AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan "Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller " arasında aşağıdaki koşullarda bir sözleşme akdedilmiştir. Madde 2-Kredi Limiti/Tutarı: Kredili müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından lehlerine açılması uygun görülen Kredi Tutarı:. TL (Y/ ONBİN TL Türk Lirası) tutarındaki Tüketici Kredisi'ni; kullandırım tarihinden tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek süreye işleyecek kredi faizi, faiz üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (K.K.D.F.) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (B.S.M.V.) ile diğer giderlerin geri ödenmesinde, işbu sözleşmenin hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.akdi faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz ve diğer unsurlarla birlikte kredinin toplam borç tutarı (taksit toplamı). TL olup, anapara, faiz,b.s.m.v. ve K.K.D.F. dağılımı ile birlikte bu tutara işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ödeme planında/planlarında da yer verilmiştir. Madde 3- Faiz Oranı, Vergi ve Masraflar Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeye istinaden, a. "SABİT" faiz oranı ile kullandırılacak;.. ay/dönem vadeli krediye aylık/dönemlik akdi %. (Yüzde ONİKLİ ), yıllık %. (.) oranında kredi faiz tahakkuk ettirilmesini,. Yıllık maliyet oranının akdi %... olduğunu, b. Kredinin kampanyalı kredi olması durumunda krediye, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ÖDEME PLANI'nda belirtilen oranda, aylık akdi faiz oranı uygulanacak iken, faizin ÖDEME PLANI'nda belirtilen kısmı kampanyayı düzenleyen ana firma ve/veya bayi tarafından müşteri muvafakati dahilinde üstlenildiğinden, Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye ÖDEME PLANI'nda belirtilen oranlarda aylık ve yıllık indirimli faiz tahakkuk ettirilmesini,

2 Krediye uygulanan söz konusu faiz üzerinden %... K.K.D.F. ve %... B.S.M.V. ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederler. K.K.D.F. ve B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, K.K.D.F. ve B.S.M.V. tahsil edilmez. c. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ödeme Planında da belirtilen... TL kredi kullandırım ücretini,... TL istihbarat ücretini,... TL esnek ödeme planı ücretini,... TL faiz indirim komisyonunun ve BANKA tarafından düzenlenmesi halinde Madde 8'de belirtilen şartlar çerçevesinde sigorta ücretlerini BANKA'ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşme ve eki Ödeme Planı'nda belirtilen kredi kullandırım ücretinin kredi kullandırımı sırasında tahsil edileceğini, istihbarat ücreti, esnek ödeme planı ücreti ile faiz indirim komisyonunun ise tamamının Kredili Müşterinin maaşının yattığı hesaplar da dahil her nevi hesabından kredinin kullandırıldığı gün sonunda otomatik olarak tahsil edileceğini, gün sonunda tahsil edilecek söz konusu masraf tutarlarının kredi kullandırım tarihinde hesapta bulundurulması gerektiğini, belirtilen tarihte hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA'nın bu masraf bedellerini kredi/kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. d. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredi vadesi süresince ödeme planı tipi değişikliği veya yeniden yapılandırma talep etmesi durumunda bu talebin sözleşme değişikliği mahiyetinde olması nedeniyle talebin kabulünün Bankanın takdirinde olduğunu, Bankanın Müşteri talebini kabul etmesi durumunda ise Ödeme Planı Tipi Değişikliği İşlem Ücreti veya Yeniden Yapılandırma Ücreti ödeyeceklerini; kredi kullandırım tarihindeki, Ödeme Planı Tipi Değişikliği İşlem Ücretinin... TL, Yeniden Yapılandırma Ücretinin... TL olduğunu ve bu tutarların vade değişikliği ve/veya ödeme planı tipi değişikliği veya yeniden yapılandırma talebinin gerçekleştiği tarihte BANKA tarafından değiştirilmiş olabileceğini, işlem öncesinde BANKA tarafından ücret hakkında taraflarına bilgi verileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. e. Bir yıllık sürede %20'yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden Kredili Müşteri'ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde Kredili Müşterinin ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılmaması halinde Kredili Müşteriden yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır. Yıllık % 20'yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca onay alınacaktır. f. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, verdikleri teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerde, söz konusu işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü masraf, vergi, resim, harçlarla, bunların gider vergilerini de BANKA'ya ayrıca ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler.

3 g. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA'nın; yetkili mercilerce yapılacak her türlü değişiklik ve ileride konulabilecek yeni vergi ve resimleri dikkate alarak, K.K.D.F., B.S.M.V. oranlarını bu değişikliklere göre uygulamaya yetkili olduğunu, bu durumda yapılacak yeni hesaplama uyarınca ekte yer alan Ödeme Planındaki taksit tutarlarını mevzuat paralelinde değiştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA bu değişikliği uygun yöntem ve koşullarla borçluya derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Borçlunun bu halde tüm edimlerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. h. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı BANKA'nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ederler. Madde 4- Geri Ödeme ve Kredinin Tahsil Edileceği Mevduat Hesabı: Kredili Müşteri, tahsis edilen Tüketici Kredisini Ekte yer alan geri Ödeme Planında gösterilen vade tarihinde ve yukarıda belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanan taksit miktarını ödeyeceklerini,kabul beyan ve taahhüt ederler. Ekte yer alan Ödeme Planında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Kredi geri ödemeleri, Ekte yer alan ödeme planında/planlarında belirtilen mevduat hesabından tahsil edilecektir. İşbu mevduat hesabı, kredi tahsilatı için açılmış ve kredi tamamen kapanıncaya kadar hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılır ise, kredi kapandığında mevduat hesabı da otomatikman kapanacaktır. Kredili Müşterinin, hesabın kapatılmamasına yönelik yazılı talebi olması halinde veya mevduat hesabının, kredi ödemesi dışında diğer bankacılık işlemleri için de kullanıldığı durumlarda, söz konusu hesap, kredinin kapandığında BANKA'ca re'sen kapatılmayacaktır. Madde 5- Alacaklı Hesaptan Tahsilat Yetkisi: Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, Ekte yer alan Ödeme Planındaki her bir taksidin vadelerinde, taksit tutarının/tutarlarının Kredili Müşteri'nin maaşının yattığı hesap da dahil olmak üzere ekli ödeme planında belirtilen mevduat hesabının öncelikli olması kaydıyla BANKA nezdindeki tüm hesaplarından tahsiline ve tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine BANKA'nın yetkili olduğunu gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler. Taksitlerden herhangi birinin ödenmesi, önceki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilemez. Kredili Müşteri, işbu sözleşme kapsamındaki kredilere ilişkin fon, vergi ve masraflar ile kredi taksit tutarının/tutarlarının ve BANKA'nın tahsil etmeye uygun gördüğü yasal ödemelerin, BANKA nezdindeki Kredili Müşteriye ait kredi ödemesi yapılan hesaptan tahsil edilememesi halinde, Kredili Müşterinin imzalamış olduğu Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Kredili Müşteriye kullandırılacak kredi/kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.

4 Madde 6- Erken Ödeme: Kredili Müşteri aldığı kredinin toplam tutarını veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksidini vadesinden önce ödeyebilecektir. Madde 6.1- Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi: Kredili Müşteri tarafından bir veya birden fazla taksitin erken ödenmesi halinde, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Madde 6.2- Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması): Kredili Müşterinin, kredi borcunun tamamını veya bir kısmını vadesinden önce erken ödemek istemesi halinde, BANKA'ya buna ilişkin yazılı talimat vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, mevduat hesabına yatırılan bir tutarının, erken ödeme amacıyla yatırıldığının BANKAca tespiti mümkün olmayacağından, kredi taksitleri vade tarihlerinde tahsil edilmeye devam edecektir. Kredili Müşterinin taksit tarihinde kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde, BANKA vadesi gelen taksit ödemesi ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. Kredili Müşterinin iki taksit tarihi arasında kredinin toplam tutarını erken ödemeyi istemesi halinde; BANKA, ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarını, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler ile kredinin kalan anapara borcunu tahsil eder. Vadesinden önce kapatılan kredilere ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Madde 7- Temerrüt Faiz Oranları, Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları: Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının geri ödeme planına uygun olarak ödeneceğini, taksitlerden birinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksit tutarı üzerinden temerrüt faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki taksidin kısmen veya tamamen tam olarak ödenmemesi halinde, BANKA tarafından 30 (otuz) gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen anapara bakiyesi alacak üzerinden, muacceliyet tarihinden itibaren, temerrüt hasıl olacağını ve bu halde temerrüdün doğduğu tarihten borcun tamamının BANKA'ya ödeneceği tarihe kadar geçen süreye, Madde 3'te belirtilen yıllık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında anaparaya işleyecek temerrüt faizi ile bunun K.K.D.F.'nu ve B.S.M.V.'ni, BANKA'ya derhal nakden ve defaten tediye ile yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

5 Kredili müşterinin vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü BANKA'nın işbu maddede yer verilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Kısmi ödemeye rağmen kredili müşteri, yukarıda kabul edilen yasal şartların BANKA tarafından gerçekleştirilerek oluşacak muacceliyet halinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini, BANKA'nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve BANKA'nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece, muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, BANKA'nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının mahfuz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla kendilerine bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş taksit borçlarını ve diğer masraflardan müteşekkil muaccel BANKA alacağının tamamını ödemedikleri takdirde, mütemerrid duruma düşeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 8- Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması: Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince, BANKA'dan temin edecekleri Tüketici Kredisi işlemlerinin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; BANKA'nın kabul edeceği kefaleti getirmeyi, ve/veya BANKA'ya motorlu taşıt, nakit, mevduat, döviz tevdiatı,menkul kıymetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarını rehin etmeyi, keza alacaklarını temlik etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller ve varsa rehin belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıslar, BANKA'nın teminatın yetersiz halde olduğu veya yetersiz hale düştüğü kanaatine vardığı takdirde, ek teminat isteme hakkının doğacağını ve mevcut teminatları paraya çevirme yetkisine de sahip olacağını kabul ve taahhüt ederler. Madde 8.1- Teminatlara İlişkin Genel Hükümler: BANKA önceden ihbarda bulunmak kaydı ile teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, gibi haklı nedenlerin varlığı halinde teminat marjının oranlarını değiştirmeye ve Kredili Müşteri ve Kefil/Kefillerden belirleyeceği şekil ve koşullarda yeniden ek veya yeni teminat istemeye yetkilidir. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; ister borsa ve piyasa dalgalanmalarından olsun, isterse sair hasar, zarar ve sebeplerden doğsun, herhangi bir sebepten dolayı BANKA'ca teminat kıymetinde düşüklük görülürse bu düşüklükten doğan her türlü farkı BANKA'nın uygun görmesi üzerine, talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde gerek nakden ödeme ve gerekse yeniden rehin belgeleri terhini ve/veya alacağın temliki suretiyle takviye ederek, söz konusu kıymetle Kredili Müşterinin hesabının borç bakiyesi arasında BANKA'nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

6 Teminat olarak tevdi edilecek belgeler için masraflardan başkaca muhafaza ücreti almaya ve bu ücreti söz konusu kıymetlerin istirdadına kadar devam ettirmeye ve miktarını tayine BANKA yetkilidir. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller veya rehin belgesi tevdi eden ve/veya alacağı temlik eden üçüncü şahıs; şube değişikliği, şube devri gibi haklı nedenlerle teminatın başka bir yere naklinin gerekmesi veya borcun ödenmesi ve rehnin kalkması sebebiyle, kredili müşterinin teminat olarak gösterilen kıymeti başka yerden almak istemesi hallerinde, BANKA'ca bildirilen veya talep mektubunda gösterilecek yere, BANKA tarafından uygun görülecek şekilde gönderilmesine muvafakat ettiğini ve Kredili Müşterinin kredinin başka bir şubeye nakledilmesini istemesi ve BANKA'nın bu talebi uygun bulması halinde,teminat naklinden doğan her türlü hizmet masraf, ücret ve harçları ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri, Kefil/Kefiller, BANKA'ya olan doğmuş ve doğacak her türlü borçları nedeniyle, BANKA nezdindeki her türlü hak, alacak ve istihkakları ile maaşlarının da yattığı hesaplar da dahil olmak üzere vadesiz/vadeli her nevi mevduat hesabından, döviz, TL., repo, menkul kıymet hesaplarında yer alan nakit tutarlar ile kıymetli evrak ve sair varlıkları üzerinde ve işbu sözleşmenin teminatında yer alan rehnin ve diğer teminatların paraya çevrilmesi halinde elde edilecek tutarlar üzerinde rehin, hapis, takas, mahsup hak ve yetkisi olacağını, icra takibine veya diğer yasal yollara ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile kanuni takibe başvurma zorunluluğu, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın BANKA'nın menkul kıymetleri satarak paraya çevirmek, nakit tutarları virman/mahsup etmek suretiyle alacaklarını tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri, BANKA'ya sağlayacağı teminatların BANKA'nın tüm alacakları sona erene kadar geçerli olacağını, BANKA'nın herhangi bir hak ve alacağının kalmadığı durumda fekedilebileceğini kabul ve beyan eder. Madde 8.2- Sigorta Hükümleri BANKA'nın..ARDABOYLARI ŞUBESİ... Şubesi dain ve mürtehin olacak şekilde BANKA ile mutabık kaldığı ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları ve Rekabet Kurulu kararları kapsamında Banka'nın acentesi olduğu sigorta şirketine veya dilediği sigorta şirketine karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle, a. Kredili Müşteri/Rehin Veren, BANKA'ya teminat olarak gösterilen ve/veya BANKA'dan aldığı krediye istinaden satın aldığı malları, taşıt ve menkulleri, zorunlu sigortalar dahil sigorta ettireceğini, b. Kredili Müşteri, hayat sigortası yaptıracağını, sigorta sözleşmelerini BANKA alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar yenileteceğini, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde BANKA'nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini,

7 BANKA'nın açılacak kredi sebebi ile yaptırılan tüm sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında dilerse yeniletebileceğini, her yıl yenilenen sigorta bedelinin; BANKA'nın riskini teminat altına alacak marj oranı ile belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretlerini ödeyeceğini; yaptırılacak tüm sigortaların kredinin konusu, meblağ sigortalarında kalan borcun tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA; tüm teminatları ve kredi şartı tüm sigortalama işlemlerinin sigorta primlerinin Kredili Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, gerekli göreceği hallerde ve tamamen kendi yetkisi ile gerekli göreceği her türlü rizikolara karşı, dilediği şart, kayıt ve müddetlerle, lehtarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri Kredili Müşteriden işbu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep edebilir. Ancak, krediye ilişkin teminatların BANKA'ca sigortalanma yetkisi, BANKA için bir mecburiyet teşkil etmez ve bundan dolayı BANKA'ya bir sorumluluk yüklenemez. Kasko Sigortası: Toplam Sigorta Bedeli :....-TL Zorunlu Trafik Sigortası : Toplam Sigorta Bedeli :....-TL Hayat/Ferdi Kaza Sigortası: Toplam Sigorta Bedeli :....-TL Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, söz konusu hayat sigortası poliçesinde BANKA'nın dain ve mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi içinde Kredili Müşterinin vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan ödeme günündeki BANKA'ya olan borcun mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına (sakatlık halinde ise BANKA'ya olan borcun mahsubundan sonra kalan tutarın kendisine) ödenmesini, tazminatın krediden kaynaklanan BANKA borcunu karşılamaması durumunda, bakiye alacak meblağın kanuni mirasçılardan tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredinin tamamının vadesinden önce kapatılması halinde, Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketinden krediye bağlı olarak yapılan sigortalar, müşterinin talebi halinde kredi ile eş zamanlı iptal edilir. Farklı bir sigorta şirketinden yapılan sigortaların iptali için ise müşterinin ilgili sigorta şirketine talepte bulunması gerekir. Madde 9- Kefil/Kefillerin Sorumluluğu: İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil/ Kefiller, Kredili Müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/ borçlanacağı bütün meblağları, BANKA'ya karşı Madde 2'de yazılı kredi miktarına kadar Kefil/Kefiller olarak üstlenirler; Kefil/Kefiller, kefalet miktarının anaparaya ilave olarak bu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi veya cari faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masrafları,

8 vekalet ücretlerini, sözleşmede belirttiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını ve bunlara Kredili Müşteri ve mevcut olabilecek diğer kefillerle birlikte, Kefil/Kefiller sıfatıyla kefil olduklarını, bu sıfatla, BANKA ile Kredili Müşteri arasındaki kredi sözleşmesindeki tüm hükümlerin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini, BANKA alacağı için işlemiş ve işleyecek faiz, K.K.D.F., B.S.M.V. ile vs. vergi, fon ve masrafların tamamından bir senelikten fazla olsa dahi, sorumlu olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara Kefil/Kefiller olmaları sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve taahhüt ederler. Madde 10- Kredinin Amacına Uygun Kullanılması: Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediyi başlangıçta beyan edilen amacına uygun olarak kullanılacağını, kısmen ya da tamamen farklı amaçla kullanılması halinde, bu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek her türlü faiz, vergi, fon vs. mükellefiyetini temerrüt faizi ve cezalarıyla birlikte ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Madde 11- Cayma Hakkı a.tüketici Kredisi Sözleşmesinden Cayma: Kredili Müşteri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA'ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Kredili Müşterinin krediden yararlandığı hallerde Kredili Müşteri; ana parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi en geç cayma bildirimini BANKA'ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Kredili Müşteri bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Kredili Müşterinin sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda Kredili Müşteriden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince Kredili Müşterinin, konut finansmanı kredi sözleşmelerinden cayma hakkı bulunmamaktadır. b.bağlı krediyle Alınan Mal Tedarikine İlişkin Sözleşmeden Cayma ve Bunun Kredi Sözleşmesine Etkisi:

9 Kredili Müşteri tarafından mal tedarikine ilişkin sözleşmeden cayılması halinde, buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca BANKA'ya da bildirilmesi halinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması hallerinde BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Cayma bildiriminin BANKA'ya, Kredili Müşteri tarafından yapılması gerekmektedir. Madde 12- Bağlı Kredilerde Ayıp Durumunda Sorumluluk Esasları Bağlı kredi ile alınan malın, hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmediği durumlarda (yani ayıplı teslimde) satıcı, sağlayıcı ile birlikte BANKA da, Kredili Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Ancak bu sorumluluk; malın teslim ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim edilme tarihinden; malın teslim edildiği durumlarda ise, malın teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır. Madde 13- Banka Kayıtlarının Geçerliliği: Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar da HUMK 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olmak üzere BANKA'nın kanuni defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları ve mikro filmlerin muteber delil olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler. Madde 14- Genel Hükümler: Madde Bankanın Uygun Göreceği Kuruluş ve Mercilere Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller Hakkında Bilgi Vermesi Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA ile aralarındaki kredi ilişkisi gereği, Kredili Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller hakkında kredi hesabı ile ilgili bilgileri satıcı firmalara, varsa kredi konusu malın sigortalandığı şirketlere, kanunen yetkili merci, kişi ve kuruluşlara aktarması, müşteri sırrının açıklanmasına dair yasağa aykırılık teşkil etmeyecektir. Ayrıca Kredili Müşteri, kendisine ait BANKA nezdinde bulunan bilgileri, gerek tarafına hizmet sağlamak amacıyla BANKA'nın işbirliği anlaşması yapmış olduğu işbirliğine taraf gerçek veya tüzel kişilerle, gerekse Kredili Müşteri'ye zarar verme amacı olmaksızın her hangi bir nedenle (Kredi Kartı ve/veya sair kredi taleplerinin reddedildiği durumlarda dahi) üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasına izin verdiğini, bilgilerinin paylaşımı nedeniyle BANKA'dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgilerin verilmesinin şart olmadığına yönelik Kredili Müşteri'ye gerekli uyarıların BANKA tarafında yapılmış olduğunu, bu kapsamda BANKA nezdindeki Kredili Müşteri'ye ait bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ve beyan eder.

10 Madde Takip, Mahkeme Masrafları ve Avukatlık Ücreti Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda BANKA'nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu sebeple yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz vesaire her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen Avukatlık ücreti ve bunun gider vergisini BANKA'nın kanunen ödemek zorunda kalacağı ve borçlu/borçlulardan alınması hukuken mümkün olan harçlar ve giderler ve bunlarla ilgili gider vergilerini BANKA'ya ödemeyi, BANKA'nın tüm alacaklarının tahsili için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip veya haciz yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Madde Sürekli İş İlişkisinin Belgelenmesi Kredili Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, işbu sözleşme uyarınca verilen kredi tahsisinden dolayı tesis edilen/edilecek "Sürekli İş İlişkisi" nedeniyle, Adres Posta Sisteminde kayıtlı değilse aşağıda açık olarak belirtmiş olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, en geç kredinin kullanılacağı tarihe kadar aşağıda belirtilmiş olan adresi teyit eden belgeyi (yerleşim yeriikametgah- belgesini ya da Kredili Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturayı) ayrıca Banka ile kuracağı sürekli iş ilişkisi kapsamında ilgili mevzuat gereği kimlik tespitinde kullanılacak tüm bilgi ve belgeleri sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce BANKA'ya ibraz etmeyi, ilgili belgenin BANKA'ya ibraz edilmemesi halinde ise, söz konusu belgenin ibraz edilmemesinden dolayı BANKA'nın işbu krediyi kullandırmayacağını ve hiçbir yükümlülüğü olmadığını, yanlış ya da eksik bildirimden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kredili Müşteri ve Kefil/Kefillere ait olduğunu ve Kredili Müşteri ile Kefil/Kefiller hakkında yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde Kanuni İkametgâh ve Yetkili Mahkeme, İcra Daireleri Kredili müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, Kanuni İkametgâhlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal BANKA'ya noter vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan; işbu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlıklarda; sözleşmenin yapıldığı BANKA şubesinin veya tüketicinin kanuni ikametgâhındaki kanunen görevli mahkemenin yetkisini kabul ederler.

11 Madde Alacağın/Sözleşmenin Devri ve Borcun Nakli Müşteri, BANKA nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3.kişi, garantör, müşterek borçlu veya kefil/kefiller tarafından yapılacak ödemeler karşılığında BANKA'nın her türlü alacağını ve işbu Sözleşme'den kaynaklı haklarını ayrıca Müşteriden onay alınmasına gerek kalmaksızın devir edebileceğini ve devirle birlikte BANKA nezdindeki teminatlarının da ödeme yapan 3.kişilere, Garantöre, Müşterek Borçluya veya kefillere devredebileceğini kabul eder. İşbu sözleşmenin ekinde yer verilen Ek Sözleşme(ler) ile ilgili ihtilaflarda işbu Tüketici Kredisi Sözleşmesinin hükümleri aynen geçerli olacaktır. İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak. tarihinde imzalanmıştır. SÖZLEŞMEYİ İMZALAYANLARIN Adı ve Soyadı veya Unvanı Kanuni İkametgah Adresi Telefon numarası Tatbik İmzaları 1) Akbank T.A.Ş.. şubesi adına: a). b). 2) Kredili Müşteri. 3) Kefil/Kefiller Kefil Beyanı: Ek.1: Ödeme Planı Ek.2: (Ek alınacak diğer sözleşmeler yazılmalıdır. Taşıt Rehni/ Nakit Blokaj vb). tarihli Sözleşmesi İşbu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup bir nüsha tarafımca elden alınmıştır. (Kredili Müşteri İmzası) Akbank TAŞ, Sabancı Center 4.Levent, İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul, Sicil Numarası:90418

12 AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TAŞIT REHİN SÖZLEŞMESİ Akbank T.A.Ş.(bu sözleşmede kısaca "BANKA" olarak anılacaktır.) tarafından işbu rehin sözleşmesinin ek olduğu Tüketici Kredi Sözleşmesi ile Kredili Müşteriye kullandırılan ve kullandırılacak sair kredilerden kaynaklanan ana para ve sair tüm fer'i alacakların teminatını teşkil etmek üzere aşağıdaki tabloda özelikleri belirtilen motorlu taşıt/taşıtlar, satış bedeli ile Rehin Veren/Verenler tarafından bağlı bulunduğu Trafik Siciline tescil suretiyle rehnedilmiştir. Bağlı Olduğu Trafik Şubesi (Tescil Birimi) Tescil Belgesi Seri No Tescil Tarihi Plakası Markası Modeli Tipi Cinsi Motor No Şasi No Rengi 1. Rehinli Taşıt 2. Rehinli Taşıt Rehin Veren/Verenler, yukarıda özellikleri belirtilen taşıt/taşıtlar üzerinde BANKA'nın rehin hakkının ve satılamaz kaydını Trafik Siciline tescil ve kayıt ettirdiğini, rehinli taşıtın tamamı, taşıta ilişkin ticari plaka ve bu plakaya bağlı bütün haklar ile satış bedelinin tamamınının rehin kapsamı içerisinde olduğunu, BANKACA Trafik Sicilinden rehin ve satılamaz kaydının silinmesi için BANKA'nın yazılı talebine kadar taşıtı bir başkasına satmayacağını, rehin vermeyeceğini, mülkiyeti muhafaza sözleşmesi yapmayacağını, kiralamayacağını, taşıt üzerinde hiçbir tasarruf hakkı bulunmadığını, muacceliyet halinin oluşması sebebiyle kredi borcu ve borca ilişkin faiz ve fer'ileriyle birlikte tamamen ödenmesine kadar, Trafik Sicilindeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını, taşıtın telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden BANKA'nın sorumlu olmayacağını, T.Medeni Kanunu'nun 946. madde hükmü ile ilgili hak ve taleplerinden işbu sözleşme ile vazgeçtiğini ve satılamaz kaydının Trafik Siciline tescil ve kayıt ettirilmesini, muacceliyet halinde ayrıca ihtar ve ihbara gerek olmaksızın BANKA'nın rehnin paraya çevirme, satış tutarlarından alacaklarını mahsup hak ve yetkisi olacağını, işbu sözleşme nedeniyle doğacak her türlü vergi, harç ve masrafın kendisine ait olacağını, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Rehin Veren/Verenlerin İmzası

13 Sigorta hükümleri Rehin Veren/Verenler BANKA'ya teminat olarak gösterilen ve/veya BANKA'dan aldığı krediye istinaden satın aldığı taşıt/taşıtları BANKA ARDABOYLARI ŞUBESİ Şubesi dain ve mürtehin olacak şekilde BANKA ile mutabık kaldığı ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları kapsamında sigorta ettirebileceği gibi, BANKA'nın ARDABOYLARI ŞUBESİ Şubesi dain ve mürtehin olacak şekilde dilediği sigorta Şirketine sigortalatacağını ve sigorta sözleşmelerini BANKA alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar yenileteceğini kabul etmiştir. Sigorta Türü : Kasko Sigortası : Zorunlu Trafik Sigortası : Toplam Sigorta Bedeli (TL) Taşıt sigortasının mahiyeti her türlü risklere karşı kasko, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk, ferdi kaza sigortası ile yangın, deprem, sel, su baskını, yer kayması ve terör teminatlarını da kapsayacaktır. Kredili Müşteri/Rehin Veren/Verenler BANKA'nın rehnedilen menkulün hasara uğraması halinde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya yetkili olduğunu, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın BANKA'ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu; motorlu taşıt ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı BANKA'ya karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, BANKA ile Kredili Müşteri arasında imzalanan. tarihli,. TL tutarlı Tüketici Kredisi Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Rehin Veren / Verenler, işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Tüketici Kredisi Sözleşmesinin teminata ilişkin genel hükümler ile diğer hükümlerin işbu sözleşme için de aynen geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul beyan ve taahhüt eder/ederler. Rehin Veren / Verenlerin İmzası

14 İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak. tarihinde imzalanmıştır. Adı ve Soyadı veya Unvanı 1) Rehin Alan:. şubesi adına: a) b) 2) Rehin Veren/Verenler HÜSEYİN KUTLU Kanuni İkametgah Adresi Telefon Numarası Tatbik İmzaları<> İşbu sözleşmenin bir nüshası tarafımca/tarafımızca elden alınmıştır. (Rehin Veren / Verenlerin İmzası) Akbank TAŞ, Sabancı Center 4.Levent, İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul, Sicil Numarası:90418

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ Kredi Veren : ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.) Kredi

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı