I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir."

Transkript

1 G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede kirleticiler ve atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu olu an ikinci derecede kirleticiler olarak ikiye ayrılır. Bu kirleticilerin, havada belirli ölçülerin üstüne çıkması halinde hava kirlili i olu maktadır. Hava kirlili i, atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buharı eklinde bulunabilecek olan kirleticilerin insan ve di er canlılar ile e yaya zarar verici miktara yükselmesi olarak tanımlanabilir. nsan faaliyetleri sonucunda olu an yapay kirlilik kaynakları iki ekilde sınıflandırılır. I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. II. Hareketli Kaynaklar, ise ta ımacılık amacı ile kullanılan araçlardır. Türkiye deki hava kirlili inin iki temel nedeni, hemen hemen di er çevre sorunlarında da görüldü ü gibi plansız kentle me ve sanayile medir. Hızlı nüfus artı ına ko ut olarak, büyük kentlerde nüfusun yo unla ması, yo unlu un kirlenmeyi arttırması, kentle me ve sanayile mede hatalı yer seçimleri de bu geli meyi hızlandırıcı rol oynamı lardır. Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i nce belirlenen esaslar çerçevesinde ülkemizde hava kalite endeksinin belirli bir de erin üstünde olması çevre kirlili i standardını belirlemi tir. Bu de erler içinde ölçüm yapan ve hava kirlili inin olu tu u bölgeyi ve bu kirlili inin nedenini tespit eden çe itli istasyonlar bulunmasına ra men bu kirlili in kayna ı tespit edilemedi i için yönetmeli in uygulanmasında pek çok aksaklık meydana gelmektedir. Yönetmeli in aksamasındaki en önemli etken filtre kullanımı konusunda ya anan sorundur. Ülkemizde de tüm dünyada oldu u gibi hava kirlili inin temel sebeplerinden biri önlenebilir ya da kontrol altına alınabilir gaz salınımlarıdır.(fabrika bacaları gibi) Projede sabit kaynaklardan biri olan fabrikalara yönelmemizin sebebi ise ya adı ımız bölgede bu problemle kar ı kar ıya olmamız ve bir fabrika bacasının yakla ık bin tane ev bacasının çıkardı ı kirleticiye e de er kirletici çıkarmasıdır ki bu da azımsanamayacak bir miktardır. 1

2 Tüm bu bilgilerden yola çıkarak ilk önce bölgede ya anan rahatsızlıklara çözüm bulmak amacıyla birinci dereceden kirleticilerin sebep oldu u hava kirlili inin kayna ının yerini saptamak ve böylece kontrol altına alınmasını kolayla tırmak için bu proje üzerinde yo unla tık. Bu sorunu çözmek, ülkemizde bize çözüm yöntemini yaygınla tırarak kullanımını sa lama önerisini sunmamızı sa layacaktır. Bu çalı malar Türkiye nin Dünya da atmosfere en çok zehirli gaz salan 13. ülke olması gerçe ini de i tirmemize yardım edecektir. 2

3 AMAÇ Bu proje amacım, ya adı ımız kentte evimizin ve okulumuzun bulundu u bölgedeki hava kirlili ini önlemek için, bu bölgedeki kirleticilerin endüstri tesislerinin bacalarından salınan zehirli gazların- kayna ını tasarladı ım sistemle tespit edip bir kirlilik haritası elde etmektir. 3

4 HEDEFLER 1. Hareketli laser kayna ı ve fotodiyotları kullanarak sistemi olu turulması. 2. Tasarlanan ve uygulaması yapılan Hava Kirlili i Kontrol Sisteminde, model üzerinde ayrılan bölgelerde temiz ve kirli hava için fotodiyota ba lı voltmetrelerden ölçüm alınması. 3. Bölgelerde ölçülen de erleri okuyup olu turulacak kirlilik haritasından kayna ın yerini tespit edilmesi. 4

5 MATERYAL ve YÖNTEM Düzenek için gereken malzemeler ve cihazlar: 8 adet fotodiyot, 1 adet Lazer kayna ı (Ye il lazer, 532nm dalga boylu), Lazer kayna ını döndüren düzenek (motor, ayna ve prizma), PC Fotodiyot Sanayi bölgesi ekil 1. Tasarlanan sistemin gösterimi Resim 1. Lazer kayna ı fotodiyot Yukarıdaki hava kirlili i kontrol sistemi bölgenin ortasında 360 dönen lazer kayna ı ve bu kaynaktan aldı ı de erleri ölçen, bölgenin çevresinde kirletici kaynaklara göre yerle tirilmi 8 fotodiyottan olu maktadır. Kirlilik oldu unda ı ı ı algılayamayan fotodiyotun gerilim de erleri dü mektedir. Fotodiyotlardan ölçülen gerilim de erleri ile kirlilik haritası çıkarılmı tır. Sanayi bölgesinde bulunan kontrol sistemi (Fotodiyotlarla ölçüm alınması) PC Kirlilik haritası (Kirletici tespiti) ema 1. lem Basamakları 5

6 Resim 1. HKKS modeli 6

7 ÖLÇÜMLER Tasarlanan proje düzene i kurulmu tur. 1. ölçümde 4. bölgede, 2. ölçümde ise 6.bölgede kirlilik yaratılmı tır. Her bir fotodiyotttan gerilim (voltaj) de erleri ölçülmü tür. Alınan ölçüm de erleri arasındaki fark baz alınarak kirlilik haritası çizilmi tir. 1.ölçüm sonuçları FOTOD YOTLAR GER L M (V) FARK (Ölçülen de er- en küçük de er) 1 5,29 1,19 2 5,12 1,81 3 4,82 0,72 4 4, ,82 0,72 6 5,24 1,14 7 5, ,32 1,22 Tablo 1. Fotodiyotlarda ölçülen gerilim de erleri Grafik 1. Kirlilik haritası 7

8 2.ölçüm sonuçları FOTOD YOTLAR GER L M (V) FARK (Ölçülen de er- en küçük de er) 1 4,94 1,19 2 4,57 0,82 3 4,5 0,75 4 4,76 1,01 5 4,15 0,4 6 3, ,25 0,5 8 4,86 1,11 Tablo 2. Fotodiyotlarda ölçülen gerilim de erleri Grafik 2. Kirlilik haritası 8

9 SONUÇ VE TARTI MA Kirlilik haritası üzerinde kirletici fabrika bacaları tespit edilmi tir. Bu yöntemle elde edilen sonuç ile düzenekte bizim kirleticimizin bulundu u yer örtü mü tür. Bu da projede kullanılan yöntemi do rulamı tır. Sistem, maliyeti ve harcanan enerjisi dü ük bir sistem oldu u için sanayi bölgelerine kurulabilir ve tüm sanayi bölgeleri bir merkezden her an kontrol edilebilir. Hava ko ulları de i ti inde, bölgede ayrılan 8 alan içinde tüm ko ullar aynı anda de i ece i için fotodiyotlarda ölçülen voltaj de erleri aynı oranda artıp azalacaktır. Bu da voltaj de erlerini de i tirmesine ra men de erler arasındaki fark baz alınarak çizilen kirlilik haritasını etkilemeyecektir. Geli tirilen bu sistemin, uzaktan bir sorun gibi gözükmeyen fakat özellikle kentte ya ayan insanların ya am kalitesini ciddi bir ekilde etkileyen, sa lık sorunları yaratan hava kirlili ine çözüm getirece ine inanıyorum. 9

10 KAYNAKÇA 1. Erna, H. (1999) Pratik Elektrik ve Uygulamaları ile Elektroteknik, stanbul: nkilap Kitapevi 2. Çevre Mühendisleri Odası Kongreleri Bildiri Kitapları( ) 3. Prof. Dr. Tayfun DALBASTI, Ege Üniversitesi Nöro iruji Bölümü 10

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU 313 limiz ve bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni içindeki oranı hızla artmaktadır. Sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, korni on salatalık,

Detaylı

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE

SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDA TEK ÇATI ÇALI MALARI ÜZER NE Ercüment ÖZTÜRK I- G R Ülkemizde uzun yıllara dayanan sosyal sigorta kurumlarında reform çalı maları yürütülmektedir. Reform çalı malarına gerekçe

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S Önder Altunta 1, Nesrin Kılıç 2, Yunus A. Çengel 3 1- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eski ehir,

Detaylı

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI Abdulkadir ÖZDABAK EVD Enerji Yönetimi ve Danı manlık Hizmetleri San.ve Tic.Ltd. ti. e-mail:kadir.ozdabak@evd.com.tr ÖZET Ulusal enerjinin yakla ık %40 sanayide,%31

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

8. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in

8. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in 25 Haziran 2009 8. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in TÜS AD, TÜB TAK ve TTGV tarafından bu yıl 8 incisi düzenlenen Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. 41 ba vuru arasından 26

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın

EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın EAL Laboratuarların EAL-G12 ÖLÇÜM Akreditasyonu ZLENEB L RL için Avrupa birli i Referans Yayın EAL-G12 Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i AMAÇ Kalite sistemleri için ISO 9000

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES Giri M. Hakan ÖZBARAN nsanların toplu halde ya amaları, toplu ya amın gerektirdi i bazı ihtiyaçların kar ılanması gere ini

Detaylı

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE Emine LÜY (*), Kâmil B. VARINCA (**), Aynur KEM RTLEK (*) (*) STAÇ A.. eluy@istac.com.tr, akemirtlek@istac.com.tr (**) Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI T Ahmet Turan ADIYAMAN * ürkiye de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon olgusu bir taraftan TL nin ekonomik de erini

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI

MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI MADEN TETK K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü MTA DOGAL KAYNAKLAR VE EKONOMI ÜBÜLTENI Ü YIL : SAYI:9 Ocak - Haziran MTA GENEL MÜDÜRLÜ Ü ADINA SAH B GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER YAYIM VE REDAKS YON KURULU E ref ATABEY

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı