Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi Basım Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011"

Transkript

1 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma Bilgileri Şirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş Telefon : Telefaks : Acil Telefon Hattı Acil durum tel. : Zehir danışma : TEHLĠKE TANIMLAMALARI 2.1 madde veya karıģımın sınıflandırılması Yönetmeliğe göre sınıflandırılması (AB) 1272/2008 Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) göre tehlikeli bir madde veya karışım. AB Direktifleri 67/548/EEC ya da 1999/45/EC göre sınıflandırma AB mevzuatına göre sınıflandırılır. 2.2 Etiket elemanları Etiketleme : Yönetmelik (EC) No 1272/2008 Ġhtiyati ifadeler : P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. P270 Bu ürünü kullanırken yiyecek, içecek yemeyiniz veya sigara içmeyiniz. Açıklamalar : GHS'e göre tehlikeli bir madde. Tehlikeli bileģenler etiket üzerinde belirtilmelidir: Etiketleme: AB Direktifleri 67/548/EEC ya da 1999/45/EC S-ifade (ler): S2 Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. S13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. S20/21 Kullanımı esnasında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayınız.

2 2.3 Diğer tehlikeler Yanıcı toz-hava karışımı oluşturabilir. 3. BĠLEġĠMĠ/ĠÇERĠK HAKKINDA BĠLGĠ 3.1 KarıĢımlar Tehlikeli bileģenler Kimyasal adı CAS-No. Sınıflandırma Sınıflandırma Konsantrasyon (YÖNETMELĠK (EC) No EC-No. (67/548/EEC) 1272/2008) brodifacoum Kayıt Numarası T+, N R27/28 R48/24/25 R50/53 Akut Tox.1; H300 Akut Tox.1; H310 Akut Tox.1; Cilt Hassasiyeti.1; H317 STOT RE1; H372 Sucul Akut1; H400 Sucul Kronik1; H % W/W Toplu çalışma alanlarındaki maruz kalma limitleri bulunan maddeler Bu bölümde bahsedilen R-ibarelerinin tam açıklamaları için Bölüm 16 ya bakınız. Bu bölümde bahsedilen H-durumlarının tam açıklamaları için Bölüm 16 ya bakınız. 4. ilk YARDIM MÜDAHELELERĠ Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınızda ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu nu yanınızda bulundurun. Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Solunum düzensizse ya da durmuşsa suni solunum yapın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın. Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktara başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Göze teması durumunda : Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi hemen çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin.

3 Hastayı kusmaya zorlamayın En Önemli GecikmiĢ ve Akut Belirtiler ve Etkiler Belirtileri : Zehirlenme belirtileri tipik antikoagülanlarla ilgili. Şiddetli vakalarda eklemlerde morarma ve hematomlar,idrar ve dışkıda kan ve olabilir Acil Tıbbi Destek ve özel müdahale göstergesi Tıbbi Tavsiye : Bu ürün protrombin sentezine müdahale eden maddeler gibi benzer özellikler gösteren antikoagulan maddeler içerir.etkinin spesifik ölçümü protrombin zamanını ölçmektir. Tüketildikten saate kadar uzamama ihtimalini unutmayın.spesifik antidotu K vitaminidir( Fitomenandion).Antidottibbi gözetim altında uygulanmalıdır.baslangıçta antidot enjeksiyon yoluyla verilmelidir. (çocuklar için mg veya 0.25 mg/kg, yavaş intravenoz infuzyon hızı 1 mg/dk yı geçmemelidir.iyileştirme tedavisi ağız yoluyla verilir (yetişkinler için 40 mg/gün bölünmüş dozlarda, çocuklar icin 20 mg/gün bölünmüş dozlarda) Protrombin zamanı ve hemoglobin izlenmelidir.hastalar protrombin zamanı sonraki 3 gün boyunca normale dönene kadar tibbi gözetim altında tutulmalıdır.ağız yoluyla tedavi birkaç ay sürebilir. (yetişkinler için 20 mg/gün bölünmüş dozlarda, çocuklar icin 20 mg/gün bölünmüş dozlarda) Hayvanlar için doz 2-5 mg/kg) 5. YANGINA MÜDAHALE 5.1. Söndürme Ortamları Küçük yangınlar için söndürme araçları Büyük yangınlar için söndürme araçları Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken : Su sisi, alkol dayanımlı köpük, karbondioksit veya kuru kimyasal toz kullanılabilir : Alkol dayanımlı köpük ya da su sisi kullanılır. : Yangını yayıp dağıtabileceğinden su jeti söndürme araçları kullanılmamalıdır Madde veya ilaçtan doğabilecek Özel Tehlikeler Ürün yanıcı organik bileşikler içerdiğinden yanması durumunda zararlı maddeler içeren yoğun siyah duman açığa çıkar.(bakınız Bölüm 10) Açığa çıkan kimyasalların solunması sağlığa zararlı olabilir.

4 5.3. Yangına Müdahale Eden KiĢiler için Öneriler 6. KAZA ĠLE YAYILMA ÖNLEMLERĠ Yangına müdahale ederken tüplü soluma aparatı kullanılmalı ve müdahele esnasında kullanılacak gerekli koruma giysileri giyilmelidir. Söndürme suyunun kanalizasyona ya da su kaynaklarına karışmasına engel olunuz. Aleve maruz kalan ürünlerin kaplarını su spreyi ile soğutunuz. 6.1 KiĢisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri 6.2 Çevresel Önlemler 6.3 Temizleme metod ve materyalleri Koruyucu önlemler için Bölüm 7 ve 8 e bakınız Eğer yeterince güvenliyse daha fazla dökülme olmasını önleyin. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına karştırmayın Yanıcı olmayan bir absorbant maddeyle (kum, toprak) döküntüyü çevreleyin ve toplayın.yerel veya ulusal düzenlemelere göre bertaraf edilmek üzere bir varilin içine koyun. (Bakınız Bölüm 13) Ürün nehir, göl ya da kanalizasyon gibi sulara karışırsa yerel yetkililere haber verin. 6. Diğer Bölümlere Referanslar Koruyucu Önlemler için Bölüm 7 ve 8 de yer alan listelere başvurunuz. Atıklar için Bölüm 13 te yer alan listelere başvurunuz. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli kullanım için Önlemler Yangına karşı özel bir koruyucu önlem gerkmemektedir. Cilt ve göz ile temasından kaçının. Kullanım esnasında yemeyin,içmeyin,sigara kullanmayın. Kişisel koruma için Bölüm 8 e bakın. 7.2 Her Türlü Uygunsuzluğu içeren Güvenli Depolama KoĢulları Özel bir depolama koşulu gerekli görülmemiştir. Ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Fiziksel ve kimyasal olarak stabil, ortam sıcaklıklarında orijinal ambalajı açılmadan en az 2 yıl süreyle saklanır.

5 7.3 Özel Son Kullanımlar Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri:Bu ürünü uygun ve güvenli bir şekilde kullanmak için etiket üzerindeki onaylı kullanım koşullarını okuyunuz. 8. MARUZĠYET KONTROLÜ ve KĠġĠSEL KORUNMA ĠĢyeri kontrol parametreleri ile bileģenler Bileşenler Maruz kalma limitleri Maruz kalma limiti türü Kaynak brodifacoum mg/m 3 8 s TWA SYNGENTA Aşağıdaki maruziyet kontrolü/kişisel korunma önerileri ürünün üretimi, formülasyonu ve ambalajlanmasında geçerlidir. 8.2 Maruziyet kontrolleri Mühendislik önlemleri Koruyucu önlemler Solunum koruma El koruma Göz koruma Cilt ve Vücut Koruma : Eğer maruz kalma önlenemiyorsa, en güvenilir teknik koruma kapalı ortamda muhafaza ve ürünün tecrit edilmesidir.bu önleme ek olarak alınabilecek önlemle, kullanımda doğabilecek gerçek risklere bağlıdır.havada ürüne ait buhar veya gaz oluşumu gözlenirse, havalandırma kullanılmalıdır.havadaki buhar oluşumunu ölçüp değerlendirin ve ilgili maruziyet sınırını geçmemek için ek önlemler alın.gerekli olması durumunda iş hijyeni tavsiyesi alın. : Mühendislik önlemleri her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanımından önce düşünülmelidir. Kişisel koruyucu ekipman seçilmeden önce profesyonel tavsiye alınmalıdır.kişisel koruyucu ekipmanlar belli standartlara uygun olmalıdır. :Normalde özel bir solunum koruması gerektirmez. Gerekli olursa, etkili teknik yöntemler uygulamaya konulana kadar tüplü soluma aparatı kullanın. : Kimyasal dayanımlı eldivenler genellikle gerekli değildir. Yapılan fiziksel işe göre eldiven seçilmelidir. : Gözlük kullanımı genellikle gerekli değildir. Fabrika gözlük kullanma talimatlarına uyunuz. : Özel koruma ekipmanı gerekli değildir. Fiziksel işin gerekliliklerine göre cilt ve vücut koruma seçilir.

6 9. BÖLÜM: FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER 9.1 Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Temel Bilgi Fiziksel Durum : katı Form Renk Koku : blok : koyu mavi Koku Eşiği ph Erime noktası / aralığı Kaynama Noktası / kaynama aralığı : veri yok. : veri yok. Parlama noktası : > 61 C Buharlaşma oranı : veri yok Yanıcılık (katı, gaz) : veri yok Alt patlama sınırı Üst patlama sınırı Buhar basıncı Nispi buhar yoğunluğu Yoğunluk : 1,2 g/cm 3 Diğer çözücüler içindeki : Suda çözünmez Bölünme katsayısı : uygun veri yoktur n-oktanol/su Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı :uygun veri yoktur Termik ayrışma : herhangi bir veri mevcut değildir. Viskozite, dinamik : Veri mevcut değildir. Viskozite, kinematik : Veri mevcut değildir. Patlayıcı özellikleri : veri yok Oksitleyici özellikleri : veri yok 9.2 Diğer bilgiler Minimum tutuşma sıcaklığı : 350 C Toz patlama sınıfı : Formlar yanıcı toz bulutları. Asgari ateşleme enerjisi : J Yanma sayısı : 100 C 5'den az : 20 C 2 den az

7 10.BÖLÜM KARARLILIK VE REAKTĠVĠTE 10.1 Reaksiyona girme eğilimi : Yeterli bilgi yoktur 10.2 Kimyasal Kararlılık : Yeterli bilgi yoktur 10.3 Muhtemel Tehlikeli bozunma ürünleri : Bilinen tehlikeli bir reaksiyonun yoktur. Tehlikeli polimerizasyon oluşmaz Kaçınılması gereken KoĢullar : Yeterli bilgi yoktur 10.5 Uygunsuz Malzemeler : Yeterli bilgi yoktur 10.6 Tehlikeli ayrıģma ürünleri : Yanma ve termal bozunma sonucu toksik ve tahriş edici gazlar açığa çıkar. 11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER Ağız yoluyla akut zehirlenme : Akut toksisite, erkek ve dişi fare tahmini, > 5000 mg/kg Benzeri kompozisyon ürünlerinden alınmıştır. Deri yoluyla akut zehirlenme : erkek sıçan,> mg / kg Benzeri kompozisyon ürünlerinden alınmıştır. Cilt tahriģi/korozyonu : Tavşan: Tahriş edici değildir. Benzeri kompozisyon ürünlerinden alınmıştır. Ciddi Göz tahriģi/hasarı : Tavşan: Tahriş edici değildir. Benzeri kompozisyon ürünlerinden alınmıştır. Kök hücreli mutajenik etkisi : brodifacoum:hayvan deneylerinde mutajenik etkiler sergilememiştir. Kanserojen etkisi : brodifacoum :Hayvan deneylerinde kanserojenik etkiler sergilememiştir. Teratojenite etkisi : brodifacoum :Hayvan deneylerinde teratojenik etkiler sergilememiştir. Üremeye toksikolojık etkisi : brodifacoum :Hayvan deneylerinde üremede toksikolojık etkiler sergilememiştir. STOT - tekrarlanan maruz kalma :brodifacoum: Hiçbir yan etkisi kronik toksisite de gözlenmemiştir. Daha fazla bilgi : brodifacoum: Aşırı maruz kalma kanın pıhtılaşmasını yavaşlatır ve kanama, şok ve ölüme de neden olabilir. 12. ÇEVRESEL BĠLGĠLER 12.1 Toksisite Balıklara Toksisite :Oncorhynchus mykiss Gökkuşağı alabalığı),>100 mg / l, 96 saat Benzer ürünler ile elde edilen test sonuçlarına dayanmaktadır.

8 Suda yaģayan omurgasızlar için toksisite : Daphnia magna (Defne),> 100 mg / l, 48 saat Benzer ürünler ile elde edilen test sonuçlarına dayanmaktadır Dayanıklılık ve bozunabilirlik Suda sabitlik : brodifacoum: Degradasyon yarılanma ömrü: ca. 300 d Suda Kalıcıdır. Toprakta sabitlik : brodifacoum: Degradasyon yarılanma ömrü: 157 d Toprakta kalıcı değildir Biyobirikim potansiyeli : brodifacoum: Brodifacoum Doğada birikme potansiyeli yüksektir Toprakta Yayılma : brodifacoum: Brodifacoum toprakta düşük hareketliliğe sahiptir PBT ve vpvb Değerlendirme Sonuçları Brodifacoum 12.6 Diğer olumsuz etkiler :Bilinmiyor. 13. BERTARAF YÖNTEMLERĠ 13.1 Atık Arıtma Yöntemleri Ürün Kirli Ambalajlar 14. NAKLĠYE BĠLGĠLERĠ Karayolu taģımacılığı (ADR / RID) Tehlikeli değildir UN numarası : Uygulanabilir değil 14.2 BM uygun sevkiyat adı : Uygulanabilir değil 14.3 UlaĢtırma tehlike sınıfı (es) : Geçerli değil 14.4 Paketleme grubu : Uygulanabilir değil 14.5 Çevresel tehlikeler : geçerli değil : Bu madde, ne biyolojik birikim yapan, ısrarlı ve kararlı ne de toksik bir şekilde kabul edilmez. (PBT). Bu madde, ne çok kalıcı olarak ne de çok biyolojik birikim yapan olarak kabul edilmez.(vpvb). : Göl, gölet ve ya su kanallarını ürünle ya da kirli ürün ambalajı ile kirletmeyiniz. Ürün atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz. Uygun olması durumunda yakma ya da imha etmektense geri dönüşüm tercih edilmelidir. Geri dönüşüm mümkün değilse yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. : Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boşaltınız. Ambalajları 3 kez durulayınız. Boş ambalajlar yerel geri dönüşüme veya imhaya gönderilmelidir.boş ambalajları tekrar kullanmayınız.

9 Deniz taģımacılığı (IMDG) Tehlikeli değildir UN numarası : Uygulanabilir değil 14.2 BM uygun sevkiyat adı : Uygulanabilir değil 14.3 UlaĢtırma tehlike sınıfı (es) : Geçerli değil 14.4 Paketleme grubu : Uygulanabilir değil 14.5 Çevresel tehlikeler : geçerli değil Hava taģımacılığı (IATA-DGR) Tehlikeli değildir UN numarası : Uygulanabilir değil 14.2 BM uygun sevkiyat adı : Uygulanabilir değil 14.3 UlaĢtırma tehlike sınıfı (es) : Geçerli değil 14.4 Paketleme grubu : Uygulanabilir değil 14.6 kullanıcı için özel önlemler : yok 14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kod göre toplu olarak ulaģtırma; uygulanamaz 15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ 15.1 Ürüne özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Yönetmelik/Prosedürleri GSH-etiketleme Ġhtiyati ifadeler: Açıklamalar: P102 çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. P270, yiyecek, içecek kullanmayın veya bu ürünü kullanırken sigara içmeyiniz. GHS'e göre tehlikeli bir madde. Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Bu madde için bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir. 16. DĠĞER BĠLGĠLER Daha fazla bilgi R-ibareleri R-ibareleri 2 ve 3. başlık altında tam metni; R27/28 : Deri ile teması ve yutulması halinde çok toksik, zararlıdır. R48/24/25 : Toksik, uzun süreli temas halinde maruz kalma sağlığa ciddi hasar tehlikesi, cilt ve yutulması halinde zararlıdır. R50/53 :Sudaki organizmalar için çok toksik, uzun süreli su ortamında olumsuz etkilere neden olabilir.

10 H-Tablolar 2 ve 3. başlık altında belirtilen tam metni; H300 Yutulması halinde ölümcül. H310 Cilt ile temasında ölümcül. H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. H372 Uzun süreli veya devamlı tekrarlanan temaslar yoluyla organlara zarar görmesine neden olur. H400 Sudaki yaşam için çok toksiktir. H410 Uzun süre kalıcı etkisi ile sucul yaşam için çok toksiktir. Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle doğrudur. Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda belirtilmedikçe başka maddelerle kombinasyonu durumları için veya farklı prosesler için geçerli olmayabilir. Ürün isimleri Syngenta Grup Şirketinin bir ticari markası veya tescilli markasıdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010 DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT Ürün Kodu (UVP) 05502888 Kullanım amacı Fare zehiri

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı