Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2011"

Transkript

1 Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2011

2 KBS Sistemi Nedir?

3 KBS Sistemi:(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Şu ana Kadar; say2000i sisteminde hesaplanan maaş bordrolarının harcama birimleri tarafından internet üzerinden alınması işlemi yapılmaktaydı.

4 KBS ye GİRİŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız Tarafından verilen Şifre ve Kullanıcının T.C.Numarası ile Giriş yapılmaktadır.

5 İşlem Yetkisi verilen Kurumlar?

6 KBS Modülünde Yapılabilecek İşlemler Nalerdir? 1- Maaş İşlemleri 2- Sosyal Hak ve Yardımlar 3- Kullanıcı İşlemleri

7 Kullanıcı İşlemlerinde ; Yetkili kılınan kurum ve Kullanıcı Şifre Değişiklikleri yapılabilir.

8 Sosyal Hak ve Yardımlar Modülünde ; 1-Doğum Yardımı 2-Ölüm Yardımı 3-Ödül 4-İkramiye Ödemelerine ait işlemler yapılabilmektedir..

9 Doğum Yardımına Örnek ; Sosyal Hak ve Yardımlar Modülünün Bilgi Girişi alt menüsünden giriş yapılır.

10 Doğum Yardımına Örnek ; Yıl Bilgisi 2-Ay Bilgisi 3- Ödemenin Çeşidi Seçenekleri Seçildikten Sonra Yeni Kişisel Hesaplamaya Başla Menüsü Seçilir.

11 Doğum Yardımına Örnek ; Hesaplama yapılacak personelin T.C.Kimlik No su Yazılarak Tamam Butonuna basılır.

12 Doğum Yardımına Örnek ; Bu aşamada Hesapla Butonu seçildiğinde

13 Doğum Yardımına Örnek ;

14 Doğum Yardımına Örnek ;

15 Doğum Yardımına Örnek ;

16 Doğum Yardımına Örnek ;

17 Doğum Yardımına Örnek ; Son aşama olarak Muhasebe Birimine Gönder Menüsü seçilir.(bordro ve ödeme emri belgesi elektronik ortamda Daire Başkanlığımıza gönderilmiş olur.) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 12.Maddesi Sosyal Yardımlar c) Doğum yardımı : Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. d) Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir.

18 Doğum Yardımına Örnek ;

19 Sosyal Hak ve Yardımlar (Raporlar) Raporlar Menüsünden Yıl,Ay ve Ödeme Türü Seçildikten Sonra Bordro ve Ödeme Emri Belgesi Alınabilir.

20 Sosyal Hak ve Yardımlar (Süreç Takip)

21 Sosyal Hak ve Yardımlar (Mevzuat) (657) Doğum yardımı ödeneği: Madde 207 (Değişik birinci ve ikinci fıkralar: 20/6/l984 - KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. (1) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. (1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan 75 gösterge rakamı, 2500 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez

22 Sosyal Hak ve Yardımlar (Mevzuat) (657) Ölüm yardımı ödeneği: Madde 208 (Değişik birinci fıkra: 6/7/ KHK - 562/4 md.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ( ) (1) aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. (1) Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için hacizedilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

23 (Ana Sayfa)

24 (Kurum Bilgileri)

25 (Maaş Bilgi Ekranı) (1)

26 (Maaş Bilgi Ekranı) (2) 1 2

27 (Maaş Bilgi Ekranı) (3) 1 2 Veya Personel Listele Menüsüyle Bütün Personel Görüntülenebilir. 2. Aşamada işlem yapılacak personel seçilir.

28 (Maaş Bilgi Ekranı) (4)

29 (Maaş Bilgi Ekranı) (4) 1- Önceki Ekrandaki Mavi alanlarda Hata ve Noksanlık varsa Harcama Birimi Gerçekleştirme Görevlileri Tarafından İlgili Alanda Değişiklik Yapılabilmektedir. 2-Yeşil Alanlarda yapılması Gereken Değişiklikler Aile Bilgi Girişi Menüsünden Yapılabilmektedir. 3- Sarı Alanlarda Yapılması Gereken Değişiklikler ise Dil Tazminatı Menüsünden Yapılabilmektedir. 4- Diğer Alanlar Bilgi Amaçlıdır.Harcama Birimleri Tarafından Yapılan Kontrollerde Bu alanlarda hata ve noksanlık varsa Daire Başkanlığımız ile irtibata geçip söz konusu hataların giderilmesi sağlanmalıdır.

30 (Maaş Bilgi Ekranı) (5)Dil Tazminatı Bilgi Girişi

31 (Maaş Bilgi Ekranı) (6)Dil Tazminatı Bilgi Girişi 1 2

32 (Maaş Bilgi Ekranı) (7)Dil Tazminatı Bilgi Girişi 3

33 (Maaş Bilgi Ekranı) (8)Dil Tazminatı Bilgi Girişi 4

34 (Maaş Bilgi Ekranı) (9)Dil Tazminatı Bilgi Girişi

35 DİL TAZMİNATI(MEVZUAT) YABANCI DİL TAZMİNATI MİKTARLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR (11/4/1997 tarihli Başbakan Onayı) Amaç Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

36 DİL TAZMİNATI(MEVZUAT) Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (...) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir. Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir. Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir. Buradaki (maktu olarak belirlenenler hariç) ibaresi, 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

37 DİL TAZMİNATI(MEVZUAT) Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir. Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yürürlük Madde 4- Bu Esaslar tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Buradaki (maktu olarak belirlenenler hariç) ibaresi, 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

38 DİL TAZMİNATI(MEVZUAT) A1 A2 B DA DA DB C DC

39 DİL TAZMİNATI (ÖRNEK SINAV SONUCU BELGESİ) Sınav Geçerlilik Tarihi Sınav Tarihi Yabancı Dili Seviye

40 (Maaş Bilgi Ekranı) (10)Aile Bilgi Girişi

41 (Maaş Bilgi Ekranı) (11)Aile Bilgi Girişi Personelin Aile Bilgisinde Değişiklik Varsa Bu Buton Kullanılacaktır.

42 (Maaş Bilgi Ekranı) (12)Aile Bilgi Girişi Personelin Aile Bilgisinde Değişiklik Varsa Devam Edilecektir.

43 (Maaş Bilgi Ekranı) NİSAN AYI MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLEM

44 (Maaş Bilgi Ekranı) (13)Aile Bilgi Girişi Personellerin Aile Bilgi Girişi kontrol edilip gerekli değişiklikler yapılacaktır!

45 (Maaş Bilgi Ekranı) (14)Aile Bilgi Girişi 1 1. Aşama Olarak İlgili Kişilerin Personele Yakınlık Durumu Seçilecektir.

46 (Maaş Bilgi Ekranı) (15)Aile Bilgi Girişi 2. Aşama Olarak Eş yardımı Durumu Seçilecektir(Yakınlık derecesi Eş Olarak Seçilenler için Giriş Yapılabilir) 1 2

47 (Maaş Bilgi Ekranı) (16)Aile Bilgi Girişi 3. Aşama Olarak Çalışmayan Eş için sakatlık indiriminden yararlanıp yarlanmadığı seçilir yararlanıyorsa derecesi seçilir.(eş için Çocuk yardımı ve Asgari Geçim İndirimi Alanları seçimi yapılmamaktadır.) 1 2 3

48 (Maaş Bilgi Ekranı) (17)Aile Bilgi Girişi Personelin İlgili satırdaki Çocuğu için Çocuk Yardımından yararlanıp Yararlanmadığı Seçilir.

49 (Maaş Bilgi Ekranı) (18)Aile Bilgi Girişi Personelin İlgili satırdaki Çocuğu için Asgari geçim İndiriminden yararlanıp Yararlanmadığı Seçilir.

50 (Maaş Bilgi Ekranı) (19)Aile Bilgi Girişi Personelin İlgili satırdaki Çocuğu için Sakatlık İndiriminden yararlanıp Yararlanmadığı Seçilir.(yararlanıyorsa Derecesi Seçilir.)

51 (Maaş Bilgi Ekranı) (20)Aile Bilgi Girişi Personelin Diğer Çocukları içinde Aynı işlemler yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir. Ve ilgili alan kontrol edilir.

52 (Maaş Bilgi Ekranı) (21)Aile Bilgi Girişi

53 (Maaş Bilgi Ekranı) (22)Aile Bilgi Girişi Yapılan Değişiklikleri Bu formdan Kontrol Ediniz! Dil Tazminatı 1- Çocuk Sayısı 2- Eş Durumu 3- Sakatlık İnd. 4- Asgari Geçim İnd.Yar.Çocuk Sayısı 5-Personelin Asgari Geçim İnd.Yar.Çocuk Sayısı

54 (Personel Aile durum Bilgileri) (22) Aile Bilgi Girişi 1 Personel Listele Butonu İle Tüm Personel Listelenir.İşlem yapılacak Personel seçilerek Gerekli değişiklikler Yapılır. 2

55 (Personel Aile durum Bilgileri) MEVZUAT(657) Aile yardımı ödeneği: (1) Madde 202 Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (Değişik: 27/6/ KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: 13/2/ /117 md.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/ KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/ KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (2)(3) (1) 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 4 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamının 1/1/2011 tarihinden itibaren (1.823) olarak uygulacağı hüküm altına alınmıştır. (2) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan "250" rakamı "1500", "50" rakamı "250", "5 katına" ibaresi ise "3 katına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya "50 gösterge rakamının" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) " ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. Sayfa Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

56 (Personel Aile durum Bilgileri) MEVZUAT(657) Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: Madde 203 Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

57 (Personel Aile durum Bilgileri) MEVZUAT(657) Aile yardımı ödeneğine hak kazanma: Madde 204 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme: Madde 205 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

58 (Personel Aile durum Bilgileri) MEVZUAT(657) Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller: Madde 206 Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1. Evlenen çocuklar, 2. (Değişik: 21/4/ /28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), 3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

59 MAAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ (Emsan Veri) (23) Tarihinden Sonra Memur olan personellerin 14 Günlük Katsayı artışından kaynaklanan SGK Keseneklerinin Oluştuğu Tex dir Tarihinden Sonra Memur olan personellerin Kıst Maaş ve Terfi Farkından Kaynaklanan SGK Keseneklerinin Oluştuğu Tex dir. Say2000i Otomasyon sisteminden Maaş Hesaplama işlemi yapıldıktan sonra SGK Prim Keseneklerinin Text olarak oluştuğu menüdür tarihinden önce memur olan personellerin SGK Keseneklerinin oluştuğu Text dir tarihinden önce memur olan personellerden Aylıksız İzinde Olanların SGK Sağlık Primi Keseneklerinin oluştuğu Text dir Tarihinden Sonra Memur olan personellerin SGK Keseneklerinin Oluştuğu Tex dir Tarihinden Sonra Memur olan personellerden SGK Sağlık Primi Keseneklerinin Oluştuğu Tex dir.

60 (Maaş Değişiklik Takip Ekranı) (24) Bu Ekranda Maaş Bilgi,Maaş Personel Aile Durum,Maaş Dil Tazminatı bilgilerinde yapılan değişikliklerin hangi personelde ne tür değişiklik yapıldığı ile değişikliği yapan personel bilgileri raporlanmaktadır.

61 (Maaş Değişiklik Takip Ekranı) (25)

62 (Maaş Değişiklik Takip Ekranı) (26)

63 (Maaş Raporları) (27)

64 MAAŞ İNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERİ MODÜLÜ (İnceleme ve Kontrol Dökümleri) (28)

65 MAAŞ İNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERİ MODÜLÜ (İnceleme ve Kontrol Dökümleri) (29)

66 MAAŞ İNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERİ MODÜLÜ (Maaş Değişiklik Takip Ekranı) (30)

67 MAAŞ İNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERİ MODÜLÜ (Maaş Değişiklik Takip Ekranı) (31)

68 REFERANS TABLOLARI MODÜLÜ (Katsayı Bilgileri) (32)

69 Memet Sait DEMİRHAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mart-2011

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ÖĞRENCİ İŞLERİ S.1. Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor? C.1. Kontenjanlar Aralık ve Temmuz aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi... KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...3 2-Kesenek Bilgi Sistemine Giriş...4 3-Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5201 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2330 Kabul Tarihi : 3/11/1980 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/11/1980 Sayı : 17152 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı