Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "

Transkript

1 <HúLO\XUW0DODW\D0HUNH]LQGHNL<Dú*UXEX(YOL.DGÕQODUÕQ%D]Õ 'HPRJUDILNg]HOOLNOHULYH'R XUJDQOÕ Õ(WNLOH\HQ)DNW UOHU Dr. Erkan Pehlivan 1, Dr. Metin F. Genç 2 'U * OVHQ * QHú 2 %X odoõúpd 0DODW\D LOL <HúLO\XUW LOoH PHUNH]LQGH \DúD\DQ \Dú JUXEXQGDNL HYOL NDGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHULQL VDSWDPDN DPDFÕ\OD \DSÕOPÕúWÕU %X DPDoOD HYOL NDGÕQOD HYOHULQGH \ ]\ ]H J U ú OHUHN DQNHW X\JXODQPÕúWÕU.DGÕQODUÕQ X RNXU\D]DU GH LONHQ VÕ RNXU\D]DU L LONRNXO PH]XQX L LVH RUWDRNXO YH ]HUL H LWLPH VDKLSWLU %X GH HUOHU 7 UNL\H 1 IXV YH 6D OÕN $UDúWÕUPDVÕ 716$ GH HUOHULQH \DNÕQGÕU +DQH KDONÕ E \ NO NLúLGLU 716$ GH NLúL $LOHOHULQ X ohnlughn VÕ JHQLú DLOH ROXS GL HU DLOH WLSL LVH GLU.DGÕQODUÕQ VL NRFDVÕ\OD ELULQFL GHUHFHGHQ DNUDEDGÕU øon HYOHQPH \DúÕ LON GR XP \DúÕ GLU *HEHOLN VD\ÕVÕ FDQOÕ GR XP VD\ÕVÕ LVWHPVL] G ú N VD\ÕVÕ LVWHPOL G ú N VD\ÕVÕ O GR XP VD\ÕVÕ GLU ønlqfl GR XP LOH LON GR XP DUDVÕ V UH ± \ÕOGÕU %X odoõúpdgd ³G UW YH GDKD ID]OD GR XP \DSPÕú ROPDN \ NVHN GR XUJDQOÕN NULWHUL RODUDN NDEXO HGLOHUHN EX ED ÕPOÕ GH LúNHQL HWNLOH\HELOHFHN ED]Õ ED ÕPVÕ] GH LúNHQOHU EDFNZDUG ORMLVWLN UHJUHV\RQ DQDOL]L LOH LQFHOHQPLúWLU 6RQXoWD \ NVHN GR XUJDQOÕ Õ \DúD\DQ orfxn VD\ÕVÕQÕQ QHJDWLI LON JHEHOLN \DúÕQÕQ QLQ DOWÕQGD ROPDVÕ LOH UHQLP G ]H\LQLQ LONRNXO YH DOWÕ ROPDVÕQÕQ LVH SR]LWLI \ QGH HWNLOHGL L J U OP úw U >7XUJXW g]do 7ÕS 0HUNH]L Anahtar Kelimeler: 'R XUJDQOÕN NDGÕQ VD OÕ Õ GHPRJUDIL Some demographic characteristics of married women aged and influencing factors to IHUWLOLW\ LQ <HúLO\XUW FHQWHU WRZQ RI 0DODW\D SURYLQFH This cross-sectional study was performed to determine some demographic characteristic of married ZRPHQ DJHG LQ <HúLO\XUW WRZQ FHQWHU RI 0DODW\D 3URYLQFH 7KHUHIRUH D TXHVWLQQDLUH ZDV DGPLQLVWHUHG under supervision to 810 married women in their houses. 20.5% of married women was illiterated and 6% of them was literated, 58% of married women graduated from primary school and also 15.5% women have secondary school or more education. These data are similar to the 1993 Turkish Population and Health Survey (TPHS) figures. Household size was 5.1±1.8 person (it was 4.5 at TPHS). The percentage of nuclear families is 68.5%, 26% is large families and 5.5% is the other forms of family type. The first degree consanquineous marriage of married women is 17.2% with their husband. The first marriage age is 19.1±3.1. Number of pregnancies is 3.6±2.5 and number of live births of married women is 2.7±1.8. Number of induced abortions and spontaneous abortions are both 0.3±1.8 and the interval between first and second births was found as 2.7± 1.8 years. In this study, some independent variables could influence to the dependent variable of which four and more births by accepting as a criteria of over fertility have been examined with the method of backward logistic regression analysis. As the independent factors, number of living children in a negative way, beeing of first marriage age under 20 year, and beeing educational status primary school and the less in a possitive way were determined the influencing factors to over fertility. [Journal of Turgut Özal Medical Center 1998;5(1):11-17] Key Word: Fertility, women health, demography 1 2 øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL +DON 6D OÕ Õ $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D 6D OÕN 0 G UO $QDdRFXN 6D OÕ Õ $LOH 3ODQODPDVÕ ùxehvl 0DODW\D Journal of Turgut Özal Medical Center 5(1):

2 \Dú JUXEX HYOL NDGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL E. Pehlivan ve ark. Aile, toplumun en temel ve belirleyici birimidir. 'H LúLN VRV\DO N OW UHO YH HNRQRPLN QHGHQOHUOH DNUDED HYOLOLNOHULQLQ \D\JÕQ ROGX X JHoPLú \ÕOODUGDQ J Q P ]H GR UX JHOLQGL LQGH DNUDED HYOLOLNOHULQLQ RUDQÕ GD JLGHUHN D]DOPDNWDGÕU.HQWOHúPH NDGÕQÕQ VRV\DO VWDW V Q Q GH LúPHVL HNRQRPLN J oo NOHU JLEL QHGHQOHUOH GR XUJDQOÕN GD JHQHO RODUDN D]DOPDNWD ROXS WRSOXPVDO GH LúLPLQ DLOH WLSLQH HWNLVL NHQGLVLQL DQQH EDED YH orfxnodugdq ROXúDQ ohnlughn DLOHOHULQ RUDQÕQGD DUWÕú ELoLPLQGH J VWHUPHNWHGLU %XQODUÕQ VRQXFX LVH RUWDODPD KDQH E \ NO QGH D]DOPDGÕU $LOH SODQODPDVÕQÕQ \D\JÕQODúPDVÕ EHEHN YH orfxn O POHULQLQ D]DOPDVÕ RUWDODPD PU Q X]DPDVÕ WRSOXPXQ Q IXV \DSÕVÕQÕ GH LúWLUPHNWH \DúOÕ Q IXV RUDQÕ JLGHUHN \ NVHOPHNWHGLU 7RSOXPODUÕQ YH ONHOHULQ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL GH GH LúLN ROXS $%' GH ELU NDGÕQ KD\DWÕ ER\XQFD LNLGHQ D] GR XP \DSDUNHQ RUWDODPD \DúDP V UHVL \ÕOGÕU.HQ\D GD LVH NDGÕQODU LoLQ RUWDODPD P U \ÕO ROXS ELU NDGÕQ KD\DWÕ ER\XQFD RUWDODPD VHNL] orfxn GR XUPDNWDGÕU honhohu DUDVÕ IDUNOÕOÕNODU NHQGLVLQL nüfusun ikiye katlanma süresinde de göstermekte ROXS JHOLúPLú ONHOHUGH HQ G ú N G ]H\GHGLU +DWWD ED]Õ JHOLúPLú ONHOHUGH GR XUJDQOÕ ÕQ WHúYLN HGLOPHVLQH NDUúÕQ \LQH GH HNVL Q IXV DUWÕú KÕ]ODUÕQD rastlanabilmektedir. < NVHN GR XUJDQOÕ ÕQ NRQWURO JHEHOLNOHULQ QOHQPHVL YH\D VRQODQGÕUÕOPDVÕ LOH RODELOLU ønlqflvl ELU DLOH SODQODPDVÕ \ QWHPL ROPDPDNOD ELUOLNWH ülkemiz dahil pek çok toplumda gebelikler medikal YH\D JHOHQHNVHO \ QWHPOHUOH VRQODQGÕUÕODELOPHNWHGLU *HEHOL LQ VRQODQGÕUÕOPDVÕ KXNXNVDO ER\XWX GD olan bir konu olup, kimi ülkelerde yasal izin varken NLPL ONHOHUGH GH \DVD GÕúÕGÕU $QFDN N UHWDMÕQ \DVD GÕúÕ ROGX X ONHOHUGH ]HOOLNOH LONHO YH VDNÕQFDOÕ \ QWHPOHULQ GH NXOODQÕODELOGL L YH EX GXUXPXQ NDGÕQ VD OÕ ÕQÕ ROXPVX] HWNLOHGL L GH ELOLQPHNWHGLU %X JHUoHNWHQ \ROD oõnõodudn \ÕOÕQGD oõnduõodq \HQL 1 IXV 3ODQODPDVÕ +DNNÕQGD.DQXQ LOH 7 UNL\H GH EHOOL NRúXOODU DOWÕQGD JHEHOL LQ VRQODQGÕUÕOPDVÕ LúOHPL \DVDO KDOH JHWLULOPLúWLU $QFDN N UWDMÕQ \DVDO ER\XWX \DQÕQGD GLQVHO YH GL HU WRSOXPVDO ER\XWODUÕ GD önemlidir. Kayseri AÇS-AP Merkezi ne kürtaj \DSWÕUPDN ]HUH EDúYXUDQ NDGÕQODUÕQ VLQLQ N UWDMÕQ J QDK ROGX XQX LIDGH HWPLú ROPDODUÕQD NDUúÕQ EX NDGÕQODUÕQ JHoPLúWH LQLQ o YH GDKD ID]OD VD\ÕGD N UWDM \DSWÕUPÕú ROPDODUÕ NDGÕQODUÕQ X\JXODPDODUÕQÕQ GLQL LQDQoODUGDQ ED ÕPVÕ] RODELOGL LQL YXUJXOD\DQ odusõfõ ELU UQHNWLU.DGÕQODUÕQ GR XUJDQOÕN GDYUDQÕúODUÕ SHN orn IDNW UGHQ HWNLOHQPHNWHGLU <Dú \HUOHúLP \HULQLQ NHQW PHUNH]L JHFHNRQGX \D GD NÕU ROXúX GR XEDWÕ IDUNÕ \ NVHN orfxn O PO O UHQLP G ]H\L EX HWPHQOHUGHQ ED]ÕODUÕGÕU %X odoõúpd <HúLO\XUW E OJHVLQGHNL \Dú JUXEXQGDNL HYOL NDGÕQODUÕQ DLOH \DSÕODUÕ NRFD\OD DNUDEDOÕN GXUXPX LGHDO orfxn VD\ÕVÕ GR XUJDQOÕN \N OHUL JHEHOLN YH orfxn FLQVL\HW WHUFLKOHUL JLEL ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHULQL VDSWDPDN DPDFÕ\OD \DSÕOPÕúWÕU GEREÇ VE YÖNTEM %X DUDúWÕUPD \ÕOÕ (\O O YH (NLP D\ODUÕQGD øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL QLQ X\JXODPD YH H LWLP E OJHVL RODQ <HúLO\XUW LOoHVL PHUNH]LQGH \ U W OP úw U <HúLO\XUW 6D OÕN 2FD Õ ND\ÕWODUÕ HVDV DOÕQDUDN UQHNOHP DOÕQPDNVÕ]ÕQ \Dú HYOL NDGÕQODUÕQ W P \OH NLúL \ ]\ ]H DQNHW X\JXODQPDVÕ KHGHIOHQPLú ROXS DUDúWÕUPD NDSVDPÕQD JLUHQ GR XUJDQ od GDNL HYOL NDGÕQODUÕQ XQD XODúÕODELOPLúWLU DUDúWÕUPD\D NDWÕOPD RUDQÕ $QNHWOHU VDKDGD DUDúWÕUPDFÕODU YH +DON 6D OÕ Õ LQWHUQOHUL WDUDIÕQGDQ \ ]\ ]H J U úph \ QWHPL\OH X\JXODQPÕú YHUL JLULúL YH DQDOL]OHU 6366 LVWDWLVWLN SDNHW SURJUDPÕQGD \DSÕOPÕú ED]Õ QHPOLOLN WHVWOHUL LoLQ 0LFURVWDW SURJUDPÕQGDQ GD \DUDUODQÕOPÕúWÕU %X odoõúpdgd DULWPHWLN RUWDODPDODU VWDQGDUW VDSPD LOH ELUOLNWH J VWHULOPLúWLU BULGULAR $UDúWÕUPD\D NDWÕODQODUÕQ \Dú RUWDODPDVÕ ROXS PHGLDQ \DúÕQ LVH ROGX X VDSWDQPÕúWÕU $UDúWÕUPD NDSVDPÕQD JLUHQ NDGÕQODUÕQ X KDOHQ KHUKDQJL ELU DLOH SODQODPDVÕ \ QWHPL\OH korunmakta iken; 281 i (%34.7) ise yöntem NXOODQPDPDNWDGÕUODU $UDúWÕPD NDSVDPÕQD JLUHQ NDGÕQODUÕQ \Dú JUXSODUÕQD J UH UHQLP GXUXPODUÕ 7DEOR GH 7DEOR GH J U OG ]HUH NDGÕQODUÕQ L RNXU\D]DU GH LO VÕ RNXU\D]DU L LONRNXO mezunu, % 15.5 u ise orta ve üzeri okul mezunudur. *HQHO RODUDN \Dú DUWWÕNoD UHQLP G ]H\L GH D]DOPDNWDGÕU 12 7XUJXWg]DO 7ÕS0HUNH]L'HUJLVL

3 Pehlivan E, et al. Some demographic characteristics of married women aged 2UWDODPD KDQH E \ NO NLúLGLU $LOHOHULQ X ohnlughn VÕ JHQLú DLOH ROXS GL HU DLOH WLSL LVH GXU g UHQLP G ]H\LQH J UH DLOH WLSLQLQ GH LúLS GH LúPHGL L DQDOL] HGLOPLú YH VRQXoODU 7DEOR GH 7DEOR GH J U OG ]HUH RNXU\D]DU ROPD\DQ JUXEXQ VL RUWD YH ]HUL UHQLPOLOHULQ LVH Õ ohnlughn DLOH\H VDKLSWLU g UHQLP G ]H\OHUL DUDVÕQGDNL IDUNÕ RNXU\D]DU ROPD\DQODU \DUDWPDNWD ROXS EX UHQLP G ]H\L DWÕOGÕ ÕQGD UHQLP G ]H\OHUL DUDVÕQGD DQODPOÕ IDUN EXOXQPDPÕúWÕU S! <Dú JUXSODUÕQD J UH DLOH WLSOHUL DUDVÕQGD IDUN ROXS ROPDGÕ Õ DQDOL] HGLOPLú YH VRQXoODU 7DEOR GH dhnlughn DLOH RUDQÕQÕQ RNXU\D]DU ROPD\DQODUGD YH \Dú VW NDGÕQODUGD \ NVHN ROGX X 7DEOR YH GH J U OPHNWH ROXS 7DEOR GH GH J U OG JLEL RNXU\D]DU ROPD\DQODUÕQ E \ N NÕVPÕ LOHUL \DúWDGÕU.DGÕQODUÕQ Q Q DUDúWÕUPD HVQDVÕQGDNL evlilikleri ilk evlilikleri iken, % 1.7 sinin ise ikinci HYOLOL L\GL.DGÕQODUÕQ X NRFDVÕ\OD ELULQFL Tablo 1 $UDúWÕPD NDSVDPÕQD JLUHQ NDGÕQODUÕQ \Dú JUXSODUÕQD J UH UHQLP GXUXPODUÕ <HúLO\XUW 0DODW\D g UHQLP GXUXPX 2NXU\D]DU GH LO Okuryazar øonrnxo PH] Orta ve üzeri Toplam <Dú JUXEX 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %** Toplam DWÕU \ ]GHVL ** Kolon yüzdesi Tablo 2 g UHQLP G ]H\LQH J UH DLOH WLSOHUL <HúLO\XUW 0DODW\D Çekirdek aile *HQLú DLOH 'L HU Toplam g UHQLP G ]H\L 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %** 2NXU\D]DU GH LO Okuryazar øonrnxo PH]XQX Orta ve üzeri Toplam p<0.01 SD=6 x 2 =17.49 VDWÕU \ ]GHVi **kolon yüzdesi p>0.05 SD=4 x 2 ELULQFL VDWÕU DWÕOGÕ Tablo 3 <Dú JUXSODUÕQD J UH DLOH WLSOHUL <HúLO\XUW 0DODW\D Çekirdek aile *HQLú DLOH 'L HU Toplam <Dú JUXSODUÕ 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %** Toplam p<0.001 SD=4 x 2 =86.40 VDWÕU \ ]GHVL **kolon yüzdesi p>0.05 SD=2 x 2 ELULQFL VDWÕU DWÕOGÕ Tablo 4 g UHQLP GXUXPXQD J UH NRFD\OD DNUDEDOÕN GXUXPX <HúLO\XUW 0DODW\D Birinci derece Uzak akraba $NUDEDOÕN \RN Toplam g UHQLP G ]H\L 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %* 6D\Õ %** 2NXU\D]DU GH LO Okuryazar øonrnxo PH]XQX Orta ve üzeri Toplam p<0.001 SD=6 x 2 =31.19 VDWÕU \ ]GHVL **kolon yüzdesi p<0.05 SD=4 x 2 RNXU\D]DU GH LO VDWÕUÕ DWÕOGÕ p>0.05 SD=2 x 2 RNXU\D]DU VDWÕUÕ DWÕOGÕ Journal of Turgut Özal Medical Center 5(1):

4 \Dú JUXEX HYOL NDGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL E. Pehlivan ve ark. GHUHFHGHQ DNUDED LNHQ ELULQFL GHUHFH GÕúÕQGD DNUDEDOÕN RUDQÕQGD ROXS NDGÕQODUÕQ VLQLQ NRFDVÕ\OD KHUKDQJL ELU DNUDEDOÕ Õ \RNWXU LNLQFL HYOLOL LQL \DSPÕú RODQODUÕQ LNLQFL HYOLOLNOHUL J ] Q QGH EXOXQGXUXOPXúWXU g UHQLP GXUXPXQD J UH NRFD\OD DNUDEDOÕN GXUXPX 7DEOR GH 7DEOR GH J U OG ]HUH UHQLP G ]H\L \ NVHOGLNoH DNUDED HYOLOL L RUDQÕ G úphnwhglu <DSÕODQ DQDOL]GH LONRNXO PH]XQODUÕ LOH RUWD RNXO YH ]HUL RNXO PH]XQODUÕ DUDVÕQGD DNUDED HYOLOL L \ Q QGHQ IDUN EXOXQPDPÕúWÕU S! $UDúWÕUPD\D NDWÕODQ NDGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL 7DEOR GH YHULOPLúWLU.DGÕQODUÕQ LQLQ KLo or XO GR XPX \RNNHQ VLQLQ ELUHU LNL] GR XPX ELU NDGÕQÕQ LNL NH] LNL] GR XPX LNL NDGÕQÕQ LVH ELUHU NH] o ] GR XPX ROPXúWXU ønlqfl GR XP LOH LON GR XP DUDVÕ V UH RUWDODPD \ÕO o QF GR XP LOH LNLQFL GR XP DUDVÕ V UH LVH RUWDODPD \ÕOGÕU.DGÕQODUÕQ L KD\DWODUÕ ER\XQFD HQ D] ELU NH] N UWDM ROPXúODU LQLQ HQ D] ELU LVWHPVL] G ú ROPXú YH Q Q HQ D] ELU O GR XPX ROPXúWXU g UHQLP G ]H\L NDGÕQÕQ JHUHN VWDW V Q YH JHUHNVH GR XUJDQOÕ ÕQÕ HWNLOH\HELOHFHN QHPOL ELU HWPHQ RODELOHFH LQGHQ UHQLP G ]H\LQH J UH ED]Õ GH LúNHQOHULQ DQDOL]OHUL \DSÕOPÕú YH DúD ÕGD g UHQLP G ]H\LQH J UH LON HYOHQPH \DúÕ 7DEOR GD 7DEOR GD J U OG ]HUH UHQLP G ]H\L \ NVHN RODQ NDGÕQODUÕQ LON HYOHQPH \DúÕ GD \ NVHNWLU *UXSODU DUDVÕ IDUN LNLOL DQDOL]OHUGH GH J U OP ú ROXS sadece okuryazar olan grupla ilkokul mezunu olan JUXS DUDVÕQGD LNLOL NDUúÕODúWÕUPDGD IDUN EXOXQPDPÕúWÕU øghdo orfxn VD\ÕVÕQÕQ UHQLP GXUXPXQD J UH GH LúLS GH LúPHGL L DQDOL] HGLOPLú YH VRQXoODU 7DEOR GH 7DEOR GH J U OG ]HUH UHQLP G ]H\L \ NVHOGLNoH LGHDO orfxn VD\ÕVÕ D]DOPDNWD ROXS UHQLP G ]H\OHUL DUDVÕQGDNL IDUN LNLOL NDUúÕODúWÕUPDODUGD GD J U OP úw U 2NXU\D]DU olmayanlar ile okuryazar grubunun ve ilkokul Tablo 5..DGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL <HúLO\XUW (Malatya), Demografik Özellik 'H HU 2UWDODPD LON HYOHQPH \DúÕ 18.2±3.0 2UWDODPD LON GR XP \DúÕ 19.1±3.1 2UWDODPD JHEHOLN VD\ÕVÕ 3.6±2.5 2UWDODPD FDQOÕ GR XP VD\ÕVÕ 2.7±1.8 2UWDODPD LVWHPVL] G ú N VD\ÕVÕ 0.3±0.9 2UWDODPD LVWHPOL G ú N VD\ÕVÕ 0.3±0.9 2UWDODPD O GR XP VD\ÕVÕ 0.3±0.1 2UWDODPD FDQOÕ GR DQ HUNHN orfxn VD\ÕVÕ 1.4±1.2 2UWDODPD FDQOÕ GR DQ NÕ] orfxn VD\ÕVÕ 1.3±1.2 2UWDODPD \DúD\DQ orfxn VD\ÕVÕ 2.5±1.7 2UWDODPD \DúD\DQ HUNHN orfxn VD\ÕVÕ 1.3±1.1 2UWDODPD \DúD\DQ NÕ] orfxn VD\ÕVÕ 1.2±1.1 JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ FDQOÕ GR XP VD\ÕVÕ 77.9 JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ LVWHPVL] G ú N VD\ÕVÕ 9.9 JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ LVWHPOL G ú N VD\ÕVÕ 9.7 JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ O GR XP VD\ÕVÕ 2.5 2UWDODPD LGHDO orfxn VD\ÕVÕ 2.5±0.8 * 'H HUOHU NDGÕQODUÕQ W P \DúDP ER\X GR XUJDQOÕN \N OHULQH J UH KHVDSODQPÕúWÕU Tablo 6..DGÕQODUÕQ UHQLP G ]H\LQH J UH LON HYOHQPH \DúODUÕQÕQ DQDOL]L <HúLO\XUW 0DODW\D g UHQLP G ]H\L øon HYOHQPH \DúÕ 2NXU\D]DU GH LO 17.2 ± 3.0 Okuryazar 18.2 ± 3.3 øonrnxo PH]XQX 18.2 ± 2.9 Orta ve üzeri okul mezunu 19.5 ± 2.9 p= S.D=3 K.W. x 2 =52.87 * *UXSODU DUDVÕ NDUúÕODúWÕUPDGD. :DOOLV.:9DU\DQV $QDOL]L \DSÕOPÕú LNLOL NDUúÕODúWÕUPDODUGD 0:KLWQH\ 8 WHVWL NXOODQÕOPÕúWÕU NULWLN S GH HUL GLU Tablo 7..DGÕQODUÕQ UHQLP G ]H\LQH J UH LGHDO orfxn VD\ÕODUÕQÕQ DQDOL]L <HúLO\XUW 0DODW\D g UHQLP ' ]H\L øghdo orfxn VD\ÕVÕ 2NXU\D]DU GH LO 2.8 ± 1.0 Okuryazar 2.6 ± 0.7 øonrnxo PH]XQX 2.4 ± 0.7 Orta ve üzeri okul mezunu 2.3 ± 0.7 p= SD=3 K.W. x 2 =27.99 * *UXSODU DUDVÕ NDUúÕODúWÕUPDGD. :DOOLV.:9DU\DQV $QDOL]L \DSÕOPÕú LNLOL NDUúÕODúWÕUPDODUGD 0:KLWQH\ 8 WHVWL NXOODQÕOPÕúWÕU NULWLN S GH HUL Tablo 8..DGÕQODUÕQ UHQLP G ]H\LQH J UH JHUoHNOHúHQ LVWHPOL G ú N VD\ÕODUÕQÕQ LVWDWLVWLN DQDOL]L <HúLO\XUW 0DODW\D g UHQLP G ]H\L øvwhpol G ú N VD\ÕVÕ 2NXU\D]DU GH LO 0.34 ± 0.94 Okuryazar 0.78 ± 1.68 øonrnxo PH]XQX 0.35 ± 0.87 Orta ve üzeri okul mezunu 0.25 ± 0.58 p= SD=3 K.W. x 2 =2.57 *.UXVNDO :DOOLV 9DU\DQV $QDOL]L X\JXODQPÕúWÕU 14 7XUJXWg]DO7ÕS0HUNH]L'HUJLVL

5 Pehlivan E, et al. Some demographic characteristics of married women aged Tablo 9 %DFNZDUG ORMLVWLN UHJUHV\RQ DQDOL]L VRQXFXQGD \ NVHN GR XUJDQOÕ Õ etkileyen önemli faktörler Önemli faktörler Regresyon NDWVD\ÕVÕ % Standart hata S GH HUL Odds ratio (OR) J YHQ DUDOÕ Õ <DúD\DQ orfxn VD\ÕVÕ g UHQLP GXUXPX øonrnxo YH DOWÕ øon JHEHOLN \DúÕ QLQ DOWÕ PH]XQODUÕ LOH RUWD RNXO YH ]HUL UHQLPOLOHU JUXEXQXQ LNLOL NDUúÕODúWÕUPDODUÕQGD IDUN EXOXQPDPÕúWÕU øvwhpol G ú N VD\ÕVÕQÕQ UHQLP GXUXPXQGDQ HWNLOHQLS HWNLOHQPHGL L DQDOL] HGLOPLú YH VRQXoODU 7DEOR GH 7DEOR GH J U OG JLEL LVWHPOL G ú N VD\ÕODUÕ EDNÕPÕQGDQ UHQLP G ]H\OHUL DUDVÕQGD IDUN \RNWXU $UDúWÕUPD HVQDVÕQGD LNL D\OÕN G QHPGH NDGÕQÕQ L JHEH LGL JHEHOL LQ VL LVWHQHQ L LVWHQPH\HQ JHEHOLNWLU JHEHOL LQ L SODQODQDQ VL SODQODQPD\DQ JHEHOLNWLU.DGÕQODUÕQ L HUNHN L NÕ] orfxn LVWHUNHQ NDGÕQ FLQVL\HW WHUFLKL ROPDGÕ ÕQÕ LIDGH HWPLúWLU 7HUFLK QHGHQOHULQLQ EDúÕQGD WHUFLK HGLOHQ FLQVL\HWWH orfx XQ ROPD\ÕúÕ JHOLUNHQ GL HU QHGHQOHU DLOHQLQ YH\D HúLQ LVWH L YE QHPVHQPH\HFHN G ]H\GH LGL %X odoõúpdgd ³G UW YH GDKD ID]OD GR XP \DSPÕú ROPDN \ NVHN GR XUJDQOÕN NULWHUL RODUDN NDEXO HGLOHUHN EX ED ÕPOÕ GH LúNHQL HWNLOH\HELOHFHN ED]Õ ED ÕPVÕ] GH LúNHQOHU \DúD\DQ orfxn VD\ÕVÕ H LWLP GXUXPX LON JHEHOLN \DúÕ DLOH WLSL YH LON HYOHQPH \DúÕ %DFNZDUG /RMLVWLN 5HJUHV\RQ DQDOL]L LOH LQFHOHQPLúWLU øon PRGHOGH \HU DODQ ED ÕPVÕ] GH LúNHQOHUGHQ LON HYOHQPH \DúÕ LOH DLOH WLSL VRQ PRGHOGH \HU DOPDPÕúWÕU Bu analizden elde edilen son model Tablo 9 da $QDOL] VRQXFXQGD \DúD\DQ orfxn VD\ÕVÕ 25 LON JHEHOLN \DúÕQÕQ QLQ DOWÕQGD ROPDVÕ 25 UHQLP G ]H\LQLQ LONRNXO YH DOWÕQGD ROPDVÕQÕQ 25 NDGÕQODUGD \ NVHN GR XUJDQOÕ Õ HWNLOH\HQ QHPOL ED ÕPVÕ] GH LúNHQOHU ROGX X VDSWDQPÕúWÕU 7$57,ù0$ $UDúWÕUPD\D GDKLO RODQ NDGÕQODUÕQ UHQLP GXUXPX LQFHOHQGL LQGH NDGÕQODUÕQ XQXQ RNXU\D]DU ROPDGÕ Õ ÕQÕQ RNXU\D]DU ÕQÕQ LONRNXO mezunu, % 15.5 unun ise ortaokul ve üzeri okul PH]XQX ROGX X J U OP úw U 716$ H J UH D\QÕ \Dú JUXEX NDGÕQODUÕQ L RNXU\D]DU GH LO VÕ RNXU\D]DU VL LONRNXO PH]XQX VÕ ortaokul ve üzeri okul mezunudur. Bu sonuçlara göre, EL]LP GH HUOHULPL]LQ 716$ GH HUOHULQH \DNÕQ ROGX X V \OHQHELOLU 2UWDODPD KDQH E \ NO NLúL ROXS 716$ H J UH RUWDODPD KDQH E \ NO NHQWOHUGH NÕUVDO E OJHOHUGH LNHQ 7 UNL\H RUWDODPDVÕ NLúLGLU 716$ H J UH RUWDODPD KDQH E \ NO 7 UNL\H RUWDODPDVÕ LNHQ 'R X $QDGROX % OJHVL RUWDODPDVÕ NLúLGLU $LOHOHULQ X ohnlughn VÕ JHQLú DLOH ROXS GL HU DLOH WLSL LVH GXU 716$ H J UH 'R X $QDGROX E OJHVLQGHNL DLOHOHULQ çekirdek aile iken, Türkiye genelinin ise % 67.1 i ohnlughn DLOHGLU $QWDO\D $KDWOÕ % OJHVL QGH \DSÕODQ odoõúpdgd \HUOHúLN JHFHNRQGX E OJHVLQGH \DúD\DQODUÕQ LQLQ ohnlughn DLOH\H VDKLS ROGX X VDSWDQPÕúWÕU (4)..DGÕQODUÕQ VL NRFDVÕ\OD ELULQFL GHUHFHGHQ DNUDED LNHQ X]DN DNUDEDOÕN RUDQÕQGD ROXS NDGÕQODUÕQ Q Q NRFDVÕ\OD KHUKDQJL ELU DNUDEDOÕ Õ \RNWXU ønlqfl HYOLOL LQL \DSPÕú RODQODUÕQ LNLQFL HYOLOLNOHUL J ] Q QGH EXOXQGXUXOPXúWXU.D\VHUL 7DODV YH (UNLOHW VD OÕN RFDNODUÕ E OJHOHULQGH \ U W OHQ ELU odoõúpdgd LVH NRFD\OD DNUDEDOÕ Õ RODQODUÕQ RUDQÕ G U $QWDO\D GD JHFHNRQGX PDKDOOHOHULQGH \DSÕODQ ELU odoõúpdgd HVNL JHFHNRQGX mahallesinde % 27.1, yeni gecekondu mahallesinde LVH RUDQÕQGD DNUDED HYOLOL L WHVSLW HGLOPLúWLU (4). øon HYOHQPH \DúÕ NDGÕQÕQ JHEHOLN ULVNLQH JLUGL L G QHPL LIDGH HWWL L LoLQ LON HYOHQPH \DúÕQÕQ G ú N ROXúX HYOLOLN GÕúÕ FLQVHO LOLúNLQLQ \D\JÕQ ROPDGÕ Õ WRSOXPODUGD GR XUJDQOÕ ÕQ GD \ NVHN RODFD ÕQÕQ ELU J VWHUJHVLGLU \Dú JUXEXQGD PHG\DQ LON HYOHQPH \DúÕ LNHQ 716$ GH LVH GXU.D\VHUL 7DODV YH (UNLOHW VD OÕN RFDNODUÕ E OJHOHULQGH \ U W OHQ ELU odoõúpdgd LON HYOHQPH \DúÕ ohnlughn DLOHOHUGH JHQLú DLOHOHUGH RODUDN EXOXQPXúWXU Journal of Turgut Özal Medical Center 5(1):

6 \Dú JUXEX HYOL NDGÕQODUÕQ ED]Õ GHPRJUDILN ]HOOLNOHUL E. Pehlivan ve ark. 2UWDODPD LON GR XP \DúÕ LOH RUWDODPD LON HYOHQPH \DúÕ DUDVÕQGD \DNODúÕN ELU \ÕOOÕN ELU IDUN olup; bu sürenin büyük bir bölümünün gebelikle JHoWL L G ú Q OG QGH E OJHGH HYOHQPH\L WDNLEHQ KHPHQ orfxn VDKLEL ROPD LVWH LQLQ \D\JÕQ ROGX X V \OHQHELOLU 716$ H J UH LON GR XPGD DQQH \DúÕ \DúÕ RODQ NDGÕQODU LoLQ RUWDODPD GÕU <DúODUÕ RODQ NDGÕQODUGD LVH H oõnpdnwdgõu 2UWDODPD LGHDO orfxn VD\ÕVÕ PHGLDQ ROXS 6LYDV 8ODú WD \ÕOÕQGD \DSÕODQ ELU odoõúpdgd (6), TNSA 93 de ise 2.4 dür. g UHQLP G ]H\L DUWÕQFD LON HYOHQPH \DúÕ \ NVHOLUNHQ RUWDODPD WRSODP JHEHOLN VD\ÕVÕ RUWDODPD LGHDO orfxn VD\ÕVÕ RUWDODPD LVWHPVL] G ú N VD\ÕVÕ DNUDED HYOLOL L RUDQÕ RUWDODPD KDQH E \ NO VD\ÕVÕ G úphnwhglu dhnlughn DLOH RUDQÕ RUWD YH ]HUL UHQLPOLOHUGH HQ G ú NW U ønlqfl LOH ELULQFL GR XPODU DUDVÕ RUWDODPD V UH YH o QF LOH LNLQFL GR XPODU DUDVÕ RUWDODPD V UH LVH UHQLP G ]H\LQGHQ HWNLOHQPHPHNWHGLU.H]D RUWDODPD LVWHPOL G ú N VD\ÕVÕ YH RUWDODPD O GR XP VD\ÕVÕ \ Q QGHQ GH UHQLP G ]H\OHUL DUDVÕQGDNL IDUN LVWDWLVWLNVHO RODUDN QHPOL EXOXQPDPÕúWÕU JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ LVWHPVL] G ú N VD\ÕVÕ ROXS 716$ GH RODUDN VDSWDQPÕúWÕU <HúLO\XUW GD NDGÕQODUÕQ L KD\DWODUÕ ER\XQFD HQ D] ELU NH] N UWDM ROPXúODU LQLQ HQ D] ELU LVWHPVL] G ú ROPXú YH Q Q HQ D] ELU O GR XPX ROPXúWXU JHEHOLNWH JHUoHNOHúHQ LVWHPOL G ú N VD\ÕVÕ ROXS 716$ GH LVHEX GH HU G U.DEDFD EL]LP odoõúpdpõ]d J UH KHU RQ JHEHOL LQ ELULVL LVWHPOL G ú NOH VRQXoODQPDNWDGÕU ønlqfl GR XP LOH LON GR XP DUDVÕ süre ortalama PHGLDQ \ÕO o QF GR XP LOH LNLQFL GR XP DUDVÕ V UH LVH RUWDODPD PHGLDQ \ÕOGÕU 716$ H J UH VRQ EHú \ÕOOÕN GR XPODU LoLQ RUWDQFD GR XP DUDOÕ Õ D\GÕU $UDúWÕUPD HVQDVÕQGD VDSWDQDQ JHEHOL LQ VL (% 77) istenen, 15 i istenmeyen gebeliktir. Bu GH HUOHU \ÕOÕQGD $QNDUDdXEXN YH (WLPHVJXW WD \DSÕODQ ELU odoõúpd\od NDUúÕODúWÕUÕOGÕ ÕQGD LVWHQPH RUDQÕ \ NVHNWLU (WLPHVJXW WD orfx XQ LVWHQPH RUDQÕ dxexn GD G U.DGÕQODUÕQ L HUNHN L NÕ] orfxn LVWHUNHQ FLQVL\HW WHUFLKL ROPDGÕ ÕQÕ LIDGH HWPLúWLU øvwdqexo 3HQGLN GH \DSÕODQ ELU odoõúpdgd WHNUDU orfxn VDKLEL ROPDN LVWHGL LQL LIDGH HGHQ NDGÕQODUÕQ VÕ HUNHN L NÕ] orfxn LVWHUNHQ X FLQVL\HW WHUFLKL \DSPDPÕúWÕU 6218d 9( g1(5ø/(5 %X DUDúWÕUPDGD NDGÕQODUÕQ VLQLQ NRFDVÕ\OD ELULQFL GHUHFHGHQ DNUDED ROGX X J U OP ú ROXS KDON H LWLPL odoõúpdoduõ\od DNUDED HYOLOLNOHULQLQ VDNÕQFDODUÕ DQODWÕOPDOÕGÕU øon GR XP \DúÕQÕQ RUWDODPD RODUDN ROPDVÕ H LWLPOHUGH ]HULQGH GXUXOPDVÕ YH \XNDUÕ\D ohnlophvl JHUHNHQ GL HU ELU KXVXVWXU øghdo orfxn VD\ÕVÕ LOH RUWDODPD JHEHOLN VD\ÕVÕ DUDVÕQGD \DNODúÕN ELU JHEHOLN VD\ÕVÕ NDGDU IDUN EXOXQPXú ROXS EXQXQ ohúlwol QHGHQOHUL RODELOLU $UDúWÕUPD HVQDVÕQGD JHEH RODQ NDGÕQODUÕQ Q Q PHYFXW JHEHOLNOHULQL LVWHPHPLú ROGXNODUÕ JHUoH LQGHQ KDUHNHWOH DLOH SODQODPDVÕ KL]PHWOHUL GDKD HWNLQ YH NDOLWHOL VXQXOPDOÕGÕU KAYNAKLAR 1. +DWFKHU 5 HW DO.RQWUDVHSWLI < QWHPOHU 8OXVODUDUDVÕ %DVÕP dhyhg$$ 'HUYLúR OX øqvdq.d\qd ÕQÕ *HOLúWLUPH 9DNIÕ<D\ÕQ 1R $QNDUD 'HPLUFLR OX 0DWEDDFÕOÕN 2. dhwlqnd\d ) YH DUN.D\VHUL $QD drfxn 6D OÕ Õ YH $LOH 3ODQODPDVÕ 0HUNH]LQH EDúYXUDQ LVWHPOL G ú N ROJXODUÕQÕQ GH HUOHQGLULOPHVL,9 8OXVDO +DON 6D OÕ Õ.RQJUHVL %LOGLUL.LWDEÕ LoLQGH HG $2.DUDEDED YH 5 8oNX 'LGLP Eylül 1994; D OÕN %DNDQOÕ Õ 7 UNL\H +DFHWWHSH hqlyhuvlwhvl 1 IXV Etüdleri Enstitüsü ve Macro International Inc. (1994), Türkiye 1 IXV YH 6D OÕN $UDúWÕUPDVÕ $QNDUD 7 UNL\H 4. 7H]FDQ 6 $\WHNLQ 0 <ÕOGÕUÕP 1 $QWDO\D LO PHUNH]LQGHNL ELU JHFHNRQGX \HUOHúLPLQGH \HQL YH HVNL JHFHNRQGX PDKDOOHOHULQGH WRSOXPXQ GHPRJUDILN \DSÕVÕ YH GR XUJDQOÕN düzeyi. Nüfusbilim Dergisi 1992;14: dhwlqnd\d ) YH DUN dhnlughn DLOH YH JHQLú DLOHOHUGH VD OÕNOD LOJLOL WXWXP YH GDYUDQÕúODUÕQ NDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ,9 8OXVDO +DON 6D OÕ Õ.RQJUHVL %LOGLUL.LWDEÕ LoLQGH HG $2.DUDEDED YH 5 Uçku, Didim, Eylül 1994; g]j U 6 8ODú NÕUVDO DODQÕQGD $ 3 GXUXP VDSWDPD DUDúWÕUPDVÕ 'R D 7 8 7ÕS YH (F] ' 7. $ ]ÕWHPL] 0 (WLPHVJXW YH dxexn E OJHOHULQGHQ VHoLOHQ EHú VD OÕN RFD ÕQGD DQQH EDNÕP KL]PHWOHULQLQ NDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ LOH LOJLOL ELU DUDúWÕUPD $QD 6D OÕ Õ $LOH 3ODQODPDVÕ 'R XUJDQOÕN.RQXODUÕQD øolúnlq $UDúWÕUPD g]hwohul LoLQGH HG 6 7H]FDQ YH DUN +DFHWWHSH hqlyhuvlwhvl +DON 6D OÕ Õ $QDELOLP 'DOÕ <D\ÕQ 1R $QNDUD 8. $NDOÕQ YH DUN &LQVL\HW WHUFLKL YH GR XUJDQOÕN,9 8OXVDO +DON 6D OÕ Õ.RQJUHVL %LOGLUL.LWDEÕ LoLQGH HG $2.DUDEDED YH 5 Uçku, Didim, Eylül 1994; XUJXWg]DO7ÕS0HUNH]L'HUJLVL

7 Pehlivan E, et al. Some demographic characteristics of married women aged <D]ÕúPD DGUHVL 'Ro'U (UNDQ 3(+/ø9$1 øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL +DON 6D OÕ Õ $%' MALATYA Journal of Turgut Özal Medical Center 5(1):

3.3 Rafinaj Teknolojisi

3.3 Rafinaj Teknolojisi 3.3 Rafiaj Tekolojisi 7 UNL\H JLEL JHOLúPHNWH RODQ YH HQHUML WDOHEL V UHNOL DUWDQ ONHOHU LoLQ QFHOLN VÕUDODPDVÕQGD \HWHUOLHQHUMLQLQ UHWLPLDU]ÕLONKHGHIROPDNODEHUDEHUoHYUHQLQYHLQVDQVD OÕ ÕQÕQNRUXPDVÕQD \

Detaylı

Ulubey ÇEKEN. Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en önemli dinamik parametreyi depremin ivmesi

Ulubey ÇEKEN. Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en önemli dinamik parametreyi depremin ivmesi TÜRKøYE KUVVETLø YER HAREKETø KAYIT ùebekesø ve 12 KASIM DÜZCE DEPREMø nin øvmesø Ulubey ÇEKEN $IHWøúOHUL*HQHO0 G UO 'HSUHP$UDúWÕUPD'DLUHVLFHNHQ#GHSUHPJRYWU *ø5øù Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en

Detaylı

326702'(51./$1/$5. pazarlama faaliyetlerine yön verilmesinde alterndwli ELU EDNÕú DoÕVÕ ROPDNWDGÕU

326702'(51./$1/$5. pazarlama faaliyetlerine yön verilmesinde alterndwli ELU EDNÕú DoÕVÕ ROPDNWDGÕU 326702'(517h.(7ø&ø'$95$1,ù,1,1 3$=$5%g/h0/(0(.$95$0,1$(7.ø/(5ø 326702'(51./$1/$5 5 okdq.$

Detaylı

Prof. Dr. S. Sezgin ÜNAL

Prof. Dr. S. Sezgin ÜNAL +8%8%$77(.12/2-ø6ø Prof. Dr. S. Sezgin ÜNAL Bu kitap Prof. Dr. S. Sezgin ÜNALIN izni ile \D\ÕQODQPÕúWÕU 6D\ÕQ3URI'U66H]JLQh1$/ $WHúHNNU ederiz.

Detaylı

içerisine mikrobiyolojik muayene ilave edildiyse, periodontal ceplerden,

içerisine mikrobiyolojik muayene ilave edildiyse, periodontal ceplerden, 153 Konu 18 AöIZDAN MøKROBøYOLOJøK MATERYAL ALINMASI $\GÕQ 0 $ Õ]GDQ PLNUREL\RORMLN PDWHU\DO DOÕQPDVÕ (G &HQJL] 0ÕVÕUOÕJLO $\GÕQ 7ÕS YH GLú KHNLPOL LQGHJHQHOYH ]HO0LNUREL\RORML.RQX6D-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD

Detaylı

Mikroorganizmalar ve Çoklu Antimikrobiyal Direnç

Mikroorganizmalar ve Çoklu Antimikrobiyal Direnç øq Q hqlyhuvlwhvl7xujxwg]do7õs0hunh]lqgh+dvwdqhøqihnvl\rqoduõ Mikroorganizmalar ve Çoklu Antimikrobiyal Direnç Dr. Bengül Durmaz 1, Dr. Emine Sönmez 2, 'U 0HKPHW 6 7HNHUHNR OX 1, Hem. Nihayet Aksüllü 3

Detaylı

içindekiler 19 hacer.erar@atilim.edu.tr Arı Ürünleri Arı Ekmeği ve Apilarnil Türkiye nin Bilim Merkezleri Bornova Bilim Merkezi Akıl Oyunları Çözümler

içindekiler 19 hacer.erar@atilim.edu.tr Arı Ürünleri Arı Ekmeği ve Apilarnil Türkiye nin Bilim Merkezleri Bornova Bilim Merkezi Akıl Oyunları Çözümler içindekiler 19 Derginin basımdan önceki son halini gören bir arkadaşım Bu nasıl bilim dergisi? diye sordu. Ben de ona Biz bilim hayattır diyoruz. diye cevap verdim. Dolayısıyla hayata dair herşey bizim

Detaylı

SARS Associated Corona Virus (SCV)

SARS Associated Corona Virus (SCV) 975 Konu 114 SARS Associated Corona Virus (SCV) $\GÕQ06$56$VVRFLDWHG&RURQD9LUXV6&9(G&HQJL]0ÕVÕUOÕJLO$\GÕQ7ÕSYHGLúKHNLPOL LQGH genel ve özel Mikrobiyoloji. Konu 114. Sa:975-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD *(1(/g=(//ø./(5

Detaylı

.DUDU$ DFÕ$QDOL]LLOH3URVWDW.DQVHULQLQ

.DUDU$ DFÕ$QDOL]LLOH3URVWDW.DQVHULQLQ .DUDU$ DFÕ$QDOL]LLOH3URVWDW.DQVHULQLQ gqj U OPHVL.HPDO+DNDQ*h/.(6(1 øvpdlo7 UNHU.g.6$/ 6HEDKDWg='(0 2VPDQ6$.$ %L\RLVWDWLVWLNYH7ÕS%LOLúLPL$'$NGHQL]hQLYHUVLWHVL$QWDO\D hurorml$'$nghql]hqlyhuvlwhvl$qwdo\d

Detaylı

LQWUDYHQ ] URJUDILQLQ ø9h UHQDO \DUDODQPDOÕ KDVWDODUÕQ NDGDUÕQGD GR UX WDQÕ NR\GXUGX X

LQWUDYHQ ] URJUDILQLQ ø9h UHQDO \DUDODQPDOÕ KDVWDODUÕQ NDGDUÕQGD GR UX WDQÕ NR\GXUGX X Çocuklarda Genitoüriner Travmalar 'U 8 XU.ROWXNVX] 1, Dr. M. Harun Gürsoy 1 drfxnodugd GDKD orn N QW WUDYPDODU VRQXFX PH\GDQD JHOHQ JHQLWR ULQHU WUDYPDODUÕQ J U OPH VÕNOÕ Õ WHNQRORMLN JHOLúPHOHUH SDUDOHO

Detaylı

UKDE KİTAPLIĞI: 55 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 3. Editörler: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR

UKDE KİTAPLIĞI: 55 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 3. Editörler: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR UKDE UKDE KİTAPLIĞI: 55 MARAŞ KÜLTÜRÜ EDEBİYAT SERİSİ: 3 Editörler: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı - Hazırlık: FA AJANS Alaaddin Orçan 0.344 235 02 74 235 37 75 Kapak Tasarım : H.İbrahim Toklu ISBN:

Detaylı

53 2. Oturum

Detaylı

$VLGdR DOWPD$PSOLILNDV\RQ< QWHPOHUL

$VLGdR DOWPD$PSOLILNDV\RQ< QWHPOHUL øqihnvl\rq+dvwdoõnoduõqõq7dqõvõqgd.xoodqõodq'1$3ureoduõyh1 NOHLN $VLGdR DOWPD$PSOLILNDV\RQ< QWHPOHUL 'U ø +DOLO g]huro 1 * Q P ]GH '1$ SUREODUÕ YH Q NOHLN DVLW DPSOLILNDV\RQ 1$d \ QWHPOHUL ]HOOLNOH N OW

Detaylı

Ekstratemporal Fasiyal Sinir Paralizilerinde Cerrahi Tedavi

Ekstratemporal Fasiyal Sinir Paralizilerinde Cerrahi Tedavi Ekstratemporal Fasiyal Sinir Paralizilerinde Cerrahi Tedavi 'U $\FDQ.D\ÕNoÕR OX 1, Dr. Gürhan Özcan 1, Dr. Abdullah Keçik 1 )DVL\DO VLQLU OH]\RQODUÕQÕQ FHUUDKL WHGDYLVLQGH IDUNOÕ FHUUDKL WHNQLNOHU X\JXODQPDNWDGÕU

Detaylı

$PHOL\DW6RQUDVÕ7URPERHPEROLN2OD\ODUÕQ3URILODNVLYH7HGDYLVLQGH

$PHOL\DW6RQUDVÕ7URPERHPEROLN2OD\ODUÕQ3URILODNVLYH7HGDYLVLQGH $PHOL\DW6RQUDVÕ7URPERHPEROLN2OD\ODUÕQ3URILODNVLYH7HGDYLVLQGH * QFHO

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi Belge Parça Numarası: 367186-141 Mart 2005 %XNÕODYX]GDKDUL LD\JÕWNRQHNW UOHUGHLoLQGHROPDN ]HUH GL] VW ELOJLVD\DUGRQDQÕP ]HOOLNOHULQLNXOODQPD\

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları Business Masaüstü Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 312947-141 Mart 2003 Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik özelliklerinin tanımları ve kullanım

Detaylı

İP2 Kurumsal Analiz - Amaç

İP2 Kurumsal Analiz - Amaç T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje: KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ İP.2 Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Cagdas AYDINOGLU İTÜ İP2 Kurumsal

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17" CRT Monitör

Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17 CRT Monitör Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17" CRT Monitör Belge Parça Numarası: 368239-145 Ocak 2006 %XNÕODYX]GDPRQLW U NXUPDV U OHUL\ NOHPHHNUDQ PHQ V Q NXOODQPDVRUXQJLGHUPHG ]HQOHPHELOGLULPOHUL

Detaylı

Başvuru Kılavuzu HP Dizüstü Serileri

Başvuru Kılavuzu HP Dizüstü Serileri Başvuru Kılavuzu HP Dizüstü Serileri Belge Parça Numarası: 370697-141 Haziran 2004 Bu kılavuzda dizüstü bilgisayarınızın nasıl kurulacağı, çalıştırılacağı, bakımının nasıl yapılacağı ve sorunlarının nasıl

Detaylı

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 MPK- V001 01/05/98 KAREL bu dokümanda belirtilen santral özelliklerinde önceden haber vermeden GH

Detaylı

Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi

Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi b Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi Belge Parça Numarası: 266551-141 1LVDQ %XNÕODYX]GDGRQDQÕPÕYH\D]ÕOÕPÕNXUPDGL] VW ELOJLVD\DUÕ NXOODQPD\DEDúODPDVRUXQJLGHUPHYH\DUGÕPDJHUHNVLQLPLQL] ROPDVÕGXUXPXQGD&RPSDTLOHED

Detaylı

Melatonin ve Santral Sinir Sistemi

Melatonin ve Santral Sinir Sistemi Melatonin ve Santral Sinir Sistemi Dr. Ayhan Koçak 1, Dr. Ahmet Çolak 1 GH $DURQ % /HUQHU WDUDIÕQGDQ WDQÕPODQDQ PHODWRQLQ LQ \DúODQPD NDUúÕWÕ HWNL LPP Q G ]HQOH\LFL RQNRVWDWLN YH Q URHQGRNULQ IRQNVL\RQODU

Detaylı

SONSÖZ. Vatandaş yargıya nasıl güvenecek? Hititler. Atatürk Havalimanı rekor kırdı. Gölbaşına parsel parsel dava

SONSÖZ. Vatandaş yargıya nasıl güvenecek? Hititler. Atatürk Havalimanı rekor kırdı. Gölbaşına parsel parsel dava TEL: 467 70 57 BIST100 86.251 DOLAR 2,7180 EURO 2,9440 ALTIN 103,69 PETROL 65,09 0,82 % 0,09 % -0,22 % 0,81 % -0,55 % 0,10 % BONO 10,28 SOSYAL MEDYA'DA facebook.com/sonsozgazete twitter.com/sonsozgazete

Detaylı

Donanım Kılavuzu. HP Dizüstü Serileri. Belge Parça Numarası: 355386-141

Donanım Kılavuzu. HP Dizüstü Serileri. Belge Parça Numarası: 355386-141 Donanım Kılavuzu HP Dizüstü Serileri Belge Parça Numarası: 355386-141 Kasım 2003 %XNÕODYX]GDKDUL LD\JÕWNRQHNW UOHULGHGDKLOROPDN ]HUH GL] VW ELOJLVD\DUGRQDQÕP ]HOOLNOHULQLWDQÕPDYHNXOODQPD \ QWHPOHULDoÕNODQPDNWDGÕU%XQDHNRODUDNGL]

Detaylı

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Televizyonlar terörün

Televizyonlar terörün Orda kimse yok mu? Sinan Çetin, çok ATATÜRK ÜN DEVRİMLERİ TEK TEK TARTIŞILIYOR PARTİLER, SENDİKALAR, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE MEDYA NEDEN SESSİZ..? - - ŞİKE davası kapsamında yeniden yargılanma kararı

Detaylı

Çanakkale. Gençlerimiz ve İdeal. Cumhurbaşkanı Erdoğan : Çanakkale Zaferi, milletimizin vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır

Çanakkale. Gençlerimiz ve İdeal. Cumhurbaşkanı Erdoğan : Çanakkale Zaferi, milletimizin vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır TEL: 467 70 57 BIST100 79.518 DOLAR 2,6135 EURO 2,7790 ALTIN 96,19 PETROL 53,03 1,69 % -0,57 % -0,13 % -1,08 % -1,92 % -1,24% BONO 8,76 SOSYAL MEDYA'DA SONSÖZ facebook.com/sonsozgazete twitter.com/sonsozgazete

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli Belge Parça Numarası: 376293-141 Kasım 2004 %XNÕODYX]GDEXELOJLVD\DUPRGHOLQLQ\ NVHOWLOPHVL\OHLOJLOLWHPHO ELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU

Detaylı

Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları

Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 312968-142 Mayıs 2004 %XNÕODYX]GDEHOLUOLPRGHOOHUH Q HGHQ\ NOHQHQD DUDELULP GHQHWOH\L LVL1,& ]HOOLNOHULQLQNXOODQÕOPDVÕLoLQJHUHNHQWDQÕPODU

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

SOSYAL MEDYA'DA PETROL 63,65 BONO 10,04. Isparta'daki tören ise Cumartesi günü yapılacak. SONSÖZ. Erken seç m vak t kaybıdır

SOSYAL MEDYA'DA PETROL 63,65 BONO 10,04. Isparta'daki tören ise Cumartesi günü yapılacak. SONSÖZ. Erken seç m vak t kaybıdır TEL: 467 70 57 BIST100 79.503 DOLAR 2,7370 EURO 3,0700 ALTIN 103,90 PETROL 63,65 S yaset öksüz kaldı -1,28 % 0,90 % 0,51 % 0,80 % -1,03 % 0,80 % BONO 10,04 SOSYAL MEDYA'DA facebook.com/sonsozgazete twitter.com/sonsozgazete

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

$\GÕQ0$QDHURSEDNWHULOHUYHDQDHUREL]P(G&HQJL]0ÕVÕUOÕJLO$\GÕQ7ÕSYHGLúKHNLPOL LQGH genel ve özel Mikrobiyoloji. Konu 62. Sa:569-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD

$\GÕQ0$QDHURSEDNWHULOHUYHDQDHUREL]P(G&HQJL]0ÕVÕUOÕJLO$\GÕQ7ÕSYHGLúKHNLPOL LQGH genel ve özel Mikrobiyoloji. Konu 62. Sa:569-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD 569 Konu 62 ANAEROP BAKTERøLER VE ANAEROBøZM $\GÕQ0$QDHURSEDNWHULOHUYHDQDHUREL]P(G&HQJL]0ÕVÕUOÕJLO$\GÕQ7ÕSYHGLúKHNLPOL LQGH genel ve özel Mikrobiyoloji. Konu 62. Sa:569-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD %DNWHULOHULQ

Detaylı

Ş Ş ç ö Ç ö Ş Ü ö Öğ Ü ç ğ Ü öğ ç öğ Ü öğ Ü Ş ç ğ Ş Ş öğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ Ç Ş ğ ğ ğ öö ö Ğ ğ Ş öğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö öğ ç ç ç ğ Ü öğ ö öğ ö öğ öğ ö ç ö ç Ş ğ ğ ğ Ü ğ öğ Ş Ş ç Ç Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler +

Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler + Inönü Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 9(1) 33-40 (2002) Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler + Leyla Karaoglu*, Canan Öztürk**, Erkan Pehlivan*

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME D ERS D EFTERİ ĞRENCİNİN. kpss eğitim bilimleri. Sınıf Yönetimi. Kolay oku. Hızlı düşün. Kalıcı öğren

PROGRAM GELİŞTİRME D ERS D EFTERİ ĞRENCİNİN. kpss eğitim bilimleri. Sınıf Yönetimi. Kolay oku. Hızlı düşün. Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ PROGRAM GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazarlar: Komisyon Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZARLAR: Komisyon ÖĞRENCİNİN

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli Belge Parça Numarası: 317676-142 Eylül 2003 %XNÕODYX]GDEXELOJLVD\DUPRGHOLQLQ\ NVHOWLOPHVL\OHLOJLOLWHPHO ELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

A Absorpsiyong]J QYHEHOLUOLELUPDWHU\DOL\DSÕúÕSHPLSLoLQHDOPD0DNURIDM

A Absorpsiyong]J QYHEHOLUOLELUPDWHU\DOL\DSÕúÕSHPLSLoLQHDOPD0DNURIDM 1193 EK-2 ømmunolojø TERøMLERø SÖZLÜöÜ $\GÕQ0øPP QRORMLWHULPOHULV ]O (G&HQJL]0ÕVÕUOÕJLO$\GÕQ7ÕSYHGLúKHNLPOL LQGHJHQHOYH özel Mikrobiyoloji. Ek-2 Sa:1193-* QHú\D\ÕQHYL$QNDUD $QODPÕYHULOHQNHOLPHQLQNDUúÕVÕQDSDUHQWH]LoHULVLQGHYDUVDVLQRQLPLYH\DGLOLPL]HPHFEXUHQJHoPLú

Detaylı

İçindekiler 1. Bölüm: 2. Bölüm: 3. Bölüm: 4. Bölüm: 5. Bölüm: 6. Bölüm: 7. Bölüm: 8. Bölüm: 9. Bölüm: 10. Bölüm: 11. Bölüm: 12. Bölüm: 13.

İçindekiler 1. Bölüm: 2. Bölüm: 3. Bölüm: 4. Bölüm: 5. Bölüm: 6. Bölüm: 7. Bölüm: 8. Bölüm: 9. Bölüm: 10. Bölüm: 11. Bölüm: 12. Bölüm: 13. İçindekiler : Kümelerde Temel Kavramlar, Alt Küme.... 5 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler....15 3. Bölüm: Kartezyen Çarpım...27 4. Bölüm: Küme Problemleri...31 5. Bölüm: Gerçek Sayılar...43 6. Bölüm: Birinci

Detaylı

SOSYAL MEDYA'DA BONO 10,22 45,57. CNN Türk e ver len ceza çok ağır oldu. Benzer cezaların

SOSYAL MEDYA'DA BONO 10,22 45,57. CNN Türk e ver len ceza çok ağır oldu. Benzer cezaların TEL: 467 70 57 BIST100 81.865 DOLAR 2,8720 EURO 3,0940 ALTIN 100,28-0,34 % 0,19 % 0,28 % 0,51 % 1,04 % -0,29 % SOSYAL MEDYA'DA facebook.com/sonsozgazete Sonsöz Sizin twitter.com/sonsozgazete Sonsöz Ankara

Detaylı

%XGRV\DGDDúD ÕGDNLNRQXODUDLOLúNLQHQVRQELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU. +3QRWHERRNELOJLVD\DUODUYH:LQGRZV+DNNÕQGD%LOJL.D\QDNODUÕ Dikkat Edilecek Noktalar

%XGRV\DGDDúD ÕGDNLNRQXODUDLOLúNLQHQVRQELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU. +3QRWHERRNELOJLVD\DUODUYH:LQGRZV+DNNÕQGD%LOJL.D\QDNODUÕ Dikkat Edilecek Noktalar $ XVWRV %XGRV\DGDDúD ÕGDNLNRQXODUDLOLúNLQHQVRQELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU +3QRWHERRNELOJLVD\DUODUYH:LQGRZV+DNNÕQGD%LOJL.D\QDNODUÕ Dikkat Edilecek Noktalar øqooln(nudqodugd6;*$d ] Q UO N %LOJLVD\DUÕ'LVNHWWHQ\DGD&'

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

click on start and run. type \\[name of pc it is connected to] then double click on the printer and windows will automatically set it up for you.

click on start and run. type \\[name of pc it is connected to] then double click on the printer and windows will automatically set it up for you. Windows XP veya 2000 Windows XP Kullanıcıları: Windows Start > Printers and Faxes (Başlat >Yazıcılar ve Fakslar) üzerine tıklayın. Windows 2000 kullanıcıları: Windows'ta Start > Settings > Control Panel

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

Q=FÿDÿC ÿdÿýÿf CMJMEK9DD9ťE9KA?=J=CÿQGJ

Q=FÿDÿC ÿdÿýÿf CMJMEK9DD9ťE9KA?=J=CÿQGJ Q=FÿDÿC ÿdÿýÿf CMJMEK9DD9ťE9KA?=J=CÿQGJ İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, aile şirketleri inovatif olabilir mi sorusunu cevaplamak

Detaylı

Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000

Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000 Belge Parça Numarası: 355079-142 Temmuz 2004 %XNÕODYX]+3%LUOHúWLULOPLúøVWHP L$OW\DSÕVÕ&&,o ] P LoLQ DGÕPDGÕPNXUXOXP\

Detaylı

TÜRKÇE AMS-210EN / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE AMS-210EN / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE AMS-210EN / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ',.,ù0$.,1(1,=,(01,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

%DFD ÕQ Konjenital Anguler Deformiteleri : Konjenital Tibia Psödoartrozu ve Posteromedial Angulasyonu

%DFD ÕQ Konjenital Anguler Deformiteleri : Konjenital Tibia Psödoartrozu ve Posteromedial Angulasyonu %DFD ÕQ Konjenital Anguler Deformiteleri : Konjenital Tibia Psödoartrozu ve Posteromedial Angulasyonu Dr. Güntekin Güner 1, 'U 1XU]DW (OPDOÕ 1, 'U øuidq $\DQ 1, 'U 1XVUHW $WDúOÕ 1 %DFD ÕQ NRQMHQLWDO DQJXOHU

Detaylı

Stratejik Hedef 5. 4. İstanbul un Yüzölçümü (5343 km 2 Göller Hariç) Yeni Yapılan Yeşil Alan. Revize Edilen Yeşil Alan. Bakımı Yapılan Yeşil Alan

Stratejik Hedef 5. 4. İstanbul un Yüzölçümü (5343 km 2 Göller Hariç) Yeni Yapılan Yeşil Alan. Revize Edilen Yeşil Alan. Bakımı Yapılan Yeşil Alan ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre Yönetİmİ Amaç Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak Günümüz dünyasında hızla artan nüfusla beraber çevreye olan ihtiyaç da artmaktadır. Bundan dolayı çevrenin ve ekolojik dengenin

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi Belge Parça Numarası: 367186 142 Eylül 2005 %XNÕODYX]GDKDUL LD\JÕWNRQHNW UOHUGHLoLQGHROPDN ]HUH GL] VW ELOJLVD\DUGRQDQÕP ]HOOLNOHULQLNXOODQPD\

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ. 2. Ünite CANLILAR DÜNYASI. 3. Ünite GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

İçindekiler. 1. Ünite YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ. 2. Ünite CANLILAR DÜNYASI. 3. Ünite GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI İçindekiler 1. Ünite YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1. Bölüm : Bilimsel Yöntem ve Biyoloji... 5 2. Bölüm : Canlıların Ortak Özellikleri...10 3. Bölüm : Canlılardaki İnorganik Bileşikler...13 4. Bölüm : Karbonhidrat,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2004, 26, 15-34 15 TÜRKİYE DE 20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI DEĞİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ EVLİLİK ÖZELLİKLERİ Bu çalışmanın temel

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri Research Article doi: 10.15511/tahd.14.03134 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 134-141 TAHUD 2014 Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü dx2000 Küçük Kasa

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü dx2000 Küçük Kasa Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Masaüstü dx2000 Küçük Kasa Belge Parça Numarası: 359501-141 Şubat 2004 %XNÕODYX]GDEXVHUL\HDLWELOJLVD\DUODUÕQ\ NVHOWLOPHVL\OHLOJLOL WHPHOELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU Å UYARI:

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858282

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858282 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı