EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI"

Transkript

1

2 aouû aluau L tm^ >^ ^au/ ULH >UJ> Egitim Planlamasinin ílkelerl 9 TM EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI if.i.e.p.- I.I.P.E. *9,fuf i.deiocroix PARIS Ta Ngoc Châu 2 8. JUL Çev. Dr. Recide KABADAYI CENTRE DE DOCUMENTATION Ch ncfi*1smfa UNESCO : Uluslararaai Egitim Planlama«! EnstitüaU

3 Bu yayin. Birleçmiç Milletler Planlama ve Projeksiyonlar Kalkinma Fonu (FUNDPAP) araohgiyla Hollanda Hükümeti tarañndan finanse edilmiçtir. Birlesmis Milletler Egltlm, Billm ve Kültür orgütü (UNES CO) (Place de Fontenoy. 75 Parts 7) tarañndan 1969'da yayinlanmistir. Fransizcadan tngillzceye HEP (Uluslararasi Egltlm Planlamasi Enstltüsü) tarañndan çevribnisur. UNESCO HEP. 66/11.9/A Hollanda'da basümistir.

4 Çevirenin Önsözü, Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nün (IIEP) "Egitim Planlamasimn llkeleri" adi altinda yayinladigi kilapciklardan bazilan 1974 yihnda Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanhgi tarafindan tûrkçeïeçtirilerek Talim ve Terbiye Dairesi yayinlan arasinda yayinlanmislardir. Elinizdeki serinin 9 numarali "Egitim Planlamasimn Demografik Yönleri" adii yaym bu dönemde turkçelestirilmemistir. Hem bu nedenle, hem de alana oían özel ilgím ve ülkemizde çag nüfusu ile ilglli egitim sorunlan konulannda daha fazla çalisilmasinin yararli olacagma inandigimdan orijinali Fransizca oían, bu kitapçigi Ingilizceden Tûrkçeye çevirmeyi uygun buldum. Kitapçigin Egitim Yönetimi Planlamasi ve Ekonomisi anabilim dalinda ögrenim gören ögrencilere, ulusal dûzeyde planlama sûrecine katilan uzmanlara ve genel bir görüs kazanma bakimindan tum egitimcilere yararli olacagma inaniyorum. Saygilanmla. Dr. Recide Kabadayi Arahk.1989

5 Egitim Planlamasinin Ukelei i Bu serideki kitapçiklar bachea iki grup okuyucu için yazilmisür: özellikle gelismekte oían ülkelerde egitim planlamasi ve yönetimiyle ugrasanlar ya da bu görevlere hazirlananlara; digerleri, yani, egitim planlamasi kavrami ile onun genel ulusal kalkinmaya nasil yardim edebileceginl genel olarak anlamaya çah an halk liderleri ve üst düzey memurlan gibi daha az uzmanlasmis olanlar. Kitapçiklar hem resmi ögretim programlannda hem de özel çahçmalarda kullanilmak üzere hazirlanmi lardir. Çagdas egitim planlamasi anlayisi, diger disiplinlerden bir çok uzmani bu alana cekmistir. Bunlar, planlamayi birbirinden oldukça farkli gorme egilimindedirler. O nedenle, serideki kimi kitapçiklann amaci, bu uzmanlann özel görüslerini birbirine ve kendilerinin yerini almak üzere yetistirilen yeni kusaklara aktanlmasina yardimci olmaktir. Öte yandan, görüslerdeki bu çeçitlilik olgusunun arkasinda, yeni ve gelisen bir birlik de gözlenmektedir. Gelismekte olan ülkelerin uzman ve yöneticileri, baska disiplinlerden gelmis olmakla beraber, öncü bir grubun zor ve acil egitim sorunlarini; daha önce örnegine rastlanmamis bir sekilde birlikte cözmeye çali malanyla olusan ve alandaki bilgi birikimine katkida bulunan temei ilke ve uygulamalan kabul etmeye baslamislardir. O nedenle, serideki kitapçiklann bir kismi da, bu ortak deneyim yaninda alanda elde edilebilen en iyi görüsleri ve üzerinde durulmasinin yararh olacagi düsünülen egitim planlamasmin seçilmi bazi yönleri hakkindaki deneyimleri vermektedir. Alandaki okuyucular özgecmiseri bakimindan önemli derecede farklilik göstermektedirler. Buna bagli olarak, yazarlara kimileri için siradan, kimileri içinse muamma sayilabilecek konulari, en basindan, teknik terimleri de açiklayarak ele alma ve bazi uzmanhk dallan dismda, hem konunun yabancisi olan okuyucularin

6 düzeylne inmek hem de bilimsel standartlan koruma gibi güc bir görev verilmistir. Bu yaklasim, kitapçiklann, genel okuyucu tarali-, ndan kolaylikla anlasilmasim saglayan bir üstünlüge sahiptir. Seri, Wellington'da, Yeni Zelanda Egitim Arastirmalan Kurulunda C. E. Beeby'in genel editörlügünde belirli bir desende planlanmis olmakla birlikte, yazarlann ileri sürdükleri görüslerde olabilecek farklilik ve hatta çeliskilerden kaçmmak gibi bir girisimde bulunulmanustir. Enstitü, bu yeni ve hizla gelisen bilgi ve uygulama alaninda kusursuz ve resmi bir doktrinin ortaya atilmasimn zamanindan önce yapilmis olacagi inancindadir. Buna paralel olarak UNESCO ya da Enstitü tarafindan paylasilmayan ve sorumluluklarim yazarlann kendilerinin tasidigi görüslerln uluslararasi platformda tartisilmasi yararh olacaktir. Daha kisa bir söyleyisle, birle ik deneyimleri dûnya ûlkelerinin önemli bir bölümünü ve bir ^ çok bilim alamm kapsayan yazarlann görüslerinden bir kesit alma zamammn geldigi anlasilmaktadir.

7 Önsöz Egitim planlamasiyla ilgili oían ve bu konuda yazanlar olarak hepimiz ayni sikintüi sorunla karsilasmaktayiz : Alan hemen her boyutunda öylesine kapsamh ve degiçken kl kendimlzi zaman zaman bu biüm alaninda bizim bildiklerimizden daha fazla bllen uzmanlann yamsira caliçiyormus gibt hissetmekteylz. Bu, herkesin kendi bilgisizllgini kabul etmeye yatkin oldugu sürece zayrfhktan çok bir güclüluk kaynagidir. Ne var kl, bilgisizligi kabul etmek her zaman o kadar kolay degildir. Yillardir tamdigimiz bir dastla karsilastigimizda adini unuttugumuzu çaskinhkla fark edip sormaktan nasil çeklnlrsek, bilgisizliglmlzi ltlraf etmekte o denli zordur. Planlama içinde çogumuz alanin teknlk terim ve kavramlan karsisinda açagi yukari dlger dlslplinlerden gelen meslekdaçlanmizla ayni konumdayiz. Günlük dilde ve konferanslarda yüzlerce kez tekrarladigumz ve kullandigirmz bu teknlk sözcüklerln ne anlama geldiklerinl sormakta bazen çeklngen davramnz. Belirli blr anlamda tarn olarak lfade buldugunu dücündügümüz sozcükler birde bakiyoruz kl günlük dilde her yerde her zaman kullanilan sankt moda sozcükler hallne gellveriyorlar. Bu durum Dr. Ta Ngoc Chau'nun kltabinin tarn zamaninda yazüdigmi göstermekte ve kitabin degerini arttirmaktadir. Demograilk bulgular çokluk egitim planlannin kendileri üzerine insa edlldlkleri temellerdir. Ostyapidan sorumlu olanlar kullandiklan terim ya da ürettikleri sayilann dogru anlami hakkinda bulanik olurlarsa yaptiklari isln üstesinden gelemezler. Yeteneksiz bir planlamacinm yapabilecegl en kaba hata demograilk deglslkliklerln egitim plañían uzerindekl etkilerinl kismen ya da bütünüyle yok saymaktadir. ote yandan, yayinlanan demograilk verilerin yalnizca görünüctekl degerini gözönune almakta bunun kadar tehlikelldir.

8 Ta Ngoc Châu açiklamalarinda her iki uca karsi uyanlarda bulunmaktadir. Kendisinln kitapçigi, son kisminda yararh bir liste sunmakla birlikte bir demograflk el kitabi olma iddiasinda degildir. Demograflk analizler ve nüfus kuramlan gibi ana konulann bu uzunlukta bir yayinda yer almasi düsünülemezdi. Ancak zeki bir okuyucu bile, demograflk verilerin egitim planlamasindaki önemi, sayilara nasil ulasildigi, nasil gafìl avlanip tuzaklara düsebilecegi konularmda uyanik olmazsa bu kitabi okuyamaz. Yazar, demograflk teknikleri hayranhk uyandiracak bir ölcülükte açiklamaktadir. Ona göre, demograflk teknikler hakkinda, nihai sonuçlann kesin güvenirlik simrlan bilinmek durumunda kahndigi zaman bilgi sahibi olunmalidir. Amaci, okuyucuya teknik sureçleri derli toplu sunmak ve kavramlari açikhga kavusturmak olan bu kitapçik için Enstitü, Fransiz geleneklerinde yetismis bir yazar bulmakla sansh sayilabilir. Vietnamh olan Ta Ngoc Châu lisans derecesini Paris'teki Siyaset Bilimleri Enstitüsünden almistir. Daha sonra, US. Stanford Oniversitesinde bir yil ögrenim gören yazar doktora derecesini yine Paris'te Ekonomi Bilimleri Fakùltesinden almis olup HEP ögretim üyesi olmadan once bu Fakültede asistan olarak çaliçmistir. Yazar egitim planlamasina olan ilgisi nedeniyle demograflye yönelen bir ekonomist olup, bir demograf olmadigini israrla belirtmektedir. Bu durum kitapçiga özünde pratik olma niteliginl kazandirmaktadir. Kitapçik alanda çahsmakta olan yönetici ve plancilarla, yetlsmekte olanlann acil kullammlan için yazilmistir. Eser, plancilan birer demograf yapmak niyetinde degildir. Daha çok, demograflk bulgulan -özellikle de projeksiyonlan- plancilann giiven ve temkinle kullanmalanna yardim etmeyi amaçlamaktadir. Kitapçik güvenilir verilerin zor bulundugu ve demograflk projeksiyonlann varsayimlara dayandinldigi gelismekte olan ülkelerde özel bir degere sahiptlr. Zira, demograflk projeksiyonlar; ulke düzeyinde, kendilerini temei alarak egitim planlanni insa edecek uzmanlann, sayilan ustaca yorumlamalanni gerektirmektedir. C. E. BEEBY Serinin genel yônetmeni

9 ìcindekfler Girls. 8 Blrinci Kisim NÜFUSUNYAPISIVEEórrlMEErrKlLERl 9 Bölüml. Nüiusun Sayimlan ve Nüfus Yapisinin lncelenmesi Nüfus Saynn tfcferl 11 2 I>mografik yerllerjn Görell Degeri 12 a òmeklemeden Gelen Hatalar. 12 b. Taramalann ôrgûtlenmesinden Gelen Hatalar 12 c. Göztem Hatalan. 13 Bölüm II. Yaca ve Cinsiyete Göre Nufusun Yapisi Hatah Yas Verllerl ve Yas Piramidini Ayarlama Yöntemtert 16 a Yas Plramldjnin DüzelülmesL 18 b. On Yillik Ya Gruplannin Bes Yilhk Yas Gruplanna BötonmesL c. Bes Yillik Yas Gruplannin Tek Yas Gruplanna BöIunmesL Nüfusun Yas Yapsi ve Egltlmsel Geliçme. 21 a YasYapisiveOgretmenGerekslnimlerL 21 b. Yas Yapisi ve Egltlmsel Harcamalann Gerekll Yükü 22 c Ya YapiaveOkulla inaoranjan. 25 d Ögretmenlerin Yas Yapisi ve Bunun Istihdam ve Ögretim Personellnln Maliyeti Ozerlndekl Etkllerl 29 Bölüm III. Ekonomlk Faaliyetlere Göre Nüfus Yapisi ve lnsangücü GereksinlmlerinlnTahminl Sorunlan. 31

10 1 Ekonomik Olarak Aktlf ve Pìaslf Nüfus 31 a Akttf Nüfusun Tarami. 32 b. AkUfNûfuslar Yaça ve Cinsiyete Göre Aktlflik Oranbn Nüfusun Ekonomik Faallyet Sektörlerine Göre Dagüimi Nüfusun MesJeklere Göre Dagdnru. 34 Bölüm IV. Nüfusun Cografi Dagüimi ve Egitlm Kurumlannin Yerlerinln SeçtaiiSorunu Nüfusun Cografi Dagilimimn ôiçûlmesl 36 2 Okul Yerterlnin BelirlenmesL 38 Ikinci Kisim NÜFUS DEGlSÎMLERt VE BU DEGlSlMLERtN EGlTlM FLANLAMASINAGETtRDlKLERf 41 Bölüm I. Dogumbr Dogumu ôiçxne YöntemierL 42 a Kaba Dogum Ha. _ 42 b. Dogurgmbkita Baa Olkeferde Dogum EgÜlmlerL 44 Bölüm IL Otümler Ötumü ôlçme Yöntemtert 49 a Yasa Göre olümlülük Hizian. 49 b. Yasam Tabldan ÇesttH Olkelerde ölüm EgfltmferL 56 Bölüm III. Nüfus Büyümesi ve ôgrnecl Sayilannm TahminL 60 1 Nüfus Büyümesi._ 60 a Nüfusun Dogal Büyüme tta. 61 b. Orane Ita Nüfus Prjeksiyonlannin Haarlanmasi. 65 a Sag Kalanlann HesaplanmasL 66 b. Dogum Ftojekslycnlan ögrenci Sayilannin Tahmln EdllmesL 70 a Ulusal óicekte b. Yerd öigekte. _ 73 Sonic. 76 EKLER Bes Yillik Yas Gruplanm Tek Yas Gruplanna Bölme 77

11 Giri? Demografìk analizler insan gruplan üzerinde yapilan lncelemeler olarak tanimlanabilir. llgill çalismalarda görülen yaklasimlardan birl, demografìk gerçekleri açiklamaya ve bu gerçeklerin arkasindakl nedenleri bulinava ugrasmaktadir. Buna kuramsal demograflk anallz deneblllr. Diger bir yaklasim katiksiz betimsel nltelikte olup "nüfusun istatistiksel betlmlemesi" ile sona ermektedlr. Gerçekte ikisi arasindakl ayinm bu kadar açik degildir. Ancak, nüfus tahminlerlnin de demograflk anallz islemleri olmadan yapilamayacagi açiktir. Hangi yaklasim kullamlirsa kullanilsin, amaç ve yöntemde blrbirlnden farkh iki olasi çahsma alani bulunmaktadir. Bunlardan birlnde, ligi, nüfusun o siradaki gerçek durumu üzerinde yogunlasabillr. Genellikle duruk nüfus çalismasi seklinde adlandinlan bu tur çalismalarda üzerinde durulan ey nüfusun durumu; baska bir söyleyi le; nüfusun yapisi ve bilesimidir. Öte yandan, iklnci çalisma alaninda ligi, nüfusun dinamik yönü oían nüfus egilimleri üzerinde yogunlasabilir. "Nüfus hareketleri" çeklinde de adlandinlan nüfus egilimleri; özellikle ölümler, evlilikler ve dogumlar gibi belirli demograflk etmenlerce belirlenmektedirler. Uygun olsun diye, bu kitapçikta sözü edilen geleneksel ayinma uyularak Birinci kisunda nüfusun yapisi ve onun egitim sorunlan üzerinde etkileri; lkinci kisunda ise nüfus egilimleri ya da hareketleri ile bunlann egitim planlamasi üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadir.

12 Birinci Kisim NÜFUS YAPISI VE EÒÌTÌME ETKÍLERÍ Daha once belirtildigi gibi, herhangi blr nüfus yapisimn incelenmesi; onun blleslmi -önceden belirlenen ölcütlere göre dagüimi- üzerinde inceleme yapmaktir. Egitlm planlamacisi çesitli nedenlerle nüfusun dagilimi; özellikle de nüfusun ya ve cinsiyet yönünden dagilimi lie llgilenebilir. Bu, kendisine, her türlü egitlm politlkasi için blr çikis noktasi ve temei oían okul çagi nüfusunun göreli büyüklügünü ölcme olanagi saglar. Egitlm planlamacisi lkinci olarak, nüfusun ekonomik faaliyet sektörlerlne göre ve her sektörün kendi Içinde mesleklere göre dagilimi lie llgilenebilir. Insangücü gereksinimlerinin 1 tahmin edilebilmesinln ancak; ekonomik faaliyet sektörleri ve mesleklere göre hesaplanan nüfus dagilimlannin dogru bilgilere dayandinlmasiyla olanakli olacagi acikür. Buradan harekeue teknlk, mesleki ve yûksek ögretim hedefleri de saptanabilir. Ücüncü olarak, egitlm planlamasi egitimln maliyetl ve ayni zamanda okullann yeri, büyüklügü ve tiplerinln seçimlni etkileyen nüfusun cografl dagilimi ile ilgilenebilir. Kltapçigin nüfus yapisi hakkindakl bu bölümünde yukaridaki üc yönün incelenmesiyle yetlnilmektedir. Ancak daha önce nüfus yapisini analiz yöntemlerl ve özel nüfus sayimi teknikleri üzerinde kisaca durmak gerekmektedlr. 1 Tum etmen sertlerinin, insangücü gereksinlmleri üzerinde etkisi olabilece&nl ve genellikle böyte gereksinim tahminíerin yaidagúc olacagi hatuda adusmabdir. 9

13 Bölüm I Nüfus Sayimlan ve Nüfus Yapisinin incelenmesi Hükümetler, her zaman ne kadar kisi yönettiklerini bilmek geregini duymuslardir. Böyle gerçeklerin sayüan; silahh kuwetlerin askere alma kapasitesini saptama, vergi yükünü dagitma ve topragin esitçe dagitimi gibi islerde gerekhdir. Devletin islevleri arttikça ve etklnlik alanlari genisledikçe nüfus sayimlan daha da önemll hale gelmekte ve toplanmasina gereksinim duyulan bilgi sürekll artmaktadir. Son zamanlarda nüfus sayimlan yalnizca nüfusu sayma islevlyle yetlnmeylp daha da Ueri giderek, planlamacilara cok genis ve cesiti! bilgiler elde etme olanagini saglamaktadir. Giderek daha karmasik operasyonlar haline gelen nüfus sayimlannin gerçeklestirilmesi de daha çok sayida ve daha fazla uzmanlasmis personel gerektirmektedir. O nedenle, maliyetler büyük ölcüde yükselmektedir. Ote yandan, sayimlar ilkesel olarak"nüfusun tümünü kapsadiklanndan operasyonlann büyüklügü ve toplanmasi gereken istatistiklerin çeçitliligi ve fazlahgi gibi nedenlerle de sayim verilerinin döküm ve aynm islemleri oldukça uzun bir zaman alabilmektedir. Oysa, nüfus analizlerinde diger alanlarda oldugu gibi, istatistiksel veriler hemen açiklanmazsa, degerlerini bir ölcüde kaybederler. Elde edilen veriler yalnizca bilimsel ilginin doyurulmasi amacini tasimayip hepsinden once, planlama sürecinde yardim ederler. O nedenle, verßere olabildigine çabuk sahip olmak gerekmektedir. Süreci hizlandirmak için çogu kez soru sayisi sinirlandinlmaktadir. 10

14 Çesitli nüfus sayimi yöntemleri bulunmaktadir. Hangi yöntemin seçllecegi büyük ölcüde eldekl olanaklara ve operasyonda kullanilabilecek personel sayisina baglidir. 1. Nüfus Sayum Tipleri Nüfus sayimlan toplanan verilerin dogruluguna göre asagidaki sekilde siruflandinlabillr : L Tarn nüfus sayimi 2 Örnekleme tarama 3 Gerçek nüfus sayimi yoklugunda yapdan tahmin. Açikça görüldügü gibi, tarn nüfus sayimi en aynnüli ve dogru sonuçlan veren yöntemdir. Ulke sinirlan içinde yasayan herkesle iliskl kurulup bunlann her birinden ayri ayri veri toplanmasmi gerektirmektedir. Ancak aynntih ve toplam nüfus sayiminin fazla harcamayi ve çok sayida personelin istihdamini gerektirecegi kolaylikla anlasilmaktadir. O nedenle, tarn nüfus sayimlan yerine, örnekleme tarama nüfus sayimi yöntemi kullanilmak zorunda kalinabilir. Bu durum, nitellkli personel sikmtisi ve özellikle finansman kaynaklannin yetersizliginden dolayi, gellsmekte olan ülkelerde görülmektedir. Hemen her nüfus sayimi gözlem hatalanni beraberinde getirmekle birllkte, örnekleme tarama yöntemi ek olarak; ömeklemenln bütünü gerçekten temsll edemiyebilecegi olasihgmdan kaynaklanan kendlne özgü bir tür hatayi da tasimaktadir. Bununla birllkte, örneklemle yapilan nüfus sayimlannda is, sonuçta daha iyi egltilip denetlenebilen daha kücük bir kadro ile gerçeklestirilebilir. Böylece, gözlem hatalan da önemli ölcüde azalülabilir. Son cözümlemede iyi yönetilmis bir tarama nüfus sayiminin yetersiz kosullarda örgütlenmis tarn nüfus sayimindan elde edilen verilerden daha iyi sonuçlar verdigi görülebilir. Herhangi bir tarn nüfus sayiminin ya da örneklemle tarama nüfus sayiminin yoklugu halinde, nüfus tahmini, kismi sayimlara, (tanmsal, okul vb.) seçim kayitlan, vergi sicilien ya da dagiüm servislerinin listeleri gibi özel kayitlara dayandinlarak yapilabilir. Kuskusuz, her tahmin isleminde toplama ulasmada kullamlan simflama hatalan kadar, katsayilardan ya da diger uyarlama etmenlerinden ileri gelen ve toplam nüfusu etkileyen hatalar da ortaya çikabilir. O nedenle, böyle tahminler büyük bir dikkatle kullanilmahdir. Tarn nüfus sayimi isleminin tercih edildigi ülkelerde bile, nüfus 11

15 sayimlan göreli olarak uzun aralarla gerçeklestirilebilmektedir (örnegln on yü). O nedenle, en büyuk sorunlardan biri, nüfus sayim yillan arasindaki yüar içln demograflk veri elde etmektlr. En emin yöntem sürekli nüfus kayitlan tutmakür. Bu, belli blr zamanda ulusal topraklarda yasayan her birey için bir kart hazirlanmasi, bunlara tum dogumlar ve topraklara yeni girenler içln yeni kartlann eklenmesi; tum ölümler ve ülkeyi terkedenler için kartlann çikanlmasiyla gerçeklestirilebilir. Böyle kayitlarla nüfusun büyüklügünü ve yapisini saptamak her zaman olanaklidir. Sürekli nüfus kayitlannin tutulmadigi yerlerde, önceki iki nüfus sayrmi arasindaki egilimler temei alinarak tahmin yoluna gidilebilir. Ancak geçmiste gözlenen egilimlerin gelecekte de ayni sekilde devam edeceginin hiçbir garantisi olmadigindan dogru olmayan sonuçlar üretilebilir. Yasa göre sag kalma oranlan ve dogurganhk hizlan bilindigi ölcüde, son nüfus sayiminin verilerinden giderek projeksiyonlar yapmak da mümkündür. Bu konu Ikinci Kisim'da ele alinacaktir. Buraya kadar, genel nüfus sayimlanni gerçeklestirmede kullanilan birkaç yöntem tanitilmaya çahsildi. Bu açiklamalardan nüfus sayimi gerçeklestirme islemlerinin karmasikligi ve özellikle gerekli olanaklar elde olmadiginda dogru demograflk istatistiklere ulasmada karsüasilan güclükler ve demograflk verilerin genellikle niçin hatasiz olmadigi simdiden anlasüabilmektedir. 2. Demografik Verilerin Göreli Degeri Nüfus sayimlannda üc tür olasi hata görülebilir. Bunlar örneklemeden, taramalann örgütlenmesinden ve gözlemden kaynaklanan hatalardir. a Ômeklemden Kaynaklanan Hatalar Daha önce görüldügü gibi bu tür hatalar seçilen örneklemin evreni temsil edemlyebilecegi olasiligindan kaynaklanmaktadir. O nedenle, bu tür hatalar örneklemenin büyüklügüne (örneklem ne kadar büyük olursa, gerçege yaklasma cansí da o kadar artar) ve kalitesine, yani örnekleme lsleminde görevli personelin yetenegine dayanmaktadir. b. Taramalartn Örgütlenmesinden Gelen Hatalar Demograflk taramalann örgütlenmesl özellikle gelismekte olan ülkelerde güc ve kritik bir konudur. Alt yapi yetersizliginin (daginik ve bazen de gezici olan uzak gruplara ulasmada azgelismis ve kötü 12

16 iletisim agían gibi engelleyici iki etmen bir araya gelmistir.), yöre ve iklim sorunlannin nüfus sayimi islemini ve kontrolünü kisitlayacagi açiktir. Bundan baska, bu guç taramalann yürütme yetenegine sahip yetistirilmis ve ayni zamanda böyle kötü kosullara ragmen çalismaya istekll uygun sayim görevlilerini bir araya getirmek kolay degildir. Sonuçta tarama süresince toplanan bilgilerin kalltesi, sayimcilann yeterliligine ve vicdanlanna kalmaktadir. c. Côzlem Hatalari Gelismekte olan ülkelerde gözlem hatalannin da göreli olarak daha fazla bulunmasi eglllmi vardir. Demograflk veriler çogunlukla bireylerin bildirimlerinden elde edilir. Buna bagli olarak nüfusun bir bölümü okuma yazma bilmiyorsa ve bunlann zaman ve tarlh kavramlannm bellrliligine verdikleri önem çok azsa, bildirimlerln dogru olmama olasdigi çok fazladir. Yanhs bildirimler de -yani kasitli olarak verilen yanhs bildirimler- göz önüne alinmalidir. Nüfus sayimi sorulannin yöneltildigi bireyler, bu sorulari kendllerinin askerlik ve vergi yükü glbl yükümlülükleri üzerlnde olumsuz etklleri olabllecek bir tür hükümet sorusturmasi oldugundan kusku duyduklannda ve sorulann tasidigi anlam ve amaç anlasilmadiginda, bu tür bildirimler verllebiur. Bireyln yasamindaki bazi gerçeklerl söylemeslnl yasaklayan tabu ve batü inançlann bulundugu durumlar da görüleblllr. O nedenle, insanlara güven duygusu verilmesi, bilgilerin neden toplandiginin açiklanmasi, kisaca onlarin içten katiliminm saglanmasi gerektiginden, nüfus sayimcilannm görevlnln ne kadar önemli ve hassas oldugu açikça görülmektedlr. Sözü edllen etmenlere bagli olarak nüfus sayimi lslemlne kansan hatalar, yönlerl -yukari ya da asagi- ve göreil büyüklükleri bllindigi ölcüde düzeltilebllir. Bazen kontrol nüfus sayimlan yapilmasinin nedeni budur. Kontrol nüfus sayimi Ile önceki nüfus sayimi sonuçlannm karsilastinlmasi sonucunda hatalann türünü, yönlerlnl ve göreli büyüklüklerlni bulmak olanakhdir. Demografik verller siklikla hatah olmakla blrllkte egitim planlamacilan egitlmsel hedeflerl belirlerken ve bellrll kararlan alirken ylne de onlan temei almak durumundadirlar. O nedenle, planlamacilar verilerin elde edills yöntemlerl ve özelllkle dogruluk derecelerl hakkinda bllgi sahlbl olmalidir. Böyle Istatistlklerin göreli degerlnl, çali malarinda daima aklinda tutmali ve planlannda uyarlama Içln belli bir pay, ya da yer ayirmalidir. Böylellkle nüfus tahmlnlerlnde yapilmis olan hatalann etklleri giderilebllir. Nüfus sayimlannda toplanan bilgilerin en önemli maddelerlnden birl, nüfusun yas yapisinin (age structure) saptanmasina olanak veren her bireyln yasidir. 13

17 Bölüm II Ya ve Cinsiyete Göre Nüfusun Yapisi Ya ve Cinsiyete göre nüfusun yapisini incelemenin en basit yöntemi "yas pramidi" gellçtircnektir. örnek olarak Sekil l'de 1968 yihndaki Fransa nüfusu için geliçtirilen ya pramidi verilmektedir. Ya yapisina göre nüfusun incelenmesi, ülkenin demografik geçmisini özetleyip Ikinci kisimda görülecegi gibi, bir ölcüde nüfusun gelecekte gösterecegi egilimleri de olabildigince belirledlginden, demografik analizlerde çok önemlidir. Nüfusun yas yapisi, ülkenin demografik geçmisini özetler. Zira her yas. ya da yas grubunda bulunan birey sayisi : a. Gelinen kusak ya da kusaklardaki dogum sayisma; b. Ölümlerin bu kusak ya da kusaklar üzerindeki etkisine; c. Çesitli zamanlardaki göc boyutlan ve göcmenlerin yaslanna dayanir. Sonuç olarak, nüfus pramidinin yakindan incelenmesi herhangi bir ulke nüfusunu etkileyebilen geçmi olaylann anlasilmasina yetecektir. Fransa'nin yas pramidi (Çekil 1) Ikinci Dünya Savasj'nm etkilerini açikça göstermektedir. Sava yillannda dogum sayisimn büyük ölcüde düstügü görülmektedir. Fakat bu düsüsün yeri, savas sonrasi yillarda ( ) görülen çokluk "Dogum Patlamasi" olarak isimlendirilen dogum artici ile doldurulmustur. Dogum arü hi2indaki düsüsün bu noktada son derece hafif olmasma ragmen dogum patlamasi görünü e göre, 1951'de sona ermi tir. Birinci Dünya Sava i'nin demografik etkileri de ayni ekilde incelenebillr: Savas yillannda ( ) aym dogum yetersizligi ve savas sonrasi ( ) yillannda benzer bir dogum arü i gözlenmektedir. Bundan baska yillan arasi dogan kusakta yüksek dere- 14

18 EKÍL1 FRANSA NÜFUSU : 1 OCAK 1968 DEOERLENDÍRMESÍ rollini 71I1 Ol Kaynak : Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, 1968.

19 cede beklenmedik erkek ölüm orani gözlenmektedir, bunlar savas yillannda askere ahnabilecek yaca gelmis olanlardir. Bu tür bilgiler yas pramidindeki düzenslzllkler yorumlanarak elde edilebllir. Ancak sonuçlann dogru olmasi için piramittekl düzenslzllkler gerçek olmahdir. Yanl, gerçek olgulara dayanmah, bireyler tarafmdan verllen yanhs bildlrimlerden kaynaklanmamahdir. 1. Hatali Ya VerUeri ve Ya Piraxnidini Ayarlama Yöntemleri Yas plramidinln kurulmasi cabalan çokluk genel nûfus sayimlan sirasinda verillr. Sayimcilar yalnizca nüfusu saymazlar, ayni zamanda blreylerln bildlrimlerine göre yaslanni da saptarlar. Buna ragmen natali ve hatta yanhs bildirimler elde edebilirler. Hatali blldlrlmler kaç yasinda oldugunu kesln olarak bllmeyen ve bu nedenle yaklasik rakamlar veren blreylerden; yanhs bildirimlerse kaç yasinda olduklanni bildlkleri halde su ya da bu nedenle degisik bilgl verenlerden gellr. Erkekler yaslanni, 18 yasina gellndiginde ortak topraklardan pay alma glbi bazl olasi yararlar ugruna yükseltlrken, kadinlar da kücültebillr yili nüfus sayimma göre Türklye Içln olusturulan yas plramidlne bakildiginda, hatali bildirimlerin hangl sonucu verdigl kolayca görüleblllr. Nüfus sayimi sirasinda aliñan blldlrlmlere göre yapilan bu yas plramidlne bakildiginda (Bakiniz Çekll 2) sonu 0 ve 5 lie blten sayilann ne kadar fazla oldugu hemen göze çarpmaktadir. Ayni ekllde yaslannm bu seçkin sayilardan blr a agi ya da blr yukan sayilarla blttlglnl bildlren blreylerln bulundugu da dikkati çekmektedlr. (9 ya da 1 ve 4 ya da 6 ile blten yaslar) 0 ya da 5 ile blten sayilann terclh edilen gözde ya sayilan olmasindan baska, çlft numaralar bile tek numaralardan dalia fazla yeglenmistlr. 0 ya da 5 ile biten yaslara dogru yönelme ve daha az da olsa çift saydarin tek sayilara yeglenmesl, yalniz Türklye'ye ozgù degildir. Bu durum, nüfus çogunlugunun dogru yas bilgislne sahip olmadigi tum ülkelerde görülür. Çeçitii yas sayilanna yönelme ve buna bagli olarak bildirimlerin yanhçhk derecelerini olçmek lçln bazi testier bulunmaktadir. Bunlar arasmda Whipple, Myers ve Bachi testleri, en çok bilinenleridlr. Blrle mis Milletler Sekreterligi de kendi yönteml salikver- 16

20 ÇekU2 YACA. ClNSÍYETE VE BEÇ YILLIK YA? GRUPLARINA GÖRE TORKIYE NOFUSU, 1945 Kaynak : United Nations, Methods of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estimates. New York: 1955, s. 34

21 mektedir. 1 Çekil 2'de veiilen yas piramidi kuskusuz hemen kullanüabilecek dûzeyde deglldir. O nedenle bazi ayarlamalar yapilmalidir. Her zaman gerçege bakisin kaybedllme egillml olàsihgi bulundugundan. hemen belirtelim, dûzenlemenin temei amaci gerçege olabildigince yakin verilere ulasmaktir. Amaç daha dûzenli, diyelim daha estetik ya da bazi "model" yas piramitleriyle daha uyumlu blr yas piramidi olusturmak degildir. Ulusun demografik geçmisinden gelen düzensizlikler ayarlama yapmak bahanesiyle silinmemelidir. Ornegin, Fransa'nin yas piramidinde gözlenen düzensizlikler bûyûk ölcüde geçmisteki olaylarla açiklanmaktadir. a Yas Ptramidinin Dûzeltilmesi Hatali yas bildlrimlerl 0 ya da 5 le biten sayilann çekiciliginden geldigine göre, yaslarin birbirini izleyen beser ydlik gruplar halinde gruplanmasi hatalari azaltir. Zira her 5 ydlik grupta 5 ya da O ile biten bir sayi bulunacaktir. Bu Tûrkiye yas piramidi için yapilmistir (Gölgeleme yapümadan gösterilen kisurt). Bu birinci düzeltmeden sonra hâlâ bazi düzensizlikler,-geçmis olaylar açiklanmamis- 2 varsa ve bu dûzensizliklerin sayim ya da bildirim islemindeki hatalardan kaynaklandigindan kuskulanihyorsa, her grubu önceki iki ve izleyen iki grupla birbirine baglamaktan olusan bir yöntem uygulanabilir. S 0 ele aliñan yas grubundaki sayiyi; S., ve S. 2 önceki yas gruplanni ve Sj ve &j ise izleyen iki yas grubunu temsil ederse, düzeltme formula asagidaki glbidir. s l = (- s S -i + 10 S 0 + 4S, - SJ S' kuskusuz ele aunan yas grubu içindeki dttzeltilen sayidir. Verlier çok hatali oldugu zaman "düzeltme" yöntemi oldukça kullanish ve yararhdir. Ancak büyuk bir dikkatle kullamlmahdir. Zira, bu yöntem her türlü düzensizlikleri hiçbir ayirim yapmadan gerçek düzensizlikler kadar, yanlis bildirim ve siniflamalardan gelen düzensizlikleri de silmektedir. Ek olarak, bu yöntem önceki i Bu kuapçiogw amaç ve kapsarm düfünuldügúnde bu testlertn tanimummasma girmele olanakh deglldir. ílgiíi okuyucular BlrlesmLs Muletier tarafindan yaywjanan el kitabmda çok açtk bir açûdama bulabturier. Methods of Appraisal of Quality of Basic Data Population Estimâtes, ss Tûrkiye öme inde 5-9 yas grubuna göre 5 yas altindaki çocuklann az sayida almost, belki tkinci Dürtya Savast sirasmdaki daha düsük do um omni ve bebek ölümlerindeki artillarla açiklanabtlir. 18

22 lkl grup, lzleyen ikl grup ve ilgllenllen grup lçlndekl sayilann bilinmeslnl gerektlrlr. O nedenle, 0-4 ve 5-9 yas gruplanna ya da 70'in ustûndekl yaslara uygulanamaz. Yetmlsin ûstûndekl yas gruplan dogal olarak egitim planlamacisinin dolaysiz ligi alani içinde degildir. Ancak egitim planlamacisi. 0-4 ve 5-9 yas gruplan lçin, olanakli, en kesin bilgilere sahip olmalidir. 5-9 yas grubu lie ilgili olarak nûfus sayuni sonuçlan diger yaslara göre genellikle daha dogrudur. Ebeveynler bu grup lçlndekl çocuklanmn yaçlanni oldukça dogru tahmln edebilmektedlrler. Ancak çocuklanm okula daha erken gönderebllmeyl umarak, onlann yaçlanni bazen büyük gösterdiklerinden, ylne de bazi yanlis bildirimlere rastlanmaktadir. Öte yandan. deneyimler, 0-4 Yas grubu lçlndekl çocuklann sayim lsleminin çokluk tamamlanmamis oldugunu göstermektedir. Bu grupta genellikle sonuç daha dûsûk tahmln edilmektedir. O nedenle, sayilar, lhtlyatla kullanilmab ve gerçekleçtlrllebillrse, kontrol sayim sonuçlan kullanilarak dûzeltilmelidirler. b. On Yitlik Yaç Cmplarmrn Beç Ydlik Yaç Gruplanna Bôlûnmesi Nûfus lstatistlkleri yalmzca hatali degli, bazen de yeterli aynntida olmayabilirler. ôrnegin, elde bulunan bilgller yalmzca 10 yilhk yas gruplanna göre dûzenlenmls olup 5 yillik gruplara göre dûzenlenmls bilgilere gerekslnim duyulabilir. Böyle bir durumda asagidaki formûl kullanilabilir. 4 : llgul on yilhk grubun içinde yer alan bireylerin sayisi f_! : Ilgili gruptan bir öncekl on yillik grup lçlndekl birey sayisi f + i : Ilgili gruptan bir sonraki grup içindeki blrey sayisi 4 : Ilgili on yillik grup içindeki ilk 5 yilkk grup içindeki birey sayisi 4 : Ilgili on yillik grup içindeki iklnci 5 yilhk grup (Bu u çikartma i lemi ile elde edilir. f b = 4 -Q- Elde asagidakl sayisal dagilimin bulundugu varsayilirsa : Taf Grubu Sayi

EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI. 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri

EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI. 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri 1 EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri 2. Nüfus yapisi ve egitime etkileri: 2.1.Nüfusun yas ve cinsiyet yapisi 2.1.1. Yas yapisi ve okullasma

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t)

TÜRKİYE NİN NÜFUSU. Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı. dn (t) / dt = c. n (t) TÜRKİYE NİN NÜFUSU Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan ADD Bilim Kurulu Başkanı Nükler Fizik Uzmanı Nüfus sayımının yapılmadığı son on yıldan bu yana nüfus ve buna bağlı demografik verilerde çelişkili rakamların

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM Prof.Dr. Esin Ergin 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.Aralık.2012 İÇERİK PLANLAMA

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT ARALIK 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 6004 GTIP koduna

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Veri Analizi. PROJE Güz yarıyılı

Sosyo-Ekonomik Veri Analizi. PROJE Güz yarıyılı Sosyo-Ekonomik Veri Analizi PROJE 3 2006-2007 Güz yarıyılı Doğal Çevre Yapılaşmış Çevre Sosyo-ekonomik Çevre Analiz Yöntemleri Sentez Hedefler Öncelikler Senaryolar BİR BÖLGENİN TANINMASI İÇİN DOĞAL YAPI

Detaylı

Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari:

Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari: EGITIMIN EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMAYA KATKISI Egitim ve Ekonomik Büyüme Arasindaki Iliskileri Çözümleme Yaklasimlari: 1. Artik Öge Yaklasimi : Büyüme sürecini analiz etme ve egitimin katkisini belirleme

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Konumuz genis oldugu için, bu kisa özet çerçevesinde, bakisimizi kimi genel hedef kitleler dogrultusunda

Detaylı

ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI

ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI Yrd. Doç. Dr. Reşide KABADAYI * Giriş Son günlerde yapılan açıklamalardan ülkemizdeki 29 üniversiteye ek olarak 47 yeni üniversite daha açılacağı ve bunların

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS BÖLGESEL SANAYİ POLİTİKASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME DİNAMİKLERİ TRC 1 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 1 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ÜRETIMDE MODERNIZASYON

ÜRETIMDE MODERNIZASYON Agustos 2006, REF Genel Yaklasim ve Firma Profilleri Rekabet ve Isbirlikleri Üretim Sistemleri Teknolojileri Kalite Yönetimi Yönetim Teknolojileri ve Insan Kaynaklari Metal Sektöründe Üretim Yönetimi Üretimde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL

ASELSAN. Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu. Proje Yönetimi. Elif BAKTIR ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu Ekim 2002 HIZMETE ÖZEL roje Yönetimi Elif BAKTIR ASELSAN Ekim 2002 Genel Tanitim Is Gelistirme lanlama Uygulama Kapanis Neden roje Yönetimi roje yönetiminin neden gerekli? Ürün gelistirilmesine, giderek çok farkli disiplinlere

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1

İstatistik. Temel Kavramlar Dr. Seher Yalçın 1 İstatistik Temel Kavramlar 26.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Evren (Kitle/Yığın/Popülasyon) Herhangi bir gözlem ya da inceleme kapsamına giren obje ya da bireylerin oluşturduğu bütüne ya da gruba Evren veya

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM BAŞLIKLARLA TÜRSAB TÜRSAB, 1972 yılında 1618 sayılı yasa ile kurulmuş ilk turizm meslek birliğidir. 01 İLK MESLEKİ BİRLİK 2013 yılında Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaklaşık

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI Arazide açi ve uzunluk ölçmelerinin yapilabilmesi için noktalara ve bu noktalarla belirlenen dogrulara gereksinim vardir. Noktalar görünebilir olmali ve arandiklarinda

Detaylı

Araştırma Notu 16/192

Araştırma Notu 16/192 Araştırma Notu 16/192 8 Nisan 2016 ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İŞSİZLİKLE İMTİHANI Seyfettin Gürsel* Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Bu araştırma notunda Türkiye işgücü piyasasında son bir yıl

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1. ILO İstatistikleri Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre Dünyada her yıl 270 milyon is kazası gerçekleşmekte, 160 milyon insanda çalışmadan

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ Kaza, Olay, Meslek Hastalığı Araştırma ve İstatistiksel Kayıt Oluşturulması Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve olayların analizleri

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç VERİ KALİTESİ EK D İsmet Koç Bu bölümün amacı, TNSA-2003 veri kalitesinin bir ön değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, yaş bildirim hataları, cevaplayıcılardan kaynaklanan hatırlama hataları ve veri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ Rıdvan YAKA* Burcu ELLİDÖRT** GİRİŞ Yaşlılık, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, ölümden önce yaşanan ve kişinin gerek fiziksel, gerekse

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı