SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný"

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri Meclis Baþkanlýk Divaný Meclis Üyeleri Yönetim Kurulu...12 Oda Disiplin Kurulu...14 Organizasyon Yapýmýz...15 Yatýrýmlarýmýz...23 Projelerimizden Örnekler...27 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Yýlý Eðitim Faaliyetlerimiz...34 Hizmetlerimiz ve Bazý Faaliyetlerimiz...37 Ödül ve Belgelerimiz...39 Yayýnlarýmýz...40 BTSO Telefon Rehberi...42

3 SUNUÞ Odamýz, kurulduðu günden bugüne baþta üyeleri olmak üzere kentte yaþayanlara ortak fayda yaratmaya devam etmektedir. Kanunla belirlenmiþ görevlerinin dýþýnda Odamýz, kentin ve kentlinin hamisi gibi çalýþýyor. Bursa nýn bugünkü potansiyelini öngörerek; 1960 lý yýllarýn baþýnda Türkiye nin ilk organize sanayi bölgesini kurma cesaretini gösteren BTSO, bugünkü sanayi baþkenti Bursa nýn asýl mimarýdýr. Diðer taraftan, 21. yüzyýlýn baþýnda emeðe dayalý sanayinin belli bir doygunluða ulaþtýðýný ve katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiðini öngörerek, Uludað Teknoloji Bölgesi nin kuruluþuna önayak olan ve kentin entelektüel sermayesine yatýrým yapan da yine BTSO dur. Bursa ya serbest bölgeyi kazandýrarak ihracat konusunda iþ dünyasýnýn elini güçlendiren BTSO, bir taraftan da Alýþveriþ Þenliði Projesi ile de ticaret erbabý üyelerinin iþ hacimlerini artýrmayý ve geleneksel pazarlarýný yaþatmayý amaçlamaktadýr. 2 si ilköðretim, 2 si lise ve 1 ide kampüs þeklinde olmak üzere 5 eðitim kurumunda yaklaþýk 11 bin öðrenciye eðitim olanaklarýnýn sunulmasýnda; Türkiye nin ilk ve tek mesleki eðitim kampüsünün Bursa da yapýlmasýnda BTSO nun eðitime olan inancý ve geleceðe duyduðu güven yatmaktadýr. Tüm sosyal sorumluluk projelerimiz bir yana, son odaklandýðýmýz konu; mesleki eðitimin güçlendirilmesi, nitelikli ve eðitimli ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýdýr. Bunun için kurduðumuz Vakýf çatýsý altýnda hizmet veren Bursa Tasarým ve Teknoloji Geliþtirme Merkezi, ilk yýlýnda 935 mezun verdi. Bu da yetmedi, iþsizlere giriþimcilik eðitimleri vermeye baþladýk. BTSO, eðitime, üretime ve çalýþmaya öylesine inanýyor ki, bu inançla elini altýna koyamayacaðý taþ neredeyse yok gibi. Ýþte tam da bu noktada siz deðerli üyelerimizin katkýsýna ihtiyacýmýz var. Elinizde tuttuðunuz kitapla, hukuki altyapýsýndan yasal görevlerine, hizmet birimlerinden projelerine ve etkinliklerine kadar geniþ bir alana uzanan yelpazede BTSO yu daha yakýndan tanýtmayý arzu ettik. Bu yayýný sizlerle paylaþýrken, saðlýk, baþarý ve huzur dolu yarýnlar diliyorum. Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 1

4 SUNUÞ Türkiye deki 365 oda ve borsa içerisinde çok özel ve güçlü bir konuma sahip olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, üyelerinden aldýðý güçle hizmet maratonunu sürdürmektedir. Gerek bizler gerekse Odamýz a geçmiþ dönemlerde hizmet etmiþ yöneticilerimizin hizmet anlayýþý, çýtayý sürekli yükselten, öncü ve sosyal faydayý ön planda tutan ortak bir misyona hizmet etmektedir. Eðitime, saðlýða, sanata, kültüre ve güvenliðe koyduðumuz katkýlarýn yaný sýra baþta Merinos Kongre ve Kültür Merkezi nin yapýmýna konulan katký olmak üzere Uluslararasý Fuar Merkezi, Ulucami ve Yeþil Türbe nin restorasyonu, Sümbüllübahçe nin yeniden kente kazandýrýlmasý ve Bursa yý Türkiye nin ilk hafta sonu kenti olarak konumlayan Hafta Sonu Bursa ya Projesi ni de yine Bursa nýn turizm potansiyelini artýrmak, dolayýsýyla üyelerimizin iþ hacimlerini artýrmak, dolayýsýyla kente ve kentliye daha refah bir gelecek inþa edilmesini saðlamak için hayata geçirdik. Tüm bunlarý geçmiþte olduðu gibi gelecekte de ortak fayda yý büyütmek için yapmaya devam edeceðiz. Siz deðerli üyelerimizden bize gelen her öneri ve eleþtiriye büyük bir kazaným olarak bakmaktayýz. Çünkü, sizlerin katkýlarýnýzla daha da geliþeceðimizi ve her geçen gün kendimizi aþacaðýmýzýn farkýndayýz. Elinizde tuttuðunuz bu kitapçýðýn sizlerle kurduðumuz iletiþimi daha da güçlendirmesini diler, iþlerinizde baþarýlar temenni ederim. Ýlhan PARSEKER Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný 2

5 TARÝHÇE Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, tüm Odalarýn kuruluþ gayesi olan, üyelerinin müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, mensuplarýnýn birbirleriyle ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi ayný amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, "Bursa Ticaret Odasý" ismiyle Bursa'lý iþadamlarýnýn teþebbüsü ile Koza Han'ýn küçük bir odasýnda hizmete baþlamýþtýr. 6 Haziran 1889 tarihinde yapýlan ilk Yönetim Kurulu toplantýsýna Osman Fevzi Efendi Baþkan, Kamil Beyefendi Baþkan Vekili olarak iþtirak etmiþlerdir. Azalar ise Hacý Ali Bey, Kartaki Efendi, Nafýz Efendi, Kirkor Efendi, Mehmet Ali Efendi, Bay Kostan Efendi, Nikolaki Efendi ve Ýshak Efendi'dir. Baþkan Osman Fevzi Efendi Oda'nýn ilk toplantýsýný "Efendiler, miktar-ý kafi ekseriyet mevcuttur. ilk içtimai küþat ediyorum. Mesaimizin millet ve memleketimize hayýrlý olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz eylerim" sözleriyle açmýþtýr. Odanýn ilk toplantýsýnda Nafiz Efendi ve Papazyan Efendi Müþavirliklere, Elmasyan Efendi de Baþkatipliðe getirilmiþtir. Bursa Ticaret Odasý, bir yýl sonra kurulan Sanayi Odasý ile birleþerek, Ticaret ve Sanayi Odasý hüviyetine sahip olmuþtur. Odaya 1889 yýlýnda 70 üye kayýt olmuþtur. O tarihte Bursa'da bir banka, 25 fütacý, 300 havlu tezgahý, 8 beledi tezgahý, 50 kumaþ tezgahý, 54 ipek tezgahý, 5 piþ tezgahý, 50 un fabrikasý, 7 müskirat fabrikasý, 1 elmas iþletmesi, 100 yað iþletmesi ile 1 demir fabrikasý mevcuttu. Odaya 1890 yýlýnda 105, 1891 de 14, 1892 de 8, 1893 de 42 yeni üye kaydý yapýlmýþtýr yýlýnda oda üyelerinin sayýsý 1815'i bulmuþtur. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, 1906 yýlýndan sonra Belediyeye ait küçük bir odada, daha sonra da Emir Han'ýn arkasýnda, kendisine ait üç odada çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý, daha sonraki yýllar 1938 yýlýnda yapýlan kendisine ait binada faaliyetine devam etmiþ, temeli 11 Aralýk 1971 tarihinde atýlan binasýna ise Mart 1973 yýlýnda geçmiþtir. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptýrýlan yeni hizmet binasýna ise 1999 yýlýnýn ikinci yarýsýnda taþýnmýþtýr. BTSO, Türkiye ve bölge ekonomisinin, ticaret ve sanayi hayatýnýn geliþmesi, ona yeni ivmeler kazandýrýlmasý istikametinde çabalarýný kurulduðu günden itibaren azami bir gayret göstermektedir. 3

6 KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Ülke ekonomisinin kalkýnmasý ve geliþmesinde tüccar ve sanayicilerin çok büyük katkýsý olduðu düþüncesiyle, bu hizmetleri 5174 sayýlý kanun öncülüðünde kurumsal bir yapý içerisinde sunan bir kuruluþuz. Kalite politikamýz þu temeller üzerinde inþa edilmiþtir: - Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti saðlamak. - Vakit nakittir atasözüyle üyelerimizin vaktinin deðerli olduðu ve kaybedilen her türlü zamanýn ekonomimize zarar vereceði inancýyla üyelerimize verilen hizmeti en kýsa ve en hýzlý sürede vermek. - Hukukun üstünlüðüne ve kanunlarýn ölçüsünde üyelerimize yapýlan her türlü hizmette onlarýn menfaatini gözönünde bulundurmak, - Yapýlan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapýlan hatalarý sýfýra indirmek üye tatminini üst düzeye çýkarmak, - Yapýlan hizmette planlanan hedeflerimize ulaþmak için sürekli iyileþtirmeyi amaç edinmek, - Amacýmýza ulaþmak kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak, - Kaliteyi tüm personel olarak benimsemek ve anlaþýlmasý için eðitimler vermek, - Kalite Yönetim sisteminin þartlarýna uymak ve etkinliðini süreklik iyileþtirmek. 4

7 ORGANLAR BTSO'ya kayýtlý üyeler faliyet konularýna göre 64 Meslek Grubu'nda kayýtlýdýr. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 4 yýlda bir yapýlan seçimler sonucunda, her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler, meslek komitelerini oluþturur. Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayýsýna göre 5, 7 veya 9 üyeden oluþur. Halen Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý 360 üyeden oluþan 64 meslek komitesi bulunmaktadýr. MESLEK KOMÝTELERÝ Meslekleri ile ilgili incelemeler yapan, yararlý ve gerekli gördükleri tedbirleri görüþülmek üzere yönetim kuruluna teklif eden BTSO'nun 64 meslek komitesi, meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda baþkan, baþkan yardýmcýsý veya uygun görülen üyelerin, meclis toplantýsýna katýlmasýna karar verir. Mesleklerine ait iþler hakkýnda, meclis veya yönetim kurulu tarafýndan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araþtýrma yapar ve talepleri yanýtlar. 5

8 MESLEK KOMÝTELERÝ 1. KOMÝTE 2. KOMÝTE 3. KOMÝTE 4. KOMÝTE 5. KOMÝTE 6. KOMÝTE 7. KOMÝTE 8. KOMÝTE 9. KOMÝTE 10. KOMÝTE 11. KOMÝTE 12. KOMÝTE 13. KOMÝTE 14. KOMÝTE 15. KOMÝTE 16. KOMÝTE 17. KOMÝTE 18. KOMÝTE 19. KOMÝTE 20. KOMÝTE 21. KOMÝTE 22. KOMÝTE 23. KOMÝTE 24. KOMÝTE 25. KOMÝTE 26. KOMÝTE 27. KOMÝTE 28. KOMÝTE 29. KOMÝTE 30. KOMÝTE 31. KOMÝTE ANA METAL SANAYÝ AYAKKABI VE DERÝ EÞYA TÝCARETÝ BANKALAR, HOLDÝNGLER VE KREDÝ KOOPERATÝFLERÝ BÝLGÝ ÝÞLEM, TELEKOMÜNÝKASYON TECHÝZAT ÜRÜNLERÝ ÝMALATI, TÝCARETÝ VE HÝZMET FAALÝYETÝ BÝNA DIÞI YAPILARIN ÝNÞAATI BÝNA ÝNÞAATI DERÝ VE ÝLGÝLÝ ÜRÜNLERÝN ÝMALATI VE TÝCARETÝ DIÞARIYA YEMEK HÝZMETÝ SUNAN ÝÞLETME FAALÝYETLERÝ DOKUMA DONDURULMUÞ GIDA ÜRÜNLERÝ, ÝÇECEKLERÝN ÝMALATI VE SOÐUK HAVA DEPOLARI ECZA VE TIBBÝ ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ EÐÝTÝM KURUMLARI ELEKTRÝK, GAZ, BUHAR VE ÝKLÝMLENDÝRME ÜRETÝMÝ, DAÐITIMI VE TECHÝZATLARININ ÝMALATI ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ VE ELEKTRÝK MALZEME TÝCARETÝ ET VE ET ÜRÜNLERÝ TÝCARETÝ EV EÞYALARI TÝCARETÝ EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ TÝCARETÝ EV VE DÝÐER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI FABRÝKASYON METAL ÜRÜNLERÝ VE DÝÐER ÝMALATLAR GIDA TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ GÝYÝM EÞYALARININ ÝMALATI GÝYÝM MALZEMESÝ TÝCARETÝ HIRDAVAT TÝCARETÝ HURDA, ATIK VE DÝÐER ARA ÜRÜNLER TÝCARETÝ ÝDARÝ VE DESTEK HÝZMET FAALÝYETLERÝ ÝNSAN SAÐLIÐI VE SOSYAL HÝZMET FAALÝYETLERÝ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ ÜRETÝMÝ VE TÝCARETÝ ÝPLÝK TÝCARETÝ KAÐIT VE KAÐIT ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI VE KAYITLI MEDYANIN BASIMI VE ÇOÐALTIMI KATI, SIVI VE GAZLI YAKITLAR ÝLE BUNLARLA ÝLGÝLÝ ÜRÜNLERÝN TÝCARETÝ KAUÇUK VE PLASTÝK ÜRÜNLERÝNÝN ÝMALATI 6

9 32. KOMÝTE 33. KOMÝTE 34. KOMÝTE 35. KOMÝTE 36. KOMÝTE 37. KOMÝTE 38. KOMÝTE 39. KOMÝTE 40. KOMÝTE 41. KOMÝTE 42. KOMÝTE 43. KOMÝTE 44. KOMÝTE 45. KOMÝTE 46. KOMÝTE 47. KOMÝTE 48. KOMÝTE 49. KOMÝTE 50. KOMÝTE 51. KOMÝTE 52. KOMÝTE 53. KOMÝTE 54. KOMÝTE 55. KOMÝTE 56. KOMÝTE 57. KOMÝTE 58. KOMÝTE 59. KOMÝTE 60. KOMÝTE 61. KOMÝTE 62. KOMÝTE 63. KOMÝTE 64. KOMÝTE MESLEK KOMÝTELERÝ KÝMYASAL MADDE ÝMALATI KÝMYASAL MADDE VE BOYA TÝCARETÝ KÝTAP KIRTASÝYE TÝCARETÝ KOZMETÝK ÜRÜNLERÝ TÝC. VE DÝÐER HÝZMET FAALÝYETLERÝ KUMAÞ TÝCARETÝ KUYUMCULUK, MÜCEVHERAT, SAAT VE OPTÝK TÝCARETÝ MADENCÝLÝK VE TAÞ OCAKÇILIÐI MAKÝNA ÝMALAT, SATIÞ VE SATIÞ SONRASI HÝZMETLERÝ METAL TÝCARETÝ METALLERÝN MAKÝNEDE ÝÞLENMESÝ VE ÞEKÝL VERÝLMESÝ MOBÝLYA ÝMALATI MOBÝLYA VE HALI TÝCARETÝ MOTORLU ARAÇLAR AKARYAKIT TÝCARETÝ MOTORLU KARA TAÞITLARI KAROSERÝ (KAPORTA) ÝMALATI MOTORLU TAÞITLAR, PARÇA VE AKSAMI ÝMALATI MOTORLU TAÞITLAR, PARÇA VE AKSESUARLARI TÝCARETÝ VE BAKIM ONARIMI MÜHENDÝSLÝK, MÝMARLIK, MÜÞAVÝRLÝK VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ NAKLÝYECÝLER VE SEYAHAT ACENTALARI ORMAN ÜRÜNLERÝ ÝMALATI VE TÝCARETÝ OTEL VE TURÝSTÝK TESÝS ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ÖZEL ÝNÞAAT FAALÝYETLERÝ REKLAMCILIK, FOTOÐRAFÇILIK VE DÝÐER PROFESYONEL, BÝLÝMSEL VE TEKNÝK FAALÝYETLER RESTAURANT VE EÐLENCE YERLERÝ SEBZE VE MEYVE TÝCARETÝ SÝGORTACILIK, MENKUL KIYMET VE FON YÖNETÝMÝ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÝ ÝMALATI VE TÝCARETÝ ÞEKERLEME VE PASTA ÝMALATI VE TÝCARETÝ TARIMSAL HAMMADDE TÝCARETÝ TEKEL BAYÝLERÝ VE KURUYEMÝÞ TÝCARETÝ TEKSTÝL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE BÜKÜLMESÝ TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNÝN BÝTÝRÝLMESÝ TUHAFÝYE VE MANÝFATURA TÝCARETÝ UN VE UNLU ÜRÜNLER ÝMALATI VE TÝCARETÝ 7

10 MECLÝS BAÞKANLIK DÝVANI Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker Mehmet Erhan Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Seymen Meclis Baþkan Yardýmcýsý Feridun Uyruk Divan Katibi Erdinç Þentürk Divan Katibi Oda Meclisi'nin Yasal Görevleri - BTSO Meclisi, 148 üyesi ile Oda'nýn nihai karar organýdýr. - Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. - Kendi üyeleri arasýndan Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. - Yönetim kurulu tarafýndan yapýlacak teklifleri inceleyip karara baðlamak. - Uyulmasý zorunlu meslekî kararlar almak. 8

11 Oda Meclisi'nin Yasal Görevleri - Çalýþma alanlarý içindeki ticarî ve sýnaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. - Aylýk mizaný ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. - Üyeleri arasýnda veya üyelerin yapmýþ olduklarý sözleþmede yer almasý halinde bu sözleþmelerle ilgili olarak çýkan ihtilaflarý çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafýndan istenecek hakem ve bilirkiþi listelerini onaylamak. - Odaya kayýtlý üyeler hakkýnda disiplin kurulu tarafýndan teklif edilecek cezalarý karara baðlamak. - Yýllýk bütçe ve kesin hesaplarý onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluðu görülenler hakkýnda takibat iþlemlerini baþlatmak. - Taþýnmaz mal almaya, satmaya, inþa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaþtýrma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde þirket ve vakýf kurmaya veya kurulu þirketlere ortak olmaya karar vermek. - Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliðin onayýna sunmak. - Yönetim kurulunca odaya kayýt zorunluluðuna veya üyelerin derecelerine iliþkin olarak verilecek kararlara karþý yapýlan itirazlarý incelemek ve kesin karara baðlamak. - Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonlarý ve danýþma kurullarý kurmak. - Yurt içi ve yurt dýþý sýnaî, ticarî ve ekonomik kuruluþlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. - Tahsili imkânsýzlaþan alacaklarýn takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarýný, yangýn, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dýþýnda meydana gelen mücbir sebeplerden dolayý ödeme güçlüðü içinde olan üyelerin aidat borçlarýnýn ve gecikme zamlarýnýn affý ve/veya yeniden yapýlandýrýlmalarý ile oda veya üyeler adýna açýlacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara baðlamak ve gerekli gördüðünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. - Oda çalýþmalarýna veya Türk ekonomik hayatýna önemli hizmetler vermiþ kimselere meclisin üye tam sayýsýnýn üçte ikisinin kararýyla þeref üyeliði vermek. - Ýlgili mevzuatla verilen diðer görevleri yerine getirmek. 9

12 MECLÝS ÜYELERÝ Ýlhan PARSEKER Mehmet ERHAN Mehmet SEYMEN Celal SÖNMEZ Ali HAZIR Mahmut YILMAZ Tahir YILMAZ Emin NALLAR Erdem ALBAYRAK Erdem BAYDAROÐLU Erol KILIÇ M. Celal EÐRETLÝ Sedat ÇAÐLAR Þakir UMUTKAN Abdullah BÝLAÇLI Abdülhalim ER Abdülkadir EKÝNCÝ Adnan OCAK Ahmet ERGÜN Ahmet KORKMAZ Ahmet ÖZENALP Ahmet ÞENTÜRK Ahmet YEÞÝLÇÝMEN Ali BOCAN Ali Cem SÖNMEZ Ali Ýhsan TÜRKMEN Ali Kemal TURHAN Ali Rýza DURAK Ali Þakir TATVEREN Ali TUÐCU Ali UÐUR Ali YAZICI Ali YILMAZ Alper GÜRSOY Altuð GENCER Aptullah DÝLMENLER Aydýn YAKUPOÐLU Baran ÇELÝK Berat TUNAKAN Bilal KOÇ Cemal ERDOÐAN Cemal TUNA Cengiz EROLDU Cezmi ÇAÐLAYAN Cüneyt ÞENER Dursun Ali KASAP Erdem TUNA Erdinç ÞENTÜRK Erhan CEREN Erol DAÐLIOÐLU Erol SAHÝLLER Erol TURHAN Ertan ATAN Ertuðrul YILMAZ Fahrettin GÜLENER Fahri ESGÝN Faik ÇELÝK Feridun UYRUK Fevzi ÇAÐLAYAN Fevzi FIRTINA Fuat ALPASLAN Galip SAKDER Gökçin ARAS Halil ATALAY Halil BAÐLAN Halil GÜLEÇ Haluk HISIMCIL Hasan BAYDIN Hasan BAYRAK Hasan GÜRSES Hasan KIRCI Hasan YALÇIN Hayri AYDEMÝR Hilmi GÜLCEMAL Hüseyin DURMAZ 10

13 MECLÝS ÜYELERÝ Hüseyin Ergün KIRATLI Hüseyin ÖZDÝLEK Hüseyin Zeki TUNAOÐLU Irmak ASLAN Ýbrahim GÜNEY Ýbrahim VAROÐLU Ýlhan YEÞÝLOVA Ýlker BÝLÝKTÜ Ýlker BÝRGÜL Ýlker DURAN Ýsmail Hakký KESKÝN Ýsmail Hakký YILMAZ Ýsmail KARTAL Ýsmail KUÞ Ýsmail TURAN Ýsmail ULUBEY Kamil DALGIÇ M. Hulusi BURKAY M. Nuri KOLAYLI M. Ziya ARSLAN Maksut HÜROÐLU Mehmet HAZIR Mehmet HÜZMEN Mehmet ÖZEN Mehmet Taner EKE Mesut CEYLAN Mesut OKYAY Metin CEYLAN Mithat RIZVANOÐLU Murat AYDIN Murat BECEREN Murat YUVAKURAN Mustafa BAKIR Mustafa BERKER Mustafa CERÝT Mustafa ESGÝN Mustafa KASAPOÐLU Mustafa TAÞDELEN Naci KABARTAY Namýk Ziya MESCÝOÐLU Nazým USTURALI Necati SEVGÝN Necmettin ÇAKMAK Onur KAYMAZ Orhan Ümit GENÇOÐLU Osman AKIN Osman ARICI Osman BOLAT Osman SÖNMEZ Ö. Faruk ASLANOBA Özkan KAMÝLOÐLU Özkan ÖZÝPEKLÝLER Recep YILDIRIM Sadýk ÇINAR Salih BAÞNAK Salih KUMRU Sami BÝLGE Sami ÞENTÜRK Sebahattin ÖZKAN Sefer AKKAYA Selma ATÝK Serkan KÖROÐLU Suat GENÇOSMAN Suat GÜLÇÝMEN Þadi KOÇER Þadi ÖZDEMÝR Yakup ALTINÖZ Yavuz Selim ÇÝMEN Yusuf ATEÞ Zafer TOLUNAY Zekeriya TAÞTAN Zeki EKER Zeki KUÞOÐLU 11

14 YÖNETÝM KURULU Celal Sönmez Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Hazýr YK Baþkan Yard. Mahmut Yýlmaz YK Baþkan Yard. Tahir Yýlmaz YK Sayman Üyesi Oda Yönetim Kurulu nun Yasal Görevleri - Mevzuat ve meclis kararlarý çerçevesinde oda iþlerini yürütmek. - Bütçeyi, kesin hesabý ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliþkin raporlarý oda meclisine sunmak. - Aylýk hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayýna sunmak. - Oda personelinin iþe alýnmalarýna ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. - Disiplin kurulunun soruþturma yapmasýna karar vermek, bu Kanun uyarýnca verilen disiplin ve para cezalarýnýn uygulanmasýný saðlamak

15 - Hakem, bilirkiþi ve eksper listelerini hazýrlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. - Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. - Odanýn bir yýl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sýnaî durumu hakkýnda yýllýk rapor hazýrlayýp meclise sunmak. - Hazýrladýðý oda iç yönergesini meclise sunmak. - Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalýþma alaný içindeki ticarî ve sýnaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarýný takip ve kaydetmek ve bunlarý uygun vasýtalarla ilân etmek. - Oda personelinin disiplin iþlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara baðlamak. - Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliþtiren üyelerini ödüllendirmek. - Bütçede karþýlýðý bulunmasý kaydýyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, baðýþ ve yardýmlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayý ile okul ve derslik yapmak. - Hakem veya hakem heyeti seçmek. - Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak baþka bir organabýrakýlmayan diðer görevleri yerine getirmek. YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ M. Celal Eðretli Emin Nallar Erdem Albayrak Erdem Baydaroðlu Erol Kýlýç Sedat Çaðlar Þakir Umutkan 13

16 ODA DÝSÝPLÝN KURULU Odanýn 5174 Sayýlý yasayla oluþturulan bir diðer organ olan Disiplin Kurulu, seçimle gelir ve 6 üyeden oluþur. Oda disiplin kurulunun görevleri þunlardýr: - Odaya kayýtlý üyelerin disiplin soruþturmalarýný bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve easlara uygun olarak yürütmek. - Meclise, odaya kayýtlý üyeler hakkýnda disiplin ve para cezasý verilmesini önermek. DÝSÝPLÝN KURULU Rýza Aydýn Hürkan Donat Erol Kýlýkçýer Zafer Aytýn Hýzýr Baþ Ýlyas Kara Mevzuat Komisyonu Ahmet Özenalp Erol Sahiller Hasan Baydýn Irmak Aslan Ýlker Duran Salih Kumru Zekeriya Taþtan KOMÝSYONLAR Hesaplarý Ýnceleme Komisyonu Erdem Tuna Cemal Erdoðan Altuð Gencer Alper Gürsoy Ertan Atan Ýlhan Yeþilova Mehmet Özen Eðitim Komisyonu Fahrettin Gülener Murat Aydýn Ahmet Yeþilçimen Kamil Dalgýç Mustafa Cerit Mustafa Kasapoðlu Recep Yýldýrým Fuar Ve Tanýtým Komisyonu Ali Bocan Fahri Esgin Bilal Koç Dursun Ali Kasap Ertuðrul Yýlmaz Mithat Rýzvanoðlu Mustafa Bakýr AB Uyum Komisyonu Osman Akýn Osman Sönmez Ali Þakir Tatveren Ali Ýhsan Türkmen Ýlker Birgül Özkan Kamiloðlu Þadi Özdemir 14

17 ORGANÝZASYON YAPIMIZ Nihat Balkan Genel Sekreter 5174 Sayýlý Kanun a göre örgütlenmesini gerçekleþtiren BTSO nun hiyerarþik idari yapýsýnýn en üst amiri,genel Sekreterdir. Ýcra faaliyetlerinin baþý olarak görev yapan Genel Sekreter, yasalarla belirlenen görev ve sorumluluklarýn yaný sýra, BTSO nun kendini görevli ve sorumlu bildiði ve kenti ilgilendiren ekonomik, yasal, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzere yürütülen çalýþmalarý yönlendirir ve denetler. Yönetim Kurulu na karþý sorumlu olan Genel Sekreter, BTSO idari yapýsýnýn en yüksek atamayla gelen yöneticisi olarak, BTSO Meclisi nde ve Yönetim Kurulu nda ve Yönetim Kurulu nun görevlendirdiði BTSO iþtiraklerinde Oda yý temsil eder. Genel Sekreter, ayrýca 5174 Sayýlý Kanun un verdiði yetkilerle Yönetim Kurulu nun devredeceði yetkileri kullanýr. Genel Sekreter bu yetkileri kullanýrken, gerekli görürse, bir bölümünü,alt kademelere devredebilir. Genel Sekreter e baðlý 1 Genel Sekreter Yardýmcýsý bulunmaktadýr. Bu arada, Genel Sekreter Yardýmcýsý, Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler, Etüd Ar-ge ve Bilgi Ýþlem birimleri doðrudan Genel Sekreter e baðlý olarak çalýþýrlar. GENEL SEKRETERLÝÐE BAÐLI BÝRÝMLER Genel Sekreter Yardýmcýsý Genel Sekreter adýna tüm iþleri koordine eder,genel Sekreter in yýllýk vereceði Oda ile ilgili tüm hedefleri yönetir ve bu hedeflere ulaþýlmasýný saðlar. Müdürlüklerin çalýþmalarýný Genel Sekreter e gerektiði hallerde sunar ve Oda nýn tüm organizasyonlarýný Genel Sekreter le koordineli yürütür. Genel Sekreter in olmadýðý hallerde kendisine vekalet eder. Ferit Güngördü Genel Sekreter Yardýmcýsý 15

18 Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Doðrudan genel sekreterliðe baðlý olarak çalýþmalarýný yürüten Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Servisi, Oda nýn iletiþim stratejilerinin oluþturulmasý için çalýþýr. BTSO nun medya kuruluþlarý ile iliþkilerini düzenler ve Oda nýn çalýþmalarý ve vizyonu ile ilgili kamuoyu oluþturmaya çalýþýr.bu çalýþmalar basýna yönelik bülten ve duyurular, basýn toplantýlarý, aylýk Bursa Ekonomi Dergisi, web siteleri ve tüm Oda yayýnlarý kanallarý ile yapýlýr. Ayrýca, ekonomik sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili çalýþmalarý da duyurur. Medya mecralarýnýn reklam ve abonelik takibini de yapan Servis, yurtiçi fuar düzenlenmesine dair izin ve yetki belgesi baþvurularýný kabul eder ve bilgi edinme baþvurularýna cevap verir. BTSO'nun tüm projelerinde, genel konseptin oluþturulmasý, tasarým ve uygulmayý takip eden ve denetleyen Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Servisi, Oda tarafýndan organize edilen toplantýlarda fotoðraf ve kamera çekimi yapar ve arþivlenmesini saðlar. Bilgi Ýþlem ORGANÝZASYON YAPIMIZ Doðrudan genel sekreterliðe baðlý çalýþan Bilgi Ýþlem, BTSO bünyesinde yer alan tüm birimlerde yürütülen faaliyetlerin otomasyonunu gerçekleþtirip uygun bilgisayar ortamýnda bilgi ve belgelerin iletiþimini saðlamak ve uygulama programlarýný gerçekleþtirmekle sorumludur. Yerel ve uzak network sistemlerinin planlanma, kuruluþ ve koordinasyonunu yapan Servis, etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ve hizmetlerini saðlar. Oda üye veritabanýnýn düzeniyle ve güvenliðinden sorumlu olan Servis, Oda bilgilerinin güvenliði ve yedeklenmesini de üstlenir. Bilgi Ýþlem, internet, ve otomatik faks platformlarý gibi diðer çaðdaþ ortamlarýn mevcut sistemlerle entegre çalýþmasý için gerekli iþlem ve çalýþmalarý yürütür. Bunun yaný sýra BTSO web sitesinin güncelleþtirme hizmetlerini yerine getirir. 16

19 ORGANÝZASYON YAPIMIZ Etüd ve Ar-ge Ekonomik, sosyal, ticari hayata iliþkin geliþmeleri ve bunlara iliþkin mevzuatý inceleyen Etüd Arge Servisi, Bursa ekonomisi ile ilgili çalýþmalarda bulunarak periyodik raporlar ve ülke raporlarý hazýrlar. 250 Büyük Firma Araþtýrmasý ný her yýl gerçekleþtiren Servis, doðrudan genel sekreterliðe baðlý çalýþýr. ÝÇ TÝCARET MÜDÜRLÜÐÜ Ticaret hayatý ile ilgili gündemin ve piyasalarýn takibi, fatura onayý, rayiç fiyat tespiti, bilirkiþi ve temsilci görevlendirmeleri, bina, makine, inþaat, imalatlarý ile ilgili ekspertiz raporlarýnýn düzenlenmesi, fire oranlarýnýn tespiti ve yayýnlanmasýnýn saðlanmasý, TAPDK Satýþ Belgesi düzenlenmesi iþlemleri Ýç Ticaret Müdürlüðü tarafýndan yürütülür. Bakanlýk, TOBB, mahkemeler vb. resmi kurumlardan gelen talepler doðrultusunda görüþ oluþturan ve bildiren, tarifeye tabi mal ve hizmetler için Azami Fiyat Tarifelerinin tesbiti ile ilgili çalýþmalarý yürüten ve Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun la ilgili olarak üyelerin bilgilendirilmesini saðlayan Müdürlük, bu konuda çözüm mercii olan Tüketici Hakem Heyetlerine temsilci ve bilirkiþi görevlendirilmesi yaparak destek olur. Kanun, Yönetmelikler ve çeþitli konular hakkýnda sektörlerine göre üyelere bilgi amaçlý duyurular yapar. Ayrýca, ticaret gruplarýndaki komitelerin toplantýlarýný düzenler, takip eder ve komite kararlarýný üst yönetime rapor eder. 17

20 DIÞ TÝCARET MÜDÜRLÜÐÜ Dýþ Ticaret ile ilgili mevzuatý takip etmek ve incelemek, Dýþ Ticaret mevzuatý ve uygulamalarý hakkýnda görüþ ve önerilerde bulunmak, Dýþ Ticaret mevzuatýnýn öngördüðü iþlemleri yürütmek yanýnda ticarete iliþkin ATR.1, EUR.1, menþe þahadetnamesi ve form A belgeleri gibi belgeleri onaylar. ORGANÝZASYON YAPIMIZ Ayrýca, TIR sistemi dahilinde karayolu ile uluslararasý eþya taþýmasý yapmak isteyen firmalara TIR sözleþmesi uygulama talimatý kapsamýnda TIR karnesi de verilir. ATA karneleri hakkýnda Gümrük Sözleþmesi uyarýnca geçici ihraç yoluyla yurt dýþýna götürülecek eþya için ATA karnesi düzenler. Aylýk veya dönem itibarýyla ihracat raporlarý hazýrlar ve ihracatçý firmalarýn yýllýk olarak deðerlendirilmesini yapar. SANAYÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilimsel veriler ýþýðýnda bir firmanýn üretim kapasitesinin belirlendiði kapasite raporlarýný düzenler. Kapasite raporlarýnýn geçerlilik süresi 3 yýldýr. Bu raporlar,ülkemizin sýnai potansiyelini tespit etmek amacýyla kullanýlýr. Kapasite raporu, sanayi sicil kaydý iþlemlerinde, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn ihalelerine katýlmada, sanayici ihracatçýlara tanýnan haklardan yararlanmada, dahilde iþlem izin belgeleri alýmlarýnda, teþvik belgesi taleplerinde yardýmcý belge olarak ve geçici kabul yoluyla ithalat giriþimlerinde kullanýlýr. Ayrýca, sanayi gruplarýndaki komitelerin toplantýlarýný düzenler, takip eder ve komite kararlarýný üst yönetime rapor eder. Sanayi Müdürlüðü, ekspertiz, gümrük müdürlüðünün çeþitli konular ile ilgili ekspertiz, bedelsiz ithalat, yurt dýþý tamir, mahrece iade, fire, gümrük fire, yurtiçi 18

21 ODA SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ BTSO ya üye kayýt ve terkin iþlemlerini yapan deðiþiklikleri takip eden Oda Sicil Müdürlüðü, 5174 Sayýlý Kanun gereði 4 yýlda bir düzenlenen oda organ seçimlerini ve her yýl Üye Bilgileri Güncelleme çalýþmalarýný yapar. ORGANÝZASYON YAPIMIZ tamir erteleme ve bitiþ, mücbir sebeblerden kaynaklana ekspertiz iþlemlerini yapmakta ve iþ makinesi ruhsatlarýný vermektedir. Fiili üretim ve tüketim belgeleri ile imalat yeterlik belgesi ve yerli malý belgesi onaylar. Ayrýca, imalatçý firma listelerini talep üzerine yine Sanayi Müdürlüðü hazýrlar. Üyelerin talebi halinde faaliyet belgesi, ihale yasaðý belgesi, meslekten men belgesi ve ticari ikametgah belgesi de veren Müdürlük, üyelerin Bað-Kur belgelerini tasdikler ve gerekli yazýþmalarý yapar. Odamýz üyesi olduðunu belirten üyelerin oda sicil durumunu gösteren onay ve þerhleri tasdik eder. Anlaþmalý olduðu Almanya Konsolosluðu nda üyelerin ticari vize iþlemlerini takip eder. Müdürlük þahýs firma sermaye artýrýmý iþlenimini yapar. Oda üyelerinin iletiþim bilgilerini içeren listelerini verir. Oda nýn Halkbankasý ve diðer bankalarla yaptýðý kredi protokolleri hakkýnda üyelere bilgi verir ve kredi onay formu üyeliði onaylar. Oda üyelerine, meclis üyelerine, komite baþkanlarýna ve komite üyelerine, üye kimlik kartlarý düzenler, çýrak-kalfa-ustalýk belgelerini tasdik eder. Ýkili Mesleki Eðitim Merkezi tarafýndan yapýlan,odamýz temsilcisinin komisyon baþkaný olduðu sýnavlarýn düzenlenmesini ve öðrencilere kalfalýk belgelerinin verilmesini saðlar. 19

22 MALÝ VE ÝDARÝ ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ ORGANÝZASYON YAPIMIZ Mali ve Ýdari Ýþler Müdürlüðü nün en önemli görevi, Oda Bütçesini oluþturmak ve takibini gerçekleþtirmek, Oda harcamalarýnýn bütçe ve mevzuata uygun þekilde yapýlmasýný saðlamak ve Oda aidatlarýnýn tahakkuk ve tahsilat iþlemlerini yapmaktýr. Ayrýca, aylýk mizan hazýrlanmasý, bilanço ve kesin hesaplarýn çýkarýlmasý, Oda personel iþlemlerinin yürütülmesi, burs iþlemlerinin takibi yapýlýr ve ilgili kanunlar gereði tutulmasý gereken defterler ve kayýtlar tutulur. Oda satýnalma iþlemleri çerçevesinde gerekli mal ve hizmetlerin temini için ihtiyaçlarýn belirlenmesi ve ihalelerin gerçekleþmesini saðlar. Yönetim Kurulu ve Meclis karar ve müzakerelerinin kanunlar çerçevesinde kayýtlarýný tutar ve takibini gerçekleþtirir. Oda binasýnýn temizlik, tamir, bakým, onarým, vb. tüm iþleri yerine getirilir. Santral ve evrak daðýtýmýnýn da baðlý olduðu Müdürlük, Oda tarafýndan gerçekleþtirilen kongre, zirve, konferans, eðitim, heyet ziyaretleri vb. organizasyonlara da destek olur. AB VE DIÞ EKONOMÝK ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Türkiye de Yürütülen AB Bilgi Merkezleri Aðý Projesi kapsamýnda Bursa AB Bilgi Merkezi ni barýndýran Müdürlük; toplumun tüm kesimlerini çeþitli iletiþim kanallarýný kullanarak ve/veya toplantýlar düzenleyerek AB hakkýnda bilgilendirme ile doðru ve düzenli bilgi akýþýný saðlama faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürlük, AB müzakere sürecini takip ederek, süreç kapsamýnda oluþturulacak çalýþma ve danýþma gruplarý ile ilgili çalýþmalara da katýlýr. 20

23 Ayrýca, Avrupa Birliði Yenilikçilik ve Rekabetedebilirlik Programý çerçevesinde Avrupa Ýþletmeler Aðý Projesinin ortaklarýndan biri olarak; KOBÝ lere yabancý ülkelerden ticari iþbirliði ve ihracat amaçlý ya da teknoloji geliþtirmelerine, inovasyon, teknik destek, know-how ve Ar&Ge çalýþmalarýna yardýmcý olacak ortaklar bulunmasý ile AB çerçeve programlarýna katýlým ve uluslararasý fonlara eriþim konusunda destek olur. Yine Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren A.B.D. Bilgi Bürosu da özellikle A.B.D. ile ticaret, A.B.D. vizeleri, A.B.D. de eðitim, siyaset, seyahat ve kültür programlarý hakkýnda üyelere bilgi verir. A.B.D. Baþkonsolosluðu Basýn ve Kültür Bölümü tarafýndan düzenlenecek iþ seminerleri, eðitim ve deðiþim programlarý ve kültürel etkinliklerde iþbirliði yaparak, üyelere hizmet sunar. Yurt dýþý heyetleri için gerekli yazýþma ve organizasyonlarý gerçekleþtirir, ziyaretlerde ve yazýþmalarda çeviri hizmeti verir. TÝCARET SÝCÝL MEMURLUÐU ORGANÝZASYON YAPIMIZ Firmalarýn yeni kayýt ve deðiþiklik iþlemlerine iliþkin tescil talepleri sonuçlandýrarak, Ticaret Sicili Gazetesi nde yayýnlanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ne gönderir. Ayrýca, Ticaret Sicili Memurluðu na kayýtlý firmalarýn sicil kayýtlarýna iliþkin çeþitli bilgileri içeren yetki belgeleri düzenler; aleni olan sicil kayýtlarýndan onaylý suret verir. Çeþitli kamu ve kuruluþlarý ile üçüncü þahýslarýn, sicil kayýtlarý hakkýnda yazýlý ve sözlü bilgi talepleri karþýlanýr. 21

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 167-168)

M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 167-168) Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı