2006 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

2 BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının benimsenmesi sonucu kamuda performans odaklı verimlilik ve etkinlik ilkeleri ön plana alınarak başlatılan Kamuda Yeniden Yapılanma Çalışmaları kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun u yürürlüğe girmiş ve kamu idarelerinde uygulama sürecine girilmiştir. İşbu Kanun un 9. maddesi gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarına, stratejik plan hazırlama yükümlülüğü ile kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik plan, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu Kanun un 41. maddesine dayalı olarak hazırlanan ve yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince de Kamu İdarelerinin üst yöneticilerine ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerine, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması sorumluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda KOSGEB, Stratejik Plan hazırlama sürecine girmiş ve ilgili yönetmelik gereğince yıllarını kapsayacak olan KOSGEB Stratejik Plan Taslağı DPT ye sunulmak üzere hazırlanmıştır. Stratejik Yönetim anlayışının bir parçası olan ve 006 yılı için hedeflenen ve gerçekleştirilen faaliyetleri ve bütçe gerçekleşmelerini içeren 006 Yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanmıştır. 364 Sayılı Yasa ile 1990 yılında kurulan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere destek ve hizmetler veren KOSGEB in Stratejik Plan dönemi için planladığı stratejik hedeflerini gerçekleştirerek KOBİ lere en etkin ve verimli destek ve hizmetleri vermesini dilerim. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1. yüzyılı idrak ettiğimiz bu yıllar; ülkemiz için değerlendirilmesi gereken en önemli yıllar olarak görülmelidir. Küreselleşen dünyada yerimizi alabilmek, teknoloji yarışında her gün daha ileri kulvarlara geçmekle mümkün olacaktır. Uluslararası platformlarda sesimizi duyurabilmek, girişimciliği ve ar-ge faaliyetlerini ön plana çıkartarak KOBİ leri rekabet gücüne kavuşturmak, KOBİ teşvik mekanizmalarını hareket geçirmek ve makro düzeyde devlet politikalarına paralel destekleme modelleri oluşturmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Dünya sanayi ve ticaretine entegre olmanın koşullarından biri de düşünce sınırlarımızı, geniş bir bakış açısı içinde, milli sınırlarımızın ötesine taşımak, teknolojik gelişme ve değişmelere vakit geçirmeden uyum sağlamak ekonomik ve sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda, amacımız hedef kitlemiz olan KOBİ lere en etkin ve verimli şekilde destekleri sunarak onları yüksek katma değer yaratan birer işletme olarak ekonomiye kazandırmaktır. Ülkelerin, gelişmiş ülke olmaları; toplumun refahı ile ne kadar özdeşleşiyorsa, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmeside bu refaha ulaşmak için anahtar çözüm olarak gözardı edilmemesi gereken bir olgudur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerek ülke ekonomilerinde, gerekse sosyal dokularındaki önemi kavrayan ülkeler; bu işletmelerin korunması, desteklenmesi, geliştirilmesi için bu kesimin ihtiyacı olan finansman, teknoloji, eğitim, yönetim, pazarlama vb.hizmetleri bu işletmelere sağlamışlar ve gelişmişlik düzeyine erişmişlerdir. Refah düzeyini yükseltme yolunda ilerleyen bir ülke olarak KOBİ lerin teknolojik düzeylerinin yükseltilmesi, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmalarına olanak sağlanması, girişimci ve yaratıcı düşüncelere dinamizim kazandırılması için KOSGEB çalışanları olarak ülkemizin kıt kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak KOBİ lere hizmet ve destek vermenin mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bayram MECİT Başkan V. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 1.FİZİKSEL YAPI.... ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 II. AMAÇ VE HEDEFLER... A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 3 C. DİĞER HUSUSLAR... 5 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 8 A. MALİ BİLGİLER... 8 B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Proje Çalışmaları Yönetim Destekleyici Çalışmalar Planlama ve Koordinasyon Çalışmaları KOBİ leri Avrupa Birliği İle Buluşturma Çabaları Eşleştirme Merkezleri Kurulumu ve İşletilmesine Yönelik Faaliyetler KOBİ leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve İşbirliği Geliştirme Çalışmaları KOBİ lere Yönelik Bilişim ve Elektronik Ticaret Çalışmaları KOBİ leri Teknolojik Yeniliklerle Buluşturma Çalışmaları KOBİ ler İçin Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Çalışmaları KOBİ lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları Girişimciliği Geliştirme Çabaları KOBİ lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik Araştırmalar KOBİ ler İçin Eğitim ve Danışmanlık Çalışmaları KOBİ ler İçin Finansman Desteği Çalışmaları Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...00 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

5 FAALİYET RAPOR UNDA YER ALAN TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1: KOSGEB E AİT TAŞINMAZLAR TABLOSU... 3 TABLO : FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU... 9 TABLO 3 : İNSAN KAYNAKLARI TABLOSU TABLO 4 : KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI VE HEDEFLERI TABLOSU... 3 TABLO 5 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN KOBİ TANIMI TABLOSU... 6 TABLO 6: İŞLETMELERIN SEKTÖREL DAĞILIMI TABLOSU... 6 TABLO 7 : İMALAT SANAYİNDEKİ İŞLETMELERİN ÖLÇEKLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU... 7 TABLO 8 : HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR... 8 TABLO 9: DİĞER ALACAKLAR... 9 TABLO 10: STOKLAR TABLO 11: DİĞER DÖNEN VARLIKLAR TABLO 1: DİĞER ALACAKLAR TABLO 13:İŞTİRAKLER... 3 TABLO 14: MADDİ DURAN VARLİKLAR... 3 TABLO 15: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TABLO 16: DIĞER BORÇLAR TABLO 17: ALINAN AVANSLAR TABLO 18: ÖDENECEK VERGI VE FONLAR TABLO 19: ÖZKAYNAKLAR TABLO 0: GEÇİCİ MİZAN TABLO 1: KESİN MİZAN TABLO : FAALİYET SONUÇLARI TABLO 3: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLO 4: BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLO 5: 364 SAYILI KANUN'NUN 14. MADDESİ GEREĞİNCE KOSGEB BÜTÇE KAYNAKLARININ GERÇEKLEŞME DURUMU TABLO 6: BÜTÇE GİDERLERİ...98 TABLO 7: KESİN HESAP CETVELİ TABLO 8: BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 9: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 30 : BÜTÇE GELIRLERI KESIN HESAP İCMALI TABLO 31: DESTEKLER HARCAMA TABLO 3 :KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 006 YILI BİLANÇOSU TABLO 33: FAALIYET VE PROJE BILGILERI TABLO 34: PROJELER ÇALIŞMALARI TABLO 35 :YÖNETİM DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR TABLO 36: PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI TABLO 37: KOBİ LERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE BULUŞTURMA ÇABALARI TABLO 38: EŞLEŞTİRME MERKEZLERİ KURULUMU VE İŞLETİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER TABLO 39: KOBİ LERİ BİLİNÇLENDİRME BİLGİLENDİRME VE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 40: KOBİ LERE YÖNELİK BİLİŞİM VE ELEKTRONİK TİCARET ÇALIŞMALARI TABLO 41: KOBİ LERİ TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE BULUŞTURMA ÇALIŞMALARI TABLO 4: KOBİ LER İÇİN PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 43: KOBİ LERE YÖNELİK BÖLGESEL KALKINMA ÇABALARI TABLO 44: GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 45: KOBİ LERE YÖNELİK EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TABLO 46: KOBİ LER İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI TABLO 47: KOBİ LER İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ ÇALIŞMALARI TABLO 48: 006 YILI DESTEK HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER TABLO 49: 006 YILI DESTEK BİLGİLERİ TABLOSU FAALİYET RAPOR UNDA YER ALAN ŞEMALAR LİSTESİ Şema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması...11 Şema : KOSGEB Organizasyon Şeması.15 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

6 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Gücünü sanayici ve girişimciden alan kuruluşumuzun hizmet politikası; liderlik anlayışı,tüm çalışanlarının katılımı ve sürekli iyileştirmeyle etkili hizmet sağlayarak çalışanlarını ve hedef kitlesini memnun etmektir. Oluşturduğu güven ortamında; hizmet farkını hissettirerek ve birlikte gelişmenin mutluluğunu yaşayarak sanayicisinin küresel rekabette var olmasını sağlayacaktır. VİZYONUMUZ: Küçük işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak kararları geliştirmek ve desteklemek; her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak; pazar ve teknoloji yönelimli, katma değeri yüksek üretim alanlarında yeni iş imkanları oluşturmak; girişimcilik ortamlarını hazırlamak ve bu faaliyetlerini belirlenmiş program hedefleri doğrultusunda, planlanan öncelikler çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirmeyi ana ilke olarak benimseyerek uluslararası nitelikte bir kuruluş olmaktır yıllarını kapsayan stratejik planda benimsenen misyonumuz ve vizyonumuz ayrıca aşağıda verilmiştir. MİSYON Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğru öngören, kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi özümseyen,geliştiren ve yenilikçi/yaratıcı düşünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüştüren, uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için güçlü işbirlikleriyle destek ve hizmetler sunmaktır. VİZYON Ülkemiz küçük ve orta ölçekli işletmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını sağlayan öncü bir kurum olmak B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 364 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresinin Kurulması Hakkında Kanunun 4. maddesinde KOSGEB Görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 1

7 getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak, İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.FİZİKSEL YAPI İdare Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına ait taşınmazlar bilgilerini ve fiziki kaynaklarını içeren tablolar aşağıda verilmiştir. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

8 Tablo 1: KOSGEB e Ait Taşınmazlar Tablosu BİRİM ADI KOSGEB BAŞKANLIĞI VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERE AİT TAŞINMAZLARIN BİLGİSİ TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ 1.Başkanlık Tandogan Bina 600 MKEK ,7.Başkanlık Necatibey Bina 500 Türk Patent 3000 Enstitüsü 3.Başkanlık Mamak Bina KOSGEB 4.Başkanlık Akköprü Arsa 8096 KOSGEB 5.Sincan İGEM Arsa 1141 KOSGEB Bina 1900 KOSGEB 1141,00 (1984 Yılı ) 14717,10 (KOSGEB yaptırmıştır) ,00 KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI Yıllık üfe oranında PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ Katılım payı ödenmekte KULLANIM SÜRESİ (Yıl) 6.OSTİM İGEM Bina Ostim Organize Sanayi Bölge Bedelsiz 30 Müdürlüğü 7.Siteler İGEM Bina Gerçek Kişi ÜFE 4688,80 + Yılık Stopaj Ortalama Bina ODTÜ Bedelsiz 5 8.ODTÜ TEKMER Bina Teknokent ODTÜ Bedelsiz 5 9.Hacettepe Üniversitesi TEKMER 10.Ankara Üniversitesi TEKMER Bina Hacettepe Üniversitesi Bina Ankara Üniversitesi Bedelsiz 0 Bedelsiz 15 HİBE KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 3

9 11.Gebze TEKMER BİRİM ADI 1.Gebze İGEM YTE 13.Erciyes Üniversitesi TEKMER 14.Ege Üniversitesi TEKMER 15.İstanbul Boğaziçi Üniversitesi TEKMER 16.İstanbul Teknik Üniversitesi TEKMER TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bina GYTE Rektörlüğü Bedelsiz 10 Prefabrik Bina 00 Ek Hizmet Binası 58 Eğitim Salonu 65 Bedelsiz Arsa Kocaeli Gebze Şekerpınarı Bina 1000 Erciyes Üniversitesi Bedelsiz Süresiz (3 yılda bir görüşülmek üzere) Ofis 30 Ege Üniversitesi Bedelsiz Süresiz Bina Boğaziçi Üniversitesi Bedelsiz 10 Bina 3600 İTÜ Rektörlüğü Bedelsiz Süresiz HİBE 17.İstanbul Üniversitesi TEKMER Bina Bina KOSGEB'e ait arsa İstanbul Üniversitesine ait ,35 + KDV'ye yaptırılmış Arsa bedelsiz Süresiz 18.İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Bina Yıldız Teknik Üniversitesi 19.Gaziantep TEKMER Bina 1040 Gaziantep Üniversitesi Bedelsiz 10 Bedelsiz 0 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 4

10 BİRİM ADI 0.Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKMER 1.Pamukkale Üniversitesi TEKMER.Gazi Üniversitesi TEKMER 3.Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER 4.Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER 5.Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) Bina 600 Bina 90 KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bedelsiz Süresiz Bedelsiz Yeni bina yapılana kadar Bina 700 Gazi Üniversitesi Bedelsiz 0 Bina 000 Bina 400 Bina 400 Süleyman Demirel Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 6.Aydın İGEM Bina 50 Aydın Ticaret Borsası 7.İstanbul İkitelli Bina 700 Bina KOSGEB'e İGEM ait arsa ESKOOP - İstanbul İkitelli San.Sit. ait BSGM 8.İstanbul İMES Arsa 3097 S:S İst.Madeni İGEM Eşya Sanatları - İstanbul İMES Küçük Sanayi BSGM Sitesi Yapı Koop. Bina KOSGEB ,55.- YTL.yapım bedeli Bedelsiz 0 Bedelsiz 0 Bedelsiz Süresiz Bedelsiz 7 Bedelsiz 49 HİBE 5 intifa hakkı KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 5

11 BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) 9.Zonguldak BSGM Bina KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU Hazine (Milli Emlak Müdürlüğü) 30.Erzurum BSGM Bina KOSGEB 31.Kayseri İGEM Bina Bursa İGEM-Bursa BSGM Bina Trabzon İGEM Bina 560 İmam Gazali Camii Vakfı KOSGEB (Arsa Nilüfer Belediyesine ait) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ ,45 (Yapım Bedeli) KİRALIK 7000 YILLIK ARTIŞ ORANI ÜFE (3 yılda bir) 1.684,00 ÜFE 1.510,00 ÜFE ,3 ÜFE PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) HİBE 34.Samsun İGEM Bina KOSGEB (Organize Sanayi Müteşebbis Heyetince arsa bedelsiz olarak tahsis edilmiştir) Arsa bedelsiz 35.Kahramanmaraş İGEM Bina 170 Kahramanmaraş Ticaret Borsası Bedelsiz İzmir İGEM-İzmir BSGM Bina 500 Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Bedelsiz Süresiz KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 6

12 SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) HİBE 37.Adana İGEM-Adana BSGM Bina 45 SS.Adana Metal İşleri Küçük San.Sit. Yapı Koop. Başkanlığı Bedelsiz 0 Tarla Adana İGEM Hibe 38.Eskişehir İGEM Bina 00 Sanayi Odası Bedelsiz Karşılıklı görüşme ile 39.Malatya BSGM Bina 370 Malatya 1.OSB Müdürlüğü Bedelsiz 0 40.Nevşehir BSGM Bina S.S. Nevşehir Lale Küçük Sanayi Yaptıma Koop. Bedelsiz Çorum BSGM Bina OSB Bedelsiz 50 İŞGEM 19ha890m 8116 KOSGEB Bedelsiz 4.Van BSGM Hizmet Binası 700 Van Küçük Sanayi Sitesi Koop. 005 yılı ylı 340 Arsa KOSGEB Bedelsiz 43.Şanlıurfa İGEM Bina KOSGEB 44.Konya İGEM-Konya BÜSAN Yapı Bina Bedelsiz Süresiz BSGM Koop. Türkiye İş Bina ,4 ÜFE Kurumu 45.Denizli İGEM Bina 3 Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tüfe Bedelsiz Süresiz KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 7

13 BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU 46.İstanbul İkitelli İGEM - İstanbul İkitelli Bina 500 KOSGEB BSGM 47.Eskişehir BSGM Bina 384 Bina KOSGEB ait (Arsa Eskişehir OSB) 48.Gaziantep İGEM Bina KOSGEB 49.Mersin İGEM Bina Mersin Sanayi Odası SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ ,7 KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bedelsiz 49 HİBE KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 8

14 Tablo : Fiziki Kaynaklar Tablosu SIRA NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ VE MODELİ BULUNDUĞU MERKEZ ARACIN MÜLKİYET DURUMU 1 01 GZC 707 Renault Megane 005 Adana BSGM Kiralık 01 AC 680 Renault 1 TSW 1991 Adana İGEM Resmi 3 06 AY 8588 Renault Megane 006 Ankara Hacettepe Üniversitesi TEKMER Kiralık 4 06 AF 818 Renault Megane 004 Ankara ODTÜ TEKMER Kiralık 5 06 M 7657 Peugeot J9 Minibüs 1988 Ankara ODTÜ TEKMER Resmi 6 06 FRU 15 Peugeot J9 Minibüs 199 Ankara Sincan İGEM Resmi 7 06 AR 873 Renault Megane 005 Ankara Sincan İGEM Kiralık 8 06 AS 8798 Renault Megane 005 Ankara Siteler İGEM Kiralık 9 06 AY 8590 Renault Megane 006 Ankara Üniversitesi TEKMER Kiralık 10 0 D 0050 Renault Megane 005 Aydın İGEM Kiralık FRU 71 Renault 1 TSW 199 Başkanlık Resmi 1 06 FRU 69 Renault Broadway 199 Başkanlık Resmi 13 7 KE 36 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi LAS 7 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi FRZ 66 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi AJ 9434 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık AK 7816 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık AK 8591 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık AF 8190 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 0 06 AF 807 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 1 06 AR 6739 Renault Megane 005 Başkanlık Kiralık 06 AF 8191 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 3 06 AK 706 Renault Megane 005 Başkanlık Kiralık 4 06 AY 8589 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık 5 6 SN 334 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık 6 Başkanlık Kiralık 7 6 SP 570 Renault Megane 006 Bursa BSGM Kiralık 8 16 E 11 Renault 1 Toros Bursa İGEM Resmi 9 19 DT 869 Peugeot J9 Minibüs 1989 Çorum BSGM Resmi AL 3746 Renault Megane 004 Çorum BSGM Kiralık 31 0 ZY 965 Renault Megane 004 Denizli İGEM Kiralık 3 0 EV 593 Renault Megane 005 Denizli Pamukkale Üniversitesi TEKMER Kiralık 33 5 AF 665 Renault 1 TSW 199 Erzurum BSGM Resmi 34 Eskişehir İGEM Kiralık 35 6 DA 71 Renault 1 TSW 199 Eskişehir İGEM Resmi JF 487 Renault Megane 006 Gaziantep BSGM (LAB.) Kiralık 37 7 KZ 07 Renault 1 TSW 1991 Gaziantep BSGM (LAB.) Resmi 38 7 ET 711 Peugeot J9 Minibüs 1991 Gaziantep İGEM Resmi JG 649 Renault Megane 006 Gaziantep İGEM Kiralık EEJ 48 Renault Megane 004 Gebze İGEM Kiralık DF 6195 Renault Megane 004 Gebze Y.T.E. TEKMER Kiralık 4 06 AL 937 Renault Megane 004 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi TEKMER Kiralık BB 068 Renault Megane 005 İstanbul İkitelli BSGM Kiralık KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 9

15 SIRA NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ VE MODELİ BULUNDUĞU MERKEZ ARACIN MÜLKİYET DURUMU DK 578 Renault Megane 005 İstanbul İkitelli İGEM Kiralık AL 935 Renault Megane 005 İstanbul İMES BSGM Kiralık AL 936 Renault Megane 005 İstanbul İMES İGEM Kiralık YTZ 69 Fiat-Albea AIY 61 Renault 1 TSW DK 580 Renault Megane 005 İstanbul Teknik Üniversitesi TEKMER İstanbul Üniversitesi TEKMER İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Kiralık Resmi Kiralık EIG 4 Renault Megane 004 İzmir BSGM Kiralık EPZ 56 Renault Megane EKD 6 Renault Megane 004 İzmir Dokuz Eylül ÜniversitesiTEKMER İzmir Ege Üniversitesi TEKMER Kiralık Kiralık EPS 14 Renault Megane 004 İzmir İGEM Kiralık KH 616 Renault Megane 006 Kahramanmaraş İGEM Hibe AK 0673 Transit Connect TDDİ Kahramanmaraş İGEM Hibe AJ 3649 Transit Connect TDDİ Kahramanmaraş İGEM Hibe AZJ 16 Renault 1 TSW 199 Kayseri Erciyes Üniversitesi TEKMER Resmi PL 413 Renault Megane 005 Kayseri İGEM Kiralık JF 489 Renault Megane 006 Konya BSGM Kiralık JF 488 Renault Megane 006 Konya İGEM Kiralık 61 4 AV 45 Peugeot J9 Minibüs 1991 Konya İGEM Resmi 6 44 ED 06 Toyota 005 Malatya BSGM Kiralık SU 504 Renault Megane 006 Mersin İGEM Kiralık DR 774 Fiat Punto 006 Nevşehir BSGM Kiralık K 7697 Renault Megane 005 Ordu BSGM Kiralık EAM 7 Peugeot J9 Minibüs 1991 OSTİM İGEM Resmi FRU 68 Renault 1 TSW 199 OSTİM İGEM Resmi AL 00 Renault Megane 004 OSTİM İGEM Kiralık KGM 30 Renault Megane 005 Samsun İGEM Kiralık VP 773 Renault Megane 006 Şanlıurfa İGEM Kiralık TC 007 Toyota Corolla 006 Trabzon İGEM Kiralık 7 61 DS 363 Renault Megane 005 Trabzon K.T.Ü. TEKMER Kiralık DF 9351 Ford Focus Van BSGM Kiralık AF 819 Renault Megane 004 Zonguldak BSGM Kiralık RESMİ ARAÇ =1 KİRALIK ARAÇ =53 TOPLAM=74 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 10

16 . ÖRGÜT YAPISI İdare Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet Merkezlerimizin Türkiye genelinde dağılımlarını gösteren, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması ve KOSGEB Organizasyon Şeması aşağıda yer almaktadır. Şema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması İGEM 0 Adet TEKMER 0 Adet BSGM 15 Adet SİNERJİ ODAĞI 73 Adet KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 11

17 KOSGEB Organizasyon Yapısı 1 Nisan 1990 tarihinde 364 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB in organları şunlardır; Genel Kurul İcra Komitesi Başkanlık KOSGEB Genel Kurulu; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı nın başkanlığında toplanır. Genel Kurul Üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Meslek Kuruluşları üst düzey temsilcileri (TOBB, TESK, TMMOB, TOSYÖV, Meslek ve Sanayi Odaları) Kamu Kuruluşları üst düzey yetkilileri (DPT, Hazine, TSE, MPM, TÜBİTAK vb.) İlgili Banka Genel Müdürleri Üniversite Temsilcileri nden oluşur. KOSGEB İcra Komitesi ise; Sanayi ve Ticaret Bakanı Başkanlığında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı TOBB Başkanı TESK Başkanı Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü TÜBİTAK Başkanı KOSGEB Başkanı ndan oluşmaktadır. İcra Komitesi, İcra Komitesi Başkanı nın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 1

18 KOSGEB Başkanlığının birimleri ise aşağıda verilmiştir; Başkanlık İdare Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan Danışmanı Hukuk Danışmanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Süreç Danışmanı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü Bütçe ve Performans Müdürlüğü İç Kontrol Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dış İlişkiler Koordinasyon Daire Başkanlığı Dünya Türk İşadamları ile Koordinasyon Müdürlüğü AB ve Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü Teknoloji Destek Süreçleri Grubu Bilgi Sistemleri ve E- Ticaret Süreçleri Grubu Kalite Danışmanlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 13

19 Basın Yayın Danışmanlığı Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkezi Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi Girişimciliği Geliştirme Merkezi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Finansman Merkezi KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkezi Ankara Avrupa Bilgi Merkezi Uygulama Merkezleri İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlükleri (İGEM) Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER) Bölge Sanayi Geliştirme Merkez Müdürlükleri (BSGMM) KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 14

20 Şema : KOSGEB Organizasyon Şeması KOSGEB GENEL KURULU KOSGEB İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI BAŞKAN DANIŞMANLARI HUKUK DANIŞMANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI ÖZEL BÜRO KALEM YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ DIŞ DIŞİLİŞKİLER KOOR. DAİRESİ GRUBUBŞK. Dünya Dünya Türk Türk İş İle İş. Koor. İle Koor. Müd. Md. BAŞKAN YARDIMCISI AB AB ve ve Ulus. Ulus. Kuruluş Kuruluş. Koor. Koor. Müd. Md. BASIN YAYIN DANIŞMANLIĞI KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI SÜREÇ DANIŞMANLARI PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEKMER LER ANKARA AVRUPA BİLGİ MERKEZİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İGEM LER SİNERJİ ODAKLARI BSGM LER TEKNOLOJİ DESTEK SÜREÇLERİ GRUBU TOBB KOSGEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE DANIŞMANLIĞI EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ FİNANSMAN MERKEZİ STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER DAİRE BŞK. DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜD. İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD. BİLGİ SİSTEMLERİ VE E-TİCARET SÜREÇLERİ GRUBU İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 15

21 3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR KOSGEB 003 yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) bilgilerinin kayıt altına alınması ve onlara Stratejik Planlama Kültürü kazandırılması amacına yönelik çeşitli yazılımları uygulamaya almıştır. KOSGEB hedef kitlesini oluşturan işletmeler, geliştirilen yazılımlar ile 3 yıllık bir döneme ilişkin Stratejik Yol Haritalarını internet ortamında hazırlayabilir duruma gelmişler ve bu planlar KOSGEB desteklerinin sağlanmasında temel kriter olarak uygulamaya alınmıştır. Geliştirilen yazılımlar ile, hedef kitleden toplanan bilgiler, KOBİ Politikalarının şekillendirilmesinde temel kaynak olarak kullanılır duruma gelmiştir. Veri güvenliğinin sağlanması için tüm KOSGEB Merkezleri arasına VPN (Sanal Özel Ağ) bağlantısı kurulmuş ve sistemin işletilmesi için gerekli sunucu altyapısı oluşturulmuştur. Hedef kitlemiz olan işletmelerin faaliyet alanlarına göre Avrupa Standartlarında NACE Kodlarıyla sınıflandırılması tamamlanmıştır. Elektronik imzanın kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. KOSGEB de bilgi sistemleri donanımı açısından her çalışana birer bilgisayar tahsis edilmiş ve iş süreçlerinin bilgisayar ortamında otomasyona alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 16

22 4.İNSAN KAYNAKLARI İdare Başkanlığımızın dönemindeki insan kaynakları ile 007 yılı tahminlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 3 : İnsan Kaynakları Tablosu Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giriş ve Çıkış Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giriş ve Çıkış 007 Kişi Kişi Kişi Yılbaşı mevcudu Yılbaşı mevcudu 655 Yıl içinde giren - Yıl içinde giren 00 Yıl içinde çıkan (-) Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu mevcudu Yıl sonu mevcudu 855 Giriş şekli Giriş şekli Kişi Kişi Kişi Açıktan tayin - Açıktan tayin Naklen tayin Naklen tayin Askerlik dönüşü Askerlik dönüşü Toplam - - Toplam - Ayrılış nedenleri Ayrılış nedenleri 007 Kişi Kişi Kişi İstifa 6 3 İstifa Başka kuruluşa nakil - - Başka kuruluşa nakil - Askerlik - - Askerlik - İşten çıkarma 1 İşten çıkarma - Sözleşmenin yenilenmemesi Sözleşmenin yenilenmemesi Emeklilik 7 8 Emeklilik 3 Ölüm Ölüm Toplam Toplam 5 Öğrenim durumu Öğrenim durumu 007 Kişi Kişi Kişi 1- Yüksek Yüksek Lise Lise Ortaokul Ortaokul İlkokul İlkokul 6 Toplam Toplam 855 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 17

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,

KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler, T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008 T. C. SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006/5 TARİH: 09.05.2006 İÇİNDEKİLER KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞININ 2002, 2003, 2004 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı