TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde ve mevzuata uygun ödenmesine iliģkin ilke ve yöntemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge içindeki ilke ve esaslar; a) Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri,, Yardımcıları, b) Diğer personeli, c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan personelin yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ç)temsan personeli olmayan ancak TEMSAN için görev yapmak üzere görevlendirilen kiģiler, hakkında yasal düzenlemeler dikkate alınarak uygulanır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kamu iktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesine, TEMSAN lüğü Ana Statüsüne ve tarihli 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun olarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 1) Aile fertleri: Personelin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eģi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeģlerini, 2) Bagaj: Personelin seyahatlerinde ihtiyacı olan Ģahsi eģyası ile görev için gerekli olan eģyayı, 3) BaĢka yer: Bu maddenin 15 inci bendinde belirtilen Görev Mahalli dıģındaki yerleri, 4) Belirli tarifeli araç: Tarifeleri önceden belli olan iki yer arasında iģleyen gidip gelmeye en uygun Kara, Deniz ve Hava taģıt araçlarını, 5) Sürekli görev yeri: Personelin asıl görevli olduğu veya yerleģtiği Ģehir ve kasaba belediyesinin mücavir alanı içerisinde bulunan mahaller ile lükçe sürekli sağlanan taģıt araçları ile gidilip gelinen yerleri, 6) Döviz kuru: Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satıģ kuru, Harcırah için avans verilmemiģ ise, yurt dıģı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satıģ kuru, 7) Geçici görev beyan formu: Harcırah almaya hak kazanılan durumlarda, personel tarafından doldurulan ve masraflarının tamamını gösteren harcamalarına ait liste, form, 8) Geçici görev yeri: Personelin, daimi görevli olduğu yerden belirli bir süre için bir baģka yere geçici görev ile görevlendirildiği yer, 9) Geçici görev: Görev mahalli dıģında geçici bir süre için yapılan teftiģ, kontrol, araģtırma, eğitim, seminer, kurs, iģ görüģmesi vb. görevleri, 10) Geçici iģyeri: Yönetim ve Denetimi lük ya da ĠĢletme Müdürlüklerine bağlı olmakla beraber bir iģin bitimine kadar devam etmek üzere geçici olarak kurulan ve yeteri kadar sosyal imkân sağlanamayan, sosyal tesisleri haiz diğer bir iģyerinden istifade imkânı da bulunmayan iģyerini, 11) Genel müdür: TEMSAN ünü, 12) Genel müdürlük: Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) lüğü nü, 13) Görev mahalli: Personelin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu Ģehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dıģında kalmakla birlikte yerleģim özellikleri bakımından bu Ģehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya KuruluĢça sağlanan taģıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri, 14) Harcırah: Bu yönergeye göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiģtirme masraflarının birini, birkaçını veya tamamı ile bu yönergede yer alan konaklama ücreti ve diğer zorunlu masraflardan birini, birkaçını veya tamamını, 15) ĠĢ emri: Görev bölgesi içerisinde günübirlik geçici görevli olarak seyahate çıkacak personel için düzenlenmesi gerekli görev formunu. 16) ĠĢyeri: Yönetim veya Denetimi lük ya da iģletme Müdürlüklerine bağlı olarak personelin çalıģtığı yerler ile bu yerler arasında iģe gidip gelmek için geçirdikleri süreler veya iģyeri olarak kurulması gerekli görülen ön çalıģma alanlarını, 17) Konaklama gideri: Geçici görevli personelin gidilen yerdeki (Otel, Misafirhane vb.) fatura veya fatura yerine geçen belge karģılığı ödenecek olan konaklama giderlerini, 18) Makam: ve Yardımcıları, Daire BaĢkanları ve ĠĢletme Müdürlerinin unvanlarını, 19) Personel: lüğün hizmet akdine bağlı olarak çalıģtırdığı kapsam içi ve kapsam dıģı aylıklı, personeli ile Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile ve Yardımcılarını, 20) Refakatçi: yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dıģına gönderilenleri, 1

2 21) Seyahat emri: Daimi veya geçici görevli olarak seyahate çıkacak personel için düzenlenmesi gerekli görev formunu, 22) Seyahat gündeliği (yevmiye): Bu Yönerge kapsamında bulunup, harcıraha hak kazanan personele seyahat süresince yol, konaklama ve çeģitli giderler hariç her tam gün için ödenen gündeliği, 23) Seyahat süresi: Harcırah ödenmesine hak kazanılan seyahatlerde iģyerinin veya ikametgâhın terk edildiği an baģlayıp dönüģte bu noktalardan birine ulaģıldığı zaman arasında kalan süreyi, 24) Tarifesiz araç: Tarifeleri önceden belli olmayan iki yer arasında iģleyen gidip gelmeye en uygun tarifeli olmayan taģıt araçlarını, 25) TaĢıt görev emri: Geçici olarak görevlendirilen personele tahsis edilen araç için düzenlenmesi gerekli görev formunu, 26) TaĢra teģkilatı: lüğün, ANKARA dıģındaki iģyerlerini, 27) Temdit: Geçici görevli personelin daimî görev yerine dönmeden görev süresinin uzatılmasını, 28) Terminal: Otobüs, uçak vb. taģıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yeri, 29) Ünite amiri: Seyahat emrini onaylamaya yetki verilmiģ ünite sorumlusunu, 30) Yol masrafı: Yurtiçi ve yurtdıģı seyahatlerde ödenen zorunlu ulaģım bedelleri ile yolculukla ilgili hizmetler karģılığı ödemeleri, 31) Yönetim kurulu: TEMSAN Yönetim Kurulu nu, 32) Yurt dıģı seyahat süresi: UlaĢım aracı ile çıkıģ, pasaport iģleminin yapıldığı terminalin (veya gümrük sahasının) terk edilmesi ile dönüģte kullanılan araçla giriģ iģlemlerinin yapıldığı yere varma zamanı arasındaki süreyi, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Uygulama Harcırah hesabında yolculuğun baģladığı yer MADDE 5 (1) Personele: a)kendi isteğiyle ve/veya re sen baģka bir yere naklen gönderilenlere, bu tayinleri sırasında izinli olarak baģka bir yerde bulunsalar dahi, iģyerlerinin bulunduğu yerden, b) Vekâleten bir yerde bulundukları esnada görev yeri değiģtirilenlere, asli görevinin bulunduğu yerden, c) Geçici görev ile seyahate gönderilenlere göreve iģyerinden gidiyorsa iģyerinden çıktığı, eğer ikametgâhından çıkıyorsa ikamet ettiği yerden itibaren, harcırah hesaplanır Harcırah iģlemleri MADDE 6- (1) Seyahat dönüģü yapılacak iģlemler; a) Hesap tasfiyesi iģlemleri, b) Diğer iģlemler, olmak üzere 2 (iki) ana unsurdan oluģmaktadır. Seyahat emrinin düzenlenmesi ve görevlendirme iģlemleri MADDE -7 1) Yurtiçi seyahatlerde görevlendirme iģlemleri: a) Sürekli ve/veya geçici bir görevle yurtiçinde seyahate gidecek personelin bağlı bulunduğu birim amiri tarafından yapılan talep karģılığında, lükte Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, ĠĢletme Müdürlüklerinde ise Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Görev Seyahat Emri Formu nun (seyahat emri sıra numarası verilerek) imza bölümlerinin tamamlanması için, Finansman Daire BaĢkanlığı na taģrada Muhasebe Müdürlüğüne bir, Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı na, taģrada Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Tahakkuk Servisine bir, Personelin kendisine bir, nüsha olmak üzere toplam 3(üç) nüsha seyahat emri düzenlenip ilgili üniteye gönderilir. b) Ġlgili ünite tarafından seyahate iliģkin yapılacak iģlemler; Geçici Görev Seyahat Emri Formu (uçak, otobüs ve/veya yataklı tren bileti için) personelin beyanı ve imzası alınmak suretiyle, Form ve ekleri önce personelin kendisine imzalatılır. Ardından, imza yetkisine sahip 1 inci amirine daha sonra merkezde ünite amirine, taģrada iģletme Müdürüne ve/veya bunların yetkili kılacağı personelin onayına sunulup, ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderilir. c) Avans verilme iģlemi; Avans, yol giderinin personelce karģılanması haģinde tahmini yol gideri tutarı ve seyahat gündeliğinin görev süresi ile çarpımı sonucu bulunacak gündelik tutarı, dikkate alınarak hesaplanır. Personele verilen avansın muhtemel harcırah tutarını aģmaması esas olmakla birlikte aģan kısım personelden geri tahsil edilir. Ödenmesi uygun görülen avans tutarı personelin kendisine elden ve/veya banka hesabına yatırılmak suretiyle verilir. 2) YurtdıĢı seyahatlerde görevlendirme iģlemleri: Geçici görevle yurtdıģına gönderilecek personelin seyahat teklifleri, ilgili ünite amiri tarafından lük Makamına hitaben yazacağı yazı içeriğinde; a) Görevin konusu, b) Amacı, 2

3 c) Kapsadığı yabancı ülke(ler),süreleri ve var ise konaklama yer ve yemek imkânlarına yer vererek açıkça belirtilir. ç) Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ise Bakanlık nezdinde gerekli onay, pasaport, vize ve bilet gibi iģlemleri yürütecektir. Tüm Personel Görev ve Sorumluluklar MADDE 8- Harcama Onayını veren personel (Asgari Müdür unvanlı personel) Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı (Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü) Kontrol ve onay merci ita amiri Finansman Daire BaĢkanlığı Harcama bildirimleri ve bağlı belgelerin alınması ile harcamalara iliģkin formaların doldurulması ve onaylattırılması. Harcırah Kanunu nun Hilafı hakikat beyanname verenler baģlıklı 60 ncı maddesinin gerektiğinde uygulanması. Harcamaların bu yönerge esasları çerçevesinde gerçekleģtiğinin kontrol edilerek onaylanması Bu yönergede yer alan konuların Kanun maddeleri doğrultusunda güncel tutulmasını sağlamak. Harcamaların konusuna göre oluģturulan harcama tipleri üzerinde tanımlanmıģ ünite tarafından harcamaya ait bilgi ve/veya belgelerin Kanuna uygunluğun kontrolünün yapılarak ödenmek üzere Finansman Daire BaĢkanlığına süresinde iletilmesini sağlamak Harcamaların konusuna göre oluģturulan harcama tipleri üzerinde tanımlanmıģ ünite tarafından harcamaya ait bilgi ve/veya begelerin Kanuna uygunluğu ve doğruluğunun kontrolünün yapılması Harcamanın ve harcamaya ait belgelerin son kontrolü yapılarak ödemenin yapılması. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Esas Hükümler Harcırah verilmesini gerektiren durumlar ve verilecek harcırahın unsurları MADDE 9-(1) Geçici görev nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele; yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (2) Sürekli bir göreve naklen atama nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele yeni görev yerine kadar yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiģtirme masrafı ödenir. (3) Ġzinlerini görev mahalli dıģında, yurt içinde geçirmekte iken, iģ zorunluluğu nedeniyle, Genel Müdür ve/veya Yardımcısının onayı ile görev mahalline çağırılmaları ve görevlerinin ifa sonucu tekrar izinlerini geçirmekte oldukları mahalle dönmeleri halinde personele; gündeliklerin hesabı yolda geçen süreye ait olmak üzere yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (4) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanarak TeĢekkülden ayrılan personele ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın 375 sayılı KHK nin 1/d maddesi gereğince her yıl belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. (5)DeğiĢik görev yerlerinde görevli personelin talepleri üzerine karģılıklı yer değiģtirme sureti ile nakillerinde harcırah verilir. (6) Ġkametgâhının baģka bir yerleģim merkezinde olması koģulu ile yönetim kurulu toplantısına katılmak amacıyla toplantı mahalline gelen yönetim kurulu üyelerine yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (7) ĠĢ kazası ve/veya meslek hastalığı sebebiyle resmi sağlık kurumunca, iģyerinin bulunduğu merkez dıģında baģka yerdeki sağlık kurumlarına, yatarak veya ayakta, tedavi edilmek üzere gönderilenlere, gidiģ ve dönüģler için yol masrafı ile o günlere ait gündelikleri ödenir. Yol masrafının hesabında esas tutulacak MADDE 10- (1) Yol masrafı; gidip gelmeye en uygun ve kullanılması olağan olan yol ve taģıt araçları üzerinden verilir, (2) Yolculuğun yapılacağı olağan yol üzerinde, hem belirli tarifeli, hem de tarifesiz taģıt iģliyor ise, yol masrafının hesabında belirli tarifeli taģıt esas alınır, (3) Görev gereği yapılacak seyahatlerde öncelikle mutat tarifeli ulaģım araçlarından (otobüs. Tren gibi) yararlanılması esastır. Ancak, Özel koģullarda personelin yolculuk esnasında kullanacağı vasıta türünü belirleyip onaylama yetkisi Ek-1 cetvelde gösterilmiģtir. Yurt içi gündeliğinin ve konaklama ücretinin tespiti MADDE 11- (1)Yurt Ġçi Gündelikler: Görev mahalli dıģına geçici olarak gönderilecek personele ödenecek yurt içi gündelikler Ek-2 cetvelde gösterilmiģtir. 3

4 Bu cetvel, 4969 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile 631 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnameye eklenen 14/A maddesinin d bendi uyarınca ün onayı ile her yıl Merkezi Bütçe Kanunu na bağlı H Cetvelinde belirlenen oranlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenir. a) Yurt içi yolculuklarda yolculuk günlerine ait gündelikler yolculuk yapılan taģıtın hareket saatinden gidilecek yere varıģ saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden yolculuklar bir gün, her 24 saati aģan kesri tam gün sayılır ve tam gündelik ödenir. b) Bir günden az süre ile günübirlik geçici görevli olarak yurtiçi seyahatlerde bir yere gönderilenlere, bu görev yerinde ve yolda öğle (Saat 13.00) ve akģam (Saat 19.00) yemek zamanlarından birini geçirenlere 1/3,her ikisini de geçirenlere ise 2/3 oranında ayrıca geceyi de geçirenlere ise tam seyahat yevmiyesi verilir. c) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dıģında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. ç)terfi ettirilerek tayin edilenlerin gündelikleri, terfi ettikleri unvan üzerinden verilir. d)görev mahalli dıģından baģka bir göreve geçici olarak gönderilenlere asıl görevinden ayrılıģ tarihinden itibaren bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iģ için ve aynı Ģahsa 180 günden fazla verilemez. Ġlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Ancak devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak görev merkezi dıģında teftiģ çalıģmalarıyla görevlendirilenler ile Ģantiyede Saha montaj, test ve iģletmeye alma iģlemlerinde çalıģan teknik/ idari (mühendis, teknisyen, iģçi vb.) personel ile bunlarla birlikte çalıģmaları zorunlu bulunan diğer elemanlara iģlerin çok acil olması ve /veya altı ayı aģması halinde personele ilgili birim amirinin teklifi üzerine bu bentte belirtilen sınırlamalar uygulanmayıp. Olur u ile personelin harcırahı tam olarak ödenir. e)yurtdıģında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. f) Görev mahalli içinde yapılan yolculuklarda personele gündelik ödenmeyip olağan yol ve belirli tarifeli taģıtlardan ekonomik olanına göre yol masrafı ödenir. Görev ile gidilen yerde öğle yemeği vakti zorunlu olarak geçirildiği durumlarda Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve kapsam dıģı personel ile ilgili kararlarda belirtilen tutar kadar yemek ücreti belgelendirmesi ve amirinin onayı ile ödenir. g)lük personeli olmadığı halde, lüğe ait bir görev nedeniyle uzmanlık gerektiren bir iģle ilgili yolculuk edenlere ödenecek harcırah (yol masrafı) ce tespit edilir. ğ)özel Hizmet SözleĢmesi ile çalıģan personelin harcırahları sözleģmelerinde belirlenir. Eğer sözleģmede belirlenmemiģ ise, bu yönergeye göre emsali unvanlı personel paralelinde harcırah (yol masrafı ve gündelik) verilir. Emsali unvan yoksa en yakın emsali unvana göre belirlenir. h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine istinaden çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ve her yıl verilecek yurt içi gündelikleri gösterir Bütçe Kanunu nun eki olan (H) cetvelindeki değiģiklikler esas alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Yurtiçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündeliklerde Ek-3 cetvelde belirtilen miktarlar üzerinden Seyahat yevmiyeleri Tablosu na göre seyahat yevmiyesi ödenir. ı) Ataması yapılan personelin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine, unvan derecesine isabet eden gündelik ödenir. EĢlerden her ikisinin de lükte görev yapması halinde bakmakla yükümlü olunan aile bireylerine ödenecek gündelik, beyannameyi veren personelin harcırahına tabidir. (2) Yurt Ġçi Konaklama Ücreti a) Konaklama ücretleri belge ibraz edilmek kaydıyla geçerlidir. b) Ġzinde iken göreve çağrılanlara 9 uncu maddenin 3 üncü bendi uygulanır c) Seyahat emri düzenlendikten sonra Onayı ile seyahatleri iptal edilenlerden doğabilecek bilet cezaları, damga vergileri lükçe karģılanır. Yurt Ġçi Konaklama gideri MADDE 12- a) Münhasıran, görevlendirilen personelin Kamu Kurum ve KuruluĢların konaklama tesislerinde ve/veya misafirhanelerinde konaklamaları esastır. b) Ancak, konaklama gideri fatura ibrazı karģılığında, seyahat gündeliğinden ayrı olarak personele ödenir. c) Konaklama giderleri Ek-2 de belirlenen gündelik miktarının 1,5 katını geçemez ve belirlenen esas ve limitler dâhilinde ödenir. ç)ġhtiyaç duyulması halinde yurt içinde konaklama yerleriyle her yıl anlaģma yapmaya ve bu konudaki uygulamaya yetkilidir d) Günübirlik seyahatlerde bu madde hükümleri uygulanmaz. Yurt dıģı harcırahı MADDE 13- Yurt dıģı gündelikleri ve yurt dıģı konaklama ücreti; Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde her yıl belirlenen düzenleme çerçevesinde ödeme yapılır. (1) Yurt DıĢı Gündelikler: Bu Yönerge gereğince verilecek yurtdıģı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, TeĢekkülümüzde çalıģan personelin mahiyetine göre Ek-4 de gösterilmiģtir. a) Yurt dıģı yolculuklarda yolculuk günlerine ait gündelikler yolculuk yapılan taģıtın hareket saatinden gidilecek yere varıģ saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. b) Özel anlaģmalar gereği, yabancı devlet, uluslararası kuruluģ ve/veya resmi ve özel kuruluģların finanse etmesiyle, geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilen personele yatacak ve yiyecek masraflarının bu kuruluģlarca karģılandığının yazılı olarak bildirilmesi halinde, karģılanan miktar ilgilinin gündeliğinden indirilir. c) Yolculukta geçen süre için tam gündelik ödenir. Bu kuruluģlarca yatacak ve yiyecek masrafının karģılanması yanında, ayrıca nakdi bir ödemenin yapılması halinde ise bu ödemeler de personelin gündeliğinden ayrıca indirilir. 4

5 (2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdıģı geçici görev yolculuklarda, her ülkedeki kalıģ süresi için o ülkeye iliģkin gündelik miktarı esas alınır. (3)YurtdıĢı seyahatlerde yol masrafı: a) Personelin yurtdıģı seyahatlerini uçak ile yapması esastır. Ancak, teknik bir zorunluluk halinde otobüs, tren vb. araçlarla seyahat edilmesi halinde bilet ibraz etmek koģuluyla bedeli ödenir. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri ile ün dıģında yurt dıģı seyahatlerin ekonomik sınıf ile yapılması esastır. b) Seyahatin heyet olarak yapılması halinde, heyet baģkanına veya seyahat kurulusun dıģ ülkelerde temsilini gerektiriyorsa, KuruluĢu temsil edecek kimseye ayrıca ve daha sonra belgelendirilmek koģuluyla azamı ABD Dolarına kadar avans yasal giderler düģüldükten sonra ödenir. Bu limit ün onayı ile her yıl Mali yıl baģlangıcında yükseltilebilir c) Görevli gidilen ülkelerde önceden planlanamayan görev seyahatlerine iliģkin biletler ile diğer harcamalar, dönüģ sonrası onayı ile ödenir. ç) Ġhtiyaç duyulması halinde yurt içinde konaklama yerleriyle her yıl anlaģma yapmaya ve bu konudaki uygulamaya yetkilidir d) Günübirlik seyahatlerde bu madde hükümleri uygulanmaz. Misafir veya ziyaretçi olarak gelenlere refakatçi masrafı MADDE 14 (1) Misafir ve/veya ziyaretçi olarak lükçe ağırlanması gereken kiģi ve/veya gruplara Onayı ile görev unvanı ne olursa olsun refakat eden personele, makul bir seviyede yapmıģ olduğu harcamalarla ilgili yaptığı beyanına karģılık giderler aynen ödenir. Ayrıca yolluk verilmez. (2) Ancak, misafir ve ziyaretçilere refakat etmek ve/veya karģılamak üzere görev mahalli dıģına gidenlerle, görevleri bitip gruptan ayrılarak görev yerlerine dönenlere, gidiģ ve dönüģleri için hak ettikleri yolluk ödenir. ÇeĢitli giderler MADDE -15 a) Seyahat süresince ve/veya görevli gidilen yerde görevle ilgili olarak yapılan ulaģım giderleri belgelenmesi koģuluyla bağlı olduğu amirinin onaylaması koģulu ile ödenir. b) Geçici görevle yurtiçi ve yurtdıģında bulunanların seyahat sırasında ve/veya görevli oldukları yerlerde ölenlerin her türlü cenaze giderleri ile cenazelerin Türkiye içerisinde herhangi bir yere nakil giderleri lükçe karģılanır. c)görevli ve/veya eğitim amacı ile seyahate gönderilen personelin yolda ve/veya gidilen yerde kaza, hastalık vb. durumlarla karģılaģması sonucu tedavi görmesi halinde SGK nun karģılamadığı tutarca bu maddenin (b) bendi uyarınca ödeme yapılır. Harcırahlı olunan görevlerde fazla mesai uygulaması MADDE 16- (1) Yurt içinde harcırah verilmek suretiyle yapılan geçici ve/veya vekâlet edilen görevin normal mesai içinde yapılması esastır. (2) ĠĢin gereği olarak zorunlu fazla mesai yaptırılan hallerde aģağıda belirtilen Ģartlarla, fazla mesai ücreti personelin çıplak ücreti üzerinden hesap edilerek ayrıca ödenir. a) Tabi olunan ĠĢ Kanununa göre günlük ve haftalık normal çalıģma süresini aģan fazla mesai süresi için, çalıģanın yazılı beyanının amirleri tarafından kabul ve onayı ile fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilir. b) Geçici görevini yol süresince yapanlar hariç olmak üzere geçici görev mahalline gidiģ ve dönüģ sırasında normal mesai saatlerini geçse dahi yolda geçen süre için harcırah dıģında fazla mesai ücreti ödenmez. (3) Yurt dıģı görevlendirmelerde herhangi bir fazla mesai ücreti ödenmez. Diğer zorunlu masraflar MADDE 17- (1) Yurt içi ve yurt dıģında görevli olarak yolculuk yapan personele, hak ettiği gündeliklerine ve belge ibraz etmek kaydıyla yolculuk yapmaya hak kazandığı Ek-1 de belirtilen taģıt ücretlerine ek olarak; a) Evlerinden ve/veya iģyerlerinden ve görevle gidilen yerdeki ikametgâhlarından istasyon, liman ve terminale gitmek ve dönmek için olağan ve ekonomik belirli tarifeli taģıtlara ve/veya tarifesiz taģıtlara ait yol masrafları ile görevle gidilen yerde zorunluluk halinde gerekçesinin belirtilmesi ve bunun ünite amirince onaylanması Ģartıyla; 1) Olağan ve ekonomik belirli tarifeli taģıtlar ile tarifesiz taģıtlara ait yol masrafları, 2) Hamaliye ve bagaj ücretleri, 3) Her türlü vergi, resim ve harçlar, 4) Pasaport ve vize masrafları, (2) Görevli olarak gittiği ve/veya yetkili sağlık kuruluģunca tedavi için gönderildiği vilayet ve/veya yurt dıģında vefat eden personelin cenazesini ailesinin yurt içinde istediği yere nakil masrafları, ün Onay ını müteakip ödenir. (3) lük vasıtaları ile yolculuk yapanlara yol masrafı ödenmez. Aile masrafları MADDE 18- (1) Aile masrafı, aile bireylerinden her biri için personelin hak ettiği taģıt ücreti ile gündeliklerinden oluģur. (2) Sürekli bir göreve naklen atanan personelin aile bireylerine personelin hak ettiği taģıt ücreti ile gündeliği ödenir. (3) Tayin veya nakil ile görev mahallinden baģka bir yere atanan personel, ailesini topluca ikamet maksadıyla görev mahalli dıģında baģka bir yere götürmesi halinde, bu yere kadar aile masrafı ödenir. Ancak, özel taģıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere personel ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taģıt ücreti ödenmez. 5

6 lükçe karģılanacak yol giderlerine iliģkin diğer hükümler MADDE 19- (1) a)yurtiçi ve yurtdıģı seyahatlerde lük tarafından satın alındığı halde kullanılamayan biletlerin süresi içinde iadesi esastır. Ancak, bunu seyahate iliģkin beyannamede de belirtilmesi zorunludur. lük aracı ile yolculuk yapılabilmesi için aracın zimmetlendiği ve görev unvanı Ģoför olmayan personelin seyahat emrinin "bizatihi Ģoför" ibaresini taģıyacak Ģekilde düzenlenmesi için Merkezde Daire BaĢkanı ve/veya ĠĢletme Müdürü, TaĢrada ĠĢletme Müdürü onayını alması zorunludur. b)lük aracı tahsis edilen personelin, seyahat süresi ve güzergâhına iliģkin akaryakıt, madeni yağ ve zorunlu tamir giderleri ilgililerin almıģ oldukları iģ avansından mahsup edilmek suretiyle ve amirinin onayı ile ödenir. c)tamir giderlerinin yolda meydana gelen arızaya iliģkin ve tamiratın yola devam için kaçınılmaz olması durumunda yapılması esas olup, bunun belge ekinde amirince belirtilmesi gerekir ç)gidilen yerde araç sağlanamaması durumunda ve iģin gerekleri göz önünde bulundurularak. Genel Müdürün ön izni alınması koģuluyla araç kiralanabilir. Bu halde harcama belgesinin onayı gerekir. d)kendisinin ve/veya ailesinin yer değiģtirme giderini almaya hak kazananların, gidilen yere kadarki ulaģım giderlerinin ödenmesinde de bilet ibrazı aranır. e)temditli seyahatlerde ilk gidiģten ayrı gidiģ yol ücreti ödenmez. f)yemek bedelinin bilet ücretinin ayrılmaz parçası olması durumunda, bedelin tamamı yol gideri olarak kabul edilir. Yurt içinde yer değiģtirme masrafı MADDE 20- (1) Yurt içinde yer değiģtirme masrafı personelin; a) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, b)aile bireylerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı olup, bu miktar personelin gündeliğinin kırk katını aģamaz. c) Ġki yer arasında gidip gelmeye uygun, en kısa ve olağan yol üzerinden her kilometre baģına sadece Personelin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i ödenir. ç) 13,15,16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup, aile fertleri ile birlikte olmaksızın baģka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüģleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiģtirme masrafı, bunlardan birisi olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstahak olan çalıģanın eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan çalıģanın eģine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Saha Tazminatı MADDE 21- (1) Personelin sürekli ve/veya geçici Ģantiye görevlendirmelerinde, kapsam içi/dıģı personel için ilk 10 (on) günden sonra her gün için gündeliğin %75 i kadar saha tazminatı ödenir. Ancak 11 nci maddenin c bendi kapsamındaki görevlendirmelerde bu madde hükmü uygulanmaz. Ayrıca Ģantiyeler arası geçici göreve gönderilen ve görevleri arasında süreklilik arz eden görevlendirmelerde; Görev süreleri birlikte değerlendirilerek, bu süreler dikkate alınıp, Saha Tazminatı bu sürelerin tamamı üzerinden ödenecektir. Hastaların harcırahları MADDE 22- (1) Geçici görev yerinde hastalanmaları nedeniyle görev yapamayan personele bu nedenle görev yapamadıkları günler için hastalığın ilgili mevzuata göre sağlık kuruluģunca verilecek raporla belgelenmesi Ģartıyla en çok 7 (yedi) günü için gündelik verilebilir. Sürekli ve/veya geçici görev halinde yolda veya göreve baģlamadan ölenlerin Harcırahı MADDE 23- (1) Sürekli ve/veya geçici olarak görevlendirilen personelin yolda veya görev yerinde iģe baģlamadan vefat etmesi halinde, vefat mahalline kadar olan harcırahı hesaplanarak buna peģinen ödenmiģ ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan taģıtların bilet ücretleri eklenip tahakkuk edecek hakediģ, verilmiģ olan avanstan fazla ise, fazlası ödenir. Eksik ise farkı ün Onay ı ile geri alınmaz. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumda vefat eden personel ailesini de beraberinde götürmüģ ise "harcırahı" hak eden aile bireylerine ölümün meydana geldiği yerden baģlayarak, ailesini beraberinde götürmemiģ ise, bulundukları yerden baģlayarak aile bireylerine yol masrafı, yolda geçen süreler için gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (3) Geçici görevle yabancı ülkelere gönderilenlerden vefat edenlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Ģekilde üzerlerinde bırakılan fark hak ettikleri gündeliklerinin on günlüğünü karģılayan miktarından fazla olamaz. Yolculukta Onay a yetkili merciiler MADDE 24- (1) Yolculukta onaya yetkili merciiler Ek-5 daki cetvelde gösterilmiģtir. Harcırah avansları MADDE 25- (1) Harcırah ilke olarak personelin gidiģinde ve ailesinin nakli sırasında peģin olarak ödenir. Ancak harcırah miktarının önceden tayin ve tespit edilememesi halinde yetecek miktarda para avans olarak verilir. ġöyle ki; a) Personelin harcırah avansı alabilmesi ve yolculuğa baģlayabilmesi için Ek-6 de belirtilen Seyahat Emri formunu doldurması ve Ek-5 cetvelde belirtilen yetkililere imzalatması zorunludur. 6

7 b) Geçici görevlerde gruplar halinde yapılacak toplu yolculuklarda; Ek-5 cetvelde belirtilen yetkililerinden gruptaki en üst unvandaki personelin bağlı olduğu ünite amirinin imzalaması Ģartı ile toplu onay alınabilir. c) TaĢrada bulunan lük personeli gerekli hallerde acil durumlarda telefon, faks, ve benzeri haberleģme araçları ile onay alarak daha sonra Yolculuk Onayı nı doldurabilirler. (2) Yolculuk Onayı formu üç suret olarak düzenlenir. Bir sureti personelce Yolculuk Bildirimi formuna eklenmek üzere. Bir sureti Avans Ödeme FiĢi ne eklenmek üzere, Bir sureti ise Tahakkuk servislerinde, Saklanır. (3) Geçici görev hallerinde verilecek avans miktarı; gidiģ-dönüģ taģıt ücretleri, yolculuk süresine göre gündelik ve diğer zorunlu masraflar göz önüne alınarak personelin hareketinden önce aģağıda belirtilen Ģekilde tespit edilir. a) 15 güne kadar sürecek seyahatlerde gidiģ-dönüģ taģıt ücretleri ile yolculuk süresine göre gündelik ve diğer zorunlu masraflar dikkate alınır. b) gün (30 dâhil) arasında sürecek seyahatlerde yalnız gidiģ taģıt ücreti ve diğer zorunlu masraflar ile yolculuk süresine göre gündeliğin 15 günlüğü avans olarak ödenir. c) Görevin 30 günden fazla sürdüğü uzun süreli seyahatlerde, personelin yukarıda belirtilen Ģartlarda ilk 30 gün için aldığı avanstan sonraki alacağı 30'ar günlük avansların tespiti; görevle gidilen yerdeki, fiili yatma ücreti (otel veya fiili ev kirası) ile harcırah gündeliği dikkate alınarak hesap edilip buna göre yapılır. (4) Harcırah verilmesini gerektiren diğer hallerde verilecek avans miktarı, taģıt ücretleri, yolculuk süresine göre gündelik, aile masrafı, yer değiģtirme masrafı ve diğer zorunlu masraflar göz önüne alınarak tespit edilir. (5) Yurt dıģı geçici görev nedeniyle Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satıģ kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Yolculuğun uzaması MADDE 26- (1) Yolculuğun, Yolculuk Onayı'nda belirtilen süreyi zorunlu olarak aģması halinde, onayın alındığı merciden yazılı olarak yolculuk süresini uzatma onayı istenir. Ġhtiyaç halinde ek harcırah avansı talep edilebilir. Tayin ve/veya geçici görev emrinden vazgeçilmesi halinde harcırah MADDE 27- (1) Sürekli veya geçici görevle görev mahalli dıģında bir yere gönderilme kararından sonra, yetkililerce bu karardan geri dönülmesi halinde: Personel harcırah avansı almamıģ ve hareket etmemiģse kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz. (2) Geçici görev ile görev mahalli dıģında baģka bir yere gönderme kararından geri dönülmesi halinde harcırah karģılığı nakit avans ödenmiģ ise; Yalnız peģin ödenmiģ ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan bilet ücretleri, belge ibraz edilmek kaydıyla düģürülerek avansın geri kalan kısmı personelden geri alınır. (3) Sürekli veya geçici olarak görev mahalli dıģında baģka bir yere gönderilen personelin hareketinden sonra gönderme kararından geri dönülmesi halinde bu kararın kendisine bildirildiği yere ve oradan da asıl görev yerine veya baģka bir görev yerine tayini yapılmıģsa; Bu son yere kadar hesap olunacak harcırahları kendisine verilir ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan bilet ücretleri de ibraz edilmek kaydıyla yol masraflarına eklenir. Harcırah alabilmek için baģvuru süresi MADDE 28- a)açıkta kalan ve vekalet emrine alınan personele vazifelerinden ayrıldıkları; b)ġģten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alan personelden hakkında soruģturmaya yer olmadığına dair karar verilen veya beraat edenler ya da haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinleģtiği; Tarihlerinden itibaren 6 ay içinde müracaat edenlere bu kanuna göre hak kazandıkları harcırah verilir. Müracaata engel bir mücbir sebebin meydana gelmesi halinde bu süre mücbir sebebin ortadan kalktığı andan tarihten itibaren baģlar. Bu sürelerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez. Harcırahta beyan esası ve gerçek dıģı beyanname verenler MADDE 29- (1) Harcırahının tahakkuk ve ödenmesinde aksi sabit oluncaya kadar personelin beyanı esastır. Ancak, ödemenin miktarını artıracak maddi hatalar hariç olmak üzere gerçek dıģı beyanda bulunanlar hakkında mevzuat gereği disiplin kovuģturması ile gerekli hallerde kamu davası açılması için ilgili merciler nezdinde giriģimde Onay ı ile gerçekleģtirilir. Fazla ödenen tutar yasal yollardan geri tahsil edilir. Harcırah avanslarının kapatılması MADDE 30- (1) Harcırah, avans alınsın veya alınmasın yolculuğun bitimini izleyen 1 (bir) ay içinde Harcırah Bildirimi formu doldurularak kapatılır. (2) "Harcırah Bildirimi" formu yolculuk yapan personelce bizatihi daha sonra bağlı olduğu ünite amirince de kontrolü yapılarak imzalandıktan sonra bu form merkezde Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına taģrada Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne intikal ettirilerek tahakkuk iģleminin yapılması gerçekleģtirilir. (3) Harcırah bildirimine personelde kalan Yolculuk Onayı nın ikinci sureti ile yolculuk yapılan araçların (uçak, gemi, tren ve otobüs) biletleri ve belge Ģartı getirilmiģ masraflara ait belgeler eklenir. (4) YurtdıĢı avans iģlemlerinde; 7

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yasal Dayanak -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2014 Yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı