrultusunda ödenir. 2- Hak edişler; programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcılarca alınan toplam eğitim ders saati ve katılımcı başı ders saat maliyetinin çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden hesap edilerek yüklenici tarafından İl/Şube Müdürlüğüne sunulur. Gerekli değerlendirmeler yapılarak ödeme Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği nde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Dolayısıyla katılımcılarca yapılan devamsızlık süreleri hak edişe esas ay içerisindeki toplam ders saat süresini azaltacağından, hak edişler de aynı oranda azalacaktır. 3- Kurumca düzenlenen eğitim programlarında yüklenici ve katılımcılara yapılacak tüm ödemeler banka/ptt hesabı üzerinden ödenir. 9. DENETİM 1- Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, programların denetimi 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır. 2- Hizmet Merkezi tarafından yetkilendirilmiş bir personel (Program Sorumlusu ya da Müdür tarafından görevlendirilmiş başka bir personel) Eğitim Programı boyunca en az iki kez -önceden haber vermeksizin- eğitimlere katılarak Programın uygulanmasını izler ve katılımcılar ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan UGE İzleme Formunu hazırlar. İzlemeler yapılırken KOSGEB-İŞKUR arasında imzalan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü şartları da dikkate alınır. Yapılan izlemeler sonucunda, UGE İzleme Formu nda belirtilen uygunsuzluklar için (Mevzuata, Sözleşmeye, Protokole ve Şartnameye vs. aykırı durumlar), Hizmet Merkezi tarafından gerekli işlemler/yazışmalar yapılır. Hizmet Merkezi, uygun görmesi halinde, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla ivedilikle İŞKUR İl/Şube Müdürlüğü ile irtibata geçer. 10. KATILIM BELGESİ Program Eğitmeni ve İl/Şube Müdürlüğü onayı bulunan, Devam Çizelgesi (Ek 5-9) ile UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi (EK 5-20) ve UGE Sonuç Raporu (EK 21), programın tamamlandığı tarihten sonraki en geç 5 (beş) iş günü içinde, İl/Şube Müdürlüğü tarafından Hizmet Merkezine gönderilir. Hizmet Merkezi; 70 saatlik ana modüllerin tamamının gerçekleştirilmiş ve her bir katılımcının 70 saatlik ana modülün en az %90 ına katılmış olduğunu kontrol ederek katılımcı listesini en geç 5 (beş) iş günü içinde onaylar veya düzeltme isteyebilir. Sonucu yazı ile İl/Şube Müdürlüğü ne bildirir. Listede yapılması istenen düzeltme 5 (beş) iş günü içinde tamamlanmalıdır. Eğitim programı bitiminde, UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi (EK 5-20) Hizmet Merkezine onaylatılır. Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış olan Katılma Belgesi

10 Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesinde bulunan katılımcılara UGE Katılım Belgesi (EK 5-22) verilir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda kullanılacak bir belge niteliğindedir. 11. TANINIRLIK VE GÖRÜNÜRLÜK 1- Hizmet sağlayıcı Girişimcilik Programının başladığı ilk gün itibarıyla ve program süresince yürütülen tüm faaliyetlerde programın ve İŞKUR un tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak, bu çerçevedeki iş/işlemleri yürütmek zorundadır. Kurum personelince yapılacak denetimler ile 4904 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Kurulları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda tanınırlık ve görünürlük konusunda hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilir. 2- Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından; a) Programın uygulandığı sınıf, salon, atölye, işyeri vb. kapalı alanların girişlerine A4 kağıdı ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu BU / 1 DE DÜZENLENEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı levha, b) Kursun düzenlendiği bina girişine A4 ebadından küçük olmamak üzere İŞKUR logosunun bulunduğu BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı levha veya kursun düzenlendiği binanın ana caddeye bakan cephesine İŞKUR logosunun bulunduğu 100*200 cm ebadından küçük olmamak üzere BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN EĞİTİMLER DÜZENLENMEKTEDİR. ibaresinin yer aldığı afiş asılır. c) Levha(lar) ve afiş(ler)de yer alan logo ve ibareler levha(lar) ve afiş(ler)in büyüklüğüyle orantılı olarak görülür ve anlaşılır şekilde yazılacaktır. d) Bu hususlara ilave olarak programa ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda finansmanın Türkiye İş Kurumu tarafından sağlandığı hususu görülür ve anlaşılabilir şekilde belirtilecektir. 3- Tanınırlık ve görünürlük kurallarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici hakkında 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır. 12. TEKLİF DOSYASI Teklif hazırlarken Hizmet Sağlayıcının teklif dosyası dokümanlarında belirtilen tüm şartları ve talimatları incelemiş olduğu varsayılacaktır. İstenen herhangi bir belgenin verilmemiş olması Hizmet Sağlayıcının sorumluluğunda olacaktır. Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan teklifte, aşağıdaki belgeler bulunacaktır. 1.Başvuru formu, 2.Girişimcilik Eğitim sözleşmesi, 3. Yeterlilik Belgeleri, -Yetki belgesi, -İmza sirküleri, -Esas iştigal alanını gösterir belge, -Konsorsiyum/ortaklık protokolü (olması halinde) 4. Taahhütnameler, 1 Eğitimin gerçekleştirildiği yere göre SINIF / SALON / ANFİ / İŞYERİ / ATÖLYE vb. ibarelerinden uygun olan/olanları yazılacaktır.

11 - Kira kontratı yoksa kira protokolü (kiralanacaksa) - Ekipman ve eğitim araç/gereç taahhüt belgesi (mülkiyetine sahip olmaması halinde) 5.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Teklif ve Değerlendirme Formu 6.Uygulamalı Girişimcilik Eğitmen Bilgi ve Değerlendirme Formu, 13. YETERLİLİK, İZİN BELGELERİ ve TAAHÜTNAMELER Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüğüne ileteceklerdir; 1. Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve imzalama yetkili olduğu belirtilmiş ise verilmeyebilir.), 2. Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait imza sirküleri, 3. Hizmet Sağlayıcının, esas iştigal alanını gösteren (ticaret veya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluş belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından alınan işyeri açma belgeleri v.b. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları, 4. Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası, 5. Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları Program başladığında temin edeceğini gösteren taahhüt, 6. Konsorsiyum halinde teklif veren hizmet sağlayıcıların kendi aralarında imzaladıkları, konsorsiyum üyeleri arasında verilecek hizmetlerin paylaşımı ve her bir konsorsiyum üyesinin yükümlülükleri ve Kurum ile yapılacak işlemlerde konsorsiyumun nasıl temsil edileceğinin yetkilendirilmiş bir konsorsiyum lideri aracılığı ile veya hep birlikte açık olarak belirlenmiş olduğu konsorsiyum protokolü. (Başka kurum/kuruluşlarla hizmetlerin verilmesi konusunda işbirliği yaparak teklif veren STK lara ait konsorsiyum protokollerinde başta hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması olmak üzere tüm yükümlülüklerde tarafların eşit sorumluluklara sahip oldukları belirtilmelidir. Bu protokolün son teklif verme tarihi öncesi taraflar arasında (kendi aralarında) yapılmış olması yeterli olacaktır. 8. Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 9. Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 14. TEKLİF DOSYASININ OPSİYONU VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 1. Tekliflerin Opsiyonu a. Teklifler, son teklif verme tarihinden itibaren en az altmış (60) gün opsiyonlu olacaktır. b. Hizmet Alan ilk opsiyon süresinin bitiminden önce opsiyonu belirli bir ek süreyle uzatılmasını Hizmet Sağlayıcılardan isteyebilir. Bu talebi kabul eden Hizmet Sağlayıcının teklifini değiştirmesine izin verilmeyecektir. 2. Sözleşmenin İmzalanması a. İl Müdürlükleri uygun gördükleri hizmet sağlayıcılar ile sözleşme imzalayacaklardır. b. Sözleşmenin imzalanması için gerekli olabilecek tüm masraflar ve vergiler v.s. Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Sözleşmenin noter aracılığı ile imzalanması zorunluluğu yoktur, yüklenici talep ederse noterde sözleşme yapılabilecektir.

12 15. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 1. Hizmet sağlayıcılar hizmet alım ilan tarihinde birden fazla teklif verebilecekler ve uygun bulunması halinde cari yıl için aynı alanda birden fazla program uygulayabileceklerdir. 2. Teklifin aslı bilgisayardan basılı veya daktilo edilmiş veya silinmez mürekkeple yazılmış olacak, sahibi adına imza atmaya usulünce yetkili kılınmış bir şahıs veya şahıslar tarafından imza edilecektir. Teklifin üzerinde kayıt bulunan ya da değişiklik yapılmış her sayfası, teklifi imzalayan şahıs veya şahıslar tarafından parafe edilecektir. 3. Teklifte, satır aralarına veya başka bir kelimenin üstüne yazılmış yazılar ve silintiler bulunmayacaktır. Ancak, Hizmet Sağlayıcının hatalarını düzeltmek ya da Hizmet Alanın talimatlarına uymak için bu gibi kayıtlar yapılması halinde, bu düzeltmeler teklifi imzalayan şahıs veya şahıslar tarafından parafe edilecektir. 16. GECİKEN TEKLİFLER Son teklif verme süresinden sonra hizmet alanın eline geçen teklifler değerlendirilmeyecektir. 17. TEKLİFLERİN GERİ ALINMASI 1. Hizmet Sağlayıcı teklifini Hizmet Alana teslim ettikten sonra, son teklif tarihinden önce yazılı bir geri alma bildirimini Hizmet Alana vermek koşulu ile teklifini geri alabilir. 2. Geri alma talebiyle başvuran Hizmet Sağlayıcının teklif dosyası, Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili kişi ile Hizmet Alan ın birlikte imzaladıkları bir tutanak tutularak iade edilir.. 3. Bu Hizmet Sağlayıcı isterse son teklif verme tarih ve saatinden önce tekrar yeni bir teklif dosyası verebilir. 4. Hiçbir Hizmet Sağlayıcı, tekliflerin son teslim tarih ve saatinden sonra tekliflerini değiştiremez. 18. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunu usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. 2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, hizmet alım tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin hizmet alım tarihi itibarıyla hizmet alımye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir. 4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

13 5. Bu aşamada, isteklilerin hizmet alım konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin hizmet alım dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan hizmet alımde, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 6. Hizmet alım komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 7. Hizmet alım komisyonu tarafından; a) Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 8. Hizmet alım komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterler esas alınacaktır. 9. Bu hizmet alımında ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilenlerin en düşüğüdür. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

14 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET SÖZLEŞMESİ TASARISI Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşme Yılı : Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme; bir tarafta Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürlüğü ile diğer tarafta...( 2 )... arasında, uygulamalı girişimcilik eğitim programının uygulanması konusunda aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Tanımlar Madde 2- Bu sözleşmede, bundan böyle Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Uşak İl Müdürlüğü İDARE,... YÜKLENİCİ, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına katılacak... KATILIMCI, Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programında katılımcılara verilecek hizmetler ise GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI olarak anılacaktır. İdarenin Tebligat Adresi Madde 3- İdarenin tebligata esas adresi...olup, Telefon No:..., Faks No :..., Elektronik posta adresi (Varsa) :... dir. Yüklenicinin Tebligat Adresi Madde 4- Yüklenicinin tebligata esas adresi...olup, Telefon No:..., Faks No :..., Elektronik posta adresi (Varsa) :... dir. Adres Değişiklikleri ve Tebligat Madde 5- Taraflar 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini 7 iş günü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden birbirlerine tebliğ etmedikleri taktirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler. İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde 6- Bu sözleşme konusu girişimcilik programında toplam...( 3 )... katılımcı katılacaktır. Yüklenici tarafından, katılımcılara KOSGEB in içeriğini belirlediği ana modül ve İŞKUR tarafından kabul edilen destek modüllerden oluşan girişimcilik programı verilecektir. Hizmetlerde İş Tanımı Madde 7- Yüklenici tarafından, katılımcılara, girişimcilik ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bu girişimcilik programı... eğitmen/öğretici nezaretinde uygulanacaktır. Girişimcilik Programı sırasında katılımcıların eğitmen yardımıyla gerçekleştirmeyi planladıkları iş fikri üzerine bir iş planı hazırlamaları sağlanır. Girişimcilik Programları aşağıdaki başlık, içerik ve sürelerden oluşur; 2 Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı açık olarak belirtilecektir. 3 Katılımcı sayısı rakamla ve yazıyla belirtilecektir.

15 Girişimcilik Programı, ana modüller ve destek modüllerden oluşur. Ana modüller, aşağıda başlıkları verilen toplam en az 70 saatlik sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Girişimcilik Programı sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Yukarıda belirtilen ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Girişimcilik Programlarında; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde eğitim programına eklenecek destek modüller: 1- İletişim, İnsan ve iş ilişkileri (4 saat) 2- İş kurma süreçleri (SGK, Vergi, işyeri açma ile ilgili Kanuni mevzuat) (4 saat) 3- Sorun Çözme teknikleri (2 saat) 4- Ürün geliştirme (2 saat) Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Bir Girişimcilik Programındaki katılımcı sayısı en az 10, en fazla 25 olmalıdır. Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı Girişimcilik Programı dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Sözleşmenin Bedeli, Türü ve Süresi Madde 8- Bu sözleşme Girişimcilik Programı işinin toplam bedeli...( 4 )... TL. dir. Bu bedel, yüklenicinin bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartıyla... maddede/maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programının toplam uygulama süresi...ay,...gün ve...saattir. Girişimcilik Programı,... tarihinde başlayıp... tarihinde sona erecektir. Ödeme Yeri ve Şartları Madde 9- Hak edişler, program bitişinde düzenlenecektir. Hak ediş belgeleri İdereye intikal ettirildikten sonra incelemeye müteakip banka/ptt aracılığı ile yükleniciye ödenecektir. 4 Sözleşme bedeli rakamla ve yazıyla ayrı ayrı belirtilecektir.

16 Hak edişler; programın uygulandığı takvim ayı içerisinde katılımcılarca alınan toplam eğitim ders saati ve katılımcı başı ders saat maliyetinin çarpılmasıyla bulunan meblağ üzerinden hesap edilerek yüklenici tarafından İl/Şube Müdürlüğüne sunulur. Gerekli değerlendirmeler yapılarak ödeme Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği nde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilir. Dolayısıyla katılımcılarca yapılan devamsızlık süreleri hak edişe esas ay içerisindeki toplam ders saat süresini azaltacağından, hak edişler de aynı oranda azalacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından verilecek raporların olumsuz olması ya da yüklenicilerin kusurlarından dolayı Girişimcilik Programlarının iptal edilmesi, sözleşmeye aykırı durumların tespit edilmesi ve idarenin yanıltıldığının tespit edilmesi hallerinde ödeme yapılmayacak yapılmış ise yükleniciden geri alınacaktır. Yüklenici, yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Avans Madde 10- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı için, İdare tarafından yükleniciye avans verilmeyecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi için yüklenici tarafından, İdareden avans talep edilemez. Fiyat Farkı Madde 11- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı süresi içinde yüklenici tarafından yapılması gereken bütün işler için İdare tarafından yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici; gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesine kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artış olması veya yeni mali yükümlülüklerin doğması gibi nedenlerle İdareden fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler Madde 12- Bu sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat gereğince hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, bu vergi tutarı İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. Kesin Teminat Madde 13- Bu sözleşme konusu iş için İdare tarafından yükleniciden kesin teminat alınmayacaktır. Vergi, Resim, Harçlar ve Diğer Giderler Madde 14- Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğabilecek her türlü vergi, resim, harçlar ve ilgili diğer giderler yüklenici tarafından ödenecektir. İşin Yapılma Yeri Madde 15- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programının teorik eğitim bölümü ile pratik eğitim bölümü, yükleniciye ait... adresinde/adreslerinde yapılacaktır. Yüklenici eğitim için MEB mevzuatı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen gerekli mekan ve donanıma sahip olduğunu beyan etmesi durumunda bu beyanına aykırı durumlardan dolayı doğacak her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Yüklenicinin belirteceği eğitim mekânının özürlüler için ilgili mevzuat kapsamında ulaşılabilirliğinin sağlanılması yüklenicinin yükümlülüğündedir.

17 İşi Teslim Etme ve Teslim Alma Şekil ve Şartları Madde 16- Girişimcilik Programının, bu sözleşmenin 8 inci maddesinde belirtilen tarihte tamamlanmasını müteakip iş, yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. İdare ise, bu sözleşmenin 19 uncu maddesine göre yapılan denetime ilişkin raporların olumlu olması ve işin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmesi halinde işi teslim alacak, aksi takdirde teslim almayacaktır. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Madde 17- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı işinin; 18 inci maddede belirtilen mücbir sebepler dışında 8 inci maddede belirtilen tarihte başlamaması, yüklenici tarafından bitirilip teslim edilmemesi halinde yüklenici ile üç yıl süre ile herhangi bir kapsamda Girişimcilik Programı/kurs/proje düzenlenmeyecektir. Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları Madde 18- Yüklenici tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin, işi tamamlamak şartıyla gerekçeli ve yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması halinde, İdare tarafından işin tamamlanması için, yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir. Denetim Madde 19- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programı hizmetlerinin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve benzeri her türlü konular Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu tarafından denetlenecektir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hizmet Merkezleri ile İdarece de girişimcilik programının yürütülmesi ile ilgili olarak izleme ve tespitler yapılacaktır. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Madde 20- Katılımcıların, Girişimcilik Programı sırasında ve ortamında meslek konusu işle ilgili olarak meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaralanma, sürekli sakatlık ve ölüm halleri için Girişimcilik Programının süresi ile sınırlı kalmak üzere İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri girişimcilik programına devam edilen süre içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi haricindeki hükümler kapsamında adlarına iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenmekte olanlar ile başka çalışmaları sebebiyle aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b )bentleri kapsamında sigortalılığı devam edenler hariç olmak üzere; her katılımcı için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İdare tarafından ödenir. Yüklenici 28 Ağustos 2008 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38. maddesine göre katılımcıların eğitim aldıkları sırada iş kazası olması ve katılımcı yada katılımcıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda kaza, katılımcıların Girişimcilik Programı için bulundukları iş yerinin işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilecektir. Yüklenici, programla ilişiği kesilen katılımcıların SGK ya sigortalı çıkış işlemlerinin bildirilmesi için- ilişik kesilme tarihinden itibaren en geç üç (3) gün içinde yazılı olarak ilgili İdareye bildirmekle ve ayrıca Girişimcilik Programı süresinin 1/10 u süresi içerisinde yeni katılımcıların Girişimcilik Programına alınması halinde ise Girişimcilik Programına katılacak katılımcıları -SGK ya sigorta bildirimi yapılmak üzere- bir gün önceden yazılı olarak

18 Girişimcilik Programının yürütümünü yapan İdareye bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede yüklenicinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı SGK tarafından İdareye uygulanacak idari para cezaları Yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Madde 21- Girişimcilik Programı faaliyetleri için görevlendirilecek personel eğitim konusu alanda 4 (dört) yıllık lisans diplomasına sahip olmalı ve KOSGEB resmi internet sitesindeki UGE Eğitmen Değerlendirme Formu kapsamındaki değerlendirmeden en az 70 (Yetmiş) puan alması gerekmektedir. Yüklenici, sözleşme konusu iş ile ilgili olarak çalıştıracağı personele (eğitmenler/öğreticiler) ilişkin sorumluluklarına tam olarak uymakla yükümlüdür. Yüklenici tarafından, Girişimcilik Programının teorik ve pratik bölümlerinde görevlendirilen eğitmenler/öğreticiler, aynı gün ve saatte bir başka Girişimcilik Programında teorik ve pratik bölümlerinde görevlendirilmeyecektir. Girişimcilik Programının teorik ve pratik program bölümlerinde görevlendirilen eğitmenler/öğreticiler, İdarenin onayı alınmadan yüklenici tarafından değiştirilemeyecektir. Görevlendirilen eğitmen/öğreticilerin değiştirilmesi durumunda en az aynı niteliğe sahip başka bir eğitmen/öğreticinin görevlendirilmesi İdarenin onayına tabidir. Yükleniciler, bu eğitmeni/öğretici değişikliği yapılmadan önce durumu İdareye bildireceklerdir. İdare değişen eğitmeni/öğreticileri belirlediği şekilde ve şartlarda yeni eğitmeni/öğreticileri belirler. İlgili İdarece, yeni eğitmenlerin/öğreticilerin uygunluğu onaylandıktan sonra değişiklik yapılabilecektir. Katılımcılara Zaruri Gider Ödenmesi Madde 22- Bu sözleşme konusu Girişimcilik Programına katılanlara, Girişimcilik Programı eğitimine katıldıkları her fiili eğitim günü için İdare tarafından, katılımcı zaruri gideri ödenecektir. Her fiili eğitim günü için katılımcılara yapılacak ödemeler, İdare tarafından banka/ptt aracılığı ile katılımcıların kendi adlarına açılacak hesaba her ay sonunda ödenecektir. Herhangi bir nedenle Girişimcilik Programı eğitimine katılmadıkları gün için katılımcılara ödeme yapılmaz. Katılımcılara Belge Verilmesi Madde 23- Girişimcilik Programını tamamlayan katılımcılara yüklenici, KOSGEB ile birlikte düzenlenip imzalanan KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Katılım Belgesi verilecektir. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 24- Girişimcilik Programı mekanlarının (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb), Girişimcilik Programı mekanlarına ait elektrik, su, ısıtma, aydınlatma, iletişim tesisatlarının, eğitim araç-gereçlerinin, eğitim sarf malzemelerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir. Eğitim Hizmetlerine Dair Hükümler Madde 25- Yüklenici tarafından, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmasının yanı sıra, eğitimin yürütülmesinde aşağıda belirtilen hükümlere de riayet edilecektir Eğitim verilen mekanlarda (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) Girişimcilik Programına katılan katılımcı sayısı bir grup için 25 (yirmibeş) kişiden fazla olmayacaktır. Yüklenici tarafından, eğitim verilecek mekanların,özürlü bireyler de dahil, fiziki yönden yeterli düzeyde olmaları, yeterli demirbaş eşyalarla, eğitim araç-gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımları sağlanacaktır.

19 25.2- Girişimcilik Programının verildiği eğitim mekanlarında iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yüklenici kuruluş tarafından gerekli bütün tedbirler alınacaktır İdarece düzenlenen tüm Girişimcilik Programlarında hizmetin sunulduğu mahalde/yerde İdarenin tanınırlığını sağlayacak iş/işlemleri yürütmekten İdare sorumludur Bu sözleşmenin konusu Girişimcilik Programının, teorik ve pratik eğitimlerden oluşan Girişimcilik Programının toplam süresi en az 70 saat, en fazla 82 saat olacaktır. Milli ve dini bayram günleri toplam Girişimcilik Programı süresine dahil edilmeyecektir Girişimcilik Programının toplam süresinde artış yapılmaması ve İdarenin onaylaması şartıyla, Girişimcilik Programının uygulama günlerinde ve günlük uygulama saatlerinde değişiklik yapılabilecektir Girişimcilik Programına katılmak isteyen katılımcılar; İŞKUR a kayıtlı işsizler (emekliler hariç.) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İdare ve yüklenici işbirliğinde belirlenir Katılımcı seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil katılımcı listesi ile yedek katılımcı listesi İdare tarafından uygun vasıtalarla ilan edilecektir. Asil katılımcı listesinde bulunan katılımcılardan Girişimcilik Programının ilk %10 luk süresi içerisinde katılmayanların veya ayrılanların yerine yedek katılımcı listesinden sıraya göre yeni katılımcı alınabilecektir Girişimcilik Programından keyfi olarak ayrılmaların önlenmesi için, Girişimcilik Programına katılan katılımcılardan imzalı taahhütname alınarak İdareye verilecektir Girişimcilik Programının uygulanması süresi içinde kullanılmak üzere, Girişimcilik Programı başlamadan önce İdare tarafından mühürlü Devam Çizelgesi düzenlenecek(kosgeb logosu eklenilecektir.), eğitim günlerinde bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları katılımcı tarafından, kontrol sütunu ise eğitmenler/öğreticiler tarafından imzalanacaktır. Girişimcilik Programından ayrılan ve ilişiği kesilen katılımcıların devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer katılımcıların devam çizelgeleri ise günlük düzenlenerek program sonunda yüklenici tarafından İdareye verilecektir Katılımcıların Girişimcilik Programına tam olarak devam etmeleri zorunlu olup, katılımcıların devam durumlarından bizzat yüklenici sorumludur Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak mazeret izni verilebilecektir. Bu izinler, katılımcı devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir Girişimcilik Programı sırasında ilgi ve yetenekleri, Girişimcilik Programını takibe elverişli olmadıkları belirlenen katılımcılar ile disiplin kurallarına uymayan katılımcıların, Girişimcilik Programından ilişikleri kesilecektir Katılımcıların Girişimcilik Programından ilişiklerinin kesilmesi işlemleri, eğitmen/öğretici/yüklenicilerin teklifi üzerine İdare tarafından yapılacaktır Girişimcilik Programına katılacaklar, yüklenicinin veya başka bir kuruluşun işçisi olmayacak ve İdarece daha önce açılmış olan Girişimcilik Programına hiç katılmamış olacaklardır.

20 Yüklenici tarafından; katılımcılardan, hiçbir ad altında hiçbir şekilde ücret alınmayacak, kırtasiye, araç-gereç ve özel kıyafet istenilmeyecek ve aldırılmayacaktır Yüklenici tarafından; iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tedbir alınmayan Girişimcilik Programı mekânlarında, teorik ve pratik eğitim yaptırılmayacaktır. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşacak bedensel ve ruhsal zararlardan İdare sorumlu olmayacaktır Yüklenici adına her türlü işlemin yapılmasında aşağıda adı, unvanı, ve imzası bulunan... ile (varsa)... ler yetkilidir. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları Madde 26- İdare ve yüklenici karşılıklı olarak anlaşarak herhangi bir maliyet artışına neden olmamak şartıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilirler. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Şartları Madde 27- (1) İdare tarafından; a) Yüklenicinin, bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışta bulunması, bu sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini 18 inci maddede belirtilen mücbir sebepler dışında yerine getirmemesi durumlarında, İdarece bu durumlar açıkça belirtilerek verilen en az 10 (on) gün süreli ihtara rağmen, Yüklenicinin, bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, b) Girişimcilik Programına katılanlardan herhangi birinin, yüklenicinin işçisi veya başka bir kuruluşun işçisi olduğunun tespit edilmesi, c) Girişimcilik Programının devamı sırasında katılımcı sayısının, başlangıçtaki katılımcı sayısının eğitim süresinin ilk %10 luk süresindeki azalmalar tamamlanır, (Ancak devam oranının % 10 un altına düşmesine rağmen Girişimcilik Programının süresinin 1/10 luk kısmının geçmiş olması halinde İdarenin kararına bağlı olarak Girişimcilik Programı sürdürülebilir.) d) Girişimcilik Programının devamı sırasında yüklenici tarafından, hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya buna teşebbüs edilmesi, e) Yüklenici tarafından, sahte belge düzenlenmesi veya buna teşebbüs edilmesi, bu yollarla İdareye zarar verilmesi, f) Yüklenicinin bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanması, İdarenin gizlilik konusu işlemlerini, teknik ve mali yapısına ilişkin bilgileri ve belgeleri açıklaması, kendisinin veya üçüncü şahısların yararına kullanması, g) Ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve ölüm hallerinde Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi, h) Yüklenicinin iflas etmesi, hallerinde, İdare tarafından ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. (2) İdarece düzenlenen Girişimcilik Programlarında, Girişimcilik Programının satın alınmasında, yürütülmesinde yetkili ve sorumlu İŞKUR personeli ile eşi, çocukları, kendilerinin veya eşinin anne ve babaları ile kardeşlerinin sahibi veya ortağı bulundukları veya ticari ilişkileri bulunan işyeri ve firmalarla Girişimcilik Programı düzenlenemez. Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Feshedilme Şartları Madde 28- Sözleşme, imzalandıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması veya teknik ve idari yönden yetersiz durumda olması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Girişimcilik Programı iptal edilir. İptal edilen Girişimcilik Programı için yapılmış olan tüm giderler yükleniciden geri alınacaktır.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü nce Kuruma kayıtlı işsizlerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi konusunda

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi konusunda

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU

TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak.

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak. İŞBAŞII EĞİTİM PROGRAMHİZMET ALIM İLANI Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI)

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI) UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI) İstanbul İl Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/ı bendi kapsamında aşağıda yer alan bilgiler

Detaylı

Sınıf Sayısı. Ders Saati

Sınıf Sayısı. Ders Saati EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET ALIMI TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET ALIMI TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 2011 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET ALIMI TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 2011 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. HİZMETİN ÖZELLİKLERİ 3. TEKLİF VERME ŞEKLİ VE SÜRESİ 4. ÖDEME 5. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 2 1. KAPSAM Bu şartnamenin

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ Van İl Müdürlüğünde kayıtlı işsizlere kendi işlerine kurmalarına yönelik girişimcilik konusunda eğitim düzenlenecektir. Eğitim 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/ı maddesi

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23.05.2017 1 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU 1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU TANIM & AMAÇ Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi

Detaylı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI (Eski adı ile STAJ programı) kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Ders Saati TOPLAM: 250 --- ---

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Ders Saati TOPLAM: 250 --- --- İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI HİZMET ALIM İLANI KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE aşağıda yer alan bilgiler ve Hizmet Alım Dokümanında* yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Gruptaki

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ İLE İŞBAŞI EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEKTİR. İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI İzmir İl Müdürlüğümüzce aşağıdaki mesleklerde Hizmet Alım Dökümanında yer alan belgelere uygun olarak Eğitim Hizmet alımı yapılacaktır. Sıra Meslek Eğitim süresi Fiili

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı