BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ"

Transkript

1 Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nden BEDEN GÜCÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye TaĢkömürü Kurumunda çalıģan iģçi ve personelden en yüksek verimi alabilmek için, beden güçlerine göre iģçilerin çalıģabilecekleri iģ yerlerini ve iģlerini saptamak ve sağlam, geçici iģ göremezlik, özel hükümler ve özel muayeneler ile sağlık durumu kriterlerini tespit ederek, buna göre yapılacak iģlemleri düzenlemek ve iģe alımlarda gerekli sağlık ve diğer Ģartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Türkiye TaĢkömürü Kurumunda çalıģmakta olanlar ile iģe yeni alınacak iģçiler ve diğer personelin, sağlık durumlarının, çalıģacakları, alınacakları veya değiģimlerinin yapılacağı iģlere uygunluklarının tespitinde uygulanacak esas ve iģlemleri kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen: a) Kurum: Türkiye TaĢkömürü Kurumu nu, b) Müessese: Türkiye TaĢkömürü Kurumuna bağlı Amasra, Armutçuk, Kozlu, Karadon ve Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müesseselerini, c) ĠĢletme: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerin bünyesindeki ĠĢletme Müdürlüklerini, ifade eder. 1

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢyeri, ĠĢ ve ĠĢçi Sağlığı Gruplamaları ĠĢyerlerine göre sınıflandırma MADDE 4 (1) Kuruma bağlı iģ yerleri, yeraltı ve yer üstü olmak üzere iki ayrı ortam olarak tanımlanmıģtır. Her iki iģ ortamında yürütülen iģler, fiziki özelliklerine bağlı olarak ve iģçi sağlığına etkileri yönünden üç gruba ayrılır; a) Gürültülü ĠĢler: 28/07/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇalıĢanların Gürültü Ġle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik e göre, çalıģma sırasında ortamdaki sürekli ses Ģiddetinin 85 db (A) ve üzeri ile darbeli ses Ģiddetinin (Ġmpulsif) 140 db (A) ve üzeri olması, iģ ortamının Gürültülü olduğunu gösterir. Kurumda, bu tanımlama içerisine girebilecek iģçilikler, kompresörcülük ve ana pervane makinistliği, lavvar yıkayıcılığı ve lavvar iģçiliğidir. b) Tozlu iģler: Gravimetrik toz ölçüm cihazları ile yapılan toz ölçmeleri esas alınmak üzere, ĠLO Standartlarına göre hazırlanan ve 5/11/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği ne göre tanımlanmıģ iģleri kapsar. c) Özel Muayene Gerektiren ĠĢler: ĠĢin özelliği nedeniyle, iģe alım ya da iģ değiģimi yapılırken Sanat Grupları dıģında Özel Muayeneler bölümündeki sağlık koģullarının da aranması gereken iģlerdir. Kurumda, tahlisiyecilik, lokomotif sürücülüğü, Ģoförlük, araç sürücülüğü, vinççilik-sinyalcilik, buhar sıcak su kazan ateģçiliği, iģyeri sağlık görevlisi ve maden nezaretçiliği bu türden iģçiliklerdir. ĠĢ ağırlıklarına göre sınıflandırma MADDE 5 - (1) Kurumdaki ocak içi ve ocak dıģı iģler, harcanan fiziksel efor, kaza riski, sağlık riski ve iģ ortamındaki iģçi sağlığını olumsuz etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik vs. etkenlerin yoğunluğu dikkate alınarak beģ grup halinde sınıflandırılmıģtır: a) Birinci grup iģçilikler: Yapılan iģ ve kullanılan aletler yönünden devamlı ve yüksek efor harcamayı gerektiren, iģ kazalarının olma ihtimalinin en yüksek olduğu ve hastalık oluģturabilecek etkenlerin en çok oluģabileceği iģlerdir. b) Ġkinci grup iģçilikler: Özelliği olan, fazla efor gerektiren iģlerdir. c) Üçüncü grup iģçilikler: Normal efor gerektiren, orta derecede iģ riski taģıyan ve orta ve/veya fazla hastalık oluģturabilecek etkenlerin oluģabileceği iģlerdir. ç) Dördüncü grup iģçilikler: Az efor gerektiren, orta derecede iģ riski taģıyan ve az veya orta derecede hastalık oluģturabilecek etkenlerin oluģabileceği iģlerdir. d) BeĢinci grup iģçilikler: Çok az efor gerektiren, riski az veya hiç olmayan ve hastalık oluģturabilecek etkenlerin az veya nadiren oluģabileceği iģlerdir. (2) Bu maddede düzenlenen beģ grup iģçilik kapsamında değerlendirilen iģler Ek- 4 te belirtilmiģtir. Sağlık gruplarına göre sınıflandırma MADDE 6 (1) ĠĢçilerin Kuruma bağlı iģyerlerinde çalıģan çalıģabilecekleri iģler; iģ kazaları, meslek hastalıkları ve mesleki olmayan hastalıklar göz önüne alınarak iģçilerin sağlık durumlarına göre dört grupta toplanmıģtır. a) A grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına göre ocak içi ve ocak dıģı her türlü iģte çalıģmaya uygun olanlar, 2

3 b) B grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına göre Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar. c) C grubu: Sağlık durumları, Kurumda, Sanat Unvan Gruplarına Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci ve Ġkinci Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar ç) D grubu: Sağlık durumları, Kurumda Sanat Unvan Gruplarına göre bu Yönergenin 5 inci maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan iģçiliklerden Birinci, Ġkinci ve Üçüncü Grup ĠĢçilikler dıģındaki iģlerde çalıģmaya uygun olanlar. (2) Bu gruplama, bu Yönergede Ek-2 deki uyulan kuralları tanımlamaktadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muayene, Değerlendirme ve Uygulama Özel Muayeneler MADDE 7 - (1) Özel muayeneler, iģin özelliği, iģ güvenliği ve yasal zorunluluk olarak, tüm sistemlerin veya bazı sistemlerin olması gereken en yüksek sağlık performanslarının neler olması gerektiğini ve Kurumda bu sınıflamaya dâhil edilen iģleri göstermektedir. (2) Özel muayene gereken iģler: maden nezaretçileri, iģyeri sağlık görevlileri, tahlisiyeciler, vinççi ve sinyalciler, Ģoför, sürücü ve lokomotif sürücüleri (makinistler) ile buhar sıcak su kazan ateģçilikleridir. ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sebebiyle maden nezaretçiliği yapamayacak olan nezaretçiler için özel muayene Ģartları uygulanmaz. Pneumokonyoz Değerlendirmeleri MADDE 8 - (1) Kurumda, tozlu olabilen iģlerde çalıģan iģçiler, bütün ocak iģçilikleri, lavvardaki bazı iģçiliklerde çalıģan iģçiler dâhildir. a) Tozlu iģlerde çalıģan iģçilerin en az 2 yılda bir Standart Akciğer Filmi çekilir. b)değerlendirme, A okuyucu, B okuyucu, gerekirse, SGK Meslek Hastalıkları Hastanesine ya da SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelere gönderme Ģeklinde yapılır. c)meslek hastalığı tespit edilenlerin çalıģabilecekleri sanatlar, Beden Gücü Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince belirlenir. Uygulama MADDE 9 (1) Kurum ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢimi Komisyonu, ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü, Müessese Müdürlükleri, ĠĢletme Müdürlükleri ve bunların daha özel alt birimleri tarafından Kurumda iģe alımlarda, iģ değiģimlerinde ve yapılacak değerlendirmelerde aģağıda açıklanan kurallara uyulur. (2) Kurumda ilk defa iģe alınacak iģçilerde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden alınacak rapor doğrultusunda, bu Yönergeye ekli Ek- 1 ve Ek- 2 de belirtilen sanata uygun sağlık Ģartları aranır. a) ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünde: 1) Yasal zorunluluk, iģten ayrılıp tekrar iģe dönüģ, iģ icabı ocak içine giriģ gibi iģe alım ve iģ değiģiminde, Müessese veya ĠĢletme Müdürlüklerinin yazılı sanat teklifleri doğrultusunda, bu Yönergeye ekli Ek-2. Hastalık ve Arızalar Tablosu nun A, B, C ve D sütunlarının teklif edilen sanata uygun olanının sağlık Ģartları aranır. 3

4 2) Özel muayene gerektiren iģçiliklere yerleģtirme yapılırken mutlaka ilgili özel muayenelerin sağlık Ģartları uygulanır (Ek-5). 3) Bedensel engellilerin iģe alımlarında ve çalıģan iģçilerden herhangi bir nedenle Özürlüler grubunda değerlendirilmesi gerekenlerin iģe alım ve değiģimlerinde Ek-6. Özürlü ĠĢçiler Beden Gücü Uygulama Esasları nda yer alan kurallar esas alınır. 4) Kaza veya hastalık nedeniyle 20 günden fazla iģe ara vermiģ olan iģçilerin, iģe tekrar baģlatılmaları iģleminde; aa) Müessese ve/veya iģletme müdürlüklerinin yazılı teklifleri ile gelen istekler değerlendirilir, ferdi baģvurular, rapor ekli olsa dahi değerlendirilmez. bb) Hastalık ve arızalar, bu Yönergeye ekli Ek-2. Hastalıklar ve Arızalı-Sağlam Tablosu nun; A, B, C ve D sütunlarına göre değerlendirilir; ĠĢçiler, bu Yönergeye göre çalıģmakta olduğu iģi yapabilecekse derhal eski iģlerine gönderilirler. SGK nın iģçi adına hizmet aldığı hastanelerden almıģ olduğu rapor nedeniyle kontrollü kalan iģçiler kontrol süresi ile orantılı olarak ocak dıģındaki iģçiliklere geçici olarak verilirler. cc) Kontrol süresinin sonunda; SGK nın iģçi adına hizmet aldığı hastanelerden tekrar alınan rapor doğrultusunda iģçi eski iģine gönderilir ya da ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonuna dosyasıyla gönderilir, çç) ĠĢçinin, SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden almıģ olduğu sağlık kurulu raporuna Müessese ve/veya ĠĢletme Müdürlükleri, ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü ile ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonunun talebi üzerine Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu veya hakem hastane olarak BEÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesine tekrar göndermek hak ve yetkisi vardır. dd) Sanat grupları, toplam riske göre yapıldığından, aynı grupta ağırlık ve riskleri birbirinden farklı iģçilikler bulunabilir. Bu nedenle geçici iģ (sanat) değiģimi gerektiren iģçinin raporunda, gürültüsüz, ağırlık taģımayacağı veya kaldırmayacağı, uzun süre ayakta durmayacağı, hassas iģitme ve/veya görme gerektirmeyen, tozsuz-dumansız, gıda ile ilgisi olmayan, tehlikesiz vs. ifadeleri eklemelidir. Ancak, Kurum genelinde dikkat ve sorumluluk gerektirmeyen iģ (sanat) bulunmamaktadır. ee) ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünce değerlendirilen raporlar, o hafta içerisinde ilgisine göre müessese ve/veya iģletme müdürlükleri ile ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢim Komisyonuna gönderilir. b) Müessese ve ĠĢletme Müdürlüklerinde: 1) Müessese ve/veya iģletmelerde, raporuna uygun olarak iģe yerleģtirilen iģçiler, Ocak ve Temmuz ayında listeleri yapılarak, eski-yeni iģi, çalıģtığı yıl vs. belirtilerek Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü ne gönderilir. 2) Özel muayene gereken, tahlisiyecilik, maden nezaretçiliği, iģyeri sağlık görevlisi, Ģoför, lokomotif sürücülüğü, sinyalcilik, vinççilik ve buhar sıcak su kazan iģçiliği gibi iģçiliklere değiģimin yapılabilmesi için muayenenin ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünce yapılması gerektiğinden; teklifi yapan iģçi bürolarınca, Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde Muayene formunu iki suret olarak düzenleyip müessese iģyeri hekimine Fiziki Muayenesini yaptırarak değiģim kararı için ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. 3) Hastalık veya kaza nedeniyle 20 günden fazla çalıģmaya ara veren iģçiler, Müessese veya ĠĢletme Müdürlüklerince üst yazıları ekinde iģçinin SGK nın iģçi adına hizmet satın aldığı hastanelerden aldığı rapor, eğer olay iģ kazası ise müesseselerde tutulan Kaza Bildirim Formu nun birer örneği ve iģçinin daha önceki kayıtlı kazalarının özeti de eklenerek, önce Müessese ĠĢyeri Hekimine gönderilir. 4) ĠĢini yapabilecek durumda olan iģçiler, Müessese ĠĢyeri Hekimi kararıyla aynı iģlerinde çalıģtırılırlar. ĠĢini yapamayacak durumda olanlar ile Müessese ĠĢyeri Hekiminin 4

5 uygun gördüğü diğer iģçiler belgeleri ile birlikte Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilirler. 5) Müessesede ĠĢyeri Hekimi yok ise bu iģlemler Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğü tarafından yürütülür. 6)Müessesenin ihtiyacına istinaden yerüstü sanatlarda çalıģan iģçilerin, yeraltında münhal olan norm sanatlara naklinin yapılması düģünüldüğünde, sanat belirtilmek suretiyle ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. c) ĠĢ (sanat) ve ĠĢ Yeri DeğiĢimi Komisyonunda; Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğünden gelen dosyalar değerlendirilerek; 1) ĠĢçi eski iģinde çalıģabilir durumda ise eski iģine gönderilir. 2) Eski iģinde çalıģamayacak olan iģçiler Yönergeye ekli Ek-2 ve Ek-3 e göre çalıģabilecekleri iģe yerleģtirilir. ĠĢini yapamayacak durumda olan iģçilerin Yönergeye ekli Ek-3 Arızalı-Sağlam Çizelgesine göre (+) iģareti olan en üst sanata değiģimi yapılır.rapora konulmuģ ek özelliğe uygun veya en üstteki (+) olan kadro(prevü) yoksa iģçi daha aģağıdaki (+) olan sanata yerleģtirilir. Ancak iģyerinin ihtiyacı doğrultusunda talep halinde (+) olan kadrolardan(prevülerden) herhangi birine yerleģtirilebilir. Ek-3 Arızalı-Sağlam Çizelgesinde (-) olan yerlere değiģim yapılamaz. 3) Alınan kararlar değerlendirme formu ile birlikte gereği yapılmak üzere ilgili iģ yerlerine ve bilgi için Kurum ĠĢ Sağlığı ġube Müdürlüğüne gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 10 (1) Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu nun 19/08/2014 tarihli ve 284 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 11 (1) Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu nun 28/02/2013 tarih ve 62 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye TaĢkömürü Kurumu Beden Gücü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye TaĢkömürü Genel Müdürü yürütür. 5

6 EK-1 YERALTINDA PANO AYAK ÜRETĠM ĠġĠNE YENĠ ALINACAK PERSONELDE ARANILACAK SAĞLIK ġartlari Bu bölüm 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurallarına uygun olarak, Türkiye TaĢkömürü Kurumu Yeraltı Üretim Panolarının koģulları göz önüne alınarak hazırlanmıģtır. 1. Boy ve vücut ağırlığı arasındaki oran: Vücut Kitle Ġndeksi (Body Mass Index, BMI) ideal bilimsel verilere göre hesaplanarak, boy en düģük 1,55 m, en fazla 1,90 m olmak üzere, endeks arasında olmalı, 23 den aģağı ve 30 dan yukarı olmamalıdır. BMI=Ağırlık (Kg olarak)/boy 2 (m 2 ) 2. Göz ve gözle ilgili yapıların, görme fonksiyonunu etkileyecek, yapısal ve fonksiyonel kalıcı hastalıkları olmaması kaydıyla, Excimer Lazer tedavisi dıģında, müdahaleli tedavi ile intra oküler lens ya da baģka protetik araçla ya da gözlükle düzeltilmeden, çıplak gözle her iki gözle de görmenin 8/10 ya da daha büyük olması, renkli görme, görme alanı ve periferik görme defekti olmaması gerekir. 3. Kulak kepçesinin total kaybı ve/veya dıģ kulak yolunun tam kapalılığı, Timpano plasti, Cochlear implant ve her çeģit internal veya eksternal iģitme cihazı kullanımı gibi patolojik yapı ve kalıcı müdahaleler olmaması; hava yolu ile ölçüm ve konuģma frekansları olan, Hz lerin ortalaması esas alınmak kaydıyla; iģitmenin her iki kulakta da 30 db (A) veya daha küçük olması gerekir. 4. Solunum Sisteminin; KOAH, Astım, BronĢiale ileri derecede; toraks, diafragma ve parankim patolojileri olmaması kaydıyla; PA akciğer grafisinde, tek veya iki taraflı apikal toplam 10 mm yi geçmeyen, sinüslerde kısmi effüzyon yapmıģ, nonspesifik lezyonların varlığı durumunda; fizik muayenede ronküsler dıģında bulgusu olmaması, SFT de FVC % 80 ve üzeri, FEV-1 % 60 ve üzeri, FEF % 25-75: 3,5 lt/s (% 50 nin üzeri) olması ve sedimantasyonun 20 mm/h den yüksek olmaması ya da mild obstrüktif ve/veya mild restrüktif bozukluk dıģında solunum sistemi patolojisi olmamalıdır. PA akciğer grafisi normal ise SFT normal olmalıdır. (FVC % 80 ve üzeri, FEV-: % 80 ve üzeri). 5. Fonksiyonel üfürümler, fizyolojik kardiomegali ve tedavisi yapılmıģ veya mümkün varikoz venler dıģında; fizik, laboratuar ve radyolojik bulgu veren, kardiovasküler sistem ile ilgili doğumsal ve/veya sonradan oluģmuģ herhangi bir patolojisi olmamalıdır. 6. Önceden; hiçbir sekel bırakmadan iyileģerek geçirilmiģ, appandektomi, peptik ülser, bilateral de olsa nüks olmayan ve greft kullanılmadan örtülmüģ inguinal vs. herniler, kolesistektomi, hemoroid anal fissür ve anal fistüller dıģında ana sindirim organlarının ve diģler dıģındaki yardımcı sindirim organlarının, fonksiyonel ve/veya anatomik, doğumdan ve/veya sonradan olma patoloji olmamalıdır. 6

7 7. Eksremitelerin; sayı noksanlığı, boy kısalığı, anatomik pozisyondan sapan malunion, pulpa tırnak ve DĠF eklemin distalinden olan falanks kaybı dıģındaki el ve ayak parmak kayıpları ve atrofi olmamalıdır. Kot, skapula ve klavikulanın deformite ve fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ defektleri olmamalıdır. BaĢ iskeletinde kemik defekti ve/veya görünümde aģırı bozukluk yaparak kaynamıģ kafa ve yüz kemik patolojisi olmamalıdır. Vertebra kırığı, opere veya non opere disk hernisi, kifoz, lordoz ve skolioz, gibi omurga deformiteleri olmamalıdır. SFT bozukluğu yapmamıģ pektus karinatus ve pektus ekskavatus dıģında göğüs deformitesi olmamalıdır. Hafif pesplanus, X-bain, O-bain, Koksa-genu varus ve valgus dıģında, ileri kalça, diz ve ayak yapı ve pozisyon anomalisi olmamalıdır. Eklem yapı ve fonksiyonları tam olmalıdır. Fonksiyonları etkilememiģ dahi olsa vida, çivi veya plakla internal tespit yapılmıģ herhangi bir kemik veya yumuģak doku hastalığı bulunmamalıdır. 8. Endokrin sistem organlarının görünüm ve/veya fonksiyonları ile ilgili, diğer organ ya da sistemlerin, anatomik ve/veya fonksiyonel yapılarını etkilemiģ, doğuģtan veya sonradan oluģmuģ patolojisi olmamalıdır. 9. Nevüsler, omuz, dirsek, kalça, diz, el ve ayak bileği eklemleri ve omurga ile iliģkili olmamak kaydıyla % 20 den fazla yüzeyi aģmayan, sadece epidermisle sınırlı, yüzeyel keloidle de olsa iyileģmiģ yanık skarları dıģında, ilgili bölgede fonksiyon veya postür bozukluğu yapmıģ veya yapabilecek deri lezyonları olmamalıdır. Yüzeyel mikozlar geçirilmiģ viral veya bakteriel dermatoz skarları, vitiligo, pitriasis versikolor ve ichtiozis dıģında, akut veya kronik sık nüks görülen ve kesin tedavisi olmayan, psoriasis, kontak dermatit, pemfigus ekzama gibi deri ve deri ekleri patolojisi olmamalıdır. 10. Nörolojik sistemle ilgili hareket, kuvvet, beceri, duyu, denge ve refleks değiģikliklerine neden olmuģ doğuģtan ve/veya sonradan olma patolojileri olmamalıdır. 11. Tansiyon, sistolik: , diyastolik: mm Hg aralığında olmalıdır. Nabız 50/dk nın altına inmemeli ve 120/dk nın üzerine çıkmamalı, PAT dıģında ritim bozukluğu olmamalıdır. 12. Anamnezinde psikolojik veya psikiyatrik tedavi olmuģ veya süren hastalık hikâyesi olmamalıdır. Epilepsi gibi nöropsikiyatrik, alkol ve madde bağımlılığı gibi psiko patolojik bozukluğu olmamalıdır. IQ < 70 veya debilite seviyesi ve/veya daha aģağıda zekâ geriliği olmamalıdır. (Hastalığını saklamıģ olup, tesbiti iģe giriģ muayenelerinde mümkün olmayanların 1 yıl içerisinde tesbiti, iģ akdinin sona erdirilmesini gerektirir). 13. Epispadias, hipospadias, üro/nefro litotomi, orģi/epididim ve varikosel/hidrosel gibi operatif veya non operatif patolojiler dıģında Üro-Genital sistem patolojisi olma malıdır. 7

8 14. DoğuĢtan ve/veya sonradan ortaya çıkmıģ genetik, sistemik, kronik enfeksiyöz ve/veya organ spesifik immünolojik ve/veya idiopatik süregen veya sekelsiz geçirilmiģ dahi olsa herhangi bir hastalığı olmamalıdır. 15. Herhangi bir organ veya sisteme ait, malign ve/veya pre malign olarak bilinen, lezyon ya da hastalığı olmamalıdır. 8

9 9 EK- 2 HASTALIKLAR ve ARIZALI SAĞLAM ÇĠZELGESĠ Bu çizelge; en son 3/7/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar Sağlık ĠĢlemleri Tüzüğü, Kaza Ağırlık Ölçüsü Çizelgesi ve 4857 sayılı ĠĢ Yasasının 30 uncu maddesi dikkate alınarak hastalık ve özür durumunda; Ağırlık oranı % 10 dan az olanlar A sütununa Ağırlık oranı % arasında olanlar B sütununa Ağırlık oranı % 20-40arasında olanlar C sütununa Ağırlık oranı % 40 tan yukarı olanlar D sütununa, alınmıģtır. 9 ÇĠZELGEDE MADDE NO KONU ĠÇERĠĞĠ GÖRME SĠSTEMĠ KBB SĠSTEMĠ ĠSKELET SĠSTEMĠ GENEL CERRAHĠ PLASTĠK CERRAHĠ DÂHĠLĠYE KARDĠYOLOJĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI GENĠTO ÜRÜNER SĠSTEMĠ GASTRO ĠNTESTĠNAL SĠSTEM NÖROPSĠKĠATRĠ DERMATOLOJĠ

10 10 MADDE A B C D EK-2/ 1 EK-2/2 Miyopi,hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından; Medikal yada excimer lazer tedavisiyle düzeltilerek ve/veya düzeltilmeden 5/10 dan aģağı olmamak üzere payları toplamı 14 olanlar. Görme alanı defektlerinden; Her ne sebeple olursa olsun 15o yi geçmeyen tek taraflı quadrant anopsiler. Miyopi,hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından: Gözlük yada lensle düzeltilmemiģ ve 3/10 dan az olmamak kaydıyla iki göz payları toplamı 9/10 olanlar. Travma, yabancı cisim, kimyasal madde ve vs ile görmenin B/1 kadar kaybı. Myopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarından: Bir göz hiç görmezken, diğerinin tam görmesi, gözlük, lens vs. ile düzeltilmiģ olanlar. Çıplak gözle görmesi 2/10 ve daha az olanlar. Sebebi ne olursa olsun homonim, heteronim ve /veya bilateral hemi ve/veya quadrant anopsi Ģeklindeki görme alanı defektleri. 10 EK-2/3 EK-2/4 Konjonktivanın herhangi bir nedenle oluģmuģ tedavi ile Tam Ģifa bulmuģ hastalıkları A/1 Kadar görme kuvveti olanlar. A/2 kadar görme alanı defekti olanlar. Tek veya iki gözde pitozis synblefaron, lagoftalmi, blefarit gibi kapak hastalık ve / veya defektlerinden; Tam Ģifa ile iyileģenler. Göz küresi hareketlerini, merkezi görmeyi engellememiģ, 15 o den az görme alanı defekti yapmamıģ, periferik görme 30 o nin üzerinde olanlar. -Tek çift taraflı tüm ve/ veya kısmi kaģ - kirpik yokluğu. Konjonktivanın herhangi bir nedenle oluģmuģ hastalıklarından; Tedavisi devam edenler. Tek taraflı dahi olsa 2/10 ve daha ileri görme kaybı ile sonuçlananlar. Tek veya çift taraflı göz kapağı hastalık ve/veya defektleri: Tedavisi devam edenler Korneada açıklık bırakan lagoftalmiler. Göz küresi hareketlerini az ya da çok sınırlayan synblefaron -15 dereceden fazla görme alanı defekti olanlar Merkezi görmeyi tam veya kısmen engelleyen pitozisler Periferik görme 30 o altında olanlar.

11 11 MADDE A B C D EK-2/5 Nefelyon, lökom, travma veya enfeksiyon gibi nedenlerle oluģmuģ; Kornea hastalık veya defektlerinin, tedavi ile yada tedavisiz iyileģmiģ olanlarından, çıplak görme tek ve / veya çift taraflı 5/10 veya daha yukarı olanlar. Kornea hastalık ve/veya defektlerinden tedavi ile ya da tedavisiz iyileģmiģ olup; çıplak görme kuvveti 3/10 5/10 arası olanlar. Kornea hastalık ve/veya defektlerinden Tedavisi devam edenler. Tek veya çift taraflı çıplak görme 3/10 dan aģağı olanlar. Tek veya çift taraflı tedavisi imkânsız defekt bırakanlar. 11 EK-2/ 6 Primer ve/veya sekonder hastalık veya travma sonucu vitrea ve / veya lens kesafetlerinin cerrahi ve / veya medikal tedavi ile tek ve / veya çift taraflı; Tam fonksiyonel iyileģenler. Çıplak görme 5/10 ve yukarı olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ vitrea ve / veya lens kesafetlerinden operasyon ve / veya medikal tedavi ile iyileģip çıplak görme 3/10 5/10 arası olanlar. Travma, hastalık vs. nedeniyle oluģmuģ vitrea ve/veya lens kesafetlerinden cerrahi ve/veya medikal tedaviyle; Tedavisi devam edenler. Tek veya çift taraflı çıplak görmesi 3/10 dan aģağı olanlar. -Malign görme sistemi hastalıkları. EK-2/7 Herhangi bir nedenle oluģmuģ strabismus ve / veya tek ya da çift taraflı nistagmuslardan, merkezi ve periferik görmeyi; EtkilememiĢ olanlar. Net görme için hafif baģ pozisyonu değiģikliği gerektirenler Geçici diplopiye neden olup tedavi ile ya da tedavisiz tam iyileģenler. Strabismus ve / veya tek veya çift taraflı nistagmuslardan: 3/10 5/10 arsı merkezi görme için baģ pozisyonu değiģtirmeyi gerektirenler. 30dereceden fazla periferik görme için devamlı baģ pozisyonu değiģikliği gerekenler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ strabismus ve/veya tek ya da çift taraflı nistagmuslardan; Tedavisi devam eden veya imkânsız olanlar Kalıcı tortikolise neden olanlar. Periferik görme 30 o den az olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ tedavisi imkânsız diplopiler.

12 12 EK-2/ 8 Herhangi bir nedenle meydana gelmiģ, sekonder geniģ veya dar açılı glokomlardan tedavi ile tam Ģifa bulanlar. Medikal tedavi ile kontrol altına alınmıģ, sürekli ilaç kullanması gereken primer dar açılı veya geniģ açılı glokomlar. Primer veya sekonder geniģ veya dar açılı glokomlardan: Tedavisi devam edenler ÇeĢitli komplikasyonlarla sonuçlananlar. 12 EK-2/ 9 EK-2/10 EK-2/11 Post travmatik veya baģka nedenlerle oluģmuģ, intra ve/veya ekstra orbital yapıların tek ve/veya çift taraflı paralizilerinden tam iyileģenler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ gözyaģı kesesi ve / veya kanalı patolojilerine bağlı tek veya çift taraflı epiforalardan tedavisi tamamlananlar. Korneada tahriģ yapmayan ektropiyon, entropiyonlar. Post travmatik ve / veya baģka nedenlerle oluģmuģ orbita ve / veya glob patolojilerinden; Fonksiyon kaybı olmadan tam iyileģenler. Tek veya çift taraflı hafif sekelle iyileģenler. -Primer açıklığa neden olmayan ekzoftalmiler. Ġntra ve / veya ekstra orbital yapıların herhangi bir nedenle oluģmuģ tek ve / veya çift taraflı paralizilerinden; -Tedavisi devam edenler. Tedavisi imkânsız veya ağır sekel bırakarak iyileģenler. Göz yaģı kesesi ve / veya kanalının herhangi bir nedenle oluģmuģ tek yada çift taraflı patolojilerine bağlı tedavisi devam eden epiforalar, Globda tahriģe neden olan, tedavisi imkânsız ektropiyon, entropiyonlar. Post travmatik ve / veya baģka nedenlerle oluģmuģ, orbita ve / veya glob patolojilerinden; Tek veya çift taraflı tedavisi süren veya tedavi ile Ģifa bulamayanlar. Fonksiyon kaybı ile sonuçlananlar Göz kapaklarında tam kapanmamaya neden olan primer ve/veya sekonder eksoftalmiler.

13 13 13 EK-2/ 12 EK-2/13 Retinanın; diabetik, enfeksiyoz, dekolman gibi travmatik, nöronal,vasküler ve / veya sistemik hastalıklara sekonder patolojilerinden ; -Tam iyileģmiģ ve tekrarlamamıģ olanlar. Çok hafif sekelle iyileģmiģ olanlar. Optik sinir, görme yolları ve görme merkezinin tek veya çift taraflı herhangi bir nedenle oluģmuģ, sekelsiz tam iyileģmiģ patolojileri. Diabetik retinopati, travma, enfeksiyon, dekolman gibi retinanın; nöronal, vasküler ve / veya sistemik hastalıklara sekonder patolojilerinden; Tedavisi devam edenler. Tedavi Ģansı olmayan ve / veya komplikasyonla iyileģenler. Optik sinir, görme yolları ve görme merkezinin tek veya çift taraflı herhangi bir nedenle oluģmuģ patolojilerinden fonksiyon kaybı yapanlar. EK-2/14 Görme ve / veya kapak Travma, enfeksiyon, katarakt vs. fonksiyonlarını etkilememiģ kapak nedeniyle intraokuler lens takılanlar. kapanma defekti yapmayan keratokonuslar. Görme sistemi veya ilgili yapıların Ģifa bulmuģ hemorajiler Tam Ģifa ile sonuçlanmıģ göz veya çevre yapıların travmatik olmayan hastalıkları Bilateral keratokonuslardan; göz kapanmasında hafif açıklığa neden olanlar görme fonksiyonlarını etkilememiģ olanlar. Görme fonksiyonlarını etkilemiģ, tam kapanmamaya neden olan keratokonuslar, Travma, enfeksiyon katarakt vs. nedeniyle tek veya çift taraflı afak opere ekstraokuler lens takılanlar (;görme tam olsa dahi.) Görme sistemi veya ilgili yapıların hemorajileri Göz ve çevre yapıların travmatik olmayan hastalıkları

14 14 14 EK-2/ 15 EK-2/16 Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından; Tam düzelenler (0-30dB iģitme kaybı) 31-40dB düzeyinde (%15 hafif iģitme kaybı) olanlar NOT: ĠĢitme Seviye tesbitinde, Havayolu ile iģitme ve odio-gram da ki Hz frekansların ( konuģma frk.) ortalaması alınacaktır. Herhangi bir nedenle oluģmuģ eksternal, medial,internal otitlerden; -Medikal ve / veya protez kullanılmadan cerrahi tedavi ile tam Ģifa bulanlar. -Protezsiz tedavi ile; iģitme kayıpları tek veya çift taraflı %30 dan az olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile bir kulak 30 db veya daha iyi iken diğerinin db (%30 iģitme kaybı) orta derecede iģitme kaybı olanlar. Her hangi bir nedenle oluģmuģ otitlerden protetik olmayan tedavi ile -Bir kulakta iģitme kaybı %30 dan az iken; Diğerinde %30-45 olanlar. -Adhezyon ve otoskleroz ile iyileģmiģ yada kronikleģen tinnitus ve / veya hafif vertigo ile düzelmiģ olanlar. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile bir kulakta iģitme kaybı db iken diğerinde db iģitme kaybı olması. Kulak içi iģitmeyi primer arttırıcı etkisi olmayan tedavi sürecinde kullanılan kulak içi protezler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ iģitme kayıplarından tedavi ile; Bilateral 41-60dB orta derece iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 61-70dB (% 40 60) ileri iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 71-90dB (%60-100) ağır iģitme kaybı olanlar. Tek ve/veya çift taraflı 92 db ve üzeri (%100) tam sağır olanlar. Otitis media ve / veya otitis internalardan; Tedavisi devam edenler, Tek ve /veya iki taraflı timpanoplasti ile tedavi olanlar. Tek veya çift taraflı ileri ve/ veya daha ağır iģitme kaybı ile sonuçlananlar. - Kohlear implant ve devamlı vertigo ile sonuçlananlar. EK-2/17 Primer, herhangi bir nedenle oluģmuģ, Ģifa bulmuģ vertigolar. Primer, kronik, ileri derecede denge ve fonksiyon bozukluğu yapan vertigolar. -Menier sendromu ve vestibuler nörinitler.

15 15 MADDE A B C D 15 EK-2/18 EK-2/19 EK-2/20 EK-2/21 Herhangi bir nedenle oluģmuģ tinnitus ve/veya presbiakustilerden; Tam Ģifa bulanlar. Geçici ve /veya 3000Hz den sonra 40 db nın altında iģitmesi olanlar. Akustik travma ve akustik nörinitlerden ; Geçici olup tedavi ile ya da tedavisiz tam düzelenler. 3000Hz den geriye yayılmamıģ ve 40dB i aģmamıģ olanlar. Yüz travmasına bağlı mandibula, maxilla ve nasal kemiği kırıklarından; Sadece estetik bozukluk bırakıp, fonksiyon kaybı yapmadan iyileģenler, Hafif çiğneme bozukluğu veya burun tıkanıklığı ile tam Ģifa bulanlar. -Epistaksislerden; travmatik vs. nedenli olup geçici ve tedaviyle tam düzelenler. Tedavi ile tam Ģifa bulmuģ veya asemptomatik septum deviasyonu Akustik travmalardan tedavi döneminden sonra ki nekahet dönemi sonunda (3ay 1 yıl) 3000 Hz den geriye yayılmamıģ ve db arası iģitme kaybı olanlar. Fazla fonksiyon bozukluğu yapmamıģ tinnituslar Hz den sonra db arası iģitmesi olan presbiakustiler. Kronik ve çalıģma düzenini ileri derecede etkilemiģ olan tinnituslar. 3000Hz ve / veya daha yaygın 60dB(A) veya üzerinde iģitme kaybı olan presbiakustiler. Akustik travma ve/veya nörinitlerden tedavi ile yada bir yılı aģkın bekleme süresine rağmen; Hipertansiyon, tinnitus, irritabilite vs. ile birlikte db iģitme kaybı olanlar. Tek baģına da olsa herhangi bir frekans Aralığında 60 db in üzerinde iģitme kaybı olanlar. Yüz travmasına bağlı mandibula, maxilla ve nasal kemik kırıklarından; Tedavisi devam edenler. Ġleri derecede solunum güçlüğü ve / veya çiğneme bozukluğu yapanlar. Epitaksislerden; Tedavisi devam eden veya kan hastalıkları vs. e sekonder ve tam tedavisi yapılamayanlar. Tedavisi yapılmamıģ ve ileri fonksiyon bozukluğu olan septum deviasyonu

16 16 EK-2/22 Farenks, larenks, burun, sinüs ve tonsil hastalıklarından cerrahi ve / veya medikal tedavi ile, sekelsiz tam iyileģenler. Farenks, larenks, burun, sinus ve tonsil hastalıklarından; Tedavisi devam edenler. Tedavisi imkânsız ve ileri derecede fonksiyon kaybı ile Ģifa bulanlar. 16 EK-2/23 Kulak kepçesinin hastalık veya travmatik patolojilerinden tedavisi yapılanlar, Dil, diģler ve dudakların travma veya hastalık sonucu oluģan patolojilerinin tedavi ile tam Ģifa bulanları, Tükürük bezleri ve kanallarının neoplastik olmayan hastalıklarının tedavi ile iyileģmiģ olanları. ġifa bulmuģ KBB sistemi malign hastalıkları Tedavisi devem eden kulak kepçesi patolojileri. Tedavisi devam eden tükrük bezi ve kanallarının patolojileri. Tedavisi devam eden dil, diģ ve dudakların patolojileri. Tam dil ve dudak kayıpları. K.B.B. sistemi, ağız içi ve damakların her çeģit neoplastik hastalıkları. EK-2/24 Kafa kemiği kırıkları Tedavisi nörolojik komponent içermeyen salt kemik kırıklarından tam kaynamıģ ve nörolojik araz bırakmamıģ olanlar. Uygun greftle örtülmüģ olup 6 cm 2 yi geçmeyen nörolojik araz bırakmamıģ kırık defektleri. Kafa kemiği kırıklarından ancak kranioplasti ile örtülerek tedavi edilebilmiģ nörolojik arıza bırakmadan iyileģmiģ; baģın üst bölümün de olmak kaydıyla, en çok iki bölge de 6 10 cm 2 arası kemik kırık defektleri. Kafa kemiği kırıkları: Tedavisi devam edenler. Tek ve/veya multiple kranioplasti yapılmamıģ kemik defektleri olanlar. -Kranioplasti yapılmıģ olsa da 10 cm 2 yi aģan tek veya multiple kemik defekti olanlar. Her ne Ģekilde tedavi olmuģ olursa olsun, nörolojik arıza bırakmıģ olanlar.

17 17 17 EK-2/25 EK-2/26 Omuz kemerini oluģturan kemik ve / veya diğer yapıların kırık, lüksasyon vs. herhangi bir nedenle oluģmuģ patolojilerinden; Normal pozisyonda veya tam fonksiyonel malunionla da olsa tam kaynamıģ tek ve / veya çift taraflı klavikula ve / veya skapula kırıkları. Çıkık, adale, bağ vs yumuģak dokularla ilgili patolojilerden tedavi ile tam Ģifa veya damar sinir komponenti olmayan hafif fonksiyon kısıtlılığı yapanlar. Plak veya internal tespit yapılmıģ fonksiyonları etkilemeyen kırıklar Humerus kırıklarından; Tek veya iki taraflı, anatomik pozisyonda tedavi ile tam kaynamıģ olanlar. Kolda tam Ģifa bulmuģ ya da hafif Ģekelle iyileģmiģ yumuģak doku travmaları. Ġnternal tespit yapılıp hareket ve güç kaybına neden olmayan kırıklar Omuz kemeri yapılarının, herhangi bir nedenle oluģmuģ, kırık, çıkık, yumuģak doku patolojilerinden; Tek veya iki taraflı klavikula kırıklarından malunionla ve hafif veya orta derecede fonksiyon kısıtlılığı yaparak kaynamıģ olanlarla spiral veya telle tesbiti yapılanlar. -Bilateral hafif veya orta derecede fonksiyon kısıtlılığı yaparak kaynamıģ skapula kırıkları. -Humerus kırıklarından; Tedavi ile hafif angulasyon ile kaynamıģ olanlar veya dirsek ve omuz eklemine yakın olup eklem hareketlerini hafif etkilemiģ olanlar. Ġnternal tespit yapılıp orta derecede fonksiyon kaybı yapanlar Humerus kırıklarından, Kaput kırıklarına bağlı, omuz ekleminde kısmi fonksiyon kaybı olanlar. N.axillaris, N.Serratus ve N.Torasikus un kısmi paralizisine ve / veya 3 cm den az adele atrofisine neden olanlar. Omuz kemerinin herhangi bir nedenle oluģmuģ, kırık, çıkık ve yumuģak doku patolojilerinden; Tek veya çift taraflı, ileri derecede fonksiyon kısıtlılığı yaparak kaynamıģ klavikula ve / veya skapula kırıkları Damar sinir komponenti olanlar. Tedavisi devam edenler. Plak veya vida ile internal tespit yapılıp ileri derecede fonksiyon kısıtlılığı yapanlar Tek veya taraflı omuz ankilozları. -Habituel lüksasyonları. Humerus kırıklarından; Tedavisi devam edenler. Herhangi bir seviyeden internal tesbit yapılıp ileri derecede fonksiyon kaybı yapanlar Omuz ve/veya dirsek ekleminde ağır fonksiyon kaybı yapanlar N. axillaris, N.Serratus ve N. Torasikus un ağır parezi ve / veya paralizileri ile 3cm den fazla adele atrofisine neden olanlar. Tedavisi devam eden koldaki yumuģak doku travmaları

18 18 EK- 2/27 Künt veya perforan toraks travmalarına bağlı sternum ve/ veya kot kırıklarından Tam Ģifa ile ya da komģu organ fonksiyonlarını etkilemeyecek derecede defekt bırakarak iyileģmiģ olanlar. -Multibl de olsa toraks anatomik yapısını bozmayan tek veya çift taraflı tam iyileģmiģ kot kırıkları. Sternum veya kot kırıklarından, tedavi ile tam iyileģmiģ, fakat orta derecede restriktif SFT bozukluğu yapanlar. Künt veya perforan toraks travmalarına bağlı sternum ve/veya kot kırıklarından; -Tedavisi devam edenler. Ġleri derecede restriktif SFT bozukluğu ile iyileģenler. Kot kırıklarından internal fiksasyon ile tedavi edilenler veya yelken göğüs oluģturanlar. 18 EK-2/ 28 Dirsek ekleminin travmatik ve/ veya enflamatuar patolojilerinden; -Eklem içi ve eklemi oluģturan kapsül, bağ ve diğer yumuģak dokuların tedavi ile tam fonksiyonel Ģifa bulmuģ halleri. Tek veya çift taraflı, stabil ekstansiyonda en fazla 30 o daralmaya neden olanlar. Ġnternal tespit yapılıp fonksiyon kaybı yaratmayan patolojiler Herhangi bir nedenle oluģmuģ dirsek eklemi patolojilerinden internal tespit yapılmıģ olsun olmasın tek veya çift taraflı o ekstansiyon kısıtlılığı yaparak iyileģenler. Herhangi bir nedenle oluģmuģ dirsek eklemi patolojilerinden; Eklem içi ve eklemle ilgili yumuģak dokuların tedavisi devam eden ve nekahet dönemleri. Tek veya çift taraflı tam veya ileri derecede ankiloz ile sonuçlananlar. Tedavisi için protez yapılanlar. Damar sinir komponenti olanlar. Habituel lüksasyonları. Ġnternal tespit yapılıp ileri derecede fonksiyon kaybı yapanlar

19 19 19 EK-2/29 EK-2/30 Radius ve ulnanın tek veya birlikte kırıklarından; Anatomik pozisyonda tam kaynamıģ ve fonksiyon kısıtlılığı yapmamıģ halleri. Alt ve üst eklemlerle iliģkili olmamak kaydıyla, tek kolda hafif angülasyola kaynamıģ tam fonksiyonel halleri. -Colles kırıklarının tam Ģifa ile sonuçlanmıģ Ģekilleri. ġifa ile sonuçlanmıģ ya da kolda fonksiyonu hafif etkileyerek iyileģmiģ yumuģak doku patolojileri Ġnternal tespit yapılıp fonksiyon kısıtlılığı yaratmayanlar Üst taraf büyük eklemlerinin (omuz, dirsek, el bileği) enfeksiyoz veya baģka bir nedenle oluģmuģ enflamatuar patolojilerinden tedavi ile Komplikasyonsuz tam iyileģenleri. Hafif fonksiyon kısıtlılığı yaparak iyileģenleri. Tam Ģifa bulmuģ üst taraf büyük eklemlerin travmatik patolojileri Hafif angulasyon la kaynamıģ veya internal tespit yapılmıģ, eklem fonksiyonlarında hafif kısıtlılık yapmıģ, radius-ulnanın birlikte ya da tek tek kırık sekelleri. -Colles kırıklarının, anatomik pozisyonda kısmi ankilozla iyileģmiģ olanları. Kolda sinir lezyonu sonucu hafif fonksiyon kısıtlılığı ile iyileģen patolojiler. Üst taraf büyük eklemlerinin, artrit veya lüksasyon sekeli olarak bilateral kısmi ankiloza bağlı orta derecede fonksiyon kısıtlılığı yapanları. Tek taraflı tam veya bilateral orta derecede fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ kısmi ankilozları. Radius ve ulnanın birlikte veya tek tek kırıklar ile colles kırıklarından; Tedavisi devam edenler. -Bilateral veya tek kolda ileri derecede fonksiyon kısıtlılğı yaparak kötü kaynamıģ olanlar. Üst ya da alt eklem komponenti olup fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ olanlar. N. medinus, N. ulnaris ve N. Radialis in tek tek ağır veya birlikte hafif paralizileri ve / veya parezileri. Tedavisi internal plaka veya çivilerle yapılıp ileri derecede fonksiyon kısıtlılığı yapanlar Ön koldaki travmatik veya enfeksiyöz yumuģak doku patolojileri Üst taraf büyük eklemlerin artrit veya baģka bir nedenle oluģmuģ enflamatuar patolojilerinden; Tedavisi devam edenler. Eklem protezi ile tedavi yapılmıģ olanlar. Üst taraf büyük eklemlerin travmatik patolojileri

20 20 20 EK-2/ 31 EK-2/32 El bileği patolojilerinden; tek taraflı; Her iki bilekte stiloid ve / veya karpal kemiklerin bir veya daha fazlasının tam kaynamıģ kırıkları Tam kaynamıģ, fonksiyonları tam, stiloid ve / veya tek veya multiple karpal kemik kırıkları Tedavi ile tam iyileģmiģ eklem içi ve eklem civarı yumuģak doku lezyonları, Fonksiyonel pozisyonda, bilek ekleminin kısmi ankilozu. Ġnternal tespit yapılıp fonksiyon kaybı yaratmayanlar -Herhangi bir nedenle oluģmuģ tek veya çift taraflı hafif fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ karpal tunel ve/veya palmar tunel sendromu, -Bilateral fonksiyonel pozisyonda kısmi bilek eklemi ankilozu. Ġnternal tespit yapılıp orta derecede fonksiyon kısıtlılığı yaratan bilek eklemi patolojileri -Seviyesi fark etmeksizin Humerus amputasyonları Radius ve ulna amputastonları Tek veya çift taraflı el bilek eklemi amputasyonları Tek veya çift taraflı femur amputasyonu Tek veya çift taraflı tibia ve fibula amputasyonu Tek veya çift taraflı Chopart operasyonu veya TME seviyesinden amputasyon El bileği eklemi patolojilerinden; -Stiloid ve karpal kemiklerin tedavisi süren veya nekahet döneminde ki kırıkları ve bilek eklemi ve çevresi yumuģak doku lezyonları. Kemik kırıkları veya baģka bir nedenle oluģmuģ fonksiyonel pozisyon da ağır; fonksiyonel pozisyon dıģın da herhangi bir derecede bilek eklemi ankilozları. -Tek veya çift taraflı ağır fonksiyon kısıtlılığı yapmıģ karpal tunel ve / veya palmar tunel sendromu. Kırık nedeniyle internal tesbit yapılıp ileri derecede fonksiyon kısıtlılığı yapanlar

BEDEN GÜCÜ YÖNERGESİ (BGY)

BEDEN GÜCÜ YÖNERGESİ (BGY) TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEDEN GÜCÜ YÖNERGESİ () EKİM 2016 ZONGULDAK Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nden BEDEN GÜCÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

T.C. ERZĠNCAN VALĠLĠĞĠ Halk Sağlığı Müdürlüğü. ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.)

T.C. ERZĠNCAN VALĠLĠĞĠ Halk Sağlığı Müdürlüğü. ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.) Form-1 Tarih ve Protokol Numarası : ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.) Okulu :... Adı Soyadı :... Numarası :... Cinsiyeti : Erkek : Kız: YaĢı :... Boyu :...Cm....

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G12.2 Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan

Detaylı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Ek-4 C71 D33 G11 Beyin malign neoplazmı Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

POLİS KOLJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN SAGLIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

POLİS KOLJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN SAGLIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER POLİS KOLJİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN SAGLIK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER A- Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

Uluslararası Katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi / KAHEKON-2016 22-25 Eylül 2016 Gürcistan / Batum www.kahekon.com

Uluslararası Katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi / KAHEKON-2016 22-25 Eylül 2016 Gürcistan / Batum www.kahekon.com EHLİYET RAPORLARI ALGORİTMASI Pratisyen Hekimler/Aile Hekimleri tarafından sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınır. Yazılı beyanın sağlık raporunu veren hekimi, hukuken

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU. Diğer :...

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU. Diğer :... MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU Form-1 Okulu :... Adı Soyadı :... Numarası :... Cinsi : 1) Erkek : 2) Kız: Yaşı :... Boyu :...Cm.... Ağırlığı :...Kg... Kan Basıncı :Normal: Yüksek:

Detaylı

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Enfeksiyöz artropatiler (M00-M03) Not: Bu bölüm mikrobiyolojik ajanlara bağlı artropatileri kapsar. Ayırım etiyolojide

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.01.2012 12:00-13:00 KonuĢmacı : Dr Ali BAġ Deformite Planlama (1) 11.01.2012 12:00-13:00 Dr. Özcan

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

17 Ekim Aralık 2016

17 Ekim Aralık 2016 1.. H A F T A TIP FAKÜLLTES TARH 17.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞ. VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Abdurrahman ÖZÇELK Belirti, Bulgular ve

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 31 Aralık 2008 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (7Mükerrer) 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA ĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji. Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erken Dönem Kalça Osteoartritinde Tanım ve Etiyoloji Dr. Çağatay Uluçay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalça Osteoartriti Tanım OA hastalığı hem mekanik hem de biyolojik olayların sonucu gelişen eklem

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yıl/yarıyıl /1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Academy of B&M Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Bale Sanatı İdeal Balerin Yapısı Balenin Faydaları Bale Yaralanmaları

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Ehliyet için Sağlık Raporları Standartı ve Algoritmayı AHEF Oluşturdu Özet Hangi yaş grubunda olursa olsun ehliyet için sağlık raporu almak isteyen

Ehliyet için Sağlık Raporları Standartı ve Algoritmayı AHEF Oluşturdu Özet Hangi yaş grubunda olursa olsun ehliyet için sağlık raporu almak isteyen Ehliyet için Sağlık Raporları Standartı ve Algoritmayı AHEF Oluşturdu Özet Hangi yaş grubunda olursa olsun ehliyet için sağlık raporu almak isteyen bizlere kayıtlı kişilerin eksiksiz ve detaylı bir şeklide

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA Hastanın Anatomik Yapısı ile tam uyumlu, Temporomandibular eklem (TMJ-Alt çene eklemi) Protezi Geliştirme, Tasarım ve Üretimi 40 Biyo/Agroteknoloji 14 Tıp Teknolojisi Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 4 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27775 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI

MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI MADEN İŞKOLUNDA MESLEK HASTALIKLARI Dr. Buhara Önal ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalığı 506 s. Sosyal Sigortalar Kanunu 11. md Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 10:30

Detaylı