Güvenlik bilgi formu (1907/2006 sayılı [AT] yönetmeliği uyarınca)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik bilgi formu (1907/2006 sayılı [AT] yönetmeliği uyarınca)"

Transkript

1 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 1/6 1. MADDE/KARIŞIM VE ŞİRKETİN TANIMI Ürün tanımlayıcı Hofmann Power Weight Balans Tozu 505 REACH tescil numarası: Ek V.7 uyarınca tescil yükümlülüğü istisnaları Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları Hofmann Power Weight balans granülü uygulama bilgileri uyarınca, ticari araç tekerleklerin hortumsuz lastiklerin içine uygulanan ve titreşim sönümlemesi sağlayan mineral bazlı, kaplamalı balans granülü. Güvenlik bilgi formu veren tedarikçinin ayrıntılı bilgileri FİRMA UNVANI: WEGMANN automotive GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße Veitshöchheim Almanya Tel.: / Faks: / GBF İÇİN SORUMLU OLAN KİŞİNİN E-POSTA ADRESİ: 2. OLASI TEHLİKELER Maddenin veya karışımın sınıflandırması Bu ürün, 1272/2008 sayılı (AT) yönetmeliği ve 67/548/EWG sayılı direktif uyarınca tehlikeli madde veya tehlikeli müstahzar olarak sınıflandırılma kriterlerini yerine getirmemektedir. Taşıma ve kullanıma bağlı olarak hava yoluyla bulaşan solunabilir kristalin silisyum dioksit oluşumu mümkündür. Solunabilir kristalin silisyum dioksitin uzun süreli ve/veya yoğun şekilde solunması, dul bırakan hastalığına (Silikozis) yol açabilir. Silikozisin ana belirtileri öksürük ve solunum problemleri/nefes darlığıdır. Solunabilir kristalin silisyum dioksite düzensiz olarak maruz kalma durumunda uygun koruma ve denetim tedbirleri alınmalıdır. Toz oluşumunu önlemek için ürünün kullanımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir. 1272/2008 sayılı (AT) yönetmeliği: Sınıflandırma yok Sınıflandırma AB (67/548/EWG): Sınıflandırma yok İŞARET ELEMANLARI: Yok DİĞER TEHLİKELER: Bu ürün inorganik bir maddedir ve REACH Ek XIII uyarınca PBT veya vpvb kriterlerini karşılamaz. 3. BİLEŞİMİ/BİLEŞENLERİ HAKKINDA BİLGİ Taneli kuvars, renkli pigmentli yapay reçine sistemi ile kaplanmış.

2 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 2/6 ANA BİLEŞEN: Kuvars MİKTAR: SiO2 > %98 EINECS NO: CAS NO: Kirlenmeler Bu ürün %1'den az oranda STOT RE1 olarak sınıflandırılmış olan kuvars (ince fraksiyon) içermektedir. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ İlk yardım önlemleri tanımı GÖZLE TEMAS: Akar su altında birçok dakika boyunca durulayın. Şikâyetlerin devam etmesi durumunda doktora başvurun. SOLUMA: Maddeye maruz kalan kişinin kontamine alandan temiz havaya çıkarılması önerilir. YUTMA: Herhangi bir ilk yardım önlemi gerekli değildir. CİLT TEMASI: Herhangi bir özel ilk yardım önlemi gerekli değildir. En önemli akut veya gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve tesirler Akut veya gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve tesirler izlenmemiştir. Tıbbi acil yardım ve özel tedaviye ilişkin bilgiler Özel bir tedbir alınması gerekmemektedir. 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Söndürücüler Özel bir söndürücü gerekli değildir. Madde veya karışım kökenli özel tehlikeler Ürünün kendisi yanmaz. Ortamda büyük bir yangın çıkması durumunda CO ve CO2 ayrışma gazları ortaya çıkar. Yangınla mücadeleye ilişkin bilgiler Spesifik bir yangından korunma tedbiri gerekli değildir. 6. İSTENMEYEN YAYILMA HALİNDE TEDBİRLER Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri Toz oluşumundan kaçının. İlgili ulusal düzenlemelere göre koruyucu giysi kullanın. ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ: Özel bir gereksinim bulunmamaktadır. Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler Zemini kuru süpürmeden kaçının. Toz oluşumunu önlemek için temizlikte püskürtme veya emme sistemleri kullanın.

3 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 3/6 Ulusal düzenlemelere göre koruyucu giysi kullanın. Diğer bölümlere referans Bkz. bölüm 8 ve KULLANIM VE DEPOLAMA Güvenli kullanım için emniyet tedbirleri Toz oluşumundan kaçının. Çalışma alanında yemek yemeyin, sıvı tüketmeyin ve sigara kullanmayın. Kullanım sonrasında ellerinizi yıkayın. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları Teknik önlemler/güvenlik önlemleri Toz oluşumunu en aza indirin. Ambalajlı ürünleri, ambalajlar hasar görmeyecek şekilde depolayın. 8. MARUZİYET SINIRLANDIRMASI VE KONTROLÜ/KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM Kontrol parametreleri Toz maruziyeti için yasal sınır değerlere uyulmalıdır (örn. genel toz, solunabilir toz ve solunabilir kristalin silisyum oksit). Almanya için: TRGS 900 ve TRGS 906 güncel sürümlerinde dikkate alınmalıdır Avusturya ve İsviçre için: Solunabilir kristalin silisyum oksit için mesleki maruziyet sınır değeri (OEL/Occupational Exposure Limit) Avusturya ve İsviçre için 0,15 mg/m³ (8 saatlik ölçüm sonuçlarının zaman ağırlıklı ortalaması). Diğer ülkelerle ilgili sınırı değerleri, iş hijyeni ile ilgili teknik uzmanlardan veya ilgili ülkenin yetkili düzenleyici makamlarından temin edebilirsiniz. MARUZİYET SINIRLANDIRMASI VE KONTROLÜ: Uygun teknik kontrol tertibatları Toz oluşumunu düşük tutun. Süreçlerin çevrelenmesi, havalandırma sistemlerinin kullanımı veya diğer teknik önlemlerle toz maruziyetinin sınır değerler içinde kalması sağlanmalıdır. Kişilerin faaliyetleri nedeniyle toz veya sis oluşması durumunda havanın partikül maruziyeti havalandırma ile sınır değerler dahilinde tutulmalıdır. İdari önlemler alın, örn. kişileri toz maruziyeti bulunan alanlardan uzak tutun. Kirlenmiş iş giysilerini değiştirin ve temizleyin. Kişisel koruma önlemleri, örneğin kişisel koruyucu donanım Göz/yüz koruması Göz yaralanmaları tehlikesi bulunan alanlarda yan korumalı koruyucu gözlük kullanın. Cilt koruma Özel bir gereksinim bulunmamaktadır. Ellerle ilgili koruyucu önlemler için aşağıya bakınız. Dermatit hastalığı veya çok hassas cildi olan kişiler uygun koruyucu önlemler almalıdır (örn. koruyucu giysi veya koruma kremi kullanımı). EL KORUMASI: Dermatit hastalığı veya çok hassas cildi olan kişiler uygun koruyucu önlemler almalıdır (örn. eldiven veya koruma kremi kullanımı). İş bittikten sonra eller yıkanmalıdır. SOLUNUM KORUMASI: Uzun süren toz maruziyetinde, AB düzeyinde geçerli ve ulusal düzenlemelere uygun solunum koruma donanımı kullanılmalıdır. Sınıf 2 veya 3 (FP2 - FP3) partikül filtreli yarım maskelerin veya tam yüz maskelerinin kullanılması önerilir. Bkz. EN 143:2000 solunum cihazları - Partikül filtresi. ÇEVRESEL MARUZİYET SINIRLANDIRMASI VE KONTROLÜ: Rüzgarla savrulmaları önleyin.

4 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 4/6 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi GÖRÜNÜM: taneli TANE BİÇİMİ: yuvarlatılmış RENK: Çeşitli renkler KOKU: Kokusuz Koku eşiği ph değeri Erime noktası/donma noktası 1710 C GÖRECE YOĞUNLUK: 2,65 g/cm³ Çözünürlük(ler) Suda çözünürlük Önemsiz Hidroflorik asitte çözünürlük Evet Diğer bilgiler Başka bilgi yoktur DURUM DEĞİŞİKLİĞİ: Yakl. 150 C'den itibaren yapay reçine katmanı ayrışır. 10. STABİLİTE VE TEPKİME Tepkime Ağır, aktif değil Kimyasal dayanıklılık Kimyasal olarak stabil Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Tehlikeli reaksiyonları yoktur. KAÇINILMASI GEREKEN KOŞULLAR: Uygun olmayan maddeler Özel bir uygunsuzluk bulunmamaktadır. TEHLİKELİ BOZUNMA ÜRÜNLERİ:

5 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 5/6 11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut toksisite Ciltte aşınma/tahriş etkisi Ağır göz hasarları/tahrişi Solunum yolları/cilt hassasiyetleri Üreme hücresi mutajenitesi Kanserojenlik Reprodüktif toksisite Tek seferlik maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi Tekrarlanan maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi Soluma tehlikesi 12. ÇEVRE İLE İLGİLİ BİLGİLER Toksisite Süreklilik ve bozunabilirlik Biyoakümülasyon potansiyeli Zeminde hareketlilik Önemsiz PBT ve vpvb değerlendirmelerinin sonuçları Diğer zararlı etkiler Spesifik zararlı etkileri bilinmektedir. 13. ATIK İMHA BİLGİLERİ Atık işleme süreci Atıklar/artık miktarlar Mevcut olanaklar kapsamında geri dönüşüm, imhadan önceliklidir. İmha işlemi bölgesel düzenlemelere göre yapılmalıdır.

6 Revizyon tarihi: Sürüm TR 1 Sayfa: 6/6 Ambalaj malzemesi Ambalajlar içindeki kalıntılar nedeniyle toz oluşumunu önleyin. Personel için uygun sağlık koruması sağlayın. Kirlenmiş ambalaj malzemelerini kapalı kaplarda muhafaza edin. Ambalaj malzemelerinin geri dönüşümü ve imhası, var olan geçerli düzenlemelere uygun olarak gerçekleşmelidir. Ambalaj malzemesini birden çok kez kullanmayın. Ambalaj malzemesinin geri dönüşüm ve imhası lisanslı bir geri dönüşüm işletmesi tarafından yapılmalıdır. 14. NAKLİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER UN numarası Kurallara uygun UN sevkiyat işareti Taşıma risk sınıfları ADR: Sınıflandırma yoktur IMDG: Sınıflandırma yoktur ICAO/IATA: Sınıflandırma yoktur RID: Sınıflandırma yoktur Ambalaj grubu Çevre riskleri Kullanıcı için özel emniyet tedbirleri Özel bir güvenlik tedbiri yoktur. 73/78 MARPOL antlaşması Ek II ve IBC-Code uyarınca hacimli ürün sevkiyatı 15. MEVZUAT BİLGİSİ Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar ULUSAL DÜZENLEMELER: SU KİRLETME SINIFI: NWG Kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ek V.7 uyarınca REACH tescil yükümlülüğüne tabi değildir Almanya için: TRGS 900 ve TRGS 906 güncel sürümlerinde dikkate alınmalıdır Avusturya ve İsviçre için: Solunabilir kristalin silisyum oksit için mesleki maruziyet sınır değeri (OEL/Occupational Exposure Limit) Avusturya ve İsviçre için 0,15 mg/m³ (8 saatlik ölçüm sonuçlarının zaman ağırlıklı ortalaması). Diğer ülkelerle ilgili sınırı değerleri, iş hijyeni ile ilgili teknik uzmanlardan veya ilgili ülkenin yetkili düzenleyici makamlarından temin edebilirsiniz. (*) Güvenlik bilgi formu yeni yasal düzenlemeler nedeniyle baştan revize edilmiştir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/6 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF Ticari adı 100GF2058 Fipa MN GF-2, 58x58 cm, 100 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/7 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 815335.1 Ticari adı Silica gel 60, 0.063-0.2 mm, KOH

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Copper tetramibi tetrafluoroborate

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 740348.1000 Ticari adı Buffer NEU (1000 ml) 1 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı