KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde."

Transkript

1 KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili. Tahliye, tahsis, müteferrik Yemekhane, lokal, çay oca) ile ilgili, yemek listeleri Sosyal tesislere giri kart çkarlmas ile ilgili Çeitli tamirat ve ihtiyaçlarn karlanmas için alnan olurlar, ödeme ile ilgili birimle yaplan Kurumda mevcut berber, kundurac, çay oca) vb. yerler için uygulanacak fiyatlarn tespiti ve bununla ilgili komisyon tutanaklar Saklama Süresi Birim Ar+ivinde Kurum Ar+ivinde Dü+ünceler 6 Sosyal tesislerin tahsisleri 7 Yakacak odun talebinde bulunanlarn listeleri, odun yardm ve taksitli kömür sat ile ilgili 8 Çeitli almlara ait tediye fileri ve faturalar 2 yl 13 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 9 Malzeme istek fileri 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 10 Gözlükçü, eczane, benzin istasyonlar yerlerle yaplan tip anlamalar vb Giyecek yardmyla ilgili, giyecek yardmndan yararlanacak personel listeleri Araç tahsisleriyle ilgili, tat listeleri, benzin çeki alnmas, tat harcamalar Servis arac kiralama, servisten yararlanacak personel listeleri, içilere toplu tam kart verme ile ilgili 2 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 14 Günlük personel yoklama fileri Haberleme hizmetleri ile ilgili (Telefon, posta vb.) Taradan gönderilen araç, gereç, malzemelerin envanterleri 5 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 17 Motorlu tatlarn aylk kullanm çizelgeleri

2 18 Mübayaa karar defterleri 19 Anbar takip föyleri 20 Araç görev kâ)tlar ve talep fileri 21 Benzin fileri 22 Ödeme emirleri 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 23 Ödeme emirleri icmalleri Tenkisler, tenkis belgeleri ve tenkislerle ilgili Ödenek verme, ödenek aktarma, ödenek serbest brakma ve ek ödenekle ilgili Çeitli harcama kalemlerine ait tahakkuk müzekkereleri, verile emirleri 27 Vergi iadesi icmal bordrolar, zarflar vergi iade Ödenek üstü yaplm olan harcamalarla ilgili mevkufat müzekkereleri Yaplan ödemeler ve tahsilâtlara ait tediye, tahsilât ve mahsup fileri 30 Bütçe teklifleri ve bütçe tasars 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 31 Aylk mizanlar 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 32 Yl sonu kesin hesab 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 33 Yl sonu mizanlar 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 34 Sendika aidatlarna ait listeler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 35 Personelin ücretlerinden kesilen vergilerle ilgili muhasebe fileri, muhtasar beyannameler, kurumla i yapan üçüncü ahslardan kesilen stopaj vergisi beyannameleri, akreditif açlmasyla ilgili damga vergisi beyannameleri, vergi tecil 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 36 KDV beyannameleri 37 Geçici devirli defterler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 38 Kesin devirli defterler 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 39 Bankalardan gelen dekontlar 40 Banka ekstreleri

3 Carî hesap sözlemeleri ve bunlarla ilgili Müesseselerden Yönetim Komitesi kararyla çkan bütçe raporlar, bunlarn kontrolü ve Yönetim Kuruluna sunulmas ile ilgili Yüksek Denetleme Kurulu tarafndan teekkül faaliyetleriyle ilgili tenkit ve temennilerin cevaplar, bunlarn kitap halinde hazrlanmas Müesseselerden gelen aylk bilânço ve gelirgider tablolarnn Yönetim Kuruluna sunulmas, bilânçolarn konsolide edilerek kitap haline getirilmesi 45 Bütçeler ve revize bütçeler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 46 Bilânçolar 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 47 Faaliyet raporlar 5 yl 10 yl 48 Sigorta irketleriyle yaplan sözlemeler (Gündemden düenler) Y$ll$k faaliyet raporlar$ ilgili birim taraf$ndan Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 49 Sigortalama ilemlerine ait 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 50 Dahilî sigortalama ile ilgili 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez HDTM., DPT. ve makama gönderilen maliyet tablolar (Bilgisayar çktlar) SSK ile sosyal yardm zamlar ve sigorta primleri hakknda yaplan Emekli Sand) ile ikraz ve emekli kesene)i hakknda yaplan Hesap dönemi sonuna kalan ödemelerin kârzarar hesabndan ödenmesine dair talep ve olur yazlar Tahkim Yasasyla ilgili, tekilâtn baka kurumlara olan borçlarn gösterir listeler 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 56 Hastane faturalar ve dokümanlar 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 57 Maa bordrolar 5 yl 45 yl Devlet Arivi ne gönderilmez Tara tekilâtyla yaplan mutabakat Yurt içi ve Yurt d bankalardan alnan uzun vadeli kredilerle ilgili (Ödemesi tamamlananlar)

4 60 Hazine D Ticaret Müstearl) ve DPT na gönderilen konsolide gelir tablolar ve analitik konsolide bilânçolar 61 Birimlerden gelen periyodik tablolar 62 Tara tekilâtndan gelip merkezde konsolide edilen haftalk borç ve alacak tablolar 63 D kredi durumunu gösteren aylk tablolar 2 yl - 64 Nakit bütçenin hazrlanmasnda kullanlacak fiili haslat ve harcamalar tablosu 2 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. Devlet Arivi'ne gönderilmez. 65 HDTM ile yaplan tahvil ikraz anlamalar 66 Bankalarn kredi açma teklifleri Eximbank la yaplan ihracat karl) kredi anlamalar, kredi ödemeleri, ihracat yapld)na dair (Anlama ve ödeme sona erdikten sonra) Yurt içi firmalara ihraç yapmak art ile mal satlmas hakknda sözlemeler (Sözleme sona erdikten sonra) Yurt içi firmalara ihraç edilmesi artyla satlan malzemenin döviz karl)nn Türk lirasna çevrilmesiyle ilgili 70 Döviz karl) kredilerle ilgili Akreditif açlmas ve ödenmesiyle ilgili (Ödemesi tamamlananlar) Kullanlan kredilerin mahsuplama ilemlerine ait 73 Veznenin günlük kredi ödemelerine ait formlar 74 Kredi akm tablolar Bütçe hizmetlerinden do)an ahs borçlar, borç listeleri Mecburî hizmet yapmayacaklarn burs borçlarn geri ödemeleriyle ilgili (Ödemesi tamamlananlar) 77 Yaplan tahsilâtlarla ilgili cetveller 78 Kurum tarafndan tutulan Yevmiye Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 79 Defter-i Kebir 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 80 Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez.

5 81 Kurumlarn bütçe dairelerinde, saymanlklarda ve idarî malî iler daire bakanlklarnda çeitli ilemleri takip için tutulan her türlü defterler 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 82 Muhtelif 5 yl 10 yl Ayklama ve Emha Komisyonu nca de)erlendirilir. 83 Kasa Defteri ve Çek Senet Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 84 Bakm Onarm dosyalar 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 85 Lokal muhasebe fileri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 86 Yemekhane muhasebe defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 87 Araç görev defteri (Defter bittikten sonra) 2 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez Kaymakaml)a gönderilen haftalk hizmet araçlar görev cetvelleri Tüketim giderleri dosyas (Do)algaz, elektrik, su vb...) 5 - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 90 Gelir ve Gider Defteri 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 91 Banka Carî Hesab Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 92 Ecra Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 93 Banka Teminat Mektuplar Kayt Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 94 Esham ve Tahvilat Kayt Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 95 Borçlar Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 96 Bütçe Emaneti Hesab Defteri 5 yl 45 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 97 Emaneten kesilen ödemeler dosyas ve defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 98 Aylk hesap cetvelleri ve dosyas 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 99 Kesin hesap cetvelleri 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 100 Tahsilat ve Tahakkuk Defteri 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 101 Kira dosyas (Sözlemesi sona erenler) 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 102 Ersaliye 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 103 Nöbet çizelgeleri 2 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 104 Tat sigorta poliçeleri 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 105 Dükkân kira kontratlar ve defterleri (Muhteviyatnn tamam gündemden düenler) 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 3 DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 600-699 4 YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

Detaylı

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci GENEL İŞLER F Mevzuat İşleri İK Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler İK Tüzükler İS Tüzük Taslaklarına verilen görüşler İK Yönetmelikler İS Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler İK

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, Sultangazi Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 194 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR

TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR TEYDEB DESTEĞİNDE MALİ BOYUTLAR 8 EKIM 2013 TÜBİTAK-TEYDEB FIKIRDEN GERÇEĞE: AR-GE, YENILIK VE TÜBİTAK DESTEKLERI SEMINERI 08.10.2013 Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU SUNUM İÇERİK AR-GE HARCAMALARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON Mehmet BNGÖL Maliye Eski Hesap Uzmanı A.Usule likin lemler: 1. Defterlerin açılı tasdikleri yapılmı mı? Yasal defterlerin ait olduu dönemden bir ay önce, yeni

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

u.kbs (Universal Kent Bilgi Sistemi) İşlev Listesi 5.Seviye

u.kbs (Universal Kent Bilgi Sistemi) İşlev Listesi 5.Seviye u.kbs (Universal Kent Bilgi Sistemi) İşlev Listesi 5.Seviye Aralık 2009 Kısaltmalar; KBS : Kent Bilgi Sistemi : Yönetici Masası/Dashboard ı : Karar Destek Grafik ı ABS : Adres Bilgi Sistemi ABS : Analitik

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı