MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:"

Transkript

1 TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.) MADDE 1- TANIMLAR Bu Sözleşme de YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (kısaca BANKA) aşağıda imzası bulunan kredi lehdarı da (kısaca MÜŞTERİ) olarak anılacaktır. MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: Bu Sözleşme; MÜŞTERİ'ye BANKA'ca açılarak kullandırılacak tüketici kredisi ile bu kredinin güvencesini oluşturacak kefalet ve rehinlerin koşullarının düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir. BANKA tarafından MÜŞTERİ lehine açılacak, işbu Sözleşmenin Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında vade ve limiti yazılı Tüketici Kredisi ni kullandırıp kullandırmama hususunda BANKA tamamen serbest olup MÜŞTERİ krediyi kullanmaya başlamasından tamamen tasfiye tarihine kadar işbu Sözleşme, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine, genel kabul görmüş bankacılık kurallarına ve bunlarda hüküm bulunmaz ise BANKA'nın dahili talimatlarına tâbi bulunacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 3- TÜKETİCİ KREDİSİ UYGULAMASINDA GEÇERLİ FAİZ ORANLARI VE AÇIKLAMALARI Krediye İlişkin Bilgiler içinde yer alan ; Baz Faiz : Kredinin açılışının yapıldığı tarihte Banka nezdindeki Tüketici Kredilerine uygulanan faiz oranıdır. Peşin komisyon katkı payı ödemesi yapılan kredilerde bu faiz oranı uygulanmamakta, Baz Faizden daha düşük bir faiz oranı uygulanmakta veya hiç faiz oranı uygulanmaksızın kredi kullandırılabilmektedir. Bununla birlikte Baz Faiz oranı, gerek peşin komisyonlu katkı paylı düşük faizli/ faizsiz kredilerin gerekse peşin komisyon ödemesi yapılmayan kredilerin temerrüde düşmesi durumunda temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınan oran olmaktadır.

2 Peşin Komisyon Katkı Payı : Müşterinin krediyi kullanırken peşin olarak ödediği tutar olup bu tutarın ödenmesi halinde, Baz Faiz oranından daha düşük faiz oranıyla MÜŞTERİ adına kredi açabilmekte ve MÜŞTERİ kredinin açıldığı tarihte Bankaca uygulanan Baz Faiz oranından daha düşük bir faiz oran ile Tüketici Kredisi nden yararlanabilmektedir. Aylık faiz: Krediye uygulanan faiz oranı olup Peşin komisyon katkı payı ödemesi yapılması halinde bu oran Baz Faiz oranından düşük olmaktadır. Yıllık faiz: Aylık faizin yıllık ( aylık faiz X 12) olarak hesaplanmasıdır. Yıllık Temerrüt Faizi: Peşin Komisyon Katkı Payi ödemesi yapılsın yapılması kredinin temerrüde düşmesi halinde uygulanan faiz oranıdır. Dolayısıyla Müşteri nin Peşin Komisyon Katkı Payı ödemesi yapması nedeniyle düşük faizli kredi kullanmasına rağmen temerrüde düşmesi halinde krediye uygulanan düşük faiz oranı değil, işbu Sözleşme nin KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER sayfasında belirtilen yıllık temerrüt faiz oranı uygulanacaktır. MÜŞTERİ bu hususları peşinen kabul ve beyan eder. MADDE 4- KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME PLANI MÜŞTERİ, işbu Sözleşme nin ekinde bulunan ödeme planının, işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, BANKA'nın, kendisine kullandırdığı krediyi, ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden müteşekkil taksit tutarlarını nakden ve def'aten ödemek suretiyle tediye edeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA'nın her bir taksit tutarını vadesinde, BANKA nezdindeki TL hesaplarına borç kaydederek veya döviz hesaplarındaki tutarların BANKA'nın döviz alış kurundan kesin alışını yapıp elde edeceği tutarları bu kredi hesabının taksitlerine mahsup etmek suretiyle tahsile yetkili olduğunu, sistemsel olarak kredilerin taksit ödemelerinin BANKA nezdindeki ilgili hesaptan gerçekleşeceğini, kredi taksidinin BANKA nezdindeki hesabın dışında başka bir şekilde ödenemeyeceğini, vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarına herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın vade tarihinden taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için bu Sözleşme nin 6. maddesi uyarınca temerrüt faizi işletilmesini ve taksit tutarı ile bu şekilde hesaplanacak temerrüt faizi tamamen ödenmedikçe, izleyen taksit tutarlarına mahsup talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ ve kefiller bu Sözleşme gereğince fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimlerin, kendilerine ait olduğunu, bunları ve her çeşit

3 komisyon, ekspertiz, muhafaza ücretleri dahil, ihtiyar edilecek bütün masrafları BANKA'ya derhal ve nakden ödemeyi kabul ettikleri gibi, ileride her ne nam altında olursa olsun konulabilecek bilcümle vergi, resim ve sair yasal yükümlülüklerle, halen mevcut vergi, resim, fon, gider vergileri ile sair yasal yükümlülüklere yapılabilecek zamlar ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum kalmaksızın, bunların yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi, BANKA'nın bunlardaki değişikliğe göre Geri Ödeme Planı nda (taksit tutarlarında) değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri, BANKA'nın belirli dönemler itibarıyla hesabından hesap işletim ücreti tahsil edebileceğini veya talimatları doğrultusunda otomatik ödemeler yapılabileceğini, taksit tutarını taksit tarihinden önce hesabına yatırması halinde, bu tutardan öncelikle BANKA ca tahsil edilmesi gereken ücretler tahsil edileceğinden veya otomatik ödemeler yapılabileceğinden taksit tarihinde taksit tutarında eksiklik oluşabileceğini, bu nedenle taksit tarihi itibarıyla taksit tutarının hesabında tam olarak bulunmasını sağlamak sorumluluğunun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, taksitlerden herhangi birinin ödeme gününün resmî tatile rastlaması halinde, taksit ödemesini resmî tatili takip eden ilk işgünü yapmayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 5- MUACCELİYET MÜŞTERİ, işbu Sözleşme de belirtilen taksitlerden birbirini izleyen iki taksidi vadesinde ve bu taksitlerin geciken günler için işlemiş temerrüt faizlerini kısmen veya tamamen ödemediği takdirde; BANKA'nın bakiye borcunun tamamını 30 gün önceden ihbar ederek muaccel kılmaya yetkili olacağını ve bu durumda anapara ile faizleri, fon, gider vergileri ve sair yasal yükümlülüklerle birlikte derhal ve nakden tediye ile yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 6- TEMERRÜT FAİZİ MÜŞTERİ, işbu Sözleşme den doğan borçlarının ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde; temerrüdün doğduğu andaki Türk Lirası veya döviz borç bakiyesini, temerrüdün doğduğu tarihten borcunu tüm fer ileri ile birlikte BANKA'ya geri ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için, akdi faiz oranına mevzuatın izin verdiği en yüksek oranın ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini, bunun gider vergileri, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA'nın döviz cinsinden olan alacaklarının fiili ödeme günündeki BANKA efektif satış kuru

4 üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığını talep ve tahsile yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, faizin tamamının/bir kısmının peşin komisyon katkı payı olarak ödenmesi halinde ( kampanyalı satış nedeni ile MÜŞTERİ nin ürünü satın aldığı firma tarafından veya MÜŞTERİ nin kendisi tarafından ) ilerde temerrüde düşmesi durumunda kendisine uygulanan düşük faiz oranının değil, Baz Faiz oranının esas alınacağını ve bu orana, mevzuatın izin verdiği en yüksek oran eklenerek bulunacak oranda temerrüt faizi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 7- ERKEN ÖDEME MÜŞTERİ, aldığı kredinin bakiye borcunu veya bazı taksitlerini vadelerinden önce ödemek istediği takdirde; bu talebi mevzuat gereğince yapılacak hesaplama doğrultusunda geçerli olacaktır. MÜŞTERİ, hesaba havale veya EFT gönderilerek kredi borcuna erken ödeme veya erken kapama veya ara ödeme işlemi yapması halinde BANKA'ya ayrıca yazılı talimat vererek ödeme işlemine ilişkin önceden Şubeyi bilgilendireceğini, sadece erken veya kapama veya ara ödeme açıklaması ile krediye ait işlem yapılması halinde BANKA sisteminin bu ödenen tutarı kredi borcuna mahsup etmeyeceğinden meydana gelebilecek olası kayıplardan BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 8- MÜŞTERİ NİN TÜKETİCİ KREDİSİ BAŞVURU FORMU'NDAN SORUMLULUĞU VE HESAP DURUMU BİLDİRİMİ, BANKA'NIN BİLGİ VERME - İSTEME YETKİSİ MÜŞTERİ, Tüketici Kredisi Başvuru Formu'nda belirttiği malî (hesap) durumunun doğru olduğunu ve her yıl hesap dönemini izleyen yedi ay içinde yeni döneme ait hesap durumunu gösterir, yasal mercilerin uygun göreceği formda Bankalar Kanunu'nun ilgili maddesinde sözü edilen nitelikte bir belgeyi BANKA'ya vereceğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ayrıca BANKA'nın gerekli göreceği kuruluş ve merciler ile TCMB, Kart Merkezi A.Ş. ve Kredi Kayıt Bürosu na hakkında bilgi vermesine ve bilgi istemesine peşinen muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder. MADDE 9- SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER MÜŞTERİ, işbu Sözleşme hükümlerine göre BANKA ca gerekli görüldüğü ve daha önceden aynı koşullarda başkaca bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle BANKA nın bildireceği tutar ve riskler için Kredi Hayat Sigortası yaptırmayı ve bunu BANKA ya belgelemeyi, sigorta

5 yaptırmadığı veya bunu belgelemediği takdirde, BANKA nın işbu krediyi kullandırıp kullandırmamakta muhayyer olduğunu, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı aynı koşullarda yenilemeyi, sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini, söz konusu hayat sigortasının yenilenmesi ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bundan dolayı BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını, BANKA nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim olduğunu, önceden yapılmış olan veya daha sonra BANKA nın talebi üzerine yapılan sigorta poliçesinde BANKA nın lehdar veya dain ve mürtehin olarak gösterilmesini, sigorta süresi içinde vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan, o tarihteki BANKA ya olan borcunun (vade beklemeksizin kredi borcunun) mahsubundan sonra kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına ödenmesini kabul eder. MÜŞTERİ, yine teminat olarak gösterilen (üzerinde BANKA lehine rehin tesis edilen) taşınır malı BANKA nın dilediği miktar ve koşullarla, rehin sahibi ve alacaklı olarak BANKA belirlenmek üzere, yangın, deprem ve inşaat tehlikelerine karşı tüm masraf ve primleri kendisine (MÜŞTERİ ye) ait olmak üzere sigortalatmayı ve kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yeniletmeyi ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini kabul eder. Söz konusu sigortanın yenilenmesi ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, BANKA'nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim yapmak olduğunu, bundan dolayı BANKA nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, taşınır mal hasara uğradığı takdirde, BANKA nın sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi kendisinin de bulunmasına veya izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tesbit ve tahsil etmeye, bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya, kayıtsız şartsız yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve anlaşmazlığın BANKA aleyhine sonuçlanması halinde de BANKA dan herhangi bir istemde bulunmayacağını MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, krediye konu taşınırın zorunlu trafik sigortasını yaptırmayı, kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yenilenmesini ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından yenileme yapılmaması durumunda, BANKA tarafından MÜŞTERİ ye bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, zorunlu trafik sigortasını yaptırmadığı ve/ veya yenilemediği takdirde; BANKA nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı re sen yenilemeye ve bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan BANKA nezdindeki alacaklı

6 hesaplarından re sen tahsile (mahsuba) yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, yine teminat olarak gösterilen (üzerinde BANKA lehine ipotek tesis edilen) taşınmaz malı BANKA nın dilediği miktar ve koşullarla, rehin sahibi ve alacaklı olarak BANKA belirlenmek üzere, yangın, deprem ve inşaat tehlikelerine karşı tüm masraf ve primleri kendisine (MÜŞTERİ ye) ait olmak üzere sigortalatmayı ve kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yeniletmeyi ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi (MÜŞTERİ) tarafından ödeneceğini kabul eder. Söz konusu konut sigortasının yenilenmesi ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, BANKA'nın yegane sorumluluğunun sigorta yenilemesine ilişkin bildirim yapmak olduğunu, bundan dolayı BANKA nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, taşınmaz mal hasara uğradığı takdirde, BANKA nın sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi kendisinin de bulunmasına veya izninin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve tazminat miktarını tesbit ve tahsil etmeye, bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya, kayıtsız şartsız yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve anlaşmazlığın BANKA aleyhine sonuçlanması halinde de BANKA dan herhangi bir istemde bulunmayacağını MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. Bu binalar ve bağımsız bölümler için malikler tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta kredi süresince her yıl yenilenir. MÜŞTERİ, masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, krediye konu taşınmazın zorunlu deprem sigortasını yaptırmayı, kredi ilişkisi devam ettikçe ve eski poliçe sona ermeden yenilenmesini ve bunlara ait sigorta primlerinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından yenileme yapılmaması durumunda, BANKA tarafından MÜŞTERİ ye bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, zorunlu deprem sigortasını yaptırmadığı ve/ veya yenilemediği takdirde; BANKA nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı re sen yenilemeye ve bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan BANKA nezdindeki alacaklı hesaplarından re sen tahsile (mahsuba) yetkisi bulunduğunu kabul ve beyan eder.

7 MADDE 10- KEFİLLER Bu Sözleşme nin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, MÜŞTERİ nin işbu Sözleşme de belirtilen taksitler toplamını kefil sıfatıyla ödemeyi, işbu Sözleşme nin hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin bu yönde yazılı onay vermelerine bağlı olduğunu kabul ederler. KEFİL, MÜŞTERİ nin işbu Sözleşme^den doğmuş ve doğacak borçlarına, akdi ve temerrüt faizlerine ve bunların BSMV, KKDF gibi yasal eklentilerine işbu Sözleşme nin sonunda yazılı Kefalet Limiti miktarına kadar ve ödeme planında belirtilen son taksit tarihine kadar( bu tarih dahil) kefil olduğunu, kefaletinin 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun adi kefalet hükümlerine tâbi olduğunu kabul ve beyan eder, KEFİL, kefalet limitinin, anaparadan başka ayrıca akdi faizleri, ücretleri, komisyonları, gider vergilerini ve her türlü masrafları, vekalet ücretlerini, temerrüt faizlerini de TBK nın 589. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı olmaksızın kapsadığını kabul ve beyan eder. KEFİL, yukarıda belirtilen borçlardan başka yukarıda belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere, asıl borç ile MÜŞTERİ nin kusur veya temerrüdünün yasal sonuçlarından, BANKA nın, KEFİLE uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, MÜŞTERİ ye karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin KEFİL e tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.. KEFİL, kefalete konu tutarı, BANKA nın Borçlar Kanunu na uygun biçimde yapacağı ilk yazılı talebinde ödeyeceğini, işbu Sözleşme den doğan borçlarının ödenmesinde temerrüde düştüğü takdirde,borcun muaccel olduğu tarihten itibaren borcun tamamını işbu Sözleşme nin Temerrüt Faizi başlığı altında düzenlenmiş bulunan faiz oranı üzerinden, Gider Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) vesair yasal yükümlülükleriyle birlikte ödemeyi kabul ve beyan eder. Söz konusu faiz oranının düzenleyici otoritelerce artırılması halinde; yeni oranın temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınacağını, bir başka ifadeyle temerrüt faizi oranlarındaki artışın, borcun tamamen ödeneceği tarihe kadar, mevcut borçları için yapılacak temerrüt faizi hesaplamasına esas alınmasını kabul ve beyan eder. Şu kadar ki, MÜŞTERİ nin borcu KEFİL e bildirilmedikçe, KEFİL için temerrüt durumu oluşmayacaktır. MADDE 11- BANKA'NIN REHİN, VİRMAN, TAKAS VE MAHSUP HAKLARI

8 MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, BANKA'nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunulabilecek olan kendilerine ait her türlü hesap, hak ve alacak üzerinde BANKA'nın herhangi bir ihbara gerek olmaksızın virman, takas ve hapis hakkı olduğunu, bunların işbu Sözleşme den doğmuş ve doğacak bütün borçlarını karşılayacak miktarlarının BANKA'ya rehinli bulunduğunu kabul ve beyan ederler. MADDE 12- KREDİ BORÇLUSUNUN REHİN VERMESİ HALİNDE REHİN HÜKÜMLERİ Bu sözleşmeye istinaden kullandırılacak kredinin teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen menkul kıymetler, üzerinde rehin tesis edilmiştir/edilecektir. MÜŞTERİ, BANKA nezdinde açılmış ve/veya açılacak Türk Lirası Mevduatını/Döviz Tevdiat Hesaplarını/BANKA'ya tevdi ettiği ve edeceği her türlü Menkul Kıymetleri/Kıymetli Evrakı/BANKA'dan her türlü alacağını Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Hesap/ Değerleri BANKA'ya işbu Sözleşme ye konu kredi nedeniyle doğmuş ve doğacak alacaklarının teminatı olmak üzere rehnettiğini, alacağın kısmen veya tamamen muacceliyeti halinde, bu maddede belirtilen rehinli değerleri BANKA'nın takdirine göre icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmî makama başvurma zorunluluğu olmaksızın, BANKA'nın dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık artırmaya veya diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak paraya çevirmek ve bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, mevduat ve tahvil faizlerinin rehin kapsamında olduğunu, kuponları adına tahsile yetkili bulunduğunu, rehnedilen hisse senetlerinden BANKA'nın dilediğini dilediği zamanda, namına satmaya, başkalarıyla değiştirmeye, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunu ve bu hisse senetlerinin satışı veya devri sonucu yerlerine geçecek her türlü menkul kıymet üzerinde de rehin hakkının devam edeceğini beyan ve taahhüt eder. MADDE 13- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN REHİN VERMESİ HALİNDE REHİN HÜKÜMLERİ REHİN VEREN, MÜŞTERİ nin BANKA dan işbu Sözleşme ye istinaden kullandığı ve/veya kullanacağı her türlü kredinin teminatı olarak BANKAnezdinde açtığı ve/veya açacağı Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Türk Lirası Mevduatlarını/Döviz Tevdiat Hesaplarını/BANKA ya tevdi ettiği ve edeceği her türlü Menkul Kıymetleri/Kıymetli Evrakı/BANKA dan her türlü alacağını Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Hesap/Değerleri/BANKA ya rehnettiğini, BANKA alacağının kısmen veya tamamen muacceliyeti halinde değerleri İcra Daireleri ne veya diğer

9 herhangi bir resmi makama başvurma sorumluluğu olmaksızın BANKA nın dilediği anda ve uygun göreceği şekillerde, açık arttırmaya ya da diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak paraya çevirmek bedellerinden haklarını tahsil etmek yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder. REHİN VEREN, Mevduat ve tahvil faizlerinin rehin kapsamında olduğunu, kuponları adına tahsile BANKA nın yetkili bulunduğunu, rehnedilen hisse senetlerinden dilediğini dilediği zamanda, namına satmaya, başkalarıyla değiştirmeye, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya BANKA nın yetkili olduğunu ve bu hisse senetlerinin satışı veya devri sonucu yerlerine geçecek her türlü menkul kıymet üzerinde de rehin hakkı bulunduğunu ve işbu Sözleşme nin rehnin niteliğine aykırı olmayan tüm maddelerinin hakkımda da aynen uygulanmasını, aşağıda yazılı adresinin yasal ikametgahı olduğunu, adres değişikliği ve BANKA ca kendisine yapılan tebligatlar konusunda işbu Sözleşme nin 17. maddesinin kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. MADDE 14- İPOTEK TESİSİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşmeye istinaden kullandırılacak kredinin teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmiştir/edilecektir. MÜŞTERİ, BANKA ca işbu Sözleşme şartlarında kullandırılması uygun kredinin ve/veya hangi sebeple olursa olsun BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen taşınmazı BANKA ya fekki BANKA ca bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere, gayrikabili rücu rehin ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 15 - ARAÇ ÜZERİNE REHİN TESİSİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER MÜŞTERİ, BANKA ca işbu Sözleşme şartlarında kullandırılması uygun görülen kredinin Motorlu Taşıt alımı ile ilgili olması halinde işbu kredinin ve/veya hangi sebeple olursa olsun BANKA ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak Krediye İlişkin Bilgiler sayfasında belirtilen Motorlu Taşıtı fekki BANKA ca bildirilinceye kadar geçerli olmak üzere, gayrikabili rücu rehin ve zilyetliğini BANKA ya devir ve teslim ettiğini, BANKA nın bu rehin keyfiyetini taşıtın kayıtlı olduğu Trafik Sicili ne ve ruhsatına re sen veya uygun göreceği üçüncü kişi veya kişiler aracılığı ile şerh ettirmeye tek taraflı olarak yetkili olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 16 - KREDİYE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

10 Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Müşteri nin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. MÜŞTERİ nin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, MÜŞTERİ nin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır. MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ nin cayma hakkını kullandığına dair bildirimi cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan MÜŞTERİ nin krediden faydalandığı hâllerde, MÜŞTERİ anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödemekle yükümlüdür. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde MÜŞTERİ kredisinden caymamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. MÜŞTERİ den, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez. MADDE 17- KANUNİ İKAMETGÂHLAR MÜŞTERİ, KEFİLLER ve REHİN VERENLER işbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için bu Sözleşmede yazılı Türkiye içindeki adreslerini yasal ikametgah edindiklerini, işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle yasal ikametgah olarak belirtilen bu adreslerin; gerçek kişi TARAFLAR için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi

11 (MERNİS)'ne kayıtlı olan, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan güncel adresleri olduğunu, işbu adresleri İcra ve İflas Kanunu nun 21. maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini; belirtilen yerde adres yazılmaması halinde yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil Dosyalarında bulunan veya Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ne kayıtlı olan güncel son adreslerinin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgahları olduğunu, işbu Sözleşmenin BANKA dışında kalan TARAFLAR ı; BANKA tarafından bu adreslere gönderilecek her türlü tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21.maddesinin haklarında uygulanmasını, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ne kayıtlı olan veya Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarında bulunan adreslerini ileride değiştirmek suretiyle yeni bir kanuni ikametgah belirlemeleri halinde, bu yeni adreslerini derhal Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza ile BANKA ya bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde BANKA tarafından, bu sözleşmede yazılı olan veya gönderim tarihi itibariyle Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde kayıtlı olan veya yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil dosyalarında bulunan güncel son adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın bu adreslere ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. MÜŞTERİ, KEFİLLER ve REHİN VERENLER; işbu sözleşmenin imza tarihinde yurt dışında ikamet etmeleri veya işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra yurtdışında ikametgah edinmeleri halinde dahi yukarıdaki hükmün kendileri içinde geçerli olacağını, gerçek kişi TARAFLAR için sözleşmede yer alan Türkiye İçindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde kayıtlı adreslerinin, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan güncel adresleri yasal ikametgahları ve tebligat adresleri olduğunu, ileride bu adreslerini değiştirmeleri ve yeni adres olarak yabancı ülke adresini belirlemeleri ve/veya bu adreslerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve/veya yetkili Ticaret Sicil Memurluğu na bildirmeleri durumunda dahi, BANKA tarafından kendilerine yapılacak her türlü tebligatın işbu sözleşmede yer alan adreslerine veya gerçek kişi TARAFLAR için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) nde olan son yurt içi adresine, tüzel kişi TARAFLAR için ise yetkili Ticaret Sicil Memurluğu nda tescil edilen ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde bulunan son yurt içi adreslerine yapılması halinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yabancı gerçek kişi MÜŞTERİ veya yabancı gerçek veya tüzel kişi KEFİLLER ve REHİN VERENLER, iş bu sözleşmenin ilgili maddelerinde Türkiye içinde adres bildirmeyi, bildirdikleri bu adresin işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle yasal ikametgah adresi olduğunu, iş bu sözleşmenin imza tarihinden sonra adreslerini değiştirilmek suretiyle yeni bir yurtdışı kanuni ikametgah

12 belirlemeleri ve bu yeni adreslerini Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza ile BANKA ya bildirmeleri halinde dahi, sözleşmenin imzalanmasından sonra yurt içinde adres değişikliği bildiriminde bulunmadılar ise bu Sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı Türkiye içindeki adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın bu adreslere ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını, işbu Sözleşme kapsamında doğabilecek ihtilafların çözümlenmesinde Türk Hukukunun uygulanacağını ve yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek adreste yer alan mahkeme ve icra daireleri ile BANKA nın Genel Müdürlüğü nün bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA nın kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescil edilmiş bulunan Ticari İkametgah Adresidir. MÜŞTERİ KEFİLLER ve REHİN VERENLER yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan BANKA nın ticari ikametgâhını ve bundaki değişiklikleri izleyebileceklerinden BANKA ya her türlü tebligatı ve bildirimi, BANKA nın o tarihteki ticari ikametgâhına yapacaklardır. MADDE 18- DELİLLER Taraflar, işbu Sözleşme den doğabilecek tüm ihtilafların çözümünde tanık dinletilmeyeceğini, yemin teklifine gerek olmaksızın tarafların defter ve kayıtları ile MÜŞTERİ'nin ve/veya BANKA'nın imzasını taşıyan sair yazılı belgelerin HMK. nun 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını kabul etmişlerdir. MÜŞTERİ ile BANKA, arasında geçen tüm telefon görüşmeleri, BANKA açısından gerekli görülmesi halinde ses kayıt cihazlarınca kaydedilecektir. Herhangi bir hususun ispatı için birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini, yemin teklif haklarından feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler. MADDE 19- MASRAF VE KOMİSYONLAR, BİLDİRİMLER: MÜŞTERİ; işbu Sözleşmenin Krediye İlişkin Bilgiler Sayfasında belirtilen faiz, ücret, masraf ve komisyonları ödemekle yükümlüdür ve bu tutarlar sözleşme süresi içinde müşteri aleyhine değiştirilemez. MÜŞTERİ ayrıca, BANKA ya hesap özetinin posta ile gönderilmesi halinde mevzuatın müsaade ettiği tutarda masraf ödeyeceğini, ayrıca BANKA tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları ödemeyi kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme den doğan alacaklarının tahsili hususunda BANKA nın mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; bu yolda yapacağı bütün masraflar ile anapara, faiz, vesair her

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ Kredi Veren : ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.) Kredi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı