Onay. Belediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onay. Belediye Başkanı"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında her türlü acil durumun tespit edilmesi ve acil durumlarda yapılması gerekenlerin planlanması, uygulanması ve raporlanmasının sağlanması için yürütülecek faaliyetleri yetki,yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında acil durumları, acil eylem planlarını, acil durumlarda neler yapılacağını, öncelikleri ve gelişmeye yönelik rapor ve eğitim ihtiyaçlarını kapsar. 3. TANIMLAR ĠSG-Ç : İş sağlığı, güvenliği ve çevre EYS: Entegre Yönetim Sistemi 4. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Merkez Bina Acil Durum Organizasyon Şeması F32.01 Hesap İşleri Binası Acil Durum Organizasyon Şeması F32.02 Atölyeler Acil Durum Organizasyon Şeması F32.03 Tatbikat Formu F32.04 Kuruluş Tatbikat Plan Formu F32.05 Genel Güvenlik Talimatı T32_01 Zehirlenme Talimatı T32_02 Yangın Talimatı T32_03 Çay Ocağı Acil Durum Talimatı T32_04 Deprem Talimatı T32_05 Kaza Talimatı T32_06 Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı T32_07 Acil Durum Plan Talimatı T32_08 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-01.0 Düzeltici Önleyici Faaliyet prosedürü PR-03.0 İSG-Ç Planlama ve Kontrol Prosedürü PR-31.0 Acil Durum Raporu 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü (2) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ( )

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 / Sayılı 7 Mayıs 1962 Değişiklik Haziran 1967 (Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkında Yönetmelik. 5. SORUMLULAR Sivil Savunma Müdürlüğü Yönetim temsilcisi EYS Sistem Sorumlusu Acil Durum Servis Başkanı Acil Durum Takım Başkanları Bölüm Sorumluları Tüm Personel 6. PROSEDÜRÜN UYGULANMASI Kartal Belediyesi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında aşağıdaki durumlar Acil Durumlar olarak belirlenmiştir Doğal Afetler Deprem Sel Kar Kasırga Hortum Aşırı Sıcak Aşırı Soğuk Kuraklık Yangın 6.2 Teknolojik (Ġnsan Kaynaklı) Afetler Tehlikeli Malzeme Kazaları (Kimyasal Dökülmeler) Tehlikeli Nükleer Atık Tehlikeli Hava Kirliliği Tehlikeli Çevre Kirliliği Salgın Hastalık Taşıma Kazaları Parlama ve Patlama 6.3 Toplumsal Kaynaklı Olaylar İsyan Gösteri Terör Sabotaj

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 / Grev Rehin Alma 6.4 Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı Kaza Tipileri; Mekanik ya da diğer objelerin arasına sıkışma Düşme Kayma Çarpma Kapılma Patlama Yanma Hayvan Isırma veya Zehirlemesi Meslek Hastalıkları 6.7. Acil durum Talimatları Yukarıda sıralan acil durumlar için özel hazırlanan talimatlar uygulanır. Genel Güvenlik Talimatı - T32.01 Zehirlenmeler Talimatı - T32.02 Yangın Talimatı T32.03 Çay Ocağı Acil Durum Talimatı T32.04 Deprem Talimatı T32.05 Kaza Talimatı T32.06 Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı - T32_07 Acil Durum Plan Talimatı - T32_ Acil Durum Sorumluları Kartal Belediyesi binalarında ve çalışma alanlarında Acil Durum Organizasyon Şeması oluşturulur ve sorumluluklar 6/3150 Sayılı Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü (2) gereği belirlenir. Acil Durum Organizasyon şemalarında Acil Durum Sorumlusu ve Servis sorumluları belirlenir. Merkez Bina Acil Durum Organizasyonu, Hesap İşleri Binası Acil Durum Organizasyonu ve Atölyeler Acil Durum Organizasyonu oluşturulmuştur. Görevleri ve toplanma yerleri aşağıda belirtildiği gibi; 1 - KONTROL MERKEZĠ VE KARARGAH SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Sivil Savunma Birimi Kontrol Merkezi Amirliği. a) İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak; b) Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek;

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 / 8 c) Üniteleri arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak; d) Mahalli sivil savunma idare kademeleriyle irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak; e) Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak; f) NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek. 2 - EMNĠYET VE KILAVUZ SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Hizmet binası önü. a) Hizmet Binasının iç ve dış emniyetini sağlamak; b) Şüpheli şahısları tespit etmek ve polise haber vermek; c) Tehlike sıralarında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek; d) Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek; e) Trafiği kontrol etmek; f) Taarruz devresi sonunda yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmak; g) NBC maddeleriyle bulaşmış sahalar ve patlamamış bomba ve mermilerin yerlerini tespit etmek ve halkın yaklaşmasına mani olmak; h) Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek. 3 - ĠTFAĠYE SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Hizmet binası Önü. a) Hizmet binası içinde çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek; b) Hizmet binası bölgesindeki radyoaktif dekontaminasyonu (yıkamak suretiyle) yapmak; c) Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek; d) Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertipleri kontrol etmek ve yapmak. 4 - KURTARMA SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Hizmet binası önü. a) Enkaz altında kalanları kurtarmak; b) Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardımı yapmak; c) Binalarda meydana gelen basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumda olanların desteklenmesini veya yıkılmasını sağlamak; 5 ĠLK YARDIM SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Sağlık Ġşleri Müdürlüğü

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 / 8 a) Taarruzların çeşitli tesirleriyle meydana gelecek yaralı ve hastalara ilk sıhhi yardımı yapmak; b) Ölülerin kimliklerinin tespitini yapmak, sahiplerine teslim etmek veya gömülmelerini sağlamak ve bıraktıkları eşyaların tespitini sosyal yardım servisinin de yardımıyla yapmak. 6 SOSYAL YARDIM SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Hizmet binası önü. a) Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek; b) Müessese personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapmak; c) Ailesinden ayrı düşen fertlerin, mahalli sosyal yardım servisiyle işbirliği yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak; d) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslimi veya gömülmelerini sağlamak ve bıraktıkları malların tespiti hususlarında ilk yardım servisine yardım etmek, kayıtlarını tutmak; e) Taarruz sonrası devrede müessese için ihtiyaç duyulan işçiyi tedarik etmek; f) (1.Enformasyon 2. Acil Yedirme 3. Barındırma ve Giydirme hizmetlerini görecek şekilde teşkilatlandırılır.) 7 TEKNĠK ONARIM SERVĠSĠ : Toplanma Yeri : Hizmet binası önü. a) Çeşitli taarruzların tesiri ile müessesenin makine ve diğer enerji ve imal tesisleri ile, elektrik, su, havagazı, kanalizasyon, telefon gibi teknik tesislerde meydana gelecek, kısa zamanda yapılması kabil basit bozuklukların acil ıslah ve onarımlarını yapmak, faaliyetlerinin devamlarını sağlamaktır. b) (Büyük ölçüdeki hasarlarda onarım veya yapımı, harp hasar tamir konusu ve planı içine girer.) Kartal Belediyesi binalarında, yapılacak acil durum faaliyetler Acil Durumlar Plan talimatına göre planlanır. Acil durumun planlanması ve operasyondan sorumlu olan Acil Durum Sorumlusu Acil Durum Takımlar Başkanıdır. Belediyemizde Acil Durum Sorumlusu Belediye Başkanıdır. Sivil Savunma Müdürü acil durum yönetiminin görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan Belediye Başkanının bu konularda yardımcısı, danışmanı koordinatörü ve düzenleyicisidir. Acil durum süreci ve sonrasında basına veya gerekli kurumlara acil durum ile ilgili açıklama acil durum sorumlusu tarafından yapılacaktır.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 / 8 Bina dışındaki çalışma alanlarında kontrol amiri aynı zamanda o yerin Acil Durum Sorumlusudur. Acil durumlarda operasyonel tüm faaliyetler bu kişi tarafından yapılır. Gerekli durumlarda diğer ekiplerin ekip başkanlarına haber verilir. Acil Durumlar için gerekli Personelin eğitim ihtiyaçları belirlenmesi, gerekli malzeme, araç, gereç ve ekipmanların seçimi, harita, proje,yangın ulaşım planı ve olay yeri ulaşım şeması ihtiyaçlarının tespiti ile acil durumlarda kullanılacak iletişimin planlanması Sivil Savuma Müdürü ve Acil Durum Ekip Başkanları tarafından yapılır. Planlama ile ilgili güncellemeler altı aylık periyotlar halinde yapılır. Acil durumlarda kullanılacak ekipmanların süreç planı ve ilgili formları oluşturulur. Yangın, deprem, kaza, zehirlenme ve akaryakıt tankının delinmesi gibi acil durumlar için özel hazırlanmış talimatlara göre hareket edecek, Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Kaza Müdahale Ekibi ve Koruma Ekibi oluşturulur. Acil durum ekipmanları kontrol formları, İSG-Ç Planlama ve Kontrol Prosedüründe belirtilen sıklıkla doldurulur. Ekipmanların bakımı, kullanıma hazır durumda bekletilmesi Acil Durum Ekipler Başkanı sorumluluğu altındadır. Acil Durum Lojistik-Finansman Sorumlusu, Acil durumlarda kasa inisiyatifi kullanabilecek Sivil Savunma Müdürüdür. Acil Durum öncesi malzeme temini, satınalması ve acil durumlarda lojistik destek bu bölüm tarafından sağlanır. Acil durum meydana getirecek bir olayın olması durumunda olayla ilgili olan Acil Durum Ekip Başkanı tarafından Acil Durum Raporu hazırlanır, Sivil Savunma Müdürüne bildirilir Acil Durum Planlaması Acil Durum ile ilgili eğitimler alınır ve toplantılar yapılır Acil Durumlarda kullanılabilecek veri bankaları oluşturulur; Acil durumda kullanılacak Malzeme-Ekipman listeleri ve bulunduğu yerler belirlenir. Yangın Tüpleri yerleri LPG Tüpleri yerleri Trafo Elektrik pano yerleri Yangın dolapları ve yangın köşelerinin yerleri Yangın elektrik şalterlerinin yerleri Yangın çıkışları ve yangın merdivenlerinin yerleri Su temin (çeşme-lavabo,yangın vanaları ) yerleri Personel kan grupları bilgileri ve kan bankası verileri Yukarıdaki ekipman yerleri projeleri idari işler müdürlüğü tarafından dosyalanır. Bir nüshası da Sivil Savunma Müdürlüğünde muhafaza edilir Haberleşmeye yönelik acil telefonlar: İtfaiye Ambulanslar

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 / 8 Doğal gaz arıza Elektrik arıza Su arıza Polis İmdat Servis personelinin adları ve Acil Durumlarda gerekli olan telefon numaraları belediye binalarında her katta asılı bulundurulur ve her altı ay da bir Acil Durum Planlama sorumlusu tarafından güncelliği kontrol edilir. Servis Amirleri ve Görevli personelin Telefon ve Adresleri ile, Afet kriz merkezi Güvenlik (polis ) Trafik (polis ) Doktor ( lar ) Hastane (klinikler ) Sağlık ocağı Taksi durakları Eczaneler (Nöbetçi eczaneler ) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre il müdürlüğü telefon ve adresleri ile ilgililer Sivil Savunma ve İdari İşler Müdürlüğünde ilgili dosyasında saklanmakta ve altı aylık periyotlarda güncellenmektedir. Acil Durumlarda yapılacakların eğitimi için Kuruluş Tatbikat Plan ve Tablosuna göre, Sivil Savunma Müdürü talebi ile ve Servis amirlerinin yönetiminde tatbikatlar yapılır. Acil durumun ortaya çıkmasında da acil durum planına uygun olarak hareket edilir ve operasyon sonlandırılır. Tatbikat sonrası tatbikat performansı ve planlamaya yönelik Tatbikat Formu Doldurulur. Tatbikat formunun ilk sayfası Sivil Savunma Müdürü tarafından doldurulur. Problem varsa ilgili Servis amiri tarafından formun 2. Sayfası doldurulur ve Sivil Savunma Müdürü sunulur. Tatbikat süreleriyle ilgili iyileştirmeler planlanır. Bu prosedür kapsamında belirtilen acil durumların ortaya çıkmasını takiben, planlama ve operasyonun işleyişi hakkında ilgili servis amiri tarafından değerlendirme raporu hazırlanır ve Sivil Savunma Müdürüne iletilir. Acil durum sonrasında ortaya çıkan eksiklikler iki şekilde değerlendirilir. Planlanmış düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan problemler olması durumunda Düzeltici Önleyici Faaliyet prosedürü esaslarına göre hareket edilir. Planlama eksiğinden kaynaklanan problemler olması durumunda ise Acil Durum Takımlar Başkanı ve ilgili bölümlerce toplantı yapılarak tatbikat planları ve/veya talimatlar revize edilir.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 / 8 EYS Sistem Sorumlusu tarafından yapılması gereken raporlama çalışmaları İSG-Ç Planlama ve Kontrol Prosedürü esaslarında toplanarak Acil Durum Takımlar Başkanı bilgisinde Yönetim Temsilcisi ne gönderilir. 7. DAĞITIM Yönetim Temsilcisi EYS Sistem Sorumlusu Bölüm Sorumluları

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ

SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, il afet ve acil durum müdürlüğü ile sivil savunma arama ve kurtarma

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı