TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde ve mevzuata uygun ödenmesine iliģkin ilke ve yöntemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiģtir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge içindeki ilke ve esaslar; a) Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri,, Yardımcıları, b) Diğer personeli, c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan personelin yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ç)temsan personeli olmayan ancak TEMSAN için görev yapmak üzere görevlendirilen kiģiler, hakkında yasal düzenlemeler dikkate alınarak uygulanır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kamu iktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesine, TEMSAN lüğü Ana Statüsüne ve tarihli 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun olarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 1) Aile fertleri: Personelin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eģi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeģlerini, 2) Bagaj: Personelin seyahatlerinde ihtiyacı olan Ģahsi eģyası ile görev için gerekli olan eģyayı, 3) BaĢka yer: Bu maddenin 15 inci bendinde belirtilen Görev Mahalli dıģındaki yerleri, 4) Belirli tarifeli araç: Tarifeleri önceden belli olan iki yer arasında iģleyen gidip gelmeye en uygun Kara, Deniz ve Hava taģıt araçlarını, 5) Sürekli görev yeri: Personelin asıl görevli olduğu veya yerleģtiği Ģehir ve kasaba belediyesinin mücavir alanı içerisinde bulunan mahaller ile lükçe sürekli sağlanan taģıt araçları ile gidilip gelinen yerleri, 6) Döviz kuru: Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satıģ kuru, Harcırah için avans verilmemiģ ise, yurt dıģı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satıģ kuru, 7) Geçici görev beyan formu: Harcırah almaya hak kazanılan durumlarda, personel tarafından doldurulan ve masraflarının tamamını gösteren harcamalarına ait liste, form, 8) Geçici görev yeri: Personelin, daimi görevli olduğu yerden belirli bir süre için bir baģka yere geçici görev ile görevlendirildiği yer, 9) Geçici görev: Görev mahalli dıģında geçici bir süre için yapılan teftiģ, kontrol, araģtırma, eğitim, seminer, kurs, iģ görüģmesi vb. görevleri, 10) Geçici iģyeri: Yönetim ve Denetimi lük ya da ĠĢletme Müdürlüklerine bağlı olmakla beraber bir iģin bitimine kadar devam etmek üzere geçici olarak kurulan ve yeteri kadar sosyal imkân sağlanamayan, sosyal tesisleri haiz diğer bir iģyerinden istifade imkânı da bulunmayan iģyerini, 11) Genel müdür: TEMSAN ünü, 12) Genel müdürlük: Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) lüğü nü, 13) Görev mahalli: Personelin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu Ģehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dıģında kalmakla birlikte yerleģim özellikleri bakımından bu Ģehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya KuruluĢça sağlanan taģıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri, 14) Harcırah: Bu yönergeye göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiģtirme masraflarının birini, birkaçını veya tamamı ile bu yönergede yer alan konaklama ücreti ve diğer zorunlu masraflardan birini, birkaçını veya tamamını, 15) ĠĢ emri: Görev bölgesi içerisinde günübirlik geçici görevli olarak seyahate çıkacak personel için düzenlenmesi gerekli görev formunu. 16) ĠĢyeri: Yönetim veya Denetimi lük ya da iģletme Müdürlüklerine bağlı olarak personelin çalıģtığı yerler ile bu yerler arasında iģe gidip gelmek için geçirdikleri süreler veya iģyeri olarak kurulması gerekli görülen ön çalıģma alanlarını, 17) Konaklama gideri: Geçici görevli personelin gidilen yerdeki (Otel, Misafirhane vb.) fatura veya fatura yerine geçen belge karģılığı ödenecek olan konaklama giderlerini, 18) Makam: ve Yardımcıları, Daire BaĢkanları ve ĠĢletme Müdürlerinin unvanlarını, 19) Personel: lüğün hizmet akdine bağlı olarak çalıģtırdığı kapsam içi ve kapsam dıģı aylıklı, personeli ile Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile ve Yardımcılarını, 20) Refakatçi: yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dıģına gönderilenleri, 1

2 21) Seyahat emri: Daimi veya geçici görevli olarak seyahate çıkacak personel için düzenlenmesi gerekli görev formunu, 22) Seyahat gündeliği (yevmiye): Bu Yönerge kapsamında bulunup, harcıraha hak kazanan personele seyahat süresince yol, konaklama ve çeģitli giderler hariç her tam gün için ödenen gündeliği, 23) Seyahat süresi: Harcırah ödenmesine hak kazanılan seyahatlerde iģyerinin veya ikametgâhın terk edildiği an baģlayıp dönüģte bu noktalardan birine ulaģıldığı zaman arasında kalan süreyi, 24) Tarifesiz araç: Tarifeleri önceden belli olmayan iki yer arasında iģleyen gidip gelmeye en uygun tarifeli olmayan taģıt araçlarını, 25) TaĢıt görev emri: Geçici olarak görevlendirilen personele tahsis edilen araç için düzenlenmesi gerekli görev formunu, 26) TaĢra teģkilatı: lüğün, ANKARA dıģındaki iģyerlerini, 27) Temdit: Geçici görevli personelin daimî görev yerine dönmeden görev süresinin uzatılmasını, 28) Terminal: Otobüs, uçak vb. taģıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yeri, 29) Ünite amiri: Seyahat emrini onaylamaya yetki verilmiģ ünite sorumlusunu, 30) Yol masrafı: Yurtiçi ve yurtdıģı seyahatlerde ödenen zorunlu ulaģım bedelleri ile yolculukla ilgili hizmetler karģılığı ödemeleri, 31) Yönetim kurulu: TEMSAN Yönetim Kurulu nu, 32) Yurt dıģı seyahat süresi: UlaĢım aracı ile çıkıģ, pasaport iģleminin yapıldığı terminalin (veya gümrük sahasının) terk edilmesi ile dönüģte kullanılan araçla giriģ iģlemlerinin yapıldığı yere varma zamanı arasındaki süreyi, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Uygulama Harcırah hesabında yolculuğun baģladığı yer MADDE 5 (1) Personele: a)kendi isteğiyle ve/veya re sen baģka bir yere naklen gönderilenlere, bu tayinleri sırasında izinli olarak baģka bir yerde bulunsalar dahi, iģyerlerinin bulunduğu yerden, b) Vekâleten bir yerde bulundukları esnada görev yeri değiģtirilenlere, asli görevinin bulunduğu yerden, c) Geçici görev ile seyahate gönderilenlere göreve iģyerinden gidiyorsa iģyerinden çıktığı, eğer ikametgâhından çıkıyorsa ikamet ettiği yerden itibaren, harcırah hesaplanır Harcırah iģlemleri MADDE 6- (1) Seyahat dönüģü yapılacak iģlemler; a) Hesap tasfiyesi iģlemleri, b) Diğer iģlemler, olmak üzere 2 (iki) ana unsurdan oluģmaktadır. Seyahat emrinin düzenlenmesi ve görevlendirme iģlemleri MADDE -7 1) Yurtiçi seyahatlerde görevlendirme iģlemleri: a) Sürekli ve/veya geçici bir görevle yurtiçinde seyahate gidecek personelin bağlı bulunduğu birim amiri tarafından yapılan talep karģılığında, lükte Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, ĠĢletme Müdürlüklerinde ise Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Görev Seyahat Emri Formu nun (seyahat emri sıra numarası verilerek) imza bölümlerinin tamamlanması için, Finansman Daire BaĢkanlığı na taģrada Muhasebe Müdürlüğüne bir, Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı na, taģrada Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Tahakkuk Servisine bir, Personelin kendisine bir, nüsha olmak üzere toplam 3(üç) nüsha seyahat emri düzenlenip ilgili üniteye gönderilir. b) Ġlgili ünite tarafından seyahate iliģkin yapılacak iģlemler; Geçici Görev Seyahat Emri Formu (uçak, otobüs ve/veya yataklı tren bileti için) personelin beyanı ve imzası alınmak suretiyle, Form ve ekleri önce personelin kendisine imzalatılır. Ardından, imza yetkisine sahip 1 inci amirine daha sonra merkezde ünite amirine, taģrada iģletme Müdürüne ve/veya bunların yetkili kılacağı personelin onayına sunulup, ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderilir. c) Avans verilme iģlemi; Avans, yol giderinin personelce karģılanması haģinde tahmini yol gideri tutarı ve seyahat gündeliğinin görev süresi ile çarpımı sonucu bulunacak gündelik tutarı, dikkate alınarak hesaplanır. Personele verilen avansın muhtemel harcırah tutarını aģmaması esas olmakla birlikte aģan kısım personelden geri tahsil edilir. Ödenmesi uygun görülen avans tutarı personelin kendisine elden ve/veya banka hesabına yatırılmak suretiyle verilir. 2) YurtdıĢı seyahatlerde görevlendirme iģlemleri: Geçici görevle yurtdıģına gönderilecek personelin seyahat teklifleri, ilgili ünite amiri tarafından lük Makamına hitaben yazacağı yazı içeriğinde; a) Görevin konusu, b) Amacı, 2

3 c) Kapsadığı yabancı ülke(ler),süreleri ve var ise konaklama yer ve yemek imkânlarına yer vererek açıkça belirtilir. ç) Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ise Bakanlık nezdinde gerekli onay, pasaport, vize ve bilet gibi iģlemleri yürütecektir. Tüm Personel Görev ve Sorumluluklar MADDE 8- Harcama Onayını veren personel (Asgari Müdür unvanlı personel) Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı (Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü) Kontrol ve onay merci ita amiri Finansman Daire BaĢkanlığı Harcama bildirimleri ve bağlı belgelerin alınması ile harcamalara iliģkin formaların doldurulması ve onaylattırılması. Harcırah Kanunu nun Hilafı hakikat beyanname verenler baģlıklı 60 ncı maddesinin gerektiğinde uygulanması. Harcamaların bu yönerge esasları çerçevesinde gerçekleģtiğinin kontrol edilerek onaylanması Bu yönergede yer alan konuların Kanun maddeleri doğrultusunda güncel tutulmasını sağlamak. Harcamaların konusuna göre oluģturulan harcama tipleri üzerinde tanımlanmıģ ünite tarafından harcamaya ait bilgi ve/veya belgelerin Kanuna uygunluğun kontrolünün yapılarak ödenmek üzere Finansman Daire BaĢkanlığına süresinde iletilmesini sağlamak Harcamaların konusuna göre oluģturulan harcama tipleri üzerinde tanımlanmıģ ünite tarafından harcamaya ait bilgi ve/veya begelerin Kanuna uygunluğu ve doğruluğunun kontrolünün yapılması Harcamanın ve harcamaya ait belgelerin son kontrolü yapılarak ödemenin yapılması. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Esas Hükümler Harcırah verilmesini gerektiren durumlar ve verilecek harcırahın unsurları MADDE 9-(1) Geçici görev nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele; yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (2) Sürekli bir göreve naklen atama nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele yeni görev yerine kadar yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiģtirme masrafı ödenir. (3) Ġzinlerini görev mahalli dıģında, yurt içinde geçirmekte iken, iģ zorunluluğu nedeniyle, Genel Müdür ve/veya Yardımcısının onayı ile görev mahalline çağırılmaları ve görevlerinin ifa sonucu tekrar izinlerini geçirmekte oldukları mahalle dönmeleri halinde personele; gündeliklerin hesabı yolda geçen süreye ait olmak üzere yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (4) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanarak TeĢekkülden ayrılan personele ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın 375 sayılı KHK nin 1/d maddesi gereğince her yıl belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. (5)DeğiĢik görev yerlerinde görevli personelin talepleri üzerine karģılıklı yer değiģtirme sureti ile nakillerinde harcırah verilir. (6) Ġkametgâhının baģka bir yerleģim merkezinde olması koģulu ile yönetim kurulu toplantısına katılmak amacıyla toplantı mahalline gelen yönetim kurulu üyelerine yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (7) ĠĢ kazası ve/veya meslek hastalığı sebebiyle resmi sağlık kurumunca, iģyerinin bulunduğu merkez dıģında baģka yerdeki sağlık kurumlarına, yatarak veya ayakta, tedavi edilmek üzere gönderilenlere, gidiģ ve dönüģler için yol masrafı ile o günlere ait gündelikleri ödenir. Yol masrafının hesabında esas tutulacak MADDE 10- (1) Yol masrafı; gidip gelmeye en uygun ve kullanılması olağan olan yol ve taģıt araçları üzerinden verilir, (2) Yolculuğun yapılacağı olağan yol üzerinde, hem belirli tarifeli, hem de tarifesiz taģıt iģliyor ise, yol masrafının hesabında belirli tarifeli taģıt esas alınır, (3) Görev gereği yapılacak seyahatlerde öncelikle mutat tarifeli ulaģım araçlarından (otobüs. Tren gibi) yararlanılması esastır. Ancak, Özel koģullarda personelin yolculuk esnasında kullanacağı vasıta türünü belirleyip onaylama yetkisi Ek-1 cetvelde gösterilmiģtir. Yurt içi gündeliğinin ve konaklama ücretinin tespiti MADDE 11- (1)Yurt Ġçi Gündelikler: Görev mahalli dıģına geçici olarak gönderilecek personele ödenecek yurt içi gündelikler Ek-2 cetvelde gösterilmiģtir. 3

4 Bu cetvel, 4969 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile 631 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnameye eklenen 14/A maddesinin d bendi uyarınca ün onayı ile her yıl Merkezi Bütçe Kanunu na bağlı H Cetvelinde belirlenen oranlar göz önüne alınarak yeniden düzenlenir. a) Yurt içi yolculuklarda yolculuk günlerine ait gündelikler yolculuk yapılan taģıtın hareket saatinden gidilecek yere varıģ saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden yolculuklar bir gün, her 24 saati aģan kesri tam gün sayılır ve tam gündelik ödenir. b) Bir günden az süre ile günübirlik geçici görevli olarak yurtiçi seyahatlerde bir yere gönderilenlere, bu görev yerinde ve yolda öğle (Saat 13.00) ve akģam (Saat 19.00) yemek zamanlarından birini geçirenlere 1/3,her ikisini de geçirenlere ise 2/3 oranında ayrıca geceyi de geçirenlere ise tam seyahat yevmiyesi verilir. c) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dıģında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. ç)terfi ettirilerek tayin edilenlerin gündelikleri, terfi ettikleri unvan üzerinden verilir. d)görev mahalli dıģından baģka bir göreve geçici olarak gönderilenlere asıl görevinden ayrılıģ tarihinden itibaren bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iģ için ve aynı Ģahsa 180 günden fazla verilemez. Ġlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Ancak devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak görev merkezi dıģında teftiģ çalıģmalarıyla görevlendirilenler ile Ģantiyede Saha montaj, test ve iģletmeye alma iģlemlerinde çalıģan teknik/ idari (mühendis, teknisyen, iģçi vb.) personel ile bunlarla birlikte çalıģmaları zorunlu bulunan diğer elemanlara iģlerin çok acil olması ve /veya altı ayı aģması halinde personele ilgili birim amirinin teklifi üzerine bu bentte belirtilen sınırlamalar uygulanmayıp. Olur u ile personelin harcırahı tam olarak ödenir. e)yurtdıģında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. f) Görev mahalli içinde yapılan yolculuklarda personele gündelik ödenmeyip olağan yol ve belirli tarifeli taģıtlardan ekonomik olanına göre yol masrafı ödenir. Görev ile gidilen yerde öğle yemeği vakti zorunlu olarak geçirildiği durumlarda Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve kapsam dıģı personel ile ilgili kararlarda belirtilen tutar kadar yemek ücreti belgelendirmesi ve amirinin onayı ile ödenir. g)lük personeli olmadığı halde, lüğe ait bir görev nedeniyle uzmanlık gerektiren bir iģle ilgili yolculuk edenlere ödenecek harcırah (yol masrafı) ce tespit edilir. ğ)özel Hizmet SözleĢmesi ile çalıģan personelin harcırahları sözleģmelerinde belirlenir. Eğer sözleģmede belirlenmemiģ ise, bu yönergeye göre emsali unvanlı personel paralelinde harcırah (yol masrafı ve gündelik) verilir. Emsali unvan yoksa en yakın emsali unvana göre belirlenir. h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 34 üncü maddesine istinaden çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ve her yıl verilecek yurt içi gündelikleri gösterir Bütçe Kanunu nun eki olan (H) cetvelindeki değiģiklikler esas alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Yurtiçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündeliklerde Ek-3 cetvelde belirtilen miktarlar üzerinden Seyahat yevmiyeleri Tablosu na göre seyahat yevmiyesi ödenir. ı) Ataması yapılan personelin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine, unvan derecesine isabet eden gündelik ödenir. EĢlerden her ikisinin de lükte görev yapması halinde bakmakla yükümlü olunan aile bireylerine ödenecek gündelik, beyannameyi veren personelin harcırahına tabidir. (2) Yurt Ġçi Konaklama Ücreti a) Konaklama ücretleri belge ibraz edilmek kaydıyla geçerlidir. b) Ġzinde iken göreve çağrılanlara 9 uncu maddenin 3 üncü bendi uygulanır c) Seyahat emri düzenlendikten sonra Onayı ile seyahatleri iptal edilenlerden doğabilecek bilet cezaları, damga vergileri lükçe karģılanır. Yurt Ġçi Konaklama gideri MADDE 12- a) Münhasıran, görevlendirilen personelin Kamu Kurum ve KuruluĢların konaklama tesislerinde ve/veya misafirhanelerinde konaklamaları esastır. b) Ancak, konaklama gideri fatura ibrazı karģılığında, seyahat gündeliğinden ayrı olarak personele ödenir. c) Konaklama giderleri Ek-2 de belirlenen gündelik miktarının 1,5 katını geçemez ve belirlenen esas ve limitler dâhilinde ödenir. ç)ġhtiyaç duyulması halinde yurt içinde konaklama yerleriyle her yıl anlaģma yapmaya ve bu konudaki uygulamaya yetkilidir d) Günübirlik seyahatlerde bu madde hükümleri uygulanmaz. Yurt dıģı harcırahı MADDE 13- Yurt dıģı gündelikleri ve yurt dıģı konaklama ücreti; Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde her yıl belirlenen düzenleme çerçevesinde ödeme yapılır. (1) Yurt DıĢı Gündelikler: Bu Yönerge gereğince verilecek yurtdıģı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, TeĢekkülümüzde çalıģan personelin mahiyetine göre Ek-4 de gösterilmiģtir. a) Yurt dıģı yolculuklarda yolculuk günlerine ait gündelikler yolculuk yapılan taģıtın hareket saatinden gidilecek yere varıģ saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. b) Özel anlaģmalar gereği, yabancı devlet, uluslararası kuruluģ ve/veya resmi ve özel kuruluģların finanse etmesiyle, geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilen personele yatacak ve yiyecek masraflarının bu kuruluģlarca karģılandığının yazılı olarak bildirilmesi halinde, karģılanan miktar ilgilinin gündeliğinden indirilir. c) Yolculukta geçen süre için tam gündelik ödenir. Bu kuruluģlarca yatacak ve yiyecek masrafının karģılanması yanında, ayrıca nakdi bir ödemenin yapılması halinde ise bu ödemeler de personelin gündeliğinden ayrıca indirilir. 4

5 (2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdıģı geçici görev yolculuklarda, her ülkedeki kalıģ süresi için o ülkeye iliģkin gündelik miktarı esas alınır. (3)YurtdıĢı seyahatlerde yol masrafı: a) Personelin yurtdıģı seyahatlerini uçak ile yapması esastır. Ancak, teknik bir zorunluluk halinde otobüs, tren vb. araçlarla seyahat edilmesi halinde bilet ibraz etmek koģuluyla bedeli ödenir. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri ile ün dıģında yurt dıģı seyahatlerin ekonomik sınıf ile yapılması esastır. b) Seyahatin heyet olarak yapılması halinde, heyet baģkanına veya seyahat kurulusun dıģ ülkelerde temsilini gerektiriyorsa, KuruluĢu temsil edecek kimseye ayrıca ve daha sonra belgelendirilmek koģuluyla azamı ABD Dolarına kadar avans yasal giderler düģüldükten sonra ödenir. Bu limit ün onayı ile her yıl Mali yıl baģlangıcında yükseltilebilir c) Görevli gidilen ülkelerde önceden planlanamayan görev seyahatlerine iliģkin biletler ile diğer harcamalar, dönüģ sonrası onayı ile ödenir. ç) Ġhtiyaç duyulması halinde yurt içinde konaklama yerleriyle her yıl anlaģma yapmaya ve bu konudaki uygulamaya yetkilidir d) Günübirlik seyahatlerde bu madde hükümleri uygulanmaz. Misafir veya ziyaretçi olarak gelenlere refakatçi masrafı MADDE 14 (1) Misafir ve/veya ziyaretçi olarak lükçe ağırlanması gereken kiģi ve/veya gruplara Onayı ile görev unvanı ne olursa olsun refakat eden personele, makul bir seviyede yapmıģ olduğu harcamalarla ilgili yaptığı beyanına karģılık giderler aynen ödenir. Ayrıca yolluk verilmez. (2) Ancak, misafir ve ziyaretçilere refakat etmek ve/veya karģılamak üzere görev mahalli dıģına gidenlerle, görevleri bitip gruptan ayrılarak görev yerlerine dönenlere, gidiģ ve dönüģleri için hak ettikleri yolluk ödenir. ÇeĢitli giderler MADDE -15 a) Seyahat süresince ve/veya görevli gidilen yerde görevle ilgili olarak yapılan ulaģım giderleri belgelenmesi koģuluyla bağlı olduğu amirinin onaylaması koģulu ile ödenir. b) Geçici görevle yurtiçi ve yurtdıģında bulunanların seyahat sırasında ve/veya görevli oldukları yerlerde ölenlerin her türlü cenaze giderleri ile cenazelerin Türkiye içerisinde herhangi bir yere nakil giderleri lükçe karģılanır. c)görevli ve/veya eğitim amacı ile seyahate gönderilen personelin yolda ve/veya gidilen yerde kaza, hastalık vb. durumlarla karģılaģması sonucu tedavi görmesi halinde SGK nun karģılamadığı tutarca bu maddenin (b) bendi uyarınca ödeme yapılır. Harcırahlı olunan görevlerde fazla mesai uygulaması MADDE 16- (1) Yurt içinde harcırah verilmek suretiyle yapılan geçici ve/veya vekâlet edilen görevin normal mesai içinde yapılması esastır. (2) ĠĢin gereği olarak zorunlu fazla mesai yaptırılan hallerde aģağıda belirtilen Ģartlarla, fazla mesai ücreti personelin çıplak ücreti üzerinden hesap edilerek ayrıca ödenir. a) Tabi olunan ĠĢ Kanununa göre günlük ve haftalık normal çalıģma süresini aģan fazla mesai süresi için, çalıģanın yazılı beyanının amirleri tarafından kabul ve onayı ile fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilir. b) Geçici görevini yol süresince yapanlar hariç olmak üzere geçici görev mahalline gidiģ ve dönüģ sırasında normal mesai saatlerini geçse dahi yolda geçen süre için harcırah dıģında fazla mesai ücreti ödenmez. (3) Yurt dıģı görevlendirmelerde herhangi bir fazla mesai ücreti ödenmez. Diğer zorunlu masraflar MADDE 17- (1) Yurt içi ve yurt dıģında görevli olarak yolculuk yapan personele, hak ettiği gündeliklerine ve belge ibraz etmek kaydıyla yolculuk yapmaya hak kazandığı Ek-1 de belirtilen taģıt ücretlerine ek olarak; a) Evlerinden ve/veya iģyerlerinden ve görevle gidilen yerdeki ikametgâhlarından istasyon, liman ve terminale gitmek ve dönmek için olağan ve ekonomik belirli tarifeli taģıtlara ve/veya tarifesiz taģıtlara ait yol masrafları ile görevle gidilen yerde zorunluluk halinde gerekçesinin belirtilmesi ve bunun ünite amirince onaylanması Ģartıyla; 1) Olağan ve ekonomik belirli tarifeli taģıtlar ile tarifesiz taģıtlara ait yol masrafları, 2) Hamaliye ve bagaj ücretleri, 3) Her türlü vergi, resim ve harçlar, 4) Pasaport ve vize masrafları, (2) Görevli olarak gittiği ve/veya yetkili sağlık kuruluģunca tedavi için gönderildiği vilayet ve/veya yurt dıģında vefat eden personelin cenazesini ailesinin yurt içinde istediği yere nakil masrafları, ün Onay ını müteakip ödenir. (3) lük vasıtaları ile yolculuk yapanlara yol masrafı ödenmez. Aile masrafları MADDE 18- (1) Aile masrafı, aile bireylerinden her biri için personelin hak ettiği taģıt ücreti ile gündeliklerinden oluģur. (2) Sürekli bir göreve naklen atanan personelin aile bireylerine personelin hak ettiği taģıt ücreti ile gündeliği ödenir. (3) Tayin veya nakil ile görev mahallinden baģka bir yere atanan personel, ailesini topluca ikamet maksadıyla görev mahalli dıģında baģka bir yere götürmesi halinde, bu yere kadar aile masrafı ödenir. Ancak, özel taģıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere personel ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taģıt ücreti ödenmez. 5

6 lükçe karģılanacak yol giderlerine iliģkin diğer hükümler MADDE 19- (1) a)yurtiçi ve yurtdıģı seyahatlerde lük tarafından satın alındığı halde kullanılamayan biletlerin süresi içinde iadesi esastır. Ancak, bunu seyahate iliģkin beyannamede de belirtilmesi zorunludur. lük aracı ile yolculuk yapılabilmesi için aracın zimmetlendiği ve görev unvanı Ģoför olmayan personelin seyahat emrinin "bizatihi Ģoför" ibaresini taģıyacak Ģekilde düzenlenmesi için Merkezde Daire BaĢkanı ve/veya ĠĢletme Müdürü, TaĢrada ĠĢletme Müdürü onayını alması zorunludur. b)lük aracı tahsis edilen personelin, seyahat süresi ve güzergâhına iliģkin akaryakıt, madeni yağ ve zorunlu tamir giderleri ilgililerin almıģ oldukları iģ avansından mahsup edilmek suretiyle ve amirinin onayı ile ödenir. c)tamir giderlerinin yolda meydana gelen arızaya iliģkin ve tamiratın yola devam için kaçınılmaz olması durumunda yapılması esas olup, bunun belge ekinde amirince belirtilmesi gerekir ç)gidilen yerde araç sağlanamaması durumunda ve iģin gerekleri göz önünde bulundurularak. Genel Müdürün ön izni alınması koģuluyla araç kiralanabilir. Bu halde harcama belgesinin onayı gerekir. d)kendisinin ve/veya ailesinin yer değiģtirme giderini almaya hak kazananların, gidilen yere kadarki ulaģım giderlerinin ödenmesinde de bilet ibrazı aranır. e)temditli seyahatlerde ilk gidiģten ayrı gidiģ yol ücreti ödenmez. f)yemek bedelinin bilet ücretinin ayrılmaz parçası olması durumunda, bedelin tamamı yol gideri olarak kabul edilir. Yurt içinde yer değiģtirme masrafı MADDE 20- (1) Yurt içinde yer değiģtirme masrafı personelin; a) Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, b)aile bireylerinin her biri için yurt içi gündeliğinin 10 katı olup, bu miktar personelin gündeliğinin kırk katını aģamaz. c) Ġki yer arasında gidip gelmeye uygun, en kısa ve olağan yol üzerinden her kilometre baģına sadece Personelin kendisi için yurt içi gündeliğinin %5 i ödenir. ç) 13,15,16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup, aile fertleri ile birlikte olmaksızın baģka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüģleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiģtirme masrafı, bunlardan birisi olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstahak olan çalıģanın eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan çalıģanın eģine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Saha Tazminatı MADDE 21- (1) Personelin sürekli ve/veya geçici Ģantiye görevlendirmelerinde, kapsam içi/dıģı personel için ilk 10 (on) günden sonra her gün için gündeliğin %75 i kadar saha tazminatı ödenir. Ancak 11 nci maddenin c bendi kapsamındaki görevlendirmelerde bu madde hükmü uygulanmaz. Ayrıca Ģantiyeler arası geçici göreve gönderilen ve görevleri arasında süreklilik arz eden görevlendirmelerde; Görev süreleri birlikte değerlendirilerek, bu süreler dikkate alınıp, Saha Tazminatı bu sürelerin tamamı üzerinden ödenecektir. Hastaların harcırahları MADDE 22- (1) Geçici görev yerinde hastalanmaları nedeniyle görev yapamayan personele bu nedenle görev yapamadıkları günler için hastalığın ilgili mevzuata göre sağlık kuruluģunca verilecek raporla belgelenmesi Ģartıyla en çok 7 (yedi) günü için gündelik verilebilir. Sürekli ve/veya geçici görev halinde yolda veya göreve baģlamadan ölenlerin Harcırahı MADDE 23- (1) Sürekli ve/veya geçici olarak görevlendirilen personelin yolda veya görev yerinde iģe baģlamadan vefat etmesi halinde, vefat mahalline kadar olan harcırahı hesaplanarak buna peģinen ödenmiģ ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan taģıtların bilet ücretleri eklenip tahakkuk edecek hakediģ, verilmiģ olan avanstan fazla ise, fazlası ödenir. Eksik ise farkı ün Onay ı ile geri alınmaz. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumda vefat eden personel ailesini de beraberinde götürmüģ ise "harcırahı" hak eden aile bireylerine ölümün meydana geldiği yerden baģlayarak, ailesini beraberinde götürmemiģ ise, bulundukları yerden baģlayarak aile bireylerine yol masrafı, yolda geçen süreler için gündelik ve diğer zorunlu masraflar ödenir. (3) Geçici görevle yabancı ülkelere gönderilenlerden vefat edenlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Ģekilde üzerlerinde bırakılan fark hak ettikleri gündeliklerinin on günlüğünü karģılayan miktarından fazla olamaz. Yolculukta Onay a yetkili merciiler MADDE 24- (1) Yolculukta onaya yetkili merciiler Ek-5 daki cetvelde gösterilmiģtir. Harcırah avansları MADDE 25- (1) Harcırah ilke olarak personelin gidiģinde ve ailesinin nakli sırasında peģin olarak ödenir. Ancak harcırah miktarının önceden tayin ve tespit edilememesi halinde yetecek miktarda para avans olarak verilir. ġöyle ki; a) Personelin harcırah avansı alabilmesi ve yolculuğa baģlayabilmesi için Ek-6 de belirtilen Seyahat Emri formunu doldurması ve Ek-5 cetvelde belirtilen yetkililere imzalatması zorunludur. 6

7 b) Geçici görevlerde gruplar halinde yapılacak toplu yolculuklarda; Ek-5 cetvelde belirtilen yetkililerinden gruptaki en üst unvandaki personelin bağlı olduğu ünite amirinin imzalaması Ģartı ile toplu onay alınabilir. c) TaĢrada bulunan lük personeli gerekli hallerde acil durumlarda telefon, faks, ve benzeri haberleģme araçları ile onay alarak daha sonra Yolculuk Onayı nı doldurabilirler. (2) Yolculuk Onayı formu üç suret olarak düzenlenir. Bir sureti personelce Yolculuk Bildirimi formuna eklenmek üzere. Bir sureti Avans Ödeme FiĢi ne eklenmek üzere, Bir sureti ise Tahakkuk servislerinde, Saklanır. (3) Geçici görev hallerinde verilecek avans miktarı; gidiģ-dönüģ taģıt ücretleri, yolculuk süresine göre gündelik ve diğer zorunlu masraflar göz önüne alınarak personelin hareketinden önce aģağıda belirtilen Ģekilde tespit edilir. a) 15 güne kadar sürecek seyahatlerde gidiģ-dönüģ taģıt ücretleri ile yolculuk süresine göre gündelik ve diğer zorunlu masraflar dikkate alınır. b) gün (30 dâhil) arasında sürecek seyahatlerde yalnız gidiģ taģıt ücreti ve diğer zorunlu masraflar ile yolculuk süresine göre gündeliğin 15 günlüğü avans olarak ödenir. c) Görevin 30 günden fazla sürdüğü uzun süreli seyahatlerde, personelin yukarıda belirtilen Ģartlarda ilk 30 gün için aldığı avanstan sonraki alacağı 30'ar günlük avansların tespiti; görevle gidilen yerdeki, fiili yatma ücreti (otel veya fiili ev kirası) ile harcırah gündeliği dikkate alınarak hesap edilip buna göre yapılır. (4) Harcırah verilmesini gerektiren diğer hallerde verilecek avans miktarı, taģıt ücretleri, yolculuk süresine göre gündelik, aile masrafı, yer değiģtirme masrafı ve diğer zorunlu masraflar göz önüne alınarak tespit edilir. (5) Yurt dıģı geçici görev nedeniyle Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satıģ kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Yolculuğun uzaması MADDE 26- (1) Yolculuğun, Yolculuk Onayı'nda belirtilen süreyi zorunlu olarak aģması halinde, onayın alındığı merciden yazılı olarak yolculuk süresini uzatma onayı istenir. Ġhtiyaç halinde ek harcırah avansı talep edilebilir. Tayin ve/veya geçici görev emrinden vazgeçilmesi halinde harcırah MADDE 27- (1) Sürekli veya geçici görevle görev mahalli dıģında bir yere gönderilme kararından sonra, yetkililerce bu karardan geri dönülmesi halinde: Personel harcırah avansı almamıģ ve hareket etmemiģse kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz. (2) Geçici görev ile görev mahalli dıģında baģka bir yere gönderme kararından geri dönülmesi halinde harcırah karģılığı nakit avans ödenmiģ ise; Yalnız peģin ödenmiģ ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan bilet ücretleri, belge ibraz edilmek kaydıyla düģürülerek avansın geri kalan kısmı personelden geri alınır. (3) Sürekli veya geçici olarak görev mahalli dıģında baģka bir yere gönderilen personelin hareketinden sonra gönderme kararından geri dönülmesi halinde bu kararın kendisine bildirildiği yere ve oradan da asıl görev yerine veya baģka bir görev yerine tayini yapılmıģsa; Bu son yere kadar hesap olunacak harcırahları kendisine verilir ve geri alınması kısmen veya tamamen imkânsız olan bilet ücretleri de ibraz edilmek kaydıyla yol masraflarına eklenir. Harcırah alabilmek için baģvuru süresi MADDE 28- a)açıkta kalan ve vekalet emrine alınan personele vazifelerinden ayrıldıkları; b)ġģten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alan personelden hakkında soruģturmaya yer olmadığına dair karar verilen veya beraat edenler ya da haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinleģtiği; Tarihlerinden itibaren 6 ay içinde müracaat edenlere bu kanuna göre hak kazandıkları harcırah verilir. Müracaata engel bir mücbir sebebin meydana gelmesi halinde bu süre mücbir sebebin ortadan kalktığı andan tarihten itibaren baģlar. Bu sürelerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez. Harcırahta beyan esası ve gerçek dıģı beyanname verenler MADDE 29- (1) Harcırahının tahakkuk ve ödenmesinde aksi sabit oluncaya kadar personelin beyanı esastır. Ancak, ödemenin miktarını artıracak maddi hatalar hariç olmak üzere gerçek dıģı beyanda bulunanlar hakkında mevzuat gereği disiplin kovuģturması ile gerekli hallerde kamu davası açılması için ilgili merciler nezdinde giriģimde Onay ı ile gerçekleģtirilir. Fazla ödenen tutar yasal yollardan geri tahsil edilir. Harcırah avanslarının kapatılması MADDE 30- (1) Harcırah, avans alınsın veya alınmasın yolculuğun bitimini izleyen 1 (bir) ay içinde Harcırah Bildirimi formu doldurularak kapatılır. (2) "Harcırah Bildirimi" formu yolculuk yapan personelce bizatihi daha sonra bağlı olduğu ünite amirince de kontrolü yapılarak imzalandıktan sonra bu form merkezde Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına taģrada Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne intikal ettirilerek tahakkuk iģleminin yapılması gerçekleģtirilir. (3) Harcırah bildirimine personelde kalan Yolculuk Onayı nın ikinci sureti ile yolculuk yapılan araçların (uçak, gemi, tren ve otobüs) biletleri ve belge Ģartı getirilmiģ masraflara ait belgeler eklenir. (4) YurtdıĢı avans iģlemlerinde; 7

8 a)yurt dıģı avans mahsup iģlemlerinde döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satıģ kuru esas alınır. b) Yurt dıģı geçici görev nedeniyle avans verilmemiģ ise, yurt dıģı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satıģ kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. (5) Harcırah avanslarını tespit edilmiģ süre içinde kapatmayanların aldıkları avansın tamamı alacakları ilk aylık istihkaklarından kesilir. (6) Harcırah avanslarını süresinde kapatmayanlara avanslarını kapatana kadar ikinci bir yolculuk için avans verilmez. Seyahatin bitimi ve hesap tasfiye iģlemleri MADDE 31-a) Yurtiçi seyahat dönüģünde; personel en geç seyahat dönüģünü takip eden 1(bir) ay içinde; seyahat emri, seyahat beyannamesi, konaklama ve diğer gider belgeleri, seyahat aracına ait belgeleri tamamlayıp Ünite amiri tarafından imzalanan seyahat beyanlarını yazı ekinde Tahakkuk servislerine teslim edip gerekli iģlemler yapıldıktan sonra lükte Finansman Daire BaĢkanlığı'na, taģrada Muhasebe birimine gönderilir. b) YurtdıĢı seyahat dönüģünde ise; Pasaportun ilk sayfasının ve gümrük giriģ ve çıkıģ kaģelerinin bulunduğu sayfasının fotokopisi, Bakanlık ve olurları, Kararname gereği çıkılmıģsa, kararname fotokopisi ve var ise, harcama tutarlarına ait belgeler ve ödeme olurlarını seyahat belgesine ait belgeleri fonlara iliģkin makbuz (var ise), beyannameye eklenerek söz konusu bu maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır. c) Sürekli göreve atananların eģya taģıma gideri ve aile yolluğu iģlemlerinde yapılacak iģlemler; EĢya taģıma giderine iliģkin belgeye ek olarak ikametgâha iliģkin belge, personelin ve ailesinin ulaģımda kullandığı taģıt araçlarına ait belge, Aile beyannamesi, verilmesi zorunlu olup, ölüm halinde hak sahiplerinin düzenleyeceği beyannameye hak sahibi olunduğuna dair belge eklenecektir. Yapılacak tahakkuk sonucunda vefat edenin borçlu çıkması halinde bu tutar alacaklarından tahsil edilir. Yoksa Yönetim Kurulu kararı ile zarar kaydedilerek tasfiye edilir. ç) Süresi içinde verilmeyen seyahate beyannameleri personel tarafından gerekçelerinin açıkça belirtilmesi halinde ilgili amir onayı ile iģleme alınır. Beyanname verilmemesi, halinde, ilgilinin ünitesiyle yazıģma sonucunda gelen bilgilere göre re'sen tahakkuk yapılır. d)personel suresi içerisinde avans borcunu yatırmadığı takdirde seyahatin bitimini takip eden aydaki istihkakından kesilir. Yolluk alamayacak olanlar MADDE 32- Bu yönerge hükümlerine göre; lük personelinden; a) ÇalıĢtıkları yerin Belediye hudut alanı içinde seyahat edenlere (13 üncü maddedeki istisna hariç), b) ĠĢ Kanunu nun 24 üncü maddesi dıģında hizmet akdi kendileri tarafından feshedilenlerle, hizmet akdi ceza en feshedilenlere ve ailelerine, Yolluk verilmez. Bulundukları iģ yerinden bir baģka yere geçici görevle gönderilen personele harcırah ödenir, ancak görev bitiminde bulundukları iģyerine dönmeyerek amirlerinin iznine müteakip izine ayrılanların (ölüm, doğum vb izin) dönüģlerine iliģkin, yönerge hükümleri uygulanmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler Açık hüküm bulunmayan haller MADDE 33- (1) Harcırah Kanunu na göre yapılacak artıģ oranları harcırah gündelik rakamları esas alınarak, TeĢekkülümüzce de aynı oranda artırılacaktır. (2) Bu yönergede açık hüküm bulunmayan hallerde konu ilgili Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığına yazılı iletilir. lük makamından alınacak Olur a göre iģlem tesis edilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 34- (1) Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile yürürlükte bulunan Harcırah Yönetmeliği bu yönergenin yürürlük tarihinden itibaren kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 35-(1) ĠĢ bu yönerge hükümleri; Yönetim Kurulunun 27 / 08 /2012 gün ve 2012 /19-40 sayılı toplantısında kabul edilerek, 03 Eylül 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36- Bu Yönerge hükümlerini TEMSAN ü yürütür 8

9 EK-1 YOLCULUK YAPILACAK TAġITLAR LĠSTESĠ Grup Unvanlar Yolculuk Yapılacak TaĢıtlar 1 Yönetim Kurulu BaĢkanı, Üyeleri ve Uçak, YHT(VĠP) Tren (yataklı dâhil ) Otobüs, Deniz Vasıtası (Feribot, Deniz Otobüsü vb) Genel Müdürün Onayına Tabii TaĢıt 2 Yardımcısı, Daire BaĢkanı, Hukuk MüĢaviri, Fabrika Müdürü, Genel Müdür MüĢaviri, 3 Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdür, BaĢmühendis, Mühendis Uzman, Avukat, ġef, Koruma Amiri Tren Otobüs Deniz Vasıtası (Feribot, Deniz Otobüsü vb) Uçak YHT(VĠP) 4 Kapsam Ġçi Personel Büro Elemanı (Kapsam DıĢı) Not: a) Yukarıda belirtilen taģıtlara ait bilet ve Taksi ücretleri belgelendirilmesi kaydıyla geçerli olup, Taksi kullanımında tasarruf ilkelerine riayet edilecektir. b) Tasarruf Tedbirleri doğrultusunda 2,3 ve 4 üncü grubun yurt içinde uçak, YHT(VĠP) seyahat edebilmeleri onayına tabidir. c) EĢdeğer Kadroların Tespiti Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca yapılır. 9

10 YURT ĠÇĠ SEYAHAT YEVMĠYELERĠ (GÜNDELĠKLER) (Yönetim Kurulu Kararı / ) EK-2 Grup Görev Unvanları Devletçe Ödenen Gündelik Miktarı (TL) Vergi Ġstisnası TeĢekkülce Ödenecek Gündelik (TL/Gün) 1 Yönetim Kurulu BaĢkanı, Üyeleri ve 33,50 50,25 2 Yardımcısı, Daire BaĢkanı, Hukuk MüĢaviri, Fabrika Müdürü, MüĢaviri, 31,00 46,50 3 Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdür, BaĢmühendis, Mühendis Uzman, Avukat, ġef, Koruma Amiri 28,00 42,00 4 Kapsam Ġçi Personel Büro Elemanı (Kapsam DıĢı) 27,00 40,50 NOT: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 14/A- maddesinin d bendi (Ek: /3 md.) tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dıģında yer alan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında; Yurt içi ve yurt dıģı gündelik ödemeleri, emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan gündelik ödemelerinin birbuçuk (1,5) katını geçemez. 10

11 EK-3 Grup KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERĠLECEK GÜNDELĠK (Yönetim Kurulu Kararı / ) Görev Unvanları Gündelikler (TL) 1 Yönetim Kurulu BaĢkanı, Üyeler ve Yardımcısı, Daire BaĢkanı, Hukuk MüĢaviri, Fabrika Müdürü, Genel Müdür MüĢaviri, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdür, BaĢmühendis, Mühendis Uzman, Avukat, ġef, Koruma Amiri Kapsam Ġçi Personel Büro Elemanı (Kapsam DıĢı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapılacak sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin gidiģ ve dönüģleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündeliklerin miktarları Bakanlar Kurulunca değiģtirilmesi halinde anılan değiģiklik (üst limitten) kararda belirtilen geçerlilik tarihinden itibaren uygulanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne geçici görevle gönderilen ve bu karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aģmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Not: ĠĢ bu ek, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/2760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. 11

12 EK-4 YURT DIġI GÜNDELĠKLERĠN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL Görev Unvanları Yönetim Kurulu BaĢkanı, Üyeler ve Yardımcısı, Daire BaĢkanı, Hukuk MüĢaviri, Fabrika Müdürü, MüĢaviri, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdür, BaĢmühendis, Mühendis Uzman, Avukat, ġef, Koruma Amiri Kapsam Ġçi Personel, Büro Elemanı (Kapsam DıĢı) Ülkeler ve Para Birimleri IV V VI Sütun Sütun Sütun ABD (ABD DOLARI) ALMANYA (EURO) AVUSTRALYA (AVUST. DOL) AVUSTURYA (EURO) BELÇĠKA (EURO) DANĠMARKA (DAN. KRONU) FĠNLANDĠYA (EURO) FRANSA (EURO) HOLLANDA(EURO) ĠNGĠLTERE (STERLĠN) ĠRLANDA (EURO) ĠSPANYA (EURO) ĠSVEÇ (ĠSVEÇ KRONU) ĠSVĠÇRE (ĠSVĠÇRE FR) ĠTALYA (EURO) JAPONYA (JAPON YENĠ) KANADA (KANADA DOL.) KUVEYT (KUVEYT DĠN.) LUKSEMBURG (EURO) NORVEÇ (NOR. KRONU) PORTEKĠZ (EURO) S. ARABĠSTAN (RĠYAL) YUNANĠSTAN (EURO) KOSOVA (EURO) DĠĞER AB ÜLKELERĠ (EURO) DĠĞER ÜLKELER (ABD DOLARI) Yurt dıģı gündeliklere iliģkin yukarıda belirtilen EK cetvelin Bakanlar Kurulunca değiģtirilmesi halinde anılan değiģiklik kararda belirtilen geçerlilik tarihinden itibaren uygulanır. YurtdıĢına veya sürekli görevle yurtdıģında iken baģka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkıģlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıda cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır. 12

13 EK-5 Yurt Ġçi Yolculukta Onay'a Yetkili Mercii Sıra No Personelin Unvanları (1-10) 10 Gün Dâhil (11-30) 30 Gün Dâhil (31-90) 90 Gün Dâhil 90 Gün ve üzeri 1 Bakan 2 Yardımcısı 3 Hukuk MüĢaviri 4 MüĢaviri (BaĢuzman) 5 Özel Kalem Müdürü 6 Kalite Yönetim Müdürü 7 Daire BaĢkanı Yardımcısı 8 ĠĢletme Müdürü 9 Savunma Uzmanı 10 Sivil Savunma Uzmanı ĠĢletme Müdürü 11 Müdür Daire BaĢkanı Yardımcısı 12 Müdür ( ĠĢletmelerde ) ĠĢletme Müdürü 13 BaĢ Mühendis Teknik Müdür 14 Mühendis 15 Doktor Daire BaĢkanı 16 Doktor ( ĠĢletmelerde ) ĠĢletme Müdürü 17 ġef 18 Koruma Amiri Daire BaĢkanı ĠĢletme Müdürü Daire BaĢkanı ĠĢletme Müdürü Yardımcısı Yardımcısı 19 Koruma Amiri Yardımcısı 20 HemĢire, Sağlık Memuru Ġlgili Birim Müdürü Daire BaĢkanı ve/veya ĠĢletme Müdürü Yardımcısı 21 Ġdari Personel 22 Kapsam Ġçi Personel 13

14 EK-6 14

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Harcırah nedir? Harcırah unsurları

Harcırah nedir? Harcırah unsurları Harcırah nedir? 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Uygulamada

Detaylı

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016 27 NĠSAN 2016 1 SUNUM PLANI TANIMLAR HARCIRAH VERĠLECEK KĠMSELER YURT ĠÇĠ/YURT DIġI HARCIRAHLARI ÖRNEKLER KAPSAM Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, -Genel bütçeli idareler -Özel bütçeli idareler

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU YURTDIŞI GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR 5 MART 2010 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESİ 1 HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ

ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ ESKĐŞEHĐR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI HARCIRAH YÖNERGESĐ GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönergenen amacı, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odasına mevzuatla verilmiş bulunan görevlerin daha etkin

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/018 Konu: 01.07.2015 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 31.12.2015 döneminde, ticari

Detaylı

MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015

MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 MAAŞ VE DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Harcırah işlemleri MADDE 1- (1) Yurtiçi/Yurtdışı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/63 İstanbul, 16 Temmuz 2007 KONU : 2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HARCIRAH ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Semra KURTÇA Daire Başkanı Ali Kemal YASAN Mali Hizmetler Uzmanı M.Barış KANTARCI Şube Müdürü V. Nihal TOLUÇ Memur ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI DUYURU Sayı: 2017/013 BURSA, 10.01.2017 Konu: 01.01.2017 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ BURSA- Haziran 2014 Amaç BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK, TANIMLAR Madde 1: Bu yönerge, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin görevlendirme

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ T.C. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi personelinin, yurtiçi ve yurtdışına idari

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 19.12.2013 tarih ve 2013/227 sayılı sirkülerimizde,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/161 Ref: 4/161

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/161 Ref: 4/161 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.07.2011 Sayı: 2011/161 Ref: 4/161 Konu: 01.07.2011 31.12.2011 ARASINDA GEÇERLĐ OLACAK GELĐR VERGĐSĐNDEN ĐSTĐSNA YURT ĐÇĐ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 24.

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ

ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ ÖYP SEYAHAT GİDERLERİ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) İlişkin Usul ve Esasların 13 ncü maddesinde yer alan Seyahat Giderleri gereğince ÖYP kapsamında Uludağ Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.08.2011/ 103-1 01.07.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 01 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI

SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI 1. GİRİŞ Ticari faaliyetlerle ilgili olarak yapılan seyahat giderleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. ve 40. maddelerinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ

GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ GÖREVLENDİRME VE HARCIRAH YÖNERGESİ Belge Kodu: GD-GHY Sayfa: ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... İ İÇİNDEKİLER... İİ REVİZYON KAYITLARI... İİİ REVİZYON TARİHÇESİ... İV YÜRÜRLÜKTEKİ SAYFALARIN LİSTESİ... İV

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/ 15 İstanbul, 15 Ocak 2008 KONU :2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 20.01.2014 Sayı: 2014/008 Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 1- Yurt İçi Gündelikler: Belirlenen bu yeni kat sayılara göre uygulanacak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.03.2013/78-1 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI İçindekiler Tablosu I-Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/38 İstanbul, 10 Nisan 2007 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER HARCIRAH TALİMATI İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 4 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. DAYANAK 4 4. TANIMLAR 4 ESAS HÜKÜMLER 5 5. GÖREVLENDİRME 5 6. GÖREVLE İLGİLİ HARCAMALAR 5 7. GİDERLERİN BELGELENMESİ 5 8. HARCIRAH

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR İçindekiler Tablosu IGelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 46 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03 / 366 08/06/2011 Konu : Yurt dıģı tedavi iģlemleri GENELGE 2011/ 46 Bilindiği üzere yurt dıģı tedavi iģlemleri değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile düzenlenmiģtir.

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/119 Ref: 4/119 Konu: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERĐLECEK GÜNDELĐKLERE DAĐR KARAR ĐLE YURT DIŞI GÜNDELĐKLERĐNE DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 Konu: 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı Bütçe ve

Detaylı

01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ

01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ 30.01.2009/44 01/01/2009 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN GEÇERLĐ OLACAK YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI YENĐDEN BELĐRLENDĐ ÖZET 01 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelere

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 23 İst. 30 Ocak 2004 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE -() Bu Yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 30.01.2017/24-1 01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2017 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı