BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI"

Transkript

1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI 1.Genel Anlamda Kaza Kavramı Ġle ĠĢ Kazası I. Genel Anlamda Kaza Kavramı Kaza kavramı, sözlükteki anlamıyla can ya da mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay 1 biçiminde tanımlanmaktadır. Hukuki açıdan ise kaza kavramının geniş ve dar olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır. Aniden ve istenilmeden bir zararın doğumuna neden olan olaylar bütününe geniş anlamda kaza adı verilir. 2 Bu bakımdan geniş anlamıyla kaza kapsamının içine, vücut bütünlüğünün ihlalinin yanında mala yönelik zararlar da girmektedir. Dar anlamda kaza ise, yalnız vücut bütünlüğünün ihlali ve ölüm hallerini içerir. 3 İş Hukukunda kaza kavramı dar anlamıyla ele alınmaktadır. İşverenin tazmin sorumluluğu kapsamında dar anlamda kaza kavramı, yani insan vücudunun zarar görmesi; ölüm veya vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi üzerinde durulacaktır. II. Genel Anlamda Kaza Kavramının Unsurları Dar anlamda kazanın unsurları olarak dikkate alınması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: Vücut bütünlüğünün ihlali, buna sebep olan harici, istenilmeyen, ani bir olay ve ihlal ile zarar arasında uygun illiyet bağı. 4 Anılan unsurlar Yargıtay 10.Hukuk Dairesi nin tarih, 8293 Esas, 1370 sayılı kararında da açıkça belirtilmiştir; ĠĢ kazasından söz edilebilmesi için, insan hayatına son veren olayın, ani, beklenmedik bir dıģ etken sonucu gerçekleģmesi ve olayla iģ arasında uygun neden-sonuç bağı bulunması gereklidir. (Y10HD., , 8293/1370) 1. Vücut Bütünlüğünün Ġhlali veya Ölüm Kaza neticesinde hukuki sorumluluktan bahsedebilmek için bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Söz konusu zarar, dar anlamıyla bakıldığında vücut bütünlüğünde bir eksilme veya ölüm şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, geniş anlamıyla bakıldığında vücut bütünlüğünün ihlaline ek olarak malvarlığında bir eksilme şeklinde de ortaya çıkabilir. Vücut bütünlüğünün ihlali kavramından anlaşılması gereken, söz konusu kaybın sadece fiziksel değişiklik şeklinde meydana gelmiş olması değildir. Kaza sonucu gerçekleşen ruhsal Akın, L. İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara 2001, syf Eren, F. Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, Ankara 1994, syf Akın, syf

2 zararlar da vücut bütünlüğünün ihlal edildiğini göstermekte ve dolayısıyla zarar kapsamının içine girmektedir. 5 Vücut bütünlüğünün ihlali Borçlar Kanunu nun 46. maddesinde düzenlenmiştir ancak bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği kanun metninde açıklanmamaktadır. Uygulamada; kazaya uğrayan hakkında, sadece fiziksel zarar görmesi hallerinde değil maruz kaldığı ruhsal zararlar sonucunda da Borçlar Kanunu nun 46. maddesinin uygulanması, vücut bütünlüğünün ihlali kavramının kapsamını göstermektedir. Öğretide de belirtildiği gibi bu kavramın içerisine vücutta meydana gelen anatomik değişiklikler, bir uzvun kopması, kırılması, yaralanması, işitme duyusu gibi bir duyunun azalması veya kaybı gibi zararların yanı sıra; duyulan korku sonucu oluşan kalp hastalığı, erken ve sağlıksız doğum, sinir bozukluğu gibi haller de girmektedir. 6 Kaza sonucu vücut bütünlüğünde meydana gelen zararın, kazadan hemen sonra oluşması gerekmez sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 13. maddesinde iş kazası tanımlanırken; sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13) ifadesinin kullanılması, kaza ile uygun illiyet bağını koruduğu sürece zararın daha sonra da meydana gelebileceğini göstermektedir. 2. DıĢarıdan Gelen Olay Sorumluluk için diğer bir koşul, kazanın dış etmenler ile meydana gelen bir olay olmasıdır. Kişinin kendisinde var olan rahatsızlıkların vücutta oluşturduğu zararlar, kaza sonucu oluşmuş sayılmaz. Bu sebeple kişinin bünyesinde var olan bir sebep ile vücut bütünlüğünün ihlalinin, dıştan gelen sebeplerin yarattığı ihlallerden ayırt edilmesi gerekmektedir. Örneğin verem hastası bir işçide basit bir iş, herhangi bir hareket veya efor sarfı akciğer kanamasına sebep olabilir. Ancak bu kanamanın gerçek sebebi yapılan iş, hareket veya efor değil, bünyesel bir zayıflık yani dahili bir etkendir. 7 Dışsal etkenin mutlaka vurma, çarpma gibi maddi bir temas şeklinde gerçekleşmesi gerekmez. Duman, sıcaklık, nem gibi faktörlerin de kazaya uğrayanı etkilemesi dışsallık unsurunu karşılamaya yetecektir. 3. Ġstenilmeyen Olay Kazadan söz etmek için zarara neden olan olayın kişinin kendi isteği ile yani, kastı ile meydana gelmemiş olması gerekir. Mağdurun kazayı ve dolayısıyla sonucunu istemesi kaza kavramının özüne aykırıdır. 8 5 Y21HD, , 6111/6174. Y21HD, , 8067/ Tandoğan, H., Türk Mes uliyet Hukuku, Ankara 1961, syf Akın, syf Eren, syf

3 Bununla birlikte genel anlamda kazanın oluşması için aranan istenilmeyen olay unsuru, olayın iş kazası olarak nitelendirilmesinde aranan bir koşul değildir. O nedenle iş yerinde sigortalı tarafından kasten veya bağışlanamaz kusur ile meydana getirilen kazalar da iş kazası olarak değerlendirilir ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlık yardımları yapılır Ani Olay Kazaya uğrayanı bedenen ve ruhen zarara uğratan olayın ani olması kazanın özelliklerinden biridir. Anilik unsurunu geniş yorumlamak gerekir. Anilik, olayın bir anda değil, bütün olarak bir kerede doğmasını ifade eder. Zarar verici etkinin başlangıcı ve sonu arasında belirli bir sürenin geçmesi mümkündür. Örneğin gaz zehirlenmelerinde zararın gerçekleşmesi bir kaç saat sürebilmektedir. Bunun gibi ani olaya bağlı zarar doğurucu sonucun meydana gelmesinin bir zaman sürecini gerektirdiği durumların da kaza olarak kabul edilmesi gerekir. 5. Uygun Ġlliyet Bağı Hayat tecrübelerine göre, bir fiilin, olayların normal akışında meydana getirebileceği zararlarla olan mantıkî illiyet bağına uygun illiyet bağı denilmektedir. 10 Bu tanıma göre meydana gelen zararın, kaza olarak adlandırılan olaydan kaynaklanmış olması gerekmektedir. Uygun illiyet bağı, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda sorumluların belirlenmesinde büyük önem taşır. Bu sebeple konu tekrar ele alınacaktır. III. ĠĢ Kazasının Tanımı ve Unsurları A. ĠĢ Kazasının Tanımı İş kazasının yasalarımızda yapılmış açık bir tanımı bulunmamaktadır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 13.maddesinde bir kazanın hangi hallerde iş kazası kabul edileceği belirtilmiştir. a) Sigortalının iģyerinde bulunduğu sırada, b) (DeğiĢik: 17/4/ /8 md.) ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iģ nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalıģıyorsa yürütmekte olduğu iģ nedeniyle, c) Bir iģverene bağlı olarak çalıģan sigortalının, görevli olarak iģyeri dıģında baģka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iģini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) (DeğiĢik: 17/4/ /8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iģ mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, iģverence sağlanan bir taģıtla iģin yapıldığı yere gidiģ geliģi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Md) 9 Güzel, A.., Okur, A.R.., Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul, 1999, syf Oğuzman, M.K., Öz, M.T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2005, syf

4 Bu hüküm ışığında, iş kazası için yapılacak en uygun tanımlama; sigortalıyı, işveren otoritesi altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkiyle bedensel ya da ruhsal zarara uğratan olay 11 olacaktır. Borçlar hukuku ile karşılaştırıldığında; borçlar hukuku anlamında kaza, vücut bütünlüğünü bozan, dışarıdan gelen ve ani nitelikli istenilmeyen bir olayı ifade ederken, Sosyal Sigortalar Hukuku anlamında bir kazadan bahsedebilmek için vücut bütünlüğünü bozan olayın kanunda sayılan durumlar içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay da ilgili kararında konudan şu şekilde bahsetmiştir; ĠĢ kazasından söz edebilmek için sigorta olayının SSK. 11/A da öngörülmüģ 5 fıkradan yalnızca birine girmesi yeterli ve zorunludur. (Y10HD , 8413/2759) B. ĠĢ Kazasının Unsurları 1. Kazaya Uğrayanın 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sigortalı Olması 5510 sayılı Kanun da sosyal sigorta yardımları ile sağlık hizmeti sunumunu birbirinden ayrılmış, sosyal sigorta kısmında sadece sigortalıya yapılacak parasal yardımları, genel sağlık sigortası kısmında ise sadece sağlık hizmeti sunumu, bunun kapsamı ve yararlanma koşullarını düzenlemiştir. Aynı şekilde parasal yardımlar da kendi içinde kısa vadeli sigorta hükümleri ve uzun vadeli sigorta hükümleri başlığı altında düzenlenmiştir. Kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını ifade etmektedir sayılı Kanun a göre iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak maddi zararının tazminini talep etme durumunda olanların kimler olduğu Sigortalı sayılanlar başlıklı 4.maddesinde ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları uygulama Tebliği nin 5.maddesinde belirtilmiştir sayılı Kanun yine 5. Maddesinde Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar ı saymıştır. İş kazası dolayısıyla maddi tazminat talebinde bulunabilecek kişiler anılan hükümler çerçevesinde belirlenecektir. 2. Sigortalının Kazaya Uğraması a. Sigortalının ĠĢyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması Sigortalının uğradığı kazanın, iş kazası sayılması için aranan hallerden biri kazanın işyerinde meydana gelmiş olmasıdır. İşyeri kavramı, 5510 sayılı Kanun un 11.maddesinde, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir, şeklinde tanımladıktan sonra; işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır, denilerek ayrı ayrı nerelerin işyerine dahil olduğu belirtilmiştir Güzel, Okur, syf Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.3/4 13 Doğan, Yenisey, K., İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, Legal Yayınları, İstanbul 2007, syf

5 Öğreti ve uygulamanın işyeri kavramının belirlenmesinde anılan Kanun hükmünün esas alınması konusunda görüş birliği içerisinde olmasından dolayı, işçiye işyerinde meydana gelen her türlü kazaya karşı geniş bir koruma getirilmiştir. Böylece kaza, iş saatlerinde meydana gelmese dahi, işyerinde cereyan ediyorsa iş kazasıdır sonucuna varılabilir. Ancak Yargıtay ın bazı hallerde iş yerinde meydana gelmiş olsa da kazayı iş kazası kabul etmediği kararları da mevcuttur. Örneğin sigortalı işçinin, mesai saati dışında gece vakti işle ilgili olmayan bir sebeple, yatmak için kullanmadığı, işyerinin (inşaatın) birinci katına çıktığında, sarhoş olması nedeniyle ayağının kayıp düşmesinden dolayı uğradığı kazayı iş kazası olarak kabul etmemiştir. Davalı iģverene ait inģaat iģyerinde çalıģan sigortalının, iģyerinde yatıp kalkmadığı,olay günü iģ saati sona erdikten sonra saat 'e kadar inģaatın önünde arkadaģlarıyla içki içtiği ve tuvalet ihtiyacını gidermek üzere inģaatın birinci katına çıktığı sırada düģerek öldüğü anlaģılmaktadır. ĠĢ kazasının tanımını yapan 506 Sayılı Kanununun 11.maddesine göre; sigortalının iģyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı bedence ve ruhca arızaya uğratan olay iģkazasıdır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre kaza ile görülen iģ arasında uygun nedensellik bağınınn bulunmadığı,kazanın sigortalının gördüğü iģin bir sonucu olmadığı görülmektedir. Gerçekten kazanın iģverenin otoritesi altında meydana gelmediği,günlük çalıģma saati sona erdikten sonra iģin görülmesi ile ilgili olmayan bir nedenle gece vakti cereyan eden olayın bu sebeple iģkazası olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. (Y10HD, , 5874/8059) Yargıtay, bir kararında ise işçinin mesai saati bitimine doğru, ikametine ayrılan işyerinin eklentisi durumundaki yatakhaneye çıkarak intihar etmesi eylemini, işçinin işverenin otoritesi ve sorumluluğu altında bulunduğu esnada gerçekleşmiş olmasından dolayı iş kazası olarak kabul etmiştir; iģverenin, sorumluluğu altında çalıģtırdığı sigortalının güvenliği beden ve ruh sağlığı için gerekli tedbirleri almak yükümü var ise de, bu hal her zaman için zorunlu değildir. Belirtelim ki böyle bir ilgi ve iliģkinin (illiyet) söz konusu olmadığı hal ve durumlardan birinde dahi meydana gelen bir olayın da iģ kazası sayılması mümkündür. Sözgelimi intihar eylemi eğer iģyerinde gerçekleģmiģ ise, olayın salt iģyerinde meydana gelmesi durumunda bile, intihar eden sigortalının gördüğü iģle ilgili ve iģvereninin kusurundan kaynaklanmamıģ olmasına rağmen, 506 sayılı Yasa nın 11. maddesi açıklığı gereği olay yine de iģ kazasıdır. Ancak bu durumda olaylarla iģ ve iģveren arasında nedensellik bağı bulunmayacağı için iģveren ve onun halefi olanlar Kuruma karģı sorumlu tutulamaz (Y10HD, , 4465/6425) Yargıtay bu şekilde yorum yaparak işvereni sorumlu tutmamış fakat olayı Sosyal Sigortalar Hukuku kapsamında iş kazası kabul etmiştir. Yargıtay ın diğer bir kararında işyerinde çalışmakta olduğu sırada dışarıdan atılan bir kurşunla ölen işçinin durumunu iş kazası olarak kabul etmesi, işyerinde gerçekleşen kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için yürütülen işle bir bağlantısının bulunmasının aranmadığını göstermektedir. 14 Kusurun büyük çoğunluğunun işçide olması, iş yerinde meydana gelen bir kazada olayın iş kazası sayılmasını engellemez. Yargıtay iş yerinde hayvan kesimi yaparken kendi kusuruyla bıçağı bacağına saplayarak ölen sigortalının durumunu iş kazası sonucu ölüm olarak değerlendirmiştir Y9HD., , 2341/ Y10HD., , 1991/12579, Akın, syf

6 Zararı gerçekleştiren sebebin işverenin dışında doğal bir olay ya da üçüncü bir kişinin fiili olması, iş yerinde gerçekleşmiş olayın iş kazası sayılmasına engel olmaz. Yargıtay işçinin iş yerinde bulunduğu sırada diğer bir işçi tarafından doldurulmakta olan av tüfeğinin tedbirsizlik sonucu ateş alması ile yaralanması olayını iş kazası saymıştır. 16 Ayrıca bu olaylarda oluşan kazanın, yapılan iş ya da işverenin iş güvenliği önlemlerini almama eylemi ile doğrudan ilgisi de aranmaz. İş yerinde gerçekleşen zararın, zarar verici olaydan kaynaklanıyor olması yani uygun illiyet bağının bulunması yeterlidir. 17 b. Sigortalının ĠĢveren Tarafından Yürütülmekte Olan ĠĢ Dolayısıyla Kazaya Uğraması 5510 Sayılı Kanun un 13.m/1.f.(b) bendine göre işçilerin işveren tarafından yürütülmekte olan işi görmekte oldukları sırada uğradıkları kazalar iş kazası sayılır. Bu maddeye göre önem taşıyan unsur, kazanın iş görülürken meydana gelmesidir. Kazanın iş yerinde gerçekleşip gerçekleşmediği önem taşımaz, işi gereği işyeri dışında faaliyet gösteren sigortalının uğradığı kazalar da iş kazası sayılır. Yargıtay, işyerinde çalışan diğer bir işçi tarafından işin yürütümü sırasında başlayan bir tartışma esnasında bıçaklanarak öldürülmesi olayının iş kazası olduğuna ve bu olaydan işverenin de sorumluluğunun bulunduğuna karar vermiştir; Ġnsan yaģamının kutsallığı çevresinde iģveren, iģçilerin sağlığını ve iģ güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki Ģartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu ĠĢ Kanunu'nun 77. maddesinin açık buyruğudur. Mahkemece hükme esas alınan ĠĢ Kanunu'nun 77. maddesinin öngördüğü koģulları göz önünde tutarak ve özellikle iģyerinin niteliğine göre, iģyerinde uygulanması gereken ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü'nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle iģ sağlığı ve iģ güvenliği konularında uzman bilirkiģilerden alınan oluģa uygun kusur raporunda davalı iģverenin % 25, davalı S.'in % 50 ve sigortalının % 25 oranında kusurlu olduğu saptanmıģ ve maddi tazminat için alınan bilirkiģi hesap raporunda bu oranlar uygulanmıģtır. (Y21HD., , 8888/10428) c. Sigortalının ĠĢveren Tarafından Görev ile BaĢka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden Asıl ĠĢini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması 5510 sayılı Yasa nın 13.maddesinde, sigortalının görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda uğradığı tüm kazalar iş kazası sayılmıştır. Anılan başka bir yer kavramı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. 18 İşyeri dışındaki yer çok yakın olabileceği gibi ülke sınırları dışında da olabilir. Uygulamaya göre görev ile başka bir yere gönderilen sigortalı, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda normal yaşantı çerçevesinde kalan tüm risklere karşı sigortalı sayılmaktadır. Burada aranan diğer bir unsur işveren tarafından görevlendirilme olduğu için işveren otoritesinin bulunmadığı olayları iş kazası kabul etmek mümkün değildir. Bazı durumlarda olayın iş kazası sayılabileceği düşünülebilirse de yaşamın olağan akışı içerisinde normal karşılanmayacak davranışlarda bulunulduğunda işverenin otoritesinin kalktığından söz edilebilecektir. Yargıtay sigortalının görev nedeniyle yolda iken işverene ait araçla yaptığı 16 Y10HD., , 672/ Akın, syf Güzel, Okur, syf

7 trafik kazasının, gece yarısına yakın saatlerde, işyerine tamamen ters istikamete doğru gidilirken meydana gelmesi sebebiyle söz konusu seyahatin eğlence amaçlı olduğundan, işle ve işverenle, dolayısıyla işverenin otoritesi altında bulunmadığından iş kazası olarak nitelendirilmesinin mümkün olamayacağına karar vermiştir. Dava konusu olayın; gece saat 22:00 sıralarında cereyan ettiği, iģyerinin Amasya 'da bulunduğu, her ne kadar olayda iģverence görevlendirilmeden bahsedilmiģse de, sigorta müfettiģine verilen ifadelerde belirtildiği ve dosya içeriğinden anlaģıldığı üzere; davacının içerisinde bulunduğu ve mülkiyeti Ģirkete ait araçla iģverenin oğlunun sevk ve idaresinde iken, kimi kiģilerle birlikte tamamen eğlenmek ve gezmek amacıyla Çorum 'a geldikleri, gece eğlence sonucu ve aģırı alkollü vaziyette bu kere Samsun istikametine doğru gidilirken, önde bulunan kamyona arkadan çarpmak suretiyle kaza yaptıkları anlaģılmıģtır. Bu tür özel amaçlı eğlence ve seyahatler sonucu meydana gelen olayların iģ kazası olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. (Y21HD., , 2036/3525) d. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek Ġçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması İş kazası sayılan durumlardan biri de 5510 sayılı Kanun un 13/d. maddesinde belirtilen, emzikli kadın sigortalıya, süt vermesi için 4857 Sayılı Kanun un 74.maddesi ile tanınan bir buçuk saatlik süt izni sırasında kazaya uğramasıdır. Bu hüküm 5754 sayılı Kanun ile değişik 5510 Sayılı Kanun un 13.maddesinin (d) bendinde; Bu Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iģ mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda şeklinde düzenlenmiştir Sayılı Kanun düzenlemesinin getirdiği tek farklılık, emzikli kadın ifadesinin düzeltilmesi ile durumun doğru ifade şekli olan emziren kadın ifadesine yer vermiş olmasıdır. Emziren kadınlara tanınan söz konusu izinler sırasında meydana gelen kazalar, Sosyal Sigortalar Kanunu tarafından iş kazası sayılmıştır. 19 Burada önem arz eden unsurun emzirme için ayrılan zaman olduğu için uğranılan kaza, bulunduğu yere bakılmaksızın iş kazası sayılır. e. Sigortalının, ĠĢverence Sağlanan Bir TaĢıtla ĠĢin Yapıldığı Yere GidiĢ GeliĢi Sırasında Kazaya Uğraması Kazaya uğrayan sigortalının işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında uğradığı kazanın iş kazası sayılabilmesi için taşıtın işveren tarafından sağlanmış olması gerekmektedir. Ancak bu taşıtın işverenin mülkiyetinde bulunması zorunlu değildir sayılı Kanun eski 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 11/A bendinde; iģverence sağlanan bir taģıtla iģin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında sigortalının uğradığı kaza (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu m.11/a) şeklindeki düzenlemesinden farklı olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun un m.13/e bendinde, sigortalıların iģverence sağlanan bir taģıtla iģin yapıldığı yere gidiģ geliģi sırasında (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13/e) 19 Güzel, Okur, syf. 179, 180 7

8 şeklinde bir düzenleme getirmiş ve toplu olarak götürülüp getirilme koşulunu kaldırmıştır. Böylece sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla münferit olarak işe götürülüp getirilmeleri sırasında maruz kalabilecekleri kazalar da iş kazası olarak kabul edilebilecektir. 3. Sigortalının Uğradığı Kaza Sonucu Bedensel ve Ruhsal Bir Zarara Uğraması Sigortalının iş kazası sonucunda sigorta yardımlarına hak kazanabilmesi için hemen ya da sonradan bir zarara uğraması gerekir. Anılan zarar kapsamına gelir kaybı yanı sıra, vücut bütünlüğünde ve ruhta ortaya çıkan zararlarla ölüm de girer. 20 Bununla beraber mala zarar geldiyse bu kazalar iş kazası kapsamında değerlendirilmemektedir. Zararın olaydan hemen sonra ortaya çıkması şart değildir. Arada uygun illiyet bağı olduğu sürece olaydan sonra belli bir süre geçtikten sonra meydana gelen zararlar da iş kazası kapsamına girmektedir. Yargıtay da bir kararında, işini görürken vinçten düşen ve yaralanan işçinin hastanede geçirdiği yirmi sekiz günden sonra vefatını da iş kazası sonucu ölüm kabul etmiştir Uygun Ġlliyet Bağının Varlığı İlliyet bağı, olayların normal akışına ve genel hayat tecrübelerine göre gerçekleşen türden zararlı bir sonucu meydana getirmeye elverişli ya da böyle bir sonucun gerçekleşmesini kolaylaştıran sebeple sonuç arasındaki bağı ifade eder. 22 Hukukumuzda kanun koyucu, 5510 sayılı Kanun un 13.maddesinde belirttiği durumlar için iş ile kaza arasında illiyetin bulunduğunu karine olarak kabul etmiştir. 23 Sigortalının uğradığı zarar, yürütülen işin ya da faaliyetin beklenilmeyecek bir sonucu ise uygun illiyet bağının bulunduğundan söz edilemez. Yaşam şartlarının karmaşıklığı karşısında illiyet bağının belirlenmesi kolay olmamasından dolayı tespit için genel ölçüt, sigortalının uğradığı kazanın işverenin otoritesi altında iken gerçekleşmesidir. Sigortalı, işverenin emir ve talimatı altında bir kazaya uğramışsa, Kanun un aradığı anlamdaki illiyet bağı gerçekleşmiş olduğundan meydana gelen kaza da iş kazasıdır. 24 Ancak yine de bu ölçüt her olaya uygulanabilecek genel bir ölçüt değildir. Her somut olayı kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekmektedir. 20 Akın, syf Y9HD, , 15799/ Güzel, Okur, syf Tuncay, C., Ekmekçi, Ö., Sosyal Güvenlik Hukuku nun Esasları, Legal Yayınları, İstanbul Syf Güzel, A., Okur, A. R., Caniklioğlu, N., Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları İstanbul Syf 298 8

9 2.ĠĢverenin Hukuki Sorumluluğu I. ĠĢverenin Sorumluluğunun Ölçüsü ve Kapsamı Sigortalı işçinin iş kazasına uğraması ve 5510 sayılı Yasa nın 13.maddesi hükmünde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu uğranılan zararı tazmin etmekle beraber, kimi hallerde işçinin Kurumca tazmin edilemeyen bakiye maddi zararı kalmaktadır. Bu zarardan, işverenin de tazmin sorumluluğu bulunabilmektedir. Burada işçinin uğradığı maddi zararın başlıca muhataplarının, Sosyal Güvenlik Kurumu ve işveren olduğu görülmektedir. Türk Hukukunda, işyerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini gerektiği gibi yerine getirmeyen işveren bu nedenle oluşan iş kazasından dolayı sorumlu tutulabilir. Bu sorumluluğu sebebiyle kendisine, işçi tarafından maddi-manevi tazminat davası, ölümü halinde ise desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilir. İşverenin sorumluğunun temelinde, kendisinin belirlediği iş ve iş koşullarında, emeğini sarf ederek çalışan işçinin, beden tamlığının, yaşamının, manevi değerlerinin her türlü iş riskine karşı korunup, gözetilmesi ve bu kapsamda en geniş manada alınması gereken tedbirlerin alınması ve oluşabilecek zararlarından onun tüm varlığı ile korunması yer almaktadır. 25 ĠĢverenin ĠĢçiyi Gözetme Borcu Hizmet sözleşmesinin diğer sözleşmelerden farklı olarak işçi ile işveren arasında kişisel ilişki kuran niteliği, bu sözleşmenin tarafları arasında karşılıklı sadakatin varlığı da gerekir. Bu sadakat bağı işçi yönünden, işverenin ve işyerinin çıkarlarını en iyi biçimde korumak, bu çıkarlara zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak, buna karşılık işveren açısından işçiyi gözetmek biçiminde kendisini gösterir. 26 Gözetme borcu işverenin, iş sözleşmesi ile istihdam ettiği işçisinin kendisine ait işi yürütürken onu koruması, çıkarlarının zarar görmemesi için gerekli önlemleri alması ve zarar verici davranışlardan kaçınması; gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alma şeklindeki borcu olarak tanımlanmaktadır. 27 İşverenin işçiyi gözetme borcu geniş kapsamlı bir borçtur ve borcun kapsamına hangi hususların gireceğini önceden sınırlı şekilde belirlemek mümkün değildir. Gözetme borcu kapsamında işçinin kişiliği, yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınması bu borcun doğal sonucudur. İşçiyi gözetme borcunun kapsamı ve sınırları dürüstlük ve iyiniyet kuralları ile belirlenir. 28 İşverenin hukuki sorumluluğunun temel dayanaklarından olan ve gözetme borcunu doğuran iş sözleşmesi, niteliği itibariyle, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlediğinden bir özel hukuk akdidir. 29 İş Kanunu nun 77.maddesi ve devamındaki maddelerinin yanı sıra Borçlar Kanunu nun 332.maddesi özel hukuk kuralı olduğundan, ihlali halinde de özel hukuk 25 Eren, syf Akın, syf Süzek, S., İş Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006, syf Süzek, syf Esener, T., İş Hukuku, AÜHF. Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara 1975, syf

10 kuralları uygulanmaktadır. Anılan maddedeki önlemlerin alınmaması halinde zarara uğrayan işçinin tazminat talep hakkı vardır. İşverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamını yine Borçlar Kanunu nun 332. maddesi ve İş Kanunu nun 77. maddesi belirlemektedir. ĠĢ sahibi, akdin hususi halleri ve iģin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceği derecede, çalıģmak dolaysıyla maruz kaldığı tehlikelere karģı icap eden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalıģma mahalleri ile, iģçi ile birlikte ikamet etmekteyse, sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur. (Borçlar Kanunu m. 332.) Bu maddede geçen akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebilecek derece ifadesi subjektif bir sınırdır ve bu sınırı işverenin ekonomik ve sosyal durumu belirler. İş Kanunu nun m.77/1.fıkrası, işverenin, gözetme borcu gereği, işçinin yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünün korunması için gerekli önlemleri almasını düzenlemiştir. Bu hükme göre; iģverenler iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla (ĠĢ Kanunu m. 77/1) yükümlüdürler. Bu hükümde, işverenlerin almaları gereken önlemlerde sınır tanınmamıştır. Ancak işverenlerin almaları gereken önlemlerin; değerlendirmenin yapıldığı zamanda bilim, teknik ve tecrübenin ulaştığı durum ve düzeye göre belirlenmesi gerekecektir. Çalışan insanın beden ve ruh tamlığının korunması için yararlı her önlem, gerektirdiği gider ve zahmet ne olursa olsun, işverenin koruma önlemi alma ödevi içerisinde yer almaktadır. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarih, 4895 Esas, 6303 sayılı kararında; işverenin, işçiyi gözetme borcunun belirlenmesinde, esas alınacak kriterleri belirlenmiştir. Olay iģ kazası olup, ĠĢ Hukuku ve sosyal güvenlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. ĠĢverenin iģ kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yasa ve içtihatlarla belirlenmiģ olan ayrık haller dıģında ilke olarak iģ aktinden doğan iģçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Ġnsan yaģamının kutsallığı çerçevesinde iģverenin iģçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki Ģartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu ĠĢ Kanunu 'nun 77. maddesinin açık buyruğudur. ĠĢ kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, ĠĢ Kanunu 'nun 77. maddesinin öngördüğü koģulları göz önünde tutarak ve özellikle iģverenin niteliğine göre, iģyerinde uygulanması gereken ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 'nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, iģverenin iģyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere iģçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuģku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. ( Y21HD., , 4895/6303) İşverenin işçiyi gözetme borcunu düzenleyen hükümlerin ihlali, iş yerinin kapatılması, işin durdurulması, işçilerin çalışmaktan alıkonulması gibi idari ve işverenin cezalandırılması gibi cezai bir takım yaptırımları doğurabileceği gibi; hizmet sözleşmesinin işçi tarafından feshi, işverenin alacaklı temerrüdüne düşürülmesi, sözleşmenin geçersizliği ve işçinin tazminat talebi gibi özel hukuk karakterli yaptırımları da gündeme getirebilir. İşverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle iş kazasına ve meslek hastalığına uğrayanlar ya da ölümleri halinde desteğinden yoksun kalanlar genel 10

11 hükümlere dayanarak maddi-manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. 30 İş kazasından doğan maddi tazminatın asıl dayanağı Borçlar Kanunu nun 46. Maddesi olmakla birlikte bu hüküm iş hukukunun yapısına uygun hale getirilip uygulanan bir tazminat türüdür. Burada kazaya uğrayan işçinin tamamen ya da kısmen çalışamaması sebebiyle uğradığı zararların karşılanması istenmektedir. Bu tazminatın karşılayacağı zarar kalemleri ve hesaplama yöntemleri aşağıda ele alınacaktır. II. Sosyal Güvenlik Kurumu nun KarĢılamadığı Zarar Sigortalı işçinin iş kazasına uğraması ve meslek hastalığına yakalanması halinde kısmen veya tamamen iş göremez hale gelmesi sonucunda, kendisine veya hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca ödemelerde bulunulmaktadır. Kurumun yaptığı bu ödemeler sağlık yardımları ile birlikte sigortalı işçinin durumuna göre iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirini kapsamaktadır ancak bu yardımlar bazen zararın tamamını karşılayamamaktadır. Bu durumda geri kalan zararı işverenin mi tazmin edeceği, yoksa bu zarara mağdur işçi veya hak sahiplerinin mi katlanacağı konusu yasal düzenlemeler ile belirlenmiş değildir. Doktrinde hakim fikir ve yargı kararları ile yerleşiklik kazanan uygulamalar, Sosyal Güvenlik Kurumu nun hak sahiplerine sağladığı haklar ile zararın giderilmediği durumlarda, kalan zararın işverenden tazmini yoluna gidilmesi gerektiği yönündedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da işçinin sigortaca sağlanan yardımlarla karşılanmayan zararlarından; işverenin, istihdam olunanın veya üçüncü şahsın kusurları olmasa ve olay kaçınılmaz da olsa risk nazariyesi gereği, sorumlu olacağı yönündedir. 31. Bu 55. madde hükmünün kusura değil, sadece içtimai tehlike esasına dayandığı kabul edilince, bir kimsenin bir iģini görmekle vazifelendirdiği diğer kimsenin bu iģi görmesi dolayısıyla meydana gelen zarardan, ne kendisinin, ne de iģi görenin her hangi bir kusuru aranmaksızın mesul tutulacağı neticesine varılır. Bu esası, (Nimet külfete göredir) Ģeklinde de anlatabilir; gerçekten, bir kimseyi iģinde kullanarak onun emeğinden faydalar sağlayan kimsenin, kullanılan adamın iģini gördüğü sırada sebebiyet verdiği zararlardan da mesul tutulması yani elde ettiği nimete karģılık külfete de katlanması hakkaniyete uygundur. (YĠBBGK, , 1/3) Görüldüğü üzere iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak beden tamlığının ihlali üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı parasal yardımlar ile zararını gideremeyen sigortalı işçi, bakiye zararının tazmini için işverene yönelebilmekte, maddi, manevi zararının giderilmesini talep edebilmektedir. 30 Borçlar Kanunu m.45, 46, Oğuzman, M. K., İşverenin Sorumluluğu,

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ĐŞ KAZASI KAVRAMI Arş. Gör. Yalçın BOSTANCI Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı GĐRĐŞ Sosyal Sigortalar Kanunu ile teminat altına

Detaylı

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İncelememize konu olan kararda, iş kazası sebebiyle gerçekleşen

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI?

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? Av. Dr. Sami NARTER Ankara Barosu ÖZET Geçersiz sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açıp

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ Günümüzde iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kavramı zaman içinde hayatımızda

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.2, June 2012 21 Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Abdurrahman AKMAN 1, Dr. Mesut

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gaye Burcu SERATLI GİRİŞ İş ilişkisine girmesi sonucunda işçinin hayatı, sağlığı ve bedensel bütünlüğü, işin niteliğinin veya işyeri koşullarının yaratacağı

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER I. Giriş Yrd. Doç.Dr. Çağlar ÖZEL* Sözleşme dışı sorumluluk hukuku, kapsamına sözleşmeden doğan sorumluluğu da alan geniş

Detaylı

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Doç. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu durum yıllardır konunun uzmanlarınca dile

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ. I. Birinci Bölüm İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ I. Birinci Bölüm Fatih BAYRAMOĞLU Osmancık Hâkimi Giriş İşçinin geleceğe güven duymasının sağlanması, sürekli olarak işini kaybetme ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını

Detaylı

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 08.01.2014 DUYURU KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir nasıl ödenmektedir? Geçici iş göremezlik; sigortalının

Detaylı

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR

Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR Ġġ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HUKUKĠ VE CEZAĠ SORUMLULUKLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ : Ġġ KAZASI Önceden planlanmamıģ, çoğu kez kiģisel yaralanmalara,makinalarile araç ve gereçlerin zarara uğramasına,

Detaylı

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz *

Ölüm Sigortası. Av. Çiğdem Yorulmaz * Ölüm Sigortası Av. Çiğdem Yorulmaz * GİRİŞ Ölüm sigortası, uzun vadeli sigorta türlerinden biridir. Ölüm sigortasının Kanunumuzda yer almasının nedeni, sigortalıların ölmeleri halinde geride bıraktıkları

Detaylı

G E N E L G E 2011/50

G E N E L G E 2011/50 G E N E L G E 2011/50 İÇİNDEKİLER A- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ... 3 1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI... 3 1.1. İş Kazası... 3 2. MESLEK HASTALIĞI... 8 2.1. Kapsam ve Tanımı... 8 2. 2. Meslek

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler*

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler* HAKEMLİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler* Yrd. Doç. Dr. Gaye BAYCIK ** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI:

DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI: DESTEK TAZMİNATINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ YARGITAY 4 HD NİN KARARI: Av. M. İhsan DARENDE Yargıtay 4 HD, 24.01.2005 tarih ve 2004/9783E-2005/207K sayılı kararında, destekten yoksun kalma tazminatında miras

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2011/50

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2011/50 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X 1093 25-379 13/06/2011 Konu : Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları G E N E L G E 2011/50 Başkanlık

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı