AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI"

Transkript

1 AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda pozisyonlar için belirlenen ücret esas alınacaktır. İkramiye: Temel ücretin 1/6 sı tutarında, fiilen çalışan personele her ayın 15 inde peşin olarak ödenecektir. Performans ücreti: Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi doğrultusunda hayata geçirildiği zaman uygulamaya alınacak ücret olup, şu an için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. İlave Ödemeler Yabancı dil ücreti: A düzeyi için sözleşme temel ücretinin %5 i B düzeyi için sözleşme temel ücretinin % 3 u C düzeyi için sözleşme temel ücretinin % 2 i Oranında dil ücreti sadece bir yabancı dil için her ay ödenecektir. Personelin sınav sonuç belgesini ibraz ettiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenecektir. Ücret için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı (YDS) esas alınacak olup, bunun dışındaki belgeler için ödeme yapılmayacaktır. Kıdem Ücreti: Teknik Müdür, Başmühendis, Mühendis ve Mimar unvanlı personel için PTT de fiilen geçen hizmeti dikkate alınarak; -5 ile 10 yıl arası hizmeti olanlara temel ücretinin yüzde onu, -10 yıldan fazla hizmet olanlara temel ücretinin yüzde onbeşi, Diğer personel için, Askerlik hizmeti ile Sosyal Güvenlik kurumuna prim ödenerek geçen toplam hizmet süreleri dikkate alınarak; - 5 ile 10 yıl arası hizmeti olanlara temel ücretinin yüzde ikisi, -10 ile 20 yıl arası hizmeti olanlara temel ücretinin yüzde üçü, - 20 yıl ve üstü hizmeti olanlara temel ücretinin yüzde dördü, tutarında kıdem ücreti her ay ödenecektir. 1

2 Diğer ilave Ödemeler: a) İstanbul ilinde fiilen görev yapan Başmüdürlere temel ücretinin yüzde on beşi, diğer personele temel ücretinin yüzde onu, b) Faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre (İstanbul ili hariç) ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan Başmüdürlere temel ücretinin yüzde onu, Bu illerin il merkezlerinde ve merkez nüfusu ellibinin üzerinde olan ilçe merkezlerinde bulunan lokal işyerlerinde fiilen görev yapan personele temel ücretinin yüzde beşi, (2013 yılı için Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Mersin, Muğla, Balıkesir illeri baz alınacak, 2014 yılı bilanço sonuçları açıklanıncaya kadar bu iller için uygulamaya devam edilecektir.) c) Posta İşleme, Kargo İşleme, Posta İşleme ve Dağıtım, Posta Dağıtım, Kargo Dağıtım ve birinci sınıf PTT Merkezlerinde fiilen görev yapan Şef ve Müdürlere temel ücretlerinin yüzde beşi, d) ikinci sınıf PTT Merkezlerinde fiilen görev yapan Müdürlere temel ücretlerinin yüzde üçü, e) üçüncü sınıf PTT Merkezlerinde fiilen görev yapan Müdürlere temel ücretlerinin yüzde ikisi, tutarında her ay ilave ücret ödenecektir. Aile Yardımı: Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan ücret almayan eş için 16 yaşından büyüklere uygulanan brüt asgari ücret tutarının yüzde yirmisi oranında eş yardımı ödenecektir. Yemek Yardımı: a) Yemek çıkarılan veya taşımalı yemek hizmeti sunulan birimlerde, personelin yemek ücreti PTT tarafından karşılanacaktır. b) Yemek çıkarılmayan birimlerde ise personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar, 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında günlük yemek yardımı takip eden ayda maaş ile birlikte ödenecektir. c) Biriminde yemek çıktığı halde, görevi icabı bu imkandan faydalanamayan personele de bu günlerle sınırlı olmak üzere (b) fıkrasında belirtilen ücret ödenecektir. d) Yemek çıkartılan birimlere uzaklığı öğle arası gidip gelme ve yemek yeme mesafesinde bulunan birimlerde çalışan personele yemek yardımı yapılmayacaktır. Başmüdürlükler, bu ilke doğrultusunda yemek yardımı yapılacak veya yapılmayacak merkez ve şubeleri tek tek tespit ederek buna göre işlem yapacaktır. e) Yemek yardımı hak edilen günlerin veri girişleri Tahakkuk(merkez) yetkisi verilerek merkez müdürlüklerine yaptırılacaktır. Merkez müdürlüklerinin girdiği veriler Başmüdürlük tarafından kontrol edilecektir. 2

3 Toplu Sözleşme Primi: Sendikaya üye olan ve Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaşından sendika aidatı kesilen idari hizmet sözleşmeli personele bu aylarda 45,00 TL toplu sözleşme primi ödenecektir. Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi, indirimin uygulanacağı takvim yılının başında geçerli olan 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücretten kesilen gelir vergisi üzerinden hesaplanacaktır. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, asgari ücretten kesilen yıllık gelir vergisi tutarını aşamaz ve takvim yılı içinde asgari ücrette meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmaz. Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısım fazla olması halinde ücretliye iade edilmez. Ocak ayından geçerli asgari ücretten kesilen gelir vergisi tutarından hesaplanan asgari geçim indirimi Oranı - Mükellefin kendisi için % 50 - Mükellefin eşi için % 10 - Mükellefin İlk 2 çocuğu için % 7,5 - Diğer çocuklar için % 5 olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutar, Gelir Vergisinden mahsup edilir. Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmasında: 1-Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneğinin verilmesi gerekir. 2- Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. 3-İndirim uygulanmasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 4- Sadece ücret geliri elde eden eş; çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kabul edilecektir. 3

4 Doğum Yardımı: Personelin çocuğunun dünyaya gelmesi durumunda, 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının yüzde ellisi oranında doğum yardımı ödenecektir. Ölüm Yardımı: Personelin eş veya çocuğunun ölümü halinde iki aylık, kendisinin ölümü halinde dört aylık temel ücreti tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Fazla Çalışma: Personele ayda elli saati aşmamak üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışmalar için ödenecek saat ücreti, personelin temel ücretinin 240 a bölünmesiyle bulunacaktır. Ancak, resmi ve dini bayram tatillerinde bu ücret yüzde elli oranında artırılarak ödenecektir. Nöbetli çalışan personele ise aylık çalışma süresinin 192 saati aşması halinde, aşan süreler için fazla çalışma ücreti ödenecektir. UYGULAMALAR: İdari Hizmet Sözleşmeli Personel, Sosyal Güvenlik yönünden iki ayrı grupta belirlenir. a) 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındaki sigortalılar. (Bunlar yeni işe girenler ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 den sonra PTT de işe girmiş olup da idari hizmet sözleşmeli statüye geçenlerdir.) b) 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki sigortalılar. (Bu personel de 6475 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde PTT personeli olup, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce Emekli Sandığına tabi hizmeti bulunan personeldir.) Prime Esas Kazancın Tespiti: (5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında olanlar için) a) Temel ücret, ikramiye, performans ücreti, yabancı dil ücreti, kıdem ücreti, diğer ilave ödemeler, fazla çalışma ücreti ve vekalet ücreti, b) Yemek Yardımının günlük asgari ücretin % 6 sı oranndaki tutarı muaf tutulmak üzere kalan miktar, c) Aile yardımınıdan asgari ücretin % 10 u oranındaki tutarı muaf tutulmak üzere kalan miktar, Toplamından, % 15 oranında sigortalıdan, % 22,5 oranında işveren hissesi olarak sigorta primi kesilecektir. 4

5 Gelir Vergisi: Aile yardımı, toplu sözleşme primi, doğum ve ölüm yardımları hariç diğer ücretlerin toplamından, sigorta primi varsa sakatlık muafiyeti ve sendika kesintisi düşüldükten sonra kalan tutarın tamamından vergi dilimine isabet oranında gelir vergisi kesilecektir. (Kesilen gelir vergisinden asgari geçim indirim tutarı düşülecektir.) Damga Vergisi: Aile yardımı, doğum ve ölüm yardımları hariç bütün istihkaklardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Sağlık Yardım Sandığı Kesintisi: Tüm çalışanlar sandığın üyesidir.sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca aidat miktarı belirlenmekte olup, 2013 yılında sağlık yardım sandığına kesinti olarak tüm personelden TL kesilecektir. Ayrıca, bakmakla yükümlü olan aile fertlerinden her biri için 1.00 TL aidat kesilecektir. İcra Kesintisi: Aile yardımı, doğum ve ölüm yardımları hariç gelirler toplamından, kanuni kesintiler (gelir vergisi+sigorta primi+damga vergisi+ varsa nafaka kesintisi) düşüldükten sonra bulunan net aylığın 1/ 4 ü oranında kesinti yapılacaktır. Biriktirme ve Yardım Sandığı Kesintisi: Biriktirme Yardım Sandığından gelen listelere göre üye olan personelin maaşından kesinti yapılacaktır. Sendika Aidatı: Sendika üyesi olan personelden, aile yardımı, doğum ve ölüm yardımları hariç gelirler toplamının binde 5 i oranında sendika aidatı kesilecektir. Geçici İş Göremezlik: a) Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan çalışanın 5510 sayılı kanunun 18/b maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ilk iki günlük ücretlerinin tamamı bir takvim yılında 3 defayı geçmemek kaydıyla Şirket tarafından ödenecektir sayılı Kanunun 18 maddesine göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 inci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi olup, bu tutarı personel, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek alacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı bulunmaktadır. b) Geçici iş göremezlik süresinin iki günden fazla olması halinde bu fazla günlere isabet eden sözleşme ücreti takip eden aya ait sözleşme ücretinden mahsup edilecektir. 5

6 Görevden Uzak Personel: Görevden uzaklaştırılan personele tebliğ tarihinden itibaren, sözleşme ücreti 2/3 oranında ödenecek ve primleri bu tutar üzerinden hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir. Söz konusu tedbir kaldırılarak göreve başlatılan personele, ödenmemiş olan 1/3 oranındaki sözleşme ücretinin ödenmesi halinde, bu ücrete ait sigorta primleri, süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ek bildirge ile bildirilecektir. Başka Kurumlarda Geçici Görevli olanlar: Başka kurumda geçici görevli olarak çalışan personele temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve kıdem ücreti dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Deneme süresindeki personel: Deneme sözleşmesi imzalamış personele temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve yemek yardımı dışında, fazla çalışma dahil herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 6

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

MEMUR MAAŞLARI HESABI

MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ MAAŞ KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak(bumko) TABAN AYLIK KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak (BUMKO)

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Ayrıntılı Bilgi İçin - Diğer Kazançlar Müdürlüğü (Ücret Kazancı) (0312) 415 32 54-55 numaralı telefonlarına, - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Tarih 23/10/2012. : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4. Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri/85

Tarih 23/10/2012. : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4. Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri/85 Bireysel emeklilik sistemi ve Ģahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ Tarih-Sayı Konu Özet 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı