TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın, 2008 yılı çalıģmaları aģağıda ilgili oldukları bölümler itibariyle özetlenmiģ, tarihli Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu iliģikte sunulmuģtur. ÜYELĠK - EMEKLĠLĠK Emeklilik talebinde bulunan üyelerimizin emeklilik iģlemleri ay içerisinde, emekli aylık tahsisleri ise emeklilik talebini takip eden aydan itibaren Vakıf Senedimiz ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleģtirilmiģtir yılı içinde ödenen gelir/aylık ve telafi edici ödemelerin artırılması kapsamında, Aralık/2007 ödeme dönemi itibariyle hesaplanan gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2 oranında, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 7,2 oranında artırılarak ödenmiģtir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun tarihinde yürürlüğe girmesi sonucunda, Vakıf Senedimiz gereği sosyal güvenlik hakları ve yardımlarında sosyal güvenlik mevzuatının aynen uygulanmasının gerekmesi nedeni ile Vakfımızca, tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun uyarınca iģ ve iģlem yapılmaya baģlanmıģtır Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanunun Geçici 1. maddesi hükmü uyarınca; aylık almakta olan emekli ve dulyetimlerimizin sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutarları aylıklarına ilave edilmiģtir. Emekli, dul ve yetim yoklama iģlemleri her yıl olduğu gibi 15 Ekim Kasım 2008 tarihleri arasında sadece aylık alan yetim çocuk ve anne-baba için yapılmıģtır. Üye, Banka ve ilgili kuruluģlardan, istihkakların Sosyal Sigortalar Kanunu prim kazanç tavanına kadar olan kısmı üzerinden Sosyal Sigortalar Kanunu nda iģçi ve iģveren için öngörülen oranlarda prim ve katılma payı alınmıģtır../..

2 yılı içinde geçerli olan Sosyal Sigortalar Kanunu prime esas kazanç alt sınırı ile kazanç üst sınırı rakamları aģağıda gösterilmiģtir. Dönem S.S.K. Kazanç S.S.K. Kazanç Alt Sınırı Üst Sınırı YTL 3.954,60.-YTL YTL 4.151,70.-YTL Sosyal Sigortalar Kanunu prime esas kazanç alt ve üst sınırlarında meydana gelen değiģiklikler, isteğe bağlı Vakıf üyelerine duyurulmuģtur. Üyelerimizin sosyal güvenlikleri ile ilgili iģlemleri süratle sonuçlandırılmıģ, yeni göreve baģlayan üyelerin kayıtları zamanında tamamlanmıģtır. Hizmet borçlanması yaptırmak isteyen üyelerin iģlemleri ile eski üyelerin hizmet ihyaları ve talep eden üyelerimizin diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmetlerinin birleģtirilmesi iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Faal üyelerimiz ile emeklilerimizin Vakfımıza yazılı ve sözlü olarak ilettikleri sorunların çözümlenmesi için azami gayret gösterilmiģtir. Vakıf üyelerine, emeklilerine, dul ve yetimlerine ait dosyaların manyetik ortamda yedeklerinin oluģturulması, yeni üye olanların ve dosyası hareket görenlerin elektronik arģiv sistemine aktarılması iģlemlerine 2008 yılı içerisinde de devam edilmiģtir. HUKUKĠ ĠġLEMLER - RAPORTÖRLÜK - ĠNSAN KAYNAKLARI tarihinde Ġstanbul da yapılan Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısında, Toplantı Gündemi nde belirtilen konular ile ilgili tüm kararlar oybirliği ile alınmıģ; Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgiler tarih ve 219 sayılı Tamim ile üyelerimize duyurulmuģtur tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu nun 101. maddesinin 3. fıkrasının Vakıflarda üyelik olmaz hükmü uyarınca Vakıf Senedimiz metninde yer alan üye ibarelerinin Vakıf yararlananı olarak değiģtirilmesinin temelini oluģturduğu Vakıf Senedi değiģikliklerinin tamamı Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiģtir. Ancak, Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında, Vakıf Genel Kurulunun yapılmasından bir gün sonra tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile Türk Medeni Kanunu nun 101. maddesinin 3. fıkrasında yer alan Vakıflarda üyelik olmaz hükmünün iptal edildiğini; bu suretle Genel Kurul da kabul edilen Vakıf Senedi değiģikliklerinin temel gerekçesinin ortadan kalktığını; ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini ve söz konusu Kanunun geçici 20. maddesinin 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıkların iģtirakçileri ile gelir ve aylık alanlarının ve bunların hak sahiplerinin üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devrini öngördüğünü ve devirle ilgili iģlemleri düzenleyecek Bakanlar Kurulu Kararının kısa bir süre içerisinde yayımlanmasının beklendiğini; anılan Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanması ile birlikte devir iģlemlerine baģlanacağını ve devirden sonra yeniden Vakıf Senedi değiģikliği yapılması gerekeceğini göz önüne alarak, Genel Kurul tarafından kabul edilen Vakıf Senedi değiģikliklerine iliģkin tescil iģlemlerinin devir süreci gözetilerek değerlendirilmesine ve koģullara bağlı olarak konunun ilk toplanacak Genel Kurul un tasviplerine sunulmasına karar vermiģtir../..

3 sayılı Vakıflar Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Vakıflar Kanunu nun 12. maddesi ile vakıfların mallarının değiģtirilmesi veya paraya çevrilmesinde baģlangıçta özgülenen mal ve haklar ile sonradan iktisap edilen mal ve haklar ayrımına gidilmiģ, 32. maddesinde Vakıf yönetiminin her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ne beyanname vermesi hüküm altına alınmıģ ve 33. maddesinde ise, yeni vakıflarda iç denetimin esas olduğu, vakıf tarafından iç denetimin, vakfın kendi organları veya bağımsız denetim kuruluģları tarafından yapılabileceği hususu düzenlenmiģtir sayılı Vakıflar Kanunu na istinaden hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yasalaģtırılan ve bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucu yürürlük tarihi üç kez ertelenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nda Anayasa Mahkemesi nin iptal gerekçelerine uygun değiģiklikler tarih ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıģ ve 5510 sayılı Kanunun tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıģtır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nu 6 maddesi hariç tamamen yürürlükten kaldıran 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik uygulamalarında oldukça köklü değiģiklikler yapmıģtır. Bu kapsamda, emekli aylığı bağlanabilmesi için aranan asgari prim ödeme gün sayısında ve asgari yaģta artıģ öngörmüģ, aylık bağlama oranını düģürmüģ, aylık ve gelir bağlamada prime esas kazançların güncellenmesi uygulamasını değiģtirmiģ, prime esas kazanç tavanını aģan tutarların müteakip iki ay içinde de prim hesabında dikkate alınacağını ve Devletin de prim katkısı ödemesini hükme bağlamıģ, eģ ve çocuklara ölüm aylığı bağlanmasına ve emekli olduktan sonra yeniden çalıģmaya kısıtlamalar getirmiģ, isteğe bağlı üyeliği kolaylaģtırmıģ, her vatandaģın genel sağlık sigortası kapsamına alınmasını zorunlu hale getirmiģtir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na 5754 sayılı Kanun ile eklenen geçici 20. madde ile de; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans Ģirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teģkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuģ bulunan sandıkların iģtirakçileri ile buralardan aylık veya gelir bağlanmıģ olanlar ve bunların hak sahiplerinin, herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın, söz konusu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu na devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmaları ve üç yıllık sürenin Bakanlar Kurulu Kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabileceği, devir tarihi itibariyle sandık iģtirakçilerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılacakları öngörülmüģtür. Madde metninde, maddenin uygulamasına iliģkin usul ve esasların da, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sandık iģtirakçilerini istihdam eden kuruluģlar ile sandıkların görüģ ve önerileri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği hüküm altına alındığından, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı ile ilgili Vakfımız görüģ ve önerileri ve tarihlerinde anılan Kuruma bildirilmiģtir. Vakfımızın taraf olduğu davalar takip edilerek, Vakfımız lehine sonuçlar elde edilmiģtir. Vakfımız alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri yapılarak, alacaklarımızın bir an evvel tahsili yoluna gidilmiģtir../..

4 4 Vakfımızı ilgilendiren çeģitli kanun tasarılarına iliģkin yasal düzenlemeler yakından takip edilerek gerekli değerlendirme ve çalıģmalar yapılmıģ, toplantılara iģtirak edilmiģtir. FON YÖNETĠMĠ ve MUHASEBE 2008 yılı, yerel ve küresel mali piyasa risklerinin arttığı bir yıl olmuģ ve özellikle yılın son çeyreğinden itibaren küresel krizin etkileri Türkiye de de hissedilmeye baģlanılmıģtır. Yılın ikinci yarısına kadar düģme eğiliminde olan faiz oranları finans piyasalarındaki geliģmelere paralel olarak yıl sonuna doğru yükselmeye baģlamıģtır. Bu kapsamda, mali piyasalardaki geliģmeler yakinen izlenmiģ, geçmiģ yıllarda olduğu gibi, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Sermaye Piyasaları Bölümü, Hazine Bölümü ve ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. ile iģbirliği yapılmıģ, fonlarımız Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Yatırım Fonu ve Vadeli Mevduatta değerlendirilmiģtir yıl sonu itibariyle aktif toplamımız bir önceki yıla göre % 42,63 oranında artmıģ olup, aktif toplamımız tarihi itibariyle ,62.-YTL dir Vakfımız gelirlerinin, önceki yıla oranla % 18,70 oranında artarak ,37.-YTL'ye ve Vakfımız giderlerinin de % 9,56 oranında artıģla ,70.-YTL'ye ulaģması sonucunda, 2008 yılında Vakfımız gelirleri ile giderleri arasında ,67.-YTL gelir fazlası oluģmuģtur. Bilgi edinilmesini ve çalıģanlarımız ile emeklilerimize duyurulmasını rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ SANDIĞI VAKFI Ġbrahim Hızlıkan Vakıf Müdürü Mahmut Magemizoğlu Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili EK: 1. Bilanço (1 sayfa) 2. Gelir-Gider Tablosu (1 sayfa)

5 AKTİF TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI BİLANÇOSU (YTL) HAZIR DEĞERLER ,09 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM ,58 KASA 124,33 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 4.940,70 BANKALAR ,76 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESĠNTĠLERĠ 7.337,88 PASİF MENKUL KIYMETLER ,40 GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAHAK ,85 ÖZEL KESĠM TAH.SEN.VE BONOLARI ,38 GĠDER TAHAKKUKLARI ,85 KAMU KESĠMĠ MENKUL KIYMETLER ,02 DİĞER ALACAKLAR ,53 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI ,52 ÜYELERDEN ALACAKLAR ,77 GEÇMĠġ YILLAR GELĠR FAZLASI ,52 PERSONELDEN ALACAKLAR 1.368,40 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR ,36 DÖNEM NET GELİR GİDER FAZLASI ,67 DÖNEM NET GELĠR FAZLASI ,67 GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAK ,87 GELĠR TAHAKKUKLARI ,93 GĠDER TAHAKKUKLARI ,94 DİĞER ALACAKLAR (UZUN VADELİ) ,50 ÜYELERDEN ALACAKLAR ,50 MADDİ DURAN VARLIKLAR 65,23 DEMĠRBAġLAR 1.068,36 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR ,13 TOPLAM AKTİFLER ,62 TOPLAM PASİFLER ,62 BİLANÇO TOPLAMI ,62 BİLANÇO TOPLAMI ,62

6 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI GELİR-GİDER TABLOSU (YTL) GELİRLER GİDERLER PRĠM VE AĠDATLAR ,41 ÜYE GĠDERLERĠ ,68 FAĠZ GELĠRLERĠ ,18 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER ,09 MENKUL KIYMET GELĠRLERĠ 2.953,79 VERGĠ HARÇLAR 833,80 KAMBĠYO GELĠRLERĠ 2.842,56 AMORTĠSMANLAR 26,13 DĠĞER GELĠRLER ,43 GELĠR FAZLASI ,67 TOPLAM ,37 TOPLAM ,37

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1.

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı