EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI"

Transkript

1

2 aouû aluau L tm^ >^ ^au/ ULH >UJ> Egitim Planlamasinin ílkelerl 9 TM EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIE YÖNLERI if.i.e.p.- I.I.P.E. *9,fuf i.deiocroix PARIS Ta Ngoc Châu 2 8. JUL Çev. Dr. Recide KABADAYI CENTRE DE DOCUMENTATION Ch ncfi*1smfa UNESCO : Uluslararaai Egitim Planlama«! EnstitüaU

3 Bu yayin. Birleçmiç Milletler Planlama ve Projeksiyonlar Kalkinma Fonu (FUNDPAP) araohgiyla Hollanda Hükümeti tarañndan finanse edilmiçtir. Birlesmis Milletler Egltlm, Billm ve Kültür orgütü (UNES CO) (Place de Fontenoy. 75 Parts 7) tarañndan 1969'da yayinlanmistir. Fransizcadan tngillzceye HEP (Uluslararasi Egltlm Planlamasi Enstltüsü) tarañndan çevribnisur. UNESCO HEP. 66/11.9/A Hollanda'da basümistir.

4 Çevirenin Önsözü, Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nün (IIEP) "Egitim Planlamasimn llkeleri" adi altinda yayinladigi kilapciklardan bazilan 1974 yihnda Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanhgi tarafindan tûrkçeïeçtirilerek Talim ve Terbiye Dairesi yayinlan arasinda yayinlanmislardir. Elinizdeki serinin 9 numarali "Egitim Planlamasimn Demografik Yönleri" adii yaym bu dönemde turkçelestirilmemistir. Hem bu nedenle, hem de alana oían özel ilgím ve ülkemizde çag nüfusu ile ilglli egitim sorunlan konulannda daha fazla çalisilmasinin yararli olacagma inandigimdan orijinali Fransizca oían, bu kitapçigi Ingilizceden Tûrkçeye çevirmeyi uygun buldum. Kitapçigin Egitim Yönetimi Planlamasi ve Ekonomisi anabilim dalinda ögrenim gören ögrencilere, ulusal dûzeyde planlama sûrecine katilan uzmanlara ve genel bir görüs kazanma bakimindan tum egitimcilere yararli olacagma inaniyorum. Saygilanmla. Dr. Recide Kabadayi Arahk.1989

5 Egitim Planlamasinin Ukelei i Bu serideki kitapçiklar bachea iki grup okuyucu için yazilmisür: özellikle gelismekte oían ülkelerde egitim planlamasi ve yönetimiyle ugrasanlar ya da bu görevlere hazirlananlara; digerleri, yani, egitim planlamasi kavrami ile onun genel ulusal kalkinmaya nasil yardim edebileceginl genel olarak anlamaya çah an halk liderleri ve üst düzey memurlan gibi daha az uzmanlasmis olanlar. Kitapçiklar hem resmi ögretim programlannda hem de özel çahçmalarda kullanilmak üzere hazirlanmi lardir. Çagdas egitim planlamasi anlayisi, diger disiplinlerden bir çok uzmani bu alana cekmistir. Bunlar, planlamayi birbirinden oldukça farkli gorme egilimindedirler. O nedenle, serideki kimi kitapçiklann amaci, bu uzmanlann özel görüslerini birbirine ve kendilerinin yerini almak üzere yetistirilen yeni kusaklara aktanlmasina yardimci olmaktir. Öte yandan, görüslerdeki bu çeçitlilik olgusunun arkasinda, yeni ve gelisen bir birlik de gözlenmektedir. Gelismekte olan ülkelerin uzman ve yöneticileri, baska disiplinlerden gelmis olmakla beraber, öncü bir grubun zor ve acil egitim sorunlarini; daha önce örnegine rastlanmamis bir sekilde birlikte cözmeye çali malanyla olusan ve alandaki bilgi birikimine katkida bulunan temei ilke ve uygulamalan kabul etmeye baslamislardir. O nedenle, serideki kitapçiklann bir kismi da, bu ortak deneyim yaninda alanda elde edilebilen en iyi görüsleri ve üzerinde durulmasinin yararh olacagi düsünülen egitim planlamasmin seçilmi bazi yönleri hakkindaki deneyimleri vermektedir. Alandaki okuyucular özgecmiseri bakimindan önemli derecede farklilik göstermektedirler. Buna bagli olarak, yazarlara kimileri için siradan, kimileri içinse muamma sayilabilecek konulari, en basindan, teknik terimleri de açiklayarak ele alma ve bazi uzmanhk dallan dismda, hem konunun yabancisi olan okuyucularin

6 düzeylne inmek hem de bilimsel standartlan koruma gibi güc bir görev verilmistir. Bu yaklasim, kitapçiklann, genel okuyucu tarali-, ndan kolaylikla anlasilmasim saglayan bir üstünlüge sahiptir. Seri, Wellington'da, Yeni Zelanda Egitim Arastirmalan Kurulunda C. E. Beeby'in genel editörlügünde belirli bir desende planlanmis olmakla birlikte, yazarlann ileri sürdükleri görüslerde olabilecek farklilik ve hatta çeliskilerden kaçmmak gibi bir girisimde bulunulmanustir. Enstitü, bu yeni ve hizla gelisen bilgi ve uygulama alaninda kusursuz ve resmi bir doktrinin ortaya atilmasimn zamanindan önce yapilmis olacagi inancindadir. Buna paralel olarak UNESCO ya da Enstitü tarafindan paylasilmayan ve sorumluluklarim yazarlann kendilerinin tasidigi görüslerln uluslararasi platformda tartisilmasi yararh olacaktir. Daha kisa bir söyleyisle, birle ik deneyimleri dûnya ûlkelerinin önemli bir bölümünü ve bir ^ çok bilim alamm kapsayan yazarlann görüslerinden bir kesit alma zamammn geldigi anlasilmaktadir.

7 Önsöz Egitim planlamasiyla ilgili oían ve bu konuda yazanlar olarak hepimiz ayni sikintüi sorunla karsilasmaktayiz : Alan hemen her boyutunda öylesine kapsamh ve degiçken kl kendimlzi zaman zaman bu biüm alaninda bizim bildiklerimizden daha fazla bllen uzmanlann yamsira caliçiyormus gibt hissetmekteylz. Bu, herkesin kendi bilgisizllgini kabul etmeye yatkin oldugu sürece zayrfhktan çok bir güclüluk kaynagidir. Ne var kl, bilgisizligi kabul etmek her zaman o kadar kolay degildir. Yillardir tamdigimiz bir dastla karsilastigimizda adini unuttugumuzu çaskinhkla fark edip sormaktan nasil çeklnlrsek, bilgisizliglmlzi ltlraf etmekte o denli zordur. Planlama içinde çogumuz alanin teknlk terim ve kavramlan karsisinda açagi yukari dlger dlslplinlerden gelen meslekdaçlanmizla ayni konumdayiz. Günlük dilde ve konferanslarda yüzlerce kez tekrarladigumz ve kullandigirmz bu teknlk sözcüklerln ne anlama geldiklerinl sormakta bazen çeklngen davramnz. Belirli blr anlamda tarn olarak lfade buldugunu dücündügümüz sozcükler birde bakiyoruz kl günlük dilde her yerde her zaman kullanilan sankt moda sozcükler hallne gellveriyorlar. Bu durum Dr. Ta Ngoc Chau'nun kltabinin tarn zamaninda yazüdigmi göstermekte ve kitabin degerini arttirmaktadir. Demograilk bulgular çokluk egitim planlannin kendileri üzerine insa edlldlkleri temellerdir. Ostyapidan sorumlu olanlar kullandiklan terim ya da ürettikleri sayilann dogru anlami hakkinda bulanik olurlarsa yaptiklari isln üstesinden gelemezler. Yeteneksiz bir planlamacinm yapabilecegl en kaba hata demograilk deglslkliklerln egitim plañían uzerindekl etkilerinl kismen ya da bütünüyle yok saymaktadir. ote yandan, yayinlanan demograilk verilerin yalnizca görünüctekl degerini gözönune almakta bunun kadar tehlikelldir.

8 Ta Ngoc Châu açiklamalarinda her iki uca karsi uyanlarda bulunmaktadir. Kendisinln kitapçigi, son kisminda yararh bir liste sunmakla birlikte bir demograflk el kitabi olma iddiasinda degildir. Demograflk analizler ve nüfus kuramlan gibi ana konulann bu uzunlukta bir yayinda yer almasi düsünülemezdi. Ancak zeki bir okuyucu bile, demograflk verilerin egitim planlamasindaki önemi, sayilara nasil ulasildigi, nasil gafìl avlanip tuzaklara düsebilecegi konularmda uyanik olmazsa bu kitabi okuyamaz. Yazar, demograflk teknikleri hayranhk uyandiracak bir ölcülükte açiklamaktadir. Ona göre, demograflk teknikler hakkinda, nihai sonuçlann kesin güvenirlik simrlan bilinmek durumunda kahndigi zaman bilgi sahibi olunmalidir. Amaci, okuyucuya teknik sureçleri derli toplu sunmak ve kavramlari açikhga kavusturmak olan bu kitapçik için Enstitü, Fransiz geleneklerinde yetismis bir yazar bulmakla sansh sayilabilir. Vietnamh olan Ta Ngoc Châu lisans derecesini Paris'teki Siyaset Bilimleri Enstitüsünden almistir. Daha sonra, US. Stanford Oniversitesinde bir yil ögrenim gören yazar doktora derecesini yine Paris'te Ekonomi Bilimleri Fakùltesinden almis olup HEP ögretim üyesi olmadan once bu Fakültede asistan olarak çaliçmistir. Yazar egitim planlamasina olan ilgisi nedeniyle demograflye yönelen bir ekonomist olup, bir demograf olmadigini israrla belirtmektedir. Bu durum kitapçiga özünde pratik olma niteliginl kazandirmaktadir. Kitapçik alanda çahsmakta olan yönetici ve plancilarla, yetlsmekte olanlann acil kullammlan için yazilmistir. Eser, plancilan birer demograf yapmak niyetinde degildir. Daha çok, demograflk bulgulan -özellikle de projeksiyonlan- plancilann giiven ve temkinle kullanmalanna yardim etmeyi amaçlamaktadir. Kitapçik güvenilir verilerin zor bulundugu ve demograflk projeksiyonlann varsayimlara dayandinldigi gelismekte olan ülkelerde özel bir degere sahiptlr. Zira, demograflk projeksiyonlar; ulke düzeyinde, kendilerini temei alarak egitim planlanni insa edecek uzmanlann, sayilan ustaca yorumlamalanni gerektirmektedir. C. E. BEEBY Serinin genel yônetmeni

9 ìcindekfler Girls. 8 Blrinci Kisim NÜFUSUNYAPISIVEEórrlMEErrKlLERl 9 Bölüml. Nüiusun Sayimlan ve Nüfus Yapisinin lncelenmesi Nüfus Saynn tfcferl 11 2 I>mografik yerllerjn Görell Degeri 12 a òmeklemeden Gelen Hatalar. 12 b. Taramalann ôrgûtlenmesinden Gelen Hatalar 12 c. Göztem Hatalan. 13 Bölüm II. Yaca ve Cinsiyete Göre Nufusun Yapisi Hatah Yas Verllerl ve Yas Piramidini Ayarlama Yöntemtert 16 a Yas Plramldjnin DüzelülmesL 18 b. On Yillik Ya Gruplannin Bes Yilhk Yas Gruplanna BötonmesL c. Bes Yillik Yas Gruplannin Tek Yas Gruplanna BöIunmesL Nüfusun Yas Yapsi ve Egltlmsel Geliçme. 21 a YasYapisiveOgretmenGerekslnimlerL 21 b. Yas Yapisi ve Egltlmsel Harcamalann Gerekll Yükü 22 c Ya YapiaveOkulla inaoranjan. 25 d Ögretmenlerin Yas Yapisi ve Bunun Istihdam ve Ögretim Personellnln Maliyeti Ozerlndekl Etkllerl 29 Bölüm III. Ekonomlk Faaliyetlere Göre Nüfus Yapisi ve lnsangücü GereksinlmlerinlnTahminl Sorunlan. 31

10 1 Ekonomik Olarak Aktlf ve Pìaslf Nüfus 31 a Akttf Nüfusun Tarami. 32 b. AkUfNûfuslar Yaça ve Cinsiyete Göre Aktlflik Oranbn Nüfusun Ekonomik Faallyet Sektörlerine Göre Dagüimi Nüfusun MesJeklere Göre Dagdnru. 34 Bölüm IV. Nüfusun Cografi Dagüimi ve Egitlm Kurumlannin Yerlerinln SeçtaiiSorunu Nüfusun Cografi Dagilimimn ôiçûlmesl 36 2 Okul Yerterlnin BelirlenmesL 38 Ikinci Kisim NÜFUS DEGlSÎMLERt VE BU DEGlSlMLERtN EGlTlM FLANLAMASINAGETtRDlKLERf 41 Bölüm I. Dogumbr Dogumu ôiçxne YöntemierL 42 a Kaba Dogum Ha. _ 42 b. Dogurgmbkita Baa Olkeferde Dogum EgÜlmlerL 44 Bölüm IL Otümler Ötumü ôlçme Yöntemtert 49 a Yasa Göre olümlülük Hizian. 49 b. Yasam Tabldan ÇesttH Olkelerde ölüm EgfltmferL 56 Bölüm III. Nüfus Büyümesi ve ôgrnecl Sayilannm TahminL 60 1 Nüfus Büyümesi._ 60 a Nüfusun Dogal Büyüme tta. 61 b. Orane Ita Nüfus Prjeksiyonlannin Haarlanmasi. 65 a Sag Kalanlann HesaplanmasL 66 b. Dogum Ftojekslycnlan ögrenci Sayilannin Tahmln EdllmesL 70 a Ulusal óicekte b. Yerd öigekte. _ 73 Sonic. 76 EKLER Bes Yillik Yas Gruplanm Tek Yas Gruplanna Bölme 77

11 Giri? Demografìk analizler insan gruplan üzerinde yapilan lncelemeler olarak tanimlanabilir. llgill çalismalarda görülen yaklasimlardan birl, demografìk gerçekleri açiklamaya ve bu gerçeklerin arkasindakl nedenleri bulinava ugrasmaktadir. Buna kuramsal demograflk anallz deneblllr. Diger bir yaklasim katiksiz betimsel nltelikte olup "nüfusun istatistiksel betlmlemesi" ile sona ermektedlr. Gerçekte ikisi arasindakl ayinm bu kadar açik degildir. Ancak, nüfus tahminlerlnin de demograflk anallz islemleri olmadan yapilamayacagi açiktir. Hangi yaklasim kullamlirsa kullanilsin, amaç ve yöntemde blrbirlnden farkh iki olasi çahsma alani bulunmaktadir. Bunlardan birlnde, ligi, nüfusun o siradaki gerçek durumu üzerinde yogunlasabillr. Genellikle duruk nüfus çalismasi seklinde adlandinlan bu tur çalismalarda üzerinde durulan ey nüfusun durumu; baska bir söyleyi le; nüfusun yapisi ve bilesimidir. Öte yandan, iklnci çalisma alaninda ligi, nüfusun dinamik yönü oían nüfus egilimleri üzerinde yogunlasabilir. "Nüfus hareketleri" çeklinde de adlandinlan nüfus egilimleri; özellikle ölümler, evlilikler ve dogumlar gibi belirli demograflk etmenlerce belirlenmektedirler. Uygun olsun diye, bu kitapçikta sözü edilen geleneksel ayinma uyularak Birinci kisunda nüfusun yapisi ve onun egitim sorunlan üzerinde etkileri; lkinci kisunda ise nüfus egilimleri ya da hareketleri ile bunlann egitim planlamasi üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadir.

12 Birinci Kisim NÜFUS YAPISI VE EÒÌTÌME ETKÍLERÍ Daha once belirtildigi gibi, herhangi blr nüfus yapisimn incelenmesi; onun blleslmi -önceden belirlenen ölcütlere göre dagüimi- üzerinde inceleme yapmaktir. Egitlm planlamacisi çesitli nedenlerle nüfusun dagilimi; özellikle de nüfusun ya ve cinsiyet yönünden dagilimi lie llgilenebilir. Bu, kendisine, her türlü egitlm politlkasi için blr çikis noktasi ve temei oían okul çagi nüfusunun göreli büyüklügünü ölcme olanagi saglar. Egitlm planlamacisi lkinci olarak, nüfusun ekonomik faaliyet sektörlerlne göre ve her sektörün kendi Içinde mesleklere göre dagilimi lie llgilenebilir. Insangücü gereksinimlerinin 1 tahmin edilebilmesinln ancak; ekonomik faaliyet sektörleri ve mesleklere göre hesaplanan nüfus dagilimlannin dogru bilgilere dayandinlmasiyla olanakli olacagi acikür. Buradan harekeue teknlk, mesleki ve yûksek ögretim hedefleri de saptanabilir. Ücüncü olarak, egitlm planlamasi egitimln maliyetl ve ayni zamanda okullann yeri, büyüklügü ve tiplerinln seçimlni etkileyen nüfusun cografl dagilimi ile ilgilenebilir. Kltapçigin nüfus yapisi hakkindakl bu bölümünde yukaridaki üc yönün incelenmesiyle yetlnilmektedir. Ancak daha önce nüfus yapisini analiz yöntemlerl ve özel nüfus sayimi teknikleri üzerinde kisaca durmak gerekmektedlr. 1 Tum etmen sertlerinin, insangücü gereksinlmleri üzerinde etkisi olabilece&nl ve genellikle böyte gereksinim tahminíerin yaidagúc olacagi hatuda adusmabdir. 9

13 Bölüm I Nüfus Sayimlan ve Nüfus Yapisinin incelenmesi Hükümetler, her zaman ne kadar kisi yönettiklerini bilmek geregini duymuslardir. Böyle gerçeklerin sayüan; silahh kuwetlerin askere alma kapasitesini saptama, vergi yükünü dagitma ve topragin esitçe dagitimi gibi islerde gerekhdir. Devletin islevleri arttikça ve etklnlik alanlari genisledikçe nüfus sayimlan daha da önemll hale gelmekte ve toplanmasina gereksinim duyulan bilgi sürekll artmaktadir. Son zamanlarda nüfus sayimlan yalnizca nüfusu sayma islevlyle yetlnmeylp daha da Ueri giderek, planlamacilara cok genis ve cesiti! bilgiler elde etme olanagini saglamaktadir. Giderek daha karmasik operasyonlar haline gelen nüfus sayimlannin gerçeklestirilmesi de daha çok sayida ve daha fazla uzmanlasmis personel gerektirmektedir. O nedenle, maliyetler büyük ölcüde yükselmektedir. Ote yandan, sayimlar ilkesel olarak"nüfusun tümünü kapsadiklanndan operasyonlann büyüklügü ve toplanmasi gereken istatistiklerin çeçitliligi ve fazlahgi gibi nedenlerle de sayim verilerinin döküm ve aynm islemleri oldukça uzun bir zaman alabilmektedir. Oysa, nüfus analizlerinde diger alanlarda oldugu gibi, istatistiksel veriler hemen açiklanmazsa, degerlerini bir ölcüde kaybederler. Elde edilen veriler yalnizca bilimsel ilginin doyurulmasi amacini tasimayip hepsinden once, planlama sürecinde yardim ederler. O nedenle, verßere olabildigine çabuk sahip olmak gerekmektedir. Süreci hizlandirmak için çogu kez soru sayisi sinirlandinlmaktadir. 10

14 Çesitli nüfus sayimi yöntemleri bulunmaktadir. Hangi yöntemin seçllecegi büyük ölcüde eldekl olanaklara ve operasyonda kullanilabilecek personel sayisina baglidir. 1. Nüfus Sayum Tipleri Nüfus sayimlan toplanan verilerin dogruluguna göre asagidaki sekilde siruflandinlabillr : L Tarn nüfus sayimi 2 Örnekleme tarama 3 Gerçek nüfus sayimi yoklugunda yapdan tahmin. Açikça görüldügü gibi, tarn nüfus sayimi en aynnüli ve dogru sonuçlan veren yöntemdir. Ulke sinirlan içinde yasayan herkesle iliskl kurulup bunlann her birinden ayri ayri veri toplanmasmi gerektirmektedir. Ancak aynntih ve toplam nüfus sayiminin fazla harcamayi ve çok sayida personelin istihdamini gerektirecegi kolaylikla anlasilmaktadir. O nedenle, tarn nüfus sayimlan yerine, örnekleme tarama nüfus sayimi yöntemi kullanilmak zorunda kalinabilir. Bu durum, nitellkli personel sikmtisi ve özellikle finansman kaynaklannin yetersizliginden dolayi, gellsmekte olan ülkelerde görülmektedir. Hemen her nüfus sayimi gözlem hatalanni beraberinde getirmekle birllkte, örnekleme tarama yöntemi ek olarak; ömeklemenln bütünü gerçekten temsll edemiyebilecegi olasihgmdan kaynaklanan kendlne özgü bir tür hatayi da tasimaktadir. Bununla birllkte, örneklemle yapilan nüfus sayimlannda is, sonuçta daha iyi egltilip denetlenebilen daha kücük bir kadro ile gerçeklestirilebilir. Böylece, gözlem hatalan da önemli ölcüde azalülabilir. Son cözümlemede iyi yönetilmis bir tarama nüfus sayiminin yetersiz kosullarda örgütlenmis tarn nüfus sayimindan elde edilen verilerden daha iyi sonuçlar verdigi görülebilir. Herhangi bir tarn nüfus sayiminin ya da örneklemle tarama nüfus sayiminin yoklugu halinde, nüfus tahmini, kismi sayimlara, (tanmsal, okul vb.) seçim kayitlan, vergi sicilien ya da dagiüm servislerinin listeleri gibi özel kayitlara dayandinlarak yapilabilir. Kuskusuz, her tahmin isleminde toplama ulasmada kullamlan simflama hatalan kadar, katsayilardan ya da diger uyarlama etmenlerinden ileri gelen ve toplam nüfusu etkileyen hatalar da ortaya çikabilir. O nedenle, böyle tahminler büyük bir dikkatle kullanilmahdir. Tarn nüfus sayimi isleminin tercih edildigi ülkelerde bile, nüfus 11

15 sayimlan göreli olarak uzun aralarla gerçeklestirilebilmektedir (örnegln on yü). O nedenle, en büyuk sorunlardan biri, nüfus sayim yillan arasindaki yüar içln demograflk veri elde etmektlr. En emin yöntem sürekli nüfus kayitlan tutmakür. Bu, belli blr zamanda ulusal topraklarda yasayan her birey için bir kart hazirlanmasi, bunlara tum dogumlar ve topraklara yeni girenler içln yeni kartlann eklenmesi; tum ölümler ve ülkeyi terkedenler için kartlann çikanlmasiyla gerçeklestirilebilir. Böyle kayitlarla nüfusun büyüklügünü ve yapisini saptamak her zaman olanaklidir. Sürekli nüfus kayitlannin tutulmadigi yerlerde, önceki iki nüfus sayrmi arasindaki egilimler temei alinarak tahmin yoluna gidilebilir. Ancak geçmiste gözlenen egilimlerin gelecekte de ayni sekilde devam edeceginin hiçbir garantisi olmadigindan dogru olmayan sonuçlar üretilebilir. Yasa göre sag kalma oranlan ve dogurganhk hizlan bilindigi ölcüde, son nüfus sayiminin verilerinden giderek projeksiyonlar yapmak da mümkündür. Bu konu Ikinci Kisim'da ele alinacaktir. Buraya kadar, genel nüfus sayimlanni gerçeklestirmede kullanilan birkaç yöntem tanitilmaya çahsildi. Bu açiklamalardan nüfus sayimi gerçeklestirme islemlerinin karmasikligi ve özellikle gerekli olanaklar elde olmadiginda dogru demograflk istatistiklere ulasmada karsüasilan güclükler ve demograflk verilerin genellikle niçin hatasiz olmadigi simdiden anlasüabilmektedir. 2. Demografik Verilerin Göreli Degeri Nüfus sayimlannda üc tür olasi hata görülebilir. Bunlar örneklemeden, taramalann örgütlenmesinden ve gözlemden kaynaklanan hatalardir. a Ômeklemden Kaynaklanan Hatalar Daha önce görüldügü gibi bu tür hatalar seçilen örneklemin evreni temsil edemlyebilecegi olasiligindan kaynaklanmaktadir. O nedenle, bu tür hatalar örneklemenin büyüklügüne (örneklem ne kadar büyük olursa, gerçege yaklasma cansí da o kadar artar) ve kalitesine, yani örnekleme lsleminde görevli personelin yetenegine dayanmaktadir. b. Taramalartn Örgütlenmesinden Gelen Hatalar Demograflk taramalann örgütlenmesl özellikle gelismekte olan ülkelerde güc ve kritik bir konudur. Alt yapi yetersizliginin (daginik ve bazen de gezici olan uzak gruplara ulasmada azgelismis ve kötü 12

16 iletisim agían gibi engelleyici iki etmen bir araya gelmistir.), yöre ve iklim sorunlannin nüfus sayimi islemini ve kontrolünü kisitlayacagi açiktir. Bundan baska, bu guç taramalann yürütme yetenegine sahip yetistirilmis ve ayni zamanda böyle kötü kosullara ragmen çalismaya istekll uygun sayim görevlilerini bir araya getirmek kolay degildir. Sonuçta tarama süresince toplanan bilgilerin kalltesi, sayimcilann yeterliligine ve vicdanlanna kalmaktadir. c. Côzlem Hatalari Gelismekte olan ülkelerde gözlem hatalannin da göreli olarak daha fazla bulunmasi eglllmi vardir. Demograflk veriler çogunlukla bireylerin bildirimlerinden elde edilir. Buna bagli olarak nüfusun bir bölümü okuma yazma bilmiyorsa ve bunlann zaman ve tarlh kavramlannm bellrliligine verdikleri önem çok azsa, bildirimlerln dogru olmama olasdigi çok fazladir. Yanhs bildirimler de -yani kasitli olarak verilen yanhs bildirimler- göz önüne alinmalidir. Nüfus sayimi sorulannin yöneltildigi bireyler, bu sorulari kendllerinin askerlik ve vergi yükü glbl yükümlülükleri üzerlnde olumsuz etklleri olabllecek bir tür hükümet sorusturmasi oldugundan kusku duyduklannda ve sorulann tasidigi anlam ve amaç anlasilmadiginda, bu tür bildirimler verllebiur. Bireyln yasamindaki bazi gerçeklerl söylemeslnl yasaklayan tabu ve batü inançlann bulundugu durumlar da görüleblllr. O nedenle, insanlara güven duygusu verilmesi, bilgilerin neden toplandiginin açiklanmasi, kisaca onlarin içten katiliminm saglanmasi gerektiginden, nüfus sayimcilannm görevlnln ne kadar önemli ve hassas oldugu açikça görülmektedlr. Sözü edllen etmenlere bagli olarak nüfus sayimi lslemlne kansan hatalar, yönlerl -yukari ya da asagi- ve göreil büyüklükleri bllindigi ölcüde düzeltilebllir. Bazen kontrol nüfus sayimlan yapilmasinin nedeni budur. Kontrol nüfus sayimi Ile önceki nüfus sayimi sonuçlannm karsilastinlmasi sonucunda hatalann türünü, yönlerlnl ve göreli büyüklüklerlni bulmak olanakhdir. Demografik verller siklikla hatah olmakla blrllkte egitim planlamacilan egitlmsel hedeflerl belirlerken ve bellrll kararlan alirken ylne de onlan temei almak durumundadirlar. O nedenle, planlamacilar verilerin elde edills yöntemlerl ve özelllkle dogruluk derecelerl hakkinda bllgi sahlbl olmalidir. Böyle Istatistlklerin göreli degerlnl, çali malarinda daima aklinda tutmali ve planlannda uyarlama Içln belli bir pay, ya da yer ayirmalidir. Böylellkle nüfus tahmlnlerlnde yapilmis olan hatalann etklleri giderilebllir. Nüfus sayimlannda toplanan bilgilerin en önemli maddelerlnden birl, nüfusun yas yapisinin (age structure) saptanmasina olanak veren her bireyln yasidir. 13

17 Bölüm II Ya ve Cinsiyete Göre Nüfusun Yapisi Ya ve Cinsiyete göre nüfusun yapisini incelemenin en basit yöntemi "yas pramidi" gellçtircnektir. örnek olarak Sekil l'de 1968 yihndaki Fransa nüfusu için geliçtirilen ya pramidi verilmektedir. Ya yapisina göre nüfusun incelenmesi, ülkenin demografik geçmisini özetleyip Ikinci kisimda görülecegi gibi, bir ölcüde nüfusun gelecekte gösterecegi egilimleri de olabildigince belirledlginden, demografik analizlerde çok önemlidir. Nüfusun yas yapisi, ülkenin demografik geçmisini özetler. Zira her yas. ya da yas grubunda bulunan birey sayisi : a. Gelinen kusak ya da kusaklardaki dogum sayisma; b. Ölümlerin bu kusak ya da kusaklar üzerindeki etkisine; c. Çesitli zamanlardaki göc boyutlan ve göcmenlerin yaslanna dayanir. Sonuç olarak, nüfus pramidinin yakindan incelenmesi herhangi bir ulke nüfusunu etkileyebilen geçmi olaylann anlasilmasina yetecektir. Fransa'nin yas pramidi (Çekil 1) Ikinci Dünya Savasj'nm etkilerini açikça göstermektedir. Sava yillannda dogum sayisimn büyük ölcüde düstügü görülmektedir. Fakat bu düsüsün yeri, savas sonrasi yillarda ( ) görülen çokluk "Dogum Patlamasi" olarak isimlendirilen dogum artici ile doldurulmustur. Dogum arü hi2indaki düsüsün bu noktada son derece hafif olmasma ragmen dogum patlamasi görünü e göre, 1951'de sona ermi tir. Birinci Dünya Sava i'nin demografik etkileri de ayni ekilde incelenebillr: Savas yillannda ( ) aym dogum yetersizligi ve savas sonrasi ( ) yillannda benzer bir dogum arü i gözlenmektedir. Bundan baska yillan arasi dogan kusakta yüksek dere- 14

18 EKÍL1 FRANSA NÜFUSU : 1 OCAK 1968 DEOERLENDÍRMESÍ rollini 71I1 Ol Kaynak : Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, 1968.

19 cede beklenmedik erkek ölüm orani gözlenmektedir, bunlar savas yillannda askere ahnabilecek yaca gelmis olanlardir. Bu tür bilgiler yas pramidindeki düzenslzllkler yorumlanarak elde edilebllir. Ancak sonuçlann dogru olmasi için piramittekl düzenslzllkler gerçek olmahdir. Yanl, gerçek olgulara dayanmah, bireyler tarafmdan verllen yanhs bildlrimlerden kaynaklanmamahdir. 1. Hatali Ya VerUeri ve Ya Piraxnidini Ayarlama Yöntemleri Yas plramidinln kurulmasi cabalan çokluk genel nûfus sayimlan sirasinda verillr. Sayimcilar yalnizca nüfusu saymazlar, ayni zamanda blreylerln bildlrimlerine göre yaslanni da saptarlar. Buna ragmen natali ve hatta yanhs bildirimler elde edebilirler. Hatali blldlrlmler kaç yasinda oldugunu kesln olarak bllmeyen ve bu nedenle yaklasik rakamlar veren blreylerden; yanhs bildirimlerse kaç yasinda olduklanni bildlkleri halde su ya da bu nedenle degisik bilgl verenlerden gellr. Erkekler yaslanni, 18 yasina gellndiginde ortak topraklardan pay alma glbi bazl olasi yararlar ugruna yükseltlrken, kadinlar da kücültebillr yili nüfus sayimma göre Türklye Içln olusturulan yas plramidlne bakildiginda, hatali bildirimlerin hangl sonucu verdigl kolayca görüleblllr. Nüfus sayimi sirasinda aliñan blldlrlmlere göre yapilan bu yas plramidlne bakildiginda (Bakiniz Çekll 2) sonu 0 ve 5 lie blten sayilann ne kadar fazla oldugu hemen göze çarpmaktadir. Ayni ekllde yaslannm bu seçkin sayilardan blr a agi ya da blr yukan sayilarla blttlglnl bildlren blreylerln bulundugu da dikkati çekmektedlr. (9 ya da 1 ve 4 ya da 6 ile blten yaslar) 0 ya da 5 ile blten sayilann terclh edilen gözde ya sayilan olmasindan baska, çlft numaralar bile tek numaralardan dalia fazla yeglenmistlr. 0 ya da 5 ile biten yaslara dogru yönelme ve daha az da olsa çift saydarin tek sayilara yeglenmesl, yalniz Türklye'ye ozgù degildir. Bu durum, nüfus çogunlugunun dogru yas bilgislne sahip olmadigi tum ülkelerde görülür. Çeçitii yas sayilanna yönelme ve buna bagli olarak bildirimlerin yanhçhk derecelerini olçmek lçln bazi testier bulunmaktadir. Bunlar arasmda Whipple, Myers ve Bachi testleri, en çok bilinenleridlr. Blrle mis Milletler Sekreterligi de kendi yönteml salikver- 16

20 ÇekU2 YACA. ClNSÍYETE VE BEÇ YILLIK YA? GRUPLARINA GÖRE TORKIYE NOFUSU, 1945 Kaynak : United Nations, Methods of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estimates. New York: 1955, s. 34

21 mektedir. 1 Çekil 2'de veiilen yas piramidi kuskusuz hemen kullanüabilecek dûzeyde deglldir. O nedenle bazi ayarlamalar yapilmalidir. Her zaman gerçege bakisin kaybedllme egillml olàsihgi bulundugundan. hemen belirtelim, dûzenlemenin temei amaci gerçege olabildigince yakin verilere ulasmaktir. Amaç daha dûzenli, diyelim daha estetik ya da bazi "model" yas piramitleriyle daha uyumlu blr yas piramidi olusturmak degildir. Ulusun demografik geçmisinden gelen düzensizlikler ayarlama yapmak bahanesiyle silinmemelidir. Ornegin, Fransa'nin yas piramidinde gözlenen düzensizlikler bûyûk ölcüde geçmisteki olaylarla açiklanmaktadir. a Yas Ptramidinin Dûzeltilmesi Hatali yas bildlrimlerl 0 ya da 5 le biten sayilann çekiciliginden geldigine göre, yaslarin birbirini izleyen beser ydlik gruplar halinde gruplanmasi hatalari azaltir. Zira her 5 ydlik grupta 5 ya da O ile biten bir sayi bulunacaktir. Bu Tûrkiye yas piramidi için yapilmistir (Gölgeleme yapümadan gösterilen kisurt). Bu birinci düzeltmeden sonra hâlâ bazi düzensizlikler,-geçmis olaylar açiklanmamis- 2 varsa ve bu dûzensizliklerin sayim ya da bildirim islemindeki hatalardan kaynaklandigindan kuskulanihyorsa, her grubu önceki iki ve izleyen iki grupla birbirine baglamaktan olusan bir yöntem uygulanabilir. S 0 ele aliñan yas grubundaki sayiyi; S., ve S. 2 önceki yas gruplanni ve Sj ve &j ise izleyen iki yas grubunu temsil ederse, düzeltme formula asagidaki glbidir. s l = (- s S -i + 10 S 0 + 4S, - SJ S' kuskusuz ele aunan yas grubu içindeki dttzeltilen sayidir. Verlier çok hatali oldugu zaman "düzeltme" yöntemi oldukça kullanish ve yararhdir. Ancak büyuk bir dikkatle kullamlmahdir. Zira, bu yöntem her türlü düzensizlikleri hiçbir ayirim yapmadan gerçek düzensizlikler kadar, yanlis bildirim ve siniflamalardan gelen düzensizlikleri de silmektedir. Ek olarak, bu yöntem önceki i Bu kuapçiogw amaç ve kapsarm düfünuldügúnde bu testlertn tanimummasma girmele olanakh deglldir. ílgiíi okuyucular BlrlesmLs Muletier tarafindan yaywjanan el kitabmda çok açtk bir açûdama bulabturier. Methods of Appraisal of Quality of Basic Data Population Estimâtes, ss Tûrkiye öme inde 5-9 yas grubuna göre 5 yas altindaki çocuklann az sayida almost, belki tkinci Dürtya Savast sirasmdaki daha düsük do um omni ve bebek ölümlerindeki artillarla açiklanabtlir. 18

22 lkl grup, lzleyen ikl grup ve ilgllenllen grup lçlndekl sayilann bilinmeslnl gerektlrlr. O nedenle, 0-4 ve 5-9 yas gruplanna ya da 70'in ustûndekl yaslara uygulanamaz. Yetmlsin ûstûndekl yas gruplan dogal olarak egitim planlamacisinin dolaysiz ligi alani içinde degildir. Ancak egitim planlamacisi. 0-4 ve 5-9 yas gruplan lçin, olanakli, en kesin bilgilere sahip olmalidir. 5-9 yas grubu lie ilgili olarak nûfus sayuni sonuçlan diger yaslara göre genellikle daha dogrudur. Ebeveynler bu grup lçlndekl çocuklanmn yaçlanni oldukça dogru tahmln edebilmektedlrler. Ancak çocuklanm okula daha erken gönderebllmeyl umarak, onlann yaçlanni bazen büyük gösterdiklerinden, ylne de bazi yanlis bildirimlere rastlanmaktadir. Öte yandan. deneyimler, 0-4 Yas grubu lçlndekl çocuklann sayim lsleminin çokluk tamamlanmamis oldugunu göstermektedir. Bu grupta genellikle sonuç daha dûsûk tahmln edilmektedir. O nedenle, sayilar, lhtlyatla kullanilmab ve gerçekleçtlrllebillrse, kontrol sayim sonuçlan kullanilarak dûzeltilmelidirler. b. On Yitlik Yaç Cmplarmrn Beç Ydlik Yaç Gruplanna Bôlûnmesi Nûfus lstatistlkleri yalmzca hatali degli, bazen de yeterli aynntida olmayabilirler. ôrnegin, elde bulunan bilgller yalmzca 10 yilhk yas gruplanna göre dûzenlenmls olup 5 yillik gruplara göre dûzenlenmls bilgilere gerekslnim duyulabilir. Böyle bir durumda asagidaki formûl kullanilabilir. 4 : llgul on yilhk grubun içinde yer alan bireylerin sayisi f_! : Ilgili gruptan bir öncekl on yillik grup lçlndekl birey sayisi f + i : Ilgili gruptan bir sonraki grup içindeki blrey sayisi 4 : Ilgili on yillik grup içindeki ilk 5 yilkk grup içindeki birey sayisi 4 : Ilgili on yillik grup içindeki iklnci 5 yilhk grup (Bu u çikartma i lemi ile elde edilir. f b = 4 -Q- Elde asagidakl sayisal dagilimin bulundugu varsayilirsa : Taf Grubu Sayi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü..

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. UGİNAR PROJE RAPORU Kuvvet Lordoğlu M.Meryem Kıroğlu Kurtar Tanyılmaz İstanbul-

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ Mümtaz PEKER * Nüfussal Geçiş Kuramının evrelerine göre, toplumların nüfus yapıları şekillenmektedir. Türkiye de

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

EGITIM PLANLAMASI NEDÎR?

EGITIM PLANLAMASI NEDÎR? X,. Au rvn-< ^Jt ex', \ a&j^ ( QJSO ^< n > (^ v% w >.»Ca \ TAÜM ve TERBiYE DAÌRESÌ YAYINLARI, 19 EGiTiM PLANLAMASININ LKELER'l SERÌSÌ, 1 EGITIM PLANLAMASI NEDÎR? Yazan Philip H. COOMBS Çeviren Prof. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI. HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat

İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI. HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat YAYIN NO: 2006-49 İstanbul, 2006 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM ISTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYAN Prof. Dr. Sedat Murat YAYIN NO: 2009-8 İstanbul, 2009 Copyright ÎTO Tüm haklan saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve ÎTO

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ocak 2008 Yayın No: 289 OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler Haberleşme

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Rapor No. 44048 TU Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Haziran 2008 İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI. Performans Ölçümü ve Performans Denetimi T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI Performans Ölçümü ve Performans Denetimi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com 1992 ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE DEKİ YANSIMALARI

Detaylı

EGiTİM PLANLAMASı. İNSAN KAYNAGINI GELİşTİRME. TAliM VE TERBiYE DAiRESi YAYıNLARı, 20 EGiTiM PLANLAMASININ ilkeleri SERisi. 2

EGiTİM PLANLAMASı. İNSAN KAYNAGINI GELİşTİRME. TAliM VE TERBiYE DAiRESi YAYıNLARı, 20 EGiTiM PLANLAMASININ ilkeleri SERisi. 2 TAliM VE TERBiYE DAiRESi YAYıNLARı, 20 EGiTiM PLANLAMASININ ilkeleri SERisi. 2 EGiTİM PLANLAMASı ve İNSAN KAYNAGINI GELİşTİRME Yazan F. HARBisON Çeviren Doç. Dr. Hıfzı DOCAN BİRİNcİ BASKI DEv"LET KITAPLARI

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

TÜRKiYE insan HAKLARI VAKFi TiHV

TÜRKiYE insan HAKLARI VAKFi TiHV TÜRKiYE insan HAKLARI VAKFi TiHV iskence GÖRENLER TEDAViMERKEZLERiRAPORU 1990-1992 TÜRKivE insan HAKLARI VAKFi VA VINLARi (3) Menekse (2) Sokak 16/6 Kizilay (06440) Ankara Tel: (312) 41771 80 Faks: (312)

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde

Detaylı