Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

3 AMAÇ: Atıkların yakılmasıyla, çevre üzerine olabilecek olumsuz etkileri ve ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.

4 Bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. KAPSAM tesisin kendi üretiminden kaynaklanan gıda sanayisi kaynaklı, bitkisel atıkları geri kazanım amacıyla yakıyorsa, lifli bitkisel veya organik atıkların yakılmasıyla ısı geri kazanımınınyapıldığı, Özellikle inşaat ve yıkım atıklarından çıkan halojenli tahta atıklar, Radyoaktif atıklar Petrol ve gaz kaynaklarının aranmasından ve işletilmesinden kaynaklanan atıkların tesis içinde yakılması, Yakma işlemini iyileştirmek amacı ile yapılan ve ARGE çalışmalarını da kapsayan ve yılda 50 tondan az atık bertaraf eden pilot tesisler

5 Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce; 1. Atığın, tehlikeli atık olup olmadığı, 2. Radyoaktif madde bulunup bulunmadığının, 3. AYGEIY Ek-IV listesine göre atık kategorisi ve kodu, 4.Tesisin kapasitesine göre atık besleme miktarı, 5. Atığın en az ve en çok kütle akışı, 6.Atığın alt ve ust kalorifik değeri, 7.PCB, PCP, Cl, F, S ve ağır metal gibi kirleticilerin azami içeriğinin belirlenmesi, 8.lisans almış kişi ve kuruluşlarca atığın özelliğine uygun araçlarla ve taşıma esnasında UATF,

6 Genel Kurallar 9. Tesislerden kaynaklanan cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanarak bertarafının lisans almış tesislerde yapılması zorunludur. Bir yakma veya beraber yakma tesisi için; a) Tesis atıkların türüne ve kategorisine göre tasarlanması, ve işletilmesi, b) Yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma veya bölgesel ısıtma da kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılması, c) Kalıntıların miktarı ve bunların çevreye verecekleri zararlarının asgariye indirilmesi ve uygun olan hallerde geri dönüşümünün sağlanması, d) Baca gazı emisyonları ölçüm teknikleri CEN,IPA DIN,ISO standartlarına uygun olarak yapılması,gerekmektedir

7 Yakma ve Beraber Yakma Tesislerine İzin Verilmesi Yakma tesisleri için yer seçimi izni verilmesi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin MADDE 6 sında belirtildiği üzere; Yakma tesisi kurmak isteyen özel ve tüzel kişiler; yakma tesisi kurmakla ilgili yer seçimi için meri mevzuat çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Bakanlığın uygungörüşü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden izin almak ve imar planına işletmek zorundadır

8 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin MADDE 7 belirtildiği üzere Yakma veya beraber yakma tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Yakma veya beraber yakma tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre müracaat eder,

9 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( ve RG) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği ( ve RG) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ( ve RG) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( ve RG) Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerini de sağlamak zorundadır

10 Biratık yakma tesisi; DENEME YAKMASI Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar HakkındaYönetmelik tarafından düzenlenen geçici faaliyet belgesi süresi dâhilinde deneme yakması yapar. Bu deneme yakması kapsamında; işletmeci tesisteyakılacak atığı analizini yapmak, Atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak baca gazi emisyonları ve atık sularla ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla üç ay süreyle sürekli ölçüm yapmakla yükümlüdür

11 Deneme Yakması Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı yakma tesisleri için deneme yakmasında, en yüksek klor içeriği ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir

12 EK YAKIT OLARAK DENEME YAKMASI Bir beraber yakma tesisinde yakılması planlanan atık için deneme yakması amacıyla hazırlanan planı Bakanlığa sunması zorunludur. Tesis işleticisi (Ek 7) Tesisle ilgili olarak Genel tanıtımı, Tesisin yer seçimi ile ilgili dokümanları, Deneme yakması yapılacak ünite hakkında bilgiyi, Tesiste kullanılacak atık veya oluşturulacak atık menüsüne ilişkin detaylı bilgi, Deneme yakmasında yapılacak ölçüm standartları, olası kirleticiler, vb bilgilere yer vermek zorundadır

13 Atık EK YAKIT beslenmesi OLARAK yapılmadan DENEME YAKMASI önce tesiste baca gazı emisyon ölçümü, atık beslemeye başlandıktan sonra baca gazı emisyon ölçümü ile atık beslemesi başladıktan iki tam gün sonra baca gazı emisyon ölçümü yapılması zorunludur. Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların dışında atık yakılmak istenmesi durumunda yeni bir deneme yakma planı hazırlamakla yükümlüdür

14 Beraber Yakma Tesisi ürün üreten tesislerin atığı ek yakıt olarakkullanmasındaki ana amaç enerji geri kazanımı olmalıdır. Beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atık bertarafını hedefliyorsa bu tip tesisler yakma tesisi olarak kabul edilir. Bir Beraber Yakma Tesisi Atık Kabul Ünitesi Geçici Depolama Birimi Ön İşlem Atık besleme ve hava bağlantı Yakma Kazani Baca Gazı arıtım birimleri Kalıntıların geçici depo sahası Atıksuarıtım tesisi Yakma sıcaklığını kontrol etme sistemi Yakma koşullarını kaydetmek, izlemek için ölçüm cihazları

15 Her YAKMA türlü atıkların TESİSİyakarak veya termal Parçalanma (gazlaştırma, piroliz ve Plazma)yöntemleri ile bertaraf edilmesi Sonucunda atıktan enerji veya ticari değeri olan bazı kimyasal maddelerin kazanılmasıdır

16 YAKMA TESİSİ İŞLETME KOŞULLARI Cüruf ve taban külündeki TOK içeriği %3 den az, Tutuşma sırasında madde kayıbı kuru ağırlığının %5 inden az, Gerektiği takdirde atıklara ön işlem uygulanması, Yanma Odasında; Sıcaklık, yakma işleminden ortaya çıkan gazların Cde, Gazların içeriğinde; halojenli bileşikler olmasında C de en az 2sn kalması, Fırın sıcaklığı Cveya C altına düşmesi durumunda yedek brülör devreye girecek şekilde atık yakma tesisi sistemlerinin seçilmesi gerekmektedir

17 Başlangıçta min C veya C ye ulaşıncaya kadar C veya C ye ulaşılamadığı zaman Atık besleme sistemi devre dışı bırakılır Arıtma cihazının arıza yapması ve herhangi bir kirletici parametrenin emisyon limit değerini aşması durumunda Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yakılması veya beraber yakılması sonucu oluşan emisyonlar için aynı limit değerleri uygulanır

18 Proses kalıntıları Fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlenir uygun olması halinde geri dönüşümü yapılır Halojen içeren atık yakılmışsa tehlikeli özelliklere sahip baca gazı kalıntısı oluşur ouşu Baca gazı külü Miktarını ve zararı asgariye indir Kirlenme potansiyeli Ağır metal çözünürlüğüne göre belirlenir. Kapalı sistemde yapılır taşınması depolanması Kazan tozu Yanma gazı arıtımından çıkan kuru kalıntılar

19 AIGD %40 ı AIGD %40 Baca Gazı Emisyonları TOZ EMİSYONLARI Ek-2 EK 3 Ek 4 Ek-4 Sürekli Ölçüm Cihazları ile izleme Dioksin-furan0.1 ng/nm3 Tehlikeli+Tıbbi atık beraber yakılıyorsa 10 mg/nm3 Tehlikeli Atık 0.05 mg/nm3 Emisyon Limitlerinin aşılması Atık beslemesinin durdurulması İşletme süresince bu durum yılda 60 saati geçemez Yarım saatlik toplam toz emisyonu 150 mg/nm3 Belediye Atığı yakılması 0.08 mg/nm3 Yakma ve Beraber Yakma Tesisi baca yüksekliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre belirlenir

20 Beraber yakma tesislerinde; SO 2 ve TOK emisyon konsantrasyonları belirlenen limit değerleri aşıyor ise; bu durum atık yakmadan değil de kullanılan yakıttan kaynaklandığı emisyon ölçümleri ile belgelenir ise Bakanlığımızca tesis bazında muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyonların karşılaştırılması amacıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir

21 Atık Sular Baca gazı temizliği atık suların alıcı ortama deşarjda, Ek-4 de belirtilen limit değerler sağlanmalı Baca gazı temizlik suları, diğer mevki suları ile arıtıldığında bu suyun analiz ettirilmesi gereklidir. Tesis deşarj izni almakla yükümlüdür

22 Uygun ölçüm sistemi, Örnekleme veya ölçüm noktaları, akredite olmuş ölçüm kuruluşlarınca deneme yakması aşamasında belirlenir. Emisyon ve kirletici parametreler için sürekli izleme sistemi (CO, NOx, TOK, HCL, HF, SO2) kurulur, Sistemin kalibrasyonu, TS EN Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi standardına göre yapılır,

23 Denetim ve İzleme.. Yakma ve beraber yakma tesisi, baca gazı ve atık su emisyon değerlerinin, Bakanlık ve gerektiğinde kamuoyu tarafından izlenmesini teminen gerekli sistemi kurmakla yükümlüdür

24 Sürekli ölçümlerin kontrol ve teyidi icin, NOx, CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2 nin ölçümü yılda en az 4 kez, Ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar, dioksin ve furanların ölçümü yılda en az 2 kez, Dioksinlerin ve furanların ölçümü tesisin ilk işletmeye alınmasından itibaren 12 ay boyunca en az, her üç ayda bir olmak üzere yapılır.

25 ÖLÇÜM KOŞULLARI Deneme yakması, yüksek klor ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi optimum koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. HCL için emisyon limit değerlerin aşılmadığını belgeleyen ve gaz arıtım ünitelerinin mevcut olması durumunda, HF nin sürekli ölçümüne muafiyet tanınabilir. Bu durumda, HF emisyonu öngörülen periyodik ölçümlere tabi olur

26 Ağır metal konsantrasyonlarının periyodik ölçümleri her yıl ikikezyapılmak zorundadır. Ancak yakmadan veya beraber yakmadan kaynaklanan emisyonların sırasıyla Ek 2 veyaek 5 te belirlenen emisyon limit değerlerinin %50 altında ise, bu sürenin iki yılda bir kez yapılması, ve dioksinler ile furanlar için ise her yıl iki kere yapılan emisyon ölçümlerinin yılda bir kere yapılması yeterlidir.

27 Baca gazındaki emisyonlar ve kütlesel debi tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek ve emisyon ölçüm sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasına olanak verecek şekilde en az üç ardışık zamanda, Dioksinler ve furanlar için numune alma ve ölçümler TS ISO ,2,3 de belirtilen yöntemle, dioksin ve furanlar da dahil olmak üzere tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz işlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre etmek için kullanılan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul görmüş standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır

28 Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu nun ilgili hükümlerince işlem yapılır.

29

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayi: 25755 Çevre ve Orman Bakanligindan: Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, Ilkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeligin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/470 08/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇİNKANLAR KİMYEVİ MADDELER TİCARET V E SANAYİ LTD.ŞTİ ANKARA ASFALTI 25KM ANSIZCA AKKOCA MEVKİ YOK KEMALPAŞA KEMALPAŞA

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 22 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26236 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı