YANMA OLAYININ ÇEVRE ORTAMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Mustafa KAVAKLI, İsmail ÖZBAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANMA OLAYININ ÇEVRE ORTAMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Mustafa KAVAKLI, İsmail ÖZBAY"

Transkript

1 YANMA OLAYININ ÇEVRE ORTAMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Mustafa KAVAKLI, İsmail ÖZBAY Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Veziroğlu Yerleşkesi, P.K , İzmit / Kocaeli. Tel-Faks: (262) ÖZET Bu bildiride, ülkemizin özel sektör yatırımcısı tarafından komşumuz Balkan ülkesinde yapılan ve işletilen sunta üretim tesisinde; yakıt olarak kullanılan zımpara tozu, odun talaşı ve mazot karışımlarının yanma sonucu oluşan emisyonların incelenmesi amaçlanmıştır. Sunulan bu bildiride yanmadan kaynaklanan olumlu ve olumsuz emisyonlar irdelenmektedir. Yanmanın esasıyla ilgili genel bilgilendirme, İncelenen tesiste; tam ve eksik yanma nedeniyle oluşan emisyonlarla ilgili çalışmalar, Bu emisyon çalışmalarından elde edilen çok sayıda deneysel bulguların, ilgili ülkenin yürürlükteki hava kirliliği kontrolü yönetmeliğindeki sektör esasına göre sınır değerlerle karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Yanmanın hangi şartlarda oluştuğunu izleyip, kayıpların en azda, yanma verimini en üst seviyede tutabilmek için yanmanın kontrol edilmesi, hava kirliliği ve yakıt tasarrufu açısından önemini ve eksik yanma nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmelerine yönelik getirilen çözüm yaklaşımlarını ilgililerin bilgisine sunmaktır. Anahtar Kelimeler : Tam ve Eksik Yanma, Yanma Gazları, Emisyon. INVESTIGATING THE EFFECTING OF COMBUSTION ON ENVIRONMENT ABSTRACT In this paper, the aim is to investigate the emissions that result from combustion of mixtures of emery powder, wood shavings and fuel oil that are used as fuel in the fiberboard production establishment that has been founded and run by private sector investors of our country in a Balkan country that is our neighborhood. In the presented paper, possitive and negative emissions that result from combustion are evaluated. To give general information regarding the essence of combustion, 159

2 In the examined establishment, the studies regarding the emissions resulted from complete and incomplete combustion, Comparison of many experimental results that are obtained from these emissions studies with limit values according to the sectoral base in the current air pollution regulation of the relevant country and their evaluation, To observe the conditions in which combustion accurs, to control combustion process in order to keep looses at a minimum and keep combustion performance at a maximum, to inform relevant parties about its importance with regard to air pollution and economization of fuel and the solution approaches brought in order to remove negative aspects that are emerged due to imperfect combustion. Key Words : Complete and Incomplete Combustion, Combustion Gases, Emission. 1. GİRİŞ Her geçen gün artan çevre sorunlarının ilk sıralarında bulunan hava kirliliği, geleceğin dünyasını çok ciddi bir şekilde tehdit etmekte ve ekolojik tehlikelere neden olmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak artan enerji kullanımı, sanayileşmenin gelişimi-genişlemesi ve şehirleşmenin neden olduğu hava kirliliği insan sağlığı, flora ve fauna üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Yakma tesislerinde katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılması sonucu oluşan yanma gazları, tesis bacalarından atmosfere atılmaktadır. Yanma, yakıtı oluşturan yanıcı maddelerin havadan sağlanan oksijen ile hızla oksidasyon sonucu ısı ve sıcak yanma ürünlerinin oluştuğu kimyasal reaksiyonlardır. Yanmanın; sıcaklık (tutuşma süreci), türbülans (karışım oluşturma süreci) ve zaman (yanmanın tamamlanması süreci) olarak bilinen üç temel şartının sağlanması gerekmektedir. Bu üç süreç eş zamanlı, karşılıklı etkileşim ve çok karmaşık oluşum mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. Yanma olayının çevre kirliliği ile ilişkilendirilmesi en iyi şekilde aşağıda sunulan Şekil 1 den de görülebilir. 160

3 Yakma Tesisleri Evsel Isınma Sanayi Kazanı Termik Santral Yakıtlar Fuel-oil Gaz Kömür Odun Biyokütle Yakıt + Yakma Havası Atıklar Tam Yanma Ürünleri CO 2, H 2 O Eksik Yanma Ürünleri; İs, CO, VOC, PAH, HC Yanma Ürünleri NO x Şekil 1. Yanma İle Kirliliğin Bileşenleri Safsızlık Ürün. SO x,h 2 S, NO x, PM Yukarıda Şekil 1 den de izlenebileceği gibi yanma atıkları olarak; tam yanma, eksik yanma, yanma ve safsızlık ürünlerinin emisyonları oluşmaktadır. Özellikle hava kirliliği açısından eksik yanma ürünleri kısmı ile ilgili olması nedeniyle yanmanın esası, tam ve eksik yanma ve kontrolü hakkında kısa özetli açıklayıcı bilgiler verilmesinin isabetli olacağını düşündük. Yanmanın Esası Yanma, yakıtı oluşturan yanıcı maddelerin (C,H 2,C m H n ) havanın oksijeni ile kimyasal birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu esnada alev ve ısı oluşmaktadır. Yakıtın yanıcı bileşenlerini tamamen yanarak ısıya dönüştüğü bu olay tam yanma olarak tanımlanır. Tam yanma sonucu yakıt bileşimindeki karbon tamamen karbondioksite dönüşür yanma sonucunda CO oluşuyorsa, yanmanın eksik olduğunun göstergesidir. Bu yanma eksik yanma olarak tanımlanmaktadır. Yakıt Ürünleri Yanmanın yan ürünleri arasında, atık gaz içerisindeki toplam azotdioksitlerin (NO x ) yakıt kompozisyonundaki azota bağlı olmayan kısmı en önemlisidir. Yakıt safsızlıkları ürünleri kapsamında bulunan azotun yanma sonrasında oluşturduğu azot oksitler ile bu yan ürün niteliğindeki azot oksitler birlikte atmosfere atılmaktadırlar. Yakıt Safsızlıkları 161

4 Yakıt içerisinde kalmış olan aminoasit kalıntıları organik yapıya girmiş olan N 2 ve S elementlerini içermektedir. Yakıt içeriğindeki organik-n; amin (R- NH 2 ), amid (R-CO-NH 2 ), nitro (C 6 H 5 -NO 2 ), piridin (C 6 H 5 ) bileşikleri şeklinde bulunabilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak NO x oluşumları da gözlenmektedir. Yakıt safsızlıkları arasında bir diğer önemli madde olan kükürt veya organik bağlı kükürt olarak yakıtta mevcudiyeti nedeniyle, karbon gibi oksitlenmekte ve enerji vermektedir. S + O 2 SO 2 + enerji Bu reaksiyonla oluşan ve bacalardan atmosfere atılan SO 2 gazı, doğal kükürt, çevrimine girmekte ise de, çok az bir kısmı özümlenebilmekte, en büyük kısmı şiddetli asit reaksiyonu yapan sülfürik asit gibi maddelere ve en sonunda da sülfatlara dönüşerek uzun süre havada etkili olabilmektedir. Asit yağışı ile veya katı partiküller içerisinde yaş ve kuru sülfat çökelmesi şeklinde toprak üzerine düşen sülfatlar, hem doğrudan asit etkileriyle, hem de hidrolojik çevrime girmeleri nedeniyle tatlı su kaynaklarına ve toprak tabakalarına olumsuz etki yapabilmektedir. 2. Eksik Yanma ve Çevreye Olumsuz Etkileri Yanmanın tam yanma ürünü CO 2 ve organik madde içerisinde çok bulunan hidrojenin oksitlenme ürünü olan su buharı ile sonuçlanması için; Yakıt ve ideal miktardaki yanma havasının tam karışması, Yanma odasında sıcaklıklar yanmayı başlatacak kadar yüksek olması, ani soğumalar ve soğuk bölgeler bulunmaması, Yanma odasında gazlar yeterince uzun süre beklemesidir. Aksi halde, eksik yanma nedeniyle oluşmaya başlayan zararlı kirletici parametrelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir. Karbonmonoksit, C n H m formülüyle gösterebileceğimiz yanmamış hidrokarbonlar. Bunlar kısaca uçucu organik maddeler olan VOC ler grubundadır (benzentoluen-ksilen kısaca BTX grubu bunlar arasında en iyi tanınanlarıdır), Kısmen oksitlenmiş hidrokarbonlar; (örneğin uçucu asitler, aldehitler vb., bunlarda VOC sınıflarındadır), Eksik yanma ürünü hidrokarbonlardan meydana gelen is niteliğindeki iri halka yapısındaki organik maddelerdir (naftalin, benzo-pirenler, antrasen grupları vb. PAH niteliğindeki maddeler). Eksik yanma sonucunda karışım halinde çıkan tüm bu kirletici parametrelerin mevcudiyeti ve miktarları yakma sisteminin ve yakıtın niteliklerine ve yanma koşullarına bağlıdır [5]. 162

5 3. Yanma Kontrolü Yanma kontrolünün amacı, yanma gazlarının ölçülmesiyle, yanmanın optimum seviyede tutulmasını sağlanmaktır. Yanmanın optimum noktası, karbonun tam olarak yanmasına yeterli oksijenin (yanma havası) verildiği ve tam yanmanın gerçekleştiği yanma olayıdır. Bu durumda karbondioksit hacimsel oranı maksimum değerdedir. Yakma havasının yetersizliğinde, karbonun bir kısmı CO şeklinde yandığı için, yakma havasının fazla geldiği alanda ise yanma gazları içinde yanma olayına karışmayan oksijen bulunduğundan, CO 2 hacimsel oranı azalmaktadır. Diğer bir değişle yanma kontrolü için önemli olan CO 2, CO ve O 2 nin yanma gazlarındaki hacimsel oranı, hava fazlalık katsayısına (n) bağlıdır. HFK, gerçek hava miktarının teorik hava miktarına oranı olarak tanımlanabilir. Gerçek yakma hava miktarı n = Teorik yakma miktarı Yanma hücresine verilen hava miktarına göre; n =1 tam yanmayı, n <1 eksik yanmayı, n >1 fazla hava ile yanmayı tanımlar. Yakıt ve havanın yeterince karıştırılıp yakıt molekülleri ile O 2 moleküllerinin birleşmesi yeterince ve her zaman sağlanamadığından, uygulamada teorik hava miktarıyla tam yanmanın sağlanması olanaksızdır. Bu durumda yeterli oksijene rastlayamayan C molekülleri CO şeklinde yanarak eksik yanma oluşmakta veya yanıcı maddelerin bir kısmı yanma olanağı bulamayıp atmosfere atılmaktadır. Her iki durumda da önemli oranda yakıt israfı olmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek; eksik yanmayı ve yanmamış yakıt atıklarını azaltmak amacıyla yanma hücresine gereğinden bir miktar fazla hava verilmektedir. n > 1 katsayısı kullanılması zorunluluğu doğmaktadır. Yanma olayı sırasında teorik yanmanın gerektirdiği miktarın üzerinde verilen hava eksik yanmayı, dolayısıyla eksik yanma kaybını azaltacak olmakla birlikte, ocağı soğutarak yanmayı olumsuz yönde etkilecek ve bacadan çıkarken sahip olduğu ısıda yararlanılamayan, kaybolan bir enerji olarak kazanın ısıl verimini azaltacaktır. Bu nedenle hava yetersizliğinin neden olduğu eksik yanma kaybı ile hava fazlalığının neden olduğu baca gazları duyulur ısı kaybını azaltıp kazan ısıl verimini, yükseltmek için hava fazlalığını yakıt cinsine göre değişen bir düzeyde tutmak gerekmektedir. Yanmayı daha sağlıklı olarak kontrol altında tutmaya yarayacak yanma gazları bileşenleri oksijen ve karbonmonoksittir. Yanma gazlarındaki oksijen dağılımı oldukça düzgündür ve yakıt kompozisyonundaki değişikliklerden de etkilenmemektedir. Yanma gazlarındaki oksijen ve karbonmonoksit konsantrasyonu ölçümleriyle de yanma olayı sağlıklı bir biçimde kontrol edilebilmektedir [5]. 4. İNCELENEN SUNTA ÜRETİM TESİSİNİN TANITIMI 163

6 Tesiste yapılan proses ön incelemelerde ve kuruluş yetkililerinden alınan genel bilgiler ışığında sunta üretim prosesi hakkında özetli ve tanımlayıcı bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Yonga hazırlama proses hattının, yonga levha üretim prosesinin kapsamında olmasına rağmen, incelenen çevre konularının önemleri nedeniyle açıklanmalarının ayrı ayrı yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür Yonga Hazırlama Proses Hattı Şekil 2 den de görülebileceği gibi, bu hat; odun sahası, kaba yongalama makinası, cips depolama, cips temizleme, iç beton silo, kurutma ve elek gibi aşamalardan oluşmaktadır [4]. Şekil 2 nin Devamı Odun Sahası Kaba Yongalama Makinası Cips Depolama Cips Temizleme Cips Eleme İç Beton Silo Yonga İnceltme Değirmenleri Yaş Silolar Kurutma Elekler Şekil 2. Yonga Hazırlama Proses Hattının Genel Şematik Görünümü 4.2. Yonga Levha Tesisi İncelenen sunta üretim tesisinde; 1.83* 3.66 ve 1.83* 2.44 m ölçütlerinde ve 8-30 mm kalınlıkları arasında yonga levha üretimi yapılmaktadır. Tesisin üretim kapasitesi m 3 /gün, m 3 /yıl olduğu tesis yetkililerince belirtilmiştir. Şekil 3 de verilen proses akım şemasından da görülebileceği gibi, söz konusu yonga levha tesisi prosesi; yongalama, kurutma, tutkallama, serme, soğutma, ebatlama, zımparalama ve depolama birimlerinden oluşmaktadır [4]. Odun Sahası Talaş Durumuna Getirme Yaş Yonga Siloları Kurutma Grubu Kuru Yonga Siloları Tutkallama Karıştırıcıları Serme Grubu Pres Ebatlama Paketleme Zımparalama Kalite Kontrol Sarsak Elekler Değirmen Yıldız Soğutucu Ambar 164

7 Şekil 3. İncelenen Yonga Levha Üretim Tesisi Proses Akımının Genel Şematik Görünümü 5. EMİSYON KAYNAKLARI 5.1. Emisyon Kaynaklarının Tanıtımı Tarafımızca yapılan ön incelemelerden ve incelenen tesis yetkililerinden alınan genel bilgiler ışığında, emisyon kaynakları ve ısıl güçleri sırasıyla; eski kurutma sistemi (7.2 MW), yeni kurutma sistemi (5.2 MW) ve Bersey buhar kazanı (4.3 MW) tır. Yonga levha proses akışını içeren Şekil 3 den de izlenebileceği gibi, sunta üretimi ana ve alt olarak 15 aşamadan oluşmaktadır. Emisyon ölçüm çalışmalarında, en önemli aşamalardan olan kurutma grubu ve ona bağlı siklonlara ağırlık verilmiştir. Bu proses aşaması ile ilgili kısaca ve özetli tanıtım gerekliliği nedeniyle, söz konusu bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kurutma Birimi Yaş yongaların ortalama % nem içeriğine kadar kurutulduğu birimdir. Bu birim; yanma hücresi, döner ring (çember), fan, taşıyıcı bant ve siklon sisteminden oluşmaktadır. Yanma hücresi; döner kurutucuda yongaların kurutulması için gerekli olan sıcak gazı temin etmektedir. Bu yanma hücresinde zımparalama kısmından gelen tozlar, odun talaşları ve mazot ile belli oranlarda karıştırılarak yakıt olarak kullanılmaktadırlar. Burada elde edilen ısı döner ring çıkışında bulunan fan vasıtasıyla ring içerisine alınmaktadır. Ring girişinden bırakılan yaş yongalar sıcak gazla birleşmekte ve kuruyan yongalar fan vasıtasıyla taşınarak siklon sistemine gönderilmektedir. Siklonlarda yonga ve hava ayrılması sağlanmaktadır. Yongalar aşağıya, kirletici gaz, toz ve diğer emisyonlardan arındırılabilen hava ise atmosfere atılmaktadır [4,5]. Siklonlar; çoğunlukla gaz temizleme işlemlerinde ön veya ikincil toz temizleme amacıyla kullanılmaktadırlar. Ağaç işletmelerinde, kağıt, kimya, maden sektörü, çimento ve diğer toz ürünleri ilgili tesislerde yardımcı veya ana kolektör olarak kullanılmaktadırlar. Siklonlara gaz girişi, üstten ya teğetsel veya ekseneldir. Eksenel girişlerde girdap oluşturmak için saptırıcı kanatlar kullanılmaktadır. Siklon gövdesi boyunca oluşan hareket ana girdabı oluşturmaktadır. Ana girdap toz kutusu üzerinden aynı yön ve ters doğrultuda hareketle çıkışa yönelmektedir. Bu ikinci hareket de iç girdabı oluşturmaktadır. Siklonlar tek, paralel ve seri olarak çalıştırılabilmektedirler. 165

8 Siklon Çevre İlişkisi Siklonlar toz emisyonu kontrolünde kullanılan en yaygın sistemlerdendir. Şekilleri nedeniyle toz yüklü gaz akımının doğrultusunu değiştirip, dönel harekete çevirmektedirler. Dönel gaz akımı içinde asılı parçacıkların merkezkaç kuvveti etkisiyle cidarlarına doğru hareket etmesini sağlamaktadırlar. Siklon cidarlarına ulaşan parçacıklar, cidarlar boyunca hareketle toz kutusuna dökülmektedir. Basit bir siklon (tekli) silindirik bir gövde, altında tozların toplandığı konik bir taban ve yukarıdaki silindire gazın dönme hareketi ile girişim sağlayan bir giriş yapısından oluşmaktadır. Çıkan Arıtılmış Gaz Gaz Girişi Silindir Tozlu Gaz Girişi Silindir Gövde Konik Taban Konik Kısım Toz Silosu Toplanmış Tozlar Şekil 4. Basit Bir Siklon Yapısı ve Çalışma Şekli Sağda şematik olarak gösterildiği gibi tozlu gaz akımı silindir iç yüzeyini yalayarak aşağıya doğru inerken ataletleri (sürtünmeleri) nedeniyle bu dönme hareketine uyum sağlayamayan toz parçacıkları ayrılarak alttaki konik kısma çökmektedirler. Tozlarından arınan gaz akımı ise içerdeki daha küçük çaplı sanal silindir üzerinden aksi yönde dönerek yükselmektedir. Bu iç silindir çapı, gazın emildiği gaz çıkış borusunun çapına eşittir. 6. EMİSYON ÖLÇÜM ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve CİHAZLAR 6.1. Emisyon Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemler Emisyon ölçüm çalışmalarında; TSE, ASTM, DIN ve EPA gibi ulusal ve uluslararası standart yöntemler kullanılmıştır. Tesisten kaynaklanan emisyon ölçüm çalışmalarında, baca akış kesitinde üniform hız dağılımının sağlanabilmesi ve doğru ölçümlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ve ayrıca iş emniyeti açısından en uygun 166

9 noktalarda ve bacaların geometrisine uygun olarak örnekleme noktalarında gerçekleştirilmiştir. Baca Gazı Analizleri; söz konusu bu ölçüm ve analizler elektro-kimyasal yakıt pili esasına göre çalışan TESTO 350 ve MADUR GA-21 Plus baca gazı analizörleri ile gerçekleştirilmiştir. Genel olarak baca gazı ölçüm cihazları bir örnek alma borusu, toz ve nem tutma amaçlı iki özel filtre, ayrı ayrı ölçüm sensörleri (alıcı), termokulp, bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Bu cihazlarla; ortam sıcaklığı, baca gazı sıcaklığı, O 2, CO, CO 2, SO 2 ve NO x gibi baca gaz analizleri, baca verimliliği, baca kaybı, fazla hava katsayısı, baca çekişi ve islilik gibi ölçümler yapılabilmektedir. Hidrokarbon analizlerinde; EPA ekstraksiyon infrared yöntemi kullanılmıştır. Toz analizlerinde; sabit kaynaklarda partikül madde emisyonlarının belirlenmesi için EPA Method 17 den yararlanılmıştır Emisyon Ölçümlerinde Kullanılan Cihazlar Zambelli 6000 Plus Cihazı Bu cihaz ile sabit kaynaklarda izokinetik şartlarda toz ölçümü yapılmıştır. Toz ölçümü için izokinetik şartları (örnek alma hızı ve baca içindeki gaz akımının o noktadaki hızının eşit olması halidir) sağlayacak orifis tipi seçilip, örnek alma probunun ucuna yerleştirilmiştir. Daha sonra cihazın pompa ve rotametresi gaz çıkış hızına uygun olarak ayarlanmış ve vakum yapılmıştır. Toz miktarı etüvde kurutularak sabit tartıma getirilmiş filtre kağıdındaki ağırlık artışı gravimetrik olarak belirlenmiştir. Sıcaklık, basınç, debi, normal debi ve baca gazı hızı ölçümleri gibi parametrelerde bu cihaz ile ölçülebilmektedir. Ayrıca toz dışındaki örnek alımlarında da bu cihazdan yararlanılmıştır MADUR GA-21 Plus ve TESTO 350 Baca Gazı Analiz Cihazı CO, CO 2, SO 2,NO x gibi yanma gazları ve O 2 ölçümleri de bu cihaz ile gerçekleştirilmiştir Perkin-Elmer FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Spectron; hidrokarbon analizlerinde kullanılmıştır. Bu cihaz ile 0.1 mg/l (0.008 mg/m 3 ) seviyesine kadar hidrokarbon analizi yapılabilmektedir. 167

10 Tablo No lu Siklon Bacasının Özellikleri ve Ölçüm Sonuçları Parametreler Birim Özellikleri ve Ölçüm Sonuçları Kurutucu Isıl Gücü MW 7.5 Yakıt Cinsi - Zımpara Tozu, Odun Talaşı ve Mazot Karışımı Baca Çapı (Ölçüm Noktası) mm 1200 Baca Kesit Alanı m Ortam Sıcaklığı Baca Gazı Sıcaklığı o C 30 o C 125 Baca Gazı Hızı m/sn 11 Baca Gazı Debisi Nm 3 /h Çatı Altı No lu Siklon Gaz Çıkış m Bacası Yüksekliği Çatı Üstü 6.75 Tablo 2.1 : 2 No lu Siklon Bacasının Özellikleri ve Ölçüm Sonuçları Parametreler Birim Özellikleri ve Ölçüm Sonuçları Kurutucu Isıl Gücü MW 7.5 Yakıt Cinsi - Zımpara Tozu, Odun Talaşı ve Mazot Karışımı Baca Çapı (Ölçüm Noktası) mm 1200 Baca Kesit Alanı m Ortam Sıcaklığı Baca Gazı Sıcaklığı o C 24 o C 125 Baca Gazı Hızı m/sn 10 Baca Gazı Debisi Nm 3 /h No lu Siklon Gaz Çıkış m Çatı Altı Bacası Yüksekliği Çatı Üstü

11 169

12 Tablo No lu Siklon Bacasında Yapılan Gaz, Toz ve Diğer Emisyon Ölçüm Sonuçları ve Sınır Değerler İncelenen Tesis Ülkesinin Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Yönetmeliği No: Parametreler Birim R.G. Sayı: Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ortalama Sınır Sınıf Değerler HKKY Göre Durumu O 2 (Oksijen) % % 17 K * = 1.83 CO 2 % CO Derişimi mg/nm EK 4-1 Madde CO Kütlesel Debi kg/h / 1 SO 2 Derişimi mg/nm Isıl Güce Göre Tablo 1 SO 2 Kütlesel Debi kg/h IV NO Derişimi mg/nm NO Kütlesel Debi kg/h IV - NO x Derişimi mg/nm NO x Kütlesel Debi kg/h IV Toz Derişimi mg/nm Toz Kütlesel Debi kg/h T.HC Derişimi mg/nm T.HC Kütlesel Debi kg/h III EK No 1 Madde 20 / 2 Madde 38 / b Madde 20 / (2) CH 2 O Derişimi mg/nm I EK 3 Madde 20 / 1 CH 2 O Kütlesel Debi kg/h

13 Tablo No lu Siklon Bacasında Yapılan Gaz, Toz ve Diğer Emisyon Ölçüm Sonuçları ve Sınır Değerler İncelenen Tesis Ülkesinin Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Yönetmeliği No: Parametreler Birim R.G. Sayı: Ölçüm Ölçüm Ölçüm Ortalama Sınır Sınıf Değerler HKKY Göre Durumu O 2 (Oksijen) % % 17 K * = 1.71 CO 2 % CO Derişimi mg/nm EK 4-1 Madde CO Kütlesel Debi kg/h / 1 SO 2 Derişimi mg/nm Isıl Güce Göre Tablo 1 SO 2 Kütlesel Debi kg/h IV NO Derişimi mg/nm NO Kütlesel Debi kg/h IV - NO x Derişimi mg/nm NO x Kütlesel Debi kg/h IV Toz Derişimi mg/nm Toz Kütlesel Debi kg/h T.HC Derişimi mg/nm T.HC Kütlesel Debi kg/h EK No 1 Madde 20 / 2 Madde 38 / b Madde 20 / (2) CH 2 O Derişimi mg/nm I EK 3 Madde 20 / 1 CH 2 O Kütlesel Debi kg/h

14 7. EMİSYON ÖLÇÜM SONUÇLARININ İLGİLİ ÜLKE HKKY NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ İncelemelerimiz sonucunda ve incelenen tesis yetkililerinin ifadelerine göre, tesiste yeni kurutma, eski kurutma ve buhar kazanı Bersey olmak üzere üç adet emisyon kaynağı belirlenmiştir. Önemi nedeniyle, sunta üretim prosesinin kurutma grubu ve ona bağlı siklon sisteminden atılan toz, gaz ve organik buhar emisyonlarının ölçümlerine ve analizleme için örnek alımlarına ağırlık verilmiştir. Gerek yerinde yapılan emisyon ölçümü, gerekse laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen analizleme çalışmalarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde; incelenen tesis ülkesinin 19 Şubat 1998 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren hava kirliliği kontrolüyle ilgili yönetmelik No 2 de ki, hükümler ve müsaade edilen sınır değerler esas alınmıştır. Yukarıda belirtilen emisyon kaynağının ölçüm ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi maddeler şeklinde sırasıyla aşağıda açıklanmıştır ve 2 No lu Gaz Çıkış Bacalarında Yapılan Emisyon Ölçüm ve Analiz Sonuçlarının İncelenen Tesis Ülkesinin Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Esaslarına Göre Genel Değerlendirilmesi Siklon 1 ve 2 no lu gaz çıkış bacalarında yapılan emisyon ölçüm ve analizleme sonuçlarını içeren Tablo 1.2 ve 2.2 den de izlenebileceği gibi, yanma gazlarından SO 2, CO ve NO x emisyon sonuçları, yönetmelik No 2 deki müsaade edilen sınır değerlerini sağlamaktadırlar. Toz ve toplam hidrokarbon sonuçları ise yukarıda adı geçen yönetmelikteki istenilen sınır değerlerini tozlarda defa, toplam hidrokarbonlarda ise defa yönetmelik müsaade edilen sınır değerlerini aşmaktadırlar. Toz ve toplam hidrokarbon kirletici parametrelerin yönetmelik sınır değerlerini sağlayamamalarının nedenleri; yanma ve siklonlardan kaynaklandığı belirlenmiştir [4]. Yönetmelik gereği emisyon kontrol parametrelerin istenilen tüm müsaade edilen sınır değerlerini sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle, sonuç teknik raporunun öneri kısmında; söz konusu toz ve toplam hidrokarbon kirletici parametre sonuçlarının iyileştirilmeleriyle ilgili, yanma ve siklon verimlerini yükseltmelerine yönelik uygulanabilir seçenekli çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 172

15 8. EMİSYON ÖLÇÜM SONUÇLARININ İYİLEŞTİRİLMELERİNE YÖNELİK UYGULANABİLİR SEÇENEKLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yanmanın tam yanma ürünleri CO 2 ve hidrojenin oksitlenme ürünü olan su buharı ile sonuçlanabilmesi için Yakıt için kullanılan zımparalama tozu, odun talaşları ve yanma havasının tam karışması, Yanma odasında sıcaklıklar yanmayı başlatacak kadar yüksek olması, ani soğumalar ve soğuk bölgeler bulunmaması, Yanma odasında oluşan gazların yeterince uzun süre bekletilmelidir. Yakıtların (katı, sıvı ve gaz) yanması sonucu oluşan ve siklon bacalarından atmosfere atılan yanma gazlarında bulunan kirleticiler aşağıda verilen 2 gruba ayrılmaktadırlar. Havayı kirletmeyenler; su buharı (H 2 O), oksijen, azot ve hidrojendir (H 2 ). Havayı kirletenler; karbondioksit (CO 2 ), kükürtoksitleri (SO 2,SO 3 SO x ), azot oksitleri (NO, NO 2 NO x ), karbonmonoksit (CO), hidrokarbonlardır (C m H n ). İncelenen tesiste, kurutma proses biriminin yanma hücresinde zımpara tozu, odun talaşları ve mazot karışımlarının yakıt olarak kullanımları sonucu emisyon olumsuzluklarını gidermek amacıyla; yakıtların yanma sistemlerinin ve yanma gazlarının iyileştirilmesi gibi yöntemler kullanılmalıdır. Yakıtların İyileştirilmesiyle İlgili Yapılan Öneriler Zımpara tozlarının yanma hücresi içine püskürtülmeleri nedeniyle, briketlenme işlemi uygun görülmemektedir. Zımpara tozlarının briketlenmiş olarak kullanılması için püskürtme dışındaki yöntemler üzerinde de araştırmalar yapılmalıdır. Yakıt olarak kullanılan zımpara tozlarının ve odun talaşlarının yanma hücresine verilme öncesi, olumsuz atmosferik şartlardan korunacak şekilde kapalı alanlarda depolanması, Zımpara tozu, odun talaşları ve mazot karışım oranlarının çok iyi optimize edilmesi, emisyon kalitesi açısından çok önemli ve gereklidir. İncelenen Tesis Yetkililerinin Yanma ve Kurutma İle İlgili İyileştirme Öneri Programı Eski ve yeni kurutma birimlerinin tam otomasyona geçmesi, Yeni otomasyon sonrası fuel-oil yakıt olarak kullanılması, 173

16 Taze hava emişlerine kızgın yağ serpartini eklenerek hava emişi ortam sıcaklığından 80 o C ye yükseltilmesi, kurutma biriminin yanma hücresine verilecek katı ve sıvı karışımı yakıttan tasarruf sağlanmasının planlandığı belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen önerilerin uygulanmasının amacı, yanma verimini yükselterek emisyon kalitesini iyileştirmek ve en üst seviyeye çıkararak istenilen emisyon sınır değerlerinin sağlanmasıdır. Önerilerin uygulanmasında verim yükseltilmesini, dolayısıyla hava kalitesini iyileştirmenin yeterliliği yanma sonrası atılan gazların ve diğer emisyonların ölçüm kontrolleriyle mümkündür. Yanma reaksiyonlarının daha verimli duruma getirmek için teknolojik araştırma yapılması, Emisyon ve diğer kirliliklerinin azaltılmalarına yönelik proses içi önlemlere ağırlık verilmesi, Kirlilik azaltıcı tekniklerin kullanımına geçilmesi önerilmiştir. Zımparalama tozu, odun talaşı ve mazot karışımlarının belli oranlarda karıştırılıp yakıt olarak kullanımları sonucu oluşan olumsuz değerlerini azaltmak ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yakıtların ve yakma sistemlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen olumsuz kirletici emisyon sonuçlarını sınır değerlerin altına indirebilmek amacıyla; yanma ve siklon veriminin yükseltilmesine yönelik uygulanabilir ve seçenekli çözüm önerileri sunulmuştur. KAYNAKLAR [1] Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 7 Ekim 2004 Tarih, Sayılı Resmi Gazete, Ankara. [2] Hocking M.B., Modern Chemical Technology And Emission Control, Canada,1996. [3] İlbaş, M., Yılmaz, İ., Farklı Isıl Güçlerindeki Kazanlarda Yanma ve Emisyon Davranışın Araştırılması, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, [4] Kavaklı, M., Özbay İ., İncelenen Tesis Emisyon Raporu, KOÜ / Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmit / Kocaeli, [5] Müezzinoğlu, A., Hava Kirliliği ve Kontrolü Esasları, DEÜ Yayını, 2000 / İzmir. 174

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT İÇİNDEKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT 2.1. Gaz Analiz Cihazı 2.2. Ölçüm ve Hazırlık Aşaması ÇETİK ISI SANAYİ YE AİT KATI YAKIT

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete

Detaylı

Yanma Kaynaklı Kirleticiler

Yanma Kaynaklı Kirleticiler Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Kaynaklı Kirleticiler Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113-3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Kontrolu Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Hava Kirliliği Kontrolu Kontrol mekanizması Hava kirliliği kontrol

Detaylı

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇEV 3616: Hava Kirliliği ve Kontrolu: Giriş, hava kirletici kaynaklar Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Hava Kirliliği ve

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İşletme Koşullarının Etkisi 1 Hava Fazlalık Katsayısı

Detaylı

ANKARA ŞEHRİNİN HAVA KALİTESİNİN UOB LER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANKARA ŞEHRİNİN HAVA KALİTESİNİN UOB LER AÇISINDAN İNCELENMESİ ANKARA ŞEHRİNİN HAVA KALİTESİNİN UOB LER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sanaz Lakestani, Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E mail: ggullu@hacettepe.edu.tr Amaç Bu çalışmada Ankara ilininin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Mustafa İLBAŞ 1 İlker YILMAZ 2 1 Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mak. Müh. Bölümü, 38039-Kayseri

Mustafa İLBAŞ 1 İlker YILMAZ 2 1 Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mak. Müh. Bölümü, 38039-Kayseri Erciyes ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2), 18-27, 22 FARKLI ISIL GÜÇLERDEKİ KAZANLARDA YANMA VE EMİSYON DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Mustafa İLBAŞ 1 İlker YILMAZ 2 1 Doç.Dr., Erciyes

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011.

SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011. SANAYİ FIRINLARINDA MERKEZİ REKÜPERATÖR, REKÜPERATİF VE REJENERATİF YAKICILAR III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Sultan ÖRENAY ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM PROSESLERİNDE ENERJİ KAYIPLARI Endüstriyel

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar İklim ŞAHİN 21.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği İzleme Sınırları Faaliyet Emisyon Kaynağı Toplam Tahmini Emisyon Tesis Kategorisi İzleme

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR ÇİMENTO ÜRETİMİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Üretim aşamaları - Ham madde depolama ve hazırlama - Yakıt depolama ve hazırlama

Detaylı

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim

Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim Okan KON 1*, Bedri YÜKSEL 1 1 Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir: (Değişik:RG-7/2/2009-27134) EK-1 İslilik Derecesi (BacharachSkalası) Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cihazlar, numune hazırlama ve analiz cihazları olarak iki ana gruba ayrılır. 1. NUMUNE HAZIRLAMA 1.1.KIRICILAR : Çekiçli Kırıcı - Çeneli Kırıcı : PRS Makine RETSCH/BB200

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Hüseyin Karaca İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 44280 MALATYA GİRİŞ Dünya petrol rezervlerinin birkaç

Detaylı

BACA GAZI DEVRİDAİMİ NOx lerin azaltılması için

BACA GAZI DEVRİDAİMİ NOx lerin azaltılması için NOx lerin azaltılması için FGR Baca Gazı Devridaimi AZALTILACAK GAZ NOx AZAMİ KONFOR 2 AZOT OKSIT Havada bulunan oksijenin (O 2 ) ve azotun (N 2 ) yanması sırasında bu gazlar farklı şekillerde birleşerek

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi durmuskaya@hotmail.com, dkaya@karabuk.edu.tr Sunum içeriği Karabük üniversitesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 3. Endüstriyel Kirlenme Problemleri Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK 3.1. Endüstriyel Atık Kaynak ve Türleri Endüstriyel faaliyetlerin asıl amacı; üretim yapmak Endüstriyel

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası 11. Cad. B Blok 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 02662219529 Faks : 02262219530 E-Posta : bcm_cevmer@hotmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Gökkuşağı Mahallesi 1200. Sk. 12/13 Dikmen / Çankaya ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 4726664 Faks : 0 312 4736215 E-Posta : info@ankalab.com.tr

Detaylı

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ Demir çelik sektörü: Nursan Çelik A.Ş. de alevsiz yakma sistemi. 32m 3 /ton gaz tüketimi ve %0.67 tufal 2, 2, x Endüstriyel yakma sistemlerinde tecrübeli teknik servis ekibimiz sisteminizi revize eder,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

HAVA EMİSYONU ÖLÇÜM ÖZET RAPORU

HAVA EMİSYONU ÖLÇÜM ÖZET RAPORU Bu bölüme emisyon ölçümlerini gerçekleştiren laboratuarın ad, adres, telefon gibi iletişim bilgileri yazılmalıdır. Uygun görülen bölüme Yeterlilik Belge No ve varsa Akreditasyon bilgileri girilmelidir.

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ Esra TURAN KILIÇ Çevre ve Orman Uzmanı Sunum Ġçeriği Emisyon nedir? Yanma gazları

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

HAMİTABAT TERMİK SANTRALI NIN ÇEVRESİNE ETKİLERİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME. M. Doğan Kantarcı

HAMİTABAT TERMİK SANTRALI NIN ÇEVRESİNE ETKİLERİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME. M. Doğan Kantarcı HAMİTABAT TERMİK SANTRALI NIN ÇEVRESİNE ETKİLERİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME M. Doğan Kantarcı HAMİTABAT TERMİK SANTRALI VE ÇEVRESİ HAMİTABAT TERMİK SANTRALI ŞEKİL 1. HAMİTABAT TERMİK SANTRALI, BACA GAZLARI

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100FT Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

TERMĐK SANTRALLARIN ÇEVRE SORUNU

TERMĐK SANTRALLARIN ÇEVRE SORUNU TERMĐK SANTRALLARIN ÇEVRE SORUNU Metin YÜCEL 1949 yılında Đstanbul Yıldız Yüksek Teknik okulu (Bugünkü YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ) Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Etibank Ergami Bakır'da ve

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 1. Atmosfer ve İçeriği Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Online teknik sayfa. Combiprobe CP100 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa. Combiprobe CP100 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa Combiprobe CP100 B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Combiprobe CP100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ A.) Kompostlama İşlemi M-U-T-Kyberferm (patentli) Kompost Teknolojisi M-U-T Kompostlama sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön işlem aşaması, Kyberferm ve son fermantasyon

Detaylı

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Çelikhane Gazı Kazanım ve Kullanımının Artırılması Projesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015 Sunum Akışı Erdemir de Enerji, Proses

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı