BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ"

Transkript

1 Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nden BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye TaĢkömürü Kurumunda çalıģan iģçi ve personelden en yüksek verimi alabilmek için, beden güçlerine göre iģçilerin çalıģabilecekleri iģ yerlerini ve iģlerini saptamak ve sağlam, geçici iģ göremezlik, özel hükümler ve özel muayeneler ile sağlık durumu kriterlerini tespit ederek, buna göre yapılacak iģlemleri düzenlemek ve iģe alımlarda gerekli sağlık ve diğer Ģartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Türkiye TaĢkömürü Kurumunda çalıģmakta olanlar ile iģe yeni alınacak iģçiler ve diğer personelin, sağlık durumlarının, çalıģacakları, alınacakları veya değiģimlerinin yapılacağı iģlere uygunluklarının tespitinde uygulanacak esas ve iģlemleri kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen: a) Kurum: Türkiye TaĢkömürü Kurumu nu, b) Müessese: Türkiye TaĢkömürü Kurumuna bağlı Amasra, Armutçuk, Kozlu, Karadon ve Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müesseselerini, c) ĠĢletme: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerin bünyesindeki ĠĢletme Müdürlüklerini, ifade eder. 1

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢyeri, ĠĢ ve ĠĢçi Sağlığı Gruplamaları ĠĢyerlerine göre sınıflandırma MADDE 4 (1) Kuruma bağlı iģ yerleri, yeraltı ve yer üstü olmak üzere iki ayrı ortam olarak tanımlanmıģtır. Her iki iģ ortamında yürütülen iģler, fiziki özelliklerine bağlı olarak ve iģçi sağlığına etkileri yönünden üç gruba ayrılır; a) Gürültülü ĠĢler: 28/07/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇalıĢanların Gürültü Ġle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik e göre, çalıģma sırasında ortamdaki sürekli ses Ģiddetinin 85 db (A) ve üzeri ile darbeli ses Ģiddetinin (Ġmpulsif) 140 db (A) ve üzeri olması, iģ ortamının Gürültülü olduğunu gösterir. Kurumda, bu tanımlama içerisine girebilecek iģçilikler, kompresörcülük ve ana pervane makinistliği, lavvar yıkayıcılığı ve lavvar iģçiliğidir. b) Tozlu iģler: Gravimetrik toz ölçüm cihazları ile yapılan toz ölçmeleri esas alınmak üzere, ĠLO Standartlarına göre hazırlanan ve 5/11/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği ne göre tanımlanmıģ iģleri kapsar. c) Özel Muayene Gerektiren ĠĢler: ĠĢin özelliği nedeniyle, iģe alım ya da iģ değiģimi yapılırken Sanat Grupları dıģında Özel Muayeneler bölümündeki sağlık koģullarının da aranması gereken iģlerdir. Kurumda, tahlisiyecilik, lokomotif sürücülüğü, Ģoförlük, araç sürücülüğü, vinççilik-sinyalcilik, buhar sıcak su kazan ateģçiliği, iģyeri sağlık görevlisi ve maden nezaretçiliği bu türden iģçiliklerdir. ĠĢ ağırlıklarına göre sınıflandırma MADDE 5 - (1) Kurumdaki ocak içi ve ocak dıģı iģler, harcanan fiziksel efor, kaza riski, sağlık riski ve iģ ortamındaki iģçi sağlığını olumsuz etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik vs. etkenlerin yoğunluğu dikkate alınarak beģ grup halinde sınıflandırılmıģtır: a) Birinci grup iģçilikler: Yapılan iģ ve kullanılan aletler yönünden devamlı ve yüksek efor harcamayı gerektiren, iģ kazalarının olma ihtimalinin en yüksek olduğu ve hastalık oluģturabilecek etkenlerin en çok oluģabileceği iģlerdir. b) Ġkinci grup iģçilikler: Özelliği olan, fazla efor gerektiren iģlerdir. c) Üçüncü grup iģçilikler: Normal efor gerektiren, orta derecede iģ riski taģıyan ve orta ve/veya fazla hastalık oluģturabilecek etkenlerin oluģabileceği iģlerdir. ç) Dördüncü grup iģçilikler: Az efor gerektiren, orta derecede iģ riski taģıyan ve az veya orta derecede hastalık oluģturabilecek etkenlerin oluģabileceği iģlerdir. d) BeĢinci grup iģçilikler: Çok az efor gerektiren, riski az veya hiç olmayan ve hastalık oluģturabilecek etkenlerin az veya nadiren oluģabileceği iģlerdir. (2) Bu maddede düzenlenen beģ grup iģçilik kapsamında değerlendirilen iģler Ek- 4 te belirtilmiģtir. Sağlık gruplarına göre sınıflandırma MADDE 6 (1) ĠĢçilerin Kuruma bağlı iģyerlerinde çalıģan çalıģabilecekleri iģler; iģ kazaları, meslek hastalıkları ve mesleki olmayan hastalıklar göz önüne alınarak iģçilerin sağlık durumlarına göre dört grupta toplanmıģtır. a) A grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına göre ocak içi ve ocak dıģı her türlü iģte çalıģmaya uygun olanlar, 2

3 b) B grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına göre Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar. c) C grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci ve Ġkinci Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar ç) D grubu: Sağlık durumları, Kurumda Sanat Unvan Gruplarına göre bu Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci, Ġkinci ve Üçüncü Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar. (2) Bu gruplama, bu Yönergede Ek-2 deki uyulan kuralları tanımlamaktadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muayene, Değerlendirme ve Uygulama Özel Muayeneler MADDE 7 - (1) Özel muayeneler, iģin özelliği, iģ güvenliği ve yasal zorunluluk olarak, tüm sistemlerin veya bazı sistemlerin olması gereken en yüksek sağlık performanslarının neler olması gerektiğini ve Kurumda bu sınıflamaya dâhil edilen iģleri göstermektedir. (2) Özel muayene gereken iģler: maden nezaretçileri, iģyeri sağlık görevlileri, tahlisiyeciler, vinççi ve sinyalciler, Ģoför, sürücü ve lokomotif sürücüleri (makinistler) ile buhar sıcak su kazan ateģçilikleridir. ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sebebiyle maden nezaretçiliği yapamayacak olan nezaretçiler için özel muayene Ģartları uygulanmaz. Pneumokonyoz Değerlendirmeleri MADDE 8 - (1) Kurumda, tozlu olabilen iģlerde çalıģan iģçiler, bütün ocak iģçilikleri, lavvardaki bazı iģçiliklerde çalıģan iģçiler dâhildir. a) Tozlu iģlerde çalıģan iģçilerin en az 2 yılda bir Standart Akciğer Filmi çekilir. b)değerlendirme, A okuyucu, B okuyucu, gerekirse, SGK Meslek Hastalıkları Hastanesine ya da SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelere gönderme Ģeklinde yapılır. c)meslek hastalığı tespit edilenlerin çalıģabilecekleri sanatlar, Beden Gücü Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince belirlenir. Uygulama MADDE 9 (1) Kurum ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢimi Komisyonu, ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü, Müessese Müdürlükleri, ĠĢletme Müdürlükleri ve bunların daha özel alt birimleri tarafından Kurumda iģe alımlarda, iģ değiģimlerinde ve yapılacak değerlendirmelerde aģağıda açıklanan kurallara uyulur. (2) Kurumda ilk defa iģe alınacak iģçilerde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden alınacak rapor doğrultusunda, bu Yönergeye ekli Ek- 1 ve Ek- 2 de belirtilen sanata uygun sağlık Ģartları aranır. a) ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünde: 1) Yasal zorunluluk, iģten ayrılıp tekrar iģe dönüģ, iģ icabı ocak içine giriģ gibi iģe alım ve iģ değiģiminde, Müessese veya ĠĢletme Müdürlüklerinin yazılı sanat teklifleri doğrultusunda, bu Yönergeye ekli Ek-2. Hastalık ve Arızalar Tablosu nun A, B, C ve D sütunlarının teklif edilen sanata uygun olanının sağlık Ģartları aranır. 3

4 2) Özel muayene gerektiren iģçiliklere yerleģtirme yapılırken mutlaka ilgili özel muayenelerin sağlık Ģartları uygulanır (Ek-5). 3) Bedensel engellilerin iģe alımlarında ve çalıģan iģçilerden herhangi bir nedenle Özürlüler grubunda değerlendirilmesi gerekenlerin iģe alım ve değiģimlerinde Ek-6. Özürlü ĠĢçiler Beden Gücü Uygulama Esasları nda yer alan kurallar esas alınır. 4) Kaza veya hastalık nedeniyle 20 günden fazla iģe ara vermiģ olan iģçilerin, iģe tekrar baģlatılmaları iģleminde; aa) Müessese ve/veya iģletme müdürlüklerinin yazılı teklifleri ile gelen istekler değerlendirilir, ferdi baģvurular, rapor ekli olsa dahi değerlendirilmez. bb) Hastalık ve arızalar, bu Yönergeye ekli Ek-2. Hastalıklar ve Arızalı-Sağlam Tablosu nun; A, B, C ve D sütunlarına göre değerlendirilir; ĠĢçiler, bu Yönergeye göre çalıģmakta olduğu iģi yapabilecekse derhal eski iģlerine gönderilirler. SGK nın iģçi adına hizmet aldığı hastanelerden almıģ olduğu rapor nedeniyle kontrollü kalan iģçiler kontrol süresi ile orantılı olarak ocak dıģındaki iģçiliklere geçici olarak verilirler. cc) Kontrol süresinin sonunda; SGK nın iģçi adına hizmet aldığı hastanelerden tekrar alınan rapor doğrultusunda iģçi eski iģine gönderilir ya da ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonuna dosyasıyla gönderilir, çç) ĠĢçinin, SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden almıģ olduğu sağlık kurulu raporuna Müessese ve/veya ĠĢletme Müdürlükleri, ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü ile ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonunun talebi üzerine Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu veya hakem hastane olarak BEÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesine tekrar göndermek hak ve yetkisi vardır. dd) Sanat grupları, toplam riske göre yapıldığından, aynı grupta ağırlık ve riskleri birbirinden farklı iģçilikler bulunabilir. Bu nedenle geçici iģ (sanat) değiģimi gerektiren iģçinin raporunda, gürültüsüz, ağırlık taģımayacağı veya kaldırmayacağı, uzun süre ayakta durmayacağı, hassas iģitme ve/veya görme gerektirmeyen, tozsuz-dumansız, gıda ile ilgisi olmayan, tehlikesiz vs. ifadeleri eklemelidir. Ancak, Kurum genelinde dikkat ve sorumluluk gerektirmeyen iģ (sanat) bulunmamaktadır. ee) ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünce değerlendirilen raporlar, o hafta içerisinde ilgisine göre müessese ve/veya iģletme müdürlükleri ile ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonuna gönderilir. b) Müessese ve ĠĢletme Müdürlüklerinde: 1) Müessese ve/veya iģletmelerde, raporuna uygun olarak iģe yerleģtirilen iģçiler, Ocak ve Temmuz ayında listeleri yapılarak, eski-yeni iģi, çalıģtığı yıl vs. belirtilerek Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü ne gönderilir. 2) Özel muayene gereken, tahlisiyecilik, maden nezaretçiliği, iģyeri sağlık görevlisi, Ģoför, lokomotif sürücülüğü, sinyalcilik, vinççilik ve buhar sıcak su kazan iģçiliği gibi iģçiliklere değiģimin yapılabilmesi için muayenenin ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünce yapılması gerektiğinden; teklifi yapan iģçi bürolarınca, Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde Muayene formunu iki suret olarak düzenleyip müessese iģyeri hekimine Fiziki Muayenesini yaptırarak değiģim kararı için ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. 3) Hastalık veya kaza nedeniyle 20 günden fazla çalıģmaya ara veren iģçiler, Müessese veya ĠĢletme Müdürlüklerince üst yazıları ekinde iģçinin SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden aldığı rapor, eğer olay iģ kazası ise müesseselerde tutulan Kaza Bildirim Formu nun birer örneği ve iģçinin daha önceki kayıtlı kazalarının özeti de eklenerek, önce Müessese ĠĢyeri Hekimine gönderilir. 4) ĠĢini yapabilecek durumda olan iģçiler, Müessese ĠĢyeri Hekimi kararıyla aynı iģlerinde çalıģtırılırlar. ĠĢini yapamayacak durumda olanlar ile Müessese ĠĢyeri Hekiminin 4

5 uygun gördüğü diğer iģçiler belgeleri ile birlikte Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilirler. 5) Müessesede ĠĢyeri Hekimi yok ise bu iģlemler Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü tarafından yürütülür. 6)Müessesenin ihtiyacına istinaden yerüstü sanatlarda çalıģan iģçilerin, yeraltında münhal olan norm sanatlara naklinin yapılması düģünüldüğünde, sanat belirtilmek suretiyle ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. c) ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢimi Komisyonunda; Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünden gelen dosyalar değerlendirilerek; 1) ĠĢçi eski iģinde çalıģabilir durumda ise eski iģine gönderilir. 2) Eski iģinde çalıģamayacak olan iģçiler Yönergeye ekli Ek-2 ve Ek-3 e göre çalıģabilecekleri iģe yerleģtirilir. ĠĢini yapamayacak durumda olan iģçilerin Yönergeye ekli Ek-3 Arızalı-Sağlam Çizelgesine göre (+) iģareti olan en üst sanata değiģimi yapılır.rapora konulmuģ ek özelliğe uygun veya en üstteki (+) olan kadro(prevü) yoksa iģçi daha aģağıdaki (+) olan sanata yerleģtirilir. Ancak iģyerinin ihtiyacı doğrultusunda talep halinde (+) olan kadrolardan(prevülerden) herhangi birine yerleģtirilebilir. Ek-3 Arızalı-Sağlam Çizelgesinde (-) olan yerlere değiģim yapılamaz. 3) Alınan kararlar değerlendirme formu ile birlikte gereği yapılmak üzere ilgili iģ yerlerine ve bilgi için Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 10 (1) Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu nun 19/08/2014 tarihli ve 284 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 11 (1) Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu nun 28/02/2013 tarih ve 62 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Beden Gücü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye TaĢkömürü Genel Müdürü yürütür. 5

6 EK-1 YERALTINDA PANO AYAK ÜRETĠM ĠġĠNE YENĠ ALINACAK PERSONELDE ARANILACAK SAĞLIK ġartlari Bu bölüm 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurallarına uygun olarak, Türkiye TaĢkömürü Kurumu Yeraltı Üretim Panolarının koģulları göz önüne alınarak hazırlanmıģtır. 1. Boy ve vücut ağırlığı arasındaki oran: Vücut Kitle Ġndeksi (Body Mass Index, BMI) ideal bilimsel verilere göre hesaplanarak, boy en düģük 1,55 m, en fazla 1,90 m olmak üzere, endeks arasında olmalı, 23 den aģağı ve 30 dan yukarı olmamalıdır. BMI=Ağırlık (Kg olarak)/boy 2 (m 2 ) 2. Göz ve gözle ilgili yapıların, görme fonksiyonunu etkileyecek, yapısal ve fonksiyonel kalıcı hastalıkları olmaması kaydıyla, Excimer Lazer tedavisi dıģında, müdahaleli tedavi ile intra oküler lens ya da baģka protetik araçla ya da gözlükle düzeltilmeden, çıplak gözle her iki gözle de görmenin 8/10 ya da daha büyük olması, renkli görme, görme alanı ve periferik görme defekti olmaması gerekir. 3. Kulak kepçesinin total kaybı ve/veya dıģ kulak yolunun tam kapalılığı, Timpano plasti, Cochlear implant ve her çeģit internal veya eksternal iģitme cihazı kullanımı gibi patolojik yapı ve kalıcı müdahaleler olmaması; hava yolu ile ölçüm ve konuģma frekansları olan, Hz lerin ortalaması esas alınmak kaydıyla; iģitmenin her iki kulakta da 30 db (A) veya daha küçük olması gerekir. 4. Solunum Sisteminin; KOAH, Astım, BronĢiale ileri derecede; toraks, diafragma ve parankim patolojileri olmaması kaydıyla; PA akciğer grafisinde, tek veya iki taraflı apikal toplam 10 mm yi geçmeyen, sinüslerde kısmi effüzyon yapmıģ, nonspesifik lezyonların varlığı durumunda; fizik muayenede ronküsler dıģında bulgusu olmaması, SFT de FVC % 80 ve üzeri, FEV-1 % 60 ve üzeri, FEF % 25-75: 3,5 lt/s (% 50 nin üzeri) olması ve sedimantasyonun 20 mm/h den yüksek olmaması ya da mild obstrüktif ve/veya mild restrüktif bozukluk dıģında solunum sistemi patolojisi olmamalıdır. PA akciğer grafisi normal ise SFT normal olmalıdır. (FVC % 80 ve üzeri, FEV-: % 80 ve üzeri). 5. Fonksiyonel üfürümler, fizyolojik kardiomegali ve tedavisi yapılmıģ veya mümkün varikoz venler dıģında; fizik, laboratuar ve radyolojik bulgu veren, kardiovasküler sistem ile ilgili doğumsal ve/veya sonradan oluģmuģ herhangi bir patolojisi olmamalıdır. 6. Önceden; hiçbir sekel bırakmadan iyileģerek geçirilmiģ, appandektomi, peptik ülser, bilateral de olsa nüks olmayan ve greft kullanılmadan örtülmüģ inguinal vs. herniler, kolesistektomi, hemoroid anal fissür ve anal fistüller dıģında ana sindirim organlarının ve diģler dıģındaki yardımcı sindirim organlarının, fonksiyonel ve/veya anatomik, doğumdan ve/veya sonradan olma patoloji olmamalıdır. 6

7 7. Eksremitelerin; sayı noksanlığı, boy kısalığı, anatomik pozisyondan sapan malunion, pulpa tırnak ve DĠF eklemin distalinden olan falanks kaybı dıģındaki el ve ayak parmak kayıpları ve atrofi olmamalıdır. Kot, skapula ve klavikulanın deformite ve fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ defektleri olmamalıdır. BaĢ iskeletinde kemik defekti ve/veya görünümde aģırı bozukluk yaparak kaynamıģ kafa ve yüz kemik patolojisi olmamalıdır. Vertebra kırığı, opere veya non opere disk hernisi, kifoz, lordoz ve skolioz, gibi omurga deformiteleri olmamalıdır. SFT bozukluğu yapmamıģ pektus karinatus ve pektus ekskavatus dıģında göğüs deformitesi olmamalıdır. Hafif pesplanus, X-bain, O-bain, Koksa-genu varus ve valgus dıģında, ileri kalça, diz ve ayak yapı ve pozisyon anomalisi olmamalıdır. Eklem yapı ve fonksiyonları tam olmalıdır. Fonksiyonları etkilememiģ dahi olsa vida, çivi veya plakla internal tespit yapılmıģ herhangi bir kemik veya yumuģak doku hastalığı bulunmamalıdır. 8. Endokrin sistem organlarının görünüm ve/veya fonksiyonları ile ilgili, diğer organ ya da sistemlerin, anatomik ve/veya fonksiyonel yapılarını etkilemiģ, doğuģtan veya sonradan oluģmuģ patolojisi olmamalıdır. 9. Nevüsler, omuz, dirsek, kalça, diz, el ve ayak bileği eklemleri ve omurga ile iliģkili olmamak kaydıyla % 20 den fazla yüzeyi aģmayan, sadece epidermisle sınırlı, yüzeyel keloidle de olsa iyileģmiģ yanık skarları dıģında, ilgili bölgede fonksiyon veya postür bozukluğu yapmıģ veya yapabilecek deri lezyonları olmamalıdır. Yüzeyel mikozlar geçirilmiģ viral veya bakteriel dermatoz skarları, vitiligo, pitriasis versikolor ve ichtiozis dıģında, akut veya kronik sık nüks görülen ve kesin tedavisi olmayan, psoriasis, kontak dermatit, pemfigus ekzama gibi deri ve deri ekleri patolojisi olmamalıdır. 10. Nörolojik sistemle ilgili hareket, kuvvet, beceri, duyu, denge ve refleks değiģikliklerine neden olmuģ doğuģtan ve/veya sonradan olma patolojileri olmamalıdır. 11. Tansiyon, sistolik: , diyastolik: mm Hg aralığında olmalıdır. Nabız 50/dk nın altına inmemeli ve 120/dk nın üzerine çıkmamalı, PAT dıģında ritim bozukluğu olmamalıdır. 12. Anamnezinde psikolojik veya psikiyatrik tedavi olmuģ veya süren hastalık hikâyesi olmamalıdır. Epilepsi gibi nöropsikiyatrik, alkol ve madde bağımlılığı gibi psiko patolojik bozukluğu olmamalıdır. IQ < 70 veya debilite seviyesi ve/veya daha aģağıda zekâ geriliği olmamalıdır. (Hastalığını saklamıģ olup, tesbiti iģe giriģ muayenelerinde mümkün olmayanların 1 yıl içerisinde tesbiti, iģ akdinin sona erdirilmesini gerektirir). 13. Epispadias, hipospadias, üro/nefro litotomi, orģi/epididim ve varikosel/hidrosel gibi operatif veya non operatif patolojiler dıģında Üro-Genital sistem patolojisi olma malıdır. 7

8 14. DoğuĢtan ve/veya sonradan ortaya çıkmıģ genetik, sistemik, kronik enfeksiyöz ve/veya organ spesifik immünolojik ve/veya idiopatik süregen veya sekelsiz geçirilmiģ dahi olsa herhangi bir hastalığı olmamalıdır. 15. Herhangi bir organ veya sisteme ait, malign ve/veya pre malign olarak bilinen, lezyon ya da hastalığı olmamalıdır. 8

9 9 EK- 2 HASTALIKLAR ve ARIZALI SAĞLAM ÇĠZELGESĠ Bu çizelge; en son 3/7/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar Sağlık ĠĢlemleri Tüzüğü, Kaza Ağırlık Ölçüsü Çizelgesi ve 4857 sayılı ĠĢ Yasasının 30 uncu maddesi dikkate alınarak hastalık ve özür durumunda; Ağırlık oranı % 10 dan az olanlar A sütununa Ağırlık oranı % arasında olanlar B sütununa Ağırlık oranı % 20-40arasında olanlar C sütununa Ağırlık oranı % 40 tan yukarı olanlar D sütununa, alınmıģtır. 9 ÇĠZELGEDE MADDE NO KONU ĠÇERĠĞĠ GÖRME SĠSTEMĠ KBB SĠSTEMĠ ĠSKELET SĠSTEMĠ GENEL CERRAHĠ PLASTĠK CERRAHĠ DÂHĠLĠYE KARDĠYOLOJĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI GENĠTO ÜRÜNER SĠSTEMĠ GASTRO ĠNTESTĠNAL SĠSTEM NÖROPSĠKĠATRĠ DERMATOLOJĠ

10 10 MADDE A B C D EK-2/ 1 EK-2/2 Miyopi,hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından; Medikal yada excimer lazer tedavisiyle düzeltilerek ve/veya düzeltilmeden 5/10 dan aģağı olmamak üzere payları toplamı 14 olanlar. Görme alanı defektlerinden; Her ne sebeple olursa olsun 15o yi geçmeyen tek taraflı quadrant anopsiler. Miyopi,hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından: Gözlük yada lensle düzeltilmemiģ ve 3/10 dan az olmamak kaydıyla iki göz payları toplamı 9/10 olanlar. Travma, yabancı cisim, kimyasal madde ve vs ile görmenin B/1 kadar kaybı. Myopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından: Bir göz hiç görmezken, diğerinin tam görmesi, gözlük, lens vs. ile düzeltilmiģ olanlar. Çıplak gözle görmesi 2/10 ve daha az olanlar. Sebebi ne olursa olsun homonim, heteronim ve /veya bilateral hemi ve/veya quadrant anopsi Ģeklindeki görme alanı defektleri. 10 EK-2/3 EK-2/4 Konjonktivanın herhangi bir nedenle oluģmuģ tedavi ile Tam Ģifa bulmuģ hastalıkları A/1 Kadar görme kuvveti olanlar. A/2 kadar görme alanı defekti olanlar. Tek veya iki gözde pitozis synblefaron, lagoftalmi, blefarit gibi kapak hastalık ve / veya defektlerinden; Tam Ģifa ile iyileģenler. Göz küresi hareketlerini, merkezi görmeyi engellememiģ, 15 o den az görme alanı defekti yapmamıģ, periferik görme 30 o nin üzerinde olanlar. -Tek çift taraflı tüm ve/ veya kısmi kaģ - kirpik yokluğu. Konjonktivanın herhangi bir nedenle oluģmuģ hastalıklarından; Tedavisi devam edenler. Tek taraflı dahi olsa 2/10 ve daha ileri görme kaybı ile sonuçlananlar. Tek veya çift taraflı göz kapağı hastalık ve/veya defektleri: Tedavisi devam edenler Korneada açıklık bırakan lagoftalmiler. Göz küresi hareketlerini az ya da çok sınırlayan synblefaron -15 dereceden fazla görme alanı defekti olanlar Merkezi görmeyi tam veya kısmen engelleyen pitozisler Periferik görme 30 o altında olanlar.

11 11 MADDE A B C D EK-2/5 Nefelyon, lökom, travma veya enfeksiyon gibi nedenlerle oluģmuģ; Kornea hastalık veya defektlerinin, tedavi ile yada tedavisiz iyileģmiģ olanlarından, çıplak görme tek ve / veya çift taraflı 5/10 veya daha yukarı olanlar. Kornea hastalık ve/veya defektlerinden tedavi ile ya da tedavisiz iyileģmiģ olup; çıplak görme kuvveti 3/10 5/10 arası olanlar. Kornea hastalık ve/veya defektlerinden Tedavisi devam edenler. Tek veya çift taraflı çıplak görme 3/10 dan aģağı olanlar. Tek veya çift taraflı tedavisi imkânsız defekt bırakanlar. 11 EK-2/ 6 Primer ve/veya sekonder hastalık veya travma sonucu vitrea ve / veya lens kesafetlerinin cerrahi ve / veya medikal tedavi ile tek ve / veya çift taraflı; Tam fonksiyonel iyileģenler. Çıplak görme 5/10 ve yukarı olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ vitrea ve / veya lens kesafetlerinden operasyon ve / veya medikal tedavi ile iyileģip çıplak görme 3/10 5/10 arası olanlar. Travma, hastalık vs. nedeniyle oluģmuģ vitrea ve/veya lens kesafetlerinden cerrahi ve/veya medikal tedaviyle; Tedavisi devam edenler. Tek veya çift taraflı çıplak görmesi 3/10 dan aģağı olanlar. -Malign görme sistemi hastalıkları. EK-2/7 Herhangi bir nedenle oluģmuģ strabismus ve / veya tek ya da çift taraflı nistagmuslardan, merkezi ve periferik görmeyi; EtkilememiĢ olanlar. Net görme için hafif baģ pozisyonu değiģikliği gerektirenler Geçici diplopiye neden olup tedavi ile ya da tedavisiz tam iyileģenler. Strabismus ve / veya tek veya çift taraflı nistagmuslardan: 3/10 5/10 arsı merkezi görme için baģ pozisyonu değiģtirmeyi gerektirenler. 30dereceden fazla periferik görme için devamlı baģ pozisyonu değiģikliği gerekenler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ strabismus ve/veya tek ya da çift taraflı nistagmuslardan; Tedavisi devam eden veya imkânsız olanlar Kalıcı tortikolise neden olanlar. Periferik görme 30 o den az olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ tedavisi imkânsız diplopiler.

12 12 EK-2/ 8 Herhangi bir nedenle meydana gelmiģ, sekonder geniģ veya dar açılı glokomlardan tedavi ile tam Ģifa bulanlar. Medikal tedavi ile kontrol altına alınmıģ, sürekli ilaç kullanması gereken primer dar açılı veya geniģ açılı glokomlar. Primer veya sekonder geniģ veya dar açılı glokomlardan: Tedavisi devam edenler ÇeĢitli komplikasyonlarla sonuçlananlar. 12 EK-2/ 9 EK-2/10 EK-2/11 Post travmatik veya baģka nedenlerle oluģmuģ, intra ve/veya ekstra orbital yapıların tek ve/veya çift taraflı paralizilerinden tam iyileģenler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ gözyaģı kesesi ve / veya kanalı patolojilerine bağlı tek veya çift taraflı epiforalardan tedavisi tamamlananlar. Korneada tahriģ yapmayan ektropiyon, entropiyonlar. Post travmatik ve / veya baģka nedenlerle oluģmuģ orbita ve / veya glob patolojilerinden; Fonksiyon kaybı olmadan tam iyileģenler. Tek veya çift taraflı hafif sekelle iyileģenler. -Primer açıklığa neden olmayan ekzoftalmiler. Ġntra ve / veya ekstra orbital yapıların herhangi bir nedenle oluģmuģ tek ve / veya çift taraflı paralizilerinden; -Tedavisi devam edenler. Tedavisi imkânsız veya ağır sekel bırakarak iyileģenler. Göz yaģı kesesi ve / veya kanalının herhangi bir nedenle oluģmuģ tek yada çift taraflı patolojilerine bağlı tedavisi devam eden epiforalar, Globda tahriģe neden olan, tedavisi imkânsız ektropiyon, entropiyonlar. Post travmatik ve / veya baģka nedenlerle oluģmuģ, orbita ve / veya glob patolojilerinden; Tek veya çift taraflı tedavisi süren veya tedavi ile Ģifa bulamayanlar. Fonksiyon kaybı ile sonuçlananlar Göz kapaklarında tam kapanmamaya neden olan primer ve/veya sekonder eksoftalmiler.

13 13 13 EK-2/ 12 EK-2/13 Retinanın; diabetik, enfeksiyoz, dekolman gibi travmatik, nöronal,vasküler ve / veya sistemik hastalıklara sekonder patolojilerinden ; -Tam iyileģmiģ ve tekrarlamamıģ olanlar. Çok hafif sekelle iyileģmiģ olanlar. Optik sinir, görme yolları ve görme merkezinin tek veya çift taraflı herhangi bir nedenle oluģmuģ, sekelsiz tam iyileģmiģ patolojileri. Diabetik retinopati, travma, enfeksiyon, dekolman gibi retinanın; nöronal, vasküler ve / veya sistemik hastalıklara sekonder patolojilerinden; Tedavisi devam edenler. Tedavi Ģansı olmayan ve / veya komplikasyonla iyileģenler. Optik sinir, görme yolları ve görme merkezinin tek veya çift taraflı herhangi bir nedenle oluģmuģ patolojilerinden fonksiyon kaybı yapanlar. EK-2/14 Görme ve / veya kapak Travma, enfeksiyon, katarakt vs. fonksiyonlarını etkilememiģ kapak nedeniyle intraokuler lens takılanlar. kapanma defekti yapmayan keratokonuslar. Görme sistemi veya ilgili yapıların Ģifa bulmuģ hemorajiler Tam Ģifa ile sonuçlanmıģ göz veya çevre yapıların travmatik olmayan hastalıkları Bilateral keratokonuslardan; göz kapanmasında hafif açıklığa neden olanlar görme fonksiyonlarını etkilememiģ olanlar. Görme fonksiyonlarını etkilemiģ, tam kapanmamaya neden olan keratokonuslar, Travma, enfeksiyon katarakt vs. nedeniyle tek veya çift taraflı afak opere ekstraokuler lens takılanlar (;görme tam olsa dahi.) Görme sistemi veya ilgili yapıların hemorajileri Göz ve çevre yapıların travmatik olmayan hastalıkları

14 14 14 EK-2/ 15 EK-2/16 Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından; Tam düzelenler (0-30dB iģitme kaybı) 31-40dB düzeyinde (%15 hafif iģitme kaybı) olanlar NOT: ĠĢitme Seviye tesbitinde, Havayolu ile iģitme ve odio-gram da ki Hz frekansların ( konuģma frk.) ortalaması alınacaktır. Herhangi bir nedenle oluģmuģ eksternal, medial,internal otitlerden; -Medikal ve / veya protez kullanılmadan cerrahi tedavi ile tam Ģifa bulanlar. -Protezsiz tedavi ile; iģitme kayıpları tek veya çift taraflı %30 dan az olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile bir kulak 30 db veya daha iyi iken diğerinin db (%30 iģitme kaybı) orta derecede iģitme kaybı olanlar. Her hangi bir nedenle oluģmuģ otitlerden protetik olmayan tedavi ile -Bir kulakta iģitme kaybı %30 dan az iken; Diğerinde %30-45 olanlar. -Adhezyon ve otoskleroz ile iyileģmiģ yada kronikleģen tinnitus ve / veya hafif vertigo ile düzelmiģ olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile bir kulakta iģitme kaybı db iken diğerinde db iģitme kaybı olması. Kulak içi iģitmeyi primer arttırıcı etkisi olmayan tedavi sürecinde kullanılan kulak içi protezler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile; Bilateral 41-60dB orta derece iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 61-70dB (% 40 60) ileri iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 71-90dB (%60-100) ağır iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 92 db ve üzeri (%100) tam sağır olanlar. Otitis media ve / veya otitis internalardan; Tedavisi devam edenler, Tek ve /veya iki taraflı timpanoplasti ile tedavi olanlar. Tek veya çift taraflı ileri ve/ veya daha ağır iģitme kaybı ile sonuçlananlar. - Kohlear implant ve devamlı vertigo ile sonuçlananlar. EK-2/17 Primer, herhangi bir nedenle oluģmuģ, Ģifa bulmuģ vertigolar. Primer, kronik, ileri derecede denge ve fonksiyon bozukluğu yapan vertigolar. -Menier sendromu ve vestibuler nörinitler.

15 15 MADDE A B C D 15 EK-2/18 EK-2/19 EK-2/20 EK-2/21 Herhangi bir nedenle oluģmuģ tinnitus ve/veya presbiakustilerden; Tam Ģifa bulanlar. Geçici ve /veya 3000Hz den sonra 40 db nın altında iģitmesi olanlar. Akustik travma ve akustik nörinitlerden ; Geçici olup tedavi ile ya da tedavisiz tam düzelenler. 3000Hz den geriye yayılmamıģ ve 40dB i aģmamıģ olanlar. Yüz travmasına bağlı mandibula, maxilla ve nasal kemiği kırıklarından; Sadece estetik bozukluk bırakıp, fonksiyon kaybı yapmadan iyileģenler, Hafif çiğneme bozukluğu veya burun tıkanıklığı ile tam Ģifa bulanlar. -Epistaksislerden; travmatik vs. nedenli olup geçici ve tedaviyle tam düzelenler. Tedavi ile tam Ģifa bulmuģ veya asemptomatik septum deviasyonu Akustik travmalardan tedavi döneminden sonra ki nekahet dönemi sonunda (3ay 1 yıl) 3000 Hz den geriye yayılmamıģ ve db arası iģitme kaybı olanlar. Fazla fonksiyon bozukluğu yapmamıģ tinnituslar Hz den sonra db arası iģitmesi olan presbiakustiler. Kronik ve çalıģma düzenini ileri derecede etkilemiģ olan tinnituslar. 3000Hz ve / veya daha yaygın 60dB(A) veya üzerinde iģitme kaybı olan presbiakustiler. Akustik travma ve/veya nörinitlerden tedavi ile yada bir yılı aģkın bekleme süresine rağmen; Hipertansiyon, tinnitus, irritabilite vs. ile birlikte db iģitme kaybı olanlar. Tek baģına da olsa herhangi bir frekans Aralığında 60 db in üzerinde iģitme kaybı olanlar. Yüz travmasına bağlı mandibula, maxilla ve nasal kemik kırıklarından; Tedavisi devam edenler. Ġleri derecede solunum güçlüğü ve / veya çiğneme bozukluğu yapanlar. Epitaksislerden; Tedavisi devam eden veya kan hastalıkları vs. e sekonder ve tam tedavisi yapılamayanlar. Tedavisi yapılmamıģ ve ileri fonksiyon bozukluğu olan septum deviasyonu

16 16 EK-2/22 Farenks, larenks, burun, sinüs ve tonsil hastalıklarından cerrahi ve / veya medikal tedavi ile, sekelsiz tam iyileģenler. Farenks, larenks, burun, sinus ve tonsil hastalıklarından; Tedavisi devam edenler. Tedavisi imkânsız ve ileri derecede fonksiyon kaybı ile Ģifa bulanlar. 16 EK-2/23 Kulak kepçesinin hastalık veya travmatik patolojilerinden tedavisi yapılanlar, Dil, diģler ve dudakların travma veya hastalık sonucu oluģan patolojilerinin tedavi ile tam Ģifa bulanları, Tükürük bezleri ve kanallarının neoplastik olmayan hastalıklarının tedavi ile iyileģmiģ olanları. ġifa bulmuģ KBB sistemi malign hastalıkları Tedavisi devem eden kulak kepçesi patolojileri. Tedavisi devam eden tükrük bezi ve kanallarının patolojileri. Tedavisi devam eden dil, diģ ve dudakların patolojileri. Tam dil ve dudak kayıpları. K.B.B. sistemi, ağız içi ve damakların her çeģit neoplastik hastalıkları. EK-2/24 Kafa kemiği kırıkları Tedavisi nörolojik komponent içermeyen salt kemik kırıklarından tam kaynamıģ ve nörolojik araz bırakmamıģ olanlar. Uygun greftle örtülmüģ olup 6 cm 2 yi geçmeyen nörolojik araz bırakmamıģ kırık defektleri. Kafa kemiği kırıklarından ancak kranioplasti ile örtülerek tedavi edilebilmiģ nörolojik arıza bırakmadan iyileģmiģ; baģın üst bölümün de olmak kaydıyla, en çok iki bölge de 6 10 cm 2 arası kemik kırık defektleri. Kafa kemiği kırıkları: Tedavisi devam edenler. Tek ve/veya multiple kranioplasti yapılmamıģ kemik defektleri olanlar. -Kranioplasti yapılmıģ olsa da 10 cm 2 yi aģan tek veya multiple kemik defekti olanlar. Her ne Ģekilde tedavi olmuģ olursa olsun, nörolojik arıza bırakmıģ olanlar.

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER Bu Rehber üç bölümden oluģmaktadır. Birinci Bölüm, konuya genel bir bakıģ

Detaylı

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (1)

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

R.G.Tarihi: 26.09.2006 R.G.Sayısı: 26301

R.G.Tarihi: 26.09.2006 R.G.Sayısı: 26301 İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.09.2006 R.G.Sayısı: 26301 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ 1945 SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.5.1972, No : 7/4496 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.7.1964, No : 506 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.6.1972, No : 14223

Detaylı

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER:

ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: ADLİ TIP BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HİZMETLER: 1. Şahısların adli muayeneleri ve/veya tıbbi evraklarının incelenmesi sonucu adli kati raporların veya diğer adli raporların yazılması ile adli mercilere

Detaylı

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.5.1972, No: 7/4496 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.7.1964, No: 506 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.6.1972, No: 14223 Yayımlandığı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: 1 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE 4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

Kulak Burun Boğaz Sistemi 10. Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25. Deri 29. Hemotolojik Hastalıklar 37. Kardiyovasküler Sistem 41

Kulak Burun Boğaz Sistemi 10. Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25. Deri 29. Hemotolojik Hastalıklar 37. Kardiyovasküler Sistem 41 SİSTEMLER SAYFALAR Kulak Burun Boğaz Sistemi 10 Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25 Deri 29 Hemotolojik Hastalıklar 37 Kardiyovasküler Sistem 41 Görme Sistemi 48 Sindirim Sistemi 81 Kadın Hastalıkları

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı : 04.08.2003/25189 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatının

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde toz ile ilgili olarak iģ sağlığı

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ 2329 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.10.1986, No : 86/11092 Dayandığı Kanunların Tarihi : 21.7.1927, No : 1111 27.7.1967, No : 926 4.1.1961, No

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.10.1986, No: 86/11092 Dayandığı Kanunların Tarihi : 21.7.1927, No: 1111 27.7.1967, No: 926 4.1.1961, No: 211 24.6.1965,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nü,

c) Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nü, MEVZUAT Gemiadamları Sağlık Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1- Bu yönerge, gemiadamı adayları ile gemiadamlarının almak zorunda oldukları ''Gemiadamları Sağlık Raporları''nın düzenlenmesini,

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları 1. Sigorta Konusu İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. (sigortacı); sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade

Detaylı