Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak."

Transkript

1 Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum Vardýr" pankartýyla bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Avrupa'daki basýn meslek örgütleri bugün, çeþitli ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri önünde basýn açýklamasý düzenleyerek, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin býrakýlmasýný, basýn ve ifade özgürlüðünü üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasýný talep ediyorlar. Cezaevindeki 74 gazetecinin fotoðraflarýnýn taþýndýðý yürüyüþte "Özgür basýn susturulamaz", "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "AKP elini medyadan çek" sloganlarý atýldý. Cezaevlerinde baþlayan açlýk grevlerinin 53. gününe geldiðimiz bugün, artan ölüm riskleri karþýsýnda hepimiz kaygý duymaktayýz. Bilindiði gibi 1980 yýlýndan bu yana Türkiye cezaevlerinde 144 kiþi açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý nedeni ile yaþamýný yitirmiþtir. Bu durum toplumun vicdanýnda derin yaralar açmýþ, ülkemizin insan haklarý karnesine kara bir leke olarak geçmiþtir. Yaþanan sorunlarla bugünkü açlýk grevlerinin de yýllarý arasýnda olduðu gibi ölümlerle sonuçlanma riski yüksektir. Söz konusu olan insan yaþamýdýr ve geçmiþte yaþadýðýmýz acýlarýn tekrarlanmamasý için herkes sorumlulukla davranmalýdýr. Öncelikle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn 29 Ekim Resepsiyonu nda ve daha sonrasýnda söylediði "Aç kalan falan yok, herkes her þeyi yiyor" þeklindeki sözleri fevkalâde vahim bulduðumuzu belirtmek istiyoruz. Hacýbektaþ ta Nevþehir Üniversitesi tarafýndan 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferans ve Cumhuriyet Konseri verildi. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafýndan 2 Kasým 2012 Cuma günü saat te ilçemiz Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri' gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezindeki 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri'ne; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu, NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, NEÜ akademik ve idari personeli ile öðrencilerinin yaný sýra Hacýbektaþ halký katýldý Futbol sezonu Nevþehir 1. Amatör Küme B grubu 5. hafta maçýnda Avanos Spor 4 Kasým 2012 Pazar günü 13.30'da kendi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi takýmýna ikinci yarýda yediði 2 golle 2-0 maðlup oldu. Nevþehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öðrencileri 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý nda Türkiye 3 üncülüðünü elde etti. Base siyahlar içinde dolaþýyor yýkýk dökük evinin etrafýnda. Diyarbakýr daki oðlunun yanýna gitmek istemiyor diðer oðlu Hasan gelir de evde bulamaz diye. Duvardan kopup gelen staþ sesine bile Hasan diye sesleniyor. Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

2 Su parasý adý altýnda yatýrdýðýmýz paralar dört-beþ kalem. Ayrý ayrý alýnamayan bir sürü para tek makbuzda tahsil ediliyor. Su, kentin her imara açýk bölgesinde var mý? Hayýr yok. Niye yok? Su ihalesi yapýlacak. Seymen Radyo vericisi yanýnda yýllardýr patlak olan su hattý nihayet onarýlmýþ. Oradan plastik borularla Boztepe yolu üzerinde bulunan ceviz fidanlýðýna çekilmiþ. Peki, o civarda bulunan imarlý arsalar, bahçeler suyunu nereden temin edecek? Þimdilik bilen yok. Sekiz-on bin lirasý olan metre derinlikten kuyu vurdurup suyunu temin ediyor. Ya diðerleri? Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde patlayan su, iki günde onarýldý. Oluþan çukurun üzeri kapatýldý, ama asfaltý atýlmadý. Topraðýn pekiþmesi bekleniyor her halde. Dört caddemizin dýþýnda bulunan sokaklarýmýz maalesef ayný kirli görüntüsünü sürdürüyor. Asfalt makineleri kýþýn mý çalýþýp sokaklarýmýzdaki çukurlarý tamir edecek? Çarþý içinde yerinden sökülen çöp kutularýný neden arka sokaklara monte etmezsiniz? Görüyorum ki yene çöp bidonlarý alýnmýþ, eskileri atýlýyor, yenileri takýlýyor. O eski dediðiniz çöp kutularý ile henüz tanýþmamýþ sokaklarýmýzý da düþünün artýk. Bütün hizmetlerin dört ana caddeye yapýlmasýndan ne zaman usanacak yerel yönetimimiz bilemiyorum. Kentin reklam panolarý, billboardlarý, ýþýklý levhalarý hep Belediye ye hizmet ediyor galiba! Yapýlan, yapýlacak hizmetler aylar boyu reklam yapýlýyor. Biz de iki afiþ asmaya kalksak, pano kiralama ücretlerinin yanýna yaklaþamýyoruz. Her þey para ile alýnýp satýlýyor vesselam. Yasal olarak, o panolarýn bir kýsmý ücretsiz olarak sendika, vakýf, dernek, partilere ücretsiz ayrýlamaz mý? Öyle reklam panolarý var da bizim mi haberimiz yok? Gazi Parký nda gördüðüm týrmanma halatý (örümcek), çocuklar için çok eðlenceli. Yerel yönetimimiz eski-yeni tüm parklarýmýza o týrmanma halatýndan mutlak kurdurmalý. Zira beton yýðýnlarý arasýnda büyüyen yavrularýmýz, hiç olmazsa týrmanmayý öðrensinler. Her yerel yönetime ve hatta valilerimize özellikle önerdiðim Þelbe Gölü ve çevresi mutlak yaban gülü, böðürtleni ve bülbülleri ile bütünlük içinde korunup park haline getirilmeli. Halka sorulmadan, halka hizmet için hazýrlanan projelere, ne kadar para ödüyoruz? Belediye encümenlerine verilen hesaplar yeterli mi sizce? Modern görünümlü pazaryerimizde yerli ürünlerin pazarlandýðý alanlar sizce þýk duruyor mu? Araç parkýna gazlý arabalarýmýzý býrakýyoruz. Gerekli havalandýrma yapýlýyor mu? Döner ve kebapçýlar deterjanlý sularýný neden kaldýrýmlara dökerler? Kýþ geliyor balýk tezgahlarýndan sýzan sular için yeni önlemleriniz var mý? Bir kaç fýrýnda rengi esmerleþmiþ ekmeði, normal ekmeðin iki katý fiyatýna, ararsan buluyorsun. Çavdarlý ve kepekli ekmek diye alýyoruz. Tam buðday ekmeði bulana, bulup da tüketene aþk olsun. Yulaflýsýný henüz görmedik zaten. Yerel yönetimler, kendi fýrýnlarýnda neden örnek teþkil edecek kaliteli ekmek üretmezler? Belediyemiz kendi fýrýnýnda kaliteli esmer ekmek üretti de, satamadý mý? Gerek cenaze törenlerinde, gerekse kabristan ziyaretlerinde mezarlara su dökmek için ve bahþiþ almak için birbirleriyle yarýþan çocuklar bir þekilde engellenemez mi? Dinekbað orta yolu yaz boyu yýlan hikayesine döndü. Kýþ gelmeden biter umarým. Ahi Meydaný geniþletildi. Bir çivi çakýlmýyor. Cacabey Meydaný da projelendirilmiþ. Þu kýþ kýyamette inþaat baþlamaz inþallah. Lale Camii gibi yýllarca sürmez inþaatlarý ellaham. (Lale, Cacabey ve Ahi Evran-ý Veli Meydanlarýnýn düzenleme ödenekleri nereden gelir? Ýnþaatlarý kim denetler? Yerel yönetimimiz bu iþlere ne kadar müdahil olur? Bunlar bir baþka yazý konusu olsun). Yaþanýlasý temiz bir kenttir özlemimiz. Kolay gelsin. NOT: Açlýk grevindeki ölümleri durduralým lütfen... Cumhuriyet Bayramý'nda halka yapýlan müdahaleyi kýnýyorum. Beyza KURAL Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum Vardýr" pankartýyla bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Avrupa'daki basýn meslek örgütleri bugün, çeþitli ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri önünde basýn açýklamasý düzenleyerek, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin býrakýlmasýný, basýn ve ifade özgürlüðünü üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasýný talep ediyorlar. Cezaevindeki 74 gazetecinin fotoðraflarýnýn taþýndýðý yürüyüþte "Özgür basýn susturulamaz", "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "AKP elini medyadan çek" sloganlarý atýldý. Türkiye Gazeteciler Sendikasý'nýn (TGS) Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi, avukat Turgut Kazan, gazeteciler Ahmet Þýk, Musa Aðacýk, Nedim Þener, Ertuðrul Mavioðlu ve Ayþegül Arslan'ýn da katýldýðý yürüyüþ sonrasý Taksim Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasý GÖP Dönem Baþkaný ve Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Genel Baþkaný Ahmet Abakay okudu. Gazetecilerin iktidarý hedef alan en sýradan eleþtiri ve uyarýlarýnýn terör propagandasý ya da terör örgütü üyesi kapsamýnda yorumlandýðýnýn Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Ýl Genel Meclisi nin Kasým ayý toplantýsýna iliþkin ilk oturum Ýl Genel Meclis Baþkaný Sami Baþgelen baþkanlýðýnda vurgulandýðý açýklamada, siyasi davalara dönüþen bu davalarda gazetecilik mesleðinin yargýlandýðý belirtildi. Abakay: Dýþarýdaki gazetecilere gözdaðý Açýklamada, gazetecilerin cezaevlerinde olmasýnýn dýþarýdaki gazeteciler için de tehdit ve uyarý unsuru olarak kullanýldýðýnýn altý çizildi: "Bu koþullarda basýn, düþünce ve ifade özgürlüðü üzerinde aðýr bir otosansür iklimi yaratýlmýþtýr." GÖP'ün gazetecilerin tutuklanmasý ve gazete ve dergilerin yayýnlarýnýn durdurulmasý ile ilgili çalýþmalarýna raðmen iktidarýn bu konuda gerekli duyarlýlýðý göstermediði belirtildi. Tutuklu gazeteciler serbest býrakýlmalý Gazeteciler Özgürlük Platformu iktidar ve yargýyý, basýn, düþünce ve ifade özgürlüðüne saygýlý olmaya, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest býrakýlmasý konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Açýklamada ayrýca Suriye'de tutuklu bulunan Kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Fehmi Kadumi'nin serbest býrakýlmasý için de Suriye makamlarýna seslenildi. (BK/HK) BÝA Haber Merkezi gerçekleþtirildi. Hafta sonuna kadar sürecek olan oturumlarda Ýl Genel Meclisi nin 2013 ve bunu izleyen 2 yýlýn bütçe tasarýsý hakkýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþülerek karara baðlanacak. Toplantýda ayrýca kurumlarýn ödenek teklifleri görüþülecek.

3 7 Kasým 2012 Çarþamba Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ ta Nevþehir Üniversitesi tarafýndan 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferans ve Cumhuriyet Konseri verildi. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafýndan 2 Kasým 2012 Cuma günü saat te ilçemiz Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri' gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezindeki 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri'ne; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu, NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, NEÜ akademik ve idari personeli ile öðrencilerinin yaný sýra Hacýbektaþ halký katýldý. Açýlýþ konuþmasýnda Nevþehir Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Öncelikle nice 89'uncu, 100'üncü yýllarý hep beraber ve bizden sonraki nesillerin coþku, barýþ ve özgürlük içerisinde güçlü bir Türkiye olarak kutlamasýný temenni ediyorum. Nevþehir Üniversitesi olarak bizler kurulduðumuz günden bugüne kadar gerek fakülte ve meslek yüksekokul bulunan ilçelerimizde gerekse þehrimizde elimizden geldiðince bölgenin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkýda bulunmaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceðiz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluþu sebebiyle burada bulunuyoruz. Bundan sonra üniversite olarak bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle ben güzel bir haberi sizlerle paylaþmak isterim. Nevþehir Üniversitesi Orta Doðu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP'ýn (University Ranking by Academic Performance) 2000 yýlýnda kurulan 51 üniversite arasýnda yaptýðý deðerlendirme sonucunda 4'üncülüðü elde etti. Bu bizim için çok büyük bir baþarý. Bu baþarýyý bizlere kazandýran bütün hocalarýmýza ve herkese teþekkür ediyorum. Aslýnda biz bizle kurulan ve bizden önce kurulan bazý üniversiteler arasýnda 1'inci sýrada yer aldýk. Bizim bundan sonraki hedefimiz bu tür yayýnlarda ve akademik çalýþmalarda Türkiye genelindeki bütün üniversiteler arasýnda ilk sýralarda yer almak, hatta birinciliði elde etmektir" diye konuþtu. Dünyadaki yönetim biçimleri arasýnda Cumhuriyet yönetiminin önemine deðinen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, "Dünyada çeþitli yönetim biçimleri var. Bu yöntemler arasýnda Cumhuriyet son derece önemlidir. Eskiden soylu, soysuz aileler vardý ve þu anda bu ayrým Cumhuriyetle birlikte kaldýrýlmýþtýr. Þurasý bir gerçek ki, her þeyden önce demokrasi dediðimiz, halkýn hakça yönetildiði Cumhuriyet yönetimlerini bizlere armaðan eden Atatürk'e dünya durdukça saygý duyarak Cumhuriyeti anmaya devam edeceðiz. Cumhuriyetin ne kadar büyük bir nimet olduðunu anlamak için bugün Afganistan'a, Irak'a, Ýran'a, Pakistan'a, Arap Emirliklerine, Suudi Arabistan'a, Suriye'ye, Mýsýr'a, Libya'ya, Tunus'a, Cezayir'e, Fas'a ve Müslüman Afrika'ya bakarak düþünmeniz yeterli olacaktýr. Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyet, dünyada baðýmsýz, çaðdaþ ve özgür tek Müslüman devlettir. Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyet'in önünde hazýr bir model yoktu, yolu düþünerek, arayarak, deneyerek ve Türk milletinin karakterine uyacak þekilde aþtýlar. Þartlardan, ihtiyaçlardan, imkanlardan, tarihten yararlandýlar. Para yoktu, kredi yoktu, yetiþmiþ yeterli sayýda eleman, uzman, araçgereç yoktu. Ama o altýn kuþaðýn sadece iki gücü vardý. Akýl ve yurtseverlik. Bu iki güçle yola çýktýlar ve mucizeler yarattýlar. Çanakkale ve Kurtuluþ Savaþý hem bize hem de düþmanlara hiçbir devlet, hiçbir silah, hiçbir zýrhlý, yurt sevgisinden ve milli onurdan daha üstün, daha güçlü olamaz gerçeðini öðretmiþtir" dedi. Konferans sonunda Rektör Kýlýç, vermiþ olduðu bilgilerden dolayý Prof. Dr. Erol Seyfeli'ye teþekkür etti. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kolukýrýk beraberinde Yrd. Doç. Dr. E. Erdem Kaya, Öðretim Görevlisi K. Yiðit Alkan ve Öðretim Görevlisi Emre Üstün ile Araþtýrma Görevlisi Aslý Çetin'in seslendirdikleri birbirinden güzel eserler katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldý. Konser sonunda kendilerine Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu ile NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Etkinlik sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesine geçen protokol üyeleri, fakülte binasýný gezdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Sertaç DANACI Nevþehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öðrencileri 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý nda Türkiye 3 üncülüðünü elde etti. 2 4 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Alanya Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý na Nevþehir Üniversi ve Nevþehir i temsilen NEÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk ve Ýkram Hizmetleri Bölümü Akademik Danýþmaný Öðretim Görevlisi Resul Özdemir gözetiminde katýlan öðrenci Muhittin Can Danacý, Ayþegül Demir, Gülhan Kurnaz, Yakup Iþýk, Aslý Kartal, Zeynep Çelik, Rukiye Ýnan, Gamze Temel Taþ ve Sefa Soylu Türkiye 3 üncülüðü elde etti. Yarýþmaya 3 er kiþilik 2 ekip halinde katýlarak üniversiteler kategorisinde 36 üniversite arasýnda mücadele veren NEÜ öðrencileri, 3 bronz madalyayla Türkiye 3 üncülüðü elde ederken ayrýca Merit (Baþarý) ödülüne layýk görüldü. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Bülbül ile Aþçýlýk ve Ýkram Hizmetleri Bölümü Akademik Danýþmaný Öðretim Görevlisi Resul Özdemir nezaretinde Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret eden öðrenciler, yarýþmada kazandýklarý 3 bronz madalya ile Merit Belgelerini Rektör Kýlýç a takdim ettiler. 36 Üniversite arasýnda verilen mücadelenin önemine deðinen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, elde ettikleri gurur verici baþarýlarýndan dolayý kendilerini kutlayarak teþekkür etti.

4 005 yýlý Aðustos ayýydý. Katrina Kasýrgasý ABD yi vurduktan sadece birkaç gün sonra kelli felli bir Kanadalý köþe yazarý yazmakta olduðu Ottowa Citizen adlý gazetede aynen þöyle bir yorum yapmýþtý Aralýk ayýnda yaþanan Güneydoðu Asya daki deprem ve tsunami felaketi onbinlerce can kaybýna neden olmuþtu. Oysa Kuzey Amerika nýn tsunamisi olan Katrina sadece birkaç yüz cana maloldu. Ýþte birinci dünya ile üçüncü dünya arsýndaki fark budur. Adýna Burjuva Medyasý denilen canavarýn ilk densizliði deðildi bu. Üstelik bu durum sadece basit bir cehaletle açýklanasý gibi de deðildi. Derinde yatan daha baþka þeyler olmalýydý ve ben de bu derinliði kazmak zorundaydým. Yetmiþli yýllarda Hollywood kafayý felaket filmlerine takmýþtý. Bu eðilim hiçbir zaman sonlanmadý ama yetmiþlerin geniþ kadrolu beyaz kahramanlarla dolu felaket filmlerinin yerini tutacak örneklere ikibinlerde fazla rastlanmadý. ABD için biliminsanlarý tarafýndan öngörülen birkaç felaketten biri olan Los Angeles depremi için çekilen Deprem-Earthquake filmi gibi bir deprem filmi bir daha çekilemedi. Hepsi hepsi birkaç kasýrga, hortum, fýrtýna ve sel filmi yapýldý. Ne var ki 2005 deki kasýrgada da Hollywood, týpký 11 Eylül örneðinde olduðu gibi bir kez daha gafil avlandý. Gerçek hayata yenik düþtü. Hayatýn senaryolarý bir kez daha Hollywood u atlattý. Herhalde hiç kimse Hollywood için o kadar çok sayýda siyah derili insaný felaket içerisinde kývranýrken ve daha önemlisi kendilerinin tabiriyle köpekler gibi ölürken gösterecek bir senaryo yazmaya cesaret edemezdi. Her þeyden önce bu durum açýkça ýrkçýlýk olarak karþýlanýrdý ve ABD de yaþanan renk hassasiyetleri üzerinde bu denli budalaca bir senaryo ile oynamak kimsenin haddinde olamazdý. Fakat gelin görün ki, Katrina ya bile siyahlarý köpekler gibi öldürdüðü için ýrkçý kasýrga denildi. Çünkü varlýklý beyazlar ve siyahlar kenti terketmiþler, gidecek yeri olmayan ve bir o kadar da yaþadýklarý hayatý kumar nesnesi olarak görebilen yoksul siyahlar ve yoksul beyazlar kalmýþlar, Katrina ya kafa tutmuþlardý. Sonuç, herkesin malumu olmak üzere korkunç bir yýkým, korkunç bir fiyasko ve sayýsýz can kaybý olmuþtu. Olgularý ve olaylarý dýþarýdan göründüðü halleri ile, daha kötüsü burjuva medyasýnýn sunduðu halleri ile görmek ve olduklarý gibi kabul etmek gibi alýþkanlýklarý olanlara ben benimseyiþ köleleri diyorum. Çünkü olduklarý gibi kabul edilebilecek olanlar belki sadece insanlardýr. Oysa insanlarýn çok büyük bölümü ne yazýk ki insanlarý olduklarý gibi kabul etmedikleri halde olaylarý ve olgularý olduklarý gibi kabul etmek için neredeyse can atýyorlar. Peki nasýl bir þeydir, benimseyiþ kölesi olmak? Size söylenen þeyleri benimsersiniz, duyduklarýnýzý, gördüklerinizi, beþ duyunuza hitap edenleri neredeyse sorgu sual kaygýsý taþýmaksýzýn olduklarý gibi benimsersiniz. Okuduklarýnýzý sadece ve sadece benimsemek için okursunuz. Eðer eliniz kalem yahut klavye tutuyorsa yazdýklarýnýz da çoðu zaman benimsediklerinizin itirafýdýr zaten Doðaldýr ki, bir bireyin benimseyiþ kölesi olmasý halinde hiç þüphesiz bir de sahibinin olmasý gerekir deðil mi? Peki kimdir bu sahip veya sahipler? ARTIK KÖLELÝK YOK AMA... Eskiden kölelerin bir tane sahibi olurdu. Bugün ABD de bile resmi anlamda kölelik yok artýk. Yani ortada resmi olarak köle bile yok artýk. Oysa gerçekler öyle mi? Sözgelimi þu Kanadalý köþe yazarýný ele alalým bakalým. Düþünün ki iki ayrý doðal felaket oluyor ve siz felaketleri teknik olarak karþýlaþtýrmaya bile gerek duymadan okurlarý da kendinizden daha yetersiz sanarak son derece sýradan ve renksiz bir söylemi, birinci dünya ülkeleri ile üçüncü dünya ülkeleri arasýndaki birtakým farklýlýklar diyerek dile getiriyorsunuz. Neyi benimsemiþsiniz? Kapitalist Batý nýn tanýmladýðý Birinci dünya ülkeleri ile üçüncü dünya ülkeleri arasýndaki çoðu medya aygýtlarý tarafýndan sunulmuþ bazý farklýlýlarý... Amacýnýz okurlarýnýzý bu söyleme ikna etmek mi? Belki evet belki hayýr ama en çok kim ikna olmuþa benzer? Elbette yazarýn kendisi. Peki söylem tamamen haksýz mý? Eðer burjuva medya aygýtlarý tarafýndan, resmi devlet söylemleri ve tezleri tarafýndan, lümpen ananýzdan babanýzdan, mahalle papazýnýzdan, ilçe imamýnýzdan, haydut bir sistemin köle fabrikasý olan okullarýnýzdan, Kýsaca kendinize otorite saydýðýnýz her þey ve herkesten duyduklarýnýza gördüklerinize saf saf inanmýþsanýz evet bu söylem size göre haklýdýr ve doðrudur ama daha dünyada haklýlýk ve haksýzlýk kavramlarý hakkýnda dahi yeterli bilgi ve tecrübe birikimi olmadýðýný hatýrlayan alternatif bir birey için böyle bir söylem hakkýnda býrakýnýz haklýlýk ve haksýzlýk tartýþmasýný, söylemin kendisini oluþturan önerme parçalarý bile birbirleri ile amansýz bir çeliþki içindedir ve böyle bir söylemin doðru olmasýna pek deðil hiç olanak yoktur. EÞÝTSÝZLÝK UÇURUMUNU HERKES GÖREBÝLÝR Kaldý ki sadece Katrina kasýrgasý bile sonuçlarýyla, bu söylemi söyleyenin adresine geri postalamýþ, ilaveten bu söylem ile ne yapmasý gerektiðini de mektubuna not etmiþtir. Ýþte yaygýn medya ve hatta bazen alternatif medyada yazar olarak, konuþan olarak ortaya çýkan ve dertleri sözde halký ya da belirli toplum elementlerini aydýnlatmak olan çok kimsenin ýzdýrabý budur. Kendi benimsediklerinin itirafýný okura veya izleyiciye sunmak. Bunu bir dram havasýnda yapanlar da vardýr. Onlar da çoðu zaman akademisyenlerdir. Benimsediklerini halka sunan bu benimseyiþ köleleri için halk dediðiniz sadece ve sadece bir nesnedir, özne bile deðildir. Hatta kimisi için günah çýkarma kulubesidir. Ortalama zekaya sahip burjuva medyasý kurbaný bir Batýlý için bu gezegen Batýlý olan birinci dünya vatandaþlarý ve Batýlý olmayan üçüncü dünya vatandaþlarý arasýnda yaþanan mücadelelerin döndüðü bir Roma arenasýdýr. Hatta iþin içinde mücadele bile yoktur. Onlar kendileri ile Antik Yunan dan ezberledikleri Barbarlar ve Batýlýlar gezegeninde yüzyýllardan beri yaþamaya devam ederler. Arada bir bazýlarý bu iki arada bir derede gezinse de, eski Doðu Bloku gibi, aslýnda onlar da bilir ki niceliksel anlamda üçüncü bir dünya yoktur. Birinci ve üçüncü mevki arasýnda ikinci bir mevki bile yoktur. Elbette Batý dünyasýnda herkes bu denli kolsuz, bacaksýz ve kafasýz lümpen entelektüelizmi içinde deðildir. Batý dünyasý olarak kabul edilen kürede pek çok akýlfikir-vicdan ve zeka önderleri her zaman varolmuþ ve umutla söylersek olmaya da devam edeceklerdir. Ne var ki, bu tür makam deðil mertebe sahibi insanlar, bu tür kolay kolay benimseyiþ kölesi oldurulamayan insanlar sayýca azdýrlar ve türleri her zaman yokolma tehdidi ile beraber yaþamaya devam edecektir. Çünkü benimseyiþ kölelerinin birden çok fazla sahipleri vardýr ki bu sahiplerin sahip olduðu silahlara ve donanýmlara karþý tek silahlarý özgür vicdanlarý olan özgür bireyler için hakikaten zorlu görünen bir yaþam yolu vardýr. Ancak bu durum bir görüntü meselesidir ve çoðu zaman olduðu gibi bir adet illüzyondur. Bir illüzyonu ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu da hiç þüphesiz illüzyona bakmamaktýr. Kuzey Amerika da yaþanmýþ olan siyahlarýn kölelik sorununu renk boyutunun ötesinde görmek gereklidir. Çünkü ABD de yaþanan aslýnda basit bir ýrkçýlýk hadisesi deðildir. Gerçekte dünyada ýrkçýlýk bile yoktur. Irkçýlýk olarak sunulan sadece ve sadece bir yanýlsamadýr, illüzyondur. Ekonomi temelli kimi sorunlara verilmiþ bir isimdir ýrkçýlýk. Nasýl ki tüylü ve kabuklu bir meyve çeþidinin adý þeftali ise bir beyinsiz beyaz derilinin bir kýzýl derili yahut siyah gördüðü zaman yaþadýðý iç gýcýklanmasý haline ýrkçýlýk denir en fazla. Ama meselenin kendisi deðildir bu. BENÝMSEYÝÞ KÖLELERÝ Benimseyiþ kölelerinin sahipleri çeþitli kurumlar ve aygýtlardýr. Sözgelimi çoðu benimseyiþ kölesi için ilk sahip aile kurumudur. Zamanla bazý sahipler arasýnda görev deðiþimi ya da paylaþýmý da egemen toplumsal örgütler yardýmýyla saðlanabilir. Sözgelimi kimi köleler için okul geçiici gibi görünse de epeyce kalýcý pek iyi bir sahiptir. Öte yandan bazen ömür boyu sürecek baþka kölelikler de baþlar. Sorgusuz sualsiz kabul edilen din, kayýtsýz þartsýz taraftarý olunan bir ideoloji, uðrunda ölünecek idoller, kahramanlar, yüce önderler, totemler, hatta popstarlar ve uzayan bir listede ardý arkasý kesilmeyen sayýsýz sahipler.. Ýþte bunlar çaðdaþ kölelerin çaðdaþ sahipleridir. Ýþ hayatý, þirketler, patronlar Hepsi birer sahiptir ve iþin ilginç yaný sahiplerin de sahipleri vardýr. Bütün bu sahipler arasýnda süregiden iþbirliði ve mücadelenin sahte ayrýntýlarý ve dünya gerçekliklerinin illüzyon haline getirilerek bireylere ulaþtýrýlmasý iþini ise bir baþka sahip üstlenir. Ýþte onun adý da burjuva medyasýdýr. Bu süreci, endüstri devrimi ile insanlýk tarihini ele geçiren modern kapitalizm þekillendirmiþtir. Kapitalizm zaten kendi modern varlýðýndan önce var olan resmi kölelik kurumunu çaðdaþlaþtýrmýþtýr. Üstelik bunu yaparken en acýmasýz kölelik uygulamasýný gerçekleþtirmiþtir. Bugün ABD yi süper güç yapan ana unsur ne öncülerdir, ne sayýsýz maden kaynaðýdýr, ne petroldür, ne rüyalar ülkesi olma hayalleridir, ne içki yasaðýdýr, ne Yahudi tüccarlardýr, ne keþifçi güya hür giriþimcilerdir. ABD yi gerekli kapitalist olgunluða ulaþtýran en önemli unsure, o Katrina kasýrgasýnda kedni ifadeleriyle köpekler gibi ölen siyah derili insanlarýn atalarý tarafýndan saðlanan bedava iþ gücü dür. Böylelikle pek ciddi bir sermaye birikimi yüzyýllar mertebesinde elde edilmiþtir. Fakat böyle bir ekonomik üçkaðýdý bile ýrkçýlýk diye yutturmayý baþarmýþtýr benimseyiþ kölelerinin sahipleri. Ben bir Benimsemeyenim! Benimseyiþ kölesi olmadým. Olmayacaðýma and içerim. Benimseyiþ köleleri ile gülümseyerek ya da ciddi ciddi ama özünde eðlenerek mücadele etmeden özgür bir vicdana sahip olamam. Aksi halde vicdanýmý sahipler kapar. Vicdaným beni deðil, ben vicdanýmý yönetmeliyim. Aksi halde vicdanýmý ele geçiren benim sahibim olur. Oysa, ancak ve ancak benim yönettiðim vicdan özgür olandýr. Özgür kalacaktýr. BirGün Pazar

5 Base siyahlar içinde dolaþýyor yýkýk dökük evinin etrafýnda. Diyarbakýr daki oðlunun yanýna gitmek istemiyor diðer oðlu Hasan gelir de evde bulamaz diye. Duvardan kopup gelen staþ sesine bile Hasan diye sesleniyor. Sessizliðine bavullarda sakladýðý eþyalar, çocuklarýnýn ve eþinin seslerinin kayýtlarýyla dolu kasetler eþlik ediyor. Orhan Eskiköy ve Zeynel Doðan ýn yönettiði Babamýn Sesi, Maraþ katliamýnýn bir aile üzerindeki etkilerini anlatan bir film. Dönemin ailede yarattýðý travmalarý ses kayýtlarýndan okuduðumuz filmin bugüne de sözü var. Ýki Dil Bir Bavul un da yönetmenliðini üstlenen Zeynel Doðan bu hikayenin gerçek sahibi ve filmde annesi Base Doðan la birlikte baþrolde. Bugün vizyona giren filmi, yönetmenleri Doðan ve Eskiköy den dinleyelim. Base Doðan ýn yýllarca sakladýðý kasetlerden bir film yaptýnýz. Ve baþrolünde de kasetlerin sahibi var. Bunun ondaki etkileri neler oldu? aþaðýlayan bir devletin olduðu bir ülke. Dolayýsýyla önce devletin deðil, bireyin önemsendiði bir devlet hayalini kurmamýz lazým. Kürtlerin ve Alevilerin birlikte hareket ettiði bir toplumsal muhalefete ihtiyacýmýz var. Bavullarýmýzda tuttuðumuz kiþisel þeylerimizi Bu benim dilim, bu benim dinim, bu benim tercihim dediðimz ifadelerimizi bir bir ortaya dökmemiz gerekiyor. Herkesin bunlara sahip çýkmasý gerekir. Zeynel D: Konuþmak, tartýþmak ve bu sorunlarýmýzýn olduðunu kabul etmek gerekiyor. çözümleri bavullarý yakmakta bulamayýz. Bu böyle yapýldý bugüne kadar. Türkiye de sýkýntý hep günlük yaþanmakta. Kapatalým, unutalým her þeyi deniyor. Devlet kafasý deðiþmiyor, muhalefet de deðiþmiyor. Türkiye deki muhalefet bence iktidar, güç olma olgusunu aþmýþ durumda. alternatif bir muhalefet olmak istiyorsa bunu aþmalarý gerektiði kesin. Belki de onlarý anlamsýzlaþtýracak bir duruma getirmek gerekiyor. Zeynel Doðan: Anlatmayý, bildiklerini paylaþmayý seven biri. Oturup konuþtuðunuz zaman dedesinden, dedesinin dedesinden bahseder. Bildiði þeylerin de kaybolmamasý konusunda elinden gelen çabayý sarfeden bir kadýn. Ýnsanýn elindeki araçlarla ilgili bir þey bu. Biz çok iyi kaydetme, bir þeyleri toparlama olanaklarýna sahip deðiliz. Yazmak gibi bir kültürümüz, kabiliyetimiz yok. Base açýsýndan da bu böyle. Bir dönem eline ses kasetleri geçmiþ ve onlarý toparlamýþ. Elbiseler saklamýþ. Annem atmayý sevmeyen bir kadýn. Bir þeylerin zamaný geldiðinde deðerli olacaðýný düþünür. Onun açýsýndan bu film de, bütün bu yaþadýklarýnýn, sakladýklarýnýn kaydý oldu. SESLERDE BÝR DÖNEMÝN KAYDI VAR Baba Mustafa nýn kasetlerdeki gerçek sesi ile hikayenin tarihsel baðý arasýnda nasýl iliþkiler kurdunuz? Türkler için Ana dil hakký engellenemez ve asimilasyon insanlýk suçudur sözlerinin olduðu haber bülteninin fonda duyulmasý da hikayenin baþka bir materyali olmuþ... Orhan E.: O aslýnda ilk filmimizle baðlantýlý olarak yaptýðýmýz bir gönderme. Ýki dil bir bavul ilk ortaya çýktýðýnda Demokratik açýlým lafý dolaþýyordu. Ana dilde eðitim de dahil sanki her þeyi çözeceklerimiþ gibi bir hava yaratýlmýþtý. Bunlarýn hepsi boþ çýktý. O sahnede de bunun karþýlýðý var. Almanya daki Türkler için anadilde eðitim isteyen bir Baþbakan ýn riyakar tutumu var. Türkler için istiyorsan bunu dünyanýn herhangi bir yerinde, herhangi bir halk için de dünyanýn herhangi bir yerinde bunu istemelisin. ALEVÝ OLMAMIZDAN DOLAYI AÇILAN YARALARIMIZ VAR memlekette bunlar yaþanýyor. Okulda kavgalar olurdu, Din hocasýnýn yaklaþýmý daha farklý olurdu. Türkiye de çoðunluðu kapsayan bir politika sürerken, farklý kesimleri gözeten hiçbir söylem yok. Biz ne kadar benzeþirsek o kadar rahat ediyoruz aslýnda. Benim babam Türkçe konuþun, Türkçe öðrenin, devlet içersinde bir yer edinin diyordu. Onun için gidip gurbette çalýþtý. Maraþ katliamýný gören, Alevilere uygulananlarý bilen biri olarak, Arabistan a BABA NE DERSE TEBAASI ONU SÖYLER En Ýyi Film ödülünü aldýktan sonra Twitter da bir sinema yazarý Tuttular En Ýyi Film ödülünü vatan evlatlarýný þehit eden zihniyete destek olan filme verdiler Ulusal yarýþmalara Türkçeyi altyazýlý olarak kullanan filmler ve belgeseller katýlmamalý dedi. Bu sözleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Zeynel D.: Ben bu sesleri ilk dinlediðim zaman, babamýn sesini dinlemek, ya da çocukken söylediklerimizi dinlemek gibi gelirdi. Yani kendi ailemin özel bir kaydý gibi gelirdi. Ama sonra bu seslerde bir dönemin kaydý olduðunu anlýyorsun. Okuduðun zaman seslerin alt metinlerini, dönemin karakterini görüyorsun. Bu sesleri dinleyenler evet benim babam da böyle derdi diyor. Aslýnda bu da o yýllarý anlatan bir belge oluyor. Filmde Baþbakan ýn Almanya daki Türkleþtirme ve Sünnileþtirme bu topraklara tebelleþ olmuþ bir sorun. Bugün de pek çok açýdan ayný nidalarý duyuyoruz. Böyle bakýldýðýnda siz nasýl bir Retrospektif okuyorsunuz? Zeynel D.: Sonuçta bu memlekette Kürt olarak doðmuþsan, anadilin Kürtçeyse bu þeylerle karþýlaþýyorsun. Alevi olmakta da durum ayný. Bu inkar edilemez. Elbistan da doðmuþ, orada okumuþ biri olarak Kürt ve Alevi olduðum için sýkýntý yaþadým. Çoðunluðu Türk ve Sünni olan bir gittiðinde bize seccade getiriyordu. Aleviyiz, babam namaz kýlmadý, dedem de kýlmadý ama evimizde bulunsun diye getirirdi. Bu var olan baskýnýn, o dönem esen rüzgarýn seni içine almasýyla da ilgili bir þey. Alevi olmamýzdan dolayý açýlan yaralarýmýz var. Bunlarýn acýsýný hissettik yaþamýmýz boyunca. UNUT HER ÞEYÝ DENÝLÝYOR Film nasýl ki iki dil bir bavul la iliþkiliyse ben de oradan bað kurup sormak istiyorum. bavullarda sakladýðýmýz onca hafýzamýzdan nasýl kurtulabiliriz? Orhan E: Devletin bu kadar yüce, insanýn bu kadar deðersiz olduðu bir ülkede yaþýyoruz. Benim dilim bu diyen toplumlarýn bu kadar deðersiz olduðu bir ülke maalesef burasý. Benim dinim bu. ben burada ibadet etmek istiyorum diyen bir toplumu orasý ibadet edilecek yer mi diye Orhan E.: Devlet Osmanlý dan bu yana bu topraklarda Baba dýr. Dolayýsýyla o ne derse tebaasý onu söyler. Ayný adam Ýki dil bir bavul la Adana ya gittiðimizde bizimle fotoðraf çektirmek için yanýmýza gelen tonton, þirin bir adamdý. Çünkü o zaman Baba sý daha yumuþak þeyler söylüyordu. Babanýn tavrý deðiþince oðlunun da tavrý deðiþiyor. O içindeki bir þey olamama, sürekli olarak kendini ispat etmek isteyen oðul sendromu aslýnda. Ve bunun gibi milyonlarca insanýmýz var bizim. Bunlar þov yapýyor deyince bizim þov yaptýðýmýzý düþünen milyonlarca evladý var onun. Ama ayný oranda bize sahip çýkan insanlar da oldu. Ona yazdýðý o tweetleri sildiren müdahaleler oldu. Þimdi Malatya Film Festivali nin jürisinde ve filmimizle ilgili karar verecek. Biz onun jüride olmasýný istemiyoruz. Ama jüri þimdilik onu çýkarmýyor ekibinden. Böyle ahlaksýz þeyleri de var camianýn. Evrensel

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı