Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): ISSN Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Fatih GÜNDÜZ, M. Zülfü ÇOBAN, Fahrettin YÜKSEL, Ferhat DEMÝROL, 1 1 Mehtap KURTOÐLU, Nurettin YILDIZ 1 Elazýð Su Ürünleri Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü, Elazýð, Türkiye 2 Su Ürünleri Fakültesi, Fýrat Üniversitesi, Elazýð, Türkiye 3 Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli Üniversitesi, Tunceli, Türkiye * Sorumlu yazar: Tel: Faks e-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Some Population Parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Uzunçayýr Dam Lake (Tunceli) This study was carried out in Uzunçayýr Dam Lake between May 2011-September A total of 349 individuals (222 male, 127 female) of Capoeta trutta (Heckel, 1843) investigated in study, samples was determined which ranged between I-XII age groups and male/female ratio was determined to be Total length values ranged from 17.2 to 41.1 cm for males, from 21.4 to 43.1 cm for females; weight values ranged from 48.0 to g for males, from g for females; condition factor values ranged from to for males and from to for females. However, length-weight relationship equation was determined as W= TL (R = 0.93) for males, W= TL (R = ) females and W= TL (R =0.94) for all population. The VBBD parameters were found L? = 49.58, K= 0.09, t 0= -4.00, W? = and natural mortality rate (M) for all population. Keywords: Uzunçayýr Dam Lake, Capoeta trutta, age, growth, natural mortality rate Özet Bu çalýþma, Mayýs 2011-Eylül 2012 tarihlerinde Uzunçayýr Baraj Gölü'nde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada toplam 349 adet (222 erkek, 127 diþi) Capoeta trutta (Heckel, 1843) örneði incelenmiþ, örneklerin I-XII yaþ gruplarý arasýnda daðýlým gösterdiði ve diþi/erkek oranýnýn 0,57 olduðu belirlenmiþtir. Total boy deðerlerinin erkek bireylerde 17,2-41,1 cm ve diþi bireylerde 21,4-43,1 cm; aðýrlýk deðerlerinin erkeklerde 48,0-612,0 g ve diþilerde 86,0-747,0 g; kondisyon faktörü deðerlerinin ise erkekler için 0,882-1,027, diþiler için 0,853-1,007 arasýnda deðiþtiði saptanmýþtýr. Boy-aðýrlýk 2, , iliþkisi denklemi erkeklerde W= 0,0096TL (R =0,93), diþilerde W= 0,0052TL (R =0,93) ve populasyon 3, genelinde W= 0,0082TL (R =0,94) olarak tespit edilmiþtir. VBBD parametreleri tüm populasyon için L? =49,58, K=0,09, t 0=-4,00, W? =1109,06 ve doðal ölüm oraný (M) 0,236 olarak tahmin edilmiþtir. Anahtar Kelimeler: Uzunçayýr Baraj Gölü, Capoeta trutta, Boy-aðýrlýk iliþkisi, büyüme Giriþ Denizlerde ve tatlý sularda yaþayan balýk lojik ve iklimsel koþullar canlý organizmalarýn populasyonlarýnýn büyüme özelliklerinin belir- büyüme özelliklerini farklý þekillerde etkilelenmesi doðal kaynaklarýn ekonomik kullanýmý mektedir (Kalkan, 2008). açýsýndan oldukça önemlidir. Coðrafik, eko- Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 4 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Capoeta trutta (Heckel, 1843) özellikle Müdürlüðü tarafýndan önceki yýllarda aþýlanmýþ Ortadoðu ülkeleri Türkiye, Ýran, Irak ve Suri- olup diðer taksonlarýn hepsi rezervuarýn doðal ye'de yaygýn olarak daðýlým gösteren Cyprinidae balýðýdýr. familyasýna ait bir türdür. Bu türün gerek Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. yurtiçinde ve gerekse yurtdýþýnda çeþitli su trutta populasyonuna yönelik bu güne kadar kaynaklarýnda yaþayan populasyonlarý üzerinde herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Bu çalýþma pek çok çalýþma yapýlmýþtýr (Þevik, 1993; ile yeni bir rezervuar olan Uzunçayýr Baraj Yapalak ve Yüksel, 1998; Baþusta ve Çiçek, Gölü'ndeki ekonomik öneme sahip C. trutta 2006; Kalkan, 2008; Oymak vd., 2008; Daðlý ve populasyonunun bazý biyolojik özelliklerinin Erdemli, 2011; Patimar ve Farzi, 2011; Javaheri araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Baboli vd., 2012; Düþükcan ve Çalta, 2012). Uzunçayýr Baraj Gölü yeni bir rezervuar Materyal ve Metot olup henüz balýkçýlýk faaliyetlerine açýlmamýþtýr. Baraj gölünde 3 familyaya ait (Salmonidae, Uzunçayýr Barajý, Tunceli'de, Munzur Cyprinidae ve Nemacheilidae) 12 takson (Salmo Nehri üzerinde, enerji üretmek amacýyla trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Acant yýllarý arasýnda inþa edilmiþtir. Kaya gövde 3 hobrama marmid Heckel, 1843, Alburnoides dolgu tipi olan barajýn gövde hacmi 551 m, bipunctatus (Bloch, 1782), Alburnus mossu- 3 normal su kotunda göl hacmi 308 hm ve göl lensis Heckel, 1843, Barbus lacerta Heckel, 2 alaný 13 km dir. Baraj 74 MW güç ile yýllýk , Capoeta trutta (Heckel, 1843), Capoeta GWh'lik elektrik enerjisi üretmektedir ve umbla (Heckel, 1843), Chondrostoma regium bölgenin önemli HES lerinden birisidir (DSÝ, (Heckel, 1843), Cyprinus carpio carpio (Lin- 2013). naeus, 1758), Squalius cephalus (Linnaeus, Örnekleme çalýþmalarý, Mayýs 2011 ile 1758), Oxynoemacheilus angorae (Stein- Eylül 2012 tarihleri arasýnda ve tüm populasdachner, 1897), Paracobitis tigris (Heckel, yonu yansýtacak þekilde; göl ekosisteminin 1843)) yaþamaktadýr (Çoban vd., 2013). Bu farklýlýk gösterdiði kýyý ve litoral bölgedeki taksonlar içinde sadece aynalý sazan türü DSÝ 9. lokalitelerde yapýlmýþtýr (Þekil 1). Bölge Müdürlüðü Keban Su Ürünleri Þube Þekil 1. Uzunçayýr Baraj Gölü.

3 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Balýklarýn vücut aðýrlýklarý 1 g hassa- hesaplanmýþtýr (Gayanilo vd., 2005). siyetli terazide, boylarý ise 1 mm taksimatlý Total boy, aðýrlýk, yaþ ve cinsiyetler ölçüm tahtasýnda belirlenmiþtir. Yaþ tayinleri arasýndaki iliþki istatistiksel olarak incelen- Polat (1986) ve Öztürk vd. (1997)'ye göre miþtir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi dorsaldeki yüzgeç ýþýn kullanýlarak yapýlmýþtýr. Microsoft Office Excel 2003 ve SPSS 16.0 Balýklarýn eþey tayinleri Lagler vd., 1977'ye paket programlarý kullanýlarak yapýlmýþtýr. göre yapýlmýþtýr. Eþeysel olgunluða eriþmemiþ Elde edilen istatistiksel bulgular Fowler ve bireylerin eþey tayini mikroskopta incelenerek Cohen (1992) ve Efe vd. (2000)'e göre yapýlmýþtýr. yorumlanmýþtýr. Boy-aðýrlýk arasýndaki iliþkinin bir göstergesi olan, üreme ve beslenmeye baðlý Bulgular olarak deðiþen kondisyon faktörü (K), Pauly Cinsiyet ve Yaþ Daðýlýmý (1984)'nin önerdiði formülle hesaplanmýþtýr. Araþtýrma süresince Uzunçayýr Baraj Populasyonun yaþa göre boy ve aðýrlýkça Gölü'nden toplam 349 adet karabalýk (Capoeta büyümesi ile boy-aðýrlýk iliþkileri balýkçýlýða trutta (Heckel, 1843)) örneði elde edilmiþ olup, adapte edilen "Von Bertalanffy ve Le Cren" bunlarýn %63,7'sini erkek (222), %36,3'ünü büyüme denklemi ile ifade edilmiþtir (Sparre diþi (127) bireylerin oluþturduðu ve populasve Venema, 1998). Bu çalýþmada elde edilen yonun 1-12 yaþlarý arasýnda daðýlým gösterdiði büyüme parametrelerinin daha önce yapýlan bulunmuþtur (Tablo 1). Her iki eþey grubunda çalýþmalarla karþýlaþtýrýlmasý için Munro ve da 4 yaþýn baskýn olduðu, buna karþýn Pauly (1983) tarafýndan geliþtirilen Pi Prime populasyonun genelinde erkeklerin diþilerden testi uygulanmýþtýr. Doðal ölüm oraný (M); 2 daha fazla olduðu tespit edilmiþtir. Yapýlan X Pauly (1980)'nin önerdiði formül kullanýlarak 2 2 testine göre, 2 (X 5,334>X 3,841, SD=1), 3 hesaplanmýþtýr (X 8,258>X 3,841, SD=1), 4 (X 5,855>X 3,841, SD=1) 3 Kondisyon faktörü: K= (W*100)L yaþlarýndaki ve toplamdaki eþey oranlarý b Boy-aðýrlýk Ýliþkisi: W= a*l arasýndaki farkýn istatistiki olarak önemli -K*(t t ) 2 2 Boyca büyüme: L t =L *(1-e 0 ) olduðu (X 12,930>X 3,841, SD=1) ve diþi/erkek -K*(t t ) b Aðýrlýkça büyüme: W t =W *(1-e 0 ) oranýnýn 1:1'den farklý olduðu görülmüþtür.? = logk+2*logl Doðal ölüm oraný: lnm= -0,0152- Boy ve Aðýrlýk Daðýlýmý 0,279*lnL +0,6543*lnK+0,463*lnT Populasyonda; total boy deðerlerinin Yukarýdaki eþitliklerde geçen; W: Balýk erkek bireylerde 17,2-41,0 cm; diþi bireylerde aðýrlýðýný, L: Total boyu, a ve b: Boy aðýrlýk ise 21,4-43,1 cm arasýnda deðiþim gösterdiði iliþkisine baðlý regresyon katsayýlarýný, Lt ve belirlenmiþtir. Erkek bireyler %14,6 (51 adet) W t: t yaþýndaki balýðýn boyunu ve aðýrlýðýný, L ile cm boy gruplarýnda, diþi bireyler ise ve W : Balýðýn kuramsal sonuþmaz boyunu ve %8,6 (30 adet) ile cm boy gruplarýnda aðýrlýðýný, K: Brody'nin büyüme katsayýsýný, t 0: baskýndýr (Þekil 2). Her iki eþeyde yaþ Balýðýn boyunun 0 olduðu varsayýlan kuramsal gruplarýna göre yapýlan Duncan testi yaþýný,? : Munro'nun Fi üssü katsayýsýný, T: sonuçlarý Tablo 2'de verilmiþtir. Erkek ve diþi Uzunçayýr Baraj Gölü'nün yýllýk ortalama su bireylerin boy deðerlerinin 2, 3, 4, ve 6 sýcaklýðýný ifade etmektedir. Von Bertalanffy yaþýndaki balýklarda istatistiksel olarak büyüme parametreleri (L K, ve t 0) ve standart birbirinden farklý olduðu (p<0,05) belirhatalarý yaþ-uzunluk verileri kullanýlarak FAO- lenmiþtir. ICLARM FISAT II paket programý ile 5

4 6 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Tablo 1. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun eþey ve yaþ daðýlýmý Þekil 2. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta'nýn genel olarak ve eþey gruplarýna göre boy-frekans daðýlýmý. Vücut aðýrlýðý deðerlerinin ise erkek 210 g'lýk aðýrlýk gruplarýnda tespit edilmiþtir bireylerde 48,0-612,0 g, diþi bireylerde 86,0- (Þekil 3). Her iki eþeyin aðýrlýk deðerlerinin III. 747,0 g arasýnda deðiþim gösterdiði ve VI. yaþ gruplarýnda istatistiksel olarak saptanmýþtýr. Aðýrlýk gruplarýna göre en fazla birbirinden farklý olduðu (p<0,05), diðer yaþ birey; erkek bireylerde %27,5 (96 adet) ile 70- gruplarý arasýndaki farkýn ise önemli olmadýðý 140 g ve diþi bireylerde %12,0 (42 adet) ile 140- (p>0,05) tespit edilmiþtir (Tablo 3).

5 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Tablo 2. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun total boy (cm) deðerlerinin eþeylere ve yaþ gruplarýna göre daðýlýmý Þekil 3. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta'nýn genel olarak ve eþey gruplarýna göre vücut aðýrlýðý-frekans daðýlýmý.

6 8 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Tablo 3. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun vücut aðýrlýðý (g) deðerlerinin eþeylere ve yaþ gruplarýna göre daðýlýmý Kondisyon Faktörü Balýk Boyu-Vücut Aðýrlýðý Ýliþkisi Bu çalýþmada populasyonun karak- Uzunçayýr Baraj Gölü C. trutta poputeristiðini yansýtmasý açýsýndan önemli olma- lasyonunu bireylerinde boy aðýrlýk iliþkisini sýna karþýn aylýk düzenli örnekleme yapýla- açýklayan denklemler aþaðýdaki þekilde belirmadýðý için kondisyon faktörü deðerlerinin lenmiþtir: aylýk daðýlýmý verilememiþtir. Buna karþýn, 2, Erkek:W= 0,0096TL (R =0,93; Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta SH a=0,002; SH b= 0,055) (Þekil 5) populasyonunda kondisyon faktörü deðer- 3, Diþi:W=0,0052TL (R =0,93; lerinin erkek bireylerde 0,88-1,03 arasýnda; diþi SH a=0,001; SH b= 0,076) (Þekil 6) bireylerde ise 0,85-1,01 arasýnda deðiþtiði belir- 3, lenmiþtir (Þekil 4). Duncan testi sonuçlarýna Erkek+Diþi: W= 0,0082TL (R = 0,94; göre her üç grupta da yaþ gruplarýna baðlý SH a= 0,001; SH b= 0,042) (Þekil 7) kondisyon faktörü deðerleri arasýndaki farkýn Erkek bireylerde istatistiki olarak b önemsiz olduðu (p>0,05) belirlenmiþtir. Yaþ deðerinin 3'ten farklý olmadýðý (p>0,05) ve gruplarýna göre eþeyler arasýnda yapýlan t testi büyümenin isometrik olduðu, diþi bireylerde sonuçlarýna göre erkek ve diþi bireylerin 4 ve 6 ve populasyon genelinde ise b deðerinin 3'ten yaþlarýndaki balýklarýn kondisyon faktörü farklý olduðu (p<0,05) ve büyümenin pozitif deðerlerinin istatistiki olarak birbirinden farklý allometrik olduðu saptanmýþtýr. olduðu (p<0,05) saptanmýþtýr.

7 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Þekil 4. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta'nýn yaþ gruplarýna göre ortalama kondisyon faktörü deðerlerinin daðýlýmý. Þekil 5. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun erkek bireylerinde balýk boyu-vücut aðýrlýðý iliþkisi. Þekil 6. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun diþi bireylerinde balýk boyu-vücut aðýrlýðý iliþkisi.

8 10 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Þekil 7. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun erkek+diþi bireylerinde balýk boyu-vücut aðýrlýðý iliþkisi. Büyüme Parametreleri lanmýþ ve M= 0,236 olarak bulunmuþtur. Von Bertelannffy büyüme parametreleri Uzunçayýr Baraj Gölü'nde henüz balýkçýlýk (VBBD) eþey gruplarýna göre Tablo 4'de verilmiþ faaliyetlerine izin verilmediði için avcýlýk ölüm olup bu parametreler kullanýlarak oluþturulan oraný (F) ve toplam ölüm oraný (Z) hesaplaboyca ve aðýrlýkça büyüme grafik-leri ise Þekil namamýþtýr. 8'de verilmiþtir. Hesaplanan VBBD parametreleri kulla- Tartýþma nýlarak elde edilen boyca büyüme denklemleri Bu çalýþmada, 222'si erkek (%63,7) ve erkek, diþi ve erkek+diþi bireyler için sýrasýyla 127'si diþi (%36,3) olmak üzere toplam 349 adet aþaðýda verilmiþtir: C. trutta bireyi incelenmiþtir. Populasyonun ,09*(t+4,31) Erkek: L t= 46,89*(1-e ); W t= yaþlarý arasýnda daðýlým gösterdiði tespit -0,09*(t+4,31) 2, ,89*(1-e ) edilmiþtir. Diþi/Erkek oraný 0,57 olarak belirlen- -0,09*(t+4,24) Diþi: L t= 50,53*(1-e ); W t= miþ ve bu oranýnýn 1:1 oranýndan istatistiki -0,09*(t+4,24) 3, ,54*(1-e ) olarak farklý olduðu bulunmuþtur. Bu çalýþmadan -0,09*(t+4,00) Erkek+Diþi: L t= 49,58*(1-e ); W t= elde edilen yaþ daðýlýmý ve eþey oranlarý ile Tablo -0,09*(t+4) 3, ,06*(1-e ) 5'de; ayný havzada daha önce yürütülen çalýþ- Her üç grupta da boyca ve aðýrlýkça malardaki bulgularýn birbirinden farklý olduklarý büyüme denklemleri kullanýlarak hesaplanan görülmektedir. Bunun, çalýþmalarýn yapýldýðý ortalama boy ve aðýrlýk deðerleri ile bu çalýþmada bölgelerin farklýlýðýndan ve Uzunçayýr Baraj tespit edilen deðerler arasýnda istatistiki olarak Gölü Capoeta trutta populasyonu üzerinde bir av fark olmadýðý (p>0,05) belirlenmiþtir. baskýsý bulunmamasýndan kaynaklandýðý düþünülebilir. Nitekim Nikolsky (1963), ayný Doðal Ölüm Oraný türün farklý populasyonlarýnda cinsiyet oran- Bu çalýþma da, doðal ölüm oraný (M) Pauly larýnýn birbirinden farklý olabileceðini bildir- (1980)'nin amprik formülü kullanýlarak hesap- miþtir. Tablo 4. Uzunçayýr Baraj Gölü C. trutta populasyonunun eþeylere göre hesaplanan VBBD parametreleri Parametreler Erkek Diþi Erkek+Diþi L 46,89±4,15 50,53±4,62 49,58±2,81 K 0,09±0,02 0,09±0,02 0,09±0,01 to -4,31±0,87-4,24±0,96-4,00±0,43 W 976, , ,06? 2,296 2,361 2,345

9 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Þekil 8. Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. trutta populasyonunun erkek, diþi ve erkek+diþi bireylerinde a: yaþ- boy iliþkisi ve b: yaþ-aðýrlýk iliþkisi. Tablo 5. Mevcut çalýþmadan ve farklý çalýþmalardan elde edilen C. trutta'ya ait bazý büyüme parametreleri (BT: Büyüme tipi; K: Kondisyon faktörü; A+: Pozitif allometri; A-: Negatif allometri; Ý: Ýzometrik büyüme) 1 Aþaðý Fýrat Suyu (Þevik, 1993); 2 Atatürk Baraj Gölü (Baþusta ve Çiçek, 2006); 3 Atatürk Baraj Gölü (Oymak vd., 2008); 4 Karakaya Baraj Gölü (Kalkan, 2008); 5 Meymeh Nehri (Patimar ve Farzi, 2011); 6 Shour Nehri (Javaheri Baboli vd., 2012); 7 Bu çalýþma. Ortalama total boy ve aðýrlýk deðerleri yaþýndaki bireylerin aðýrlýk deðerlerinin sýrasý ile erkek bireylerde 17,8-37,3 cm ve 55,7- istatistiki olarak birbirinden farklý olduðu 491,0 g, diþilerde 21,8-39,5 cm ve 94,0-583,6 g bulunmuþtur. Bu çalýþmadaki boy ve aðýrlýk olarak belirlenmiþtir. Ayný yaþ grubu erkek ve deðerleri ile Tablo 5'de verilen çalýþmalardaki diþi bireylerin boy ve aðýrlýk deðerleri arasýnda boy ve aðýrlýk deðerlerinin farklý bulunmasý yapýlan t testi sonuçlarýna göre; 2, 3, 4 ve 5 habitat, besin ve örnekleme yöntemlerinden yaþýndaki bireylerin boy deðerleri ile 3 ve 6 kaynaklanabilir.

10 12 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Bir balýk türünün büyümesi üzerine, meh Nehri'nde yaptýklarý çalýþmada b ortam faktörlerinin (özellikle de besin ve deðerini her üç grup için de 3'ten küçük sýcaklýk) büyük etkileri vardýr. Bu nedenle ayný bulmuþlar ve büyümeyi yönünü negatif türe ait balýklarýn farklý ortamlardaki ortalama allometrik olarak bildirmiþlerdir. Javaheri büyüme oranlarý da oldukça farklýlýk arz Baboli vd. (2012) ise Shour Nehri'nde edebilmektedir (Geldiay ve Balýk, 2007). yaptýklarý çalýþmada b deðerinin 3'ten farklý Ortalama kondisyon faktörü deðerlerinin erkek olmadýðýný ve büyümenin izometrik olduðunu bireylerde 0,88-1,03; diþi bireylerde 0,85-1,01 hesaplamýþlardýr (Tablo 5). Pauly (1984), b arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. Ayný yaþ grubu deðerinin ekolojik faktörlere, besin düzeyine, erkek ve diþi bireylerin kondisyon faktörü yaþa, eþeye, eþeysel olgunluða ve türlere göre deðerlerinin 4 ve 6 yaþýndaki bireylerde deðiþebileceðini bildirmiþtir. Bu çalýþma ile istatistiki olarak birbirinden farklý olduðu diðer çalýþmalar arasýndaki uyuþmazlýklar bu (p<0,05) saptanmýþtýr. Tablo 5'de; Þevik (1993) nedenlerden ileri gelmiþ olabilir. Aþaðý Fýrat Suyu'nda populasyon geneli için ve Bu çalýþmadan elde edilen asimptotik Kalkan (2008) Karakaya Baraj Gölü'nde erkek uzunluk (L ) deðerleri Kalkan (2008)'nýn ve diþi bireyler için kondisyon faktörü bulduðu deðerlerden oldukça küçük, Duman deðerlerini daha yüksek bulmuþlardýr. Bu (1993) ile Patimar ve Farzi (2011)'nin verilere bakýlarak Aþaðý Fýrat Suyu ve Karakaya bulgularýna ise olukça yakýndýr. K deðerleri her Baraj Gölü'nün beslenme þartlarýnýn Uzunçayýr iki eþey için de 0,09 olarak bulunmuþtur (Tablo Baraj Gölü'nden daha iyi olduðu söylenebilir. 6). Buradan yola çýkarak büyüme oranýnýn Ancak, kondisyon faktörü deðerleri balýðýn erkek ve diþilerde ayný olduðu söylenebilir. K bulunduðu ortamdaki besin durumu, yaþ, stres deðeri, balýðýn L deðerine ne kadar hýzlý durumu ve üreme aktivitesi gibi faktörlere baðlý yaklaþtýðýný belirleyen bir parametredir. olarak deðiþebildiðinden (Korkut vd., 2007) Genellikle kýsa ömürlü balýk türleri uzun kondisyon faktörü bir türün farklý populas- ömürlü balýk türlerine göre daha yüksek bir K yonlarda varyasyonlar gösterebilir. deðerine sahiptir. Ayrýca, kabaca genelleþ- Uzunçayýr Baraj Gölü'nde yaþayan C. tirilecek olursa yüksek K deðeri türlerin yüksek trutta populayonunun her iki eþeyinde de total doðal ölüme, düþük K deðeri ise düþük doðal boy ile balýk aðýrlýðý arasýnda pozitif yönde çok ölüme sahip olduklarýný gösterir (Sparre ve kuvvetli iliþki olduðu (Fowler ve Cohen, 1992) Venema, 1998). VBBD parametreleri türden belirlenmiþtir. b deðeri erkek bireylerde türe deðiþtiði gibi, ayný tür içinde bile stoktan 2,9856, diþilerde 3,1644 ve tüm populasyonda stoka deðiþim gösterir. Bir türün yayýlýþ alaný 3,0327 olarak bulunmuþtur. b deðerinin içindeki farklý populasyonlarý farklý deðerlere erkeklerde 3'ten faklý olmadýðý ve bu eþeyde sahip olabilir.ayný zamanda bir stokta birbirini büyümenin izometrik olduðu, diþilerde ve tüm takip eden yýl sýnýflarýnýn büyümeleri de habitat populasyonda ise b deðerinin 3'ten farklý paylaþýmý, ekolojik koþullar ve beslenme olduðu ve büyümenin pozitif allometrik olduðu alýþkanlýklarýndaki deðiþim nedenleriyle farklý saptanmýþtýr. Baþusta ve Çiçek (2006), popu- olur ve bu durum parametrelere de yansýr. layon geneli için b deðerini 3,335 olarak ve Bunlarýn dýþýnda bir populasyonda cinsiyetler büyümenin yönünü pozitif allometrik olarak arasýnda da önemli büyüme farklýlýklarý bildirmiþlerdir. Patimar ve Farzi (2011), Mey- görülebilir (Çetinkaya vd., 2005).

11 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Tablo 6. Mevcut çalýþmadan ve farklý çalýþmalardan elde edilen C. trutta'ya ait VBBD parametreleri Bu çalýþmada, VBBD deðerleri kulla- nýlarak Munro'nun Fi Üssü deðerleri hesap- lanmýþ (Tablo 6), diðer çalýþmalardan elde edilen? deðerleri ile t testi yapýlarak kýyaslama yapýlmýþ ve arada istatistiki olarak Teþekkür Bu çalýþmayý destekleyen Elazýð Su Ürünleri Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü'ne teþekkür ederiz. fark olmadýðý (t E (0,05, 2) =-0,0489; t D (0,05, 2) = Kaynaklar 0,0299; t = -0,0363) görülmüþtür. Baþusta, N. ve Çiçek, E Length weight E+D (0,05, 1) relationships for some teleost fishes caught in Sonuç olarak, bu çalýþma henüz balýk- Atatürk dam lake on southeastern Anatolia, çýlýk faaliyetlerine açýlmamýþ olan Uzunçayýr Turkey. Journal of Apply Ichthyology, 22: Baraj Gölü'ndeki Capoeta trutta populas doi: /j yonuna yönelik ilk çalýþmadýr. Bu çalýþmada x. Çetinkaya, O., Þen, F. ve Elp, M Balýklarda yaþ daðýlýmý diðer çalýþmalardan daha büyük Büyüme ve Büyüme Analizleri. M. Karataþ (edt), bulunmasýna raðmen, total boy, aðýrlýk ve Balýk Biyolojisi Araþtýrma Yöntemleri, Ankara: kondisyon faktörü deðerleri özellikle Aþaðý Fýrat Suyu (Þevik, 1993), Atatürk Baraj Gölü Çoban, M. Z., Gündüz, F., Yüksel, F., Demirkol, F., Yýldýrým, T. ve Kurtoðlu, M Uzunçayýr (Baþusta ve Çiçek, 2006; Oymak vd., 2008) ve Baraj Gölü (Tunceli) balýk faunasý. Yunus Karakaya Baraj Gölü (Kalkan, 2008)'ndeki Araþtýrma Bülteni, 2: bulgulardan daha küçük bulunmuþtur. Bunun Daðlý, M. ve Erdemli, A.Ü Capoeta umbla nedeni, bu bölgelerin Uzunçayýr Baraj Gölü'ne (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn bazý meristik ve morfometrik göre daha iyi beslenme koþullarýna sahip özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý. Karadeniz Fen olmasý olabilir. Ýleriki yýllarda baraj gölünde Bilimleri Dergisi FABA 2011 Sempozyum Özel balýkçýlýk faaliyetlerine izin verilmesi düþünül- Sayýsý, 2(5): mektedir. Bu rezervuardaki Capoeta trutta DSÝ, (giriþ Mart 2013). Duman, E Keban Baraj Gölü'nde Yaþayan Barbus populasyonunun korunmasý ve sürdürülebilir rajanorum mystaceus (Heckel, 1843), Capoeta avcýlýk için önümüzdeki dönemde üreme trutta (Heckel, 1843) ve Leuciscus cephalus biyolojisi, beslenme özellikleri ve stok tespiti orientalis (Nordmann, 1840) Tür ve Alttürlerinin gibi çalýþmalarýn yapýlmasý oldukça önemlidir. Bio-Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Elazýð, Fýrat Üniversitesi.

12 14 Gündüz vd. / Yunus Arþ. Bül (2): 3-14 Düþükcan, M. ve Çalta, M Capoeta trutta Press, London and New York. 352 pp. (Heckel, 1843)'nýn Keban, Karakaya ve Atatürk Oymak, S.A., Musa, D. ve Ünlü, E Reproductive Baraj Gölleri'ndeki populasyonlarýnýn üreme biology and histological changes in the gonads of dönemlerinin karþýlaþtýrýlmasý. Fýrat Üniversitesi barb, Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Atatürk Fen Bilimleri Dergisi, 24(2): Dam Lake, Turkey. Ýstanbul Üniversitesi Su Efe, E., Bek, Y. ve Þahin, M SPSS'te Çözümleri ile Ürünleri Dergisi, 23(2): Ýstatistik Yöntemler II. Kahramanmaraþ Sütçü Öztürk, S., Emiroðlu, S., Girgin, A. ve Þen, D Ýmam Üniversitesi Rektörlüðü Yayýn No: 10, Karakaya Baraj Gölü'nde yaþayan Capoeta trutta Bilgisayar Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (Heckel, 1843)'nýn yaþ tayininde en iyi okunan (BAUM) Yayýn No: 10., Kahramanmaraþ, 214. kemiksi yapýlarýn belirlenmesi. IX. Ulusal Su Fowler, J. ve Cohen, L Practical Statistics for Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1997, Field Biology, John Wiley and Sons Inc., New Eðirdir-Isparta, Cilt 1, York, 227pp. Patimar, R. ve Farzi, S Life history and other Gayanilo, F. C., Sparre, P. ve Pauly, D FAO- biological traits of the trout barb Capoeta trutta in ICLARM Stock Assessment Tools II (FiSAT II). the River Meymeh (western Iran). Folia User's guide.fao Computerized Information Zoologica, 60(2): Series (Fisheries). No. 8, Revised version, FAO, Pauly, D A Selection of Simple Methods fort he Rome, 168 pp. Assesment of Tropical Fish Stocks. FAO Fish. Geldiay, R. ve Balýk, S Türkiye Tatlýsu Balýklarý. Circ. No: 729, Rome, 52 pp. 5. Baský, Ege Üniversitesi Basýmevi, Bornova- Pauly, D Some Simple Methods for the Ýzmir, 644 pp. Assessment of Tropical Fish Stocks. FAO, Rome, Javaheri Baboli, M., Taghavi, N.M. ve Pazira, A pp. Length-weight relationship and condition factor Polat, N Keban Baraj Gölü'ndeki Bazý Balýklarda of Copoetta trutta in Shour River downstream. Yaþ Belirleme Yöntemleri ile Uzunluk-Aðýrlýk Advances in Environmental Biology, 6(5): Ýliþkileri. Yüksek Lisans Tezi. Elazýð, Fýrat Üniversitesi. Kalkan, E Growth and reproduction properties of Sparre, P. ve Venema, S.C Introduction to Tropical Capoeta trutta (Heckel,1843) in Karakaya Dam Fish Stock Assessment. FAO Fisheries Technical Lake. Turkish Journal of Zoology, 32: Paper, 306/1, Rev. 2, Rome, 579 pp. Korkut, A.Y., Kop, A., Demirtaþ, N. ve Cihaner, A Þevik, R Aþaðý Fýrat sularýnda yaþayan Capoeta Balýk beslemede geliþim performansýnýn izlenme trutta (Heckel, 1843)'nýn büyüme durumu ve yöntemleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, üreme özellikleri üzerine araþtýrmalar. Doðu 24(1-2): Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Lagler, K.F., Bardach, J. E., Miller, R.R. ve Passino, Haziran 1993, Erzurum, D.R.M., Ichtyology. John Wiley and Sons, Yapalak, S. ve Yüksel, M Atatürk Baraj Gölü Newyork, 506 pp. (Fýrat)'nde yaþayan Capoeta trutta (Heckel, Munro, J.L. ve D. Pauly, A simple method for 1843)'nýn büyüme özellikleri üzerine bir comparing the growth of fishes and invertebrates. araþtýrma. Doðu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Fishbyte, 1(1): 5-6. Sempozyumu, Haziran 1998, Erzurum, Nikolsky, G.V The Ecology of Fishes. Academic

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Türkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Türkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 77 (201) Uzunçayır Baraj Gölü (TunceliTürkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri Ferhat

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(1): 32-38 (212) DOI: 1.3153/jfscom.2125 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 137-234X 212 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ (DENİZLİ) BIYIKLI BALIK

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Ekoloji 20, 79, 38-44 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.795

Ekoloji 20, 79, 38-44 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.795 Ekoloji 20, 79, 38-44 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.795 Babadýllimaný Koyu'ndaki (Silifke-Mersin) Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris)'nin Büyüme, Ölüm Oranlarý ve Stokdan Yararlanma Düzeylerinin

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(1): 31-42 (2016) Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri Songül YÜCE 1,*,

Detaylı

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 13-291 E-ISSN:

Detaylı

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0014 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 24 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 24 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (3-4): 257 262 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü (Çivril, Denizli,

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

19 (3), , (3), , 2007

19 (3), , (3), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 325-332, 2007 19 (3), 325-332, 2007 Yayla Gölü ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)

Detaylı

Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander 1794)'nýn Daðýlýmý ve Bazý Morfometrik Özellikleri

Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander 1794)'nýn Daðýlýmý ve Bazý Morfometrik Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Adýyaman Bölgesi Akarsularýnda Dikenli Yýlan Balýðý (Mastacembelus mastacembelus Banks&Solander

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Serbest BİLİCİ Doktora Tezi BİYOLOJİ

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) nin Bazı Morfolojik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 163 167 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi

Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 9-15, 216 28(2), 9-15, 216 Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi Özet Metin ÇALTA 1 * Ayşe TOKLUK 1

Detaylı

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İznik Gölü (Bursa) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 19 25 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İznik Gölü (Bursa) Sazan

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0057 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: June 2010 Oğuz Gökerti Accepted: September 2010 Asiye Başusta

Detaylı

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L.,

Detaylı

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 337 343 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Capoeta capoeta umbla

Detaylı

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 289 293 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat

Detaylı

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 43-50, 2016 28(2), 43-50, 2016 Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Özet Asiye BAŞUSTA 1

Detaylı

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 9-55 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 63-69, 2011 23 (1), 63-69, 2011 Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Detaylı

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ ALBURNOIDES BIPUNCTATUS (BLOCH, 1782) (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) UN KROMOZOMAL ÖZELLİKLERİ Muhammet Gaffaroğlu 1, Muradiye Karasu Ayata 1*, Sevgi Ünal 2, Ercan Kalkan 3 1 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki Yunus Araştırma Bülteni 2015 (1): 67-72 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ Engin ARTAR* Hakan AKGÜN* *Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programı ÖZET: Bu çalışmada Adıyaman ilinde

Detaylı

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Almus Bara Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 84) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Savaş YILMAZ*, Menderes SUİÇMEZ**, Tuğba ŞEHERLİ*** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail:

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail: E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (1-2): 143 147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atatürk Baraj Gölü

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI Ahmet ALP* Orhan BÜLBÜL** H. Murat BÜYÜKÇAPAR*** Özet 'ta su kaynakları ve balıkçılık

Detaylı

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3( 2010),229-234 Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Habil Uğur KOCA*,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 5965 (2016) Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Ali İLHAN *, Hasan Musa SARI

Detaylı

Fisheries in Keban Dam Lake

Fisheries in Keban Dam Lake KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI Yasin CELAYİR 1 Murat PALA 1 Fahrettin YÜKSEL 1 1 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 23700 Keban/ELAZIĞ ÖZET: Bu çalışma, Keban Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarının

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2):

SDU Journal of Science (E-Journal), 2010, 5 (2): Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758) nın Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri ile Mevsimsel Kondisyon Faktörleri Savaş Yılmaz 1,*, Okan Yazıcıoğlu 1, Mahmut Yılmaz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) nın Bazı Meristik ve. Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) nın Bazı Meristik ve. Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) nın Bazı Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Mahmut DAĞLI *, A. Ümit ERDEMLİ ** * İnönü Üniversitesi, Sürgü Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY

GROWTH PROPERTIES OF TENCH (Tinca Tinca L., 1758) LIVING IN KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Eylül 2010 Cilt:18 o:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 839-848 GROWTH PROPERTIES OF TECH (Tinca Tinca L., 1758) LIVIG I KAPULUKAYA DAM LAKE, TURKEY Semra BEZER, Ali GÜL, Mehmet YILMAZ Gazi University, Gazi Education

Detaylı

Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları

Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 104 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları Ahmet ALP, Hakan Murat

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye*

Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 57-69, 2015 27(1), 57-69, 2015 Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye* Özet ** Tacettin YILDIRIM 1, Dursun ŞEN 2, Mücahit

Detaylı

KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ) EKSİ BALIĞI NIN (Leiognathus klunzingeri (STEİNDACHNER, 1898)) BÜYÜMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ) EKSİ BALIĞI NIN (Leiognathus klunzingeri (STEİNDACHNER, 1898)) BÜYÜMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 2(5): 672-676 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008033 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ)

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET Remziye ÖZKÖK 1, Hıdır ÇUBUK 2, Levent TÜMGELİR 1, Rahmi UYSAL 1, Şakir ÇINAR 1, Ramazan KÜÇÜKKARA

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Erdoğan Çiçek Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7258 erdogancicek@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Nevsehir-Turkey

Erdoğan Çiçek Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7258 erdogancicek@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Nevsehir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 5A0031 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2009 Erdoğan Çiçek Accepted: March 2010 Dursun Avşar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖZET ABSTRACT GİRİŞ. Keywords: Rudd, Scardinius erythrophthalmus, Age Determination, Gölhisar Lake

ÖZET ABSTRACT GİRİŞ. Keywords: Rudd, Scardinius erythrophthalmus, Age Determination, Gölhisar Lake GÖLHİSAR GÖLÜ (BURDUR) NDEKİ KIZILKANAT (Scardinius erythrophthalmus LINNAEUS, 1758) POPULASYONUNDA YAŞ BELİRLEME, BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE KONDÜSYON FAKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Derya BOSTANCI 1 *, Savaş

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey)

Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey) Turkish Journal of Science & Technology Volume 4, No 1, 2530, 2009 Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere (Ankara, Turkey) Derya BOSTANCI

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Gülnaz ÖZCAN Su Ürünleri

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng.J of Fırat Univ. 17 (4), 629-635, 25 17 (4), 629-635, 25 Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et

Detaylı