2006 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 006 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 007 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

2 BAKAN SUNUŞU Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çağdaş bir anlayışının benimsenmesi sonucu kamuda performans odaklı verimlilik ve etkinlik ilkeleri ön plana alınarak başlatılan Kamuda Yeniden Yapılanma Çalışmaları kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun u yürürlüğe girmiş ve kamu idarelerinde uygulama sürecine girilmiştir. İşbu Kanun un 9. maddesi gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarına, stratejik plan hazırlama yükümlülüğü ile kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulması için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik plan, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu Kanun un 41. maddesine dayalı olarak hazırlanan ve yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince de Kamu İdarelerinin üst yöneticilerine ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerine, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanması sorumluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda KOSGEB, Stratejik Plan hazırlama sürecine girmiş ve ilgili yönetmelik gereğince yıllarını kapsayacak olan KOSGEB Stratejik Plan Taslağı DPT ye sunulmak üzere hazırlanmıştır. Stratejik Yönetim anlayışının bir parçası olan ve 006 yılı için hedeflenen ve gerçekleştirilen faaliyetleri ve bütçe gerçekleşmelerini içeren 006 Yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanmıştır. 364 Sayılı Yasa ile 1990 yılında kurulan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere destek ve hizmetler veren KOSGEB in Stratejik Plan dönemi için planladığı stratejik hedeflerini gerçekleştirerek KOBİ lere en etkin ve verimli destek ve hizmetleri vermesini dilerim. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1. yüzyılı idrak ettiğimiz bu yıllar; ülkemiz için değerlendirilmesi gereken en önemli yıllar olarak görülmelidir. Küreselleşen dünyada yerimizi alabilmek, teknoloji yarışında her gün daha ileri kulvarlara geçmekle mümkün olacaktır. Uluslararası platformlarda sesimizi duyurabilmek, girişimciliği ve ar-ge faaliyetlerini ön plana çıkartarak KOBİ leri rekabet gücüne kavuşturmak, KOBİ teşvik mekanizmalarını hareket geçirmek ve makro düzeyde devlet politikalarına paralel destekleme modelleri oluşturmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Dünya sanayi ve ticaretine entegre olmanın koşullarından biri de düşünce sınırlarımızı, geniş bir bakış açısı içinde, milli sınırlarımızın ötesine taşımak, teknolojik gelişme ve değişmelere vakit geçirmeden uyum sağlamak ekonomik ve sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda, amacımız hedef kitlemiz olan KOBİ lere en etkin ve verimli şekilde destekleri sunarak onları yüksek katma değer yaratan birer işletme olarak ekonomiye kazandırmaktır. Ülkelerin, gelişmiş ülke olmaları; toplumun refahı ile ne kadar özdeşleşiyorsa, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmeside bu refaha ulaşmak için anahtar çözüm olarak gözardı edilmemesi gereken bir olgudur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerek ülke ekonomilerinde, gerekse sosyal dokularındaki önemi kavrayan ülkeler; bu işletmelerin korunması, desteklenmesi, geliştirilmesi için bu kesimin ihtiyacı olan finansman, teknoloji, eğitim, yönetim, pazarlama vb.hizmetleri bu işletmelere sağlamışlar ve gelişmişlik düzeyine erişmişlerdir. Refah düzeyini yükseltme yolunda ilerleyen bir ülke olarak KOBİ lerin teknolojik düzeylerinin yükseltilmesi, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmalarına olanak sağlanması, girişimci ve yaratıcı düşüncelere dinamizim kazandırılması için KOSGEB çalışanları olarak ülkemizin kıt kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak KOBİ lere hizmet ve destek vermenin mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bayram MECİT Başkan V. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 1.FİZİKSEL YAPI.... ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 II. AMAÇ VE HEDEFLER... A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER... 3 C. DİĞER HUSUSLAR... 5 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 8 A. MALİ BİLGİLER... 8 B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Proje Çalışmaları Yönetim Destekleyici Çalışmalar Planlama ve Koordinasyon Çalışmaları KOBİ leri Avrupa Birliği İle Buluşturma Çabaları Eşleştirme Merkezleri Kurulumu ve İşletilmesine Yönelik Faaliyetler KOBİ leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve İşbirliği Geliştirme Çalışmaları KOBİ lere Yönelik Bilişim ve Elektronik Ticaret Çalışmaları KOBİ leri Teknolojik Yeniliklerle Buluşturma Çalışmaları KOBİ ler İçin Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Çalışmaları KOBİ lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları Girişimciliği Geliştirme Çabaları KOBİ lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik Araştırmalar KOBİ ler İçin Eğitim ve Danışmanlık Çalışmaları KOBİ ler İçin Finansman Desteği Çalışmaları Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...00 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

5 FAALİYET RAPOR UNDA YER ALAN TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1: KOSGEB E AİT TAŞINMAZLAR TABLOSU... 3 TABLO : FİZİKİ KAYNAKLAR TABLOSU... 9 TABLO 3 : İNSAN KAYNAKLARI TABLOSU TABLO 4 : KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI VE HEDEFLERI TABLOSU... 3 TABLO 5 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN KOBİ TANIMI TABLOSU... 6 TABLO 6: İŞLETMELERIN SEKTÖREL DAĞILIMI TABLOSU... 6 TABLO 7 : İMALAT SANAYİNDEKİ İŞLETMELERİN ÖLÇEKLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU... 7 TABLO 8 : HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR... 8 TABLO 9: DİĞER ALACAKLAR... 9 TABLO 10: STOKLAR TABLO 11: DİĞER DÖNEN VARLIKLAR TABLO 1: DİĞER ALACAKLAR TABLO 13:İŞTİRAKLER... 3 TABLO 14: MADDİ DURAN VARLİKLAR... 3 TABLO 15: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TABLO 16: DIĞER BORÇLAR TABLO 17: ALINAN AVANSLAR TABLO 18: ÖDENECEK VERGI VE FONLAR TABLO 19: ÖZKAYNAKLAR TABLO 0: GEÇİCİ MİZAN TABLO 1: KESİN MİZAN TABLO : FAALİYET SONUÇLARI TABLO 3: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLO 4: BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLO 5: 364 SAYILI KANUN'NUN 14. MADDESİ GEREĞİNCE KOSGEB BÜTÇE KAYNAKLARININ GERÇEKLEŞME DURUMU TABLO 6: BÜTÇE GİDERLERİ...98 TABLO 7: KESİN HESAP CETVELİ TABLO 8: BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 9: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 30 : BÜTÇE GELIRLERI KESIN HESAP İCMALI TABLO 31: DESTEKLER HARCAMA TABLO 3 :KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 006 YILI BİLANÇOSU TABLO 33: FAALIYET VE PROJE BILGILERI TABLO 34: PROJELER ÇALIŞMALARI TABLO 35 :YÖNETİM DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR TABLO 36: PLANLAMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI TABLO 37: KOBİ LERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE BULUŞTURMA ÇABALARI TABLO 38: EŞLEŞTİRME MERKEZLERİ KURULUMU VE İŞLETİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER TABLO 39: KOBİ LERİ BİLİNÇLENDİRME BİLGİLENDİRME VE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 40: KOBİ LERE YÖNELİK BİLİŞİM VE ELEKTRONİK TİCARET ÇALIŞMALARI TABLO 41: KOBİ LERİ TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE BULUŞTURMA ÇALIŞMALARI TABLO 4: KOBİ LER İÇİN PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 43: KOBİ LERE YÖNELİK BÖLGESEL KALKINMA ÇABALARI TABLO 44: GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLO 45: KOBİ LERE YÖNELİK EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TABLO 46: KOBİ LER İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI TABLO 47: KOBİ LER İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ ÇALIŞMALARI TABLO 48: 006 YILI DESTEK HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER TABLO 49: 006 YILI DESTEK BİLGİLERİ TABLOSU FAALİYET RAPOR UNDA YER ALAN ŞEMALAR LİSTESİ Şema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması...11 Şema : KOSGEB Organizasyon Şeması.15 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

6 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Gücünü sanayici ve girişimciden alan kuruluşumuzun hizmet politikası; liderlik anlayışı,tüm çalışanlarının katılımı ve sürekli iyileştirmeyle etkili hizmet sağlayarak çalışanlarını ve hedef kitlesini memnun etmektir. Oluşturduğu güven ortamında; hizmet farkını hissettirerek ve birlikte gelişmenin mutluluğunu yaşayarak sanayicisinin küresel rekabette var olmasını sağlayacaktır. VİZYONUMUZ: Küçük işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak kararları geliştirmek ve desteklemek; her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak; pazar ve teknoloji yönelimli, katma değeri yüksek üretim alanlarında yeni iş imkanları oluşturmak; girişimcilik ortamlarını hazırlamak ve bu faaliyetlerini belirlenmiş program hedefleri doğrultusunda, planlanan öncelikler çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirmeyi ana ilke olarak benimseyerek uluslararası nitelikte bir kuruluş olmaktır yıllarını kapsayan stratejik planda benimsenen misyonumuz ve vizyonumuz ayrıca aşağıda verilmiştir. MİSYON Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğru öngören, kaliteli ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi özümseyen,geliştiren ve yenilikçi/yaratıcı düşünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüştüren, uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için güçlü işbirlikleriyle destek ve hizmetler sunmaktır. VİZYON Ülkemiz küçük ve orta ölçekli işletmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını sağlayan öncü bir kurum olmak B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 364 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresinin Kurulması Hakkında Kanunun 4. maddesinde KOSGEB Görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 1

7 getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak, İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.FİZİKSEL YAPI İdare Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına ait taşınmazlar bilgilerini ve fiziki kaynaklarını içeren tablolar aşağıda verilmiştir. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU

8 Tablo 1: KOSGEB e Ait Taşınmazlar Tablosu BİRİM ADI KOSGEB BAŞKANLIĞI VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERE AİT TAŞINMAZLARIN BİLGİSİ TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ 1.Başkanlık Tandogan Bina 600 MKEK ,7.Başkanlık Necatibey Bina 500 Türk Patent 3000 Enstitüsü 3.Başkanlık Mamak Bina KOSGEB 4.Başkanlık Akköprü Arsa 8096 KOSGEB 5.Sincan İGEM Arsa 1141 KOSGEB Bina 1900 KOSGEB 1141,00 (1984 Yılı ) 14717,10 (KOSGEB yaptırmıştır) ,00 KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI Yıllık üfe oranında PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ Katılım payı ödenmekte KULLANIM SÜRESİ (Yıl) 6.OSTİM İGEM Bina Ostim Organize Sanayi Bölge Bedelsiz 30 Müdürlüğü 7.Siteler İGEM Bina Gerçek Kişi ÜFE 4688,80 + Yılık Stopaj Ortalama Bina ODTÜ Bedelsiz 5 8.ODTÜ TEKMER Bina Teknokent ODTÜ Bedelsiz 5 9.Hacettepe Üniversitesi TEKMER 10.Ankara Üniversitesi TEKMER Bina Hacettepe Üniversitesi Bina Ankara Üniversitesi Bedelsiz 0 Bedelsiz 15 HİBE KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 3

9 11.Gebze TEKMER BİRİM ADI 1.Gebze İGEM YTE 13.Erciyes Üniversitesi TEKMER 14.Ege Üniversitesi TEKMER 15.İstanbul Boğaziçi Üniversitesi TEKMER 16.İstanbul Teknik Üniversitesi TEKMER TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bina GYTE Rektörlüğü Bedelsiz 10 Prefabrik Bina 00 Ek Hizmet Binası 58 Eğitim Salonu 65 Bedelsiz Arsa Kocaeli Gebze Şekerpınarı Bina 1000 Erciyes Üniversitesi Bedelsiz Süresiz (3 yılda bir görüşülmek üzere) Ofis 30 Ege Üniversitesi Bedelsiz Süresiz Bina Boğaziçi Üniversitesi Bedelsiz 10 Bina 3600 İTÜ Rektörlüğü Bedelsiz Süresiz HİBE 17.İstanbul Üniversitesi TEKMER Bina Bina KOSGEB'e ait arsa İstanbul Üniversitesine ait ,35 + KDV'ye yaptırılmış Arsa bedelsiz Süresiz 18.İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Bina Yıldız Teknik Üniversitesi 19.Gaziantep TEKMER Bina 1040 Gaziantep Üniversitesi Bedelsiz 10 Bedelsiz 0 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 4

10 BİRİM ADI 0.Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKMER 1.Pamukkale Üniversitesi TEKMER.Gazi Üniversitesi TEKMER 3.Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER 4.Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER 5.Dokuz Eylül Üniversitesi TEKMER TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) Bina 600 Bina 90 KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bedelsiz Süresiz Bedelsiz Yeni bina yapılana kadar Bina 700 Gazi Üniversitesi Bedelsiz 0 Bina 000 Bina 400 Bina 400 Süleyman Demirel Üniversitesi Konya Selçuk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 6.Aydın İGEM Bina 50 Aydın Ticaret Borsası 7.İstanbul İkitelli Bina 700 Bina KOSGEB'e İGEM ait arsa ESKOOP - İstanbul İkitelli San.Sit. ait BSGM 8.İstanbul İMES Arsa 3097 S:S İst.Madeni İGEM Eşya Sanatları - İstanbul İMES Küçük Sanayi BSGM Sitesi Yapı Koop. Bina KOSGEB ,55.- YTL.yapım bedeli Bedelsiz 0 Bedelsiz 0 Bedelsiz Süresiz Bedelsiz 7 Bedelsiz 49 HİBE 5 intifa hakkı KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 5

11 BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) 9.Zonguldak BSGM Bina KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU Hazine (Milli Emlak Müdürlüğü) 30.Erzurum BSGM Bina KOSGEB 31.Kayseri İGEM Bina Bursa İGEM-Bursa BSGM Bina Trabzon İGEM Bina 560 İmam Gazali Camii Vakfı KOSGEB (Arsa Nilüfer Belediyesine ait) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ ,45 (Yapım Bedeli) KİRALIK 7000 YILLIK ARTIŞ ORANI ÜFE (3 yılda bir) 1.684,00 ÜFE 1.510,00 ÜFE ,3 ÜFE PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) HİBE 34.Samsun İGEM Bina KOSGEB (Organize Sanayi Müteşebbis Heyetince arsa bedelsiz olarak tahsis edilmiştir) Arsa bedelsiz 35.Kahramanmaraş İGEM Bina 170 Kahramanmaraş Ticaret Borsası Bedelsiz İzmir İGEM-İzmir BSGM Bina 500 Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Bedelsiz Süresiz KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 6

12 SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) HİBE 37.Adana İGEM-Adana BSGM Bina 45 SS.Adana Metal İşleri Küçük San.Sit. Yapı Koop. Başkanlığı Bedelsiz 0 Tarla Adana İGEM Hibe 38.Eskişehir İGEM Bina 00 Sanayi Odası Bedelsiz Karşılıklı görüşme ile 39.Malatya BSGM Bina 370 Malatya 1.OSB Müdürlüğü Bedelsiz 0 40.Nevşehir BSGM Bina S.S. Nevşehir Lale Küçük Sanayi Yaptıma Koop. Bedelsiz Çorum BSGM Bina OSB Bedelsiz 50 İŞGEM 19ha890m 8116 KOSGEB Bedelsiz 4.Van BSGM Hizmet Binası 700 Van Küçük Sanayi Sitesi Koop. 005 yılı ylı 340 Arsa KOSGEB Bedelsiz 43.Şanlıurfa İGEM Bina KOSGEB 44.Konya İGEM-Konya BÜSAN Yapı Bina Bedelsiz Süresiz BSGM Koop. Türkiye İş Bina ,4 ÜFE Kurumu 45.Denizli İGEM Bina 3 Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tüfe Bedelsiz Süresiz KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 7

13 BİRİM ADI TAŞINMAZIN CİNSİ AÇIK KULLANIM ALANI (m) KAPALI KULLANIM ALANI (m) KİME AİT OLDUĞU 46.İstanbul İkitelli İGEM - İstanbul İkitelli Bina 500 KOSGEB BSGM 47.Eskişehir BSGM Bina 384 Bina KOSGEB ait (Arsa Eskişehir OSB) 48.Gaziantep İGEM Bina KOSGEB 49.Mersin İGEM Bina Mersin Sanayi Odası SATINALMA,KİRALAMA,HİBE VEYA PROTOKOL SATINALMA BEDELİ YILLIK BEDELİ ,7 KİRALIK YILLIK ARTIŞ ORANI PROTOKOL İLE KULLANIM BEDELLİ (TUTARI) / BEDELSİZ KULLANIM SÜRESİ (Yıl) Bedelsiz 49 HİBE KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 8

14 Tablo : Fiziki Kaynaklar Tablosu SIRA NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ VE MODELİ BULUNDUĞU MERKEZ ARACIN MÜLKİYET DURUMU 1 01 GZC 707 Renault Megane 005 Adana BSGM Kiralık 01 AC 680 Renault 1 TSW 1991 Adana İGEM Resmi 3 06 AY 8588 Renault Megane 006 Ankara Hacettepe Üniversitesi TEKMER Kiralık 4 06 AF 818 Renault Megane 004 Ankara ODTÜ TEKMER Kiralık 5 06 M 7657 Peugeot J9 Minibüs 1988 Ankara ODTÜ TEKMER Resmi 6 06 FRU 15 Peugeot J9 Minibüs 199 Ankara Sincan İGEM Resmi 7 06 AR 873 Renault Megane 005 Ankara Sincan İGEM Kiralık 8 06 AS 8798 Renault Megane 005 Ankara Siteler İGEM Kiralık 9 06 AY 8590 Renault Megane 006 Ankara Üniversitesi TEKMER Kiralık 10 0 D 0050 Renault Megane 005 Aydın İGEM Kiralık FRU 71 Renault 1 TSW 199 Başkanlık Resmi 1 06 FRU 69 Renault Broadway 199 Başkanlık Resmi 13 7 KE 36 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi LAS 7 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi FRZ 66 Peugeot J9 Minibüs 199 Başkanlık Resmi AJ 9434 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık AK 7816 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık AK 8591 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık AF 8190 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 0 06 AF 807 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 1 06 AR 6739 Renault Megane 005 Başkanlık Kiralık 06 AF 8191 Renault Megane 004 Başkanlık Kiralık 3 06 AK 706 Renault Megane 005 Başkanlık Kiralık 4 06 AY 8589 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık 5 6 SN 334 Renault Megane 006 Başkanlık Kiralık 6 Başkanlık Kiralık 7 6 SP 570 Renault Megane 006 Bursa BSGM Kiralık 8 16 E 11 Renault 1 Toros Bursa İGEM Resmi 9 19 DT 869 Peugeot J9 Minibüs 1989 Çorum BSGM Resmi AL 3746 Renault Megane 004 Çorum BSGM Kiralık 31 0 ZY 965 Renault Megane 004 Denizli İGEM Kiralık 3 0 EV 593 Renault Megane 005 Denizli Pamukkale Üniversitesi TEKMER Kiralık 33 5 AF 665 Renault 1 TSW 199 Erzurum BSGM Resmi 34 Eskişehir İGEM Kiralık 35 6 DA 71 Renault 1 TSW 199 Eskişehir İGEM Resmi JF 487 Renault Megane 006 Gaziantep BSGM (LAB.) Kiralık 37 7 KZ 07 Renault 1 TSW 1991 Gaziantep BSGM (LAB.) Resmi 38 7 ET 711 Peugeot J9 Minibüs 1991 Gaziantep İGEM Resmi JG 649 Renault Megane 006 Gaziantep İGEM Kiralık EEJ 48 Renault Megane 004 Gebze İGEM Kiralık DF 6195 Renault Megane 004 Gebze Y.T.E. TEKMER Kiralık 4 06 AL 937 Renault Megane 004 İstanbul Boğaziçi Üniversitesi TEKMER Kiralık BB 068 Renault Megane 005 İstanbul İkitelli BSGM Kiralık KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 9

15 SIRA NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ VE MODELİ BULUNDUĞU MERKEZ ARACIN MÜLKİYET DURUMU DK 578 Renault Megane 005 İstanbul İkitelli İGEM Kiralık AL 935 Renault Megane 005 İstanbul İMES BSGM Kiralık AL 936 Renault Megane 005 İstanbul İMES İGEM Kiralık YTZ 69 Fiat-Albea AIY 61 Renault 1 TSW DK 580 Renault Megane 005 İstanbul Teknik Üniversitesi TEKMER İstanbul Üniversitesi TEKMER İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi TEKMER Kiralık Resmi Kiralık EIG 4 Renault Megane 004 İzmir BSGM Kiralık EPZ 56 Renault Megane EKD 6 Renault Megane 004 İzmir Dokuz Eylül ÜniversitesiTEKMER İzmir Ege Üniversitesi TEKMER Kiralık Kiralık EPS 14 Renault Megane 004 İzmir İGEM Kiralık KH 616 Renault Megane 006 Kahramanmaraş İGEM Hibe AK 0673 Transit Connect TDDİ Kahramanmaraş İGEM Hibe AJ 3649 Transit Connect TDDİ Kahramanmaraş İGEM Hibe AZJ 16 Renault 1 TSW 199 Kayseri Erciyes Üniversitesi TEKMER Resmi PL 413 Renault Megane 005 Kayseri İGEM Kiralık JF 489 Renault Megane 006 Konya BSGM Kiralık JF 488 Renault Megane 006 Konya İGEM Kiralık 61 4 AV 45 Peugeot J9 Minibüs 1991 Konya İGEM Resmi 6 44 ED 06 Toyota 005 Malatya BSGM Kiralık SU 504 Renault Megane 006 Mersin İGEM Kiralık DR 774 Fiat Punto 006 Nevşehir BSGM Kiralık K 7697 Renault Megane 005 Ordu BSGM Kiralık EAM 7 Peugeot J9 Minibüs 1991 OSTİM İGEM Resmi FRU 68 Renault 1 TSW 199 OSTİM İGEM Resmi AL 00 Renault Megane 004 OSTİM İGEM Kiralık KGM 30 Renault Megane 005 Samsun İGEM Kiralık VP 773 Renault Megane 006 Şanlıurfa İGEM Kiralık TC 007 Toyota Corolla 006 Trabzon İGEM Kiralık 7 61 DS 363 Renault Megane 005 Trabzon K.T.Ü. TEKMER Kiralık DF 9351 Ford Focus Van BSGM Kiralık AF 819 Renault Megane 004 Zonguldak BSGM Kiralık RESMİ ARAÇ =1 KİRALIK ARAÇ =53 TOPLAM=74 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 10

16 . ÖRGÜT YAPISI İdare Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet Merkezlerimizin Türkiye genelinde dağılımlarını gösteren, KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması ve KOSGEB Organizasyon Şeması aşağıda yer almaktadır. Şema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı Şeması İGEM 0 Adet TEKMER 0 Adet BSGM 15 Adet SİNERJİ ODAĞI 73 Adet KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 11

17 KOSGEB Organizasyon Yapısı 1 Nisan 1990 tarihinde 364 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB in organları şunlardır; Genel Kurul İcra Komitesi Başkanlık KOSGEB Genel Kurulu; Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı nın başkanlığında toplanır. Genel Kurul Üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Meslek Kuruluşları üst düzey temsilcileri (TOBB, TESK, TMMOB, TOSYÖV, Meslek ve Sanayi Odaları) Kamu Kuruluşları üst düzey yetkilileri (DPT, Hazine, TSE, MPM, TÜBİTAK vb.) İlgili Banka Genel Müdürleri Üniversite Temsilcileri nden oluşur. KOSGEB İcra Komitesi ise; Sanayi ve Ticaret Bakanı Başkanlığında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı TOBB Başkanı TESK Başkanı Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü TÜBİTAK Başkanı KOSGEB Başkanı ndan oluşmaktadır. İcra Komitesi, İcra Komitesi Başkanı nın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 1

18 KOSGEB Başkanlığının birimleri ise aşağıda verilmiştir; Başkanlık İdare Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan Danışmanı Hukuk Danışmanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Süreç Danışmanı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü Bütçe ve Performans Müdürlüğü İç Kontrol Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dış İlişkiler Koordinasyon Daire Başkanlığı Dünya Türk İşadamları ile Koordinasyon Müdürlüğü AB ve Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü Teknoloji Destek Süreçleri Grubu Bilgi Sistemleri ve E- Ticaret Süreçleri Grubu Kalite Danışmanlığı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 13

19 Basın Yayın Danışmanlığı Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkezi Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi Girişimciliği Geliştirme Merkezi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Finansman Merkezi KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkezi Ankara Avrupa Bilgi Merkezi Uygulama Merkezleri İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlükleri (İGEM) Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER) Bölge Sanayi Geliştirme Merkez Müdürlükleri (BSGMM) KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 14

20 Şema : KOSGEB Organizasyon Şeması KOSGEB GENEL KURULU KOSGEB İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI BAŞKAN DANIŞMANLARI HUKUK DANIŞMANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI ÖZEL BÜRO KALEM YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ DIŞ DIŞİLİŞKİLER KOOR. DAİRESİ GRUBUBŞK. Dünya Dünya Türk Türk İş İle İş. Koor. İle Koor. Müd. Md. BAŞKAN YARDIMCISI AB AB ve ve Ulus. Ulus. Kuruluş Kuruluş. Koor. Koor. Müd. Md. BASIN YAYIN DANIŞMANLIĞI KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MERKEZİ BAŞKAN YARDIMCISI SÜREÇ DANIŞMANLARI PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEKMER LER ANKARA AVRUPA BİLGİ MERKEZİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İGEM LER SİNERJİ ODAKLARI BSGM LER TEKNOLOJİ DESTEK SÜREÇLERİ GRUBU TOBB KOSGEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE DANIŞMANLIĞI EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ FİNANSMAN MERKEZİ STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER DAİRE BŞK. DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜD. İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD. BİLGİ SİSTEMLERİ VE E-TİCARET SÜREÇLERİ GRUBU İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 15

21 3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR KOSGEB 003 yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) bilgilerinin kayıt altına alınması ve onlara Stratejik Planlama Kültürü kazandırılması amacına yönelik çeşitli yazılımları uygulamaya almıştır. KOSGEB hedef kitlesini oluşturan işletmeler, geliştirilen yazılımlar ile 3 yıllık bir döneme ilişkin Stratejik Yol Haritalarını internet ortamında hazırlayabilir duruma gelmişler ve bu planlar KOSGEB desteklerinin sağlanmasında temel kriter olarak uygulamaya alınmıştır. Geliştirilen yazılımlar ile, hedef kitleden toplanan bilgiler, KOBİ Politikalarının şekillendirilmesinde temel kaynak olarak kullanılır duruma gelmiştir. Veri güvenliğinin sağlanması için tüm KOSGEB Merkezleri arasına VPN (Sanal Özel Ağ) bağlantısı kurulmuş ve sistemin işletilmesi için gerekli sunucu altyapısı oluşturulmuştur. Hedef kitlemiz olan işletmelerin faaliyet alanlarına göre Avrupa Standartlarında NACE Kodlarıyla sınıflandırılması tamamlanmıştır. Elektronik imzanın kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. KOSGEB de bilgi sistemleri donanımı açısından her çalışana birer bilgisayar tahsis edilmiş ve iş süreçlerinin bilgisayar ortamında otomasyona alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 16

22 4.İNSAN KAYNAKLARI İdare Başkanlığımızın dönemindeki insan kaynakları ile 007 yılı tahminlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 3 : İnsan Kaynakları Tablosu Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giriş ve Çıkış Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giriş ve Çıkış 007 Kişi Kişi Kişi Yılbaşı mevcudu Yılbaşı mevcudu 655 Yıl içinde giren - Yıl içinde giren 00 Yıl içinde çıkan (-) Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu mevcudu Yıl sonu mevcudu 855 Giriş şekli Giriş şekli Kişi Kişi Kişi Açıktan tayin - Açıktan tayin Naklen tayin Naklen tayin Askerlik dönüşü Askerlik dönüşü Toplam - - Toplam - Ayrılış nedenleri Ayrılış nedenleri 007 Kişi Kişi Kişi İstifa 6 3 İstifa Başka kuruluşa nakil - - Başka kuruluşa nakil - Askerlik - - Askerlik - İşten çıkarma 1 İşten çıkarma - Sözleşmenin yenilenmemesi Sözleşmenin yenilenmemesi Emeklilik 7 8 Emeklilik 3 Ölüm Ölüm Toplam Toplam 5 Öğrenim durumu Öğrenim durumu 007 Kişi Kişi Kişi 1- Yüksek Yüksek Lise Lise Ortaokul Ortaokul İlkokul İlkokul 6 Toplam Toplam 855 KOSGEB 006 YILI FAALİYET RAPORU 17

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2017 KASIM KONYA 1 SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2 GENEL BİLGİ 3 GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler 4 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ Mehmet ÖĞÜT EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ 10 Haziran 2009 ANKARA SUNUMUN ÇERÇEVESİ KOBİLER KOSGEB

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL 2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KOBİ PROJE II. TEMATİK PROJE III. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ 1 I- YASAL DÜZENLEMELER Kosgeb (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 20.4.1990 gün ve

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER

DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER 2012 2015 GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı