Yap Kredi Emeklilik A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap Kredi Emeklilik A.."

Transkript

1 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar

2 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2013 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal tablolar ile bunlara ilikin aç klama ve dipnotlar n sigortac l k mevzuat gerei yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlar na göre haz rland n ve ilgili mevzuat ile &irketimiz kay tlar na uygun olduunu beyan ederiz. Yap Kredi Emeklilik A.&. Genel Müdürlüü stanbul, 30 Nisan 2013 (2)

3 1 Ocak 31 Mart 2013 Ve 2012 Hesap Dönemlerine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar %çindekiler Sayfa Bilançolar Gelir tablolar Nakit ak tablolar Özsermaye deiim tablolar Finansal tablolara ilikin aç klay c dipnotlar Ek 1 Kar da t m tablolar... 77

4 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 I- Cari varlklar A- Nakit ve nakit benzeri varlklar ,094, ,922, Kasa Al nan çekler Bankalar 2.12 ve ,635, ,289, Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) Banka garantili ve üç aydan k sa vadeli kredi kart alacaklar 2.12, 14 ve ,458,786 57,633, Dier nakit ve nakit benzeri varl klar - - B- Finansal varlklar ile riski sigortallara ait Finansal yatrmlar 539,386, ,773, Sat lmaya haz r finansal varl klar ,160, ,479, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl klar Al m sat m amaçl finansal varl klar ,226,706 5,182, Krediler Krediler kar l (-) Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yat r mlar ,998, ,111, &irket hissesi Finansal varl klar deer düüklüü kar l (-) - - C- Esas faaliyetlerden alacaklar 11.1 ve ,849,445,294 3,517,250, Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,825,861 7,776, Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar kar l (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacaklar kar l (-) Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortal lara krediler (ikrazlar) ,803,534 5,954, Sigortal lara krediler (ikrazlar) kar l (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,836,815,899 3,503,520, Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan &üpheli alacaklar kar l (-) - - D- %li&kili taraflardan alacaklar 101, , Ortaklardan alacaklar , , tiraklerden alacaklar Bal ortakl klardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar kar l (-) - - E- Di3er alacaklar 19,774 19, Finansal kiralama alacaklar Kazan lmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar 19,774 19, Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) &üpheli dier alacaklar &üpheli dier alacaklar kar l (-) - - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar 12,228,612 10,539, Ertelenmi üretim giderleri ,231,553 5,123, Tahakkuk etmi faiz ve kira gelirleri Gelir tahakkuklar Gelecek aylara ait dier giderler 2.25 ve ,997,059 5,416,142 G- Di3er cari varlklar 445, , Gelecek aylar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varl klar avanslar Personele verilen avanslar Say m ve tesellüm noksanlar Dier çeitli cari varl klar , , Dier cari varl klar kar l (-) - - I- Cari varlklar toplam 4,648,720,949 4,327,847,545 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (1)

5 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 II- Cari olmayan varlklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortac l k faaliyetlerinden alacaklar Sigortac l k faaliyetlerinden alacakla kar l (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacakla kar l Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortal lara krediler (ikrazlar Sigortal lara krediler (ikrazlar) kar l (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacakla Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar kar l (-) - - B- %li&kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortakl klardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar kar l (-) - - C- Di3er alacaklar Finansal kiralama alacaklar Kazan lmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) &üpheli dier alacaklar &üpheli dier alacaklar kar l (-) - - D- Finansal varlklar , , Bal menkul k ymetler tirakler tirakler sermaye taahhütleri (-) Bal ortakl klar Bal ortakl klar sermaye taahütleri (-) Müterek yönetime tabi teebbüsler Müterek yönetime tabi teebbüsler sermaye taahhütleri (-) Finansal varl klar ve riski sigortal lara ait finansal yat r mlar Dier finansal varl klar ,014,748 7,014, Finansal varl klar deer düüklüü kar l (-) 45.2 (6,382,914) (6,382,914) E- Maddi varlklar 2.5, 2.6, 6 ve 7 19,094,656 19,407, Yat r m amaçl gayrimenkuller 7 1,288,947 1,288, Yat r m amaçl gayrimenkuller deer düüklüü kar l (-) Kullan m amaçl gayrimenkuller 6 16,124,417 16,079, Makine ve teçhizatlar 6 6,036,351 5,933, Demirba ve tesisatlar 6 3,491,062 3,487, Motorlu ta tlar 6 75,569 8, Dier maddi varl klar (özel maliyet bedelleri dahil) 6 10,636,288 10,632, Kiralama yoluyla edinilmi maddi varl klar Birikmi amortismanlar (-) 6, 7 (18,557,978) (18,023,628) 10- Maddi varl klara ilikin avanslar (Yap lmakta olan yat r mlar dahil) - - F- Maddi olmayan varlklar 2.7 ve 8 4,340,896 3,523, Haklar 8 8,935,195 7,603, &erefiye Faaliyet öncesi döneme ait giderler Arat rma ve gelitirme giderleri Dier maddi olmayan varl klar Birikmi itfalar (amortismanlar) (-) 8 (4,594,299) (4,079,608) 7- Maddi olmayan varl klara ilikin avanslar - - G- Gelecek yllara ait giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,385,030 9,106, Ertelenmi üretim giderleri Gelir tahakkuklar Gelecek y llara ait dier giderler 2.25 ve ,385,030 9,106,365 H- Di3er cari olmayan varlklar 1,524,966 1,093, Efektif yabanc para hesaplar Döviz hesaplar Gelecek y llar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varl klar 2.18, 3, 21 ve 35 1,524,966 1,093, Dier çeitli cari olmayan varl klar Dier cari olmayan varl klar amortisman (-) Dier cari olmayan varl klar kar l - - II- Cari olmayan varlklar toplam 38,977,382 33,762,254 Varlklar toplam (I+II) 4,687,698,331 4,361,609,799 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (2)

6 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 III- Ksa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar 55, Kredi kurulular na borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar 74, Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (19,281) - 4- Uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri Ç kar lm tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri Ç kar lm dier finansal varl klar Ç kar lm dier finansal varl klar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar 19 3,880,745,447 3,544,730, Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar 4 ve 19 1,474, , Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 19 ve ,879,270,724 3,544,404, Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- %li&kili taraflara borçlar 45 5,658 14, Ortaklara borçlar 45-11, tiraklere borçlar Bal ortakl klara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar 5,658 2, Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di3er borçlar 19 3,553,266 3,901, Al nan depozito ve teminatlar Tedavi giderlerine ilikin SGK ya borçlar Dier çeitli borçlar 19 ve ,553,266 3,901, Dier çeitli borçlar reeskontu (-) - - E- Sigortaclk teknik kar&lklar 154,319,739 88,517, Kazan lmam primler kar l - net 2.24 ve 17 17,809,488 15,523, Devam eden riskler kar l - net 2.24 ve Hayat matematik kar l - net 119,768,382 57,025, Muallak hasar ve tazminat kar l - net 2.24 ve 17 16,712,052 15,946, kramiye ve indirimler kar l - net Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine Ait poliçeler için ayr lan kar l k - net Dier teknik kar l klar - net 29,817 22,332 F- Ödenecek vergi ve benzeri di3er yükümlülükler ile kar&lklar 8,788,464 7,727, Ödenecek vergi ve fonlar ,896,377 2,904, Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2,587,389 1,162, Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi Vergi ve dier yükümlülükler Ödenecek dier vergi ve benzeri yükümlülükler Dönem kar vergi ve dier yasal yükümlülük kar l klar 2.18 ve 35 21,806,367 18,095, Dönem kar n n pein ödenen vergi Ve dier yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (18,501,669) (14,435,655) 7- Dier vergi ve benzeri yükümlülük kar l klar - - G- Di3er risklere ili&kin kar&lklar 3,450,535 3,403, K dem tazminat kar l 3,450,535 3,403, Sosyal yard m sand varl k aç klar kar l Maliyet giderleri kar l - - H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar 5,713,759 8,388, Ertelenmi komisyon gelirleri Gider tahakkuklar 2.20 ve 23 5,713,759 8,388, Gelecek aylara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di3er ksa vadeli yükümlülükler 249, , Ertelenmi vergi yükümlüü Say m ve tesellüm fazlal klar Dier çeitli k sa vadeli yükümlülükler 249, ,941 III - Ksa vadeli yükümlülükler toplam 4,056,881,777 3,656,917,322 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (3)

7 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar Kredi kurulular na borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Ç kar lm tahviller Ç kar lm dier finansal varl klar Ç kar lm dier finansal varl klar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar Sigortac l k faaliyetlerinden borçlar Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden al nan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- %li&kili taraflara borçlar Ortaklara borçlar tiraklere borçlar Bal ortakl klara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di3er borçlar Al nan depozito ve teminatlar Tedavi giderlerine ilikin SGK ya borçlar Dier çeitli borçlar Dier çeitli borçlar reeskontu - - E- Sigortaclk teknik kar&lklar 420,827, ,072, Kazan lmam primler kar l - net Devam eden riskler kar l - net Hayat matematik kar l - net 2.24, 4 ve ,133, ,432, Muallak hasar ve tazminat kar l - net kramiye ve indirimler kar l - net 2.24, ,034 1,129, Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait Poliçeler için ayr lan kar l k - net Dier teknik kar l klar - net 2.24, 17 ve ,327,689 53,510,429 F- Di3er yükümlülükler ve kar&lklar Ödenecek dier yükümlülükler Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi vergi Ve dier yükümlülükler Dier borç ve gider kar l klar - - G- Di3er risklere ili&kin kar&lklar 2,867,966 2,705, K dem tazminat kar l 2.19, 3 ve 22 2,867,966 2,705, Sosyal yard m sand varl k aç klar kar l - - H- Gelecek yllara ait gelirler ve gider tahakkuklar Ertelenmi komisyon gelirleri Gider tahakkuklar Gelecek y llara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di3er uzun vadeli yükümlülükler 11,465,241 11,064, Ertelenmi vergi yükümlülüü Dier uzun vadeli yükümlülükler 2.25 ve ,465,241 11,064,012 IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplam 435,160, ,842,260 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (4)

8 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Özsermaye Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmi& Dipnot 31 Mart Aralk 2012 V- Özsermaye A- Ödenmi& sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, (Nominal) sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, Ödenmemi sermaye (-) Sermaye düzeltmesi olumlu farklar Sermaye düzeltmesi olumsuz farklar (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye yedekleri 18,825,585 18,825, Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal karlar 3- Sermayeye eklenecek sat karlar 15 18,825,585 18,825, Yabanc para çevirim farklar Dier sermaye yedekleri - - C- Kar yedekleri 81,838,323 18,351, Yasal yedekler 15 16,071,684 12,895, Statü yedekleri Olaanüstü yedekler 15 60,362,004 8, Özel fonlar (yedekler) 15 (63,358) (306,306) 5- Finansal varl klar n deerlemesi 15 5,467,993 5,753, Dier kar yedekleri - - D- Geçmi& yllar karlar 23,837,311 23,800, Geçmi y llar karlar 23,837,311 23,800,806 E- Geçmi& yllar zararlar (-) Geçmi y llar zararlar - - F- Dönem net kar 13,154,790 63,872, Dönem net kar 37 13,154,790 63,872, Dönem net zarar (-) - - V- Özsermaye toplam 195,656, ,850,217 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 4,687,698,331 4,361,609,799 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (5)

9 ayrntl gelir tablosu Ba3msz Ba3msz denetimden geçmemi& denetimden geçmemi& Dipnot 1 Ocak Ocak Mart Mart 2012 A- Hayat d& teknik gelir 89, , Kazan lm primler (reasürör pay düülmü olarak) 91, , Yaz lan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve 24 26,899 72, Brüt yaz lan primler (+) 24 35,588 82, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (8,689) (10,289) SGK ya Aktar lan Primler Kazan lmam primler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) 17 ve ,778 98, Kazan lmam primler kar l (-) 17 ve ,778 98, Kazan lmam primler kar l nda reasürör pay (+) Kazan lmam s Primler Kar l nda SGK Pay (+/-) Devam eden riskler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) Devam eden riskler kar l (-) Devam eden riskler kar l nda reasürör pay (+) Teknik olmayan bölümden aktar lan yat r m gelirleri Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) (2,142) 22, Brüt dier teknik gelirler (+) (2,142) 22, Brüt dier teknik gelirlerde reasürör pay (-) Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+) - - B- Hayat d& teknik gider (-) (133,707) (185,565) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 50,852 3, Ödenen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (68,128) (25,000) Brüt ödenen hasarlar (-) (68,128) (25,000) Ödenen hasarlarda reasürör pay (+) Muallak hasarlar kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve ,980 28, Muallak hasarlar kar l (-) 118,870 28, Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay (+) kramiye ve indirimler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) kramiye ve indirimler kar l (-) kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay (+) Dier teknik kar l klarda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (9) (56) 4- Faaliyet giderleri (-) 31 (184,550) (189,055) 5-Matematik Kar.De.(Re pay ve Dev.K s m Düülmü Olarak)(+/-) Matematik Kar l klar(-) Matematik Kar l klarda Reasürör Pay (+) Dier Teknik Giderler Brüt Dier Teknik Giderler(-) Dier Teknik Giderler Reasürör Pay (+) - - C- Teknik bölüm dengesi - Hayat d& (A - B) (44,172) 7,660 D- Hayat teknik gelir 61,930,131 40,028, Kazan lm primler (reasürör pay düülmü olarak) 53,113,058 47,408, Yaz lan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve 24 55,463,715 50,142, Brüt yaz lan primler (+) 24 61,800,575 54,969, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (6,336,860) (4,827,229) 1.2- Kazan lmam primler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (2,350,657) (2,733,177) Kazan lmam primler kar l (-) (2,420,373) (2,943,770) Kazan lmam primler kar l nda reasürör pay (+) 10,17 69, , Devam eden riskler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) Devam eden riskler kar l (-) Devam eden riskler kar l nda reasürör pay (+) Hayat bran yat r m geliri 26 8,705,730 (7,320,165) 3- Yat r mlardaki gerçeklememi karlar Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) 111,343 (59,814) 5.-Tahakkuk eden rücu gelirleri - - E- Hayat teknik gider (50,949,050) (32,380,162) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (43,826,341) (46,737,138) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör pay düülmü olarak) (42,941,343) (45,023,576) Brüt ödenen tazminatlar (-) (45,605,899) (45,949,412) Ödenen tazminatlarda reasürör pay (+) 10 2,664, , Muallak tazminatlar kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17 ve 47.5 (884,998) (1,713,562) Muallak tazminatlar kar l (-) (1,456,852) (1,784,441) Muallak hasarlar kar l nda reasürör pay (+) ,854 70, kramiye ve indirimler kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) , , kramiye ve indirimler kar l (-) 763, , kramiye ve indirimler kar l nda reasürör pay (+) Hayat matematik kar l nda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak)(+/-) ve ,555,737 33,142, Hayat matematik kar l (-) 14,555,737 33,142, Hayat matematik kar l nda reasürör pay (+) Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda deiim(reasürör pay ve - - devreden k s m düülmü olarak)(+/-) 4.1- Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klar(-) Yat r m riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayr lan kar l klarda reasürör pay (+) Dier teknik kar l klarda deiim (reasürör pay ve devreden k s m düülmü olarak) (+/-) 17, 47.5 (1,199,395) (1,466,494) 6- Faaliyet giderleri (-) 31 (21,242,590) (17,783,357) 7- Yat r m giderleri (-) Yat r mlardaki gerçeklememi zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktar lan yat r m gelirleri (-) - - F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 10,981,081 7,648,821 G- Emeklilik teknik gelir 24,723,407 21,029, Fon iletim gelirleri 16,103,042 11,594, Yönetim gideri kesintisi 2,507,582 5,885, Giri aidat gelirleri 4,762,896 3,067, Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avans deer art gelirleri - 53, Dier teknik gelirler ,349, ,290 H- Emeklilik teknik gideri (23,368,611) (16,272,711) 1- Fon iletim giderleri (-) (2,453,414) (2,915,019) 2- Sermaye tahsis avanslar deer azal giderleri (-) Faaliyet giderleri (-) 31 (19,471,371) (12,052,685) 4- Dier teknik giderler (-) 47.1 (1,443,826) (1,305,007) I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) 1,354,796 4,757,021 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (6)

10 ayrntl gelir tablosu Ba3msz denetimden geçmemi& Ba3msz denetimden geçmemi& 1 Ocak Ocak 2012 Dipnot 31 Mart Mart 2012 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D& (A-B) (44,172) 7,660 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 10,981,081 7,648,821 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 1,354,796 4,757,021 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 12,291,705 12,413,502 K- Yatrm Gelirleri 5,631,327 7,999, Finansal Yat r mlardan Elde Edilen Gelirler 26 4,860,509 4,896, Finansal Yat r mlar n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 14, , Finansal Yat r mlar n Deerlemesi ,861 2,047, Kambiyo Karlar , , tiraklerden Gelirler Bal Ortakl klar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler , , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Dier Yat r mlar Hayat Teknik Bölümünden Aktar lan Yat r m Gelirleri - - L- Yatrm Giderleri (-) (1,253,807) (1,188,469) 1- Yat r m Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 26 (37,593) (62,737) 2- Yat r mlar Deer Azal lar (-) Yat r mlar n Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) 26 (167,174) (493,706) 4- Hayat D Teknik Bölümüne Aktar lan Yat r m Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar (-) Amortisman Giderleri (-) 6 ve 26 (1,049,040) (632,026) 8- Dier Yat r m Giderleri (-) - - M- Di3er Faaliyetlerden ve Ola3and& Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 197, , Kar l klar Hesab (+/-) 47.5 (233,284) (330,361) 2- Reeskont Hesab (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/-) Ertelenmi Vergi Varl Hesab (+/-) 21,35, , , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) Dier Gelir ve Karlar , , Dier Gider ve Zararlar (-) Önceki Y l Gelir ve Karlar Önceki Y l Gider ve Zararlar (-) - - N- Dönem Net Kar veya Zarar 13,154,790 15,168, Dönem Kar Veya Zarar 16,867,081 19,601, Dönem Kar Vergi ve Dier Yasal Yük. Kar. (-) 35 ve 47.5 (3,712,291) (4,433,115) 3- Dönem Net Kar veya Zarar 37 13,154,790 15,168,161 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (7)

11 nakit ak& tablosu (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras ( TL ) olarak gösterilmitir) Ba3msz Ba3msz denetimden geçmemi& denetimden geçmemi& 1 Ocak Ocak 2012 Dipnot 31 Mart Mart 2012 A-Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Sigortac l k faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 75,773,492 67,481, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 359,901, ,121, Sigortac l k faaliyetleri nedeniyle yap lan nakit ç k (-) (93,136,388) (70,076,996) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit ç k (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit ç k (-) (356,664,429) (239,968,563) 7- Esas faaliyetler sonucu olu&an nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (14,125,846) 5,557, Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) (4,153,265) (2,503,497) 10- Dier nakit girileri 1,762, , Dier nakit ç k lar (-) (9,068,379) (6,732,021) 12- Esas faaliyetlerden kullanlan net nakit (25,585,457) (2,896,578) B- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Maddi varl klar n sat - 18, Maddi varl klar n iktisab (-) 6,7,8 (1,553,668) (688,816) 3- Mali varl k iktisab (-) (38,632,320) (81,470,408) 4- Mali varl klar n sat 36,037,679 24,637, Al nan faizler 26,088,749 38,837, Al nan temettüler Dier nakit girileri 364, , Dier nakit ç k lar (-) (149,157) (556,443) 9- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 22,155,653 (18,745,586) C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Hisse senedi ihrac Kredilerle ilgili nakit girileri Finansal kiralama borçlar ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 45 - (35,920,000) 5- Dier nakit girileri Dier nakit ç k lar (-) Finansman faaliyetlerinden kullanlan net nakit - (35,920,000) D- Kur farklarnn nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 105, ,279 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art& (3,324,575) (57,413,886) F- Dönem ba&ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 137,275, ,295,864 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,951,185 70,881,977 Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (8)

12 özsermeye de3i&im tablosu Özsermaye De3i&im Tablolar Ba3msz Denetimden Geçmemi& (*) %&letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmi&Yllar kendi hisse de3er düzeltmesi çevrim Yasal Ola3anüstü da3tlmam& dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art& farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralk 2011) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,667, ,978,513 II- Muhasebe Politikasnda De3i&iklikler , ,973 III- Yeni Bakiye(I+II) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,800, ,111,486 A- Sermaye art r m (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay plar (15 no lu dipnot) , (63,989) 63, ,623 D- Varl klarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kay plar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar ) (37 no lu dipnot) ,104,172-15,104,172 I- Da t lan Temettü (45 no lu dipnot) (35,920,000) - (35,920,000) J- Transfer ,366,670 6,723 - (5,373,393) - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000, , ,895,202 8,849 18,761,596 15,168,161 23,800, ,917,281 Özsermaye De3i&im Tablolar Ba3msz Denetimden Geçmemi& (*) %&letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmi&Yllar kendi hisse De3er düzeltmesi çevrim Yasal Ola3anüstü da3tlmam& dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) Art& farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralk 2012) 58,000,000-5,753, ,895,202 8,849 18,825,585 63,529,637 23,800, ,813,712 II- Muhasebe Politikasnda De3i&iklikler (306,306) 342,811-36,505 III- Yeni Bakiye(I+II) 58,000,000-5,753, ,895,202 8,849 18,519,279 63,872,448 23,800, ,850,217 A- Sermaye art r m (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kay plar (15 no lu dipnot) - - (285,640) (63,358) - - (348,998) D- Varl klarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kay plar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar ) (37 no lu dipnot) ,154,790-13,154,790 I- Da t lan Temettü (45 no lu dipnot) J- Transfer ,176,482 60,353, ,306 (63,872,448) 36,505 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2013) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-5,467, ,071,684 60,362,004 18,762,227 13,154,790 23,837, ,656,009 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl aç klamalar 15 no lu dipnotta yer almaktad r. Takip eden dipnotlar finansal tablolar n tamamlay c parças n olutururlar. (9)

13 1. Genel bilgiler 1.1 Ana &irketin ad: 31 Mart 2013 ve 31 Aral k 2012 tarihleri itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.&. nin ( &irket ) dorudan orta Yap Kredi Sigorta A.&. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.&. ve UniCredit S.p.A. d r. 1.2 Kurulu&un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu&tu3u ülke ve kaytl büronun adresi: &irket stanbul da tescil edilmi olup, &irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent / stanbul dur. 1.3 %&letmenin fiili faaliyet konusu: &irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu dorultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam nda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir. &irket'in 30 Aral k 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim &irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim &irketi'ne deitirilmitir. &irket'in ana sözlemesi T.C. Babakanl k Hazine Müstearl Sigortac l k Genel Müdürlüü'nün 20 Aral k 2002 tarih ve say l yaz s ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün 20 Aral k 2002 tarih ve say l ön müsaadesi ile deitirilmitir. &irket, ana sözlemesinde yap lan deiiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsam nda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu&un faaliyetlerinin ve esas çal&ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda aç klanm t r. 1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çal&an personelin ortalama says: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart Mart 2012 Üst ve orta kademeli yöneticiler Dier personel Yönetim Kurulu ba&kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde sa3lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: Üst yöneticilere sa3lanan ksa vadeli faydalar 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart Mart 2012 Ücret ve benzeri k sa vadeli ödemeler 883, ,019 Grup emeklilik plan 20,679 15,735 Salanan dier faydalar 30,030 6,275 Toplam 934, ,029 (10)

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı