Yap Kredi Emeklilik A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap Kredi Emeklilik A.."

Transkript

1 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar

2 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2013 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal tablolar ile bunlara ilikin aç klama ve dipnotlar n sigortac l k mevzuat gerei yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar na göre haz rland n ve ilgili mevzuat ile &irketimiz kay tlar na uygun olduunu beyan ederiz. Yap Kredi Emeklilik A.&. Genel Müdürlüü stanbul, 30 Nisan 2013 (2)

3 1 Ocak 31 Mart 2013 Ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar %çindekiler Sayfa Bilançolar Gelir tablolar Nakit ak tablolar Özsermaye deiim tablolar Finansal tablolara ilikin aç klay c dipnotlar Ek 1 Kar da t m tablolar... 77

4 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 I- Cari varlklar A- Nakit ve nakit benzeri varlklar ,094, ,922, Kasa Al nan çekler Bankalar 2.12 ve ,635, ,289, Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) Banka garantili ve üç aydan k sa vadeli kredi kart alacaklar 2.12, 14 ve ,458,786 57,633, Dier nakit ve nakit benzeri varl klar - - B- Finansal varlklar ile riski sigortallara ait Finansal yatrmlar 539,386, ,773, Sat lmaya haz r finansal varl klar ,160, ,479, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar Al m sat m amaçl finansal varl klar ,226,706 5,182, Krediler Krediler kar l (-) Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yat r mlar ,998, ,111, &irket hissesi Finansal varl klar deer düüklüü kar l (-) - - C- Esas faaliyetlerden alacaklar 11.1 ve ,849,445,294 3,517,250, Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,825,861 7,776, Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar kar l (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacaklar kar l (-) Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortal lara krediler (ikrazlar) ,803,534 5,954, Sigortal lara krediler (ikrazlar) kar l (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,836,815,899 3,503,520, Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan &üpheli alacaklar kar l (-) - - D- %li&kili taraflardan alacaklar 101, , Ortaklardan alacaklar , , tiraklerden alacaklar Bal ortakl klardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar kar l (-) - - E- Di3er alacaklar 19,774 19, Finansal kiralama alacaklar Kazan lmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar 19,774 19, Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) &üpheli dier alacaklar &üpheli dier alacaklar kar l (-) - - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar 12,228,612 10,539, Ertelenmi üretim giderleri ,231,553 5,123, Tahakkuk etmi faiz ve kira gelirleri Gelir tahakkuklar Gelecek aylara ait dier giderler 2.25 ve ,997,059 5,416,142 G- Di3er cari varlklar 445, , Gelecek aylar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varl klar avanslar Personele verilen avanslar Say m ve tesellüm noksanlar Dier çeitli cari varl klar , , Dier cari varl klar kar l (-) - - I- Cari varlklar toplam 4,648,720,949 4,327,847,545 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (1)

5 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 II- Cari olmayan varlklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar Sigortac l k faaliyetlerinden alacakla kar l (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacakla kar l Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortal lara krediler (ikrazlar Sigortal lara krediler (ikrazlar) kar l (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacakla Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l (-) - - B- %li&kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortakl klardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar kar l (-) - - C- Di3er alacaklar Finansal kiralama alacaklar Kazan lmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) &üpheli dier alacaklar &üpheli dier alacaklar kar l (-) - - D- Finansal varlklar , , Bal menkul k ymetler tirakler tirakler sermaye taahhütleri (-) Bal ortakl klar Bal ortakl klar sermaye taahütleri (-) Müterek yönetime tabi teebbüsler Müterek yönetime tabi teebbüsler sermaye taahhütleri (-) Finansal varl klar ve riski sigortal lara ait finansal yat r mlar Dier finansal varl klar ,014,748 7,014, Finansal varl klar deer düüklüü kar l (-) 45.2 (6,382,914) (6,382,914) E- Maddi varlklar 2.5, 2.6, 6 ve 7 19,094,656 19,407, Yat r m amaçl gayrimenkuller 7 1,288,947 1,288, Yat r m amaçl gayrimenkuller deer düüklüü kar l (-) Kullan m amaçl gayrimenkuller 6 16,124,417 16,079, Makine ve teçhizatlar 6 6,036,351 5,933, Demirba ve tesisatlar 6 3,491,062 3,487, Motorlu ta tlar 6 75,569 8, Dier maddi varl klar (özel maliyet bedelleri dahil) 6 10,636,288 10,632, Kiralama yoluyla edinilmi maddi varl klar Birikmi amortismanlar (-) 6, 7 (18,557,978) (18,023,628) 10- Maddi varl klara ilikin avanslar (Yap lmakta olan yat r mlar dahil) - - F- Maddi olmayan varlklar 2.7 ve 8 4,340,896 3,523, Haklar 8 8,935,195 7,603, &erefiye Faaliyet öncesi döneme ait giderler Arat rma ve gelitirme giderleri Dier maddi olmayan varl klar Birikmi itfalar (amortismanlar) (-) 8 (4,594,299) (4,079,608) 7- Maddi olmayan varl klara ilikin avanslar - - G- Gelecek yllara ait giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,385,030 9,106, Ertelenmi üretim giderleri Gelir tahakkuklar Gelecek y llara ait dier giderler 2.25 ve ,385,030 9,106,365 H- Di3er cari olmayan varlklar 1,524,966 1,093, Efektif yabanc para hesaplar Döviz hesaplar Gelecek y llar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varl klar 2.18, 3, 21 ve 35 1,524,966 1,093, Dier çeitli cari olmayan varl klar Dier cari olmayan varl klar amortisman (-) Dier cari olmayan varl klar kar l - - II- Cari olmayan varlklar toplam 38,977,382 33,762,254 Varlklar toplam (I+II) 4,687,698,331 4,361,609,799 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (2)

6 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 III- Ksa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar 55, Kredi kurulular na borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar 74, Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (19,281) - 4- Uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri Ç kar lm tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri Ç kar lm dier finansal varl klar Ç kar lm dier finansal varl klar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar 19 3,880,745,447 3,544,730, Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar 4 ve 19 1,474, , Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 19 ve ,879,270,724 3,544,404, Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- %li&kili taraflara borçlar 45 5,658 14, Ortaklara borçlar 45-11, tiraklere borçlar Bal ortakl klara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar 5,658 2, Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di3er borçlar 19 3,553,266 3,901, Al nan depozito ve teminatlar Tedavi giderlerine ilikin SGK ya borçlar Dier çeitli borçlar 19 ve ,553,266 3,901, Dier çeitli borçlar reeskontu (-) - - E- Sigortaclk teknik kar&lklar 154,319,739 88,517, Kazan lmam primler kar l - net 2.24 ve 17 17,809,488 15,523, Devam eden riskler kar l - net 2.24 ve Hayat matematik kar l - net 119,768,382 57,025, Muallak hasar ve tazminat kar l - net 2.24 ve 17 16,712,052 15,946, kramiye ve indirimler kar l - net Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine Ait poliçeler için ayr lan kar l k - net Dier teknik kar l klar - net 29,817 22,332 F- Ödenecek vergi ve benzeri di3er yükümlülükler ile kar&lklar 8,788,464 7,727, Ödenecek vergi ve fonlar ,896,377 2,904, Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2,587,389 1,162, Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi Vergi ve dier yükümlülükler Ödenecek dier vergi ve benzeri yükümlülükler Dönem kar vergi ve dier yasal yükümlülük kar l klar 2.18 ve 35 21,806,367 18,095, Dönem kar n n pein ödenen vergi Ve dier yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (18,501,669) (14,435,655) 7- Dier vergi ve benzeri yükümlülük kar l klar - - G- Di3er risklere ili&kin kar&lklar 3,450,535 3,403, K dem tazminat kar l 3,450,535 3,403, Sosyal yard m sand varl k aç klar kar l Maliyet giderleri kar l - - H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar 5,713,759 8,388, Ertelenmi komisyon gelirleri Gider tahakkuklar 2.20 ve 23 5,713,759 8,388, Gelecek aylara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di3er ksa vadeli yükümlülükler 249, , Ertelenmi vergi yükümlüü Say m ve tesellüm fazlal klar Dier çeitli k sa vadeli yükümlülükler 249, ,941 III - Ksa vadeli yükümlülükler toplam 4,056,881,777 3,656,917,322 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (3)

7 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar Kredi kurulular na borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Ç kar lm tahviller Ç kar lm dier finansal varl klar Ç kar lm dier finansal varl klar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- %li&kili taraflara borçlar Ortaklara borçlar tiraklere borçlar Bal ortakl klara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di3er borçlar Al nan depozito ve teminatlar Tedavi giderlerine ilikin SGK ya borçlar Dier çeitli borçlar Dier çeitli borçlar reeskontu - - E- Sigortaclk teknik kar&lklar 420,827, ,072, Kazan lmam primler kar l - net Devam eden riskler kar l - net Hayat matematik kar l - net 2.24, 4 ve ,133, ,432, Muallak hasar ve tazminat kar l - net kramiye ve indirimler kar l - net 2.24, ,034 1,129, Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait Poliçeler için ayr lan kar l k - net Dier teknik kar l klar - net 2.24, 17 ve ,327,689 53,510,429 F- Di3er yükümlülükler ve kar&lklar Ödenecek dier yükümlülükler Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi vergi Ve dier yükümlülükler Dier borç ve gider kar l klar - - G- Di3er risklere ili&kin kar&lklar 2,867,966 2,705, K dem tazminat kar l 2.19, 3 ve 22 2,867,966 2,705, Sosyal yard m sand varl k aç klar kar l - - H- Gelecek yllara ait gelirler ve gider tahakkuklar Ertelenmi komisyon gelirleri Gider tahakkuklar Gelecek y llara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di3er uzun vadeli yükümlülükler 11,465,241 11,064, Ertelenmi vergi yükümlülüü Dier uzun vadeli yükümlülükler 2.25 ve ,465,241 11,064,012 IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplam 435,160, ,842,260 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (4)

8 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Özsermaye Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 V- Özsermaye A- Ödenmi& sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, (Nominal) sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, Ödenmemi sermaye (-) Sermaye düzeltmesi olumlu farklar Sermaye düzeltmesi olumsuz farklar (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye yedekleri 18,825,585 18,825, Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal karlar 3- Sermayeye eklenecek sat karlar 15 18,825,585 18,825, Yabanc para çevirim farklar Dier sermaye yedekleri - - C- Kar yedekleri 81,838,323 18,351, Yasal yedekler 15 16,071,684 12,895, Statü yedekleri Olaanüstü yedekler 15 60,362,004 8, Özel fonlar (yedekler) 15 (63,358) (306,306) 5- Finansal varl klar n deerlemesi 15 5,467,993 5,753, Dier kar yedekleri - - D- Geçmi& yllar karlar 23,837,311 23,800, Geçmi y llar karlar 23,837,311 23,800,806 E- Geçmi& yllar zararlar (-) Geçmi y llar zararlar - - F- Dönem net kar 13,154,790 63,872, Dönem net kar 37 13,154,790 63,872, Dönem net zarar (-) - - V- Özsermaye toplam 195,656, ,850,217 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 4,687,698,331 4,361,609,799 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (5)

9 ayrntl gelir tablosu Ba3msz Ba3msz denetimden geçmemi& denetimden geçmemi& Dipnot 1 Ocak Ocak Mart Mart 2012 A- Hayat d& teknik gelir 89, , Kazan lm primler (reasürör pay düülmü olarak) 91, , Yaz lan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve 24 26,899 72, Brüt yaz lan primler (+) 24 35,588 82, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (8,689) (10,289) SGK ya Aktar lan Primler Kazan lmam primler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) 17 ve ,778 98, Kazan lmam primler kar l (-) 17 ve ,778 98, Kazan lmam primler kar l nda reasürör pay (+) Kazan lmam s Primler Kar l nda SGK Pay (+/-) Devam eden riskler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) Devam eden riskler kar l (-) Devam eden riskler kar l nda reasürör pay (+) Teknik olmayan bölümden aktar lan yat r m gelirleri Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) (2,142) 22, Brüt dier teknik gelirler (+) (2,142) 22, Brüt dier teknik gelirlerde reasürör pay (-) Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+) - - B- Hayat d& teknik gider (-) (133,707) (185,565) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 50,852 3, Ödenen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (68,128) (25,000) Brüt ödenen hasarlar (-) (68,128) (25,000) Ödenen hasarlarda reasürör pay (+) Muallak hasarlar kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve ,980 28, Muallak hasarlar kar l (-) 118,870 28, Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay (+) kramiye ve indirimler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) kramiye ve indirimler kar l (-) kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay (+) Dier teknik kar l klarda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (9) (56) 4- Faaliyet giderleri (-) 31 (184,550) (189,055) 5-Matematik Kar.De.(Re pay ve Dev.K s m Düülmü Olarak)(+/-) Matematik Kar l klar(-) Matematik Kar l klarda Reasürör Pay (+) Dier Teknik Giderler Brüt Dier Teknik Giderler(-) Dier Teknik Giderler Reasürör Pay (+) - - C- Teknik bölüm dengesi - Hayat d& (A - B) (44,172) 7,660 D- Hayat teknik gelir 61,930,131 40,028, Kazan lm primler (reasürör pay düülmü olarak) 53,113,058 47,408, Yaz lan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve 24 55,463,715 50,142, Brüt yaz lan primler (+) 24 61,800,575 54,969, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (6,336,860) (4,827,229) 1.2- Kazan lmam primler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (2,350,657) (2,733,177) Kazan lmam primler kar l (-) (2,420,373) (2,943,770) Kazan lmam primler kar l nda reasürör pay (+) 10,17 69, , Devam eden riskler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) Devam eden riskler kar l (-) Devam eden riskler kar l nda reasürör pay (+) Hayat bran yat r m geliri 26 8,705,730 (7,320,165) 3- Yat r mlardaki gerçeklememi karlar Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) 111,343 (59,814) 5.-Tahakkuk eden rücu gelirleri - - E- Hayat teknik gider (50,949,050) (32,380,162) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (43,826,341) (46,737,138) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör pay düülmü olarak) (42,941,343) (45,023,576) Brüt ödenen tazminatlar (-) (45,605,899) (45,949,412) Ödenen tazminatlarda reasürör pay (+) 10 2,664, , Muallak tazminatlar kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (884,998) (1,713,562) Muallak tazminatlar kar l (-) (1,456,852) (1,784,441) Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay (+) ,854 70, kramiye ve indirimler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) , , kramiye ve indirimler kar l (-) 763, , kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay (+) Hayat matematik kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) ve ,555,737 33,142, Hayat matematik kar l (-) 14,555,737 33,142, Hayat matematik kar l nda reasürör pay (+) Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda deiim(reasürör pay ve - - devreden k s m düülmü olarak)(+/-) 4.1- Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klar(-) Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda reasürör pay (+) Dier teknik kar l klarda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17, 47.5 (1,199,395) (1,466,494) 6- Faaliyet giderleri (-) 31 (21,242,590) (17,783,357) 7- Yat r m giderleri (-) Yat r mlardaki gerçeklememi zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktar lan yat r m gelirleri (-) - - F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 10,981,081 7,648,821 G- Emeklilik teknik gelir 24,723,407 21,029, Fon iletim gelirleri 16,103,042 11,594, Yönetim gideri kesintisi 2,507,582 5,885, Giri aidat gelirleri 4,762,896 3,067, Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avans deer art gelirleri - 53, Dier teknik gelirler ,349, ,290 H- Emeklilik teknik gideri (23,368,611) (16,272,711) 1- Fon iletim giderleri (-) (2,453,414) (2,915,019) 2- Sermaye tahsis avanslar deer azal giderleri (-) Faaliyet giderleri (-) 31 (19,471,371) (12,052,685) 4- Dier teknik giderler (-) 47.1 (1,443,826) (1,305,007) I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) 1,354,796 4,757,021 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (6)

10 ayrntl gelir tablosu Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmemi& 1 Ocak Ocak 2012 Dipnot 31 Mart Mart 2012 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D& (A-B) (44,172) 7,660 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 10,981,081 7,648,821 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 1,354,796 4,757,021 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 12,291,705 12,413,502 K- Yatrm Gelirleri 5,631,327 7,999, Finansal Yat r mlardan Elde Edilen Gelirler 26 4,860,509 4,896, Finansal Yat r mlar n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 14, , Finansal Yat r mlar n Deerlemesi ,861 2,047, Kambiyo Karlar , , tiraklerden Gelirler Bal Ortakl klar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler , , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Dier Yat r mlar Hayat Teknik Bölümünden Aktar lan Yat r m Gelirleri - - L- Yatrm Giderleri (-) (1,253,807) (1,188,469) 1- Yat r m Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 26 (37,593) (62,737) 2- Yat r mlar Deer Azal lar (-) Yat r mlar n Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) 26 (167,174) (493,706) 4- Hayat D Teknik Bölümüne Aktar lan Yat r m Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar (-) Amortisman Giderleri (-) 6 ve 26 (1,049,040) (632,026) 8- Dier Yat r m Giderleri (-) - - M- Di3er Faaliyetlerden ve Ola3and& Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 197, , Kar l klar Hesab (+/-) 47.5 (233,284) (330,361) 2- Reeskont Hesab (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/-) Ertelenmi Vergi Varl Hesab (+/-) 21,35, , , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) Dier Gelir ve Karlar , , Dier Gider ve Zararlar (-) Önceki Y l Gelir ve Karlar Önceki Y l Gider ve Zararlar (-) - - N- Dönem Net Kar veya Zarar 13,154,790 15,168, Dönem Kar Veya Zarar 16,867,081 19,601, Dönem Kar Vergi ve Dier Yasal Yük. Kar. (-) 35 ve 47.5 (3,712,291) (4,433,115) 3- Dönem Net Kar veya Zarar 37 13,154,790 15,168,161 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (7)

11 nakit ak& tablosu (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras ( TL ) olarak gösterilmitir) Ba3msz Ba3msz denetimden geçmemi& denetimden geçmemi& 1 Ocak Ocak 2012 Dipnot 31 Mart Mart 2012 A-Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Sigortac l k faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 75,773,492 67,481, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 359,901, ,121, Sigortac l k faaliyetleri nedeniyle yap lan nakit ç k (-) (93,136,388) (70,076,996) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit ç k (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit ç k (-) (356,664,429) (239,968,563) 7- Esas faaliyetler sonucu olu&an nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (14,125,846) 5,557, Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) (4,153,265) (2,503,497) 10- Dier nakit girileri 1,762, , Dier nakit ç k lar (-) (9,068,379) (6,732,021) 12- Esas faaliyetlerden kullanlan net nakit (25,585,457) (2,896,578) B- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Maddi varl klar n sat - 18, Maddi varl klar n iktisab (-) 6,7,8 (1,553,668) (688,816) 3- Mali varl k iktisab (-) (38,632,320) (81,470,408) 4- Mali varl klar n sat 36,037,679 24,637, Al nan faizler 26,088,749 38,837, Al nan temettüler Dier nakit girileri 364, , Dier nakit ç k lar (-) (149,157) (556,443) 9- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 22,155,653 (18,745,586) C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Hisse senedi ihrac Kredilerle ilgili nakit girileri Finansal kiralama borçlar ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 45 - (35,920,000) 5- Dier nakit girileri Dier nakit ç k lar (-) Finansman faaliyetlerinden kullanlan net nakit - (35,920,000) D- Kur farklarnn nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 105, ,279 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art& (3,324,575) (57,413,886) F- Dönem ba&ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 137,275, ,295,864 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,951,185 70,881,977 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (8)

12 özsermeye de3i&im tablosu Özsermaye De3i&im Tablolar Ba3msz Denetimden Geçmemi& (*) %&letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmi&Yllar kendi hisse de3er düzeltmesi çevrim Yasal Ola3anüstü da3tlmam& dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art& farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralk 2011) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,667, ,978,513 II- Muhasebe Politikasnda De3i&iklikler , ,973 III- Yeni Bakiye(I+II) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,800, ,111,486 A- Sermaye art r m (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay plar (15 no lu dipnot) , (63,989) 63, ,623 D- Varl klarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kay plar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar ) (37 no lu dipnot) ,104,172-15,104,172 I- Da t lan Temettü (45 no lu dipnot) (35,920,000) - (35,920,000) J- Transfer ,366,670 6,723 - (5,373,393) - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000, , ,895,202 8,849 18,761,596 15,168,161 23,800, ,917,281 Özsermaye De3i&im Tablolar Ba3msz Denetimden Geçmemi& (*) %&letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmi&Yllar kendi hisse De3er düzeltmesi çevrim Yasal Ola3anüstü da3tlmam& dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) Art& farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralk 2012) 58,000,000-5,753, ,895,202 8,849 18,825,585 63,529,637 23,800, ,813,712 II- Muhasebe Politikasnda De3i&iklikler (306,306) 342,811-36,505 III- Yeni Bakiye(I+II) 58,000,000-5,753, ,895,202 8,849 18,519,279 63,872,448 23,800, ,850,217 A- Sermaye art r m (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay plar (15 no lu dipnot) - - (285,640) (63,358) - - (348,998) D- Varl klarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kay plar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar ) (37 no lu dipnot) ,154,790-13,154,790 I- Da t lan Temettü (45 no lu dipnot) J- Transfer ,176,482 60,353, ,306 (63,872,448) 36,505 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2013) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-5,467, ,071,684 60,362,004 18,762,227 13,154,790 23,837, ,656,009 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl aç klamalar 15 no lu dipnotta yer almaktad r. Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (9)

13 1. Genel bilgiler 1.1 Ana &irketin ad: 31 Mart 2013 ve 31 Aral k 2012 tarihleri itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.&. nin ( &irket ) dorudan orta Yap Kredi Sigorta A.&. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.&. ve UniCredit S.p.A. d r. 1.2 Kurulu&un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu&tu3u ülke ve kaytl büronun adresi: &irket stanbul da tescil edilmi olup, &irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent / stanbul dur. 1.3 %&letmenin fiili faaliyet konusu: &irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu dorultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam nda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir. &irket'in 30 Aral k 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim &irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim &irketi'ne deitirilmitir. &irket'in ana sözlemesi T.C. Babakanl k Hazine Müstearl Sigortac l k Genel Müdürlüü'nün 20 Aral k 2002 tarih ve say l yaz s ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün 20 Aral k 2002 tarih ve say l ön müsaadesi ile deitirilmitir. &irket, ana sözlemesinde yap lan deiiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam nda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu&un faaliyetlerinin ve esas çal&ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda aç klanm t r. 1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çal&an personelin ortalama says: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart Mart 2012 Üst ve orta kademeli yöneticiler Dier personel Yönetim Kurulu ba&kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde sa3lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: Üst yöneticilere sa3lanan ksa vadeli faydalar 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart Mart 2012 Ücret ve benzeri k sa vadeli ödemeler 883, ,019 Grup emeklilik plan 20,679 15,735 Salanan dier faydalar 30,030 6,275 Toplam 934, ,029 (10)

14 1. Genel bilgiler (devam) 1.7 Finansal tablolarda; yatrm gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, ara&trma geli&tirme, pazarlama ve sat&, d&ardan sa3lanan fayda ve hizmetler ile di3er faaliyet giderleri) da3tmnda kullanlan anahtarlar: &irket taraf ndan hayat teknik kar l klar kar layan varl klar n yat r ma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, yat r m gelirleri hesab nda gösterilmektedir. Dier yat r m gelirleri ise teknik olmayan bölüm alt nda s n fland r lmaktad r. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hazine Müstearl taraf ndan yay nlanan 2010/9 say l genelge ile finansal tablolarda kullan lacak anahtara ilikin usul ve esaslarda deiiklik yap lm t r. Buna göre, teknik bölüme aktar lan faaliyet giderleri, öncelikle emeklilik ve sigorta bölümlerine son 3 y lda her dönem sonu itibariyle yürürlükte olan poliçe ve emeklilik sözleme say s oran ile son 3 y lda üretilen katk pay ve kazan lm prim oran n n aritmetik ortalamas na göre paylat r lmaktad r. Sigorta bölümüne da t lan giderlerin hayat ve hayat d bölümlerine ise; her bir bölüm için son 3 y lda üretilen poliçe say s, brüt yaz lan prim miktar ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe say s na, brüt yaz lan prim miktar na ve hasar ihbar adedine oranlanmas yla bulunan 3 oran n ortalamas na göre da t lmaktad r. 1.8 Finansal tablolarn tek bir &irketi mi yoksa &irketler grubunu mu içerdi3i: Finansal tablolar tek bir irketi (Yap Kredi Emeklilik A.&.) içermektedir. 1.9 Raporlayan i&letmenin ad veya di3er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan de3i&iklikler: &irket in ad ve dier kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmi olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir deiiklik olmam t r Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 1 Ocak 31 Mart 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar 30 Nisan 2013 tarihinde Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm st r. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no.lu dipnotta aç klanm t r. 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti Hazrlk esaslar &irket finansal tablolar n, 5684 say l Sigortac l k Kanunu ile T.C. Babakanl k Hazine Müstearl n n ( Hazine Müstearl ) sigorta ve reasürans irketleri için öngördüü esaslara göre haz rlamaktad r. Finansal tablolar Hazine Müstearl taraf ndan, 30 Aral k 2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Sigortac l k Hesap Plan ve zahnamesi Hakk nda Tebli (Sigortac l k Muhasebe Sistemi Tebli No:1) içerisinde yer alan Sigortac l k Hesap Plan uyar nca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolar n biçim ve içerikleri ile bunlar n aç klama ve dipnotlar 18 Nisan 2008 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Finansal Tablolar n Sunumu Hakk nda Tebli uyar nca belirlenmektedir. (11)

15 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) &irket faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yay mlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüe giren Sigorta ve Reasürans &irketleri ile Emeklilik &irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmelik dorultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) taraf ndan aç klanan Türkiye Muhasebe Standartlar ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TFRS ) ile Hazine Müstearl taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na ilikin yay mlanan dier yönetmelik, aç klama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Müstearl n n 18 &ubat 2008 tarih ve 9 say l yaz s na istinaden TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye Geçi ve TFRS 4-Sigorta Sözlemeleri bu uygulaman n kapsam d nda tutulmutur. Bununla birlikte, sigorta irketlerinin 31 Aral k 2008 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Sigorta ve Reasürans &irketleri ile Emeklilik &irketlerinin Konsolide Finansal Tablolar n n Düzenlenmesine likin Teblii 31 Aral k 2009 tarihinden itibaren uygulamalar gerekmektedir. &irket in bu kapsamda konsolide etmesi gereken bal ortakl bulunmad ndan konsolide mali tablo haz rlanmamaktad r. Finansal tablolar, gerçee uygun deerleri ile gösterilen al m sat m amaçl ve sat lmaya haz r finansal varl klar d nda, 31 Aral k 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas baz al narak TL olarak haz rlanm t r. Hazine Müstearl n n 4 Nisan 2005 tarih ve say l yaz s yla, sigorta irketlerinin 31 Aral k 2004 tarihli finansal tablolar n, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) n n 15 Ocak 2003 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüe giren Seri XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerektii aç klanm t r. Hazine Müstearl ayr ca, SPK n n 17 Mart 2005 tarihinde ald karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n n gerekli olmad n bildirmitir. &irket, Hazine Müstearl n n ilgili yaz s na istinaden, 31 Aral k 2004 tarihli finansal tablolar n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemi ve 1 Ocak 2005 tarihinden balamak üzere TMSK taraf ndan yay mlanm 29 no lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standard n uygulamam t r. &irket, sigortac l k ile ilgili teknik kar l klar n ise 5684 Say l Sigortac l k Kanunu çerçevesinde yay mlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik &irketlerinin Teknik Kar l klar na ve Bu Kar l klar n Yat r laca Varl klara likin Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplam ve finansal tablolara yans tm t r. lgili finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen muhasebe politikalar ve kullan lan deerleme esaslar, aa da yer alan 2.4 ile 2.25 no lu dipnotlarda aç klanmaktad r. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de3i&iklikler ve hatalar: 31 Mart 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas al nan muhasebe politikalar aa da özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve deitirilmi standartlar ve TFRYK yorumlar d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl olarak uygulanm t r. Bu standartlar n ve yorumlar n &irket in mali durumu ve performans üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda aç klanm t r. (12)

16 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de3i&iklik ve yorumlar a&a3daki gibidir: TFRS 7 Finansal Araçlar: Açklamalar Finansal Varlk ve Borçlarn Netle&tirilmesi (De3i&iklik) Deiiklik iletmenin finansal araçlar n netletirmeye ilikin haklar ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözlemeleri) konusunda baz bilgileri aç klamas n gerektirmektedir. Getirilen aç klamalar finansal tablo kullan c lar na i) Netletirilen ilemlerin irketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin deerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve dier genel kabul görmü muhasebe ilkelerine göre haz rlanm finansal tablolar n kar lat r lmas ve analiz edilmesi için faydal bilgiler sunmaktad r. Yeni aç klamalar TMS 32 uyar nca bilançoda netletirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu aç klamalar TMS 32 uyar nca bilançoda netletirilememi olsa dahi uygulanabilir ana netletirme düzenlemesine veya benzer bir anlamaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Deiiklik sadece aç klama esaslar n etkilemektedir ve &irket in ara dönem finansal tablolar üzerinde bir etkisi olmam t r. TMS 1 Finansal Tablolarn Sunumu (De3i&iklik) Di3er Kapsaml Gelir Tablosu Unsurlarnn Sunumu Yap lan deiiklikler dier kapsaml gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamas n deitirmektedir. Bundan sonra dier kapsaml gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna s n flanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna s n flanamayacak kalemlerden ayr gösterilmesi gerekmektedir Deiiklik sadece sunum esaslar n etkilemitir ve &irket in finansal durumunu veya performans üzerinde bir etkisi olmam t r. TMS 19 Çal&anlara Sa3lanan Faydalar (De3i&iklik) Standartta yap lan deiiklik kapsam nda birçok konuya aç kl k getirilmi veya uygulamada deiiklik yap lm t r. Yap lan birçok deiiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüü aral mekanizmas uygulamas n n kald r lmas, tan mlanm fayda planlar nda aktüeryal kar/zarar n n dier kapsaml gelir alt nda yans t lmas ve k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar ayr m n n art k personelin hak etmesi prensibine göre deil de yükümlülüün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. &irket, aktüeryal kazanç/kay plar n bu deiiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeletirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kayb n dier kapsaml gelir alt nda muhasebeletirilmesi sonucu oluan deiikliin &irket in finansal durumu ve performans üzerindeki etkisi geçmie dönük olarak 2.1 No lu Kar lat rmal Bilgiler dipnotunda aç klanm t r. Ayr ca, k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar n n sunumunda oluan deiiklik kapsam nda, Gider Kar l klar hesab nda sunulan kullan lmam izin kar l klar, geriye dönük olarak Dier Çeitli Uzun Vadeli Yükümlülükler hesab na s n fland r lm ve aktüeryal hesaplamaya tabi tutulmutur. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De3i&iklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yay nlanmas n n sonucu olarak, TMSK TMS 27 de de deiiklikler yapm t r. Yap lan deiiklikler sonucunda, art k TMS 27 sadece bal ortakl k, mütereken kontrol edilen iletmeler ve itiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeletirilmesi konular n içermektedir. Söz konusu deiikliin &irket in finansal durumunu veya performans üzerinde bir etkisi olmam t r. (13)

17 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TMS 28 %&tiraklerdeki ve %& Ortaklklarndaki Yatrmlar (De3i&iklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yay nlanmas n n sonucu olarak, TMSK TMS 28 de de deiiklikler yapm ve standard n ismini TMS 28 tiraklerdeki ve Ortakl klar ndaki Yat r mlar olarak deitirmitir. Yap lan deiiklikler ile itiraklerin yan s ra, i ortakl klar nda da özkaynak yöntemi ile muhasebeletirme getirilmitir. Söz konusu standard n &irket in finansal durumunu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard n n konsolidasyona ilikin k sm n n yerini alm t r. Hangi irketlerin konsolide edileceini belirlemede kullan lacak yeni bir kontrol tan m yap lm t r. Mali tablo haz rlay c lar na karar vermeleri için daha fazla alan b rakan, ilke bazl bir standartt r. Söz konusu standard n &irket in finansal durumunu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r. TFRS 11 Mü&terek Düzenlemeler Standart müterek yönetilen i ortakl klar n n ve müterek faaliyetlerin nas l muhasebeletirileceini düzenlemektedir. Yeni standart kapsam nda, art k i ortakl klar n n oransal konsolidasyona tabi tutulmas na izin verilmemektedir. Söz konusu standard n &irket in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r. TFRS 12 Di3er %&letmelerdeki Yatrmlarn Açklamalar TFRS 12 itirakler, i ortakl klar, bal ortakl klar ve yap sal iletmelere ilikin verilmesi gereken tüm dipnot aç klama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve ilemler nedeniyle verilmesi gereken aç klamalar d nda, yeni standart kapsam nda yap lmas gereken aç klamalar n hiçbiri ara dönemler için geçerli deildir dolay s yla &irket ara dönemde bu aç klamalar sunmam t r. TFRS 13 Gerçe3e Uygun De3erin Ölçümü Yeni standart gerçee uygun deerin TFRS kapsam nda nas l ölçüleceini aç klamakla beraber, gerçee uygun deerin ne zaman kullan labilecei ve/veya kullan lmas gerektii konusunda bir deiiklik getirmemektedir. Tüm gerçee uygun deer ölçümleri için rehber niteliindedir. Yeni standart ayr ca, gerçee uygun deer ölçümleri ile ilgili ek aç klama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni aç klamalar n sadece TFRS 13 ün uygulamaya baland dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu aç klamalar n finansal araçlara ilikin olanlar n n baz lar n n TMS A (j) uyar nca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulmas gerekmektedir. Standard n &irket in ara dönem finansal tablolar üzerinde bir etkisi olmam t r. (14)

18 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TFRYK 20 Yerüstü Maden %&letmelerinde Üretim A&amasndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri Yorum, üretim aamas ndaki hafriyatlar n ne zaman ve hangi koullarda varl k olarak muhasebeleecei, muhasebeleen varl n ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nas l ölçüleceine aç kl k getirmektedir. Söz konusu yorum &irket için geçerli deildir ve &irket in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmam t r. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 de3i&iklik) Deiiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliini ortadan kald rmak amac yla sadece uygulama rehberinde yap lm t r. lk uygulama tarihi TFRS 10 un ilk defa uyguland y ll k hesap döneminin balang c olarak tan mlanm t r. Kontrolün olup olmad deerlendirmesi kar lat rmal sunulan dönemin ba yerine ilk uygulama tarihinde yap lacakt r. Eer TFRS 10 a göre kontrol deerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12 ye göre yap landan farkl ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmal d r. Ancak, kontrol deerlendirmesi ayn ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eer birden fazla kar lat rmal dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmitir. TMSK, ayn sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de deiiklik yapm ve geçi hükümlerini kolaylat rm t r. Bu deiiklik henüz Avrupa Birlii taraf ndan kabul edilmemitir. Deiikliin &irket in finansal durumu ve performans üzerinde bir etkisi olmam t r. TFRS deki iyile&tirmeler 1 Ocak 2013 ve sonras nda balayan y ll k hesap dönemleri için geçerli olan ve aa da aç klanan dönemi y ll k TFRS iyiletirmelerinin &irket in finansal durumu veya performans üzerinde bir etkisi olmam t r. TMS 1 Finansal Tablolarn Sunuu: htiyari kar lat rmal ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan kar lat rmal bilgiler aras ndaki farka aç kl k getirilmitir. TMS 16 Maddi Duran Varlklar: Maddi duran varl k tan m na uyan yedek parça ve bak m ekipmanlar n n stok olmad konusuna aç kl k getirilmitir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yap lan da t mlar n vergi etkisinin TMS 12 kapsam nda muhasebeletirilmesi gerektiine aç kl k getirilmitir. Deiiklik, TMS 32 de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kald r p irketlerin hisse senedi sahiplerine yapt da t mlardan doan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeletirmesini gerektirmektedir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34 de her bir faaliyet bölümüne ilikin toplam bölüm varl klar ve borçlar ile ilgili istenen aç klamalara aç kl k getirilmitir. Faaliyet bölümlerinin toplam varl klar ve borçlar sadece bu bilgiler iletmenin faaliyetlerine ilikin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlan yorsa ve aç klanan toplam tutarlarda bir önceki y ll k mali tablolara göre önemli deiiklik olduysa aç klanmal d r. (15)

19 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) Yaynlanan ama yürürlü3e girmemi& ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüe girmemi ve &irket taraf ndan erken uygulanmaya balanmam yeni standartlar, yorumlar ve deiiklikler aa daki gibidir. &irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlüe girmesinden sonra finansal tablolar n ve dipnotlar n etkileyecek gerekli deiiklikleri yapacakt r. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlk ve Borçlarn Netle&tirilmesi (De3i&iklik) Deiiklik muhasebeletirilen tutarlar netletirme konusunda mevcut yasal bir hakk n n bulunmas ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve TMS 32 netletirme prensibinin e zamanl olarak gerçeklemeyen ve brüt ödeme yap lan hesaplama (takas bürolar gibi) sistemlerindeki uygulama alan na aç kl k getirmektedir. Deiiklikler 1 Ocak 2014 ve sonras nda balayan y ll k hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacakt r. Söz konusu standard n &irket in finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmas beklenmemektedir. TFRS 9 Finansal Araçlar Snflandrma ve Açklama Aral k 2011 de yap lan deiiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda balayan y ll k hesap dönemleri için geçerli olacakt r. TFRS 9 Finansal Araçlar standard n n ilk safhas finansal varl klar n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s n fland r lmas na ilikin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yap lan deiiklikler esas olarak finansal varl klar n s n flama ve ölçümünü ve gerçee uygun deer fark kar veya zarara yans t larak ölçülen olarak s n fland r lan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçee uygun deer deiikliklerinin kredi riskine ilikin olan k sm n n dier kapsaml gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standard n erken uygulanmas na izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birlii taraf ndan onaylanmam t r. &irket, standard n finansal durumu ve performans üzerine etkilerini deerlendirmektedir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (de3i&iklik) TFRS 10 standard yat r m irketi tan m na uyan irketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmas na ilikin bir istisna getirmek için deitirilmitir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yat r m irketlerinin bal ortakl klar n TFRS 9 Finansal Araçlar standard hükümleri çerçevesinde gerçee uygun deerden muhasebeletirmeleri gerekmektedir. Söz konusu deiikliin &irket in finansal durumu ve performans üzerinde herhangi bir etkisinin olmas beklenmemektedir. 2.1 Kar&la&trmal Bilgiler TMS 19 No lu Standartta 1 Ocak 2013 Tarihinden %tibaren Geçerli Olan De3i&ikliklerin Etkileri (16)

20 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) a) Ksa ve Uzun Vade Snflandrmas TMS 19 daha önce çal anlar n haklar n hak edildikleri tarihi dikkate alarak k sa veya uzun vadeli s n fland rmakta iken, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüe giren deiiklikler ile hak edildikleri tarihe göre deil bu haklar için iletmeden ekonomik deerlerin muhtemel ç k tarihini dikkate alarak s n fland rmay getirmitir. Buna bal olarak daha önce tamam k sa vade olarak s n fland r lan izin kar l klar &irket taraf ndan tekrar deerlendirilmitir. Deerlendirme her çal an için birikmi izninin mevcut izin kullan m ve hak edi oranlar dikkate al narak yap lm, bunun sonucunda k dem tazminat hesab ndaki muhtemel ayr lma tarihi ve irketin ortalama k dem süresinden küçük olan na göre k sa ve uzun vade ayr m yap lm t r. Buna göre 31 Mart 2013 ve 31 Aral k 2012 tarihi itibariyle k sa ve uzun vade ayr m aa daki gibi gerçeklemitir: 31 Mart Aralk 2012 Ksa vadeli izin kar&l3 78,135 68,330 Uzun vadeli izin kar&l3 842, ,819 Toplam %ndirgenmi& %zin Kar&l3 920, ,149 b) Uzun Vadeli Olarak Snflanan %zin Kar&lklarnn Bugünkü De3erine %ndirgenmesi TMS 19 No lu standartta 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan deiiklikler kapsam nda uzun vadeli izin kar l klar iskonto oran ile indirgenmi ve finansallarda bugünkü deeri ile gösterilmitir. 31 Mart 2013, 31 Aral k 2012 ve 31 Mart 2012 tarihi itibariyle deiiklik öncesi ve sonras toplam izin kar l klar aa daki tabloda kar lat rmal olarak verilmitir: 31 Mart Aralk Mart 2012 De3i&iklik Sonras Toplam %zin Kar&l3 De3i&iklik Öncesi Toplam %zin Kar&l3 920, , ,581 1,142,123 1,032, ,056 Fark (221,853) (211,848) (176,475) 31 Mart 2012 tarihi itibariyle oluan izin kar l fark n n 166,216 TL lik k sm (vergi sonras 132,973 TL dir) ve 31 Mart 2013 finansallar nda 221,853 TL olarak hesaplanan izin kar l fark n n 211,848 TL lik k sm (vergi sonras 169,478 TL dir) iki dönem aras nda oluan fark tutar (vergi sonras 36,505 TL) kadar ilgili dönem bilançosunda Geçmi Y l Karlar hesab na; kalan tutarlar ise ilgili dönem net kar na vergi hariç tutarlar yla s n flanm t r. Bu farklar n ertelenmi vergi etkileri de ilgili dönem finansallar na yans t lm t r. c) Kdem Tazminat Aktüeryal Farklar TMS 19 No lu standartta 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan deiiklikler kapsam nda aktüeryal varsay mlardaki deiikliklerden kaynaklanan aktüeryal kay p/kazançlar n özkaynaklarda muhasebeletirilmesi gerektii belirtilmitir. &irket bu kapsamda bu deiikliin cari dönem ve kar lat r labilir olmas için geçmi y llara ait finansallara olan etkisini deerlendirmitir. Bu deerlendirme neticesinde 1 Ocak 2012 ye kadar olan dönemlerde aktüeryal varsay mlarda herhangi bir deiiklik olmad, yine 31 Mart 2012 tarihi itibariyle aktüeryal varsay mlar n ayn kald ; 31 Aral k 2012 itibariyle ise iskonto oran n deitii tespit edilmitir. Bu deiimin vergi sonras net etkisi 306,306 TL olup, 31 Aral k 2012 finansallar nda Kar Yedekleri alt nda Özel fonlar(yedekler) hesab na s n flanm t r. (17)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 88 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardan oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-6 Ara dönem gelir tablosu 7-8 Ara dönem nakit akış tablosu

Detaylı

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA AYRINTILI BİLANÇOLAR... 15 AYRINTILI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı