Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri"

Transkript

1 KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: Gelifl Tarihi/Received: 10/06/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 04/11/2010 Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri Characteristics of Patients Aged 65 and Over in the Emergency Department Sevnaz fiahin 1, Bahar Boydak 2, Sumru Savafl 1, M. Akif Yalç n 1, Fehmi Akçiçek 1 1 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Bilim Dal, zmir, Türkiye 1 Division of Geriatrics, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p Anabilim Dal, zmir Türkiye 2 Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey ÖZET Girifl: Ülkemizde yafll nüfusun h zla artmas na paralel olarak, acil servislerin yafll nüfus taraf ndan kullan m da artmaktad r. Bu çal flmam zda hastanemiz acil servisine baflvuran 65 yafl ve üzeri hastalar n de erlendirilmesi, s k görülen hastal klar n, yat fl oranlar n n, yatt klar servislerin saptanmas amaçlanm flt r. Materyal ve Metod: Ege Üniversitesi T p Fakültesi Acil Servisine May s 2008-Ekim 2009 tarihleri aras nda baflvuran tüm 65 yafl ve üzeri hastalar geriye dönük olarak de erlendirmeye al nm flt r. Hastalar n dosyalar ndan, cinsiyetleri, acile ambulansla gelifl flekilleri, tan lar (ICD 10 kodlar al nm flt r), yatt klar servisler kaydedilmifltir. Tüm veriler bilgisayar ortam nda SPSS program na girilmifl ve de erlendirilmifltir. Bulgular: Toplam hasta say s , 65 yafl ve üzeri hasta say s (%13.2) olarak bulunmufltur (7630 erkek, %49.7; 7709 kad n, %50.3). Hastalar m z n yafl aral ; yafl %51.85, yafl %40.47, 85 yafl üzeri ise %7.68 olarak saptanm flt r. Hastalar n 6559 (%42.8) u gündüz baflvurmufl, ambulans kullan m %7.5 olarak bulunmufltur. Hastaneye 3038 (%19.8) hastan n yat fl n n yap ld saptanm flt r, yatan hastalar n 1328 (%43.71) i dahili servislere, 915 (%30.12) i acil servise, 795 (%26.17) i cerrahi servislere yat r lm flt r. En s k bulunan hastal klar s ras yla kardiyovasküler hastal k (4275, %28.25), gastroenteroloji sistemi hastal klar (2798, %18.49), üriner sistem hastal klar (1365, %9.02) olarak saptanm flt r. Sonuç: Acil servislerde yafll nüfus oran artmaktad r. Acil serviste en s k görülen hastal klar kardiyovasküler, gastrointestinal ve üriner sistem hastal klar olarak bulunmufltur. Yafll hastalar n acil servise yat fl oranlar ndaki yükseklik dikkat çekicidir. Hastanelerde hastalar n ilk de erlendirmesinde, fiziksel yap lanmalar nda ve insan kaynaklar organizasyonunda yafll hastan n özellikleri, s k görülen hastal klar ve beklentileri dikkate al nmal d r. Anahtar Kelimeler: Acil baflvuru, geriatri, yafll hasta. Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Dr. Sevnaz fiahin Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Bilim Dal, zmir/türkiye e-posta: 41

2 Characteristics of Patients Aged 65 and Over in the Emergency Department ABSTRACT Introduction: Admission to the emergency department by the elderly is increasing proportionally with the increase in the elderly population in Turkey. The aim of this study was to evaluate the characteristics of patients aged 65 years in the emergency department, namely, the frequent diseases, hospitalization rates and the wards of hospitalization. Materials and Methods: In this retrospective study, all patients aged 65 and over who admitted to the emergency department of Ege University Hospital between May 2008 and October 2009 were included. Patients data included gender, ambulance usage, diagnosis, hospitalization, and related wards of hospitalization. All data were collected and assessed using the SPSS program. Results: The number of patients in the elderly group (65 and older) was , comprising 13.2% of all admissions to the emergency department. The gender distribution of the elderly was 7630 (49.7%) men and 7709 women (50.3%) % of the elderly group were years old, 40.47% were years old, and 7.68% were over (19.8%) patients were hospitalized to internal medicine departments (internal medicine, neurology, chest diseases, infectious diseases, etc.; 1328 patients, 43.71%), emergency unit (915 patients, 30.12%) and surgical departments (surgery, plastic surgery, ear-nose-throat, etc.; 795 patients, 26.17%). The most frequent diagnosis was cardiac disease (4275 patients, 28.25%), followed by gastrointestinal diseases (2798 patients, 18.49%) and urinary tract diseases (1365 patients, 9.02%). Conclusion: The percentage of elderly people in the emergency department is increasing. The most frequent diseases are cardiac diseases, gastrointestinal diseases and urinary tract diseases. The high rate of hospitalization from the emergency department is critical. The profiles of elderly patients, including their medical history, future needs and expectations, should be taken into account when planning hospital layouts and human resource needs. Key Words: Emergency admission, geriatrics, elderly. G R fi Ülkemizde 65 yafl ve üzeri nüfus h zla artmaktad r. Türkiye statistik Kurumunun 2009 Aral k ay sonu de- erlerine göre 65 yafl ve üzeri nüfus, toplam nüfusun %7 sini oluflturmaktad r (1). Demografik veriler yafll nüfustaki art fl n önümüzdeki y llarda yükselen ivmeyle devam edece ini göstermektedir. Nüfus bilimcilerin ileriye yönelik tahminlerinde 2050 y l nda ülkemizde 65 yafl üzeri nüfusun %17.6 ya ulaflaca öngörülmektedir (2). Artan yafll nüfusun sa l k hizmetlerini kullan mdaki oranlar da artmaktad r. Hastanelerin, mevcut kaynaklar yönetiminde, ileriye dönük fiziksel yap lanmas nda, ifl gücü ve teknik donan m n planlamas nda, önemli parametrelerden bir tanesi; hizmet talep eden yafl grubunun özellikleridir. Bu nedenle hastanelerde her birimin hizmet sundu u yafl gruplar n ve ihtiyaçlar n belirlemesi önem tafl maktad r. Biz çal flmam zda hastanemiz acil servisine baflvuran hastalar n demografik verilerini, s k görülen hastal klar, yat fl oranlar - n, en s k yatt klar servisleri belirlemeyi amaçlad k. MATERYAL ve METOD Bu çal flmada Ege Üniversitesi T p Fakültesi Acil Servisine May s 2008-Ekim 2009 tarihleri aras nda baflvuran tüm 65 yafl ve üzeri hastalar n kay tlar geriye dönük olarak de erlendirmeye al nm flt r. Hastalar n dosyalar ndan, cinsiyetleri, sosyal güvenlik kurumlar (Emekli Sand, SSK, BA -KUR, yeflil kart, memur ve di er), baflvuru saatleri, acile ambulansla gelip gelmedikleri, tan lar (ICD 10 kodlar al nm flt r), yat fl verilmiflse yatt klar servisler kapsayan verilere ulafl lm flt r. Tüm veriler bilgisayar ortam nda SPSS program na girilmifl ve de erlendirilmifltir. BULGULAR Ege Üniversitesi T p Fakültesine May s 2008-Eylül 2009 tarihleri aras nda baflvuran toplam hasta say s , 65 yafl ve üzeri hasta say s (%13.2) olarak bulunmufl, hastalar n cinsiyete göre da l m : 7630 (%49.7) erkek, 7709 (%50.3) kad nd r. Hastalar m z n yafl aral na göre da l m nda yafl %51.85, yafl %40.47, 85 yafl üzeri ise %7.68 saptanm flt r. Tüm hastalar n 6559 (%42.8) u sabah saatlerinde, 6114 (%39.9) ü saatlerinde, 2666 (%17.3) s ise saatlerinde acil servise baflvurmufllard r. Hastalar n sadece 1146 (%7.5) s ambulansla hastaneye ulaflm flt r. Toplam has- 42 Akad Geriatri 2011; 3: 41-46

3 Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri tadan 3038 (%19.80) i ilgili servislere yat r lm flt r. Yatan 3038 hastan n 1328 (43.71) i dahili servislere, 795 (%26.17) i cerrahi servislere al nm flken 915 (%30.12) i acil serviste izlenmifltir (Tablo 1). Dahili servislere yat fl n en fazla oldu u befl servis s ras yla kardiyoloji, gö üs hastal klar, gastroenteroloji, nöroloji, iç hastal klar olarak saptanm flt r (Tablo 2). ç hastal klar olarak kastedilen ayn klinikte hasta takibi yapan geriatri, hematoloji, nefroloji, endokrinoloji, allerji ve immünoloji bilim dallar d r. Cerrahi servislerine yat fl n en fazla oldu u befl servis genel cerrahi, ortopedi, nöroflirürji, üroloji ve kalp damar cerrahisidir (Tablo 3). Hastalar n sosyal güvencelerine bak ld nda; en s k Sosyal Sigortalar Kurumu (6390, %41.66), sonras nda Emekli Sand (5084, %33.14) ve BA -KUR lu olduklar (2401, %15.65) daha az oranda, yeflil kart, çal flan memur ve di er kurumlar oldu u saptanm flt r. Hastalardan toplam inin tan s na ulafl lm flt r. Tan lar incelendi inde en s k kardiyovasküler hastal k (4275, %28.25) ard ndan gastroenteroloji sistemi hastal klar (2798, %18.49), üçüncü s kl kla da üriner sistem hastal klar (1365, %9.02) oldu u saptanm flt r. Tüm hastalar n 2202 (%14.55) sinde di er nedenler oldu u görülmüfltür (Tablo 4). Hastalar n tan lar na göre hastaneye yat fl s kl de erlendirildi inden s k tan olan kardiyovasküler sistem hastal klar tan s alanlar n %9.7 sinin, gastroenterolojik hastal k tan s alanlar n %8.7, ürolojik hastal k tan s alanlar n %5.3 ünün yat r larak tedavi edildi i saptand. Az oranda görülen infeksiyon hastal klar tan l hastalar n %82.2, gö üs hastal klar tan s alanlar n ise %28.7 sinin yat r larak tedavi edildi i saptand. Tablo 1. Hastalar n yatt klar bölümlere göre da l m Yatt bölüm Hasta say s % Dahili bölümler Acil servis Cerrahi bölümler Toplam Tablo 2. Dahili bölümlere yat r lan hastalar n yatt klar servislere göre da l m Servis Hasta say s % Gö üs hastal klar Gastroenteroloji ç hastal klar Kardiyoloji Nöroloji nfeksiyon hastal klar Anestezi Onkoloji Psikiyatri Dermatoloji A r Radyasyon onkolojisi Toplam Tablo 3. Cerrahi bölümlere yat r lan hastalar n servislere göre da l m Servis Hasta say s % Genel cerrahi Ortopedi Nöroflirürji Üroloji Kalp damar cerrahisi Göz hastal klar Genel cerrahi (organ nakli) Gö üs cerrahisi Kulak burun bo az Kad n hastal klar ve do um Plastik cerrahi Toplam Akad Geriatri 2011; 3:

4 Characteristics of Patients Aged 65 and Over in the Emergency Department Tablo 4. Hastalar n tan lar na göre da l m Tan Hasta say s % Kardiyovasküler sistem Gastroenterolojik hastal klar Üriner sistem hastal klar Travma Gö üs hastal klar Nörolojik hastal klar Kas ve iskelet sistemi hastal klar Hematolojik hastal klar Allerjik hastal klar Endokrin ve metabolizma hastal klar Psikiyatrik hastal klar nfeksiyon hastal klar Jinekolojik hastal klar Zehirlenmeler Di er nedenler Toplam TARTIfiMA Toplumdaki yafll oran n gün geçtikçe artmas na paralel olarak acil servise baflvuran 65 yafl ve üzeri hasta say s da artmaktad r. Türkiye statistik Kurumunun 2009 Aral k ay verilerine göre ülkemizde 65 yafl üzeri nüfus oran %7 dir (1). Avrupa ülkelerinin ço unda 2000 y l nda %14.7 olan yafll nüfusun 2030 y l nda %23.5 olmas, Kuzey Amerika da 2000 y l nda %12.4 olan yafll nüfusun ise 2030 y l nda %20 yi bulmas öngörülmektedir (3). Bizim çal flmam zda acil servise baflvuran 65 yafl ve üzeri hasta oran %13.2 bulunmufltur. zmir de yaflayan 65 yafl üzeri nüfusun oran Türkiye statistik Kurumu verilerine göre %8.3, çal flman n yap ld Bornova ilçesinde ise %6.3 tür (1). Hastaneye baflvuran yafll popülasyonun oran n n ilçe nüfusundan yüksek olmas, ileri yaflta artan kronik hastal klar nedeniyle s k baflvuru olmas, hastanemize çevre il ve ilçelerden de baflvurular n fazla olmas yla aç klanm flt r. Literatürde acil servise baflvuran geriatrik hasta oran gerek ülkeler gerekse ayn ülkede bölgeler aras nda ciddi farkl l klar göstermekte % olarak de iflmektedir (4-11). Gülalp ve arkadafllar Çukurova T p Fakültesinde geriatrik hasta oranlar n %22.68 bildirmifllerdir (12). Hastalar m z n %50.3 ü kad n, %49.7 si erkekti, hastalar m z n en s k oldu u yafl aral literatürle uyumlu olarak %51.85 oran yla yafl aral olarak bulunmufltur (12,13). Hastaneye baflvuru saatine göre de erlendirildi inde en s k 08:00-16:00 (%42.8) saatleri aras nda baflvuru oldu u görülmüfltür. Hastaneye baflvurular n mesai saatleri içinde daha çok olmas nda hastalar n daha h zl sonuç almak için poliklinik yerine acil servisi tercih etmelerinin etkili olabilece i düflünüldü. Hastaneye baflvurularda ambulans kullan m oran - n n %7.5 gibi düflük bir oranda bulunmas ülkemiz verileri ile uyumluydu (14). Çal flmaya al nan hastan n %80.2 si reçete verilerek taburcu edilmifl, %19.8 i hastaneye yat r lm flt r. Yat fl oranlar literatürde % oran nda de iflmektedir (4,7,10,15-17). Vanpee ve arkadafllar 75 yafl üzerini inceledikleri çal flmalar nda yat fl oran n %69 olarak bildirmifllerdir (18). Hastaneye yat fl oran n n genifl aral kta bulunmas ülkelerin yafll nüfus oranlar - n n farkl olmas ve çal flmaya dahil edilen hastanenin bölgedeki 3. basamak veya referans hastanesi olup almad ile aç klanm flt r. Yatan hastalar n %43.71 i dahili servislere, %26.17 si cerrahi servislere al nm flken, %30.12 si acil servise yat r lm flt r. Çal flmam zda en s k kardiyovasküler hastal k (%28.25), ard ndan gastroenteroloji sistemi hastal klar, üçüncü s kl kla da üriner sistem hastal klar (%9.02) saptanm flt r. Literatürde en s k görülen hastal klar, ülkeler ve bölgeler aras farkl l klar göstermektedir. Satar ve arkadafllar en s k tan y inme, Kekefl ve arkadafllar metabolik/sistemik hastal klar, kardiyovasküler hastal klar ve serebrovasküler hastal klar olarak belirtmifllerdir (5,7). Ünsal ve arkadafllar en s k hipertansiyon, kardiyak ve pulmoner hastal klar, Hu ve arkadafllar serebrovasküler hastal klar, Mert E ise kardiyolojik hastal klar, gastroenterolojik ve solunum sistemi hastal klar olarak bildirmifllerdir (4,6,19). Ross ve arkadafllar n n semptomlara göre yapt klar s ralamada en s k acile baflvuru flikayetinin gö üs a r s oldu unu bulmufllard r (10). Acil serviste yafll hastalarda en s k görülen hastal klardaki farkl l klar n nedenleri; hastanenin hizmet 44 Akad Geriatri 2011; 3: 41-46

5 Acil Servise Baflvuran 65 Yafl ve Üzeri Hastalar n Özellikleri verdi i sosyokültürel yap farkl l klar, hastanenin bir alandaki yo un çal flmalar, hastanenin flehir merkezinde olup olmad, toplum tabanl e itim çal flmalar olabilir. Çal flmam zda hipertansiyon tan s alan hastalar da kardiyovasküler tan s alt nda toplanm flt r. Kardiyovasküler hastal klardan sonra s k görülen hastal klar ise gastrointestinal hastal klar ve üriner sistem hastal klar yd. En fazla yat fl kardiyoloji servisine yap lm flt r. Bu sonuç yüksek kardiyovasküler tan oranlar yla uyumluydu ve tan konan hastalarda yat fl oran %9.7 bulunmufltur. Benzer flekilde gastroenterolojik hastal k tan s alanlar n %8.7, ürolojik hastal k tan s alanlar n %5.3 ünün yat r larak tedavi edildi i saptand. Daha az tan konan infeksiyon hastal klar nda yat fl oran %82.2, gö üs hastal klar tan s alanlarda ise %28.7 saptanm flt r. nfeksiyon hastal klar ve gö üs hastal klar tan l hastalarda yat fl oran n n yüksekli i nonspesifik infeksiyonlarda ve komplike olmayan solunum sistemi hastal klar nda hastan n ilk olarak iç hastal klar uzman taraf ndan görülmesi ve sadece spesifik infeksiyonlarda infeksiyon hastal klar, komplike solunum sistemi hastal klar nda gö üs hastal klar konsültasyonu istenmesi ile aç klanm flt r. Çal flmam zdaki önemli bulgulardan bir tanesi de hastalar n %30.12 sinin acil servise yat fl n n yap lmas d r. Hastanemizde acil servis içinde hastalar n k sa süreli izleminin yap ld ve izlem süresi 24 saati geçti- inde yat fl yap larak izlemin devam etti i yedi yatak mevcuttur. Acil servise yat fl yap lma sebepleri: 24 saatten önce hastan n tan s n n konulamamas, politravma nedeniyle izlem gereklili i, k sa süreli tedavi ile taburcu edilecek olmas, kendi hastanemiz ve di er hastanelerdeki yatak dolulu udur. Literatürde current disease-oriented ve episodic acil servis modelinin yafll hastalar n ihtiyaçlar na yan t vermedi i konusunda fikir birli i oluflmaktad r (20). Yafll hastan n acil servisten taleplerinin yerine getirilmemesinin nedenleri, yafll hastan n efllik eden farkl hastal klar, biliflsel fonksiyonlar nda bozulma, hareket yavafll gibi hastadan kaynaklanan nedenlerin d fl nda, sa l k ekibinin yafll hastaya yaklafl m konusunda yeterli donan m n n olmamas ve mevcut acil servis fiziksel flartlar n n uygun olmamas gibi hasta d fl ndaki nedenlerdir (21). Bu nedenlerle yafll hastalar için önerilen acil servis modeli; uygun ekipman ve fiziksel ortam n sa land sa l k personelinin geriatri alan nda e itimli oldu u geriatrik acil servislerdir (20-22). Geriatride ilk kapsaml de erlendirme tan aç s ndan yol gösterici olmaktad r. Garf CE ve arkadafllar, acilde kapsaml geriatrik de erlendirmenin etkinli ini de erlendirdikleri sistematik derlemelerinde, kapsaml geriatrik de erlendirmenin fonksiyonel kay plar, hastaneye tekrar baflvuru say - s n, uzun süreli bak m ihtiyac n azaltt sonucuna varm fllard r (23). Bununla birlikte acil servisteki h zl sirkülasyon bu kapsaml geriatrik de erlendirmeyi engellemektedir. Literatürde yafll hastalara acil serviste uygulamak için taramalar önerilmektedir (24-27). Acil serviste yafll hastaya k sa tarama yap lmas ve kaydedilmesi tan da kolayl k d fl nda, hastane sonras bak m n planlanmas yap larak tekrarlayan müracaatlar azaltmaktad r. Günümüzde hastaneler fiziksel yap lar n yafll hastalar na yönelik yeniden yap land rmaya bafllam fl, baz hastanelerde dört-yedi yatak kapasitesi olan yafll hasta izlem bölümleri kurulmufltur (19,28-30). Çal flmam z n k s tl l ; acil servise yat fl yap lan hastalar n verilerine ulafl lamad için yat fl olan hastalar n yat fl nedenlerin ayr nt l de erlendirilememesidir. Hastanelerin acil servislerinin yafll hastalar izlem süreleri ve nedenleri ile ilgili yap lacak çal flmalar yafll hastaya yaklafl mda yol gösterici olacak kanaatindeyiz. Çal flmaya al nan hasta say s n n yüksekli i, bölgemiz hakk nda mevcut durumu yans tmas çal flman n güçlü yan n oluflturmaktad r. Sonuç olarak; artan yafll nüfusla birlikte acil servislerin yafll hastalar taraf ndan kullan m da artmaktad r. Yafll popülasyon farkl nedenlerle acil servise baflvurmaktad r. Bizim çal flmam zda en s k konan tan kardiyovasküler hastal k olarak bulunmufltur. Acil servise baflvuran yafll larda hastaneye yat fl oranlar yükselmektedir. Hastanelerin kendi acil servislerine baflvuran yafll popülasyonun s kl, s k görülen hastal klar, yat fl oranlar n saptamas ileriye dönük çal flmalar nda yol gösterici olacakt r. Çal flmam zda saptad m z acil serviste yat fl oranlar n n yüksekli i dikkat çekicidir. Acil servislerin yafll nüfusa hizmetlerini planlamas nda yeni fiziksel yap lanmaya ve insan kaynaklar donan m na ihtiyac oldu u görülmektedir. Akad Geriatri 2011; 3:

6 Characteristics of Patients Aged 65 and Over in the Emergency Department Teflekkür Çal flman n verilerinin toplanmas aflamas nda özveri ile bize yard m eden Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi statististik Bürosu fiefi, Say n Vesile T ravo lu na teflekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. (Eriflim tarihi Nisan 2010) 2. Sahin S. leri yafla ait demografik veriler ve geriatri bilim dal Mart 2009, zmir 2. leri Yafl Sempozyumu özet kitap (Eriflim tarihi Nisan 2010) 4. Mert E. Geriatrik hastalar n acil servisi kullan m (Use of emergency departments by elderly pstients). Turk J Geriatr 2006; 9: Satar S, Sebe A, Avc A, Karakufl A, çme F. Yafll hasta ve acil servis (the elderly patient and emergency department). ÇU T p Fakültesi Derg 2004; 29: Ünsal A, Çevik AA, Metintafl S, Arslantai D, nan OÇ. Yafll hastalar n acil servis baflvurular (Emergency department visits by elder patients). Turk J Geriatr 2003; 6: Kekefl Z, Koç F, Büyük S. Acil serviste yafll hasta yat fllar n n gözden geçirilmesi (Review of geriatric patients hospitalization in emergency department). Akademik Acil T p Dergisi 2009; 8: Schumacher JG. Emergency medicine and older adults: continuing challenges and opportunities. Am J Emerg Med 2005; 23: George G, Jell C, Todd BS. Effect of population ageing on emergency department speed and efficiency: a historical perspective from a distinct general hospital in the UK. Emerg Med J 2006; 23: Ross MA,Comton S, Richardson D, Jones R, NittisT, Wilson A. The use and effectiveness of emergency department observation unit for elderly patients. Ann Emerg Med 2003; 41: Bozkurt S, Atilla R, Türkçüer, Eritmen ÜT, Oray NÇ, Arslan ED. Yafll ve genç nüfusun acil yaklafl m farkl l klar (Differences in management between young and elderly patients in the emergency department). Turk J Emerg Med 2000; 6: Gülalp B, Aldinç H, Karagün O, Cetinel Y, Benli S. The complaint and outcome of geriatric patient in emergency department. Turk J Emerg Med 2009; 9: Wofford JL, Schwardz E, Timerding BL, Folmar S, Ellis SD, Messick CH. Emergency department utilization by the elderly: analysis of the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. Acad Emerg Med 1996; 3: K dak L, Keskino lu P, Sofuo lu T, Ölmezo lu Z. zmir ilinde 112 acil ambulans hizmetlerinin kullan m n n de erlendirilmesi (the evaluation of 112 emergency ambulance uses in Izmir) Genel T p Derg 2009; 19: Ettinger WH, Casani JA, Coon PJ, Muller DC, Piazza-Appel K, et al. Patterns of use of the emergency department by elderly patients. J Gerontol 1987; 42: Singal BM, Hedges JR, Rousseau EW, Sanders AB, Berstein E, McNamara RM, et al. Geriatric patient emergency visits part I: comparison of visits by geriatric and younger patients. Ann Emerg Med 1992; 21: Lim KH, Yap KB. The presentation of elderly people at an emergency department in Singapore. Singapore Med J 1999; 40: Vanpee D, Swine CH, Vandenbossche P, Gillet JB. Epidemiological profile of geriatric patients admitted to the emergency department of a university hospital locatized in a rural area. Eur J Emerg Med 2001; 8: Hu SC, Yen D, Yu YC, Kao WF, Wang LM. Elderly use of the ED in Asian metropolis. Am J Emerg Med 1999; 17: Adams JG, Gerson LW. A new model for emergency care of geriatric patients. Acad Emerg Med 2003; 10: Hwang U, Morrison RS. The geriatric emergency department, model of geriatric care, quality improvement, and program dissemination. J Am Geriatr Soc 2007; 55: Salvi F, Morichi V, Grilli A, Giorgi R, De Tommaso G, Dessì-Fulgheri P. The elderly in the emergency department: a critical review of problems and solutions. Intern Emerg Med 2007; 2: Graf CE, Zekry D, Giannelli S, Michel JP, Chevalley T. Efficiency and applicability of the comprehensive geriatric assessment in the emergency department. a systematic review. Aging Clin Exp Res 2010; (Epub ahead of print). 24. McCusker J, Dendukuri N, Tousignant P, Verdon J, Poulin de Courval L, Belzile E. Rapid two stage emergency department intervention for senior: impact on continuty of care. Acad Emerg Med 2003; 10: Meldon SW, Mion LC, Palmer RM, Drew BL, Connor JT, Lewicki LJ. A Brief risk-stratification tool to predict repeat emergency department visits and hospitalizations in older patients discharged from the emergency department. Acad Emerg Med 2003; 10: McCusker J, Bellavance R, Cardin S, Trépanier S, Verdon J, Ardman O. Detection of older people at increased risk of adverse health outcomes after an emergency visit: the ISAR screening tool. J Am Geriatr Soc 1999; 47: Graf CE, Zekry D, Giannelli S, Michel JP, Chevalley T. Comprenhensive geriatric assessment in the emergency department. JAGC 2010; 58: Sanders AB. Care of the elderly in emergency department: conclusions and recommendations. Ann Emerg Med 1992; 21: Fernandes F. Geriatric care in the emergency department. Acad Emerg Med 2005; 12: Berger E. Geriatric emergency department targets aging population: Specialized unit tailored for the aged. Ann Emerg Med 2009; 54: 23A-24A. 46 Akad Geriatri 2011; 3: 41-46

GER ATR K HASTALARIN AC L SERV S KULLANIMI

GER ATR K HASTALARIN AC L SERV S KULLANIMI Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 70-74 ARAfiTIRMA GER ATR K HASTALARIN AC L SERV S KULLANIMI ÖZ Ertan MERT Girifl: Geriatrik hastalar h zla kötüleflebildi i ve yo un bak m ihtiyac duyabildikleri

Detaylı

Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi

Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 161 Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi Analysis of Elderly Patients Presenting to the Emergency Department via Ambulance Ümit KALDIRIM,

Detaylı

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n

Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n ARAfiTIRMA MAKALES Trafik Kazas Nedeniyle Baflvuran Hastalar n Demografik, Klinik Özellikleri ve Kan Etil Alkol Düzeyi le liflkisi Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinin Acil Hastalıklarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Huzurevi Sakinlerinin Acil Hastalıklarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Huzurevi Sakinlerinin Acil Hastalıklarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Evaluation in terms of Emergency Diseases of Nursing Home Residents Ali Karakuş 1, Erhan Yengil 2, Seçil Arıca, Cem Zeren 3, Cengiz

Detaylı

Yaşlı Hasta ve Acil Servis

Yaşlı Hasta ve Acil Servis Yaşlı Hasta ve Acil Servis Dr. Salim SATAR, Dr. Ahmet SEBE, Dr. Akkan AVCI, Dr. Ali KARAKUŞ, Dr. Ferhat İÇME Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ADANA ÖZET AMAÇ: Biz bu çalışmada

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bir Aile Hekimine Kay tl 65 Yafl ve Üzeri Nüfusta Sa l k Hizmet Kullan m, Kronik Hastal k S kl ve Ba ml l k Durumu*

Bir Aile Hekimine Kay tl 65 Yafl ve Üzeri Nüfusta Sa l k Hizmet Kullan m, Kronik Hastal k S kl ve Ba ml l k Durumu* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Gelifl Tarihi/Received: 09/07/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/10/2010 Bir Aile Hekimine Kay tl 65 Yafl ve Üzeri Nüfusta Sa l k Hizmet Kullan m, Kronik Hastal k

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin Bilgi ve Uygulamalar *

Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin Bilgi ve Uygulamalar * KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 99-105 Gelifl Tarihi/Received: 17/08/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 15/10/2009 Huzurevi Sakinlerinin laç Kullan m na ve Etkileflimine liflkin

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

HAZİRAN AYI HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ

HAZİRAN AYI HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ HAZİRAN AYI HEKİM ÇALIŞMA CETVELİ Klinik Adı Poliklinik Şablon Adı Başlangıç Aile Hekimliği Aile Hekimliği Plk. Aile Hekimliği 1.6.2016 in Ve Sinir Cerrahisi Nöroşirurji Genel Plk._ in Cerrahi Genel 1.6.2016

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam Kalitesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2011; 3: 35-40 Gelifl Tarihi/Received: 15/04/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/07/2010 Kayseri Büyükflehir Belediyesi Huzurevindeki Yafll lar n Yaflam

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi Bölüm ve Anestezi Yöntemlerinin ncelenmesi

Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi Bölüm ve Anestezi Yöntemlerinin ncelenmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 40-44 Gelifl Tarihi/Received: 10/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 27/07/2009 Altm fl Befl Yafl ve Üzeri Ameliyat Olan Hastalarda Cerrahi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

OVID GAZ ÜN VERS TES MERKEZ 1 KÜTÜPHANES

OVID GAZ ÜN VERS TES MERKEZ 1 KÜTÜPHANES OVID 1 KAPSAM Kütüphanemiz, OVID veri tabanlar içerisinden sadece Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yay nevinin 256 adet dergisine abonedir. Ovid veri taban,, abone oldu umuz umuz 256 adet dergide

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Acil Poliklini inden Yat r lan Geriatrik Hastalar n Ayr nt l rdelenmesi

Acil Poliklini inden Yat r lan Geriatrik Hastalar n Ayr nt l rdelenmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri ; 2: 167-175 Gelifl Tarihi/Received: 7/7/9 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/9/9 Acil Poliklini inden Yat r lan Geriatrik Hastalar n Ayr nt l rdelenmesi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Meltem IfiIKGÖZ TAfiBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Güray ARSU, Hüsnü

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir y ll k sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(1):8-12 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.80299 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 3, 2014 Kabul tarihi / Accepted: Temmuz / July

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ACİL TIP 2 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA GATA EĞİTİM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAK KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir TEKE*, Doç.Dr. Cesim DEMİR*, Doç.Dr. Mustafa ÖZER**, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

304 Olguda Geriatrik nfeksiyonlar n De erlendirilmesi

304 Olguda Geriatrik nfeksiyonlar n De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2014; 6: 19-27 Gelifl Tarihi/Received: 18/11/2013 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/05/2014 304 Olguda Geriatrik nfeksiyonlar n De erlendirilmesi nci Y

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ*

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ* TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ* The ch a racteristics o f th e cases w h ich adm itted to E m ergen cy D epartm ent o f T rakya U n iversity M edical

Detaylı

ST HDAM. HANEHALKI figücü ANKET SONUÇLARI. Erkek

ST HDAM. HANEHALKI figücü ANKET SONUÇLARI. Erkek ST HDAM Nüfus ve flgücü Durumu HANEHALKI figücü ANKET SONUÇLARI Erkek Kurumsal olmayan sivil nüfus (') 1.774 1.786 3.56 1.786 1.794 3.58 15 ve daha yukar yafltaki nüfus (') 1.244 1.289 2.533 1.29 1.323

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı