DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ"

Transkript

1 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

2 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden biri olan süreklilik ilkesinin gereğidir. Ancak, faaliyetinin sınırsız olduğunu kabul ettiğimiz iģletmelerin faaliyet süreleri belirli dönemlere ayrılır ve bu dönemler itibarıyla dönem sonuçları çıkarılır ki bu da muhasebenin dönemsellik ilkesidir.

3 3 Genel olarak aksi belirtilmemiģse- iģletmelerin faaliyet dönemleri takvim yılı esasına göre dönemlere ayrılır. Bir baģka deyiģle faaliyet ömrünün sınırsız olduğunu kabul ettiğimiz iģletmelerin faaliyet dönemleri aksi belirtilmemiģse- 1 Ocak ta baģlar ve 31 Aralık günü sona erer. Faaliyet dönemlerinin son günü olan 31 Aralık günü iģletmelerin XX XX faaliyet dönemine iliģkin kar/zararı ile 31 Aralık tarihindeki varlıkları, borçları tespit edilerek raporlanır. Raporlama sırasında kar/zararın hangi esaslara göre tespit edileceği, varlık ve borçların nasıl değerleneceği dönem sonu iģlemlerinin en temel sorunudur.

4 4 Türkiye de halen yürürlükte olan mevzuata göre, tüm iģletmeler dönem sonu iģlemlerini Vergi Usul Kanunu nun değerleme hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Yine kar/zarar tespiti de Gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki hükümlere uygun olarak tespit edilmek zorundadır. Raporlama sürecinde uygulanacak muhasebe kuralları ise, Tek Düzen Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile kurallara bağlanmıģtır.

5 5 Dönem Sonunda Yapılan ĠĢlemler Dönem sonu iģlemleri aģağıdaki sıraya göre yapılır: Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması KapanıĢ Kayıtlarının Yapılması

6 6 Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi: Bu aģama yıl içindeki muhasebe kayıtları sonucu ortaya çıkan muhasebe verilerinden alınacak bir mizandır. Envanter iģlemleri öncesinde iģletmedeki mevcut ve borçların sadece muhasebe kayıtlarından tespiti anlamını taģır.

7 7 Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması: Envanter, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir Ģekilde müfredatlı olarak tespit etmektedir.

8 8 Her tacir, ticari iģletmesinin açılıģında, taģınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir Ģekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. Tacir açılıģtan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya baģka bir kanuni terimle hesap yılı on iki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir iģletme faaliyetinin akıģına uygun düģen süre içinde çıkarılır.

9 Yukarıya alınan ve Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinden de anlaģılacağı üzere, envanter fiziki bir sayım olup, mevcut ve alacaklar ile borçların miktar olarak tespit edilmesi içindir. Burada esas olan fiziki sayımdır. Bu sayımın sonunda muhasebe verileri ile karģılaģtırma yapılmalı ve eksik veya fazlalıklar tespit edilmelidir. 9

10 10 Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemlerini Yapılması: Fiziki sayım sonucu elde edilecek miktarların parasal değerleri her kalemin Vergi usul Kanununda yazan kendi değerleme ölçüsüne göre daha sonra tespit edilir ve dönem sonu muhasebe kayıtlarında gereken düzeltmeler yapılır.

11 11 Kesin Mizanın Düzenlenmesi: Envanter sonuçlarına göre muhasebede gereken düzeltme ve değerleme iģlemleri yapıldıktan sonra envanter sonuçları ile uyumlu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemesi yapılmıģ sonuçların bulunduğu muhasebe kayıtlarında bu kez kesin mizan alınması iģlemidir.

12 12 Finansal Tabloların Hazırlanması: Kesin mizan üzerinden kar/zarar hesaplarının kapatılması ve kar/zararın bilanço hesaplarına aktarılması sonrasında Gelir Tablosu ve Bilanço ile diğer Finansal Tablolar hazırlanır.

13 13 KapanıĢ Kayıtlarının yapılması: Finansal tabloların hazırlanmasından sonra ertesi yıla devretmek üzere tüm hesaplar ters kayıtla kapatılarak muhasebe iģlemleri sonlandırılır. Envanter iģlemlerinin yapılması sonrasında mevcut ve alacaklar ile borçlar üzerinde yapılan değerleme iģlemlerinde aģağıdaki değerleme ölçülerinden uygun olanı kullanılır. Hangi iktisadi kıymet için hangi değerleme ölçüsünün kullanılacağı Vergi Usul Kanunu nda hüküm altına alınmıģtır.

14 14 DEĞERLEME NEDĠR: ĠĢletmenin vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaģılacağı üzerine, Vergi Usul Kanunu gereğince yapılan değerleme iģlemleri esas olarak vergi matrahını tespit edilmesi amacına yöneliktir.

15 15 Vergi Usul Kanunu nda belirtilen değerleme ölçüleri aģağıda sıralanmıģtır: Değerleme Ölçüleri VUK Maliyet bedeli 262. md Borsa rayici 263. md Tasarruf değeri 264. md Mukayyet değeri 265.md Ġtibari değer 266.md Rayiç bedel Mükerrer 266.md Emsal bedeli ve ücreti 267.md Mükellefçe tahmin olunacak bedel Geçici md. 5 Tapu siciline kayıtlı bedel 296.md Vergi Değeri 268.md

16 16 DEĞERLEME ÖLÇÜLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ KIYMETLERE UYGULANMASI: KASA HESABI Kasa mevcutları ĠTĠBARĠ kıymetleri ile değerlenir. Ġtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

17 17 Doğal olarak daima borç bakiyesi vermesi beklenir. Ancak çeģitli nedenlerle alacak bakiyesi vermesi halinde muhasebe kayıtlarının vergi matrahının tespitine imkan sağlamasının mümkün olmadığı varsayımı ile Vergi usul Kanunu nun 30/4 maddesi gereğince re sen takdir nedeni olur. Fiili envanter ile muhasebe kayıtları arasında fark çıkması halinde farkın nedeni anlaģılıncaya kadar aģağıdaki muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir.

18 18 -Kasa sayım fazlası: 31/12/201X 100 KASA XXX 397 KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 31/12/201X 397 KASA SAYIM VE TESELLUM FAZ. XXX 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GEL. VE KAR. XXX (Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir.)

19 19 -Kasa sayım noksanı: 31/12/201X 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX 100 KASA XXX 31/12/201X 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR XXX 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI XXX (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir.)

20 20 Kasada mevcut Döviz tutarının Değerlemesi: ĠĢletmede mevcut dövizli borç ve alacakların Borsa Rayici ile değerlemesi esastır. Ancak, Ülkemizde henüz organize bir döviz borsası bulunmadığından değerlemede uygulanacak döviz kuru, Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Kasada döviz cinsinde bir efektif bulunması halinde; söz konusu döviz ait olduğu para birimi için saptanan EFEKTĠF döviz kuru ile değerlenir.

21 21 31/12/201X 100 EURO KASA XXX 646 KAMBĠYO KARLARI XXX (Kambiyo Karı OluĢması) 31/12/201X 656 KAMBĠYO ZARARLARI XXX 100 EURO KASA XXX (Kambiyo Zararı OluĢması)

22 22 Kasada Normalin Üstünde Para Bulunması: ÇeĢitli nedenlerle iģletmelerde normalin çok üstünde kasa bakiyesi görünebilir. Bu tutarın gerçekten var olması çok istisnai ve baģka bir sonuç doğuran bir durum olmakla birlikte genellikle bu tutarların iģletmenin kasasında olmadığı da bir gerçektir. Böyle durumlarda vergisel bir sorunla karģılaģmamak için fazla paranın iģletme sahiplerine mal edilmesi ve normalin üstündeki kasa bakiyelerine adat uygulaması yaparak faiz iģletilmesi gerekir. Hesaplanan faiz tutarının fatura edilmesi ve faturaya KDV uygulanması da zorunluluktur.

23 23 Adat Uygulaması: Kasada normalin üzerinde TL cinsinden para bulunması, üzerinde bir faiz oranı yazmayan TL alacak ve/veya borç senetlerine ya da ileri vadeli alınan ve/veya verilen TL çeklere reeskont uygulamasında uygulanacak faiz oranı TC Merkez Bankası tarafından ilan edilen avans iģlemlerinde uygulanacak faiz oranı üzerinden hesaplanır.

24 24 Uygulanacak faiz oranları aģağıdadır: den itibaren, reeskont iģlemlerinde % 9, avans ĠĢlemlerinde %10, den itibaren, reeskont iģlemlerinde % 10,25, avans ĠĢlemlerinde %11, den itibaren, reeskont iģlemlerinde % 9,50, avans ĠĢlemlerinde %11, den itibaren, reeskont iģlemlerinde %13,50, avans ĠĢlemlerinde %13,75 Reeskont hesaplamasında kullanılacak hesaplama formülü aģağıdadır: Faiz= A x N x T 360 x 100

25 25 ALINAN VE VERĠLEN ÇEKLER HESAPLARI Çekler Ġtibari Değeri ile değerlenir. Alınan vadeli çeklerin sene sonu bakiyesi, mali tabloların doğru bilgiler içermesi açısından aģağıdaki hesaplara virman edilmelidir. Çünkü çekler hazır değerler hesap grubunda raporlanır, oysa vadeli çekin vadesinden önce hazır değer olması söz konusu olamaz. Ticari nitelikli olanlar = 121 ALACAK SENETLERĠ Ticari nitelikli olmayanlar = 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR Verilen çeklerin sene sonu bakiyesi Ticari nitelikli olanlar = 321 BORÇ SENETLERĠ Ticari nitelikli olmayanlar = 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Dövizli çekler yıl sonunda Maliye Bakanlığınca belirlenen döviz alıģ kuru üzerinden değerlenir.

26 26 Dövizli Çekler Hesabının Değerlemesi: 31/12/201X EURO ÇEKLERĠ XXX 646 KAMBĠYO KARLARI XXX (Kambiyo Karı OluĢması) 31/12/201X 656 KAMBĠYO ZARARLARI XXX EURO ÇEKLERĠ XXX (Kambiyo Zararı OluĢması) Döviz cinsinden düzenlenen çek ve senetlere reeskont, -eğer üzerinde bir faiz oranı belirtilmemiģse- Londra Bankalararası Faiz Oranı (LIBOR) üzerinden hesaplanır.

27 27 BANKALAR HESABI Bankalar hesabının envanteri yapılırken öncelikle bankalar hesabı ile ilgili yanlıģ ve eksik kayıtların düzeltilmesi yapılarak muhasebe kayıtlarının banka ekstreleri ile uyumu sağlanır. Banka hesabında TL ve döviz cinsinden paralar tutulduğu için TL cinsinden kıymetler mukayyet değerle, döviz cinsinden değerler ise, Maliye Bakanlığı nca yayımlanan ilgili döviz alıģ kuru ile değerlenirler. Bankalarda bulunan yabancı para mevcutlarının dönem sonunda mutlaka değerleme iģlemi yapılarak oluģan kur farklarının ilgili hesaplara alınması gerekir.

28 28 -Kambiyo Karı oluģması: 31/12/201X XYZ BANKASI (EURO) XXX 646 KAMBĠYO KARLARI XXX -Kambiyo Zararı oluģması: 31/12/201X 656 KAMBĠYO ZARARLARI XXX XYZ BANKASI (EURO) XXX Mevduat ve Kredi sözleģmelerine dayanan alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.

29 29 AĢağıdaki örnek, vadesi dönem sonunu aģan vadeli mevduatın henüz elde edilmemiģ faiz gelirinin nasıl hesaplanacağına iliģkindir. Hesap Borç Alacak Borç Bakiyesi XYZ Bankası , , , XYZ Bankası Vadeli ,00 0, , ABC Bankası Vadeli ,00 0, ,00

30 30 Faiz Anapara BaĢlangıç Vade 'e Kalan Gün BitiĢ Vade Toplam Gün Vade Sonu Tutar Oranı VUK Faizi , , , , , ,67

31 31 Faiz= A x N x T X 9 X 82 = 2.460, x X 8 X 41 = 546,

32 32 Hesaplanan faizin gelir kaydı ise aģağıdaki Ģekilde muhasebeleģtirilir: 31/12/201X 181 GELĠR TAHAKKUKLARI 3.006, FAĠZ GELĠRLERĠ 3.006,67

33 33 Tahakkuk ettirilen bu faiz geliri, Kurumlar Vergisi beyannamesi verme süresinin son gününe kadar fiilen elde edilmiģse, faiz gelirinden banka tarafından yapılan vergi stopajının da kurum beyannamesinde ödenecek vergiden mahsup edilmesi mümkündür. Kurumlar vergisi beyannamesinin verme süresinin son gününden sonraya sarkan vadeli mevduatlarda ise, raporlama döneminde isabet eden faizden yapılacak vergi stopajının dönem kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu mümkün değildir.

34 34 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Bu hesap en çok kredi kartı sliplerinin muhasebeleģtirilmesinde kullanılmaktadır. Kredi kartı mukabili satıģ bedeli iģletmenin hesabına hemen geçilecek ise, kredi kartı slip tutarı 108 DĠĞER HAZIR DEĞER hesabına satıģ bedeli, banka ile yapılan sözleģme gereği belli bir süre sonra hesaba geçecekse 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR hesabına kaydedilir.

35 35 MENKUL KIYMETLER Faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değiģmelerinden yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi finansal araçlardır. Kimi -tahvil gibi- dönem sonunda sabit bir getiriyi garanti eden, kimi hisse senedi gibi- dönem sonunda herhangi bir getiri garanti etmeyen belki de satıldığında zarar ettirebilecek menkul kıymet türleri vardır. Bunların bir kısmı organize bir borsada iģlem görür -BĠST gibi- kiminin iģlem gördüğü bir borsa yoktur.

36 36 Birbirinden farklı cins ve özellikteki bu menkul kıymetlerin değerlemesi de birbirinden farklı değerleme hükümlerine tabi olmaktadır. ĠĢte bu nedenle Menkul Kıymetler özeliklerine göre; Borsa Rayici AlıĢ Bedeli Kıst getiri ölçütü (Kar Ġlaveli AlıĢ Bedeli) yöntemlerinden biri ile değerlemeye tabi tutulur.

37 37 Borsada iģlem görüyor olması kaydıyla borsa rayici ölçüsü ile değerlenecek menkul kıymetler aģağıdadır: Devlet Tahvilleri Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri Özel Sektör Tahvilleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Finansman Bonoları Kamu idarelerince ihraç edilmiģ tahviller

38 38 AlıĢ bedeli ölçüsü ile değerlenecek menkul kıymetler aģağıdadır: Hisse Senetleri Yabancı Hisse Senetleri Bedelsiz Hisse Senetleri Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Hisse Senetleri Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (portföyleri %51 i Türkiye de kurulmuģ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan) Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri

39 39 Kıst getiri ölçüsü ile değerlenecek menkul kıymetler aģağıdadır: Yatırım Fonu Katılım Belgesi (AlıĢ Bedeli ile değerlenemeyen, Portföyünün, en az %51 i Türkiye de kurulmuģ Ģirketlerin hisse senetlerinden olmayan) Euro Bondlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gelir ortaklığı Senetleri

40 40 Kıst getiri ölçüsünün kullanılmasına iliģkin bir örnek; XYZ A.ġ tarihinde birim fiyatı 3 TL den ,00 adet B Tipi Likit Fon almıģtır tarihinde likit fonun birim fiyatı 3,20 TL olmuģtur. 01/01/ ÖZEL KESĠM TAH.SEN.BON , BANKALAR ,00 B tipi likit fon alımı

41 likit fon değeri 3,20 TL 3,20 3,00 = 0,20 TL X 0,20 = 4.000,00 TL 31/12/ ÖZEL KESĠM TAH.SEN.BON , FAĠZ GELĠRLERĠ 4.000,00 Likit fon dönem sonu değerlemesi

42 42 ALACAKLAR Alacaklar mukayyet değer ile değerlenirler. Mukayyet değer bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce alacaklar içinde Ģüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla düģüldükten sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır.

43 43 Alacakların envanter ve değerlemesinde cari hesaplarla ilgili olarak dönemsel gelir tahakkuklarının yapılması sağlanmalıdır. Dövizli alacaklarda mukayyet değer ile değerlenir. Dövizli alacakların mukayyet değerine Maliye Bakanlığınca açıklanan döviz alıģ kuru üzerinden yapılacak kur değerlemesi sonuçlarının da ilave edilmesi gerekmektedir.

44 44 Ġhracat kaynaklı yurt dıģı alacakları da dönem sonu itibariyle kur değerlemesine tabi tutulur. Dövizli alacağın ihracattan kaynaklanan bir alacak olması halinde, kambiyo kar/zarar hesabı yerine aģağıdaki hesapların kullanılması gerekir:

45 45 Kur artıģı halinde, 31/12/201X 120 ALICILAR XXX 601 YURT DIġI SATIġLAR XXX KUR FARKLARI Kur azalıģı halinde, 31/12/201X 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER(-) XXX 120 ALICILAR XXX

46 46 ġüphelġ ALACAKLAR Vergi Usul Kanunu, bir alacağın Ģüpheli alacak hükümlerine tabi olması ve karģılık ayrılabilmesi için; alacağın, Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması, Dava veya icra safhasında bulunması veya Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardan oluģması gerekir. Alacaklı tarafın muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutuyor olması gerekir. Yukarıdaki Ģartları taģısa bile teminata bağlanmıģ alacaklar için karģılık ayrılmaz. ġüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine göre pasifte karģılık ayrılabilir.

47 47 ġüpheli alacaklarda muhasebeleģtirme: 15/08/201X 128 ġüphelġ ALACAKLAR XXX 121 ALACAK SENETLERĠ XXX 31/12/201X 654 KARġILIK GĠDERLERĠ XXX 129 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI XXX Alacak sonradan tahsil edildiğinde: 15/10/201X 100/102 KASA/BANKA XXX 128 ġüphelġ ALACAKLAR XXX 15/10/201X 129 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI XXX 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR XXX

48 48 Alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi nedeniyle, değersiz alacak niteliğini kazanması halinde, 31/12/201X 128 ġüphelġ ALACAKLAR XXX 129 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI XXX

49 49 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR Kampanyalı (ön ödemeli) satıģlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karģılık ayrılamaz. 334 sayılı VUK Genel Tebliği ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiģ olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiģ olması Ģartıyla, KDV içeren Ģüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karģılık ayrılabilecektir. Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karģılık ayrılabilir. Yurt dıģından olan alacaklar içinde dava açıldığının dıģ temsilciliklere onaylatılması Ģartıyla karģılık ayrılabilir. (VUK md 323) Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan Ģüpheli alacaklar için karģılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da Ģüpheli alacak kabul edilerek karģılık ayrılır.

50 50 ĠĢtiraklerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir. Ġflas halindeki kiģilerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir Ferdi iģletme ve Ģahıs Ģirketlerinde Ģirketin ortaklarından olan alacakları için karģılık ayrılamaz. ġahıs Ģirketlerinden (Kollektif ve Adi Ortaklıklar) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için Ģirket tüzel kiģiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiģ olması gerekmektedir. Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiģ olması durumunda, Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kiģi hakkında takibat yapılmıģ olması gerekir.

51 51 Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiģ olması gerekir. Hatır senetleri için Ģüpheli alacak karģılığı ayrılamaz. TMSF ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karģılık ayrılamaz Grup içi firmalardan olan alacaklar için Ģüpheli alacak ayrılabilir.

52 52 ġüpheli Alacak KarĢılığı Ayrılacak Dönem: Borçlusu tarafından vadesinde ödenmeyen alacaklar kanuni yollara hangi dönemde baģvurulmuģsa alacak o dönemde Ģüpheli hale geleceğinden, karģılık da söz konusu dönemde ayrılacaktır. Alacağın vadesi ile kanuni yollara baģvurulması farklı dönemlere rastlarsa, karģılık vadenin dolduğu yılda değil, gerekli kanuni Ģartların sağlandığı yılda ayrılacaktır. ġüpheli alacak uygulaması ihtiyari bir uygulamadır. Alacak Ģüpheli hale geldiği dönemde karģılık ayrılmadığı durumda, tercihin karģılık ayırmama yönünde kullanıldığı kabul edilerek, daha sonraki dönemlerde bu alacak için karģılık ayrılamaz.

53 53 DEĞERSĠZ ALACAKLAR Bir yargı kararına veya kanaat verici bir vesika istinaden değersiz hale geldiği anlaģılan alacaklar değersiz alacak olarak değerlendirilir. Değersiz Alacağın Zarar Yazılacağı Dönem: Değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleri ile zarara geçirilerek yok edilirler. Alacakların değersiz alacak niteliğini aldıkları dönemde zarar yazılması gerekir. Ġlgili yılda zarara geçirilmeyen değersiz alacağın, sonraki yıllarda zarar yazılabilmesi mümkün değildir.

54 54 Diğer Hususlar: ġüpheli alacak karģılığından farklı olarak, iģletme hesabı esasında defter tutan mükellefler de değersiz alacaklarını gider kaydetmek suretiyle zarar yazabilirler. ġirket avukatlarının alacağın takibi için yapılan iģlemlerin sonuçsuz kaldığı yolundaki görüģüne istinaden değersiz alacak kaydı yapılamaz. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

55 55 Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiģ olması gerekir. Borçlunun iflas etmiģ olması tek baģına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir. Vergi Usul Kanununa göre değersiz alacak yazabilmek için yargı kararının ne olduğu açık olmakla birlikte kanaat getirici vesika nın ne olduğu o kadar açık değildir. AĢağıda kanaat getirici vesikaya birkaç örnek sıralanmıģtır.

56 56 Borçlunun gaipliğine iliģkin mahkeme kararı, Konkordato ilan edildiği durumda alacaklının borçluyu ibra ettiği tutar, Alacağın olmadığını ifade eden mahkeme tutanakları, Borçlunun herhangi bir malvarlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların da mirası red kararı, Borçlunun memleketi terk ettiği ve haczi mümkün mal bulunmadığını gösteren belgeler, Mahkeme huzurunda sulh suretiyle alacağın bir kısmından vazgeçilmesi.

57 57 VAZGEÇĠLEN ALACAKLAR Vazgeçilen alacak kavramı Vergi usul Kanunu nun 324. maddesinde düzenlenmiģtir. Bir alacağın vazgeçilen alacak olarak değerlendirilebilmesi için borçlu tarafından ilan edilen konkordatonun kabul edilerek alacağın bir kısmından vazgeçilmesi veya alacaklı ve borçlu tarafın anlaģarak alacaklının alacağından vazgeçilmesi gerekir.

58 58 Alacaklının alacağından vazgeçmesi borçlu için borcundan kurtulma ve bu sayede borcunu ödemekten kurtulmak suretiyle bir kazanç elde etme olanağı sunar. Ancak bu kazanç sonuçta zarardan kurtulma Ģeklinde gerçekleģtiğinden Kanun Koyucu bu kazancı hemen vergilendirmeyi tercih etmemiģ bunun yerine üç yıl süreyle borçlunun durumunu gözlemlemeyi tercih etmiģtir.

59 Madde hükmüne göre alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan baģlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmemesi halinde üçüncü yılın sonunda borçlunun kayıtlarında gelir yazılarak vergilendirilmesi gerekir. BirleĢme, devir, tasfiye hallerinde ise üç yıllık süre beklenmeden gelir yazılması gerekmektedir. Kanun Koyucu, konkordato veya sulh yoluyla vazgeçilen alacakların, borçlunun geçmiģ yıl zararlarından itfa edilmesini kabul etmemiģ, alacaktan vazgeçildiği yıl dahil gelecek üç yıl içinde zarar oluģması halinde zarar mahsubuna imkan vermiģtir. 59

60 60 ALACAK VE BORÇ SENETLERĠ REESKONTU Reeskont, iģletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senet ve/veya çeklerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Reeskont Uygulamasının ġartları: Alacak veya borç senede veya çeke bağlı olmalıdır. Senet veya çek, vade içermelidir. Senedin veya çekin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiģ olmalıdır. Senet veya çek bilançoda yer almalıdır. Senet veya çekin bilançoda bulunma nedeni kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır.

61 61 Reeskont Uygulamasında Özellikli Durumlar: Bankalar, bankerler ve sigorta Ģirketleri dıģında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont iģlemi ihtiyaridir. Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluģlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont iģlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir.

62 62 Kampanyalı ( ön ödemeli ) satıģlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. Yıllara sari inģaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz.

63 63 Finansal kiralama iģlemlerinde kiralayan tarafından aktifleģtirilen alacak tutarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır. Vade içermeyen senetler için reeskont iģlemi yapılamayacaktır. Vade, reeskont hesaplamasında teknik bir gerekliliktir. Döviz cinsinden senetli alacak ve borçlar ile çekler reeskonta tabi tutulur. Maliye Bakanlığı tarih ve 64 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile vadeli çeklerde reeskont uygulaması yapılacağını kabul etmiģtir.

64 64 Dövizli çeklerde LĠBOR (Londra Bankalar arası Faiz Oranı) esas alınır. 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

65 65 REESKONT HESAPLAMA Reeskont Ģu formülle hesaplanacaktır: F= A-[A x 360/360+(M x T)] F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)

66 66 ÖRNEK VAN GÖLÜ A.ġ nin XX tarihi itibariyle bilançosunun aktifinde kayıtlı 90 gün vadeli, nominal bedeli TL olan bir adet alacak senedi bulunmakta ve senet üzerinde faiz oranı yer almamaktadır. Merkez Bankası kısa vadeli avans iģlemleri için belirlediği oran % 11,75 dir. Ġç iskonto formülüne göre: F= [ x 360/360+(90 x 0.11,75)] F= [ /370.58] F= ,33 F=

67 67 Dönem sonunda hesaplanarak dönem kazancının tespitinde dikkate alınan reeskont giderleri izleyen dönemin baģında reeskont geliri yazılarak (122 veya 222 no.lu hesap) kapatılır. Dövizli senetlerde reeskont tutarı önce döviz bedeli üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaģılır.

68 68 ÖRNEK Bir iģletmenin aktifinde X tarihi itibariyle 100 gün vadeli $ ( TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı % 10 olarak belirtilmiģtir) ve TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunduğunu varsayalım. TC Merkez Bankası avans iģlemleri reeskont oranı %11 dir. Dönem sonu $ kurunun 1.82 TL/$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda reeskont tutarı Ģöyle hesaplanacaktır:

69 69 Dövizli Senet Değerlemesi: F= 7000-[7000 x 360/360+(100 x 0.1)] F=7000-[ /370] F= F=190 $ F=190 x1.82 = TL Senet değeri: 7000 x1.82= tl Kur farkı geliri: ( =) TL Vadeli çek değerlemesi: F= [ x 360/360+(40 x 0.11)] F= [ /364.40] F= ,25 F=120,75.TL

70 70 -Muhasebe kayıtları Ģöyle olacaktır: 31/12/201X 121 ALACAK SENETLERĠ 2.240, KAMBĠYO KARLARI 2.240,00 Dövizli senet dönem sonu değerlemesi 31/12/201X 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 466, Gider niteliğinde 345, Gider niteliğinde 120, ALACAK SEN. REESKONTU 466,55 Dönem sonu reeskont hesaplanması 01/01/201X 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 466, REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 466, Mali gelir nit. 345, Mali gelir nit. 120,75 Önceki yıl ayrılan reeskontların iptali

71 71 TĠCARĠ BORÇLAR HESABI ĠĢletme ticari borçları Ģu borç kalemlerinden oluģur: Satıcılar (satıcılara senetsiz borçlar), Borç Senetleri, Alınan Depozito ve Teminatlar, Alınan Avanslar, Diğer Ticari Borçlar.

72 72 ĠĢletme yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari borçlar olarak nitelendirilen borçlar, iģletmelerin ticari işlemleri çerçevesinde doğan borçlardır. Ticari faaliyetle ilgili olmakla birlikte bir ticari işlem sonucu oluşmayan borçlar işletme bilançosunun bu kalemi içinde gösterilmez. Bu tür borçlar diğer borçlar içinde gösterilir. Mukayyet değeri ile değerlenir. Ticari borçlar vadelerine göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. Döviz cinsinden alınan ticari borçlar dönem sonunda Maliye Bakanlığı nca ilan edilen döviz alıģ kuru üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

73 73 BORÇ SENETLERĠ HESABI ĠĢletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak ortaya çıkan senede bağlı borçları bilançonun uzun veya kısa vadeli yabancı kaynakları içinde bu kalemde gösterilir. Borç senetlerinden kasıt TTK uyarınca düzenlenmiģ ve borçlusu iģletme olan Bono ve Poliçelerdir. Borç senetlerinin fiili envanterinde alacaklı iģletmelerle mutabakat sağlanır ve vadeleri bazında ayırım yapılır. Dönem sonu itibariyle nedeni tespit edilememiģ envanter farklılıkları 197 ve 397 no.lu hesaplar kullanılmak suretiyle düzeltilir. Envanter farklılığının nedeni tespit edildiğinde gerekli düzeltme kaydı yapılarak 197 ve 397 no.lu hesaplar kapatılır.

74 74 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Alınan depozito ve teminatlar diğer borçlar gibi mukayyet değeri ile değerlenir. Döviz cinsinden alınan depozito veya teminatlar dönem sonunda Maliye Bakanlığı nca ilan edilen döviz alıģ kuru üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

75 75 ALINAN AVANSLAR Avans; belirli veya belirsiz bir iktisadi kıymeti veya hizmeti belli bir zamanda belli kiģiden almak veya kiģiye satmak amacıyla alım-satım bedeline mahsuben alıcı tarafından verilen satıcı tarafından da alınan ön ödeme niteliğinde bir bedeldir. Döviz olarak alınan avansların mukayyet bedeli, Maliye Bakanlığınca yayımlanan kur üzerinden yapılacak kur değerlemesi sonucuna göre düzeltilir. Kur değerlemesinde tespit edilecek lehte kur farkları gelir (646 no.lu hesap), aleyhte kur farkları da gider (780/797 no.lu hesap) kaydedilir.

76 76 STOKLAR Tanımı Ve Stok Hesapları Stoklar iģletmenin üretimde kullanmak veya satmak amacı ile edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri nitelikteki iktisadi kıymetleri ifade eder. Stoklar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.

77 77 Satın Alınan Emtianın Değerlemesi Stoklar maliyet bedeli ile değerlenir. Buna göre, satın alman emtiada, maliyet bedeline aģağıdaki unsurların girmesi gerekir: Satın alma bedeli. Malın iģ yerine getirilmesine kadar ödenen nakliye ve sigorta giderleri. Ödenen alıģ komisyonları. Ġthal edilen emtianın CĠF bedeli, gümrükte ödenen vergiler ve emtianın gümrükten iģyerine gelinceye kadar yapılan nakliye, komisyon ve benzeri giderler. Ġthalat teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar. Emtianın satın alınıp iģletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluģan kur farkları.

78 78 Kur Farkında Ve Finansman Giderlerinde Durum Seçimlik Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak aleyhe kur farklarının ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya malın maliyetine intikal ettirilmesi mükelleflerin seçimine bırakılmıģtır. (VUK 238 Sıra No lu Genel Tebliğ) Emtianın iģletmenin stoklarına girdiği tarihe kadar oluģan lehe kur farklarının maliyetten düģülmesi, daha sonrasında ortaya çıkan lehe kur farklarının ise doğrudan gelir yazılması veya malın maliyetinden düģülmesi, mükellefin tercihine bırakılmıģtır. (VUK 334 Sıra No lu Genel Tebliğ ) ĠĢletmelerin finansman temini amacıyla bankalardan veya benzeri kredi kurumlarından aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde malın maliyetine de kaydedebilirler (VUK 238 Sıra No lu Genel Tebliğ)

79 79 Ġmal Edilen Emtianın Değerlemesi Ġmal edilen (üretilen) emtianın (tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aģağıda yazılı unsurları ihtiva eder. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli. Mamule isabet eden iģçilik Genel imal giderlerinden mamule düģen hisse Genel idare giderlerinden mamule düģen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.) Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

80 80 ĠĢletmeler imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek Ģartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler. (VUK Md. 275) AĢağıda en çok kullanılan maliyet yöntemleri sıralanmıģtır. Maliyet hesaplanırken birinci öncelik fiili maliyet yönteminin uygulanmasıdır. Vergi Usul Kanunu nun da tercihi budur. Misli nitelikteki mal üretim ve satıģları gibi fiili maliyetin hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda diğer maliyet yöntemlerine baģvurulur.

81 81 Fiili Maliyet Yöntemi Ortalama Maliyet Yöntemi Basit Ortalama Maliyet Yöntemi Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi FĠFO (Ġlk Giren Ġlk Çıkar) Yöntemi Standart Maliyet Yöntemi ile Değerleme

82 82 Emtiada DüĢük Bedelle Değerleme Dönem sonlarında stok hesaplarında emtia açısından en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi emtiada değer düģüklüğünün olup olmadığının tespitidir. Kanun Koyucu, çeģitli nedenlerle satıģ bedeli maliyet bedelinin % 10 veya daha fazla altına düģmüģ emtianın bulunması halinde bu düģüklüğün zarar olarak kayıtlara iģlenebileceğini hüküm altına almıģtır. Yukarıda açıklanan nedenlerle değer düģüklüğüne uğrayan emtianın dönem sonundaki değerleme ölçüsü maliyet bedeli yerine emsal bedeli olur.

83 Vergi Usul Kanunu, değeri düģen mallarda emsal bedelin nasıl hesaplanacağını 267. Maddesinde açıklamıģtır. Buna göre, değeri düģen malların emsal bedeli aynı cins ve nevideki mallar için sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda, veya bir önceki ayda ya da bir da önceki ayda bu mallardan satıģ yapılmıģsa, bu mallardan satıģların miktar ve tutarına mükellef tarafından çıkarılacak olan ortalama satıģ fiyatına göre hesaplanır. Bu esasın uygulanması için aylık satıģ miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25 den az olmaması gerekir. 83

84 Örnekle açıklamak gerekirse, 31 Aralık günü stoklarınızda bulunan bir emtianın (ticari mal da olabilir imal edilmiģ emtia da)birim maliyet bedelinin 100 TL olduğunu ve elinizde bu maldan adet bulunduğunu varsayalım. ĠĢletme aynı maldan en az 250 adetini aralık ayında veya kasım ayında ya da ekim ayında 90 TL ne satmak zorunda kalmıģsa, yani birim baģına % 10 zarar etmiģse, 31 Aralıkta stokta bulunan adet emtianın değerini de (1.000 Ad. x 100 TL=) TL değil, (1.000 Ad. x 100 TL=) TL olarak belirleyebilir. Aradaki TL farkı ise dönem zararı olarak gelir tablosunda raporlar ve vergi matrahından indirebilir. Bu örnekteki rakamlardan yola çıkarak dönem sonu stoktaki malın değeri olan TL maliyet bedeli, TL ise emsal bedelidir. 84

85 85 Kıymeti DüĢen Emtiada Değerleme Yukarıdaki anlatılan değer düģüklüğü emtiada herhangi bir fiziksel kayıp olmadığı halde piyasa koģulları vb. nedenlerle malın değer düģüklüğü göstermesi hali ile ilgilidir. Ancak bazı durumlarda malın fiziki olarak değer düģüklüğüne uğraması söz konusu olabilir. Bunlar; Yangın, deprem ve su basması gibi afetler, Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak, paslanmak gibi hallerdir.

86 86 Bu gibi nedenlerle iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalıģ olan emtia da maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile değerlenir. (VUK 278) Bu haller dıģında, örneğin çalınma veya kaybolma suretiyle emtiada meydana gelen kayıplar için bu hükmün uygulanması mümkün değildir. Emtiadaki piyasa fiyatının düģmesi vb. nedenlerle değer düģüklüğü halinde emsal bedeli, Vergi usul Kanunu ndaki yönteme göre bizzat Mükellef ĠĢletme tarafından tayin edilirken, fiziki nedenlerle meydana gelen kıymet kaybı dolayısıyla takdir komisyonuna baģvurulması ve emsal bedeli takdir komisyonunca tespit edilmesi gerekir.

87 87 Çalınan Malların Değerlemesi Gerek satın alınan gerekse imal edilen emtianın maliyet bedeli ile kayıtlara alınması esastır. Söz konusu malın değerinin düģmesi ya da fiziki nedenlerle değer kaybına uğraması halinde maliyet bedeli yerine emsal bedelinin uygulanacağı yukarıda açıklanmıģtır. Çalınan veya kaybolan mallar da ise durum farklıdır. Çalınan veya kaybolan malların çalındığı veya kaybolduğu polis raporuyla ya da mahkeme kararıyla bile tespit edilse bu malların maliyet bedellerinin gider olarak vergi matrahından düģülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla çalınan veya kaybolan mallara ilgili bir değerleme yapılmaz. Muhasebe kayıtlarına alındığı tarihteki maliyet bedeli üzerinden kayıtlardan çıkarılır. Ayrıca çalınan veya kaybolan mal ve sair kıymetler dolayısıyla bu malların iktisabında veya üretiminde indirim konusu yapılan KDV düzeltilmelidir.

88 88 Vade ve fiyat farkı Vade farklarının stok maliyetine ilave edilip edilmeyeceği, vade farkının alıģ faturasında gösterilip gösterilmediğine bağlıdır. Bir baģka deyiģle alıģ faturasında açıkça gösterilen veya alıģ fiyatı içinde gizlenmiģ olan vade farkları maliyete dahildir. Bunlar, malın iktisabı aģamasında kesinleģen maliyet unsurlarıdır. Daha sonra ortaya çıkan örneğin mal bedelinin vadesinde ödenmemesinden kaynaklanan vade farkları ise finansman gideri niteliğindedir. Ancak bunların da mal maliyetine ilave edilmesi ihtiyaridir.

89 89 Ġskontolar ve Primler Ġskonto için de durum vade ve fiyat farklarındaki gibidir. Fatura üzerinde belirtilen iskonto malın maliyet bedelinden düģülür. Ancak, daha önce alınmıģ bir malla ilgili olarak, belirlenen vadeden önce ödemeden dolayı, sonradan yapılan erken ödeme iskontosu maliyet bedelinden düģülmez, gelir yazılır. (26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

90 90 ĠĢletmeden Çekilen Emtia ĠĢletme sahip ve/veya ortaklarının ya da bunların eģ ve çocuklarının iģletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler gider kaydedilmez. Bunlar tarafından alınan veya çekilen iktisadi kıymetler emsal bedeli ile değerlenerek ortakların iģletmeden çekiģi olarak emsal bedel olarak hasılata ilave edilir ve emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanır.

91 91 Ayın Ücret Olarak Ödenen Emtia Gerek iģletmede üretilen gerekse hazır olarak tedarik edilen emtianın hizmet karģılığı olarak iģletme çalıģanlarına verilmesi halinde, verilen bu emtialar verildiği gün ve yerdeki perakende fiyatlar ile değerlenir.

92 92 Ayın Olarak BağıĢlanan Emtia BağıĢ ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağıģlanan veya yardımın konusunu teģkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınması gerekmektedir. Yapılan bağıģ ve yardımın maliyet bedeli ticari kazancın tespitinde gider kaydedilir. Ancak bu giderin vergi matrahından indirilip indirilemeyeceğinin tespitinde bağıģ ve yardımın kime ve ne amaçla yapıldığına bakılması gerekir.

93 93 Konsinye Mallar Konsinye mal, bir iģletmenin satılması amacı ile baģka iģletmeye gönderdiği maldır. Bu gönderilen mal herhangi satıģ iģlemi içermez. Dolayısıyla konsinye olarak gönderilen mal gönderen iģletmenin aktifinde kayıtlı olmakla beraber, fiili stokları içinde yer almaz. Konsinye mal veren iģletmeler bu malları stoklar hesabının detayında izler. Bu mallar envanter ve değerlemede bu iģletmenin stokları arasında gösterilir. Konsinye mal kabul eden iģletmeler ise konsinye mal gelmesi ile herhangi bir iģlem yapmayacaklardır. Durumu nazım hesaplarda takip edebilirler.

94 94 DURAN VARLIKLAR ĠĢletme kayıtlarında bulunan sabit kıymetler gerek ilk muhasebeleģtirilmesinde gerekse dönem sonunda maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.

95 95 Satın alınan sabit kıymetin maliyeti aģağıdaki unsurlardan oluģur: Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluģan giderler. Ġmal ve inģa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inģa bedelleri toplamından oluģur. Sabit kıymetin finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dıģından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluģan kur farları aktifleģtirildikleri dönemin sonuna kadar maliyete intikal ettirilmek zorundadır. Sonraki dönemlerde devam eden finansman giderinin ise maliyete ilave edilmesi veya giderleģtirilmesi ihtiyaridir. Ancak sabit kıymetin satın alındığı dönemden sonraki dönemde finansman giderini aktifleģtirmeyi ya da giderleģtirmeyi tercih eden mükelleflerin söz konusu sabit kıymetin daha sonraki yıllarda devam eden finansman giderlerini de önceki tercihine uygun olarak aktifleģtirmesi ya da giderleģtirmesi gerekir. Bir baģka deyiģle söz konusu sabit kıymet için ikinci yılda kullandığı tercihi daha sonraki yıllarda değiģtirmesi mümkün değildir.

96 96 Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler: Vergi Usul Kanunu sabit kıymet alımı esnasında ortaya çıkan bazı harcamaların aktifleģtirilmesi ya da giderleģtirilmesi konusunda mükellefi serbest bırakmıģlardır. Bu giderler aģağıdadır: Sabit kıymetin satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taģıt alım vergileri. ÖTV

97 97 Sabit kıymet bir kere alındıktan ve maliyet bedeli tespit edildikten sonra dönem sonlarında da bu değerle izlenir. Ancak daha önce aktife alınan sabit kıymetin; Ömrünü uzatan harcamalar ve Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını değiģtiren harcamalar doğrudan gider kaydedilmeyerek maliyete ilave olunur. Bu nedenle sabit kıymetlerle ilgili olarak yapılan harcamaların niteliklerine bu açıdan bakılarak maliyete ilave veya gider yazma konusunda karar vermek gerekir. Yukarıda belirtilen iģlevleri görmeyen normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır.

98 98 AMORTĠSMANLAR ĠĢletme aktifinde olup iģletmede bir yıldan fazla kullanılan, yıpranmaya aģınmaya veya kıymetten düģmeye maruz bulunan sabit kıymetlere uygulanır. Amortisman oranları iģletmenin içinde bulunduğu sektör ve sabit kıymet cinsi itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ ile ilan edilmiģtir. Ġlan edilen oranların altında veya üstünde amortisman ayrılamaz.

99 99 BoĢ arazi ve arsalar hariç gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taģıt araçları, alet, edevat, mefruģat, demirbaģ, sinema filmi ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. Amortisman uygulamasında sabit kıymete sonradan yapılan harcamalardan iktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleģtirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak, fonksiyonunu artırıcı giderler ise asıl Ġktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eģit tutarlarda itfa edilirler.

100 100 Ġktisadi ve Teknik Bütünlük Amortisman uygulamasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da; iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden sabit kıymetlerin birlikte değerlendirilmesi ve uygulanacak amortisman oranının da, amortisman ayırma yönteminin de aynı olması zorunluluğudur. Ġktisadi bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir arada kullanılmasının daha rasyonel, istenen amacı gerçekleģtirmede daha etkili, kayıpların daha az olmasını ifade eder. Teknik bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir amacı gerçekleģtirmede bir arada kullanılmalarının zorunlu olmasını belirler.

101 101 Amortisman ayırma yöntemleri Vergi Usul Kanunu amortisman uygulamasında çeģitli yöntemler kabul etmiģtir. Bunlar; Normal amortisman; Maliye Bakanlığı nca belirlenen amortiman oranı ve faydalı ömür üzerinden eģit oran ve tutarda amortisman ayrılmasıdır. Azalan bakiyeler usulü ile amortisman; Bilanço usulü ile defter tutan mükelleflerin uygulayabileceği bir amortisman yöntemidir. Esası, Maliye Bakanlığı nca belirlenen oran ve faydalı ömre uygun olmak Ģartıyla her yıl üzerinden amortisman ayrılacak tutarın önceki yıllarda ayrılmıģ amortismanın tenzili suretiyle bulunmasıdır. Uygulanacak amortisman oranı ise Maliye Bakanlığı nca belirlenen amortisman oranının iki katıdır. Ancak normal oranın iki ile çarpılması sonucu bulunacak bu oran da her halükarda % 50 den fazla olamaz. Fevkalade amortisman; doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalıģmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen sabit kıymetler için Maliye Bakanlığı ndan alınacak özel bir amortisman tutarıdır.

102 102 Amortisman ayırmada özellikli durumlar Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düģük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiģ sayılır. Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiģ mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değiģikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır.

103 103 Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj iģlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. ĠĢletmede imal ya da inģa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inģa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inģaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmıģ olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılır.

104 104 Kıst Dönem Amortismanı Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeģitli Ģekillerde iģletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere iģletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Bu yöntem sadece binek otomobillere uygulanabilir.

105 105 YENĠLEME FONU Satılan bir sabit kıymetin yerine yenisi alınması gerekiyorsa, satılan sabit kıymetin satıģından elde edilen karın vergilendirilmemesi için aģağıdaki Ģartlar dahilinde yenileme fonu uygulaması yapılabilir. Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya iģletmeyi yönetenlerce karar verilip teģebbüse geçilmiģ bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. Bu anlamda boģ arazi ve arsalar amortismana tabi olmadığından satıģından doğan kar yenileme fonuna alınmaz. Yenileme fonuna alınan satıģ karı, alınan yeni sabit kıymetin amortismanları ile itfa edilerek kapatılır.

106 106 Yenileme Fonunda kullanım süresi: Yenileme fonuna ayrılan tutar en çok üç yıl bu hesapta bekletilebilir. Üç yıl içinde sabit kıymet yenilenemez ise fondaki tutar dönem karına ilave edilerek vergilendirilir. Üç yılın tespiti tartıģmalıdır. Bu konuda iki görüģ vardır: Süre ile ilgili birinci görüģ: Amortismana tabi iktisadi kıymetin satıģından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karģılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı baģlangıç yılı sayılmaktadır.

107 107 Süre ile ilgili ikinci görüģ: DanıĢtay tarafından benimsenen ikinci görüģ karın satıģın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. SatıĢ karından oluģan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez.

108 108 ÖZEL MALĠYET BEDELĠ Kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak iģletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü geniģletici nitelikteki giderlerden kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak olan kıymetler özel maliyet adını almaktadır. Bu tür harcamalar doğrudan gider yazılmayıp aktifleģtirilir. Özel maliyetler kira süresine göre eģit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beģ yıllık süre esas alınarak hesaplanacaktır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması yapılmaz ve azalan bakiyeler usulü kullanılmaz. Özel maliyetin bir bedel karģılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satısı gibi iģlem yapılır.

109 109 FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDE DEĞERLEME Finansal kiralama iģlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleģmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlenmesinde; kiracı tarafından finansal kiralama iģlemine konu iktisadi kıymetin kullanım hakkı ve sözleģmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleģmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düģük olanı ile yapılır. Dönem sonunda döviz cinsinden yapılan finansal kiralamalarda Maliye Bakanlığı nca yayımlanan döviz alıģ kuru ile değerlenir.

110 110 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Birden fazla takvim yılına sirayet eden inģaat (dekapaj iģleri de inģaat iģi sayılır) ve onarma iģlerinde kar veya zarar iģin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir. ĠnĢaat ve onarma iģlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde iģin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Dönem sonunda henüz tamamlanmamıģ iģlere iliģkin giderler 170 hesapta, alınan hakkediģ bedelleri ise 350 hesapta mukayyet değerleri ile muhafaza edilir.

111 111 MüĢterek Giderlerin Dağıtımı Yıllara sari inģaat ve onarma iģlerinde müģterek genel giderlerin nasıl dağıtılacağı önemlidir. Yıl içinde birden fazla inģaat ve onarma iģinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler bu iģlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde;

112 112 ÖRNEK E. Mühendislik Mümessillik A.ġ yılında üç inģaat ve taahhüt iģi için TL tutarında genel gider yapmıģ ve bu iģlerle ilgili olarak aģağıdaki harcamaları gerçekleģtirmiģtir. Yıllara Yaygın Taah.ĠĢi Harcama Tutarı Dağıtım Oranı Gider Payı A Taahhüt ĠĢi % B Taahhüt ĠĢi % 33, C Taahhüt ĠĢi % 41, %

113 Yıl içinde tek veya birden fazla inģaat ve onarma iģinin bu madde Ģümulüne girmeyen iģlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler, bu iģlere ait harcamalar ile diğer iģlere ait satıģ ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; 113

114 114 ÖRNEK E. Mühendislik Mümessillik A.ġ. 201X yılında üç inģaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çalıģmıģ, bu iģlerin yanında bir de Otomotiv iģinde faaliyet göstermiģtir. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderler TL dir. A taahhüt iģinde TL, B taahhüt iģinde TL, C taahhüt iģinde TL harcama yapmıģtır. Otomotiv iģinden dolayı ise TL hasılat elde etmiģtir. Bu verilere göre müģterek genel giderler aģağıdaki Ģekilde dağıtılacaktır. ĠĢin Adı Harcama/Hasılat Oranı Gider Payı Tutarı A Taahhüt ĠĢi % 21, B Taahhüt ĠĢi % 28, C Taahhüt ĠĢi % 35, Otomotiv ĠĢi % 14, %

115 115 Amortismanların Dağıtımı: Birden fazla inģaat ve onarma iģlerinde veya bu iģlerle sair iģlerde müģtereken kullanılan tesisat, makine ve ulaģtırma vasıtalarının amortismanları, bunların her iģte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.

116 116 TĠCARĠ KÂRDAN MALĠ KÂRA GEÇĠġ

117 117 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (K.K.E.G.) Kavramı ĠĢletmelerin faaliyetiyle ilgili olduğu veya doğrudan iģletme tarafından çeģitli nedenlerle yapıldığı halde vergi mevzuatı gereğince vergi matrahının tespitinde, matrahtan indirim konu yapılamasına izin verilmeyen giderlerdir. Örneğin iģletmeye ait vergi borcunun geç ödenmesi nedeniyle oluģan gecikme faizi gideri iģletme faaliyeti ile ilgili olduğu halde 6183 sayılı Kanun uyarınca K.K.E.G. dir. ĠĢletme tarafından yapılan bazı bağıģlar da, bağıģ yapmak iģletme tüzel kiģiliğinin bir tasarrufu olduğu halde K.K.E.G. dir.

118 118 Bu giderlerin iģletmenin faaliyet konusu ile ilgisi olmayan ve iģletme tüzel kiģiliğinin kararı olmayan bir takım harcamalarla karıģtırılmaması gerekir. Örneğin iģletme sahibinin iģletmede çalıģmayan eģinin arabasının giderleri K.K.E.G. değildir. O harcama esasen iģletme sahibinin iģletmeden çektiği değerdir. K.K.E.G. değil, iģletme sahibinin cari hesabına yazmak gerekir.

119 119 Gelir Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir Vergisinde kanunen kabul edilmeyen giderler 41. Maddede sayılmıģtır. Bunlar; 1. TeĢebbüs sahibi ile eģinin ve çocuklarının iģletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teģebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.) 2. TeĢebbüs sahibinin kendisine, eģine, küçük çocuklarına iģletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; 3. TeĢebbüs sahibinin iģletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;

120 TeĢebbüs sahibinin, eģinin ve küçük çocuklarının iģletmede cari hesap veya diğer Ģekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler; 5. TeĢebbüs sahibinin, iliģkili kiģilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teģebbüs sahibince uygulanmıģ bedel veya fiyat arasındaki iģletme aleyhine oluģan farklar iģletmeden çekilmiģ sayılır.

121 Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teģebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza Ģartı olarak derpiģ edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) 7. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı

122 Kiralama yoluyla edinilen veya iģletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taģıtlarından iģletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları; 9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aģan iģletmelerde, aģan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, iģletmede kullanılan yabancı kaynaklara iliģkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aģmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaģtırılan kısmı.

123 10. Basın yoluyla iģlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 123

124 124 Kurumlar Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir Vergisi Kanunu Md. 41 Kurumlar Vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Kurumlar Vergisi mükellefleri yukarıda sayılanlara ilave olarak; aģağıdaki giderleri de matrahtan indirim konusu yapamazlar: 1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. 2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

125 Her ne Ģekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluģ kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleģmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karģılıklar dahil). 5. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere iliģkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

126 SözleĢmelerde ceza Ģartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalıģanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. Yukarıdaki maddelere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/3 maddesi uyarınca, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına iliģkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dıģı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Bu kuralın tek istisnası iģtirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleridir.

127 127 Diğer Kanunlarda bulunan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında belirtilmediği halde baģka kanunlarda gelir ve kurumlar vergisi matrahından düģülmesi yasaklanan giderler aģağıdadır: sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 88. maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri 2-Motorlu TaĢıtlar Vergisi Kanunu nun 14 maddesi gereğince Binek otomobillere ve motosikletlere iliģkin olarak ödenen MTV

128 Sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 39. maddesinde düzenlenen Özel ĠletiĢim Vergisi sayılı Kanunun çeģitli hükümlerine göre vergi matrahından indirimi kabul edilmeyen giderler; -6111/7-7 hükmüne göre; vergi artırımı sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz /8 vergi artırımı sonucu ödenen gelir (stopaj) vergisi, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz.

129 /9-2 matrah artımı uygulaması nedeniyle hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. - Kayıtlarda yer aldığı halde iģletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez.

130 130 ÇeĢitli Nedenlerle Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler AĢağıda belirtilen giderler, Gelir veya Kurumlar Vergisi kanunlarında açıkça belirtilmemekle birlikte K.K.E.G. olarak değerlendirilir ve vergi matrahının tespitinde matrahtan indirilmez. 1- Polis kayıtlarıyla sabit olsa bile iģletmeden çalınan değerlerin hem maliyet bedelleri hem de alımlarında yüklenilen KDV vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir. 2- Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki yangınlar hariç olmak üzere yangın nedeniyle zayi olan mallara ait yüklenilmiģ KDV vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir.

131 BağıĢ ve yardımlar ile bu yardımların ayın olarak yapılması halinde yüklenilen KDV tutarı vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir. 4- Borç senet veya çekleri olduğu halde bunlara reeskont uygulamaksızın sadece alacak senet veya çeklerine reeskont uygulayan iģletmelerin hesapladıkları tutarlar vergi matrahının tespitinde K.K.E.G. olarak değerlendirilir. 5- Kanunla üye olunması zorunlu olmayan oda, dernek vb. yerlere yapılan ödemeler,

132 Maliye Bakanlığınca ilan edilen oranların üstünde oranlarla ayrılan amortismanlar, 7- RüĢvet, bir iģi yapmaması ya da bir ihaleye girmemesi karģılığında yapılan ödemeler, 8- Cari dönemden önceki veya sonraki dönemlere ait harcamalar, 9- Genel olarak belgelendirilemeyen ya da Vergi Usul Kanununa uygun olmayan belgelerle belgelendirilen giderler,

133 Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları, 11- ÖdenmemiĢ kıdem tazminatı karģılıkları, garanti karģılıkları, izin karģılıkları gibi karģılıklar, 12- Cari yıl için personele verilmesi kararlaģtırılan ancak beyanname verme süresine kadar ödenmeyen temettü ikramiyesi.

134 134 ZARAR OLSA DAHĠ ĠNDĠRĠLECEK ĠSTĠSNA VE ĠNDĠRĠMLER

135 135 ĠĢtirak Kazançları Bu istisna ile mükerrer vergilemenin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ġstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla kazancın elde edildiği ilk kurumda kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali sağlanan diğer kurumlarda da kurumlar vergisine tabi tutulmasının önüne geçilmek istenmiģtir.

136 136 Ġstisnaya Tabi ĠĢtirak Kazançları Kurumların; 1) Tam mükellefiyete tabi baģka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 2) Tam mükellefiyete tabi baģka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi giriģim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile giriģim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. Ancak, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.

137 137 Kurumların baģka bir kuruma iģtirak etmeleri nedeniyle bu kurumun yönetim kurulunda bulunan temsilcileri vasıtasıyla elde etmiģ oldukları kâr payları da iģtirak kazancı istisnasından yararlanabilecektir.(gvk 75/3) Kurumlar vergisi mükelleflerinin iģtirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda iģtirak ettiklerinin ya da ne kadar süreyle iģtirak ettiklerinin önemi bulunmamaktadır.

138 138 Yurt DıĢı ĠĢtirak Kazançları Kurumların yurt dıģı iģtirak kazançlarının Kurumlar Vergisinden istisna olabilmesi için aģağıda sayılan koģulların birlikte sağlanması gerekir. 1-ĠĢtirak edilen kurumun anonim veya limited Ģirket niteliğinde bir kurum olması, 2-ĠĢtirak edilen kurumun kanuni ve iģ merkezinin Türkiye de bulunmaması, ĠĢtirak payını elinde tutan kurumun, yurt dıģı iģtirakin ödenmiģ sermayesinin en az %10 una sahip olması,

139 139 3-ĠĢtirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iģtirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması, 4-ĠĢtirak kazancının üzerinde iģtirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında vergi yükü bulunması,

140 140 5-iĢtirak edilen yabancı kurumun esas faaliyet konusunun finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, en az % 20 vergi yükü taģıması, 6-ĠĢtirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine iliģkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye ye transfer edilmesi

141 141 AÇIKLAMA TUTAR TĠCARĠ KAZANÇ 100,00 KKEG 20,00 MALĠ KAR 120,00 GEÇMĠġ YIL ZARARI (1+2) - 40,00 ĠSTĠSNA KAZANÇ - 50,00 KV MATRAHI 30,00 VERGĠ % 15 (3-4-5) 4,50 ĠSTĠSNA KAZANÇ STOPAJI % 5 (6 X %15) 2,50 DAĞITILABĠLĠR KAR (5 X %5) 53,00 KAR ÜZERĠNDEN GV STOPAJI % 5 ( ) 2,65 VERGĠ YÜKÜ (9 X %5) 9,65 VERGĠ YÜKÜ ORANI (7+8+10) 16,1%

142 142 Yurt dıģındaki inģaat iģlerinin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir Ģirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda istisna uygulaması Yurt dıģındaki inģaat, onarım, montaj iģleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir Ģirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu Ģirketlere iģtirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir Ģart aranmaksızın yurt dıģı iģtirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

143 143 Tam Mükellef Kurumların Y.D. ĠĢtirak Hissesi SatıĢ Kazancı Bu istisna ana faaliyet konusu yurt dıģında bulunan Ģirketlere iģtirak etmek olan Kurumlara tanınmıģtır. Düzenlemeye göre, istisna uygulamasına konu kazancın istisna olabilmesi için; Kazancı elde edecek Kurumun; Tam mükellef A.ġ. olması, Aktif toplamının -en az bir yıldır- %75 veya daha fazlasının tam mükellef olmayan anonim veya limited Ģirket niteliğindeki Ģirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iģtirakten oluģması, SatıĢa konu iģtirak hissesinin en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde bulunması gerekir.

144 144 Emisyon Primi Ġstisnası Bu istisna ile anonim Ģirketlerin gerek kuruluģlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluģan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Doğal olarak payların itibari değerin altında elden çıkarılmasından kaynaklanan zararlar K.K.E.G. niteliğindedir. Ġstisna, anonim Ģirketlerin portföylerinde bulunan baģka Ģirketlere ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır.

145 145 Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının Portföy ĠĢletmeciliği Kazanç Ġstisnası Bu istisna ile aģağıda sayılan fon ve ortaklıkların kazançlarını K.V den istisna etmiģtir. Bunlar; 1-Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları, 2-Portföyü Türkiye de kurulu borsalarda iģlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları, 3-GiriĢim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

146 146 4-Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, 5-Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, 6-Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları Ġstisna uygulaması bakımından bu fon veya ortaklıkların Türkiye de kurulmuģ olmaları Ģarttır. Bu istisna, anılan fon ve ortaklıkların söz konusu kazançları üzerinden kesinti yoluyla vergi alınmasına engel teģkil etmemektedir.

147 147 TaĢınmazlar ve iģtirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satıģ kazancı istisnası Bu istisnadan tüm tam ve dar mükellefler yararlanabilir. Ġstisna uygulamasından yararlanılabilecek iktisadi kıymetler Ģunlardır: 1- TaĢınmazlar 2-Yurt iç veya yurt dıģında bulunan ġirketlere ait iģtirak hisseleri, kurucu senetleri veya intifa senetleri ile 3-Rüçhan hakları

148 148 Ġstisnadan Yararlanma ġartları ve Oranı 1- Ġki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma, 2-SatıĢ kazancının 5 yıl süreyle fon hesabında tutulması, 3-Menkul kıymet veya taģınmaz ticareti ile uğraģılmaması, Ġstisna satıģ kazancının tamamına değil % 75 lik kısmına uygulanır. Kazancın tamamı gelir tablosuna alınarak ticari karda beyan edilir. K.V. Beyannamesinde % 75 lik kısmı matrahtan indirilir. Takip eden yıl özel fon hesabına alınarak 5 yıl burada tutulması gerekir.

149 149 Banka veya TMSF ye Borçlu Durumda Olan Kurumların TaĢ. Ve ĠĢt. His. Ġle Kur. Sen. Ġnt. Sen. R. Hakl. SatıĢ Kazancı Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmıģ veya TMS Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taģınmazlar, iģtirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karģılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiģtir.

150 150 Yurt DıĢı ġube Kazançları Kurumların yurt dıģında bulunan iģ yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, belli Ģartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiģtir. Bu Ģartlar; 1-Kazancın ilgili ülkede en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taģıması, 2- Elde edildiği hesap dönemine iliģkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye ye transfer edilmiģ olması,

151 ĠĢtirak edilen Ģirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olması durumunda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye de uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taģıması gerekir. 151

152 152 Yurt DıĢı ĠnĢaat, Onarım, Montaj ĠĢlerinden Sağlanan Kazanç istisnası Bu istisna ile yurt dıģında yapılan inģaat, onarım, montaj iģleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koģula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiģtir.

153 153 Eğitim Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazançları istisnası Bu istisna, sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının iģletilmesinden elde edilen kazançlar ile 2- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalıģan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin iģletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

154 154 Ġstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satıģ yeri gibi tesislerin gerek bizzat iģletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanmaz. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere iliģkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, istisnaya dahil edilir.

155 155 Eğitim Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezleri Kazançları istisnası Diğer Hususlar Bu istisna, her okul için faaliyete geçtiği dönemden itibaren beģ hesap dönemi süreyle geçerlidir. Okulun istisna süresi içinde devri halinde devralan kalan süreyle istisnadan yararlanabilir.

156 156 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar Bu istisna, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmaktadır. Kanuna göre; genel olarak faaliyet ruhsatlarını 6 ġubat 2004 tarihine kadar almıģ olan mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleģtirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu genel uygulama olup imalat ya da ticaret iģletmelerinin tamamı için geçerlidir.

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Dönem Sonunda Yapılan ĠĢlemler Dönem sonu iģlemleri aģağıdaki sıraya göre yapılır: Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemlerini

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ;

SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; SİRKÜLER-2013/003 BURSA ; 08.01.2013 KONU: Şüpheli Alacaklar Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar SAYIN MÜKELLEFİMİZ, Ticari hayatın gereklerinden biri de yapmış olduğumuz ticari işlemlerde karşılıksız

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi İSMMMO-İş İş Kuleleri 8 Aralık 2009 31.12.200912 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönembaşında Yapılan İşlemler MUHASEBE SÜRECİ İşine Devam Etmekte Olan İşletmeler 1. Açılış Kaydının Yapılması: Önceki döneme

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Dönem Sonu Envanter İşlemleri Dönem Sonu Değerleme İşlemleri Finansal Tabloları Oluşturma Süreci 4 Dönem Sonu

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 *

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 * YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şenol ÇETİN 24 * I. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları;

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Mali Pusula,

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI Mali tabloların işletmenin ve işletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunma. İşletme organizasyonuna katkı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı