KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ"

Transkript

1 KİMYASALLARIN ENVANTERİ Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik İçin Rehber VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ Harmonize Elektronik Veri Seti (HEDSET) Son güncellenme tarihi : Çevre ve Orman Bakanlığı

2 İÇİNDEKİLER Açıklayıcı Not... 6 I. Ön Açıklamalar... 6 II. Genel Özellikler... 6 III. Veri giriģinden muaf tutulan maddeler GENEL BĠLGĠ Maddenin Adı EC Numarası CAS numarası EĢanlamlısı Saflık Safsızlıklar Moleküler Formül Yapısal Formül Maddenin Türü Maddenin Fiziksel Hali Veri setini kimin sunduğunu belirtiniz Üretim/ithalat miktarı Eğer madde, son 12 ay içerisinde üretildiyse belirtiniz Eğer madde, son 12 ay içerisinde ithal edildiyse belirtiniz Sınıflandırma ve Etiketleme Sınıflandırma Etiketleme Kullanım Biçimi Yönetmeliğin 10.Maddesi kapsamında ortak veri sunulduysa belirtiniz Eğer bir baģka ilgili üretici veya ithalatçı hesabına çalıģıyorsanız belirtiniz Bertaraf için seçenekler gibi diğer açıklamaları belirtiniz FĠZĠKSEL-KĠMYASAL VERĠLER Erime Noktası Kaynama noktası Yoğunluk Buhar Basıncı Dağılım Katsayısı (Log 10 Pow)

3 Suda çözünürlük ph değeri Parlama Noktası Kendi kendine tutuģma Alevlenebilirlik Patlayıcı Özellikler Oksitleyici Özellikleri Diğer Veriler ve Açıklamalar ÇEVRESEL ORTAMLAR ARASINDAKĠ HAREKETĠ VE DAVRANIġI Kararlılık Fotodegradasyon Maddenin konsantrasyonu Doğrudan fotoliz Bozunma (ağırlık/ağırlık yüzdesi olarak) Doğrudan olmayan fotoliz Bozunma (yüzde olarak) Sudaki kararlılık Sudaki Kararlılık - Bozunma Topraktaki kararlılık Topraktaki kararlılık - Kil içeriği, alüvyon ve kum yüzdesi Topraktaki kararlılık - Organik karbon Topraktaki kararlılık - ph Topraktaki kararlılık - Katyon değiģim kapasitesi Topraktaki kararlılık - Mikrobiyal biyokütle Topraktaki Kararlılık - Dağılma zamanı Topraktaki Kararlılık Dağılma Çevre Ġle Ġlgili Ġzleme Verileri Çevresel ortamlar arasındaki tahmin edilen çevresel konsantrasyonlar ve dağılım yollarını içine alan taģınım ve dağılım TaĢınım Çevresel Ortamlar Arasında Dağılım Gerçek kullanımdaki bozunma Ģekli Biyobozunma Biyobozunma Konsantrasyon Biyobozunma Bozunma Biyobozunma - Kinetik (ör. Zahn-Wellens testi) BOD 5, COD veya BOD 5 /COD oranı

4 BOD 5 (Biyokimyasal Oksijen Ġhtiyacı) COD (Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı) BOD 5 /COD Oranı Biyobirikim Biyobirikim - Biyolojik Konsantrasyon Faktörü (BCF) Ġlave Açıklamalar EKOTOKSĠSĠTE Balıklar için Toksisite Su Pireleri ve Diğer Sucul Omurgasızlar için Toksisite Algler için Toksisite ler için Toksisite Sucul Organizmalar için Kronik Toksisite Balıklar için Kronik Toksisite Sucul Ortamda YaĢayan Omurgasızlar için Kronik Toksisite Karasal Organizmalarda Toksisite Toprakta YaĢayan Organizmalar için Toksisite Karasal Bitkilerde Toksisite Diğer Memeli Olmayan Karasal Türler için Toksisite (Kanatlılar dahil) Biyolojik Etkilerin Ġzlenmesi (Biyolojik Büyüme dahil) Çevresel Türlerde Biyolojik DönüĢüm ve Kinetik Ġlave Açıklamalar TOKSĠSĠTE Akut Toksisite Akut Oral Toksisite Akut Solunum Toksisitesi Akut Dermal Toksisite Diğer Uygulama Yollarıyla Elde EdilmiĢ Akut Toksisite AĢındırıcılık ve TahriĢ Edicilik Deride TahriĢ Edicilik Gözde TahriĢ Edicilik HassaslaĢtırıcı In vitro Genetik Toksisite In vivo Genetik Toksisite Tekrarlanan Doz Toksisitesi Kanserojen etki Üreme Sistemine Toksik Etki GeliĢimsel Toksisite/Teratojenite

5 5.09 Diğer Ġlgili Bilgiler (Örneğin; Toksikokinetikler, Ġmmünotoksisite, Nörotoksisite, Sitotoksisite vs.) Ġnsan Maruziyeti Tecrübeleri

6 Açıklayıcı Not I. Ön Açıklamalar Verileri girmeye baģlamadan önce, üreticiler / ithalatçılar ve kimyasallar hakkında veri sağlıyacak lider kuruluģlar (bundan sonra verileri derleyen olarak anılacaktır ) bu rehberi dikkatlice okumalıdırlar. Verileri derleyen Harmonize Elektronik Veri GiriĢ Seti ni (bundan sonra HEDSET olarak anılacaktır) doldururken devamda konulmuģ olan kurallara uymalıdır. Bu elektronik veri setini kullanarak Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan bilgiler verilmekle beraber ilave bilgilerde verilebilinir. II. Genel Özellikler AĢağıdaki açıklamalar HEDSET in her bölümü için geçerlidir. Tekrarı önlemek için buraya yerleģtirilmiģtir. Aynı bölümle ilgili olsada, farklı referanslara sahip iki çalıģma aynı kayıt içine yerleģtirilmemelidir. Açıklama Alanı Sözlükler tarafından kapsanmayan her türlü ek bilgi açıklayıcı bilgi alanında yer almalıdır. Verilen her türlü ilave bilgi her bölümün altında bulunan açıklayıcı bilgi alanlarına doldurulmalıdır Nerede diğer ibaresi bir sözlükte ortaya çıkarsa, detaylı bilgi her bölümün altında bulunan açıklama alanı na veya diğer olanağı (bakınız el kitabı) altına doldurulmalıdır. Bu bilgi, aynı veri seti (çalıģma) üzerinden birçok baģlığı kapsayabilir..bu yüzden veriyi derleyenlerin gelen açıklamayı kodlamak için aģağıda yer alan ilgili kodları kullanmaları talep edilir. Kod Yön. Ref. Açk.Bil. Son. T.K. T.M. Yöntem Referans Açıklayıcı Bilgi Sonuç(lar) Test KoĢulu Test Maddesi 6

7 Örnek: Fotobozunma bölümünde, eğer diğer, sözlükte (T.M.), ıģıklandırma koģulunda (T.K.), sonuçlarda (Son.) hem de referanslarda (Ref.) kullanıldıysa, biri test maddesi hakkında açıklama eklemek isteyebilir. Referanslar Test çalıģmalarının sonuçları için birden çok referans mevcutsa serbest metin alanına (Ref.) ilk olarak birincil veya en çok tamam olan kaynak yazılır. Bu kaynakların bütün detayları serbest metin alanına (Ref.) girilmelidir (örneğin; literatür(ler) makalesi(makaleleri) için: yazarın(yazarların) adı(adları), makalenin baģlığı, yayının adı, yayının cilt numarası, makalenin sayfa numarası (...kaçtan,...kaça kadar) ve basım tarihi; kitaplar ve incelemeler için: yazarın(yazarların) adı(adları), yayının adı, kitabın adı, editörün(editörlerin) adı, yayıncının adı, yayıncının adresinin bulunduğu Ģehir, basım yılı, sayfa numarası (...kaçtan,...kaça kadar), ISBN numarası açıklamalar. III. Veri girişinden muaf tutulan maddeler Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik in Ek-1 inde yer alan maddeler 7 nci ve 8 inci madde koģullarından muaftırlar. Kimyasallar Veri Bankasına (KVB) veri giriģine baģlamadan önce, maddenizin muaf olup olmadığını kontrol etmek için Ek-1 listesini ve aģağıda açıklamalar verilen kontrol etmeniz önerilmektedir. 1. Kimyasal olarak herhangi bir değiģikliğe uğramamıģ, doğada doğal olarak bulunan maddeler: mineraller, cevherler, cevher özütleri, çimento cürufu, doğal gaz, likit petrol gazı, doğal gaz yoğuģuğu, iģlenmiģ gazlar ve bunların bileģenleri, ham petrol, kömür, kok kömürü. Yukarıdaki paragrafa gereğince, aģağıdaki açıklamaları sağlayan maddeler de veri giriģinden muaftır. Açıklamalar: i. Bir maddenin veya bir eģyanın, baģka bir kimyasal maddeye ya da hava, nem, mikrobiyal organizmalar, güneģ ıģığı gibi çevresel etmenlere maruz kalması sonucu meydana gelen bir kimyasal tepkimeden ortaya çıkan maddeler. ii. iii. Bir kimyasal maddenin, müstahzarın veya eģyanın depolanması sırasında meydana gelen bir kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan maddeler. Kendileri üretilmemiģ, ithal edilmemiģ veya piyasaya sürülmemiģ olan ve diğer kimyasal maddelerin, müstahzarların veya eģyaların son kullanımlarından dolayı oluģan bir kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan maddeler. iv. Kendi baģına üretilmemiģ, ithal edilmemiģ veya piyasaya arz edilmemiģ, karıģım içinde, stabilazör, renklendirici, tatlandırıcı, antioksidan, dolgu maddesi, solvent, taģıyıcı, yüzey aktif madde, plastikleģtirici, korozyon engelleyici, köpükleģmeyi engelleyici ya da köpük giderici, seyreltici, çökelme engelleyici, kurutucu, bağlayıcı, sıvı çözücü ya da ayırıcı, süzdürücü, topaklayıcı, yapıģtırıcı, akıģ değiģtirici, 7

8 Ph nötrleģme aracısı, ayırıcı, bulanıklaģtırıcı, yanma geciktirici, yağlayıcı, Ģelatlama ajanı veya kalite kontrol ayıracı (reagent) vb. olarak iģlevini yerine getirirken meydana gelen kimyasal tepkimeler sonucu oluģan maddeler 1, 2. ÖRNEK: Antioksidanlar Bir antioksidan, oksidasyon sebebiyle diğer moleküllerde istenmeyen değiģimleri yavaģlatma veya önleme kapasitesine sahip bir maddedir. Oksidasyon tepkimelerini engelleyen antioksidanlar, bunu, ya kendileri okside olarak ya da serbest radikalleri yok ederek gerçekleģtirirler. Bunun sonucunda, antioksidanlar genelde indirgeme ajanlarıdır. Antioksidanın kendisi, yönetmeliğin Madde 7 veya 8 inde belirlenen koģullara uyuyorsa envantere bildirilme yükümlülüğü varken, antioksidan tasarlanan Ģekilde çalıģırken meydana gelen kimyasal tepkime sonucunda oluģan madde, kendi baģına üretilmediği, ithal edilmediği veya piyasaya arz edilmediği sürece, muaftır. ÖRNEK: Fenoller antioksidan olarak kullanılmaktadır, örneğin 2,6-bis(tert-bütil)-4-metilfenol (EC no: ; CAS No: ). Bu madde, bütün harici radikallerle hemen tepkimeye girerek çok sabit fenoksi radikalleri oluģturur, bunlar da sonunda kinon türü maddelere dönüģürler. Ne radikaller, ne de sonuç ürünleri olan kinon türü maddeler hakkında envantere bilgi girilmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır. OluĢan fenoksi radikalleri, çeģitli mezomerik formlar inģa edebilme kabiliyetlerine bağlı olarak çok sabittirler ve muaftırlar. Oksidasyon tepkimelerinin son-ürünleri de ayrıca envanterden muaftır. Diğer bir örnek, yağ asitlerini oksidasyondan koruyan (havadaki oksijen ile) bir antioksidan olan tert-bütil-4-metoksifenol (EC No: ; CAS No: ) ün tepkime ürünü üretimidir. Ne zaman bir madde spesifik bir fizikokimyasal özellik elde etmek amacıyla üretiliyorsa ve bu uygulama için bir kimyasal tepkime gerçekleģiyorsa, bu yolla türeyen 1 Bazı durumlarda, özel bir iģleve sahip bir maddenin çalıģma Ģekli bir kimyasal tepkimeyi içerir. Amaç, bu yolla oluģan maddeyi üretmek değil, agregasyon veya adhezyon gibi süreçleri teģvik etmek veya (diğer durumda meydana gelecek) oksidasyon/aģınma gibi istenmeyen tepkimeleri engellenmesidir. Dolayısıyla, bu tepkime, bu maddenin (maddelerin) üretilmesi amacıyla kasıtlı olarak gerçekleģtirilmiyorsa, madde(ler)in envantere bildirilmesinden muaftırlar. Maddelerin (iv) bendi kapsamında olup olmadığını tespit etmek ve bu kararı belgelemek, muafiyetten faydalanacak kiģinin sorumluluğundadır. 2 ÖNEMLİ NOT: Bu muafiyet, sadece, listelenen maddeler önceden tasarlanmıģ biçimde davrandıkları zaman oluģan maddeler için geçerlidir yani (iv) bendinde listelenen maddelerin kendileri için geçerli değildir. Diğer bir deyiģle, (iv) bendinde listelenen maddeler üretildikleri veya ithal edildikleri zaman bunlar hakkında envantere veri sağlama yükümlülükleri halen geçerlidir. (iv) bendinde listelenen gruplardan birine ait bir madde önceden tasarlanmıģ biçimde davrandıkları zaman meydana gelen kimyasal tepkime sonucu oluģan maddeler muaftır. Fakat, kimyasal tepkime, kimyasal tepkime sonucunda oluģan maddenin üretim sürecinin bir bölümünü oluģturuyor ve madde bu haliyle veya baģka proseslerde iģlenerek kendi halinde veya müstahzar içinde piyasaya arz ediliyorsa, bu madde hakkında envantere veri sağlama yükümlülüğü vardır. Örneğin, bir madde üretimi için yapılan nötralizasyon tepkimesi bu kurala dahil değildir. 8

9 madde, maddenin kendisi üretilmedikçe veya ithal edilmedikçe, envantere girilmesine gerek yoktur. ÖRNEK: Emülgatör Emülgatör, bir emülsiyonu stabilize eden bir maddedir ve genelde bir yüzey aktif maddedir (surfactant). Örneğin, deterjanlar fiziksel olarak hem yağ hem su ile etkileģen bir yüzey etken madde sınıfıdır. Böylece, süspansiyon içindeki yağ veya su damlaları arasındaki yüzeyi stabilize ederler. Emülgatörün kendisinin envantere girilmesi yükümlülüğü vardır. Bununla beraber, emülgatör hedeflenen Ģekilde iģlediği zamanki kimyasal tepkimelerin sonucunda oluģturulan maddeler, kendileri üretilmedikçe veya ithal edilmedikçe envanterden muaftırlar. v. Kendi baģlarına ithal edilmeyen veya piyasaya sürülmeyen yan ürünler. vi. vii. viii. ix. Envantere daha önceden giriģ yapılan bir maddenin değiģik oranda hidrat iyonları içeren bileģiklerinin envantere ayrı bir madde giriģi olarak bildirilmesine gerek yoktur. Doğada bulunan ve kimyasal olarak değiģtirilmemiģ maddeler: Mineraller, cevherler, cevher özütleri, ham ve iģlenmiģ doğal gaz, ham petrol, kömür. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre alevlenebilir [R10], cildi tahriģ edici [R38] veya gözü tahriģ edici[r36] olarak sınıflandırılanların hariç Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olmayan doğal kaynaklardan elde edilen ve kimyasal değiģikliğe uğramamıģ aģağıdaki maddeler: Bitki yağları, bitki mumları; hayvan yağları, hayvan mumları; C 6 dan C24 e yağ asitleri ve bunların potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları; gliserol. BitmiĢ ürün olarak ithal edilen ilaç ve gıdaların içindeki maddeler. x. Kimyasal olarak değiģtirilmedikleri sürece aģağıdaki maddeler: o o o Likit petrol gazı, doğal gaz yoğuģuğu, iģlenmiģ gazlar ve bileģikleri, kok kömürü, çimento cürüfü, klinker, magnezya, kireç taģı, sönmüģ kireç, sönmemiģ kireç. Cam, cam hamuru (ceramic frits) Kompost ve biyogaz. 2. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal kimyasal maddeler: hidrojen, oksijen, asil gaz (argon, helyum, neon, ksenon), Azot. 3. AĢağıda EC ve CAS no su verilen maddeler. EC No İsim/Grup CAS No D-glusitol C 6 H 14 O Absorbik asit C 6 H 8 O

10 EC No İsim/Grup CAS No Glikoz C 6 H 12 O Fruktoz C 6 H 12 O L-lizin C 6 H 14 N 2 O Palmitik asit, saf C 16 H 32 O Stearik asit, saf C 18 H 36 O Sukroz, saf C 12 H 22 O α-tokferil asetat C 31 H 52 O Galaktoz C6H12O DL-metiyonin C 5 H 11 NO 2 S Laktoz C12H22O D-manitol C 6 H 14 O sorboz C 6 H 12 O Oleik asit, saf C 18 H 34 O Gliserol stearat, saf C 21 H 42 O Karbon dioksit CO Kalsiyum pantetonat, D-biçimi C 9 H 17 NO 5.1/2 Ca Laurik asit, saf C 12 H 24 O Potasyum oleat C 18 H 34 O 2 K DL-fenilalanin C 9 H 11 NO Sodyum glukonat C 6 H 12 O 7.Na Sodyum stearat, saf C 18 H 36 O 2.Na Kalker Yanıcı olmayan ve katı yapıya sahip olan bir çökelti kaya türü. Özellikle kalsiyum karbonat içermektedir Sorbitan oleat C 24 H 44 O Kalsiyum distearat, saf C 18 H 36 O 2.1/2 Ca Kripton Kr Neon Ne Argon Ar Helyum He Ksenon Xe Karbon C Azot gazı N

11 EC No İsim/Grup CAS No Su, damıtılmıģ, iletkenlik veya benzer safsızlık H 2 O Grafit C Ayçiçek yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri linoleik ve oleik gliseritleri içerir (Helianthus annuus, Compositae) Soya fasulyesi yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri linoleik, oleik,palmitik ve stearik gliseritleri içerir (Soja hispida, Leguminosae) Yalancı safran yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri linoleik gliseritleri içerir (Carthamus tinctorius, Compositae) Keten tohumu yağı Mısırözü yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri linoleik ve oleik gliseritleri içerir (Linum usitatissimum, Linaceae). Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri linoleik, oleik, palmitik ve stearik gliseritleri içerir. (Zea mays, Gramineae) Hint yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri risinoleik, gliseritleri içerir (Ricinus communis, Euphorbiaceae) Üzüm posası yağı Özütleri ve fiziksel olarak değiģtirilmiģ türevleri. Özellikle yağ asitleri erusik, linoleik ve oleik gliseritleri içerir (Brassica napus, Cruciferae)

12 EC No İsim/Grup CAS No Lesitinler Fosforik asitin kolin esterine bağlı yağ asitlerinin digliserit bileģimleri ġuruplar, hidrolize niģasta Asit veya enzimler aracılığıyla mısır niģastasının hidrolizinden elde edilen karmaģık bir bileģim. Özellikle d-glikoz, maltoz ve maltodekstrin ler den oluģur Donyağı, hidrojene Dekstrin NiĢasta Genellikle mısır, buğday ve sorgum gibi tanelilerden ve patates ve tapyoka gibi kök ve yumru köklerden elde edilen tahıllardan türetilen yüksek polimerik karbonhidrat materyal Sulu ortamda ısıtılarak jelatinleģtirilmiģ niģastayı da içerir Maltodekstrin Vitamin A Sodyum D-glukonat C 6 H 12 O 7.xNa D-glusitol monostearat C 24 H 48 O Yağ asitleri, koko, Me esterleri Yağ asitleri, don yağı, Me esterleri Yağ asitleri, hint yağı Yağ asitleri, donyağı Selüloz kağıt hamuru Yağ asitleri, C C 12 -C 18 alkil karboksilik asit Yağ asitleri C C 16 -C 18 alkil karboksilik asit Yağ asitleri, C 8-18 ve C 18 -doymamıģ C 8 -C 18 ve C 18 doymamıģ alkil karboksilik asit

13 EC No İsim/Grup CAS No Yağ asitleri, C ve C doymamıģ C 14 -C 18 ve C 16 -C 18 doymamıģ alkil karboksilik asit Yağ asitleri, C 16 -C 18 ve C 18 -doymamıģ. C 16 -C 18 ve C 18 doymamıģ alkil karboksilik asit Gliseritler, C ve C 18 -doymamıģ. C 16 -C 18 ve C 18 doymamıģ trialkil gliserit Yağ asitleri, C ve C doymamıģ., Me esterleri C 14 -C 18 ve C16-C18 doymamıģ alkil karboksilik asit metil ester Yağ asitleri, C 6-12 C 6 -C 12 alkil karboksilik asit Yağ asitleri, C ve C doymamıģ C 14 -C 22 ve C16-C22 doymamıģ alkil karboksilik asit ġuruplar, mısır, suyu alınmıģ Yağ asitleri, soya Gliseritler, donyağı mono-, di- ve tri-, hidrojene Yağ asitleri, C Yağ asitleri, ketentohumu yağı Gliseritler, C ve C 18 - doymamıģ. mono- ve di- C 16 -C 18 ve C 18 doymamıģ alkil ve C 16- C 18 ve C 18 doymamıģ dialkil gliserit Gliseritler, C Yağ asitleri, C Yağlı asitleri, C ve C 18 -doymamıģ

14 EC No İsim/Grup CAS No Yağ asitleri, üzüm posası yağı, erusik asit-düģük Polimerler 14

15 1 GENEL BİLGİ 1.1 Maddenin Adı 1.2 EC Numarası EINECS numarası - Mevcutsa, Avrupa Birliği Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri tarafından maddeye verilmiģ olan numaradır. EC numarası yoksa CAS numarası yeterlidir. 1.3 CAS numarası Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numaradır. CAS numarası yoksa EC numarası yeterlidir. 1.4 Eşanlamlısı EĢ anlamları giriniz. 1.5 Saflık Üretildiği veya ithal edildiği durumu temsil eden saflık durumunu yüzde olarak belirtiniz (ağırlık/ağırlık) 1.6 Safsızlıklar Safsızlıkları yüzde olarak belirtiniz Katkı maddelerini yüzde oranında belirtiniz. Ayrıca UVCB (bilinmeyen ya da değiģken bile- Ģenli karmaģık ürünler ya da biyolojik maddeler) maddelerinin (tanımlanmıģ bileģenleri bulunmayan maddeler) bileģenlerini de bu kısımda giriniz. 1.7 Moleküler Formül Moleküler formülü belirtiniz. 1.8 Yapısal Formül 15

16 Mevcutsa yapısal formülü sisteme yükleyiniz. 1.9 Maddenin Türü Maddenin türünü belirtiniz. AĢağıdaki sözlük kodlarını kullanarak doldurunuz Element Inorganik Doğal madde Organik Organometalik Petrol ürünü 1.10 Maddenin Fiziksel Hali 20 0 C ve hpa basınçta maddenin fiziksel hali. AĢağıda bulunan sözlük kodlarından birini kullanarak doldurunuz Gaz Sıvı Katı 1.11 Veri setini kimin sunduğunu belirtiniz ton ve üzerindeki maddeler için veri giriģinde, eğer baģka bir firma/firmalarla ortak veri giriģi yapıldı ise bu alana; 1000 ton ve üzeri için ayrıntılı bilgileri giren firma bilgileri girilmelidir (Sadece, ortak veri giriģi yapıldıysa doldurulmalıdır) ton arası maddeler için "1.11 Veri Setini Kim Sundu?" alanının doldurulması gerekmez Üretim/ithalat miktarı i ton arası Yılda 1 ton veya üzerinde, ancak 1000 ton dan az üretilmiģ veya ithal edilmiģse miktarı belirtiniz. Ġthalat miktarı :... ton/yıl 16

17 Üretim miktarı: :... ton/yıl ii ton ve üzeri Yılda 1000 ton üzerinde miktarda üretilmiģ veya ithal edilmiģse miktarı belirtiniz. Ġthalat miktarı Üretim miktarı: :... ton/yıl :... ton/yıl Örnek 1: Maddeler için örnek hesaplama tablosu (ton/yıl) 2008 (ton/yıl) 2009 (ton/yıl) Hesaplama KVB ye girilmesi gereken miktar (5+1+90) / (3 + 1) / 2 2* 0,2 0,9 1 (1) / 1 1* 0,5 1 0 (1) /1 1* *: Bir yıl içinde 1 ton veya üzerinde üretildiği/ithal edildiği yıllar ortalama hesabına katılır. Örnek 2: Maddeler için örnek hesaplama tablosu (ton/yıl) 2008 (ton/yıl) 2009 (ton/yıl) Hesaplama KVB ye girilmesi gereken miktar ( ) / (1200) / * ,5 0 (1000) / * (1500) / * 17

18 *: Bir yıl içinde 1000 ton veya üzerinde üretildiği/ithal edildiği yıllar ortalama hesabına katılır. Örnek 3: Müstahzarlar için örnek hesaplama. %70 x maddesi, %30 y maddesi içeren A müstahzarından 2007 yılında 2 ton, 2008 yılında 5 ton, 2009 yılında 1 ton ithal edilmiģtir (Tablo 1.1). A müstahzarının içeriği = %70 X maddesi, %30 Y maddesi İthal edilen miktar (yıl/ton) KVB ye girilecek miktar (ton) A Müstahzarı (X+Y) X Maddesi (Müstahzar*%70) 1,4 3,5 0,7 2,45 Y maddesi (Müstahzar*%30) 0,6 1,5 0,3 1,5 Tablo 1.1 A müstahzarının ithalat miktarı. X maddesinin toplam ithalat miktarı: 2007 yılı için : 1, yılı için : 3, yılı için : 0,7 Yılda 1 ton ve üzeri ithal edilen yıllık ortalama miktar : (1,4 + 3,5) / 2 = 2,45 ton (2009 yılında 1 ton altında ithal edildiği için bu miktar, ortalama hesabına katılmaz.) X maddesi 2007 ve 2008 yıllarında 1 ton üzeri ancak 1000 ton dan az miktarlarda ithal edildiği için yıllık ortalama miktarı ve dolayısıyla KVB de 1.12 numaralı bölümde yazılması gereken ithalat/ihracat miktarı 2,45 ton dur (Tablo 1.1). Y maddesinin toplam ithalat miktarı: 2007 yılı için : 0, yılı için : 1, yılı için : 0,3 Yılda 1 ton ve üzeri ithal edilen yıllık ortalama miktar : (1,5) / 1 = 1,5 ton (2007 ve 2009 yıllarında 1 ton altında ithal edildiği için, bu miktarlar ortalama hesabına katılmaz.) Buna göre, Y maddesi 2008 yılında 1 ton üzeri ancak 1000 ton dan az miktarlarda ithal edildiği için yıllık ortalama miktarı ve dolayısıyla KVB de 1.12 numaralı bölümde yazılması gereken ithalat/ihracat miktarı 1,5 ton dur (Tablo 1). X ve Y maddeleri için, yönetmeliğe göre 1 ton üzeri ancak 1000 ton dan az ithal edilen/üretilen kimyasallar için istenen bilgiler (Ek-3) sağlanmalıdır. 18

19 Örnek 4: Müstahzarlar için örnek hesaplama. A ve B olmak üzere iki farklı müstahzar ithal ediliyor. A müstahzarının içerisinde %70 x maddesi, %30 y maddesi var ve 2007,2008, 2009 yıllık ithalat miktarı sırasıyla 2 ton, 0,5 ton, 1ton dur (Tablo 1.2). B müstahzarının içerisinde %10 X maddesi,% 90 Y maddesi var ve 2007, 2008, 2009 yıllık ithalat miktarı sırasıyla 1200 ton, ton, 0,1 ton dur (Tablo 1.3). İthal edilen miktar (yıl/ton) A Müstahzarı (x+y) 2 0,5 1 X Maddesi (Müstahzar*%70) 1,4 0,35 0,7 Y maddesi (Müstahzar*%30) 0,6 0,15 0,3 Tablo 1.2 A müstahzarı için ithalat miktarı. İthal edilen miktar (yıl/ton) B Müstahzarı (x+y) ,1 X Maddesi (Müstahzar*%10) Y maddesi (Müstahzar*%90) Tablo 1.3 B müstahzarı için ithalat miktarı , ,09 X maddesinin toplam ithalat miktarı: 2007 yılı için : 1, = 121, yılı için : 0, = 1000, yılı için : 0,7 + 0,01 = 0,71 Yılda 1000 ton ve üzeri ithal edilen yıllık ortalama miktar: (1000,35) / 1 = 1000,35 ton.(2007 ve 2009 yıllarında 1000 ton altında ithal edildiği için bu miktarlar ortalama hesabına katılmaz.) Buna göre, X maddesi 2008 yılında 1000 ton üzeri getirildiği için, yıllık ortalama miktarı ve dolayısıyla KVB de 1.12 numaralı bölümde yazılması gereken ithalat miktarı 1000,35 ton dur (Tablo 1.4). X maddesi için, yönetmeliğe göre 1000 ton ve üzeri ithal edilen/üretilen kimyasallar için istenen bilgiler sağlanmalıdır. 19

20 Y maddesinin toplam ithalat miktarı: 2007 yılı için : 0, = 1080, yılı için : 0, = 9000, yılı için : 0,3 + 0,09 = 0,39 Yılda 1 ton ve üzeri ithal edilen yıllık ortalama miktar: (1080, ,15) / 2 = 5040,37 ton (2009 yılında 1000 ton altında ithal edildiği için bu miktar ortalama hesabına katılmaz.) Buna göre, Y maddesi 2007 ve 2008 yıllarında 1000 ton ve üzeri miktarlarda getirildiği için, yıllık ortalama miktarı ve dolayısıyla KVB de 1.12 numaralı bölümde yazılması gereken ithalat miktarı 5040,37 ton dur. (Tablo 1.4). Y maddesi için, yönetmeliğe göre 1000 ton ve üzeri ithal edilen/üretilen kimyasallar için istenen bilgiler sağlanmalıdır. Yıllara göre toplam ithalat miktarı 2007 (ton/yıl) 2008 (ton/yıl) 2009 (ton/yıl) KVB'ye girilecek miktar (ton) X Maddesi 121,4 1000,35 0, ,35 Y Maddesi 1080,6 9000,15 0, ,37 Tablo 1.4 Özet tablo. X ve Y maddeleri için, yönetmeliğe göre 1000 ton ve üzeri ithal edilen/üretilen kimyasallar için istenen (Ek-2 de yer alan) bilgiler sağlanır Eğer madde, son 12 ay içerisinde üretildiyse belirtiniz AĢağıda bulunan sözlük kodlarından birini kullananarak doldurunuz. Hayır Veri Yok Evet 1.14 Eğer madde, son 12 ay içerisinde ithal edildiyse belirtiniz. AĢağıda bulunan sözlük kodlarından birini kullananarak doldurunuz. 20

21 Hayır Veri Yok Evet 1.15 Sınıflandırma ve Etiketleme Yönetmeliğe göre etiketleme ve sınıflandırma: Madde Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nolu eki nde yer alıyorsa bu yönetmeliğe göre etiketlenmeli ve sınıflandırılmalıdır. Geçici etiketleme ve sınıflandırma, üretici veya ithalatçı tarafından: Madde Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nolu eki nde yer almıyorsa, madde geçici olarak üretici veya ithalatçı tarafından etiketlenmeli ve sınıflandırılmalıdır. Etiketleme ve sınıflandırma yapılmaması (Tehlikeli özellikler içermeyen maddeler): Eğer madde tehlikeli özellikler içermiyorsa (Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre), etiketleme ve sınıflandırmaya gerek yoktur. Etiketleme ve sınıflandırma yapılmaması (Yeterli veri bulunmaması): Maddenin tehlikeli özellikleri bilinmiyor Sınıflandırma Bu bölümde veri derleyenden maddenin sınıflandırmasını girilmesi istenir. Sınıflandırma etiketlemeden farklı olabilir. Maddenin sınıflandırmasında eğer varsa tehlike kategorisi ve uygun risk ibareleri girilerek verilir. Her tehlike kategorisi ve ona uygun risk ibareleri sisteme girilmelidir. Sınıflandırma - AĢağıda bulunan sözlük kodlarından birini kullananarak doldurunuz. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre Sınıflandırma yapılmasına gerek yoktur (Tehlikeli özellikler içermemesi) Sınıflandırma yapılmasına gerek yoktur (Yeterli veri bulunmaması) Tehlike Kategorileri -AĢağıda bulunan sözlük kodlarından birini kullananarak tamamlayınız. Tehlike kategorisi Kısaltma 21

22 Kanserojen, kategori 1 Carc. Cat.1 Kanserojen, kategori 2 Carc. Cat.2 Kanserojen, kategori 3 Carc. Cat.3 AĢındırıcı C Çevre için tehlikeli N ve/veya R50, R53, R59 Patlayıcı E Çok kolay alevlenir F+ Alevlenir R 10 Zararlı Xn Kolay alevlenir F TahriĢ edici Xi Mutajenler, kategori 1 Mut. Cat.1 Mutajenler, kategori 2 Mut. Cat.2 Mutajenler, kategori 3 Mut. Cat.3 Diğer ( Tehlike katagorisi belirtiniz) Oksitleyici O HassaslaĢtırıcı Toksik Üreme için toksik, kategori 1 Üreme için toksik, kategori 2 Üreme için toksik, kategori 3 Çok toksik T+ R42 ve/veya R43 T (Repr. Cat.1) (Repr. Cat.2) (Repr. Cat.3) R (Risk) İbareleri Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 nolu ekinde önceden belirlenmiģ olan R-ibarelerini kullanınız. Madde dıģarıda üretildiyse veya ihraç edildiyse Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte karģılık gelen R- ibarelerini eğer mümkünse kullanınız. R (Risk) ibareleri - AĢağıda bulunan sözlük kodlarını kullananarak tamamlayınız Kodlar Risk İbaresi Risk İbaresinin Açık İfadesi R 1 R 2 - Kuru halde patlayıcıdır. - ġok, sürtünme, alev ve diğer tutuģturucu kaynakları ile temasında 22

Ek-1 7 NCİ VE 8 İNCİ MADDE KOŞULLARINDAN MUAFİYET

Ek-1 7 NCİ VE 8 İNCİ MADDE KOŞULLARINDAN MUAFİYET Ek-1 7 NCİ VE 8 İNCİ MADDE KOŞULLARINDAN MUAFİYET 1- Kimyasal olarak herhangi bir değişikliğe uğramamış, doğada doğal olarak bulunan maddeler: mineraller, cevherler, cevher özütleri, çimento cürufu, doğal

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ YÖNETMELİĞİ VERİ GİRİŞİNDEN MUAF TUTULAN MADDELER

KİMYASALLARIN ENVANTERİ YÖNETMELİĞİ VERİ GİRİŞİNDEN MUAF TUTULAN MADDELER KİMYASALLARIN ENVANTERİ YÖNETMELİĞİ VERİ GİRİŞİNDEN MUAF TUTULAN MADDELER Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik in Ek-1 inde yer alan maddeler 7 nci ve 8 inci madde koşullarından muaftırlar.

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ KİMYASALLARIN ENVANTERİ Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik İçin Rehber VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ Harmonize Elektronik Veri Seti (HEDSET) Son güncellenme

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi / Sayısı

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 Cuma Resmî Gazete Sayı: 27092 (1. Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri)

Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk Durumu ve Güvenlik Tavsiyeleri (Risk ve Güvenlik Cümleleri) Risk ve güvenlik cümleleri (cümlecikleri), kimyasal madde ambalajlarının üzerinde ilgili kimyasal hakkında risk ve güvenlik bilgilerini

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI EĞİTİMİ Haydar HAZER İSTANBUL Nisan 2009 1 MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ETİKETLENMESİ Madde Üreticileri veya İthalatçıları

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : İki komponentli, bitümle modifiye edilmiş, poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve izolasyon malzemesi Ürün ticari ismi : CERMIPROOF PB Şirket ünvanı : Koramic

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Endosplus Ürün Özelliği Dezenfektan 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı Endoskop Alet Dezenfektanı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 1. Ürün ve Firma Tanıtımı SAYFA-1/7 Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı Ürün Türü EFDAL AZBİN SC Fungusit Kullanımı/Uygulama Alanı Mantar İlacı Üretici / İthalatçı / Teslimatı yapan: Firma Adı Tarkim Bitki

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın.

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın. Yeni Düzenleme Tarihi : Kaçıncı Düzenleme Olduğu : Form No : RFM018 Sayfa No : 1 / 6 1.Madde / müstahzar ve Şirketin Tanıtımı : TOMCAT 2 4 MEVSİM BLOK YEM Kullanım Amacı : Rodentisit Üretici Firma : Bell

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU HOCUT SB-5880

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU HOCUT SB-5880 HI HOCUT SB-5880 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 17.12.08 Revizyon No: 4 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOCUT SB-5880 FRS033/00

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1402 Ürün Adı FIXPROOF POLYUREA (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, SPRAY İLE UYGULANABİLİR, HOT-CURE POLİÜREA Tanımlama/ Kullanım ESASLI SU YALITIM

Detaylı

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı.

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı. Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı Haydar HAZER GAZİANTEP 12 MAYIS 2010 1 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3, Bozüyük Bilecik / TÜRKİYE Telefon: Faks:

Bozüyük O.S.B. 10. Cadde No: 3, Bozüyük Bilecik / TÜRKİYE Telefon: Faks: 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : İki komponentli, geniş dilatasyon derzleri için kullanılan, poliüretan esaslı, yüksek elastikiyette, dökülebilir yalıtım dolgu macunu. Ürün ticari ismi : CERMITHANE

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Enevex T30 Asidik Banyo ve Tuvalet temizleyici

Enevex T30 Asidik Banyo ve Tuvalet temizleyici BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Enevex T30 Asidik Banyo ve Tuvalet temizleyici Ürün Özelliği Köpürmeyen, limon güçlü temizlik etkisi

Detaylı

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT)

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT) 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürünün Adı : KALSİYUM KARBONAT Ürünün Kimyasal Formülü : CaCO 3 Yapı malzemelerinin üretiminde; kimyasal proseslerde; metalürji ve cam Kullanım Alanları : üretiminde;

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 405

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 405 01 Sayfa No : 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı Kimyasal Aile : : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Leke çıkartıcı ön daldırma maddesi. 1.3. Firmanın Tanıtımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı : HMPlus Mikronütrient Şirket : Kayhan ÜNLÜALP HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka İZMİR Acil Telefon numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217 HI HOCUT B-217 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 09.06.09 Revizyon No: 7 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOCUT B-217 FRS036/00 Metal

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA HANDY GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10011 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, sıvı el sabunu Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10002 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, cam temizleyici Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Endosclean Enzimatik Temizlik Ürünü Ürün Özelliği Temizlik ürünü 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

TARİH VE SAYILI YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZIRLANAN MALZEME GÜVENLİK FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU

TARİH VE SAYILI YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZIRLANAN MALZEME GÜVENLİK FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : CHRYSA-FİBRON GEL Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : Phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Chrysamed Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mah.

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi: 08.05.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı AD 100 Emici Alet Dezenfektanı Ürün Özelliği Dezenfektan 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 15.05.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR B 22 Ahşap ve Mobilya Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım/hijyen ürünü

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Endüstriyel Boya Renk : Beyaz Kullanımı : Son kat boya Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi:01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA - Az Köpüren Ağartıcısız Toz Deterjan Ürünün uygulama alanı: Çamaşırhane Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı. Form No: MSDS4748 Sayfa No: 1 / 8 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: TASKI JONTEC BEST F4e Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Sentetik Astar Kullanımı : Ahşap ve metal yüzeyler için astar Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Fenos Nematosit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Exzum 450 EC Fungusit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu

Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu Ticari İsmi: Vitra Fix Yüzey Koruyucu Üretici: Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - - Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M841 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Kazan Sistemleri İçin Sülfit Bazlı Oksijen Tutucu Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı FUGAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı flex derz dolgusu 1.3

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün bilgisi Ürünün ticari ismi : Emülsiyon polimer içeren su izolasyon malzemesidir. :Yurtbay AquaLatex Sıvı Üretici/Şube 1 Şirket ünvanı : Yurtbay Seramik

Detaylı

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61 1. ÜRÜN ve ġġrket TANITIMI Ürün Adı : Voltaj 48 SC Kullanım Amacı : Larvasit Kimyasal Grubu : Benzoylphenylurea Ruhsat Sahibi : Hazar Çevre Sağlığı Hiz. Ticaret Yılmaz HASGÜL Adres : İnönü Cad. No:550/B

Detaylı