oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu"

Transkript

1 oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu Copyright Alfa 2012

2 Alfa Hakkýnda 110 yýllýk baþarýlý ticari geçmiþimiz, en büyük gurur kaynaðýmýzdýr. Alfa Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ. nin 100% ü Özhamurkar Ailesi ne aittir Özhamurkar ailesi 1894 yýlýnda ticari aktivitelerine baþlamýþtýr yýlýnda otomotiv sektörüne de adým atmýþtýr. Operasyonel kiralama þirketi kurulmasý (ALFA) Societe Generale ALD nin tamamýnýn Bankasý ile Societe Generale (ALD Automotive) bankasýna devri ortaklýðý ALFA adýyla yeniden operasyonel kiralama faaliyetlerine baþlanmasý Sayýsý hýzla artan 395 müþteri Uzun Dönem Kiralamanýn Avantajlarý Verimlilik Avantajý : Düzenli nakit akýþý ve bütçe, 2.el araç deðer ve model deðiþim riskinin taþýnmamasý, Minimum insan kaynaðý, maksimum fayda, Masraflarýn kontrol edilebilmesi. Vergi Avantajý : KDV nin indirim konusu yapýlmasý, Kira faturalarýnýn doðrudan gidere iþlenmesi Vergi matrahýnýn önceden tahmin edilebilmesi. Sermayenin Etkin Kullanýmý Avantajý : Sermaye yatýrýmý yapmazsýnýz, Borçlanma ve finansal kapasiteniz korunur, Bilanço yapýnýz etkilenmez. Alfa nýn Farký Müþterilerimize Deðer Katan Farkýmýz : Güçlü özsermaye ve temliksiz kredi, Uygun satýnalma, uygun kredi, uygun kira, En geniþ teminatlar ile sigorta, Þeffaf fiyatlandýrma. 25 Yýllýk Tecrübemizle Saðladýðýmýz Katkýlar : Ýlgili makamlara ait 471 yetkili servis aðý, Bugüne kadar aracýn verimli yönetimi, Araç filo yönetimi için özel yazýlým, Filo yönetimi danýþmanlýðý.

3 Felsefemizin Özeti Alfa sadece kiralama yapmaz, Filo danýþmanlýk hizmeti sunar, Finansal yapýnýza katma deðer saðlar, Muhtemel riskleri hesaplayarak sizi sigorta etmiþ olur, Oluþturduðu markalý yetkili servis aðý ile onarým kalitesini garanti eder, Öngörülebilir ölçümleri ile planlama yapmanýzý saðlar, Sahip olmanýn en kolay ve en ucuz yöntemini sunar. Ürünümüz, araç kullanýmýndan saðlanan faydanýn, en uygun koþullarda sunulmasý hizmetidir. Hizmetler Yetkili servislerde Bakým-Onarým Yönetimi Lastik ve Kýþ Lastiði Deðiþim ve Lastik Oteli Hizmeti Sigorta Yönetimi (Kasko-Trafik-Mali Mesuliyet) Hasar Takibi ve Expertiz Yönetimi Motorlu Taþýt Vergileri Ödemeleri Yönetimi Trafik Ceza ve OGS Geçiþ Ceza Yönetimi Teknik Muayene ve Kontrollerin Yönetimi Yedekleme ve Asistans Hizmeti Stok Yönetimi (Zincir, Trafik ve Ýlk Yardým Seti v.b.)

4 Deðerli kullanýcýmýz, ALFA ailesi olarak; Birinci önceliðimiz, sizin güvenliðinizdir. Kullaným kýlavuzunu sürekli olarak aracýnýzda bulundurmanýzý tavsiye etmekteyiz. Sizlere sorunsuz hizmet verebilmek adýna, dikkat etmeniz gereken bakým, arýza, hasar gibi konularý bu kitapçýkta bulabileceksiniz. Bununla birlikte kiralama süresi sonunda araçlarýn kabul edilebilir yýpranma seviyesinde iade edilmesi beklenmektedir. Kitapçýktaki bilgiler, hem kullaným sýrasýnda güvenliðinizi ve konforunuzu arttýracak hem de aracýn sözleþmesi sona erdiðinde sizi aþýrý yýpranmadan kaynaklanan istenmeyen mali külfetlerden kurtaracaktýr. Çaðrý merkezimizden 7 gün 24 saat teknik uzmanlarýmýza ulaþarak yardým alabilirsiniz. Çaðrý merkezi numaramýz : Ýyi sürüþler dileriz! Bu kitapçýðýn tüm haklarý ALFA Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ.' ye aittir. Bu kitapçýktaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, ALFA' nýn önceden yazýlý izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr.

5 ÝÇÝNDEKÝLER I. Bakým... 1 II. Arýza... III. Hasar A) Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý Uygulamasý... 2 B) Yurtdýþýnda Hasar... 4 C) Park Halinde Hasar... D) Seyir Halinde Hasar... E) Çalýnma F) Yangýn Hasarý... 5 IV. Lastikler... 7 V. Uyarýlar... 9 VI. Kiracýnýn Sorumluluðunda Olan Durumlar VII. Yol Yardýmý (Asistans) Hizmetleri VII. Araç Geri Tesliminde Ýzlenecek Prosedürler... 11

6 I- BAKIM Aracýnýzýn KULLANMA KILAVUZUNU mutlaka dikkatlice okuyunuz. Aracýnýzýn bakýmýný üretici firmanýn belirlediði kilometrelerde veya sürelerde yaptýrýnýz. Üretici firmanýn belirlemiþ olduðu kilometre ve zamanýnda bakým yapýlmamasý halinde aracýnýz garanti kapsamýndan çýkabilir veya bakýmsýzlýktan kaynaklanan arýzalar oluþabilir, bu gibi durumlarda oluþabilecek zararlar kullanýcý sorumluluðunda olduðundan dolayý bakýmlarýn aksatýlmadan yaptýrýlmasý önemlidir. Bakým yaptýrmak için; ALFA' nýn anlaþmalý olduðu yetkili servislerden size en uygun olanýný arayarak randevu alýnýz. Anlaþmalý servis bilgisi sizde mevcut deðil ise, web sitemizden öðrenebilirsiniz ya da ALFA' ýn operasyon yetkilileri sizi en uygun servise yönlendirecektir. Aracýnýzý bakým için servise götürdüðünüzde, aracýn ALFA' ya ait olduðunu belirtiniz. Aracýnýzda yapýlmasýný talep ettiðiniz iþlemleri ve araçla ilgili þikayet ve arýzalarý mutlaka servis danýþmanýna yazdýrýnýz. Servis yetkilileri sizin taleplerinize uygun olarak araca yapýlmasý gereken iþlemler için ALFA' dan onay alacaktýr. Servisin yapacaðý iþlerin uygunluðu, ALFA' nýn teknik uzmanlarý tarafýndan kontrol edilerek onaylanýr. Bakým iþlemlerinin ardýndan aracýn bakým kitapçýðýný servise imzalatarak aracýnýzý teslim alýnýz. Yapýlmasýný talep ettiðiniz iþlemlerin yapýlýp yapýlmadýðýný mutlaka kontrol ediniz, araca deðiþtirilen parçalarýn eskilerini kontrol ediniz. Serviste sýkýntý yaþamanýz halinde ALFA' nýn operasyon yetkililerini mutlaka haberdar ediniz. Bakým ücreti ALFA tarafýndan ödeneceði için servis faturasýný ALFA adýna düzenlettiriniz. Üretici tarafýndan zorunlu olarak tavsiye edilmeyen çeþitli özel yað ve katký maddelerini kullandýrmayýnýz. II- ARIZA Aracýnýzdaki arýza ikaz lambalarýna ve göstergelerine azami dikkat ediniz, arýza ikaz lambalarýndan herhangi birinin yanmasý, hararet göstergesinde aþaðý veya yukarý sapma olmasý durumunda aracýnýzý kesinlikle kullanmayýnýz ve motoru stop ediniz. ALFA' dan yardým talep ediniz. Arýza durumlarýnda teknik uzmanlarýmýzla temasa geçiniz. Teknik uzmanlarýmýzýn yönlendirmesi doðrultusunda en yakýn yetkili serviste aracýnýzýn en kýsa sürede onarýlmasý için iþlem baþlatýlacaktýr. Aracýnýzdan normalde duymadýðýnýz farklý bir ses gelmesi, motorun tekleme yapmasý, çekiþ düþmesi, eksozdan duman atmasý gibi hallerde aracýnýzý kullanmayýnýz. Teknik uzmanlarýmýzdan yardým isteyiniz. Aracýnýzý, markanýn Kullaným Kitapçýðý ve ALFA Kullaným Kitapçýðýnda belirtilen kurallar çerçevesinde kullanýnýz. 1

7 III- HASAR Tüm hasar durumlarýnda, öncelikle kiþisel, varsa yolcu güvenliði ve ilkyardým konusunda gerekli tedbirleri alýnýz. Baþka bir kazaya sebebiyet vermemek için, aracýnýzda bulunan ikaz reflektörünü aracýnýzýn arkasýna (þehir içinde 50, þehir dýþý yolda 150 metre) arkadan gelen sürücülerin görebileceði þekilde yerleþtiriniz. Aracýnýzý, kasko genel þartlarýna ve markanýn kullaným kitapçýðýnda belirtilen kurallar çerçevesinde kullanýnýz. Kasko genel þartlarý kapsamýna girmeyen hasarlar ve üretici firmanýn standartlarýna aykýrý kullanýmdan doðan hasarlar kabul edilmemektedir. Ýhbarý yapýlmamýþ, eski tarihli hasarlarýn bedelleri sigorta genel þartlarý uyarýnca kabul edilmemesi nedeniyle hasarýn oluþtuðu tarihten itibaren 3 gün içerisinde gerekli belgeleri toplama ve 7 gün içerisinde onarýmýn baþlatýlmasý konusuna titizlikle uyunuz. A- MADDÝ HASARLI TRAFÝK KAZASI TESPÝT TUTANAÐI UYGULAMASI Yalnýz maddi hasarlý trafik kazalarýnda trafik zabýtasýnýn beklenmesinin trafiðin akýþýný olumsuz yönde etkilemesi ve kazaya karýþanlarýn uzun süre beklemelerine neden olmasý sebebi ile Trafik Kanun'una uygun olarak kiþiler aralarýnda Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý düzenlenebilen uygulama tarihi itibariye devreye girmiþtir. Kazaya karýþan taraflarýn aralarýnda mutabakat saðlamasý durumunda taraflar arasýnda Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý düzenlenir taraflarca imza altýna alýnarak resmiyet kazanýr. Alkol ve polis raporu aranmaz. Sigorta þirketlerinde trafik kazasýnda taraflarýn kusur daðýlýmý, ödeme tutarýný, rücuyu ve hasarsýzlýk durumunu etkilediðinden, sigortalý kiþilerin maðdur olmamasý için zaptýn kurallara ve gerçeðe uygun doldurulmasý gerekmektedir. (Aracýnýzda tutanak formu yok ise web sitemizin Satýþ Sonrasý Hizmetler sayfasýndan yeterli sayýda ''Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'' çýktýsý alabilirsiniz). Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðýnýn geçersiz olduðu ve Trafik zabýtasý çaðrýlmasýnýn zorunlu olduðu haller. Kazaya karýþan sürücülerden herhangi birinin sürücü belgesinin olmamasý veya geçersiz sürücü belgesi olmasý durumunda, Sürücüde yaþ küçüklüðü veya akýl saðlýðý þüphesi var ise, Sürücüde alkol þüphesi bulunmasý halinde, Taraflardan birinin resmi araç olmasý, Kamuya ait araç veya malzemeye(bariyer, levha, trafik ýþýklarý... vb) zarar verilmiþ ise, Sadece 3. Kiþilere ait taþýnýr veya taþýnmazlara (bahçe duvarý, bina vb) zarar verilmiþ ise, Taraflardan en az birinin trafik sigortasý yok ise, Kaza sonucu ölüm veya yaralanma gerçekleþmiþ ise, Yabancý plakalý bir araçla kaza yaptýðýnýzda tutanak tutmayýnýz, mutlaka trafik zabýtasýný kaza yerine çaðýrýnýz. Yukarýda belirtilen hallerde Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý tutulmuþ olsa bile geçersiz olacak ve sigorta þirketlerince evrak red edilecektir. Bu nedenle, yukarýdaki hallerden en az biri hakkýnda tespit ya da þüphe varsa mutlaka resmi trafik zabýtasý çaðrýlmalýdýr. 2

8 Taraflar kendi aralarýnda ''Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'' dolduruyorlarsa, dikkat edilmesi gereken önemli kurallar; Kazaya karýþan araç sürücülerinin anlaþmasý, kazanýn oluþ þekli üzerinedir. Kusur oranlarýný belirleme yetkisi sigorta þirketlerine aittir ve sürücüler attýklarý imza ile sigorta þirketlerinin belirleyeceði kusur oranlarýný kabul etmiþ sayýlýrlar. Kazaya karýþan tüm araç sürücülerinin ýslak imzasý evrak üzerinde olmalýdýr. Evrak fotokopi ile çoðaltýlacak ise, fotokopi çekildikten sonra imzalar atýlmalýdýr. Tutanak doldurmak için aranan þart kazaya dahil olmaktýr. Kazaya karýþan araç sürücülerinin mutabakat yaparak anlaþmasý için ruhsat sahibi olmalarý þart deðildir. Tüm araçlarýn trafik poliçe numarasý ve düzenleyen sigorta þirketi evrak üzerinde yazýlmalýdýr. Yazýlmadýðý durumda taraflara ait trafik sigortasý poliçesi bulunamaz ise evrak geçersiz hale gelecektir. Kusur oraný sigorta þirketlerinde belirleneceði için, kazanýn oluþ þekli açýk olarak yazýlmalý ve kroki ile belirtilmelidir. Kusur durumunun net olarak tespiti ve herhangi bir maðduriyeti önlemek için, kazaya karýþan araçlar kaza yerinden kaldýrýlmadan önce farklý yönlerden araçlarýn duruþ þekli ve hasarlý yerlerin resmi çekilmelidir. Araçlarýn kaza sonucu tüm hasarlý bölgeleri tutanakta ilgili alanlara iþaretlenmeli ve yazýlmalýdýr. Maddi hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'nda yer alan alanlar okunaklý olarak doldurulmalýdýr. Araç sürücüleri Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðýna sahip deðilse, herhangi bir belge üzerine kaza tarihi, yeri, sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik poliçelerine ait bilgileri yazýp kaza krokisi ve görüþlerini yazarak imzalayabilirler. Bu belge de ayný kapsamda deðerlendirilecektir. Kayýtlarýn hýzla yapýlabilmesi ve iþlemlere baþlanabilmesi için taraflar karþýlýklý olarak ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçesi fotokopilerini almasý oldukça önemlidir. Evrak eksikliði nedeni ile hasar ihbarý yapýlamadýðý hallerde aracýn onarýmýna baþlama imkaný bulunmamaktadýr. Tutanaklarýn okunaklý ve doðru tutulmasý kusur belirleme yönünden büyük önem taþýmaktadýr. Tutanak tutulurken krokinin anlaþýlýr bir þekilde çizilmesi, krokideki araçlarýn plakalarýnýn belirtilmesi, cadde ve sokaklarýn belirtilmesi, tek yönlü yol, ayrýlmýþ yol, cadde/bulvar ayrýmýn belirtilmesi, emir ve yasaklarý içeren trafik iþaretlerinin belirtilmesi, trafik akýþýnýn hangi yöne doðru olduðunun ve aracýn yönünün belirtilmesi gerekmektedir. Tutanaðýn ilk sayfasýnda yer alan bilgileri dikkatlice okuyunuz. Kaza tespit tutanak formu ve trafik poliçenizi her zaman aracýnýzda bulundurunuz. Ýþlemlerinizin hýzlý sonuçlanmasý için ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe fotokopilerini aracýnýzda bulundurunuz. Tutanaðýn, ancak maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, kazaya karýþan sürücülerin kazanýn oluþ þeklinin tutanakla tespiti konusunda anlaþmasý halinde doldurulabileceðini unutmayýnýz. 3

9 Tutanaðýn, her iki sürücü tarafýndan imzalanmazsa geçersiz olacaðýný unutmayýnýz Kazaya karýþan araçlardan bir aracýn dahi trafik sigortasý olmamasý halinde tutanak düzenlemeyiniz. Bu durumda mutlaka trafik zabýtasýný arayýnýz. Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý sadece birden fazla aracýn karýþtýðý trafik kazalarý için doldurulacaktýr. Tek taraflý trafik kazalarýnda trafik zabýtasýný arayýnýz. Kazaya karýþan taraflarýn kazayla ilgili farklý görüþleri bile olsa tutanak doldurulabilir, taraflar kaza ile ilgili kendi görüþlerini tutanaða yazabilirler. Eðer taraflar tutanak doldurulmasý konusunda anlaþamýyorlar ise, bu durumda mutlaka trafik zabýtasýný arayýnýz. (Polis 155, Jandarma 156) B- HASAR YURT DIÞINDA GERÇEKLEÞÝRSE; Hasar olan ülkenin resmi kuruluþlarýnca tutulan zaptýn sureti, Uluslararasý ekspertiz bürolarýnca hazýrlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluðunca tasdiki. C- PARK HALÝNDE HASAR; Aracýnýza hasar veren sürücü olay yerinde ise hasar tespit tutanaðý tutulmalýdýr. Olay yeri terkedilmiþse trafik ekibi çaðýrýnýz. ALFA' yý arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapýnýz ve yönlendirmelere uyunuz. Aracýnýzý aþaðýdaki belgelerle birlikte ALFA tarafýndan yönlendirileceðiniz servise ulaþtýrýnýz ve onarýma baþlanmadan önce servisin ALFA' dan onay almasý gerektiðini hatýrlatýnýz. Gerekli Evraklar; Kaza tespit tutanaðý, Kazaya sebebiyet veren arca ait Ruhsat ve Trafik Poliçe fotokopisi, Karþý sürücüye ait Ehliyet Fotokopisi, Kendinize ait Ehliyet Fotokopisi ve aracýnýza ait Ruhsat fotokopisi, Kazanýn durumuna göre resmi zabýt ve alkol raporu, D- SEYÝR HALÝNDE HASAR; Aracýnýzý hareket ettirmeyiniz. Baþka kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik tedbirlerini alýnýz. Yalnýzca maddi hasarlý kaza ise kazaya karýþan sürücülerle Kaza Tespit Tutanaðý hazýrlayýnýz. Anlaþmazlýk halinde Trafik ekibi çaðýrýnýz. ALFA' yý arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapýnýz ve yönlendirmelere uyunuz. Kazada yaralanma veya ölüm varsa mutlaka Trafik Ekibi çaðýrýnýz. Aracýnýzý, aþaðýdaki belgelerle birlikte ALFA tarafýndan yönlendirileceðiniz servise ulaþtýrýnýz. Aracýnýz yürüyecek durumda deðil ise veya kesinlikle emin deðilseniz ALFA tarafýndan yönlendirilecek olan çekiciyi bekleyiniz. 4

10 Gerekli Evraklar; Kaza Tespit Tutanaðý, Kazaya karýþan araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat fotokopisi, Karþý tarafýn trafik sigorta poliçe fotokopisi, Tutanak polis veya jandarma tarafýndan tutulmuþ ise kazaya karýþan taraflardan her biri için alkol raporu, Önemli uyarý; Sigorta þirketi yalnýzca hasar anýnda oluþan hasar bedelini karþýlar, hasardan sonra aracýn kullanýlmaya devam edilmesinden dolayý oluþan ilave zararlarý karþýlamaz, bu gibi hallerde oluþan zararlar kullanýcý sorumluluðunda deðerlendirilmektedir. E- ÇALINMA Aracýn çalýnmasý veya araca hýrsýz girmesi halinde mutlaka polis veya jandarmaya tutanak tutturulmalýdýr. Ýfade tutanaðý ile birlikte aracýn ruhsatýný ve kontak anahtarýný (varsa yedek anahtarlarla birlikte) ALFA' ya teslim ediniz. Yedek anahtarýn teslim edilmemesi veya araca izinsiz yedek anahtar çýkartýldýðýnýn tespit edilmesi halinde sigorta þirketi zararý karþýlamakla yükümlü deðildir, bu gibi haller kullanýcý sorumluluðunda deðerlendirilir. Kontak anahtarýnýn çalýnmasý veya kaybedilmesi halinde sigorta þirketine bilgi verilmesi zorunludur. Araç içinden veya dýþ aksamýndan herhangi bir eþyanýn çalýnmasý hallerinde mutlaka karakol zaptý tutulmalýdýr. Önemli uyarý; Aracýnýzý anahtar üzerinde iken kesinlikle terk etmeyiniz, aracýn anahtarla çalýnmasý halinde sigorta þirketi tazminat ödemekle yükümü deðildir. Anahtarýnýzý ve ruhsatýnýzý kötü niyetli kiþilerin eline geçmemesi için yanýnýzda muhafaza ediniz. F- YANGIN HASARI Aracýnýzda herhangi bir nedenden dolayý yangýn hasarý oluþmasý halinde aþaðýdaki raporlarýn tutulmasý zorunludur. Ýtfaiye Raporu, Polis veya Jandarma raporu. 5

11 TARAFLARCA DOLDURULMUÞ MADDÝ HASARLI KAZA TESPÝT TUTANAK ÖRNEÐÝ 6

12 IV- LASTÝKLER Lastiklerin, sürüþ emniyetiniz ve kullaným konforunuz açýsýndan bakýmýna ve üretici firmalarýn tavsiyeleri doðrultusunda kullanýlmasýna dikkat edilmesi gerekir. Tavsiyelere aykýrý kullanýmlar, gerek emniyet gerekse maddi açýdan olumsuz sonuçlar doðurabilir. Lastiklerin, araç üzerindeki birinci dereceden güvenlik unsuru taþýyan ekipmanlarýn içinde yer aldýðýný unutmamak gerekir. Aracýnýzýn lastik deðiþim kilometresi ve koþullarý sözleþme þartlarýnda belirlenmiþtir. Her türlü lastik deðiþim taleplerinizi operasyon yetkilimize bildirebilirsiniz. Lastik deðiþimleri ALFA'nýn anlaþmalý olduðu yetkili lastik bayilerinde yapýlmaktadýr. Kaza durumlarý dýþýnda, kullaným sýrasýndaki patlama, yarýlma, balon yapma, dengesiz aþýnma vs. þeklinde zarar gören lastikler kullanýcý sorumluluðu kapsamýnda deðiþtirilir. Lastik Kullanimi Hakkinda Önemli Tavsiyeler; Sürüþ güvenliðiniz açýsýndan, Rot ve balans ayarýnýn düzgün ve lastik hava basýnçlarýnýn gerektiði gibi olmasýna özen gösterilmelidir. Aksi durumda lastikler erken aþýnacaðý gibi yakýt sarfiyatýnda artýþ meydana gelir ayrýca aracýn sürüþ güvenliði azalýr. Ani ve sert fren ve hýzlý kalkýþlar sonucu oluþacak patinajlardan kaçýnýn. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aþýnmalar meydana gelir. Aracýnýzý kasisli ve taþlý yollarda mümkün olduðu ölçüde yavaþ kullanýn. Tekerlek çukur üzerindeyken frene basmayýnýz, aksi takdirde lastiðe gelen darbe tek noktaya bineceði için lastiðin yarýlma veya balon yapma riski artar. Aracýnýzý dengeli yükleyiniz, aracýnýz yüklü ise lastik hava basýncýný 1-2 psi fazla ayarlayýnýz. Stepne lastiðiniz her zaman kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Lastik deðiþiminde bijon somunlarýnýn gerektiði kadar sýkýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Aksi taktirde gevþek somunlar, sürüþ güvenliðiniz kadar lastiklerin ömrünü de azaltýr. Bijon somunlarýnýn aþýrý sýkýlmasý yalama yapmasýna, kýrýlmasýna sebep olabileceði gibi gerektiðinde sökmekte de çok zorlanýlabilir. Supap kapaklarý, lastik supaplarýný pas, toz ve topraktan korumaktadýr. Araca binip yola çýkmadan önce, her lastiði muayeneden geçirip, önceki kullanýmýnýzdan kaynaklanmýþ her hangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Lastik basýnç kontrolleri lastik soðukken yapýlmalýdýr. Lastik hava basýnçlarý mümkün olduðunca sýk (en geç iki haftada bir ) kontrol edilmelidir. Soðuk, karlý ve buzlu havalarda, lastik hava basýncýný düþürmeyin. Lastiklerinizi, kaldýrým ve benzeri pürüzlü yüzeylere sürtmekten kaçýnýn. Aksi takdirde lastik karkasýnda fark edemeyeceðiniz küçük hasarlar, sürüþ sýrasýnda daha olumsuz sonuçlara yol açabilir. Lastiðinizin ömrünü uzatmak için, aracýnýzý her yýkama sýrasýnda su ve sabun kullanarak lastiklerinizi fýrçalayýn, böylece lastiklere yapýþan zararlý kimyasal maddelerin olumsuz etkisini azaltmýþ olursunuz. Aracýnýzý uzun süreli park halinde býrakacaksanýz lastik hava basýncýný arttýrabilir, kullaným sýrasýnda eski haline getirebilirsiniz. Bu durumda uzun süreli park nedeniyle lastiðin þekil alarak zarar görme riskini azaltmýþ olursunuz. 7

13 Fazla Þiþirilmiþ Lastik Göbekten Aþýnma Örneði Lastiklerin gereðinden fazla þiþirilmesi durumunda lastik tabaný merkezinde çevresel erken aþýnma meydana gelir. Lastiklerin gereðinden fazla þiþirilmesi yol darbelerini aþýrý þekilde hissetmenize, sürüþ güvenliðinin ve hakimiyetin azalmasýna, lastik yol tutuþ özelliðinin zayýflamasýna sebep olur. Az Þiþirilmiþ Lastik Yandan Aþýnma Örneði Lastik havasýnýn az olmasý durumunda lastik omuzlarýnda (taban dýþ kenarlarýnda) erken aþýnma meydana gelir. Ayrýca direksiyon aðýrlaþýr, aracýn yol tutuþu hissedilir derecede zayýflar, araç yolda kontrolsüz gezme yapar, yakýt sarfiyatý artar, lastikte iç sürtünme artacaðý için aþýrý ýsýnma meydana gelerek daha hýzlý aþýnma baþlar. Lastiklerin kaldýrým kenarý, çukur, taþ vs gibi dýþ etkene maruz kalmasý (çarpmasý, sürtünmesi) nedeniyle yanak bölgesinde þiþme (balon),yarýlma, zedelenme gibi kullaným kaynaklý hasarlar oluþabilir. Aracýnýzý havasýz lastik üzerinde yürütmeyiniz, lastik yanaðýnýn jant ile yol arasýnda sýkýþmasýndan dolayý lastiðin kesilerek parçalanmasý kaçýnýlmaz olur. 8

14 V- UYARILAR LÜTFEN DÝKKATLE OKUYUNUZ! Aþaðýdaki yönergelere uyulmasý, istenmeyen faturalarla karþý karþýya kalmamanýz açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Sigorta þirketi tarafýndan sigorta teminat kapsamý dýþýnda kalan durumlarda ödeme yapýlmamaktadýr. Bu nedenle; Trafik kurallarýna, araç kullaným kýlavuzuna, kasko genel þartlarýna ve hepsinden önemlisi CAN GÜVENLÝÐÝNÝZE azami önemi gösteriniz. Alkollü araç kullanmayýnýz. Zamanýnda ihbar yapýlmamýþ hasarlarý sigorta þirketinden tahsil etmek mümkün olmamaktadýr. Þirketinizi istenmeyen maddi bir yükümlülükle karþý karþýya býrakmamak için aracýnýzdaki hasarlarý ivedilikle yaptýrmaya önem veriniz. Aracýnýzý, sözleþmede yazanlar dýþýndaki kiþilerin kullanmasýna izin vermeyiniz. Ehliyetsiz olarak araç kullanmayýnýz / kullandýrtmayýnýz. Aracýnýzý, motor sporlarýnda, trafiðe kapalý yollarda gösteri amacýyla, herhangi bir aracýn çekilmesi için kullanmayýnýz. Aracýnýzýn su ve motor yað seviyelerini periyodik olarak kontrol ediniz, ikaz lambalarýnýn iþaret ettiði gerekli önlemleri alýnýz. Aracýnýzda normalin dýþýnda oluþan ses, kesiklik, duman atma, çekiþ düþmesi gibi hallerde aracýnýzý kullanmayýnýz acilen ALFA' dan destek isteyiniz. Aracýnýza her biniþinizde etrafýnda dolaþarak hasar kontrolü ve lastik hava durumunu gözle kontrol ediniz. Havasý inik lastikleri tamir ettirmeden kullanmayýnýz. Aracýnýzýn anahtarlarýný üzerinde býrakmayýnýz, anahtarlarý yazýlý onay almadan çoðaltmayýnýz, ruhsat veya anahtar kayýplarýný derhal ALFA' ya bildiriniz. Aracýnýzý, yasalara uygun olarak kapasite ve amacý dahilinde kullanýnýz. Aracýnýzý kaza riski yüksek yerlere (araçlarýn dönüþ yaptýðý köþe baþlarý, çift sýra olacak þekilde yol üzerleri, gösteri ve yürüyüþ yapýlan alanlar, inþaat önleri, dere ve sel yataklarý, yol çalýþmasý yapýlan yerler, iþ makinasý çalýþan þantiye önleri gibi) park etmemeye özen gösteriniz. Özellikle mekanik aksam hasarlarýnda (önden çarpma, tekerlek hasarlarý, aracýn altýnýn çarpýlmasý gibi) aracýnýzý kesinlikle yürütmeyiniz. 9

15 VI- KÝRACININ SORUMLULUÐUNDA OLAN DURUMLAR Periyodik bakýmlarýn yapýlmamasý veya geç yapýlmasýndan kaynaklanabilecek her türlü bakým ve onarým giderleri, Ýklim koþullarýndan kaynaklanan yakýt donmasý ve arýzalar, Kötü yakýt kullanýmýndan kaynaklanan arýzalar, Arýzalý ve ya hasarlý bir aracýn, onarýlmadan kullanýlmaya devam edilmesinden kaynaklanabilecek diðer arýzalar, Aracýn hareket etmesini engelleyen durumlarda, kasko þirketinin yönlendirmediði herhangi bir çekici hizmeti talep etmeniz durumunda ortaya çýkacak maliyet, Patinaj zincirlerinin yol açtýðý hasarlar, Plaka, ruhsat ve anahtar zayii, Aracýn yetkisiz kiþilerce çekilmesinden kaynaklanan hasarlar, Yýkama sýrasýnda oluþan zararlar (anten, ayna kýrýlmasý gibi), Kullanýcýya teblið edilen Trafik cezalarýnýn zamanýnda ödenmemesi, makbuzlarýn tarafýmýza ulaþtýrýlmamasý (ödenmeyen trafik cezalarý, þirketimiz tarafýndan ödenerek tarafýnýza rücu edilecektir.) Önemli uyarý; Tarafýnýza teblið edilmiþ bir trafik cezasý ödüyorsanýz, trafik ceza tutanaðýnda yazan seri numarasý ve plaka bilgisi, ödeme dekontunda yazýlan ile birebir ayný olmak zorundadýr, farklýlýk olmasý halinde derhal düzeltilmesini saðlayýnýz, aksi takdirde trafik cezasý ödenmiþ sayýlmamaktadýr. VII- YOL YARDIM (ASISTANS) HÝZMETLERÝ Sözleþme süresi boyunca, kaza ve yolda kalma durumlarýnda 7 gün 24 saat yol yardým hizmeti alabilirsiniz. Ýhtiyaç halinde teknik uzmanlarýmýz sizlere destek vermekten mutlu olacaktýr. Santral : ( ) pbx Acil Telefon :

16 VIII- ARAÇ GERÝ TESLÝMÝNDE ÝZLENECEK PROSEDÜRLER Araç/araçlarýn iade prosedürünün eksiksiz gerçekleþtirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar aþaðýda belirtilmiþtir. Aracýn hasarlý kýsýmlarýnýn, iade tarihinden önce mutlaka onarýlmýþ olmasý gerekmektedir. Aracýn hasar onarýmý yapýlmamýþsa, araç teslim tarihinden sonra sigorta poliçesi geçersiz olacaðý için hasar bedelleri tarafýnýza fatura edilecektir. Kýþ lastiði verilmiþ araçlarýn yedekte bekleyen diðer (normal ya da kýþlýk )lastiklerinin de araçla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. (Ýstanbul'da lastik bayileri tarafýndan depolanan lastikler için bayinin kullanýcýya verdiði en son lastik depolama fiþinin ibraz edilmesi yeterli olacaktýr) Araçta akaryakýt taþýt tanýma sisteminin sökülmesi, Logo ve Folyo uygulamalarýnýn temizlenmesi, sonradan monte edilmiþ özel eþyalarýn araca zarar vermeden çýkartýlmýþ olmasý gerekmektedir. Yukarýdaki hususlarýn eksik olmasý durumunda Araç Geri Alým Ekspertiz Formuna ilgili eksikler not edilerek Teslim Eden ve Teslim Alan tarafýndan karþýlýklý imzalanacaktýr. Formun Müþteri yetkilisi tarafýndan imzalanmamasý halinde aracýn geri alým iþlemi yapýlmýþ sayýlmayacaktýr. Sözleþme süresi sonunda, aracýnýzý teslim ederken ALFA yetkilisi, gerekli kontrol iþlemlerini yapacak, karþýlýklý mutabakat zaptý ile aracýnýz teslim alýnacaktýr. Ýade edilecek araçlarla birlikte, ilk teslimatta ya da sonradan size teslim edilen ve sözleþme gereði sizin sorumluluðunuzda olan, aþaðýdaki unsurlarýn eksiksiz olarak tarafýmýza teslim edilmesi gerekmektedir. Aracýn Ýadesi Sýrasýnda ALFA ya Teslim Edilmesi Gerekenler; Ruhsat Kontak Anahtarý (Eðer verildi ise yedek anahtar ve kod kartý) Araca ait kitapçýklar, CD' ler ve garanti belgesi, Araçla birlikte verilen ilave ekipman ve aksesuarlar (perde, navigasyon cihazý v.b.) Ýlk teslimatta araç ile birlikte teslim edilen avadanlýklar (Trafik Seti, Yangýn Söndürücü, Patinaj Zinciri, Stepne, Kriko, Kriko kolu, Çeki demiri, Bijon Anahtarý, araçta varsa þifreli bijon anahtarý gibi) OGS, KGS borcunuzun olmadýðýna dair belge, OGS tanýmlanmayan plakalar için beyan yazýsý. 11

17 Aracýn geri dönüþünde kabul edilebilir normal yýpranma durumunda olmasý beklenmektedir. Bundan sonraki sayfalarda onarým gerektirmeyen normal yýpranma ve onarým gerektiren aþýrý yýpranma örneklerine iliþkin resimler ve açýklamalar yer almaktadýr. Örnek olarak verilen resimler tüm hasar olasýlýklarýný kapsamamakla birlikte sizlere asgari standartlarýmýz hakkýnda fikir vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. 12

18 Tamponlarda oluþabilecek küçük çizilmeler ve hafif aþýnmalar. Kapý çýtalarýnda oluþabilecek küçük çizilmeler ve hafif aþýnmalar. Jantlarda oluþabilecek hafif aþýnmalar ve çizikler. 13

19 Derin çizikler ve boya gerektiren hasarlar. Tamir edilmesi veya deðiþtirilmesi gereken kýrýlmýþ veya bir parçasý kaybolmuþ tamponlar. Herhangi bir nedenle plakanýn bir parçasýnýn veya tamamýnýn kaybolmasý. Tamir edilmesi veya deðiþtirilmesi gereken kýrýlmýþ veya bir parçasý kaybolmuþ kapý çýtalarý. Ezilmiþ veya yamulmuþ çelik jantlar. Kýrýlmýþ veya bükülmüþ alaþýmlý jantlar. Kýrýlmýþ jant kapaklarý. Yanlýþ kullanýma baðlý olarak oluþmuþ lastik hasarlarý. (Bombeleþme v.s.) 14

20 Bir el büyüklüðüne kadar olan yüzeysel çizikler. Cila ile çýkabilecek çizikler. Derinliði 10 mm den az ezik veya boyama yapýlmadan çýkabilecek ezikler. Küçük taþ sýçramalarýndan dolayý oluþabilecek çok seyrek görülen boya aþýnmalarý. 15

21 Ýþlem gerektiren çizikler. Derinliði 10 mm yüzey alaný 20 mm nin üzerindeki ezikler. Dolu yaðmasý sonucu oluþan hasarlar. Yüzey alaný 20 mm den büyük iþlem gerektiren taþ sýçramasýndan dolayý oluþan hasarlar ve vuruklar. 16

22 CAM AKSAMDA ONARIM GEREKTÝRMEYEN YIPRANMALAR Sürücünün görüþünü etkilemeyen cam çizikleri ve 3 mm yi aþmayan küçük çizikler. Sinyallerdeki küçük çatlak ve çizikler. Farlarda oluþabilecek küçük çatlak ve çizikler. 17

23 CAM AKSAMDA ONARIM GEREKTÝREN YIPRANMALAR Ön camda oluþabilecek büyük çatlak ve kýrýklar. Kýrýlmýþ stop ve sinyal lambasý. Kýrýlmýþ ve çatlamýþ farlar. Farlarýn ayna kýsýmlarýnda oluþabilecek hasarlar. 18

24 ÝÇ AKSAMDA ONARIM GEREKTÝRMEYEN YIPRANMALAR Hafif aþýnma ve yýpranmalar. Þampuanla çýkabilecek hafif lekeler. Orjinal araç kiti ve navigasyon cihazlarýnýn yetkili servislerde garanti kapsamý dýþýna çýkýlmayacak þekilde montajý. 19

25 ÝÇ AKSAMDA ONARIM GEREKTÝREN YIPRANMALAR Yer döþemelerinde oluþabilecek sigara yanýklarý, yýrtýk ve yatýklar. Koltuklar üzerinde taþýnýlmamasý gereken alet ve edevatlardan dolayý oluþabilecek tüm delik, yýrtýk ve yanýklar. Sigara yanýklarý. Þampuanla çýkarýlamayan yað lekeleri yapýþkan ve boya lekeleri. Araç telefon veya navigasyon cihazlarý gibi ekipmanlarýn montajýndan doðabilecek hasarlar. 20

26 Alfa dan otomobil kiralayýn, hayatýn ritmini yakalayýn... Alfa Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ. Rýfký Tongsir Cad. No: 82 Ýdealtepe-Maltepe / Ýstanbul Tlf: Faks :

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

,KULLANICI EL KİTAPÇIĞI

,KULLANICI EL KİTAPÇIĞI ,KULLANICI EL KİTAPÇIĞI 7/24 SÜRÜCÜ HİZMET VE DESTEK HATTI 44 44 061 www.rentgofilo.com.tr Kaza Durumunda Yapılması Gerekenler ; Çift taraflı maddi hasarlı trafik kazası yaşanması durumunda ; Kazanın hemen

Detaylı

Power of Partnership ARAÇ İADE KILAVUZU

Power of Partnership ARAÇ İADE KILAVUZU Power of Partnership ARAÇ İADE KILAVUZU Power of Partnership İLETİŞİM BİLGİLERİ Filozone Filo Kiralama 7/24 Destek Hattı : 0850 480 77 66 Filozone Filo Kiralama 7/24 Acil GSM Hattı : 0546 449 98 00 2 Filozone

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Kamer Otomotiv Filo Kiralama olarak iyi yolculuklar dileriz.

Değerli Müşterimiz, Kamer Otomotiv Filo Kiralama olarak iyi yolculuklar dileriz. Değerli Müşterimiz, Öncelikle Kamer Otomotiv Filo Kiralama yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başladığımız bu yolculuğun rahat ve sorunsuz geçmesi için ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka :

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka : SÜREÇ VE OPERASYONLARA İLİŞKİN RAPOR ÖZETİ Sigorta Şirketi : MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. Dosya Sorumlusu : ERCAN ÖGREDİCİ Dosya No : 4100243313/1 Tramer No : 6361173 Poliçe Tür : TRAFİK Poliçe No : 1-4101403816746-0-0-

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İçindekiler. Kullanıcı El Kitabı. 1. Partner Web Sitesi Online İşlemler ve Partner Mobil uygulama. 2. Periyodik bakım. 3.

İçindekiler. Kullanıcı El Kitabı. 1. Partner Web Sitesi Online İşlemler ve Partner Mobil uygulama. 2. Periyodik bakım. 3. İçindekiler 1. Partner Web Sitesi Online İşlemler ve Partner Mobil uygulama 2. Periyodik bakım 3. Arıza durumunda 4. Yedek araç temini ve kullanım esasları 5. Lastik talebi 6. OGS HGS talebi 7. Kaza halinde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır.

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır. Kiralama Koşulları Dizel Araçlara %10 Fiyat Farkı Uygulanır. Fiyatlara %18 KDV Dahil değildir. Fiyatlar Yeni Türk Lirasıdır. Kiralama Süresi En kısa kiralama süresi 24 saattir. Teslim gecikmelerinde her

Detaylı

ARAÇ İADE ALIM KILAVUZU

ARAÇ İADE ALIM KILAVUZU ARAÇ İADE ALIM KILAVUZU 1 2 Değerli müşterimiz, Kira süresi sonunda iade edilen araçların ekspertiz kontrolleri yapılmaktadır.ekspertizde; araçların görselliğini ve teknik işleyişlerini etkileyen, onarım

Detaylı

Araç İade Kılavuzunun Amacı

Araç İade Kılavuzunun Amacı ARAÇ İADE KILAVUZU Araç İade Kılavuzunun Amacı Bu kılavuz ile; Şirketimiz ile yaptığınız sözleşme şartlarında detayları ile belirtilen eskime&aşınma politikalarının özetlenmesi. Hasarların değerlendirilmesinin

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Müşteri Bilgi Kitapçığı

Müşteri Bilgi Kitapçığı Müşteri Bilgi Kitapçığı www.ozdiclefilo.com Always One Step Ahead www.ozdiclefilo.com Değerli Müşterimiz, Öncelikle Özdicle Filo Kiralama yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başladığımız

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-222500 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ6484 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-222500 Sayfa: 2 / 10 VF1BZAL0E49004041 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-123478 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VM8627 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-123478 Sayfa: 2 / 9 WF0DXXGAKDDK06968 Araç Bilgileri

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-024282 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RUF49 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-024282 Sayfa: 2 / 9 WVWZZZ6RZEY048552 Araç ilgileri Araç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124642 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC5992 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124642 Sayfa: 2 / 8 VF1LZBS0553112878 Araç Bilgileri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-016701 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GU6398 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-016701 Sayfa: 2 / 9 VF1LT1R06UC266395 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-123065 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HC2758 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-123065 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ16ZDM082346 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DG821 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085236 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1647 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 TMBAF6NH3G4007502 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-023050 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR5227 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-023050 Sayfa: 2 / 8 VF1LZLF0E54990555 Araç Bilgileri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NE2951 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 2 / 9 NM0MXXTACMFE57109 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-023195 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR4818 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-023195 Sayfa: 2 / 7 VF15RTL0E55187381 Araç Bilgileri

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120999 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ6476 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120999 Sayfa: 2 / 11 NM426300006198609 Araç Bilgileri

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-117580 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GU1656 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-117580 Sayfa: 2 / 8 WVWZZZ6RZEY030262 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-121871 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GB6068 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-121871 Sayfa: 2 / 8 WF0MXXGCBMEU15487 Araç Bilgileri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124880 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KY0845 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124880 Sayfa: 2 / 9 NM426300006121699 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-119623 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HC1039 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-119623 Sayfa: 2 / 9 VF1LZBS0551433346 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-119356 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE3323 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-119356 Sayfa: 2 / 7 VSSZZZNHZG1022705 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-122080 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC6496 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-122080 Sayfa: 2 / 9 TMBAG6NE1F0205634 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-024978 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC8177 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-024978 Sayfa: 2 / 10 VF1LZBS0553112867 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037206 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE9464 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037206 Sayfa: 2 / 8 WDD1173121N404064 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG4323 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 KNADN512BG6637250 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-116384 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT4306 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-116384 Sayfa: 2 / 7 VF70B9HPGFE536367 Araç Bilgileri

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025232 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VL6057 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025232 Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4450000116 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-023594 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE3361 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-023594 Sayfa: 2 / 7 VF7DD9HP0GJ677098 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-217928 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC4637 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-217928 Sayfa: 2 / 8 WAUZZZ8V4EA180762 Araç Bilgileri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-021105 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1156 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-021105 Sayfa: 2 / 8 NMTBN3JE70R040903 Araç Bilgileri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VT9989 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 YV1FS445BB2018281 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LB1926 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD2050401F027567 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VU8444 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 KL1JA68Y9CK621071 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-022098 Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE5159 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-022098 Sayfa: 2 / 6 WDD2050371R180940 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC2450 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ3CZEE144254 Araç Bilgileri

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037366 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NV9086 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037366 Sayfa: 2 / 9 WF04XXGCC4GC87229 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014968 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT1024 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014968 Sayfa: 2 / 8 VSSZZZNHZF1025593 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124650 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JR9792 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124650 Sayfa: 2 / 12 NLAFB7640DW001091 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KZ9249 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 KNADN514AF6518247 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-223970 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KG4916 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-223970 Sayfa: 2 / 11 VF1LZBL0E50231560 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-017176 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KN0519 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-017176 Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4449434321 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-224249 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG6702 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-224249 Sayfa: 2 / 7 KMHCT41UGFU003504 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-323361 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VT7895 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-323361 Sayfa: 2 / 12 VF1LZBS0550035542 Araç Bilgileri

Detaylı