ALE PLANLAMASI E TM VE UYGULAMA MERKEZ HZMETLERNN DE ERLENDRLMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALE PLANLAMASI E TM VE UYGULAMA MERKEZ HZMETLERNN DE ERLENDRLMES"

Transkript

1 T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA L ETFAL E TM VE ARATIRMA HASTANES ALE PLANLAMASI E TM VE UYGULAMA MERKEZ HZMETLERNN DE ERLENDRLMES Uzmanl,k Tezi Dr. Ahmet KOLSUZ stanbul-2007

2 ÇNDEKLER 1-Te6ekkür 2 2-K,saltmalar 3 3-Giri6 ve Amaç 4 4-Genel Bilgiler 6 5-Gereç ve Yöntem 27 6-Bulgular 28 7-Tart,6ma ve Sonuç 35 8-Özet 40 9-Kaynaklar 41 1

3 TEEKKÜRLER Aile HekimliAi dal,nda ald,a,m ihtisas eaitimim süresince i6li Etfal EAitim ve Ara6t,rma Hastanesi nde yapt,a,m rotasyonlar,mda kliniklerinde asistan olarak çal,6maktan ve eaitim almaktan gurur duyduaum, ba6ta Aile HekimliAi Koordinatörü ve Endokrinoloji ve Metabolizma KliniAi efi Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA olmak üzere, 3. Dahiliye KliniAi efi Uzm. Dr. Fatih BORLU, 2. Çocuk ve YenidoAan KliniAi efi Prof. Dr. Asiye NUHO LU, 3. Çocuk KliniAi efi Doç. Dr. Feyzullah ÇETNKAYA, 4. Çocuk KliniAi Emekli efi Uzm. Dr. Tülay OLGUN, 2. Kad,n Hastal,klar, ve DoAum KliniAi efi Op. Dr. Naile nci DAVAS, 3. Genel Cerrahi KliniAi efi Prof. Dr. Mehmet MHMANLI ve Psikiyatri KliniAi efi Doç. Dr. OAuz KARAMUSTAFALIO LU na; bu bölümlerde birlikte zevkle çal,6t,a,m tüm meslekta6lar,ma ve yard,mc, saal,k personeline; tez çal,6malar,m, yapt,a,m Hipertansiyon ve Lipid Metabolizmas, Bozukluklar, PolikliniAi nde çok k,ymetli yard,mlar,n, ve sürekli desteaini gördüaüm, çal,6ma tarz,n, örnek ald,a,m Uzm. Dr. Levent N. AYDIN a ve bu ünitedeki diaer dostlar,ma;zor günlerimde ve tez boyunca yard,m,n, esirgemeyen Uzm. Dr. Cemal BES e, Aile Planlamas, EAitim ve Uygulama Merkezinde görev yapan Op. Dr. smet Gülüm ATILGAN a, Dr. Gün AKI' ya, Dr. Filiz TÜYSÜZ' e, Hemsire Zühre KESKN' e gösterdikleri yak,nl,kla bir aile gibi kayna6mam,z, saalayan deaerli Aile HekimliAi asistan, arkada6lar,ma; duyduklar, sevgi ve güveni tüm hayat,m boyunca hiç yorulmadan hissettiren, bugünlere gelebilmemdeki en büyük etken olan can,m babama, sevgili anneme, karde6imlerime, Uzmanl,k eaitimim s,ras,ndaki desteklerinden ve fedarkarl,klar,ndan dolay, sevgili e#im Uzman Dr. Leyla DABAN KOLSUZ a yiki vars)n dedi,im aslan o,lum Mert e, Sonsuz Te#ekkürler. Dr.Ahmet KOLSUZ 2

4 KISALTMALAR DES: Dietilstilbesterol TNSA: Türkiye Nufus SaAl,A, Ara6t,rmalar, NET-EN: Noretisteron Enantat WHO: Dünya SaAl,k Örgütü (World Health Organisation) DAP:DoAal Aile Planlamas, AP:Aile Planlamas, MÖ : Milattan Önce A.B.D : Amerika Birle6ik Devletleri AÇSAP:Ana-Çocuk SaAl,A, ve Aile Planlamas, KOK : Kombine Oral Kontraseptif OKS : Oral Kontraseptif DMPA : Depo Medroksi Progesteron Asetat RA : Rahim çi Araç LNG-RS: Levonorgestrel içeren Rahim çi Sistem(Mirena) LH : Luteinizan Hormon HT : Hipertansiyon DM : Diabetes Mellitus FSH: Folikül Stimülize Hormon AIDS : Edinsel mmün Yetmezlik Sendromu Ca : Karsinom PIH : Pelvik Inflamatuar Hastal,k Fe : Demir POS: Polikistik Over Sendromu CYBH: Cinsel Yolla Bula6an Hastal,k 3

5 GR VE AMAÇ A6,r, doaurganl,k (s,k-fazla doaum) dar anlamda anne ve çocuklar,n saal,a,n,, geni6 anlamda toplumun genel saal,k düzeyini, ekonomik, sosyal ve kültürel geli6mesini olumsuz olarak etkilemektedir. Ülkemizin de içinde yer ald,a, geli6mekte olan ülkelerde, a6,r, doaurganl,aa baal, olu6an ana-çocuk saal,a, sorunlar,, genel saal,k sorunlar, aras,nda ilk s,rada yer almaktad,r. A6,r, doaurganl,k anne ve çocuaun hastal,k ve ölüm riskini art,rmaktad,r (1, 2). SaAl,k Bakanl,A, nca y,llar,nda ülke genelini temsilen 5 ilin tüm hastanelerinde yürütülen çal,6man,n sonucuna göre ana ölüm h,z, yüz binde 49.2 dir ve anne ölümünün bu ara6t,rma kapsam,nda tüm kad,n ölümlerinin içinde 5. s,rada yer almas, dikkat çekicidir (3). Anne ölüm nedenlerinin %25 i riskli gebelik, %52,1 i önlenebilir dolayl, ve doarudan obstetrik nedenler, %4,5 i diaer nedenler, %18.4 ünün büyük k,sm, ise aile planlamas, hizmetlerinin eksikliai veya aksamalar, sonucu görülmektedir (4). Türkiye de aile planlamas, (AP) uygulamalar,n,n yasalla6t,a, 1965 y,l,ndan bugüne kadar, ailelerin gebelikten korunma yöntemlerini kullanma oranlar, giderek artm,6t,r. Fakat bugün ula6,lan nokta istenilen düzeyde deaildir Türkiye Nüfus ve SaAl,k Ara6t,rmas, sonuçlar,na göre ailelerin % 62 si ba6ka çocuk istememekte ve %14,0, bir sonraki gebeliklerini en az iki y,l geciktirmek istemektedir. Buna raamen ailelerin yaln,zca %38,0, etkili aile planlamas, yöntemi kullanmaktad,r. Bu durumun doaal bir sonucu olarak doaumlar,n %26,2 si istenmeyen gebelikler sonucu olmakta, %10,1 inin ise zamanlamas, uygun olmamaktad,r. Ailelerin sahip olmak istediai ideal çocuk say,s, 2,1 iken doaurgan çaadaki bir kad,n,n sahip olduau ortalama çocuk say,s, 4,1 dir (2). Toplam doaurganl,k h,z, k,rsal yörelerde ya6ayan kad,nlar için 3,1, kentsel yörelerde 2.4 tür. Türkiye ortalamas, 2,6 d,r (5). Bu veriler, ülkemizde ailelerin doaurganl,klar,n, planlamada yeterince ba6ar,l, olamad,klar,n, göstermektedir. Bu baalamda ana ve çocuk saal,a, ve üreme saal,a, hizmetleri yeterince verilemeyen ve birinci basamak kurulu6lar, eksik olan bölgelere öncelik verilerek, il merkezlerinde her nüfusa bir, merkez yerle6im nüfusu en az olan ilçe merkezlerinde de bir adet olmak üzere, Ana-Çocuk SaAl,A, ve Aile Planlamas, (AÇSAP) merkezleri kurulmu6tur (3, 6, 7). Günümüzde AP hizmeti ülke genelinde sürdürülmektedir y,l,nda yürürlüae giren, halen konusunda dünyadaki en kapsaml, ve liberal yasalar 4

6 aras,nda bulunan, 2827 say,l, AP hizmetlerini düzenleyen yasada, getirdiai yeniliklerin yan, s,ra sektörler-aras, i6birliainin gerekliliai vurgulanm,6t,r. Ancak günümüze kadar geni6 kat,l,ml,, verimli ve süreklilik gösteren sektörler-aras, i6birliai tam olarak gerçekle6memi6tir say,l, yasa ile getirilen yenilikler; kurs görmü6 ebe ve hem6irelere rahim içi araç(ra ) uygulama yetkisi verilmesi cerrahi kontrasepsiyon yöntem seçeneklerinin içine al,nmas,, 10. haftaya kadar gebeliklerin isteae baal, olarak sonland,r,lmas, ve sektörler aras, i6birliainin zorunlu hale getirilmesidir (4, 6, 7). i6li Etfal EAitim ve Ara6t,rma Hastanesi Aile Planlamas, EAitim ve Uygulama Merkezi ne 2005 y,l,nda ba6vurarak hizmet alan olgular,n ya6, cinsiyet, eaitim durumlar,, gebelik say,lar, doaurdugu çocuk say,s,, dü6ük say,s,, son gebeliain sonlanma 6ekli, son gebelik aral,a,, son 3 ayda kullan,lan yöntem ve aile planlamas, ünitesinde yeni yöntem olarak verilen hizmetlerin retrospektif olarak incelenmesi amaçland,. 5

7 GENEL BLGLER ALE PLANLAMSININ TANIMI VE TARHÇES K,saca evli çiftlerin istedikleri zaman, istedikleri say,da çocuk sahibi olmalar,na yard,m eden uygulamalar,n tümü olarak belirtilen aile planlamas, uygulamas,, 6u 6ekilde tan,mlanabilir: Aile planlamas, bireylerin yada e6lerin istenmeyen gebeliklerden sak,nmalar,na, iki doaum aras,ndaki süreyi düzenlemelerine, ya6lar,n, ve sosyo-ekonomik durumlar,n, göz önüne alarak ne zaman ve ne kadar çocuk sahibi olacaklar,na karar vermelerine, çocuau olmayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini gerçekle6tirmelerine yard,m eden uygulamalar,n tümüdür (8). DoAum kontrol yöntemleri insanl,k tarihi kadar eskidir. Bulunabilen en eski yaz,mlarda sünger ve tampondan bahsedilir. M.Ö:1850 y,l,ndan kalma M,s,r papiruslar,nda tampon olarak bal, sak,z ve timsah d,6k,s, kullan,ld,a, bilinmektedir. Soranus taraf,ndan tan,mlanan doaum kontrol teknikleri modern çaalara kadar yap,lan en iyi tan,mlamalard,r (9). Soranus meyve ve f,nd,ktan macun yap,lmas,n, veya servikal aç,kl,aa yumu6ak ipek yerle6tirilmesini önermi6tir. Tarihte vagen içine yerle6tirilen yöntemler izole kültürler aras,nda çok farkl,l,k gösterir. Japonlar bambudan yap,lm,6 kâa,tlar, müslüman kad,nlar palmiye yapraklar,, Pasifik adalar,nda ya6ayan kad,nlar deniz ürünlerini kullanm,6lard,r. En erken penis koruyucular Gabriello Fallopius taraf,ndan 1564 y,l,nda tan,mlanm,6t,r. Ancak bu koruyucular enfeksiyondan korunmak amac, ile kullan,l,yordu. Kondom orjini hakk,nda çok söylentiler vard,r. Pek çoau 1600 lü y,llarda ngiltere de ya6ayan Dr. Kondom ile ilgilidir. Kondom ancak 1800 lü y,llarda Avrupa da yayg,n olarak kullan,l,r hale gelmi6tir. Spermisit ajanlar,n ke6fi ve bu ajanlarla ilgili çal,6malar 1800 lü y,llar,n ba6lar,n rastlar lerde 90 dan fazla spermisit ilaç marketlerde pazarlanmaktayd, (10). Servikal kapak 1860 y,l,nda New York lu bir jinekolog olan E. B. Foote taraf,ndan geli6tirilmi6tir. Diyafram kullan,m, da bu döneme rastlamaktad,r. Tarihe RIA n,n ilk defa uzun seyahatlerde develerin gebe kalmamas, için kervan sürücüleri taraf,ndan develerin rahimlerine küçük ta6lar yerle6tirmek suretiyle kulland,a, bilinir lerde rahim için araçlar,n öncüleri küçük düame 6eklinde araçlard,, serviks aaz,n, tamamen kapl,yordu ve kanala uzanan ipleri vard, (11) y,l,nda Alman Hollveg taraf,ndan rahime yerle6tirilen bir peser doaum kontrolü amac, ile kullan,ld,. Bu peser kullan,c, taraf,ndan yerle6tiriliyordu ve korkunç boyutlarda enfeksiyona yol aç,yordu (12). 6

8 1930 y,l,nda Grafenberg gümü6, alt,n ve çelik kapl, yüzükler denedi (13) de Japonya da Oto bu yüzüklerin ortas,na destekleyici bir yap, koydu (14) larda polietilenden yap,lan araçlar geli6tirildi, bu araçlara X-,6,nlar, ile çekilen radyografilerde görülebilmesi için baryum sülfat emdirildi. Lazer Marguiles 1960 y,l,nda rahime yerle6tirilen ve orada tekrar 6ekil alan ilk plastik arac, geli6tirdi. Bu araç büyük olduau için kullan,c,lar,n fazla kanama ve kramp 6ikayetleri oluyordu, ayr,ca sert plastikten olan kuyruau peniste irritasyona neden oluyordu. DMPA gibi içinde yaln,zca progesteron bulunan enjektabl formlar 1950 li y,llarda endometriozis, endometrial kanser, dismenore, hirsutismus ve kanama düzensizliklerinin tedavisi için kullan,lmaya ba6land, larda ise doaum kontrol yöntemi olarak gündeme gelmi6tir (15) y,l,ndan beride ülkemizde ba6ar,yla uygulanmaktad,r. çinde östrojen ve progesteron komponenti bulunan Mesigyna 1960 lardan beri ara6t,r,lmakta olup, 1997 y,l,ndan beri de ülkemizde kullan,lmaktad,r. DMPA ve Mesigyna kullan,ma girmesinden sonra 1970 li y,llarda tek ince kuyruau olan Lippes Loop geli6tirildi. lk bilinen bak,rl, RIA Tantum- T dir (T- Cu 200). Ard,ndan 1982 y,l,nda Cu-T 380 A otuzu a6k,n ülkede kullan,m imkan, buldu. Bir y,l süre ile koruma saalayan ve yap,s,nda progesteron bulunan Progestasert isimli rahim içi araçlar da, bak,rl, rahim içi araçlarla ayn, dönemlerde geli6tirilmi6tir ve 1976 y,l,ndan beri kullan,m alan, bulmu6tur. DoAum kontrol haplar, son 40 y,l içinde pek çok ülkede yayg,n olarak kullan,l,r hale gelmi6tir lü y,llar,n ba6,nda Avustralya da nnsbruck Üniversitesi nde fizyoloji profesörü olarak çal,6an Ludwig Haberlandt aa,zdan verilen ovaryan özütlerin doaurganl,a, önlediaini bildirdi lerde Haberlandt, Otfried Otto Fellner hayvanlara steroid özütler verilerek doaurganl,a,n bask,land,a,n, belirttiler y,l,nda Haberlandt hormon replasman, ile doaurganl,a,n bask,lanabileceainden bahsediyordu. nfecundin isimli bir ilaç bu amaçla haz,rlanm,6t,, ancak 1932 de Haberladt,n erken ölümü nedeni ile kullan,ma giremedi, böylece doaum kontrol haplar,n,n kullan,m, ertelenmi6 oldu (16). DoAum kontrol haplar, ile ilk deneme 1956 y,l,nda Porto Rico da Edris Rica-Winey taraf,ndan yap,ld, (17). Dünyada ve ülkemizde kontraseptif yöntem kullan,m,nda son y,l içinde önemli bir art,6 ya6anmas,na raamen çocuk sahibi olmay, istemeyen bir çok çift, yetersiz hizmet ya da hizmetten memnun olmama, yöntem seçeneklerinin s,n,rl, olmas,, yan etkiler ve saal,k riskleri ile ilgili endi6eler gibi nedenlerle etkin kontraseptif yöntemlere ula6amamaktad,r (18). 7

9 ORAL KONTRASEPTFLER Ovulasyon inhibisyonu ile gebelik ve korpus luteum aras,ndaki ili6ki kurulmas, ilk olarak 1900 lerin ba6lar,nda ba6lar,nda gerçekle6mi6tir. Avusturya, Insbruk üniversitesinde fizyoloji profesörü olan Ludwing Haberlant ilk olarak oral olarak verilen over ekstrelerinin fertilitiyeyi engelleyebileceaini göstermi6tir. Daha sonra yap,lan çe6itli çal,6malarla ilerlemeler kaydedilmi6 ve 1970 lerin sonlar,nda bugünkü oral kontraseptiflerin ana prensipleri ortaya konmu6tur (19). Hormonal kontrasepsiyonda kullan,lan östrojen ve progesteron sinerjistik etki göstererek hipotalamo-hipofizer sistem üzerinden gonadatropin sekresyonunu inhibe ederler. Progestasyonel ajan LH, bask,lar, ayr,ca endometrium, servikal mukus ve tubal fonksiyon üzerine etki ile ovumun implantasyonunu güçle6tirir. Östrojenik ajan ise FSH sal,n,m,n, bask,lar ve progesteronun reseptör say,s,n, artt,rarak, progesteronun etkisini destekler. Bunlar,n sonucunda; ovarian folliküller olgunla6maz, çok az östradiol üretilir ve siklus ortas, LH ç,k,6, olmaz. Ovulasyon gerçekle6mez, korpus luteum olu6maz ve progesteron üretilemez (19). 1.Kombine Oral Kontraseptifler: DeAi6ik oranlarda östrojen ve progesteron içerirler. Östradiol en güçlü doaal östrojen ve ayn, zamanda overlerden salg,lanan esas östrojendir. Kontrsepsiyonda seks steroid sentezinde ana engel oral yoldan verildiklerinde inaktive olmalar,yd, de önemli bir ad,m olarak östradiolün 17.karbonuna bir etinil gurubunun eklenmesi ile oral olarak da aktif kalabildiai gösterildi. Etinil östradiol çok güçlü bir oral östrojendir ve bütün oral kontraseptiflerde bulunan iki östrojenden biridir. DiAer östrojen ise, etinil östrodiolün 3-metil esteri yani mestranoldür. Ancak daha sonra yap,lan hayvan deneylerinde mestranolün etinil östradiolden daha zay,f etkinliai olduau gösterilmi6tir. Bu nedenle günümüzdeki oral kontraseptifler etinil östradiol içermektedir. Oral kontraseptiflerin 30mcg (dü6ük doz)veya 50 mcg (normal doz) etinil östradiol içeren formülleri mevcuttur (19). Projestinler doaal progesteronun etkisini taklit eden fakat yap,sal olarak ondan farkl, olan sentetik bile6iklerdir. Yap,sal olarak testosterona benzer olan fakat 19. pozisyonunda bir karbonu eksik olan estran veya 19-nortestosteronlar ve yap,sal olarak progesterona benzeyen pregnan veya 17-asetoksi bile6ikleri olamak üzere iki ana s,n,f, vard,r. Estran bile6ikleri esas olarak oral kontraseptiflerde bulunan projestinken, pregnan bile6iklerinden 8

10 biri olan medroksiprogesteron asetat enjektabl preparatlarda bulunur. 19-nortestosteronlar: Norethindron, norethindrel, norethindron asetat, etinodiol diasetat, linestrenol, norgestrel, norgestimat, desogestrel, ve gestoden dir.levonorgestrel ise norgestrelin aktif izomeridir. Yeni projestinler olarak an,lan projestinler ; norgestimat, desogestrel, ve gestoden dir. Bunlar daha az metabolik ve androjenik yan etkileri ile daha çok tercih edilen projestinler olmu6lard,r. Drospirenon ise androjenik yan etkisi bulunmayan yeni bir projestindir. çerdikleri östrojen ve projestin komponentlerinin dozajlar, periodik olarak deai6en ürünler multifazik preparatlar olarak adland,r,l,r. Bifazik veya trifazik olabilirler. Siklus süresince sabit bir hormon düzeyi saalayanlar ise monofazik olarak adland,r,l,r (19). Yaln)z projestin içeren preparatlar: Dola6,ma geçen projestinler daha dü6ük miktarda olduaundan gonadotropinler sürekli olarak bask,lanmaz ve esas etki endometrium ve servikal mukus deai6ikliaine baal,d,r. Endometrium implantasyona uygunluaunu kaybeder, servikal mukus geçirgenliaini azal,r. (Mikronor, Norod, Microval, Microlut, Neogest, Femulen, Exluton) Hormonal mplantlar: Levonorgestrel (Norplant) salan subdermal implant uzun süreli etki ile LH zirve deaerlerini dü6ürür, ayr,ca endometriumun implantasyona uygunluaunu bozar, servikal mukusun geçirgenliaini azalt,r. Projestinler hücre çekirdeainde östrojen reseptör düzeylerini azalt,r ve doaal 17-V östradiolü metabolize eden 17- hidroksisteroid dehidrojenaz aktivesini uyararak östrojenin etkisini azalt,r. Enjekte edilen preparatlar: Uzun etkili hormon preparat, içerirler. çerdikleri hormon tipine göre yaln,z projestin içerenler veya kombine tipte olanlar vard,r. Kombine tipte olanlar yaln,z projestin içerenlere göre daha yenidir. Kombine tipte olanlar 5mg östradiol valerat ve 50mg norethindron asetat içerir, ayl,k uygulan,rlar. Yaln,z projestin içerenler ise medroksiprogesteron asetat (Provera) içerenler 3 ayda bir kez, norethindron enantat (Mesigna) içerenler ise 2 ayda bir kez uygulan,rlar. Bütün hormonal kontrasepsiyon yöntemleri içinde monofazik kombine oral kontraseptifler; k,sa etki süresi, kolay uygulanabilirliai, östrojen ve progesteron içerikleri ile doaal siklusu en iyi taklit eden preparatlar olarak infertil gurupta ovarian supresyon için en iyi seçenektirler. Monofazik kombine oral kontraseptifler;hipotalamo-hipofizer sistem üzerinden LH seviyesinde dü6ürür. KaraciAerden SHBP sentezini artt,rarak, serum serbest androjen düzeyini azalt,r (19). Oral Kontraseptiflerin Etkinli,i : %99.9 dur. Teorik olarak ba6ar,s,zl,k oran, 0 a yak,nd,r. Ancak olaaan kullan,m ba6ar,s,zl,k oran, % 0.1 iken tipik kullan,m ba6ar,s,zl,k oran, % 0.3 e yükselir. Ba6ar,s,zl,A, etkileyen faktörlerin ba6,nda kullan,c,lar,n motivasyonu ve haplar,n unutulmadan al,nmas, gelir (20). Bir hap unutulduysa; hat,rland,a, an al,nmal, ek korunmaya 9

11 gerek yoktur. ki hap unutulduysa; iki gün üst üste iki6er hap al,nmal,, ek bir korunmaya gerek olmamas,na raamen genel konsensus takip eden 7 gün boyunca ek bir kontrasepsiyon yöntemi kullan,lmal,d,r. Üç hap unutulduysa; hemen ba6ka bir yöntemle korunulmaya ba6lan,r, paket at,l,p hemen yenisine ba6lan,r (21). Olumlu yönleri(21, 22). kullan,m, kolay, çok etkili, ucuz koitusdan baa,ms,z adet az, k,sa ve düzenli olur. demir eksikliai anemisi riskini azalt,r. POS ve endometriozis semptomlar,n, azalt,r. dismenoreyi tedavi eder. aknelere iyi gelebilir. benign meme hastal,klar,n, azalt,r. benign over kisti olu6umunu azalt,r. romatoid artrit riskini azalt,r. ektopik gebelik riskini azalt,r. endometrium ve over ca riskini azalt,r. pelvik enfeksiyon riskini azalt,r. osteoporoz riskini azalt,r. b,rak,ld,a,nda fertilite k,sa sürede eski durumuna döner. yüksek dozlar,n uzun süre kullan,m,nda uterin leimyomlarda %31 azalma, fonksiyonel over kistlerinde % 49 azalma olur. etkileri ve yan etkileri çok iyi incelenmi6tir. Olumsuz Yönleri(21, 23). her gün hap al,m,n,n hat,rlanmas, baz, kad,nlarda kilo al,m, bazen ara kanamas, ve lekelenme baz, ilaçlarla (barbituratlar, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin ve baz, antibiyotiklerle) etkile6imi vard,r. çok nadiren, özellikle sigara içen kad,nlarda dola6,m bozukluklar,na neden olabilir kan bas,nc,n, yükseltebilir. clamidya enfeksiyonu riskini art,r,r. 10

12 Kontrendikasyonlar)(21, 24, 25). gebelik nedeni bilinmeyen vaginal kanama meme kanseri ve hikayesi tromboembolik yada serebro vasküler hastal,k ve hikayesi genital malignensi kalp hastal,a,, koroner t,kan,kl,k hikayesi ve predispozisyonu akut karaciaer hastal,a, Relatif kontrendikasyonlar) ; s,k, izlem gerektirenler(21, 24, 25). emzirenler 35 ya6 üstü sigara içenler migren yada epilepsi depresyon gebeliai s,ras,nda veya daha önce hap kullan,rken hepatit geçirenler 40 ya6 üstü diyabet, kardiyo-vasküler, serebro-vasküler hastal,k riski ta6,yanlar HT olanlar ( KB >140/90 ) büyük operasyon geçirenler ve 4 hafta içinde geçirecek olanlar uterin leiomyoma orak hücre hastal,a, safra kesesi hastal,a, Yan Etkiler bulant, memelerde hassasiyet adet kan,n,n azalmas, veya adetler aras, lekelenme ba6 aar,s, ba6 dönmesi kilo art,6, 11

13 2)Mini Haplar Yaln,z progestin içerirler ve ara vermeden her gün ayn, saatte al,n,rlar. Etki Mekanizmas) : Servikal mukusu kal,nla6t,r,r, %40-60 ovulasyonu engeller, tubal motiliteyi etkiler ve endometriumu incelterek implantasyonu engelleyerek gebeliai önler. Etkinlik : Emzirenlerde %98.5, emzirmeyenlerde %96. Ba6ar,s,zl,k ilk y,l % aras,ndad,r (21,26). Ba6ar,s,zl,k genç kad,nlarda %3.1 iken, 40 ya6 üstü %0.3 dür (21, 27). Kullan)m) : Adetin 1. günü ba6lan,p her gün ayn, saatte devaml, al,n,r, ilk 7 gün ek bir korunma yöntemi kullan,l,r. Kad,na son 7 gün adet görebileceai hat,rlat,lmal,d,r. Bununla birlikte adet görsün ya da görmesin, paketteki haplar bitince ara vermeden yeni bir pakete ba6lanmal,d,r. Kad,n bir hap almay, unuttuysa 3 saatten fazla geciktirdiyse, hat,rlar hat,rlamaz almal, ve 48 saat süreyle ek koruma yöntemi kullanmal,d,r. 2 yada daha fazla hap unutuldu ise, iki gün süre ile iki6er hap almal, ve daha sonra birer hap almaya devam etmelidir. Bu durumda bir hafta süre ile ek bir korunma yöntemi uygulanmal,d,r (21, 25). Endikasyonlar) : emzirme ileri ya6 ( 40 ya6 üzeri ) östrojenin kontrendike olduau kad,nlar Kontrendikasyonlar) : fonksiyonel over kisti ektopik gebelik öyküsü gebelik aktif karaciaer hastal,a, tan, konmam,6 vaginal kanama meme kanseri Yan etkileri : irregüler kanama fonksiyonel over hastal,a, akne 12

14 3) Postkoital Kontrasepsiyon Kondom y,rt,lmas,, diyafram,n yer deai6tirmesi, RAn,n dü6mesi, hap al,m,n,n unutulmas, veya cinsel tecavüz gibi durumlarda acil kontrasepsiyon gerekir. Postkoital haplar: Korunmas,z coitusu izleyen ilk 72 saat içinde (Ethynyl Estradiol 50mcg + Norgesterol 1mg içeren) KOK den 2 adet al,n,p 12 saat sonra dozun tekrar, 6eklindedir. (A6,r, bulant, yapabilir) Postkoital RA uygulamas): Korunmas,z coitusun olduau siklusta ovulasyonu izleyen 5-7 gün içerisinde RA uygulanmas, gebeliai engellemede çok etkilidir.ancak pratik deaildir. RU-486: Korunmas,z coitusu izleyen ilk 72 saat içinde 600 mg RU-486 n,n tek doz kullan,m, etkili kontrasepsiyon saalar. Henüz yayg,n deaildir. 4) Yaln)z Progestin çeren Enjekte Edilen Kontraseptifler Depo medroksi progesteron asetat (DMPA); 3 ayda bir 150mg im. uygulan,r. Ülkemizde ruhsatl,d,r. Noretisteron enantat (NET-EN); 2 ayda bir 200mg im. uygulan,r. Etki mekanizmas) ; servikste sperm penetrasyonunu ve implantasyonu kal,n bir mukus tabakas, olu6turarak engeller. Endometriumun progesteron etkisi ile inaktif ve atrofik hale gelmesi implantasyona uygunsuz bir zemin olu6turur. Dola6,mdaki progesteron miktar, yüksek olmas, ovulasyon öncesi LH yükselmesini etkin olarak engeller ve ovulasyon olmas, muhtemel deaildir, bu neden ile DMPA uygulanan kad,nlarda ovulasyon nadirdir (21). Etkinlik : Enjektabl progestinler etkin kontraseptif yöntemlerdir.etkinlikleri cerrahi sterilizasyondaki gibidi r(28). Ba6ar,s,zl,k %0.1 den dü6üktür. Kullan)m) : Efektif kontrasepsiyon saalanmas, için ilk enjeksiyon adet kanamas,n,n ilk 5 günü içinde yap,lmal,d,r. Bu dönemde yap,lmam,6 ise 2 hafta süre ile ek korunma yöntemi kullan,lmal,d,r. Bir sonraki enjeksiyon DMPA kullan,m, için 3 ay, Noretisterat ta ise 2 ay sonrad,r. DoAum sonras, kad,n emziriyorsa ilk enjeksiyon 6. hafta sonunda yap,lmal,d,r, emzirmiyorsa ilk enjeksiyon doaumdan 3-4 hafta sonra yap,labilir. Dü6ükten hemen sonra yada ilk 7 gün içinde enjeksiyon yap,labilir. Gebelik isteai ile yöntemi b,rakan kad,nlardaki 13

15 gebe kalma h,zlar,, yöntem kullanmayan kad,nlarla ayn, s,n,rlardad,r (29). Gebe kal,nmas, için geçen süre yakla6,k 9 ayd,r. Bu süre yöntem kullanma süresi ile ili6kili deaildir. Son enjeksiyondan sonra 12 aydan fazla devam eden adet rötar, normal deaildir ve ara6t,r,lmas, gerekir. lk enjeksiyonun zamanlamas, çok önemlidir. Zamanlama hatas, nedeni ile gebelik olu6tuau zaman intra uterin geli6me geriliaine baal, olarak yenidoaan ve infant ölümlerinde art,6 gözlenmi6tir. Endikasyonlar) : sigara içen kad,nlar obezler emzirme demir eksikliai anemisi jinekolojik obstetrik durumlar(preeklampsia öyküsü, ektopik gebelik öyküsü, uterus fibroidleri, endometrium over Ca, gestasyonel trofoblastik hastal,k, servikal ektropiyon) bening meme hastal,klar, konjenital kalp hastal,a,, tromboembolik hastal,k geçirmi6 kad,nlar safra kesesi hastal,klar, tiroid hastal,a, thalasemia yada orak hücreli anemi epilepsi schistosomiasis, tüberküloz, s,tma gibi enfeksiyon hastal,klar, diaer yöntemlere uyum zorluau olan kad,nlar ( örneain mental retarde hastalar ) Olumlu yönleri : DMPA cinsel ili6kiden baa,ms,z ve uyumun kolay olduau bir yöntemdir. Östrojen etkisi olmad,a,ndan, konjenital kalp hastal,a,, orak hücre anemisi, tromboembolik hastal,k geçirmi6 kad,nlar ve 30 ya6 üzeri sigara içen kad,nlarda kullan,labilir. Emziren annelerde sütün miktar,n, artt,rabilir, anne sütüne çok az miktarda geçer ve bebeain geli6imini etkilemez (30,31). 14

16 DMPA endometrium ve over kanseri riskini azalt,r (32). Menstrüel kanama miktar,n, azaltt,a, için anemi insidans,n, da azalt,r. PID, endometriozis ve ektopik gebelikleri önler. Yan etkiler : Düzensiz kanama Memelerde hassasiyet Kilo art,6, Depresyon Düzensiz kanama oran, ilk y,l içinde %30, sonraki y,llarda %10 dur. Enjeksiyonlar,n arka arkaya uygulanmas, ile pek çok kad,n tamamen amenoreye girer. laç vücuttan son enjeksiyondan ancak 6-8 ay sonra temizlendiainden önemli ölçüde aa,rl,k art,6, ve depresyon, ancak bu süre sonunda düzelebilir. Dünya SaAl,k Örgütü taraf,,ndan geli6mekte olan 3 ülkede, 9 y,l, kad,nlar üzerinde, hastanelerde ve olgu kontrollü yap,lan bir çal,6mada, kullan,m,n ilk 4 y,l,nda meme anseri geli6imi aç,s,ndan hafif risk art,6, gösterilmi6se de risk art,6, kullan,m süresi ile rant,l, deaildir (WHO,1991). Bu günkü görü6; DMPA n,n meme kanseri aç,s,ndan risk art,6, yaratsa bile, bu risk oran,n,n son derece dü6ük olduaudur. Genel kan,, DMPA n,n uzun süreli kullan,m,n,n risk art,6, yaratmad,a, 6eklindedir (21). 5) Kombine Enjekte Edilen Kontraseptifler Östrojen ve progesteronu birlikte içeren preparatlard,r. Estradiol valerate 5mg + Noretisteron enantat 50mg; 4 haftada bir im.uygulan,r. DMPA 25mg + Estradiol Cypionat 5mg ; 4 haftada bir im. uygulan,r. Etki mekanizmas) : Uygulama s,ras,nda ovulasyonun supresyonu, enjeksiyon yap,lan ilk 15 gün içinde plazma östradiol düzeyi dü6ü6üne baal, hipoöstrojenemik ortam yarat,lmas, iledir. Uygulama yolu farkl, olmas,na kar6,n, içerik olarak KOK lara benzer. Tedavi kesildikten sonra folikül aktivitesi 28 gün içinde geri döner. Tedaviden sonraki ikinci siklusta ovulasyon tamamen normal görünmektedir. Etkinlik : Ba6ar,s,zl,k oran, % aras,ndad,r (21, 25). Uygulamas, kolay bir yöntemdir ve son derece etkilidir. Kullan,c,n,n bir sonraki ianeyi yapt,rmak d,6,nda ak,lda tutmas, gereken hiçbir 6ey yoktur. 15

17 Olumlu yönleri : Pelvik enfeksiyon ve over kanserine kar6, koruyucu etkisi vard,r. Ektopik gebelik ve demir eksikliai anemisini önler. B,rak,ld,A, zaman doaurganl,g, geri döner. DoAal östrojen içerdiai için lipid metabolizmas,na ve kardiovasküler sistem üzerine olumlu etkileri vard,r. AA,zdan al,nmad,a, için KOK larda s,k kar6,la6,lan bulant,, kusma yak,nmalar, enderdir. KaraciAer fonksiyonlar,n, olumsuz etkilemediai için KOK kullan,m, esnas,nda yada gebelikte sar,l,k geçirenlerde kullan,labilir. Yan etkiler: kanama düzensizlikleri ba6 aar,s,, ba6 dönmesi halsizlik memelerde gerginlik ve aar, kilo art,6, Kullan)m): Kombine enjekte kontraseptifleri tercih eden kad,nlarda yöntemi ilk uygulama; adet gören kad,nlarda adetin ilk 7 günü içinde olmal,d,r. DoAum sonras, önemde eaer kad,n emziriyorsa, doaum sonras, 6 aydan sonra, emzirmiyorsa doaum sonras, 3-4. haftada uygulanabilir. Dü6ük sonras, hemen ya da ilk 7 gün içinde ilk ejeksiyon yap,lmal,d,r. Sonraki enjeksiyon kanaman,n durumuna bak,lmaks,z,n ilkenjeksiyondan 30 gün sonra uygulanmal,d,r. kinci ve daha sonraki enjeksiyonlar daha nceden saptanan enjeksiyon tarihinden 3 gün önce ya da 3 gün sonra yap,labilir.enjeksiyondan sonra kullan,c,ya bir sonraki enjeksiyon tarihi mutlaka hat,rlat,lmal,d,r (25). 6) Deri Alt) mplantlar) Sentetik bir hormon olan Levonorgestrol içeren 6 adet ince ve esnek silastik kapsülden olusur, üstkolun iç yüzüne derialt,na, adetin ilk 7 gününde yerle6tirilir. Etkinlik : %99 civar,ndad,r, koruyuculuau 5 y,l sürer (21). Etki mekanizmas): Sadece progestin içeren kontraseptifler gibidir. Levanorgestrel ovulasyon için gerekli olan LH sal,n,m,n, inhibe eder. Sikluslar,n %50 sinde ovulasyon inhibisyonu, servikal müküsün kal,nla6mas,, endometrial supresyon ile kontraseptif etkiyi olu6turur (21, 33, 34). 16

18 Norplant mevcut kontraseptiflerin en etkililerinden biridir. Güvenli, kullan,m, kolay bir yöntemdir. Ç,kar,ld,ktan sonra doaurganl,k h,zla geri döner. Emziren kad,nlar için çok iyi bir seçimdir.norplant yerle6tirilmesi için eaitilmi6 personel gerekir. Kad,n kendi kendine yönteme ba6layamaz ve sonland,ramaz. Deri alt,nda fark edilir, bu baz, kad,nlar ve e6leri için istenmeyen bir etkidir. Kullan,c,larda 2 y,l boyunca devam edebilecek olan adet düzensizlikleri olabilir (35). Yan etkiler: Düzensiz kanamalar Ba6 aar,s, Kilo deai6iklikleri Depresyon, anksiyete,sinirlilik Akne Saç dökülmesi ve/veya hirsutizm Bulant, Ba6dönmesi Memelerde duyarl,l,k Vajinal sekresyon art,6, 7) Hormon çeren RA'lar Progestasert : Gövdesinde 38mg progesteron içerir ve 1 y,l etkinliai vard,r. Servikal mukusu kal,nla6t,r,r ve spermlerin rahime geçmesine engel olurlar. Progestasertin ektopik gebeliae kar6, etkinliai son derece azd,r (21). L Ng-20 RA : 52mg Levonorgestrel içerirler ve 5 y,l etkili olan sistemlerdir. K,smen yumurtal,klarda folikül geli6imini ve ovulasyonu da engelleyebilirler, ayr,ca yabanc, cisim reaksiyonu olu6tururlar(21). EtkinliAi oldukça yüksektir, amenore s,k rastlanan yan etkidir. iddetli idiopatik menoraji 6ikayeti olan kad,nlarda tedavi amaçl, uygulanabilir ve kanamalar, azaltarak demir eksikliai anemisini önleyebilir. Ülkemizde Mirena ticari ismi ile kullan,ma sunulmu6tur. 8) Vaginal Halkalar (RNG) Halkalar vaginaya yerle6tirilerek, sal,nan hormonun özelliaine ve miktar,na baal, olarak kontraseptif etkinlik saalan,r.çoaunun 50-60mm d,6 çapa ve 7,5-9,5mm kal,nl,aa sahip 17

19 çok say,da ve 6ekilde halka yap,lm,6t,r. Diafram,n aksine, halkalar,n yerle6im aç,s,ndan sorunu yoktur, yaln,zca konfor ve at,lma olas,l,a, aç,s,ndan büyüklük önemlidir. Ana ko6ul halkan,n d,6 kenar,n,n vajen duvar,yla temas halinde olmas,d,r. Halkalar silastik yap,dad,r.2 deai6ik tip halka geli6tirilmi6tir. Birincisi h,z,nda estradiol ve mgr/gün h,z,nda levonorgestrelin sal,nd,a, estrajen ve progestajen içeren kar,6,k tiptir. Bu halkalar özellikle 3 hafta içerde, 1 hafta d,6ar,da tutulduklar,ndan ovulasyon düzenini olu6turmaya yöneliktirler. kinci tip genellikle 20mgr/gün levonorgestrelin sal,nd,a, yaln,zca progestajen içeren tiptir. Bu halkalar sürekli kullan,larak ve ovulasyon inhibisyonu yapmayacak 6ekilde dizayn edilmi6lerdir ve kullananlar,n %50 sinde ovulasyon olmu6tur. Antifertilite etkilerini dü6ük doz progestajen etkisiyle saalarlar (21). RAHM Ç ARAÇLAR Rahim içi araçlar, dünyada en yayg,n olarak kullan,lan geri dönü6ümlü, uzun süre etkili doaum kontrol yöntemidir (36, 37). Sadece Çin de 60 milyon kad,n bu yöntemi kullanmaktad,r. lk olarak 1909 da Richter taraf,ndan uygulanan RIA, ipek böceai baa,rsaa,ndan yap,lm,6 halka 6eklinde bir araçt,(38). Günümüzde dünya çap,nda kullan,lan üç tip RIA vard,r; 1. Katk,s,z (inert) RIA lar 2. Bak,rl, RIA lar 3. Hormonlu RIA la; gövdede progesteron içeren progestasert, Levonorgesterol içeren Levo Nova, Mirena RIA lar,n nas,l etki gösterdiai tam olarak bilinmemektedir. Sperm, ovum fertilizasyon, implantasyon ve endometrium üzerine çe6itli etkileri olduau dü6ünülmektedir (38). Endometrium da atipik inflamasyona yol açarlar. Endometrial s,v,, mukoza ve daha az ölçüde stroma ile miyometriumda lokositler birikir. Lokositlerin fertilize ovuma zararl, bir ortam yaratt,klar, öne sürülmü6tür (36). Bu arada bak,r,n,östrojenin endometrium üzerindeki etkilerini engellediai dü6ünülmektedir. RIA lar lokal olarak prostaglandin yap,m,n, artt,rarak tubalarda motilite art,6,na yol açar ve ayr,ca implantasyonu engeller (38). 18

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ Özlem ÇİFTÇİ ÖZTÜRK DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir.

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AİLE PLANLAMASI AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AP nin AMAÇLARI NELERDİR? * Çiftlere gebeliği önleyici yöntemler

Detaylı

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak.

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. RAHİM İÇİ ARAÇLAR AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Oturumun sonunda, katılımcılar, 1. RİA çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli, 2.

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME

ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME T.C. PAMUKKALE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES NÖROLOJ ANABLM DALI ERKEN EVRELERDE PARKNSON HASTALIINDA PRAMPEKSOL TEDAVSNN DENGE BOZUKLUU VE DÜME RSKNE ETKS: KLNK VE POSTÜROGRAFK DEERLENDRME UZMANLIK TEZ DR. SBEL

Detaylı

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES

ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN NCELENMES T. C. SA-LIK BAKANLI-I //L ETFAL E-TM VE ARA/TIRMA HASTANES BYOKMYA VE KLNK BYOKMYA LABORATUVARI /EF:Uzm. Dr. NEZAKET EREN ESANSYEL HPERTANSYONDA TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor ) DÜZEYLERNN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Çocuk arzular n gerçekle tirmeye çal an ünitemize ho geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imdiye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ REHBER

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER 6. BASIM / ANKARA - 2008 DANIŞMANLIK Danışmanlık verildikten sonra bu sayfaya

Detaylı

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin Teƒekkür Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne inin (Österreichische Gesellschaft für

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ AĠLE PLANLAMASI 761CBG020 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde (ler): Hormon içeren 26 adet ve hormon içermeyen 2 adet film kaplı tablet, aşağıdaki

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz.

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz. ÛSTENEN BEBEK GELMÛYORSA IVF - ÍANSLARLA DOLU BÛR YOL Beklenen Bebek Ekibinize Ho Geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imidye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize geldiniz. Beklenen

Detaylı