Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)"

Transkript

1 International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU

2 YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen, iyi kabuk kalitesine ve iyi yumurta aðýrlýðýna sahip bir hibrit üretebilmek için yýllarca çalýþmýþtýr. Bu özellikler, üreticinin kazancýný belirlemek için ana kriterlerdir. Yetiþtirilen H&N Brown Nick hibritleri ile bu genetik potansiyele ulaþýlmýþtýr. Bu talimatlarýn amacý, tecrübelerinde gösterdiði gibi deðiþik koþullar altýnda H&N Brown Nick hibritlerinden en iyi performansý elde etmek için yönetim uygulamalarýnýn taslaðýný oluþturmaktýr. Yönetimin tavsiye þartlarý saðlanýrsa ve eðer takip edilirse, üretici bu talimatlardaki performans hedefini gerçekleþtirebilir. Ýyi kümes hayvaný yönetimi, H&N Brown Nick hibrit sürüsü ile, baþarý için anahtardýr. Burada ortalama veya ortalama altý performans asla kabul edilmemelidir. Sürüdeki her bir tavuktan optimum performans elde etmek, maksimum sonuçlarý üretmekte yardýmcý olur. Ýyi sürü yetiþtiriciliði, biraz ekstra çaba gerektirir, fakat bunun karþýlýðýnda yüksek verim getirir. Ýyi kümes hayvaný yönetimi karmaþýk deðildir: Bu basitçe, tüm sürü ihtiyaçlarýnýn detaylarýna dikkat, basit mantýk ve sürünün yaþam süresinin uygun bir þekilde belirlenmesini gerektirir. Bu yönetim rehberi, sizin doðru kararlarý vermenizde yardýmcý olacak. 1

3 Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: 018 Hafta 9698 % 1880 Hafta 9396 % Yumurta Verimi : % 50 verime ulaþma yaþý Pikte kalýþ süresi Kümes performansý Kümes performansý % 90 ve üzeri yumurta üretimi % 80 ve üzeri yumurta üretimi gün 4. hafta % haftaya kadar yumurta 80 haftaya kadar yumurta hafta hafta Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg 2,00 2,05 2,05 2, Tüketim (gr/tavuk/gün) 5 gr 5 gr Canlý Aðýrlýk: Hafta Aðýrlýk (kg) 1,48 2,00 2,05 Yumurta Aðýrlýðý: Hafta Yumurta (gr) Toplam Yumurta Kütlesi (kg) 1,3 3,1 5,4,8 15,69 22,50 22,50 2

4 ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim: Kazancýn Anahtarý 1 Brown Nick Performans Kriterleri 2 Civciv ve Yetiþtirme Programý Yönetimin Hedefi Genel Hazýrlýk Ýzolasyon ve Hijyen Þartlarý Nem 8 Ýyi Baþlangýç Ýçin Civciv Alýmý 8 Civciv Gelmeden Önce 8 Mineraller 8 Stres Belirtileri 9 Su 9 Tablo 1: Yarkalarýn Su Tüketimi 9 Yem Günlük Civciv Yetiþtiriciliðinde Aralýklý Iþýk Programý Yerde Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Civciv Büyütme Zemin Alaný Altlýk Yem ve Su Civciv Bariyerleri Koksidiozis Efensikyon Kontrolü Kafeste Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Su Yem 13 Þekil 2: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Ýçme Suyu Alaný Ýhtiyaçlarý 13 Þekil 3: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Yemlik Alaný Ýhtiyaçlarý 13 Zemin (Kafes) Alaný 13 Isý 14 Þekil 4: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Zemin Alaný ve Ýhtiyaçlarý 14 Þekil 5: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Isý Ýhtiyaçlarý 14 Iþýk 14 Hava / Havalandýrma 14 Gaga Kesimi 15 Günlük Yaþta Gaga Kesimi 15 Piliçlerin Beslenmesi 15 Büyütme / Yetiþtirme 16 3

5 4 Tablo 2: Civciv/Büyütme/Geliþtirme/Yumurtlama Öncesi Yemlerinde Tavsiye Edilen Besin Maddeleri 16 Tablo 3: Tamamlanan Yem Formülleri Ýçin Tavsiye Edilen Vitamin ve Mineral Katkýlarý 1 Tablo 4: Piliç Yem Tüketimi 18 Yem Tüketimi 18 Yem Kalitesi Haftalarda Besleme Haftalarda (Yumurta Kümesine Kadar) Besleme 19 Vücut Aðýrlýðý 19 Üniformite 19 Örnek 20 Standart 20 Yem Deðiþtirme 20 Vücut Aðýrlýðý Kazanma 20 Tablo 5: Civciv ve Büyüme Periyodu Süresince Tavsiye Edilen Brown Nick Vücut Aðýrlýðý 21 Aþýlama ve Hastalýklardan Korunma 22 Genel Prensipler 22 Serolojik Kontroller 23 Þekil 6: Örnek Aþýlama Programý 23 Aþýlama Programlarý 23 Büyüme Dönemi Kayýtlarý Haftalýk Iþýklandýrma Programý 24 Ýlk Ýki Hafta 24 Kapalý Çiftliklerde Civciv ve Yetiþtirme 24 Tablo 6: Minimum Iþýk Þiddeti 25 Açýk yada Yarý Açýk Çiftliklerde Civciv ve Yetiþtirme Derece Enlem ve Üzeri Civciv Büyütme 25 Yumurtlama Süresince Iþýk Kontrolü 25 Tablo : Kuzey ve Güney Yarým Kürede Gün Doðumu ve Gün Batýmý Arasý Saatler 26 Tablo 8: Iþýk Programýndaki Azalýþ (030 enlem aralýðýnda) 2 Tablo 9: Yumurtlama Süresince Iþýklandýrma 2 Yumurtlama Süresince Iþýk Yoðunluðu 28 Yumurtlama Çiftliðine Taþýma 28 Hazýrlýk 28 Yükleme 28 Taþýma 28 Kafeslere Yerleþtirme 28 Yumurtlama Programý 29

6 Piliçlerin Barýnýmý 29 Ekipman 29 Isý Kontrolü 29 Su Kalitesi 29 Yumurtlama Döneminde Besleme 30 Üretimin Arttýðý Periyotta ve Pik Düzey Periyodu Boyunca Beslenme 30 Pik Periyodu Sonrasýnda Beslenme 30 Tablo : Yumurta Üretimi %90 ve Üzerindeki Sürülerde Tüketilen Yeme Göre Alýnmasý Gereken Besin Deðerleri 31 Tablo : Yumurta Üretimi %85 Ýle %90 Arasýndaki Sürülerde Tüketilen Yeme Göre Alýnmasý Gereken Besin Deðerleri 31 Tablo : Yumurta Üretimi %80 Ýle %85 Arasýndaki Sürülerde Tüketilen Yeme Göre Alýnmasý Gereken Besin Deðerleri 32 Tablo 13: Yumurta Üretimi %5 Ýle %80 Arasýndaki Sürülerde Tüketilen Yeme Göre Alýnmasý Gereken Besin Deðerleri 32 Tablo 14: Yumurta Üretimi %0 Ýle %5 Arasýndaki Sürülerde Tüketilen Yeme Göre Alýnmasý Gereken Besin Deðerleri 33 Kalsiyum 33 Tablo 15: Ýnce ve Kalýn Taneli Kireç Taþý Saðlanmasý 33 Yem kalitesi 34 Yumurtlama Döneminde Yem Kýsýtlamasý 34 Enerji Gereksinimi 34 Emmans Denklemi 34 Tablo 16: Çeþitli Durumlar Altýnda Tavuk Baþýna Alýnan Enerji Miktarý (Kcal M.E.) 35 Yemdeki Enerjinin Hesaplanmasý 35 Ulaþýlabilinir Fosfor 36 Pik Periyodu Sonrasý Vücut Aðýrlýðý, Üretim ve Yumurta Aðýrlýðý 36 Yumurtlama Döneminde Performans 36 Yumurtlama Döneminde Kayýtlar 36 Tablo 1: Uygun Çevre Þartlarýnda ve Ýyi Yönetilen Sürülerde 80 Haftalýk Yaþtaki H&N Brown Nick lerin Performans Kriterleri 338 Özet 39 5

7 Brown Nick Yumurtlama performansý 40 Brown Nick Yumurta aðýrlýðý 41 Brown Nick Vücut aðýrlýðý 42 Bu broþürdeki bilgiler, en son araþtýrmalarýmýz ve sahadan aldýðýmýz bilgilerle hazýrlanmýþtýr. Bu Brown Nick özellikleri (sayfa 2) uygun çevre koþullarýnda ve yönetimde elde edilebilir. Ama bu teminat yada performans garantisi deðildir. 6

8 CÝVCÝV VE YETÝÞTÝRME PROGRAMI YÖNETÝMÝN HEDEFÝ Yönetimin amacý, 18 haftalýk yaþta, mükemmel tavuklara dönüþecek uygun kondisyonlu yarkalar üretmektir. Uygun kondisyon þöyle tanýmlanýr:. Ortalama vücut aðýrlýðý gram. En az %85 üniformite. Saðlýklýlýk ve hareketlilik. Hastalýklara karþý dirençlilik GENEL HAZIRLIK Yüksek basýnçlý su ile eski sürü döneminden kalan tüm altlýk ve tozun yýkanmasý ile baþtan baþa temiz ekipman ve tesis saðlanmalý. Gübre civcivhaneden 300 metreden daha yakýn yerde saklanmamalý ve rüzgara karþý konulmamalýdýr. Fareler, vahþi kuþlar ve diðer haþereler uzaklaþtýrýlmalýdýr. Su hatlarýnýn ve su tankýnýn gerekli tamiri yapýlmalý, temizlenmeli ve mikroptan arýndýrýlmalýdýr. Yem depolarýnýn, yemliklerin ve taþýma sistemlerinin boþaltýlmasý, temizlenmesi ve mikroplardan arýndýrýlmasý gerekir. Tesis ve içindeki tüm ekipmanlarý gün boyunca dinlendirip, yeni civciv alýmý yapýlmalýdýr. ÝZOLASYON VE HÝJYEN ÞARTLARI Ýzole bölgeye ve civciv yetiþtirme alanýna, kýsýtlý ve kontrollü giriþ yapýlmasý hastalýklarý önlemek için önemlidir. Tavsiye edilen hepsi içeri / hepsi dýþarý civciv ve yetiþtirme programý, salgýn hastalýklara karþý uygun bir temizlik ve izolasyon yapmayý çok iyi bir þekilde saðlar. Civciv yetiþtirme alanýyla yumurta kümesi arasýndaki sýk gidiþ geliþlerden kaçýnýlmalýdýr. Ýzolasyonun önemli bir bölümü, parazitlerin ve hastalýklarýn baþlýca kaynaklarý olduðu için yabani kuþlarý, fareleri ve diðer vahþi hayvanlarý çiftlikten uzak tutmaktýr. Yumurtlayan tavuklarýn kümesleri ile civciv büyütme kümesi arasýnda en az 0 metre mesafe olmalýdýr. Bakýcýlar çiftlikteki tek bir kümese bakmalýdýr ve çiftlikteki diðer kümeslere girmemelidir. Tesis sahibi sürüleri kontrol ederken, kontrole en genç sürüden baþlayýp, kontrolü en yaþlý sürüde bitirmelidir.

9 Ýçinde dezenfektan madde bulunan ayak banyo suyu, her kümesin giriþinde bulunmalýdýr. Buradaki dezenfektan solüsyonu, günde en az bir kez kontrol edilmeli ve sýk sýk deðiþtirilmelidir.tesiste sadece gerekli kiþiler bulunmalý. Tesis dýþý sürücülerin araçlarýyla tesise girmesine izin verilmemelidir. NEM Baþarýlý bir civciv büyütme için nem önemli bir faktördür. Baðýl nem %60 ile %0 arasýnda tutulmalýdýr. 6 haftalýk yaþtan sonra daha düþük derecelerdeki ýsý yeterli nemin sürdürülmesini daha da kolaylaþtýrmaktadýr. Daha büyük ve yaþlý hayvanlar verdikleri nefes ile ortamdaki rutubeti saðlamak sorun olmaktan çýkar. ÝYÝ BÝR BAÞLANGIÇ ÝÇÝN CÝVCÝV ALIMI; CÝVCÝVLER GELMEDEN ÖNCE : 1 Gerekli ýsýnýn bina içinde her yerde ayný olduðundan emin olun. 2 Zaman saati ayarlarýný ve ýþýklar için akýmý ve sigortalarý kontrol edin. 3 Otomatik yemlik ve suluk sistemlerinde, yemin ve suyun her yere eþit daðýtýlmasý için gerekli ayarlarýn kontrolünün yapýlmasý gerekir. 4 Su kaplarýnýn ve nipellerin uygun çalýþtýklarýndan emin olunmalý ve civcivler tarafýndan rahatlýkla ulaþýlabilmesi saðlanmalýdýr. 5 Civciv üretim kuluçkahanesiyle varýþ saati hakkýnda ve teslim edilen civcivlerin durumu ve sayýsý hakkýnda temasta bulunun ve teslimatý onaylayýn. MÝNERALLER : 8 Bazý üreticiler, bir kýsým minerallerin içme suyuna katýlmasýnýn performansý olumlu yönde geliþtirdiðini düþünmektedir. Bu seçim, yerel durumlar hakkýnda tecrübeli bir veteriner hekime danýþýldýktan sonra yapýlmalý.

10 STRES BELÝRTÝLERÝ Tavuklarýn gösterdiði stres belirtileri hakkýnda hazýrlýklý bulunun. a Tavuklarýn hareketsiz ve yüzü koyun yatmasý, aþýrý sýcaklýðýn iþaretidir. b Gürültülü cývýltý, soðuðun ya da açlýðýn iþaretidir. c Belli bölgelere gruplaþmak, birbirine sokulmak, aþýrý soðuðun ve hava cereyanýnýn iþaretidir. SU Civcivler yeteri kadar serin, temiz ve taze suya ulaþabilmelidirler. Bu sürüde iyi bir baþlangýç için gereklidir. Su alýmý, hiçbir koþul altýnda kýsýtlanmamalýdýr. Su tüketimi, tablo 1 de gösterildiði gibi çevre ýsýsý arttýkça çoðalýr. Eðer yeterli su alanlarý saðlanamazsa ya da sulama sistemlerinin maksimum miktarý yetersiz kalýrsa, sürünün büyüme oraný ve saðlýðý bozulur. Tablo 1: Yarkalarýn Su Tüketimi Tüketilen Su / 00 Kanatlý / Gün Yaþ (hafta) C Litre 32 C Litre

11 YEM Yüksek kaliteli bir rasyon kullanýn.baþlangýç için ufalanmýþ yemler palet halindeki yemlerden daha iyidir. GÜNLÜK CÝVCÝV YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE ARALIKLI IÞIK PROGRAMI Günlük civciv çiftliðe geldiðinde genel uygulama; onlara, olabilecek uzun bir araba yolculuðundan sonra, kendilerini toparlamasý için yeteri kadar yem yemesi ve su içmesine olanak tanýmak amacýyla 2 3 gün 24 saat kesintisiz ýþýk saðlamaktýr. Bu uygulamada, civcivler çiftliðe ulaþtýktan sonra ve bakým sýrasýnda bazýlarýnýn uyumaya devam ettikleri, bazýlarýnýn ise su ve yem aradýðý gözlenebilir. Sürünün aktivitesi her zaman düzensiz olacaktýr. Özellikle bu fazda yetiþtirici, civcivlerin davranýþlarýný ve durumlarýný deðerlendirmekte zorluk yaþar. Pratikte, özel belirlenmiþ bir kesintili ýþýk programý ile günü dinlenme ve aktivite evreleri olarak bölme prensibi vardýr. Burada amaç civciv aktivitelerini senkronize etmektir. Bakýcý, hayvanlarý grup halinde su ve yem aramalarý için baský yaparak, sürünün durumu hakkýnda daha iyi bir gözleme sahip olur. Bu yüzden H&N Ýnternational, civcivler çiftliðe ulaþtýðýnda dinlenme süresini verdikten sonra periyodik olarak 4 saat aydýnlýk, 2 saat karanlýk programýný uygulamanýzý önerir. ULAÞTIKTAN SONRA IÞIK PROGRAMI 4 saat aydýnlýk 2 saat karanlýk 4 saat aydýnlýk 2 saat karanlýk 4 saat aydýnlýk 2 saat karanlýk 4 saat aydýnlýk 2 saat karanlýk

12 Bu program, civcivlerin çiftliðe geliþinden sonra veya güne kadar kullanýlýr. Sonra bir kademe düþürülerek sýradan aydýnlatma programýna geçilir. Takip eden ýþýklandýrma programý kullanýmý aþaðýdaki avantajlarý saðlar: 1 Civcivler ayný anda dinlenir ya da uyurlar. Civcivlerin bu davranýþýnýn anlamý, senkronize olacaklarýdýr. 2 Zayýf civcivler, güçlü olanlar tarafýndan onlar gibi yemeye, içmeye, davranmaya teþvik edilecektir. 3 Sürünün davranýþlarý daha üniform ve hayvanlarýn deðerlendirilmesi daha kolay olacaktýr. 4 Sürüde ölüm oraný azalacaktýr. YERDE CÝVCÝV BÜYÜTME VE YETÝÞTÝRME CÝVCÝV BÜYÜTME Ýyi bir baþlangýç için, kaliteli ve temiz altlýk ile civciv alýmý yapýn. Civcivler gelmeden önce civcivhanenizi hazýrlayýn ve 24 saat önceden ýsýtmaya baþlayýn. ZEMÝN ALANI Günümüz yüksek enerji fiyatlarý sebebiyle civciv hanenin yarýsý ýsýtýlýp diðer yarýsý bariyerlerle ayrýlýp daha serince tutulabilir. Bir süre sonrada civcivler büyüdükçe civcivhanenin tamamýna yayýlmak suretiyle bir miktar enerji tasarrufu saðlanabilir. ALTLIK Eski altlýðýn kullanýmý tavsiye edilmez. Eski altlýkla hastalýklar bulaþabilir ve tavuklarýn hastalanma oraný ve ölüm oranýnýn artmasýna sebep olabilir.

13 YEM VE SU Ýlave civciv yemlikleri, civcivler normal yemlik sisteminden yemeye baþlayana kadar birkaç gün civcivhanede bulundurulmalýdýr. Kümeste yeteri kadar yemlik alaný olduðundan emin olun. Civcivler, talaþ gibi altlýkta yetiþtiriliyorsa, bu parçacýklardan bir miktar yiyeceði unutulmamalýdýr, bunlarýn sindirimi için eritilemeyen çok küçük taþlar (granit grit) yedirilmelidir. Otomatik suluk sistemleri günlük civcivlere yeterli su saðlamak için hazýr bulundurulmalýdýr. Nerdeyse tüm sistemler, civcivler normal suluklardan su içene kadar su kaplarýyla desteklenmelidir. Civcivlerin büyürken kullanýlan su sistemiyle yumurtlama kümesinde kullanýlan su sisteminin ayný þekilde olmasý önemlidir. Bu, kümeslerde daha sonra olabilecek su kaybýný önlemeye yardýmcý olacaktýr. CÝVCÝV BARÝYERLERÝ Canopy tipi civciv büyütme üniteleri kullandýðýnýz zaman civciv bariyerlerini kullanýn.(mukavva ya da hava akýmýný engelleyecek malzemeler) Civcivlerin bulunduðu bu bariyerleri ortamda 4 metre çapýnda halka oluþturacak þekilde yaparak baþlayýn. Bu halkayý da birkaç günde bir geniþletin ve civcivler altý ya da yedi günlük yaþa geldiðinde tamamen kaldýrýn. KOKSÝDÝOZÝS ENFEKSÝYON KONTROLÜ Ýyi sürü yönetimi, koksidiozis enfeksiyonu salgýnlarýný önlemeye yardýmcý olacaktýr. Eðer piliçler kafeslere geçirilecekse, kokosidiostat kullanýmý tavsiye edilir. Eðer zeminde yetiþtirme yapýlacaksa, piliçlere baðýþýklýk saðlanmasý için bir program mutlaka kullanýlmalýdýr. Kokosidiostatlar genelde yumurtlama döneminde kullanýlmazlar. SU KAFESTE CÝVCÝV BÜYÜTME VE YETÝÞTÝRME Uygun içme suyu alaný mutlaka saðlanmalýdýr. Civcivler geldiðinde su kaplarý tamamen dolu olmalýdýr. Ýlk birkaç gün, su kaplarý ve nipeller günde birkaç kez kontrol edilmelidir. Çoðunlukla civcivlerin su alýmlarý tek bir su kabýna ya da nipele baðlýdýr ki bu bozulduðunda veya çalýþmadýðýnda, çok hýzlý su kaybý oluþur. Hem büyüme hem yumurtlama kümeslerindeki suluk sistemi tipleri ayný olmalýdýr.

14 YEM Günlük civcivlerde, kafes telleri üzerine renkli, kaygan kaðýtlarý deðil buruþturulmuþ kaðýt ya da gazete sererek baþlayýn. Böylece civcivler rahatça yeme ve suluklara ulaþabilirler. Az bir miktar yüksek kaliteli yemi, yere ya da yem kaplarýna koymak ve yemlikleri olabildiðince tam dolu tutmak, civciv alýmýnda iyi bir baþlangýç yapmakta yardýmcý olacaktýr. Emin olun ki yeterli yemlik alaný, uygun büyümeyi ve üniformiteyi saðlamakta çok önemlidir. Þekil 2: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Ýçme Suyu Alaný Ýhtiyaçlarý Kanatlý / Askýlý suluk Kap / Kafes Kanatlý Kap / Nipel / Kafes Kanatlý / Nipel Kanal Tipi Suluk Kanatlý/cm Kafes Civciv Büyütme ,25 cm 1,25 cm Yer Civciv Büyütme ,5 cm 2,5 cm Þekil 3: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Yemlik Alaný Ýhtiyaçlarý Kafes Civciv / Büyütme 5 cm / kanatlý Yer Civciv / Büyütme Civciv / Büyütme,5 cm / kanatlý 25 kanatlý / asma yemlik ZEMÝN (KAFES) ALANI Çoðu kümes sahipleri, baþlangýçta kafeslerin 1/3 veya ½ si kullanýlýr. Piliçlerin üniform büyümesini saðlamak için, uygun zamanda boþ kafeslere taþýnmasýna ve kafes yoðunluðunun uygun olmasýna özen gösterilmelidir. 13

15 ISI Civcivlerin gelmesinden bir gün önce kümes ýsýsýnýn þekil 5 teki önerilere göre ayarlayýn. Þekil 4: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Zemin Alaný ve Ýhtiyaçlarý Kafes Civciv Büyütme cm / kanatlý cm / kanatlý Yer Açýk tip kümesler Civciv Büyütme Kapalý tip kümesler Civciv Büyütme 2 13,4 m / kanatlý 2,2 m / kanatlý 2 21,5 m / kanatlý 2,8 m / kanatlý Þekil 5: Civciv Büyütme ve Yetiþtirme Periyodunda Isý Ýhtiyaçlarý Kafes Baþlangýç C Ýlave ýsý ihtiyacýna gerek olmayana kadar haftada 3 C düþürülmelidir. Yer C Ýlave ýsý ihtiyacýna gerek olmayana kadar haftada 3 C düþürülmelidir. IÞIK Civcivlerin yemin ve suyun yerini kolayca bulabilmeleri için ilk hafta yeterli ýþýk þiddetinin saðlandýðýndan (20 Lux) emin olunmalýdýr. HAVA / HAVALANDIRMA 14 Toz ve istenmeyen gazlarý uzaklaþtýrmak için yeterli miktarda taze hava saðlanmalýdýr. Serin günlerde bile hava akýþýnýn olmasýna özen gösterilmelidir. Özellikle sýcak günlerde yeterli hava akýþý çok önemlidir.

16 GAGA KESÝMÝ Gaga kesimi kümes hayvaný yetiþtiriciliðinde özellikle fazla ýþýklý açýk tip kümeslerde çok önemli bir uygulamadýr. Gaga kesiminde çeþitli yöntemler kullanýlýr ki bunlar gaga büyümesini kalýcý bir þekilde durduracaktýr. Amaç ise gagalarda saðlanan üniformitedir. Uygun olmayan gaga kesimi genel sürü performansýna kalýcý bir hasar verebilir. Piliçler cinsel olgunluða erken yaþta ulaþtýðýndan, gaga kesiminin erken yaþta yapýlmasý en iyisidir. Bu, piliçlerin kaybedebileceði vücut aðýrlýðýný telafi etmesi için yeterli zamaný saðlamak içindir. Bu sebeple herhangi bir gaga kesimi, günden sonra tavsiye edilmez. Çok sýcak havalarda geç yapýlan gaga kesimi, çok miktarda kan kaybýna sebep olabilir. Sürünün içme suyuna birkaç gün önceden katýlacak vitamin K gaga kesimi kanamalarýnýn önlenmesinde yardýmcý olur. GÜNLÜK YAÞTA GAGA KESÝMÝ Gaga kesimi günlük yaþta uygulanmýþ olmasý gerekir. Gaga kesim makinesi, üç farklý delik boyutuna sahip (3.5, 4.0, 4.3) kesim þablonuyla kullanýlmalýdýr. Üst ve alt gagalar, burun deliðinden 2mm sonra kesilecek ve daðlanacaktýr. Gagalar bu þablon delikleri kullanýlarak ayný anda kesilirler. Özellikle daha yaþlý civcivlerde gaga uzunluðunu doðru ayarlamak için delik boyutunu biraz arttýrmak gerekebilir. Gaga dikkatlice ve doðru olarak kesilip 23 saniye süresince daðlanmalý. Býçak kör ve yeterince sýcak deðilse (tam olarak derece) gaga uygun bir þekilde kesilip daðlanamaz. Önceden kullanýlan gaga kesme ekipmanlarý makine dahil olmak üzere temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Kesim makinesinin uygun bir þekilde ayarlanmasý ve düzgün çalýþmasý çok önemlidir. Býçaklarýnýn yeteri sýklýkta deðiþtirilmesi gerekir. Kör býçaklar gagayý düzgünce kesmek yerine ezer ve yýrtar. Kaliteli gaga kesim operasyonu dikkate ve ekipman bakýmýna baðlýdýr. Düzgün gaga kesim makinesi bakýmý, kesim prosedürünü izlemek kadar önemlidir. PÝLÝÇLERÝN BESLENMESÝ H&N Brown Nick lerin büyümesi ve uygun yem programlarý ve yemlerle geliþmesi, çeþitli yem bileþenleriyle saðlanýr. Tablo 2 de tavsiye edilen beslenme seviyeleri, piliçlerde iyi iskelet ve kas geliþimi 15

17 için gereklidir. Fazla yaðlýlýk piliç performansýna zarar verdiði için, piliçlerde olabildiðince az yað bulunmalýdýr. Kafesteki tavuklara, zemindeki tavuklara göre biraz daha farklý bir besleme programý uygulanabilir. Çünkü kafestekiler yerde yetiþtirilenlere göre daha az hareket ettikleri için daha aðýrdýrlar. BÜYÜTME / YETÝÞTÝRME Civciv/Büyüme periyodu sýrasýnda, üç yem (Tablo2 deki baþlangýç, büyüme, geliþme) H&N Brown Nick için çok elveriþlidir. Her bir yem, tablo3 te de gösterildiði gibi vitaminler ve minerallerle desteklenmelidir. Her yem, rehberde de gösterildiði gibi hedef vücut aðýrlýðýna ulaþýlana dek sürdürülmeli. Ulaþýldýðý noktada bir diðerine geçilmelidir. 16 Tablo 2: Civciv / Büyütme / Geliþtirme / Yumurtlama Öncesi Yemlerinde Tavsiye Edilen Besin Maddeleri Canlý aðýrlýðý (kg) Yaklaþýk yaþ Enerji (kcal/kg) Enerji (MJ) Protein (%) Kalsiyum (%) Sin. Fosfor (%) Sodyum (%) Klor (%) Lizin (%) Methionin (%) Met + Sis (%) Arijinin (%) Triptopan (%) Treonin (%) Leucine (%) Isolecine (%) Linolenil asit (%) Baþlangýç Yemi 0, hf. 2900,00 21,00 1,05 0,48 0,18 0,20 1,20 0,48 0,83 1,26 0,23 0,80 1,55 1,00 1,40 Büyüme Yemi 0, hf ,40 18,50 1,00 0,45 0,1 0,19 1,00 0,38 0,6 1,05 0,21 0,0 1,30 0,83 1,40 Geliþtirme Yemi 1,4 9 1 hf ,40 14,50 0,90 0,3 0,16 0,18 0,65 0,33 0,5 0,4 0,16 0,50 0,90 0,65 1,00 Yumurta Öncesi Yemi (Ýsteðe Baðlý) 18 haftadan %1 üretime kadar ,40 1,50 2,00 0,45 0,16 0,18 0,85 0,36 0,68 0,92 0,20 0,60 1,05 0, 1,00

18 YUMURTLAMA ÖNCESÝ Piliçler yumurtlama öncesi yeminden iyi yararlanýrlar. (tablo2 deki) Bu yem, düþük kalsiyum seviyesini, yumurtlama yemlerine yardýmcý olmasý için biraz yükseltir. Eðer kullanýlacaksa, %2 kalsiyum içeren yumurtlama öncesi yem 18 haftalýk yaþta (6 ncý günde) kullanýlmalýdýr. Diyette kalsiyum alýmýnýn saðlanmasý için kalsiyum kaynaðý olarak kireç taþý parçacýklarý kullanýlabilir. Tablo 3: Tamamlanan Yem Formülleri Ýçin Tavsiye Edilen Vitamin ve Mineral Katkýlarý Ýlaveler / kg Yem Baþlangýç ve Büyütme Yemi Geliþtirme Yemi Yumurta Öncesi / Yumurta Yemi Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B Pantothenic Asit Nicotonik Asit Folik Asit Biotin Kolin Antioksidan Koksidiostat Manganez Çinko Demir Bakýr Kobalt Iyot Selenyum IU IU IU mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg yeteri kadar ,1 0,5 0, yeteri kadar ,1 0,5 0, , ,1 0,5 0,2 1

19 Tablo 4: Piliç Yem Tüketimi Hafta Yem Baþlangýç Baþlangýç Baþlangýç Baþlangýç Baþlangýç Baþlangýç Büyütme Büyütme Büyütme Büyütme Büyütme Geliþtirme Geliþtirme Geliþtirme Geliþtirme Geliþtirme Geliþtirme Geliþtirme Günlük (gr) Tüketilen Yem Arttýrmalý toplam yem Kanatlý (Kg) 0,0 0,18 0,34 0,53 0, 1,05 1,3 1,4 2,14 2,56 3,01 3,4 3,94 4,42 4,91 5,41 5,43 6,46 YEM TÜKETÝMÝ Tablo 4 teki bilgiler tahmin edilen yem tüketimini gösterir. Tabii ki bu deðerler çevre koþullarý sebebiyle birazda olsa yem tüketiminde farklýlýk gösterecektir. YEM KALÝTESÝ 18 Sadece kimyasal ve mikrobiyal bulaþýklýðý olmayan taze yem kullanýn. Eðer tesis kendi deðirmenine sahip ise tüm yem nakillerinde her yem bileþeninden uygun örnek alýn. Eðer tesis kendi deðirmenine sahip deðilse, her nakilde karýþmýþ olan yemden bir örnek alýnmalýdýr. Bu örnekler bir kaç hafta saklanmalý, eðer sürüde laboratuar analizi gerektirecek bir durum oluþmazsa, elden çýkarýlmalýdýr.

20 06 HAFTALARDA BESLEME Araþtýrmalar göstermiþtir ki Brown Nick ilk 6 hafta, tablo 2 de de gösterildiði gibi, baþlangýç yemi ile beslendiðinde uygun bir büyüme gösterir. 18 HAFTALARDA (YUMURTA KÜMESÝNE KADAR) BESLEME Brown Nick ler çeþitli besleme programlarýnda tatmin edici bir geliþme ve olgunlaþma gösterir fakat bizim araþtýrmalarýmýza göre uygun hava þartlarýnda, 6 haftalýk yaþta büyüme yemi ve haftalýk yaþta geliþtirme yemi deðiþimi en iyi verimi verir. Tropikal iklimde, 8 haftalýk yaþa ve gerekirse daha uzun süreye kadar baþlangýç yemi ile besleme, hedef vücut aðýrlýðýný (tablo5 bkz. Vücut aðýrlýðý hedefi tablosu) elde etmek için gerekebilir. Brown Nick lerin haftalýk vücut aðýrlýðý kontrolü olmazsa olmazdýr. Büyüme dönemi boyunca uygun vücut aðýrlýðýnýn sürdürülmesi, Brown Nick lerin genetik performansýnýn tam olarak göstermesine yardýmcý olacaktýr. VÜCUT AÐIRLIÐI Vücut aðýrlýðý, 4 ten 18 inci haftaya kadar her haftada bir kontrol edilmeli ki eðer sürü gerekli büyümeyi saðlayamýyorsa besleme programý deðiþtirilebilsin. Bir, gram arttýrma skalasý önerilir. Sürünün % 1 i ya da en az 0 tavuk temsil edici örnek olarak kümesin çeþitli yerlerinden alýnýr ve sürü aðýrlýðýný kontrol etmek için bu örnekler tartýlýr. Eðer elde edilen sonuç beklenen ortalamadan çok yüksek ya da çok düþük çýkarsa ölçüm süreci tekrarlanmalýdýr. Elde ettiðiniz örneklerin aðýrlýk sonuçlarý Brown Nick vücut aðýrlýðý rehberiyle (Tablo:5) kýyaslayýnýz. Eðer optimum performansa ulaþýlýrsa, piliçlerin vücut aðýrlýklarý H&N rehberine uyumlu demektir. Brown Nick lerin 18. haftada ortalama vücut aðýrlýðýnýn g. olmasý önemlidir. Büyüme ilerleyiþi, tablo5 te gösterilen þekli takip etmelidir. ÜNÝFORMÝTE Üniformite deðeri, her aðýrlýk ölçümünden sonra hesaplanmalýdýr. Sürü üniformitesini tanýmlamak için uygun prosedür þu þekilde ilerler: 19

21 1 Ortalama vücut aðýrlýðýný hesaplama, 2 Örneklerin vücut aðýrlýklarýnýn yüzde unu hesaplama, 3 Üniformite deðerinin üst ve alt sýnýrlarýný belirlemek için elde edilen bu sayýyý ortalama vücut aðýrlýðýna eklenme ve çýkarýlmasý, 4 Bu sýnýrlar arasýnda kalan tavuklarý hesaplama, 5 Bu tavuklarý, tüm tartýlan tavuk sayýsýna bölüp, 0 ile çarpýlmasý. Bu üniformitenin % deðeridir. Örnek: 1 95 piliç tartýldý toplam aðýrlýk gram , 95 e bölündü ve ortalama piliç aðýrlýðý 908 gram bulundu x % = = 999(üst deðer) 90891= 81(alt deðer) 4 81 pilicin aðýrlýðý 999 ile 81 arasýnda çýktý 5 81/95 x 0 = 85% üniformite Standart: 1 haftalýk yaþta iken üniformitenin %85 ve daha fazla olmalýdýr. %85 ten, olasý daha yüksek deðerler daha fazla istenir. YEM DEÐÝÞTÝRME Eðer piliçler, yaþlarýna göre istenen aðýrlýkta iseler, tablo2 ve 4 teki gibi özelleþtirilmiþ yemlere geçilir. Eðer sürü yaþýna göre istenilen aðýrlýðýn altýndaysa, istenilen aðýrlýða gelene kadar yem deðiþikliði ertelenir. Örneðin, civcivlerin istenilen vücut aðýrlýðýna ulaþmasý için uzun süre baþlangýç yemiyle beslenmesi gibi. Ancak baþlangýç yemi, haftalýk yaþtan sonra verilmemelidir. VÜCUT AÐIRLIÐI KAZANMA 20 Eðer sürü hedef vücut aðýrlýðýna ulaþmýyorsa, yem ve su tüketim oraný yaný sýra yemlik, suluk, zemin alanlarý kontrol edilmeli.

22 Tablo 5: Civciv ve Büyüme Periyodu Süresince Tavsiye Edilen Brown Nick Vücut Aðýrlýðý Yaþ Vücut aðýrlýðý hedefi (g) Hafta Gün DüþükYüksekOrtalama Yetersiz kafes veya zemin alaný, yem tüketiminin azalmasýna sebep olabilir. Eðer su kirlenmiþ ya da kötü tada sahipse su tüketimi, yem tüketimi ile beraber düþer. Hastalýklarda vücut aðýrlýðý azalmasýnda önemli bir faktördür. Eðer hastalýktan þüphe edilirse olabildiðince kýsa sürede kesin bir teþhis elde edilmelidir. Gaga kesimini yapacak kiþileri seçerken her zaman tecrübe aranmalý. Çünkü uygun olmayan gaga kesimi, istenilen vücut aðýrlýðýna ulaþmada sorun yaratýr. Mümkünse ýsý, civciv ve piliçlerin rahat edebileceði gibi ayarlanmalý. Genelde 1824 derece arasý piliçler için uygundur. 21

23 AÞILAMA VE HASTALIKLARDAN KORUNMA Aþý programlarý uygulamalarý; belli bölgeye göre, salgýn hastalýklara göre, bilinen patojenlerin virülansýna göre çeþitlenir ve o yörenin özel ihtiyaçlarýna göre dizayn edilmek zorundadýrlar. Belli aralýklarla aþý revizyonu yaný sýra hastalýklardan koruyucu yönetim tavsiyeleri almak için iyi bir veteriner hekime danýþýlmalýdýr. Yem ile birlikte antibiyotiklerin ve kokosidiostatlarýn kullanýmý, tavuk hastalýklarý üzerine özel eðitim almýþ veteriner hekimin kontrolü altýnda olmalýdýr. 22 Genel Prensipler Aþýlama programlarý için bazý ip uçlarý: Kalýcý sürü kayýtlarý için takip edilen bilgilerin kaydý: Aþý üreticisi, seri numarasý, aþý zamaný, metodu, (eðer olursa) gözlenen reaksiyonlar ve son zamanlarda kullanýlan ilaçlar. Sadece saðlýklý tavuklarýn aþýlanmasý: Eðer sürü saðlýklý deðilse ya da herhangi bir sebeple stres altýnda ise, aþýlama sürü eski durumuna gelene kadar ertelenmeli. Eksik dozda yapýlmýþ aþýlar tavuklarda immun sistem cevabý oluþturmada baþarýsýz olabilirler. Aþýlarýn son kullanma tarihlerinin geçmemiþ olduðundan emin olun. Tüm aþýlarýn ve aþý ekipmanlarýnýn uygun bir þekilde temiz ve kuru biryerde saklayýn. Suyla yapýlan aþýlarý için, suya 2.4kg/00 litre oranýnda ya da aþý eklemeden önce 2.4g/litre oranýnda yaðsýz süt tozu eklemek. Bu, suda bulunan ve aþýdaki virüsü yok edebilecek kloru, aðýr metalleri, asidikliði ya da alkaliliði nötralize etmekte yardýmcý olur. Aþý uygulamasýnda üretici firma talimatlarýnýn izlenmesi gerekir. Çeþitli firmalarýn özel tavsiyelerine raðmen çoðu aþý içme suyu ile ya da sprey yolu ile uygulanabilir. Damlacýk büyüklükleri de göz önünde bulundurulduðunda, aþý içerikleri, farklý aþý birleþimleri ve sürü aþýlamalarý konusunda farklý imalatçýlar farklý görüþlere sahipler. Tabii ki kullanýlan ürünlere dair en iyi bilgi kaynaðý aþý üreticileridir. Baðýþýklýk sisteminin çalýþmasýný engellememek için, aþýlama öncesi 3 gün ve aþýlama sonrasý 1 hafta süre ile antibiyotik ve ilaç kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Aþýlý suyun tüm hayvanlarca kullanýlmasý için aþýlamadan birkaç saat öncesinde suyun kesilmesi gereklidir. Günün sýcak saatlerinde su kesme uygulamasýndan kaçýnmak için ideal aþýlama zamaný sabah saatleridir. Aþýnýn tüm tavuklara üniform bir þekilde daðýtýmýndan emin olmak için aþýlamadan önce su kanallarý kontrol edilmeli ve piliçlerin aþýlarý eþit olarak almalarý saðlanmalýdýr.

24 SEROLOJÝK KONTROLLER 118 haftalýk yaþta tamamlanan aþýlama programý hakkýnda serolojik bilgilerin elde edilmesi, üretimden önce piliç sürüsünün baðýþýklýk geliþimi görmek için iyi bir yöntemdir. Sürü sahibinin, piliçlerin yumurtlama kümesine taþýnmadan önce 25 kan serum örneðini, üretim öncesi Mycoplasma gallisepticum (Mg) ve Mycoplazma synoviae (Ms) gibi hastalýklardan ari oldugunu öðrenmek için laboratuara göndermesi tavsiye edilir. Serolojik veri birçok hastalýk etkenlerinin antikor titre seviyesiyle ilgili deðerli bilgiler verir. Belli bir laboratuar ile çalýþmak, aþýlama programýndan daha iyi sonuç almanýzý ve daha dirençli bir sürü elde etmenizi saðlar. Þekil 6: Örnek Aþýlama Programý Yaþ Aþý Tipi 1. gün Marek Aþýsý günler (2. 4. haftalar arasý) günler (8.. haftalar arasý) günler ( haftalar arasý) Gumbora aþýsý Yalancý veba aþýsý Ý. Bronchitis aþýsý Kanatlý çiçeði aþýsý Avian Encepholomyelit aþýsý Ý. Bronchitis aþýsý Yalancý veba aþýsý Ýnaktif aþýlar AÞILAMA PROGRAMLARI Bireysel çiftlikler için spesifik aþý programýn hazýrlanmasý pek mümkün deðildir. Fakat temel aþý programý (þekil 6) dünya çapýnda birçok çiftliðin ihtiyacý olan çok genel bir yönlendiricidir. Koksidiosis, laryngotrachitis, Mg, coryza ve diðer çeþitli hastalýk etkenleri için ek aþýlara ihtiyaç duyulabilinir. Bu karar; önceki hastalýklar, coðrafik konum, komþu çiftliklerin hastalýklarý ve aþýlamalarý, durum düzenlemeleri ve endemik hastalýklar gibi risk faktörlerini dikkatli bir þekilde inceleyerek verilmelidir. 23

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu

Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri. Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Yer Yumurtasının Kontrolü Ve Çözüm Önerileri Dr. Tolga Erkuş Ross Breeders Anadolu Neden Önemli??? Yer yumurtası nedir? Temiz görünüşlü yer yumurtası nedir? Sanitasyon ne işe yarar? Yer yumurtasına nasıl

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 2. Basım

Ticari Yumurtacılar 2. Basım Ticari Yumurtacılar 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU Erol BİNTAŞ Ziraat Yük. Müh. Bahattin KOÇER Ziraat Müh. Gökhan EGE Veteriner Hekim Toplumda son yıllarda daha doğal ve sağlıklı besinler tüketme

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma

Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma Kanatlý Ýþletmelerinde Biyogüvenlik ve Hastalýklardan Korunma Biyogüvenlik hem kendi iþletmeni hem de tüm sektörü korumaktýr!... Biyogüvenlik tedbirlerini al; þüpheli durumlarý veteriner hekime bildir!...

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı