Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009

2 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi 4 Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Bölümün Misyonu Bölümün Vizyonu Bölümün Temel Değerleri Stratejik Değerlendirme Sonuç Kaynakça Ek 1.Tarım Makinaları Bölümü Lisans Ders Đçerikleri...60 Ek 2. Tarım Makinaları Bölümü Yüksek Lisans Ders Đçerikleri 69 Ek 3. Tarım Makinaları Bölümü Doktora Ders Đçerikleri

3 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 7 Akademik personel Tablo 8 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenci Tablo 11 Bölüm programları Tablo 11.1 Tarım Makinaları Bölümü Zorunlu Program Dersleri 26 Tablo 11.2 Tarım Makinaları Bölümü Seçmeli Program Dersleri.26 Tablo 11.3 Tarım Makinaları Bölümü VII ve VIII. yarıyıl Zorunlu Dersleri 26 Tablo 11.4 Tarım Makinaları Bölümü VII ve VIII. yarıyıl Seçmeli Dersleri 27 Tablo 12 Tarım Makinaları Bölümü Yüksek Lisans Dersleri 28 Tablo 13 Tarım Makinaları Bölümü Doktora Dersleri...29 Tablo 14 Örnek ders karnesi(süt Sağım Mekanizasyonu ve Đşleme Teknikleri Dersi) Tablo 15 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 42 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 23 Paydaşlar Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no

4 Şekil listesi Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması

5 Sunuş Kurulduğu 1982 yılından beri Tarım Makinaları Bölümü gerek eğitimöğretim ve gerekse araştırma çalışmaları ile sürekli gelişim içinde olmuştur. Bu gelişimde halen bölümde çalışan 5 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent ile 5 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadronun büyük katkısı olmuştur. Bölümümüz bugün sahip olduğu akademik kadro ve araştırma olanakları ile artık sadece bölgesel ya da ulusal ölçekte araştırmalar değil, aynı zamanda uluslararası projeler de yürütmektedir. Bölümümüzün bu gelişiminde ülkemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin bir sonucu olarak tarım alet ve makine sanayinin gelişimi de etkili olmuştur. Tekirdağ valiliği ve KOSGEB tarafından yaptırılan bir araştırma çalışmasında Tekirdağ Đlinde rekabetçilik açısından potansiyeli en yüksek olan sektörlerden biri de Tarım Alet ve Makinaları Đmalat sektörüdür. Bu durum Bölümümüze yetiştireceğimiz öğrencilerin niteliklerinin neler olması gerektiği ve araştırma çalışmalarımızın konularının neler olması gerektiği konusunda Bölümümüze sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde stratejik plan hazırlanmıştır. Ziraat Fakültelerinde yeniden yapılanma sonucu olarak 2010 yılından itibaren Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Bölüm isimleri ile aynı isimli Programlarda sürdürülecek olması nedeniyle verdiğimiz eğitim-öğretimin içeriğinin yeniden gözden geçirilme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun stratejik plana yansıtılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması için gerekli olan uygulamaların da stratejik planda yer alacak olması bizim açımızdan önemlidir. Ayrıca eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı altyapı olanaklarının iyileştirilmesi için Bölümümüzün ihtiyaçları stratejik planda açıklanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü olarak yetiştirdiğimiz Ziraat Mühendislerinin artık sadece ulusal ölçekte değil uluslararası ölçekte de bilgilenmeleri, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu bilgilerle eğitilmeleri gerektiğinin bilincindeyiz. Ayrıca sadece bilimsel bilgilerin artık yeterli olmadığı ve birey olarak da topluma karşı sorumluklarını yerine getirebilen, Türkiye Cumhuriyeti nin layık olduğu çağdaş ve gelişmiş bir ülke olması için gerekli katkıyı sağlayacak mühendis olmaları gerektiğinin de bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunları göz önüne alarak stratejik planda hedeflerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirledik. Stratejik planlarda belirttiğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için ihtiyaçların karşılanması en az plan hedeflerinin belirlenmesi kadar önemlidir. Bu amaçla stratejik planların kabulünden sonra bir izleme komitesinin plan hedeflerinin ne kadarının gerçekleştiğini saptaması bir sonraki stratejik planın daha gerçekçi hazırlanmasında yararlı olacağı inancındayım. Stratejik planın hazırlanmasında yardımcı olan başta Üniversitemiz Rektörlüğü olmak üzere, Ziraat Fakültesi Dekanlığı na, Tarım Makinaları Bölümü Stratejik Planlama Koordinatörüne, Bölüm Stratejik Plan Komisyon Üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 5 Prof.Dr. Bahattin AKDEMĐR Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Başkanı Tekirdağ, Haziran, 2009

6 1. Giriş 1.1. Dokümanın amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünün 2010 yılı Stratejik Plan Taslağını sunmaktır Dokümanın kapsamı o Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünün 2010 yılı Stratejik Plan Taslağını sunmaktır. o Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. 6

7 Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Öz değerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. 7

8 Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 8

9 Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 2. Yönetici Özeti Bölümümüz, kendine güveni tam olan, meslek yaşamında en yüksek noktaları hedef alacak donanımda olan, kendini geliştiren, özgür düşünceli ve girişimcilik özelliklerine sahip çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak, öğrenme ve öğretme yöntemlerine uyum sağlayan, değişime açık, ekip çalışmasını bilen, başarı adına tüm meslek dalları ile işbirliği yapan, günü değil geleceği gören araştırma yapan, elde edilen sonuçları uygulamaya koyan, tabiat kaynaklarını insanlığın yararına en ekonomik biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmeye ilişkin mühendislik bilgileri edinmiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, kaliteli araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları, verdiği eğitimi ve hizmeti toplum yararına sunmayı hedef edinmiştir. Daha nitelikli ve hassas çalışmaların yürütüleceği laboratuar alt yapılarını ve diğer ihtiyaçları kısa sürede tamamlamak, öğrencileri tarım makineleri konusunda temel bilgilerle donatmak, tarımsal mekanizasyonla ilgili konularda oluşabilecek problemleri görme tanımlama ve çözüm önerileri getirme yeteneği kazandırmak, gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaç duyulacak yeni makinelerin üretimi ve tasarımını yapabilecek ya da kullanılan makineleri yeni teknolojiye uyarlayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmek, tarım makineleri atölyesinde yeni makinelerin test ve denemeleri yapmak için gerekli olan cihaz ve deney düzeneklerini tamamlamak, Tarım alet ve makinelerinin, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacı ile denemeler yapmak ve rapor vermek, yeni tarım alet ve makine prototiplerinin imal etmek ya da var olan makinelerin geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek ve Tarım makineleri sektörü ile işbirliğini geliştirmek ana hedeflerimizdendir. Bölümümüz, ülkemizin çağdaş, demokratik ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için bireyleri yetiştirmeyi, evrensel ölçekte araştırma ve eleştiri yapabilme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi, uluslararası ve ulusal düzeyde tarım makineleri ile ilgili sorunlara yönelik çözüm bulan araştırmalar sürdürmeyi, bölgede eğitim ve araştırma konumuzla ilgili kamuya ya da özel sektöre hizmet vermeyi, bilimsel makale sayısının düzenli olarak artırılmasını, belirli bir plan dahilinde birim bilim adamı başına makale sayısının artışına karşılık makalelerin kalitesinin de artırılmasını sağlamayı, çalışma alanımızla ilgili patent ve faydalı modeller üretmeyi, yaratıcı düşüncelerin tarım alet ve makinaları sanayisi ve ilgili araştırma enstitüleri ile işbirliğine giderek pratiğe aktarılmasını sağlamayı temel değerler olarak belirlemiştir. 9

10 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Toruk, Fulya Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Tarım Makinaları ABD Çelen, Đlker H. Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Tarım Makinaları ABD Gönülol, Erkan Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Tarım Makinaları ABD Hastürk Füsun Şahin, Araş. Gör. Koordinatör Yardımcısı Tarım Makinaları ABD Babacan, Ferah Sekreter Raportör Tarım Makinaları ABD 10

11 Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Teslim Tarihi Çalışma yılı Stratejik Planı 1. Sürüm yılı Stratejik Planı 2. Sürüm yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. Sürüm yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. Sürüm yılı Đdare Faaliyet Raporu 1. Sürüm yılı Đdare Faaliyet Raporu 2. Sürüm yılı Performans Programı 1. Sürüm yılı Performans Programı 2. Sürüm 11

12 4. Bölümün tarihçesi Tarım Makinaları Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 1982 yılında 1776 sayılı Kanunun 41. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Bölümümüz 1991 yılında Lisans Programını, 1984 yılında yüksek lisans programını ve 1987 yılında doktora programını açmıştır. Kuruluş yılında 21 öğrenci ve 7 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Bölümümüz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 16 öğretim elemanına sahiptir ve kuruluşundan bu güne kadar toplam 477 öğrencinin öğretimini gerçekleştirmiştir yılı Ocak ayında Türkiye de tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelere büyük katkı sağlayacak olan Tarım Makinaları Makine-Alet Test ve Eğitim Merkezinin açılışı yapılmıştır. Merkez, Süt Sağım, Motor, Biyolojik Malzemeler, Đlaçlama Makineleri, Kalibrasyon, Sulama Makineleri, Malzeme Laboratuarları ile Soğuk Hava Deposu olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır. Bu test ve eğitim merkezi, tarım alet ve makinelerinin, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacı ile denemeler yapmak ve rapor vermek, yeni tarım alet ve makine prototiplerinin imal etmek konularında zamanla daha da gelişecek ve öğrencilerimizin tarım makinaları alanında eğitim ve uygulama olanaklarının artmasını da sağlayacaktır. 5. Bölüm organizasyon şeması Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Organizasyon Şeması Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı itibarı ile Prof. Dr. Bahattin AKDEMĐR başkanlığındaki Bölümümüzde Tarım Makinaları ana bilim dalında faaliyet gösterilmiş olup Lisans düzeyinde 1, öğretim ve yüksek lisans düzeyinde 1 ve doktora düzeyinde 1 program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Bölüm Kurulu 2008 yılında tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile 11 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 12

13 Tablo 3 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Đsim Anabilim dalı/program Đdari görev Bölüm dışı idari görev 1 Ülger, Poyraz, Prof. Dr. Tarım Makinaları Parti Meclisi Üyesi 2 Arın, Selçuk, Prof. Dr. Tarım Makinaları 3 Eker, Bülent, Prof. Dr. Tarım Makinaları Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisliği Program Koordinatörlüğü ECTS Kurum Koordinatörü Uzaktan Eğitim Birimi Koordinatörü Kanun Tüzük Yönetmelik Komisyon Üyeliği Üniversite SPK üyesi 4 Kayişoğlu, Birol, Tarım Makinaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fakülte Akademik Kurulu Üyesi 5 Akdemir, Bahattin, Prof. Dr. Tarım Makinaları Bölüm Başkanı 6 Sağlam, Cihangir, Yrd. Doç. Dr. Tarım Makinaları Bölüm Başk. Yardımcısı, Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü 7 Bayhan, Yılmaz, Tarım Makinaları Yrd. Doç. Dr. 8 Toruk, Fulya, Tarım Makinaları Yrd. Doç. Dr. 9 Çelen, Đ. Hüseyin, Yrd. Doç. Dr. Tarım Makinaları Bölüm Başkan Yardımcısı 10 Gönülol, Erkan, Tarım Makinaları Yrd. Doç. Dr. 11 Aktaş, Türkan, Doç. Dr. Tarım Makinaları 13

14 Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin AKDEMĐR Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cihangir SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Đlker H. ÇELEN Prof. Dr. Poyraz ÜLGER Prof. Dr. Selçuk ARIN Prof. Dr. Bülent EKER Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU Doç. Dr. Türkan AKTAŞ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYHAN Yrd. Doç. Dr. Fulya TORUK Yrd. Doç. Dr. Erkan GÖNÜLOL Araş. Gör. Dr. M. Recai DURGUT Araş. Gör.Elif YÜKSEL Araş. Gör. Füsun HASTÜRK ŞAHĐN Araş.Gör. Ersen OKUR Araş. Gör. Arda ALTINKARADAĞ Bölüm Sekreteri Ferah BABACAN Şekil 1. Bölüm organizasyon şeması 14

15 6. Özdeğerlendirme Girdiler Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

16 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 5 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Burada öğrenci ve personel sayıları ve programlara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda olduğu üzere özet olarak verilecek olup genelde kısa bir özetleme yapılacaktır. 16

17 Öğretim elemanlarının ortamla unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanır. Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Profesör sayısı=5 Doçent sayısı=1 Yardımcı doçent sayısı=5 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=1 Öğretim görevlisi sayısı=0 Okutman sayısı=0 Araştırma görevlisi sayısı=4 Toplam öğretim elemanı sayısı=16 Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x 5) + (6 x 1) + (5 x 5) + (4 x 1) + (3 x 0) + (2 x 0) + (1 x 4)] / 16 =( )/16 =74/16 =4,625 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi tir. 17

18 Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları (2007 Eylül-2008 Haziran dönemlerinde öğrenimleri devam eden öğrenci sayıları) Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 55 Yüksek lisans öğrenci sayısı 28 Doktora öğrenci sayısı 13 Toplam öğrenci sayısı 96 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları ( ) Profesör 5 Doçent 1 Yardımcı doçent 5 Öğretim görevlisi - Okutman - Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi 1 Araştırma görevlisi (Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosundakiler) 4 Toplam öğretim üyesi sayısı 11 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 11 Toplam öğretim elemanı sayısı 16 III Đdari personel sayısı ( ) 18

19 Kadrolu personel 1 Sözleşmeli personel Diğer personel Toplam idari personel sayısı 1 IV Çalışanların yaş ortalaması ( ) Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 29.4 Tüm öğretim elemanları Đdari personel 42 V Çalışanlar arasında bayan sayısı ( ) Öğretim üyeleri 2 Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 4 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması (yıl) Öğretim üyeleri 22,18 Diğer öğretim elemanları 6,2 Tüm öğretim elemanları 17,19 Đdari personel 24 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 4,625 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) 19

20 Alan 1: Ziraat ve Ormancılık Alan 2: Tarımsal Mekanizasyon IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı - ABD sayısı 1 Tarım Makinaları Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 1 Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 20

21 Tablo 7 Akademik personel ( tarihi) Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Bölüm içi Đdari görev bölüm dışı Notlar 1 Ülger Poyraz Prof.Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Parti Meclisi Üyesi 2 Arın Selçuk Prof.Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 3 Eker Bülent Prof.Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisliği Program Koordinatörlüğü ECTS Koordinatörü Kurum Uzaktan Eğitim Birimi Koordinatörü Kanun Tüzük Yönetmelik Komisyon Üyeliği Üniversite SPK üyesi 4 Kayişoğlu Birol Prof.Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Rektör Yardımcısı, Fakülte Akademik Kurulu üyesi 5 Akdemir Bahattin Prof.Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Bölüm Başkanı 6 Sağlam Cihangir Yrd.Doç. Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Bölüm Başkan Yardımcısı, Farabi Değişim Programı Böl. Koord. 7 Bayhan Yılmaz Yrd.Doç. Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 8 Toruk Fulya Yrd.Doç. Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 21

22 9 Çelen Đlker H. Yrd.Doç. Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Bölüm Başkan Yardımcısı 10 Gönülol Erkan Yrd.Doç. Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 11 Aktaş Türkan Doç.Dr Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 12 Durgut, M. Recai Araş.Gör. Dr. Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 13 Yüksel, Elif Araş.Gör. (FBE kadrosu) Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 14 Hastürk Şahin, Füsun Araş.Gör. (FBE kadrosu) Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 15 Okur, Ersen Araş.Gör. (FBE kadrosu) Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları 16 Altınkarad ağ, Arda Araş.Gör. (FBE kadrosu) Tarım Makinaları ABD Tarım Makinaları Not: Tarım Makinaları kadrosunda olup da, 2547 nin ilgili maddeleri gereğince diğer birim ve üniversitelerde görevlendirilmiş personel bulunmamaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda yer alan 4 araştırma görevlisinden 33 veya 35. Madde görevlendirmesi olan bulunmamaktadır. 22

23 Tablo 8 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ (2007 Eylül-2008 Haziran dönemlerinde öğrenimleri devam eden öğrenci sayıları) AKADEMĐK PERSONEL ( ) sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı