aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan iģlerin yapıldığı iģyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden iģlerinin yapıldığı iģyerlerinde çalıģanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgariģartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden iģyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, a) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 tarihli ve sayılı 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak, hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AteĢleme: Kazı iģlerinde deliklere doldurulmuģ olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını, b) AteĢleyici: Patlayıcı madde kullanılması koģullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip kiģiyi, c) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri,

2 ç) Baca: Maden içerisinden sürülen galeriyi, d) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri, e) Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, f) Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve baģlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli çalıģanların ve ateģleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları, g) Çatlak: Ana kütleden ayrılmıģ, her an düģebilecek parçaları, ğ) Çatlak sökümü: Bir kademenin kazı iģlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmıģ, düģebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini, h) Freno: Varagel üzerinde taģımayı sağlayan sistemi, ı) Grizu: Metanın havayla karıģımını, i) Kademe: Açık iģletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak Ģeklindeki çalıģma yerlerini, j) Kanun: 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, k) Lağım: TaĢ içerisinde sürülen galeriyi, l) Nefeslik: Ocak havasının giriģ ve çıkıģ yolunu, m) Ocak: Kuyuları ve giriģ çıkıģ yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın çıkartıldığıyatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taģıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, açık iģletmelerde giriģ çıkıģ yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalarını, n) Röset: Kuyu ve baģaģağıların dip ve baģlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini, o) Sıkılama: Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boģluğun gerektiği biçimde doldurulmasını, ö) Sondajla maden çıkarma iģlerinin yapıldığı iģyerleri: Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin iģlenmesi hariç satıģa hazırlanması iģlerini, p) ġev: Kademe, alın ve yüzlerindeki eğimi, r) Topuk: ĠĢletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını, s) Varagel: Dolu araba aģağıya inerken boģ arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karģılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan

3 taģıma yerini, Ģ) Yeraltı ve yerüstü maden iģlerinin yapıldığı iģyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araģtırılması, çıkarılan madenlerin iģlenmesi hariç, satıģa hazırlanması iģlerini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠĢverenlerin ve ÇalıĢanların Yükümlülükleri ĠĢverenin genel yükümlülükleri MADDE 5 (1) ĠĢveren aģağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: a) ÇalıĢanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla; 1) ĠĢyerleri, çalıģanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak Ģekilde tasarlanır, inģa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, iģletilir ve bakımı yapılır. 2) ĠĢyerinde yapılacak her türlü çalıģma, yetkili kiģinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır. 3) Özel riski bulunan iģler yalnızca bu iģlerle ilgili özel eğitim alan ehil kiģiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. 4) Tüm güvenlik talimatları çalıģanların anlayacağı Ģekilde hazırlanır. 5) 18/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. (2) ĠĢveren, a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanıhazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aģağıdaki hususların yer almasını sağlar: 1) ÇalıĢanların iģyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması. 3) ÇalıĢma yerlerinin ve ekipmanın güvenli Ģekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması. c) Sağlık ve güvenlik dokümanının iģyerinde çalıģmaya baģlanılmadan önce

4 hazırlanmasını ve önemli değiģiklikler veya ilave yapıldığında ya da iģyerinde meydana gelen iģ kazası; çalıģan, iģyeri ya da iģ ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar. (3) ĠĢveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar. (4) Bir iģyerinde birden çok iģverene ait çalıģanların bulunması durumunda, her iģveren kendi kontrolü altındaki iģlerden sorumludur. Ancak iģyerinin tamamından sorumlu olan iģveren, çalıģanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir iģverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez. ÇalıĢanların yükümlülükleri MADDE 6 (1) ÇalıĢanlar, iģ sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve iģverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar. Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma MADDE 7 (1) ĠĢveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcıve sağlığa zararlı ortam havasının oluģmasını önlemek, yapılan iģlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluģmasınınönlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuģmasını önlemek, patlama ve yangın baģlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan iģe uygun tedbirler alır. KaçıĢ ve kurtarma araçları MADDE 8 (1) ĠĢveren, bir tehlike anında çalıģanların çalıģma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir Ģekilde terk edebilmeleri için uygun kaçıģ ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur. ĠletiĢim, uyarı ve alarm sistemleri MADDE 9 (1) ĠĢveren, iģyerinin bütününde gerekli haberleģme ve iletiģim sistemini kurar. (2) ĠĢveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçıģ ve kurtarma iģlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletiģim sistemlerini hazır bulundurur. ÇalıĢanların bilgilendirilmesi MADDE 10 (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalıģanlar veya temsilcileri, iģyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve bu Yönetmeliğin, özellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanması hakkında bilgilendirilir.

5 (2) Bu bilgiler çalıģanlar tarafından eriģilebilir ve anlaģılır Ģekilde olur. Sağlık gözetimi MADDE 11 (1) Kanunun 15 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalıģanların; a) Yapmakta oldukları iģlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır. b) ĠĢe giriģlerinde ve iģin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır. ÇalıĢanların görüģlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması MADDE 12 (1) ĠĢveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine uygun olarakçalıģanların veya temsilcilerinin görüģlerini alır ve katılımlarını sağlar. Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri MADDE 13 (1) ĠĢveren, eklerde belirtilen hususların iģyerinin, yapılan iģin, Ģartların veya özel bir riskin gerektirdiği tüm durumlarda uygulanmasını sağlar. (2) ĠĢveren; a) Yeraltı ve yerüstü maden iģleri ile sondajla maden çıkarma iģlerinin yapıldığı iģyerlerinde ek-1 de, b) Yerüstü maden iģlerinin yapıldığı iģyerleri ek-2 de, c) Yeraltı maden iģlerinin yapıldığı iģyerleri ek-3 te, ç) Sondajla maden çıkarılan iģyerlerinde ek-4 te belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 14 (1) 11/3/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 13/4/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki ÇalıĢmalar Hakkında Yönetmelik, 28/5/1997 tarihli ve sayılı ResmîGazete de yayımlanan Yeraltı Maden ĠĢletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 21/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sondajla MadenÇıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık ve

6 Güvenlik ġartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Sağlık ve güvenlik dokümanlarının geçerliliği GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 21/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeraltı ve YerüstüMaden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan mevcut sağlık ve güvenlik dokümanları bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. EK- 1 SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN ĠġLERĠN YAPILDIĞI ĠġYERLERĠ ĠLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN ĠġLERĠNĠN YAPILDIĞI ĠġYERLERĠNDE UYGULANACAK ASGARĠ GENEL HÜKÜMLER 1. Organizasyon ve gözetim 1.1. ĠĢyerlerinin organizasyonu ĠĢyerleri tehlikelere karģı yeterli koruma sağlanacak Ģekilde organize edilir. ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için iģyerindeki tehlikeli veya atık maddeler uzaklaģtırılır veya kontrol altında tutularak iģyerinin her zaman düzenli bir durumda olması sağlanır ÇalıĢma mahalleri, çalıģanların iģlerini kolayca yapabilmeleri için ergonomik esaslara uygun Ģekilde tasarlanır ve kurulur ĠĢyerleri, muhtemel çevre Ģartlarına dayanabilecek Ģekilde tasarlanır, inģa edilir, kurulur, iģletilir, kontrol edilir ve bakımı yapılır. ĠĢyerlerinin, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olması sağlanır ÇalıĢma mahallinde çalıģanın yalnız çalıģması durumunda, uygun gözetim yapılır.

7 ĠĢyerinin varsa ocağını da kapsayacak Ģekilde gerekli haberleģme ve iletiģim, uygun yollarla sağlanır ĠĢyerlerinde çalıģanlara dair kayıtlar tutulur. Ocağa giriģ ve çıkıģlar ile çalıģanların bulunduğu yerler belirtilerek kayıt altına alınır Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiģ kimseler ocağa giremezler. Yazılı izin almıģ olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalıģanın eģliğinde girebilirler Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtların tutulmasından ve saklanmasından iģveren sorumludur Her iģyerinde iģveren tarafından atanmıģ, çalıģmanın devam ettiği sürece görev yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu kiģi veya kiģiler bulunur. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak Ģartıyla iģyeri için bu sorumluluğu iģverenin kendisi üstlenebilir Gözetim ve denetim Yapılan tüm çalıģmalarda, çalıģanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağlanması için iģverence atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kiģiler tarafından gerekli gözetim ve denetim yapılır. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde çalıģılan yerler gözetim yapan kiģi tarafından her vardiyada en az bir defa kontrol edilir. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak Ģartıyla yukarıda belirtilen gözetim görevini iģverenin kendisi üstlenebilir Tek vardiyayla çalıģılan iģyerlerinde veya tatil gibi güvenliği riske sokacak kadar ara verilmesinden sonra, çalıģanlar ocağa girmeden ve herhangi bir faaliyete baģlanmadan önce, sorumlu kiģiler tarafından ocağın her yeri sağlık ve güvenlik yönünden denetlenir; çalıģamaya uygun Ģartların varlığı tespit edilmeden ocağa girilmesine izin verilmez Her iģyerinde kendilerine verilen iģi yapabilmek için gerekli beceri, tecrübe ve eğitime sahip yeterli sayıda kalifiye çalıģan bulundurulur ÇalıĢanlara sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilir ve bu eğitimler tekrarlanır. ĠĢveren, çalıģanlara verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalıģanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleyecek Ģekilde kolay anlaģılır olmasını sağlar Her iģyeri için çalıģanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, patlayıcı maddelerin taģınması, depo edilmesi ve iģ ekipmanlarının güvenli bir Ģekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanır. Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarının kullanımına ve iģyerinde veya iģyeri yakınındaki herhangi bir acil durumda nasıl hareket edileceğine iliģkin bilgileri de kapsar Güvenli çalıģma yöntemleri: Her iģyerinde ya da her iģte güvenli çalıģma yöntemleri uygulanır. Tesis, tahkim ve onarım iģleri yapacak olanlar için gerekli güvenlik tedbirleri alınır Ocakların girilmesi yasaklanan kısımları, uyarı levhalarıyla belirtilir. Bu levhalar, tüm çalıģanlar tarafından kolayca görülecek ve anlaģılacak biçimde hazırlanır ve

8 yerleģtirilir Muhtemel istenmeyen bir durumda kolayca fark edilemeyecek veya yardıma gidilemeyecek yerler ile kuyu içinde yapılan tesis, tahkim ve onarım iģlerinde çalıģanlar tek baģına çalıģtırılamaz Sağlık ve güvenlik dokümanı Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile iģveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalıģanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli tüm tedbirlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar Sağlık ve güvenlik dokümanı düzenli olarak güncelleģtirilir ve denetim için iģyerinde bulundurulur. ĠĢyerindeki çalıģmalar sağlık ve güvenlik dokümanına uygun olarak yürütülür Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli iģlerin yapılmasında hem de diğer iģlerle etkileģmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek rutin iģlerin yapılmasında bir çalıģma izin sistemi uygulanır. Yapılacak iģten önce, iģ sırasında ve iģ bitiminde uyulacak Ģartları ve alınacak tedbirleri belirten çalıģma izni, çalıģmaya baģlanmadan önce yetkili bir kiģi tarafından yazılı olarak verilir ĠĢveren, iģ sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahil olmak üzere çalıģanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan tedbirleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirir. 2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar 2.1. Genel Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleģtirilmesi, hizmete alınması, iģletilmesi ve bakımında, çalıģanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile 25/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. Gazların, buharların veya buharlaģabilen sıvıların alev alarak tutuģması sonucu yangın veya patlama riski olan bir ortamda kullanılacak iģ ekipmanları, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özellikte olmalıdır. ĠĢ ekipmanları, gerektiğinde uyumlaģtırılmıģ ulusal standartlara sahip, uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılır ĠĢyerinde, elektrik Ģebekesini ve Ģebekedeki sabit aygıt ve tesislerin yerlerini gösteren, ölçekli, ayrıntılı ve güncel bir plan bulundurulur. Yetkisiz kimselerin elektrik aygıtlarını almasının ve kullanmasının yasak olduğunu, yangın anında yapılacak iģleri, elektrik devresini kesmekle görevli kiģilerle haberleģme biçimini ve gerekli diğer bilgilerikapsayan talimatlar hazırlanır ve uygun yerlere asılır Elektrik tesisleri, uygun ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtlarıyla

9 donatılır Elektrikli aygıtlar, çevrenin sıcaklığı da hesaba katılarak, önceden tespit edilmiģ en yüksek sıcaklıkta çalıģabilecek biçimde kurulur ve kullanılır Gerektiğinde kullanılmak üzere, uygun yerlere, herhangi bir Ģebeke kısmının akımını tamamen kesecek devre kesicileri yerleģtirilir Yeraltı ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluģturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile Ġlgili Yönetmelik (94/9/AT) te belirtilen I. Grup Teçhizat kategorisine uygun olmalıdır ÇalıĢma gerilimi 42 voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır. Ocak içi Ģebekesine ve buna bağlı devrelere ait topraklama iletkenlerinde kesiklik veya kopukluk bulunmayacak; kablo ekleme kutuları veya baģlıklarında, güvenli biçimde köprüleme yapılır. Bağlantı yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin yükselmesine izin verilmez Elektrik tesisatıyla ilgili mevzuat, baģka bir topraklama sistemine izin vermedikçe, ocak içi Ģebekesinin herhangi bir noktasındaki topraklama, ancak ocak dıģındaki bir topraklama tesisiyle birleģtirilerek yapılabilir AĢırı güçlere karģı koruma Yeraltındaki tesis ve aygıtları, gerilimin aģırı yükselmelerine karģı korumak amacıyla, yerüstünde gerekli yerlere parafudr vb. koruyucular yerleģtirilir Her Ģebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstüne çıkmasına karģı gerekli otomatik koruma aygıtları (devre kesiciler) kullanılır Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle kesebilecek biçimde seçilmiģ olmalıdır. Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestiklerinde, kendi kendilerine tekrar kapanmayacak özellikte olmalı ve dıģ etkilere karģı korunmalıdır Deney ve kontrol aletleri, normal kullanıģları sırasında tehlike meydana getirmeyecek biçimde yapılmıģ olmalıdır Yapılan kontrol ve deneylerde tehlike meydana getirecek biçimde hasara uğramıģ veya bozulmuģ oldukları görülen kablolar, derhal onarıma alınır veya sağlamlarıyla değiģtirilir. Hasara uğramıģ veya bozulmuģ kablolar, esaslı biçimde onarılıp kontrol edilmedikçe tekrar kullanılamaz Mekanik iģ ekipmanları ve tesisler, sağlam, kusursuz ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Elektrikli ekipmanların ve tesislerin gücü ve boyutları, kullanım amacına uygun olmalıdır. Mekanik ve elektrikli iģ ekipmanları ile tesisat tehlike meydana getirmeyecek Ģekilde kurulur ve korunur Tehlike meydana getirebilecek uzaktan kumandalı makinaların üzerine, uyarı levhaları

10 konur ve bunlar, durdurma düzenleriyle donatılır Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının iģletilmesiyle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır. 3. Bakım ve onarım 3.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin kontrolü, bakımı ve gerektiğinde testlerinin düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlayacak uygun bakım planı yapılır. Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım, onarım ve testleri yetkili kiģiler tarafından yapılır. Bakım ve onarımdan sonra, ekipman ve tesisler kullanıma alınmadan önce kontrol edilir. Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulur ve bu kayıtlar uygun Ģekilde saklanır Güvenlik ekipmanları ve makinaların koruyucu düzenleri her zaman kullanıma hazır ve çalıģır durumda bulundurulur ve düzenli aralıklarla kontrol edilir. Bu ekipmanların bakımı yapılan iģ dikkate alınarak yapılır. 4. Kuyuların Kontrolü 4.1. Sondaj kuyusu açılması iģlemleri sırasında kullanılmak üzere püskürme ve yeraltında bulunan zehirli ve patlayıcı gazların yayılması gibi risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen iģlemler dikkate alınır Petrol, doğal gaz, jeotermal ve kaya gazı sondajlarında mutlaka kuyu kontrol donanımları bulundurulması zorunludur. Bu donanımlar her kuyu için kurulur ve bu donanımların çalıģır durumda olması sağlanır. Gaz ve sıvı püskürme ihtimali bulunan diğer sondaj kuyularında da kurulur ve iģletilir Sondaj kuyusu açılması iģlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürme gibi risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı ve gerektiğinde kuyuyu susturmak amacıyla sondaj çamurunu ağırlaģtırmak için bant vb. malzemeleri bulundurulur. Bu ekipmanların ve malzemelerin dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen iģlemler dikkate alınır. 5. Patlama riski, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havasına karģı korunma 5.1. Genel Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için gerekli tedbirler alınır. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, elektrikli tesisatlar ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıtlar, belirlenmiģ yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol aygıtları ve otomatik alarm sistemleri sağlanır. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçları sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü Ģekilde kayıt altına alınır ve saklanır Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda tütün ve tütün ürünlerinin içilmesine izin verilmez. Bu tür ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, çakmak vb. madde ve

11 malzemeler sokulmaz. Yangın çıkması veya patlama meydana gelmesine karģı yeterli tedbir alınmadığı sürece, açık alev kullanılması ve kıvılcım çıkarabilecek veya tutuģmaya neden olabilecek herhangi bir tutuģturucu kaynakla çalıģma yapılması yasaklanır Patlama risklerinden korunma Patlayıcı ortam oluģmasına ve birikmesine karģı gerekli tüm tedbirler alınır Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuģmasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınır Alınması gerekli tedbir ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten patlamayı önleme planı hazırlanır Zararlı ortam havasından korunma Zararlı maddelerin ortam havasına karıģtığı veya karıģabileceği yerlerde; a) Zararlı maddelerin çıkıģının kaynağında engellenmesi, b) Kaynağından emilmesi veya uzaklaģtırılması, c) Bu maddelerin ortam havasındaki yoğunluğunun azaltılması, gibi tedbirler alınarak çalıģanların risk altında olması önlenir. Bu tedbirlerle ilgili uygulanan sistem, çalıģanların risk altında olmasını önleyecek Ģekilde ve zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaģtıracak kapasitede olmalıdır ÇalıĢanların, ortam havasında bulunan tozun zararlı etkilerinden korunması için bu Yönetmelik hükümleri ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınır /7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalıģanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. Bu yerlerde bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalıģan bulunur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanır ve korunur Ortam havasında zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, alınan tedbirler ve mevcut koruyucu donanımla ilgili detayları kapsayan bir koruma planı hazır bulundurulur Yangından korunma Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiģ olan kaynaklardan yangının baģlaması ve yayılmasına karģı iģyerlerinin planlanması, kurulması, donatılması, iģletmeye alınması, iģletilmesi ve bakımında gerekli tedbirler alınır. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli tertibat hazırlanır. Yangın çıkma ihtimali bulunan yerler yağ, kükürt, kömür tozu

12 vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenir ĠĢyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanları ve gereken hallerde yangın detektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaģılabilir ve kullanılabilir olmalı ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karģı korunmalıdır Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hükümler gereğince, yangından korunma, yangın baģlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mücadele konusunda alınacak tedbirlerle ilgili detayları kapsayan yangından korunma planı çalıģılan yerlerde bulundurulur Yangınla mücadele ekipmanları, 11/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun Ģekilde iģaretlenir. Bu iģaretler uygun yerlere konur ve kalıcı olur Kendiliğinden yanmaya elveriģli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınır ve bu madenlerde numaralı madde gereğince denetimler yapılır. Barajların açılmasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Bu barajlar hazırlanacak olan planlarda gösterilir. 6. Patlayıcı maddeler ve ateģleyiciler 6.1. Patlayıcı maddelerin ve ateģleyicilerin depolanması, taģınması ve kullanılması, sadece bu konuda yetkili ve ehil kiģiler tarafından yapılır. Bu iģler, çalıģanlar için risk oluģturmayacak Ģekilde organize edilir ve yürütülür ĠĢletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri yeterlilik belgesine sahip ateģleyicilerden baģkasının almasına ve ateģlemesine izin verilmemelidir Yeraltındaki patlayıcı madde depoları, bir patlama halinde, çalıģanların çalıģtığı yerlere, yollara ve ana havalandırma yoluna zarar vermeyecek ve çalıģanlar için tehlike oluģturmayacak uzaklıkta, çatlak ve göçük yapmayacak, olabildiğince su sızdırmayacak, alt ve üst kattaki çalıģmalara zarar vermeyecek ve çalıģmalardan zarar görmeyecek bir yerde olmalıdır. Patlayıcı madde depolarının yakınında çalıģma yapılırken, yangın ve patlamaya neden olunmaması için sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır ve hiçbir tutuģturucu kaynakla çalıģma yapılmaz. 50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluģturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır. Bir patlama olasılığına karģı, patlayıcı madde depolarının karģısına, dirseklerden en az üç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır. Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aģağı ve 30 dereceden yukarı olmaması sağlanır. Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkıģındaki özel bir cepte yapılır ve buralarda statik elektrik boģalmasına karģı gereken tedbirler alınır Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taģınır ve bu sandıkların içine baģka bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada

13 bulundurulamaz ve taģınamaz AteĢleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur. AteĢleyicinin vücudundaki statik elektriğin boģaltılması için gerekli tedbirler alınır. Bir kiģinin taģıyabileceği patlayıcı madde miktarı 10 kilogramı geçemez Patlayıcı madde depolarında, patlayıcı madde ve bu maddelerin tüketim kaydı tutulur Patlayıcı madde lağım deliği iyice temizlendikten ve gerekli hallerde yastık maddesi yerleģtirildikten sonra doldurulur ve sıkılandıktan sonra ateģlenir. Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuģlar için 35 santimetredir. Fazla her kartuģ için, kartuģ boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez. Artan boģluk, sıkılama maddesiyle doldurulur. Sorumlu kiģiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateģleme yerinin yakınında bulundururlar. Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateģleyici veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalıģan tarafından yapılır. KartuĢlar lağım deliklerine Ģekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan sokulur. Sıkılama iletken olmayan özel çubuklarla yapılır. Fitiller ve kapsüller özel kapsül pensesiyle sıkıģtırılır. Kapsüller kartuģlara ateģleme yapılacağı sırada yerleģtirilir ve lağım delikleri ancak ateģlenecekleri zaman doldurulur Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateģleme tellerine bağlanması ve ateģlenmesi iģini bizzat ateģleyici yapar. Lağım atılacak yeri en son ateģleyici terk eder. BeĢten çok lağımın aynı zamanda ateģlenmesi seri halinde elektrikle yapılır. Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan ocaklarda, fitille ateģleme yapılamaz Elektrikli kapsülle ateģleme yapılan yerlerde lağım deliklerine teknik amonyum nitratın doldurulmasında kullanılan pnömatik ve mekanik araçlar uygun biçimde topraklanır. Doldurulacak lağım sayısı, elektrikli ateģleme aracının patlatabileceği kapsül sayısının yarısını geçemez. AteĢlemeden önce, bütün bağlantılar gözden geçirilir ve özel ölçüm aygıtları ile devre kontrolü yapılır Gerekli çevre güvenliği alınmadan ateģleme yapılmaz Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateģlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateģlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateģleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. Lağım deliğinde patlamamıģ patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuģkulanıldığı takdirde, ortamın güvenliği sağlanıncaya kadar ateģleme alanına kimse giremez. PatlamamıĢ patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kiģinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalıģan tarafından, patlamamıģ lağım deliğinin en az 30 santimetre yakınında, ona paralel baģka bir delik delinip doldurularak ateģlenir. Delinme, doldurulma, ateģleme ve pasanın kaldırılması sırasında, çalıģma alanında, görevlilerden baģkasının bulunması yasaktır. PatlamamıĢ kartuģ ve kapsüller bulunması ihtimaline karģı, pasalar elle kaldırılır ve kartuģ ve kapsüller aranır; bulunamadığı takdirde, bu pasanın doldurulduğu araba, katarlara bağlanmaz. Bu arabaların üzerine tehlike iģareti konur; güvenlik tedbirleri altında tek olarak ocak dıģına çıkarılır; dikkatle boģaltılır ve bulunacak patlayıcı maddeler ambara teslim edilir. AteĢleyici, lağım deliğinde kalan patlamamıģ patlayıcı maddeleri zararsız hale sokamazsa, bacadaki çalıģmayı durdurur; kendisinden sonraki vardiya ateģleyicisine

14 durumu bildirerek bacayı teslim eder ve sorumlu kiģilere gerekli bilgileri bizzat verir Patlayıcı maddelere iliģkin yönerge: Patlayıcı maddelerin taģınması ve depo edilmesine iliģkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aģağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu Yönergede; a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar, b) AteĢleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalıģanların listesi, c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karģı korumak için alınacak tedbirler, ç) Patlayıcı madde tüketim planı, d) Tecrit (ayırma) tedbirleri, e) Havalandırma, f) Patlama ve yangına karģı alınacak tedbirler, g) Yangın halinde gaz ve dumanların boģaltılması, ğ) Patlayıcı maddelerin taģınmasına dair kuralları, ile ilgili hususlar yer alır. 7. Kimyasal ve radyoaktif maddeler 7.1. Kimyasal maddelerin kullanıldığı çalıģmalarda çalıģanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, bu Yönetmelik hükümleri ile 12/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır Radyoaktif maden ve minerallerin arama, üretim ve çıkarılmasıyla ilgili çalıģmalarda bunların zararlı etkilerini giderici önleyici ya da koruyucu tedbirler alınır. 8. UlaĢım yolları 8.1. ÇalıĢma yerlerine güvenli bir Ģekilde ulaģabilmek ve acil bir durumda hızlı ve güvenli bir Ģekilde bu yerleri terk edebilmek için ulaģım yolları sağlanır Merdivenler, yükleme platform ve rampaları dahil bütün ulaģım yolları, yayalar veya araçlar için kolay, güvenli ve uygun geçiģi sağlayacak, uygun eğimde ve yakınındaki çalıģanları tehlikeye düģürmeyecek Ģekilde hesaplanır, boyutlandırılır ve yapılır Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taģımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve iģyerinde yapılan iģin özelliğine uygun boyutlarda olmalıdır. Madenin üretim yöntemi ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak çalıģanların çalıģma yerlerine ulaģmaları için gerekli teçhizat, donanım ve araç sağlanır. Malzeme taģınan yollarda

15 yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiģ yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunur ÇalıĢanların korunması amacıyla araç yolları ve geçiģler açıkça iģaretlenir ve yeterli düzeyde aydınlatılır ÇalıĢma sahasında motorlu taģıtlar ve araç trafiğinin bulunması durumunda, trafik kurallarına uygun düzenleme yapılır Yaya yolları ve taģıma yolları dahil tüm ulaģım yollarında gidiģ geliģi zorlaģtırıcı engeller ve malzeme döküntüleri bulunmaması sağlanır. 9. TaĢıma ile ilgili hususlar 9.1. Kurtarma iģleri gibi özel durumlar hariç olmak üzere çalıģanlar sadece insan taģımak için imal edilmiģ araçlarla taģınır. Bu taģıtlarda gerekli hız limitleri belirlenerek bu limitlere uyulması sağlanır ve bu taģıtlar sağlık ve güvenlik açısından uygun durdurma tertibatıyla donatılır Ocakta kullanılan tüm mobil ekipmanlar görünürlüğü ve hareket yönünün ayırt edilmesini sağlayacak gerekli iģaret lambalarıyla donatılır. Lokomotiflerin önünde beyaz veya sarı, son arabanın arkasında da kolay görülür kırmızı bir iģaret lambası bulundurulur Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baģ ve kuyruk tamburları, uygun ve güvenlikli bir koruyucu altında bulundurulur. Konveyörlerin eğimi, konveyörler üzerinde taģınan madde veya malzemenin kayması sonucu tehlike meydana getirebilecek derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel tedbirler alınır Konveyörler, makiniste iģaret vermek üzere iģaretleģme araçlarıyla veya herhangi bir noktada durdurabilecek bir düzenle donatılır. Bu araçlar çalıģırken bir sorumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur UyumlaĢtırılmıĢ ulusal standartlara ve yapılan iģe uygun taģıyıcı halatlar kullanılır. Halatlar ve halat tellerinin uygun testleri yapılır. Halatlar ve halat telleri, her kullanım öncesinde kontrol edilir ve periyodik olarak bakımları yapılır. 10. Açık alandaki çalıģmalar ĠĢyerindeki açık çalıģma yerleri, yollar ve çalıģanların kullandığı diğer açık alanlar yaya ve araç trafiğinin güvenli bir Ģekilde yapılmasını sağlayacak Ģekilde düzenlenir Açık çalıģma alanları gün ıģığının yeterli olmadığı hallerde uygun Ģekilde aydınlatılır Açık alanda yapılan çalıģmalarda aģağıdaki düzenlemeler yapılır: a) ÇalıĢanlar, olumsuz hava koģullarına ve gerekli hallerde cisim düģmelerine karģı korunur.

16 b) Gürültü, gaz, buhar, toz veya güneģ gibi dıģ etkilerin olumsuz sonuçlarından çalıģanların korunması sağlanır. c) ÇalıĢanlar, herhangi bir tehlike durumunda iģyerini hemen terk edebilmeli veya kısa sürede yardım alabilmelidir. ç) ÇalıĢanların kaymaları veya düģmeleri önlenir. 11. Tehlikeli alanlar Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir Ģekilde iģaretlenir ve gerekli olduğu durumlarda etrafı engellerle çevrilir Yapılan iģin özelliği nedeniyle malzeme veya çalıģanların düģmesi dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kiģilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir Merdivenler ve yüksekte çalıģma gerektiren yerlerde çalıģanların güvenliğini sağlamak üzere gerekli bütün tedbirler alınır Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kiģilerin korunması için uygun tedbirler alınır Silo ve kuyu gibi yerlere gerekli güvenlik tedbirleri alınarak girilir. Dik damarlardaki çalıģma yerlerinde parça düģmelerine karģı gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Lağım atılmaları vb. nedenlerle çalıģmaların durdurulup çalıģanların dıģarıya çıkarıldığı hallerde, kuyu denetlenerek sağlık ve güvenlik yönünden yeterli olduğu tespit edilmeden hiç kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez Ocaklara kesici ve yaralayıcı alet, silah veya alkollü içki sokulamaz. 12.Yeraltı ve yüzey suları 12.1 ĠĢletmelerin yeraltı ve yerüstü çalıģmalarında suların meydana getireceği tehlikelere karģı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 13. KaçıĢ yolları ve imdat çıkıģları Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalıģanların iģyerini derhal ve güvenli bir Ģekilde terk edebilmeleri için gerekli tedbirler alınır Acil çıkıģ yolları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana veya toplanma noktasına veya tahliye noktasına açılır ve çıkıģı önleyecek hiçbir engel bulunmaz Acil çıkıģ yollarının ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan iģin niteliğine, iģyerinin büyüklüğüne ve çalıģanların sayısına uygun olması sağlanır Acil çıkıģ kapıları dıģarıya doğru açılır. Acil çıkıģ kapıları; acil durumlarda çalıģanların hemen ve kolayca açabilecekleri Ģekilde olur Acil çıkıģ kapıları kilitli olmaz. Acil çıkıģ yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve

17 kapılarda çıkıģı zorlaģtıracak hiçbir engel bulundurulmaz Aydınlatılması gereken acil çıkıģ yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur Acil çıkıģ yolları ve kapıları Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliğine uygun Ģekilde iģaretlenir. 14. Arama, kurtarma ve tahliye ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalıģanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destek elemanı görevlendirme zorunluluğunun 10 dan az olduğu ve çalıģan sayısının da 10 dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalıģanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Arama, kurtarma ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaģılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliğine uygun olarak iģaretlenir KaçıĢın zor olduğu, zaman aldığı veya sağlığa zararlı havanın solunabileceği veya oluģabileceği yerlerde, temiz hava sağlayan taģınabilir solunum cihazları bulundurulur. Bu cihazlar en kısa sürede ve kolaylıkla ulaģılabilir ve kullanıma hazır Ģekilde muhafaza edilir Yer altı ve yerüstü maden iģyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir Ģekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden iģyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaģa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı iģyerinin çeģitli ocakları için de geçerlidir. ĠĢyerleri, bu istasyonun kuruluģ ve yönetim giderlerini, çalıģtırdıkları çalıģanların sayısına göre aralarında paylaģırlar. 15. Güvenlik tatbikatları: ĠĢyerlerinde güvenlik tatbikatları yapılır ve düzenli aralıklarla tekrar edilir. Bu tatbikatların amacı, acil durum ekipmanının kullanılması veya iģletilmesi dahil acil durumlarda özel görevi bulunan çalıģanların eğitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir. Görevli çalıģanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanların doğru bir Ģekilde kullanılması veya iģletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. Tatbikatta kullanılan bütün acil durum ekipmanı test edilir, temizlenir ve yeniden dolumu yapılır veya yenilenir. Kullanılan bütün taģınabilir ekipmanlar muhafaza edildikleri yerlerine geri konulur. 16. Ġlk yardım Ġlk yardım ekipmanları, çalıģma Ģartlarının gerektirdiği her yerde bulundurulur ve yapılan iģin özelliğine uygun olur. Ġlk yardım ekipmanları, uygun bir Ģekilde iģaretlenir ve kolay ulaģılabilir yerlerde bulundurulur ĠĢyerinin büyüklüğü, yapılan iģin niteliği ve kaza riskine göre iģyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunur. Bu odalarda, kaza halinde yapılacak iģleri belirten ilk yardım talimatı kolay görülebilecek Ģekilde asılır Ġlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve

18 sedyeler kolay eriģilebilir yerlerde bulundurulur. Bu yerler Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri Yönetmeliğine uygun Ģekilde iģaretlenir Ġlkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ġlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir. 17. Doğal ve suni aydınlatma ÇalıĢanların sağlık ve güvenliği için her iģyerinin yeteri kadar aydınlık olması sağlanır ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğinin korunması için iģyerlerinin mümkün olduğunca doğal ıģık alması sağlanır ve hava Ģartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma ile donatılır ÇalıĢılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalıģanlar için risk oluģturmayacak tipte olur ve uygun Ģekilde yerleģtirilir Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalıģanlar için risk oluģturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çalıģanlara kiģisel aydınlatma araçları verilir Aydınlatma tesisatı; iģlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçıģ yollarının, yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak Ģekilde yapılır. Bu aydınlatma, çalıģmaların sürekli olmadığı iģyerlerinde, çalıģanların bulunduğu sürece yapılır. 18. Gürültü, titreģim ve toz ÇalıĢanların, gürültü, titreģim ve tozun zararlı etkilerinden korunması için 28/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ÇalıĢanların Gürültü Ġle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ÇalıĢanların TitreĢimle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 19. Hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları: Hafriyat dökme yerleri, atık yığınları ve sahaları ile çöktürme havuzları, sağlam ve dayanıklı olmalı, çalıģanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düģürmeyecek Ģekilde tasarlanmalı, inģa edilmeli, iģletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. 20. Sıhhi tesisler Soyunma yerleri, elbise dolapları ÇalıĢmaları sırasında özel iģ elbiseleri giymek durumunda olan çalıģanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaģılabilecek yerlerde ve yeterli büyüklükte kurulur ve buralarda oturma yerleri bulunur Soyunma odaları yeterince geniģ olur ve burada her çalıģan için çalıģma saatleri

19 içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri iģlerde veya tehlikeli maddelerle çalıģılan yerlerde, iģ elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olur veya iki ayrı elbise dolabı verilir. Islak iģ elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanır Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olmalıdır Soyunma yeri gerekmeyen iģyerlerinde çalıģanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanır DuĢlar ve lavabolar Yapılan iģin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde çalıģanlar için uygun duģ tesisleri yapılır. DuĢlar kadın ve erkek çalıģanlar için ayrı ayrı olur DuĢlar çalıģanların rahatça yıkanabilecekleri geniģlikte ve uygun hijyenik Ģartlarda olur. DuĢlarda sıcak ve soğuk akan su bulunur DuĢ tesisi gerektirmeyen iģlerde, çalıģma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalıģanlar için ayrı ayrı olur ÇalıĢma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duģ ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunur. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın çalıģanlar için ayrı ayrı olur. Yeraltı ocaklarının, bu bölümde sözü edilen sıhhi tesisleri yerüstünde bulunabilir. 21. Yerüstü yardımcı tesislerine iliģkin özel hükümler ĠĢyerleri, muhtemel çevre Ģartlarına dayanabilecek Ģekilde tasarlanır, inģa edilir, kurulur, iģletilir, kontrol edilir ve bakımı yapılır. ĠĢyerleri, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olur Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar ĠĢyerlerinde, taban döģeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir Ģekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır. ĠĢyerinde yapılan iģin niteliği ve çalıģanların yaptıkları iģ dikkate alınarak iģyeri bölümleri ısıya karģı uygun Ģekilde yalıtılır ĠĢyerlerinde, taban döģeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen Ģartlarını sağlayacak Ģekilde temizlemeye elveriģli malzemeden yapılır ĠĢyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılır, açık bir Ģekilde iģaretlenir veya çarpma ve kırılmaya karģı uygun Ģekilde korunur Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalıģılmasına, güvenli çalıģmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmez.

20 21.3. ÇalıĢma yeri boyutları ve hava hacmi ve çalıģma yerinde hareket serbestliği ÇalıĢma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalıģanların rahat çalıģmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan iģlerini yürütebilmeleri için yeterli olmalıdır ÇalıĢanın iģini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve iģini güvenli bir Ģekilde yapabilmesi için yeterli serbest alan bulunur Pencereler Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; açılıp kapanması, ayarlanması ve sabitleģtirilmesi güvenli olacak Ģekilde tasarlanır ve yapılır. Bunlar, açık olduklarında çalıģanlar için herhangi bir tehlike arz etmeyecek Ģekilde yerleģtirilir Pencereler ve tavan pencereleri, risk meydana getirmeyecek Ģekilde temizlenebilir olmalıdır Kapılar ve giriģler Kapılar ve giriģlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalıģanların rahatça girip çıkmalarına uygun olmalıdır Saydam kapıların üzeri kolayca görünür Ģekilde iģaretlenir Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya karģı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri, çalıģanlar için tehlike meydana getirmeyecek Ģekilde güvenli malzemeden yapılmalı veya kırılmalara karģı korunmalıdır Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen Ģekilde devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen Ģekilde aģağı düģmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur KaçıĢ yollarında bulunan kapılar uygun Ģekilde iģaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçiģi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiģ kapıları bulunur, bu kapılar açıkça iģaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz Mekanik kapılar çalıģanlar için kaza riski taģımayacak Ģekilde çalıģır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaģılabilir, acil durdurma cihazları bulunur ve herhangi bir güç kesilmesinde, otomatik olarak açılır olmaması durumunda, kapıların el ile de açılabilir olması sağlanır.

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5 Your company information SORU 1 s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25369 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I HÜSEYİN ÖNDER Maden Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi onderhus@gmail.com 0.532.5071803 1 MADEN İŞYERLERİNDE

Detaylı

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı:25380 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik (10/2/2004 tarihli, 25369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmeliğin tam metni alttadır: 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Yönetmeliğin tam metni alttadır: 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Avrupa birliğinin konsey direktiflerine uygun olarak hazırlanan İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğinde işverenlerin dikkate alması gereken önemli düzenlemeler

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Amaç YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28770 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 Amaç MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 19 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANA KONULAR 1. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 2. Elektrik tesisatı 3. Acil çıkış yolları ve kapıları 4. Yangınla mücadele 5. Kapalı

Detaylı

YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770 BİRİNCİ BÖLÜM

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 10.03.2015 tarih ve 29291 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

TEMEL İSG Maden İşyerlerinde İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

TEMEL İSG Maden İşyerlerinde İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği TEMEL İSG Maden İşyerlerinde İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Nu: 38 www.ustadlar.com.tr Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770 BİRİNCİ BÖLÜM

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28770 Amaç MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (26.06.2013)

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (26.06.2013) MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI (26.06.2013) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18858&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18858&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=iş... Sayfa 1 / 13 Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.02.2004/25380 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik.

İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler MADDE 14 (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. 10/3/2015 tarih sayılı RGde yayımlanan düzenlemeleri içeren yeni yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. 10/3/2015 tarih sayılı RGde yayımlanan düzenlemeleri içeren yeni yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Düzenleme yapan yönetmelik : http:// http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150310-8.htm Orijinal Kaynak :http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18858&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=maden%20

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

Resmî Gazete Sayı : 28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

ÜSTADLAR EĞİTİM KURUMU Sayfa 1

ÜSTADLAR EĞİTİM KURUMU  Sayfa 1 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli, 25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6 Your company information SORU 1 s61)taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az...santimetre yükseklikte

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / BİRİNCİ BÖLÜM

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / BİRİNCİ BÖLÜM MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:19.09.2013/ 28770 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod= &mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=maden İŞYERLERİNDE

mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod= &mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=maden İŞYERLERİNDE Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/154-1 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

(*21/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*21/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ

İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ (21.4.2009 RG.74 EK III A.E. 335 Sayılı Tüzük) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa.) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEM LERİNE İLİŞKİN YÖNETM ELİK BİRİNCİ

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan

Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete: 22 Şubat 2004 Pazar, Sayı: 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı