YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet"

Transkript

1 Ýslâma giriþin yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine katýldý. Görmez, Ýslâm bu topraklara topla tüfekle deðil, davetle, barýþla geldi þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 16 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, açýlýþ töreninin ardýndan Bulgar þehrinde bulunan dünyanýn en büyük Kur ân-ý Kerimini ve sahabe kabirlerini ziyaret etti. FO TOÐ RAF: A A YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BAÞÖRTÜLÜYÜ ORDUEVÝNE SOKMADILAR Hani yönetmelik Ba kandan sý cak i ka zý uor man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, böl ge den böl ge ye de ðiþ mek le be ra ber mev sim sý cak lýk la rý nýn bu haf ta bü tün il ler de or ta la ma nýn ü ze rin de sey ret ti ði ni, yaþ lý la rýn, ço cuk la rýn ve ha mi le le rin bil has sa öð le sa at le rin de dý þa rý çýk ma ma la rý ve su ih ti yaç la rý ný mut la ka kar þý la ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. n8 de Dünyanýn merkezi doðuya doðru kayýyor u Ma li ye Ba kan lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Doç. Dr. Ah met Ke sik, dün ya nýn güç mer ke zi nin, kriz le bo ðu þan Ba tý dün ya sýn dan Do ðu ya kay dý ðý ný ve ye ni dö nem de dün ya nýn söz sa hip le ri nin Do ðu ül ke le ri o la ca ðý ný söy le di. Ke sik, bu ön gö rü sü nü genç nü fu sa bað la dý. nha be ri 8 de Þentop: Temel haklarýn dörtte birini yazdýk utbmm A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Ü ye si Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, Te mel hak ve hür ri yet ler ko nu su yak la þýk 40 mad de ci va rýn da. Biz de 9. mad de yi yaz dýk. Te mel hak ve hür ri yet le rin yak la þýk 4 te bi ri ni yaz mýþ bu lu nu yo ruz de di. n8 de Ýstihdam üzerinde vergi yükü çok aðýr utür ki ye Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu iþ siz li ðýn, tüm dün ya ül ke le ri nin ve Tür ki ye nin en ö nem li gün dem mad de le ri nin ba þýn da gel di ði ni a çýk lar ken, iþ - siz li ði a zal týp is tih da mý art týr ma - nýn te mel þart la rýn dan bi ri nin is - tih dam ü ze rin de ki ver gi ve prim yü kü nü ha fif let mek ol du ðu nu vur gu la dý.nha be ri say fa 10 da 135 Suriyeli daha Türkiye ye geldi u Ül ke le rin de ki o lay lar dan ka - çan, a ra la rýn da as kerlerin ve a i - le le ri nin de bu lun du ðu 3 ü ya ra lý 135 Su ri ye li Hatay a getirildi. Suriyeliler Apaydýn kampýna yerleþtirildi. nha be ri say fa 7 de ISSN deðiþmiþti? ORDUEVLERÝNE GÝRÝÞTEKÝ BAÞÖRTÜSÜ YASAÐINI KALDIRAN YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ, BÜYÜKÇEKMECE ORDUEVÝNE ULAÞMADI MI? EÞARBININ ÞEKLÝNÝ DEÐÝÞTÝRMEDÝÐÝ ÝÇÝN ÝÇERÝ ALINMADI u Kom þu su nun dü ðü nü ne ka týl mak i çin Bü yük çek me ce Su bay Or du e vi ne gi den ba þör tü lü Fat ma Ba ba can, e þar bý nýn þek li ni de ðiþ tir me di ði i çin i çe ri ye a lýn ma dý. Gö rev li ler, Ba ba can çif ti ni dü ðü ne al ma mak i çin or du e vi nin gi riþ ka pý sý ný ki lit le yin ce di ðer bazý da vet li ler de gi re me di. Ba ba can Ben as ker de ði lim. O ra ya gö rev li o la rak da git mi yo rum. Ba na þe kil di re te mez ler di ye tep ki gös ter di. YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ RESMÎ GAZETE'DE YAYINLANMIÞTI uor du ev le ri ne gi riþ te ký lýk ve ký ya fet le ri dü zen le yen yö net me lik te ki Ya þý nýn i ler le me si ne de niy le di nî i nanç la rý na uy gun o la rak sa de bir þe kil de sa kal bý rak mýþ ki þi ler i le yaþ lý an ne ler den yü zü a çýk o la cak þe kil de e þarp lý o lan la rýn dý þýn da; sa kal lý, cüp pe li, sa rýk lý, tak ke li, tür ban lý vb. çað daþ ol ma yan ký ya fet ler le ge len ler or du ev le ri ne gi re mez i ba re si 17 Ma yýs'ta kal dý rýl mýþ tý. nha be ri say fa 9 da Plajda deprem paniði AKDENÝZ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 6 ÞÝDDETÝNDEKÝ DEPREMÝN ARTÇILARI SÜRÜYOR KOPAN KAYA EVE DÜÞTÜ u Ak de niz a çýk la rýn da mey da na ge len 6 þidde tin de ki dep re me plaj da ya ka la nan lar bü yük pa nik ya þar ken, Fet hi ye'de yak la þýk 400 met re yük sek lik ten kopan ka ya küt le si, bir bi na nýn i kin ci ka tý nýn yan ta ra fý na çar pýp du va rý ný yýk týk tan son ra yatak odasýndan içeri girdi ve birinci kattaki mutfaða düþtü. Fat ma Ba ba can SÝMAV DA YÝNE SALLANDI u Dep rem son ra sý has ta ne ler de te da vi al tý na a lý nan 64 ki þi den 53'ü ta bur cu e di lir ken, sa ba ha kar þý ya þa nan 4.4 bü yük lü ðün de ki sar sýn tý nýn ar dýn dan 35 ki þi da ha has ta ne le re baþ vur du. Kü tah ya'nýn Si mav il çe si de dün sa bah i ki da ki ka a ray la 4,0 ve 3,6 bü yük lü ðün de dep rem ler le sar sýl dý. nha be ri say fa 6 da Kâzým Güleçyüz TGRT Haber de u Ga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, bu gün TGRT Ha ber de Bi rin ci Say fa prog ra mý nýn ko nu ðu o la cak. Sel ma Ay dýn ýn ha zýr la yýp sun du ðu ve gün dem de ki ko nu la rýn de ðer len di ri le ce ði prog ram 11:00 de baþ la ya cak. 6 þid de tin de ki dep re min ar dýn dan bi na lar da ve ev ler de ha sar mey da na gel di. Bi na lar dan ko pan be ton lar a raç la rýn ü ze ri ne düþ tü. Kor ku i çin de ev le rin den ka çan va tan daþ lar ge ce yi dý þa rý da ge çir di. FO TOÐ RAF: A A Kürtaj: An ne le rin ev lat la rý na zul mü! nhakan YALMAN IN YAZISI SAYFA 2 DE

2 2 Y L HÝ KA  Y E T Sizden birine ölüm geldiðinde, onun canýný gönderdiðimiz melekler alýrlar ve onlar vazifelerinde kusur etmezler. En âm Sûresi: 61 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah birinize bir servet ihsan ettiðinde önce kendisi ve aile efradýnýn ihtiyaçlarýna harcasýn. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 268 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dep rem te sa düf de ðil Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. [Ga fil ka fa ya bir tok mak ve bir ders-i ib ret tir.] y gaf le te da lýp ve bu ha ya tý tat lý gö rüp ve Eâ hi re ti u nu tup dün ya ya tâ lip bed baht nef sim! Bi lir mi sin, ne ye ben zer sin? De ve ku þu na. Av cý yý gö rür; u ça mý yor, ba þý ný ku ma so ku yor. Tâ av cý o nu gör me sin. Ko ca göv de si dý þa rý da; av cý gö rür. Yal nýz, o, gö zü nü kum i çin de ka pa mýþ; gör mez. Ey ne fis! Þu tem si le bak, gör: Na sýl dün ya ya hasr-ý na zar, a zîz bir lez ze ti, e lîm bir e le me kal be der. Me se lâ, þu kar ye de, ya ni Bar la da, i ki a dam bu lu nur; bi ri si nin yüz de dok san do kuz ah ba bý Ýs tan bul a git miþ ler, gü zel ce ya þý yor lar. Yal nýz bir tek bu ra da kal mýþ; o da hi o ra ya gi de cek. Bu nun i çin, þu a dam, Ýs tan bul a müþ tak týr, o ra yý dü þü nür, ah ba ba ka vuþ mak is ter. Ne va kit o na de nil se, O ra ya git! ; se vi nip, gü le rek gi der. Ý kin ci a dam i se, yüz de dok san do kuz dost la rý bu ra dan git miþ ler. Bir kýs mý mah vol muþ lar; bir kýs mý ne gö rür, ne de gö rü nür yer le re so kul muþ lar. Pe ri þan o lup git miþ ler, zan ne der. Þu bî ça re a dam i se, bü tün on la ra be del, yal nýz bir mi sa fi re ün si yet e dip te sel li bul mak is ter; o nun la o e lîm â lâm- ý fi râ ký ka pa mak is ter. Ey ne fis! Baþ ta Ha bî bul lah, bü tün ah ba býn kab rin ö bür ta ra fýn da dýr lar. Bu ra da ka lan bir i ki ta ne i se, on lar da gi di yor lar. Ö lüm den ür küp, ka bir den kor kup, ba þý ný çe vir me; mer dâ ne kab re bak, din le ne ta lep e der. Er kek çe si ne ö lü mün yü zü ne gül; bak, ne is ter. Sa kýn gâ fil o lup i kin ci a da ma ben ze me. Ey nef sim! De me, Za man de ðiþ miþ, a sýr baþ ka laþ mýþ; her kes dün ya ya dal mýþ, ha ya ta pe res tiþ e der, derd-i ma î þet le sar hoþ tur. Çün kü, ö lüm de ðiþ mi yor; fi râk be kâ ya kal bo lup, baþ ka laþ mý yor. Acz-i be þe rî, fakr-ý in sa nî de ðiþ mi yor; zi yâ de le þi yor. Be þer yol cu lu ðu ke sil mi yor, sür at pey dâ e di yor. Hem de me, Ben de her kes gi bi yim. Çün kü, her kes sa na ka bir ka pý sý na ka dar ar ka daþ lýk e der. Her kes le mu sî bet te be ra ber ol mak de mek o lan te sel li i se, kab rin ö bür ta ra fýn da pek e sas sýz dýr. Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. Me se lâ, ze mi ne ne bâ tât ve hay va nât en vâ ýn dan giy di ri len bir bi ri üs tün de, bir bi ri i çin de, ga yet mun ta zam ve ga yet mü nak kaþ göm lek ler, baþ tan a þa ðý ya ka dar gâ ye ler le, hik met ler le mü zey yen, mü ceh hez ol duk la rý ný gör dü ðün ve ga yet â lî gâ ye ler i çin de ke mâl-i in ti zam i le mec zub Mev le vî gi bi dev re dip dön dür me si ni bil di ðin hal de, na sýl o lu yor ki, kü re-i ar zýn be nî â dem den, bâ hu sus ehl-i i mân dan be ðen me di ði bir ký sým et vâr-ý gaf le tin sýk let-i mâ ne vi ye sin den o muz silk me ye ben ze yen zel ze le gi bi - HA ÞÝ YE mev tâ lûd hâ di sât-ý ha ya ti ye si ni, bir mül hi din neþ ret ti ði gi bi gâ ye siz, te sa dü fî zan ne de rek bü tün mu sî bet ze de le rin e lîm zâ yi â tý ný be del siz, he bâ en men sur gös te rip, müt hiþ bir ye i se a tar lar. Hem, bü yük bir ha tâ, hem bü yük bir zu lüm e der ler. Bel ki, öy le hâ di se ler, bir Ha kîm-i Ra hî min em riy le ehl-i i mâ nýn fâ nî ma lý ný sa da ka hük mü ne çe vi rip, ib kâ et mek tir ve küf rân-ý ni met ten ge len gü nah la ra ke fâ ret tir. Na sýl ki bir gün ge le cek, þu mu sah har ze min, yü zü nün zî ne ti o lan â sâr-ý be þe ri ye yi þir kâ lûd, þü kür süz gö rüp çir kin bu lur. Hâ lýk ýn em riy le bü yük bir zel ze le i le bü tün yü zü nü si ler, te miz ler. Al lah ýn em riy le, ehli þir ki Ce hen ne me dö ker; ehl-i þük re, Hay di, Cen ne te bu yu run der. Ha þi ye: Ýz mir in zel ze le si mü nâ se be tiy le ya zýl mýþ týr. Söz ler, s. 156, (ye ni tan zim, s. 275) LÛ GAT ÇE: â lâm-ý fi râk: Ay rý lýk a cý la - rý, e lem le ri. hâ di sât-ý kev ni ye: Ya ra tý - lý þa ve ta bi a ta â it ha di se ler. kü re-i arz: Dün ya. sýk let-i mâ ne vi ye: Ma - ne vî a ðýr lýk. mev tâ lûd: Ö lüm gi bi; ö - lüm lü; kor kunç. he bâ en men sur: Bo þu bo þu na. Fay da sýz ye re. ib kâ: Bâ ki leþ tir mek. De - vam lý et mek. â sâr-ý be þe ri ye: Ýn san la - rýn e ser le ri. þir kâ lûd: Al lah a or tak ka bul et mek o lan þirk le ka - rý þýk, þirk bu laþ mýþ. hak yal ho o.com e ce nin ses siz li ði ni, bir G kep çe nin du va rý par ça la ma sý nýn du var da zu hur e den deh þet ve ri ci çýð lýk la rý boz du. Kep çe, o da sýn da u yu yan ma sum yav ru ya yö nel miþ ti. Kep çe o pe ra tö rü nün kör le me si ne in di rip kal dýr dý ðý kep çe, hiç bir þey den ha ber siz bir va zi yet te ve gü ven i çin de u yu yan yav ru nun za rif be de ni ne denk gel di ve za val lý yav ru nun fer ya dý na bi le fýr sat kal ma ya cak þe kil de be de ni ni i ki ye a yýr dý. Son bir ham le ve can hav li i le an ne si ne yö nel mek is te di. An ne sýr tý ný dön müþ tü. Ba ba di ye fer ya da yel ten di. Ba ba ku lak la rý ný tý ka mýþ tý. Kep çe a cý ma sýz ca dar be le ri in dir me ye de vam et ti. Bi raz son ra en ka zýn a ra sýn da par ça lan mýþ kol ve ba cak lar, kop muþ bir ka fa ve deh þet ve ri ci bir man za ra i çin de ki en kaz, kep çe ta ra fýn dan top la tý lýp çö pe bo þal týl dý. Par ça lan mýþ bir ce set hâ li ne ge len za val lý yav ru, kep çe nin an ne si ve ba ba sý ta ra fýn dan tu tul du ðu nu ne re den bi le bi lir di? Bel ki so rul sa bu ak lý na ge le bi le cek en son ih ti mal bi le ol maz dý. Bu ta ným la ma i çin de ki tab lo, her kes te deh þet ve böy le bir tab lo nun se be bi o lan an ne ve ba ba her kes te nef ret u yan dý rýr. Çok ta ný dýk ve pek rast la nan bir du rum de ðil gi bi dir. Oy sa bu tab lo þef ka tin tam bir â yi ne si ol du ðu i çin bu is mi a lan a na rah min de, bir ev de kin den çok da ha faz la gü ven i çin de ol ma sý bek le nen bir yav ru nun kür taj i le ma ruz kal dý ðý du ru mun gö rü nür þe kil de tas vi rin den baþ ka bir þey de ðil. Kür taj as lýn da bir kü re taj, ya ni a na rah min de gü ven li bir sý ðý nak i çin de yer leþ miþ yav ru nun e bat la rý na gö re kep çe den çok da ha deh þet ve ri ci bir gö rü nü mü o lan dok to run kü re ti i le ka zý na rak dý þa rý ve son ra da çö pe a týl ma sý fi i li. Bu nu plan la yan i se, ga rip bir þe kil de yav ru nun en faz la þef kat bek le di ði an ne, ba ba ve dok tor üç ge ni. Keþ ke si ne ma ka bi li ye tim ol say dý bu tab lo nun deh þe ti ni ve dok tor, an ne ve ba ba üç lü sü nün bir yav ru nun ha ya tý na kas te di þi ni ve bu nu ken di le rin ce o luþ tur duk la rý hak lý ge rek çe ler le ya pý þý ný o ma sum yav ru ta ra fýn dan gö rün tü le yen bir film çek mek is ter dim. Þefkatin tam bir âyinesi olduðu için bu ismi alan ana rahminde, bir evdekinden çok daha fazla güven içinde olmasý beklenen bir yavrunun kürtaj ile maruz kaldýðý durum gerçekten içler acýsý... Bir kaç ay ön ce kli ni ði mi zin kar þý sýn da ki ca mi de ha ným la ra kür ta jý an la tan bir se mi ner ver dim. O ra da in ter net te bul du ðum kür taj ma ter ya li gö rün tü le ri ni gös ter dim. Bu en kaz gö rün tü le rin de mi li met rik in ce lik le ya ra týl mýþ kol, ba cak, göv de par ça la rý ve kop muþ bir ka fa yý bü tün ha ným lar deh þet do lu göz ler le iz le di ler. Se mi ner den son ra pek çok ba yan ya ný ma gel di ve Ho cam ben de kür taj yap týr dým a ma o la yýn böy le bir þey ol du ðu nun far kýn da de ðil dim, þu an ken di mi öz ev lâ dý nýn ca ný na kas tet miþ bir an ne, bir ca ni, bir ka til gi bi his se di yo rum. Bu kor kunç gü nah tan kur tul mak i çin ve ken di mi af fet tir mek i çin ne ya pa bi li rim? de di ler. Ben de Bu sa at ten son ra faz la ya pý la bi le cek bir þey yok, töv be et ve Rabb in den af di le ve böy le bir deh þet ya þat tý ðýn yav ru nun hak ký ný he lâl et me si i çin du â et de dim. Ca mi de ki tab lo, baþ ta ki kor kunç se nar yo nun ve deh þet ve ri ci o la yýn top lum i çin de ne ka dar yay gýn ol du ðu nun ve her gün rah met a la ný ve gü ven li bir sý ðý nak o lan ra him le re kaç kep çe gir di ði nin a çýk bir gös ter ge si. Ba zen top lum nor mal le ri ve or tak al gý nýn nor mal leþ tir di ði ku ral lar ve dav ra nýþ mo del le ri çok a cý ma sýz o lu yor. Bu ca hi li ye dö ne min de kýz ev lâ dý ný di ri di ri top ra ða göm mek, mo dern dün ya da ge çi mi ni te min e de me ye ce ði ya da sa kat ol ma sý kor ku su i le öz ev lâ dý ný par ça la yýp çö pe at mak þek lin de or ta ya çý ka bi li yor. Bu þe kil de par ça lan mak tan an ne ve ba ba - Kürtaj: An ne le rin ev lat la rý na zul mü! la rý ik na e di le rek kur ta rý la bi len on ci va rýn da yav ru, þu an an ne ve ba ba la rý nýn en se vim li yav ru la rý, kýl la rý na bir za rar gel me sin den kor ku yor lar. Oy sa ay ný an ne ve ba ba lar za ma ný ge ri ye sa rýp bak tý ðý mýz da, bu yav ru la rýn can la rý na kas tet miþ ler di. Þim di an ne müs vet te si bir kaç ba yan so kak la ra dö kü lüp ken di ev lât la rý nýn ca ný na kas tet me nin bir hak ol du ðu nu id di a e di yor ve bu nu be de ni ne mü da ha le küs tah lý ðý i le di le ge ti ri yor. Oy sa Rah man ve Ra him o lan Zat ýn rah mi ne e ma - ne ten yer leþ tir di ði yav ru nun be de ni nin par ça lan ma sý ný, o ma sum yav ru nun be de ni ne a cý ma sýz ve al çak ça bir mü da ha le ol du ðu nu gör mez den ge li yor. Kâ i nat Sul ta ný i se da ha ken di si nin var lý ðýn dan bi le ha ber dar ol ma dý ðý bir dö nem de o yav ru yu þef kat le ku cak lý yor ve ön ce kan göl cük le ri son ra da mar lar va sý ta sý i le ih ti yaç la rý ný o ma sum yav ru ya ye tiþ ti ri yor. Han gi miz bir bi na ya doð ru yö nel miþ bir kep çe nin o ra da u yu yan bir ma sum yav ru yu par ça la ma ya kas te de rek git ti ði ni öð re nip; bu kep çe yi dur dur mak i çin gay ret gös ter mez? Han gi in saf eh li bu ha ne de ki yav ru yu an ne ve ba ba sý nýn su i kas týn dan kur tar mak i çin o ha ne den ka çýr ma yý ha ne ye te ca vüz o la rak ta ným la ya bi lir? Bu yak la þým la e þi ni dö ven ko ca Be nim e þim, kim se ka rý þa maz! ya da hal ký na zul me den i da re ci ler Keþke sinema kabiliyetim olsaydý, bu tablonun dehþetini ve doktor, anne ve baba üçlüsünün bir yavrunun hayatýna kastediþini ve bunu kendilerince oluþturduklarý haklý gerekçelerle yapýþlarýný o masum yavru tarafýndan görüntüleyen bir film çekmek isterdim. Be nim ül kem ve be nim hal kým, kim se ka rý þa maz! di ye bi lir. An cak bi zim  lem le re Rah met o la rak gön de ril miþ Zat tan (asm) ders al dý ðý mýz çok ö nem li bir ha ki kat var: Hak sýz lýk kar þý sýn da su san dil siz þey tan dýr! Bu, is ter, pat ro nun iþ çi si ne, is ter i da re ci nin yö net tik le ri ne, is ter za li min maz lu ma, is ter se þef ka ti i le meþ hur ol muþ an ne nin zi hin bu la nýk lý ðý i le top lum norm la rý i le ca na var la þa rak ken di öz ev la dý na kar þý hak sýz lý ðý ve zul mü ol sun hiç fark et mez. Hak kut sal dýr, bü yü ðü kü çü ðü ol maz. An ne ve ba ba la rý nýn hýþ mý i le dok tor la rýn kü ret le ri nin par ça la dý ðý bin ler ce ma sum yav ru nun hak ký i se, in san lýk vic da nýn da bü yük bir ya ra ve bu hak sýz lýk kar þý sýn da sus mak tüm in san lýk i çin ve ö zel lik le de üm meti Mu ham med (asm) i çin en bü yük ve bal dir.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Recep 1433 Ru mî: 30 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýmam Hatip öðrencileri, kardeþlik kampýnda katýldýklarý seminerlerde kendilerini geleceðe hazýrlýyor. Hocalarýný dikkatle dinleyen öðrenciler organizasyondan memnun. ÝHL liler Kardeþlik Kampýnda buluþtu ÖNDER'ÝN ÖNCÜLÜÐÜNDE FARKLI ÝLLERDEN VE ÝMAM HATÝP OKULLARINDAN ÖÐRENCÝLER KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTÝF FAALÝYETLERÝN YER ALACAÐI KEFKEN YAZ KAMPI ÝÇÝN BÝR ARAYA GELDÝ. ÖN DER Ý mam Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men - sup la rý Der ne ði ta ra fýn dan or ga ni ze e di len Kar - de þim De dim prog ra mý nýn al týn cý sý Tür ki ye nin dört bir ta ra fýn dan Ý mam Ha tip öð ren ci le ri nin ka tý lý mýy la baþ la dý. Geç ti ði miz yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl da fark lý il ler den ve Ý mam Ha tip o kul - la rýn dan öð ren ci ler kül tü rel, sos yal ve spor tif fa - a li yet le rin yer a la ca ðý Kef ken yaz kam pý i çin bir a ra ya gel di. Yur dun de ði þik yer le rin de ki Ý mam Ha tip O kul la rýn dan kam pa ka tý lan öð ren ci ler Ý - mam Ha tip Li se si an la yý þý ný ö züm se miþ, ders Ýstanbul Güngören'de yer altýndaki bir kanalda meydana gelen patmala korkuttu. FO TOÐ RAF: AA Yer al týn da ki ka nal da pat la ma ngüngören DE yer al týn da ki ka nal da mey da na ge len pat la ma so nu cu, mad di ha sar o luþ tu. Haz ne dar Ma hal le si Mar ma - ra Cad de si nde e lek trik kab lo la rý nýn geç ti ði yer al týn da ki ka nal da, pat la ma mey da na gel di. Pat la ma nýn et ki siy le çev re de ki ba zý ev ve iþ yer le rin de, kü çük çap ta mad di ha - sar o luþ tu. Pat la ma se si ü ze ri ne pa ni ðe ka pý lan va tan daþ lar ev le ri ni bo þalt tý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, çev - re de gü ven lik tedbiri a la rak, cad de yi tra fi - ðe ka pat tý. Ýt fa i ye e kip le ri nin yap tý ðý ilk in - ce le me de, pat la ma nýn yer al týn da ki ka nal - da sý ký þan gaz dan kay nak lan dý ðý tes pit e - dil di. Ýn ce le me le rin ar dýn dan cad de ye ni - den tra fi ðe a çýl dý. Ýs tan bul/a a Ha va li ma ný nda ka çak eþ ya e le ge çi ril di nesenboða Ha va li ma ný nda ka çak eþ ya e - le ge çi ril di. E sen bo ða Güm rük Mü dür lü ðü yet ki le rin den a lý nan bil gi ye gö re, E sen bo ða Güm rük Mü dür lü ðü ve E sen bo ða Güm rük Mu ha fa za Ka çak çý lýk ve Ýs tih ba rat Böl ge A - mir li ði per so ne li, A vus tur ya dan An ka ra E - sen bo ða Ha va li ma ný na ge len S.G. ve H.Ö. i - sim li yol cu la ra a it 11 va liz de yap tý ðý a ra ma da yur da ka çak so kul mak is te nen 79 par ça ye - mek ta ký mý, 24 a det göm lek, 56 a det pan - to lon, 92 a det ce ket, 92 a det ce ket i çi bluz, 52 çift ka dýn a yak ka bý sý ve 17 a det ev eþ ya sý e le ge çir di. S.G. ve H.Ö, Çu buk Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na sevk e dil di. An ka ra/a a KUPON NO: 5 ba þa rý sý yük sek genç ler den o lu þu yor. Öð ren ci ler bir haf ta lýk prog ram da Ra ma zan Ka yan, Þe ra fet tin Ka lay, Mu ham med E min Yýl - dý rým, Na zif Yýl maz gi bi ö nem li ho ca la rýn se mi - ner le ri ni din le me im kâ ný bu lu yor. Çe þit li sos yal et kin lik le rin ya nýn da, spor tif ve kül tü rel fa a li yet - le rin dü zen len di ði kamp ta, her ak þam ya ký la cak kamp a te þi et ra fýn da bir a ra ya ge li yor lar. Kar deþ lik ik li mi ni te nef füs e de cek le ri bir haf - ta lýk prog ra mýn son gü nün de grup lar ha lin de ha zýr la dýk la rý et kin lik le rin ve din le ti le rin ya pý la - ca ðý Kar deþ lik Ge ce siy le kamp so na e re cek. Kamp sü re sin ce genç le re ya kýn dan il gi le nen ÖN DER E ði tim den So rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý Ek rem To run, bir haf ta ön ce sin de yi ne yüz ler ce kýz öð ren ci yi de mi sa fir et tik le ri - ni be lir te rek ÖN DER ye ni dö nem de ÝHL le ri - nin ka li te si nin art týr ma ça lýþ týr ma la rý na bir çok a lan da de vam et mek te dir. A na ko nu su öð ren ci o lan ÖN DER genç le re dö nük ak ti vi te le rin den o lan Kardeþim dedim kamp la rý mý zýn al týn cý - sý ný ya pý yo ruz. Be yoð lu Be le di ye si nin Kef ken Ha be re de ðil, pik ni ðe git ti ler Bað cý lar Be le di ye si, med ya ça lý þan la rý na yö ne lik fark lý bir et kin lik ger çek leþ ti re rek med ya ça lý þan la rý ný ve a i le le ri ni pik nik or ga ni zas yo nun da bir a ra ya ge tir di. Ki raz lý - bent te ger çek leþ ti ri len pik ni ðe med ya ça lý þan la rý ve a i le le rin den o lu þan yak la þýk 500 ki þi ka týl dý. Be le di ye nin Or man Ba kan lý ðý ndan Ki raz lý bent te ki ra la dý ðý a lan da ger çek leþ ti ri len pik ni ðe bü yük il gi ya þan dý. Med ya men sup la rý nýn yo ðun iþ tem po - suy la ça lýþ týk la rý ný bil di ði ni i - fa de e den Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bu se fer siz le ri ha ber i çin de ðil, bir lik te iþ stre sin den, þe hir stre sin den u zak ta bir gün ge çi re lim di ye da vet et - tik. Ka tý lý mý nýz dan do la yý he - pi ni ze te þek kür e di yo rum de di. Yak la þýk 500 ki þi nin ka týl dý ðý pik nik te hem bü - yük ler i çin hem de kü çük ler i çin çok sa yý da yarýþma ger - çek leþ ti ril di. Ya rýþ ma la rýn so - nun da de re ce ye gi ren le re, mp4 ve sa at gi bi he di ye ler ve ril di. Bü yük ler i se ok a ta - rak, AVT Mo tor, bi sik let ve a ta bi ne rek gü zel bir gün ge - çir miþ ol du. Ýs tan bul/ci han Yaz Kam pý te sis le rin de ya pýl mak ta o lan kam - pý mýz bu yýl bir haf ta kýz la ra ve bir haf ta er kek - le re ol mak ü ze re top lam i ki haf ta yý kap sa mak - ta dýr. Tür ki ye nin her ye rin den se çi le rek ge ti - ri len ÝHL li genç le ri mi zin spor ve kül tü rel ak ti - vi te le ri nin ya ný sý ra i nanç la rýn dan ge len kar - deþ lik duy gu la rý nýn pe kiþ ti ði ni gör mek bi zi mut lu e di yor. Ým kân la rý mý zý ge liþ tir di ði miz tak dir de bu tarz kamp la rý mýz ar ta rak ve de ði - þik böl ge ler de çe þit le ne rek de vam e de cek tir ifa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul/ Ye ni As ya Servis sürücüleri yol kesti, minibüs yaktý Ýlçelerden aldýklarý S plakalarý þehir merkezinde kullanamadýklarýný iddia eden bir grup servis sürücüsü, Ankara-Ýzmir karayolunu, kent merkezindeki Mudanya kavþaðýnda araçlarýyla trafiðe kapatarak bir minibüsü ateþe verdi. Ýlçelerden satýn aldýklarý S plakalarý þehir merkezinde kullanamadýklarýný, bu nedenle sürekli ceza yediklerini öne süren bir grup servisçi, Ankara-Ýzmir karayolunu Mudanya kavþaðý mevkisinde trafiðe kapattý. Burada bir minibüsü ateþe veren servisçiler, slogan atýp, Büyükþehir Belediyesi ne tepki gösterdi. Polisin uyarýlarýna reðmen grup, yaklaþýk 2 saat süreyle bölgeden ayrýlmadý. Minibüs, bu sýrada tamamen yandý. Servis sürücüleri, itfaiye ekiplerinin yangýna müdahalesinin ardýndan aracýn içine girip fotoðraf çektirdikten sonra daðýldý. Polis ekipleri, çevrede geniþ güvenlik önlemi aldý. Bursa/aa Öðretmenlere hizmetiçi eðitim OKULLARIN kapanmasýyla sýnýf ve okul öncesi branþtaki yaklaþýk 258 bin öðretmen, üç hafta sürecek hizmetiçi eðitime alýndý. Uzaktan ve yüz yüze gerçekleþtirilecek eðitimler, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer in video konferans sistemiyle öðretmenlere hitap etmesiyle baþladý. Hizmetiçi eðitim, 29 Haziran 2012 tarihinde sona erecek. Eðitimlerin bir haftasý uzaktan eðitim yoluyla, iki haftasý ise yüz yüze verilecek. Öðretim görevlilerinin vereceði eðitim; mesleki çalýþma, eðitim uygulamalarý, konular, öðretmen sayýlarý, okul veya merkez kapasiteleri dikkate alýnarak il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerince planlanacak. Hafta içi her sabah saat 9 da baþlayacak ve 5 saat sürecek, her ders 50 dakika sürecek. Hazýrlanan eðitim programlarýyla ilköðretim kurumlarýndaki öðretmenler ile okul öncesi öðretmenlerinin mesleki geliþimlerinin arttýrýlmasý ve motivasyonlarýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. Ankara/aa ir ti ni as ya.com.tr 28 Þu bat ve De mi rel Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu - nun, 27 Ma yýs ý bü rok rat o la rak ya þa - mýþ; 12 Mart ve 12 Ey lül e biz zat baþ ba - kan sý fa týy la mu ha tap o lup bu i ki dar bey le dev - ril miþ ve 28 Þu bat ta cum hur baþ ka ný sý fa týy la hâ lâ tar tý þý lan çok fark lý bir ta výr or ta ya koy muþ o lan De mi rel le yap tý ðý gö rüþ me gün dem de. Ay lar sü ren a ðýr bir ra hat sýz lý ðý at lat týk tan son ra ko mis yon ü ye le ri ni mi sa fir e den De mi rel dört sa a te ya kýn ko nu þup so ru la rý ce vap la mýþ. A ma bu dört sa at yet me miþ ve ye ni den bir a - ra ya gel mek ü ze re gö rüþ me yi so na er dir miþ ler. Ba sýn da ki ha ber le re ba kýl dý ðýn da, De mi rel in dar be ler le il gi li o la rak söy le dik le rin de ye ni bir - þe yin ol ma dý ðý gö rü lü yor. Za ten ken di si de gö - rüþ me ön ce si Yýl lar dýr her ze min de söy le ye gel - di ðim þey le ri tek rar e de ce ðim de miþ, sýr o la rak kal ma sý ge rek ti ði ni dü þür dü ðü hu sus la rýn i se yi ne ken di sin de mah fuz ka la ca ðý ný söy le miþ ti. De mi rel in 28 Þu bat a yak la þý mýn da da bir de - ði þik lik yok. Dar be de ðil di ve ya sal dý; ka rar lar - da din dar la rý in ci te cek hiç bir þey yok tu di yor. 28 Þu bat sü re ci ni baþ la tan MGK top lan tý sý na dev rin hü kü me ti ni tem si len ka tý lan i sim ler den, Ý çiþ le ri Ba ka ný Me ral Ak þe ner in o gün kü ka rar - lar i çin söy le dik le ri de De mi rel den fark lý de ðil. Ne var ki Ak þe ner, son ra ki ge liþ me, ta výr ve yak la þým la rý ka rar lar dan ay rý tu tup e leþ tir miþ ti: 28 Þu bat MGK sýn da ki 18 mad de yi im za la - dým ve zor la na rak da im za la mýþ de ði lim. An cak da ha son ra ir ti ca nýn ta ný mý ve mü ca de le me tod - la rý ko nu sun da prob lem ler ya þa dýk. Di nî has sa si - ye ti o lan her ke si ay ný ka te go ri de gör mek gi bi. Ve Ak þe ner i þin ren gi nin de ðiþ me siy le or ta - ya çý kan du ru ma tep ki si ni Al da týl dým sö züy le di le ge tir miþ; Me ðer a sýl he def Re fah yol u yýk - mak mýþ de miþ; an cak Re fah yol u de vir me nin ö te sin de, ir ti ca i le mü ca de le a dý na, di nî has sa - si ye ti o lan her ke si mür te ci sa yan bir an la yý þýn a ðýr bas tý ðý ný vur gu la mýþ tý (Ak þam, ). De mi rel, 28 Þu bat MGK sýn dan i ki gün son ra Ye ni As ya yý a ra yýp, ku rul ka rar la rý ný Þi ra ze den çýk mýþ iþ ler var, bun la rý hi za ya ko yun mâ nâ - sýn da an la mak ge rek ti ði ni söy le miþ ti (2.3.97). A ma son ra i þin sey ri de ðiþ ti. Di nî a lan da þi - ra ze sin den çýk mýþ iþ le ri ra yý na sok ma ge rek çe - siy le im za ko nu lan 28 Þu bat ka rar la rý nýn baþ lat - tý ðý sü re cin bi za ti hî ken di si þi ra ze den çýk tý. Ak - þe ner in de di ði gi bi, ir ti ca nýn ta ný mý ve mü ca - de le me tod la rý bah sin de or ta ya çý kan fark lý lýk lar mâ lûm yak la þý mýn ö ne çýk ma sýy la so nuç lan dý. Ba þör tü sü ko nu sun da ya þa nan sü reç, bu nok - ta da il ginç. Çok i yi ha týr lý yo ruz, bi zim de ka týl dý - ðý mýz bir yurt dý þý ge zi si dö nü þün de De mi rel, u - çak ta so ru la rý ce vap lar ken Ba þör tü sü MGK nýn i þi de ðil di ye rek, bu me se le yi ku rul la ir ti bat lan - dýr ma gay ret le ri nin ö nü nü kes me ye ça lýþ mýþ tý. A ma son ra bak týk, ken di si AYM ka rar la rý ný re fe rans gös te re rek ya sa ða u yul ma sý yö nün de a - çýk la ma lar yap ma ya baþ la dý. Ba þý ný çok að rý tan ve son gö rüþ me de yi ne gün de me ge len Ba þör - tü lü ler A ra bis tan a sö zü nü de o a ra da söy le di. Ve bu ta výr o nu tep ki le rin o da ðý ya pý ver di. De mi rel 28 Þu bat ka rar la rý ný sa hip le nir ken, Ak þe ner in yapt ýðý gi bi, bu ka rar lar la son ra ki uy gu la ma la rý a yýr sa ve din dar la rý son de re ce ra - hat sýz e de cek bo yut lar da ki a þý rý lýk la rý fren le me - ye ça lýþ say dý, e leþ ti ri ler as ga rî dü ze ye i ne bi lir di. Hat tâ Çan ka ya dan in dik ten son ra da hi din - dar la rýn has sa si yet le ri ni dik ka te a lan bir yak la - þým ser gi le ye bil sey di du rum yi ne fark lý o lur du. Ni te kim o gün ler de ki bir Gü niz So kak zi ya re - ti miz de ken di si ne bu nu i fa de et miþ; Di ye lim ki 28 Þu bat ken di þart la rý i çin de o lup bi ten bir o - lay, a ma hiç de ðil se son ra ki uy gu la ma la rýn fâ hiþ yan lýþ la rý na ta výr al ma nýz bek le ni yor de miþ tik. Ne den se, bir tür lü o ay rý mý ya p(a) ma dý... De mi rel in bu tav rý ný biz de e leþ ti ri yo ruz. An cak o nun bu gün kü ba zý yan lýþ uy gu la ma - la ra i liþ kin hak lý ve i sa bet li u ya rý la rý ný dar be he sap laþ ma la rý na yö ne lik teh dit o la rak gös ter - me ye ça lý þan çar pýt ma la rý da tas vip et mi yo ruz. Eð ri ye eð ri, doð ru ya doð ru...

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı