MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA"

Transkript

1 MESLEK MENSUBU AÇISINDAN ÖZELLİKLİ YÖNLERİ İLE 6552 SAYILI TORBA YASA Dr. Murat Ceyhan, SMMM TESMER İstanbul Şubesi Sekreteri 10/28/2014 1

2 SUNUM İÇERİĞİ «Af, barış, yapılandırma» kavramları ve Türkiye uygulamaları, Ana hatları ile 6552 Sayılı Kanun, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren vergi mevzuatı hükümleri, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren iş hukukuna dair hükümler, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu özellikle ilgilendiren sosyal güvenlik mevzuatına dair hükümler, 6552 Sayılı Kanunda Meslek Mensubunu ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri. 10/28/2014 2

3 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Vergi kanunlarımızda tanımlanmamakla birlikte, vergi affı, uygulamada belli bir grup mükellefin önceki dönemlerine ait vergi yükümlülüklerinin affedilmesi ve yasal takibe alınmaması karşılığında ödemeleri gereken tutardır. Vergi afları özellikleri bakımından ise üçe ayrılır; Beyan Affı İnceleme Affı Takibat Affı 10/28/2014 3

4 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Vergi aflarının genel özellikleri şu şekildedir; Yasayla çıkarılır, Devlet alacağından vazgeçer, Geçmişe yürür ve etkilerini geçmiş olaylar üzerinde meydana getirir, Devlet cezalandırma yetkisinden vazgeçer. 10/28/2014 4

5 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Vergi aflarının çıkarılma sebepleri; Mali nedenler, Teknik ve idari nedenler, Siyasi nedenler, Ekonomik nedenler, Psikolojik nedenler. 10/28/2014 5

6 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Vergi aflarının; Kısa dönemde hazineye gelir sağlaması, İdarenin ve yargının dosya yükünü hafifletmesi, Uygulanan vergi sisteminin ekonomik gerçeklere uygun olmayan taraflarına ait etkilerin giderilmesi, İyi niyetli ancak ödeme güçlüğü içindeki mükelleflere bir şans vermesi, Vergi tabanının artması ile dürüst mükelleflerin yükünün dolaylı olarak azalması, İnceleme oranlarının düşüklüğü nedeniyle oluşan adaletsizliğin azaltılması gibi bazı olumlu yönleri vardır. 10/28/2014 6

7 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Vergi aflarının olumsuz tarafları; Afların yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getiren mükellefler açısından adil olmayan bir uygulama alanı oluşturması, Gelecekte af kanunlarından yararlanma beklentisine sahip olan mükelleflerin vergi kanunlarına ilişkin uyumunda azalma meydana getirmesi, Adalete ve kanunlara karşı güvenin sarsılması. 10/28/2014 7

8 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Affın başarı şartları; Sık tekrarlanmaması, Planlama, uygulama ve zamanlamanın iyi belirlenmesi, Mükellefler tarafından önceden tahmin edilmemesi, Tanıtımının iyi yapılması, Affa neden olan faktörlerin reformlarla giderilmesi. Vergi aflarının başarısında, vergi tabanında gerçekleşen bir yükselme ya da kayıt dışı kişilerin kayıt içine alınması sonucunda vergi kaynaklarının ortaya çıkarılarak, vergi gelirlerinde yaratılan bir artış ölçüt olarak alınabilir. 10/28/2014 8

9 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI OECD ülkelerinden Avusturya, Avustralya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İsviçre de ve Amerika Birleşik Devletlerinde eyalet düzeyinde (1980 lerden itibaren kırk kadar eyalette toplam 117 adet) vergi aflarına başvurulmuştur. Ancak, Şili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde aflar değişik nedenlerle uygulamada daha sık yer bulmakta, bir anlamda afların rutin haline geldiği gözlenmektedir. Bunun yanında, örneğin İngiltere de hiç Mali Af Yasası çıkartılmamış, Hollanda da ise en son 1941 yılında çıkartılmıştır. 10/28/2014 9

10 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Anayasa nın 73. maddesinin başlığı Vergi ödevi olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddede Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır. hükmü yer almaktadır. Yine Anayasa nın T.B.M.M. nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddede ise meclisin kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisine sahip olduğu (üye tamsayısının 4/5 kararıyla genel ve özel af ilanlarına karar vermeye yetkili olduğu) belirtilmiştir. Dolayısıyla mali af çıkarma yetkisi T.B.M.M. nindir. 10/28/

11 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI İlk vergi affı 17 Mayıs 1924 tarihlidir ve adı «Umumi Af Kanunu» dur yılında 3 tane af kanunu çıkmıştır, örneğin; «252 sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun» yılları arasında kapsamlı af kanunları yoktur. Çıkan kanunlar genellikle yürürlükten kaldırılan vergilerin artıklarını temizlemeye yöneliktir. En güncel ve geniş kapsamlı af kanunları; tarihli 4811 Sayılı yasa ile tarihli 6111 Sayılı yasadır Sayılı Kanun ile af ve benzeri yasaların sayısı 33 olmuştur. 10/28/

12 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 1974 yılına kadar bu türdeki kanun adlarında af ve benzeri kelimeler kullanılmıştır ( tarihli ve 1803 sayılı Cumhuriyet in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hk. Kanun). Vergi affı yerine, «tahsilatın hızlandırılması» deyimi 1981'den itibaren devreye girmiştir. Bugün de çoğunlukla «barış, yapılandırma, ekonomiye kazandırma» vb. terimler kullanılmaktadır. 10/28/

13 AF, BARIŞ, YAPILANDIRMA KAVRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Son 3 af yasasının tahsilat rakamları şu şekildedir; 4811 Sayılı Kanun; TL 5811 Sayılı Kanun; TL 6111 Sayılı Kanun; > TL 10/28/

14 ANA HATLARI İLE 6552 SAYILI KANUN gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı kanun 3 ü geçici 149 madde ile 66 farklı kanunda değişiklik yapılmış olup, bu değişiklikler yanı sıra bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun 73 üncü ve 74 üncü maddeleri vergi mevzuatıyla ilgilidir. 73 üncü madde; bazı alacakların yeniden yapılandırılması, 74 üncü madde; kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıt dışı işlemleri nedeniyle kasada bulunmayan nakit mevcudu ile ortaklardan olan fiktif alacakların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler. 10/28/

15 ÖDENECEK TUTARLAR Vergi asıllarının tamamı, Vergi aslına bağlı cezaların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50 si, Gecikme faizi, gecikme zammı ve geçikme cezası yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihine kadar yurtici üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı. 10/28/

16 Yapılandırmadan yararlananlar isterlerse bu tutarları taksitler (6, 9, 12 ve 18 taksit) halinde de ödeyebilecekler ve bu durumda yukarıda belirtilen ödenecek tutar; Altı eşit taksit için (1.05), Dokuz eşit taksit için (1.07), On iki eşit taksit için (1.10), On sekiz eşit taksit için (1.15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Mükellefce tercih edilen süresinden daha kısa bir sürede ödeme yapması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 10/28/

17 SİLİNECEK TUTARLAR Vergi aslına bağlı olmayan cezaları %50 si, Gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası gibi feri alacakların tamamının tahsil edilmesinden vazgeçilir. 10/28/

18 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; Beyana dayanan vergilerde; tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarından; 2014 yılına ilişkin olarak tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisin temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksidi hariç), 10/28/

19 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitler sonucunda vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından, kesinleşmiş olup bu kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. 10/28/

20 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları, Vadesi tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, RTÜK tarafından verilen idari para cezaları, 10/28/

21 Sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesince takip edilen ve vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacakları 6552 Sayılı Kanun kapsamına girmektedir. Örn: Ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları 10/28/

22 Kanun kapsamına girmeyenler: Adli ve idari para cezaları (Kanunda sayılanlar hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Şeker fiyat farkı, Akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu, Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları 10/28/

23 Özel hesap dönemi kullananlar hariç olmak üzere; 2014 yılı gelir vergisi ve geçici vergisi, 2014 yılı kurumlar vergisi ve geçici vergisi, 15 günlük vergilendirme dönemine tabi olanlarda,16-30 Nisan 2014 dönemine ilişkin ÖTV, ve Nisan 2014 dönemine ilişkin noter harçları, Aylık muhtasar/kdv mükellefiyetinde, Nisan 2014 dönemi gelir ve kurum stopajları ile KDV, Üç aylık döneme tabi mükellefiyette, Nisan-Haziran 2014 dönemi stopaj gelir vergisi ve Nisan-Haziran 2014 dönemi nakliyecilikte katma değer vergisi, 10/28/

24 Veraset ve intikal vergisinde ölen kişi ile mirascılarını bulundukları ülkelere göre, intikallerde ve kesinti yoluyla ödemelerde beyan sürelerinin farklılık göstermesi nedeniyle, beyanname verme süresinin son günü tarihinden sonraki bir tarihe raslayanlar, yeniden yapılandırmadan yararlanamazlar. Ayrıca belediyeler tarafından takip edilen alacaklarda ise, belirtilen alacaklarını vade tarihi olarak dikkate alınacak olup, vadesi bu tarihten sonraki bir tarih olan alacaklar bu kapsamda yeniden yapılandırmadan yararlandırılmayacaktır. 10/28/

25 Yeniden yapılandırmadan yararlanacak alacakların bu Kanunun yayımlandığı tarihi (bu tarih hariç) itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu kavramdan alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması olarak anlamamız gerekmektedir. Dava veya inceleme safhasındaki alacaklar kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 10/28/

26 Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, cezalar, idari para cezaları ve ecrimisillerde kesinleşme; Beyan üzerine alınan vergilerde (ihtirazi kayıtla verilen beyanlar dahil) beyannamenin verildiği tarihte kesinleşme gerçekleşecektir. İkmalen, re sen ve idarece tarh edilen vergi ile kesilen vergi cezalarına ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine; a.süresi içinde dava açılmaması, b.süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte dava yargılama aşamalarının son buluması, c.uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılmış olması, hallerinde kesinleşme gerçekleşmiş olacaktır. (vergi ve cezalarda) 10/28/

27 İtiraz/temyiz incelemesi Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay'da devam eden vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatlar, vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliği üzerine tebliğ tarihi itibarıyla gecikme faizi hesaplanarak "tahakkuk" ettirildiği halde, bir üst yargı merciinde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu alacakların "kesinleşmiş alacak" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde yargılaması devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar madde kapsamına girmemektedir. 10/28/

28 Yapılandırma kapsamına tür ve dönem olarak girdiği halde varlığına ilişkin dava açılmış olan alacaklardan; anılan Kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan tamamen feragat edilmesi ve feragata ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması üzerine kesinleşmiş olanlar, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması şartıyla, madde hükmünden yararlanabilecektir. 10/28/

29 Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) örneği Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılabdırmasına Dair 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlular yazılı başvurularını ilgili vergi dairelerine (her bir vergi dairesine ayrı ayrı ve motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri ise her bir taşıt için ayrı ayrı) doğrudan yapabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde de yapabileceklerdir. 10/28/

30 Yeniden yapılandırılan alacaklarda ödenmesi gereken yeni borç tutarının ilk taksidi 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekecektir. Bundan sonraki her iki ay içinde müteakip taksitler (talep edilen taksit süresinde) ödenecektir. Ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar ödenebilecektir. Yeniden yaplandırılan alacak tutarının tamamı 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda, bu kanunun yayımlandığı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer i amme alacağı ya da katsayı uygulanmayacaktır. 10/28/

31 Yeniden yaplandırılan alacak tutarının tamamın bir defada veya taksitler halinde nakden ödenebileceği gibi kredi kartı ile veya mahsuben ödenmesi de mümkün olacaktır. Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. 10/28/

32 Mahsuben ödemede; mükellefin bu hususu yazılı olarak taksit süresi içinde talep etmesi ve ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz ve tam olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir. 10/28/

33 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan alacaklarından; Yıllık gelir vergisi, Yıllık kurumlar vergisi, Gelir (stopaj) vergisi, Kurum (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi için yeniden yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, 10/28/

34 Taksit ödemeleri süresince belirtilen vergi türleri için verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazlasının vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybeder. Ayrıca; ilk taksit ile son taksit arasındaki dönemde tahahkkuk eden bütün vergilerin vadesinde ödenmeleri şarttır. Belirten ve vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10 unu aşmamak koşulu ile 5 TL (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler yeniden yapılandırmadan yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir. 10/28/

35 Bu kanun kapsamında yeniden yapılandırma nedeniyle ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı kanun uyarında gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan gecikme zammı ile birlikte ödenmesi koşulu ile yeniden yapılandırmadan yararlanma engellenmeyecektir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısında taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 10/28/

36 31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı alacakların, aslı ödenmiş alacaklardan ise tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 10/28/

37 Ceza indiriminden yararlanma; İkmalen, re se ve idarece tarh edilen vergilere bağlı olarak kesilen ve V.U.K. nun 376 nci maddesi gereğince ceza indirimi talebinde bulunan ancak bu Kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarı dikkate alınarak yapılandırmadan yararlandırılacaktır. 10/28/

38 Pişmanlıkla verilen beyannamelerde; Kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle (bu tarih hariç) V.U.K. nun 371 inci maddesi hükmüne göre tahakkuk eden ve bu tarih itibariyle henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklarda, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak yeniden yapılandırmadan yararlandırılır. 10/28/

39 6183 sayılı Kanun uyarınca kesilen zam ve tazminatlarda; Bahsi geçen Kanunun 58 inci maddesi kapsamında, ödeme emrine karşı yapılan itirazın reddi (istihkak reddi, menfi tespit reddi dahil) nedeniyle borcun %10 u oranında kesilen zam tutarı asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle yeniden yapılandırmadan yararlandırılır. 10/28/

40 Yeniden yapılandırma kapsamına giren kesinleşmiş alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 10/28/

41 İlgili kanunlara göre tecil edilmesine rağmen alacağın varlığına ilişkin mahkemelerde ihtilafın devam ediyor olması, dolayısıyla alacağın kesinleşmemiş bulunması durumunda bu alacağın Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün olmayacaktır. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için madde hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. İflasının açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmesi zorunludur. 10/28/

42 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir Sayılı Kanun uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan meslek mensuplarının madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Devam eden 6111 Sayılı Kanun ödemeleri ile ilgili 6552 Sayılı Kanundan yararlanılamaz. 10/28/

43 İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını genel taksit süresinden daha uzun sürede ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenmesi imkanı verilmiştir. Yapılandırılan alacak tutarına; yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25) ve otuzaltı eşit taksit için (1,30) katsayısı uygulanacaktır. 10/28/

44 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeme imkanı tanınmıştır. Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde ile verilen imkandan yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Kırkiki eşit taksit için (1,35) katsayısı uygulanacaktır. 10/28/

45 Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihi itibariyle düzenlemiş oldukları bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (borç verme ve benzeri nedenlerden ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını tarihine kadar vergi dairesine beyan etmek koşulu ile kayıtlarını düzeltebilmelerine 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile imkan tanınmıştır. 10/28/

46 Düzenlemeden yararlanmak için; Bilanço esasında defter tutan kurumlar vergisi mükellefi olması (Bilanço esasında defter tutsalar bile gelir vergisi mükellefleri bu düzenlemeden yararlanmaları söz konusu değildir), tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolarında görüldüğü halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu olması, tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolarında görüldüğü halde işletmede bulunmayan ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden dolayı ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarı olması, 10/28/

47 İşletmede olmayan bu kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarının vergi dairesine en geç tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edilmesi, gerekmektedir. Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler sözkonusu beyannameleri de elektronik ortamda ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmeleri gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarları üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde yani, günü akşamına kadar ödenecektir. 10/28/

48 Mükelleflerce ödenen bu vergi hiçbir şekilde gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemediği gibi, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilmesi de mümkün değildir. Söz konusu tutarların beyanı üzerine defter kayıtları düzeltilecektir. Diğer taraftan mükelleflerce beyan edilen kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarları dikkate alınarak ilave bir vergi tarh edilmesi de söz konusu olmayacaktır. Burada özellikle ortaklardan olan alacaklar (131 ve 231 No.lu hesap) ile ortaklara olan borçlar (331 ve 431 No.lu hesap) netleştilmek suretiyle bakiye tutarın beyanı öngörülmüştür. 10/28/

49 Yasada açıkça ifade edildiği üzere ortaklardan olan alacak ve borçların işletmenin esas faaliyeti dışındaki işlemlerden gerçekleşmiş olması gerektiği vurgulanmış olup, işlemenin esas faaliyetinden kaynaklanan alacak ve borçların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği dolaylı olarak hüküm altına alınmıştır. Kasa mevcudu ve/veya ortaklardan alacak tutarlarını beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapılması gerektiği takdirde, yapılan bu düzeltme işlemlerinin en geç tarihine kadar tamamlanması gerekir. 10/28/

50 Geçici vergi beyannamelerinde yapılan düzeltmeler nedeniyle mükelleften herhangi bir ceza ve faiz istenmesi sözkonusu olmayacaktır yılına ilişkin geçici vergi beyannamesinin düzeltilmesi gerekliliği sadece, ortaklardan olan alacaklar nedeniyle 2014 yılı içinde faiz hesaplanıp gelir kaydedilmiş olduğu durumlarda söz konusu olacaktır. Böyle bir düzeltme sonucunda geçici vergi matrahında bir artış sözkonusu olduğunda geçici vergi istenecek, ancak gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza istenmeyecektir. 10/28/

51 tarihli kasa hesabının bakiyesi ile beyan tarihindeki kasa mevcudu karşılaştırılacak ve kasa hesabının (-) bakiyeye düşmemesine dikkat edilerek işlem tesis edilecektir. Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. 10/28/

52 «... şirketinizce 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ortaklar cari hesabının düzeltilerek "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi geçmiş yıl kârlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu mahsup işlemi kar dağıtımı olarak değerlendirilerek bu tutar üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.» 30/07/2013 tarih ve [ /3]-807 Sayılı Ankara VDB Muktezası 10/28/

53 Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. Mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır. 10/28/

54 Mükelleflerin kasa ve/veya ortaklar hesabında fiktif olduğunu beyan ederek %3 vergi ödemek suretiyle revize ettikleri hesaplarında kalan bakiyenin hayatın olağan akışına ve ticari teamüllere uygun olması gerekir. Yasa ve ilgili tebliğde işaret edilen hesapların dışında, farklı hesapların içerisine yerleştirilen fiktif rakamlar yasa kapsamı dışındadır. Profeyonelce ve kasıtlı bir şekilde muhasebe kalemlerinde yapılan değişiklikler muhasebe hilesi olarak mütalaa edileceğinden V.U.K. Mad.359 a-1 kapsamında kaçakçılık cezası ile karşılaşma riski söz konusudur. 10/28/

55 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. 10/28/

56 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir. 10/28/

57 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da açılmıştır. 10/28/

58 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ İşyerlerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde hesaplanan işyerindeki işçi sayısı na dâhil edilmemesi ve işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin yalnızca on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılması düzenlenmiştir. Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi ve 10 dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanınmıştır. 10/28/

59 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİ İşsiz kaldığı dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanıp, işe iade davası sonucunda da tekrar ücretleri ve primleri ödenenlerin, söz konusu ödemeler düşülerek kalan tutarda işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi ve mükerrer ödeme yapılmaması amacıyla düzenleme yapılmıştır. Denizyolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri uluslararası antlaşmalar kapsamındaki mevzuata tabi olduğundan, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuattan istisna tutulmuştur. 10/28/

60 6552 SAYILI KANUN - MESLEK MENSUBU SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HÜKÜMLERİ Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelerde yaşayan vatandaşların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak esas alınacak süre diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Daha önce 2 çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 3 e çıkarılmış ve Bağ-Kurlular ile memurların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır. Mevcut durumda, 6 ay boyunca bankadan emekli aylığı çekilmediği için aylık ödemesi durdurulmakta ve sağlık hakkı askıya alınmaktadır. Yapılan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler adına gönderilen aylıklarda durdurma süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması düzenlenmiştir. 10/28/

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/93

Mali Bülten No: 2014/93 ` Mali Bülten No: 14/93 Vergi/ 12 Eylül 14 Vergi Affı nı da İçeren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Kamuoyunda Torba Yasa tasarısı olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ ÖZET : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ Sayfa : 1 Tarih : 10 EYLÜL 2014 Konu :TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN TORBA YASA KANUN İÇERİĞİ İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASARI TBMM Genel

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı