Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak."

Transkript

1 Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum Vardýr" pankartýyla bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Avrupa'daki basýn meslek örgütleri bugün, çeþitli ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri önünde basýn açýklamasý düzenleyerek, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin býrakýlmasýný, basýn ve ifade özgürlüðünü üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasýný talep ediyorlar. Cezaevindeki 74 gazetecinin fotoðraflarýnýn taþýndýðý yürüyüþte "Özgür basýn susturulamaz", "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "AKP elini medyadan çek" sloganlarý atýldý. Cezaevlerinde baþlayan açlýk grevlerinin 53. gününe geldiðimiz bugün, artan ölüm riskleri karþýsýnda hepimiz kaygý duymaktayýz. Bilindiði gibi 1980 yýlýndan bu yana Türkiye cezaevlerinde 144 kiþi açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý nedeni ile yaþamýný yitirmiþtir. Bu durum toplumun vicdanýnda derin yaralar açmýþ, ülkemizin insan haklarý karnesine kara bir leke olarak geçmiþtir. Yaþanan sorunlarla bugünkü açlýk grevlerinin de yýllarý arasýnda olduðu gibi ölümlerle sonuçlanma riski yüksektir. Söz konusu olan insan yaþamýdýr ve geçmiþte yaþadýðýmýz acýlarýn tekrarlanmamasý için herkes sorumlulukla davranmalýdýr. Öncelikle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn 29 Ekim Resepsiyonu nda ve daha sonrasýnda söylediði "Aç kalan falan yok, herkes her þeyi yiyor" þeklindeki sözleri fevkalâde vahim bulduðumuzu belirtmek istiyoruz. Hacýbektaþ ta Nevþehir Üniversitesi tarafýndan 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferans ve Cumhuriyet Konseri verildi. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafýndan 2 Kasým 2012 Cuma günü saat te ilçemiz Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri' gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezindeki 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri'ne; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu, NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, NEÜ akademik ve idari personeli ile öðrencilerinin yaný sýra Hacýbektaþ halký katýldý Futbol sezonu Nevþehir 1. Amatör Küme B grubu 5. hafta maçýnda Avanos Spor 4 Kasým 2012 Pazar günü 13.30'da kendi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi takýmýna ikinci yarýda yediði 2 golle 2-0 maðlup oldu. Nevþehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öðrencileri 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý nda Türkiye 3 üncülüðünü elde etti. Base siyahlar içinde dolaþýyor yýkýk dökük evinin etrafýnda. Diyarbakýr daki oðlunun yanýna gitmek istemiyor diðer oðlu Hasan gelir de evde bulamaz diye. Duvardan kopup gelen staþ sesine bile Hasan diye sesleniyor. Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

2 Su parasý adý altýnda yatýrdýðýmýz paralar dört-beþ kalem. Ayrý ayrý alýnamayan bir sürü para tek makbuzda tahsil ediliyor. Su, kentin her imara açýk bölgesinde var mý? Hayýr yok. Niye yok? Su ihalesi yapýlacak. Seymen Radyo vericisi yanýnda yýllardýr patlak olan su hattý nihayet onarýlmýþ. Oradan plastik borularla Boztepe yolu üzerinde bulunan ceviz fidanlýðýna çekilmiþ. Peki, o civarda bulunan imarlý arsalar, bahçeler suyunu nereden temin edecek? Þimdilik bilen yok. Sekiz-on bin lirasý olan metre derinlikten kuyu vurdurup suyunu temin ediyor. Ya diðerleri? Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde patlayan su, iki günde onarýldý. Oluþan çukurun üzeri kapatýldý, ama asfaltý atýlmadý. Topraðýn pekiþmesi bekleniyor her halde. Dört caddemizin dýþýnda bulunan sokaklarýmýz maalesef ayný kirli görüntüsünü sürdürüyor. Asfalt makineleri kýþýn mý çalýþýp sokaklarýmýzdaki çukurlarý tamir edecek? Çarþý içinde yerinden sökülen çöp kutularýný neden arka sokaklara monte etmezsiniz? Görüyorum ki yene çöp bidonlarý alýnmýþ, eskileri atýlýyor, yenileri takýlýyor. O eski dediðiniz çöp kutularý ile henüz tanýþmamýþ sokaklarýmýzý da düþünün artýk. Bütün hizmetlerin dört ana caddeye yapýlmasýndan ne zaman usanacak yerel yönetimimiz bilemiyorum. Kentin reklam panolarý, billboardlarý, ýþýklý levhalarý hep Belediye ye hizmet ediyor galiba! Yapýlan, yapýlacak hizmetler aylar boyu reklam yapýlýyor. Biz de iki afiþ asmaya kalksak, pano kiralama ücretlerinin yanýna yaklaþamýyoruz. Her þey para ile alýnýp satýlýyor vesselam. Yasal olarak, o panolarýn bir kýsmý ücretsiz olarak sendika, vakýf, dernek, partilere ücretsiz ayrýlamaz mý? Öyle reklam panolarý var da bizim mi haberimiz yok? Gazi Parký nda gördüðüm týrmanma halatý (örümcek), çocuklar için çok eðlenceli. Yerel yönetimimiz eski-yeni tüm parklarýmýza o týrmanma halatýndan mutlak kurdurmalý. Zira beton yýðýnlarý arasýnda büyüyen yavrularýmýz, hiç olmazsa týrmanmayý öðrensinler. Her yerel yönetime ve hatta valilerimize özellikle önerdiðim Þelbe Gölü ve çevresi mutlak yaban gülü, böðürtleni ve bülbülleri ile bütünlük içinde korunup park haline getirilmeli. Halka sorulmadan, halka hizmet için hazýrlanan projelere, ne kadar para ödüyoruz? Belediye encümenlerine verilen hesaplar yeterli mi sizce? Modern görünümlü pazaryerimizde yerli ürünlerin pazarlandýðý alanlar sizce þýk duruyor mu? Araç parkýna gazlý arabalarýmýzý býrakýyoruz. Gerekli havalandýrma yapýlýyor mu? Döner ve kebapçýlar deterjanlý sularýný neden kaldýrýmlara dökerler? Kýþ geliyor balýk tezgahlarýndan sýzan sular için yeni önlemleriniz var mý? Bir kaç fýrýnda rengi esmerleþmiþ ekmeði, normal ekmeðin iki katý fiyatýna, ararsan buluyorsun. Çavdarlý ve kepekli ekmek diye alýyoruz. Tam buðday ekmeði bulana, bulup da tüketene aþk olsun. Yulaflýsýný henüz görmedik zaten. Yerel yönetimler, kendi fýrýnlarýnda neden örnek teþkil edecek kaliteli ekmek üretmezler? Belediyemiz kendi fýrýnýnda kaliteli esmer ekmek üretti de, satamadý mý? Gerek cenaze törenlerinde, gerekse kabristan ziyaretlerinde mezarlara su dökmek için ve bahþiþ almak için birbirleriyle yarýþan çocuklar bir þekilde engellenemez mi? Dinekbað orta yolu yaz boyu yýlan hikayesine döndü. Kýþ gelmeden biter umarým. Ahi Meydaný geniþletildi. Bir çivi çakýlmýyor. Cacabey Meydaný da projelendirilmiþ. Þu kýþ kýyamette inþaat baþlamaz inþallah. Lale Camii gibi yýllarca sürmez inþaatlarý ellaham. (Lale, Cacabey ve Ahi Evran-ý Veli Meydanlarýnýn düzenleme ödenekleri nereden gelir? Ýnþaatlarý kim denetler? Yerel yönetimimiz bu iþlere ne kadar müdahil olur? Bunlar bir baþka yazý konusu olsun). Yaþanýlasý temiz bir kenttir özlemimiz. Kolay gelsin. NOT: Açlýk grevindeki ölümleri durduralým lütfen... Cumhuriyet Bayramý'nda halka yapýlan müdahaleyi kýnýyorum. Beyza KURAL Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum Vardýr" pankartýyla bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Avrupa'daki basýn meslek örgütleri bugün, çeþitli ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri önünde basýn açýklamasý düzenleyerek, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin býrakýlmasýný, basýn ve ifade özgürlüðünü üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasýný talep ediyorlar. Cezaevindeki 74 gazetecinin fotoðraflarýnýn taþýndýðý yürüyüþte "Özgür basýn susturulamaz", "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "AKP elini medyadan çek" sloganlarý atýldý. Türkiye Gazeteciler Sendikasý'nýn (TGS) Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi, avukat Turgut Kazan, gazeteciler Ahmet Þýk, Musa Aðacýk, Nedim Þener, Ertuðrul Mavioðlu ve Ayþegül Arslan'ýn da katýldýðý yürüyüþ sonrasý Taksim Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasý GÖP Dönem Baþkaný ve Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Genel Baþkaný Ahmet Abakay okudu. Gazetecilerin iktidarý hedef alan en sýradan eleþtiri ve uyarýlarýnýn terör propagandasý ya da terör örgütü üyesi kapsamýnda yorumlandýðýnýn Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Ýl Genel Meclisi nin Kasým ayý toplantýsýna iliþkin ilk oturum Ýl Genel Meclis Baþkaný Sami Baþgelen baþkanlýðýnda vurgulandýðý açýklamada, siyasi davalara dönüþen bu davalarda gazetecilik mesleðinin yargýlandýðý belirtildi. Abakay: Dýþarýdaki gazetecilere gözdaðý Açýklamada, gazetecilerin cezaevlerinde olmasýnýn dýþarýdaki gazeteciler için de tehdit ve uyarý unsuru olarak kullanýldýðýnýn altý çizildi: "Bu koþullarda basýn, düþünce ve ifade özgürlüðü üzerinde aðýr bir otosansür iklimi yaratýlmýþtýr." GÖP'ün gazetecilerin tutuklanmasý ve gazete ve dergilerin yayýnlarýnýn durdurulmasý ile ilgili çalýþmalarýna raðmen iktidarýn bu konuda gerekli duyarlýlýðý göstermediði belirtildi. Tutuklu gazeteciler serbest býrakýlmalý Gazeteciler Özgürlük Platformu iktidar ve yargýyý, basýn, düþünce ve ifade özgürlüðüne saygýlý olmaya, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest býrakýlmasý konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Açýklamada ayrýca Suriye'de tutuklu bulunan Kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Fehmi Kadumi'nin serbest býrakýlmasý için de Suriye makamlarýna seslenildi. (BK/HK) BÝA Haber Merkezi gerçekleþtirildi. Hafta sonuna kadar sürecek olan oturumlarda Ýl Genel Meclisi nin 2013 ve bunu izleyen 2 yýlýn bütçe tasarýsý hakkýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþülerek karara baðlanacak. Toplantýda ayrýca kurumlarýn ödenek teklifleri görüþülecek.

3 7 Kasým 2012 Çarþamba Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ ta Nevþehir Üniversitesi tarafýndan 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferans ve Cumhuriyet Konseri verildi. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafýndan 2 Kasým 2012 Cuma günü saat te ilçemiz Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri' gerçekleþtirildi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezindeki 'Cumhuriyetin Kazanýmlarý' konulu konferansa ve 'Cumhuriyet Konseri'ne; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu, NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, Hacýbektaþ Ýlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, NEÜ akademik ve idari personeli ile öðrencilerinin yaný sýra Hacýbektaþ halký katýldý. Açýlýþ konuþmasýnda Nevþehir Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Öncelikle nice 89'uncu, 100'üncü yýllarý hep beraber ve bizden sonraki nesillerin coþku, barýþ ve özgürlük içerisinde güçlü bir Türkiye olarak kutlamasýný temenni ediyorum. Nevþehir Üniversitesi olarak bizler kurulduðumuz günden bugüne kadar gerek fakülte ve meslek yüksekokul bulunan ilçelerimizde gerekse þehrimizde elimizden geldiðince bölgenin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkýda bulunmaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceðiz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluþu sebebiyle burada bulunuyoruz. Bundan sonra üniversite olarak bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle ben güzel bir haberi sizlerle paylaþmak isterim. Nevþehir Üniversitesi Orta Doðu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP'ýn (University Ranking by Academic Performance) 2000 yýlýnda kurulan 51 üniversite arasýnda yaptýðý deðerlendirme sonucunda 4'üncülüðü elde etti. Bu bizim için çok büyük bir baþarý. Bu baþarýyý bizlere kazandýran bütün hocalarýmýza ve herkese teþekkür ediyorum. Aslýnda biz bizle kurulan ve bizden önce kurulan bazý üniversiteler arasýnda 1'inci sýrada yer aldýk. Bizim bundan sonraki hedefimiz bu tür yayýnlarda ve akademik çalýþmalarda Türkiye genelindeki bütün üniversiteler arasýnda ilk sýralarda yer almak, hatta birinciliði elde etmektir" diye konuþtu. Dünyadaki yönetim biçimleri arasýnda Cumhuriyet yönetiminin önemine deðinen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erol Seyfeli, "Dünyada çeþitli yönetim biçimleri var. Bu yöntemler arasýnda Cumhuriyet son derece önemlidir. Eskiden soylu, soysuz aileler vardý ve þu anda bu ayrým Cumhuriyetle birlikte kaldýrýlmýþtýr. Þurasý bir gerçek ki, her þeyden önce demokrasi dediðimiz, halkýn hakça yönetildiði Cumhuriyet yönetimlerini bizlere armaðan eden Atatürk'e dünya durdukça saygý duyarak Cumhuriyeti anmaya devam edeceðiz. Cumhuriyetin ne kadar büyük bir nimet olduðunu anlamak için bugün Afganistan'a, Irak'a, Ýran'a, Pakistan'a, Arap Emirliklerine, Suudi Arabistan'a, Suriye'ye, Mýsýr'a, Libya'ya, Tunus'a, Cezayir'e, Fas'a ve Müslüman Afrika'ya bakarak düþünmeniz yeterli olacaktýr. Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyet, dünyada baðýmsýz, çaðdaþ ve özgür tek Müslüman devlettir. Atatürk'ün kurduðu Cumhuriyet'in önünde hazýr bir model yoktu, yolu düþünerek, arayarak, deneyerek ve Türk milletinin karakterine uyacak þekilde aþtýlar. Þartlardan, ihtiyaçlardan, imkanlardan, tarihten yararlandýlar. Para yoktu, kredi yoktu, yetiþmiþ yeterli sayýda eleman, uzman, araçgereç yoktu. Ama o altýn kuþaðýn sadece iki gücü vardý. Akýl ve yurtseverlik. Bu iki güçle yola çýktýlar ve mucizeler yarattýlar. Çanakkale ve Kurtuluþ Savaþý hem bize hem de düþmanlara hiçbir devlet, hiçbir silah, hiçbir zýrhlý, yurt sevgisinden ve milli onurdan daha üstün, daha güçlü olamaz gerçeðini öðretmiþtir" dedi. Konferans sonunda Rektör Kýlýç, vermiþ olduðu bilgilerden dolayý Prof. Dr. Erol Seyfeli'ye teþekkür etti. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kolukýrýk beraberinde Yrd. Doç. Dr. E. Erdem Kaya, Öðretim Görevlisi K. Yiðit Alkan ve Öðretim Görevlisi Emre Üstün ile Araþtýrma Görevlisi Aslý Çetin'in seslendirdikleri birbirinden güzel eserler katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldý. Konser sonunda kendilerine Nevþehir Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Hacýbektaþ Kaymakamý Bedrettin Özmen, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu ile NEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Etkinlik sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesine geçen protokol üyeleri, fakülte binasýný gezdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Sertaç DANACI Nevþehir Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öðrencileri 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý nda Türkiye 3 üncülüðünü elde etti. 2 4 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Alanya Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen 2. Ulusal Alanya Altýn Kepçe Gastronomi ve Yemek Yarýþmasý na Nevþehir Üniversi ve Nevþehir i temsilen NEÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk ve Ýkram Hizmetleri Bölümü Akademik Danýþmaný Öðretim Görevlisi Resul Özdemir gözetiminde katýlan öðrenci Muhittin Can Danacý, Ayþegül Demir, Gülhan Kurnaz, Yakup Iþýk, Aslý Kartal, Zeynep Çelik, Rukiye Ýnan, Gamze Temel Taþ ve Sefa Soylu Türkiye 3 üncülüðü elde etti. Yarýþmaya 3 er kiþilik 2 ekip halinde katýlarak üniversiteler kategorisinde 36 üniversite arasýnda mücadele veren NEÜ öðrencileri, 3 bronz madalyayla Türkiye 3 üncülüðü elde ederken ayrýca Merit (Baþarý) ödülüne layýk görüldü. Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Bülbül ile Aþçýlýk ve Ýkram Hizmetleri Bölümü Akademik Danýþmaný Öðretim Görevlisi Resul Özdemir nezaretinde Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret eden öðrenciler, yarýþmada kazandýklarý 3 bronz madalya ile Merit Belgelerini Rektör Kýlýç a takdim ettiler. 36 Üniversite arasýnda verilen mücadelenin önemine deðinen Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, elde ettikleri gurur verici baþarýlarýndan dolayý kendilerini kutlayarak teþekkür etti.

4 005 yýlý Aðustos ayýydý. Katrina Kasýrgasý ABD yi vurduktan sadece birkaç gün sonra kelli felli bir Kanadalý köþe yazarý yazmakta olduðu Ottowa Citizen adlý gazetede aynen þöyle bir yorum yapmýþtý Aralýk ayýnda yaþanan Güneydoðu Asya daki deprem ve tsunami felaketi onbinlerce can kaybýna neden olmuþtu. Oysa Kuzey Amerika nýn tsunamisi olan Katrina sadece birkaç yüz cana maloldu. Ýþte birinci dünya ile üçüncü dünya arsýndaki fark budur. Adýna Burjuva Medyasý denilen canavarýn ilk densizliði deðildi bu. Üstelik bu durum sadece basit bir cehaletle açýklanasý gibi de deðildi. Derinde yatan daha baþka þeyler olmalýydý ve ben de bu derinliði kazmak zorundaydým. Yetmiþli yýllarda Hollywood kafayý felaket filmlerine takmýþtý. Bu eðilim hiçbir zaman sonlanmadý ama yetmiþlerin geniþ kadrolu beyaz kahramanlarla dolu felaket filmlerinin yerini tutacak örneklere ikibinlerde fazla rastlanmadý. ABD için biliminsanlarý tarafýndan öngörülen birkaç felaketten biri olan Los Angeles depremi için çekilen Deprem-Earthquake filmi gibi bir deprem filmi bir daha çekilemedi. Hepsi hepsi birkaç kasýrga, hortum, fýrtýna ve sel filmi yapýldý. Ne var ki 2005 deki kasýrgada da Hollywood, týpký 11 Eylül örneðinde olduðu gibi bir kez daha gafil avlandý. Gerçek hayata yenik düþtü. Hayatýn senaryolarý bir kez daha Hollywood u atlattý. Herhalde hiç kimse Hollywood için o kadar çok sayýda siyah derili insaný felaket içerisinde kývranýrken ve daha önemlisi kendilerinin tabiriyle köpekler gibi ölürken gösterecek bir senaryo yazmaya cesaret edemezdi. Her þeyden önce bu durum açýkça ýrkçýlýk olarak karþýlanýrdý ve ABD de yaþanan renk hassasiyetleri üzerinde bu denli budalaca bir senaryo ile oynamak kimsenin haddinde olamazdý. Fakat gelin görün ki, Katrina ya bile siyahlarý köpekler gibi öldürdüðü için ýrkçý kasýrga denildi. Çünkü varlýklý beyazlar ve siyahlar kenti terketmiþler, gidecek yeri olmayan ve bir o kadar da yaþadýklarý hayatý kumar nesnesi olarak görebilen yoksul siyahlar ve yoksul beyazlar kalmýþlar, Katrina ya kafa tutmuþlardý. Sonuç, herkesin malumu olmak üzere korkunç bir yýkým, korkunç bir fiyasko ve sayýsýz can kaybý olmuþtu. Olgularý ve olaylarý dýþarýdan göründüðü halleri ile, daha kötüsü burjuva medyasýnýn sunduðu halleri ile görmek ve olduklarý gibi kabul etmek gibi alýþkanlýklarý olanlara ben benimseyiþ köleleri diyorum. Çünkü olduklarý gibi kabul edilebilecek olanlar belki sadece insanlardýr. Oysa insanlarýn çok büyük bölümü ne yazýk ki insanlarý olduklarý gibi kabul etmedikleri halde olaylarý ve olgularý olduklarý gibi kabul etmek için neredeyse can atýyorlar. Peki nasýl bir þeydir, benimseyiþ kölesi olmak? Size söylenen þeyleri benimsersiniz, duyduklarýnýzý, gördüklerinizi, beþ duyunuza hitap edenleri neredeyse sorgu sual kaygýsý taþýmaksýzýn olduklarý gibi benimsersiniz. Okuduklarýnýzý sadece ve sadece benimsemek için okursunuz. Eðer eliniz kalem yahut klavye tutuyorsa yazdýklarýnýz da çoðu zaman benimsediklerinizin itirafýdýr zaten Doðaldýr ki, bir bireyin benimseyiþ kölesi olmasý halinde hiç þüphesiz bir de sahibinin olmasý gerekir deðil mi? Peki kimdir bu sahip veya sahipler? ARTIK KÖLELÝK YOK AMA... Eskiden kölelerin bir tane sahibi olurdu. Bugün ABD de bile resmi anlamda kölelik yok artýk. Yani ortada resmi olarak köle bile yok artýk. Oysa gerçekler öyle mi? Sözgelimi þu Kanadalý köþe yazarýný ele alalým bakalým. Düþünün ki iki ayrý doðal felaket oluyor ve siz felaketleri teknik olarak karþýlaþtýrmaya bile gerek duymadan okurlarý da kendinizden daha yetersiz sanarak son derece sýradan ve renksiz bir söylemi, birinci dünya ülkeleri ile üçüncü dünya ülkeleri arasýndaki birtakým farklýlýklar diyerek dile getiriyorsunuz. Neyi benimsemiþsiniz? Kapitalist Batý nýn tanýmladýðý Birinci dünya ülkeleri ile üçüncü dünya ülkeleri arasýndaki çoðu medya aygýtlarý tarafýndan sunulmuþ bazý farklýlýlarý... Amacýnýz okurlarýnýzý bu söyleme ikna etmek mi? Belki evet belki hayýr ama en çok kim ikna olmuþa benzer? Elbette yazarýn kendisi. Peki söylem tamamen haksýz mý? Eðer burjuva medya aygýtlarý tarafýndan, resmi devlet söylemleri ve tezleri tarafýndan, lümpen ananýzdan babanýzdan, mahalle papazýnýzdan, ilçe imamýnýzdan, haydut bir sistemin köle fabrikasý olan okullarýnýzdan, Kýsaca kendinize otorite saydýðýnýz her þey ve herkesten duyduklarýnýza gördüklerinize saf saf inanmýþsanýz evet bu söylem size göre haklýdýr ve doðrudur ama daha dünyada haklýlýk ve haksýzlýk kavramlarý hakkýnda dahi yeterli bilgi ve tecrübe birikimi olmadýðýný hatýrlayan alternatif bir birey için böyle bir söylem hakkýnda býrakýnýz haklýlýk ve haksýzlýk tartýþmasýný, söylemin kendisini oluþturan önerme parçalarý bile birbirleri ile amansýz bir çeliþki içindedir ve böyle bir söylemin doðru olmasýna pek deðil hiç olanak yoktur. EÞÝTSÝZLÝK UÇURUMUNU HERKES GÖREBÝLÝR Kaldý ki sadece Katrina kasýrgasý bile sonuçlarýyla, bu söylemi söyleyenin adresine geri postalamýþ, ilaveten bu söylem ile ne yapmasý gerektiðini de mektubuna not etmiþtir. Ýþte yaygýn medya ve hatta bazen alternatif medyada yazar olarak, konuþan olarak ortaya çýkan ve dertleri sözde halký ya da belirli toplum elementlerini aydýnlatmak olan çok kimsenin ýzdýrabý budur. Kendi benimsediklerinin itirafýný okura veya izleyiciye sunmak. Bunu bir dram havasýnda yapanlar da vardýr. Onlar da çoðu zaman akademisyenlerdir. Benimsediklerini halka sunan bu benimseyiþ köleleri için halk dediðiniz sadece ve sadece bir nesnedir, özne bile deðildir. Hatta kimisi için günah çýkarma kulubesidir. Ortalama zekaya sahip burjuva medyasý kurbaný bir Batýlý için bu gezegen Batýlý olan birinci dünya vatandaþlarý ve Batýlý olmayan üçüncü dünya vatandaþlarý arasýnda yaþanan mücadelelerin döndüðü bir Roma arenasýdýr. Hatta iþin içinde mücadele bile yoktur. Onlar kendileri ile Antik Yunan dan ezberledikleri Barbarlar ve Batýlýlar gezegeninde yüzyýllardan beri yaþamaya devam ederler. Arada bir bazýlarý bu iki arada bir derede gezinse de, eski Doðu Bloku gibi, aslýnda onlar da bilir ki niceliksel anlamda üçüncü bir dünya yoktur. Birinci ve üçüncü mevki arasýnda ikinci bir mevki bile yoktur. Elbette Batý dünyasýnda herkes bu denli kolsuz, bacaksýz ve kafasýz lümpen entelektüelizmi içinde deðildir. Batý dünyasý olarak kabul edilen kürede pek çok akýlfikir-vicdan ve zeka önderleri her zaman varolmuþ ve umutla söylersek olmaya da devam edeceklerdir. Ne var ki, bu tür makam deðil mertebe sahibi insanlar, bu tür kolay kolay benimseyiþ kölesi oldurulamayan insanlar sayýca azdýrlar ve türleri her zaman yokolma tehdidi ile beraber yaþamaya devam edecektir. Çünkü benimseyiþ kölelerinin birden çok fazla sahipleri vardýr ki bu sahiplerin sahip olduðu silahlara ve donanýmlara karþý tek silahlarý özgür vicdanlarý olan özgür bireyler için hakikaten zorlu görünen bir yaþam yolu vardýr. Ancak bu durum bir görüntü meselesidir ve çoðu zaman olduðu gibi bir adet illüzyondur. Bir illüzyonu ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu da hiç þüphesiz illüzyona bakmamaktýr. Kuzey Amerika da yaþanmýþ olan siyahlarýn kölelik sorununu renk boyutunun ötesinde görmek gereklidir. Çünkü ABD de yaþanan aslýnda basit bir ýrkçýlýk hadisesi deðildir. Gerçekte dünyada ýrkçýlýk bile yoktur. Irkçýlýk olarak sunulan sadece ve sadece bir yanýlsamadýr, illüzyondur. Ekonomi temelli kimi sorunlara verilmiþ bir isimdir ýrkçýlýk. Nasýl ki tüylü ve kabuklu bir meyve çeþidinin adý þeftali ise bir beyinsiz beyaz derilinin bir kýzýl derili yahut siyah gördüðü zaman yaþadýðý iç gýcýklanmasý haline ýrkçýlýk denir en fazla. Ama meselenin kendisi deðildir bu. BENÝMSEYÝÞ KÖLELERÝ Benimseyiþ kölelerinin sahipleri çeþitli kurumlar ve aygýtlardýr. Sözgelimi çoðu benimseyiþ kölesi için ilk sahip aile kurumudur. Zamanla bazý sahipler arasýnda görev deðiþimi ya da paylaþýmý da egemen toplumsal örgütler yardýmýyla saðlanabilir. Sözgelimi kimi köleler için okul geçiici gibi görünse de epeyce kalýcý pek iyi bir sahiptir. Öte yandan bazen ömür boyu sürecek baþka kölelikler de baþlar. Sorgusuz sualsiz kabul edilen din, kayýtsýz þartsýz taraftarý olunan bir ideoloji, uðrunda ölünecek idoller, kahramanlar, yüce önderler, totemler, hatta popstarlar ve uzayan bir listede ardý arkasý kesilmeyen sayýsýz sahipler.. Ýþte bunlar çaðdaþ kölelerin çaðdaþ sahipleridir. Ýþ hayatý, þirketler, patronlar Hepsi birer sahiptir ve iþin ilginç yaný sahiplerin de sahipleri vardýr. Bütün bu sahipler arasýnda süregiden iþbirliði ve mücadelenin sahte ayrýntýlarý ve dünya gerçekliklerinin illüzyon haline getirilerek bireylere ulaþtýrýlmasý iþini ise bir baþka sahip üstlenir. Ýþte onun adý da burjuva medyasýdýr. Bu süreci, endüstri devrimi ile insanlýk tarihini ele geçiren modern kapitalizm þekillendirmiþtir. Kapitalizm zaten kendi modern varlýðýndan önce var olan resmi kölelik kurumunu çaðdaþlaþtýrmýþtýr. Üstelik bunu yaparken en acýmasýz kölelik uygulamasýný gerçekleþtirmiþtir. Bugün ABD yi süper güç yapan ana unsur ne öncülerdir, ne sayýsýz maden kaynaðýdýr, ne petroldür, ne rüyalar ülkesi olma hayalleridir, ne içki yasaðýdýr, ne Yahudi tüccarlardýr, ne keþifçi güya hür giriþimcilerdir. ABD yi gerekli kapitalist olgunluða ulaþtýran en önemli unsure, o Katrina kasýrgasýnda kedni ifadeleriyle köpekler gibi ölen siyah derili insanlarýn atalarý tarafýndan saðlanan bedava iþ gücü dür. Böylelikle pek ciddi bir sermaye birikimi yüzyýllar mertebesinde elde edilmiþtir. Fakat böyle bir ekonomik üçkaðýdý bile ýrkçýlýk diye yutturmayý baþarmýþtýr benimseyiþ kölelerinin sahipleri. Ben bir Benimsemeyenim! Benimseyiþ kölesi olmadým. Olmayacaðýma and içerim. Benimseyiþ köleleri ile gülümseyerek ya da ciddi ciddi ama özünde eðlenerek mücadele etmeden özgür bir vicdana sahip olamam. Aksi halde vicdanýmý sahipler kapar. Vicdaným beni deðil, ben vicdanýmý yönetmeliyim. Aksi halde vicdanýmý ele geçiren benim sahibim olur. Oysa, ancak ve ancak benim yönettiðim vicdan özgür olandýr. Özgür kalacaktýr. BirGün Pazar

5 Base siyahlar içinde dolaþýyor yýkýk dökük evinin etrafýnda. Diyarbakýr daki oðlunun yanýna gitmek istemiyor diðer oðlu Hasan gelir de evde bulamaz diye. Duvardan kopup gelen staþ sesine bile Hasan diye sesleniyor. Sessizliðine bavullarda sakladýðý eþyalar, çocuklarýnýn ve eþinin seslerinin kayýtlarýyla dolu kasetler eþlik ediyor. Orhan Eskiköy ve Zeynel Doðan ýn yönettiði Babamýn Sesi, Maraþ katliamýnýn bir aile üzerindeki etkilerini anlatan bir film. Dönemin ailede yarattýðý travmalarý ses kayýtlarýndan okuduðumuz filmin bugüne de sözü var. Ýki Dil Bir Bavul un da yönetmenliðini üstlenen Zeynel Doðan bu hikayenin gerçek sahibi ve filmde annesi Base Doðan la birlikte baþrolde. Bugün vizyona giren filmi, yönetmenleri Doðan ve Eskiköy den dinleyelim. Base Doðan ýn yýllarca sakladýðý kasetlerden bir film yaptýnýz. Ve baþrolünde de kasetlerin sahibi var. Bunun ondaki etkileri neler oldu? aþaðýlayan bir devletin olduðu bir ülke. Dolayýsýyla önce devletin deðil, bireyin önemsendiði bir devlet hayalini kurmamýz lazým. Kürtlerin ve Alevilerin birlikte hareket ettiði bir toplumsal muhalefete ihtiyacýmýz var. Bavullarýmýzda tuttuðumuz kiþisel þeylerimizi Bu benim dilim, bu benim dinim, bu benim tercihim dediðimz ifadelerimizi bir bir ortaya dökmemiz gerekiyor. Herkesin bunlara sahip çýkmasý gerekir. Zeynel D: Konuþmak, tartýþmak ve bu sorunlarýmýzýn olduðunu kabul etmek gerekiyor. çözümleri bavullarý yakmakta bulamayýz. Bu böyle yapýldý bugüne kadar. Türkiye de sýkýntý hep günlük yaþanmakta. Kapatalým, unutalým her þeyi deniyor. Devlet kafasý deðiþmiyor, muhalefet de deðiþmiyor. Türkiye deki muhalefet bence iktidar, güç olma olgusunu aþmýþ durumda. alternatif bir muhalefet olmak istiyorsa bunu aþmalarý gerektiði kesin. Belki de onlarý anlamsýzlaþtýracak bir duruma getirmek gerekiyor. Zeynel Doðan: Anlatmayý, bildiklerini paylaþmayý seven biri. Oturup konuþtuðunuz zaman dedesinden, dedesinin dedesinden bahseder. Bildiði þeylerin de kaybolmamasý konusunda elinden gelen çabayý sarfeden bir kadýn. Ýnsanýn elindeki araçlarla ilgili bir þey bu. Biz çok iyi kaydetme, bir þeyleri toparlama olanaklarýna sahip deðiliz. Yazmak gibi bir kültürümüz, kabiliyetimiz yok. Base açýsýndan da bu böyle. Bir dönem eline ses kasetleri geçmiþ ve onlarý toparlamýþ. Elbiseler saklamýþ. Annem atmayý sevmeyen bir kadýn. Bir þeylerin zamaný geldiðinde deðerli olacaðýný düþünür. Onun açýsýndan bu film de, bütün bu yaþadýklarýnýn, sakladýklarýnýn kaydý oldu. SESLERDE BÝR DÖNEMÝN KAYDI VAR Baba Mustafa nýn kasetlerdeki gerçek sesi ile hikayenin tarihsel baðý arasýnda nasýl iliþkiler kurdunuz? Türkler için Ana dil hakký engellenemez ve asimilasyon insanlýk suçudur sözlerinin olduðu haber bülteninin fonda duyulmasý da hikayenin baþka bir materyali olmuþ... Orhan E.: O aslýnda ilk filmimizle baðlantýlý olarak yaptýðýmýz bir gönderme. Ýki dil bir bavul ilk ortaya çýktýðýnda Demokratik açýlým lafý dolaþýyordu. Ana dilde eðitim de dahil sanki her þeyi çözeceklerimiþ gibi bir hava yaratýlmýþtý. Bunlarýn hepsi boþ çýktý. O sahnede de bunun karþýlýðý var. Almanya daki Türkler için anadilde eðitim isteyen bir Baþbakan ýn riyakar tutumu var. Türkler için istiyorsan bunu dünyanýn herhangi bir yerinde, herhangi bir halk için de dünyanýn herhangi bir yerinde bunu istemelisin. ALEVÝ OLMAMIZDAN DOLAYI AÇILAN YARALARIMIZ VAR memlekette bunlar yaþanýyor. Okulda kavgalar olurdu, Din hocasýnýn yaklaþýmý daha farklý olurdu. Türkiye de çoðunluðu kapsayan bir politika sürerken, farklý kesimleri gözeten hiçbir söylem yok. Biz ne kadar benzeþirsek o kadar rahat ediyoruz aslýnda. Benim babam Türkçe konuþun, Türkçe öðrenin, devlet içersinde bir yer edinin diyordu. Onun için gidip gurbette çalýþtý. Maraþ katliamýný gören, Alevilere uygulananlarý bilen biri olarak, Arabistan a BABA NE DERSE TEBAASI ONU SÖYLER En Ýyi Film ödülünü aldýktan sonra Twitter da bir sinema yazarý Tuttular En Ýyi Film ödülünü vatan evlatlarýný þehit eden zihniyete destek olan filme verdiler Ulusal yarýþmalara Türkçeyi altyazýlý olarak kullanan filmler ve belgeseller katýlmamalý dedi. Bu sözleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Zeynel D.: Ben bu sesleri ilk dinlediðim zaman, babamýn sesini dinlemek, ya da çocukken söylediklerimizi dinlemek gibi gelirdi. Yani kendi ailemin özel bir kaydý gibi gelirdi. Ama sonra bu seslerde bir dönemin kaydý olduðunu anlýyorsun. Okuduðun zaman seslerin alt metinlerini, dönemin karakterini görüyorsun. Bu sesleri dinleyenler evet benim babam da böyle derdi diyor. Aslýnda bu da o yýllarý anlatan bir belge oluyor. Filmde Baþbakan ýn Almanya daki Türkleþtirme ve Sünnileþtirme bu topraklara tebelleþ olmuþ bir sorun. Bugün de pek çok açýdan ayný nidalarý duyuyoruz. Böyle bakýldýðýnda siz nasýl bir Retrospektif okuyorsunuz? Zeynel D.: Sonuçta bu memlekette Kürt olarak doðmuþsan, anadilin Kürtçeyse bu þeylerle karþýlaþýyorsun. Alevi olmakta da durum ayný. Bu inkar edilemez. Elbistan da doðmuþ, orada okumuþ biri olarak Kürt ve Alevi olduðum için sýkýntý yaþadým. Çoðunluðu Türk ve Sünni olan bir gittiðinde bize seccade getiriyordu. Aleviyiz, babam namaz kýlmadý, dedem de kýlmadý ama evimizde bulunsun diye getirirdi. Bu var olan baskýnýn, o dönem esen rüzgarýn seni içine almasýyla da ilgili bir þey. Alevi olmamýzdan dolayý açýlan yaralarýmýz var. Bunlarýn acýsýný hissettik yaþamýmýz boyunca. UNUT HER ÞEYÝ DENÝLÝYOR Film nasýl ki iki dil bir bavul la iliþkiliyse ben de oradan bað kurup sormak istiyorum. bavullarda sakladýðýmýz onca hafýzamýzdan nasýl kurtulabiliriz? Orhan E: Devletin bu kadar yüce, insanýn bu kadar deðersiz olduðu bir ülkede yaþýyoruz. Benim dilim bu diyen toplumlarýn bu kadar deðersiz olduðu bir ülke maalesef burasý. Benim dinim bu. ben burada ibadet etmek istiyorum diyen bir toplumu orasý ibadet edilecek yer mi diye Orhan E.: Devlet Osmanlý dan bu yana bu topraklarda Baba dýr. Dolayýsýyla o ne derse tebaasý onu söyler. Ayný adam Ýki dil bir bavul la Adana ya gittiðimizde bizimle fotoðraf çektirmek için yanýmýza gelen tonton, þirin bir adamdý. Çünkü o zaman Baba sý daha yumuþak þeyler söylüyordu. Babanýn tavrý deðiþince oðlunun da tavrý deðiþiyor. O içindeki bir þey olamama, sürekli olarak kendini ispat etmek isteyen oðul sendromu aslýnda. Ve bunun gibi milyonlarca insanýmýz var bizim. Bunlar þov yapýyor deyince bizim þov yaptýðýmýzý düþünen milyonlarca evladý var onun. Ama ayný oranda bize sahip çýkan insanlar da oldu. Ona yazdýðý o tweetleri sildiren müdahaleler oldu. Þimdi Malatya Film Festivali nin jürisinde ve filmimizle ilgili karar verecek. Biz onun jüride olmasýný istemiyoruz. Ama jüri þimdilik onu çýkarmýyor ekibinden. Böyle ahlaksýz þeyleri de var camianýn. Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Futbol sezonu Nevþehir 1. Amatör Küme B grubu 5. hafta maçýnda Avanos Spor 4 Kasým 2012 Pazar günü 13.30'da kendi evinde karþýlaþtýðý Nevþehir Üniversitesi takýmýna ikinci yarýda yediði 2 golle 2-0 maðlup oldu. Avanos Spor maçý öncesinde grubunda 10 puanla lig lideri olan Nevþehir Üniversitesi aldýðý 3 puanla 13 puna yükseldi. Avanos Spor ise 5 maçta topladýðý 3 puanla haftayý tamamladý. Avanos Spor oynadýðý 5 maçta halen bir galibiyet alabilmiþ durumda. Hadi Dedeoðlu, Erkan Odabaþý ve Önder Kaya'dan oluþan hakem kadrosunun yönettiði ve gözlemci olarak Murat Bozkurt'un görev yaptýðý maç güzel bir havada oynanýrken 30 civarýnda seyirci de maçý tribünlrden izledi. Oynanan oyun her iki takým taraftarýna ve hocalarýna zevk vermezken ilk yarý dengeli bir oyuna sahne oldu. Özellikle 2. yarýda Avanos Spor'a göre daha kontratak bir oyun sergileyen NEÜ takýmý bulduðu 2 kafa golü ile maçý lehine çevirmeyi bildi. Grupta oynanan diðer maçlarda ise þu sonuçlar alýndý: Derinkuyu 2-1 Saðlýk Ýl Özel idare 1-2 Gülþehir Göreme 4-1 Suvermezkale Avanos Spor 6. hafta maçýnda grubun iddialý ekiplerinden 13 puanlý Kapadokya Göreme Spor ile Avanos'ta karþýlaþacak. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan da desteklenen proje ile üniversite öðrencileri Ýtalya ve Fransa da eðitim alacak. NEÜ, Ahiler Kalkýnma Ajansý ile Ýtalya dan Andrea Barbarigo Gastronomi ve Otel Ýþletmeciliði Meslek Yüksekokulu Vocational Institute for Gastronomy and Hospitality Services "Andrea Barbarigo", "Wigwam Clubs Italia" ve "Venedik Turizm Ýþletmecileri Derneði Bilateral Agency for Tourism" ile Fransa dan "Yerel Demokrasi Ajansý ALDA Association of Local Democracy Agency ortaklýðý ile gerçekleþtirilecek proje için Nevþehir Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreter Vekili Davut Yeþil, Nevþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alper Aslan ýn da iþtiraki ile katýlým protokolü imzalandý. Bu proje ile NEÜr Üniversitesi öðrencilerinin Üretim Zinciri, Turizm, Yerel ve Bölgesel Ürünler, Pazarlama ve Yönetim, Aþçýlýk (teorik ve pratik olarak) alanlarýnda 3 aylýk eðitim yapma olanaðý ve Venedik ziyareti saðlanacak. Projenin açýlýþ toplantýsý Venedik te, kapanýþ toplantýsý ise Strasburg`da gerçekleþtirilecek. Bu proje ve toplantýlarýn üniversitenin akademik geliþimine ve bölgemiz tanýtýmýna önemli ölçüde katký saðlayacaðý belirtiliyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN 2012 yýlýna iliþkin Emlak Vergisi ve iþyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile Ýlan Reklam Vergisi nin 2. taksit ödeme süresi, 30 Kasým 2012 Cuma günü sona eriyor. Nevþehir Belediyesi Mali Hizmetler Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yýlda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iþyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile Ýlan Reklam Vergisi nin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasým 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Açýklamada, mükelleflerin Emlak Vergisi ve iþyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile Ýlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanýnda yaparak cezalý duruma düþmemeleri istendi.

7 AKP hükümetinin TBMM ne gönderdiði 2013 bütçesi sorunludur. AKP, halkýn talep ve ihtiyaçlarýna cevap vermekten uzak bir bütçe politikasý uygulamaktadýr. 18. yüzyýl krallarý, din adamalarýný ve askerlerini vergiden muaf tutan zihniyete sahiptir. 21. yüzyýlda tanýklýk yaptýðýmýz ve maðduru olduðumuz bütçe politikasý da 18.yüzyýl krallarýnýn vergi ve bütçe zihniyetine benzemekte olup, AKP hükümeti tarafýndan topluma dayatýlmaktadýr. Bu yazýda, bütçenin özellikle toplumsal dindarlaþtýrma ile biat neslinin yaratýlmasý amacýyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve din bütçesi ele alýnacak. Ayný zamanda demokratiktoplumsal muhalefeti bastýrmak, kamuoyunu devletin þiddet aygýtlarý yoluyla sindirmek amacý taþýyan savunma-güvenlik ile hazýr ol bütçesi bu yazýnýn içeriðini oluþturuyor. AKP hükümetinin vergi ve bütçe politikalarýndaki adaletsizliði ve vicdansýzlýðýnýn sonucu, vergi gelirlerinin yüzde 80 ini, çalýþandan toplarken, zenginlere vergi cenneti bir Türkiye vaat etmektedir. Zenginlerin deðiþik uygulama ve yöntemlerle gelir vergisinde yüzde 80 civarýnda muaf olduðu bir ülkede, tüm zenginliðin yüzde 80 ini elinde bulunduran yüzde 20 lik kesim, adaletsiz ve vicdansýz þekilde sadece yüzde 20 vergi ödüyor. Halk ise merkezi bütçenin yüzde 80 ini karþýlayan ve bu bütçenin de en maðdur kesimini oluþturmaktadýr Bütçesi sosyal ve adaletli deðildir Adaletsizlik ve vicdansýzlýk sadece vergi toplamada deðil, bütçenin daðýlýmýnda da kendisini göstermektedir. Sosyal ve demokratik devletlerin asli görevi, sosyal ve kamu hizmetlerini halkýna eþit, ücretsiz, nitelikli ve ulaþýlabilir þekilde sunmak iken, AKP hükümeti vergilerimizi kamu hizmetlerine aktarmak yerine, özel sektöre ve yandaþlarýna aktarmayý hedefleyen bütçe yapmayý hedeflemiþtir. Paran kadar saðlýk ve paran kadar eðitim hizmeti ile doðuþtan kazanýlmýþ olan bu haklarý ve hizmeti, paralý hale getirmiþtir. Buna karþýlýk olarak da, asla bir devletin görevleri arasýnda sayýlmayacak kamucu din hizmeti, ücretsiz olarak sunularak, teokratik bir devlet eksenine oturmak bir AKP baþarýsý olarak sunulmuþtur. Saðlýk hizmetlerinde iyileþmenin aksine, katký payýyla saðlýk hizmeti paralý hale getirilirken, devletin vicdanýna sokulacak resmi devlet dini için, devlet katký payý olarak, Diyanetin bütçesi, bir bakanlýk bütçesi kadar artýrýldý. AKP yoksullarýn yükünü kaldýrmak yerine, zenginlerin daha çok kazanmasýný teþvik eden bu bütçe politikasý yapýyor Bütçesi dindar nesil yaratmak istiyor Halkýn hak arama bilincini köreltmek, itaatkâr kýlmak için devlet diniyle, Diyanet, din okullarý ve din eðitimleri üzerinden toplumu teslim almak istiyor. Bunun için de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ve Milli Eðitim Bakanlýðýnýn din eðitimi ve din eðitim kurumlarýna (Ýlahiyat fakülteleri, imam hatipler, Kuran kurslarý) devasa bütçe ayýrýyor. Devletin 130 bin imamlý en büyük asimilasyon merkezi haline gelen camisi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumudur. Bir tür dinin MGK sý olan bu yeni vesayet kurumu Diyanet, 2012 yýlýnda 3 milyar 891 milyon liralýk bütçeye sahipken, 2013 yýlý bütçesinden kendisine 4 milyar 604 milyon lira ayrýldý. Din bütçesindeki yüzde 18.3 lük artýþý, emekçilerinin maaþlarýna yansýtmayan devlet, çalýþanlara yüzde 4 lük zammý reva gören bir zihniyet bütçedir. Diyanet'in bütçesi saðlýk, kültür, eðitim ve bilimden daha önemli görülmektedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 2013 bütçesindeki paya bakýlýrsa, aþaðýdaki tabelada olduðu gibi 11 bakanlýk bütçesini arkasýna aldý. Mezhepçi din bütçesi hukuka aykýrý ve ayrýmcýlýktýr Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bütçe kanunu, hukuksal, inanç özgürlüðü ve hizmet anlayýþý itibariyle, her yýl Sünni- Hanefi mezhebiyle sýnýrlý ele alýnýyor. Bütçe politikasýnda ve kanununda Alevilerin, gayri Müslimlerin ya da inanma hakkýný kullanan vatandaþlarýn haklarý yoktur. Türkiye de çoðunluk inancýna sýðýnmýþ siyaset kültürü ve iktidar, sayýca az olanlarý yok sayýyor. Ýnanç özgürlüðü hakký, sayýsal çoðunluða ve egemen din anlayýþýna göre düzenleniyor. AKP hükümetiyle birlikte tüm Cumhuriyet hükümetleri bu gerçeði deðiþtirmemiþ ve yurttaþlarý arasýnda ayrýmcýlýk yapmýþtýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na 2013 yýlý için ayrýlan ödenek bunun kanýtýdýr. 90 bin camiye ve 130 bin imamý ve din görevlisi bürokratý finanse eden bu çarpýk ve ayrýmcý laiklik uygulamasýný bilmeyen yok. Kamuoyunun ezberlediði ve fakat demokratik kamuoyunun etkisiz kaldýðý bir uygulama olarak giderek güçlenen ve laiklik karþýtý bir kambur halini koruyor. Cumhuriyet hükümetleri, Diyanet'e ayrýlan ödeneði, Sünnilerden, Alevilerden, Gayri Müslimlerden toplanan vergilerle oluþturuyor. Hizmet ve kaynak ise sadece, devletin belirlemiþ ve tarif etmiþ olduðu Sünni-Hanefi inancýna aktarýlýyor. Bu önemli ve ciddi bir ayrýmcýlýk uygulamasýdýr. Eþitlik ilkesini hiçe sayan haksýz bir uygulamadýr. Cumhuriyet hükümetleri resmi olarak benimsediði, desteklediði, beslediði ve toplumun onun etkisinde tektipleþtirmeye çalýþtýðý, Sünnilik- Hanefi inancý dýþýndaki diðer inançlarý da, baþta Aleviler olmak üzere inkar ediyor. AKP dahil tüm Cumhuriyet hükümetleri Anayasanýn 10. Maddesine göre Alevilerin eþit haklara sahip olduðunu, uygulamada kabul etmedi. Bu açýdan bakýldýðýnda AKP hükümeti eðer laiklik ilkesi gereði bütün inançlara eþit mesafede olacaksa o zaman 2013 Bütçesinde bu benzer yardýmlar bütün inançlara nüfuslarý oranýnda yapýlmalýydý. Bunun olmamasý, somut bir ayrýmcýlýk olmasýnýn yaný sýra üzücü ve ilkel bir yaklaþýmdýr yýlý Diyanet bütçesi 4 milyar 604 milyon TL dir. Anayasanýn eþitlik ilkesi gereði, nüfusun en az dörtte birini oluþturan Aleviler için Aleviler 2013 bütçesinden 1 milyar 151 milyon TL ayrýlmasý gerekir. Bu bütçe ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýmýz olan Gayri Müslimlere de nüfuslarý oranýnda bütçeden pay ayýrmalýdýr. Örneðin Gayri Müslim vatandaþlarýmýzýn Lozan Antlaþmasý ndan kazanýlmýþ bütçeden pay verilmesi hakký bile ihlal edilmektedir. Çünkü Lozan Antlaþmanýn 41. maddesinin son fýkrasýnda Müslüman olmayan azýnlýklara mensup Türk vatandaþlarýnýn önemli oranda bulunduklarý il ve ilçelerde, söz konusu azýnlýklara devlet bütçesi, belediye ya da diðer bütçelerce, eðitim, din ya da hayýr için ayrýlan tutarlardan, hak gözetirliðe uygun ölçülerde pay ayrýlacaktýr. Sözü geçen tutar ilgili kurumlarýn yetkili temsilcilerine ödenecektir. diye belirtilmiþ bir Antlaþma hükmü bile uygulanmamaktadýr. Azýnlýklarýn bu hukuksal hakkýný ihlal eden AKP hükümeti, Türkiye de nüfusun binde ikisini oluþturan Gayri Müslim azýnlýklara nüfuslarý oranýnda pay ayýrmasý gerekir. Bu ise Diyanet bütçesinin Binde 2 si! (sayý ile %0.02!) Aleviler için genel bütçeden, nüfuslarý oranýnda pay ayrýlmak zorundadýr yýlýnda halen bu sorunu tartýþmak, oldukça abes bir durum haline gelmiþtir. Alevi- Bektaþi toplumunu temsil eden, konfederasyon, federasyon, vakýf ve Cemevleri mevcuttur. Lozan antlaþmasýna göre Türkiye nin azýnlýk olarak kabul ettiði, Ermeni, Rum ve Yahudi azýnlýk gruplarý temsil eden, patriklikler, baþpiskoposluklar ve hahambaþýlýktýr. Türkiye de azýnlýklara ait 270 civarýnda ibadethane açýk. Aksi durumda bu önemli hukuk mücadelesi meselesidir. Kanýmca Alevi kurumlarý, AKP hükümetinin 2013 Bütçe kanununun ayrýmcýlýk uyguladýðý ve Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrýlýk içerdiði için, yargýya taþýnabilir ve taþýnmalýdýr. Bütçe kanunuyla din finansmaný hukuka aykýrýdýr Türkiye hukuksal ilkesizlikle 21. yüzyýla yolculuk yapamaz. Anayasanýn 73. maddesinde Herkes, kamu giderlerini karþýlamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli daðýlýmý, maliye politikasýnýn sosyal amacýdýr hükmüne yer verilmiþtir. Anayasanýn 73 maddesi, kendisinden üstün bir norm olan 2. Maddesindeki Ýnsan Haklarýna Saygýlý, Laik, Demokratik, Sosyal, Hukuk Devleti ilkesi doðrultusunda yorumlandýðýnda; devletin kamu gideri olarak vatandaþlarýndan aldýðý vergiyi vatandaþlarýna hizmet için adaletli þekilde harcamasý gerektiði, alýnan vergiyi kamu gideri altýnda ülkedeki belli bir mezhebe (Hanefi) mensup vatandaþlara hizmet için tahsis edilmesinin ve diðer inançlara (Alevilik, Hýristiyanlýk, Musevilik, Ezidilik,.) hizmet için herhangi bir þekilde vergiden bütçe tahsis edilmemesinin hukuka aykýrý olduðu anlamýna gelir. Kamu Gideri kavramýnýn sadece Sünni/Hanefi inancýna mensuplarýn giderleri olarak kabul edilmesi, diðer inanç mensuplarýnýn ihtiyaçlarýnýn kamu gideri içinde kabul edilmemesi eþitlik ilkesine aykýrýlýðýn da tezahürüdür. Kamu Gideri kavramý adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile birlikte deðerlendirildiðinde; cami inþasýnýn, camilere bütçe aktarýlmasýnýn, Sünni din adamlarýnýn maaþýnýn ödenmesinin bir kamu gideri olmadýðýnýn bilinmesi ve hukuksal olarak kabul edilmesi gerekir. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB cezaevlerinde devam eden açlýk grevleri ile ilgili olarak 3 Kasým 2012 tarihinde TTB`de ortak bir basýn toplantýsý düzenlediler. Basýn toplantýsýna, KESK Baþkaný Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, DÝSK Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Ebetürk ile TTB Ýkinci Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Eriþgen ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Arzu Erbilici katýldýlar. Ortak basýn metnini TTB Ýkinci Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Eriþgen okudu. Cezaevlerinde baþlayan açlýk grevlerinin 53. gününe geldiðimiz bugün, artan ölüm riskleri karþýsýnda hepimiz kaygý duymaktayýz. Bilindiði gibi 1980 yýlýndan bu yana Türkiye cezaevlerinde 144 kiþi açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý nedeni ile yaþamýný yitirmiþtir. Bu durum toplumun vicdanýnda derin yaralar açmýþ, ülkemizin insan haklarý karnesine kara bir leke olarak geçmiþtir. Yaþanan sorunlarla bugünkü açlýk grevlerinin de yýllarý arasýnda olduðu gibi ölümlerle sonuçlanma riski yüksektir. Söz konusu olan insan yaþamýdýr ve geçmiþte yaþadýðýmýz acýlarýn tekrarlanmamasý için herkes sorumlulukla davranmalýdýr. Öncelikle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn 29 Ekim Resepsiyonu nda ve daha sonrasýnda söylediði "Aç kalan falan yok, herkes her þeyi yiyor" þeklindeki sözleri fevkalâde vahim bulduðumuzu belirtmek istiyoruz. Açlýk grevlerine bu tür yaklaþýmlarýn sorunu çözmediðini, tam tersine çözüm ihtimallerini de ortadan kaldýrýp açlýk grevlerinin yaygýnlaþmasýna ve sonuçta ölümlere ve kalýcý sakatlýklara yol açtýðýný geçmiþteki acý tecrübelerimizden biliyoruz. Öte yandan, Türk Tabipleri Birliði nin oluþturacaðý týbbi izlem heyetlerinin cezaevlerine girebilmesi için Adalet Bakanlýðý na yaptýðý baþvuruya hâlâ bir cevap verilmemiþ olmasý da endiþelerimizi arttýrýyor. Açlýk grevleri siyasi ve insani taleplerle yapýlmaktadýr. 21. Yüzyýl dünyasýnda siyasi ve insani taleplerin, yine siyasi ve insani diyaloglarla çözümlenmesi yerine sorunu ifade eden insanlarý ölüme sürüklemek veya sürüklenmesine seyirci kalmak, onarýlmasý imkansýz derin yaralar açacaktýr. Bu nedenle, niteliðini siyasi ve insani taleplerin belirlediði açlýk grevlerinin diyalog yöntemi ile çözülmesi en doðru yaklaþým olacaktýr. Þüphesiz ki hepimizi derinden endiþelendiren bu sürecin tek bir can kaybý olmadan sonlanmasýnýn insani ve vicdani sorumluluðu hepimizin omuzlarýndadýr. Bizler de emek ve meslek örgütleri olarak bu sorumluluðumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bu amaçla, 2 Kasým 2012 günü Sayýn Cumhurbaþkaný, Sayýn Baþbakan ve Sayýn Adalet Bakaný ndan randevu talebinde bulunduk, talebimize bir an önce cevap verilmesini bekliyoruz. Bütün kamuoyunu; ölümün deðil yaþamýn galip gelmesi için sorunun deðil çözümün bir parçasý olmaya, çözüm için hep birlikte davranmaya çaðýrýyoruz. DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU KAMU EMEKÇÝLERÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

8 Avrupa nýn en büyük gýda ve içecek toplantýsý olan FoodDrinkEurope un bir gün sonrasýnda Þekerli Mamul Üreticileri Derneði (ÞEMAD) ve AB Çikolata, Bisküvi ve Þekerleme Sanayicileri Derneði (COABISCO) tarafýndan þekerin geleceði üzerine bir panel düzenlendi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarýndan birini gerçekleþtiren TBMM Tarým, Orman ve Köy Ýþleri Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Yiðit, AB mevzuatýna uyumlulaþma sürecinde gýda güvenliði konusunun baþta geldiðine dikkat çekerek, Türk þekerleme ve çikolata sanayinin güvenli ürünler ihraç etmek konusundaki duyarlýlýðýný dile getirdi. ÞEMAD ýn küresel ve ulusal geliþmeler yakýndan takip etmesinden gurur duyduðunu belirten Þahin, böylelikle þeker politikalarýnýn dünyadaki mevcut ve beklenen koþullar göz önüne alýndýðýnda uðrayacaðý olasý deðiþikliklerin daha net belirlenmesinin kolaylaþtýðýný söyledi. ÞEMAD 228 milyon dolarlýk ithalatý, buna karþýlýk 841 milyon dolarlýk ihracatý (yüzde 368 dýþ ticaret karþýlama oraný), yýllýk 700 bin ton üretimi ve 1116 iþletmede toplam 23 bin 319 kiþiye saðladýðý istihdamla büyük bir ekonomik sektörü temsil ediyor. Bu üretim kapasitesinin ambalaj bir yana býrakýlacak olursa, yüzde 95'lik girdisi tarýmdan saðlanýyor. ÞEMAD Kurumsal Ýletiþim Direktörü Ýlknur Menlik in verdiði bilgilere göre AB nin ticaret partnerleri arasýnda 7. sýrada yer alýyorlar, ancak ciddi bir büyüme potansiyeli taþýyorlar. Bunun en önemli gerekçelerinden biri de Türkiye nin birçok sektörde küresel þirketlerin üretim, Ar-Ge, lojistik, ihracat ve hatta yönetim üssü haline gelmiþ olmasý. Ancak iliþkinin geliþtirilebilmesi için AB ile tam uyumlu mevzuatýn gerekli olduðunun altýný çiziyorlar. Þeker kýrýlgan bir endüstri kolu Buna karþýlýk þeker üretimi piyasa þeker fiyatlarýnýn çok yüksek, stoklarýn da sýnýrlý olmasý nedeniyle bir yerde marjý dar, kýrýlgan bir endüstri kolunu oluþturuyor. AB nin bunu dikkate alarak þeker kotalarýný (temel olarak þeker pancarý ve niþasta bazlý þekeri de kapsayan üretim kotalarý) 2015'e dek kaldýrmasý isteniyor. Þeker Kullanýcýlarý Uluslararasý Komitesi (CIUS) Baþkaný Robert Guichard ýn verdiði bilgilere göre geliþen ve her geçen gün deðiþen dünya dinamikleri doðrultusunda þeker pazarýndaki serbestleþme politikalarý çok dikkatli hazýrlanmýþ geçiþ politikalarý ile belirlenmeli. CIUS Baþkaný Guichard çalýþma alanýna 1991 yýlýnda satýþ görevlisi olarak baþlamýþ. Bugün gelinen noktada komisyonun þeker ve izoglikoz (kuru halde aðýrlýk itibarýyla en az yüzde 10 früktoz ihtiva eden, glukoz veya polimerlerinden elde edilen ürün) kotalarýna 2015 yýlýnda son verecek olan þeker sektörü reformu ile ilgili taslak çalýþmasýný desteklediklerini belirtiyor. Buna karþýlýk çiftçiler ve þeker endüstrisi temsilcileri düzenlemede 2020'nin beklenmesini önermekteler. AB nin 2006 reformuna göre, gýda endüstrisinde þeker üretimi kotaya tabi. Çiftçilerin çoðu yüksek rekabetçi, AB nin yüzde 95'i dünya ortalamasý olan 8.5 ton/ha ýn üzerinde üretim yapýyor. Guichard sözlerini þöyle sürdürüyor: Avrupa da þeker fabrikalarý çok modern ve yýl boyu iþliyorlar, pancar þekeri üretimi 13.3 milyon ton, çünkü kotalarý var. Buna karþýlýk rafinericiler çok muzdaripler, çünkü pancar iþleyicileriyle rekabet halindeler, kapasitelerinin çok altýndalar, bu nedenle kotalarýnýn ortadan kalkmasý gerekiyor. Böylelikle arz güvenliði saðlanacak ve rekabetçilik artacak, çünkü LMC International a göre (sektörün önde gelen danýþmanlýk kuruluþu) kota kaldýrýlýrsa üretim de artar. Küresel þeker ihtiyacý ise her yýl 3.4 milyon ton artýyor. DG AGRI den Martin Van Driel de benzer yaklaþýmý vurguluyor. Van Driel, Avrupa da þeker fiyatýnýn yüzde 36 aþaðý çekilmesine karþýlýk hala dünya fiyatlarýnýn iki katý seyrettiðini, bu nedenle 30 Eylül 2015'in kotanýn kalkmasý için limit tarih olduðunu, eski politikalardan kalan tek þeyin þeker olduðunu, bunu da kaldýrmak istedikleri belirtiyor. Bunun devlet yardýmý olmadan da baþarýlabileceðini söyleyen Van Driel, 2015 sonrasýnda referans fiyatlarýnýn kalkacaðýný, isteðe baðlý depolama yardýmý yapýlacaðýný, minimum pancar fiyatýnýn kaldýrýlacaðýný öngörüyor. Buna karþýlýk on yýlda bir rahatsýzlýk maddesi denen bir düzeltme var. Ýzoglikoz kullanýmýnýn artmasý bekleniyor Guichard a göre, izoglikoz buðday ve mýsýrdan elde edildiðinden, izoglikozun kullanýlmasý içeriðin de deðiþeceði anlamýna geliyor. Bu durum yeni yatýrým gerektiriyor, o nedenle baþta deðiþiklik olmasý beklenmiyor, ama bir süre sonra izoglikozun kullanýmýnýn artacaðý tahmin ediliyor. Türkiye deki üretim konusunda bilgi veren TGDF Baþkan Vekili Rint Akyüz ise ülkemizde bugün kurulu kapasitenin 932 bin ton olmasýna karþýlýk, ancak yüzde 30 kapasite ile çalýþýldýðýnýn altýný çiziyor. Ancak Avrupa da kota sývý þekerin kuru maddesi üzerinde saptanýyor, buna karþýlýk Türkiye de sývý þeker aðýrlýðýndan hesaplanýyor. AB deki kota hesaplama ölçütleri Türkiye deki þartlara çevrilirse mýsýr þekeri kotasý 5 milyon tona karþýlýk geliyor, yani yüzde 46'yý buluyor. Ülkemizde þeker baþlýca þeker pancarý ve mýsýrdan üretiliyor yýlýnda çýkartýlan 4634 sayýlý Kanun arz-talep iliþkisini kotayla dengeye oturtmayý amaçlamýþ. A kotasý 2009/2010'da yaklaþýk 2.5 milyon ton pancar þekeri olarak saptanmýþ, niþasta bazlý þeker satýþ kotasý ise yüzde Buna karþýlýk AB de sadece izoglikoz kotasý var, bu kota da kuru madde bazýnda hesaplanýyor. Ýlknur Menlik in tahminlerine göre Türkiye de olasýlýkla AB de 2015'te gerçekleþtirilmesi amaçlanan þeker kotalarýnýn kaldýrýlmasýndan etkilenecek, sektörün rekabet gücü için bu kaçýnýlmaz bir durum. Üretim planlamasý devam etmekte, bu yaklaþýma göre 2015'te kotanýn kalkýþý Türkiye nin de lehine olacak. Önemli not: Yukarýda anlattýklarým Avrupa da þekerin geleceðinin ekonomik boyutunu aktarmak amacýyla kaleme alýndý. Ne var ki konunun elbette bir de saðlýk boyutu var, bunu ayrýca tartýþacaðým. Çünkü toplantýda bir kez bile geçirilmese de izoglikozun diðer adý früktozdur. Kaynak : Gazeteler.com

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN GSS'NÝN ÝKÝNCÝ YILINDA ORTAK AÇIKLAMA Onaylayan Administrator Wednesday, 06 October 2010 Son Güncelleme Wednesday, 06 October 2010 HSGG Orijinali için týklayýn DÝSK, KESK,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı