YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet"

Transkript

1 Ýslâma giriþin yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine katýldý. Görmez, Ýslâm bu topraklara topla tüfekle deðil, davetle, barýþla geldi þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 16 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, açýlýþ töreninin ardýndan Bulgar þehrinde bulunan dünyanýn en büyük Kur ân-ý Kerimini ve sahabe kabirlerini ziyaret etti. FO TOÐ RAF: A A YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BAÞÖRTÜLÜYÜ ORDUEVÝNE SOKMADILAR Hani yönetmelik Ba kandan sý cak i ka zý uor man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, böl ge den böl ge ye de ðiþ mek le be ra ber mev sim sý cak lýk la rý nýn bu haf ta bü tün il ler de or ta la ma nýn ü ze rin de sey ret ti ði ni, yaþ lý la rýn, ço cuk la rýn ve ha mi le le rin bil has sa öð le sa at le rin de dý þa rý çýk ma ma la rý ve su ih ti yaç la rý ný mut la ka kar þý la ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. n8 de Dünyanýn merkezi doðuya doðru kayýyor u Ma li ye Ba kan lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Doç. Dr. Ah met Ke sik, dün ya nýn güç mer ke zi nin, kriz le bo ðu þan Ba tý dün ya sýn dan Do ðu ya kay dý ðý ný ve ye ni dö nem de dün ya nýn söz sa hip le ri nin Do ðu ül ke le ri o la ca ðý ný söy le di. Ke sik, bu ön gö rü sü nü genç nü fu sa bað la dý. nha be ri 8 de Þentop: Temel haklarýn dörtte birini yazdýk utbmm A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Ü ye si Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, Te mel hak ve hür ri yet ler ko nu su yak la þýk 40 mad de ci va rýn da. Biz de 9. mad de yi yaz dýk. Te mel hak ve hür ri yet le rin yak la þýk 4 te bi ri ni yaz mýþ bu lu nu yo ruz de di. n8 de Ýstihdam üzerinde vergi yükü çok aðýr utür ki ye Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu iþ siz li ðýn, tüm dün ya ül ke le ri nin ve Tür ki ye nin en ö nem li gün dem mad de le ri nin ba þýn da gel di ði ni a çýk lar ken, iþ - siz li ði a zal týp is tih da mý art týr ma - nýn te mel þart la rýn dan bi ri nin is - tih dam ü ze rin de ki ver gi ve prim yü kü nü ha fif let mek ol du ðu nu vur gu la dý.nha be ri say fa 10 da 135 Suriyeli daha Türkiye ye geldi u Ül ke le rin de ki o lay lar dan ka - çan, a ra la rýn da as kerlerin ve a i - le le ri nin de bu lun du ðu 3 ü ya ra lý 135 Su ri ye li Hatay a getirildi. Suriyeliler Apaydýn kampýna yerleþtirildi. nha be ri say fa 7 de ISSN deðiþmiþti? ORDUEVLERÝNE GÝRÝÞTEKÝ BAÞÖRTÜSÜ YASAÐINI KALDIRAN YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ, BÜYÜKÇEKMECE ORDUEVÝNE ULAÞMADI MI? EÞARBININ ÞEKLÝNÝ DEÐÝÞTÝRMEDÝÐÝ ÝÇÝN ÝÇERÝ ALINMADI u Kom þu su nun dü ðü nü ne ka týl mak i çin Bü yük çek me ce Su bay Or du e vi ne gi den ba þör tü lü Fat ma Ba ba can, e þar bý nýn þek li ni de ðiþ tir me di ði i çin i çe ri ye a lýn ma dý. Gö rev li ler, Ba ba can çif ti ni dü ðü ne al ma mak i çin or du e vi nin gi riþ ka pý sý ný ki lit le yin ce di ðer bazý da vet li ler de gi re me di. Ba ba can Ben as ker de ði lim. O ra ya gö rev li o la rak da git mi yo rum. Ba na þe kil di re te mez ler di ye tep ki gös ter di. YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ RESMÎ GAZETE'DE YAYINLANMIÞTI uor du ev le ri ne gi riþ te ký lýk ve ký ya fet le ri dü zen le yen yö net me lik te ki Ya þý nýn i ler le me si ne de niy le di nî i nanç la rý na uy gun o la rak sa de bir þe kil de sa kal bý rak mýþ ki þi ler i le yaþ lý an ne ler den yü zü a çýk o la cak þe kil de e þarp lý o lan la rýn dý þýn da; sa kal lý, cüp pe li, sa rýk lý, tak ke li, tür ban lý vb. çað daþ ol ma yan ký ya fet ler le ge len ler or du ev le ri ne gi re mez i ba re si 17 Ma yýs'ta kal dý rýl mýþ tý. nha be ri say fa 9 da Plajda deprem paniði AKDENÝZ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 6 ÞÝDDETÝNDEKÝ DEPREMÝN ARTÇILARI SÜRÜYOR KOPAN KAYA EVE DÜÞTÜ u Ak de niz a çýk la rýn da mey da na ge len 6 þidde tin de ki dep re me plaj da ya ka la nan lar bü yük pa nik ya þar ken, Fet hi ye'de yak la þýk 400 met re yük sek lik ten kopan ka ya küt le si, bir bi na nýn i kin ci ka tý nýn yan ta ra fý na çar pýp du va rý ný yýk týk tan son ra yatak odasýndan içeri girdi ve birinci kattaki mutfaða düþtü. Fat ma Ba ba can SÝMAV DA YÝNE SALLANDI u Dep rem son ra sý has ta ne ler de te da vi al tý na a lý nan 64 ki þi den 53'ü ta bur cu e di lir ken, sa ba ha kar þý ya þa nan 4.4 bü yük lü ðün de ki sar sýn tý nýn ar dýn dan 35 ki þi da ha has ta ne le re baþ vur du. Kü tah ya'nýn Si mav il çe si de dün sa bah i ki da ki ka a ray la 4,0 ve 3,6 bü yük lü ðün de dep rem ler le sar sýl dý. nha be ri say fa 6 da Kâzým Güleçyüz TGRT Haber de u Ga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, bu gün TGRT Ha ber de Bi rin ci Say fa prog ra mý nýn ko nu ðu o la cak. Sel ma Ay dýn ýn ha zýr la yýp sun du ðu ve gün dem de ki ko nu la rýn de ðer len di ri le ce ði prog ram 11:00 de baþ la ya cak. 6 þid de tin de ki dep re min ar dýn dan bi na lar da ve ev ler de ha sar mey da na gel di. Bi na lar dan ko pan be ton lar a raç la rýn ü ze ri ne düþ tü. Kor ku i çin de ev le rin den ka çan va tan daþ lar ge ce yi dý þa rý da ge çir di. FO TOÐ RAF: A A Kürtaj: An ne le rin ev lat la rý na zul mü! nhakan YALMAN IN YAZISI SAYFA 2 DE

2 2 Y L HÝ KA  Y E T Sizden birine ölüm geldiðinde, onun canýný gönderdiðimiz melekler alýrlar ve onlar vazifelerinde kusur etmezler. En âm Sûresi: 61 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah birinize bir servet ihsan ettiðinde önce kendisi ve aile efradýnýn ihtiyaçlarýna harcasýn. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 268 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dep rem te sa düf de ðil Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. [Ga fil ka fa ya bir tok mak ve bir ders-i ib ret tir.] y gaf le te da lýp ve bu ha ya tý tat lý gö rüp ve Eâ hi re ti u nu tup dün ya ya tâ lip bed baht nef sim! Bi lir mi sin, ne ye ben zer sin? De ve ku þu na. Av cý yý gö rür; u ça mý yor, ba þý ný ku ma so ku yor. Tâ av cý o nu gör me sin. Ko ca göv de si dý þa rý da; av cý gö rür. Yal nýz, o, gö zü nü kum i çin de ka pa mýþ; gör mez. Ey ne fis! Þu tem si le bak, gör: Na sýl dün ya ya hasr-ý na zar, a zîz bir lez ze ti, e lîm bir e le me kal be der. Me se lâ, þu kar ye de, ya ni Bar la da, i ki a dam bu lu nur; bi ri si nin yüz de dok san do kuz ah ba bý Ýs tan bul a git miþ ler, gü zel ce ya þý yor lar. Yal nýz bir tek bu ra da kal mýþ; o da hi o ra ya gi de cek. Bu nun i çin, þu a dam, Ýs tan bul a müþ tak týr, o ra yý dü þü nür, ah ba ba ka vuþ mak is ter. Ne va kit o na de nil se, O ra ya git! ; se vi nip, gü le rek gi der. Ý kin ci a dam i se, yüz de dok san do kuz dost la rý bu ra dan git miþ ler. Bir kýs mý mah vol muþ lar; bir kýs mý ne gö rür, ne de gö rü nür yer le re so kul muþ lar. Pe ri þan o lup git miþ ler, zan ne der. Þu bî ça re a dam i se, bü tün on la ra be del, yal nýz bir mi sa fi re ün si yet e dip te sel li bul mak is ter; o nun la o e lîm â lâm- ý fi râ ký ka pa mak is ter. Ey ne fis! Baþ ta Ha bî bul lah, bü tün ah ba býn kab rin ö bür ta ra fýn da dýr lar. Bu ra da ka lan bir i ki ta ne i se, on lar da gi di yor lar. Ö lüm den ür küp, ka bir den kor kup, ba þý ný çe vir me; mer dâ ne kab re bak, din le ne ta lep e der. Er kek çe si ne ö lü mün yü zü ne gül; bak, ne is ter. Sa kýn gâ fil o lup i kin ci a da ma ben ze me. Ey nef sim! De me, Za man de ðiþ miþ, a sýr baþ ka laþ mýþ; her kes dün ya ya dal mýþ, ha ya ta pe res tiþ e der, derd-i ma î þet le sar hoþ tur. Çün kü, ö lüm de ðiþ mi yor; fi râk be kâ ya kal bo lup, baþ ka laþ mý yor. Acz-i be þe rî, fakr-ý in sa nî de ðiþ mi yor; zi yâ de le þi yor. Be þer yol cu lu ðu ke sil mi yor, sür at pey dâ e di yor. Hem de me, Ben de her kes gi bi yim. Çün kü, her kes sa na ka bir ka pý sý na ka dar ar ka daþ lýk e der. Her kes le mu sî bet te be ra ber ol mak de mek o lan te sel li i se, kab rin ö bür ta ra fýn da pek e sas sýz dýr. Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. Me se lâ, ze mi ne ne bâ tât ve hay va nât en vâ ýn dan giy di ri len bir bi ri üs tün de, bir bi ri i çin de, ga yet mun ta zam ve ga yet mü nak kaþ göm lek ler, baþ tan a þa ðý ya ka dar gâ ye ler le, hik met ler le mü zey yen, mü ceh hez ol duk la rý ný gör dü ðün ve ga yet â lî gâ ye ler i çin de ke mâl-i in ti zam i le mec zub Mev le vî gi bi dev re dip dön dür me si ni bil di ðin hal de, na sýl o lu yor ki, kü re-i ar zýn be nî â dem den, bâ hu sus ehl-i i mân dan be ðen me di ði bir ký sým et vâr-ý gaf le tin sýk let-i mâ ne vi ye sin den o muz silk me ye ben ze yen zel ze le gi bi - HA ÞÝ YE mev tâ lûd hâ di sât-ý ha ya ti ye si ni, bir mül hi din neþ ret ti ði gi bi gâ ye siz, te sa dü fî zan ne de rek bü tün mu sî bet ze de le rin e lîm zâ yi â tý ný be del siz, he bâ en men sur gös te rip, müt hiþ bir ye i se a tar lar. Hem, bü yük bir ha tâ, hem bü yük bir zu lüm e der ler. Bel ki, öy le hâ di se ler, bir Ha kîm-i Ra hî min em riy le ehl-i i mâ nýn fâ nî ma lý ný sa da ka hük mü ne çe vi rip, ib kâ et mek tir ve küf rân-ý ni met ten ge len gü nah la ra ke fâ ret tir. Na sýl ki bir gün ge le cek, þu mu sah har ze min, yü zü nün zî ne ti o lan â sâr-ý be þe ri ye yi þir kâ lûd, þü kür süz gö rüp çir kin bu lur. Hâ lýk ýn em riy le bü yük bir zel ze le i le bü tün yü zü nü si ler, te miz ler. Al lah ýn em riy le, ehli þir ki Ce hen ne me dö ker; ehl-i þük re, Hay di, Cen ne te bu yu run der. Ha þi ye: Ýz mir in zel ze le si mü nâ se be tiy le ya zýl mýþ týr. Söz ler, s. 156, (ye ni tan zim, s. 275) LÛ GAT ÇE: â lâm-ý fi râk: Ay rý lýk a cý la - rý, e lem le ri. hâ di sât-ý kev ni ye: Ya ra tý - lý þa ve ta bi a ta â it ha di se ler. kü re-i arz: Dün ya. sýk let-i mâ ne vi ye: Ma - ne vî a ðýr lýk. mev tâ lûd: Ö lüm gi bi; ö - lüm lü; kor kunç. he bâ en men sur: Bo þu bo þu na. Fay da sýz ye re. ib kâ: Bâ ki leþ tir mek. De - vam lý et mek. â sâr-ý be þe ri ye: Ýn san la - rýn e ser le ri. þir kâ lûd: Al lah a or tak ka bul et mek o lan þirk le ka - rý þýk, þirk bu laþ mýþ. hak yal ho o.com e ce nin ses siz li ði ni, bir G kep çe nin du va rý par ça la ma sý nýn du var da zu hur e den deh þet ve ri ci çýð lýk la rý boz du. Kep çe, o da sýn da u yu yan ma sum yav ru ya yö nel miþ ti. Kep çe o pe ra tö rü nün kör le me si ne in di rip kal dýr dý ðý kep çe, hiç bir þey den ha ber siz bir va zi yet te ve gü ven i çin de u yu yan yav ru nun za rif be de ni ne denk gel di ve za val lý yav ru nun fer ya dý na bi le fýr sat kal ma ya cak þe kil de be de ni ni i ki ye a yýr dý. Son bir ham le ve can hav li i le an ne si ne yö nel mek is te di. An ne sýr tý ný dön müþ tü. Ba ba di ye fer ya da yel ten di. Ba ba ku lak la rý ný tý ka mýþ tý. Kep çe a cý ma sýz ca dar be le ri in dir me ye de vam et ti. Bi raz son ra en ka zýn a ra sýn da par ça lan mýþ kol ve ba cak lar, kop muþ bir ka fa ve deh þet ve ri ci bir man za ra i çin de ki en kaz, kep çe ta ra fýn dan top la tý lýp çö pe bo þal týl dý. Par ça lan mýþ bir ce set hâ li ne ge len za val lý yav ru, kep çe nin an ne si ve ba ba sý ta ra fýn dan tu tul du ðu nu ne re den bi le bi lir di? Bel ki so rul sa bu ak lý na ge le bi le cek en son ih ti mal bi le ol maz dý. Bu ta ným la ma i çin de ki tab lo, her kes te deh þet ve böy le bir tab lo nun se be bi o lan an ne ve ba ba her kes te nef ret u yan dý rýr. Çok ta ný dýk ve pek rast la nan bir du rum de ðil gi bi dir. Oy sa bu tab lo þef ka tin tam bir â yi ne si ol du ðu i çin bu is mi a lan a na rah min de, bir ev de kin den çok da ha faz la gü ven i çin de ol ma sý bek le nen bir yav ru nun kür taj i le ma ruz kal dý ðý du ru mun gö rü nür þe kil de tas vi rin den baþ ka bir þey de ðil. Kür taj as lýn da bir kü re taj, ya ni a na rah min de gü ven li bir sý ðý nak i çin de yer leþ miþ yav ru nun e bat la rý na gö re kep çe den çok da ha deh þet ve ri ci bir gö rü nü mü o lan dok to run kü re ti i le ka zý na rak dý þa rý ve son ra da çö pe a týl ma sý fi i li. Bu nu plan la yan i se, ga rip bir þe kil de yav ru nun en faz la þef kat bek le di ði an ne, ba ba ve dok tor üç ge ni. Keþ ke si ne ma ka bi li ye tim ol say dý bu tab lo nun deh þe ti ni ve dok tor, an ne ve ba ba üç lü sü nün bir yav ru nun ha ya tý na kas te di þi ni ve bu nu ken di le rin ce o luþ tur duk la rý hak lý ge rek çe ler le ya pý þý ný o ma sum yav ru ta ra fýn dan gö rün tü le yen bir film çek mek is ter dim. Þefkatin tam bir âyinesi olduðu için bu ismi alan ana rahminde, bir evdekinden çok daha fazla güven içinde olmasý beklenen bir yavrunun kürtaj ile maruz kaldýðý durum gerçekten içler acýsý... Bir kaç ay ön ce kli ni ði mi zin kar þý sýn da ki ca mi de ha ným la ra kür ta jý an la tan bir se mi ner ver dim. O ra da in ter net te bul du ðum kür taj ma ter ya li gö rün tü le ri ni gös ter dim. Bu en kaz gö rün tü le rin de mi li met rik in ce lik le ya ra týl mýþ kol, ba cak, göv de par ça la rý ve kop muþ bir ka fa yý bü tün ha ným lar deh þet do lu göz ler le iz le di ler. Se mi ner den son ra pek çok ba yan ya ný ma gel di ve Ho cam ben de kür taj yap týr dým a ma o la yýn böy le bir þey ol du ðu nun far kýn da de ðil dim, þu an ken di mi öz ev lâ dý nýn ca ný na kas tet miþ bir an ne, bir ca ni, bir ka til gi bi his se di yo rum. Bu kor kunç gü nah tan kur tul mak i çin ve ken di mi af fet tir mek i çin ne ya pa bi li rim? de di ler. Ben de Bu sa at ten son ra faz la ya pý la bi le cek bir þey yok, töv be et ve Rabb in den af di le ve böy le bir deh þet ya þat tý ðýn yav ru nun hak ký ný he lâl et me si i çin du â et de dim. Ca mi de ki tab lo, baþ ta ki kor kunç se nar yo nun ve deh þet ve ri ci o la yýn top lum i çin de ne ka dar yay gýn ol du ðu nun ve her gün rah met a la ný ve gü ven li bir sý ðý nak o lan ra him le re kaç kep çe gir di ði nin a çýk bir gös ter ge si. Ba zen top lum nor mal le ri ve or tak al gý nýn nor mal leþ tir di ði ku ral lar ve dav ra nýþ mo del le ri çok a cý ma sýz o lu yor. Bu ca hi li ye dö ne min de kýz ev lâ dý ný di ri di ri top ra ða göm mek, mo dern dün ya da ge çi mi ni te min e de me ye ce ði ya da sa kat ol ma sý kor ku su i le öz ev lâ dý ný par ça la yýp çö pe at mak þek lin de or ta ya çý ka bi li yor. Bu þe kil de par ça lan mak tan an ne ve ba ba - Kürtaj: An ne le rin ev lat la rý na zul mü! la rý ik na e di le rek kur ta rý la bi len on ci va rýn da yav ru, þu an an ne ve ba ba la rý nýn en se vim li yav ru la rý, kýl la rý na bir za rar gel me sin den kor ku yor lar. Oy sa ay ný an ne ve ba ba lar za ma ný ge ri ye sa rýp bak tý ðý mýz da, bu yav ru la rýn can la rý na kas tet miþ ler di. Þim di an ne müs vet te si bir kaç ba yan so kak la ra dö kü lüp ken di ev lât la rý nýn ca ný na kas tet me nin bir hak ol du ðu nu id di a e di yor ve bu nu be de ni ne mü da ha le küs tah lý ðý i le di le ge ti ri yor. Oy sa Rah man ve Ra him o lan Zat ýn rah mi ne e ma - ne ten yer leþ tir di ði yav ru nun be de ni nin par ça lan ma sý ný, o ma sum yav ru nun be de ni ne a cý ma sýz ve al çak ça bir mü da ha le ol du ðu nu gör mez den ge li yor. Kâ i nat Sul ta ný i se da ha ken di si nin var lý ðýn dan bi le ha ber dar ol ma dý ðý bir dö nem de o yav ru yu þef kat le ku cak lý yor ve ön ce kan göl cük le ri son ra da mar lar va sý ta sý i le ih ti yaç la rý ný o ma sum yav ru ya ye tiþ ti ri yor. Han gi miz bir bi na ya doð ru yö nel miþ bir kep çe nin o ra da u yu yan bir ma sum yav ru yu par ça la ma ya kas te de rek git ti ði ni öð re nip; bu kep çe yi dur dur mak i çin gay ret gös ter mez? Han gi in saf eh li bu ha ne de ki yav ru yu an ne ve ba ba sý nýn su i kas týn dan kur tar mak i çin o ha ne den ka çýr ma yý ha ne ye te ca vüz o la rak ta ným la ya bi lir? Bu yak la þým la e þi ni dö ven ko ca Be nim e þim, kim se ka rý þa maz! ya da hal ký na zul me den i da re ci ler Keþke sinema kabiliyetim olsaydý, bu tablonun dehþetini ve doktor, anne ve baba üçlüsünün bir yavrunun hayatýna kastediþini ve bunu kendilerince oluþturduklarý haklý gerekçelerle yapýþlarýný o masum yavru tarafýndan görüntüleyen bir film çekmek isterdim. Be nim ül kem ve be nim hal kým, kim se ka rý þa maz! di ye bi lir. An cak bi zim  lem le re Rah met o la rak gön de ril miþ Zat tan (asm) ders al dý ðý mýz çok ö nem li bir ha ki kat var: Hak sýz lýk kar þý sýn da su san dil siz þey tan dýr! Bu, is ter, pat ro nun iþ çi si ne, is ter i da re ci nin yö net tik le ri ne, is ter za li min maz lu ma, is ter se þef ka ti i le meþ hur ol muþ an ne nin zi hin bu la nýk lý ðý i le top lum norm la rý i le ca na var la þa rak ken di öz ev la dý na kar þý hak sýz lý ðý ve zul mü ol sun hiç fark et mez. Hak kut sal dýr, bü yü ðü kü çü ðü ol maz. An ne ve ba ba la rý nýn hýþ mý i le dok tor la rýn kü ret le ri nin par ça la dý ðý bin ler ce ma sum yav ru nun hak ký i se, in san lýk vic da nýn da bü yük bir ya ra ve bu hak sýz lýk kar þý sýn da sus mak tüm in san lýk i çin ve ö zel lik le de üm meti Mu ham med (asm) i çin en bü yük ve bal dir.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Recep 1433 Ru mî: 30 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýmam Hatip öðrencileri, kardeþlik kampýnda katýldýklarý seminerlerde kendilerini geleceðe hazýrlýyor. Hocalarýný dikkatle dinleyen öðrenciler organizasyondan memnun. ÝHL liler Kardeþlik Kampýnda buluþtu ÖNDER'ÝN ÖNCÜLÜÐÜNDE FARKLI ÝLLERDEN VE ÝMAM HATÝP OKULLARINDAN ÖÐRENCÝLER KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTÝF FAALÝYETLERÝN YER ALACAÐI KEFKEN YAZ KAMPI ÝÇÝN BÝR ARAYA GELDÝ. ÖN DER Ý mam Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men - sup la rý Der ne ði ta ra fýn dan or ga ni ze e di len Kar - de þim De dim prog ra mý nýn al týn cý sý Tür ki ye nin dört bir ta ra fýn dan Ý mam Ha tip öð ren ci le ri nin ka tý lý mýy la baþ la dý. Geç ti ði miz yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl da fark lý il ler den ve Ý mam Ha tip o kul - la rýn dan öð ren ci ler kül tü rel, sos yal ve spor tif fa - a li yet le rin yer a la ca ðý Kef ken yaz kam pý i çin bir a ra ya gel di. Yur dun de ði þik yer le rin de ki Ý mam Ha tip O kul la rýn dan kam pa ka tý lan öð ren ci ler Ý - mam Ha tip Li se si an la yý þý ný ö züm se miþ, ders Ýstanbul Güngören'de yer altýndaki bir kanalda meydana gelen patmala korkuttu. FO TOÐ RAF: AA Yer al týn da ki ka nal da pat la ma ngüngören DE yer al týn da ki ka nal da mey da na ge len pat la ma so nu cu, mad di ha sar o luþ tu. Haz ne dar Ma hal le si Mar ma - ra Cad de si nde e lek trik kab lo la rý nýn geç ti ði yer al týn da ki ka nal da, pat la ma mey da na gel di. Pat la ma nýn et ki siy le çev re de ki ba zý ev ve iþ yer le rin de, kü çük çap ta mad di ha - sar o luþ tu. Pat la ma se si ü ze ri ne pa ni ðe ka pý lan va tan daþ lar ev le ri ni bo þalt tý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, çev - re de gü ven lik tedbiri a la rak, cad de yi tra fi - ðe ka pat tý. Ýt fa i ye e kip le ri nin yap tý ðý ilk in - ce le me de, pat la ma nýn yer al týn da ki ka nal - da sý ký þan gaz dan kay nak lan dý ðý tes pit e - dil di. Ýn ce le me le rin ar dýn dan cad de ye ni - den tra fi ðe a çýl dý. Ýs tan bul/a a Ha va li ma ný nda ka çak eþ ya e le ge çi ril di nesenboða Ha va li ma ný nda ka çak eþ ya e - le ge çi ril di. E sen bo ða Güm rük Mü dür lü ðü yet ki le rin den a lý nan bil gi ye gö re, E sen bo ða Güm rük Mü dür lü ðü ve E sen bo ða Güm rük Mu ha fa za Ka çak çý lýk ve Ýs tih ba rat Böl ge A - mir li ði per so ne li, A vus tur ya dan An ka ra E - sen bo ða Ha va li ma ný na ge len S.G. ve H.Ö. i - sim li yol cu la ra a it 11 va liz de yap tý ðý a ra ma da yur da ka çak so kul mak is te nen 79 par ça ye - mek ta ký mý, 24 a det göm lek, 56 a det pan - to lon, 92 a det ce ket, 92 a det ce ket i çi bluz, 52 çift ka dýn a yak ka bý sý ve 17 a det ev eþ ya sý e le ge çir di. S.G. ve H.Ö, Çu buk Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na sevk e dil di. An ka ra/a a KUPON NO: 5 ba þa rý sý yük sek genç ler den o lu þu yor. Öð ren ci ler bir haf ta lýk prog ram da Ra ma zan Ka yan, Þe ra fet tin Ka lay, Mu ham med E min Yýl - dý rým, Na zif Yýl maz gi bi ö nem li ho ca la rýn se mi - ner le ri ni din le me im kâ ný bu lu yor. Çe þit li sos yal et kin lik le rin ya nýn da, spor tif ve kül tü rel fa a li yet - le rin dü zen len di ði kamp ta, her ak þam ya ký la cak kamp a te þi et ra fýn da bir a ra ya ge li yor lar. Kar deþ lik ik li mi ni te nef füs e de cek le ri bir haf - ta lýk prog ra mýn son gü nün de grup lar ha lin de ha zýr la dýk la rý et kin lik le rin ve din le ti le rin ya pý la - ca ðý Kar deþ lik Ge ce siy le kamp so na e re cek. Kamp sü re sin ce genç le re ya kýn dan il gi le nen ÖN DER E ði tim den So rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý Ek rem To run, bir haf ta ön ce sin de yi ne yüz ler ce kýz öð ren ci yi de mi sa fir et tik le ri - ni be lir te rek ÖN DER ye ni dö nem de ÝHL le ri - nin ka li te si nin art týr ma ça lýþ týr ma la rý na bir çok a lan da de vam et mek te dir. A na ko nu su öð ren ci o lan ÖN DER genç le re dö nük ak ti vi te le rin den o lan Kardeþim dedim kamp la rý mý zýn al týn cý - sý ný ya pý yo ruz. Be yoð lu Be le di ye si nin Kef ken Ha be re de ðil, pik ni ðe git ti ler Bað cý lar Be le di ye si, med ya ça lý þan la rý na yö ne lik fark lý bir et kin lik ger çek leþ ti re rek med ya ça lý þan la rý ný ve a i le le ri ni pik nik or ga ni zas yo nun da bir a ra ya ge tir di. Ki raz lý - bent te ger çek leþ ti ri len pik ni ðe med ya ça lý þan la rý ve a i le le rin den o lu þan yak la þýk 500 ki þi ka týl dý. Be le di ye nin Or man Ba kan lý ðý ndan Ki raz lý bent te ki ra la dý ðý a lan da ger çek leþ ti ri len pik ni ðe bü yük il gi ya þan dý. Med ya men sup la rý nýn yo ðun iþ tem po - suy la ça lýþ týk la rý ný bil di ði ni i - fa de e den Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bu se fer siz le ri ha ber i çin de ðil, bir lik te iþ stre sin den, þe hir stre sin den u zak ta bir gün ge çi re lim di ye da vet et - tik. Ka tý lý mý nýz dan do la yý he - pi ni ze te þek kür e di yo rum de di. Yak la þýk 500 ki þi nin ka týl dý ðý pik nik te hem bü - yük ler i çin hem de kü çük ler i çin çok sa yý da yarýþma ger - çek leþ ti ril di. Ya rýþ ma la rýn so - nun da de re ce ye gi ren le re, mp4 ve sa at gi bi he di ye ler ve ril di. Bü yük ler i se ok a ta - rak, AVT Mo tor, bi sik let ve a ta bi ne rek gü zel bir gün ge - çir miþ ol du. Ýs tan bul/ci han Yaz Kam pý te sis le rin de ya pýl mak ta o lan kam - pý mýz bu yýl bir haf ta kýz la ra ve bir haf ta er kek - le re ol mak ü ze re top lam i ki haf ta yý kap sa mak - ta dýr. Tür ki ye nin her ye rin den se çi le rek ge ti - ri len ÝHL li genç le ri mi zin spor ve kül tü rel ak ti - vi te le ri nin ya ný sý ra i nanç la rýn dan ge len kar - deþ lik duy gu la rý nýn pe kiþ ti ði ni gör mek bi zi mut lu e di yor. Ým kân la rý mý zý ge liþ tir di ði miz tak dir de bu tarz kamp la rý mýz ar ta rak ve de ði - þik böl ge ler de çe þit le ne rek de vam e de cek tir ifa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul/ Ye ni As ya Servis sürücüleri yol kesti, minibüs yaktý Ýlçelerden aldýklarý S plakalarý þehir merkezinde kullanamadýklarýný iddia eden bir grup servis sürücüsü, Ankara-Ýzmir karayolunu, kent merkezindeki Mudanya kavþaðýnda araçlarýyla trafiðe kapatarak bir minibüsü ateþe verdi. Ýlçelerden satýn aldýklarý S plakalarý þehir merkezinde kullanamadýklarýný, bu nedenle sürekli ceza yediklerini öne süren bir grup servisçi, Ankara-Ýzmir karayolunu Mudanya kavþaðý mevkisinde trafiðe kapattý. Burada bir minibüsü ateþe veren servisçiler, slogan atýp, Büyükþehir Belediyesi ne tepki gösterdi. Polisin uyarýlarýna reðmen grup, yaklaþýk 2 saat süreyle bölgeden ayrýlmadý. Minibüs, bu sýrada tamamen yandý. Servis sürücüleri, itfaiye ekiplerinin yangýna müdahalesinin ardýndan aracýn içine girip fotoðraf çektirdikten sonra daðýldý. Polis ekipleri, çevrede geniþ güvenlik önlemi aldý. Bursa/aa Öðretmenlere hizmetiçi eðitim OKULLARIN kapanmasýyla sýnýf ve okul öncesi branþtaki yaklaþýk 258 bin öðretmen, üç hafta sürecek hizmetiçi eðitime alýndý. Uzaktan ve yüz yüze gerçekleþtirilecek eðitimler, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer in video konferans sistemiyle öðretmenlere hitap etmesiyle baþladý. Hizmetiçi eðitim, 29 Haziran 2012 tarihinde sona erecek. Eðitimlerin bir haftasý uzaktan eðitim yoluyla, iki haftasý ise yüz yüze verilecek. Öðretim görevlilerinin vereceði eðitim; mesleki çalýþma, eðitim uygulamalarý, konular, öðretmen sayýlarý, okul veya merkez kapasiteleri dikkate alýnarak il veya ilçe milli eðitim müdürlüklerince planlanacak. Hafta içi her sabah saat 9 da baþlayacak ve 5 saat sürecek, her ders 50 dakika sürecek. Hazýrlanan eðitim programlarýyla ilköðretim kurumlarýndaki öðretmenler ile okul öncesi öðretmenlerinin mesleki geliþimlerinin arttýrýlmasý ve motivasyonlarýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. Ankara/aa ir ti ni as ya.com.tr 28 Þu bat ve De mi rel Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu - nun, 27 Ma yýs ý bü rok rat o la rak ya þa - mýþ; 12 Mart ve 12 Ey lül e biz zat baþ ba - kan sý fa týy la mu ha tap o lup bu i ki dar bey le dev - ril miþ ve 28 Þu bat ta cum hur baþ ka ný sý fa týy la hâ lâ tar tý þý lan çok fark lý bir ta výr or ta ya koy muþ o lan De mi rel le yap tý ðý gö rüþ me gün dem de. Ay lar sü ren a ðýr bir ra hat sýz lý ðý at lat týk tan son ra ko mis yon ü ye le ri ni mi sa fir e den De mi rel dört sa a te ya kýn ko nu þup so ru la rý ce vap la mýþ. A ma bu dört sa at yet me miþ ve ye ni den bir a - ra ya gel mek ü ze re gö rüþ me yi so na er dir miþ ler. Ba sýn da ki ha ber le re ba kýl dý ðýn da, De mi rel in dar be ler le il gi li o la rak söy le dik le rin de ye ni bir - þe yin ol ma dý ðý gö rü lü yor. Za ten ken di si de gö - rüþ me ön ce si Yýl lar dýr her ze min de söy le ye gel - di ðim þey le ri tek rar e de ce ðim de miþ, sýr o la rak kal ma sý ge rek ti ði ni dü þür dü ðü hu sus la rýn i se yi ne ken di sin de mah fuz ka la ca ðý ný söy le miþ ti. De mi rel in 28 Þu bat a yak la þý mýn da da bir de - ði þik lik yok. Dar be de ðil di ve ya sal dý; ka rar lar - da din dar la rý in ci te cek hiç bir þey yok tu di yor. 28 Þu bat sü re ci ni baþ la tan MGK top lan tý sý na dev rin hü kü me ti ni tem si len ka tý lan i sim ler den, Ý çiþ le ri Ba ka ný Me ral Ak þe ner in o gün kü ka rar - lar i çin söy le dik le ri de De mi rel den fark lý de ðil. Ne var ki Ak þe ner, son ra ki ge liþ me, ta výr ve yak la þým la rý ka rar lar dan ay rý tu tup e leþ tir miþ ti: 28 Þu bat MGK sýn da ki 18 mad de yi im za la - dým ve zor la na rak da im za la mýþ de ði lim. An cak da ha son ra ir ti ca nýn ta ný mý ve mü ca de le me tod - la rý ko nu sun da prob lem ler ya þa dýk. Di nî has sa si - ye ti o lan her ke si ay ný ka te go ri de gör mek gi bi. Ve Ak þe ner i þin ren gi nin de ðiþ me siy le or ta - ya çý kan du ru ma tep ki si ni Al da týl dým sö züy le di le ge tir miþ; Me ðer a sýl he def Re fah yol u yýk - mak mýþ de miþ; an cak Re fah yol u de vir me nin ö te sin de, ir ti ca i le mü ca de le a dý na, di nî has sa - si ye ti o lan her ke si mür te ci sa yan bir an la yý þýn a ðýr bas tý ðý ný vur gu la mýþ tý (Ak þam, ). De mi rel, 28 Þu bat MGK sýn dan i ki gün son ra Ye ni As ya yý a ra yýp, ku rul ka rar la rý ný Þi ra ze den çýk mýþ iþ ler var, bun la rý hi za ya ko yun mâ nâ - sýn da an la mak ge rek ti ði ni söy le miþ ti (2.3.97). A ma son ra i þin sey ri de ðiþ ti. Di nî a lan da þi - ra ze sin den çýk mýþ iþ le ri ra yý na sok ma ge rek çe - siy le im za ko nu lan 28 Þu bat ka rar la rý nýn baþ lat - tý ðý sü re cin bi za ti hî ken di si þi ra ze den çýk tý. Ak - þe ner in de di ði gi bi, ir ti ca nýn ta ný mý ve mü ca - de le me tod la rý bah sin de or ta ya çý kan fark lý lýk lar mâ lûm yak la þý mýn ö ne çýk ma sýy la so nuç lan dý. Ba þör tü sü ko nu sun da ya þa nan sü reç, bu nok - ta da il ginç. Çok i yi ha týr lý yo ruz, bi zim de ka týl dý - ðý mýz bir yurt dý þý ge zi si dö nü þün de De mi rel, u - çak ta so ru la rý ce vap lar ken Ba þör tü sü MGK nýn i þi de ðil di ye rek, bu me se le yi ku rul la ir ti bat lan - dýr ma gay ret le ri nin ö nü nü kes me ye ça lýþ mýþ tý. A ma son ra bak týk, ken di si AYM ka rar la rý ný re fe rans gös te re rek ya sa ða u yul ma sý yö nün de a - çýk la ma lar yap ma ya baþ la dý. Ba þý ný çok að rý tan ve son gö rüþ me de yi ne gün de me ge len Ba þör - tü lü ler A ra bis tan a sö zü nü de o a ra da söy le di. Ve bu ta výr o nu tep ki le rin o da ðý ya pý ver di. De mi rel 28 Þu bat ka rar la rý ný sa hip le nir ken, Ak þe ner in yapt ýðý gi bi, bu ka rar lar la son ra ki uy gu la ma la rý a yýr sa ve din dar la rý son de re ce ra - hat sýz e de cek bo yut lar da ki a þý rý lýk la rý fren le me - ye ça lýþ say dý, e leþ ti ri ler as ga rî dü ze ye i ne bi lir di. Hat tâ Çan ka ya dan in dik ten son ra da hi din - dar la rýn has sa si yet le ri ni dik ka te a lan bir yak la - þým ser gi le ye bil sey di du rum yi ne fark lý o lur du. Ni te kim o gün ler de ki bir Gü niz So kak zi ya re - ti miz de ken di si ne bu nu i fa de et miþ; Di ye lim ki 28 Þu bat ken di þart la rý i çin de o lup bi ten bir o - lay, a ma hiç de ðil se son ra ki uy gu la ma la rýn fâ hiþ yan lýþ la rý na ta výr al ma nýz bek le ni yor de miþ tik. Ne den se, bir tür lü o ay rý mý ya p(a) ma dý... De mi rel in bu tav rý ný biz de e leþ ti ri yo ruz. An cak o nun bu gün kü ba zý yan lýþ uy gu la ma - la ra i liþ kin hak lý ve i sa bet li u ya rý la rý ný dar be he sap laþ ma la rý na yö ne lik teh dit o la rak gös ter - me ye ça lý þan çar pýt ma la rý da tas vip et mi yo ruz. Eð ri ye eð ri, doð ru ya doð ru...

4 4 12 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 SALI Y Acizliðimizin sýnýrýný bilmek Ýn san lar ac zi ni, fak rý ný, ku su ru nu an la yýp Ce nab-ý Al lah a ta zim, tes bih ve þü kür ler e de rek kul lu ðun i cap la rý ný ye ri ne ge tir me si ge re kir. Ý ra de mi zin, gü cü mü zün ve kuv ve ti mi zin sý nýr la rý ný i yi bil me li yiz. Ýþ le yen sis tem ler de mey da na ge len hýz lý, yo ðun, dü zen li, sa nat lý, gü zel lik ler, ni met ler ve be re ket le re te fek kür uf ku i çeri sin de mâ nâ-yý har fiy le gö rüp ya ra dan Rab bi mi zi ta ný yýp an la ma lý yýz. Ya þa dý ðý mýz ha yat i çer sin de en vai çe þit ni met ler, ik ram lar, ih san la rýn hep si ni id rak et mek, ö zel lik le ri ne ve in ce lik le ri ne va kýf ol mak im kâ ný mýz yok tur. Bil me di ði miz, far ký na var ma dý ðý mýz, his set me di ði miz rah met ve be re ket le rin ta ma mý na kül lî o la rak þü kür et me nin yo lu i man et mek ten, farz la rý iþ le mek ten ve gü nah lar dan çe kin mek ten ge çer. Bü tün mah lû kat üs tün de bir mev ki de bu lu nan in san ta þý dý ðý un va ný, sa hip ol du ðu de ðe ri i ba det le, i ta at le, ya pa ca ðý kul luk va zi fe le riy le ko ru ya bi lir. Biz in sa ný en gü zel bir bi çim de ya rat týk. 1 Ba kýl dý ðýn da in san da ki gü zel lik ler ve mü kem me li yet ler di ðer mah lû kat la ra gö re he men fark e di lir. Bü tün a za la rý, or gan la rý yer li ye rin ce, uy gun va zi yet te, si met rik ve kul la nýl ma ya uy gun þe kil de, sa yý da, va sýf ta ya ra týl mýþ týr. Bir a vuç ha va zer re cik le ri nin bin ler ce ses le ri, gö rün tü le ri, iþ le ri ka rýþ týr ma dan ek sik siz yap ma la rý, gý da lar dan top la na rak vü cu da gi re rek yer le þen hüc re le ri nin ve zer re ler vü cut i çe ri sin de ki gö rev ye ri ni, va zi fe si ni, fonk si yo nu nu bi li yor muþ ça sý na yer le þip ça lýþ ma sý, a ciz bir mik ro or ga niz ma nýn ken di gü cü nün üs tün de ha ri ka va zi yet ler de ka bi li yet te iþ ya pa bil me le ri ni Üs tad ha ri ka bi çim de an la tý yor: Han gi ta ba ka ya se fer et miþ i se, öy le mun ta zam a dým a tý yor ki; bil be da he bir Sa ik-i Hâ kim in em ri i le gi di yor gi bi gö rü nü yor. Ýþ te böy le mun ta zam ta výr dan ta vý ra, ta ba ka dan ta ba ka ya git gi de he def ve mak sa dýn dan ay rýl ma ya rak ta ma kam-ý lâ yý ký na, me se lâ Tev fik in göz be be ði ne Emr-i Rab ba ni i le gi rer, o tu rur, ça lý þýr. Ýþ te bu hal de, ya ni er zak ta ki te cel li-i Ru bu bi yet gös te ri yor ki; ip ti da o zer re ler mu ay yen i di ler, mu vaz zaf i di ler, o ma kam lar i çin nam zet i di ler. 2 Zer re ler den kür re le re bü tün var lýk lar za yýf ve a ciz lik le ri i çer sin de çok a ðýr, zor, yük le ri ta þý ma la rý, en in ce ve has sas gö rev le ri mü kem mel bi çim de i fa et me le ri son suz kud re tin il mi, i ra de si, kud re ti i le O nun na mý na e mir da i re sin de ha re ket et tik le ri ni gös te ri yor. Biz le re dü þen bak mak, gör mek, id rak et mek; bu þu ur ve te fek kür um ma ný i çe ri sin de ac zi mi zi, fak rý mý zý an la mak týr. Ya ra tan Rab bi mi zin kud ret, rah met ve hik met le ri ne ta zim, tes bih ve þü kür ler e de rek i ba det le, i ta at le, tes li mi yet le em ri ne bo yun eð mek tir. Ri sa le-i Nur in kâ ra kar þý sar sýl maz güç GA ZE TE MÝZ YA ZA RI SÜ LEY MAN KÖS ME NE, RÝ SA LE -Ý NUR LA RIN A HÝR ZA MAN FÝT NE LE RÝ NE KAR ÞI SAR SIL MAZ BÝR GÜÇ OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. SALÝH ARAN ÝNEBOLU GA ZE TE MÝZ ya zar la rýn dan Sü ley man Kös me ne Kas ta mo nu nun Ý ne bo lu il çe sin de o ku yu cu la rýy la bu lu þup söy le þi yap tý ve ki tap la rý ný im za la dý. Ý ne bo lu Ye ni As ya vak fýn da dü zen le nen söy le þi ye çok va tan daþ ka týl dý. Kös me ne yap tý ðý söy le þi de, Ri sa le-i Nur un sa ha be mes le ði ol du ðu nu ve ve ra set-i nü büv vet sýr rý na maz har ol - du ðun dan do la yý Ri sa le-i Nur la rýn o kun duk ça in sa ný ko lay ca i man-ý tah ki ki ye u laþ tý ra ca ðý ný söy le di. Ri sa le-i Nur la rýn Kur ân dan sü zül dü ðü nü ve Kur ân a ter cü man lýk et ti ði ni söy le yen Kös me ne, Ri sa le le rin a hir za man teh li ke le rin den o lan fen den ve fel se fe den ge len in kâr fik ri ne kar þý en bü yük ve sar sýl maz bir güç ol du ðu nu söy le di. ÜS TAD RÝ SA LE-Ý NUR LA RI ÇOK O KU MA YI TAV SÝ YE ET TÝ Be di üz za man ýn, Al lah yar dým e der se bir in sa nýn ta ri kat ber za hý na uð ra ma - It rî, Va ti kan da a nýl dý dan za hir den ha ki ka te ge çe bil di ði ni söy le di ði ni ve Üs ta dýn Kur ân da ta ri kat te va rýl mak is te nen he de fe ta ri kat siz va rý la bi le ce ði ni gör dü ðü nü i fa de e den Kös me ne, sa de ce Nur la rý o ku ya rak tah ki ki i ma ný ka za na bi le ce ði mi zi i fa de et ti. Be di üz za ma nýn ken di si ni zi ya re te ge len her ke se Ri sa le-i Nur la rý çok çok o ku ma sý ný tav si ye et ti ði ni ve her o ku ma da Ce nab-ý Hak ka bir a dým da ha yak laþ tý ðý mý zý i fa de et ti ði ni söy le di. Ý ne bo lu da ki söy le þi den son ra ki tap la rý ný im za la yan Kös me ne o ku yu cu la rýy la ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. So mun cu Ba ba Os man lý coð raf ya sý ný et ki le di BURSA DA, Hu lu si E fen di Vak fý ta ra fýn dan U lus la ra ra sý So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di Sem poz yu mu dü zen len di. Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen sem poz yum da, bir sü re Bur sa da ya þa yan So mun cu Ba ba i le a sýr lar ca Os man lý coð raf ya sý na et ki ler bý ra kan öð ren ci le ri nin hayatlarýndan ke sit le rin ya ný sý ra Da ren de li mu ta sav výf ve Di van Þa i ri Os man Hu lu si E fen di nin ha ya tý an la týl dý. Sem poz yu mun a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Hu lu si E fen di Vak fý yö ne tim ku ru lu ü ye si a vu kat Mus ta fa Yað cý, u zun sü re Bur sa da ya þa yan So mun cu Ba ba nýn hoþ gö rü i çe ri sin de al tý yüz yýl dýr bü tün in san lýk a le mi ne gül ko ku la rý da ðý tan bir cen net çi çe ði ol du ðu nu, Hu lu si E fen di nin de ge le cek a sýr la ra bir sel gi bi çað la yýp coþ tu ðu nu bil dir di. Sem poz yu ma ka tý lan Mý sýr Ayn Þems Ü ni ver si te si nden Yrd. Doç. Dr. Ah met Sa mi E lady i se Hu lu si E fen di ve Va kýf An la yý þý ko nu lu teb li ði ni sun du. Hu lu si E fen di Vak fý nýn, ü ret ti ði hiz met ler le Tür ki ye ça pýn da ý þýl da yan bir fe ner gi bi et ra fý ný ay dýn lat tý ðý ný be lir ten E lady, Bu ha yýr ku ru mu, ül ke si ne hiz met e den ay dýn Türk genç le rin den o lu þan nes lin ye tiþ me si ne ve ter bi ye si ne mad di ve ma ne vi kat ký lar da bu lun muþ tur. Bu va kýf ay ný za man da, Türk hal ký nýn fert le ri ne ay ni ve mad di yar dým lar da da bu lun mak ta dýr de di. Bur sa Bað dat ta Türk men ser gi si IRAK IN Baþ ken ti Bað dat ta Türk men kül tü rü nün ta ný tý mý na yö ne lik ser gi dü zen len di. Bað dat Va li li ði i le Türk men Kar deþ lik O ca ðý nýn ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ser gi de, Türk men le re a it gi yim ku þam ör nek le ri, a raç ge reç ler, gün lük ha yat ta za na at kâr la rýn kul lan dý ðý a let ler ve Türk men le rin ya þam tar zý ný yan sý tan eþ ya lar yer al dý. Ser gi nin a çý lý þý ný ya pan Bað dat Va li si Sa lah Ab dur re zak, ser gi le nen her þe yin Türk men kül tü rü nü, ta ri hi ni, ge le nek ve gö re nek le ri ni tem sil et ti ði ni be lir te rek, Türk men ler, I rak ý o luþ tu ran e sas un sur lar dan bi ri ve as li bir un sur dur. Bu nun la gu rur du yu yo ruz. Türk men ler, I rak ýn ku rul ma sýn da or tak ol du. Türk men un sur dan et ki le dik. Bu gün I rak hal ký na Türk men top lu mu nu ta nýt ma ya ça lý þa ca ðýz. Ser gi ye gi yim ku þam la rý ný ve ben ze ri þey le ri ser gi li yor lar. Böy le bir þe yi ilk kez gö rü yo ruz. Da ha ön ce sa de ce eþ ya la rý ný ser gi li yor duk. Bu ser giy le Türk men a de ta bir köy de ya þa dý ðý mý zý his set tik di ye ko nuþ tu. Bað dat Dip not lar: 1. Tin su re si 2. Söz ler, 29. Sözler BAHÇEÞEHÝR Ü ni ver si te si Ya yýn la rý ndan çý kan Va ti kan Giz li Ar þiv Bel ge le ri I þý ðýn da: Tür ki ye i le Va ti kan Dip lo ma tik Ý liþ ki le re Doð ru ad lý ki ta býn lans ma ný Va ti kan da ger çek leþ ti ril di. Va ti kan a a it Can cel le ri a Sa ra yý nda, 17. yüz yý lýn bü yük bes te kâ rý It ri de, 300 ün cü ö lüm yýl dö nü mün de bir din le tiy le a nýl dý. Par ça lar a ra sýn da Se gâh Bay ram Tek bi ri nin de yer al ma sý, sa ray da, Al la hu Ek ber ses le ri nin yan ký lan ma sý na ne den o lur ken, Kur ân-ý Ke rim den ba zý su re ler de o kun du. Tür ki ye Ka to lik Ru ha ni Re is ler Ku ru lu nun res mi ta rih çi si ve kül tür a ta þe si Ri nal do Mar ma ra ta ra fýn dan, Pa pa lýk Ar þiv le ri nden el de e dil miþ bel ge ler le ha zýr la nan, Tür ki ye i le Va ti kan Dip lo ma tik Ý liþ ki le re Doð ru ad lý ki tap, Ýs tan bul un ar dýn dan Ro ma da da ta ný týl dý. Tür ki ye-va ti kan a ra sýn da ki o ri ji nal bel ge ve ba zý fo toð raf la rýn gün ý þý ðý na çý ka rýl dý ðý ve Bah çe þe hir Ü ni ver si te si ta ra fýn dan ya yým la nan ki ta býn lans ma ný na, Tür ki ye nin Va ti kan Bü yü kel çi li ði ve Bah çe þe hir Ü ni ver si te si ev sa hip li ði yap tý. Fa a li ye te, a ra la rýn da din a dam la rý nýn da bu lun du ðu çok sa yý da ki þi il gi gös ter di. Kül tür Sa nat Ser vi si Can cel le ri a Sa ra yý nda dü zen - le nen prog ra ma a ra la rýn da din a dam la rý nýn da bu lun du ðu çok sa yý da ki þi il gi gös ter di. Öz gür-der Si vas Tem sil ci li ði ta ra fýn dan ta ri hi Çif te Mi na re ya nýn da a çý lan yak la þýk 200 ci va rýn da re - sim de E sed re ji mi nin yap tý ðý kat li am la ra yer ve ri li yor. FOTOÐRAF: CÝHAN Su ri ye de ki kat li a ma fo toð raf lar la dik kat çek ti ler SÝVAS TA Su ri ye de E sed güç le ri nin in san la rý kat let me si ne dik kat çek mek a ma cýy la fo toð raf ser gi si a çýl dý. Öz gür-der Si vas Tem sil ci li ði ta ra fýn dan ta ri hi Çif te Mi na re ya nýn da a çý lan yak la þýk 200 ci va rýn da re sim de E sed re ji mi nin yap tý ðý kat li am la ra yer ve ri li yor. As ker ler ta ra fýn dan öl dü rü len ço cuk lar, ka dýn lar ve er kek ler i le bol bol ce na ze tö re ni re sim le ri nin ya nýn da Be þar E sad ýn da çe þit lik ka ri ka tür le ri ne yer ve ri le rek va tan daþ la rýn dik ka ti çe - kil me ye ça lý þý lý yor. Öz gür-der Si vas Tem sil ci li ði Ba sýn Söz cü sü Si nan Ce ran yap tý ðý a çýk la ma da, Si vas Öz gür-der o la rak Su ri ye de 2 yý lý aþ kýn sü re dir de vam e den kat li a ma kar þý ka yýt sýz kal ma ma yý dü þü nen Müs lü man lar ol duk la rý na i þa ret e de rek, Bu bað lam da en son El-hu le kat li a mýn da bun dan 2 haf ta ön ce yü ne yüz ler ce in san bý çak la na rak öl dü rül dü. Ço luk ço cuk-ka dýn-er kek de me den ya pýl dý bu de di. Si vas / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Sivaslý çocuklar ze mi ne se ri li 58 met re u zun lu ðun da ki tu va le ha yal le rin de ki dün ya yý çiz di. FOTOÐRAF: CÝHAN Ço cuk lar ha yal le rin de ki dün ya yý çiz di ler SÝVASLI ço cuk lar, A ta türk Kon gre ve Et nog raf ya Mü ze si bah çe sin de ze mi ne se ri li 58 met re u zun lu ðun da ki tu va le ha yal le rin de ki dün ya yý çiz di. Si vas ta cad de ve so kak la ra as týk la rý i lan lar la ça lýþ ma la rý ný du yu ran Ge re ke ni Ya pan lar Genç lik, Kül tür, Sa nat Gru bu ü ye si ço cuk lar, il ginç bir ça lýþ ma ya im za at tý. Av ru pa Bir li ði E ði tim ve Genç lik Prog ram la rý Mer ke zi Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan fi nan se e di len A týk tan Sa na ta Pro je si kap sa mýn da dü zen le nen fa a li ye tin ü çün cü gü nün de A ta türk Kon gre ve Et nog raf ya Mü ze si bah çe sin de i ki par ça ha lin de 58 met re lik bir tu val ha zýr lan dý. Grup ü ye si ço cuk lar i le di ðer ço cuk lar tu va le ha yal le rin de ki dün ya yý çiz di. Sa at ler sü ren ça lýþ ma da ba zý ço cuk la ra a i le le ri de eþ lik et ti. Ço cuk lar bo ya ve fýr ça lar la is te dik le ri re sim le ri ya pa rak, duy gu ve dü þün ce le ri ni yan sýt tý. Si vas / ci han SOL DAN SA ÐA 1. A kar su ký yý la rýn da ki ça lý çýr pý ü ze rin de ya þa yan ba lýk. - Bir kah ra ma nýn ya da kav min ef sa ne si. 2. Ko yun, ke çi se si. - Að zý çem ber bi çi min de, tor ba ya ben zer að. 3. Sü rat yo lu. - Bir patlý can tü rü. 4. Ric va da ilk he ce. - Yu mu þa tý cý krem. - Ge mi ka ri na sýn da o lu þan yo sun, ya pý þan mid ye vb. ya ban cý mad de. 5. Ak tin yu mu sim ge le yen harf ler. - Spor a yak ka bý sý. - sa yý, çe kir dek. 6. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Ka lýn ka ba ku maþ. - Bir il gi e ki. 7. A no nim þir ke tin ký sa sý. - Hü zün ke der. 8. Ba zý top o yun la rýn da o yun cu lar dan bi ri nin to pu ta kým ar ka da þý na ge çir me si. - Bak la gil ler den, hay van ye mi o la rak ye tiþ ti ri len bir bit ki, yö re sel söy le yiþ. - Es ki den kul la ný lan bir ha cim öl çü sü. 9. Ha ber ci. - Us ta lýk, hü ner, uz man lýk. 10. Ýp ti dai de niz u la þým va sý ta sý. - Ses len me, ka la ba lý ða söz söy le me. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI P E K A N B A K A R A 2 A N Ý L Ý T K A S E T 3 P E N A E L A M A N 4 A K A K M A M E L E K 5 V Y A M A E R A E 6 E B E D Ý Y E T K U L 7 R A A K Ü H E 8 Ý L R A L T A L E B 9 N A A D T A L E B E 1 0 K N O T A L A M A K YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ge nel ah lâ ka ay ký rý ve uy gun lu ðu dü þü nül me yen þey. - Gö rüþ u zak lý ðý ný çok a zalt ma yan bir tür ha fif sis. 2. Her han gi bir iþ te so nuç. - A çýk kes ta ne ren gi. 3. Te le fon da ilk hi tap. - O la ða nüs tü ki þi ler ve o lay lar la ge liþ ti ri len öy kü. 4. Ye ni doð muþ ço cuk. 5. Es ki de kul la ný lan bir baþ lýk. 6. Fran sa'da bir ne hir. - Ýh las lý, iç ten. 7. Ço rum'un bir il çe si. 8. E ti ye nen hay van la rýn iç or gan la rý. - Ar jan tin'in pla ka i þa re ti. 9. Al týn kö kü. - E de bi yat çý. 10. Or ta o yu nu'nda çin ge ne ye ve ri len ad. - De mi ri sim ge le yen harf ler. 11. Mey ve le rin ye ni le me yen iç kýs mý. - Se len yu mun sim ge si. 12. Pat la ma mýþ pa muk ko za sý. - Ba rýn dýr ma

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Âkil adam, Peygamber Efendimiz in (asm) sözlerinden ve tecrübelerinden hareketle, oðluna evlenmeden evvel birkaç öðüt verir. Ýþte onlardan bir demet: Oðlum! Þimdi sana 30 yýllýk evliliðimin tecrübelerine dayanarak bazý nasihatlerde bulunacaðým. Bu nasihatle uyarsan dünyada mutlu bir ömür geçirdiðin gibi, ahirette de ebedî saadete ulaþýrsýn inþaallah. * Doðup büyüdüðü, senelerce yaþadýðý bir yuvadan çýkarak, yabancý bir yere gelecek, huyunu-suyunu tam olarak bilmediðin bir NURHAN DEMÝRDÖÐMEZ Te set tür hür ol mak týr Te set tür; ör tün mek, giz le mek, ko run mak mâ nâ la rý na gel mek te dir. A rap ça setr kö kün den gel mek te dir. Te set tür, Ce nab-ý Hakk ýn Set tar is mi nin de bir cil ve si dir. Kâ i nat ta zer re ler den gü neþ le re, bit ki ler den hay van la ra ve in san la ra ka dar her þey bu te set tür em ri ni yan sý týr lar. Dün ya yý sa ran e sir mad de sin den, mey ve le ri ko ru yan ka buk lar dan, in san la rýn ka dýn ve er kek gi yim ku þam la rý na ka dar te set tür em ri hük met mek te dir. Te set tür le il gi li o la rak, Kur ân-ý Ke rim de Ey â de mo ðul la rý! Si ze av ret yer le ri ni zi ör te cek bir ör tü ve süs o la rak gi yi nip ku þa na ca ðý nýz el bi se ver dik. Tak va el bi se si i se en ha yýr lý sý dýr. Si ze böy le mad dî ve ma ne vî el bi se le rin na sib e dil me si de Al lah ýn â yet le rin den dir, u mu lur ki dü þü nüp ö ðüt a lýr lar. (A raf Sû re si 26) buy rul mak ta dýr. Ce nab-ý Hak ka dýn ve er kek ay rý mý yap mak sý zýn te set tü rü farz kýl mýþ týr. Kur ân-ý Ke rim de baþ ka bir â yet-i ke ri me de Ey pey gam ber! Ha ným la rý na, kýz la rý na ve mü min le rin ha ným la rý na söy le, ev le rin den çýk týk la rýn da dýþ ör tü le ri ni ü zer le ri ne al sýn lar. Bu on la rýn hür ve if fet li ha ným lar o la rak ta nýn ma la rý ve e zi ye te uð ra ma ma la rý i çin da ha uy gun dur. Al lah i se çok ba ðýþ la yý cý, çok mer ha met e di ci dir. (Ah zab Su re si 59) buy rul mak ta dýr. Rab bi mi zin bu e mir le ri ký ya me te ka dar ge çer li dir. Za ma ný mýz da te set tü rün bü yük öl çü de kalk ma sýy la ka dýn lar ger çek de ðe ri ni kay be dip a yak lar al týn da ti ca rî bir me ta ol muþ tur. Sa kýz rek lam la rýn dan tu tun da a ra ba rek lam la rý na ka dar vü cu du nu ön pla na çý ka ra rak ser gi le mek te dir ka dýn. Cö mert lik a dý al týn da mer ha met siz ce kul la nýl mak ta dýr. Se fih me de ni yet, ka dýn la rý as lî ga ye le rin den u zak laþ tý rýp ne fis le ri nin o yun ca ðý yap mýþ týr. Genç lik ve gü zel lik za ma nýn da ha ram eð len ce le re dal dý ra rak, baþ ka la rý nýn da gü na ha gir me si ne se be bi yet ver miþ ler dir. Ýs lâ mi yet ve in sa ni yet düþ man la rý nýn çir kin o yun la rý nýn â le ti ol muþ lar dýr. An ne lik gi bi ul vî bir þef kat kah ra ma nýy ken ken di ev lâ dý nýn dün ya ve a hi ret sa a de ti nin mah vý na da se beb ol mak ta dýr lar. Ka dýn lar i çin Bu mü ba rek le ri if sad e den ko mi te ler kah rol sun lar! di yen Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, ka dýn la rý yu va la rý na da vet e dip di yor ki: Kur ân mer ha me ten, ka dýn la rýn hür me ti ni mu ha fa za i çin ha yâ per de si ni tak ma sý ný em re der. Tâ he ve sat-ý re zi le nin a ya ðý al týn da o þef kat ma den le ri zil let çek me sin ler. Â let-i he ve sât, e hem mi yet siz bir me ta hük mü ne geç me sin ler. Me de ni yet i se, ka dýn la rý yu va la rýn dan çý ka rýp, per de le ri ni yýr týp, be þe ri de baþ tan çý kar mýþ týr. (Söz ler, s. 410) Hem, mim siz me de ni yet, ta i fe-i ni sa yý yu va lar dan u çur muþ, hür met le ri de kýr mýþ, meb zul me taý yap mýþ. Þer -i Ýs lâm on la rý rah me ten da vet e der es ki yu va la rý na. Hür met le ri o ra da, ra hat la rý ev ler de, ha yat-ý a i le de. Te miz lik ziy net le ri. Haþ met le ri, hüsn-ü hulk; lütf-u ce ma li, is met; hüsn-ü ke ma li, þef kat; eð len ce si, ev lâ dý. (Söz ler, s. 727) Be di üz za man Haz ret le ri, mim siz me de ni yet de mek le müs bet ol ma yan be þe ri baþ tan çý ka ran se fih kýs mý na i ti raz et miþ tir. Me de ni ye tin müs bet ma na da ki kýs mý ný kas tet me miþ tir. Te set tür ger çek mâ nâ da ha ya tý mý za yan sý týl dý ðýn da ka dýn lý ðý mý zýn, a i le ha ya tý mý zýn ve ço cuk la rý mý zýn kur tu lu þu müm kün ol mak ta dýr. Yok sa ça re siz lik, yal nýz lýk ve se fa let i çe ri sin de dün ya ha ya tý gi bi a hi ret ha ya tý nýn da kay be di le ce ði nin al tý çi zil mek te dir. Öy ley se bu i fa de ler ha yat öl çü müz ol ma lý dýr: Ha ya tý ný zý i man i le ha yat lan dý rý nýz ve fe ra iz le zi net len di ri niz ve gü nah lar dan çe kin mek le mu ha fa za e di niz. MAKALE 5 Bir babanýn, evlenecek oðluna nasihati insanla yaþayacak, bir yastýkta kocayacaksýnýz. * Sen ona dost ol ki, o sana sevgili olsun. * Sen evin direði ol ki, o da kiriþi olsun. * Sen ona hizmetkâr ol ki, o da sana cariye olsun. * Ona sýkýntý verme ki, o da sana huzur kay- naðý olsun. * Sen ondan uzaklaþma ki, o da sana yakýn olsun! * Onun eðe, kaburga kemiðinden (mecazdýr) yaratýldýðýný unutma ki, doðrultmaya kalkmayasýn! * Gözü ol, kulaðý ol, kolu ol, gücü ol, onu koru ki, baþkasýna sýðýnmasýn! * Dýþarýda iþlerinle, içeride eþinle, çocuklarýnla meþgul ol! * Yiyecek, içecek hususunda cömert ol; kanaati, iktisadý öðret, ancak Çok harcýyor, israf ediyor diye asla þikâyette bulunma! * Karýnýn hakkýný kendi hakkýna tercih et! * Eþinin akrabasýný gözet! * Evde asla asýk suratlý olma, onu sevdiðini sýk sýk ifadeden çekinme! * Eþinin senden ne istediklerini dikkatle not al! Meþrû isteklerini geri çevirmemeye çalýþ. Gücünün yetmediklerini ise, belirli bir takvime baðla. Tarihî geldiðinde de vaadini yerine getir. * Evin idare ve düzeni ona aittir, her þeye karýþma! * Çocuklarýnýn en büyük ve en tesirli hocasý anneleridir. * Eþinle sýk sýk istiþare et. * Yaptýðýn iþleri, iyilikleri baþýna kakma! Ýyilik olarak ektiðin her tane, yüz tane olarak sana döner! * Emirler yaðdýrmaktan kaçýn. Ona güzellikle, iyilikle ve yumuþak sözle nasihat et. * Hanýmýnýn hatalarýný sakýn çocuklarýnýn ve baþkalarýnýn yanýnda söyleme. Yalnýz iken, yumuþak bir þekilde söyle! * Aile sýrlarýnýzý kimseyle paylaþma. * Kötü alýþkanlýklardan ve yalandan uzak dur! Bunlar yuvayý içten içe yýkan birer kurttur. * Sen ona katlanýrsan, o da sana katlanýr. O Ýdris-i Bitlisî'yi tanýyalým Ý sim de ði þik li ði tek li fi Eyüp sul tan Kab ris ta ný nýn üst kýs mýn da yer a lan "Pi yer lo ti Te pe si" is mi nin Ýd ris i Bit li sî þek lin de de ðiþ ti ril me si is te ni yor. Ko nu yu gün de me ge ti ren Bit lis mil let ve ki li Va hit Ki ler, 1934'e ka dar bu te pe nin a dý nýn "Ýd ris i Bit li sî" ol du ðu nu sa vu na rak, bu is min as lî sa hi bi ne i a de e dil me si i çin be le di ye ye baþ vu ra cak la rý ný söy lü yor. Pi er re Lo ti ( ), Fran sýz a sýl lý bir ro man cý. U zun yýl lar Ýs tan bul'da ya þa mýþ. Za man za man, Ha liç'e nâ zýr E yüp sul tan Te pe si ne çýk mýþ, bu ra da ki bir ký ra at ha ne de va kit ge çir miþ ve "Türk dos tu" di ye lan se e di le rek ne sil le re da ha çok "aþk a da mý" o la rak ta ný týl mýþ bir ec ne bi dir. Bu ve si le i le gün de me ge len Ýd ris i Bit li sî i se, her yö nüy le biz den bi ri. Üs te lik, söz ko nu su te pe de o nun yak la þýk beþ a sýr lýk bir muk te se ba tý var. Ken di si o ra da med fun ve o ra da yap týr mýþ ol du ðu mü him e ser ler var. O hal de, o nu bi raz da ha ya kýn dan ta ný ma ya ça lý þa lým. Ýs lâm Bir li ði i çin, Os man lý'nýn ya nýn da Þah Ýs ma il, 1501 ta ri hin de Ak ko yun lu Dev le ti ni or ta dan kal dý ra rak, bu ül ke nin top rak la rý ný ken di kur du ðu Sa fe vî Dev le ti ne kat tý. Bu nun la da ik ti fa et me ye rek, top rak la rý ný ge niþ let me ye ve Þi â si ya se ti ni Þar kî A na do lu ya yay ma ya baþ la dý. Do ðu A na do lu da ki Kürt Bey lik le ri a ra sýn da bü yük bir nü fu za sa hip o lan â lim, ha tip, ta rih çi ve dev let a da mý Ýd ris i Bit li sî de, Ak ko yun lu Dev let Di va nýn da mü him bir mev ki ve i ti ba ra sa hip bu lu nu yor du. Sün nî o lan Ak ko yun lu Dev le tinin yý kýl ma sýy la, ay ný yer de taht ku ran Þah Ýs ma il in si ya se ti ni ve zih ni ye ti ni tas vip et me yen Bit li sî, I I. Ba ye zid in de da ve ti ü ze ri ne Der sa a det e (Ýs tan bul a) ge lir ve Os man lý Dev le ti nin hiz me ti ne gi rer. KISA KISA CHP kur may la rý, bun dan son ra se çi le - cek cum hur baþ ka ný nýn par ti li de o - la bi le ce ði ni söy le yen Baþ ba kan Er do - ðan'ýn dü þün ce si ni, sert bir mu ha le fet üs lû buy la e leþ tir di. Par ti li bir cum hur baþ ka ný, Tür ki ye i - çin i yi mi, yok sa kö tü mü o la ca ðý, ay rý bir tar týþ ma ko nu su. Þim di lik bu tar týþ - ma ya gir mi yo ruz. An cak, þu nu ke sin bir dil le i fa de et me li - yiz ki: 1923'ten tâ 1950'ye ka dar ge len 27 yýl lýk sü reç te Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mýn - da o tu ran M. Ke mal i le Ýs met Pa þa, ay ný za man da CHP Ge nel baþ ka ný i di ler. Bu du rum, 1950'den son ra re vi ze e di - le rek bu gün kü þek li al dý. * * * Bu kýy met li dev let a da mýn dan fay da lan mak is te yen Þah Ýs ma il, o na bir nâ me (mek tup) gön de re rek, tek rar Ý ran a dön me si i çin ik na a ça lý þýr. Fa kat Ýd ris i Bit li sî bu da ve te i ca bet et mez. Se bep, Þah Ýs mail i Sa fe vî nin, si ya sî Ra fi zî li ði i lân e dip yay ma sý ve bu nu res mî mez hep ha li ne ge tir me si dir. Bit li sî, Þâh ýn vâ ki dâ ve ti ne î ca bet et mez ken, mek tu bu na kar þý lýk o la rak o na þu þif re li me sa jý gön de rir: Mez he bè nâ hak. Vahim bir gös ter ge Tarih&Aktüalite Ýdris i Bitlisî'yi anlatan bir kitap. Partili Cumhurbaþkaný Yol da yü rür ken kal dý rým ke na rý na dü - þü rü len ye ni doð muþ be bek ha di se si, top lum da ki çü rü müþ lü ðe i þa ret e den va him bir gös ter ge dir. Bu, ay ný za man da ce mi ye ti "ir þad i le ten vir" et mek ye ri ne, "si ya set to pu - zu"nu kul la na rak top lu mu a dam et me - yi he def le yen bir an la yý þýn gel di ði, ge - le ce ði nok ta yý i þa ret li yor. Bu an la yýþ, ce mi ye tin mâ ne vî cep he - si ni ta mir ve tak vi ye et mek ye ri ne, ne ya zýk ki, da ha çok mev cut ser ma ye si tü ke te rek a yak ta dur ma a lýþ kan lý ðý na sa hip du rum da. katlanmazsa da Allah ýn seni onunla imtihan ettiðini düþün. Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaþý olmaya çalýþ! * Önemli gün ve bilhassa bayramlarda küçük ve basit de olsa, ona hediyeler al! * Unutma, eþine merhamet edersen, sana da merhamet edilir. * Daima tefekkürde ol. Ýbadetlerini ifâ et. Namazlarýný vaktinde ve mümkünse cemaatle kýlmaya çalýþ! * Sen Allah tan razý ol ki, Allah da senden razý olsun! Senin rýzan, nimete þükür, nikmete rýza ve sabretmektir. * Þu sözü çerçeveleterek baþýnýn üzerine as: Nerede olursan ol Allah a karþý gelmekten sakýn; yaptýðýn kötülüðün arkasýndan bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. Ýnsanlara karþý güzel ahlâkýn gereðine göre davran. (Tirmizi, Birr, 55.) * Evliliðin de senin için bir imtihan olduðunu hiçbir zaman aklýndan çýkarma. Yâ ni, Ra fi zi lik i çin Hak ol ma yan mez hep di ye rek, eb ced he sa býy la bir de ta rih dü þü rür: Bu ta rih, 1501 o lup, Þah ýn sal ta nat ta cý ný giy di ði se ne dir. Mev lâ nâ Ýd ri sî nin mek tu bu nu a lan Þah Ýs ma il, bu ma ni dar sö zün ger çek ten ken di si ne a it o lup ol ma dý ðý ný so ra rak, ha ki kat i hâ li tek rar öð ren mek is ter. An cak i kin ci ce vap, Þah ý büs bü tün çi le den çý ka rýr. Ýd ris i Bitlisî, bir nü ans far kýy la o na bu kez þöy le bir ce vap gön de rir: E vet o sö zü söy le yen be nim. Fa kat, o sö zün ter ki bi sa de ce Fars ça de ðil; A rap ça sý da var bu nun. Had di za týn da ben Mez he bu na hak (Mez he bi miz hak týr) de dim. * * * Ý nan cý ný ve mez hep an la yý þý ný si ya se te ta þý ma dan ev vel, nâ zik ve ne zîh bir üs lûp la þi ir ler ya zan Þah Ýs ma il, ih ti ras la si ya se te bu laþ týk tan son ra, e sef tir ki, Ra fý zî li ði ka bul et me yen ve Sün ni le re za rar ver me si ni is te me yen an ne si ni (bit ta bi da yý la rý ný) da hi öl dür te cek ka dar gad dar la þýr. Ýd ris i Bitlisî, el bet te ki böy le bir muh te ris le ça lýþ ma yý iz ze ti ne ve hay si ye ti ne ye di re mez. O, ken di ne da ha ya kýn bul du ðu Ehl i Sün net ten kim se ler le bun dan son ra ki hiz met le ri ne de vam e de cek ti... Bit li sî'nin aç tý ðý çý ðýr 80 bin be yit lik meþ hur Heþt Be hiþt (Se kiz Cen net) ad lý e se riy le, Os man Ga zi den I I. Ba ye zid e ka dar ki Os man lý ta ri hi ni ya zan Ýd ris i Bitlisî, Ya vuz Sul tan Se lim za ma nýn da da mec lis ü ye si ve sul ta nýn en ya kýn da nýþ man la rýn dan bi ri ol muþ tur. Sul tan Se lim, Þah Ýs ma il ü ze ri ne yap tý ðý se fer den ön ce, Ýd ris i Bit li sî yi Þark a gön de re rek, sal dýr gan Þah ýn si ya sî Ra fi zî lik po li ti ka sý na kar þý, Ehl i Sün net ten o lan la rýn it ti fa ký ný sað la mak is ter. Þar kî A na do lu ya (Kür dis tan a) gi den Ýd ris i Bit li sî, Ýt ti had ý Ýs lâm ve u huv vet i Ýs lâ mi ye e sas la rý ný ta hak kuk et tir me de bü yük öl çü de mu vaf fak o lur. Bu es na da, Kür dis tan da sa yý la rý yir mi be þi bu lan Kürt Bey lik le ri, "is ti mâ let"le, ya ni sa vaþ sýz, ça týþ ma sýz, ken di ar zu ve i ra de le riy le Os man lý it ti fa ký na da hil o lur lar... Ve iþ te bu an dan i ti ba ren, Þark mem le ket le rin de ya þa yan Kür dis tan a hâ li si, ha ki ka ten ta ri hi nin bel ki hiç bir dev re sin de bu la ma dý ðý hu zur, sü kûn ve is tik rar lý bir ha ya tý ya þa ma ya baþ lar. Mev lâ nâ Ýd ris'ten Üs tad Be di üz za man'a Þark'ta ki bir lik be ra ber li ðin ku ru cu su ve mi ma rý Ýd ris i Bit li sî ol du ðu gi bi, bu it ti ha dýn ko ru yu cu su ve ta mir ci si de, on dan dört yüz se ne son ra ge len hem þeh ri si Be di üz za man Sa id Nur sî ol muþ tur. Ýd ris i Bit li sî, Nur bah þiy ye Ta ri ka tý na men sup tu; Be dî üz za man ý Bit li sî i se, Nur meþ re bi nin, Ri sâ le i Nur ce re ya ný nýn mü es si si ol du. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Doð ru dü þün mek bir di sip lin is ter Ý. B. Ru muz lu o ku yu cu muz: Bir aç ma za gir dim. Al lah, bu sý na výn so nu cu nu bil di ði ne gö re, bi - zim gi bi ba sit var lý ðýn i ba de ti ne de hiç mi hiç ih ti ya cý ol ma dý ðý na gö re ve i ba de ti miz de o nun gü cün de bir art ma ya ne den ol ma ya ca ðý na gö re Al lah ýn bi zi ya rat ma sý nýn ve biz den þid det le i - ba det is te me si nin hik me ti ne dir? Doð ru dü þün mek bir di sip lin is ter. Dü þün ce di sip li ni ve u sû lü ol ma dý ðýn da, ço ðu za man yan lýþ bir yol da ka fa yo ra rýz, çýk maz bir so ka ða gi re riz, bir ne ti ce a la ma yýz. Þey ta nýn da a ra dý ðý bu dur za ten. Dü þün me di sip li ni ka zan mak i çin, a kýl sa hip le ri ni, as rý mý zýn bü yük â li mi ve dü þü nü rü Be dî üz za man Haz ret le ri nin ka pý sý ný çal ma ya da vet e di yo ruz. O nun uf ku mu za ge tir di ði dü þün ce di sip li nin den yü rü ye lim. Bir sü re o nun la yol al dýk tan son ra: 1-Doð ru dü þün me ye baþ la dý ðý mý zý, 2-Dü þün ce le ri miz den doð ru so nuç lar al dý ðý mý zý, 3-Ak la ve dü þün ce ye ger çek hak ký ný ver di ði mi zi, 4-Ý çi mi ze si ne cek öl çü de ik nâ ol du ðu mu zu, 5-Þey ta nýn kar þý sý na hak et ti ði ce vap la çýk tý ðý mý zý, 6-Ha ki ka te hak ka l-ya kin de re ce de u laþ tý ðý mý zý, 7-Ken di mi zi ev ham lar dan ve yan lýþ dü þün ce ler den kur tar dýk tan baþ ka, et ra fý mý za da yep ye ni u mut lar ve pý rýl tý lar saç tý ðý mý zý Al lah ýn iz niy le gö re ce ðiz. Ri sâ le-i Nûr un doð ru dü þün me miz i çin e li miz den tut tu ðu nu söy le dik. Ör nek ve re lim: Þey ta nýn hep â de ti dir; bir î mâ nî ha ki ka tin in kâ rý na dö nük bir e mâ re i le ri sü rer ve o ha ki ka tin yüz ler ce de li li ne per de çek mek is ter. Biz de göz gö re gö re al da ný rýz. As lýn da sað lýk lý bir di sip lin le dü þün sek þey tan bi zi al da ta cak boþ luk bu la ma ya cak. Fa kat böy le bir di sip lin ol ma dý ðýn da, dü þü nü yo ruz di ye þey ta na o yun cak o lu yo ruz; far ký na da var mý yo ruz. Be dî üz za man Haz ret le ri, bir tek is pat e di ci nin is pa tý nýn, bin ler in kâr e di ci nin hük mü nü çü rüt tü ðü nü kay de der ve bu nu bir mi sal le þöy le an la týr: Yüz ler ce ka pý la rý ka pa lý, fa kat bir ka pý sý a çýk bir sa ray farz e di yo ruz. A çýk ka pý dan sa ra ya gir mek müm kün ken; þey tan tu tu yor, bi ze yüz ler ce ka pa lý ka pý la rý gös te ri yor ve bu sa ra ya gi ri le me ye ce ði ni id di â e di yor. Oy sa o sa ra ya a çýk bu lu nan bir ka pý dan gir mek ak len, man tý ken, vic dâ nen, kal ben müm kün dür. Var sýn di ðer ka pý la rý ka pa lý bu lun sun; mak sa dý mýz sa ra ya gir mek se, a çýk o lan bir ka pý bi ze ye ter. Hal bu ki î mâ nî ha ki kat le rin doð ru lu ðu nu ve sýh ha ti ni tes pit e de cek yüz ler ce a çýk ka pý mýz var, yüz ler ce is pa tý mýz var, bin ler ce de li li miz var, bin ler ce a kýl yo lu muz var, mil yon lar ca man týk cad de miz var. Þey tan tu tu yor, ev ham la rý tah rik et mek sû re tiy le ken di sin ce bir ka pý yý ka pa lý gös te ri yor ve bun dan do la yý sa ra ya gi ri le me ye ce ði ni id di â e di yor. Oy sa a zý cýk dü þün sek, þey ta nýn bu tel ki ni nin ne ka dar tu tar sýz ve ak la ay ký rý ol du ðu nu an la mak ta zor luk çek me ye ce ðiz. 1 Ýþ te î mân ha ki kat le ri, Al lah ýn e mir le ri ve i bâ det ler o sa ray dýr. Mil yon lar ca a kýl ve fi kir ay ný ne ti ce de bir leþ miþ tir ki, Ýs lâ mi yet in ön gör dü ðü î mân ha ki kat le ri hak týr, ger çek tir, doð ru dur, sar sýl maz dýr, Al lah ýn e mir le ri hak týr, i bâ det ler bi zi ke mâ le er di rir, ah lâ ký mý zý gü zel leþ ti rir, bi zi i yi in san e der, bi zi in san lý ðýn zir ve le ri ne u laþ tý rýr, bi zi dün ya da ve â hi ret te mut lu ve u mut lu ký lar, bi zi kö tü lük le rin cen de re sin den ko rur, bi zi kö tü a lýþ kan lýk lar dan u zak laþ tý rýr, bi zim ken di mi ze ve top lu ma fay da lý bi rer bi rey ol ma mý zý sað lar, bi zi Al lah a kul ya par. Bu e sas la rýn de lil le ri bin ler ce dir. A zý cýk sa býr la a raþ týr dý ðý mýz da çok sa yý da de li le u laþ ma mýz iþ ten bi le de ðil dir. Þey ta ný da þa þýrt ma mýz müm kün dür. Oy sa þey tan tu tu yor, yal nýz ca ev ha mý mý zý tah rik e di yor, yal nýz ca gö zü mü zü ka pa tý yor, yal nýz ca ak lý mý zý ce bi ne ko yu yor; ve bi ze di yor ki: Al lah ýn i bâ de te ne ih ti ya cý var ki, se ni ken di si ne i bâ det i çin ya rat mýþ ol sun? Biz de der hal tes lim o lu yo ruz! Hiç bir þey dü þün me den... Sa hi di yo ruz; Bü yük Al lah ýn i bâ de te ih ti ya cý o lur mu hiç? Hâ þâ! Öy ley se, Kur ân da bu ka dar i bâ de te çað rý ni ye? Ý bâ de ti miz le Al lah bir þey ka zan ma ya ca ðý na gö re, bu ýs rar ne den? Son ra da, i þin i çin den çý ka mý yo ruz. Ha ni ak lý mýz var dý? Ha ni doð ru dü þü ne cek tik? Ne re den ak lý mý za e si yor sa e si yor; Kur ân ýn i bâ det ler ü ze rin de ki ýs ra rý ný, Al lah ýn ih ti ya cý o lup ol ma ma sýy la yo rum la ma ya ça lý þý yo ruz. Ý bâ det yap tý ðý mýz da bun dan bi zim de ðil de, Al lah ýn ka zanç lý çý ka ca ðý so nu cu na ne re den ve na sýl u la þý yo ruz, an la mak müm kün de ðil. Dok to run, yaz dý ðý re çe te yi i yi kul lan ma mýz i çin, has ta lý ðý mý zýn þid de ti de re ce sin de bi ze ýs rar et me si ne hak ký yok mu dur? Bu ýs rar dan do la yý dok to ru it ham et mek müm kün mü? E fen dim; bi ze dü þen, in san o la rak ya ra týl dý ðý mýz i çin Al lah a þük ret mek tir. Biz, Al lah a son suz þü kür borç lu yuz. Na sýl, bir dam la men fa at gör dü ðü müz bi ri si ne te þek kür et me yi bir borç say dý ðý mýz gi bi. Hiç dur ma dan tüm hüc re le ri miz le bi linç li bi çim de Al lah a þük ret sek, þü kür bor cu mu zu ö de ye me yiz. Ýþ te bi ze em re di len ve ýs rar la yap ma mýz is te nen A dan Z ye i bâ det ler, Al lah a bu son suz bor cu mu zun gü cü mü ze denk bir kü çü cük i fâ de si ve ter cü ma ný dýr. Ý bâ de te muh taç o lan biz le riz. Al lah ýn i bâ det te ki ýs ra rý, hâ þâ ken di ih ti ya cý i çin de ðil; bi zim ih ti ya cý mýz i çin dir. Al lah ýn hiç bir þe ye ih ti ya cý yok tur. 2 Dip not lar: 1- Lem a lar, s Lem a lar, s. 192

6 6 12 HAZÝRAN 2012 SALI YURT HABER Y HABERLER Tun ca Neh ri ne dü þen o to mo bil de 2 ki þi öl dü ntunca Neh ri ne dü þen o to mo bil de 2 ki þi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, dün ge ce Kud ret Nal ça kan den (55) ha ber a la ma yan ya kýn la rý, po li se ka yýp baþ vu ru su yap tý. Bir yan dan da Nal ça kan ýn cep te le fo nu nu sü rek li a ra yan ya kýn la rý sa at sý ra la rýn da te le fo nun bir ki þi ta ra fýn dan a çýl ma sý ü ze ri ne, bu ki þi ye, te le fo nun sa hi bi nin ka yýp ol du ðu nu bil di re rek, ne re de bul du ðu nu sor du. Te le fo nu a çan ki þi, Ki riþ ha ne set bo yun da ki Tun ca Neh ri ke na rýn da ba lýk tut tu ðu nu, te le fo nun da he men ya ký nýn da ça lý lýk ta çal dý ðý i çin aç tý ðý ný be lirt me si ü ze ri ne böl ge ye po lis, it fa i ye, a ra ma kur tar ma, si vil sa vun ma, 112 A cil Sað lýk Hiz met le ri e kip le ri sevk e dil di. Po li sin yap tý ðý a raþ týr ma da, Kud ret Nal ça kan ýn 22 DF 515 pla ka lý o to mo bil le dün ge ce neh re düþ tü ðü nü be lir le di. Bu nun ü ze ri ne e kip ler, Tun ca Neh ri nde a ra ma ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Yak la þýk 3 sa at sü ren a ra ma so nu cu bu lu nan o to mo bil vinç yar dý mý i le ne hir den çý kar týl dý. Çý ka rý lan o to mo bil de Kud ret Nal ça kan i le Þük rü Al gür ün ce se di bu lun du. Ce set ler E dir ne Dev let Has ta ne si mor gu na kal dý rýl dý. E dir ne/a a Dü ðün se vin ci ne ma gan da göl ge si nçumra il çe sin de, dü ðün de ha va ya rast ge le a teþ a çan ki þi nin e lin den dü þür dü ðü tü fe ðin a teþ al ma sý so nu cu saç ma la rýn i sa bet et ti ði 8 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Av dul kö yün de ki bir dü ðün de, pom pa lý tü fek le rast ge le ha va ya a teþ e den Me sut Y, e lin de ki tü fe ði ye re dü þür dü. Bu sý ra da tü fe ðin a teþ al ma sý so nu cu saç ma la rýn i sa bet et ti ði Es ma A çý lan (34), Fat ma Do ðan (66), Mus ta fa Yýl dý rým, Ra ma zan Yýl dý rým, E rol Ce sur, Üm mü Ka ra taþ, Hu ri Cim fir ve Ka zým Taþ, ya ra lan dý. Du rum la rý a ðýr Es ma A çý lan ve Fat ma Do ðan Kon ya da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý, di ðer ya ra lý lar i se Çum ra Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Me sut Y, jan dar ma ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Kon ya/a a Dü ðün dö nü þü ka za: 13 ya ra lý nbodrum DA mey da na ge len tra fik ka za sýn da 13 ki þi ya ra lan dý. Se la hat tin Coþ kun çay ýn kul lan dý ðý 09 TH 129 pla ka lý mi ni büs, Tor ba Mev ki si nde sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu park ha lin de ki 48 TS 489 pla ka lý o to mo bil i le 34 TG 3108 pla ka lý mo to sik le te çarp tý. Ka za da mi ni büs sü rü cü sü Coþ kun çay i le mi ni büs te bu lu nan Fa tih Coþ kun çay, Si bel Coþ kun çay, Tu na han Coþ kun çay, Ö mer Coþ kun çay, Se her Naz Coþ kun çay, Ö mer Fa ruk Coþ kun çay, Ay þe gül Ay dýn, Di lek Ay dýn, Yu nus Em re Ay dýn, Öz lem Çý nar, Vey sel Çý nar ve Bir gül Çý nar ya ra lan dý. Ya ra lý lar, am bu lans lar la gö tü rül dük le ri Bod rum Dev let Has ta ne si ne te da vi al tý na a lýn dý. Bu a ra da mi ni büs te ki le rin Mi las ta ki ak ra ba la rý nýn dü ðün tö re nin den dön dük le ri öð re nil di. Ka za ne de niy le bir sü re u la þý ma ka pa nan yol, da ha son ra tek rar tra fi ðe a çýl dý. Bod rum/a a Man tar top lar ken a yý sal dý rý sý na uð ra dý npülümür il çe sin de man tar top la dý ðý sý ra da a yý nýn sal dý rý sý na uð ra yan ki þi ya ra lan dý. Bo za ða ka ra der bent kö yün de pik ni ðe gi den Mus ta fa Do ðan (52), man tar top la mak i çin çýk tý ðý dað lýk a ra zi de, kar þý sý na çý kan a yý nýn sal dý rý sý na uð ra dý. Vü cu du nun çe þit li yer le rin de pen çe iz le ri ve ký rýk lar o lu þan Do ðan, as ke ri he li kop ter le Tun ce li Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Do ðan, has ta ne ye ge li þin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Bo za ða ka ra der bent kö yü nün üst ta ra fý na üç a i le pik ni ðe git tik. Da ha son ra man tar top la ma ya çýk tým. Te pe ye var dý ðým da bir an da kar þý ma a yý çý kýn ca, kaç tým. A yý ba cak la rým dan ya ka la dý. Ba na sal dý rýn ca ben de e lim de ki so pay la a yý ya vur ma ya baþ la dým. A yý nýn bur nu na vur dum. Bur nu ka na yýn ca be ni bý rak tý di ye ko nuþ tu. Tun ce li/a a Po lis a ra cý na a teþ a çan zan lý ya ka lan dý nýzmýr ÝN Ko nak il çe sin de, a sa yiþ e ki bi nin kul lan dý ðý o to mo bi le ta ban cay la a teþ a çan zan lý ya ka lan dý. Po li sin baþ lat tý ðý ça lýþ ma so nu cu si lâ hýy la Bas ma ne sem tin de ya ka la nan zan lý M.T nin çe þit li suç lar dan kay dý nýn bu lun du ðu bil di ril di. Dün ge ce Ko nak ta ki Bal lý ku yu sem ti 945 So kak ta, 35 A pla ka lý a sa yiþ e kip o to mo bi li nin ar ka ka pý sý na, hýr sýz lýk su çun dan a ra nan M.T. ta ra fýn dan ta ban cay la a teþ a çýl mýþ, ar ka ka pý nýn cam bö lü mün den gi ren tek kur þun, zan lý lar i çin ko nu lan de mir par mak lýk la rý nýn a ra sý na i sa bet et miþ, gö rev li i ki po lis me mu ru ya ra al ma dan kur tu lur ken zan lý kaç mýþ tý. Ýz mir/a a Ça tak Fes ti va li kon ser le son bul du ÇATAK il çe sin de dü zen le nen Ce viz, Bal, A la ba lýk ve Do ða Fes ti va li, Kar deþ Tür kü ler in kon se ri i le son bul du. Ça tak Kay ma kam lý ðý ve Be le di ye si ta ra fýn dan bu yýl 3 ün cü sü dü zen le nen fes ti val de, Kar deþ Tür kü ler sah ne al dý. Be le di ye bi na sý ö nün de ha zýr la nan plat form da se ven le ri i le bir a ra ya ge len grup, ses len dir dik le ri Türk çe, Kürt çe, A rap ça ve Er me ni ce þar ký lar la da vet li le re ke yif li an lar ya þat tý. Yak la þýk i ki sa at sü ren kon ser de, va tan daþ lar da za man za man þar ký la ra eþ lik et ti. Çok sa yý da ki þi nin il giy le iz le di ði kon ser so nun da ha va i fi þek gös te ri si ya pýl dý. Van/a a Ege plajlarýnda deprem korkusu Muð la Ö lü de niz de ön ce ki gün mey da na ge len 6 þid de tin de ki dep re min art çý la rý sü rer ken dün Van Ö zalp ta 3.6 bü yük lü ðün de, Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de i ki da ki ka a ray la 4,0 ve 3,6 bü yük lü ðün de dep rem ler mey da na gel di. BOÐAZÝÇÝ Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü (U DÝM), Muð la Ö lü de niz de mey da na ge len dep re min, da ha çok Gi rit-o ni ki A da lar Böl ge si nde ha kim o lan sý kýþ ma re ji mi nin böl ge de et ki li ol du ðu nun bir gös ter ge si o la rak yo rum la na bi le ce ði ni, dep re min he men a ka bin de mey da na ge len art çý dep rem le rin de sis mo lo jik a çý dan o lum lu o la rak de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. U DÝM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ak de niz de ön ce ki gün gün sa at te a let sel bü yük lü ðü 6,0 o lan þid det li bir dep rem mey da na gel di ði ve mer kez üs sü nün Fet hi ye-ö lü de niz a çýk la rý ol du ðu ha týr la týl dý. Fet hi ye mer ke ze u zak lý ðý yak la þýk 30 ki lo met re o lan dep re min, o dak de - 95 va tan daþ has ta ne lik ol du FETHÝYE Saðlýk Müdürü Uður Çomak ise ilk depremde ve sabaha karþý yaþanan 4.4 büyüklüðündeki deprem sýrasýnda panik yaþayarak korkan 95 vatandaþýn yüksekten atlamak suretiyle yaralandýðýný anlattý.çomak, yaralanan vatandaþlarýn hastanelerdeki tedavilerinin sürdüðünü kaydetti. Öte yandan 95 kiþiden 60'ýnýn önceki gün yaþanan 6 þiddetindeki depremin ardýndan, 35 kiþinin ise dün sabaha karþý meydana gelen 4.4 büyüklüðündeki sarsýntýdan sonra hastanelere baþvurduðu öðrenildi. Fethiye Kaymakamý Mehmet Ali Karatekeli, depremi þiddetine göre çok az hasarla atlattýklarýný vurguladý. Karatekeli, ''Evlerinde hasar olan vatandaþlarýmýzýn tüm müracaatlarýný kaymakamlýðýmýza yapmalarýný istiyoruz'' dedi. Prof. Dr. Ahmet Mete Iþýkara, artçý þoklarýnýn bir süre daha devam edeceðini belirterek, ''Ýnsanlar bilinçsizlikten binalardan atlýyor, deprem bilinci olsa bunlar yaþanmaz'' dedi. Muð la/a a Su ka nal la rý ol ma ma sýn dan ya ký nan köy lü ler yak la þýk 300 met re lik u zak ta bu lu nan gö let ten bi don lar la, ko va lar la su ta þý ya rak hem fi de le ri ek tik le ri ni, hem de can su yu ver dik le ri ni söylediler. FO TOÐ RAF: CÝHAN rin li ði nin de 19 ki lo mat re ci va rýn da ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, sar sýn tý nýn Gü ney ba tý A na do lu ve Ak de niz ký yý la rýn da kuv vet li o la rak his se dil di ði i fa de e dil di. Dep rem il mer ke zi i le il çe le rin de de his se dil di. Kum lu ca Kay ma ka mý Sa lih I þýk, Üç bi na dan ha sar ih ba rý gel di, bir bi na da ki va tan daþ la rý mý zý ted bir a ma cýy la tah li ye et tik de di. Ö te yan dan dep re mi ya þa yan va tan daþ lar, dep re min çok þid det li ol du ðu nu ve bü yük kor ku ya þa dýk la rý ný söy le di ler. Ýstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu, ''Bölgede artçý sarsýntýlar bir kaç gün daha sürebilir.biz, bu depremi bekliyorduk" dedi. Tarlalarýný 300 metreden su taþýyarak suluyorlar MUÞ UN Ka ra ku yu (Süs nüt) kö yün de kar puz fi de e ki mi dö ne mi baþ la dý. E ki len kar puz fi de le ri ni su la mak i çin ka dýn lar ve ço cuk lar yak la þýk 300 met re me sa fe den su ta þý yor. Muþ un Ka ra ku yu kö yün de ki çift çi ler kar puz fi de le ri ni ek me ye baþ la dý. Ge çen se ne kar puz la rýn pa ra et me di ði ni, tar la da kal dý ðý ný ha týr la tan çift çi ler, bu se ne de ay ný du ru mu ya þa mak tan kor ku yor. Al ter na tif ü rün o la rak ta rým a ra zi le ri nin tü tün ve kar pu za el ve riþ li ol du ðu nu be lir ten va tan daþ lar, baþ ka al ter na tif ol ma dý ðý ný, tar la la rý boþ kal ma sýn di ye kar puz e ki mi yap týk la rý ný i fa de e di yor. Su ka nal la rý ol ma ma sýn - dan ya ký nan köy lü ler yak la þýk 300 met re lik u zak ta bu lu nan gö let ten bi don lar la, ko va lar la su ta þý ya rak hem fi de le ri ek tik le ri ni, hem de can su yu ver dik le ri ni an la tý yor. Kar puz e ken çift çi ler den Ha li me Gün düz, Ço luk ço cuk bu iþ te ça lý þý yo ruz. Tek ge çim kay na ðý mýz bu. Ge lin le rim o ðul la rým to run la rým la bu i þi ya pý yo ruz. Kö yün su la ma ka na lý yok za ten, biz de bi don lar la su ta þý yo ruz. Her gün su ta þý yo ruz. Bi zim ka de ri miz bu. Kim den yar dým is te ye ce ðiz ki. Yar dým is ti yo ruz, di lek çe ler ya zý yo ruz. Ge len ba kan yok, biz de ça re siz ce bu zah me te kat la ný yo ruz. di yor. Muþ/ci han 6 þiddetindeki depremde bina ve evlerin duvarlarý çatlarken, bazý binalardan araçlarýn üzerine düþen beton parçalar maddi hasara yol açtý. FO TOÐ RAF: A A Mar din de ba rýþ sof ra sý ku ru la cak BÝNGÖL DE Sof ra Me zo po tam ya da Ku ru lu yor pro je si kap sa mýn da Ba rý þýn A dým la rý ad lý et kin lik ger çek leþ ti ril di. Sos yal Ge li þim Ens ti tü sü Mer ke zi Der ne ði nce (SOS GED) ha zýr la nan pro je kap sa mýn da, 7 böl ge de dü zen le ne cek Ba rý þýn A dým la rý et kin li ði nin il ki, Bin göl Be le di ye si nin ev sa hip li ðin de Be le di ye Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len tö ren le ya pýl dý. Sof ra Me zo po tam ya da Ku ru lu yor Pro je si Ko or di na tö rü Mu rat Çu ha dar, yap tý ðý ko nuþ ma da, pro je nin, din ler ve dil ler kar deþ li ði e sa sý na gö re ha zýr lan dý ðý ný be lir te rek, 31 A ðus tos ta Mar din de ku ru la cak ba rýþ sof ra sýn da, top lum la rýn bir lik te li ði i çin i lim, sev gi, hoþ gö rü, fi kir ve sa býr ol gu la rý nýn sem bo li ze e dil di ði þah si yet le rin yer a la ca ðý ný söy le di. Haz re ti A li nin il mi nin, Haz re ti Mev lâ nâ nýn sev gi si nin, Þeyh E da ba li nin sab rý nýn, Han na Do la ba ni nin fi kir bir li ði nin ve Yu nus Em re nin hoþ gö rü sü nün pro je de al kýþ la na ca ðý ný i fa de e den Çu ha dar, þöy le ko nuþ tu: A na do lu nun ö zün de yer a lan de ðer le rin ba þýn da ge len halk la rýn kar deþ çe ve ba rýþ i çin de ya þa ma sý ol gu su nu A na do lu in sa ný na ha týr la týl ma sý ný ba rý þýn sað lan ma sýn da ilk a dým o la rak ka bul et mek te yiz. Ba rý þýn A dým la rý et kin li ði, bu top rak la rý A na do lu halk la rý nýn bir lik ve be ra ber lik i çin de ya þa dý ðý bir ül ke ye dö nüþ tür me de halk la rýn or tak mü ca de le si ni ge liþ ti ril me si a maç lan mak ta dýr. Bu ba rýþ çýl ça ba, ge le cek ne sil le re ta ri hî ve kül tü rüy le ba rý þýk bir ül ke bý rak ma nýn so rum lu lu ðuy la a týl mýþ u zun so luk lu bir a dým dýr. A na do lu nun de ði þik böl ge le rin de 400 met re yük sek lik ten dü þen ka ya küt le si, i kin ci ka týn yan ta ra fý - nýn du va rý ný ký ra rak ya tak o da sýn dan i çe ri gir di. FO TOÐ RAF: A A Ka ya küt le si, e vin üs tü ne düþ tü 6 ÞÝDDETÝNDEKÝ dep rem es na sýn da, Fet hi ye de yak la þýk 400 met re yük sek lik ten dü þen ka ya küt le si, i kin ci ka týn yan ta ra fý na çarp týk tan son ra a ra tab la yý ký ra rak bi rin ci ka ta düþ tü. Fet hi ye de ya þa nan dep re min en faz la et ki li ol du ðu Pat lan gýç Ma hal le si nde ya þa yan Ýl han Be ya zýt, yap tý ðý a çýk la ma da, dep rem es na sýn da 2 kat lý ev le ri nin üst kýs mýn da yak la þýk 400 met re yük sek lik te ki te pe den dü þen bir ka ya küt le si nin i kin ci ka týn yan ta ra fý nýn du va rý ný ký ra rak ya tak o da sýn dan i çe ri gir di ði ni söy le di. Ka ya küt le si nin a ra tab la yý ký ra rak bi rin ci kat ta ki mut fak kýs mý na ka dar u laþ tý ðý ný an la tan Be ya zýt, O lay son ra sýn da it fa i ye e kip le ri ev de in ce le me yap tý lar. Ev de mad dî ha sar bü yük, eþ ya la rý mý zýn ne re dey se ta ma mý za rar gör dü. Du var lar ký rýl dý. Za ra rý mý zýn kar þý lan ma sý ný is ti yo ruz de di. Be ya zýt, dep rem sý ra sýn da a i le ce tar la da ol duk la rý ný, bu ne den le ev de kim se nin bu lun ma dý ðý ný kay det ti. Ka ya küt le si nin yak la þýk bir o to mo bil bü yük lü ðün de ki ol du ðu göz len di. Fet hi ye/a a Van ve Si mav da dep rem ler ol du ÖLÜDENÝZ a çýk la rýn da ki dep re min art çý la rý sü rer ken, Van ýn Ö zalp il çe sin de i se 3.6 bü yük lü ðün de dep rem ol du. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, Ak de niz de Muð la nýn Fet hi ye il çe sin de ki Ö lü de niz a çýk la rýn da 4.4 bü yük lü ðün de dep rem öl çül dü. Van ýn Ö zalp il çe sin de 3.6, Çal dý ran il çe sin de de 3.2 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Ö te yan dan Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de i ki da ki ka a ray la 4,0 ve 3,6 bü yük lü ðün de dep rem ler mey da na gel di. Kan dil li Ra sat ha ne si nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at da 4,0 ve sa at de 3,6 bü yük lük le rin de i ki dep rem kay de dil di. De rin lik le ri sý ra sýy la 4,6 ve 4,5 ki lo met re o la rak be lir le nen sar sýn tý lar, Si mav ýn ya ný sý ra çev re sin de ki Þap ha ne, Pa zar lar, Hi sar cýk ve E met il çe le rin de his se dil di. Ýlk be lir le me le re gö re can ve ya mal kay bý na yol aç ma yan dep rem le ri his se den va tan daþ lar, ev le rin den ay rý la rak bir sü re dý þa rý da bek le di. Van-Kü tah ya/a a tür kü ler ba rýþ i çin söy le ne cek, bu gü zel top rak la ra ren gi ni ve ren her halk ho ro na, zey be ðe, ha la ya hep bir lik te du ra cak, bu bir lik te li ðin ý þý ðý tüm dün ya hal ka la rý nýn ay dýn lý ðý a dý na yol gös te ri ci o la cak týr. Bin göl Be le di ye Baþ ka ný Ser dar A ta lay da ba rýþ pro je si nin ilk a dý mý nýn Bin göl de a týl ma sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti re rek, in san la rýn yo ðun bir te laþ i çin de ha yat la rý na de vam e der ken, ge rek siz ye re kalp le rin ký rýl dý ðý ný söy le di. Ken di yap týk la rý mý zý sor gu la mak zo run da yýz Bi rey ler ve top lum o la rak ken di yap týk la rý mý zý sor gu la mak zo run da yýz di yen Baþ kan A ta lay, þöy le de vam et ti: Biz de bi rey sel ve top lum o la rak bu nu yap mak du ru mun da yýz. Bu gün o duy gu yu tek rar ha týr lat ma, tek rar göz den ge çir me ve ne ler ya pa bi le ce ði mi zi tek rar dü þün me a dý na bir fýr sat su nul sun di ye dü zen len miþ bir gün dür. Bu nun Tür ki ye sat hý na ya yýl ma sý ve dün ya ya ve re ce ði ev ren sel me saj lar i ti ba riy le bir prog ram ha li ne ge ti ril me si de bu i þin do ðal bir so nu cu dur. Di ni miz sul hu em re den bir din dir, i nan cý mýz i se sul hu em re den bir i nanç týr. Ön ce ki þi sel o la rak sul hu tav si ye et me li yiz ve ya þa ma lý yýz. Son ra il o la rak, da ha son ra ül ke o la rak ve dün ya o la rak bu sul ha ih ti yaç var dýr. Bu gün dün ya ne der sek di ye lim Ýs lâm ýn mu kad des ru hu na muh taç týr. Da ha son ra pro je kap sa mýn da dü zen le nen Ba rýþ Ko þu sun da de re ce ye gi ren spor cu la ra çe þit li ö dül ler ve ril di. Bin göl/a a

7 Y DÜNYA 7 Lüb nan ýn ge le ce ði ma sa ya ya tý rý la cak n LÜB NAN DA bu gün ya pý la cak u lu sal di ya log top lan tý sýn da, ül ke si ya se tin de et ki li 17 i sim bi ra ra ya ge li yor. Lüb nan Cum hur baþ ka ný Mi þel Sü ley man ýn da ve ti ü ze ri ne bu gün ya pý la cak top lan tý da par ti ve si ya si grup li der le ri ha zýr bu lu na cak. Da ha ön ce top lan tý ya ka týl ma ya ca ðý ný du yu ran 14 Mart ha re ke ti de top lan tý da yer a la ca ðý ný a çýk la dý. Lüb nan Kuv vet le ri Par ti si yü rüt me ku ru lu ü ye si Se mir Ca ca i se top lan tý ya ka týl ma ya ca ðý ný du yur du. Ca ca, Bu top lan tý Hü kü me ti kur tar ma ça ba sý i çin de en kö tü sü de di. A lý nan bil gi ye gö re, top lan tý da Hiz bul lah ýn si lah la rýn dan ül ke sa vun ma sýn da ne þe kil de ya rar la ný la ca ðý tar tý þý la cak. Ay rý ca mül te ci kamp la rý dý þýn da ya þa yan Fi lis tin li grup la rýn ve þe hir le rin si lah sýz lan dý rýl ma sý gün de me ge le cek. Beyrut Lib ya da se çim ler er te len di n LÝB YA DA 19 Ha zi ran da ya pý la ca ðý i lan e di len se çim le rin tek nik so run lar ne de niy le er te len di ði a çýk lan dý. Lib ya Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ ka ný Nu ri el- Ab bar, ül ke ge ne lin de ya þa nan tek nik ye ter siz lik ler den do la yý se çim ta ri hi nin 7 Tem muz 2012 ye er te len di ði ni ve ka ra rýn Lib ya Ge çiþ Kon se yi ne yol lan dý ðý ný be lirt ti. Trablus Ve ni ze los, u lu sal hü kü met is te di n PAN HE LE NÝK Sos ya list Ha re ket (PA - SOK) li de ri E van ge los Ve ni ze los, di ðer si ya si par ti li der le ri ni, u lu sal so rum lu luk hü kü me ti ku rul ma sý i çin bel li il ke ler çer çe ve sin de an laþ ma ya ça ðýr dý. Son ka mu o yu a raþ týr ma la rý na gö re, hiç bir par ti nin 17 Ha zi ran ge nel se çim le ri son ra sý tek ba þý na ik ti da ra ge le me ye ce ði gö rü len Yu na nis tan da, PA SOK li de ri Ve ni ze los, Ye ni De mok ra si Par ti si (ND) li de ri An to nis Sa ma ras, Ra di kal Sol Ko a lis yon (SYRI ZA) li de ri A le xis Tsip ras, Ba ðým sýz Yu nan lý lar Par ti si li de ri Pa nos Kam me nos ve De mok ra tik Sol Par ti (DI MAR) li de ri Fo tis Ko u ve lis e, mek tup gön de re rek çað rý da bu lun du. Yu nan hal ký nýn se çim son ra sý bir hü kü met is te di ði ni, bu nun ku ru la ma ma sý nýn ül ke ye za rar ve re ce ði ni di le ge ti ren Ve ni ze los, u lu sal so rum lu luk pay la þý mý hü kü me ti tek lif et ti. A na þar týn, hü kü me te SYRI ZA nýn da ka týl ma sý ol du ðu nu be lir ten Ve ni ze los, AB ve av ro kar þý tý Yu na nis tan Ko mü nist Par ti si i le de mok ra si nin ö nün de en gel o la rak gör dü ðü a þý rý sað cý Al týn Þa fak a tek lif gön der me di. Atina Rus ya nýn Ý ran ýs ra rý sü rü yor n RUS YA, Su ri ye kri zi ko nu sun da Ý ran ýn da ka tý la ca ðý u lus la ra ra sý bir top lan tý ya pýl ma sýn da ýs rar e di yor. Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov 13 Ha zi ran da Ý ran ý zi ya ret e de cek. A çýk la ma da, Ý ran ýn Su ri ye kri zi ko nu sun da ya pý la cak ye ni bir u lus la ra ra sý top lan tý da yer al ma sý ge rek ti ði be lir ti lir ken, Ý ran ýn da hil ol ma ya ca ðý bir top lan tý nýn Su ri ye ü ze rin de tam o la rak ya pý cý bir u lus la ra ra sý et ki ya pa ma ya ca ðý vur gu lan dý. Bu a ra da Ý ran Sa vun ma Ba ka ný Ah med Va hi di, Par çin as ke ri te sis le rin de nük le er ça lýþ ma o la bi le ce ði id di a la rý ný ya lan la dý. Fars ça ya yýn ya pan ya rý res mi ha ber si te si Ga ze te ci ler Ku lu bü nün ha be ri ne gö re,va hi di, ABD ve di ðer ba zý ül ke le rin uy du gö rün tü le ri ne is ti na den Par çin te sis le rin de þüp he li ha re ket ler tes pit e dil di ði id di a la rý nýn doð ru ol ma dý ðý ný kay det ti. Va hi di, Bu tür id di a la rýn a sýl a ma cý 5 ar tý 1 ül ke le riy le Mos ko va da ya pý la cak mü za ke re le ri et ki al týn da bý rak mak týr de di. Ankara-Tahran Fran sa da ilk tur da za fer sol par ti le rin n FRAN SA DA ge nel se çi min ilk tu run da, sol par ti le rin o luþ tur du ðu it ti fak ö nem li bir ba þa rý ya im za at tý. Res mi ol ma yan san dýk çý ký þý an ket so nuç la rý na gö re, sol par ti le rin o luþ tur du ðu it ti fak yüz de 47,10 oy al dý. Mer kez sað da ki Halk Ha re ke ti Bir li ði ve di ðer kü çük sað par ti le rin o luþ tur du ðu ko a lis yon i se yüz de 35,40 oy top lar ken, a þý rý sa ða yüz de 13,40 o ra nýn da oy çýk tý. Ýlk tur da ki se çim so nuç la rý nýn, ge le cek haf ta dü zen le ne cek i kin ci tur da da tek rar lan ma sý ha lin de sol it ti fak Mec lis te 305 i le 353 a ra sýn da san dal ye ye sa hip o la cak. Sað par ti le rin i se 222 i le 266 a ra sýn da san dal ye ye sa hip ol ma sý bek le ni yor. Fran sa Mec li si nde 577 san dal ye bu lu nu yor. Fran sa da 6,5 mil yon oy po tan si ye li ne sa hip a þý rý sað, hiç bir par tiy le i kin ci tur da it ti fak ya pa ma dý ðý i çin mec li se tem sil ci gön de re mi yor. Fran sa da dü zen le nen ge nel se çim le rin ilk tur so nuç la rý, Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de ýn va at et ti ði re form la rý ger çek leþ tir mek i çin par la men to da mut lak ço ðun lu ða sa hip o la ca ðý ný or ta ya koy du. Fran sa Baþ ba ka ný Je an-marc Ay ra ult, ül ke yi da ha i yi yö ne te bil me le ri i çin seç men le rin ilk tur da ver di ði des te ðin i kin ci tur da da sür me si ni is te di. Paris /a a 135 SURÝYE VATANDAÞI DAHA TÜRKÝYE YE GELDÝ ÜL KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan a ra la rýn da as ker ve as ker a i le le ri nin de bu lun du ðu 3 ü ya ra lý 135 Su ri ye li Tür ki ye ye gi riþ yap tý. Ha tay ýn Rey han lý il - çe si ne bað lý Ku þak lý, Bü kül mez ve Ka val cýk kö yü sý ný rý na mi ni büs, o to mo bil ve kam yo net ler le ge ti ri len, as ker ve as ker a i le le rin den o lu þan 2 si su bay 51 ki þi nin de yer al dý ðý 135 Su ri ye li Tür ki ye ye geç ti. Su ri ye li su bay la rýn iþ lem le rin ar dýn dan Ha tay da ki A pay dýn kam pý na yer leþ ti ri le ce ði, ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan di ðer Su ri ye li le rin i se Þan lý ur fa ya gön de ri le ce ði be lir til di. Yet ki li ler, Su ri ye li le rin di ðer il ler de ki kamp la ra gön de ril me den ön ce Rey han lý il çe sin de ki Hac Ko nak la ma Te sis le ri nde bir sü re bek le ti le rek, ye mek ve di ðer ih ti yaç la rý nýn gi de ril di ði ni kay det ti. De ra ve Ýd lip kent le rin den ge len ve Hac Ko nak la ma Te sis le ri nde gý da mad de le ri da ðý tý lan Su ri ye li ler, Tür ki ye ye min net tar ol duk la rý ný i fa de et ti ler. Hatay Burhan Galyun'un istifasý üzerine Suriye Ulusal Konseyi Baþkanlýðý'na seçilen Abdülbasit Seyde, ülkesinde 49 yýldýr hüküm süren Baas rejiminin çökmek üzere olduðunu söyledi. Baas rejimi çöküyor SU RÝ YE U LU SAL KON SE YÝ'NÝN YE NÝ BAÞ KA NI AB DUL BA SÝT SEY DE, 49 YIL DIR HÜ KÜM SÜ - REN BA AS RE JÝ MÝ NÝN, SON BÝR YIL DIR HAL KA YÖ NE LÝK YÜ RÜT TÜ ÐÜ ÞÝD DET LÝ BAS TIR MA PO LÝ TÝ KA SI SO NU CUN DA SU RÝ YE'NÝN GE NE LÝN DE E GE MEN LÝ ÐÝ NÝ KAY BET TÝ ÐÝ NÝ SA VUN DU. SU RÝ YE U lu sal Kon se yi nin (SUK) ye ni Baþ ka ný Ab dul ba sit Sey de, E sed yö ne ti mi nin ül ke ge ne lin de e ge men li ði ni yi tir di ði ni id di a et ti. Sey de, ül ke sin de 49 yýl dýr hü küm sü ren Ba as re ji mi nin, son bir yýl dýr hal ka yö ne lik yü rüt tü ðü þid det li bas týr ma po li ti ka sý so nu cun da Su ri ye nin ge ne lin de e ge men li ði ni kay bet ti ði ni sa vun du. Sey de Þu an sa de ce bü yük þe hir ler de ki bü yük cad de ler de in san av lý yor. Ve i na ný yo ruz ki bu yö ne tim ar týk son a þa ma sý na u laþ tý ve bu se bep ten sal dýr gan lý ðý ar ta cak týr di ye ko nuþ tu. Ýþ le yiþ me ka niz ma la rý ko nu sun da SUK un iç ya pý sý ný ye ni le dik le ri ni be lir ten Sey de, di ðer mu ha lif grup lar la ko or di ne li ça lýþ ma yý he def le dik le ri ni i fa de et ti. SUK Baþ ka ný, E sed yö ne ti mi nin dün ya nýn ken di si ne he sap sor ma ya ca ðý ný duy du ðun da bu du ru mu ken di si i çin ye ni bir za man ka zan ma fýr sa tý o la rak al gý la ya cak týr. Bun dan do la yý E sed yö ne ti mi nin u lus la ra ra sý ka rar la ra uy mak tan baþ ka ça re si nin ol ma dý ðý ný an la ma sý ge rek li dir gö rü þü nü be lirt ti. Ýstanbul Mýsýr'da Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu için geri sayým sürerken halk devrimin devamý için ülkede istikrarýn þart olduðu görüþünde. Mý sýr hal ký is tik rar is ti yor SE ÇÝM LE RE ki lit le nen Mý sýr hal ký se çi le cek cum hur baþ ka ný nýn ül ke ye is tik rar ge tir me si ni is ti yor. Müs lü man Kar deþ le rin a da yý Mu ham med Mur si i le es ki baþ ba kan Ah met Þe fik in ya rý þa ca ðý se çim ler de her i ki a da yýn þan sý e þit gö rün se de ye ni sü re cin ne ge ti re ce ði i se be lir siz li ði ni ko ru yor. Mý sýr da i kin ci tur cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ne gün ler ka la halk, ül ke yi yö ne te cek cum hur baþ ka ný ný ve ye ni sü re ci tar tý þý yor. Dev ri min sem bo lü ha li ne ge len baþ ta Tah rir Mey da ný ol mak ü ze re halk; ev ler de, kah ve ha ne ler de, çar þý da, so kak ta her yer de se çim de ya rý þa cak Müs lü man Kar deþ le rin a da yý Mu ham med Mur si ve as ker kö ken li es ki baþ ba kan Ah met Þe fik in iþ ba þý na gel me le ri du ru mun da ne le rin ya þa na ca ðý ko nu sun da tah min ler de bu lu nu yor. RUSYA VE ÇÝN'E ÇAÐRI SUK UN ye ni Baþ ka ný Ab dul ba sit Sey de, Rus ya ve Çin e, Su ri ye de ya þa nan o lay lar ko nu - sun da u lus la ra ra sý top lu mun ça ba la rý na ka týl ma la rý çað rý sý yap tý. Sey de, Ýs tan bul da dü zen - le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye hal ký na des tek ve ren ül ke le re te þek kür et ti. BM ve A rap Bir li ði or tak tem sil ci si Ko fi An nan ýn ça ba la rý ný çok de ðer li bul duk la rý ný i fa de e den Sey de, þöy le ko nuþ tu: E sed re ji mi nin dur du rul ma sý i çin u lus la ra ra sý ça ba la rýn sür dü rül me si ö nem - li. Tür ki ye de ki kar deþ le ri mi ze, hal ký mý zýn dev ri mi nin ya nýn da ol duk la rý, sun duk la rý yo ru cu ve sü rek li ça lýþ ma lar i le sý ðýn ma cý la rý mý zý mi sa fir o la rak ka bul et tik le ri i çin te þek kür le ri mi zi su - nu yo ruz. Rus ya ve Çin hü kü met le ri ne u lus la ra ra sý top lu mun ça ba la rý na ka týl ma la rý i çin çað rý ya pan Sey de, Ý ran yö ne ti mi ni de Su ri ye hal ký nýn i ra de si ne say gý gös ter me ye da vet et ti. Kon sey Baþ ka ný Sey de, Ý ran-su ri ye i liþ ki le ri nin her i ki ül ke nin men fa a ti ne da ya lý ye ni bir dö - ne me gi re ce ði ni an la ta rak, Tah ran re ji mi nin bu dö nem i çin ha zýr lýk yap ma sý ge rek ti ði ni söy - le di. Kürt le rin yo ðun o la rak ya þa dý ðý Su ri ye nin Ha se ke ken tin de 1956 yý lýn da dün ya ya ge len Ab dul ba sit Sey de, Bur han Gal yun un is ti fa sý ü ze ri ne SUK Baþ kan lý ðý gö re vi ne se çil di. FÝLÝSTÝN'DE ESED KARÞITI GÖSTERÝ BA TI Þe ri a da ki Ra mal lah ken tin de Öz gür Su ri ye ya zý lý pan kart lar ta þý yan Fi lis tin li ler, Beþ þar E - sed ve Su ri ye yö ne ti mi a ley hin de pro tes to gös te ri le rin de bu lun du lar. El le rin de ta þý dýk la rý a fiþ ve pan kart lar la Su ri ye de ki mu ha lif le re des tek ve ren gös te ri ci ler, yol dan ge çen sü rü cü ler den de kor na la rýy la ey le me kat ký da bu lun ma la rý ný is te di ler. Ramallah Mý sýr lý lar a ra sýn da se çim ler ko nu sun da bir çok se nar yo do la þýr ken ge nel lik le or ta ya ko nu lan tah min ler de kar þý lýk lý kor ku la rýn bu lun du ðu dik kat çe ki yor. Müs lü man Kar deþ le rin a da yý Mu ham med Mur si yi des tek le yen ler, Mur si yi dev ri min a da yý þek li ne ta ným lar ken, ül ke de sos yal ba rý þý Mur si nin sað la ya ca ðý ný söy lü yor. Ah met Þe fik i es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek sis te mi nin de va mý o la rak gö rü yor lar. Þe fik in iþ ba þý na gel me si du ru mun da dev ri min ba þa rý sýz lý ðý uð ra ya ca ðý, as ker le rin ül ke ye yö ne te ce ði böy le lik le ül ke de hiç bir þe yin de ðiþ me ye ce ði ne dik kat çe ki yor lar. Ki mi le ri Þe fik in ka zan ma sý du ru mun da ül ke de kar ga þa nýn ye ni den baþ la ya ca ðý ve hal kýn tek rar Tah rir mey da ný na i ne ce ði ni i fa de e di yor. Kahire / ci han EL-EZHER'DEN KOMÝSYONA 5 ÝSÝM MISIR IN en ö nem li di ni o to ri te si el-ez her Ü ni ver si te si, ye ni a na - ya sa yý ha zýr la ya cak ko mis yon da ku rum a dý na gö rev a la cak 5 is mi be lir le di. E di ni len bil gi le re gö re, Mý sýr Halk Mec li si Baþ ka ný Sa ad el- Ka tat ni ye i le ti len lis te de þu i sim ler yer a lý yor: Ha san eþ-þa fi (Ez her Þey hi Ah med Tay yib in Da nýþ ma ný), Nasr Fe rid (Mý sýr es ki müf tü - sü, Ez her Ýs la mi A raþ týr ma lar Mer ke zi ü ye si), U sa me el-abd (El- Ez her Rek tö rü), Mu ham med Ab dus se lam (Ez her Þey hi nin hu kuk da nýþ ma ný), Ab dud da yim Na sir (El-Ez her E ði tim Plan la ma So - rum lu su). El-Ez her kay nak la rý, i sim le rin u zun is ti þa re ler so nu cun da be lir len di ði ni ve Ah med Tay yib ta ra fýn dan da o nay lan dý ðý ný, se çim sý ra sýn da il mi bi ri kim ve ye ter li lik i le genç ler le di ya log ku ra bil me ye - te nek le ri nin dik ka te a lýn dý ðý ný kay det ti. Mý sýr da va rý lan uz laþ ma ya gö re, si ya si par ti le rin tem sil e di le ce ði 100 ü ye li ko mis yo na, yar gý or gan la rýn dan 15, Ez her den 5, ki li se den 4, top lu mun ön de ge len ki þi le rin den 10, dev ri mi ger çek leþ ti ren genç ler den 10, iþ çi sen di ka - la rýn dan 7, mes lek o da la rý tem sil ci le rin den 7, A da let Ba kan lý ðý, em - ni yet teþ ki la tý ve si lah lý kuv vet ler den 1 er ki þi ka tý la cak. Kahire / aa Ta la ba ni, PKK yý ik na et me ye ça lý þý yor n I RAK Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni nin li der li ðin de ki Kür dis tan Yurt se ver ler Bir li ði nin (KYB) söz cü sü A zad Cün di ya ni, Ta la ba ni nin PKK yý a teþ kes i lan et me si i çin ik na et me ye ça lýþ tý ðý ný id di a et ti. Cün di ya ni, KYB nin res mi si te sin de ya yým la nan a çýk la ma sýn da, I rak Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni, a teþ kes i lan et me si ko nu sun da ik na et mek a ma cýy la PKK i le gö rü þü yor. Türk or du suy la, PKK a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da ki kan du run ca ya ka dar Ta la ba ni nin gi ri þim le ri de vam e de cek. Bu ça ba nýn ne ti ce le ri ya kýn bir za man da or ta ya çý ka cak týr. Ta la ba ni i ki ta raf a ra sýn da bir köp rü va zi fe si gö rü yor. Ken di si, ba rýþ çýl çö züm le rin i ki ta ra fý bir bi ri ne ya kýn laþ tý ra ca ðý na i na ný yor de di. Þid det ve sa va þýn i ki ta raf a ra sýn da ki an laþ maz lýk la rý da ha da kö tü bir ha le ge ti re ce ði ni kay de den Cün di ya ni, a çýk la ma sýn da, Türk or du suy la, PKK a ra sýn da ki ça týþ ma lar, Ku zey I rak ve I rak ýn ge ne li ni doð ru dan ya da do lay lý o la rak et ki li yor. Bu yüz den Ta la ba ni, böl ge de þid de tin so na er me si ve ba rýþ çýl çö züm le rin kök leþ me si i çin ça ba har cý yor i fa de si ni kul lan dý. Baðdat Sadr dan ta raf la ra sað du yu ça ðrý sý n I RAK TA KÝ Sadr Ha re ke ti li de ri Muk te da es-sadr, Ma li ki hü kü me ti nin dü þü rül me si me se le si he nüz so na er me di, bi la kis bu me se le ye ni baþ la dý di ye rek tüm ta raf la rý sü ku ne te ve sað du yu lu ol ma ya ça ðýr dý. Sadr Ha re ke ti ne a it res mi in ter net si te sin de, Ma li ki hü kü me ti nin dü þü rül me siy le il gi li ta kip çi ler den ge len so ru lar ü ze ri ne a çýk la ma ya pan Sadr, Ma li ki nin, Bas ký lar, teh dit ler ve hü kü me tin dü þü rül me si kri zi so na er miþ tir. Hü kü me tin dü þü rül me si ne yö ne lik gen so ru ve ren ler den in ti kam a la ca ðýz söz le ri ü ze ri ne, Bu me se le so na er me di, bi la kis da ha ye ni baþ la mýþ týr. Ýn ti kam me se le si ne ge lin ce, bu söy le di ði ni ya pa maz. Ve lev ki ya par sa be nim ken di si ne söy le dik le rim ger çek le þir i fa de le ri ni kul lan dý. Sadr, I rak hal ký va ta ný ve top ra ðý na bað lý, bi linç li ve i nanç lý bir mil let tir. Bu halk çok bü yük ve þid det li kriz ler at lat tý ve ço ðu nef si ar zu lar ve öf ke ler pe þin de koþ ma dan sü ku net ve sað du yu gös te re rek bu kriz le ri aþ ma yý ba þar dý lar dedi. Baðdat Mu ha lif ler, Ma li ki yi dü þür mek te ka rar lý n ME SUT Bar za ni nin baþ kan lý ðýn da top la nan I rak lý mu ha lif grup la rýn, Baþ ba kan Nu ri el-ma li ki nin dü þü rül me si i çin yap týk la rý top lan tý so na er di. Top lan tý dan son ra bir bil di ri de ya yým la yan mu ha lif grup lar, Nu ri el-ma li ki nin dü þü rül me sin de ka rar lý ol duk la rý ný kay det ti. Baþ ba kan Nu ri el-ma li ki nin dü þü rül me si i çin ça lý þa cak la rý ný ve o nun ik ti dar da kal ma sý i çin yap tý ðý o yun la ra gel me ye cek le ri ni i fa de e den grup lar, I rak ýn tek ki þi ta ra fýn dan yö ne til me me si ge rek ti ði ni bil dir di. A na ya sa ya bað lý ka la cak la rý ný ve I rak Mec li si nde ki ça lýþ ma la rý ný yo ðun laþ tý ra cak la rý ný ak ta ran grup lar, I rak ýn tek ki þi lik ik ti da rý ný ka bul e dil mez ol du ðu nu, bu so run dan do la yý Mec lis ü ye le ri ne uy gu la nan yön tem le ri ký na dýk la rý ný i fa de et ti. Gruplar, I rak Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni ye bir mektup gön de ril me si yö nün de ka rar a lýn dý ðýný açýkladý. Baðdat Bað dat ta ha van to p lu sal dý rý n I RAK IN baþ ken ti Bað dat ýn ku ze yin de ki Ka zý mi ye sem tin de ha van to pu mer mi siy le ya pýl dý ðý bil di ri len sal dý rý ne de niy le ö len le rin sa yý sý 6 ya yük sel di. I rak po li sin den bir yet ki li, Ka zý mi ye sem ti nin mer ke zin de bu lu nan Ku rayþ Mey da ný na 3 ha van to pu mer mi si nin düþ tü ðü nü, o lay da ilk be lir le me le re gö re, 6 ki þi nin öl dü ðü nü, 21 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný söy le di. Yet ki li, ö len ve ya ra la nan la rýn ço ðu nu, Þi i le rin 12 i mam la rýn dan Mu sa Ka zým ýn tür be si ni zi ya ret e den le rin o luþ tur du ðu nu kay det ti. Ka zý mi ye sem tin de yo ðun gü ven lik ön lem le ri nin a lýn dý. Tür be ye gi den tüm yol la rýn a raç tra fi ði ne ka pa týl dý ðý bil di ril di. Mu sa Ka zým ýn ö lüm yýl dö nü mü me ra sim le ri do la yý sýy la son gün ler de tür be, zi ya ret çi a ký ný na uð ra ma ya baþ la dý. Baðdat Ýs ra il, a ðýr si lâh lar la Han Yu nus u bom ba la dý n GAZ ZE þe ri di nin gü ne yin de ki Han Yu nus þeh ri sý ný rýn da ko nuþ la nan Ýs ra il as ke ri bir lik le ri, bu sa bah Hu ze a bel de sin de ki yer le þim yer le ri ni he def a lan bir sal dý rý ger çek leþ tir di. Sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý bil di ril di. Gör gü þa hit le ri, Ýs ra il tank la rý ve gö zet le me ku le le rin den yo ðun bir þe kil de a teþ a çýl dý ðý ný, sal dý rý nýn ar dýn dan ar pa ve buð day mah sul le ri nin bu lun du ðu tar la la rýn yan dý ðý ve bir çok e vin za rar gör dü ðü nü i fa de et ti ler. Ýs ra il or du su, Ma yýs a yý nýn baþ la rýn da da Han Yu nus un do ðu sý ný rýn da bu lu nan ta rým a lan la rý na dü zen le di ði sal dý rý da yak la þýk bin dö nüm e ki li a lan za rar gör müþ tü yý lýn da Fi lis tin is ya ný nýn pat lak ver me sin den bu ya na Ýs ra il, Gaz ze þe ri di nin do ðu sun da ki böl ge ye ko nuþ lan dýr dý ðý as ke ri bir lik ler ve tank lar la yo ðun bir bom bar dý man baþ lat mýþ, sal dý rý lar da bir çok in san ölmüþ, mad dî ha sar ya þa mýþ tý. Ýs ra il as ker le ri, böl ge de ki as ke ri bir lik le re sal dý ran Fi lis tin li di re niþ çi le re a teþ aç týk la rý ný id di a e der ken, Fi lis tin li ler, bu id di a nýn ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný, böl ge de ki çift çi le re bü yük ka yýp lar ve ril me si nin a maç lan dý ðý, ta rým ya pýl ma sý nýn en gel le mek is ten di ði ni di le ge tir di ler. Gazze Ha mas tan Va ti kan a Ku düs ki li se le ri u ya rý sý n GAZ ZE Þe ri di ni yö ne ti mi al týn da bu lun du ran Ha mas, Ka to lik dün ya sý nýn mer ke zi Va ti kan a, Ku düs te ki ki li se ler ü ze rin de Ýs ra il hü küm ran lý ðý ný ta ný ma ma sý ko nu sun da u ya rý da bu lun du. Ha mas tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Va ti kan ýn bu yön de ki ha zýr lýk la rýn dan bü yük kay gý du yul du ðu be lir ti le rek, bu ka ra rýn Ýs ra il in çý kar la rý na hiz met e den bü yük bir ta viz o la ca ðý ve yol a ça ca ðý teh li ke li so nuç la rýn dan da bü tü nüy le Va ti kan ýn so rum lu tu tu la ca ðý be lir til di. Ku düs te Müs lü man lar ve Hý ris ti yan la ra a it kut sal me kan la rýn A rap ve Fi lis tin li kim li ði nin ko ru na ca ðý, iþ gal yö ne ti mi nin de ne ti mi ne gir me ye ce ði u ya rý sýn da bu lu nan Ha mas, A rap Bir li ði ve Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý na da, Ýs ra il in plan la rý na en gel ol mak i çin der hal dev re ye gir me le ri çað rý sýn da bu lun du. Va ti kan i le Ýs ra il a ra sýn da, Ýs ra il yö ne ti mi nin 1967 yý lýn da ki iþ gal den bu ya na Hý ris ti yan la ra a it ki li se ler le il gi li mü za ke re yü rü tül tü ðü id di a e dil miþ ti. Gazze

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr OR MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, böl ge ler den böl ge le re de ðiþ mek le be ra ber mev sim sý cak lýk la rý nýn bu haf ta bü tün il ler de or ta la ma nýn ü ze rin de sey ret ti ði ni be lir te rek, yaz ay la rý i çin su sý kýn tý sý di ye bir þe yin ol ma - dý ðý ný ve su yun bü tün þe hir ler de bu lun du ðu - nu söy le di. An ka ra-af yon ka ra hi sar-ýz mir Hýz lý Tren Pro je si Söz leþ me si Ým za Tö re ni nin ar dýn dan, TCDD Ge nel Mü dür lü ðü nden ay - rý lý þý sý ra sýn da, ba sýn men sup la rý nýn ha va sý - cak lýk la rý na i li þin so ru su nu ce vap la yan E roð lu, ö zel lik le ge çen Cu mar te si den i ti ba ren Tür ki - ye de ha va sý cak lý ðýn da mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de bir ar týþ bek le dik le ri ni kay det ti. Bu nun ger çek leþ ti ði ni ve sý cak lý ðýn, mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de 8 i la 10 de re ce a ra sýn da art tý ðý ný di le ge ti ren E roð lu, ge çen haf ta mev sim nor mal le ri ci va rýn da ve ya al týn da sey re den ha va sý cak lý ðý nýn, ö zel lik le yur dun gü ney ke sim le rin - de 2 i la 4 de re ce, ku zey ve iç ke sim ler de 5 i la 8 de re ce ü ze rin de sey ret ti ði ni be lirt ti. E roð lu, sý - cak lýk la ra i liþ kin þu ve ri le ri pay laþ tý: An ka ra da u zun yýl lar or ta la ma sý bu haf ta 26.6 de re ce i ken, bu gün (dün) 33 de re ce, ya rýn (bu gün) 34 de re ce, Çar þam ba 35 de re ce ye yük se le cek. Ýs tan bul da ke za Ha zi ran a yý u zun yýl lar or ta la ma sý 26.9 de - re ce i ken bu gün 31 de re ce, ya rýn de re ce ci va rýn da sey re de cek. Ýz mir de de mev sim nor - mal le ri nin ü ze rin de 2 i la 4 de re ce bir ar týþ bek li - yo ruz. Nor mal de 31 de re ce ol ma sý ge re kir ken, bu gün 33 de re ce, ya rýn 34 de re ce, çar þam ba gü - nü 36 de re ce ye ka dar çý ka cak. A da na da 31.7 i - ken, de re ce ci va rýn da bek li yo ruz. SU SI KIN TI SI YOK Böl ge ler den böl ge le re de ðiþ mek le be ra ber mev sim sý cak lýk la rý nýn bu haf ta bü tün il ler de or ta la ma nýn ü ze rin de sey ret ti ði ni, bu du ru - mun ö zel lik le or man yan gýn la rý a çý sýn dan ö - nem li ol du ðu nu kay de den E roð lu, bü tün va - tan daþ lar dan or man yan gýn la rý na kar þý ge - rek li has sa si ye ti gös ter me le ri ni bek le dik le ri ni i fa de et ti. Yaþ lý la rýn, ço cuk la rýn ve ha mi le le - rin bil has sa öð le sa at le rin de, sa - at le rin de dý þa rý çýk ma ma la rý ve su ih ti yaç la rý - ný mut la ka kar þý la ma la rý ge rek ti ði ni be lir ten E roð lu, Bu sý cak lýk lar da su sa ma dan da hi su iç mek ge re kir. Ýn þal lah bu sý cak lýk la rý da ka - za sýz be la sýz at la tý rýz de di. Su sý kýn tý sý di ye bir þe yin ol ma dý ðý ný ve su yun bü tün þe hir ler - de bu lun du ðu nu kay de den E roð lu, E sa sen biz su yu mu zu, þe hir ler de en ku rak mev sim - le re gö re plan lý yo ruz. Ýç me su yu, kul lan ma su yu, su la ma su yu ve ay ný za man da sa na yi i - çin ta lep et ti ði miz su la rý mýz var. Bir sý kýn tý yok tur di ye ko nuþ tu. An ka ra MALÝYE Ba kan lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Doç. Dr. Ah met Ke sik, dün ya nýn güç mer ke zi nin, kriz le bo ðu þan ba tý dün ya sýn dan do ðu ya kay dý ðý ný ve ye ni dö nem de dün ya nýn söz sa hip le ri nin, do ðu ül ke le ri o la ca ðý ný söy le - di. Ke sik, bu ön gö rü sü nü genç nü fu sa bað la dý. Ak tif Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Der ne ði nin (AK TÝ - SAD) dü zen le di ði kon fe rans ta ko nu þan Doç. Dr. Ah met Ke sik, dün ya e ko no mi si ve Tür ki ye nin ik ti sa di du ru mu ko nu sun da tes pit ler de bu lun du. A me ri ka ve Av ru pa da ya þa nan kri zin en faz la i ki yýl sü re ce ði ni id di a e den le rin, bu - gün ne ka dar ya nýl dýk la rý ný gör dük le ri ni i fa de e den Ke sik, ba zý den ge le rin de ðiþ ti ði ni, ba tý nýn 300 yýl dýr e lin de bu lun dur du ðu gü cün ar týk do ðu ya doð ru kay dý ðý ný be lirt ti. Av - ru pa nýn ve A me ri ka nýn bu zen gin - li ði ne re den ge li yor? di ye me rak et - ti ði miz so ru nun al týn da çok ö nem li bir ger çek ya tý yor di yen Ke sik, kri - zin te mel se be bi o la rak sun du ðu bu ger çe ði, Av ru pa nýn çö kü þü nün ar - ka sýn da ki se bep genç nü fu sun ol - ma yý þý. Nü fus ta ki a zal ma kri zi te - tik le di. Tür ki ye bu ma na da i yi du - rum da þek lin de ö zet le di. Tür ki - ye nin e ko no mik kar ne si nin her ge - çen gün bi raz da ha dü zel di ði ne i þa - ret etti. Kon ya / ci han ÇÖ KÜ ÞÜN SE BE BÝ GENÇ NÜ FU SUN OL MA MA SI 1950 den bu gü ne ka dar yüz de 4 o lan bü yü me hý zý nýn bu gün o ran o la rak üs tün de yiz. Gay ri Sa fi Mil li Hâ sý la son on yýl da 3 kat art tý. Genç nü fu su - muz faz la. Ak tif nü fus nor mal nü fu sun yüz de 64 ü ka dar. Çin, 1 ço cuk po li ti ka sý nýn i þe ya ra ya ca - ðý ný zan net ti a ma ya nýl dý. Bu gün ço cuk sa yý sý ný 2 ye çý kar dý lar. Av ru pa nýn çö kü þü nün ar ka sýn da ki se bep de bu dur as lýn da. Genç nü fu sun ol ma yý þý. Nü fus ta - ki a zal ma kri zi te tik le di. Tür ki ye bu ma na da i yi du - rum da de 100 mil yar li ra büt çe a çý ðý ve ri - yor duk. Re el fa iz ler yüz de 30 lar ci va rýn - day dý. Bu gün re el fa iz ler düþ - tü. Ý þa dam la rý kre di bul ma nok ta sýn da ar týk zor lan mý - yor lar. Dev let ken di ne çe ki dü zen ve rin ce pi ya sa lar da dü zel di. Þu an da ki tek kö tü ya ný mýz var, o da ca ri a çýk týr. Ca ri a çýk ih ra cat la dü þer. Ge liþ - mek te o lan ül ke le re ya pý la cak ya tý rým ve ti ca ret ya pa rak dü - þer. Bu fýr sa tý en i - yi þe kil de de ðer - len dir me miz ge - re ki yor. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül'ün ye ni a na ya sa sü re ci ni des tek le di ði ni be lir te rek, ''Ya pýl ma sý ge re ken kat ký lar o la cak sa ya pa bi le ce ði ni i fa de et ti ler'' de di. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, TBMM Baþ - ka ný Ce mil Çi çek ve be ra be rin de ki TBMM A na ya sa Uz - laþ ma Ko mis yo nu ü ye le riy le bi ra ra ya gel di. Çan ka ya Köþ - kü nde ki ba sý na ka pa lý gö rüþ me, yak la þýk 1 sa at sür dü. Ka - bul de, ko mis yon ü ye le rin den AKP Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin, AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, MHP Kon ya Mil let ve ki li Fa ruk Bal, MHP An tal ya Mil let ve ki li Tun ca Tos kay, MHP Er zu rum Mil let ve ki li Ok tay Öz türk, BDP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sýr rý Sü rey ya Ön der, BDP Di yar ba kýr Mil let ve ki li Al tan Tan, BDP Bat man Mil let ve ki li Ay la A - kat A ta da bu lun du. He yet, Mec lis e a it mi ni büs le Çan ka - ya Köþ kü ne git ti. Ko mis yon, ö nü müz de ki gün ler de li der - le ri de zi ya ret e de cek. An ka ra ÇÝ ÇEK: GÜL SÜ RE CE DES TEK VE RE CEK TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, zi ya ret son ra sý yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni a - na ya sa tas lak ya zým ça lýþ ma la rý na bay la dýk la rý ný ha týr la ta rak, ge li nen nok ta i ti ba riy le ay rýn tý lý bil gi ver di ði - ni, ay rý ca si ya si par ti ler a dý na ka tý - lan ü ye le rin ken di iz le nim le ri ni, sü - reç le il gi li bek len ti le ri ni i fa de et tik - le ri ni an lat tý. Cum hur baþ ka ný Gül ün sü re ci ya ki nen ta kip et ti ði ni i fa de et ti ði ni, de ðer len dir me le ri nin de bu nu gös ter di ði ni be lir ten Çi çek, þöy le ko nuþ tu: Bu ça lýþ ma lar dan son de re ce ü mit var. Tak dir le ya pý - lan bir ça lýþ ma ol du ðu nu i fa de bu - yur du lar. Do la yý sýy la bu ça lýþ ma la rý ya ki nen ta kip e di yor ve her tür lü des te ði ve re ce ði ni i fa de e di yor. Biz de bu ma na da bu zi ya ret ten son de re ce mem nun o la rak ay rýl dýk. Sü - re ci ger çek ten des tek li yor, des tek - le ye cek. Cum hur baþ kan lý ðý ka týn - dan ya pýl ma sý ge re ken bir ký sým kat ký lar o la cak sa bu nu da ya pa bi le - ce ði ni i fa de et ti ler. Çok fay da lý bir gö rüþ me ol du, bu nu sa mi mi yet le i - fa de e de yim. Ü mit e di yo rum sa yýn ge nel baþ kan la rý zi ya re ti miz de de ay ný e der len dir me le ri din le ye ce ðiz. Böy le ce yük len di ði miz bu ta ri hi so - rum lu lu ðu in þal lah i yi bir þe kil de son lan dýr mýþ o lu ruz. Te mel hak ve hür ri yet le rin yak la þýk 4 te bi ri ya zýl dý ntbmm A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Ü ye si ve AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, Te - mel hak ve hür ri yet le rin yak la þýk 4 te bi ri ni yaz - mýþ bu lu nu yo ruz de di. Þen top, par ti si nin Te kir - dað Ýl Teþ ki la tý nca dü zen le nen Tür ki ye de A na - ya sa lar ve Si ya set ko nu lu kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Kon fe ran sýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Þen top, ye ni a na ya sa met - ni ni A ra lýk 2012 so nun da mec li se tes lim et me yi plan la dýk la rý ný kay det ti. Ye ni a na ya sa mad de le ri hak kýn da bil gi ler ve ren Þen top, þöy le ko nuþ tu: Te mel hak ve hür ri yet ler ko nu su yak la þýk 40 mad de ci va rýn da. Biz de 9. mad de yi yaz dýk. Ý ki mad de, ü ze rin de tar týþ ma lar ol mak la be ra ber ke - na ra çe kil di. Te mel hak ve hür ri yet le rin yak la þýk 4 te bi ri ni yaz mýþ bu lu nu yo ruz. Bu sü reç da ha da hýz la na cak týr. Bu sü reç, tüm par ti ler den ar ka daþ - la rýn me se le ye sa hip çý ka rak, kat ký ve re rek ka týl dý - ðý bir sü reç. Be nim tah mi nim bu a þa ma la rýn ta - mam lan ma sü re ci i çin be lir le nen tak vim de bir de ði þik lik ol ma ya cak. Ö zel yet ki li mah ke me le rin ih ti sas, ti ca ret, a i le ve ço cuk mah ke me si gi bi bir mah ke me þek lin de ce za hu ku ku a la nýn da te o rik o la rak dü þü nül müþ mah ke me ler ol du ðu nu an la - tan Þen top, ö zel yet ki li mah ke me ler ü ze rin de ya - pý la cak de ði þik lik le rin ha ya ti ö ne me sa hip da va la - rýn et ki len me me si ni gö ze ten bir yak la þým i le e le a lýn dý ðý ný söy le di. Þen top, Do la yý sýy la ka mu o yu - nun has sa si ye ti nin ay ný sý nýn AK Par ti ta ra fýn dan da pay la þýl dý ðý ný söy le me miz la zým. Hem ö zel yet ki li mah ke me le ri müm kün ol du ðu ka dar sis te - min i çe ri si ne çe ken hem de de vam e den ha ya ti da va la rýn et ki len me me si ni sað la yan bir for mül ü - ze rin de ar ka daþ la rý mýz ça lý þý yor lar. Bu ba kým dan ben ce ka mu o yu nun en di þe et me si ne ma hal yok de di. Te kir dað 3,5 sa at te An ka ra-ýz mir i çin ilk a dým nankara-ýz mir Yük sek Hýz lý Tren Pro je si nin ilk e ta bý i çin im za lar a týl dý. An ka ra-ýz mir Yük sek Hýz lý Tren Pro je si nin ilk e ta bý o lan An ka ra-af yon ka ra - hi sar a ra sý nýn alt ya pý ya pým söz leþ me si, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Sig ma- Bur kay-ma kim san-yda iþ or tak lý ðý tem sil ci si ta - ra fýn dan im za lan dý. Hat týn üç yýl da ta mam lan ma sý plan la ný yor. An ka ra-ýz mir YHT Pro je si, An ka ra- (Po lat lý)- Af yon ka ra hi sar, Af yon ka ra hi sar-u þak ve U þak-ma ni sa-ýz mir e tap la rýn dan o lu þu yor. 3.5 mil yar li ra ya ta mam lan ma sý bek le nen pro je i le yýl - da 6 mil yon yol cu ta þýn ma sý he def le ni yor. Top lam u zun lu ðu 624 ki lo met re o lan pro je i le An ka ra- Ýz - mir a ra sý 3 sa at 30 da ki ka o la cak. Alt ya pý in þa a tý söz leþ me si im za la na cak o lan An ka ra - (Po lat lý) - Af yon ka ra hi sar ke si mi i se 167 ki lo met re o la cak. Mev cut YHT hat tý o lan An ka ra-kon ya yo lu nun 120 nci ki lo met re sin den ay rý la cak hat An ka ra-af - yon ka ra hi sar a ra sýn da ki se ya hat sü re si ni bir bu çuk sa a te in di re cek. Hat ta tre nin hýz da sa at te 250 ki lo - met re ye u la þa bi le cek. An ka ra Ev ren in ye ri ne Men de res nbor il çe sin de Ke nan Ev ren Ýl köð re tim O ku - lu nun a dý Men de res Ýl köð re tim O ku lu o la rak de - ðiþ ti ril di. Meh met çik Ma hal le si nde 1987 de e ði ti - me a çý lan o kul da i sim de ði þik li ði do la yý sýy la dü - zen le nen tö re ne, Kay ma kam Mu am mer Bal cý, Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Ce la let tin E kin ci, Bor Be le - di ye Baþ ka ný Sýt ký E rat, AKP Ýl çe Baþ ka ný Ya vuz Er gun, Ýl çe Mil li E ði tim Mü dü rü Ad nan So lak, O kul Mü dü rü Kür þat Gü ler ve va tan daþ lar ka týl - dý. Ce la let tin E kin ci, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, o kul lar da va tan daþ lýk ve in san hak la rý a lan la rýn da ye ni pro je le ri ha ya ta ge çi re cek le ri ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Ço cuk la rý mý za de mok ra si e ði ti mi ver me ye ça lý þýr ken gün dem de o lan dar be ler den bir þe kil de bu ül ke yi kur tar ma mýz ge re ki yor. Ar - týk bu ül ke nin ta ri hin de dar be ol ma sý ný is te mi yo - ruz. Ta ma men hal kýn i ra de si nin, mil li i ra de nin e - ge men ol ma sý di le ðiy le böy le bir i sim de ði þik li ði - ne git tik. O ku lu muz da ki Ke nan Ev ren is mi ar týk ta rih ol muþ tur. Tür ki ye ge ne lin de 17 o ku lun ta - be la sýn da ki Ke nan Ev ren is mi bu gün i ti ba rýy la 16 ya düþ müþ tür de di. Ý sim de ði þik li ði ni Men de - res a i le si ne it haf et tik le ri ni vur gu la yan E kin ci, Dar be ler den bir çok mað dur in sa ný mýz var. Men - de res a i le si de bu na tem si len bir ör nek. Men de res a i le si ne bu ra dan bir se lam gön de ri yor ve his si yat - la rý ný pay la þý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan es ki ta be la in di ri le rek, Men de res Ýl köð - re tim O ku lu ya zý lý ta be la ta kýl dý. Nið de Ne ka dar pa ra o ka dar e ði tim mi? Her yýl o kul la rýn a çýl ma sýy la bir lik te ka yýt pa ra sý tar týþ ma sý baþ lar. Bu de fa ay ný tar - týþ ma, o kul la rýn ka pan ma sý yla be ra ber baþ la dý. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý, ge çen yýl 3 bin o - ku lun, ku ral la ra ay ký rý o la rak ka yýt pa ra sý, ba ðýþ al dý ðý ný tes bit et miþ ve bu nu ya pan lar hak kýn da ka nu nî ta kip baþ lat mýþ. A ra dan ay lar geç ti ði hal de ka yýt pa ra sý a lan lar hak kýn da bir mü ey yi de uy gu lan ma dý ðý na gö re ka - yýt pa ra sý al ma yýn em ri nin bir te si ri o lur mu? Ni te - kim Mil li E ði tim Ba ka ný, Bu se ne (ka yýt pa ra sý al - ma yýn ko nu lu) ge nel ge gön der me ye ce ðim. A ma ka yýt za ma ný ba ðýþ a lan hem o kul a i le bir li ði yö ne ti - ci le ri ne, hem o kul yö ne ti ci le ri ne yi ne de he sap so - ra ca ðým de miþ. (Star, 5 Ha zi ran 2012) As lýn da bu tar týþ ma bi raz da Tav þan kaç, ta zý tut tak ti ði ne ben zi yor. O kul yö ne ti ci le ri, o kul da ter tip ve dü zen ol ma sý i çin ba ðýþ al mak mec bu ri ye tin de ol duk la rý ný i fa de e di yor lar. Çün kü di yor lar, ba kan lýk o ku lun pek çok ih ti ya cý ný kar þý la ya mý yor. Me se lâ, te - miz lik hiz met le ri. Me se lâ, gü ven lik hiz met le ri. Me - se lâ, yakt ih ti ya cý... O kul lar bu hiz met le ri ken di im - kân la rýy la tut tuk la rý müs tah dem ya da bek çi ler le yü rü te bi li yor. E ðer bu bil gi ler doð ru i se on la ra Siz hak lý sý nýz de me mek müm kün de ðil. Ba kan lýk da ve li ler den ge len tep ki ler ü ze ri ne Kim se zor la ba ðýþ a la maz, al ma sýn di yor. Ve li le ri din le yin ce on la ra da Siz de hak lý sý nýz de me mek müm kün de ðil. Ni ha - ye tin de dev let, mec bu rî e ði tim i üc ret siz ver di ði ni i - lân et miþ du rum da. Ý lâ ve o la rak yö ne ti ci ler de Ka yýt pa ra sý ver me yin, mec bur de ðil si niz de yin ce kim ba ðýþ yap mak is ter? Bir de zor la a lý nan ka yýt pa ra sý - na ba ðýþ de nir mi? So rul du ðun da Zor la al mý yo ruz de ni yor, a ma zor de yin ce il la ve li rin ce bin den çe kip al mak ak la gel me me li. Me se lâ ço cu ðu nu zu ka yýt yap týr mak i çin bir o ku la gi di yor su nuz. Ka yýt i çin lâ zým o lan ev rak la rýn ta ma - mý ha zýr. Bir gö rev li bun la rý kon trol e di yor ve me se - lâ yan da ki o da yý i þa ret e dip, O kul a i le bir li ði ne bir uð ra yýn. On lar kon trol et sin di yor. Ya ni, Türk çe o - la rak Git, ba ðýþ yap öy le gel de mek is ti yor. O kul a i - le bir li ði gö rev li si ne gi di yor su nuz, ev rak la rý ný zý gü ya kon trol e di yor ve Ba ðýþ ka bul e di yo ruz. O ku lu mu - zun ba zý ih ti yaç la rý var. 3-5 ki þi ça lýþ tý rý yor, on la rýn ma aþ la rý ný biz ö dü yo ruz. Ço cuk la rý ný zýn te miz bir o - kul da o ku ma sý ný her hal de is ter si niz? di ye rek fe na hal de ik na e di yor. Bu du rum da kim ba ðýþ yap mak mec bu ri ye tin de kal maz! Üs te lik, ço cu ðu nuz da ya ný - nýz da! Yok ben ba ðýþ yap ma ya ca ðým di ye bi lir mi si - niz? O du rum da ço cu ðu nuz ne dü þü nür? Ba ðýþ lar, ço cuk la rýn kay dý ya pýl dýk tan son ra ol sa ney se. A ma en baþ ta ba ðýþ is ten me si hoþ ol mu yor. Ba zý o kul lar da ne re dey se as ga rî üc ret ka dar ba ðýþ is - ten di ði de bir va ký a. Ba zý la rý i çin bu mik tar lar bir an - lam i fa de e te me ye bi lir, a ma ba zý ve li ler o ka dar pa ra i çin bir ay ça lý þý yor. O hal de ba ðýþ a dý al týn da da ol sa ka yýt pa ra sý a lýn ma sý ve li ler i çin cid dî bir prob lem. Ým kâ ný o lan la rýn iç ten ge le rek ba ðýþ yap ma sý na el - bet te bir ma ni yok tur. Hat ta, bu hu sus ta kam pan ya - lar da a çý la bi lir. Na sýl ki has ta ha ne ler de ba zý o da la rý, ba zý a let le ri im kâ ný o lan i þa dam la rý te min e di yor ve Bu o da fi lan i þa da mý ta ra fýn dan tef riþ e dil miþ tir di ye i lân e di li yor; ay ný þe kil de o ku la rýn tef riþ e dil me si i çin de ben zer kam pan ya lar a çý la maz mý? Spon sor a i le ve iþ a dam la rý, fir ma lar bu lu na maz mý? Me se lâ, o ku lun gü ven li ði ni bir fir ma spon sor luk kar þý lý ðý ya pa maz mý? Ay ný þe kil de o ku lun te miz li ði ni bir te miz lik fir - ma sý gö nül lü o la rak üst le ne mez mi? Böy le bir kam pan ya i çin hu ku kî en gel var mý bil - mi yo ruz, a ma i þin i çin de gö nül lü lük ve ba ðýþ ol duk - tan son ra her hal de prob lem çýk ma ma sý la zým. Bu nun gi bi pro je ler ge liþ ti rip ve li le ri ra hat bý rak - mak lâ zým. Zen gin ve li ler za ten i þi ni hal le di yor, o - lan yi ne fa kir ve li le re o lu yor. Dü þü nün ki ye tim ço cu ðu nu o ku tan bir an ne den pa zar lýk la ka yýt pa - ra sý is te ni yor. O ka yýt pa ra sý ný te min et mek i çin ko - nu kom þu dan borç pa ra is te mek du ru mun da ka - lan lar da hi o lu yor. Hat ta, ha ber le re ko nu ol muþ tu. Ka yýt pa ra sý ve re me di ði i çin o ku lun te miz li ði ni ya - pan, cam si ler ken dü þüp sa kat ka lan ve li le rin dra - mý ný da hep bir lik te ya þa dýk. Yok, Tür ki ye de o ka dar in saf sýz yö ne ti ci ol maz di yen ler var sa, ve li le ri, öð ren ci le ri ve so ka ðý din le - sin... Ba kan Eroðlu ndan sý cak u ya rý sý Köþk ten sürece destek Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve beraberindeki TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu üyeleriyle biraraya geldi. FO TOÐ RAF: AA TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Kenan Konur'un babasý Kâzým Konur' un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Eryaman Yeni Asya Okuyucularý/Ankara DÜN YA NIN GÜÇ MER KE ZÝ BA TI DAN DO ÐU YA KA YI YOR DOÇ. DR. AH MET KE SÝK, DÜN YA NIN GÜÇ MER KE ZÝ NÝN, KRÝZ LE BO ÐU ÞAN BA TI DÜN YA SIN DAN DO ÐU YA KAY DI ÐI NI BE LÝRT TÝ. Doç. Dr. Ah met Ke sik

9 Y HA BER 9 ( Sað cý-sol cu ya da nur cu-to puz cu baþ lýk lý ya zý ma ek le me dir). Din da râ ne bir ba kýþ a çý sýn da, bir ki þi nin sað cý ya da sol cu ol ma sý tek ba þý na ö nem li de ðil. Ö nem li o lan, ki þi nin he sap gü nü a mel def te ri ni sað e li ne mi yok sa sol e li ne mi a la ca ðý. Bu bü yük he sap ta i se ö nem li o lan, ki þi nin hay rý nýn þer ri ne ga lip gel miþ o lup ol ma dý ðý. Din siz ya da bü yük gü nah la rý a çýk tan iþ le yen in san la rýn þer ri nin hay rýn dan faz la ol du ðu, za hi re ba ký la rak söy le ne bi lir. Bu tür in san la rýn, hay rý faz la o lan la rýn hiz me ti ne ve him me ti ne muh taç ol du ðu da a çýk týr. Hay rý faz la o lan la rýn da bu po zi tif du ru mu sür dü re bil mek i çin muh taç la ra him - Da vu toð lu, An nan i le Suriye yi gö rüþ tü ndiþýþ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, BM ve A rap Bir li ði Ö zel Tem ci li si Ko fi An nan i le te le fon da gö rüþ tü.dý þiþ le ri Ba kan lý ðý kay nak la rýn dan e di ni len bil gi ye gö re, Da vu toð lu nu a ra yan An nan, Was hing ton te mas la rý hak kýn da bil gi ver di. Gö rüþ me de Rus ya nýn Su ri ye hak kýn da ki kon fe rans ö ne ri si de gün de me gel di. An nan, ge çen haf ta ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton i le bir a ra ya gel miþ ve Su ri ye ko nu su nu gö rüþ müþ tü. An nan ay rý ca BM Gü ven lik Ku ru lu na, BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun ve A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil el-a ra bi i le Su ri ye de ki du ru ma i liþ kin bil gi ver miþ ti. An ka ra Ce za ev le ri Ko mis yo nu Si liv ri yi inceledi drbat ho o.com ntbmm Ce za ev le ri Alt Ko mis yo nu Baþ ka ný ve AKP Ço rum Mil let ve ki li Mu rat Yýl dý rým i le ko mis yon ü ye si 6 mil let ve ki lin den o lu þan he yet, Si liv ri Ce za e vi nde in ce le me ler de bu lun du. TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de ki Ce za ev le ri Alt Ko mis yo nu nun, ce za ev le ri ne yap tý ðý zi ya ret ler de vam e di yor. Bu kap sam da, bir mi ni büs le Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si ne ge len Ko mis yon Baþ ka ný Yýl dý rým i le 6 ü ye, bu ra da in ce le me ler de bu lun du. Ce za e vin de in san hak ký ih la li o lup ol ma dý ðý, ce za e vin de ka lan la rýn sað lýk so run la rý, ce za e vi nin fi zi ki þart la rý, ko ðuþ ve kan ti nin du ru mu nu in ce le ye cek ko mis yon ü ye le ri, ge çen dö nem de Si liv ri Ce za e vi nde in ce le me ler yap mýþ tý. Ýs tan bul Sul tan bey li de 3 o to mo bil kun dak lan dý n SUL TAN BEY LÝ DE park ha lin de ki 3 o to mo bil kun dak lan dý. Ah met Ye se vi Ma hal le si Ser dar Cad de si nde park ha lin de ki 3 o to mo bil, ge ce sa at le rin de kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce, ben zin dö kü le rek a te þe ve ril di. O to mo bil le rin tu tuþ tu ðu nu gö ren va tan daþ la rýn ih ba rý ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri, yan gý na mü da ha le et ti. Ýt fa i ye e kip le rin ce ký sa sü re de sön dü rü len o to mo bil ler de, bü yük çap ta mad di ha sar o luþ tu. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Ýs tan bul CHP, hü kü me ti iz le ye cek nchp, Hü kü met in yýl la rý a ra sýn da ki uy gu la ma la rý ný ve da ha son ra ki yýl la ra i liþ kin po li ti ka la rý ný e le al mak ü ze re ça lýþ ma grup la rý o luþ tur du. CHP, ba kan lýk la rýn ya ný sý ra, dü zen le yi ci ve de net le yi ci ku rum lar, HSYK, A na ya sa Mah ke me si, Da nýþ tay, Yar gý tay, Sa yýþ tay, YÖK, ÖSYM, ü ni ver si te ler, TÜ BÝ - TAK, ce za ev le ri, böl ge sel kal kýn ma pro je le ri, KÝT le ri de in ce le ye cek. Ça lýþ ma grup la rý, ça lýþ ma so nuç la rý ný ay lýk o la rak dü zen le ye cek le ri ra por lar ha lin de grup yö ne ti mi ne i le te cek. An ka ra Bur sa da 12 BDP li gö zal týn da n BUR SA DA, ih bar ü ze ri ne BDP ü ye si ol duk la rý be lir ti len 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le ri, bir ih bar ü ze ri ne kent mer ke zin de ki çe þit li ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, BDP ü ye si ol duk la rý öð re ni len 12 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Em ni yet yet ki li le ri, bu ki þi ler hak kýn da ya pý lan ih bar doð rul tu sun da, in ce le me ve so ruþ tur ma nýn sür dü ðü nü, gö zal tý sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði ni i fa de et ti. Bursa Si ya se tin çev re si, çe kir de ði ve ce ma at le ri met et me ye ih ti ya cý var dýr. Hiz met ve him met et me nin i ki a na yo lun dan bi ri gü nah la ra ma nî ol mak ya da gü nah kâ rý ýs lah et mek i çin si ya set to pu zu nu tut mak týr. Bu na dev let ik ti da rý ný e le ge çir me ye ça lýþ mak da de ne bi lir. Bu hiz met er ba bý nýn ce ma a ti ne, top lu ca, to puz cu lar ce ma a ti ya da to puz cu ce ma at ler a dý ve ri le bi lir. Din dar la rýn si ya sî par ti le ri gi bi. Di ðer hiz met yo lu i se gü nah lar dan kur tul mak is te yen a ma yol bu la ma yan muh taç la ra se la met yo lu nu i ra e et mek ya ni nur ve na si hat i le ir þat et mek tir. Bu nu ya pan her grup Ri sa le-i Nur dan doð ru dan fay da lan ma ya yö nel miþ ol ma sa da bir tür nur cu dur ya ni ve na si hat ce ma a ti dir. Na si hat i çin si vil mü es se se ler kur mak da bu kap sam da alt ya pý hiz met le rin den sa yý la bi lir. Me se la i çin de ki öð ren ci le re nur gös ter mek i çin o kul ya da yurt aç mak, in san lar o ku sun lar ve nur lan sýn lar di ye rek ya yýn cý lýk yap mak gi bi. Yu ka rý da ki i ki hiz met yo lu as lýn da bir bi rin den u zak týr, zi ra bir bi ri ne zýt týr. An cak AKP i le bir lik te ka na a ti miz ce ö nem li bir de ði þik lik ol du. Bir tür si ya sî ce re yan ol mak la ay ný za man da bir tür to puz cu ce ma at o lan AKP çe kir dek kad ro su, a çýk tan de ðil se de e sas ta di ne hiz met ni ye ti ve id di a sý i le or ta ya çýk tý. Ýk ti dar o la bil mek i çin bü yü mek is te di. Bu ko nu da ba zý es ki ha ta lar dan vaz geç ti ve din dar ol ma yan la rý da çev re si ne a la rak bir e kip o luþ tur du. Din dar AKP çe kir de ði nin çev re sin de kü me len miþ o lan kit le, es ki A NAP ve DYP ge le ne ðin den ge len si ya set çi ler ve dü þün ce ön der le ri i di. Çe kir dek te ki ler, bu ko a lis yon da, çev re de ki le rin þah sen de din dar laþ ma sýn dan zi ya de on la rýn si ya sî-sos yal gü cü nü ve tec rü be si ni kul lan ma yý is te di ve bu ta ri he ka dar da bir öl çü de ba þar dý. Çev re de ki ler i se çe kir dek te ki Re fah tar zý nýn de ði þe ce ði ni ve bu kit le nin ön ce söy lem dü ze yin de ve son ra da iç sel leþ ti re rek de mok rat la þa ca ðý ný ü mit et ti. Ü mi di ni kay be den ler kop tu lar, ü mit li ler i liþ ki yi ve hüs nü zan ný ný sür dü rü yor. Böy le ce AKP nin mer ke zi ve çev re si a ra sýn da ki bu i liþ ki de i ki si ya sî e ki be a it i ki kuv vet bir bi ri ni et ki le me ye ça lýþ tý. Ce ma at ler bu re fah çý mer kez i le de mok rat çev re a ra sýn da bað lan tý un su ru ya da kay nak mal ze me si ol du lar ve i ki tür mis yon dan bi ri ni seç ti ler. Böy le ce on lar da i ki a na gru ba ay rýl mýþ ol du lar: Par ti kur ma ya yö nel me yen di nî ce ma at le rin çok a zý çe kir de ðin de mok rat laþ ma sý i çin ha len de ça lý þý yor. Di nî grup la rýn ço ðu i se si ya set te ki ve bü rok ra si de ki din dar la rý de mok rat laþ týr mak ye ri ne, bun dan da ha ö nem li gör dük le ri di ðer bir i þi yap ma ya yö nel di ler. Si ya set çi le ri ve bü rok rat la rý din dar laþ týr ma ya ça lýþ tý lar. Bu da bir hiz met el bet te. A ma mer ke zin de mok rat laþ tý rý la bil me si nin dün ya si ya se ti ne ve iç ti maî ha ya ta u zun va de li kat ký sý mo tor güç gi biy di ve genel anlamda, hürriyet ortamýnda ve fýtri bir süreçte dindarlaþmanýn da önünü açmasý bakýmýndan çok da ha ö nem li i di. Ve ma a le sef ga li ba bu þans da ka çý yor. Ye ni yö net men lik es ki ka fa FAT MA BA BA CAN, OR DU EV LE RÝ NE GÝ RÝÞ TE KÝ BA ÞÖR TÜ SÜ YA SA ÐI NI KAL DI RAN YÖ NET ME LÝK DE ÐÝ ÞÝK LÝ ÐÝ NE RAÐ MEN BÜ YÜK ÇEK ME CE OR DU E VÝ NE A LIN MA DI. Komþularýnýn düðünlerine katýlmak isteyen Babacan çifti, Büyükçekmece Orduevi'nin kapýsýndan çevrildiler. FO TOÐ RAF: CÝHAN KOM ÞU SU NUN dü ðü nü ne ka týl mak i çin Bü yük çek me ce Su bay Or du e vi ne gi den ba þör tü lü Fat ma Ba ba can, e þar bý nýn þek li ni de ðiþ tir me di ði i çin i çe ri ye a lýn ma dý. Or du ev le ri ne gi riþ sý ra sýn da ki ký lýk ve ký ya fet le ri dü zen le yen yö net me li ðin de ðiþ me si ne rað men gö rev li ler, Ba ba can çif ti ni dü ðü ne al ma mak i çin or du e vi nin gi riþ ka pý sý ný ki lit le di. Ya þa dýk la rý na an lam ve re me di ði ni söy le yen Fat ma Ba ba can, As ke re al dýk la rý ev lat la rý mý za ni ye an ne le ri ni sor mu yor lar? de di. Fat ma Ba ba can i le Ha ya ti Ba ba can çif ti, kom þu la rý nýn Bü yük çek me ce Or du e vi nde ki dü ðün le ri ne ka týl mak ü ze re da ve ti ye le riy le bir lik te i çe ri gir mek is te di. Bu sý ra da gö rev li as ker ler, Fat ma Ba ba can ýn ba þör tü sü nün þek li ni de ðiþ ti rip, çe ne si nin al týn dan bað la ma sý ge rek ti ði ni, ak si hal de i çe ri ye gi re me ye cek le ri ni söy le di. Bu du ru ma i ti raz e den Fat ma Ba ba can i le e þi Ha ya ti Ba ba can, ka nun la rýn de ðiþ ti ði ni i fa de e de rek, ye ni den i çe ri gir mek is te di an cak gö rev li ler Ba ba can çif ti ni i çe ri ye al ma dý. Kar þý la rýn da ka me ra yý gö ren gö rev li ler, gi riþ ka pý sý ný ki lit le ye rek bah çe den ay rýl dý. Ka pý ki lit li ol du ðu i çin i çe ri gi re me yen Ha ya ti Ba ba can, i çe ri den gö rev li le re ses len diy se de mu ha tap bu la ma dý. Di ðer da vet li ler de ka pý ka pa lý ol du ðu i çin i çe ri a lýn ma dý. Da vet li le rin me rak lý ba kýþ la rý al týn da ka pý yý a çan bir va tan daþ i le Ha ya ti Ba ba can ka pý ö nün de tar týþ tý. Ba þör tü sü ya sa ðý ný sa vu nan þa hýs, Ba ba can ve ba sýn men sup la rý na tep ki gös ter di. Yak la þýk 20 da ki ka ka pý ö nün de gö rev li ler le ko nuþ mak is te yen Ba ba can a i le si, mu ha tap bu la ma yýn ca or du e vin den ay rýl dý. AS KE RE GÝ DEN ER LE RE NÝ ÇÝN AN NE - LE RÝ SO RUL MU YOR? Bir ka mu ku ru mun da me mur luk ya pan Fat ma Ba ba can o la yý þöy le an lat tý: Bu þe kil de bað la dý ðým i çin i çe ri ye a lýn ma dým. A þa ðý dan bað la mam ge rek ti ði söy len di, bo ne min gö rün me me si is ten di. So nuç ta, bu bo ne ba þör tü kay ma ma sý i çin ta ký lan bir un sur. Ba na bu þe kil ci lik çok saç ma ge li yor. Ben de on la rýn is te di ði gi bi bað la ma dým ve i çe ri gir me dim. Bu ra sý e ðer si vil le rin fay da lan dý ðý bir yer i se, þu an da o ra da ki le rin hep si si vil. Ben as ker de ði lim. O ra - OR DU EV LE RÝ NE GÝ RÝÞ TE UY GU LA NAN KI YA FET YÖ NET ME LÝ ÐÝ KAL DI RIL MIÞ TI Or du ev le ri ne gi riþ sý ra sýn da ki ký - lýk ve ký ya fet le ri dü zen le yen yö net - me lik 17 Ma yýs 2012 ta rin de de ðiþ - ti ril miþ, Res mi Ga ze te de ya yým - lan mýþ tý. Yö net me lik te yer a lan ve dü ðün ya pa cak la rýn ri a yet e de ce ði hu sus la rýn be lir len di ði ö zel an laþ - ma þart la rý na i liþ kin, Ya þý nýn i ler - le me si ne de niy le di nî i nanç la rý na uy gun o la rak sa de bir þe kil de sa kal bý rak mýþ ki þi ler i le yaþ lý an ne ler den yü zü a çýk o la cak þe kil de e þarp lý o - lan la rýn dý þýn da; sa kal lý, cüp pe li, sa - rýk lý, tak ke li, tür ban lý vb. çað daþ ol - ma yan ký ya fet ler le ge len ler, gün - lük sa kal tra þý ol ma mýþ ü tü süz ve kir li el bi se ler le ge len ler, ya ban cý uy ruk lu ki þi ler or du e vi ne gi re mez - ler. i ba re si kal dý rýl mýþ tý. ya gö rev li o la rak da git mi yo rum. O yüz den ba na þe kil di re te mez ler. Bu ko nu da çok si nir le rim bo zul du. Ben o ra ya gö rev yap ma ya git mi yo rum. As ke re gi den ço cuk la rý mý za Se nin an nen na sýl? di ye so ru yor lar mý? As ke ri ye de ki bü tün e le man lar er de ðil mi? Ben þim di ço cu ðu mun böy le bir yer de bu lun ma sý ný is ter mi yim? Ya zýk, çok ya zýk. Bu ül ke he pi mi zin i se, si vil ler bir top lu luk ta yer a lý yor sa, o si vil le ri þe kil o la rak a yý ra maz sý nýz. Her kes bu ra ya gi re bil me li. Gö rev li o la rak i çe ri gir sem ve ba þý ný aç der ler se bel ki a ça bi lir sin. An cak, bu ra da si vil le rin bir or ga ni zas yo nu söz ko nu su. Bu du rum ka bul e di le mez. Or du e vi ka pý sý nýn ö nün de gö rev li bir as ker ta ra fýn dan u ya rýl dý ðý ný di le ge ti ren Ha ya ti Ba ba can i se, Gö rev li ast su ba ya bu ka nu nun de ðiþ ti ði ni i fa de et tim. Böy le bir ya sa ðýn bu lun ma dý ðý ný söy le dim. Gö rev li ast su bay ken di le ri ne ya zý gel me di ði ni sa vun du. Ben bu nun si ze ge lip gel me di ði ni bi le mem. Ba sý ný ça ðý ra ca ðým. de yin ce te laþ la bi ri le ri ni ça ðýr dý lar. Ka pý nýn ö nü ne si vil va tan daþ o la rak ge len ki þi nin de as ker ol du ðu ka mu o yu nun tak di ri dir de di.ýs tan bul / ci han Pro fe sör çift, ev lat kur baný oldu ES KÝÞE HÝR DE psi ko lo jik ra hat sýz lý ðý ol du ðu id di a e di len bir ki þi, an ne ve ba ba sý ný av tü fe ðiy le öl dü rüp in ti har et ti. A lý nan bil gi ye gö re, o ðul la rý Mit hat Cin gi den (38) 4 gün bo yun ca ha ber a la ma yan Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si (E SO GÜ) Týp Fa kül te si Far ma ka lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Mu ni se Ý pek Cin gi (63) i le ö zel bir has ta ne de Ku lak, Bu run, Bo ðaz Uz ma ný o la rak ça lý þan Prof. Dr. Em re Cin gi (70), Gül te pe Ma hal le si Ya ma nel So kak ta bu la nan e ve git ti. Ka pý nýn a çýl ma ma sý ü ze ri ne an ne i le ba ba Cin gi, e ve çi lin gir ça ðýr dý. Ka pý yý aç ma ya ça lýþ tý ðý sý ra da Mit hat Cin gi nin e lim de si lâh var de me si ü ze ri ne çi lin gir, o lay ye rin den kaç tý. Bu nun ü ze ri ne an ne ve ba ba Cin gi, o ðul la rý ný sa kin leþ tir me si i çin 112 A cil Ser vis e kip le ri ne ve po li se ha ber ver di. E kip le rin o lay ye ri ne yak laþ tý ðý sý ra da o ðul Cin gi, ön ce ba ba sý na, da ha son ra an ne si ne a teþ et ti. Ar dýn dan e ve gi ren Mit hat Cin gi, ya nýn da ki av tü fe ðiy le in ti har et ti. O lay ye ri ne ge len em ni yet güç le ri ö zel ha re kat po li si eþ li ðin de e ve gir di. A ðýr ya ra la nan yaþ lý çift ve o ðul Cin gi, o lay ye rin de ge len 112 A cil Ser vis e kip le ri nin mü da ha le si ne rað men kur ta rý la ma dý. Üç ki þi nin ce se di, E SO GÜ Týp Fa kül te si Has ta ne si Mor gu na kal dý rýl dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma de vam e di yor. Es ki þe hir cev ni as ya.com.tr Ö lüm cül Ý HA o pe ras yon la rý Ö lüm cül si lâh lý in san sýz ha va a raç la rý (Ý HA), dün ya nýn ba þý na be lâ son sa vaþ tek no lo ji si. A me ri kan iþ gal güç le ri, Ku zey Af ri ka dan U zak Do ðu ya, Bü yük Or ta do ðu Pro je si kap sa mý na gi ren he def ül ke ler de te rör le mü ca de le sap týr ma sýy la, sah te ge rek çe ler le ö zel lik le Ý HA la rý kul la na rak kan lý sal dý rý lar da bu lu nu yor. Yüz ler ce Müs lü ma nýn kat le dil di ði Sün nî-þiî ca mi le ri ni kar þý lýk lý bom ba la yýp, mez hep ça týþ ma sý ný tah rik e di yor. Ý HA la rý müt te fik le ri ne kar þý hoy rat ça is ti mal e den A me ri ka, bir ta raf tan da Ö lüm cül Ý HA tek no lo ji si ni so rum suz ve kö tü kul la nan müt te fik le ri mi ze ve rir sek, bü yük so run la ra yol a ça rýz, da ha da kö tü o lur de me yi el den bý rak mý yor. Gö rü nen o ki, hiç bir u lus lar a ra sý mer ci in ka ra rý nýn ol ma dý ðý du rum lar da ABD ve iþ gal or tak la rý, ya sa dý þý sa vaþ lar la, si lâh lý Ý HA lar la dün ya da is te dik le ri yer de o pe ras yon lar ya pý yor. Tes bit þu ki, in san sýz si lâh lý u çak lar, kü re sel güç le rin ge le cek te ki çý kar sa vaþ la rýn da en baþ ta ge len si lâh la rý o la cak. Zi ra Ý HA sal dý rý la rýn da yö ne tim, Kon gre ye ve ka mu o yu na he sap ver mek mec bu ri ye tin de de ðil. Bil has sa 11 Ey lül 2001 o lay la rýn dan son ra, ABD nin te rör le mü ca de le ge rek çe siy le Ý HA lar la he def ül ke ler e yap tý ðý sal dý rý lar da, stra te jik mer kez le rin ya ný sý ra si vil le ri kat let me si, bu nun en a çýk gös ter ge si BÝN LER CE SÝ VÝ LÝN KAT LE DÝL ME SÝ Ö lüm cül Ý HA sal dý rý la rý nýn ba ha ne si ha zýr; kü re sel te rö rizm. El Ka i de gi bi ör güt le rin tah rik le ri de mal ze me ve koz ver mek te. ABD, Pa kis tan ýn Af ga nis tan sý ný rýn da ki a þi ret ler böl ge sin de yu va la nan Ta li ban ve El-Ka i de mi li tan la rý ný ba ha ne e di yor yý lýn dan bu ya na Pa kis tan ýn res men þi kâ ye ti ne ve in fi â li ne rað men, A me ri kan Ý HA la rý nýn bu ül ke ye dü zen le di ði sal dý rý lar ar ta rak de vam e di yor. Son i ki haf ta da Ku zey Ve zi ris tan da 12 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði sal dý rý dan son ra, son on gün de en az 10 A me ri kan sal dý rý sý nýn ol ma sý; biz zat Pa kis tan or du söz cü sü nün a çýk la ma sýy la, A me ri kan i - HA la rý nýn yi ne Gü ney Ve zi ris tan da en az 10 ki þi nin kat le dil di ði o pe ras yo nu; Bar mal böl ge sin de doð ru dan hal kýn he def a lýn ma sý, bir e ve dü zen le nen sal dý rý da ta ma men si vil le rin, ço ðun luk la da ço cuk la rýn ve ka dýn la rýn kat le dil me si, son ör nek ler. Ba tý lý a raþ týr ma cý la ra gö re, ABD ve kü re sel güç ler, te rör le mü ca de le pa ra va nýn da dün ya nýn bir çok ye rin de Ý HA bom bar dý man la rýn da bin ler ce si vil ve as ker öl dür müþ. Ýn gil te re mer kez li A raþ týr ma cý Ga ze te ci lik Bü ro su BIJ, Pa kis tan da ki si vil ö lüm le ri be lir le yen ra po run da, 2004 yý lýn dan bu ya na Pa kis tan da ki Ý HA sal dý rý la rýn da ö len le rin top lam sa yý sý nýn 3113 e var dý ðý ný, bu nun 184 ü nün ço cuk ol mak ü ze re 821 i nin si vil ol du ðu nu a çýk lý yor. CI A nýn so rum suz sal dý rý la rý, sa de ce I rak, Af ga nis tan ve Pa kis tan da de ðil, Gü ney A ra bis tan dan Af ri ka ya bir çok böl ge de de vam e di yor. Ci nâ yet ler, â de ta ru tin e a lýn mýþ. Ön ce ki haf ta Ye men in gü ney e ya le ti Bay da da El Ka i de mi li tan la rý ge rek çe siy le ya pý lan bom bar dý man da ta ma men si vil le rin kat le dil me si, söz de he def a lýn dý ðý id di a e di len El Ka i de kon vo yu nun her han gi bir ha sar al ma ma sý, bu nun son ör ne ði. El Ka i de i liþ ki li En sar el Þe ri a ör gü tü nün, A me ri kan bom bar dý ma nýn da ken di le ri nin de ðil, si vil le rin kat le dil di ði ni du yur ma sý, va ha me ti or ta ya çý ka rý yor. NE DEN SOR GU LAN MI YOR? Ger çek þu ki, yüz ler ce si vi lin öl dü rül dü ðü A me ri kan ma kam la rýn ca ra i ti raf e di lir ken, ger çek ra kam bin ler le i fa de e di li yor. CI A i se kim lik le ri ne bi le bak ma dan sa de ce sal dý rý lar da ö len le rin ce set le ri ni sa yý yor. An cak te rör le mü ca de le ba ha ne siy le müt te fik ül ke ler de as ker le ri ve si vil le ri kat le den A me ri kan dev let ve med ya kay nak la rý nýn, Ý HA la rýn ne den ol du ðu si vil ö lüm le ri a raþ tý ran la rý ve ya yýn la yan ön de ge len u lu sal gü ven lik mu ha bir le ri ni bi le El Ka i de sem pa ti za ný ve te rö rist di ye suç la ma sý, Ý HA la rýn si vil le ri öl dür dü ðü nü ya zan ga ze te ci le ri te rö re hiz met et mek le it ha mý, ib ret ve ri ci. Ke za Ý HA sal dý rý la rý na da ir ha ber ler i çin sa kýn ca lý kay nak la ra a týf ya pýl ma ma sý u ya rý sý ya pan A me ri kan a na a kým med ya sý, CI A kam pan ya sý na a ra cý lýk et mek le kir li si ci li ne ka ra bir say fa da ha ek le miþ. Ger çek þu ki ABD, Af ga nis tan ve I rak sa vaþ la rýn da ki ha va o pe ras yon la rý he de fin de ki böl ge ler de as ker lik ça ðýn da ki tüm er kek le ri -ak si ni is pat la ya cak is tih ba rat ol ma dý ðý sü re ce- te rö rist sa yý yor. 24 sa at i çin de en az 21 ki þi nin A me ri kan Ý HA sal dý rý la rýy la öl dü rül me si ve on lar ca sý nýn ya ra lan ma sý ü ze ri ne, A me ri kan Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta nýn Ý HA lar te rör le mü ca de le de en uy gun a raç lar a çýk la ma sý, A me ri kan Ý HA stra te ji si nin ik ra rý. As lýn da, son yýl lar da A me ri kan Pre da tör le ri nin ve Ýs ra il He ron la rý nýn yüz ler ce te rö ris tin sý nýr dan sý za rak yap tý ðý ka ra kol sal dý rý la rý ný bil dir me me si ve son U lu de re fâ ci a sý nda 34 va tan da þýn kat le dil me sin de, A me ri kan Ge nel kur ma yý nýn te yi diy le bom ba la ma is tih ba ra tý nýn A me ri kan Ý HA la rýn dan sað lan ma sý, ö lüm cül si lâh lý Ý HA o pe ras yon la rý nýn Tür ki ye de de sor gu lan ma sý ný ge rek ti ri yor. Ne var ki Baþ ba kan ve hü kû met, hâ lâ gö rün tü ler mil lî kay nak tan di ye ge çiþ ti ri yor. Pa kis tan ýn yap tý ðý i ti ra zý bi le ya pa mý yor. Pe ki ne den?

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si DÖ VÝZ 8 HAZÝRAN 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI A VUS TRAL YA DO LA RI DA NÝ MAR KA KRO NU E U RO ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,817 ÖN CE KÝ GÜN 1,833 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2825 ÖN CE KÝ GÜN 2,2810 p DÜN 93,00 ÖN CE KÝ GÜN 93,05 DÜN 626 ÖN CE KÝ GÜN 627 p p p THY nin Yan bu se fer le ri baþ la dý n TÜRK Ha va Yol la rý (THY) Su u di A ra bis tan ýn Yan bu ken ti ne se fer baþ lat tý. THY den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Su u di A ra bis tan ýn Ri yad, Cid de, Me di ne ve Dam mam kent le rin den son ra Yan bu ya bu gün ilk u çu þun ger çek leþ ti ril di ði be lir til di. A çýk la ma da, Yan bu ya sa lý, per þem be ve cu mar te si gün le ri ya pý la cak se fer le rin A ir bus A320 ve Bo e ing 737 u çak la rý i le ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. Yan bu bi let le ri nin a çý lý þa ö zel, her þey da hil, gi diþ-dö nüþ 416 av ro dan sa tý þa su nul du ðu kay de dil di. Ýs tan bul Ýs tan bul a 11,6 mil yon tu rist ge le cek n MAS TER CARD He def Þe hir ler Ýn dek si nde Ýs tan bul a 2012 yý lýn da 11,6 mil yon u lus la ra ra sý zi ya ret çi nin gel me si ve 10,6 mil yar do lar ge lir bý rak ma sý bek le ni yor. Mas ter Card ta ra fýn dan, 2012 yý lýn da i kin ci si ger çek leþ ti ri len Mas ter Card He def Þe hir ler Ýn dek si dün ya nýn ön de ge len 132 þeh ri nin dün ya tu riz min de ki mev cut du rum la rý ný ve po tan si yel le ri be lir le di. Ýn dek se gö re, dün ya ge ne lin de ya þa nan e ko no mik ya vaþ la ma ya rað men, se ya hat e den in san sa yý sýn da ve har ca ma la rýn da ar týþ ya þa ný yor. U lus la ra ra sý u çuþ lar baz a lý na rak ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, 2011 yý lýn da tu rist sa yý sý 174,9 mil yon ken, 2012 yý lýn da bu ra ka mýn yüz de 5,7 lik ar týþ la 184,9 mil yo na çýk ma sý, tu rizm ne de niy le ya pý lan har ca ma la rýn da 2011 yý lý na o ran la yüz de 10,6 lýk ar týþ la 241 mil yar do la ra u laþ ma sý bek le ni yor. Ýn dek se gö re, Ýs tan bul a ge le cek zi ya ret çi sa yý sýn da, 2012 yý lýn da yüz de 14,7 lik ar týþ sað la na cak. Ýs tan bul 11,6 mil yon u lus la ra ra sý yol cu bek len ti si i le a raþ týr ma ya ko nu o lan 127 ül ke yi ge ri de bý ra ka rak, dün ya nýn en faz la zi ya ret çi çe ken 5. þeh ri o la cak. Ýs tan bul, Av ru pa da ki ül ke ler a ra sýn da i se en faz la u lus la ra ra sý tu rist çe ken 3. þe hir ol du. A raþ týr ma da Ýs tan bul dan he def þe hir ler a ra sýn da ki par la yan yýl dýz o la rak bah se di li yor. Ýs tan bul Ü re ti ci ki log ramýný 16 li ra ya mal et ti ði eti 13 li ra ya sa tamýyor. Be si ci ler za rar da n KON YA Kýr mý zý Et Ye tiþ ti ri ci le ri Bir li ði Baþ ka ný Na zif Ka ra bu lut, Ü re ti ci ler bu i þi bý rak mak is ti yor, hay va ný ný kes ti re cek yer bu la mý yor. Ka sap lýk can lý hay van it ha la tý i se o lan ca hý zýy la de vam e di yor de di. Ka ra bu lut, Kon ya Hil ton Gar den Inn O tel de, bir lik ü ye si ü re ti ci ler le bir lik te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ü re ti ci nin bir ki log ram e ti 16 li ra ya mal et ti ði ni an cak 13 li ra ya sa ta cak yer bu la ma dý ðý ný id di a et ti. Hay van cý lýk yap ma ko þul la rý nýn gi de rek kö tü leþ ti ði ni sa vu nan Ka ra bu lut, þun la rý kay det ti: Ý ki yýl lýk enf las yo nu yüz de 15 ka bul e der sek, bu na ka ba ve ke sif yem de ki yüz de 30 ar tý þý ek le di ði miz de i ki yýl dýr bý ra kýn kar et me yi, ü re ti ci yüz de 65 o ra nýn da za rar et miþ tir. Na sýl i þin i çin den çý ka ca ðýz? Ü re ti ci ler bu i þi bý rak mak is ti yor, hay va ný ný kes ti re cek yer bu la mý yor. Ka sap lýk can lý hay van it ha la tý i se o lan ca hý zýy la de vam e di yor. Bu na ar týk dur de me za ma ný gel di. Yet ki li ler in þal lah ü re ti ci le rin se si ni du yar ve it ha lat ka ra rý na son ve rir ler. Ka sap lýk can lý hay van it ha la tý nýn bir an ön ce dur du rul ma sý ný is te yen Ka ra bu lut, Ka sap lýk can lý hay van it ha la tý dur du ru la maz sa ver gi ve fon lar yük sel til me li, yem gir di le ri ne a ci len çö züm bu lun ma lý, dý þa rý dan ge len be si lik da na lar ül ke ü re ti ci si ne u cuz bir þe kil de ve ril me li. E ti na sýl it hal e di yor san, yem gir di mad de le ri de it hal e dil me li, yem an cak öy le u cuz la tý la bi lir. Bir gün de et KDV si nin dü þü rül dü ðü gi bi yem de ki KDV o ra ný yüz de 8 den yüz de 1 e dü þü rül me li. Et ve Ba lýk Ku ru mu se ne ön ce sin de ki gi bi da ha iþ ler ha le ge ti ril me li di ye ko nuþ tu. Konya Ýþ dün ya sý na gö re is tik rar sü re cek n ÝS TAN BUL Bil gi Ü ni ver si te si nin an ke ti ne gö re, iþ dün ya sý, 2012 yý lýn da da is tik ra rýn sü re ce ði ni dü þü nü yor. Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si ta ra fýn dan Bur sa da dü zen le nen Türk Gi ri þim ve Ýþ Dün ya sý Kon fe de ras yo nu (TÜR KON FED) 35. Gi ri þim ve Ýþ Dün ya sý Kon se yi et kin li ðin de ya pý lan an ke te gö re, iþ dün ya sý tem sil ci le ri 2012 yý lýn da yüz de 2,1 i le yüz de 5 a ra sýn da bü yü me ön gö rü yor. Ka tý lým cý la rýn yüz de 59 u yýl so nu enf las yon o ra ný ný yüz de 7 nin ü ze rin de, yüz de 37 si yüz de 5-7 a ra lý ðýn da tah min e di yor. An ke ti ce vap la yan la rýn yüz de 72 si av ro nun yý lý 2,10-2,40 TL ban dýn da, yüz de 66 sý do lar ku ru nun 1,80&-2,00 TL ban dýn da ka la ca ðý ný, yüz de 28 i 1,80 TL nin al tý na i ne ce ði ni, yüz de 59 u ÝMKB nin yýl so nu ka pa nýþ de ðe ri nin ban dý ný ko ru ya ca ðý ný ön gö rü yor. Ýs tan bul Ver gi ve prim yü kü ne den li a ðýr o lur sa, iþ ve re nin iþ çi ça lýþ týr mak i çin üst len di ði iþ gü cü ma li ye ti i le ça lý þa nýn e li ne ge çen net üc ret a ra sýn da ki far k da o den li bü yük ol uyor. Ýstihdam üzerinde vergi yükü çok aðýr TÝSK ÝN A ÇIK LA MA SI NA GÖ RE, TÜR KÝ YE'DE ÝÞ ÇÝ ÇA LIÞ TIR MA NIN ÝÞ VE RE - NE MA LÝ YE TÝ, ÝÞ ÇÝ NÝN E LÝ NE GE ÇEN NET ÜC RE TÝN NE RE DEY SE Ý KÝ KA TI. AHMET TERZÝ ANKARA TÜR KÝYE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK) iþ siz li ðýn, tüm dün ya ül ke le ri nin ve Tür ki ye nin en ö nem li gün dem mad de le ri nin ba þýn da gel di ði ni a çýk lar ken, iþ siz li ði a zal týp, is tih da mý ar týr ma nýn te mel þart la rýn dan bi ri nin is tih dam ü ze rin de ki ver gi ve prim yü kü nü ha fif let mek ol du ðu nu a çýk la dý. TÝSK ten ya pý lan a çýk la ma da, Ver gi ve prim yü kü, ça lý þa nýn üc ret dü ze yi ne bað lý o la rak iþ ve re nin dev le te ö de di ði sos yal si gor ta ve iþ siz lik si gor ta sý prim le ri iþ ve ren pay la rý i le ký dem taz mi na tý, ih bar taz mi na tý gi bi çe þit li ya sal yü küm lü lük ler den, ay rý ca iþ çi a dý na dev le te ö de di ði sos yal si gor ta prim le ri ve GE'DEN YATIRIM iþ siz lik si gor ta sý pri mi iþ çi pa yý, ge lir ver gi si ve dam ga ver gi sin den o lu þu yor. Ver gi ve prim yü kü, ça lý þa nýn e li ne ge çen net üc re te i la ve e dil di ðin de, iþ ve re ne ma li yet ra ka mý na u la þý lý yor de ril di. Ver gi ve prim yü kü ne den li a ðýr o lur sa, iþ ve re nin iþ çi ça lýþ týr mak i çin üst len di ði iþ gü cü ma li ye ti i le ça lý þa nýn e li ne ge çen net üc ret a ra sýn da ki far kýn o den li bü yük ol du ðu ve so nuç ta is tih da mýn ce za lan dý rýl dý ðý be lir ti len a çýk la ma da þöy le de nil di: Ve ri le re gö re, 33 ül ke i çin de ver gi ve prim le rin net üc re te o ra ný nýn en yük sek ol du ðu ül ke, yüz de 99 i le Bel çi ka. Bir baþ ka de yiþ le, Bel çi ka da or ta la ma üc ret ü ze rin den dev le te ö de nen iþ çi ve iþ ve ren yü küm lü lük le ri nin top la mý, iþ çi nin e li ne ge çen üc re te e þit. Ýþ ve ren, bir iþ çi ça lýþ týr mak i çin, iþ çi ye ö de di ði üc ret öl çü sün de ki ö de me yi dev le te de ya pý yor. TÜR KÝ YE DE BÝR ÜC RET ÝÞ ÇÝ YE, BÝR ÜC RET DE DEV LE TE TÜR KÝYE DE de du ru mun çok fark lý ol ma - dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, Söz ko nu su o - ra nýn bü yük lü ðü a çý sýn dan Tür ki ye, 33 ül ke a ra sýn da yüz de % 84 i le 5 in ci sý ra da ge li - yor. Dev le te gi den is tih dam ver gi le ri i le ne - re dey se bir iþ çi ye ri ne i ki iþ çi ça lýþ týr mak müm kün. En dü þük o ran i se yüz de 35 i le Da ni mar ka da. Ül ke miz de son yýl lar da is - tih dam ü ze rin de ki ver gi ve prim yü kü geç - mi þe gö re a zal týl mýþ ol sa da, gö rül dü ðü gi - bi ha len çok a ðýr. Ö zel lik le sos yal si gor ta prim yü kü nün ül ke ge ne lin de a zal týl ma ya de vam e dil me si; böy le ce iþ çi ça lýþ týr ma nýn ö zen di ril me si ve iþ let me le rin u lus la ra ra sý re ka bet gü cü nün ar tý rý la rak iþ siz li ðin a zal - týl ma sý ge re ki yor gö rü þü ne yer ve ril di. GE, Türkiye'ye önümüzdeki 3 yýlda 900 milyon dolar tutarýnda yatýrým yapma kararý aldý. GE'nin yatýrým kararý, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve GE Baþkan Yardýmcýsý John Rice'ýn katýlýmýyla düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. FO TOÐ RAF: AA Pa ri te e li mi zi ko lu mu zu bað la dý E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Av ro Do lar pa ri te si bi zim e li mi zi ko lu mu zu bað la dý. Ýh ra ca tý mý zýn ya rý sý ný av ro, ya rý sý ný do lar o la rak ya pý yo ruz. A ma u lus la ra ra sý is ta tis tik ler ge re ði, do la ra çe vi rir ken ka zýk yi yo ruz de di. Teþ vik sis te mi nin tam dev re ye gir me siy le, ö nü müz de ki yýl lar da ya pý la cak ya tý rým lar la ar týk Tür ki ye de ca ri a çý ðýn ko nu þu lan bir ko nu ol mak tan çý ka ca ðý ný kay de den Çað la yan, GE nin Tür ki ye de ki ya tý rým ka rar la rý na i liþ kin dü zen le nen top lan tý son ra sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. A çýk la nan ca ri a çýk ve ri le ri ne i liþ kin Çað la yan, þu de ðer len dir me yi yap tý: Ca ri a çý ðýn be li ni bü ke ce ðiz, Tür ki ye de ca ri a çý ðý ko nu þu lan bir ko nu ol mak tan çý ka ra ca ðýz de miþ tik. Teþ vik sis te mi nin tam dev re ye gir me siy le, ö nü müz de ki yýl lar da ya pý la cak ya tý rým lar la ar týk Tür ki ye de ca ri a çý ðý ko nu þu lan bir ko nu ol mak tan çý ka ra ca ðýz. Bun lar id di a lý cüm le ler gi bi ge le bi lir, a ma ge çen se ne nin ay ný a yý na gö re þu an da 2,7 mil yar do lar lýk bir a za lýþ son de re ce ö nem li dir. Ni san a yý ca ri a çýk ra ka mý bi ze bu ko nu da u mut la rý mý zýn, al mýþ ol du ðu muz ted bir le rin, yap mýþ ol du ðu muz ça lýþ ma la rýn bir kez da ha doð ru ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Ýs tan bul 7,7 MÝLYAR DOLARLIK DÜÞÜÞ BA KAN Çað la yan, ilk 4 ay da ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne gö re ya þa - nan 7,7 mil yar do lar lýk dü þü þe i liþ kin i se, a çýk la nan ra kam la rýn as lýn da çok da ha dü þük ya þa na bi le ce ði ne i þa ret e de rek, þun la rý söy le di: Av ro Do lar pa ri te si bi zim e li mi zi ko lu mu zu bað la dý. Ýh ra ca tý mý zýn ya rý sý ný av - ro, ya rý sý ný do lar o la rak ya pý yo ruz. A ma u lus la ra ra sý is ta tis tik ler ge re ði, do la ra çe vi rir ken ka zýk yi yo ruz... Çün kü, 1 av ro pa ri te 1,25 i se ay rý bir de - ðer ya zý lý yor, 1 av ro nun kar þý lý ðý 1,35 i se ay rý bir de ðer ya zý lý yor. Oy sa bi - zim ih ra ca tý mýz av ro... Bu nok ta da pa ri te de ki her bir yüz de 10 luk dü þüþ, ih ra ca tý mý zý yüz de 4,5 a zal tý yor. Di ye lim ki 1 mil yar av ro ih ra cat yap tý ðý - nýz da, e ðer o gün pa ri te 1,35 i se kar þý lý ðý na 1 mil yar 350 mil yon do lar ya - zý yor su nuz. E ðer pa ri te 1,25 se vi ye sin de i se 1 mil yar av ro ya bu se fer 1 mil yar 250 mil yon do lar ya zý yor su nuz. A ra da 100 mil yon do lar lýk bir a - zal ma var. Bi zim is ta tis tik le ri mi ze ge çer ken de a zal ma o la rak ge çi yor. CARÝ AÇIK AZALDI TÜR KÝYE NÝN ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý bu yý lýn ilk dört a yýn da, ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re 8 mil yar 62 mil yon do lar a za la rak 21 mil yar 209 mil yon do la ra ge ri le di. Ha va cý lý ðýn 2012 kâ rý yüz de 50 den faz la dü þe cek U LUS LA RA RA SI Ha va Ta þý ma cý lý ðý Bir li ði (I A TA), 2012 yý lýn da dün ya da ha va cý lýk sek tö rün de ki kâ rýn bir yýl ön ce si ne o ran la yüz de 50 den faz la a za la ca ðý tah mi nin de bu lun du. I A TA dan ya pý lan a çýk la ma da, 2011 de ha va cý lýk sek tö rü nün 7 mil yar 900 mil yon do lar lýk kar et ti ði be lir ti le rek, 2012 yý lý i çin 3 mil yar do lar lýk kar bek len di ði kay de dil di. Ha va cý lýk sek tö rü nün yüz de 93 ü nü tem sil e den I A TA, her þe ye rað men 2012 yý lýn da ki ön gö rü le rin po zi tif bir ha ber o la rak al gý lan ma sý ge rek ti ði ni çün kü ya kýt fi yat la rýn da bir ar týþ ol ma sý ha lin de bu kâ rýn da ha da dü þe bi le ce ði ni sa vun du. Pe kin de i ki gün sü re cek 68. ge nel ku rul top lan tý sý ön ce sin de a çýk la ma ya pan I A TA Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tony Tyler, Bi zim þu an da ki en di þe le ri miz ya kýt fi yat la rýn dan da ha çok Av ro Böl ge si baþ ta ol mak ü ze re ge nel e ko no mik kriz ve ba zý Av ru pa ül ke le ri nin ban ka la rýn da ki kriz dir de ðer len dir me si ni yap tý. Mardin He di ye Gü ral Gür: Ter mal de 1 mil yon ya ta ða u la þa ca ðýz DÜN YA NIN en ö nem li spa ve well nes sek tö rü or ga ni zas yo nu na Tür ki ye den ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan NG Ho tels & Re sorts Ýc ra Ku ru lu Baþ ka ný He di ye Gü ral Gür, ye ni tu rizm po li ti ka - He di ye Gü ral Gür la rýy la Tür ki ye nin 2020 de ter mal tu rizm ya tak ka pa si te si ni 1 mil yo na çý kar ma yý he def le di ði ni söy le di. Bu yýl i no vas yo na o dak la nan Glo bal Spa & Well ness Sum mit 2012 de ko nu þan He di ye Gü ral Gür, dün ya i çin he nüz ba kir bir a lan o lan ter mal tu riz mi ni Tür ki ye nin en ye ni lik çi ter mal pro je le rin den bi ri o lan Gü ral Af yon ör ne ðiy le dün ya li der le ri ne an lat tý. TTNET ten ye ni im kân TTNET NET DÝSK e de po lanan fo toð raf ve bel ge ler, Ti vi bu Ev ü ze rin den gö rü le bi le cek. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma ya gö re, TTNET NET DÝSK i le de ðer li a ný la rý ve bel ge le ri gü ven le ko rur ken, Ti vi bu Ev i le iz le me ve sev dik le ri niz le pay laþ ma im kâ ný da su nu yor. ÇAY KUR, Ma yýs ö de me le ri ne baþ la dý ÇAY KUR Ge nel Mü dü rü Ým dat Süt lü oð lu, 2012 yý lý Ma yýs a yý yaþ çay be de li ö de me le ri ne baþ lan dý ðý ný bil dir di. Süt lü oð lu, ÇAY KUR un Ma yýs a yýn da 126 bin 990 ton yaþ çay kar þý lý ðýn da ü re ti ci le re, yak la þýk 140 mil yon li ra nýn ö den me si ne bu gün (dün) i ti ba riy le baþ lan dý ðý ný be lirt ti. Ya pý lan plan la ma doð rul tu sun da Ma yýs a yý yaþ çay be de li ö de me le ri nin bu ay so nu na ka dar ta mam la na ca ðý ný i fa de e den Süt lü oð lu, ÇAY KUR o la rak müs tah si li mi ze ö de me le ri mi zi dü zen li þe kil de yap ma gay re tin de yiz. Ma yýs a yýn da al dý ðý mýz yaþ çay be de li ni ö de me yi ta mam la dýk tan son ra, ge le cek ay Ha zi ran a yý ö de me le ri ni yap ma ya baþ la ya ca ðýz. Müs tah si lin pa ra sý ný a lýn te ri ku ru ma dan ö de me gay re ti i çe ri sin de yiz de di. Rize

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 REJÝM ORDUSU MU, SAVUNMA ORDUSU MU? A ya sof ya bir sem bol dür ALÝ SARIKAYA a li-sa ri ka ho o.com DEMOKRATÝK bir ül ke de or du, re ji min or du su mu dur, yok sa sa vun ma or du su mu dur? Zi ra bi zim or du muz dýþ düþ ma na kar þý sa vun ma ref lek si ge liþ tir mek ten zi ya de, Ke ma list mi li ta rist re ji mi ko ru yup kol la ya cak tarz da þe kil le nip ter tip len miþ; o ne den le de ça lýþ ma la rý ný, e ði tim le ri ni, plân la rý ný ve tat bi kat la rý ný as ke rî a na fik rin bu is ti ka met te ki e sas la rý na da yan dýr ma yý ön ce lik li gö re rek, a ný lan a maç la ra hiz me ti bir va ro luþ se be bi say mýþ týr. Bu nun doð ru o lup ol ma dý ðý ný an la ma nýn en ko lay yo lu, me se lâ or du muz da ki her han gi bir tü men ka rar gâ hýn da tu tu lan ve ta kip e di len is tih ba rat ka yýt la rýn da, mu ha re be de kar þý sý na dü þe cek sý nýr ö te sin de ki muh te mel düþ man kuv vet le ri nin im kân ve ka bi li yet le ri i le ko mu tan ve su bay la rý na da ir so mut ve sü rek li gün cel le nen bil gi le rin mi, yok sa ko nuþ lan dýk la rý kent te ken di hal ký nýn va li si, kay ma ka mý, be le di ye baþ ka ný, öð ret men le ri ve re jim i çin iz len me ye de ðer gö rü len kim se le rin ta ki bi nin mi da ha ön ce lik li ve ö nem se nir o lup ol ma dý ðýn dan çý ka rý la bi lir. Hât tâ ken di su bay ve ast su bay la rý nýn eþ le ri, ço cuk la rý ve ge niþ a i le ef ra dý hak kýn da, ö zel ha yat la rý nýn de rin lik le rin de ki i nanç la rý, gi yim ku þam la rý gi bi hu sus lar da ço rap la rý nýn ren gi ne ka dar bi li yor lar dýr da, sý ný rýn ö te sin de ki ha sým tü men ko mu ta ný nýn a dý ný bi le me rak et mi yor lar dýr. O yüz den de, bir yer den bir baþ ka ye re der hâl in ti kâl e de bi len ve ay ný za man da ha va in dir me, u çar bir lik ya da yü zer bir lik va sýf la rý ný ha iz, ha re ket ka bi li ye ti ve a teþ gü cü yük sek kuv vet ler þek lin de ol mak ye ri ne, re ji mi kon trol al týn da tut mak ü ze re, ül ke sat hý na kýþ la ni za mýn da bir gar - 12 Ey lül 2010 da ger çek leþ ti ri len A na ya sa re fe ran du mu nun ü ze rin den ge çen za man art týk ça ye ni A na ya sa ko nu sun da bes le nen ü mit ler a zal mak ta. Pe ki, Mec lis in mev cut tab lo suy la ye ni bir A na ya sa ü ze rin de uz laþ ma sað la ya bil me si nin ö nün de ki en ö nem li en gel ne dir? Do ðal o la rak bu ül ke de ya þa yan in san lar o la rak en gel(ler) ve çö züm yol la rý ü ze rin de dü þün me miz ge re ki yor. As ke ri ve sa ye tin kor ku sal ma ve bü rok ra tik o li gar þi nin di renç gös ter me gü cü es ki si ne o ran la e pey ce za yýf la dý ðý hal de, an la þý lan o ki ye ni A na ya sa ya zý mý nýn/ya pý mý nýn ö nün de ba zý en gel ler var. Ye ni A na ya sa - Ye ni Tür ki ye tar týþ ma la rý i çe ri sin de dev le ti ve a na ya sa yý A ta türk çü lük / Ke ma lizm i po te ðin den kur tar ma yý tek lif e den bir gi ri þim var mý? Yok sa e ðer Ye ni A na ya sa - Ye ni Tür ki ye söy lem le ri nin ger çek li ði de, ge çer li li ði de söz ko nu su o la ma ya cak týr. Bir ta raf tan as ke ri ve sa yet ten, dar be ve muh tý ra lar dü ze nin den, bü rok ra tik ik ti dar sý nýf la rý nýn hal ka ta hak kü mün den vs. bah se dip di ðer ta raf tan bü tün bun la rý teþ vik e den ve meþ ru i yet ka zan dý ran res mi i de o lo ji yi do ku nul maz ký lan lar ker va ný na ka tý la cak sý nýz. Ýþ te bu o nul maz bir de rin çe liþ ki o la cak týr. Top lu mun bir bi rin den fark lý ke sim le ri i çin te mel hak la rý ve öz gür lük le ri gasp e den 12 Ey lül A na ya sa sý nýn en müþ kül mis yo nu is tis na sýz bü tün top lu ma res mi i de o lo ji da yat ma sý de ðil mi dir? Res mi i de o lo ji yi ko ru ma ve kol la - ni zon an la yý þýy la kent kent, il çe il çe, ka sa ba ka sa ba ya yý la rak yer le þil miþ tir. Ý de o lo jik or du lar böy le dir ler. Al man ya, Ýn gil te re, Fran sa nýn ki gi bi bin ki þi lik tek nik or du la ra nis pet le, 700 bi ni aþ kýn as ker mev cut la rý bi le hiç bir va kit ye ter li gö rül mez. Ni te kim Or ge ne ral Çe tin Do ðan da ma lûm plân se mi ne ri nin üst ko mu tan lý ða bil di ri len so nuç ra po run da, ü ze ri ne bi ne ce ði hal kýn ü mü ðü nü da ha ra hat sý ka bil mek i çin tat bi kat ne ti ce sin de ih ti yaç ol du ðu or ta ya çý kan i lâ ve dört tu gay ýn da ha em - Demokratik bir ülkenin savunma ordusuna benzemeyi saðlayan düzenlemeleri es geçip, rejim ordusunda kalmanýn size bir yararý mý olacak sanýyorsunuz? ri ne ve ril me si ni is te ye cek tir. Ýþ te as li iþ le vi Ke ma list re ji mi ko ru mak ve kol la mak o lan bu or du nun, Tür ki ye coð raf ya sý na han gi sa ik ler le ko nuþ lan dý rýl mýþ ol du ðu nu kav ra ma nýn ya ný sý ra; dar be sü reç le rin de a þa ma a þa ma týr man dýr dýk la rý ö zerk lik le ri ne ve el de et tik le ri ya sal ay rý ca lýk la rý na, e rin den en üst su ba yý na ka dar han gi mak sat lar i çin ye tiþ ti ri lip is tih dam e dil dik le ri ne, e ði tim prog ram la rý na, de vam lý e mir ve ta li mat lar hük mün de ki da i mi ma ya en deks len miþ ku rum la rýn si ya set ve top lu mu ta sal lut al týn da tut ma sý na kar þý çý kar ken on la rý ha re ke te ge çi ren ve meþ ru i yet ka zan dý ran mu har rik un su ra ya ni A ta türk çü lü ðe / Ke ma liz me söz söy le me mek en a zýn dan tu tar sýz lýk týr. Dar be ci ler le, a na ya sa la rýy la, ic ra at la rýy la he sap laþ ma nýn ya rým kal ma ma sý i çin bu sü re cin i de o lo jik - mo ral de ðer le re de plân ve pro je le ri ne ve bun lar ü ze rin de yap týk la rý a lýþ týr ma lar ma hi ye tin de ki pe ri yo dik se mi ner le ri ne ve tat bi kat la rý na vâ kýf o la maz sa nýz, hâ li ha zýr da sü ren mah ke me ler de ki da va la rýn ö zü nü de an la ya maz sý nýz. Tür ki ye de mu tad yü rü yen dü zen ba ký mýn dan, sos yo-po li tik a na liz ya pa ma yan lar i çin sür priz sa yý la bi le cek bir ge liþ me ol du. Top lum sal göv de nin bü yük kit le sin den ne þet e den bir a tý lým la ik ti da ra týr ma nan AKP, i þe an ci en re gi me i sor gu la mak la baþ la dý. Ne ki, ya pýl ma sý ge re ken ya pý sal de ði þim le re gel di ðin de ký lý ný da hi ký pýr dat ma dý ðý gi bi; es ki sis te min si ya sal ve top lum sal at mos fer de ya rat tý ðý kir li li ði lâ kýr dý dan ö te ye git me yen po li ti ka lar la gi de re bi le ce ði ni san dý. Bu da o nu, baþ lan gýç ta ki i le ri ci li ðin den þim di ki ge ri ci çiz gi si ne ta þý ya cak týr. Üs te lik bu nun la da kal ma yýp, es ki dü zen de ki tüm o an ti de mok ra tik ku rum la rýn, bir bi çim de mu ha fa zay la, bu kez de ken di le ri ne hiz met et me si ni u ma cak lar dýr. Me se lâ Cum hu ri yet in ku ru cu ba ba sý ve dar be ler sü re cin de de or du su, he def le dik le ri a maç lar i çin hu ku ku a raç sal laþ týr mýþ lar, her dö nem de kur duk la rý re jim mah ke me le ri ne bir ta kým iþ lev ler ve gö rev ler yük le miþ ler di. Fa kat AKP, ay ný yön tem ler den gi de rek ay ný so nuç la rýn do ða ca ðý ný san ki he sap e de me miþ gi bi gö rün mek te dir. Ken di hal ký na kar þý en bü yük su çu iþ le yen sa nýk la rýn göz gö re gö re bi rer mað du ra dö nüþ me le ri ne se bep ol muþ tur. Ki min ne hak ký var, bu maz lum mil le ti hak lýy ken hak sýz mýþ du rum la rý na dü þür me ye; ba þý na bu ge len ler le, a buk sa buk hâl le re çe vir me ye! Re form la rý bil fi il yap mak var ken, mi li ta rist so run la rý ke di nin sýr tý na yük ler gi bi, sa de ce A na ya sa nýn ne si ye ni ol ma lý? Suriye yönetimi T.C. MERKEZ /MERSÝN 8. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/41 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazlýý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 22/06/2012 günü saat 13:50-13:55 de Mithatpaþa Mah. Karaçoban otopark-mersin yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 27/06/2012 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/05/2012 Takdir Edilen Deðeri Adedi Cinsi ,00 1 Adet 33 BKC 47 Plakalý, 2011 Model, MITSUBISHI Marka cr, 10 2,5 dýd ç k 4x4 at Tipli, Motor No'lu, Þasi No'lu, Açýklamalý Araç, Kamyonet olup ön tanpon alt plastik koruyucu kýsmý kýrýk 4 lastik saðlam, aynalar saðlam, farlar saðlam iç koltuk döþeme kýlýflarý yýrtýk, LG marka cd çalar sað çamurluk üzerinde hafif çizik istepbe var, Aküsü mevcut krokisi olmayan, araçýn tavaný arka kýsmýnda çökme olup, araç beyaz renkde olup muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur. (ÝÝKm.l 14/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: Resmi Ýlanlar u zan ma sý ke sin lik le bir za ru ret tir. A na ya sa ça lýþ ma la rý ný a ka me te uð ra tan en te mel fak tör ha len A na ya sa nýn Baþ lan gýç Ýl ke le ri ü ze rin de ya þa nan ay rýþ ma dýr. De ðiþ mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez vur gu su her a çý dan des po tiz min gös ter ge si dir. Irk çý, ay rým cý, hat ta in kâr cý bir söy lem ü ze ri ne ku rul mak ta ýs rar e di len ye ni A na ya - DÜÐÜNE DÂVET Kýzýmýz NURDAN YEÞÝLKAYA ile oðlumuz MURAT DALOÐLU'nun Düðün törenlerinde dostlarýmýzý aramýzda görmekten onur duyacaðýz. Halil YEÞÝLKAYA Birleþmiþ Milletler EMAD HAJJAJ, JORDAN Þerafettin DALOÐLU 12 Haziran 2012 NÝÐDE - 13 Haziran 2012 KAYSERÝ Ýrtibat: (0505) Ýrtibat: (0506) mah ke me le re ha va le e de rek müm kün müy dü i çin den çýk mak? Ön ce bu dü ze ni de ðiþ ti re ce ði ni zi söy le ye cek si niz, son ra da ka çým ka çým ay ný ye re dö ne cek si niz. Hal ký al dat mak de ðil dir de ne dir bu yap tý ðý nýz si zin? De mok ra tik bir ül ke nin sa vun ma or du su na ben ze me yi sað la yan dü zen le me le ri es ge çip, re jim or du sun da kal ma nýn si ze bir ya ra rý mý o la cak sa ný yor su nuz? E ðer böy le bir bek len ti niz var sa, þa þa rým si ze. Kal dý ki, or du nun men sup la rý TSK nýn ö zerk ku rum sal ya pý sý nýn sor gu lan dý ðý nýn far kýn da bi le ol ma dý lar. On lar o lup bi ten le ri, AKP nin ken di ne has si ya se ti nin sa de ce in ti kam cý bir yan sý ma sý o la rak gör dü ler. Þim di ler de ki ge ri çe kil me gay ret le ri ni de kork ma sý na ve ri yor lar. As ke rî Tak tik te bir mu ha re be þek li o la rak Ge ri Çe kil me, di ðe ri nin ta ar ru zi ha re kâ tý nýn o is ti ka met te ol gun laþ ma ya baþ la dý ðý na; a ta ðý ný, sýk let mer ke zi ni o ra ya ta þý ya rak, hýz lan dý rýp de rin leþ tir me si ge rek ti ði ne bir i þa ret tir. Baþ ba kan Er do ðan, sür gün de ki Su ri ye hü kü me ti gi bi, ya týp kal kýp o ko nu la rý iþ le ye ce ði ne, dö nüp bi raz cýk da bu hu sus la ra ka fa yo rar sa, sa ný rým ye rin de o lur. Bu ül ke de si ya set çi ler, dar be kül tü rün den baþ ka bir þey ta ný ma dýk la rý i çin, i lik le ri ne re form yap ma duy gu su si ne cek yer de, týp ký o bes len dik le ri nin yap tý ðý gi bi, mah ke me ler ku ra rak sa de ce bir ön ce ki le ri yar gý la ma yý de ði þi min ken di si sa ný yor lar. A ma öy le de ðil iþ te! Na mýk Çý nar Ta raf, Birey ve toplumun iradesine devlet ve Ulu Önder adýna ipotek koymalar, vs. gibi sakat mantýklara fýrsat tanýmayacak bir anayasaya ihtiyaç var. sa dan da böy le si da yat ma cý bir me tin et ra fýn da sað la na cak uz laþ ma dan da kim se ye ha yýr gel mez. Ne den bir ki þi nin il ke ve in ký lâp lar o la rak va zet ti ði la ik - Türk çü ve dev let çi de ðer ler, Tür ki ye top lu mu i çin mer ke zi uz laþ ma ze mi ni ol sun ki? Bu gay ri hu ku ki mec bu ri yet ne re den ve ni çin i cap e di yor? Bu so ru la rýn ce va bý ný doð ru, i yi ve gü zel çer çe ve sin de bul ma mýz hiç müm kün de ðil. Ýn san ve top lum ü ze rin de ger çek leþ ti ril mek is te nen da yat ma lar, yu ka rý dan a þa ðý ya doð ru mak bul va tan daþ lar i mal et me ler, bi rey ve top lu mun i ra de si ne dev let ve U lu Ön der a dý na i po tek koy ma lar vs. gi bi sa kat man týk la ra fýr sat ta ný ma ya cak bir A na ya sa ya ih ti yaç var. (...) Hü kü me tin la ik lik, Türk mil li yet çi li ði, A ta türk çü e ði tim sis te mi, Ýs lâ mî hak ve ta lep le rin kar þý lan ma sýn da ya þa nan ya vaþ lýk lar, Kürt so ru nu nun çö zü mün de ser gi le nen zik zak lar, ka mu sal a lan da de vam e den res mi i de o lo jik en dok tri nas yon vs. gi bi a lan da cid di e leþ ti ri le ri hak et ti ði mu hak kak. Bu e leþ ti ri le rin ye ri ne ge ti ril me sin de, bu a lan da ki mu ha lif tu tu mun dol du rul ma sýn da or ta ya çý kan boþ lu ðu dol dur ma yý kim se di ðe ri ne ha va le et me me li. Hü kü me tin li be ral e ko no mi po li ti ka la rýy la yol aç tý ðý so run la rý di le ge tir mek ka dar res mi i de o lo ji kar þý sýn da ta kýn dý ðý uz laþ ma cý ve ö te le ye rek hal let me aç maz la rý nýn da gün dem e di ni lip e leþ ti ril me si ge re ki yor. Fa kat mu ha le fe tin sýr týn da dev let yö net mek gi bi bir yü kü ol ma ma sý na rað men res mi i de o lo jik yak la þým la ra kar þý ser gi le miþ ol du ðu söy lem ler de hü kü me tin da hi ge ri sin de kal ma sý a sýl so ru nu teþ kil et mek te dir. Bu i de o lo jik boþ luk, top lum da a çýk bir tep ki gör me se da hi hoþ luk la kar þý la na ma ya cak ka dar ö nem li ve can ya ký cý dýr. Þu hu sus as la u nu tul ma ma lý dýr: Tar týþ ma la rýn yo ðun laþ tý ðý bir va sat ta A na ya sa nýn ne si ye ni ol ma lý dýr? so ru su na AK Par ti hü kü me tin den da ha kök lü, da ha ce sur ve da ha ku þa tý cý ce vap ve re me yen si ya si par ti le rin hem gü ve ni lir lik le ri hem de top lum sal ta ban la rý ný ge niþ let me im kân la rý gi de rek da ra la cak týr. Ke nan Al pay / Ye ni A kit, A ya sof ya tar týþ ma la rý na Sn. Kül tür Ba ka ný da ka týl dý ve ko nu ya da ir bir a çýk la ma sý ol du. A ya sof ya nýn i ba de te a çýl ma sý na kar þý çýk tý. Bu hâ liy le in san lý ða hiz met et ti ðin den bah set ti. Ýs tan bul da dün ya gü ze li ca mi le ri mi zin ol du ðu nu i fa de et ti. O ra lar da i ba det e di le bi le ce ðin den söz et ti. Bu söy le dik le ri doð ru dur bel ki, an cak ek sik tir. Bel li ki bu tar týþ ma lar Sa yýn Ba ka ný ra hat sýz et miþ. Ko nu nun ö zü ne in mek ye ri ne ký yý dan kö þe den tar týþ ma la ra gi ri yor. Ko nu nun mu ha ta bý biz zat ken di le ri ol mak ha se biy le da ha tat min e di ci a çýk la ma lar yap ma sý ný bek ler dik. An cak bu ra da bi zi de çok ra hat sýz e den bir du rum var. Sa yýn Ba kan da bi zi an la ma lý. Bir de fa A ya sof ya nýn i ba de te ka pa týl ma sý ta rih te ki mis yo nu na ters tir. Bu bi na ya pýl dý ðýn dan bu ya na i ba det ha ne o la rak va zi fe gör müþ tür. Ý çin de i ba det e dil me si o nun as lî iþ le vi dir. O nu bu as lî va zi fe sin den çý ka rýp, hiç ol ma yan bir va zi fe ver mek o nu a sýl ma hi ye ti nin dý þý na at mak týr. Bu bir çe þit ö lüm dür. Bir vü cu dun ön ce de ri si ni yü züp son ra o na ken din ce süs lü bir bez el bi se giy dir mek gi bi dir. O nun ne ka dar ya ký þa ca ðý ný siz dü þü nün. Ý kin ci o la rak, A ya sof ya fet hin sem bo lü dür. Fa tih in Ýs tan bul ü ze rin de ki hü küm ran lýk hak ký dýr. Fet he fark lý pen ce re ler den ba kan lar o la bi lir. O ken di si nin so ru nu dur. Ben ken di pen ce rem den ba ký yo rum. Be nim Pey gam be rim (asm) bu gü zel bel de nin a lý na ca ðý ný müj de le miþ tir. O nu fet he den ko mu ta nýn ne gü zel bir ko mu tan ol du ðu nu, as ker le ri nin ne gü zel as ker ol du ðu nu i fa de et miþ tir. Be nim Pey gam be ri min (asm) öv dü ðü bir ko mu tan ve as ke rin fe tih hak ký o la rak ca mi yap tý ðý bir ya pý ya baþ ka bir iþ lev yük le me nin bir i za hý o la maz. Bu ne a dý na ya pý lýr sa ya pýl sýn doð ru de ðil dir. Bu hâ liy le in san lý ða hiz met e di yor de me si doð ru bir söz de ðil dir. Ya ni ca mi o la rak in san lý ða hiz met et mi yor mu? Böy le bir an la yýþ o la bi lir mi? Ya ný ba þýn da ki Sul tanah met in san lý ða hiz met et mi yor mu? Sa de ce mü ze o lun ca mý in san lý ða hiz met o lu yor? Ben ce Sn. Ba ka na dü þen, me se le nin as lý ný a raþ týr mak, ger çek ten bu ra da bir hak sýz lýk, bir yan lýþ lýk var sa o nu dü zelt me ye ça lýþ mak týr. Yah ya Ke mal in, Os man lý yý al tý yüz se ne a yak ta tu tan sýr rý an la týr ken, bi ri nin Top ka pý sa ra yýn da yir mi dört sa at o ku nan Kur ân, di ðe ri nin de A ya sof ya da o ku nan e zan ol du ðu dü þün ce si hiç de ya ba na a týl ma ma lý dýr. A ya sof ya nýn mad dî ya pý sý ný a yak ta tu tan Mi mar Si nan ýn pa yan da la rý ol du ðu gi bi, mi na re le rin den o ku na cak e zan da bu mil le tin ma ne vî pa yan da la rý o la cak týr. Bu pa yan da la ra des tek ve ril me li. El de fýr sat var ken mil le tin gön lü nü fet het me nin yo lu, Sn. Ba kan, ö nü nüz de a çýk týr. Yah ya Ke mal þöy le an la tý yor: Yi ne bir gün pa di þah la rý mý zýn Top ka pý Sa ra yý nda Re van Köþ kü nü zi ya ret e di yor dum; u zak tan Kur ân o ku nu yor du, ya vaþ ya vaþ se se doð ru yak la þýr ken ne re den gel di ði ni zi ya re tim de reh ber o lan za ta sor dum. De di ki: Hýr ka-i Sa a det Da i re si nden ge li yor. Pey gam be ri mi zin (asm) hýr ka sý ný sak la dý ðý mýz cen net gi bi ye þil bir o da nýn Türk kâ ri pen ce re si ö nün de dur duk. Ý çer de i ki ha fýz var dý. Bi ri el le ri ni ka vuþ tur muþ, göz le ri ni yum muþ o tu ru yor du, di ðe ri diz çök müþ, müs te rih ve yük sek bir ses le o ku yor du, reh be ri me sor dum: Hýr ka-i Sa a det ö nün de Kur ân ne za man o ku nur? De di ki: Dört a sýr dan be ri her sa at! Ge ce li gün düz lü. Ya vuz un, Hýr ka-i Sa a det i Mý sýr dan ge ti rip bu o da da ki mev ki i ne koy du ðun dan be ri kýrk ha fýz nö bet le Kur ân o kur. Türk ta ri hin de bir da ki ka bi le bu ra da ki Kur ân se si ke sil me miþ tir. Ge zin ti le rim de bir ha ki kat keþ fet tim. Bu dev le tin i ki ma ne vî te me li var dýr: Fa tih in A ya sof ya mi na re sin den o kut tu ðu e zan ki hâ lâ o ku nu yor! Se lim in Hýr ka-i Sa a det ö nün de o kut tu ðu Kur ân ki hâ lâ o ku nu yor! Mü ze ye çev ril me sin de var ol du ðu söy le nen ka rar na me tar týþ ma ko nu su dur. Bu nu ay dýn lat mak da si zin gö re vi niz dir. Ger çek ten var o lan sah te bir ka rar na me i se bu nun hük mü nü yok et mek de si ze dü þer. Bu yük si zin de om zu nu zu að rýt ma ya de vam e di yor. Kur tul mak ye re in dir mek le müm kün o lur. Ýn di rip kur tu lu nuz. TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Abdülmecid Ünal ile Vildan Ünal Hanýmefendinin Ahmet Kerem ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý ÝSTANBUL

12 12 RÖPORTAJ Y Prof. Dr. Meh met Ze ki Ay dýn: Çocuklarýmýza örnek olalým ANNE-BABALARIN ÇOCUKLAR ÝÇÝN ÖRNEK BÝR ROL MODEL OLDUÐUNU BELÝRTEN PROF. DR. MEHMET ZEKÝ AYDIN, DOÐRULUK, DÜRÜSTLÜK GÝBÝ ERDEMLERÝN YAÞANARAK ÇOCUKLARA ANLATILABÝLECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. AYDIN, "HERKES BU DEÐERLERÝ BAÞKASINDAN BEKLÝYOR" DEDÝ. NESÝBE BAHTÝYAR ne si ma il.com Doð ru luk Bir çýr pý da söy le nen, ya þa ma sý i se bir ö mür de vam et me si ge re ken bir kav ram Doð ru luk ne dir? di ye sor sak ken di mi ze ce va bý mýz ne o lur du? Prof. Dr. Meh met Ze ki Ay dýn i le doð ru in san pro fi li ni çiz me ye ça lýþ týk. Bu soh bet, e min va sýf lý Pey gam be ri mi zi (asm) an ma nýn ye ter li ol ma dý ðý ný, e min va sýf lý in san ol ma nýn ö ne mi ni ve ih ti ya cý ný di le ge ti ren bir a ra yý þýn ce vap la rý ný i çe ri yor. Dü rüst lü ðün ve doð ru lu ðun ko or di nat la rý ný bu la bi le ce ði miz Ne be vî çö züm le rin ha ya tý mý za yer le þe bil me si du a sý i le is ti fa de li o ku ma lar Ýs ter se niz top lu mu mu zun doð ru lu ða ver di ði ö nem le baþ la ya lým soh be ti mi ze Biz Tür ki ye de ah lâk e ði ti min den yok sun ya þý yo ruz. Her han gi bir so run du ru mu nu üç a þa ma da e le al ma mýz ge re ki yor. Bi rin ci si, prob le mi gör me var; i kin ci o la rak so run çöz me var, bir de en ö nem li si prob le mi ya þa ma var. Biz top lum o la rak ca ný mý zý yak ma ya baþ la yýn ca fark e di yo ruz so run la rý. Müs lü man fe ra set sa hi bi ol ma lý di yo ruz a ma Müs lü ma nýn ca ný yan ma dan bu so run la rý fark et me si la zým de ðil mi? Bi zim yir mi yýl ön ce bu gün kü so run la rý gör me miz ge re ki yor du. Ýs lâ mi yet in 4 a na un su ru var; i nanç, i ba det, mu a me lat ve ah lâk. Biz bun la rý bir bi rin den ay rý tut tu ðu muz za man so run lar baþ lý yor. Hâl bu ki Ýs la mi yet hep si ni i çi ne a lý yor. Ah lâk e ði ti mi bu yüz den çok ö nem li, ö nem li ol du ðu ka dar da zor bir e ði tim. Ko nu mu za dö ner sek bi zim ilk o la rak doð ru lu ðu ta ným la ma mýz ge re ki yor sa ný rým. Ne dir doð ru ol mak? Doð ru luk bir þe yin as lý na uy gun ol ma sý, in sa nýn söz ve dav ra nýþ la rýn da u yu mun ol ma sý, ya pý lan iþ te ve ya söy le nen söz de her han gi bir ya la nýn ol ma ma sý de mek tir. Doð ru luk sa nýl dý ðý gi bi sa de ce söz ler de ya la nýn ol ma ma sý de ðil, her ha re ke ti nin de sö zü nü des tek le me si dir bir an lam da. Pe ki, si zin göz lem le ri ni ze gö re e be veyn ler bu nun ne ka dar bi lin cin de? Bi zim ko nuþ ma da ya da bil gi de bir so ru nu muz yok. So kak tan ge çen her han gi bir in sa na da sor sa nýz, si ze doð ru lu ðun ne ka dar ö nem li ol du ðu nu söy ler. Bu gün doð ru lu ðu bil me ye ni miz yok; a ma ey lem ler de bu doð ru luk tan yok su nuz, ya pa mý yo ruz a çýk ça sý. Bu sa de ce doð ru luk ta de ðil bir çok ah lâ kî va sýf lar da böy le. Biz doð ru o la mý yo ruz Bu da bi ze ah lâk e ði ti mi nin ne ka dar zor ol du ðu nu gös te ri yor. Ý yi huy la rý ya þa mak, kö tü huy lar dan da ka çýn mak zor. Ni ye? Çün kü in san doð du ðun da her i ki si ni de yap ma ya e ði lim li o la rak dün ya ya ge li yor. Ým ti han sa bun la rýn or ta yo lu nu bul mak ta. Me se la, her in san da kýs kanç lýk duy gu su var. Bu nun i yi an lam da kul la nýl ma sý na gýp ta; a þý rý ya git me si ne i se ha set di yo ruz ki, bu da za ten ah lâk bo yu tun da ha ram dýr. E fen di miz, Ha yýr lý o lan or ta yol dur bu yu ru yor. An ne ler ba ba lar bu nun far kýn da mý? E vet, as lýn da far kýn da lar, a ma ya pa mý yor lar. Me se la cö mert ol mak çok ö nem li, a ma ay ný za man da zor bir er dem dir. Ýn san ni ye bu nu ya pa mý yor, ne den ya lan söy lü yor? Ya doð ru söy le di ðin de ken di si ne bir za rar ge le cek tir ya da bir fay da dan mah rum ka la cak týr. Ýn san, iþ te tam da bu ra da im ti ha na tâ bi tu tu lu yor ve nef si ne ye ni li yor. An ne ba ba lar, ger çek leþ ti re me di ði er dem le ri ço cu ða na sýl ve re bi lir ki! Er dem ler ör nek ol ma dan sa de ce an la tý lan de ðer ler mi dir? Doð ru, ve re mez. Bir de fa þu nu i yi bil me miz ge re ki yor; an ne ba ba ço cu ðu na bil gi ve re rek a ma da ha çok dav ra nýþ la rýy la ör nek o la rak e ði tir. Biz bu na mo del o la rak öð ren me di yo ruz. Pey gam be ri miz i (asm) ö zel ký lan, doð ru mo del ol ma sý de ðil mi dir? Söy le di ði her þe yi ön ce yap mýþ týr, ya pa rak öð ret miþ tir. An ne ba ba do ðal ha ya týn i çin de ney se ler ço cu ða da o nu ve rir, o nu öð re tir ler. A na sý na bak, ký zý ný al. A ta sö zün de de mo del ol mak an la týl mak is te ni yor as lýn da. Kar þý çýk sa, be nim se me se bi le o nu ol du ðu gi bi a lý yor. An ne sin den ba ba sýn dan gör dü ðü nü de vam et ti ri yor. Da yak ye miþ se, kar þý çýk ma sý na rað men o da ço cu ðu na uy gu lu yor. Ýn sa nýn ken di ni ye tiþ ti rip dü zelt me si ay rý bir du rum, a ma ge nel tab lo bu dur. Ýn san, duy duk la rýn dan çok gör dük le riy le e ði ti lir. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da an ne ba ba nýn ör nek o lu þu ço cu ðun te mel ah lâk il ke si ni o luþ tu ru yor. Çün kü ah lâk e ði ti mi nin en et ki li yön te mi ör nek ol mak týr. Bu nun ü ze ri ne bil gi ve re rek i la ve ler ya pý la cak ta biî ki! Ba zen ço cuk yan lýþ yap tý ðýn da an ne ba ba ba ðý rý yor. Ço cuk, Ne yap tým a ca ba? di ye a fal lý yor. Yap tý ðý nýn ha ta ol du ðu nun far kýn da de ðil, bil mi yor. A dý üs tün de ço cuk. Doð ru o lan, ba ðýr ma dan ön ce an lat ma sý de ðil mi? Et ki li ol mak is ti yor sa, na sýl mo del ol du ðu na bak sýn. Bu gün ah - lâk e ði ti mi nin o kul ön ce si çað da þe kil len di ði ni he pi miz ka bul e di yo ruz. Biz top lum o la rak din le dik le ri mi zi ü ze ri mi ze al mý yo ruz gi bi ge li yor ba na. Ken di mi zi her za man din le dik le ri mi zin dý þýn da ay rý bir tab lo ya ko yu yo ruz. Du rum böy le o lun ca ha ta la rý dü zelt me gi bi bir du rum da ol mu yor. Ký sýr bir dön gü Bu ra da i ki tür lü bir du rum var. Bi rin ci si an la tan da, di ðe ri din le yen de ha ta var. An la tan bu nun yön te mi ni bil mi yor. Te o rik o la rak an la tý yor. Doð ru luk gü zel dir, if ti ra kö tü dür, hýrs za rar ve rir gi bi kla sik an la tým lar. Böy le o lun ca kim se söy le nen le ri ü ze ri ne al mý yor. Hâl bu ki doð ru lu ðu so mut laþ tý ra rak an lat ma mýz ge re ki yor. Me se la; doð ru in san ken di si ne bir e ma net ve ril di ðin de o nu ko rur, ver di ði sö zü u nut maz ve söz le ri ni ye ri ne ge ti rir. Doð ru in san, ne o lur sa ol sun, her za man doð ru la rý söy ler. Doð ru bir öð ren ci sý nav da kop ya çek mez. Ha ta sý ný ka bul le nir, su çu baþ ka sý nýn ü ze ri ne at maz. Tu tar lý dýr; yap týk la rý ve söy le dik le ri bir bi riy le çe liþ mez. A lýþ ve riþ yap tý ðýn da kar þý sýn da ki ni kan dýr maz. Bu þe kil de, doð ru lu ðu ör nek ler le so mut laþ tý rý yo ruz ki böy le ce ki þi ken di si ni a na liz et sin. Bu nu E fen di mi zin (asm) ha ya týn da da gö rü yo ruz. E fen di miz (asm) söy le di ði þey le ri so mut laþ tý rý yor. Müs lü ma nýn va sýf la rý ný sa yar ken, Se lâm ve rir. di yor me se la. Ce na ze si ne gi der, has ta lan dý ðýn da zi ya ret e der di yor. Bun lar so mut ör nek ler ba kýn; Müs lü man ken di ni kon trol et me li ben bun la rý ne ka dar ya pý yo rum di ye Bu gün bi ri çý kýp ah lâk e ði ti mi ni an la tý yor; A dil o lun di yor; Pe ki, na sýl a da let li o la lým? Pey gam be ri miz bü yük bir li der di, a da let liy di de ni yor. Mer ha met liy di, sa býr lýy dý, eþ le ri ne i yi mu a me le e der di. Biz bun la rý za ten bi li yo ruz. Ben de a da let li ol mak is ti yo rum, ben de Pey gam be ri miz (a.s.m.) gi bi bir eþ ol mak is ti yo rum. Bu nun i çin ne yap ma lý yým? Bu ör nek ler den ken di mi ze pay çý ka ra mý yo ruz, o ra da tý ka ný yo ruz. Ýn san lar an la ya mý yor, bu nun i çin an la tý lan la rýn so mut laþ tý rýl ma sý ge re ki yor. Do la yý sýy la doð ru luk ya da baþ ka bir er dem den bah se dil di ðin de tek tek ör nek len dir mek, an lat mak ge re ki yor. E ði tim de hem duy gu la ra, hem de ak la hi tap et me miz ge re ki yor. Söy le dik le ri mi zin ge rek çe le ri ni ço cuk la rý mý za an lat ma mýz ge re ki yor. Baþ ta de miþ tik ya, i ki tür lü bir du rum di ye. Öð re ten ler, ah lâký na sýl öð ret me le ri ge rek ti ði ni tam bil mi yor lar. Ah lâk sa de ce an la tý la rak öð re ni le cek bir kav ram de ðil ki! Ar ka sýn dan ya þat mak, te o rik te bý rak ma mak ge re ki yor. Doð ru luk tan bah se di yor sa nýz e ðer, ço cu ða doð ru lu ðun gü zel li ði ni tat týr ma nýz; yan lýþ yap tý ðýn da da bu nun a cý sý ný ya þat ma nýz ge re ki yor. Ya lan cý lý ðý nýn a cý sý ný ya þat ma nýz la zým. Ý mam ha tip li se sin de o kur ken psi ko lo ji ho ca mýz bir gün der se gir di ðin de, O ku du ðu nuz ders ki ta bý nýn ya za rý ný def te ri ni ze ya zýn. de di. Biz so ru yu din ler ken di ðer yan dan, Ý ki da ki ka lýk i þim var, siz o nu ya za na ka dar he men dý þa rý ya çý kýp ge li yo rum di ye git ti. Ho ca çý kýn ca do ðal o la rak ki ta bý çý ka rýp bak týk, ta bii ho ca mýz bu nu ya pa ca ðý mý zý bi li yor du. Gel di ðin de bak ma mý þýz gi bi dav ra nýn ca kýz dý, ba ðýr dý ve Siz sah te kâr sý nýz. de di. Bu nu hâ lâ u nut ma mý þým dýr. Çün kü ya la nýn a cý sý ný ya þat mýþ tý bi ze. Bi raz ön ce ver di ði niz ör nek te öð ret me nin ha ka ret et ti ðin den bah set ti niz. Bu yön tem ço cu ðun gu ru ru nu in cit mez mi? Doð ru, ha ka ret et me me li ta biî ki A ma ha ka ret et me den de ço cu ða o u tan cý pe ka la ya þa ta bi lir si niz. Ço cu ðun o u tan cý ya þa ma sý ye ter. Bir gün öð ren ci le ri me ders gör me le ri ge re ken bir ko nu i çin, Ya rýn fi lan ki ta bý mý ma sa nýz da bu la cak sý nýz. de dim. Er te si gün git ti ðim de ço cuk lar be ni bek li yor du, ki ta bý sor du lar. Ne ki ta bý? de dim. Ho cam, bi ze söz ver miþ ti niz ki tap ge ti re cek si niz. de di ler þaþ kýn lýk i çe ri sin de. Bi raz ko nuþ tuk tan son ra a çýk la dým ve Ver di ði niz söz de dur ma dý ðý nýz za man kar þý nýz da ki in sa ný ne ka dar in cit ti ði ni zi gör me niz i çin bu nu yap tým de dim. Ço cu ða, sö zün de dur ma ma nýn ne ka dar ya ra la yý cý ol du ðu nu biz zat ya þat ma nýz ge re ki yor. Baþ ka bir dra ma yý for mas yon öð ren ci le ri me uy gu la dým. Bir ders gü nü ma sa ma o tu rup, si tem e de rek, Be ni i da re ye þi kâ yet et miþ, de ka na hak kým da di lek çe ver miþ si niz. de dim. Ta biî þa þý ra rak, Ho cam, yok öy le bir þey. Kim söy le diy se ya lan þek lin de sa vun ma ya geç ti ler. On la ra da ay ný a çýk la ma yý yap tým. Ýf ti ra at ma nýn ne ka dar kö tü bir þey ol du ðu yý lý, Kon ya Çum ra do ðum lu o lan ya zar, 1985 te An ka - ra Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nden me zun ol du de A Ü Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Din E ði ti mi A na bi lim Da lý nda dok to ra sý ný ta mam la dý. Muh te lif yer ler de gö rev ya pan Prof. Dr. Meh met Ay dýn, hâ len Mar ma ra Ü ni ver si te si A ta türk E ði - tim Fa kül te si Ýl köð re tim Din Kül tü rü ve Ah lak Bil gi si E ði ti mi Bö lü mün de gö re vi ne de vam e di yor. Ya za rýn ya yýn la nan ki - tap la rý a ra sýn da bu lu nan A i le de Ah lâk E ði ti mi i sim li e se rin de ya zar, ço cuk e ði ti min de ki ah lâ kî ter bi ye ni ö ne mi ne de ði ni yor. nu an lat mak is te di ði mi be lirt tim ve Ýf ti ra at ma nýn ne ka dar kö tü bir þey ol du ðu nu tat tý nýz mý? di ye sor dum. Bu nun ne ti ce si ni a lý yor su nuz, kar þý nýz da ki bu nu ya þa yýn ca da ha et ki li o lu yor Dik ka ti ni zi çek miþ tir; son za man lar da ül ke miz de bir bü yük len me ken di ni be ðen me duy gu su var, kim se ha ta lý o la ca ðý ný ka bul et mi yor. Her kes ken di si ni me lek sa ný yor. Ben se mi ner le rim de din le yen le re, Ý çi niz de me lek o lan var mý? di ye so ru yo rum; Yok! di yor lar. Pe ki, en son e þi niz den ne za man ö zür di le di niz? di ye so ru yo rum. Su su yor lar Ni ye? Çün kü bir ço ðu muz ne der se de sin ken di si ni mü kem mel o la rak gö rü yor, mü kem mel ol du ðu nu zan ne di yor. Nef si te mi ze çý kar ma mak ge rek ti ðin den bah se di yo ruz hep. Ben nef si mi te mi ze çý kar mam, an cak Al lah rah met e der se o baþ ka di yor Yu suf A ley his se lâm. Þim di i se nef si te mi ze çý kar ma has ta lý ðý kol ge zi yor. Ne fis ler ka bar tý lý yor, poh poh la ný yor; bir za man son ra in san ken di si nin mü kem mel ol du ðu nu sa ný yor. Ýs lâm â lim le ri bu nun i çin ne fis mu ha se be si nin çok ö nem li ol du ðu nu vur gu lar. Her ak þam o tu rup bir ne fis mu ha se be si yap mak lâ zým, Ben ne re ler de ha ta ya pý yo rum? di ye. Gü nü müz de me lek ler ço ðal dý ðý i çin sa ný rým bu na ih ti yaç his set mi yo ruz! Ýn san ya yap tý ðý þe yin yan lýþ ol du ðu nu bil mi yor ya da ken di ha ta sý ný ka bul len mi yor; ha ta yý ken di ne ya kýþ tý ra mý yor. Ha ta yý ka bul e dip ö zür di le mek de bir er dem de ðil mi? Bel ki de en ö nem li er dem ler den bi ri. Ýð ne yi baþ ka sý na çu val dý zý ken di ne ba týr mak tan bah se di yo ruz, a ma bu nu ma a le sef ya pa mý yo ruz. Ben in sa ným, ha ta ya pa bi li rim di ye bil me li yiz. A bart tý ðý mý dü þü ne cek si niz; bel ki a ðýr ge le cek, a ma ben ce biz ah lâk sý zýz! Ah lâk sýz lýk den di ðin de ak la sa de ce ka dýn er kek i liþ ki le rin de ki du rum ge li yor. Gýy bet et mek de ah lâk sýz lýk, if ti ra at mak da ah lâk sýz lýk, ya lan söy le mek de ah lâk sýz lýk, ver di ði söz de dur ma mak da ah lâk sýz lýk Ýh ya-i U lû mid din e se ri nin Bi rin ci cil din de, Ý mam-ý Ga za lî i lim bö lü mü nü an la týr ken han gi i lim le rin farz ol du ðu nu i zah e der. Ý lim farz ; farz ne de mek? Ye ri ne ge tir me di ði niz za man gü nah iþ le miþ o lu yor su nuz, ya ni em re i ta at siz lik. Pe ki, Han gi i lim ler farz? Ga za lî, bu so ru ya þu ör ne ði ve re rek ce vap ve ri yor: Kuþ luk vak ti bir in san Müs lü man ol sa, ön ce i ma nýn þart la rý ný öð ren me si, öð len vak ti gi rin ce öð le na ma zý farz ol du ðu i çin na maz la il gi li bil gi le ri öð ren me si, Ra ma zan a yý gel di ðin de o ruç la il gi li bil gi le ri öð ren me si farz o lu yor. E ðer ma lý mül kü var sa ve ze kât ve re cek du rum day sa ze kât la il gi li bil gi le ri öð ren me si farz o lu yor. A lýþ ve riþ ya pa cak sa a lýþ ve riþ le il gi li hü küm le ri öð ren me si ge re ki yor. Ev le ne cek se ev li lik le il gi li hü küm le ri öð ren me si farz. Ya þa dý ðý sü re ce gö re ih ti ya cý o lan hü küm le ri öð ren me si farz o lu yor. Ah lâk la il gi li bil gi le ri öð ren me si de farz o lu yor bu du rum da. Ý yi huy la rý bil mek, kö tü huy la rý bil mek de farz. Çün kü, E ðer sen ha se din, gýy be tin ne ol du ðu nu bil mez sen bun dan ka çý na maz sýn di yor. Do layý sýy la on la rý bil me nin de farz o lu þun dan bah se di yor Bu gün, ma a le sef, ah lâk kav ra mý na ol sa da o lur, ol ma sa da o lur gö züy le ba ký lý yor. Ye me ðin ü ze ri ne tat lý ye mek gi bi bir du rum san ki ah lâk. Ba zen kü çük ço cuk la ra es ma ta li mi yap tý rýr lar, du a ez ber le tir ler sa de ce on lar ye ter liy miþ gi bi. Hal bu ki o kul ön ce sin de her þey den ön ce ah lâk e ði ti mi nin ve ril me si la zým. An ne ba ba nýn ço cu ðu na, Þöy le ol, böy le dav ran! de me si yet mi yor de dik. O hâl de a i le de ki ah lâk e ði ti mi ne za man baþ lý yor di ye sor sak? Bir er kek le bir ha ným ev len me ka ra rý ný ver dik le ri an dan i ti ba ren ah lâk e ði ti mi baþ lý yor ve bi ti yor as lýn da. Çün kü an ne a da yý o lan ha ným na sýl sa, o ka dar an ne lik ya pa cak; ay ný þe kil de ba ba da öy le. Ev li lik ka ra rý nýn ve ril me siy le ço cuk la rýn e ði ti mi ne de ka rar ve ril miþ o lu yor bu du rum da. Ço cu ða ah lâk e ði ti mi ve ril mek is te ni yor sa þu u nu tul ma ma lý dýr: E ði ti min te me li sev gi dir. Sev gi ol maz sa e ði tim ol maz. Ay ný þe kil de mer ha met, þef kat ol ma dan da e ði tim ol maz. Pe ki, ço cuk sev gi yi ilk ne za man ta dar? Doð du ðu an da an ne si nin göð sü nün sý cak lý ðýy la ta dar sev gi yi ilk. Bu nun i çin ben, Ne o lur sa ol sun, ilk i ki yýl an ne ço cu ðun dan hiç bir þe kil de ay rýl ma sýn. di yo rum. An ne ol ma dý ðý tak dir de, o ço cu ðun ilk i ki se ne sin de ki boþ lu ðu nu ne tey ze si, ne kom þu su, ne an ne an ne si ka pa ta maz. Ýlk i ki yýl sa de ce an ne ye ih ti yaç du yar. Kur ân, i ki yýl em zir me yi bo þu na söy le mi yor. Bu du ru mu an lat mak ü ze re A i le de Ah lâk E ði ti mi ki ta bým da þöy le bir bö lüm yer al mak ta dýr: Ah lak e ði ti mi ço cu ðun do ðu mun da baþ lar E be veyn le rin Bir þey ol maz! di ye rek ço cu ðun ye mek ye me si ya da að la ma ma sý gi bi ne den ler den do la yý söy le di ði ya lan lar var bir de. A dý ný ma sum koy du ðu muz bu ya lan lar dan ger çek ten bir þey ol maz mý? Ben se mi ner le rim de an ne ba ba nýn ço cu ðu nu ya lan cý lý ða na sýl a lýþ týr dý ðý ný an la tý yo rum. An ne ba ba ço cu ðu ya lan cý ya par mý? di ye rek þa þý rý yor lar. Ço cuk tan ve re me ye ce ði söz le ri al mak ne dir o hâl de? Ço cuk ver di ði söz de du ra ma ya ca ðý ný bil se de bas ký al týn da ol du ðu i çin ya lan söy le me ye doð ru gi der. Ço cu ðun us lu dur ma sý ný bek li yo ruz, bu müm kün mü? Me se la an ne ba ba Kar þý kom þu ya gi de ce ðiz, sa kýn ha bil gi sa yar aç ma yýn di yor. Ço cuk ta mam dan baþ ka ne di ye bi lir bu du rum da? Bir de gel di ðin de so ru yor, Te le viz yon aç ma dý nýz, de ðil mi di ye! Ço cuk, aç ma dýk de mek zo run da his se di yor ken di si ni Bir de fa ço cuk za ten i ki üç ya þý na ka dar ya la nýn ne ol du ðu nu bil mez. Ço cuk, Be nim fi lim var. di yor; müm kün mü ko ca man bir fil A ma ha yal dün ya sýn da ço cuk o nu ger çek sa ný yor. Ço cu ða ya lan cý sýn de di ði niz za man, dik kat e din, ya lan ke li me si ni ilk siz öð ret miþ o lu yor su nuz. Ço cu ðu nu zun e li ni yý ka ma ya ca ðý ný bi li yor su nuz. O za man e li ni yý ka dýn mý? di ye sor ma ya cak sý nýz. O za man ne ya pa cak sý nýz? El le ri ni yý ka! de mek ye ri ne, Hay di be ra ber el le ri mi zi yý ka ya lým, di ye rek o na yar dým cý o lun. Ço cu ðu nu za ya lan söy let me yin. Pey gam be ri mi zin (asm) tav si ye le rin de var: Ço cu ðu al dat ma yýn. di yor A vu cu nu sý ký sý ký ya ka pat mýþ bir ka dý ný bir ço cu ða ses le nir ken gö rü yor. E lin de ne var? bu yu ru yor. Hur ma, ya Re su lal lah! di ye ce vap ve ri yor ka dýn. E ðer hur ma ol ma say dý, ya lan söy le miþ o la cak týn bu yu ru yor. Þu an ki tab lo da an ne ba ba lar baþ ta ol mak ü ze re top lu mu mu zu na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Ben hâ li mi zi þaþ kýn lýk o la rak gö rü yo rum. Ya ni ne ya pa ca ðý mý zý bil mi yo ruz gi bi ge li yor ba na. Bir þaþ kýn lýk dö ne mi ya þa dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Bu gün i yi lik doð ru luk, gü zel lik çir kin lik, o ka dar bir bi ri ne gir miþ ki Söz ve ri yo ruz, söz ver di ði miz sa at te söz ver di ði miz yer de ol mu yo ruz. Bu, ver di ðin söz de dur ma ma ya gir mi yor mu? Ev sa hi bi, mi sa fi ri ni ge ce nin on bi rin de ba ðýr ma lar eþ li ðin de u ður lu yor; bu kul hak ký na gir mi yor sa ný yo ruz biz. Bun la rýn ne de ni ni ben þaþ kýn lýk ke li me sin den baþ ka bir i fa dey le i zah e de mi yo rum. Ý ki in san, i ki si de din dar; bi ri ev sa hi bi, bi ri ki ra cý. Kaç ta ne si bir bi rin den mem nun? Ýn san la rýn din dar lý ðý ve ah lâk la rý a ra sýn da ki ba ðý me rak e di yor sa nýz, na sýl dü ðün yap týk la rý na ba kýn. Bu gün kav ga et me den dü ðün ya pan kaç ta ne a i le var? Ne den pe ki, ne de ni ne? Bir ta raf, ba zen i ki ta raf da ah lâk sýz lýk ya pý yor da on dan. Kaç ki þi mi ras me se le sin de kav ga et mi yor? Müs lü man mer ha met li ol ma lý de ðil mi? Kaç ta ne iþ çi ça lýþ tý ðý þir ke tin sa hip le rin den ya da yö ne ti min den mem nun? Ay ný þe kil de aç iþ ve ren de ça lý þa nýn dan mem nun? A lýþ ve riþ ya pý yo ruz, ne ka dar u cuz a la bi lir sek, o ka dar kâr di ye dü þü nü yo ruz. Kar þý ta raf ta ne ka dar pa ha lý sa ta bi lir se, o ka dar kâr yap tý ðý ný dü þü nü yor. Ha ni Müs lü man lýk? Müs lü ma nýn had di ni, hu ku ku nu bil me si la zým de ðil mi? Bu gü nün Müs lü man la rý böy le mi pe ki? Bun la rýn hep si ni ya þý yo ruz ma a le sef, a ma yap týk la rý mý zýn ah lâk sýz lýk ol du ðu nu dü þün mü yo ruz Ah lâ kî er dem le re ri a yet e de rek ye tiþ ti ri len ço cuk lar la top lum da na sýl bir de ði þim mey da na ge lir? Dün ya mýz cen ne te dö ner di her hâl de! Ta bii in san dört dört lük ol maz; a dý üs tün de im ti han dün ya sýn da yýz. Ol ma sý ge re ken, ge nel o la rak tab lo nun i yi sey ret me si. Her dö nem de suç lu lar ol muþ tur, te ca vüz ya da if ti ra ol muþ tur. Asrý Sa a det dö ne min de da hi kav ga, fit ne ya þan mýþ ki in san lý ðýn en sa a det li as rý dik kat e der se niz. A ma bun lar a zýn lýk tay mýþ. Han gi si nin ön pla na çýk tý ðý ö nem li, i yi li ðin di ðer le ri ni göl ge de bý rak ma sý ge re ki yor. Kur ân ve Pey gam be ri miz (asm) bi zim ya þa ma ký la vu zu muz dur. Ý þe ken di mi zi dü zelt mek le baþ la ma lý yýz. Son o la rak e be veyn le re ne ler tav si ye e di yor su nuz? Bi zim o ka dar çok i þi miz var ki, ço cuk la rý mýz la il gi len me ye vak ti miz ol mu yor! Ben, her þey den ön ce, ço cuk la rý mýz la il gi le ne lim di yo rum. Ço cuk la rý mý zý ar ka daþ sýz bý rak ma ya lým. Gü nü müz an ne ba ba la rý nýn ar ka da þý yok. Ay da yýl da bir mi sa fir ge li yor; o nun da bir haf ta ön ce si ve bir haf ta son ra sý te miz lik le, pas ta bö rek ha zýr la mak la ge çi yor. Bel li bir yer den son ra e vin be yi de böy le o la cak sa, mi sa fir gel me sin sý ný rý na da ya ný yor. Ha ným la rý mýz a lýn ma sýn lar di ye ce ðim, a ma ha yýr as lýn da a lýn sýn lar, mi sa fir a ðýr la ma yý, zi ya ret le ri, o tur ma la rý yok et ti ler. Mi sa fir li ði, tö ren le re, pro to ko le dö nüþ tür dü ler. Be de li ni ço cuk la rý mýz ö dü yor, ne ya zýk ki O ku yu cu la ra da tav si ye et ti ðim þu du a i le bi ti re lim: Al lah ým ah lâ ký mý zý gü zel leþ tir. (Bizim Aile, Haziran 2012 sayýsýndan) Prof. Dr. Meh met Ze ki Ay dýn:

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 RE NA ULT ÖZÜR DÝLEYECEK MÝ? PEDAGOJÝ DERNEÐÝ, YAYINLANAN "RENAULT'TA SÜPRÝZ YOK" REKLAMINA TEPKÝ OLARAK FÝRMAYA BÝR MEKTUP GÖNDERMÝÞTÝ. MEKTUPTA ÇOCUKLARA YAPILAN DUYARSIZLIK ÝÇÝN KAMUOYUNDAN ÖZÜR DÝLENMESÝ ÝSTENÝYOR. PE DA GO JI Der ne ði, Re na ult un bir sü re ön ce tv ler de dö nen Sür priz le re Yer Yok i sim li rek la mý na tep ki o la rak fir ma ya bir mek tup gön der miþ ti. Der nek, rek lam dan ö tü rü fir ma nýn ka mu o yun dan ö zür di le - me si ni is te niyor. Söz ko nu su mek tup ta, a i le le rin ne þe kay na ðý o lan ço cuk la rýn, il gi ye sev gi ye ve þef ka te en muh taç ol duk la rý dö ne min þüp - he siz ço cuk luk dö ne mi ol du ðu be lir ti lir - ken, ço cuk la rýn bu ilk dö nem de an ne-ba - bay la sað lýk lý bað kur ma ya, on la rýn sý cak lý - ðý ný his set me ye ge rek sim duy duk la rý vur - gu ya pýl mýþ tý. Der nek uzmanlarý, ço cuk la - rýn ve e be vey nin a ra sýn da ki bu ba ðýn gü - nü müz de çe þit li þe kil ler de ze de len di ði ni Re na ult rek la mýn da da bu nun ya pýl dý ðý na i þa ret e de rek, fir ma yý e leþ tir miþ ler di. Med ya da ki mi za man ço cuk sa hi bi ol - ma nýn bü yük bir yük ol du ðu fik ri bi le rek ya da bil me ye rek an ne-ba ba la ra a þý lan - ma ya ça lý þýl dý ðý i fa de si ne de yer ve ri len mek tup ta, Ço cuk la rýn ba zen öz gür lük düþ ma ný, ba zen sü rek li mas raf çý ka ran bir me ta/nes ne, ba zen de ve re ce ði za rar - la rý kes ti ri le me yen bir baþ be la sý þek lin de lan se e di li yor. Bu bað lam da bah si ge çen rek lam fil mi ni in ce le dik le ri ni, fil min alt met nin de a i le le re, Ço cuk lar bir sü rü mas raf çý ka ran ve a i le büt çe si ni mah ve - dip yok e den çok za rar lý var lýk lar. On lar - dan kork ma lý sý nýz. Bu ka dar bü yük so run çý ka ran ço cuk sa hi bi ol mak ye ri ne, bi zim hiç so run çý kar ma yan a ra ba mý zý a lýn þek lin de bir me saj ve ril di ði ni dü þü nü yo - ruz de nil miþ ti. Mek tup ta, ay rý ca, fir ma nýn dün ya nýn en kýy met li var lý ðý o lan ço cuk i le me tal den ü - re til miþ bir nes ne yi kar þý laþ týr ma ha ta sýn - da bu lu nul du ðu nun al tý çi zi le rek, bu ha liy - le rek la mýn an ne-ba ba la rýn ço cuk la rý na kar þý o lan saf duy gu la rý ný ze de le yen, gü - nü mü zün ço cuk la rý nýn hu ku ku na say gý - sýz lýk i çe ren me saj lar ta þý dý ðý da i le ri sü rül - müþ tü. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Þe hir de ya þa yan ço cuðun gý da a ler ji si da ha faz la ÞEHÝRD ya þa yan ço cuk la rýn gý da a ler ji si ris ki nin kýr sal ke sim de ki le re gö re da ha faz la ol du ðu be lir len di. ABD de ya pý lan, 18 ya þýn al týn da ki 38 bin 465 ço cu ðun ka týl dý ðý a raþ týr ma þe hir de ya þa yan ço cuk lar da gý da a ler ji si ne da ha faz la rast lan dý ðý ný, ay rý ca bu ço cuk la rýn fýs týk ve ka buk lu de niz hay van la rý na a ler ji si nin i ki kat faz la ol - du ðu nu gös ter di. A raþ týr ma da, þe hir de ya þa yan ço cuk - la rýn yüz de 9,8 in de, kýr sal ke sim de ki le rin i se 6,2 sin de gý da a ler ji si ol du ðu be lir til di. A raþ týr ma ya im za a tan lar - dan Ruc hi Gup ta, bu du ru mun çev re nin gý da a ler ji si nin ge li þi min de et ki li ol du ðu nu gös ter di ði ni, ben zer du rum - la rýn da ha ön ce as tým has ta lý ðýn da da gö rül dü ðü nü vur - gu la dý. Gup ta, çev re sel et ken le rin da ha i yi an la þýl ma sý - nýn gý da a ler ji si ni ön le me ça ba la rý na yar dým e de ce ði ni be lir te rek, bir son ra ki a dým da bu et ken le rin be lir len me - si ne yo ðun la þa cak la rý ný i fa de et ti. An ka ra Ý yot ek sik li ði ze kâ ge ri li ði ve gu at ra se bep o lu yor Yan lýþ kli ma kul la ný mý has ta e di yor DOÇ. DR. METE KALYONCU: 'KLÝMALARIN YANLIÞ KULLANIMI YÜZ FELCÝ, GÖZ DÝBÝ ÝLTÝHABI, BEYÝN ÝLTÝHABI VE AKCÝÐER PROBLEMLERÝNE NEDEN OLABÝLÝR KLÝMALARIN yan lýþ kul la ný mý nýn yüz fel ci, göz di bi il ti ha bý, be yin il ti ha bý ve ak ci ðer prob lem le ri ne ne den o la bi le ce ði be lir til di. Sel çuk Ü ni ver si te si Mi mar lýk Mü hen dis lik Fa kül te si Ma ki ne Mü hen - dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si ve Ma ki - ne Mü hen dis le ri O da sý Kon ya Þu be Baþ ka ný Doç. Dr. Me te Kal yon cu, yap tý - ðý a çýk la ma da, yaz sý cak la rý nýn baþ la dý ðý bu gün ler de se rin le mek is te yen le rin kli - ma ya yö nel di ði ni i fa de et ti. Ý DE AL KLÝ MA DE RE CE SÝ NE OL MA LI Kli ma nýn ar týk lüks ol mak tan çýk ma ya baþ la dý - ðý ný, çok sa yý da fir ma nýn kli ma is te yen müþ te ri - le ri ne da ha i yi hiz met ver mek i çin ser vis ve sa týþ a ðý ný ge niþ let ti ði ni vur gu la yan Kal yon cu, þun la rý kay det ti: Kli ma la rýn kul la nýl ma ya baþ la dý ðý þu gün ler de kul la ný cý la rýn uy ma sý ge re ken ku ral la rý ha týr lat mak ta fay da var. Pen ce re ti pi, split ve por ta tif kli ma gi bi kü çük ci haz lar da kul la ný lan ha va te miz le me fil tre le ri bel li a ra lýk lar la te miz - len me li dir. Kli ma ku rut ma, yi ye cek-i çe cek so - ðut ma, ý sýt ma a maç la kul la nýl ma ma lý dýr. Ya zýn iç sý cak lý ðýn dýþ sý cak lýk tan 7-8 de re ce dü þük ol ma sý ye ter li kon fo ru sað la ya cak týr. Kli ma nýn, o da da in san, hay van, bit ki le rin ha va a ký mýn dan u zun sü re doð ru dan et ki len me ye ce ði bir nok ta ya yer - leþ ti ril me si ne dik kat e dil me li dir. Ö zel lik le üst so - lu num yo lu en fek si yo nu ge çir miþ ki þi ler i le ço cuk ve yaþ lý lar kli ma kul la ný mý na çok dik kat et me li - dir. Kli ma la rýn yan lýþ kul la ný mý yüz fel ci, göz di bi il ti ha bý, be yin il ti ha bý ve ak ci ðer prob lem le ri ne ne den o la bi lir. Kon ya KARS Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Fah ri Se vinç, i yo tun ye te ri ka dar a lýn ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e de rek, i yot ek sik li ði nin, ön le ne bi lir ze kâ ge ri li ði nin en ön de ge len ne den le rin den bi ri si ol du ðu nu söy le di. Dr. Se vinç, i yo tun in san vü cu dun da çok az bu lu nan, nor mal bü yü me ve ge liþ me i çin ge rek li te mel mad - de ler den bi ri ol du ðu na de ðin di. Ül ke miz de top rak e roz yo nu gi bi ne den ler le su ve top rak ta ye te rin ce bu lun ma dý ðý ný ha týr la tan Se vinç, do la yý sýy la top - rak lar da ye ti þen be sin ler den vü cu dun ih ti ya cý o lan i yo tun ye te ri ka dar a lý na ma dý ðý na i þa ret et ti. Dr. Se vinç, þu bil gi le ri ver di: Ý yot, ti ro it hor mon la rý - nýn sen te zi i çin in san lar da ge rek li te mel bir ö ðe dir. Ý yot, bü yü me ve ge liþ me yi sað la yan, be yin ve si nir sis te mi nin ça lýþ ma sý ný dü zen le yen, vü cut ý sý sý ný ve e ner ji si ni kon trol e den hor mon la rýn ya pýl ma sý i çin ge rek li dir. Ý yot ek sik li ði, ki þi an ne kar nýn dan baþ la - ya rak tüm ya þa mý bo yun ca o lum suz o la rak et ki le - yen bir has ta lýk bü tü nü dür. Ül ke miz de top rak e - roz yo nu, sel bas kýn la rý gi bi ne den ler le su ve top - rak ta i yot ye te rin ce bu lun ma mak ta dýr. Do la yý sýy la top rak lar da ye ti þen be sin ler den de vü cu dun ih ti ya - cý o lan i yot ye te ri ka dar a lý na ma mak ta dýr. Ül ke mi - zin ge le ce ði o lan ço cuk la rý mý zýn sað lýk lý ve ü ret ken ol ma la rý i çin, on la rý ba sit ön lem ler le ön le ne bi len has ta lýk lar dan ko ru ma lý yýz. Ý yot o kul dö ne min de hýz lý bü yü me ve ge liþ me ya ný sý ra yo ðun öð ren me sü re ci i çin de o lan o kul ço cuk la rý nýn, sað lýk la rý nýn ko run ma sý ve ge liþ ti ril me si i çin ge rek li dir. Ý YOT YE TER SÝZ LÝ ÐÝ DÜ ÞÜ ÐE VE KI SIR LI ÐA YOL A ÇI YOR ÝYOT ye ter siz li ði so ru nu i le kar þý kar þý ya ka lan top lu - luk lar da bir di zi so run o luþ tu ðu nu ak ta ran Dr. Se - vinç, þu bil gi le ri ak tar dý: Be bek ler de ze kâ ge ri li ði, be bek ve ço cuk ö lüm le rin de ar týþ, ka dýn lar da dü þük ve ký sýr lýk, her yaþ ta gu atr, o kul ço cuk la rý ve e riþ kin - ler de öð ren me, an la ma, al gý la ma bo zuk luk la rý... Be - yin ha sa rý na ne den o lan di ðer has ta lýk lar ön le ne - mez ken i yot ye ter siz li ði ne bað lý o lan ze kâ ge ri li ði ve be yin ha sa rý ön le ne bi lir. Ül ke miz de de ö nem li bir halk sað lý ðý so ru nu o lan i yot ye ter siz li ði has ta lýk la - rý nýn ön len me si ne yö ne lik o la rak, 1994 yý lýn dan be ri Ba kan lý ðý mýz-u NI CEF iþ bir li ðin de Ý yot Ye ter - siz li ði Has ta lýk la rý nýn Ön len me si ve Tu zun Ý yot lan ma - sý Prog ra mý ný yü rüt mek te dir. Prog ra mýn baþ lan gý cýn - da i yot lu tuz tü ke tim o ra ný yüz de 18 i ken, 2008 Tür ki - ye Nü fus ve Sað lýk A raþ týr ma sý na gö re, ha ne hal ký nýn yüz - de 85.3 ü nün i yot lu tuz kul lan dý ðý gö rül - müþ tür. Kýr sal a - lan da ha ne hal ký nýn yüz de 71.5 i i yot lu tuz kul la nýr ken, kent - ler de bu o ran yüz de 89.9 a çýk mak ta - dýr. Kars / ci han Ký rým Kon go ka na ma lý a teþ u ya rý sý BURHANÝYE Top lum Sað - lý ðý Mer ke zi Baþ ka ný Dr. Fa ruk Ken di ge len, Ký rým Kon go ka na ma lý a te þi (KKKA) has ta lý ðý na kar þý u ya ra rak, ke ne le re kar þý dik kat li o lun ma sý ný is te di. Tür ki ye de ilk de fa 2002 ilk ba har ve yaz ay la rýn da gö rü len KKKA nýn her yýl ma yýs i le ey lül a ra sýn da ar - týþ gös ter di ði ne dik kat çe - ken Dr. Ken di ge len, ke ne ý - sý rý ðýy la bu la þan bu has ta - lý ðýn ö lüm le re yol aç tý ðý ný, bu se bep le va tan daþ la rýn kýr lýk yer le re gi der ken ka - pa lý giy si ler giy me si ve pan to lon pa ça la rý ný ço rap - la rý nýn i çi ne sok ma sý ge - rek ti ði ni söy le di. Ken di ge - len, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Ba lý ke sir gi bi ba - tý il le rin de de va ka la rýn or - ta ya çýk ma sýy la has ta lý ðýn gö rül dü ðü a lan ge niþ le - miþ tir. Ba lý ke sir / ci han Sýk bil gi sa yar lý to mog ra fi çe kil me si kan ser sebebi ÇO CUK KEN faz la bil gi sa yar lý to mog ra fi çe ki len le rin i le ri ki yaþ lar da be yin ya da kan kan se ri ne ya ka lan ma ris ki nin ar ta bi le ce ði be lir len di. New cast le Ü ni ver si te si nden bi li ma dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma ya to mog - ra fi ý þýn la rý na 22 ya þýn al týn day ken ma ruz ka lan 178 bin 604 ki þi ka týl dý. A raþ týr ma da, ço cuk ken 2-3 kez be yin to mog ra fi si çe kil me si nin 60 mi lig ray rad yas yo nun a lýn ma sý na sebep ol du ðu, bu nun da i ler de be yin kan se ri ris ki ni 3 kat ar tý ra bi le ce ði a çýk lan dý. Ke mik i li ði to mog ra fi si çek ti ren le rin i se 50 mi lig ray rad yas - yon al dý ðý, bu du ru mun da kan kan se ri ris ki ni 3 kat ar tý ra bi le ce ði be lir til di. Ýlk kez ço cuk ken rad yas yo nun do zu i le be yin ve kan kan se ri a ra sýn da doð ru dan bað lan tý ol du ðu nun gös te ril di ði ni be lir ten bi li ma dam la - rýn dan Mark Pe ar se, do zun a zal týl ma sý nýn ön ce lik li ol ma sý ve müm kün ol du ðun ca to mog ra fi ye ri ne man - ye tik re zo nans gö rün tü le me yön te mi nin kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Pa ris

14 14 SPOR Y TRABZONSPOR BAMBA TRANSFERÝNÝ BÝTÝRDÝ TRABZONSPOR bir sü re dir kad ro su na kat ma ya ça lýþ tý ðý Fil di þi Sa hil li o yun cu So u ley ma ne Bam ba'nýn trans fe ri ni so nuç lan dý rý yor. Ku lüp As baþ ka ný Nev zat Þa kar, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýn gil te re'nin Le i ces ter City ta ký mýn da for ma gi yen Bam ba'nýn me na je ri i le da ha ön ce Ýs tan bul'da bir a ra ya ge le rek an laþ týk la rý ný, fut bol cu nun ku lü büy le de an laþ ma a þa ma sý na gel dik le ri ni be lirt ti. Þa kar, ''Le i ces ter City Ku lü bü i le pü rüz le rin bü yük bö lü mü nü gi der dik, de tay lar kal dý. 1-2 gün i çin de bu fut bol cu ko nu sun da an laþ ma sað la ya ca ðý mý zý dü þü nü yo ruz'' de di. BOR SA YA BÝL DÝ RÝL DÝ Trab zons por, Ýn gil te re'nin Le i ces ter City ta ký mýn da for ma gi - KKTC Futbol Federasyonu binasý kundaklandý nkibris Türk Fut bol Fe de ras yo nu;nun Lef ko þa;da bu lu nan bi na sý sa bah er ken sa at ler de kun dak lan dý. KKTC Po lis Ba sýn Su bay lý ðý;ndan a lý nan ilk bil gi le re gö re, Fut bol Fe de ras yo nu;nun top lan tý sa lo nun da ki kol tuk lar, meç hul þa hýs lar ca ya ný cý mad de dö kü le rek a te þe ve ril di. Çý kan yan gýn, it fa i ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rü lür ken, top lan tý sa lo nun da ki kol tuk lar ta ma men yan dý. Bi na nýn cam la rý da yük sek ý sý ne de niy le pat la ya rak za ra ra uð ra dý.po li sin kun dak la ma o la yýy la il gi li so ruþ tur ma sý sü rü yor. Bursaspor CAS'a itirazýný yaptý n BURSASPOR, UEFA nýn bir yýl Avrupa dan men kararý vermesinin ardýndan Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu. Geçtiðimiz günlerde kongre sürecini atlatarak güven tazeleyen Baþkan Ýbrahim Yazýcý nýn, bir yandan transfere eðilirken diðer yandan da bu konuya yoðunlaþtýðý belirtildi. Yazýcý nýn, CAS sürecinin bir an önce tamamlanarak yeþil-beyazlý kulübün Avrupa daki önünün açýlmasý için giriþimleri baþlattýðý öðrenildi. F.Bahçe'de basketbol altyapý seçmeleri baþladý ngenç ye te nek ler a ra yan Fe ner bah çe Ku lü bü'nde bas ket bol alt ya pý seç me le ri ya pýl dý. Sa rý la ci vert li ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, Fe ner bah çe Ül ker Sports A re na'nýn ev sa hip li ði yap tý ðý seç me le re yak la þýk 600 a day o yun cu nun ka týl dý ðý i fa de e dil di yýl la rý a ra sýn da do ðan a day la rýn yer al dý ðý seç me ler de, alt ya pý an tre nör le ri nin o yun cu la rýn te mel bas ket bol ye te nek le ri ni de ðer len dir di ði kay de dil di. Ýn gil te re'nin Le i ces ter City ta ký mýn da for ma gi yen So u ley ma ne Bam ba'nýn trans fe ri ko - nu sun da gö rüþ me le re baþ lan dý ðý Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor - sa sý'na (ÝMKB) bil dir ildi. yen So u ley ma ne Bam ba'nýn trans fe ri ko nu sun da gö rüþ me le re baþ la dý ðý ný Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý'na (ÝMKB) bil dir di. Trab zons por Spor tif Ya tý rým ve Fut bol Ýþ let me ci li ði Ti ca ret AÞ ta - ra fýn dan ya pý lan ve Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu'nda yer a lan a çýk la ma da, ''Pro fes yo nel fut bol cu So u ley ma ne Bam ba'nýn ku lü bü mü ze trans fe ri ko nu sun da, fut bol cu ve ku lü bü Le i ces ter City FC i le gö rüþ me le re baþ lan mýþ týr'' i fa de si ne yer va ril di. BAM BA KÝM DÝR? So u ley ma ne Sol Bam ba (13 O cak 1985 do ðum lu) Fran sýz do ðum lu Fil di þi li pro fes yo nel fut bol cu su. Le i ces ter City ve Fil di þi Sa hil le ri mil li ta ký mý o yun cu su. Bam ba ka ri ye ri ne Fran sa da Pa ris Sa int-ger ma in i le baþ la dý. An cak ilk ta ký mýn da ken di ni gös ter me di ba þa rý sýz ol du ve Ýs koç ya da Dun ferm li ne Ath le tic e git ti yý lýn da Le i ces ter City e trans fer ol du. F.Bahçe, Ýngiliz kulübü Everton'un Yobo'nun bonservisi için talep ettiði 3 milyon Euro isteðine sýcak bakmýyor. Everton Yobo için 3 milyon euro istedi FENERBAHÇE son 2 se zon da ki ra la dý ðý Jo seph Yo bo'yu bu kez bon ser vi siy le kad ro su na kat mak i çin uð ra þý yor. E ver ton i le bir yý lý op si yon lu 3 yýl da ha söz leþ me si bu lu nan Ni jer ya lý o yun cu i çin Ýn gi liz ku lü bü 3 mil yon E u ro is ter ken, Sa rý-la ci vert li ler 1.5 mil yon E u ro dan aç tý ðý pa zar lýk ka pý sýn da ta van fi ya tý ný 2 mil yon E u ro o la rak be lir le di. Son 2 se zon da ki ra lýk o la rak giy di ði Sa rý-la ci vert li for may la Sü per Lig de top lam 68 ma çýn 64'ün de for ma gi ye rek is tik rar lý bir per for mans gös te ren Yo bo, bi ri 2011 yý lýn - da ki þam pi yon luk ma çýn da Si vass por'a kar þý ol mak ü ze re top lam da 2 go le im za at tý. Sa vun ma o yun cu su ol ma sý na rað men ilk se zon da 3, i kin ci se zon da i se 2 sa rý kart gö ren Jo seph Yo bo tec rü be siy le tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man'ýn da vaz ge çil mez le rin den bi ri ol du. Þu an da Ni jer ya Mil li Ta ký mý'nýn kam pýn da bu lu nan Jo seph Yo bo, i ki ta ký mýn an laþ ma sý ný bek li yor Ni jer ya lý o yun cu bon ser vis prob le mi nin çö zül me si du ru mun da Fe ner bah çe yö ne ti min den 2+1 yýl lýk söz leþ me ta lep e di yor. Fil di þi Sa hil li o yun cu So u ley ma ne Bam ba Ýn gil te re'nin Le i ces ter City ta ký mýn da for ma giyiyor. G.Saray'da kombine kart genel satýþý bugün baþlýyor GALATASARAY'DA, se zo nu kom bi ne kart ge nel sa tý þý na bu gün baþ la na cak. Sa rý-kýr mý zý lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, es ki hak sa hip le ri nin ye ni le me iþ le me nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan, 'A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na Se zo nu Kom bi ne Kart la rý'nýn ge nel sa tý þý na bugün baþ la na ca ðý du yu rul du. A çýk la ma da, kom bi ne kart la rýn ya rýn sa at i ti ba riy le kom bi ne sa týþ s i t e s i w w w. g u c u m u z s i z s i - niz.com'da sa tý þa çý ka ca ðý i fa de e di lir ken, her kul la ný cý nýn en faz la 4 a det kom bi ne al ma hak ký na sa hip ol du ðu kay de dil di. Kom bi ne bi let fi yat la rý, 500 i le 4000 li ra a ra sýn da de ði þi yor. FRANSA AÇIK NADAL'IN FRANSA A çýk Te nis Tur nu va sýn da (Ro land Gar ros), tek er kek ler de fi nal de Sýrp No vak Djo ko viç'i 3-1 ye nen Ýs pan yol Ra fa el Na dal þam pi yon ol du. Pa ris'te Pa zar gü nü baþ la yan, an cak yað mur ne de niy le er te le nen fi nal de, tur nu va nýn 1 nu ma ra lý se ri ba þý Na dal i le 2 nu ma ra lý se ri ba þý Djo ko viç kar þý - laþ tý. Na dal, kar þý laþ ma yý 6-4, 6-3, 2-6 ve 7-5'lik set ler le 3-1 ka zan dý. Ra fa el Na dal, bu tur nu va da 7. kez þam pi yon ol du. Na dal, böy le ce 7 kez le Fran sa A çýk'ta en çok þam pi yon o lan te nis çi ol du. Na dal, bu re ko ru Ýs veç li Bjorn Borg i le pay la þý yor du ve ge çen se zon ki þam pi yon lu ðuy la Borg'un re ko ru nu e ga le et miþ ti. Figo, Ronaldo'ya destek çýktý PORTEKÝZ Mil li Ta ký mý'nýn es ki yýl dýz la rýn dan Lu is Fi go (39), Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sýn da (B) Gru bun da ki ilk ma çýn da Al man ya'ya 1-0 ye ni len Por te kiz'de Cris ti a no Ro nal do'ya da ha faz la des tek ve ril me si ni is te di. Fi go, yap tý ðý a çýk la ma da, Ro nal do'nun per for man sý ný ar týr ma sý i çin ta kým dan da ha faz la des tek al ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, ''Cris ti a no'nun bi ti ri ci li ði üst se vi ye de. Ta kým o na gol fýr sa tý ha zýr la ya maz sa, gol po zis - yo nu na so ka maz sa per for man sý i yi ol maz'' de di. Por te kiz'in gol yol la rýn da da ha i yi ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Fi go, ta ký mýn Al man ya kar þý sýn da çok gol fýr sa tý ya ka la dý ðý ný, an cak et ki li o la ma dý ðý ný i fa de et ti. Fi go, ''Da ha faz la ha ta ya pa ma yýz. Ö nü müz de ki 2 ma çý da ka zan ma lý yýz'' de di. TRT1'DE BUGÜN Yunanistan-Çek Cumhuriyeti Polonya-Rusya e ni as ya.com.tr Beþiktaþ'ýn hedefi 100 bin yeni üye Be þik taþ Ku lü bü O la ða nüs tü Ge nel Ku ru lu Pa zar gü nü A kat lar'da ki Be þik taþ Mi lan gaz A re na'da ya pýl dý. Nor mal de bu tip top lan tý lar 5 yýl dýz o tel ler de ger çek leþ ti ri lir di. An cak, kü lü bün ge lir le ri nin bü yük bir bö lü mü nün tem lik al týn da ol du ðu i çin bun dan son ra her ko nu da ta sar ru fa gi di le cek. Ye ni yö ne tim ma li sý kýn tý nýn far kýn da. Bu yüz den ku lüp ken di büt çe si i çin de yö ne tile cek, ar týk borç lan ma ya cak. Ye ni ge lir ka pý la rý i çin sü rek li kay nak a ra yý þý na gi di le cek. Büt çe de tah mi ni har ca ma lar dý þýn da sü rek li ta sar ruf ted bir le ri uy gu la na cak. Ge nel Ku rul'da söz a lan eski yö ne ti ci ler ve ü ye ler iç le ri ni dö ke rek, ku lü bün na sýl bir ka os i çin de ol du ðu nu di le ge tir di ler. Fik ret Or man (Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný) Son 8 se ne nin in ce le me si ni yap tý rý yo ruz, da ha bit me di. Bit tik ten son ra ra por þah sý ma u laþ tý rý la cak. Hiç me rak et me yin ge re ði ney se o nu ya pa ca ðýz. Be þik taþ'a kim se nin za rar ver me me si ni te mi nat al tý na a la ca ðýz. 100 bin ü ye bir he def, Be þik taþ'ta bu nun la il gi li fi kir le ri o lan ar ka daþ lar var. Ye ni kon gre ü ye le ri ka za nýl ma sý la zým, kay nak ge tir me si ve kon gre ü ye lik ya pý sý nýn dü zel me si la zým. Kim se nin Be þik taþ lý lar dan kork ma sý na ge rek yok. Bu ra ya kon gre ye ge len in san lar, ben baþ kan ol du ðum sü re ce Be þik taþ lý o la cak týr. Mu rat Ak su (Es ki yö ne ti ci, ku lüp baþ kan a da yý) Ma li tab lo nun ne ol du ðu nu o za man a çýk lý yor duk, a ma Yýl dý rým De mi rö ren yö ne ti mi i le bi zim a çýk la ma la rý mýz fark lý o lu yor du. Bu gün ge li nen nok ta da hak lý çýk týk. Keþ ke hak lý çýk ma say dýk, bu tab lo yu gör me sey dik. Ýn þal lah ye ni yö ne tim bu ko nu lar da e lin den ge le ni ya par. Ha san A rat (Es ki yö ne ti ci) Biz bi ze kal dýk. Bun dan do la yý gu rur du yu yo rum. Bi ze a it ol ma yan lar bu ra ya gel me sin ler. Me se le 100 bin ü ye yap mak de ðil, ha len i çi miz de o lan, bi ze a it ol ma yan in san la rýn hu kuk ku ral la rý i çin de mut la ka a yýk lan ma sý. E ðer 100 bin ü ye o la cak sa, Be þik taþ'a ü ye ol duk tan son ra kar tý nýn pos tay la yol lan ma ma sý, ku lü be ge lip ye min et me si la zým. Yö ne tim ku ru lu, bi ze kar þý dü rüst o lun. Genç le ri mi ze u mut ve ri ci, ge le ce ðe yö ne lik he def ler an la týl ma lý dýr. Ke mal U lu su (Fe de ras yon es ki baþ ka ný) Ye ni yö ne tim alt ya pý ya yö nel me li. Ta ký mý yer li ho ca ya tes lim e de lim'. Ga la ta sa ray da u zun sü re o la ma dý, da ha so ra alt ya pý ya dik kat et ti ve U E FA þam pi yo nu ol du. Ye ni bir say fa aç ma za ma ný. Ta ký mýn ba þý na yer li ho ca ge ti re lim. O nun i þi ne kim se ka rýþ ma sýn. Yö ne ti min di ðer iþ ler le uð raþ ma sý la zým. 2-3 se ne sab re de lim. Bi zim ta raf ta rý mýz sab re der, ye ter ki ya pý lan iþ ler doð ru ol sun, yö ne tim ku ru lu na i na na lým. Bü tün Be þik taþ lý lar pa ra ver me ye ha zýr. Çün kü baþ ka na ve yö ne ti me i na ný yor lar. Çok bü yük gö rev üst len di ler. Ha ta la rý ol du ðu za man çý kýp bu ra da söy le ye ce ðiz. Ge çen yö ne ti mi de söy le dik a ma din le me di ler. Ne re de 'dün ya ku lü bü ya pa ca ðýz' di yen baþ ka ný mý zýn ü ye le ri. Bu ra da bu lu nan top lu luk çok ö nem li. Cen giz Sa rý ka ya (Kon gre ü ye si) Es ki baþ kan Yýl dý rým De mi rö ren ku lü be o lan 100 mil yon li ra bor cu nu hi be et ti ði ni a çýk la mýþ tý.bu gün büt çe de 100 mil yon li ra a la cak gö rü nü yor. Sa yýn De mi rö ren lüt fen sö zü nü zün ar ka sýn da du run. Hi be e din ve se net le ri ve rin. Bay ram Yað cý (Kon gre ü ye si) Me na jer Men des ya ban cý fut bol cu la rý nýn de ðe ri nin 150 mil yon ol du ðu nu söy le di. Sa yýn baþ kan 100 mil yon ver sin ler, hep si ni bý ra ka lým. Sah te bir bel ge U E FA'ya su nu la rak Be þik taþ ta ri hi ne ka ra le ke sü rül müþ tür.

15 Y SPOR 15 KIZ KULESÝ'ni ok yaðmuruna tuttular Üsküdar Belediyesi okçuluk sporunun geliþmesi için "Okçuluk Festivali" düzenledi. ATA SPORUMUZ o lan ve kül tü rü - müz de ö nem li bir yer tu tan ok çu luk spo ru nun ta ný tý mý ve ge li þi mi ne kat - ký sað la mak a ma cýy la Üs kü dar Be le - di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen "Nec - med din Ok yay Ge le nek sel Ok çu luk Fes ti va li" kap sa mýn da se kiz ül ke den yüz den faz la ok çu Kýz Ku le si'ni ok yað mu ru na tut tu lar. Ok çu luk spo - ru mu za gö nül ver miþ o lan Hat tat Ke man keþ le rin son tem sil ci si mer - hum He zar fen Nec med din Ok yay a dý na dü zen le nen fes ti va le, a ra la rýn - da dün ya þam pi yo nu Ma car ok çu Mo nus Wtaf'ýn da yer al dý ðý Al man - ya, Ro man ya, Bul ga ris tan, Gür cis - tan, Yu na nis tan, Rus ya, Ma ca ris tan ve KKTC gi bi ül ke ler den yüz den faz la spor cu ka týl dý. KAVUN-KARPUZ HEDEFLER Fes ti va lin ilk gü nün de ül ke le ri nin ge le nek sel sa vaþ çý ký ya fet le ri ni giy miþ ok çu lar, Va li de bað Ko ru su'nda, 10, 15, 20 ve 25 met re lik par kur lar da yu - mur ta, ka vun, kar puz ve kal kan la rý he def a la rak ký ya sý ya mü ca de le et ti - ler. 3 ay rý ka te go ri de de re ce ye gi ren spor cu la ra ö dül le ri Üs kü dar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra ta ra fýn dan ve - ril di. Sý cak ha va ya kar þýn bü yük il gi top la yan ya rýþ ma la rýn i kin ci gü nün - de i se fes ti va le ka tý lan ok çu lar ön ce meh te ran ta ký mý ve TRT 1'de ya yýn - la nan Bir Za man lar Os man lý Ký yam di zi si i le ta ný nan Ce mal Hü nal'ýn da bin di ði at lar eþ li ðin de Üs kü dar mey - da nýn dan Kýz Ku le si'ne ka dar bir gös te ri yü rü yü þü dü zen le di ler, ar dýn - dan da Sa la cak'tan Bo ða zi çi'ni Üs kü - dar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka - ra'nýn i þa re ti son ra sý "Ya Hakk" ni da - la rýy la ok yað mu ru na tut tu lar. OKÇULUK SERGÝSÝ AÇILDI Fes ti val kap sa mýn da 9 Ha zi ran Cu mar te si gü nü Bað lar ba þý Kon - gre ve Kül tür Mer ke zi nde çok ö - nem li bir ser gi a çýl dý. Tür ki ye de ilk kez ger çek leþ ti ri len ve Ok- Yay Gü ze li a dýn da ki ok çu luk ko - nu lu kar ma ser gi de, a ra la rýn da Hat tat Mah mut Þa hin, Eb ru ve Cilt sa nat çý sý Me li ke Ka zaz, Hat - tat Mü zeh hib Ab dul lah Ay de mir ve yay us ta sý Er can Ö zek gi bi sa - nat çý la rýn Os man lý tar zýn da süs - len miþ e ser le ri, ye ni ya pýl mýþ Os - man lý tar zý yay lar, ok lar, zih kir, kan dil, si per gi bi Türk ok çu lu ðu - na ö zel 100 e ya kýn me tar yal ser - gi len di. Ser gi de ay rý ca ok çu luk la il gi li a yet, ha dis, be yit ve þi ir ler i le tez hib, eb ru, hat uy gu la ma la rý ve ah þap sa na tý e ser le ri de yer al dý. Beþiktaþ'tan ayrýldýktan sonra Brezilya'ya dönen Bobo yeniden Türkiye'ye döndü. Kayserispor Bobo'yu renklerine baðlýyor Be þik taþ'tan ay rýl dýk tan son ra Bre zil ya'ya gi den an cak is - te di ði or ta mý bu la ma yan Bo bo ye ni den Tür ki ye'ye dön dü. SÜPER Lig e kip le rin den Kay se - ris por, es ki Be þik taþ lý gol cü Bo - bo yu trans fer e di yor. Ku lü bün fut bol cu i le bu gün söz leþ me im - za la ma sý bek le ni yor. Kay se ris por, trans fer ça lýþ ma la rýn da ö nem li bir i sim le an laþ ma ya ha zýr la ný yor. Kay se ri ye me na je ri i le bir lik te ge len Bo bo ku lüp yö ne ti ci le ri gö - rüþ tü. Fut bol cu i le bir çok ko nu da an laþ ma ya va rýl dý ðý öð re nil di. Bo - bo nun bu gün im za at ma sý bek le - ni yor. Kay se ris por, Yu na nis tan da fut bol oy na yan Cley ton A le xan - dre Hen ri qu e Sil va i le 2 yýl lýk söz - leþ me im za la dý. Bre zil ya a sýl lý Yu - na nis tan va tan da þý da o lan Cley - ton, 28 Ha zi ran da ta kým la bir lik - te ça lýþ ma la ra baþ la ya cak. O yun ku ru cu o la rak Pa nat hi na i kos FC de for ma gi yen Cley ton A le - xan dre Hen ri qu e Sil va, Bu ra ya çok bü yük ba þa rý la ra im za at mak i çin gel dim. Çok bü yük ba þa rý la rý da el de e de ce ðiz. Ta raf ta rý mýz þo - va ha zýr lan sýn. de di. HABERLER Amatör futbolcu Kýnalýada'da yüzerken boðuldu nýstanbul Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Öz Alibeyköyspor'un futbolcusu Sergen Çavdar, Adalar'da boðularak hayatýný kaybetti. Öz Alibeyköyspor Kulübü Baþkaný Metin Çýrpan, yaptýðý yazýlý açýklamada, 16 yaþýndaki futbolcularý Sergen Çavdar'ýn bugün hafta sonu tatili amacýyla gittiði Kýnalýada'da boðularak öldüðünü bildirdi. Olaðanüstü yeteneði ve oynadýðý futbolla herkesin beðenisini toplayan futbolcularýnýn ölümünden büyük üzüntü duyduklarýný dile getiren Çýrpan, ''Kardeþimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna, ailesine ve camiamýza sabýrlar dileriz. Baþýmýz sað olsun, mekaný cennet olsun'' diyerek duygularýný dile getirdi. Çekmeköy'de patika koþucularý sýcak ve engel tanýmadý nçekmeköy Belediyesi nin düzenlediði 3. Geleneksel Patika Koþusu nda yüzlerce atlet ter döktü. Çekmeköy, tertemiz yeþil doðasý ve yüksek oksijen oranýyla açýk hava sporlarýna gönül verenlerin buluþma merkezi oldu. Bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen Çekmeköy Geleneksel Patika Koþusu na amatör ve profesyonel 300 den fazla atlet katýldý. Profesyonel koþucularýn yaný sýra Çekmeköy doðasýnýn tadýný çýkarmak için katýlan her yaþtan amatör koþucular, ilginç görüntüler sergiledi. En genci 16, en yaþlýsý 82 yaþýnda olan atletler, birbirleriyle olduðu kadar zaman zaman 30 dereceyi aþan sýcak hava ve Çekmeköy ormanlarýnýn engebeli arazisiyle de mücadele ettiler. Sporcular toplam 5 kategoride yarýþtýlar. En kýsasý 6, en uzunu 10 kilometrelik parkurda yarýþan sporcular yaklaþýk 2 saat süren bir mücadele verdiler. Yarýþlar sonunda 5 kategoride dereceye giren atletlere madalya, kupa ve para ödülleri verildi. Erkeklerde ilk üç dereceyi Kenyalý atletler paylaþtý. Dereceye girenlere toplamda 5 bintl ödül daðýtýldý. Pendik'te yetenek tarama projesi baþladý npendýk Belediyesi ve Gedik Üniversitesi iþbirliðiyle düzenlenen ve adidas ýn sponsor olarak destek verdiði yetenek tarama projesi için ilk adým Pendik Viaport Alýþveriþ Merkezi nde atýldý. Pendik Belediyesi iþbirliði ile hayata geçirilen projede, Türkiye de geleceðin olimpiyat sporcularýnýn erken yaþlarda keþfedilmesi ve çocuklarýn yetenek sahibi olduklarý branþlarda eðitim almalarýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. adidas ile birlikte HP, MedicalPark ve Dumankaya markalarýnýn da sponsor olduðu Þampiyon, Çocuk Yaþta Keþfedilir yetenek tarama projesi, Türkiye yi olimpiyatlarda baþarý ile temsil edecek atletlerin yetiþmesi konusunda bugüne kadar yaþanan eksikliðin giderilmesi amacýyla hayata geçiriliyor. Bitlis'te BAL maçýnda olaylar çýktý Kahramanmaraþ 'ta Þalvar Güreþi Türkiye Þampiyonasý'na yak la þýk 350 spor cu ka týl dý. FOTOÐRAF: A.A K.Maraþ'ta þalvar güreþi GELENEKSEL Spor Dal la rý Fe de ras yo nu ve Be yoð lu Be le di ye si iþ bir li ðiy le Tür koð lu il çe sin de ki Re cep Tay yip Er do ðan Spor Komp lek si'nde ger çek leþ ti ri len þam pi yo - na ya yak la þýk 350 spor cu ka týl dý. AK Par ti Kah ra man ma raþ Mil let ve ki li Sýt ký Gü - venç'in gü reþ a ða sý se çil di ði þam pi yo na da, Kýrk pý nar baþ peh li van la rý da gös te ri yap tý. Mil let ve ki li Gü venç, et kin li ðin a çý lý þýn da, a ta spo ru gü re þin mem le ke ti nin Kah ra - man ma raþ ol du ðu nu söy le di. Be yoð lu Be - le di ye si'nin böy le bir or ga ni zas yo nu ge le - nek sel ha le ge ti re rek ev sa hip li ði yap ma sý - nýn son de re ce se vin di ri ci ol du ðu nu i fa de e den Gü venç, ''Va tan da þý mýz da bu et kin - li ðe bü yük rað bet gös te ri yor. U ma rým bu tür or ga ni zas yon lar ar ta rak de vam e der'' de di. Þam pi yo na da baþ peh li van lý ðý Ýb ra - him Ho pur el de et ti. Mi nik ler, yýl dýz lar, genç ler ve bü yük ler ka te go ri le rin de ki lo - la rýn da de re ce el de e den Ha lil Gök de - mir, Ab dul lah Te ke, Er tuð rul Kah ve ci, Ut ku Do ðan, Sü ley man Ba lýk, Ab dus sa - met Bo lat, Gök han Zor ba, Zi ya Day lak, A dem Ya ku pov, Ha cý Mu ham met Es ki - sa rý lý, Ýs mal Bu lut ve Mu rat Öz kan al týn ve ma dal ya i le ö dül len di ril di. Et kin li ðe, Kah ra man ma raþ Va li Yar dým cý sý Ser vet Gün gör, Ýl Sað lýk Mü dü rü Ýl ker Çi til, Tür koð lu Be le di ye Baþ ka ný Ve ki li Ek rem Ka ra de niz, es ki mil li gü reþ çi ler den Ha - run Do ðan ve Þe ref E roð lu ka týl dý. nbýtlýs 8 A ðus tos Þe hir Stad yu mu'nda Bit lis Spor ve Tat van Genç ler bir li ði oy na - nan Böl ge sel Li ge yük sel me ma çýn da o lay lar ya þan dý. Ma - çýn ilk da ki ka la rýn da Tat van Genç ler bir li ðispo run at tý ðý gol le ön de gö tür dü ðü ma çýn ilk ya rý sý nýn son la rý na doð ru her i ki ta kým ta raf tar la rý a ra - sýn da söz lü o la rak baþ la yan a týþ ma lar ký sa sü re son ra kav ga ya dö nüþ tü. Ký sa sü re - de bü yü yen kav ga da her i ki ta ký mýn ta raf tar la rý bir bir le ri - ne taþ at ma ya baþ la dý. Çý kan o lay lar yüzünden ha kem bir sü re ma ça a ra ver di. O la yýn bü yü me si ü ze ri ne çe vik kuv - vet e kip le ri o la ya mü da ha le et ti. O la yýn i yi ce bü yü me si ü - ze ri ne po lis her i ki ta ký mýn ta - raf tar la rý ný tri bün den çý kar dý. Dý þa rý da da çe vik kuv vet e - kip le ri ve ta raf tar lar a ra sýn da ký sa sü re li ar be de ya þan dý. 1,5sa at a ra ve ri len maç tek - rar dan se yir ci siz oy nan ma ya baþ la dý. Ma çýn i kin ci ya rý sýn - da bir gol da ha bu lan Tat van Genç ler bir li ði spor ma çý 2-1 ka za na rak Böl ge sel Lig e çýk - ma ya hak ka zan dý.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER Y Bul gar þeh rin de dü zen le nen tö ren ler kap sa mýn da yüz yýl lar ön ce Mo ðol lar ta ra fýn dan yý ký lan ilk mes ci din ye ri ne in þa e di len Ak Mes cit in a çý lý þý ger çek leþ ti ril di. FOTOÐRAF: CÝHAN-AA Ýslâm, 1123 yýldýr Tataristan da Naciye Yýlmaz, 72 yaþýnda tecvitli olarak Kur'ân'ý hat met ti. 70 in den son ra Kur ân öð ren di n BÝ GA il çe si ne bað lý Çeþ me al tý kö yün de ya þa yan 72 ya þýn da ki Na ci ye Yýl maz, Kur ân-ý Ke rim o ku ma sý ný öð re nip, hat met ti. Yýl maz, 3 kýz ço cu ðu, 7 to ru nu bu lun du ðu nu, 3 yýl ön ce e þi nin teþ vi ki i le Kur ân o ku ma sý ný öð ren mek i çin kur sa baþ la dý ðý ný söy le di. Baþ lan gýç ta bir ke li me öð ren mek i çin çýr pýn dý ðý ný i fa de e den Yýl maz, Ço cuk lar na sýl bi rin ci sý ný fa baþ lar he ye can la nýr, ay ný o duy gu lar i çin dey dim. E lif ki ta bý ný ilk yýl 8 ay da öð ren dim. Ý kin ci yýl i se kur sa 2 ay ka dar gi de bil dim. Bu yýl Kur'ân ý ma kam lý o ku ya rak tec vit ü ze rin den hat met tim de di. Yýl maz, 20 yýl felç li ký zý na, 13 yýl ka yýn va li de si ne, 5 yýl da felç li an ne si ne bak týk tan son ra bun dan böy le ab des ti miz ve na ma zý mýz da ol ma lý yýz dü þün ce si i le ca mi ye yö nel di ði ni i fa de et ti. Kur sa ka týl mak i çin 3 yýl dýr bas ton yar dý mýy la 200 met re u zak lýk ta ki ca mi ye git ti ði ni, bun dan böy le ö lün ce ye ka dar Kur ân o ku ya ca ðý ný an la tan Yýl maz, ken di si ni bu ko nu da teþ vik e den le re Al lah ra zý ol sun de di. Çanakkale / aa TATARÝSTAN, ÝSLÂMA GÝRÝÞÝNÝN 1123 ÜNCÜ YILINI KUTLUYOR. KUTLAMAYA KATILAN DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ, MÜSLÜMANLAR BURAYA GELDÝÐÝNDE ELLERÝNDE KILIÇ YOKTU DEDÝ. Kur'ân kursunda geçen sene de 10 hâfýz mezun olmuþtu. 8 hâ fýz da ha me zun ol du Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Gör mez in þe ref misafiri o la rak bu lun du ðu tö ren de Ta ta ris tan Cum hur baþ ka ný Rüs tem Min ni ha nov da yer aldý. TA TA RÝS TAN IN, Ýs lam a gi ri þinin 1123 ün cü yýl dö nü mü, çeþitli et kin lik ler le kut lan dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, de Ta ta ris tan ýn Ka dim Bul gar þeh rin de ki kut la ma et kin li ði ne ka týl dý. Ý dil Vol ga Ta tar la rý nýn a ta la rý ka bul e di len Bul gar Türk le ri nin top lu ca Ýs la mi yet i ka bu lü nün yý lý Ta ta ris tan ýn baþ ken ti Ka zan a i ki yüz ki lo met re u zak lýk ta ki Ka dim Bul gar þeh rin de tö ren ler le kut lan dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez in þe ref ko nu ðu o la rak bu lun du ðu tö ren le re Ta ta ris tan Cum hur baþ ka ný Rüs tem Min ni ha nov, es ki Cum hur baþ ka ný Min ti mir Þey mi yev, Rus ya Müs lü man la rý Di ni Ý da re si Baþ ka ný ve Baþ Müf tü Ta lat Ta cet tin, Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu, IR CI CA Baþ ka ný Dr. Ha lit E ren, Tür ki Cum hu ri yet ler de bu lu nan Di ya net Ýþ le ri Baþ kan la rý ve bin ler ce Ta tar va tan daþ ka týl dý. ÝS LÂM, BU TOP RAK LA RA DA VET LE, BA RIÞ LA GEL DÝ Bul gar þeh rin de dü zen le nen tö ren - ler kap sa mýn da yüz yýl lar ön ce Mo ðol lar ta ra fýn dan yý ký lan ilk mes ci din ye ri ne in þa e di len Ak Mes cit in a çý lý þý ger çek leþ ti ril di. Ak Mes cit in a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Tür ki ye den ku cak do lu su se lam ve sev gi ge tir dim di ye rek baþ la dý ðý ko nuþ ma sýn da Haz re ti Pey gam ber in ve fa týn dan he men son ra Ýs la mi yet in bu top rak la ra gel miþ ol ma sý nýn çok bü yük bir mu ci ze ol du ðu nu söy le di. Ýl mî ça lýþ ma la rý na Ta ta ris tan a Ýs lam ýn ge li þi ni in ce le ye rek baþ la dý ðý ný bu sebeple Bul gar þeh rin de Ak Mes cit in a çý lý þýn da bu lun mak tan bü yük bir he ye can duy du ðu nu be lir ten Gör mez, Ýs lam bu top rak la ra top la tü fek le de ðil, da vet le, ba rýþ la gel di. Müs lü man lar bu ra ya gel di ðin de el le rin de ký lýç yok tu. Bu top rak lar muh te þem bir ta ri he ve me de ni ye te sa hip. Bil has sa Kat he ri na dan son ra Ka zan da Ýs lam kül tür ve me de ni ye ti ye ni den in ki þaf et miþ ve bu ra da o luþ tu ru lan bir lik te ya þa ma mo de li hâ lâ ör nek a lýn ma sý ge re ken bir mo del ol ma ya a day dýr di ye ko nuþ tu. Ankara / aa n BAH ÇE LÝ EV LER Ha fýz A li Ca mii Kur ân Kur su 4. dö nem ha fýz la rý ný me zun et ti. Va tan daþ lar, 8 ha fýz ye tiþ ti ren Kur ân Kur su nun me zu ni yet me ra si mi ne bü yük il gi gös ter di. Tö ren, Genç ha fýz la rýn i la hî ve tek bir le riy le baþ la dý. Çev re ca mi le rin i mam ha tip le ri nin ti la ve tiy le de vam et ti. Da ha son ra ha fýz öð ren ci le ri ye tiþ ti ren Ha fýz A li Ca mii Ý mam Ha ti bi Ce mil To ker, ca mi ye ge len ce ma a ti Kur ân Kur su hak kýn da bil gi len dir di. Prog ram son ra sý ko nu þan To ker, Ku r'ân kur su muz öð re tim yý lýn da a çýl dý. Ýlk se ne 5 ha fý zý mýz, i kin ci se ne 3, ü çün cü se ne 10, bu se ne i se 8 ha fý zý mýz ol du de di. Ha fýz A li Ca mii Ku r'ân Kur su nun me zun la rýn dan Alp can Çe lik i se, Ha fýz A li Ku r'ân Kur su i le ge çen se ne ta nýþ tý ðý ný ve i ki se ne de ha fýz lý ðý ný ta mam la dý ðý ný söy le di. Çe lik ay rý ca ha fýz ol ma nýn çok gü zel bir duy gu ol du ðu nu i fa de et ti. Ýstanbul / cihan Öðrenciler, þarj edebilen güneþ enerjili bisiklet yaptýlar. Öð ren ci ler den, gü neþ e ner ji siy le ça lý þan bi sik let n DÜZ CE Mes lek Yük se ko ku lu (DMYO) öð ren ci le ri, gü neþ e ner ji siy le þarj e di le bi len ba tar ya i le 4 sa at ça lý þa bi len bi sik le tin pro to ti pi ni ü ret ti. DMYO Öð re tim Gö rev li si Ha san E sen, Sis tem A na li zi ve Ta sa rým der si kap sa mýn da gü neþ e ner ji siy le ça lý þan bi sik let ge liþ tir dik le ri ni söy le di. Tür ki ye nin gü neþ e ner ji si po tan si ye li ni en i yi þe kil de de ðer len dir me yi a maç la dýk la rý na dik ka ti çe ken E sen, Tür ki ye de gü neþ len me gün sa yý sý faz la. Biz de bu e ner ji ye dik kat çe ke rek gü neþ e ner ji si kul la ný mý ný yay gýn laþ týr mak is te dik. Böy le lik le çev re sel kir li li ðin ö nü ne ge çil miþ o la cak. Ar týk dün ya gü neþ e ner ji sin den fay da lan ma ya ge çi yor. Biz de bu an la yýþ la ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rýn dan bi sik le tin ha re ket et me si ni sað la dýk þek lin de ko nuþ tu. Düzce / aa Dün ya nýn en bü yük Kur ân-ý Ke rim i 17. yüz yýl da Ka zan da bir Ýs lâm ye ni lik ha re ke ti nin baþ la týl dý ðý ný söy le yen Gör mez, a çý lýþ tö re ni nin ar dýn dan Bul gar þeh rin de dün ya nýn en bü yük Ku r'ân-ý Ke rim i ni ve sa ha be ka bir le ri ni zi ya ret et ti. Baþkan seçilen Metin Ka ya, En bü yük de li be nim de di. De li ler baþ ka ný ný seç ti n ÇA NAK KA LE DE ken di le ri ni de li o la rak ta ným la yan bir grup, Dün ya De li ler Gü nü et kin lik le ri kap sa mýn da ye ni baþ kan la rý ný be lir le di. Res mi ol ma yan an cak ken di le ri ni der nek sta tü sün de gö ren çe þit li mes lek grup la rýn da yer a lan yak la þýk 50 ki þi, o to büs le gel dik le ri Lap se ki il çe sin de ki Du man lý Dað da De li ler Gü nü sebebiy le pik nik ya pýp, baþ kan la rý ný seç ti. Mev cut baþ kan Me tin Ka ya i le Ne ca ti Sa kin ve Re cai Ka ya nýn baþ kan lýk i çin ya rýþ tý ðý se çim de oy pu su la sý o la rak e rik, ki raz ve ka yý sý kul la nýl dý. Se çi min so nun da Me tin Ka ya en faz la o yla, De li ler Der ne ði nin ye ni den baþ ka ný se çil di. Ken di si ne oy ve ren her ke se te þek kür e den Ka ya, En bü yük de li be nim de di. Çanakkale / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı