Duyuru : 2014/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duyuru : 2014/01 28.01.2014. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar."

Transkript

1 Duyuru : 2014/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2014 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2014 YILINDA UYULMASI GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER Yasal Defterlerin 2013 Yılı Kapanış ve 2014 Yılı Devam Tasdiki İşlemleri Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Ara Onayı Yevmiye Defteri Envanter Kapanış onayı yok Defter-i Kebir Kapanış onayı yok Pay Defteri Kapanış onayı yok Kullanılmaya devam edilebilir. Yönetim Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Kapanış onayı yok Kullanılmaya devam edilebilir. ** Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri: Yeterli sayfa olduğu takdirde açılış onayına gerek duyulmadan 2014 yılında kullanılmaya devam edilecektir. ** Limited şirketlerde ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri tutuluyorsa tarihine kadar kapanış tasdiki yapılmalıdır. ** Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz. ** Zayi Belgesi; TTK 82.maddenin b fıkrasının 7.bendinde açıklandığı şekliyle temin edilir. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delilerin toplanmasını da emredebilir.

2 ** Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde açılış onayı ile yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinde noter kapanış onayı aranmaz. ** Açılış onayları yapılırken, meslek mensupları 2012 yılında aldıkları şifreleri kullanarak defter listeleri üzerinden güncelleme, silme ya da eklemeler yapabileceklerdir. ** Defter tasdiklerinin noter aracılığı ile yapıldığı durumlarda aranan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin, tasdiknamede değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği durumlarda eski tarihli de kullanılabileceği ve aslının notere ibraz edilerek bir örneğin de noterlikçe saklanması gerekmektedir Ticari Belgelerde Yer Alacak Bilgiler : 6102 sayılı TTK Madde 39 ikinci fıkra gereği ticari belgelerde yer alacak bilgilere ilişkin yükümlülük tarihi itibariyle başlamıştır sayılı TTK Madde 39. Maddesi; A) Ticaret unvanı I - Kullanma zorunluluğu 1. Genel olarak MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. (2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. -Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde: -Tacirin ticaret sicil numarası, -Ticaret unvanı, -İşletmesinin merkezi ile -Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, -Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile -Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, -Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile -Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, -Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile -Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır

3 Şirket Sermayelerinin Asgari Tutara Yükseltilmesi : Halka Kapalı Anonim Şirketlerin esas sermayelerinin en az TL sı, ve Limited Şirketlerin esas sermayelerini en az TL sına yükseltmeleri için belirlenen süre tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar sermayelerini yeni TTK daki asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ile limitet şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır. İnfisah kavramı, bir tüzel kişiliğin kanunda veya ana sözleşmede öngörülen belli sebep veya durumun gerçekleşmesiyle herhangi bir makamın kararına lüzum olmaksızın sona ermesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde tasfiye sürecine girecek şirketler başkaca bir iş de yapamayacaklardır. Oyda İmtiyaz Öngören Esas Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi : 6102 sayılı TTK' nun 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin mevcut şirket esas sözleşmelerinde TTK ile uyumlu hale getirilmesi için belirlenen süre tarihinde sona erecektir. Topluluk Şirketlerinde Bağlılık Ve Hâkimiyet Raporlarının Hazırlanması : Topluluk şirketlerinde bağlılık ve hâkimiyet raporlarının tarihine kadar hazırlanarak yönetim kurullarının onayına sunulması gerekmektedir. Şirket Genel Kurullarının Yapılması: Anonim ve Limited Şirketlerin ; -Şirket organların seçimi, -Finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık raporunun incelenmesi, -Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, -Yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile -Faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin konularda görüşülmek üzere planladıkları genel kurullarını, TTK ilgili hükümlerine göre tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bağımsız Denetçi Seçimi : Bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamını belirlemede, a) Aktif toplamı yüzeli milyon ve üstü Türk Lirası b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüz milyon ve üstü Türk Lirası c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü olarak dikkate alınacaktır.

4 Belirlenen bu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap dönemi aşması halinde, devam eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin bağımsız denetçi seçimi, şirket genel kurulunca tarihine kadar yapılmalıdır. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Hazırlanması : Bağımsız Denetim Sözleşmesinin hazırlanması tarihine kadar yapılmalıdır. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması : Yıllık Faaliyet raporunun hazırlığı genel kurulda görüşülmek üzere tarihine kadar yapılmalıdır. Şirket İç Yönergesinin Tescili : 2013 yılında yapılması gereken olağan genel kurullarının yapmayan ve iç yönergelerini tescil ettirmeyen anonim şirketler tarihine yapılacak genel kurullarda iç yönergelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. Şirket Sözleşmelerinin TTK ya Uyumlu Hale Getirilmeleri : Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 01/07/2014 tarihine kadardır. Ana sözleşme değişiklikleri III - Esas sözleşme MADDE 22 - (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren on iki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. (3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir. Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisapları : Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 6102 sayılı TTK na uyumlu hale getirilmesi için belirlenen süre tarihinde sona erecektir.

5 LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI Konu Ana sözleşme değişikliği Ortakların sorumluluğunun arttırılması (TTK.m513/2) Pay devri (TTK.m520/2) Karar Nisabı Sermayenin 2/3 ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir. Tüm ortakların oybirliği gereklidir. Hem sermayenin hem de ortakların 3/4 ünün olumlu oyu gereklidir. Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinden açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TTK.m.523/2) Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir. Takibe uğrayan payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. Kişiler tarafından devir alınması (TTK.m.523/3) Bütün ortakların oy birliği gereklidir. Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TTK.m.523/4) Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu gereklidir. Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi (TTK.m.530) Çıkarılan ortaklar dahil tüm ortakların oybirliği gereklidir Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TTK.m.536/3) (müdür istifa, atama, adres nakli, şube açılışı ve kapanışı vb. kararlar Şirketin fesih ve tasfiyesi (TTK.m.549/2) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir. Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin 3/4 üne sahip ortakların3/4 ünün olumlu oyu gereklidir. Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TTK.m.551/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir.

6 -Ortak sayısı yirmiden az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TTK.m.536/1-2). -Bütün ortakların toplantıda hazır bulunmaması halinde toplantı daveti yapılmalıdır (TTK.m.538) ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL NİSAPLARI Toplantı Nisabı Konu 1.Toplantı 2.Toplantı Karar Nisabı Kuruluş genel kurulu (TTK.m.290) ½ 1/2 Çoğunlukla Olağan genel kurul (TTK.m.372) Tahvil çıkarılması genel kurulu (TTK.m.423) Fesih ve tasfiye genel kurulu (TTK.m.434) Birleşme genel kurulu (TTK.m.148,388) Tasfiye halinde genel kurul (TTK.m.450) ¼ Nisap aranmaz Çoğunlukla 2/3 1/2 Çoğunlukla ¼ Nisap aranmaz Çoğunlukla Şirketin tebasını değiştirmek ve pay sahiplerinin taahhüdünü artırmak (TTK.m.388) Çalışma konusu ve nevi değişikliği Sermayenin artırılması (TTK.m.388) 4/4 Yapılamaz Oy Birliği 2/3 1/2 Çoğunlukla Sermayenin azaltılması Diğer konulardaki ana sözleşme değişikliği Ana sözleşme değişikliği (TTK.m.389) İmtiyazlı Pay Genel Kurulu - Herhangi bir sözleşmede, taahhütnamede, temliknamede veya diğer bir belgede 6762 sayılı Kanunun 388 inci maddesine madde numarası verilerek veya bu maddenin içeriğine yapılan yollamalar, Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesine yapılmış sayılır. - Bir esas sözleşmede esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 6762 sayılı Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ağır nisaplar öngörülmüş olup da bunlar Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nisaplardan ağırsa, bunların

7 uygulanmasına devam olunabilir. Ağırlaştırılmış nisaplara dair esas sözleşmedeki veya herhangi bir sözleşme veya hukukî metindeki özel düzenleme Türk Ticaret Kanununun 421 inci maddesine göre daha hafifse 421 inci madde uygulanır. (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uyarlanarak limited şirketlere de uygulanır. Şirketlerin Web Sitesi Hazırlama Yükümlülüğü : Bağımsız Denetime Tabi Şirketler, web sitelerini tarihine kadar hazırlamaları gerekmektedir. Adat Faturasının BS Formuna Dâhil Edilmesi : Bilindiği üzere işletmeler yıl sonunda yüksek kasa bakiyelerine ve 131 Ortaklardan alacaklar hesabına adat hesaplamak suretiyle bakiyeyi vergilendirmektedirler. Ancak ne var ki, işletmelerin bir kısmı ortaklar cari hesabına yaptıkları adat hesabına karşılık ortağa düzenledikleri faturaları BS Bildirim Formunda beyan etmemektedirler. Oysaki, 396 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bölümüne göre; Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. Denilmektedir. Dolayısıyla yıl sonunda ortaklar adına düzenlenecek olan adat faturası da Bs bildirim formuna dâhil edilmelidir. Fazla Çalışma İzin Yazısı 4857 sayılı İş Kanunu nun 41 inci maddesi ve yönetmelik uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekmektedir. Ancak, bazı işletmelerin personeliyle yapmış oldukları iş sözleşmesinde fazla çalışma ile ilgili ayrıca bir hüküm olduğundan dolayı fazla çalışma izin yazısının personelden ayrıca alınmadığı görülmüştür. Oysa Kanun açıktır. Sözleşmeyle bunun belirtilmesi yeterli görülmemektedir. Zira, bu yazının alınmaması halinde her bir personel için 246 TL idari para cezasının olduğunu belirtmek isteriz.

8 Motorlu Taşıtlar Vergisinin Son Günü Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 yılına ilişkin birinci taksit ödeme süresinin 31 Ocak Cuma günü sona erecektir. MTV mükellefleri 2014 yılı birinci taksit ödemelerini; kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet sayfasında, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesi müdürlükleri veya MTV tahsile yetkili diğer vergi dairesi müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Saygılarımızla, UHY - Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. E. Atilla SELÇUK

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR?

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR? 25.02..2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/28 KONU: Sayın Müşterimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu bağımsız denetim kapsamında olan şirketlerin,

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 27.12.2012 Sirküler, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Şirketler için getirmiş olduğu yenilikler, yeniliklerin yürürlüğe

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı