MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN"

Transkript

1 MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş Telefon / Faks No : Ev ( 0- ) İş ( 0- ) Cep ( 0- ) Faks ( 0- ) E-Posta Adresi TÜZEL KİŞİLER İÇİN Ticaret Odası ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Vergi No : VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE VEKİLİN Adı / Soyadı : Adresi : Telefon / Faks No : ( 0- ) ( 0- ) Mektupla aylık hesap ekstresi istemiyorsanız lütfen aşağıdaki bölümü imzalayınız. Aylık Hesap Bildiriminin yukarıda belirttiğim tebligat adresime mektupla gönderilmesini istemiyorum. İmza... Rev /9

2 RİSK VE YATIRIM TERCİHLERİ Yatırım Tercihleri Tercih Sırası Hisse Senedi Faiz ve Repo Yabancı Hazine Bonosu Hazine Bonosu Yatırım Fonu Takasbank Borsa Para Piyasası Devlet Tahvili Portföy Yönetimi Yabancı Devlet Tahvili Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Hisse Senedi Diğer Yatırımlarınızda Almayı Tercih Ettiğiniz Risk Düzeyi Nedir? Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Yatırımlarınızın Ne Kadarını Hisse Senedine Ayırmayı Planlıyorsunuz? %25 den az %25 - %50 %50 - %75 %75 den fazla RİSK TERCİHLERİ Portföyünüzün risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda ne kadar değer kazanmasını beklersiniz ve yatırım Araçlarınızın değer kaybetmeye başlamasını nasıl karşılarsınız? Portföyümün %10 değer kazanmasını yeterli görürüm. Buna karşılık portföyümün değer kaybetmesinden çok rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim %20 lik getiri elde etme olasılığına karşılık %20 lik zararı normal karşılarım. Fakat zararım %20 nin üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim %40 lık getiri elde etme olasılığına karşılık %40 lık zararı normal karşılarım. Fakat zararım %40 ın üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim Portföyümün %50 nin üzerinde değer kazanmasını hedeflerim. Bu nedenle günlük düşüşler beni etkilemez. Çok büyük kayıplarda dahi karar verdiğim vadeye kadar beklerim. MALİ BİLGİLER Aylık Net Gelir : Ücret / Serbest Meslek Kazancı : Menkul / Gayrimenkul Geliri : Diğer : Gayrimenkullerin Cinsi : Konut Arsa İşyeri Diğer Tapuya Kayıtlı olduğu Yer : Risk ve yatırım tercihlerim ve mali durumum hakkında bilgi vermek istemiyorum. Bu konuda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin beni uyardığını kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : Rev /9

3 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... /... MÜŞTERİ YATIRIM HS. NO : YER VE TARİH : TARAFLAR 1) Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... da yerleşik...(aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında.../.../... tarihinde aşağıdaki koşullarla bu Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. 2) K ONU Bu sözleşmenin konusu, ARACI KURUM un MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına, Yurtiçi veya Yurtdışı Borsalar ile Borsa Dışı Piyasalarda yahut ARACI KURUM un kendi portföyünden, her türlü Sermaye Piyasası Aracını alıp satması ile bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin genel nitelik taşıyan ve ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın, her bir işlemde münferiden uyulması zorunlu bulunan koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin, belirlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin esasları ihtiva etmektedir. 3) TANIMLAR -Emir (Alım-Satım Emri) MÜŞTERİ nin, ARACI KURUM a veya acentesine Sermaye Piyasası Araçlarının alımı veya satımı konusunda işbu sözleşme şartlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri aracılığıyla yaptığı bildirim. -Sermaye Piyasası Araçları 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, B.I.S.T., Takasbank Para Piyasası nda veya ileride açılacak diğer Borsalarda veya borsa dışı piyasalarda MÜŞTERİ nin alım satımını yapacağı hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgesi, tahvil, gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu vs. gibi yatırım araçları, -B.I.S.T Borsa İstanbul, -TAKASBANK İstanbul. Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi, -M K K Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, -BORSA Borsa İstanbul ile Sermaye Piyasası Araçlarının işlem gördüğü yurtiçi ve / veya yurtdışı borsalar. -KOMİSYON VE KURTAJ Sermaye Piyasası Araçlarının alım ve satım işlemlerine konu işlem tutarı üzerinden ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ den alınan ücret ve Borsa tarafından tahakkuk ettirilen komisyonların toplamı. -BORSA PARA Pİ YASASI Takasbank nezdinde işlem yapılan Para Piyasası. 4) M ÜŞTERİ Nİ N TANI NM ASI ARACI KURUM veya acente konumundaki Banka, MÜŞTERİ nin ve / veya temsil yetkisi verdiği kişilerin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle Yatırım Hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak suretiyle müşteriyi tanıma kuralı nı yerine getirecektir. MÜŞTERİ nin kimlik bilgilerinin doğruluğundan ARACI KURUM sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin eki niteliğindeki Müşteri Tanıma ve Risk/Yatırım Tercih Formu nu doldurmakla, bilgi vermek istememesi halinde ise buna ilişkin yazılı beyanını ARACI KURUM a teslim etmekle yükümlüdür. Formda yer alan bilgilerdeki değişiklikler, MÜŞTERİ tarafından derhal ARACI KURUM a bildirilir, aksi halde ARACI KURUM un yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. 5) YATI RI M H ESAPLARI NI N AÇI LM A VE ÇALI ŞM A ŞEK Lİ ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına veya hesabına yapılacak Sermaye Piyasası Araçları alım/satım ve aracılık işlemleriyle bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili kayıtların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, MÜŞTERİ adına ARACI KURUM nezdinde açılan Yatırım Hesabı, bu sözleşmenin tamamlayıcısı ve ayrılmaz parçasıdır. 5-1) M üşteri Emirlerinin K apsadığı Bilgiler ve Aracı Kuruma İ letilme Şekli MÜŞTERİ, ARACI KURUM aracılığıyla alım/satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili emirlerini esas olarak yazılı verecektir. MÜŞTERİ nin vereceği emrin asgari olarak aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir. a) Emrin ARACI KURUM a hitaben verilmiş olması, b) Emri verenin adı, soyadı veya ünvanı veya yatırım hesap numarası ve adresi, c) Emrin alım emri mi yoksa satım emri mi olduğu, d) Satın alınacak veya satılacak Sermaye Piyasası Aracının cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı, e) Emrin türü [limitli veya serbest fiyatlı (Borsada işlem anında oluşan fiyat)] f) Limitli emirlerde limit fiyatı, g) Varsa emrin geçerlilik süresi, h) Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, ı) Emrin, ARACI KURUM tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı Borsaya intikal edeceği, i) MÜŞTERİ nin imzası. MÜŞTERİ, emirlerini yazılı olarak verir. Emirlerin, ARACI KURUM un kabulü halinde; telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri gibi iletişim araçları ile de verilmesi mümkündür. Bu halde ARACI KURUM emirlerdeki bilgilerin eksikliğinde, yanlışlığında, geçersizliğinde ve imzanın gerçekliği konusundaki tereddüt hallerinde emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, MÜŞTERİ, ARACI KURUM dan herhangi bir hak, alacak, zarar ziyan talebinde bulunmayacaktır. ARACI KURUM, M ÜŞTERİ emirlerini sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebilir ve sonucu derhal MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirleri için ARACI KURUM u sorumlu tutamaz. Emrini limit fiyatlı olarak vermemişse, ARACI KURUM emri kendisinden beklenen özen borcuna uygun olarak yerine getirecektir. MÜŞTERİ, emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, ARACI KURUM dan öğrenmek durumunda olup, geç öğrenme nedeni ile herhangi bir zarara uğradığını ileri sürerek tazminat isteminde bulunamaz. MÜŞTERİ öğrenmediği takdirde, ARACI KURUM un emirlerinin sonuçlarını MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 5-2) M üşteri Emirlerinde Geçerlilik Süresi Alım ya da satım için verilen MÜŞTERİ emrinin süresi, emir verildiği sırada formun üzerine kaydedilen süredir. MÜŞTERİ emrindeki süreye, ARACI KURUM un itiraz etmek ya da kabul etmemek hakkı vardır. ARACI KURUM süreyi kabul etmediği takdirde bunu MÜŞTERİ ye derhal bildirecektir. ARACI KURUM kabul ettiği alış ya da satış emrinin belirtilen süre içinde kendisine atfı mümkün olan haller dışında gerçekleşmemesinden sorumlu olmayacaktır. 5-3) M üşteri Emir K arşılıklarının Bulundurulması MÜŞTERİ emirlerinin ARACI KURUM tarafından işleme konulabilmesi için; alımlarda gerçekleşecek alım bedelinin, satımlarda ise gerçekleşecek satışa konu cins ve nominal değerde Sermaye Piyasası Aracının, M ÜŞTERİ yatırım hesabında mevcut ve kullanılabilir durumda olması zorunludur. MÜŞTERİ nin verdiği alım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, alım bedeli ile birlikte komisyon, vergi ve diğer giderler toplamı ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabına borç yazılır. Satın alınan Sermaye Piyasası aracının nominal bedeli de yine takas günü yatırım hesap portföyüne alacak kaydedilir. M ÜŞTERİ satın aldığı Sermaye Piyasası aracının fiziken teslimini istemesi halinde, Takasbank ın teslim ile ilgili belirlediği usul ve süreye uymak yükümlülüğündedir. MÜŞTERİ nin verdiği satım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, satım bedeli ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabına alacak, aşağıdaki maddelerde yazılı ARACI KURUM komisyon, vergi ve diğer giderler toplamı ise borç yazılır. Satılan Sermaye Piyasası Aracının nominal bedeli de yatırım hesap porföyüne borç kaydedilir. MÜŞTERİ, yatırım hesabında oluşan tutarı ancak, B.I.S.T. ve Takasbank tarafından belirlenmiş olan takas ile ilgili nakit teslimi süresi içerisinde kullanabilecektir. Rev /9

4 MÜŞTERİ tarafından fiziki teslim suretiyle satışa verilmek istenen Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili emirlere ilişkin olarak, söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının ARACI KURUM un Merkez ve / veya Merkez Dışı örgütlerine fiziki olarak ulaşıp ARACI KURUM tarafından saklama kurumuna teslim edilerek, yatırım hesabına kaydedilmedikçe ARACI KURUM un emirleri işleme koyma zorunluluğu olmayacaktır. MÜŞTERİ nin aksine bir talimatı bulunmadıkça, ARACI KURUM ca adına satın alınan veya fiziken satışa verdiklerinden satılamayan Sermaye Piyasası Araçları MÜŞTERİ nin yatırım hesabı porföyünde kalacak, bu muhafazadan dolayı ARACI KURUM un isteyeceği ücret vb. giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM dilediği takdirde, yatırım hesabı portföyünde bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının teslim alınmasını MÜŞTERİ den isteyebilecektir. 6) M ÜŞTERİ H ESAP BAK İ YESİ Nİ N DEĞERLENDİ Rİ LM ESİ 10) ÖDENECEK ÜCRET ve K OM İ SYONUN TESPİ T ve ÖDEM E ESASLARI MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bu sözleşme kapsamında yerine getireceği Sermaye Piyasası Araçları alım-satımına aracılık ve saklanmasına ilişkin ilgili kuruluşların (SPK, B.I.S.T., Takasbank, MKK vb.) belirleyip ilan edeceği tarife üzerinden ücret, komisyon ve buna ait Banka ve Sigorta Muamele Vergisini (B.S.M.V) ve Kurul, B.I.S.T., MKK veya Takasbank ile diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilebilecek sair giderleri nakden ve def aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM komisyon oranındaki değişiklikleri MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirecek olup, bu değişikliği kabul etmediği takdirde MÜŞTERİ nin sözleşmeyi 7 gün içinde feshetme yetkisi vardır. Yatırım hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Bu sözleşme ile açılan Yatırım Hesabında, MÜŞTERİ nin Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili alım/satım emirleri sonucunda kaydedilen tutarlar ile alım/satımı yapılan Sermaye Piyasası Araçları, hesabı cari yöntemi ile izlenecek; hesap mevduat niteliği taşımayacak ve üzerine çek keşide edilemeyecek, hesabın alacak bakiyelerine faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Yatırım hesabında alımsatım işlemleri sonucunda ya da itfa, satım veya alımın gerçekleşmemesi gibi herhangi bir nedenle MÜŞTERİ ye ait asgari... tutarında nakdin ortaya çıkması halinde, MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihleri doğrultusunda söz konusu nakit değerlendirilecek ve getirileri MÜŞTERİ ye ödenecektir. Bu hizmet nedeniyle MÜŞTERİ, ARACI KURUM a nakit ücret ve komisyon ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak nakdin değerlendirilmesinde ARACI KURUM un MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihlerden bir ya da birkaçını seçme hakkı mevcuttur. Yatırım hesabına tevdi edilecek veya MÜŞTERİ adına ARACI KURUM aracılığıyla satın alınacak Sermaye Piyasası Araçlarının nakli sigortalı olarak yapılacak ve sigorta ile ilgili her türlü gider MÜŞTERİ ye ait olacaktır. MÜŞTERİ özel talimat vermek suretiyle sigortasız nakli talep ederse doğabilecek olumsuz sonuçlardan ARACI KURUM un kendisine atfı mümkün olan haller dışında hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yatırım hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 11) M ÜŞTERİ Nİ N TEM ERRÜDÜ ve SORUM L ULUK Yatırım Fonu Repo Takasbank Borsa Para Piyasası Nakdin değerlendirilmesini istemiyorum. MÜŞTERİ, Periyodik Ödeme Başvuru Formu nu doldurmak suretiyle vermiş olduğu talimatı yazılı olarak geri almadığı sürece, ilgili kişi ve kuruluşlar ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca (abonelik ücreti, kayıt ücreti, sigorta primi, mal bedeli, fatura bedeli, kredi kartı ödemesi vb.) ilgili kişi ve kuruluşlara karşı doğmuş ve doğacak olan borçlarının, ARACI KURUM tarafından düzenli olarak ödenmesini ya da ilgili kişi ve kuruluşların diğer bankalar nezdindeki hesaplarına aktarılmasını kabul eder. İşbu sözleşme maddesi genel mahiyette olup, hesapta nakit bulunmaması durumunda uygulanacak esaslar, bu hizmetin verilmesi için başvuru formu dışında verilecek belgeler, hizmetten vazgeçme esasları, ARACI KURUM tarafından süresinde yapılmayan ödemelerde MÜŞTERİ zararının tazmin edilme esasları gibi özel hususlar, ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğini haiz ek protokol ile belirlenir. 7) M ÜŞTEREK H ESAPLAR Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, MÜŞTERİ lerce aksi beyan edilmediği sürece hesap ARACI KURUM tarafından müşterek mülkiyet esasına dayalı hesap türlerinden biri olan teselsüllü müşterek hesap olarak sayılacaktır. Hesap sahiplerinden her birisi tek başına işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. 8) VEK İ L ARACI LIĞI YLA İ ŞLEM YAPI LM ASI MÜŞTERİ tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, Vekilin yatırım hesabı ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (MÜŞTERİ yi) aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin hesabına müşterinin dışında müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilen kişiler tarafından işlem yapılabilir. MÜŞTERİ vekaletin sona erdiğini belgelendirmek suretiyle kendisi, ölümü halinde de mirasçıları ARACI KURUM a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. 9) Vİ RM AN YETK İ Sİ ARACI KURUM a MÜŞTERİ tarafından verilecek Sermaye Piyasası Araçlarının alım/satım emirleri, B.I.S.T. deki emirlerin tasfiyesi, alım emirlerinin tutarları, olası fiyat artışları, rüçhan haklarının kullanılması, temettü bedellerinin tahsil edilmesi, masraf, komisyon, ekstre gönderme masrafı, sigorta, B.S.M.V. ile Sermaye Piyasası Kurulu B.I.S.T.., Takasbank, MKK ya da diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilecek diğer giderleri, M ÜŞTERİ nin ayrı bir talimatına gerek kalmaksızın, Yatırım Hesabından MKK alt hesaplarına veya M KK alt hesaplarından Yatırım Hesabına aktarmaya ARACI KURUM yetkilidir. MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM a tevdi edilen fiziki Sermaye Piyasası Araçlarının yasaklı ve ayıplı olmasından dolayı S.P.K. Mevzuatı gereğince doğacak sorumluluk ARACI KURUM un dikkat ve özen borcu saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını S.P.K. M evzuatında düzenlenen sürelerde yerine getirmediği takdirde ARACI KURUM un doğmuş veya doğacak her türlü alacağı, zarar ve ziyanı ARACI KURUM un herhangi bir ihbar ve ihtarına gerek olmaksızın muaccel hale gelir. ARACI KURUM un yazılı ihbarı üzerine MÜŞTERİ nin borcunu derhal ödememesi halinde MÜŞTERİ temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için o tarihteki B.I.S.T. Repo Piyasasında gecelik vadede oluşan ortalama repo faiz oranının 50 puan fazlasını temerrüt faizi olarak, ayrıca vergi vesair yasal yükümlülükleri de ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 12) ARACI K URUM UN REHİ N ve H APİ S H AK KI MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçları ve yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle ARACI KURUM tarafından yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM un Medeni Kanun un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM a Medeni Kanun un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın ARACI KURUM tarafından takas ve mahsup edileceğini veya özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, K.K.D.F. kesintisi ve B.S.M.V. ni de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu kabzı konusunda ARACI KURUM un yetkili olduğunu, ARACI KURUM un bu yetkisinin aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, alacağını tahsil için M ÜŞTERİ ye ait rehin veya hapis hakkı kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarını, Borsada veya Borsa dışında, özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. 13) M ENK UL K I YM ETLERDEN DOĞAN H AK LARI N K ULLANI LM ASI MÜŞTERİ, hesapta bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzunu yazılı olarak talep ederek şirket Genel Kuruluna katılma hakkını kullanabilecektir. MÜŞTERİ, kendisi tarafından kullanılmayan Genel Kurula katılma ve oy hakkı konularında ARACI KURUM a, kabul etmesi halinde, Genel Kurula katılma hakkını devredebilir. ARACI KURUM un kendisine atfı mümkün olan haller dışında özen borcu içinde bu yetkiyi kullanmasından veya kullanma şeklinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Rev /9

5 Hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için öngörülen süre başlamadan en az bir hafta evvel MÜŞTERİ tarafından aksine bir yazılı talimat verilmediği takdirde, rüçhan hakkının kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi ARACI KURUM a ait olacaktır. ARACI KURUM un rüçhan hakkı kullanımını gerçekleştirmesi durumunda, bedeli hesabın bakiyesinden karşılanacak; bakiye müsait değilse MÜŞTERİ tarafından derhal ve def aten yatırılması talep edilecek, ödenmediği takdirde, MÜŞTERİ ye ait kıymetler satılarak ARACI KURUM un alacağı tahsil edilecektir. Ayrıca MÜŞTERİ nin yatırım hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle, rüçhan hakkının kullanılmaması durumunda ARACI KURUM un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 16) YURT DI ŞI Pİ YASALARDA İ ŞLEM GÖREN SERM AYE Pİ YASASI ARAÇL ARI NI N ALI M VE SATI M İ ŞLEM LERİ ARACI KURUM, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar ile bu sözleşme hükümleri uyarınca MÜŞTERİ leri ile ilgili olarak Yurtdışı Piyasalarda menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin aracılık faaliyetinde bulunabilir. İşbu sözleşme maddesi genel mahiyette olup, Sermaye Piyasası Aracının ve bedelinin transferi, saklama işlemleri, işlemlerin teyidi, karşılıklı hak ve taahhütler gibi özel hususlar, ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğini haiz ek protokol ile belirlenir. Rüçhan hakkı, bedelli sermaye artırımı ve temettü tahsilatı tarihleri, ARACI KURUM ve Bankalar adına MKK tarafından kullanılarak, ARACI KURUM ve bankaların MKK nezdindeki hesabına kaydedildikleri gündür. MÜŞTERİ nin portföyünde bulunan Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin itfa, kar payı, faiz ve diğer gelirleri, ARACI KURUM tarafından tahsil edilerek Yatırım Hesabına alacak kaydedilecek, ayrıca senet değişimi, bedelli ve bedelsiz hisse senedi dağıtımıyla ilgili hizmetler de ARACI KURUM tarafından yerine getirilecektir. 14) SERM AYE Pİ YASASI ARAÇLARI NI N SAK LANM ASI MÜŞTERİ ye ait Sermaye Piyasası Araçlarının tümü kaydi olarak MKK nezdinde saklanır. MÜŞTERİ Sermaye Piyasası Araçlarının tertip, seri numarası, kupür ve nominal miktarını belirtmek suretiyle ARACI KURUM a teslim etmiş olsa dahi, ARACI KURUM un sadece teslim aldığı miktarda (MİSLEN) iadeye yetkili olduğunu, beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçlarının fiziki saklanmasına yönelik ARACI KURUM dan talepte bulunmayacağını, bu konuda daha evvel yapılmış veya ileride yapılacak talep, beyan ve şerhlerin ARACI KURUM u hiçbir şekilde bağlamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından, ARACI KURUM vasıtası ile Borsalardan ve teşkilatlanmış piyasalardan satın alınarak diğer Banka ve aracı kuruluşlardan ARACI KURUM nezdindeki Yatırım Hesabı portföyüne virman yaptırılan veya fiziken teslim edilen veya her ne surette olursa olsun ARACI KURUM nezdindeki portföyüne alacak yazılmış olan tüm Sermaye Piyasası Araçları, yukarıdaki maddelerde açıklandığı şekliyle işlem yapılarak MÜŞTERİ adına açılan hesap numarası altında kayden saklanır. MÜŞTERİ lerin mevcut yatırım hesabı numarası aynı zamanda saklama hesabının da numarasıdır. MÜŞTERİ, M KK nezdindeki saklama hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili güncel bilgilere günün her saatinde, kendisine MKK tarafından verilmiş olan şifre ve sicil numaralarını kullanarak MKK YATIRIMCI ÇAĞRI MERKEZİ aracılığı ile ulaşabilir, hisse senetlerini bloke edebilir, dilediği zaman koymuş olduğu blokajı kaldırabilir. 17) ELEK TRONİ K ORTAM DA ALI M -SATI M EM İ RLERİ Nİ N K ABUL EDİ LM ESİ A- MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabı üzerinden, bilgisayar ortamında internet üzerinden bilgi alışverişi ve borsa işlemleri, repo-ters repo ile havale işlemleri hizmetlerine yönelik işlemler ile daha sonra ilave edilecek diğer işlemleri ARACI KURUM tarafından kendisine verilecek şifre yardımı ile gerçekleştirilebilir. B- MÜŞTERİ ye ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetleri şifresi/şifreleri verebilmesi için, MÜŞTERİ nin öncelikle ARACI KURUM nezdinde işbu Sözleşmeyi imzalamış olması ve bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Şifresi kendisine verilen M ÜŞTERİ, bu hattan her zaman bilgi alabilir. ARACI KURUM un internet hizmeti verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım konusunda taahhüt oluşturmaz. C- ARACI KURUM, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ'nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. ARACI KURUM tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski M ÜŞTERİ ye aittir. Şifrenin kaybı halinde MÜŞTERİ nin yazılı beyanını takiben, ARACI KURUM tarafından hesabına derhal blokaj koyulacaktır. ARACI KURUM tarafından tanzim edilen şifrenin, ilk işlemde MÜŞTERİ tarafından değiştirilerek kullanılacağı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olup, aksi taktirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. ARACI KURUM hiçbir şekilde kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz. D- MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve MÜŞTERİ kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. ARACI KURUM, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır. Ancak, MÜŞTERİ elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bilgisi dışında, res en MKK daki mevcut Sermaye Piyasası Araçlarını virman veya satım emri veremez. Aksi takdirde ARACI KURUM un doğmuş ve doğacak maddi kayıplarını derhal nakden ve def aten ödemeyi peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, Yatırım Hesabında kayden saklanmak üzere ARACI KURUM a fiziken tevdii ettiği Sermaye Piyasası Araçları için, ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye teslim aldığı kıymetli kağıdın cinsi, tertip, seri numarası, kupür ve nominal değeri ile izlenecek olduğu yatırım hesap numarasını da gösteren bir makbuz verir. MÜŞTERİ bu Sermaye Piyasası Araçlarını mislen geri alabilmesi için, sözü edilen makbuzu ARACI KURUM a ibraz ve iade etmek zorundadır. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabı portföyünde kayden bulunan Sermaye Piyasası Araçlarını, kaydi sisteme nihai geçiş tarihine kadar olan süre içerisinde fiziki olarak teslim almak istemesi halinde, ARACI KURUM a yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca, söz konusu kıymetlerin, ARACI KURUM tarafından Takasbank tan geri alınması için gerekli mutad süreyi beklemeyi ve teslim edilen kıymetlerin hacim ve kupürleriyle ilgili itiraz hakkı olmadığını kabul eder. E- MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinden yararlanırken ARACI KURUM un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride arttırıldığı takdirde, arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon, vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir hesabına res en borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder. ARACI KURUM un bu değişiklikleri MÜŞTERİ ye bildirmesini müteakip M ÜŞTERİ nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. F- Elektronik işlem hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için yerine getirilebilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı, ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında, ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ nin ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetlerinden faydalanabilmesi için MÜŞTERİ tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. MÜŞTERİ tarafındaki teknik donanımın yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan MÜŞTERİ, uğrayabileceği Zarar ve ziyandan ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 15) M ÜŞTERİ Nİ N Bİ LGİ LENDİ Rİ LM ESİ ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye Yatırım Hesabı ile ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde nakit hesap ekstresi, menkul kıymet hareket raporu ve portföy durum raporunu taahhütlü ve/veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayrıca Kurum, MÜŞTERİ den aylık ekstrelerin basım ve posta gönderim masrafını isteme hakkını haizdir. Tarafların aşağıda belirtilen adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek ve taraflar bu adrese yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını kabul edeceklerdir. Taraflar beyan ettikleri adresi değiştirirse, bu değişikliği yazılı olarak 15 gün içinde karşı tarafa bildirmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak sorumluluk ve sonuçları kabul edeceklerdir. G- ARACI KURUM personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenilirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. MÜŞTERİ buradan aldığı bilgilerin bir Yatırım Danışmanlığı faaliyeti olmadığını kabul eder. MÜŞTERİ bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesi, kaybolması ve/veya kısmen ulaşılabilmesi durumlarının söz konusu olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğabilecek zararlardan, ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak üçüncü kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ aksi durumlarda ARACI KURUM un hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder. H - MÜŞTERİ nin yatırım hesaplarının kapanması veya bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ARACI KURUM sair talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek, MÜŞTERİ ye işlem yaptırmayabilir. Rev /9

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler Çerçeve

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı