oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu"

Transkript

1 oto filo kiralama Araç Kullaným Rehberi & Aþýrý ve Normal Yýpranma Resimli Kýlavuzu Copyright Alfa 2012

2 Alfa Hakkýnda 110 yýllýk baþarýlý ticari geçmiþimiz, en büyük gurur kaynaðýmýzdýr. Alfa Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ. nin 100% ü Özhamurkar Ailesi ne aittir Özhamurkar ailesi 1894 yýlýnda ticari aktivitelerine baþlamýþtýr yýlýnda otomotiv sektörüne de adým atmýþtýr. Operasyonel kiralama þirketi kurulmasý (ALFA) Societe Generale ALD nin tamamýnýn Bankasý ile Societe Generale (ALD Automotive) bankasýna devri ortaklýðý ALFA adýyla yeniden operasyonel kiralama faaliyetlerine baþlanmasý Sayýsý hýzla artan 395 müþteri Uzun Dönem Kiralamanýn Avantajlarý Verimlilik Avantajý : Düzenli nakit akýþý ve bütçe, 2.el araç deðer ve model deðiþim riskinin taþýnmamasý, Minimum insan kaynaðý, maksimum fayda, Masraflarýn kontrol edilebilmesi. Vergi Avantajý : KDV nin indirim konusu yapýlmasý, Kira faturalarýnýn doðrudan gidere iþlenmesi Vergi matrahýnýn önceden tahmin edilebilmesi. Sermayenin Etkin Kullanýmý Avantajý : Sermaye yatýrýmý yapmazsýnýz, Borçlanma ve finansal kapasiteniz korunur, Bilanço yapýnýz etkilenmez. Alfa nýn Farký Müþterilerimize Deðer Katan Farkýmýz : Güçlü özsermaye ve temliksiz kredi, Uygun satýnalma, uygun kredi, uygun kira, En geniþ teminatlar ile sigorta, Þeffaf fiyatlandýrma. 25 Yýllýk Tecrübemizle Saðladýðýmýz Katkýlar : Ýlgili makamlara ait 471 yetkili servis aðý, Bugüne kadar aracýn verimli yönetimi, Araç filo yönetimi için özel yazýlým, Filo yönetimi danýþmanlýðý.

3 Felsefemizin Özeti Alfa sadece kiralama yapmaz, Filo danýþmanlýk hizmeti sunar, Finansal yapýnýza katma deðer saðlar, Muhtemel riskleri hesaplayarak sizi sigorta etmiþ olur, Oluþturduðu markalý yetkili servis aðý ile onarým kalitesini garanti eder, Öngörülebilir ölçümleri ile planlama yapmanýzý saðlar, Sahip olmanýn en kolay ve en ucuz yöntemini sunar. Ürünümüz, araç kullanýmýndan saðlanan faydanýn, en uygun koþullarda sunulmasý hizmetidir. Hizmetler Yetkili servislerde Bakým-Onarým Yönetimi Lastik ve Kýþ Lastiði Deðiþim ve Lastik Oteli Hizmeti Sigorta Yönetimi (Kasko-Trafik-Mali Mesuliyet) Hasar Takibi ve Expertiz Yönetimi Motorlu Taþýt Vergileri Ödemeleri Yönetimi Trafik Ceza ve OGS Geçiþ Ceza Yönetimi Teknik Muayene ve Kontrollerin Yönetimi Yedekleme ve Asistans Hizmeti Stok Yönetimi (Zincir, Trafik ve Ýlk Yardým Seti v.b.)

4 Deðerli kullanýcýmýz, ALFA ailesi olarak; Birinci önceliðimiz, sizin güvenliðinizdir. Kullaným kýlavuzunu sürekli olarak aracýnýzda bulundurmanýzý tavsiye etmekteyiz. Sizlere sorunsuz hizmet verebilmek adýna, dikkat etmeniz gereken bakým, arýza, hasar gibi konularý bu kitapçýkta bulabileceksiniz. Bununla birlikte kiralama süresi sonunda araçlarýn kabul edilebilir yýpranma seviyesinde iade edilmesi beklenmektedir. Kitapçýktaki bilgiler, hem kullaným sýrasýnda güvenliðinizi ve konforunuzu arttýracak hem de aracýn sözleþmesi sona erdiðinde sizi aþýrý yýpranmadan kaynaklanan istenmeyen mali külfetlerden kurtaracaktýr. Çaðrý merkezimizden 7 gün 24 saat teknik uzmanlarýmýza ulaþarak yardým alabilirsiniz. Çaðrý merkezi numaramýz : Ýyi sürüþler dileriz! Bu kitapçýðýn tüm haklarý ALFA Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ.' ye aittir. Bu kitapçýktaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, ALFA' nýn önceden yazýlý izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr.

5 ÝÇÝNDEKÝLER I. Bakým... 1 II. Arýza... III. Hasar A) Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý Uygulamasý... 2 B) Yurtdýþýnda Hasar... 4 C) Park Halinde Hasar... D) Seyir Halinde Hasar... E) Çalýnma F) Yangýn Hasarý... 5 IV. Lastikler... 7 V. Uyarýlar... 9 VI. Kiracýnýn Sorumluluðunda Olan Durumlar VII. Yol Yardýmý (Asistans) Hizmetleri VII. Araç Geri Tesliminde Ýzlenecek Prosedürler... 11

6 I- BAKIM Aracýnýzýn KULLANMA KILAVUZUNU mutlaka dikkatlice okuyunuz. Aracýnýzýn bakýmýný üretici firmanýn belirlediði kilometrelerde veya sürelerde yaptýrýnýz. Üretici firmanýn belirlemiþ olduðu kilometre ve zamanýnda bakým yapýlmamasý halinde aracýnýz garanti kapsamýndan çýkabilir veya bakýmsýzlýktan kaynaklanan arýzalar oluþabilir, bu gibi durumlarda oluþabilecek zararlar kullanýcý sorumluluðunda olduðundan dolayý bakýmlarýn aksatýlmadan yaptýrýlmasý önemlidir. Bakým yaptýrmak için; ALFA' nýn anlaþmalý olduðu yetkili servislerden size en uygun olanýný arayarak randevu alýnýz. Anlaþmalý servis bilgisi sizde mevcut deðil ise, web sitemizden öðrenebilirsiniz ya da ALFA' ýn operasyon yetkilileri sizi en uygun servise yönlendirecektir. Aracýnýzý bakým için servise götürdüðünüzde, aracýn ALFA' ya ait olduðunu belirtiniz. Aracýnýzda yapýlmasýný talep ettiðiniz iþlemleri ve araçla ilgili þikayet ve arýzalarý mutlaka servis danýþmanýna yazdýrýnýz. Servis yetkilileri sizin taleplerinize uygun olarak araca yapýlmasý gereken iþlemler için ALFA' dan onay alacaktýr. Servisin yapacaðý iþlerin uygunluðu, ALFA' nýn teknik uzmanlarý tarafýndan kontrol edilerek onaylanýr. Bakým iþlemlerinin ardýndan aracýn bakým kitapçýðýný servise imzalatarak aracýnýzý teslim alýnýz. Yapýlmasýný talep ettiðiniz iþlemlerin yapýlýp yapýlmadýðýný mutlaka kontrol ediniz, araca deðiþtirilen parçalarýn eskilerini kontrol ediniz. Serviste sýkýntý yaþamanýz halinde ALFA' nýn operasyon yetkililerini mutlaka haberdar ediniz. Bakým ücreti ALFA tarafýndan ödeneceði için servis faturasýný ALFA adýna düzenlettiriniz. Üretici tarafýndan zorunlu olarak tavsiye edilmeyen çeþitli özel yað ve katký maddelerini kullandýrmayýnýz. II- ARIZA Aracýnýzdaki arýza ikaz lambalarýna ve göstergelerine azami dikkat ediniz, arýza ikaz lambalarýndan herhangi birinin yanmasý, hararet göstergesinde aþaðý veya yukarý sapma olmasý durumunda aracýnýzý kesinlikle kullanmayýnýz ve motoru stop ediniz. ALFA' dan yardým talep ediniz. Arýza durumlarýnda teknik uzmanlarýmýzla temasa geçiniz. Teknik uzmanlarýmýzýn yönlendirmesi doðrultusunda en yakýn yetkili serviste aracýnýzýn en kýsa sürede onarýlmasý için iþlem baþlatýlacaktýr. Aracýnýzdan normalde duymadýðýnýz farklý bir ses gelmesi, motorun tekleme yapmasý, çekiþ düþmesi, eksozdan duman atmasý gibi hallerde aracýnýzý kullanmayýnýz. Teknik uzmanlarýmýzdan yardým isteyiniz. Aracýnýzý, markanýn Kullaným Kitapçýðý ve ALFA Kullaným Kitapçýðýnda belirtilen kurallar çerçevesinde kullanýnýz. 1

7 III- HASAR Tüm hasar durumlarýnda, öncelikle kiþisel, varsa yolcu güvenliði ve ilkyardým konusunda gerekli tedbirleri alýnýz. Baþka bir kazaya sebebiyet vermemek için, aracýnýzda bulunan ikaz reflektörünü aracýnýzýn arkasýna (þehir içinde 50, þehir dýþý yolda 150 metre) arkadan gelen sürücülerin görebileceði þekilde yerleþtiriniz. Aracýnýzý, kasko genel þartlarýna ve markanýn kullaným kitapçýðýnda belirtilen kurallar çerçevesinde kullanýnýz. Kasko genel þartlarý kapsamýna girmeyen hasarlar ve üretici firmanýn standartlarýna aykýrý kullanýmdan doðan hasarlar kabul edilmemektedir. Ýhbarý yapýlmamýþ, eski tarihli hasarlarýn bedelleri sigorta genel þartlarý uyarýnca kabul edilmemesi nedeniyle hasarýn oluþtuðu tarihten itibaren 3 gün içerisinde gerekli belgeleri toplama ve 7 gün içerisinde onarýmýn baþlatýlmasý konusuna titizlikle uyunuz. A- MADDÝ HASARLI TRAFÝK KAZASI TESPÝT TUTANAÐI UYGULAMASI Yalnýz maddi hasarlý trafik kazalarýnda trafik zabýtasýnýn beklenmesinin trafiðin akýþýný olumsuz yönde etkilemesi ve kazaya karýþanlarýn uzun süre beklemelerine neden olmasý sebebi ile Trafik Kanun'una uygun olarak kiþiler aralarýnda Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý düzenlenebilen uygulama tarihi itibariye devreye girmiþtir. Kazaya karýþan taraflarýn aralarýnda mutabakat saðlamasý durumunda taraflar arasýnda Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý düzenlenir taraflarca imza altýna alýnarak resmiyet kazanýr. Alkol ve polis raporu aranmaz. Sigorta þirketlerinde trafik kazasýnda taraflarýn kusur daðýlýmý, ödeme tutarýný, rücuyu ve hasarsýzlýk durumunu etkilediðinden, sigortalý kiþilerin maðdur olmamasý için zaptýn kurallara ve gerçeðe uygun doldurulmasý gerekmektedir. (Aracýnýzda tutanak formu yok ise web sitemizin Satýþ Sonrasý Hizmetler sayfasýndan yeterli sayýda ''Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'' çýktýsý alabilirsiniz). Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðýnýn geçersiz olduðu ve Trafik zabýtasý çaðrýlmasýnýn zorunlu olduðu haller. Kazaya karýþan sürücülerden herhangi birinin sürücü belgesinin olmamasý veya geçersiz sürücü belgesi olmasý durumunda, Sürücüde yaþ küçüklüðü veya akýl saðlýðý þüphesi var ise, Sürücüde alkol þüphesi bulunmasý halinde, Taraflardan birinin resmi araç olmasý, Kamuya ait araç veya malzemeye(bariyer, levha, trafik ýþýklarý... vb) zarar verilmiþ ise, Sadece 3. Kiþilere ait taþýnýr veya taþýnmazlara (bahçe duvarý, bina vb) zarar verilmiþ ise, Taraflardan en az birinin trafik sigortasý yok ise, Kaza sonucu ölüm veya yaralanma gerçekleþmiþ ise, Yabancý plakalý bir araçla kaza yaptýðýnýzda tutanak tutmayýnýz, mutlaka trafik zabýtasýný kaza yerine çaðýrýnýz. Yukarýda belirtilen hallerde Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý tutulmuþ olsa bile geçersiz olacak ve sigorta þirketlerince evrak red edilecektir. Bu nedenle, yukarýdaki hallerden en az biri hakkýnda tespit ya da þüphe varsa mutlaka resmi trafik zabýtasý çaðrýlmalýdýr. 2

8 Taraflar kendi aralarýnda ''Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'' dolduruyorlarsa, dikkat edilmesi gereken önemli kurallar; Kazaya karýþan araç sürücülerinin anlaþmasý, kazanýn oluþ þekli üzerinedir. Kusur oranlarýný belirleme yetkisi sigorta þirketlerine aittir ve sürücüler attýklarý imza ile sigorta þirketlerinin belirleyeceði kusur oranlarýný kabul etmiþ sayýlýrlar. Kazaya karýþan tüm araç sürücülerinin ýslak imzasý evrak üzerinde olmalýdýr. Evrak fotokopi ile çoðaltýlacak ise, fotokopi çekildikten sonra imzalar atýlmalýdýr. Tutanak doldurmak için aranan þart kazaya dahil olmaktýr. Kazaya karýþan araç sürücülerinin mutabakat yaparak anlaþmasý için ruhsat sahibi olmalarý þart deðildir. Tüm araçlarýn trafik poliçe numarasý ve düzenleyen sigorta þirketi evrak üzerinde yazýlmalýdýr. Yazýlmadýðý durumda taraflara ait trafik sigortasý poliçesi bulunamaz ise evrak geçersiz hale gelecektir. Kusur oraný sigorta þirketlerinde belirleneceði için, kazanýn oluþ þekli açýk olarak yazýlmalý ve kroki ile belirtilmelidir. Kusur durumunun net olarak tespiti ve herhangi bir maðduriyeti önlemek için, kazaya karýþan araçlar kaza yerinden kaldýrýlmadan önce farklý yönlerden araçlarýn duruþ þekli ve hasarlý yerlerin resmi çekilmelidir. Araçlarýn kaza sonucu tüm hasarlý bölgeleri tutanakta ilgili alanlara iþaretlenmeli ve yazýlmalýdýr. Maddi hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý'nda yer alan alanlar okunaklý olarak doldurulmalýdýr. Araç sürücüleri Maddi Hasarlý Trafik Kazasý Tespit Tutanaðýna sahip deðilse, herhangi bir belge üzerine kaza tarihi, yeri, sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik poliçelerine ait bilgileri yazýp kaza krokisi ve görüþlerini yazarak imzalayabilirler. Bu belge de ayný kapsamda deðerlendirilecektir. Kayýtlarýn hýzla yapýlabilmesi ve iþlemlere baþlanabilmesi için taraflar karþýlýklý olarak ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçesi fotokopilerini almasý oldukça önemlidir. Evrak eksikliði nedeni ile hasar ihbarý yapýlamadýðý hallerde aracýn onarýmýna baþlama imkaný bulunmamaktadýr. Tutanaklarýn okunaklý ve doðru tutulmasý kusur belirleme yönünden büyük önem taþýmaktadýr. Tutanak tutulurken krokinin anlaþýlýr bir þekilde çizilmesi, krokideki araçlarýn plakalarýnýn belirtilmesi, cadde ve sokaklarýn belirtilmesi, tek yönlü yol, ayrýlmýþ yol, cadde/bulvar ayrýmýn belirtilmesi, emir ve yasaklarý içeren trafik iþaretlerinin belirtilmesi, trafik akýþýnýn hangi yöne doðru olduðunun ve aracýn yönünün belirtilmesi gerekmektedir. Tutanaðýn ilk sayfasýnda yer alan bilgileri dikkatlice okuyunuz. Kaza tespit tutanak formu ve trafik poliçenizi her zaman aracýnýzda bulundurunuz. Ýþlemlerinizin hýzlý sonuçlanmasý için ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe fotokopilerini aracýnýzda bulundurunuz. Tutanaðýn, ancak maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, kazaya karýþan sürücülerin kazanýn oluþ þeklinin tutanakla tespiti konusunda anlaþmasý halinde doldurulabileceðini unutmayýnýz. 3

9 Tutanaðýn, her iki sürücü tarafýndan imzalanmazsa geçersiz olacaðýný unutmayýnýz Kazaya karýþan araçlardan bir aracýn dahi trafik sigortasý olmamasý halinde tutanak düzenlemeyiniz. Bu durumda mutlaka trafik zabýtasýný arayýnýz. Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý sadece birden fazla aracýn karýþtýðý trafik kazalarý için doldurulacaktýr. Tek taraflý trafik kazalarýnda trafik zabýtasýný arayýnýz. Kazaya karýþan taraflarýn kazayla ilgili farklý görüþleri bile olsa tutanak doldurulabilir, taraflar kaza ile ilgili kendi görüþlerini tutanaða yazabilirler. Eðer taraflar tutanak doldurulmasý konusunda anlaþamýyorlar ise, bu durumda mutlaka trafik zabýtasýný arayýnýz. (Polis 155, Jandarma 156) B- HASAR YURT DIÞINDA GERÇEKLEÞÝRSE; Hasar olan ülkenin resmi kuruluþlarýnca tutulan zaptýn sureti, Uluslararasý ekspertiz bürolarýnca hazýrlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluðunca tasdiki. C- PARK HALÝNDE HASAR; Aracýnýza hasar veren sürücü olay yerinde ise hasar tespit tutanaðý tutulmalýdýr. Olay yeri terkedilmiþse trafik ekibi çaðýrýnýz. ALFA' yý arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapýnýz ve yönlendirmelere uyunuz. Aracýnýzý aþaðýdaki belgelerle birlikte ALFA tarafýndan yönlendirileceðiniz servise ulaþtýrýnýz ve onarýma baþlanmadan önce servisin ALFA' dan onay almasý gerektiðini hatýrlatýnýz. Gerekli Evraklar; Kaza tespit tutanaðý, Kazaya sebebiyet veren arca ait Ruhsat ve Trafik Poliçe fotokopisi, Karþý sürücüye ait Ehliyet Fotokopisi, Kendinize ait Ehliyet Fotokopisi ve aracýnýza ait Ruhsat fotokopisi, Kazanýn durumuna göre resmi zabýt ve alkol raporu, D- SEYÝR HALÝNDE HASAR; Aracýnýzý hareket ettirmeyiniz. Baþka kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik tedbirlerini alýnýz. Yalnýzca maddi hasarlý kaza ise kazaya karýþan sürücülerle Kaza Tespit Tutanaðý hazýrlayýnýz. Anlaþmazlýk halinde Trafik ekibi çaðýrýnýz. ALFA' yý arayarak gerekli bilgilendirmeyi yapýnýz ve yönlendirmelere uyunuz. Kazada yaralanma veya ölüm varsa mutlaka Trafik Ekibi çaðýrýnýz. Aracýnýzý, aþaðýdaki belgelerle birlikte ALFA tarafýndan yönlendirileceðiniz servise ulaþtýrýnýz. Aracýnýz yürüyecek durumda deðil ise veya kesinlikle emin deðilseniz ALFA tarafýndan yönlendirilecek olan çekiciyi bekleyiniz. 4

10 Gerekli Evraklar; Kaza Tespit Tutanaðý, Kazaya karýþan araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat fotokopisi, Karþý tarafýn trafik sigorta poliçe fotokopisi, Tutanak polis veya jandarma tarafýndan tutulmuþ ise kazaya karýþan taraflardan her biri için alkol raporu, Önemli uyarý; Sigorta þirketi yalnýzca hasar anýnda oluþan hasar bedelini karþýlar, hasardan sonra aracýn kullanýlmaya devam edilmesinden dolayý oluþan ilave zararlarý karþýlamaz, bu gibi hallerde oluþan zararlar kullanýcý sorumluluðunda deðerlendirilmektedir. E- ÇALINMA Aracýn çalýnmasý veya araca hýrsýz girmesi halinde mutlaka polis veya jandarmaya tutanak tutturulmalýdýr. Ýfade tutanaðý ile birlikte aracýn ruhsatýný ve kontak anahtarýný (varsa yedek anahtarlarla birlikte) ALFA' ya teslim ediniz. Yedek anahtarýn teslim edilmemesi veya araca izinsiz yedek anahtar çýkartýldýðýnýn tespit edilmesi halinde sigorta þirketi zararý karþýlamakla yükümlü deðildir, bu gibi haller kullanýcý sorumluluðunda deðerlendirilir. Kontak anahtarýnýn çalýnmasý veya kaybedilmesi halinde sigorta þirketine bilgi verilmesi zorunludur. Araç içinden veya dýþ aksamýndan herhangi bir eþyanýn çalýnmasý hallerinde mutlaka karakol zaptý tutulmalýdýr. Önemli uyarý; Aracýnýzý anahtar üzerinde iken kesinlikle terk etmeyiniz, aracýn anahtarla çalýnmasý halinde sigorta þirketi tazminat ödemekle yükümü deðildir. Anahtarýnýzý ve ruhsatýnýzý kötü niyetli kiþilerin eline geçmemesi için yanýnýzda muhafaza ediniz. F- YANGIN HASARI Aracýnýzda herhangi bir nedenden dolayý yangýn hasarý oluþmasý halinde aþaðýdaki raporlarýn tutulmasý zorunludur. Ýtfaiye Raporu, Polis veya Jandarma raporu. 5

11 TARAFLARCA DOLDURULMUÞ MADDÝ HASARLI KAZA TESPÝT TUTANAK ÖRNEÐÝ 6

12 IV- LASTÝKLER Lastiklerin, sürüþ emniyetiniz ve kullaným konforunuz açýsýndan bakýmýna ve üretici firmalarýn tavsiyeleri doðrultusunda kullanýlmasýna dikkat edilmesi gerekir. Tavsiyelere aykýrý kullanýmlar, gerek emniyet gerekse maddi açýdan olumsuz sonuçlar doðurabilir. Lastiklerin, araç üzerindeki birinci dereceden güvenlik unsuru taþýyan ekipmanlarýn içinde yer aldýðýný unutmamak gerekir. Aracýnýzýn lastik deðiþim kilometresi ve koþullarý sözleþme þartlarýnda belirlenmiþtir. Her türlü lastik deðiþim taleplerinizi operasyon yetkilimize bildirebilirsiniz. Lastik deðiþimleri ALFA'nýn anlaþmalý olduðu yetkili lastik bayilerinde yapýlmaktadýr. Kaza durumlarý dýþýnda, kullaným sýrasýndaki patlama, yarýlma, balon yapma, dengesiz aþýnma vs. þeklinde zarar gören lastikler kullanýcý sorumluluðu kapsamýnda deðiþtirilir. Lastik Kullanimi Hakkinda Önemli Tavsiyeler; Sürüþ güvenliðiniz açýsýndan, Rot ve balans ayarýnýn düzgün ve lastik hava basýnçlarýnýn gerektiði gibi olmasýna özen gösterilmelidir. Aksi durumda lastikler erken aþýnacaðý gibi yakýt sarfiyatýnda artýþ meydana gelir ayrýca aracýn sürüþ güvenliði azalýr. Ani ve sert fren ve hýzlý kalkýþlar sonucu oluþacak patinajlardan kaçýnýn. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aþýnmalar meydana gelir. Aracýnýzý kasisli ve taþlý yollarda mümkün olduðu ölçüde yavaþ kullanýn. Tekerlek çukur üzerindeyken frene basmayýnýz, aksi takdirde lastiðe gelen darbe tek noktaya bineceði için lastiðin yarýlma veya balon yapma riski artar. Aracýnýzý dengeli yükleyiniz, aracýnýz yüklü ise lastik hava basýncýný 1-2 psi fazla ayarlayýnýz. Stepne lastiðiniz her zaman kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Lastik deðiþiminde bijon somunlarýnýn gerektiði kadar sýkýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. Aksi taktirde gevþek somunlar, sürüþ güvenliðiniz kadar lastiklerin ömrünü de azaltýr. Bijon somunlarýnýn aþýrý sýkýlmasý yalama yapmasýna, kýrýlmasýna sebep olabileceði gibi gerektiðinde sökmekte de çok zorlanýlabilir. Supap kapaklarý, lastik supaplarýný pas, toz ve topraktan korumaktadýr. Araca binip yola çýkmadan önce, her lastiði muayeneden geçirip, önceki kullanýmýnýzdan kaynaklanmýþ her hangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Lastik basýnç kontrolleri lastik soðukken yapýlmalýdýr. Lastik hava basýnçlarý mümkün olduðunca sýk (en geç iki haftada bir ) kontrol edilmelidir. Soðuk, karlý ve buzlu havalarda, lastik hava basýncýný düþürmeyin. Lastiklerinizi, kaldýrým ve benzeri pürüzlü yüzeylere sürtmekten kaçýnýn. Aksi takdirde lastik karkasýnda fark edemeyeceðiniz küçük hasarlar, sürüþ sýrasýnda daha olumsuz sonuçlara yol açabilir. Lastiðinizin ömrünü uzatmak için, aracýnýzý her yýkama sýrasýnda su ve sabun kullanarak lastiklerinizi fýrçalayýn, böylece lastiklere yapýþan zararlý kimyasal maddelerin olumsuz etkisini azaltmýþ olursunuz. Aracýnýzý uzun süreli park halinde býrakacaksanýz lastik hava basýncýný arttýrabilir, kullaným sýrasýnda eski haline getirebilirsiniz. Bu durumda uzun süreli park nedeniyle lastiðin þekil alarak zarar görme riskini azaltmýþ olursunuz. 7

13 Fazla Þiþirilmiþ Lastik Göbekten Aþýnma Örneði Lastiklerin gereðinden fazla þiþirilmesi durumunda lastik tabaný merkezinde çevresel erken aþýnma meydana gelir. Lastiklerin gereðinden fazla þiþirilmesi yol darbelerini aþýrý þekilde hissetmenize, sürüþ güvenliðinin ve hakimiyetin azalmasýna, lastik yol tutuþ özelliðinin zayýflamasýna sebep olur. Az Þiþirilmiþ Lastik Yandan Aþýnma Örneði Lastik havasýnýn az olmasý durumunda lastik omuzlarýnda (taban dýþ kenarlarýnda) erken aþýnma meydana gelir. Ayrýca direksiyon aðýrlaþýr, aracýn yol tutuþu hissedilir derecede zayýflar, araç yolda kontrolsüz gezme yapar, yakýt sarfiyatý artar, lastikte iç sürtünme artacaðý için aþýrý ýsýnma meydana gelerek daha hýzlý aþýnma baþlar. Lastiklerin kaldýrým kenarý, çukur, taþ vs gibi dýþ etkene maruz kalmasý (çarpmasý, sürtünmesi) nedeniyle yanak bölgesinde þiþme (balon),yarýlma, zedelenme gibi kullaným kaynaklý hasarlar oluþabilir. Aracýnýzý havasýz lastik üzerinde yürütmeyiniz, lastik yanaðýnýn jant ile yol arasýnda sýkýþmasýndan dolayý lastiðin kesilerek parçalanmasý kaçýnýlmaz olur. 8

14 V- UYARILAR LÜTFEN DÝKKATLE OKUYUNUZ! Aþaðýdaki yönergelere uyulmasý, istenmeyen faturalarla karþý karþýya kalmamanýz açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Sigorta þirketi tarafýndan sigorta teminat kapsamý dýþýnda kalan durumlarda ödeme yapýlmamaktadýr. Bu nedenle; Trafik kurallarýna, araç kullaným kýlavuzuna, kasko genel þartlarýna ve hepsinden önemlisi CAN GÜVENLÝÐÝNÝZE azami önemi gösteriniz. Alkollü araç kullanmayýnýz. Zamanýnda ihbar yapýlmamýþ hasarlarý sigorta þirketinden tahsil etmek mümkün olmamaktadýr. Þirketinizi istenmeyen maddi bir yükümlülükle karþý karþýya býrakmamak için aracýnýzdaki hasarlarý ivedilikle yaptýrmaya önem veriniz. Aracýnýzý, sözleþmede yazanlar dýþýndaki kiþilerin kullanmasýna izin vermeyiniz. Ehliyetsiz olarak araç kullanmayýnýz / kullandýrtmayýnýz. Aracýnýzý, motor sporlarýnda, trafiðe kapalý yollarda gösteri amacýyla, herhangi bir aracýn çekilmesi için kullanmayýnýz. Aracýnýzýn su ve motor yað seviyelerini periyodik olarak kontrol ediniz, ikaz lambalarýnýn iþaret ettiði gerekli önlemleri alýnýz. Aracýnýzda normalin dýþýnda oluþan ses, kesiklik, duman atma, çekiþ düþmesi gibi hallerde aracýnýzý kullanmayýnýz acilen ALFA' dan destek isteyiniz. Aracýnýza her biniþinizde etrafýnda dolaþarak hasar kontrolü ve lastik hava durumunu gözle kontrol ediniz. Havasý inik lastikleri tamir ettirmeden kullanmayýnýz. Aracýnýzýn anahtarlarýný üzerinde býrakmayýnýz, anahtarlarý yazýlý onay almadan çoðaltmayýnýz, ruhsat veya anahtar kayýplarýný derhal ALFA' ya bildiriniz. Aracýnýzý, yasalara uygun olarak kapasite ve amacý dahilinde kullanýnýz. Aracýnýzý kaza riski yüksek yerlere (araçlarýn dönüþ yaptýðý köþe baþlarý, çift sýra olacak þekilde yol üzerleri, gösteri ve yürüyüþ yapýlan alanlar, inþaat önleri, dere ve sel yataklarý, yol çalýþmasý yapýlan yerler, iþ makinasý çalýþan þantiye önleri gibi) park etmemeye özen gösteriniz. Özellikle mekanik aksam hasarlarýnda (önden çarpma, tekerlek hasarlarý, aracýn altýnýn çarpýlmasý gibi) aracýnýzý kesinlikle yürütmeyiniz. 9

15 VI- KÝRACININ SORUMLULUÐUNDA OLAN DURUMLAR Periyodik bakýmlarýn yapýlmamasý veya geç yapýlmasýndan kaynaklanabilecek her türlü bakým ve onarým giderleri, Ýklim koþullarýndan kaynaklanan yakýt donmasý ve arýzalar, Kötü yakýt kullanýmýndan kaynaklanan arýzalar, Arýzalý ve ya hasarlý bir aracýn, onarýlmadan kullanýlmaya devam edilmesinden kaynaklanabilecek diðer arýzalar, Aracýn hareket etmesini engelleyen durumlarda, kasko þirketinin yönlendirmediði herhangi bir çekici hizmeti talep etmeniz durumunda ortaya çýkacak maliyet, Patinaj zincirlerinin yol açtýðý hasarlar, Plaka, ruhsat ve anahtar zayii, Aracýn yetkisiz kiþilerce çekilmesinden kaynaklanan hasarlar, Yýkama sýrasýnda oluþan zararlar (anten, ayna kýrýlmasý gibi), Kullanýcýya teblið edilen Trafik cezalarýnýn zamanýnda ödenmemesi, makbuzlarýn tarafýmýza ulaþtýrýlmamasý (ödenmeyen trafik cezalarý, þirketimiz tarafýndan ödenerek tarafýnýza rücu edilecektir.) Önemli uyarý; Tarafýnýza teblið edilmiþ bir trafik cezasý ödüyorsanýz, trafik ceza tutanaðýnda yazan seri numarasý ve plaka bilgisi, ödeme dekontunda yazýlan ile birebir ayný olmak zorundadýr, farklýlýk olmasý halinde derhal düzeltilmesini saðlayýnýz, aksi takdirde trafik cezasý ödenmiþ sayýlmamaktadýr. VII- YOL YARDIM (ASISTANS) HÝZMETLERÝ Sözleþme süresi boyunca, kaza ve yolda kalma durumlarýnda 7 gün 24 saat yol yardým hizmeti alabilirsiniz. Ýhtiyaç halinde teknik uzmanlarýmýz sizlere destek vermekten mutlu olacaktýr. Santral : ( ) pbx Acil Telefon :

16 VIII- ARAÇ GERÝ TESLÝMÝNDE ÝZLENECEK PROSEDÜRLER Araç/araçlarýn iade prosedürünün eksiksiz gerçekleþtirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar aþaðýda belirtilmiþtir. Aracýn hasarlý kýsýmlarýnýn, iade tarihinden önce mutlaka onarýlmýþ olmasý gerekmektedir. Aracýn hasar onarýmý yapýlmamýþsa, araç teslim tarihinden sonra sigorta poliçesi geçersiz olacaðý için hasar bedelleri tarafýnýza fatura edilecektir. Kýþ lastiði verilmiþ araçlarýn yedekte bekleyen diðer (normal ya da kýþlýk )lastiklerinin de araçla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. (Ýstanbul'da lastik bayileri tarafýndan depolanan lastikler için bayinin kullanýcýya verdiði en son lastik depolama fiþinin ibraz edilmesi yeterli olacaktýr) Araçta akaryakýt taþýt tanýma sisteminin sökülmesi, Logo ve Folyo uygulamalarýnýn temizlenmesi, sonradan monte edilmiþ özel eþyalarýn araca zarar vermeden çýkartýlmýþ olmasý gerekmektedir. Yukarýdaki hususlarýn eksik olmasý durumunda Araç Geri Alým Ekspertiz Formuna ilgili eksikler not edilerek Teslim Eden ve Teslim Alan tarafýndan karþýlýklý imzalanacaktýr. Formun Müþteri yetkilisi tarafýndan imzalanmamasý halinde aracýn geri alým iþlemi yapýlmýþ sayýlmayacaktýr. Sözleþme süresi sonunda, aracýnýzý teslim ederken ALFA yetkilisi, gerekli kontrol iþlemlerini yapacak, karþýlýklý mutabakat zaptý ile aracýnýz teslim alýnacaktýr. Ýade edilecek araçlarla birlikte, ilk teslimatta ya da sonradan size teslim edilen ve sözleþme gereði sizin sorumluluðunuzda olan, aþaðýdaki unsurlarýn eksiksiz olarak tarafýmýza teslim edilmesi gerekmektedir. Aracýn Ýadesi Sýrasýnda ALFA ya Teslim Edilmesi Gerekenler; Ruhsat Kontak Anahtarý (Eðer verildi ise yedek anahtar ve kod kartý) Araca ait kitapçýklar, CD' ler ve garanti belgesi, Araçla birlikte verilen ilave ekipman ve aksesuarlar (perde, navigasyon cihazý v.b.) Ýlk teslimatta araç ile birlikte teslim edilen avadanlýklar (Trafik Seti, Yangýn Söndürücü, Patinaj Zinciri, Stepne, Kriko, Kriko kolu, Çeki demiri, Bijon Anahtarý, araçta varsa þifreli bijon anahtarý gibi) OGS, KGS borcunuzun olmadýðýna dair belge, OGS tanýmlanmayan plakalar için beyan yazýsý. 11

17 Aracýn geri dönüþünde kabul edilebilir normal yýpranma durumunda olmasý beklenmektedir. Bundan sonraki sayfalarda onarým gerektirmeyen normal yýpranma ve onarým gerektiren aþýrý yýpranma örneklerine iliþkin resimler ve açýklamalar yer almaktadýr. Örnek olarak verilen resimler tüm hasar olasýlýklarýný kapsamamakla birlikte sizlere asgari standartlarýmýz hakkýnda fikir vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. 12

18 Tamponlarda oluþabilecek küçük çizilmeler ve hafif aþýnmalar. Kapý çýtalarýnda oluþabilecek küçük çizilmeler ve hafif aþýnmalar. Jantlarda oluþabilecek hafif aþýnmalar ve çizikler. 13

19 Derin çizikler ve boya gerektiren hasarlar. Tamir edilmesi veya deðiþtirilmesi gereken kýrýlmýþ veya bir parçasý kaybolmuþ tamponlar. Herhangi bir nedenle plakanýn bir parçasýnýn veya tamamýnýn kaybolmasý. Tamir edilmesi veya deðiþtirilmesi gereken kýrýlmýþ veya bir parçasý kaybolmuþ kapý çýtalarý. Ezilmiþ veya yamulmuþ çelik jantlar. Kýrýlmýþ veya bükülmüþ alaþýmlý jantlar. Kýrýlmýþ jant kapaklarý. Yanlýþ kullanýma baðlý olarak oluþmuþ lastik hasarlarý. (Bombeleþme v.s.) 14

20 Bir el büyüklüðüne kadar olan yüzeysel çizikler. Cila ile çýkabilecek çizikler. Derinliði 10 mm den az ezik veya boyama yapýlmadan çýkabilecek ezikler. Küçük taþ sýçramalarýndan dolayý oluþabilecek çok seyrek görülen boya aþýnmalarý. 15

21 Ýþlem gerektiren çizikler. Derinliði 10 mm yüzey alaný 20 mm nin üzerindeki ezikler. Dolu yaðmasý sonucu oluþan hasarlar. Yüzey alaný 20 mm den büyük iþlem gerektiren taþ sýçramasýndan dolayý oluþan hasarlar ve vuruklar. 16

22 CAM AKSAMDA ONARIM GEREKTÝRMEYEN YIPRANMALAR Sürücünün görüþünü etkilemeyen cam çizikleri ve 3 mm yi aþmayan küçük çizikler. Sinyallerdeki küçük çatlak ve çizikler. Farlarda oluþabilecek küçük çatlak ve çizikler. 17

23 CAM AKSAMDA ONARIM GEREKTÝREN YIPRANMALAR Ön camda oluþabilecek büyük çatlak ve kýrýklar. Kýrýlmýþ stop ve sinyal lambasý. Kýrýlmýþ ve çatlamýþ farlar. Farlarýn ayna kýsýmlarýnda oluþabilecek hasarlar. 18

24 ÝÇ AKSAMDA ONARIM GEREKTÝRMEYEN YIPRANMALAR Hafif aþýnma ve yýpranmalar. Þampuanla çýkabilecek hafif lekeler. Orjinal araç kiti ve navigasyon cihazlarýnýn yetkili servislerde garanti kapsamý dýþýna çýkýlmayacak þekilde montajý. 19

25 ÝÇ AKSAMDA ONARIM GEREKTÝREN YIPRANMALAR Yer döþemelerinde oluþabilecek sigara yanýklarý, yýrtýk ve yatýklar. Koltuklar üzerinde taþýnýlmamasý gereken alet ve edevatlardan dolayý oluþabilecek tüm delik, yýrtýk ve yanýklar. Sigara yanýklarý. Þampuanla çýkarýlamayan yað lekeleri yapýþkan ve boya lekeleri. Araç telefon veya navigasyon cihazlarý gibi ekipmanlarýn montajýndan doðabilecek hasarlar. 20

26 Alfa dan otomobil kiralayýn, hayatýn ritmini yakalayýn... Alfa Oto Filo Yönetimi ve Uzun Dönem Kiralama Hizmetleri A.Þ. Rýfký Tongsir Cad. No: 82 Ýdealtepe-Maltepe / Ýstanbul Tlf: Faks :

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Yol Yardım Kitapçığı

Yol Yardım Kitapçığı Yol Yardım Kitapçığı Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. Büyük Mükellefler V.D: 3060061341 Tamburi Ali Efendi Sok. No.13 34337 Giriş Kat Doğuş Center Etiler - Beşiktaş / İstanbul Tel: +90

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı