SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný"

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri Meclis Baþkanlýk Divaný Meclis Üyeleri Yönetim Kurulu...12 Oda Disiplin Kurulu...14 Organizasyon Yapýmýz...15 Yatýrýmlarýmýz...23 Projelerimizden Örnekler...27 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Yýlý Eðitim Faaliyetlerimiz...34 Hizmetlerimiz ve Bazý Faaliyetlerimiz...37 Ödül ve Belgelerimiz...39 Yayýnlarýmýz...40 BTSO Telefon Rehberi...42

3 SUNUÞ Odamýz, kurulduðu günden bugüne baþta üyeleri olmak üzere kentte yaþayanlara ortak fayda yaratmaya devam etmektedir. Kanunla belirlenmiþ görevlerinin dýþýnda Odamýz, kentin ve kentlinin hamisi gibi çalýþýyor. Bursa nýn bugünkü potansiyelini öngörerek; 1960 lý yýllarýn baþýnda Türkiye nin ilk organize sanayi bölgesini kurma cesaretini gösteren BTSO, bugünkü sanayi baþkenti Bursa nýn asýl mimarýdýr. Diðer taraftan, 21. yüzyýlýn baþýnda emeðe dayalý sanayinin belli bir doygunluða ulaþtýðýný ve katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiðini öngörerek, Uludað Teknoloji Bölgesi nin kuruluþuna önayak olan ve kentin entelektüel sermayesine yatýrým yapan da yine BTSO dur. Bursa ya serbest bölgeyi kazandýrarak ihracat konusunda iþ dünyasýnýn elini güçlendiren BTSO, bir taraftan da Alýþveriþ Þenliði Projesi ile de ticaret erbabý üyelerinin iþ hacimlerini artýrmayý ve geleneksel pazarlarýný yaþatmayý amaçlamaktadýr. 2 si ilköðretim, 2 si lise ve 1 ide kampüs þeklinde olmak üzere 5 eðitim kurumunda yaklaþýk 11 bin öðrenciye eðitim olanaklarýnýn sunulmasýnda; Türkiye nin ilk ve tek mesleki eðitim kampüsünün Bursa da yapýlmasýnda BTSO nun eðitime olan inancý ve geleceðe duyduðu güven yatmaktadýr. Tüm sosyal sorumluluk projelerimiz bir yana, son odaklandýðýmýz konu; mesleki eðitimin güçlendirilmesi, nitelikli ve eðitimli ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýdýr. Bunun için kurduðumuz Vakýf çatýsý altýnda hizmet veren Bursa Tasarým ve Teknoloji Geliþtirme Merkezi, ilk yýlýnda 935 mezun verdi. Bu da yetmedi, iþsizlere giriþimcilik eðitimleri vermeye baþladýk. BTSO, eðitime, üretime ve çalýþmaya öylesine inanýyor ki, bu inançla elini altýna koyamayacaðý taþ neredeyse yok gibi. Ýþte tam da bu noktada siz deðerli üyelerimizin katkýsýna ihtiyacýmýz var. Elinizde tuttuðunuz kitapla, hukuki altyapýsýndan yasal görevlerine, hizmet birimlerinden projelerine ve etkinliklerine kadar geniþ bir alana uzanan yelpazede BTSO yu daha yakýndan tanýtmayý arzu ettik. Bu yayýný sizlerle paylaþýrken, saðlýk, baþarý ve huzur dolu yarýnlar diliyorum. Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 1

4 SUNUÞ Türkiye deki 365 oda ve borsa içerisinde çok özel ve güçlü bir konuma sahip olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, üyelerinden aldýðý güçle hizmet maratonunu sürdürmektedir. Gerek bizler gerekse Odamýz a geçmiþ dönemlerde hizmet etmiþ yöneticilerimizin hizmet anlayýþý, çýtayý sürekli yükselten, öncü ve sosyal faydayý ön planda tutan ortak bir misyona hizmet etmektedir. Eðitime, saðlýða, sanata, kültüre ve güvenliðe koyduðumuz katkýlarýn yaný sýra baþta Merinos Kongre ve Kültür Merkezi nin yapýmýna konulan katký olmak üzere Uluslararasý Fuar Merkezi, Ulucami ve Yeþil Türbe nin restorasyonu, Sümbüllübahçe nin yeniden kente kazandýrýlmasý ve Bursa yý Türkiye nin ilk hafta sonu kenti olarak konumlayan Hafta Sonu Bursa ya Projesi ni de yine Bursa nýn turizm potansiyelini artýrmak, dolayýsýyla üyelerimizin iþ hacimlerini artýrmak, dolayýsýyla kente ve kentliye daha refah bir gelecek inþa edilmesini saðlamak için hayata geçirdik. Tüm bunlarý geçmiþte olduðu gibi gelecekte de ortak fayda yý büyütmek için yapmaya devam edeceðiz. Siz deðerli üyelerimizden bize gelen her öneri ve eleþtiriye büyük bir kazaným olarak bakmaktayýz. Çünkü, sizlerin katkýlarýnýzla daha da geliþeceðimizi ve her geçen gün kendimizi aþacaðýmýzýn farkýndayýz. Elinizde tuttuðunuz bu kitapçýðýn sizlerle kurduðumuz iletiþimi daha da güçlendirmesini diler, iþlerinizde baþarýlar temenni ederim. Ýlhan PARSEKER Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný 2

5 TARÝHÇE Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, tüm Odalarýn kuruluþ gayesi olan, üyelerinin müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, mensuplarýnýn birbirleriyle ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi ayný amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, "Bursa Ticaret Odasý" ismiyle Bursa'lý iþadamlarýnýn teþebbüsü ile Koza Han'ýn küçük bir odasýnda hizmete baþlamýþtýr. 6 Haziran 1889 tarihinde yapýlan ilk Yönetim Kurulu toplantýsýna Osman Fevzi Efendi Baþkan, Kamil Beyefendi Baþkan Vekili olarak iþtirak etmiþlerdir. Azalar ise Hacý Ali Bey, Kartaki Efendi, Nafýz Efendi, Kirkor Efendi, Mehmet Ali Efendi, Bay Kostan Efendi, Nikolaki Efendi ve Ýshak Efendi'dir. Baþkan Osman Fevzi Efendi Oda'nýn ilk toplantýsýný "Efendiler, miktar-ý kafi ekseriyet mevcuttur. ilk içtimai küþat ediyorum. Mesaimizin millet ve memleketimize hayýrlý olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz eylerim" sözleriyle açmýþtýr. Odanýn ilk toplantýsýnda Nafiz Efendi ve Papazyan Efendi Müþavirliklere, Elmasyan Efendi de Baþkatipliðe getirilmiþtir. Bursa Ticaret Odasý, bir yýl sonra kurulan Sanayi Odasý ile birleþerek, Ticaret ve Sanayi Odasý hüviyetine sahip olmuþtur. Odaya 1889 yýlýnda 70 üye kayýt olmuþtur. O tarihte Bursa'da bir banka, 25 fütacý, 300 havlu tezgahý, 8 beledi tezgahý, 50 kumaþ tezgahý, 54 ipek tezgahý, 5 piþ tezgahý, 50 un fabrikasý, 7 müskirat fabrikasý, 1 elmas iþletmesi, 100 yað iþletmesi ile 1 demir fabrikasý mevcuttu. Odaya 1890 yýlýnda 105, 1891 de 14, 1892 de 8, 1893 de 42 yeni üye kaydý yapýlmýþtýr yýlýnda oda üyelerinin sayýsý 1815'i bulmuþtur. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, 1906 yýlýndan sonra Belediyeye ait küçük bir odada, daha sonra da Emir Han'ýn arkasýnda, kendisine ait üç odada çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, daha sonraki yýllar 1938 yýlýnda yapýlan kendisine ait binada faaliyetine devam etmiþ, temeli 11 Aralýk 1971 tarihinde atýlan binasýna ise Mart 1973 yýlýnda geçmiþtir. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptýrýlan yeni hizmet binasýna ise 1999 yýlýnýn ikinci yarýsýnda taþýnmýþtýr. BTSO, Türkiye ve bölge ekonomisinin, ticaret ve sanayi hayatýnýn geliþmesi, ona yeni ivmeler kazandýrýlmasý istikametinde çabalarýný kurulduðu günden itibaren azami bir gayret göstermektedir. 3

6 KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Ülke ekonomisinin kalkýnmasý ve geliþmesinde tüccar ve sanayicilerin çok büyük katkýsý olduðu düþüncesiyle, bu hizmetleri 5174 sayýlý kanun öncülüðünde kurumsal bir yapý içerisinde sunan bir kuruluþuz. Kalite politikamýz þu temeller üzerinde inþa edilmiþtir: - Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti saðlamak. - Vakit nakittir atasözüyle üyelerimizin vaktinin deðerli olduðu ve kaybedilen her türlü zamanýn ekonomimize zarar vereceði inancýyla üyelerimize verilen hizmeti en kýsa ve en hýzlý sürede vermek. - Hukukun üstünlüðüne ve kanunlarýn ölçüsünde üyelerimize yapýlan her türlü hizmette onlarýn menfaatini gözönünde bulundurmak, - Yapýlan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapýlan hatalarý sýfýra indirmek üye tatminini üst düzeye çýkarmak, - Yapýlan hizmette planlanan hedeflerimize ulaþmak için sürekli iyileþtirmeyi amaç edinmek, - Amacýmýza ulaþmak kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak, - Kaliteyi tüm personel olarak benimsemek ve anlaþýlmasý için eðitimler vermek, - Kalite Yönetim sisteminin þartlarýna uymak ve etkinliðini süreklik iyileþtirmek. 4

7 ORGANLAR BTSO'ya kayýtlý üyeler faliyet konularýna göre 64 Meslek Grubu'nda kayýtlýdýr. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 4 yýlda bir yapýlan seçimler sonucunda, her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler, meslek komitelerini oluþturur. Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayýsýna göre 5, 7 veya 9 üyeden oluþur. Halen Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý 360 üyeden oluþan 64 meslek komitesi bulunmaktadýr. MESLEK KOMÝTELERÝ Meslekleri ile ilgili incelemeler yapan, yararlý ve gerekli gördükleri tedbirleri görüþülmek üzere yönetim kuruluna teklif eden BTSO'nun 64 meslek komitesi, meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda baþkan, baþkan yardýmcýsý veya uygun görülen üyelerin, meclis toplantýsýna katýlmasýna karar verir. Mesleklerine ait iþler hakkýnda, meclis veya yönetim kurulu tarafýndan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araþtýrma yapar ve talepleri yanýtlar. 5

8 MESLEK KOMÝTELERÝ 1. KOMÝTE 2. KOMÝTE 3. KOMÝTE 4. KOMÝTE 5. KOMÝTE 6. KOMÝTE 7. KOMÝTE 8. KOMÝTE 9. KOMÝTE 10. KOMÝTE 11. KOMÝTE 12. KOMÝTE 13. KOMÝTE 14. KOMÝTE 15. KOMÝTE 16. KOMÝTE 17. KOMÝTE 18. KOMÝTE 19. KOMÝTE 20. KOMÝTE 21. KOMÝTE 22. KOMÝTE 23. KOMÝTE 24. KOMÝTE 25. KOMÝTE 26. KOMÝTE 27. KOMÝTE 28. KOMÝTE 29. KOMÝTE 30. KOMÝTE 31. KOMÝTE ANA METAL SANAYÝ AYAKKABI VE DERÝ EÞYA TÝCARETÝ BANKALAR, HOLDÝNGLER VE KREDÝ KOOPERATÝFLERÝ BÝLGÝ ÝÞLEM, TELEKOMÜNÝKASYON TECHÝZAT ÜRÜNLERÝ ÝMALATI, TÝCARETÝ VE HÝZMET FAALÝYETÝ BÝNA DIÞI YAPILARIN ÝNÞAATI BÝNA ÝNÞAATI DERÝ VE ÝLGÝLÝ ÜRÜNLERÝN ÝMALATI VE TÝCARETÝ DIÞARIYA YEMEK HÝZMETÝ SUNAN ÝÞLETME FAALÝYETLERÝ DOKUMA DONDURULMUÞ GIDA ÜRÜNLERÝ, ÝÇECEKLERÝN ÝMALATI VE SOÐUK HAVA DEPOLARI ECZA VE TIBBÝ ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ EÐÝTÝM KURUMLARI ELEKTRÝK, GAZ, BUHAR VE ÝKLÝMLENDÝRME ÜRETÝMÝ, DAÐITIMI VE TECHÝZATLARININ ÝMALATI ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ VE ELEKTRÝK MALZEME TÝCARETÝ ET VE ET ÜRÜNLERÝ TÝCARETÝ EV EÞYALARI TÝCARETÝ EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ TÝCARETÝ EV VE DÝÐER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI FABRÝKASYON METAL ÜRÜNLERÝ VE DÝÐER ÝMALATLAR GIDA TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ GÝYÝM EÞYALARININ ÝMALATI GÝYÝM MALZEMESÝ TÝCARETÝ HIRDAVAT TÝCARETÝ HURDA, ATIK VE DÝÐER ARA ÜRÜNLER TÝCARETÝ ÝDARÝ VE DESTEK HÝZMET FAALÝYETLERÝ ÝNSAN SAÐLIÐI VE SOSYAL HÝZMET FAALÝYETLERÝ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ ÜRETÝMÝ VE TÝCARETÝ ÝPLÝK TÝCARETÝ KAÐIT VE KAÐIT ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI VE KAYITLI MEDYANIN BASIMI VE ÇOÐALTIMI KATI, SIVI VE GAZLI YAKITLAR ÝLE BUNLARLA ÝLGÝLÝ ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ KAUÇUK VE PLASTÝK ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI 6

9 32. KOMÝTE 33. KOMÝTE 34. KOMÝTE 35. KOMÝTE 36. KOMÝTE 37. KOMÝTE 38. KOMÝTE 39. KOMÝTE 40. KOMÝTE 41. KOMÝTE 42. KOMÝTE 43. KOMÝTE 44. KOMÝTE 45. KOMÝTE 46. KOMÝTE 47. KOMÝTE 48. KOMÝTE 49. KOMÝTE 50. KOMÝTE 51. KOMÝTE 52. KOMÝTE 53. KOMÝTE 54. KOMÝTE 55. KOMÝTE 56. KOMÝTE 57. KOMÝTE 58. KOMÝTE 59. KOMÝTE 60. KOMÝTE 61. KOMÝTE 62. KOMÝTE 63. KOMÝTE 64. KOMÝTE MESLEK KOMÝTELERÝ KÝMYASAL MADDE ÝMALATI KÝMYASAL MADDE VE BOYA TÝCARETÝ KÝTAP KIRTASÝYE TÝCARETÝ KOZMETÝK ÜRÜNLERÝ TÝC. VE DÝÐER HÝZMET FAALÝYETLERÝ KUMAÞ TÝCARETÝ KUYUMCULUK, MÜCEVHERAT, SAAT VE OPTÝK TÝCARETÝ MADENCÝLÝK VE TAÞ OCAKÇILIÐI MAKÝNA ÝMALAT, SATIÞ VE SATIÞ SONRASI HÝZMETLERÝ METAL TÝCARETÝ METALLERÝN MAKÝNEDE ÝÞLENMESÝ VE ÞEKÝL VERÝLMESÝ MOBÝLYA ÝMALATI MOBÝLYA VE HALI TÝCARETÝ MOTORLU ARAÇLAR AKARYAKIT TÝCARETÝ MOTORLU KARA TAÞITLARI KAROSERÝ (KAPORTA) ÝMALATI MOTORLU TAÞITLAR, PARÇA VE AKSAMI ÝMALATI MOTORLU TAÞITLAR, PARÇA VE AKSESUARLARI TÝCARETÝ VE BAKIM ONARIMI MÜHENDÝSLÝK, MÝMARLIK, MÜÞAVÝRLÝK VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ NAKLÝYECÝLER VE SEYAHAT ACENTALARI ORMAN ÜRÜNLERÝ ÝMALATI VE TÝCARETÝ OTEL VE TURÝSTÝK TESÝS ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ÖZEL ÝNÞAAT FAALÝYETLERÝ REKLAMCILIK, FOTOÐRAFÇILIK VE DÝÐER PROFESYONEL, BÝLÝMSEL VE TEKNÝK FAALÝYETLER RESTAURANT VE EÐLENCE YERLERÝ SEBZE VE MEYVE TÝCARETÝ SÝGORTACILIK, MENKUL KIYMET VE FON YÖNETÝMÝ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÝ ÝMALATI VE TÝCARETÝ ÞEKERLEME VE PASTA ÝMALATI VE TÝCARETÝ TARIMSAL HAMMADDE TÝCARETÝ TEKEL BAYÝLERÝ VE KURUYEMÝÞ TÝCARETÝ TEKSTÝL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE BÜKÜLMESÝ TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNÝN BÝTÝRÝLMESÝ TUHAFÝYE VE MANÝFATURA TÝCARETÝ UN VE UNLU ÜRÜNLER ÝMALATI VE TÝCARETÝ 7

10 MECLÝS BAÞKANLIK DÝVANI Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker Mehmet Erhan Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Seymen Meclis Baþkan Yardýmcýsý Feridun Uyruk Divan Katibi Erdinç Þentürk Divan Katibi Oda Meclisi'nin Yasal Görevleri - BTSO Meclisi, 148 üyesi ile Oda'nýn nihai karar organýdýr. - Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. - Kendi üyeleri arasýndan Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. - Yönetim kurulu tarafýndan yapýlacak teklifleri inceleyip karara baðlamak. - Uyulmasý zorunlu meslekî kararlar almak. 8

11 Oda Meclisi'nin Yasal Görevleri - Çalýþma alanlarý içindeki ticarî ve sýnaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. - Aylýk mizaný ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. - Üyeleri arasýnda veya üyelerin yapmýþ olduklarý sözleþmede yer almasý halinde bu sözleþmelerle ilgili olarak çýkan ihtilaflarý çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafýndan istenecek hakem ve bilirkiþi listelerini onaylamak. - Odaya kayýtlý üyeler hakkýnda disiplin kurulu tarafýndan teklif edilecek cezalarý karara baðlamak. - Yýllýk bütçe ve kesin hesaplarý onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluðu görülenler hakkýnda takibat iþlemlerini baþlatmak. - Taþýnmaz mal almaya, satmaya, inþa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaþtýrma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde þirket ve vakýf kurmaya veya kurulu þirketlere ortak olmaya karar vermek. - Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliðin onayýna sunmak. - Yönetim kurulunca odaya kayýt zorunluluðuna veya üyelerin derecelerine iliþkin olarak verilecek kararlara karþý yapýlan itirazlarý incelemek ve kesin karara baðlamak. - Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonlarý ve danýþma kurullarý kurmak. - Yurt içi ve yurt dýþý sýnaî, ticarî ve ekonomik kuruluþlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. - Tahsili imkânsýzlaþan alacaklarýn takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarýný, yangýn, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dýþýnda meydana gelen mücbir sebeplerden dolayý ödeme güçlüðü içinde olan üyelerin aidat borçlarýnýn ve gecikme zamlarýnýn affý ve/veya yeniden yapýlandýrýlmalarý ile oda veya üyeler adýna açýlacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara baðlamak ve gerekli gördüðünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. - Oda çalýþmalarýna veya Türk ekonomik hayatýna önemli hizmetler vermiþ kimselere meclisin üye tam sayýsýnýn üçte ikisinin kararýyla þeref üyeliði vermek. - Ýlgili mevzuatla verilen diðer görevleri yerine getirmek. 9

12 MECLÝS ÜYELERÝ Ýlhan PARSEKER Mehmet ERHAN Mehmet SEYMEN Celal SÖNMEZ Ali HAZIR Mahmut YILMAZ Tahir YILMAZ Emin NALLAR Erdem ALBAYRAK Erdem BAYDAROÐLU Erol KILIÇ M. Celal EÐRETLÝ Sedat ÇAÐLAR Þakir UMUTKAN Abdullah BÝLAÇLI Abdülhalim ER Abdülkadir EKÝNCÝ Adnan OCAK Ahmet ERGÜN Ahmet KORKMAZ Ahmet ÖZENALP Ahmet ÞENTÜRK Ahmet YEÞÝLÇÝMEN Ali BOCAN Ali Cem SÖNMEZ Ali Ýhsan TÜRKMEN Ali Kemal TURHAN Ali Rýza DURAK Ali Þakir TATVEREN Ali TUÐCU Ali UÐUR Ali YAZICI Ali YILMAZ Alper GÜRSOY Altuð GENCER Aptullah DÝLMENLER Aydýn YAKUPOÐLU Baran ÇELÝK Berat TUNAKAN Bilal KOÇ Cemal ERDOÐAN Cemal TUNA Cengiz EROLDU Cezmi ÇAÐLAYAN Cüneyt ÞENER Dursun Ali KASAP Erdem TUNA Erdinç ÞENTÜRK Erhan CEREN Erol DAÐLIOÐLU Erol SAHÝLLER Erol TURHAN Ertan ATAN Ertuðrul YILMAZ Fahrettin GÜLENER Fahri ESGÝN Faik ÇELÝK Feridun UYRUK Fevzi ÇAÐLAYAN Fevzi FIRTINA Fuat ALPASLAN Galip SAKDER Gökçin ARAS Halil ATALAY Halil BAÐLAN Halil GÜLEÇ Haluk HISIMCIL Hasan BAYDIN Hasan BAYRAK Hasan GÜRSES Hasan KIRCI Hasan YALÇIN Hayri AYDEMÝR Hilmi GÜLCEMAL Hüseyin DURMAZ 10

13 MECLÝS ÜYELERÝ Hüseyin Ergün KIRATLI Hüseyin ÖZDÝLEK Hüseyin Zeki TUNAOÐLU Irmak ASLAN Ýbrahim GÜNEY Ýbrahim VAROÐLU Ýlhan YEÞÝLOVA Ýlker BÝLÝKTÜ Ýlker BÝRGÜL Ýlker DURAN Ýsmail Hakký KESKÝN Ýsmail Hakký YILMAZ Ýsmail KARTAL Ýsmail KUÞ Ýsmail TURAN Ýsmail ULUBEY Kamil DALGIÇ M. Hulusi BURKAY M. Nuri KOLAYLI M. Ziya ARSLAN Maksut HÜROÐLU Mehmet HAZIR Mehmet HÜZMEN Mehmet ÖZEN Mehmet Taner EKE Mesut CEYLAN Mesut OKYAY Metin CEYLAN Mithat RIZVANOÐLU Murat AYDIN Murat BECEREN Murat YUVAKURAN Mustafa BAKIR Mustafa BERKER Mustafa CERÝT Mustafa ESGÝN Mustafa KASAPOÐLU Mustafa TAÞDELEN Naci KABARTAY Namýk Ziya MESCÝOÐLU Nazým USTURALI Necati SEVGÝN Necmettin ÇAKMAK Onur KAYMAZ Orhan Ümit GENÇOÐLU Osman AKIN Osman ARICI Osman BOLAT Osman SÖNMEZ Ö. Faruk ASLANOBA Özkan KAMÝLOÐLU Özkan ÖZÝPEKLÝLER Recep YILDIRIM Sadýk ÇINAR Salih BAÞNAK Salih KUMRU Sami BÝLGE Sami ÞENTÜRK Sebahattin ÖZKAN Sefer AKKAYA Selma ATÝK Serkan KÖROÐLU Suat GENÇOSMAN Suat GÜLÇÝMEN Þadi KOÇER Þadi ÖZDEMÝR Yakup ALTINÖZ Yavuz Selim ÇÝMEN Yusuf ATEÞ Zafer TOLUNAY Zekeriya TAÞTAN Zeki EKER Zeki KUÞOÐLU 11

14 YÖNETÝM KURULU Celal Sönmez Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Hazýr YK Baþkan Yard. Mahmut Yýlmaz YK Baþkan Yard. Tahir Yýlmaz YK Sayman Üyesi Oda Yönetim Kurulu nun Yasal Görevleri - Mevzuat ve meclis kararlarý çerçevesinde oda iþlerini yürütmek. - Bütçeyi, kesin hesabý ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliþkin raporlarý oda meclisine sunmak. - Aylýk hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayýna sunmak. - Oda personelinin iþe alýnmalarýna ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. - Disiplin kurulunun soruþturma yapmasýna karar vermek, bu Kanun uyarýnca verilen disiplin ve para cezalarýnýn uygulanmasýný saðlamak

15 - Hakem, bilirkiþi ve eksper listelerini hazýrlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. - Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. - Odanýn bir yýl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sýnaî durumu hakkýnda yýllýk rapor hazýrlayýp meclise sunmak. - Hazýrladýðý oda iç yönergesini meclise sunmak. - Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalýþma alaný içindeki ticarî ve sýnaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarýný takip ve kaydetmek ve bunlarý uygun vasýtalarla ilân etmek. - Oda personelinin disiplin iþlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara baðlamak. - Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliþtiren üyelerini ödüllendirmek. - Bütçede karþýlýðý bulunmasý kaydýyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, baðýþ ve yardýmlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayý ile okul ve derslik yapmak. - Hakem veya hakem heyeti seçmek. - Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak baþka bir organabýrakýlmayan diðer görevleri yerine getirmek. YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ M. Celal Eðretli Emin Nallar Erdem Albayrak Erdem Baydaroðlu Erol Kýlýç Sedat Çaðlar Þakir Umutkan 13

16 ODA DÝSÝPLÝN KURULU Odanýn 5174 Sayýlý yasayla oluþturulan bir diðer organ olan Disiplin Kurulu, seçimle gelir ve 6 üyeden oluþur. Oda disiplin kurulunun görevleri þunlardýr: - Odaya kayýtlý üyelerin disiplin soruþturmalarýný bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve easlara uygun olarak yürütmek. - Meclise, odaya kayýtlý üyeler hakkýnda disiplin ve para cezasý verilmesini önermek. DÝSÝPLÝN KURULU Rýza Aydýn Hürkan Donat Erol Kýlýkçýer Zafer Aytýn Hýzýr Baþ Ýlyas Kara Mevzuat Komisyonu Ahmet Özenalp Erol Sahiller Hasan Baydýn Irmak Aslan Ýlker Duran Salih Kumru Zekeriya Taþtan KOMÝSYONLAR Hesaplarý Ýnceleme Komisyonu Erdem Tuna Cemal Erdoðan Altuð Gencer Alper Gürsoy Ertan Atan Ýlhan Yeþilova Mehmet Özen Eðitim Komisyonu Fahrettin Gülener Murat Aydýn Ahmet Yeþilçimen Kamil Dalgýç Mustafa Cerit Mustafa Kasapoðlu Recep Yýldýrým Fuar Ve Tanýtým Komisyonu Ali Bocan Fahri Esgin Bilal Koç Dursun Ali Kasap Ertuðrul Yýlmaz Mithat Rýzvanoðlu Mustafa Bakýr AB Uyum Komisyonu Osman Akýn Osman Sönmez Ali Þakir Tatveren Ali Ýhsan Türkmen Ýlker Birgül Özkan Kamiloðlu Þadi Özdemir 14

17 ORGANÝZASYON YAPIMIZ Nihat Balkan Genel Sekreter 5174 Sayýlý Kanun a göre örgütlenmesini gerçekleþtiren BTSO nun hiyerarþik idari yapýsýnýn en üst amiri,genel Sekreterdir. Ýcra faaliyetlerinin baþý olarak görev yapan Genel Sekreter, yasalarla belirlenen görev ve sorumluluklarýn yaný sýra, BTSO nun kendini görevli ve sorumlu bildiði ve kenti ilgilendiren ekonomik, yasal, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzere yürütülen çalýþmalarý yönlendirir ve denetler. Yönetim Kurulu na karþý sorumlu olan Genel Sekreter, BTSO idari yapýsýnýn en yüksek atamayla gelen yöneticisi olarak, BTSO Meclisi nde ve Yönetim Kurulu nda ve Yönetim Kurulu nun görevlendirdiði BTSO iþtiraklerinde Oda yý temsil eder. Genel Sekreter, ayrýca 5174 Sayýlý Kanun un verdiði yetkilerle Yönetim Kurulu nun devredeceði yetkileri kullanýr. Genel Sekreter bu yetkileri kullanýrken, gerekli görürse, bir bölümünü,alt kademelere devredebilir. Genel Sekreter e baðlý 1 Genel Sekreter Yardýmcýsý bulunmaktadýr. Bu arada, Genel Sekreter Yardýmcýsý, Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler, Etüd Ar-ge ve Bilgi Ýþlem birimleri doðrudan Genel Sekreter e baðlý olarak çalýþýrlar. GENEL SEKRETERLÝÐE BAÐLI BÝRÝMLER Genel Sekreter Yardýmcýsý Genel Sekreter adýna tüm iþleri koordine eder,genel Sekreter in yýllýk vereceði Oda ile ilgili tüm hedefleri yönetir ve bu hedeflere ulaþýlmasýný saðlar. Müdürlüklerin çalýþmalarýný Genel Sekreter e gerektiði hallerde sunar ve Oda nýn tüm organizasyonlarýný Genel Sekreter le koordineli yürütür. Genel Sekreter in olmadýðý hallerde kendisine vekalet eder. Ferit Güngördü Genel Sekreter Yardýmcýsý 15

18 Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Doðrudan genel sekreterliðe baðlý olarak çalýþmalarýný yürüten Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Servisi, Oda nýn iletiþim stratejilerinin oluþturulmasý için çalýþýr. BTSO nun medya kuruluþlarý ile iliþkilerini düzenler ve Oda nýn çalýþmalarý ve vizyonu ile ilgili kamuoyu oluþturmaya çalýþýr.bu çalýþmalar basýna yönelik bülten ve duyurular, basýn toplantýlarý, aylýk Bursa Ekonomi Dergisi, web siteleri ve tüm Oda yayýnlarý kanallarý ile yapýlýr. Ayrýca, ekonomik sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili çalýþmalarý da duyurur. Medya mecralarýnýn reklam ve abonelik takibini de yapan Servis, yurtiçi fuar düzenlenmesine dair izin ve yetki belgesi baþvurularýný kabul eder ve bilgi edinme baþvurularýna cevap verir. BTSO'nun tüm projelerinde, genel konseptin oluþturulmasý, tasarým ve uygulmayý takip eden ve denetleyen Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Servisi, Oda tarafýndan organize edilen toplantýlarda fotoðraf ve kamera çekimi yapar ve arþivlenmesini saðlar. Bilgi Ýþlem ORGANÝZASYON YAPIMIZ Doðrudan genel sekreterliðe baðlý çalýþan Bilgi Ýþlem, BTSO bünyesinde yer alan tüm birimlerde yürütülen faaliyetlerin otomasyonunu gerçekleþtirip uygun bilgisayar ortamýnda bilgi ve belgelerin iletiþimini saðlamak ve uygulama programlarýný gerçekleþtirmekle sorumludur. Yerel ve uzak network sistemlerinin planlanma, kuruluþ ve koordinasyonunu yapan Servis, etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ve hizmetlerini saðlar. Oda üye veritabanýnýn düzeniyle ve güvenliðinden sorumlu olan Servis, Oda bilgilerinin güvenliði ve yedeklenmesini de üstlenir. Bilgi Ýþlem, internet, ve otomatik faks platformlarý gibi diðer çaðdaþ ortamlarýn mevcut sistemlerle entegre çalýþmasý için gerekli iþlem ve çalýþmalarý yürütür. Bunun yaný sýra BTSO web sitesinin güncelleþtirme hizmetlerini yerine getirir. 16

19 ORGANÝZASYON YAPIMIZ Etüd ve Ar-ge Ekonomik, sosyal, ticari hayata iliþkin geliþmeleri ve bunlara iliþkin mevzuatý inceleyen Etüd Arge Servisi, Bursa ekonomisi ile ilgili çalýþmalarda bulunarak periyodik raporlar ve ülke raporlarý hazýrlar. 250 Büyük Firma Araþtýrmasý ný her yýl gerçekleþtiren Servis, doðrudan genel sekreterliðe baðlý çalýþýr. ÝÇ TÝCARET MÜDÜRLÜÐÜ Ticaret hayatý ile ilgili gündemin ve piyasalarýn takibi, fatura onayý, rayiç fiyat tespiti, bilirkiþi ve temsilci görevlendirmeleri, bina, makine, inþaat, imalatlarý ile ilgili ekspertiz raporlarýnýn düzenlenmesi, fire oranlarýnýn tespiti ve yayýnlanmasýnýn saðlanmasý, TAPDK Satýþ Belgesi düzenlenmesi iþlemleri Ýç Ticaret Müdürlüðü tarafýndan yürütülür. Bakanlýk, TOBB, mahkemeler vb. resmi kurumlardan gelen talepler doðrultusunda görüþ oluþturan ve bildiren, tarifeye tabi mal ve hizmetler için Azami Fiyat Tarifelerinin tesbiti ile ilgili çalýþmalarý yürüten ve Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun la ilgili olarak üyelerin bilgilendirilmesini saðlayan Müdürlük, bu konuda çözüm mercii olan Tüketici Hakem Heyetlerine temsilci ve bilirkiþi görevlendirilmesi yaparak destek olur. Kanun, Yönetmelikler ve çeþitli konular hakkýnda sektörlerine göre üyelere bilgi amaçlý duyurular yapar. Ayrýca, ticaret gruplarýndaki komitelerin toplantýlarýný düzenler, takip eder ve komite kararlarýný üst yönetime rapor eder. 17

20 DIÞ TÝCARET MÜDÜRLÜÐÜ Dýþ Ticaret ile ilgili mevzuatý takip etmek ve incelemek, Dýþ Ticaret mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda görüþ ve önerilerde bulunmak, Dýþ Ticaret mevzuatýnýn öngördüðü iþlemleri yürütmek yanýnda ticarete iliþkin ATR.1, EUR.1, menþe þahadetnamesi ve form A belgeleri gibi belgeleri onaylar. ORGANÝZASYON YAPIMIZ Ayrýca, TIR sistemi dahilinde karayolu ile uluslararasý eþya taþýmasý yapmak isteyen firmalara TIR sözleþmesi uygulama talimatý kapsamýnda TIR karnesi de verilir. ATA karneleri hakkýnda Gümrük Sözleþmesi uyarýnca geçici ihraç yoluyla yurt dýþýna götürülecek eþya için ATA karnesi düzenler. Aylýk veya dönem itibarýyla ihracat raporlarý hazýrlar ve ihracatçý firmalarýn yýllýk olarak deðerlendirilmesini yapar. SANAYÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilimsel veriler ýþýðýnda bir firmanýn üretim kapasitesinin belirlendiði kapasite raporlarýný düzenler. Kapasite raporlarýnýn geçerlilik süresi 3 yýldýr. Bu raporlar,ülkemizin sýnai potansiyelini tespit etmek amacýyla kullanýlýr. Kapasite raporu, sanayi sicil kaydý iþlemlerinde, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn ihalelerine katýlmada, sanayici ihracatçýlara tanýnan haklardan yararlanmada, dahilde iþlem izin belgeleri alýmlarýnda, teþvik belgesi taleplerinde yardýmcý belge olarak ve geçici kabul yoluyla ithalat giriþimlerinde kullanýlýr. Ayrýca, sanayi gruplarýndaki komitelerin toplantýlarýný düzenler, takip eder ve komite kararlarýný üst yönetime rapor eder. Sanayi Müdürlüðü, ekspertiz, gümrük müdürlüðünün çeþitli konular ile ilgili ekspertiz, bedelsiz ithalat, yurt dýþý tamir, mahrece iade, fire, gümrük fire, yurtiçi 18

21 ODA SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ BTSO ya üye kayýt ve terkin iþlemlerini yapan deðiþiklikleri takip eden Oda Sicil Müdürlüðü, 5174 Sayýlý Kanun gereði 4 yýlda bir düzenlenen oda organ seçimlerini ve her yýl Üye Bilgileri Güncelleme çalýþmalarýný yapar. ORGANÝZASYON YAPIMIZ tamir erteleme ve bitiþ, mücbir sebeblerden kaynaklana ekspertiz iþlemlerini yapmakta ve iþ makinesi ruhsatlarýný vermektedir. Fiili üretim ve tüketim belgeleri ile imalat yeterlik belgesi ve yerli malý belgesi onaylar. Ayrýca, imalatçý firma listelerini talep üzerine yine Sanayi Müdürlüðü hazýrlar. Üyelerin talebi halinde faaliyet belgesi, ihale yasaðý belgesi, meslekten men belgesi ve ticari ikametgah belgesi de veren Müdürlük, üyelerin Bað-Kur belgelerini tasdikler ve gerekli yazýþmalarý yapar. Odamýz üyesi olduðunu belirten üyelerin oda sicil durumunu gösteren onay ve þerhleri tasdik eder. Anlaþmalý olduðu Almanya Konsolosluðu nda üyelerin ticari vize iþlemlerini takip eder. Müdürlük þahýs firma sermaye artýrýmý iþlenimini yapar. Oda üyelerinin iletiþim bilgilerini içeren listelerini verir. Oda nýn Halkbankasý ve diðer bankalarla yaptýðý kredi protokolleri hakkýnda üyelere bilgi verir ve kredi onay formu üyeliði onaylar. Oda üyelerine, meclis üyelerine, komite baþkanlarýna ve komite üyelerine, üye kimlik kartlarý düzenler, çýrak-kalfa-ustalýk belgelerini tasdik eder. Ýkili Mesleki Eðitim Merkezi tarafýndan yapýlan,odamýz temsilcisinin komisyon baþkaný olduðu sýnavlarýn düzenlenmesini ve öðrencilere kalfalýk belgelerinin verilmesini saðlar. 19

22 MALÝ VE ÝDARÝ ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ ORGANÝZASYON YAPIMIZ Mali ve Ýdari Ýþler Müdürlüðü nün en önemli görevi, Oda Bütçesini oluþturmak ve takibini gerçekleþtirmek, Oda harcamalarýnýn bütçe ve mevzuata uygun þekilde yapýlmasýný saðlamak ve Oda aidatlarýnýn tahakkuk ve tahsilat iþlemlerini yapmaktýr. Ayrýca, aylýk mizan hazýrlanmasý, bilanço ve kesin hesaplarýn çýkarýlmasý, Oda personel iþlemlerinin yürütülmesi, burs iþlemlerinin takibi yapýlýr ve ilgili kanunlar gereði tutulmasý gereken defterler ve kayýtlar tutulur. Oda satýnalma iþlemleri çerçevesinde gerekli mal ve hizmetlerin temini için ihtiyaçlarýn belirlenmesi ve ihalelerin gerçekleþmesini saðlar. Yönetim Kurulu ve Meclis karar ve müzakerelerinin kanunlar çerçevesinde kayýtlarýný tutar ve takibini gerçekleþtirir. Oda binasýnýn temizlik, tamir, bakým, onarým, vb. tüm iþleri yerine getirilir. Santral ve evrak daðýtýmýnýn da baðlý olduðu Müdürlük, Oda tarafýndan gerçekleþtirilen kongre, zirve, konferans, eðitim, heyet ziyaretleri vb. organizasyonlara da destek olur. AB VE DIÞ EKONOMÝK ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Türkiye de Yürütülen AB Bilgi Merkezleri Aðý Projesi kapsamýnda Bursa AB Bilgi Merkezi ni barýndýran Müdürlük; toplumun tüm kesimlerini çeþitli iletiþim kanallarýný kullanarak ve/veya toplantýlar düzenleyerek AB hakkýnda bilgilendirme ile doðru ve düzenli bilgi akýþýný saðlama faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürlük, AB müzakere sürecini takip ederek, süreç kapsamýnda oluþturulacak çalýþma ve danýþma gruplarý ile ilgili çalýþmalara da katýlýr. 20

23 Ayrýca, Avrupa Birliði Yenilikçilik ve Rekabetedebilirlik Programý çerçevesinde Avrupa Ýþletmeler Aðý Projesinin ortaklarýndan biri olarak; KOBÝ lere yabancý ülkelerden ticari iþbirliði ve ihracat amaçlý ya da teknoloji geliþtirmelerine, inovasyon, teknik destek, know-how ve Ar&Ge çalýþmalarýna yardýmcý olacak ortaklar bulunmasý ile AB çerçeve programlarýna katýlým ve uluslararasý fonlara eriþim konusunda destek olur. Yine Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren A.B.D. Bilgi Bürosu da özellikle A.B.D. ile ticaret, A.B.D. vizeleri, A.B.D. de eðitim, siyaset, seyahat ve kültür programlarý hakkýnda üyelere bilgi verir. A.B.D. Baþkonsolosluðu Basýn ve Kültür Bölümü tarafýndan düzenlenecek iþ seminerleri, eðitim ve deðiþim programlarý ve kültürel etkinliklerde iþbirliði yaparak, üyelere hizmet sunar. Yurt dýþý heyetleri için gerekli yazýþma ve organizasyonlarý gerçekleþtirir, ziyaretlerde ve yazýþmalarda çeviri hizmeti verir. TÝCARET SÝCÝL MEMURLUÐU ORGANÝZASYON YAPIMIZ Firmalarýn yeni kayýt ve deðiþiklik iþlemlerine iliþkin tescil talepleri sonuçlandýrarak, Ticaret Sicili Gazetesi nde yayýnlanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ne gönderir. Ayrýca, Ticaret Sicili Memurluðu na kayýtlý firmalarýn sicil kayýtlarýna iliþkin çeþitli bilgileri içeren yetki belgeleri düzenler; aleni olan sicil kayýtlarýndan onaylý suret verir. Çeþitli kamu ve kuruluþlarý ile üçüncü þahýslarýn, sicil kayýtlarý hakkýnda yazýlý ve sözlü bilgi talepleri karþýlanýr. 21

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı