KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S"

Transkript

1 KR Z N TÜRK YE DE KOB LERE ETK S Mustafa KAPLAN KOSGEB Ba kan V. stanbul ktisatç lar Derne i 22 MAYIS 2009

2 2.b) KOSGEB 1990 y l nda, 3624 say l Kanun ile kuruldu Amac : Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar n n kar lanmas nda küçük ve orta ölçekli i letmelerin; Pay n ve etkinli ini art rmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, Sanayide entegrasyonu ekonomik geli melere uygun biçimde gerçekle tirmek KOSGEB, 2 Sanayi ve Ticaret Bakanl n n ilgili kurulu u dur.

3 3 2.a) KOB ler 3624 say l Kanun gere ince KOSGEB hizmet ve desteklerinden ; 250 den az çal an istihdam eden, Bilanço veya net sat has lat 25 Milyon TL yi geçmeyen, Kanun de i ikli i ile malat-d sektörlerde faaliyet gösteren i letmelerin de desteklenmesinin önü aç lm t r. Ölçek Çal an Say s Bilanço ( Milyon TL) Net Sat (Milyon TL) Mikro < 10 < 1 < 1 Küçük < 50 < 5 < 5 Orta < 250 < 25 < 25

4 Krizi en basit if adesiyle; istenmeyen sonuçlara neden olabilecek beklenmeyen olaylar veya mal ya da hizmet piyasalar nda fiyat veya miktarlarda kabul edilebilir bir de i me s n r n n d nda gerçekle en dalgalanmalar olarak tan mlamak mümkündür. 4

5 Kriz; -D kredi olanaklar n n daralmas, -Risk art nedeniyle borçlanma maliyetlerinin artmas, -Yurtiçi bankalar n kredi ko ullar ndaki s k ma nedeniyle iç talebi frenlemesi, -Global büyümede gözlenecek yava laman n d talepte s n rl bir büyümeye neden olmas yönleriyle Ülkemizi etkilemektedir. 5

6 Kriz den Ç k çin Makro Tedbirler Güven art r c, cesaretlendirici, stihdam art r c, Pazar geni letmeye dönük, iç talep ve tüketimi özendirici, Makro dengeleri koruyucu, Pazar ve talebi art r c,yap sal de i im ve dönü üm içerikli olmal, Bu olumsuz Etkileri Azaltmak çin; ç piyasan n canland r lmas na, yurtiçi üretimin desteklenmesine, Finansman ve teminat sorunlar n n giderilmesine, stihdam ve vergi yükünün hafifletilmesine, Faizlerin dü ürülmesine ve, Yeni yat r mlar n te vik edilmesine yönelik tedbirler geli tirilmelidir. Bu konularda hükümetimiz taraf ndan 5 paket alt nda birçok tedbir 6 al nm bulunmaktad r.

7 Kriz den Ç k çin Mikro Tedbirler Temel makro politikalar bir tarafa letme Baz nda neler yapabiliriz, neler yapmal y z bunu ortaya koymam z gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle i letmelerimizin krize kar bir tepki stratejisi geli tirmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle; Yönetim alg lar m z n yeni ko ullara uygunlu unu, Kaynaklar m z n ve teknolojik donam m z n üretim alanlar m z ile Pazar talebi e ilimlerine uygunlu unu, letme ölçe imizin rekabet gücü için uygunlu u, yerimizin co rafi aç dan uygunlu unu, gözden geçirmemiz ve buna göre tepki stratejimizi geli tirmemiz gerekmektedir. 7

8 Kriz den Ç k çin Mikro Tedbirler Mevcut mü terilere yönelik tutundurma ve yenileri için pazarlama faaliyetlerine a rl k verilmeli bu amaçla; tan t m, pazar ara t rma ve halkla ili kiler önemli. Yat r m planlar gözden geçirilmeli, Te viklerden, cazip kredi imkanlar ndan ve Kredi Garanti Fonu ve di er araçlardan faydalan lmal, Kümelenme ve i birli ini geli tirici tedbirler al nmal d r, bu manada ortakl k yada ortak al m, ortak pazarlama v.b. çözümlerin yarat c l üzerinde durulmal d r, Yönetim alg lar m z n yeni ko ullara uygunlu u gözden geçirilmeli, Empowerment, outsourcing, sürekli ö renme, de i im, motivasyon gibi ça da yönetim teknikleri önemsenmelidir, Sorun çözme ile ilgili yakla mlarda kurum kültürü de dikkate al nmal, al nan tedbirlerin öncelikle i letme ve sektör artlar ile ilgili/ili kili tüm sektör ko ullar na uygun olmas bu manada çevre ko ullar n n iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 8

9 Netice Olarak, 1. letmemize özgü ko ullar m z dikkate alarak; öngörme ve önlem alma disiplinini i letmeli 2. letmemize özel erken uyar sistemini kurmal, 3. Kriz sonras i letme stratejilerimizi imdiden geli tirmeliyiz. ve unutmamal y z ki; 1. Kaybetmek ancak vazgeçti inizde ya anan bir durumdur. 2. Dünyada ya anan krizi bitirmek elimizde de ildir ancak kendi krizimizi yönetmek elimizdedir. 3. HENRY FORD un dedi i gibi Ba kalar n n bo a geçirdi i zamanlarda di erleri öne geçmektedir 9

10 Ald m z tedbirlere girmeden önce, Ülkemizin krizden nas l etkilendi ini ortaya koymak ad na hracat, sizlik ve Sanayi verilerine bak ld nda; 10

11 Kas m 2007 Kas m 2008 Aral k 2007 Aral k 2008 Ocak 2008 Ocak 2009 ubat 2008 ubat 2009 Kurumsal olmayan nüfus (000) ve daha yukar ya taki nüfus (000) gücü (000) stihdam (000) siz (000) gücüne kat lma oran (%) 46,9 48,4 46,2 47,7 44,4 45,8 44,6 45,9 stihdam oran (%) 42,1 42,4 41,2 41,2 39,3 38,7 39,3 38,5 sizlik oran (%) 10,1 12,3 10,6 13,6 11,6 15,5 11,9 16,1 Tar m d i sizlik oran (%) 12,6 15,4 13,0 17,3 13,7 19,0 14,2 19,8 Genç nüfusta i sizlik oran (1) (%) 20,0 23,9 20,6 25,7 21,2 27,9 21,5 28,6 11

12 ST HDAM (Bin) Kas m Aral k Ocak ubat stihdam (000) stihdam (000) Kas m, Aral k, Ocak aylar nda, geçen y l n ayn aylar na göre stihdam daha fazla iken, ubat ay nda, geçen y l n ubat ay na göre azal ya anm t r. 12

13 S ZL K (Bin) Kas m Aral k Ocak ubat siz (000) siz (000) Yukar da yer alan grafikte, Kas m, Aral k, Ocak ve ubat aylar n n i sizlik rakamlar n, bir önceki y l n ayn aylar ile k yaslad m zda i sizli in artt n görülmektedir. 13

14 malat Sanayi Ayl k Kapasite Kullan m Oran Temmuz ay nda Küresel Krizin Ülkemizi etkilemeyi ba lad, Son aylarda ise Krizin etkisin azalmaya ba lad gözlenebilmektedir. yerlerinde 2009 y l Nisan ay üretim miktar bir önceki aya göre %8,5 artm t r. Önümüzdeki aylarda da üretim miktar n n art e iliminin devam edec e i 14 öngörülmektedir.

15 D Ticaret Endeksleri Birim de er endeksi Aylar Miktar endeksi hracat birim de er thalat birim de er hracat Miktar thalat Miktar D Ticaret Endeksinde ise, 2009 Ocak-Mart döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre, ihracat birim de er endeksi %18.9, ithalat birim de er endeksi ise %16.7 oran nda azalm t r. 15

16 D Ticaret, Sanayi ve sizlik istatistiklerine bak ld nda krizin etkisi net olarak görülebilmektedir. Peki KOSGEB olarak krizde ne tedbirler ald k? KOSGEB DESTEKLER KOSGEB DESTEKLER YÖNETMEL KAPSAMINDA VER LEN DESTEKLER KOSGEB F NANSMAN (KRED FA Z) DESTEKLER KOSGEB Destekleri bildi iniz gibi yönetmelik destekleri ve kredi faiz destekleri olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Kriz döneminde istihdama yönelik desteklerimize bak ld nda; 16

17 Nitelikli Eleman Deste i Destek Adeti Destek Tutar ( ) * Destek tutarlar ve 2009 destek alan i letme say s Bütçe ve Performans Müdürlü ü'nden al nm t r. **2006 ve 2007 destek adedi KOSGEB Veri Taban program ndan, 2008 y l destek adedi ise 2008 Y l Faaliyet raporundan al nm t r y l nda 858 i letme, 2009 y l n n ilk 4 ay nda 531 i letme Nitelikli Eleman Deste inden yararlanm t r. 17

18 Kredi Faiz Destekleri letme Say s (Adet) Kulland r lan Destek Tutar (Milyon TL) KOB Mak.Teç. Kredisi stihdam Endeksli Cansuyu Kredisi( 1 ) ( 1 ) itibariyle al nan verilerdir. Destek devam etmektedir. stihdam Ko ullu KOSGEB Kredileri ile yakla k ki iye i imkan sa lanm t r. 18

19 2008 sonunda tesirini arttıran küresel krizin KOBİ ler açısından etkisini azaltmak amacıyla, düzenlenen kredi faiz desteği programlarında; Bölgesel kota ve kontenjanlar uygulanmış, Kadın girişimciler için pozitif ayrımcılık yapılmış, Teminat sıkıntısı olan KOBİ ler için KGF yüzde 1 komisyon, Kredi Garanti Fonu nun onayladığı kefalet tutarı 2007 yılında 50 Milyon TL den 2008 yılında 284 Milyon TL ye çıkarılmış böylece 5 katlık bir artış gerçekleştirilmiş, Kamu bankalarının yanısıra özel bankalar programlara dahil edilmiş/ kredi faiz desteği üst limiti; işletme başına USD den TL ye, kredi vadesi üst limiti; 24 aydan 48 aya çıkarılmış, İlk defa Esnaf ve sanatkara yönelik olarak programlar uygulanmış19 ve, KOBİ lerimizin bu kredileri kullanmalarının önündeki en büyük açmaz olan SGK ve vergi borcu sorunu mahsup yoluyla

20 KOSGEB Kanun De i ikli i 3624 say l Kanun da yap lan de i iklik ile; Kanun Değişikliği İle; Tüm sektörler hedef kitleye dahil edilerek, sanayi stratejisi ile paralel olarak sanayi sektörü ile yatay ili kisi bulunan di er sektörlerin de desteklenebilmesinin önü aç lm t r. Ba kanl n yeni ismi: Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl (K saltma yine KOSGEB ) olmu tur. KOSGEB Genel Kuruluna Ba bakan taraf ndan belirlenecek di er Bakanlar, kamu ve özel sektör temsilcileri de ça r labilecektir. KOSGEB cra Komitesine Hazine Müste ar dahil edilmi tir. Özetle; Kanun de i ikli i ile sadece imalat sanayi olan hedef kitle imalat d ndaki tüm sektörleri de içerebilecektir. Dünyada genelde sektör ayr m yok. Hizmet sektörümüz; letmelerin %83 ünü, çal anlar n %63 ünü, katma de erin %55 ini olu turuyor. (2008 TÜ K Raporu)

21 4b)Vizyon Vizyon KOBİ politikalarına yön veren KOBİ lerin verimliliğini, katma değerini ve rekabet gücünü arttıran 21 Sürekli değişen ve gelişen,

22 TE EKKÜRLER 22

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı