BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS"

Transkript

1 BUHARLI GÜÇ ÇEVRİM VERİMİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE BELİRLENMESİ Murat KAYA 1 ÖZET Bu çalışmada basit Rankine buhar güç çevrimi termodinamik olarak ele alınmıştır. Çevrimin verimli olarak çalışmasını etkileyen parametreler dikkate alınarak, çevrime ekserji analizi uygulanmış ve sistemin ekserji verimliliği belirlenmeye çalışılmıştır. Kapalı ve adyabatik kabul edilen sistemin termik verim ve ekserjitik verimleri mukayese edilerek sistemin net güç çıktısına etki eden parametreler belirlenmiştir. Buhar kazan basıncının artması ve türbin çıkış basıncının düşmesiyle türbin ekserjitik veriminin arttığı gözlenmiştir Anahtar Kelime : Ekserji analizi, Rankine çevrimi, Optimizasyon ABSTRACT THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE STEAM POWER CYCLE BY EXERGY ANALSİS In this study simple Rankine steam power cycle is theoretical investigated. Optimum efficiency of the system is (tried to) determined by applying exergy analyses to the parameters that effects the cycle to work efficiently The methods to increase the system net power output are determined by compared the thermal and exergy efficiency. The system is assumed closed and adiabatic. Key word: Exergy analysis, Rancine cycle, optimization Simge E Ekserji (kw) P Pompa (kw) W Türbin çıkış net işi (kw) T Sıcaklık ( C) h Entalpi (kj/kg) s Entropi (kj/kg.k) m Kütle (kg/sn) ε Özgül ekserji η Termik verim Ψ Ekserji verimi τ Boyutsuz ekserji 1 Öğr. Gör. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Makine Müh. Böl. Muradiye Kampüsü, Manisa, Türkiye

2 alt indisler fiz kim Fiziksel Kimyasal 1. GİRİŞ Ülkemizde ve dünya ülkelerinde, sosyal ve ekonomik kalkınmanın en sağlıklı temel girdisi olan enerjiye gün geçtikçe daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda nüfusun gittikçe artması ve buna paralel olarak enerji ihtiyacının artması, bu ihtiyacı karşılama konusunda büyük gayretler yapılmaktadır. Ülkelerin kalkınmalarında enerjinin ve enerji hammaddelerinin yeri çok önemlidir. Kişi başına tüketilen enerji miktarı toplumların gelişmişlik seviyelerini göstermektedir. Yaşadığımız yüzyıl itibariyle enerji insan hayatının yaşam kaynağı haline gelmiştir. Canlıların tümünün doğrudan veya dolaylı olarak enerjiye ihtiyaçları vardır. Hızla artan dünya nüfusuna karşılık, aynı oranda enerji kaynaklarımız da azalmaktadır. Bu kaynakların azalması gelecek acısından kıymetini artırmaktadır. Bundan dolayı da bu kaynaklardan elde edilen enerjinin maksimum kullanılması, enerji kayıplarının minimuma indirilerek verimli ve maliyet acısından etkin kullanımı, enerjinin bir şekilden değer şekle dönüşüm yöntemlerinin incelenmesi önem kazanmıştır. Enerji tasarrufu ekonomik büyümeden ve çağdaş yaşam şartlarından taviz vererek enerjinin az kullanılması değildir. Enerji tasarrufu enerji üretiminin ve tüketiminin maksimum verimle gerçekleştirilmesi, enerji kayıplarının minimuma indirerek verimliliğin artırılmasıdır. Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüzde elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak, kaliteyi artırmak, maliyet giderlerini azaltmak endüstri tesislerinin başlıca problemidir. Bu nedenle endüstri tesislerinde birleşik ısı güç santrallerinin kullanımı ağırlık kazanmıştır. Dünyadaki elektrik üretiminin büyük bir çoğunluğu buhar güç santrallerinde yapılmaktadır, Bu bakımdan ısıl verimde sağlanacak küçük iyileştirmeler bile yakıttan önemli tasarruflar sağlayabilir. Bu nedenle buharlı güç santrallerinin dayandığı çevrimin ısıl verimini artırmak için büyük çabalar gösterilmektedir [1]. 2. SİSTEMİN TANIMI Teorik olarak çalıştığımız bu sistemde kazana yakıt ekserjisi olarak değişik değerler verilmiştir. Bununla birlikte türbin giriş basıncı 4 MPa ile 8 MPa arasında değerler verilmiştir. Türbin giriş basınç değerlerine karşılık (aynı zamanda kazan basıncı ) her bir basınç için türbin giriş sıcaklığı 250 o C ile 800 o C arasında alınmıştır. Yine bu parametre değişimleri içerisinde türbin çıkış basıncı 400 kpa ile 100 kpa aralığında alınarak türbin net çıkış gücü ve ekserji verimliliği irdelenmiştir. Çevre şartları olarak, basınç kpa, sıcaklık ise 25 o C de alınmıştır. 3 E yan Buh ar kaza nı T 4 W net

3 1-2 Pompa adyabatik sıkıştırma 3-4 Türbinde adyabatik genişleme 1-3 Sabit basınçta ısı geçişi pompa ve buhar türbini verimi %100 olarak kabul edilmiştir. 3. BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ KAVRAMI Sistemle çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji, çevresi tarafından kaybedilen enerjiye eşit olmak zorundadır [1]. Termodinamiğin birinci yasası temel olarak enerjinin korunumu ilkesinin bir ifadesidir. Enerji sistem sınırlarını ısı veya iş olarak geçebilir. Enerji geçişi, sistemle çevresi arasında bir sıcaklık farkından dolayı oluşuyorsa ısı geçişi olarak, eğer sıcaklık farkı söz konusu değilse iş olarak tanımlanır. Sisteme olan ısı geçişi ve sistem tarafından yapılan iş artı, sistemden olan ısı geçişi ve sistem üzerine yapılan iş ise eksi olarak alınır [1]. Termodinamiğin ikinci yasasının kullanımı sadece hal değişimlerinin yönünü belirlemekle sınırlı değildir. İkinci yasa enerjinin niceliği yanında niteliği de ön plana çıkarır. Birinci yasa enerjinin niceliği üzerinde durur ve enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümü sırasında ki değişimleri sayısal değerlerle ifade eder. Sayısal değer olarak eşit, fakat biçim ve kaynak bakımından farklı enerji arasında ayrım gözetmez. Enerjinin niteliğini korumak mühendislerin başlıca tasalarından biridir. İkinci yasa enerjinin niteliğini ve bir hal değişimi sırasında bu niteliğin nasıl azaldığını hesaplamak için somut yöntemler ortaya koyar [1]. Ekserji ile enerji arasında bazı temel farklılıklar vardır. Enerji kütle veya enerji akışına bağlı çevreden bağımsızken, ekserji çevre şartlarına da bağlıdır. Enerji hareket ya da hareket meydana getirme kabiliyeti olarak tanımlanabilirken ekserji iş yada iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Enerji miktarla ölçülebilen bir kavramken, ekserji hem miktara hem de niceliğe bağlı bir kavramdır. Enerjinin değeri hiçbir şartta sıfır olmazken ekserjinin değeri çevre şartlarında sıfırdır. Enerji birinci kanun gereği korunur ve yok olamaz, halbuki ekserji sadece tersinir işlemlerde korunur, tersinmez işlemlerde kullanılır, yani azalır [2]. Enerjinin korunumu prensibini ifade eden termodinamiğin birinci kanunu her ne kadar enerji analizlerinde gerekli ise de, bu kanun analizi bir enerji sisteminin çeşitli bileşenlerinin potansiyelleri ile kullanım sınırlamaları hakkında tam bir değerlendirme vermez. Bu durum enerji sistemlerinin tasarım ve imalatında istenen uyumluluğu sağlamaz. Halbuki termodinamiğin ikinci kanunu veya ekserji analizi enerji sistemlerinin tasarımında ve

4 performans analizinde daha iyi sonuç verir. Ekserji veya kullanılabilir enerji, bir sistemin çevresi ile denge haline gelirken yapabileceği en fazla faydalı işi belirtir. Bu bakımdan ekserji, belirli bir çevre hali için sistemin iş yapabilme potansiyelinin bir ölçüsüdür. Ekserji analizi ısıl sistemlerin değerlendirilmesinde ve tasarımında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bir enerji kaynağının enerji miktarını belirlemek, sistem kurulması için yeterli bilgi değildir. Asıl bilinmesi gereken, enerji kaynağının iş potansiyeli ya da kaynağın iş imkanıdır. Belirli bir halde ve belirli bir miktarda enerjiden elde edilebilecek maksimum işi veren özelliğe kullanılabilirlik denilmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda, kullanılabilir enerji ile birlikte ekserji (exergy) kavramı bütün dillerde ortak kullanılabilen bir kavram haline gelmiştir [1]. Termik analizde enerji akışı ve dönüşümüne, ekonomik analizde ise sadece maliyete bakılır. Ekserji maliyetinde hem sistemin çevreyle etkileşiminin, hem de sistemdeki tersinmezliklerin maliyete etkisi incelenir [3]. 3.1 Çevre ve Denge Bir sistem ile çevresi arasında basınç, sıcaklık, kompozisyon, hız ya da yükseklik farkı var ise bu durumda iş alma potansiyeli var demektir. Sistem çevre şartlarına eşit olduğunda ise bu potansiyel kaybolur. Bundan dolayı çevre diğer sistemlerin iş potansiyellerini değerlendirmek için bir referanstır. Sistem ile çevresi arasında denge bulunduğu duruma ölü durum adı verilir. Ölü durumda sistem ile çevre arasında mekanik, termik, kimyasal denge olduğundan sistemin basıncı, sıcaklığı, kimyasal kompozisyonu çevrenin değerlerine eşittir [4]. 3.2 İş ve Isı Geçişi İçin Ekserji Çevre, sıfır dereceli bir ısıl enerji deposu kabul edilerek kontrol yüzeyinde gerçekleşen ısı transferine ait ekserji, bu ısı enerjisinden elde edilebilecek maksimum iş miktarı olarak tanımlanır. Kontrol yüzeyinde T r sıcaklığına sahip bir nokta veya bölgeden gerçekleşen ısı transferi hızı Q. r ise; ısıl enerjiden işe dönüşüm için en büyük dönüşüm hızı, ile verilir. Eşitlikte yer alan,.. Q W = E = Q τ (1) max T τ =1 0 (2) T r boyutsuz ekserji sıcaklığı olarak isimlendirilir. Kontrol yüzeyi üzerindeki T sıcaklığının yüzey üzerinde değişken olduğu durumlarda, Q. A birim alan başına ısı geçiş hızı (ısı akısı ) biliniyorsa, bu olay için ısıl ekserji akısı; A ısı geçiş alanı olmak üzere,.. Q T T0 E A r. = QA d A (3) T

5 ile hesaplanır. Fakat, uygulamada, (1) eşitliğinin kullanımını mümkün kılacak düzgün sıcaklık dağılımına sahip kontrol yüzeyi düzenlemelerine daha çok gidilir. 3.3 Madde Akışı İçin Ekserji Kararlı bir madde akışına eşlik eden ekserji, akışın sadece çevreyle gireceği etkileşimler sırasında gerçekleşecek işlemler dikkate alınmak kaydıyla, akışın herhangi bir başlangıç durumundan, ölü duruma getirilmesi durumunda, elde edilebilecek maksimum iş miktarıyla belirlenir. Böylece bir madde akışının ekserjisi, akış durumunun ve çevre durumunun belirlediği bir özelliktir. Madde akışına ait ekserji E. ile gösterilir ve enerjide olduğu gibi aşağıdaki bileşenlerin toplamından oluşur = E k+ E p+ E fiz+ E kim (4) E Eşitlikteki; E. k, kinetik ekserjiyi; E. p, potansiyel ekserjiyi; E. fiz, fiziksel ekserjiyi ve Ė kim da kimyasal ekserjiyi ifade eder. Çevre ile aynı şartlarda bulunan sistemlerde kinetik ve potansiyel ekserji ( E k = E p =0 ) dır. Kapalı bir sistemin özel durumunda ekserjisini veren denklem ise E fiz = ( U - U o ) + P 0 + ( v - v o ) - T o ( s - s o ) (5) dir. Dış sıcaklık T o durumunda Açık sistemlerde ise ekserji dengesi de dt = j T 1 T o j. Q W Po W = (hi - h o ) T 0 (s i s o ) m özet olarak bir maddenin kütle akışında toplam ekserjinin temel ifadesi 1 2 e = ( h h ) T ( s s ) + v + gz+ e (7) dir. 1 2 v + gz+ e 2 olarak ele alınır. kim 3.4. Fiziksel Ekserji o. dv dt = 0 dır. Burada özgül fiziksel ekserji o o E D + 2 g m g e g ç m ç e kim ç (6) ε fiz = (h- h o ) T o (s s o ) (8) Madde akışının fiziksel ekserjisi; P o basıncına ve T o sıcaklığına sahip çevreyle gireceği fiziksel işlemlerin sadece ısıl etkileşimleri kapsaması olarak tanımlanır. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edilebilecek, P 1 basıncı T 1 sıcaklığına sahip bir madde akışının, girdiği kontrol hacminde, T o sıcaklığında çevreyle sadece tersinir ısı geçişi şeklinde bir etkileşime girdiği ve Po ve T o değerlerine sahip olacak şekilde kontrol hacmini terk ettiği düşünülürse, birim kütle başına transfer edilen ısı miktarı;

6 (q o ) ter = T o (s o - s 1 ) (9) ile gösterilir. Kontrol hacmi için, enerji denklemi (q o ) ter - (w x ) ter = h o - h 1 (10) şeklinde yazılacağından, kontrol hacminden alınacak tersinir iş miktarı, madde akışının fiziksel ekserji, ε fiz1 = (w x ) ter = ( h 1 - T 0 s 1 ) - ( h 0 -T 0 s 0 ) (11) elde edilir. Eşitlikte yer alan; β = h T 0 s (12) terimleri, özgül ekserji fonksiyonu şeklinde tanımlanırsa, ''1'' indisiyle gösterilen başlangıç ve ''0'' indisiyle gösterilen çevre durumlarındaki özgül ekserji fonksiyonlarının farkı olarak madde akışının ''1'' durumuna ait özgül fiziksel ekserjisi; ε fiz1 = β 1 - β 0 (13) eşitliği ile bulunur. Fiziksel ekserji fonksiyonu aynı zamanda termodinamik kaynaklarda yer alan Gibbs fonksiyonu tanımıyla de eşdeğerlilik arz eder [3-4]. Fiziksel işlemlerin analizinde, madde akışının sadece bir durumuyla ilgilenmek yeterli olmaz. Farklı iki durum için, fiziksel ekserjilerin farkı ε fiz1 -ε fiz2 = ( h 1 - h 2 ) - T 0 ( s 1 - s 2 ) (14) eşitliğiyle hesaplanabilir. Bu eşitlikten gözlenebilen önemli bir sonuç, madde akışında ortaya çıkabilen fiziksel ekserji değişimleri farkının çevre ile sadece T 0 değeriyle bir bağlantısının olmasıdır. Madde akışının fiziksel ekserjisi, ısıl etkileşim için ε 1 T bileşeni''. fiziksel ekserjinin basınç bileşeni ise; ''ısıl bileşen'' ve ε1 P ''basınç T0 T T T0 ε 1 = dh (15) T T1 P1 ε 1 P = T0 ( s 0 -s i ) - ( h 0 - h i ) (16) eşitliğiyle verilir. Eşitlikteki i indisi, P 1 sabit basıncında gerçekleşen etkileşim sonunda ulaşılan, T 0 sıcaklığına sahip noktayı gösterirken, T 0 (s 0 - s i ) terimi tersinir ısı geçişini, ( h 0

7 -h i ) terimi ise akışkanın ideal olmayan davranışından kaynaklanan enerji kaybını temsil eder. Bu bileşenler kullanılarak, madde akışına eşlik eden fiziksel ekserji; İfadesiyle hesaplanır. (15) eşitliği dh T ε fiz1 = ε 1 T + ε 1 P (17) dq = ds T = kullanılarak integre edilirse; ε 1 T = T 0 ( s i - s 1 ) - ( h i - h 1 ) (18) elde edilir ki, bu eşitlikte (16) eşitliği ile birlikte (17) de yerlerine yazılırsa (11) eşitliğine ulaşılır. Yukarıdaki paragraflar da elde edilen fiziksel ekserji bileşenleri, akış şartları itibariyle P 1 > P 0 ve T 1 >T 0 şartları için elde edildi. Mükemmel bir gaz akışı söz konusu olduğunda, iki farklı durum için entalpi ve entropi farkları (6) ifadesinde yerine yazılırsa; eşitliği elde edilir. ε fiz = C p ( T - T 0 ) - T 0 [ 4. BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMİNDE ORANSAL VERİM C p ln T - R ln P ] (19) T 0 P 0 Bir ısıl tesisin performansını değerlendirmek üzere, klasik olarak iki tip kriter tanımlanmaktadır. Bunların ilki; enerji dönüşümü oranları ve performans katsayılarıdır. Enerji dönüşümü oranlarıyla genel ısıl verimin bulunması amaçlanır. Performans katsayıları ile de, ısıl tesisin bütününe yönelik performans ifade edilmiş olur. Diğer tip kriter ise, hakiki ve ideal çıktıların oranları olarak tanımlanır ve genel olarak ısıl tesisin bileşenlerine yönelik bir verim değerinin bulunması amaçlanır. Bütün bu kriterleri formüle ederken, enerjinin bütün formları, 2. kanuna başvurmaksızın, kalite yönünden eşdeğer kabul edilir. Ekserji analizi ise, ısıl tesis analizinde, enerji kalitesi kavramını gündeme getirdiğinden, klasik olarak tanımlanan verim ve performans katsayıları yerine, ekserjiye dayalı bir verimin tanımlanması daha uygun olacaktır. Bir kontrol hacmi dikkate alındığında, tüm tersinmezlikleri içine alacak şekilde, giren ve çıkan ekserji değerleri toplamıyla ekserji balansı;. E gir = E + İ. çıı (25) olarak yazılabilir. Eşitlikteki ekserji terimleri, iş, ısı transferine eşlik eden ekserji ve madde akışına eşlik eden ekserji miktarlarından oluşabileceği gibi, bir ısı değiştirgecinden geçen bir akışkanın net ekserji değişim miktarını da göstermiş olabilir. Eşitlikte yer alan tersinmezlikler toplamı, bir kontrol hacmine giriş ve çıkışlar dikkate alındığında, Gouy-Stodola bağıntısı kullanılarak;

8 İ = T 0 [ ṁ ç s ç - ṁ gir g s g - çýk r. Q r T r ] (26) eşitliği ile hesaplanmak durumundadır [ 4 ] 2. kanuna göre İ 0 olacağından, E E çıı gir 1 (27) Bağıntısını sağlamak durumundadır. Böylece, bir kontrol hacmi açısından, ekserji çıktısının ekserji girdisine oranı ''1 '' den küçüktür ve bu değer tersinmezliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Tersinirlik durumunda, oranın ''1'' olacağı açıktır. İşte, bu oran, 2. kanuna dayalı bir verim değeri olarak; Ψ = E E çıı gir veya Ψ = 1-. I E gir eşitliğiyle tanımlanabilir. Bu verim ''oransal verim'' olarak isimlendirilir [4]. 5. SONUÇ Sonuç olarak ekserji analizinin, Rankine çevrimli güç santralinin optimizasyonunda önemli bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Komponentlere kütle, enerji ve bunlara bağlı ekserji denge denklemleri uygulanmış ve ekserji verimi çıkartılmıştır. Kazana verilen yanma ekserjisinin değişimiyle türbin basıncı ve sıcaklık değişimi yapılarak her bir kompozisyonda net iş ve türbin ekserjitik verim değişimleri incelenmiştir. Kazan basıncının artırılması ve türbin çıkış basıncının düşürülmesi türbin ekserjitik veriminin arttığı gözlenmiştir Şekil 2. de Kazana ekserji değişimine karşılık türbin giriş basıncı 4 MPa ile 8 MPa arasında alınarak türbin sıcaklığı her bir basınç aralığında incelenmiştir. Türbin giriş sıcaklığının düşük olduğu noktalarda Basıncın yüksek olmasına rağmen kazan ekserjisi de düşük değerler almaktadır. Şekil 3. de ise türbin giriş basıncı 4 MPa da ve giriş sıcaklığı 500 o C de sabit tutularak, W net çıkış güc değişimi türbin ekserjitik verimiyle mukayese edilmiştir. Şekil 4. de Türbin giriş basıncı 4MPa ile 8 MPa arasında giriş sıcaklığı 250 o C ile 800 o C arasında her bir basınç için sıcaklık değişimine bağlı olarak ekserji verimi belirlenmiştir. Şekil 5. de Türbin giriş sıcaklık değişimine bağlı olarak türbin giriş ekserjisi ve kazan ekserjisi değişimi ele alınmış ve giriş sıcaklığı arttıkça kazan ekserjisinin daha fazla arttığı gözlenmiştir.

9 Şekil 6. de Türbin giriş sıcaklık değişimine bağlı olarak termik ve ekserjitik verimler incelenmiş giriş sıcaklığı arttıkça termik verimin arttığı gözlenmiştir. Şekil 7. de Türbin giriş sıcaklık değişimine bağlı olarak Türbin giriş ekserjisi türbin basınç oranlarına göre değerlendirilmiştir. Düşük sıcaklıklarda bütün basınç oranlarında türbin giriş ekserjisi düşük olmasına rağmen yüksek sıcaklıklarda ekserji artmaktadır ve yüksek basınç oranları için daha fazla ekserji girişi olmaktadır. Şekil 8. de Türbin çıkış basıncı değerlerine bağlı olarak, türbin giriş sıcaklık değişimi ile ekserji verimi belirlenmeye çalışılmıştır. Türbin çıkış basıncının düşük olması ekserjitik verimi oldukça artırmaktadır. Şekil 9. de Türbin çıkış basıncı değerlerine bağlı olarak, W net işinin ve ekserji verimi incelenmiştir. Türbin çıkış basıncının düşük olması ekserjitik verimi ve W net işini oldukça artırmaktadır.

10 6. KAYNAKLAR 1. Çengel, Y.A. ve Boles. M.A., ''Thermodynamics An Engineering Approach'', Mc Graw- Hill. İnc., (1994). 2. Tsatsaronis, G., and Moran,M.J., Exergy-aided cost minimization Energy. Convers. Magmt, 38, 15-17, (1997). 3. Bejan. A., Moran.M., Tsatsaronis. G., Termal Desıgn and Optimization John Wıley and Sons, İnc, (1996). 4. Kotas T.J., The exergy Method of Thermal Plant Analysis, Mc Graw-Hill, (1985). 5. Wall.G., On the Optimizaion of Refrigerration Machınery, İnternational Journal of Refrigeration Vol. 14.,pp (1991). 6. Gemci. T., Öztürk. A., Exergy analysis of a sulphide- pulp pregaration process in the pulp and paper industry Energy Convers. Mgmt. Vol.39 No:16-18 pp , (1998). 7. Çengel, Y. A., Retrofitting a geothermal power plant to optimize performance; a case study Renewable and advanced Energy systems for the 21 st century, April 11-14, Lahaina, Maui, Hawaii (1999). 8. Dinçerİ., Al-Muslim Thermodynamic analysis of reheat cycle steam power plants İnternational Journal Of Energy Research, Vol 25, (2001)

11 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI BİR EĞİTİM YAZILIMI HAZIRLANMASI İlhan TARIMER 1, Galip KARACA 2 ÖZET Günümüzde Türk Eğitim sisteminde çoklu zekâ teorisine dayalı çok sayıda uygulama görülmektedir. Bu bağlamda, farklı zekâ türleri için ders programları yeniden düzenlenmektedir. Bu çalışmada çoklu zekâ kuramına göre analog elektronik devre elemanlarının anlatıldığı ve web üzerinden kullanıma sunulan bir eğitim yazılımı anlatılmaktadır. Bu yazılım tasarımında, çoklu zekâ kuramının ne olduğu ve nasıl tanımlandığı hakkında bilgi verilmiş ve internet ortamında bir uygulama sunulmuştur. Tasarlanan bu eğitim yazılımı sayfasından kullanıcıların sahip oldukları zekâ türlerini belirlemeleri; kendi zekâ türlerine göre analog elektronik devre elemanlarını öğrenebilmeleri öngörülmüştür. Anahtar sözcükler: Çoklu zekâ, internet, analog elektronik devre. DESIGNING OF AN EDUCATION SOFTWARE BASED UPON MULTI INTELLIGENCE THEORY ABSTRACT Nowadays, several applications based on multi-intelligence theory are popular in Turkish Education System. In this respect, lecture plans are re organised for various intelligence types. In this study, an educational software is described which introduces analogue electronics components and their web paging according to multi intelligence theory. Users may choose their own has intelligence types and learn analogue electronics circuit components using web page. Keywords: Multi-intelligence, web paging, analogue electronics circuits. 1. GİRİŞ Bir öğrenme psikologu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirmiş ve zekanın bir veya birkaç faktörden çok daha fazlasını içerdiğini ve her insanda 7 farklı zekanın bulunduğunu belirtmiştir [1, 7]. Yapılan çeşitli IQ ölçümlerinde dünyanın en ünlü atletleri, en büyük müzisyenleri girdikleri sınavlarda çok düşük puanlar almışlardır. Bu başarılı insanların zihinsel yeterliliği farklı ilgi ve beceri alanları ile yeniden tanımlanabilir. Çünkü her insanın kendini ifade ederken 1 Yrd. Doç. Dr.,Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim F., Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi B., Muğla 2 Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim F., Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi B., Muğla 1

12 kullandığı dil farklıdır. Bir müzisyen kendini yaptığı bestelerle, bir tiyatrocu kendini canlandırdığı rollerle ya da bir ressam kendini çizgileri ile ifade eder. Yaşam matematiksel ve sözel etkinliklerle sınırlandırılamayacak kadar renkli ve zengindir. Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta insanların kesinlikle bir zekâ bölümüne bağlı olmadıkları, zekânın sürekli bir gelişim dinamizmine sahip olduğudur [3, 4]. Zekâ, bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki hayatında karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir şekilde çözümleme yeteneğidir [5]. İnsan, kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Günümüzde insan zekâsının gelişiminin, yine insanın yapabilecekleri ile ilgili düşüncelerle veya kendisi hakkında sahip olduğu ufkuyla paralellik gösterdiği kabul edilmektedir [8]. Zekâ, sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. Bu anlayışa göre, hangi yaş ve seviyede olursa olsun, insanın zihinsel işlevleri iyileştirilebilir ve geliştirilebilir [1, 2]. İnsan zekâsı, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. Diğer bir deyişle, insan zekâsının insanın içinde yaşadığı fiziksel, sosyal ve kültürel çevresini algılamasını, tanımasını, anlamasını ve kontrol etmesini sağlayan birçok yönü vardır. İnsan zekâsı çok çeşitlilik ve çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. Dolayısıyla, bir birey günlük yaşamında çözmesi gereken bir problemle karşılaştığında zekâsının çeşitli alanları bir bütünlük göstererek uyum içinde çalışır. Bu çalışmada çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme için bir eğitim yazılımının algoritmik temel yapısı gösterilmiş; ekran görünümleri verilmiştir. Uygulamaya konulan bu yazılımın, kişinin zekâ türüne uygun bir öğrenmeyi gerçekleştirmesi için kullanıcıya alternatif seçimler sunulmuştur. 2. ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİNİN İLKELERİ VE ALANLARI Yaşamda çok basit işlerde bile farklı zekâ bölümleri kullanılır [2]. Çünkü insanlar çok farklı zeka türlerine sahiptirler ve her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekâ türlerinin her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir ve bütün zekalar dinamiktir. Bir zekânın kullanımı esnasında diğer zekalardan da faydalanılabilir. 2

13 Kişisel altyapı, kültür, kalıtım ve inançlar zekâların gelişimi üzerinde etkiye sahiptirler. Geleneksel yapıdaki görüşlerin yetersizliğini fark eden Gardner, Zihnin Çerçeveleri ve Zekâ Yeniden Yapılandırıldı adlı çalışmasında en az sekiz zekâ alanının varlığından söz eder. Gardner e göre bu sekiz zekâ alanı sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görseluzamsal, müziksel-ritmik, bedensel, sosyal, içsel ve doğacı zekâ olarak verilmiştir [3]. Kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir yöntem olan bilgisayar destekli eğitim, öğretim sürecinde bilgisayarın seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir öğe olarak kullanılmasına dayalıdır. Bu eğitim, öğrencileri sürekli aktif tutarak öğrenci bilgisayar etkileşimini sağlar ve soru cevap şeklinde tekrarlanır. Laboratuvar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı olan deneyler benzetişim yöntemi ile kolayca yapılabilmekte, böylece zaman ve para yönünden kar edilmektedir. Uzaktan eğitim ile mekân ve zaman kavramındaki problemler ortadan kalkmakta, yaşam boyu eğitim ve bireysel öğrenme gerçekleşmektedir. 3. ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİNE DAYALI EĞİTİM YAZILIMI UYGULAMASININ TANITIMI Bu çalışma için hazırlanan eğitim yazılımı internet üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Bu çalışmanın yayınlandığı web sayfasına girildiğinde ders anlatımlarının farklı zekâ türlerine göre anlatıldığı görülebilir. Müziksel zekâya sahip olanlar için bir fon müziği ile dersin tamamı sesli olarak anlatılmış; görsel zekâya sahip olanlar için ders içeriği, resim ve animasyonlarla desteklenerek renk kazandırılmıştır. Aynı zamanda dersler her zekâ türüne göre farklı olarak anlatılmış ve internette yayınlanmıştır [www.galipkaraca.net]. Bu eğitim yazılımı tasarlanırken PHP script dili ile yazılmış olan TYPO3 içerik yönetim sistemi kullanılmıştır. Bu yüzden tasarım aktif site özelliğindedir. Yani istendiğinde çok kolay olarak değiştirilip güncellenebilir veya yeni testler, konular eklenebilir. Tablo 3.1 de verilen kodlar birinci bölüm için hazırlanmış olan değerlendirme kısmına aittir. Tablo 3.1. Örnek kod (php) 3

14 <?php $cevap=array('a','b','c','d'); $d = 0 ; $y = 0 ; if($_post["sr1"]==$cevap[3]) {$d++; }else {$y++;} if($_post["sr2"]==$cevap[0]) {$d++; }else {$y++;} if($_post["sr7"]==$cevap[2]) {$d++; }else {$y++;} if($_post["sr8"]==$cevap[2]) {$d++; }else {$y++;} echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='550'><tr bgcolor='#00ccff'>"; echo "<td align='center'><strong>doğru Sayısı</strong></td>"; echo "<td align='center'><strong>yanlış Sayısı</strong></td>"; echo "<tr>"; echo "<td align='center'>$d</td>"; echo "<td align='center'>$y</td>"; echo "</tr></table>";?> TYPO3, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemidir. Tasarlanan web sitelerinin içeriklerini aktif olarak değiştirebilmek ve güncelleyebilmek için oluşturulmuş bir paket programdır [5]. Bu çalışmadaki sayfa tasarımı ayrıca Macromedia Dreamweaver, Macromedia fireworks flash mx programlarından da yararlanılmıştır. Resimlerin tasarımı için fireworks, haraketli animasyonlar ve grafikler için flash ve bazı gerekli yerlerde kodların düzenlenmesi için Dreamweaver dan yararlanılmıştır [10, 11, 12]. Tasarım penceresinde ilk olarak kullanıcılar, sahip oldukları zekâ türlerini öğrenmeli, buna gore ders anlatımını seçmelidirler. Zekâ türü sonuçları Tablo 3.2 den görüldüğü gibi zekâ türleri için gelişmişlik düzeylerini gösteren puan aralığından baskın zekâ türü öğrenilebilir. Tablo 3.2. Zekâ puan aralıkları 4

15 Ders konusu olarak elektronik teknolojisi alanından iletken, yalıtkan ve yarı iletken maddeler, diyotlar, çeşitleri ve transistörler seçilmiştir. Ayrıca siteden çoklu zekâ hakkında bilgi alabilir sunulan güncel haber, makale ve yazılar da takip edilebilir. Eğitim yazılımının anasayfa genel görünümü, Şekil 3.1 de verilmektedir. Şekil 3.1 Anasayfa Zekâ testi Bu bölümde hangi zekâ türünün daha baskın olduğu öğrenilmektedir. Şekil 3.2 den görüldüğü gibi bu testte toplam 80 soru vardır. Bu sorular cevaplandıktan sonra zekâ türlerine ait puanlar görülebilir. 5

16 Dersin içeriği Şekil 3.2. Zekâ testi Bu kısımda iletken, yalıtkan ve yarıiletken maddeler, P ve N yüzey birleşimleri, diyotlar ve çeşitleri ve transistörler hakkında bilgi sunulmuştur. Bu konu her zekâ türüne göre farklı şekilde, o zekânın daha iyi anlayabileceği bir formatta sunulmuştur. Şekil 3.3 de, sözel zekâya göre ders anlatımının ilk sayfası verilmiştir. 6

17 Şekil 3.3. Sözel zekâya göre ders anlatımı Sözel zekânın genel özelliğinden dolayı, bu kısımdaki ders açıklamaları uzun olarak anlatılmıştır. Sözel zekâsı baskın olanlar, yazıları sevmektedir ve okumaya düşkündür. 7

18 Şekil 3.4. Müziksel zekaya göre ders anlatım sayfası Müziksel zekâ, ritme ve müziğe düşkündür. Bu nedenle, ders içeriği verilirken yazının yansıra bir fon müziği de eklenmiştir. Şekil 3.4 de göründüğü gibi sayfanın en üstünde media player a yüklenmiş olan dersler ve fon müziği isteğe göre dinlenebilmektedir. Ayrıca başlıkların fon renkleri değiştirilmiştir ve önemli yerler farklı renkte tablo içerisine alınmıştır. Bu değişiklikler, müziksel zekânın dikkatini çekecektir. 4. WEB UYGULAMASININ VE TYPO3 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİNİN KOD ŞABLONLARI Tablo 4.1 de hazırlanan web sayfasının ana şablonu için yazılan kodlar verilmiştir. Tablo 4.2 de ise Typo3 içerik yönetim sisteminin kodları verilmiştir. 8

19 Tablo 4.1. Web uygulamasının kodları. <body> <!-- ###DOCUMENT_BODY### başla--> <div align="center"> <table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r1_c1.jpg" width="279" height="32"></td> <td width="140" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r1_c4.jpg" width="140" height="32"></td> <td width="205" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r1_c5.jpg" width="205" height="32"></td> <td colspan="2" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r1_c6.jpg" width="176" height="32"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r2_c1.jpg" width="279" height="68"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r2_c4.jpg" width="140" height="68"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r2_c5.jpg" width="205" height="68"></td> <td width="143" valign="top" align="left"> <!-- ###SAG_MENU### basla--> <div id="sag_menu"> <ul> <li><a href="#">anasayfa</a></li> <li><a href="#">site haritası</a></li> <li><a href="#">yardım</a></li> <li><a href="#">iletişim</a></li> </ul> </div> <!-- ###SAG_MENU### bitis--> </td> <td width="33" align="right" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r2_c7.jpg" width="33" height="68"></td> </tr> <tr valign="top"> <td width="58" valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c1.jpg" width="58" height="81"></td> <td width="221"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c2.jpg" width="221" height="81"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c4.jpg" width="140" height="81"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c5.jpg" width="205" height="81"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c6.jpg" width="143" height="81"></td> <td valign="top"><img src="uploads/tf/img_tmp_r3_c7.jpg" width="33" height="81"></td> </tr> <tr valign="top"> <td colspan="2" style="background-repeat:repeat-x" background="uploads/tf/kusak_back.jpg">###language###</td> <td><img src="uploads/tf/img_tmp_r4_c4.jpg" width="140" height="22"></td> <td><img src="uploads/tf/img_tmp_r4_c5.jpg" width="205" height="22"></td> <td><img src="uploads/tf/img_tmp_r4_c6.jpg" width="143" height="22"></td> <td><img src="uploads/tf/img_tmp_r4_c7.jpg" width="33" height="22"></td> </tr> <tr valign="top"> <td colspan="6"> <table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr valign="top"> <td background="uploads/tf/img_tmp_sol.jpg" style="background-repeat:repeat-y" class="sol_sutun"> <table width="175" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="box_header">giriş</td> </tr> <tr> <td class="box_content"> <!-- ###LOGINBOX### basla--> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr align="left"> <td class="login">kullanıcı:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td><form name="form2" method="post" action=""> <input name="textfield" type="text" size="12"> 9

20 </form></td> <td> </td> </tr> <tr align="left"> <td class="login">şifre:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td><input name="textfield2" type="text" size="12"></td> <td><img src="uploads/tf/go_search.gif" alt="giris" width="37" height="10" /></td> </tr> </table> <!-- ###LOGINBOX### stop--><a href="index.php?id=38" target="_top">yeni Kayıt</a> & <a href="index.php?id=38&cmd=edit" target="_top">profil</a></td> </table> <!-- ###LOGINBOX### stop--><a href="index.php?id=38" target="_top">yeni Kayıt</a> & <a href="index.php?id=38&cmd=edit" target="_top">profil</a></td> </tr> </table> <table width="175" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="box_header">menüler</td> </tr> <tr> <td> <!-- ###SOL_MENU### basla--> <div id="sol_menu"><ul> <li><a href="#">çoklu zeka hakkında</a></li> <li><a href="#">ders anlatımları</a></li> <li><a href="#">testler</a></li> <li><a href="#">yazılım hakkında</a></li> <li><a href="#">duyuru ve Haber</a></li> <li><a href="#">makale ve Yazılar</a></li> <li><a href="#">ziyaretçi derfteri</a></li> </ul> </div> <!-- ###SOL_MENU### bitis--> </td> </tr> </table> <table width="175" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="box_header">duyurular</td> </tr> <tr> <td class="son_haber"> <!-- ###HABER_BLOCK### basla--> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="son_haber2"> <tr> <td>burada son eklene haber bilgisi yer alacak. </td> <td align="center" valign="top"><img src="uploads/tf/bootcamp.jpg" width="40" height="35"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> veya ï ½olu zeka ile ilgili aktif bilgi olabilir. <a href="#"> Devam</a> </td> </tr> </table> <!-- ###HABER_BLOCK### bitis--> </td> </tr> <tr> <td height="5" bgcolor="#ff9900"></td> </tr> </table> </td> <td width="588" class="center_column"> <!-- ###ICERIK### basla--> İçerik yer alır <!-- ###ICERIK### bitis--> </td> <td width="33" background="uploads/tf/img_tmp_sag.jpg" style="background-repeat:repeaty"> </td> </tr> 10

MERMER MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KANUNU

MERMER MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KANUNU MERMER MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE KANUNU Hakan CEYLAN 1 ÖZET Bu bildiride, mermer madenciliğinde oluşan çevresel etkilerin yürürlükte olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan çeşitli

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi

Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN. Konularında görev aldığı öğretildi Üniversitelerde Yıllarca MADEN MÜHENDİSLERİNİN Prospeksiyon, jeolojik-jeofizik etüd, yarma sondaj, numune alma vb. maden arama faaliyetleri ile maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İzotermal ve Adyabatik İşlemler Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerde yapılan işlemlere izotermal işlem, ısı alışverişlerine göre yalıtılmış sistemlerde yapılan işlemlere ise adyabatik işlem adı verilir.

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI İKİNCİ YASANIN ESAS KULLANIMI 1. İkinci yasa hal değişimlerinin yönünü açıklayabilir. 2. İkinci yasa aynı zamanda enerjinin niceliği kadar niteliğinin de olduğunu öne

Detaylı

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI ME412 - Soğutma Teknolojisi Bahar, 2017 Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar Termodinamiğin

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ Serbest İç Enerji (Helmholtz Enerjisi) Ve Serbest Entalpi (Gibbs Enerjisi) Fonksiyonları İç enerji ve entalpi fonksiyonları yalnızca termodinamiğin birinci yasasından tanımlanır. Entropi fonksiyonu yalnızca

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ersan DEĞERL ERLİ Maden Yük.M k.mühendisi Telefon: 0 312 207 64 11 ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ (ÇED) ÇED ; Projelerin

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları Termal Sistem (ME 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Termal Sistem ME 408 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ME 303, ME 301 Dersin Dili

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Termodinamik ENE 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : KMU 02 Termodinamik 2 DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ Ağustos 2017 Döngüsel Ekonomi Nedir? Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi (circular economy) ülkemizin gündeminde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Termodinamik I Önerilen Dersler : Sonraki dönemlerde Motorlar derslerinin alınması

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları

Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik II ENE 204 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ENE 203 veya CEAC203

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori;

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori; Sistem nedir? Birbirleriyle ilişkide olan elemanlar topluluğuna sistem denir. Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Fiziksel sistemler, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere birbirlerine bağlanmış fiziksel eleman

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik ve Akışkanlar APM201 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı