Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 NÝSAN 2013 YIL: 10 SAYI: Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu Ýslam Peygamberi'nin doðumunun kutlandýðý "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Sultanbeyli'de program düzenlendi. Peygamber Efendimiz, Mehmet Fatih Çýtlak'ýn sohbeti, ilahiler ve naatlarla anlatýldý. Sultanbeyli Kültür Merkezi dün akþam yine unutulmaz bir programa imza attý. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde baþlayan kutlu doðum özel programý, mevlit, ilahiler, sinevizyon ve sema gösterileri eþliðinde devam etti. Programa Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin'in yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Kutlu doðum özel programýnda konuþan Baþkan Keskin, programýn öneminden bahsetti. Keskin, "Kutlu Doðum Haftasý'nýn, ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, bu haftanýn hakkýyla icra edilmesini, Peygamberimizin her an zihinlerde canlý kalmasýný, sünnet-i seniyyesinin ruhlarýmýza iþlemesini temenni ediyorum." dedi. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde devam eden programda ilahiler, na at lar ve mev lit okun du. Çýt lak davetliler için Mesnevi'den okunan bölümleri yorumladý. Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti Üm ra ni ye Be le di ye si, öð ren ci le re çev re bi lin ci aþý la mak ama cýy la He kim ba þý Spor ve Sos yal Te sis le ri'nde 400 öð ren - ci nin ka tý lý mýy la aðaç dik me et kin li ði ger çek leþ tir di. Et kin lik te ör gen ci ler dik - tik le ri aða cýn önün de fo toð raf çek ti re rek bu aný ölüm süz leþ tir di. Öð ren ci le re çev re re hi tap et ti ði ko nuþ - bi lin ci aþý la mak ama - ma sýn da, on la ra çev re cýy la Üm ra ni ye Be le - sev gi si nin öne mi ni di ye si, 400 öð ren ci nin be lir ten bir hi kâ ye an - ka tý lý mýy la He kim ba þý la ta rak "Bu dün ya da Spor Te sis le ri'nde 450'e ya kýn agaç di ki - mi ger çek leþ tir di. Üm - ra ni ye Be le di ye Baþ ka - ný Ha san Can'ýn ya ný sý ra Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a det tin Gül, Üm ra ni ye Be le di - ye Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Kü çük kap dan ve Okul yet ki li le ri nin de bu lun du ðu aðaç dik me et kin li ði ke yif li gö rün tü le re se bep ol - du. Et kin lik te, Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, öð ren ci le - bir di ki li aða cý nýz ol - sun" de di. Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a - det tin Gül ve okul yet ki li le ri ise yap týk la - rý ko nuþ ma da Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can'a, dü zen - le dik le ri et kin lik için te þek kür et ti ler. Çoþ ku do lu et kin lik - te, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Gök ku þa ðý Ko le ji'nden ge len 400 öð ren ciy le be ra ber 450'ye ya kýn aðaç dik ti ler.

2 15-30 Nisan güncel Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz dan gazetemize ziyaret Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, gazetemizi ziyaret etti. Gerçek Vizyon un son günlerde ısrarla gündeme getirdiği sokak köpekleri sorununa el atıldı Sokak Köpekleri Toplan yor Sultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğu ısıran sokak köpekleri belediye ekipleri tarafından toplandı. Toplanan köpekler hayvan barınağına götürüldü. İ YILMAZ: İSTANBUL DA GÜNLÜK BİR GAZETE ÇIKARMAK BÜYÜK BAŞARI stanbul un çeşitli ilçelerinde hemşehrilerine yönelik bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, hemşehrisi olan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Recep Karakoç ve Gazetemiz Yöneticilerinden Ömer Faruk Gerçek i de ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren dost ziyaretinde yerel gazetecilik ve gazete yayın politikaları konuşuldu. İstanbul gibi büyük bir şehirde günlük bir gazetenin yayınlanıyor olmasından memnuniyet duyan Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz: Basın İlan Kurumundan ilan alınamamasına rağmen İstanbul gibi bir yerde günlük bir gazetenin aksamadan çıkıyor olması yerel gazetecilik açısından önemli bir GÜNDEME FARKLI BAKIŞ Değerli Dostlar, Şu medyanın yandan bakışına, %99 u alaya alışına bakar mısınız! Türkiye, tarihi günlerden birini yaşarken, medyamız eski günlerini arar oldu. Halk güçlendikçe, siyaset de güçleniyor. Medya ise hak etmediği o eski gücünü kaybediyor. Artık gazete manşetleri, süslü haber spikerleri halkın gündemi sabote edemiyor. Ülke neleri konuşuyor! Onlar Fazıl Say ve TC konusunda takılı kalmışlar. Neymiş efendim Bunlar TC düşmanıymış, Sanatçıya saygıları yokmuş... Biz 200 yıllık tarihi arka planı olan, son 30 yılda ülkenin ensesinden düşmeyen sorunları tartışırken, Fil in derdine düşmüşken, onlar bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi pire ye takılmışlar. Sanatçı kimdir? Bir piyano sanatçısının bu kadar siyaset konuşması doğru mu? Bir piyano sanatçısı bu kadar boş konuşur mu? Bir piyano sanatçısının ülkesinin dertlerinden bu kadar uzak olması doğru mu? Peki, yazmış Fazıl Say? - Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her Müminine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem fark ettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu bir paradoks mu?" Efendim ne var bunda, bu sözler Ömer Hayyam a ait! Sizin inançsızlığının özgürlüğü var ama inananların yok mu? Siz %001 için bu sözlerin inancınıza dokundurduğu bir şey olmayabilir. gelişmedir dedi. YILMAZ IN ZİYARETİNE AKŞAM GAZE- TESİNİN MANŞETİ DAMGA VURDU Ardahan da yaptığı önemli haberlerle sürekli ulusal gazetelerin manşetine damga vuran Fakir Yılmaz, gazetemize ziyarete geldiği gün yine Akşam gazetesinin manşetine damga vurmuştu. Akşam Gazetesi dünkü sayısında, Fakir Yılmaz ın Ardahan da çıkardığı Kuzey Anadolu Gazetesini manşetine taşımış ve Dewir Değişti başlığı ile Ardahan da Fakir Yılmaz ın yaşadığı bir gazetecilik olayını manşetine taşıdı. Söz konusu haberde Fakir Yılmaz ın 7 yıl önce bir ilanda yer verdiği nevroz kelimesi yerine newroz yazısından dolayı toplatılan ve aradan geçen 7 yıl sonra çözüm sürecine katkı olsun diye geri iade edilen bir gazete sayısının hikâyesini anlatıyordu. Küfür etmek ne zamandan beri fikir hürriyeti oldu? İstersen git piyanoya secde dur, kimse sana karışmaz ama insanların inançlarına küfür etme. Sanatçı dediğin yaptığı sanat için değil, içinde yaşadığı toplum için de emek harcar! Sanatçı dediğin topluma tepeden hırsız, şaklaban diye bakmaz! Bu ülkede sayın Başbakan da kendisine ait olmayan şiir yüzünden hapsedilmedi mi? O zaman neredeydiniz? Sizi gidi dün başka, bugün başka konuşan iki yüzlüler sizi! Sizin özgürlük, eşitlik sevdanıza inanmıyorum. Bu iktidar karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı nelere kadirmiş, ki ömründe piyanoyu görmeyenleri dahi biranda piyano meraklısı yapıverdi. Sanatçı dediğin iktidar karşıtı olacak! Sanatçı dediğin halka aykırı olacak! Sanatçı dediğin uzaylı olacak! Demek ki bu zümre için sanat, ne sanat için ne de halk içinmiş. Sanat siyaset içinmiş! Öyle mi? Peki ya şu TC tartışmasına ne diyeceksiniz? 10 yılda ülkenin ekonomisini 3-4 e katlayan, alt yapısından üstyapına kadar tarihinde görmedik atılımlar yapan bir hükümete TC düşmanı demek abes olmaz mı? Sizin bu etiket merakınız, bu şekil merakınız yüzünden zaten bu ülke on yıllarca yerinde saymadı mı? Zamanında da sakal ve bıyığa takmıştınız. Sanki ülkenin kurtuluşu sakal ve bıyıktaymış gibi KRİZİNİ UNUTUN DİYORLAR! Hatırlayın o günleri! İSA DOĞAN PİYANO, TC VE SİYASET Ülke IMF'ye dilenci olmuştu, bir gecede bankalardan bavullar dolusu paralar kaçırılmıştı, faizler tavan yapmıştı, ülkeden adam bulamamış, yurt dışından ithal etmiştik. Peki, ne olmuştu da Türkiye böylesi bir darboğaza girmişti? Tek cevabı var değerli arkadaşlar: Kötü yönetim Devletin askeri ve sivil derin yapılarının hesaplarını soruyorsak, derin ekonomik yapıların da hesabı sorulmalı. Çünkü o günlerde olan şeyler normal değildi. Peki, sırası mıydı? Sizce böyle şeylerin sırası olur mu? Kim bu halka ne zarar verdiyse, hesabını da vermeli! Türkiye'nin prangası terör sorunu ise, MHP'ninkisi de 2001 krizidir. Eğer 2001 krizi olmasaydı bugün siyasetin şekli şemali çok farklı olabilirdi krizinde olanları masum göstermek ve de sonrasındaki ekonomik yapının bugünkü gelişmişliğin dayanağı olduğunu savunmak milliyetçilik midir? Önce çukuru kazıp, sonra da kapatmak ile yerinde sayan bir ülkeyi ölüm ile sıtma arasındaki dengeye mahkum etmek doğru mu? 2001 krizini hatırlayanlar, koalisyon hükümetlerinin de bu ülkeye felaketler getirdiği de hatırlarlar. İşte sırf 2001 krizine bakarak Başkanlık modelini savunabilirim B DE İLK PEŞİNATI YATIRABİLECEK OLAN VAR MI? Eğer bu ağır rayiç bedelleri ödeyemeyecek durumdaysanız, ilk 2 taksiti ödemek için borca, harca girmeyin. İlk iki taksiti ödeyemezseniz de hakkınız kaybolmayacak. Belki bu sayede bu bedelleri belirleyenler de ödenemez olduğunu görmüş olurlar. S ultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğun sokak köpekleri tarafından ısırılmasının ardından Sultanbeyli Beledi- Okumak dendiğinde aklınıza ilk önce ne gelir? Altı yaşında başlayıp en iyi ihtimalle yirmi iki yaşında bitirebildiğiniz; içinden çocukluğunuzun acıları, gençliğinizin buhranları geçen eğitim faaliyeti mi? Yoksa çoktandır aradığınız bir kitabı elinize alıp iktifa ettiği kelimeler vasıtasıyla yazarıyla sohbete başlamak mı? Birincisi yani eğitim- zordur, soğuktur. Tahtada, tüm sınıfın önünde mahcup olmak korkusuyla başlar; vizeden finalden kalıp, anneye-babaya rezil olmak korkusuyla devam eder; ruhunuza demir bir kelepçe ile yapışan, hayatınız boyunca taşıyacağınız yahu bir şeyler eksik kaldı, tam olmadım galiba ben çelişkisiyle son bulur. Son bulmaz, zirve yapar ve öylece yaşarsınız. Bu merhaleleri ayrı ayrı açmak müstakil yazıların konusudur. Geçelim. İkinci okumak ise kolaydır, sıcaktır. Eğer çok sevdiyseniz kitabı, bitirme korkusundan başka korkusu yoktur. Uzatırsın ayaklarını koltukta, gel keyfim gel! İster heyecanı uykularını kaçırsın son cümleye kadar göz kırpma, ister gündüzse ve pencereden de tatlı bir ikindi güneşi vurduysa- mışıl mışıl uyuyakal. Sen bilirsin. Heyhat ki okumak sadece bu iki yesi ekipleri sahipsiz sokak köpeklerini teker teker toplamaya başladı. Olayın ilki Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi Çamoluk Sokak'ta yaşanmıştı. Fatma Zehra Sandıkçı (6), bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, köpeklerin bacağını ısırdığı küçük kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün önce yaşanan ikinci olayda ise evlerinin önünde oyun oynayan Mustafa Aktaş (7), sokak köpeğin saldırısına uğramış, bacağından yaralanan küçük çocuk, olayı gören komşuları tarafından kurtarılmıştı. Yaşanan köpek saldırıları belediyeyi harekete geçirdi. Sokak köpekleri için ekip kuran Sultanbeyli Belediyesi, sokak köpeklerini bir bir toplayarak hayvan barınağına götürdü. Köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayan ekipler bazı köpeklerin peşinden koştu. Kovalamaca sonucu yakalanan köpekler araçlara konularak Tuzla Orhanlı'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına götürüldü. Sultanbeyli Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Nevzat Ablak, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları Hayvan Hakları Kanunu kapsamında sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizin hayvan barınağına götürerek burada kısırlaştırma, aşılama ve mikro cip uygulaması yapıldıktan sonra OKUMAK anlamdan ibaret değildir. Okumak dendiğinde önce akla şunlar gelmelidir (çünkü akla gelenin sözlük sırasıyla bir olması gerekir): (-i) 1. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi anlamak. 2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek. 3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. Bunlardan ziyade okumak sözlüğümüzde en fazla yer kaplayan kelimelerden birisidir. Ve çok eskidir. Mesela Orta Asya da her yıl yapılan Toy lara davet için gönderilen ok un adına okuntu denilirmiş. Daveti alan kişi de mesajı alır (yani okur) ona göre icabet edermiş. Hâlâ Anadolu muzda düğün ve sünnetler için mendil veya havlu dağıtıldığını, adlarına da okuntu dendiğini biliyoruz. Okuntu verirlerse gitmeyelim, vermezlerse küselim. gibi mizahi bir söylemi bile vardır. Görüldüğü gibi kelimemiz meşhur çok oturgaçlı götürgeç (Hayret, word bile tanımadı, kırmızı çizgiyle altını çizdi!) gibi uydurma değil, ayakları yere çok sağlam basıyor ve deruni anlamlar içeriyor: Yüzyıllarca bir kısmını sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplenilmeyenleri on beş gün tuttuktan sonra kanun gereği tekrar salmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca geçen hafta ısırma konusuna karışan köpekler de belediyemiz tarafından toplanmış aşıları ve çipleme işlemi tamamlanmış, bizce bilinen köpeklerdir. Aşılı olduğu için tehlikeli değildir" diye konuştu. ORHAN ZAMAN ak tolgalı yiğitler, onunla karşısına çıkan ve kendisi kadar yiğit olan erlere meydan okumuş ; o yiğit erlerin söylediklerine bakmayan çokbilmişler bildiğini okumuş ; hiçbir şey bilmediği halde kendisini çokbilmiş sananlar maval okumuş... Elinden bir iş gelmeyip çarkına okuyanları, etrafına üç beş saf bulup gazel okuyanları, hatta koca bir milletin karşısına çıkıp yıllarca masal okuyanları saymıyorum bile. Zavallı kelimecik, oysa senin ne kabahatin var. Sen bizim karnımızdaki erik kurularını daha yüzümüzden okurken biz de senin canına okumuşuz. Pencereyi açıp; dağların sırtından bakır bir tepsi misali yükselen güneşi, ırmak kenarlarında, söğüt dallarında ışıldayan çiğ tanelerini, o dallarda şakıyan bülbüllerin sesini hâsılı daha kâinatı okumadan, okumayı bir çocuğun sırtına kendinden ağır bir çanta asmak sanmışız. Ömrün en güzel yıllarını da o çantanın fermuarıyla kapatmışız. Bir o kadar yıl hiçbir şey okumayalım ki aklımız başımıza gelebilsin. Bu sayfada kavramlar üzerinde biraz düşünmemizi sağlayacak yazılar yazmaya çalışacağım. Okuyanlara selam olsun.

3 22 NÝSAN 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 NÝSAN 2013 Y l : 10 Say : 288 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 22 NÝSAN 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 NÝSAN 2013 Güzel ahlakýn tamamlayýcýsý Efendimizi anarken Peygamberimiz, Efendimiz, önderimiz ve yaþam rehberimizi anarken, onun kutlu doðumunu yaþarken, hayatýmýza ne kadar etki ediyor düþündünüz mü/düþündük mü? Âlemlere rahmet olarak yaratýlan ve bizlerde onun ümmeti olmakla þereflendiðimiz için ne kadar þanslýyýz öyle deðil mi? Yaþadýðýmýz dünyanýn o kutlu nebiye ne kadar ihtiyacý var öyle deðil mi? Bu sorularý sorarken bile insanýn yüreði kýpýr, kýpýr oluyor, bir ah çekerek ah keþke olsa baþýmýzda da dünyayý bu zulümden, bu fitneden ve bu keþ- KAYA KILIÇ mekeþlikten kurtarsa diyor. Þair diyor ya, "gel ey efendim ruhuma huzur ol, gönlüme rahmet ol, kuruyan çölüme yaðmur ol, bereket ol", bizlerde ayný hasretle yanmaktayýz ve bizlerde haykýrýyoruz, "gel ey kutlu nebi, hasta gönüllerimize þifa ol, bizi al bu biçare hayattan, ey nebi bizi senin güzel ahlakýnýn güzelliðiyle aydýnlat". Neler yazabiliriz ki, nelerle anlatabiliriz ki, hangi güzel sözü bulup yazarýz ki inanýn pek bilemiyorum, kelimeleri bulup yazamýyorum. Dünya hýzla felakete giderken; ahlaklý insanlarýn sayýlarý hýzlýca azalýyor, tabiri caizse dürüst ve güvenilir insanlar "mumla" aranýyor. Ýnsanlar vahþi hayvanlarý eðitmeyi baþarýrken; kendileri vahþilerin bile aklýna gelemeyecek, mantýklarýna sýðmayacak vahþiliklere baþvuruyor, tüm dünyaya da seyrettiriyor. Kýz çocuklarýný doðmadan boðazlýyor, erkekleri doðmadan köle yapýyor, kadýnlarý bir ticaret metaý haline getiriyorlar ve bunun adýna da özgürlük veya demokrasi diyorlar. Ahlaksýzlýklar, adaletsizlikler, hayâsýzlýk ve birçok kötülük adet halini almýþ; kavimleri batýran, kavimlerin yok olmasýný saðlayan, kötülüklere ise yeni isimler takýlarak, insanlýða sunuluyor/pazarlanýyor. Hani haklar, hani hukuk, hani insanlýk. Dünkü zalimlerin adý deðiþti sade, firavunun adý deðiþti ama zalimliði hala firavun gibi, ebucehilin adý deðiþti ama ruhu iþbaþýnda. Dünyada deðiþmeyen tek þey var oda zalimler ve mazlumlar. Ýsimler deðiþmediði gibi sahiplenenleri de deðiþmedi, mazlumun yanýnda Yüce yaradan, zalimin yanýnda ise þeytan. Hiç þüphesiz herkes yandaþýyla birlikte yaþayýp; daha sonra ise onunla birlikte olacak, peki siz nereden biliyorsunuz derseniz, onu da ben demiyorum, zalimi de, mazlumu da yaratýp rýzkýný veren Rabbülalenin diyor. Allah'ým ahlakýmýzý Resulün, Habibin ve efendimiz Muhammed Mustafa'nýn ahlaký gibi eyle. Allah'ým bizi san kul Resulüne hakiki ümmet eyle ve onu anlamamýzý saðla. Allah'ým dünyayý bataklýktan onunla kurtardýðýn gibi bir daha onun nuruyla kurtar. Allah'ým ümmetin en çok ihtiyacý olduðu þu günlerde, Resulünü yanýmýzdaymýþ ve bizi cahiliyeden kurtarýyormuþçasýna bize anlat, bize anlamayý kolaylaþtýr. Allah'ým biz onu tam anlayamadýðýmýzý biliyorum, o yüzdende bocalýyoruz bizleri bu bocalamadan da kurtar. Bize kolaylýklar ihsan eyle, bizleri de kolaylaþtýranlardan eyle, bizleri zorbalardan ve zorluk çýkaranlardan eyleme. Tüm dünyayý Rahmetinle ve Efendimizin ahlakýný anlayarak huzur bulmalarýný saðla. Bizleri ayaðý kayanlardan eyleme. Bizleri rahmetinle yarlýða ve ümitsizliðimizi Resulünün aþkýyla umuda cevir. Efendimizin doðumunu bizlerin gönüllerine de rahmetinle, merhametinle ve adaletinle doður. Amin. Adamlar 1800 lü yýllarda panama kanalýný açarak Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine baðlamýþlar deniz VEDAT ÞÝÞMAN Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Birileri alýnan mesafeyi dikiz aynasýndan baktýklarý için görmeyebilirler ama gerçek alenen aþikâr. Cumhuriyet ÝSA DOÐAN tarihinin yükseliþ dönemini yaþýyoruz diyebilirim. Birileri bu cümleden olmadýk manalar çýkarab i l i r ama dýþarýya, içeriye, çevrenize, rakamlara... vs baktýðýnýzda bu yükseliþin belirtilerini görebilirsiniz. Evet, daha çok gidilecek yol var! Ama normalleri dahi özlemiþiz! Bu ülkenin insanlarýna normal olan haklar dahi on yýllarca verilmemiþ. Laiklikten karný doymuþ ama ne yol görmüþ ne su! Kýsacasý her anlamda normalleþiyorken, tüm bunlarýn sofrasýndan biftek eksik olmayanlarýn elbette ki ilgi ve alakasýný çekeceðini söyleyemeyiz. Çünkü herkes için "normal " olan elitler için deðildir. Çünkü elitler için bu halka reva görülen tek normal þey "laiklik" idi. Çünkü laiklik peynirdi, ekmekti, yoldu... Ýþte bugün hala bu halký anlayamamalarýnýn nedeni de zaten bu tepeden bakmýþlýk deðil mi? Onlardý bu ülkenin sahipleri. Çünkü onlar bu ül- Trafik ve Bürokrasi koalisyonu kenin feodal beyleriydi. Siyasetin elitlerin üstüne çýkmasý, gerçek demokrasinin doðmasýný saðladý. Artýk belirleyici olan elitler deðil halk. Asker, yargý, bürokrasi, siyaset eksenindeki elitler halkýn yakasýndan düþtükçe birer birer kapýlar açýlmaya, yollar aydýnlanmaya baþladý. Demek ki, sorunlar çözümsüz deðil, çözmek istemeyenler sorunluymuþ! Demek ki, engeller aþýlamaz deðil, rehberler sorunluymuþ! Deðiþim sancýlýdýr. Çünkü her durumun nemalananý mutlaka vardýr. Özellikle de uzun yýllarýn meydana getirdiði düzeni deðiþtirmek baþlý baþýna bir devrimdir. Artýk bu anlamsýz terör bitsin! Sorun çözüldüðünde, sular durulduðunda bugünler unutulacak." memleket satýlýyor" diye figan edenler balýk hafýzalarýyla bugünleri hatýrlamayacaklar bile. Onlar da büyümeden paylarýný alacaklar, onlar da güçlerine güç katacaklar. Bu yolu geçerken hendeklerde boðulmayacaðýz, birilerinin anlamsýz provakosyonuna gelmeyeceðiz, atalarýmýzýn mirasý hoþgörü kültürünü kendimize rehber yapacaðýz. Bir Almana, Fransýza, Amerikalýya gösterdiðiniz ilginin, saygýnýn birazýný 1000 yýllýk iç içe, yan yana yaþadýðýnýz insanlara gösterin. Terör örgütü silahlarý gömerken, siz de önyargýlarýnýzý gömün! Savaþ kolay olanýdýr, barýþ zor olanýdýr ulaþýmýnda kalaylýk saðlamýþlar, yýllardýr uðraþýy o r u m Ümraniye'nin mahallelerini birbirine baðlatamadým. Hem resmi yazý gönderiyorum. Hem gazeteden beyanat veriyorum Bir türlü olmuyor. Sanki ben hayal görüyorum. Trafik sorunu yok, ben kafamdan üretiyorum. Her akþam Çakmak Köprüsünün bitiminde trafik týkanýyor. Neden týkanýyor? Hem Tepe üstü kavþaðýna gidecek araçlar hem Ümraniye Ýstikametine gidecek araçlar hem de Atakent, Ümraniye Sanayi ve Armaðanevler Mahallesinde çýkan araçlarýn ayný yolu kullanmasý gerekiyor. Tepe Üstü kavþaðýný yaptýlar olmadý. Çakmak Köprüsünü çift köprü yaptýlar olmadý. Problemin kendisini çözmek yerine problemin þeklini deðiþtirtirdiler. Söz konusu mahallelerin birbirine bakan sokaklarý çeþitli bahanelerle birleþtirilmediðinden mahalle içi trafik de Çakmak Köprüsüne yönelmektedir. Üst makamlar idari denetim görevini yapmak yerine ast makamlarýn avukatlýk görevini üstlenmektedir. Bugünleri arþivleyin! 2B Rayiç bedelleri yüzünden Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi kaybedilebilir! Deðerli Dostlar, 2B rayiç bedelleri açýklandýðýndan beri kendi mahallem dahil bir çok yerden tepkiler aldým. Büyük çoðunluðu fakir olan bu insanlar bu bedelleri nasýl ödeyeceðini þimdiden kara kara düþünmeye baþlamýþ. Birçoðu parasýzlýktan evini tamamlayamamýþ iken bu bedelleri nasýl ödeyebilir? Milli Emlak Genel Müdürlüðünün ilgili çalýþanlarý hangi argümanlara göre bu fiyatlarý tespit etmiþ? Sosyal bir sorunu çözmek üzere mi? Yoksa maliyeye daha fazla gelir saðlamak, bütçe açýðýný finanse etmek üzere mi? Size bir sonraki aþamayý söyleyeyim! Bu rayiç bedellerden sonra hisse tapular konusu nasýl olacak? Ellerinde hisse tapusu bulunduranlar bu yüksek bedellerden sonra ellerindeki tapularý en azýndan ayný rakamlara satmak isteyeceklerdir. Konuyu ben açayým siz devamýný düþünün. 2B Rayiç bedellerinin yüksekliðinden dolayý medyaya da yansýdýðý gibi tepkiler büyük. AK Parti belki farkýnda olmadan kendi ayaðýna kurþun sýkmak üzere. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimleri AK Parti için kritik öneme sahip. Bir önceki seçimlerdeki oy oranlarýný düþünürseniz aradaki kritik puan farkýný görürsünüz. 2B Rayiç bedelleri yü sayýlý yönetmelik öncesinde Ýl trafik komisyonu tarafýndan çözümlenebilen bu tür sorunlar, UKOME yetkisine baðlandýktan sonra çözümlenemez hale gelmiþ bulunmaktadýr. Belediyenin bünyesinde bulunan birimler arasýnda gizli bir çatýþma yaþanmakta ancak dýþarýya belli edilmemektedir. Ancak yapýlan iþlerden anlaþýlmaktadýr. Yerel yönetimle ilgilenen yetkililerin dikkatine sunulur. zünden Büyük Þehir Belediyesi kaybedilebilir! Belki Sultanbeylili ilgili AK Partili yöneticiler için seçim korkusu yoktur, puanlýk kayýplarla koltuklarýndan olmazlar ama o kaybedebilecekleri puanlar Büyükþehir seçimlerine önemli oranda etki edebilir. Zaten CHP de bunun farkýnda olduðundan 2B konusunu enine boyuna iþlemeye baþladý. Sorun nerede? Sorun yasal düzenlemede deðil, sorun rayiç bedellerin yüksek belirlenmesinde. Bu bedelleri tespit eden memurlar hangi hesap mantýðý ile hesaplama yaptýlar? Halka "gelir getiren mal" gözüyle bakýyorlarsa, siz bu sorunu çözemezsiniz. Aksine sorunu büyütürsünüz. Bu rayiç bedeller tespit edilirken bu rakamlarýn ödenemez büyüklükte olduðunun Ankara'ya hissettirilmesi gerekiyordu. Ankara'ya iletme sorumluluðu da tabi ki Belediye baþkanlarýna ve AK Parti ilçe yönetimlerine aittir. Sayýn Baþbakanýmýzýn bu soruna artýk el atmasý lazým. Çünkü Bürokrasinin bu soruna bakýþ açýsý Baþbakanýnkisiyle kesinlikle ayný deðil. Bürokrasinin eline býrakýlan her sorun gibi bu konu da vicdanlardan uzak muhasebe edilmiþtir. Keþke hiç bu soruna el atýlmasaydý. En azýndan insanlar bugünden daha mutlu olurlardý. Þimdi ise, kimi kara kara düþünmekte, kimi ise evini satýp kiraya çýkmayý düþünmektedir. Kesin olan þu ki, bu bedeli bu halk ödeyemez!

7 15-30 Nisan 2013 güncel 7 İSTANBUL U GEZİYORUZ S 4HABER MERKEZİ ultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul kültür gezileri başladı. Haftasonları yapılan geziler kapsamında İstanbul un tarihi ve kültürel alanları ziyaret ediliyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul kültür gezileri kapsamında ilçe halkı İstanbul un güzelliklerini görme imkanı buluyor. Bu yılki geziler,eyüp Sultan Camii vetürbesi, Türkiye nin ilk minyatür müzesi olan Miniatürk ve 3 boyutlu resimlerle büyük fethi anlatan Panorama 1453 Tarih Müzesi nden oluşan turlar şeklinde yapılıyor. Sabah saatlerinde belediye önünden kalkan otobüslerle tura çıkan ilçe sakinleri, önce Türkiye deki ünlü tarihi eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk ü gezdi, ardından Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ni ziyaret etti. Önümüzdeki hafta düzenlenecek gezide ise Panorama 1453 Tarih Müzesi gezilecek. Gezilerden halk memnun Geziye katılan ilçe sakinleri belediyenin bahar aylarında düzenlediği bu programdan hayli memnun. Çocuklarıyla geziye katılannazmiye Sağlam, Çok güzel bir organizasyon. Bu imkanı verdiği için belediyemize teşekkür ederiz. Miniatürk ve Eyüp Sultan ı tekrar görme imkanımız oldu. Burası tek kelimeyle harika. Çocuklarım içinde güzel bir gezi oldu. dedi. 7 den 70 e Katılım İlkokul yedinci sınıf öğrencisi olan Samet Duranda geziye ailesiyle birlikte katılanlardan. Duran, Kültür gezileri özellikle gençler ve bizim gibi çocuklar için çok iyi. Bu Miniatürk e ikinci gelişim. Bana ikinci Miniatürk gezisini yaşattığı için belediyeye teşekkür ederim. şeklinde konuştu. Sosyal Ağlardan Başvuru Yapılabiliyor Kültür gezilerine kayıtlar 19 Nisan a kadar devam edecek. Belediye başlattığı uygulamayla Facebook ve Twitter hesaplarından da başvuru kabul ediyor. Katılmak isteyenler Sultanbeyli Belediyesi sosyal ağlarına girerekbilgilerini mesaj olarak atabilir. Sultanbeyli Belediyesi Facebook hesabı: https://www.facebook.com/sultanbeylibel Sultanbeyli Belediyesi Twitter hesabı: https://twitter.com/sultanbeylibld Sultanbeyli de Konser Coşkusu S ultanbeyli de bu hafta sonu konser coşkusu yaşandı. Sultanbeyli Kültür Merkezi önce Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay ı, ardından müzikal şiir dinletisiyle İbrahim Sadri yi ağırladı. Birbirinden güzel etkinliklerin sahnelendiği Sultanbeyli Kültür Merkezi yine dopdolu programlara imza atmaya devam ediyor. Kültür merkezinde sanatseverler, hafta sonu müziğin tadına doydu. Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay, birbirinden güzel şarkılarını Sultanbeylili müzik severler için seslendirdi. Salonun dakikalar öncesinden dolduğu konserde, sanatçıya davetlilerde eşlik etti. İbrahim Sadri Sultanbeyli deydi Sonraki gün ise Sultanbeyli Kültür Merkezi İbrahim Sadri yi ağırladı. Sadri nin konserine de Sultanbeylililerin yoğun ilgisi vardı. Programa Belediye Başkanı Hüseyin Keskinde katıldı. Sanatçıya hayranlarının ilgisi büyüktü. Programda İbrahim Sadri, sevilen eserlerini seslendirdi. Medeniyetler Bu Sergide Buluştu Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset adlı gezici fotoğraf sergisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi nde açıldı. Serginin Türkiye deki ayağının İstanbul da olan gösterimini Sultanbeyli Belediyesi üstlendi. B Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete aç k 4HABER MERKEZİ irçok sergiye ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Galeri İstanbulensis Sergi Salonu, bu seferde kapılarını Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset Sergisi ne açtı. Sergi, Britanya Akademisi, Britanya Kütüphanesi, İngiltere Güneydoğu Asya Araştırmaları Kurumu (ASEASUK) ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü nün (BIAA) destekleriyle sanatseverlerle buluştu. Ayrıca sergiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı büyük destek sağladı. Açılışa Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, araştırmacı yazar Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bildir sergi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Sergide bulunan fotoğraflar çok güzel. Tarihi anlatıyor. Gezerken heyecanlandım. Her biri tarihten izler taşıyor dedi. Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete açık olan sergi, bu tarihten sonra Atatürk Kitaplığı nda ay sonuna kadar sergilenecek. Ayrıca gezici fotoğraf sergisi Mayıs ayında da İstanbul un çeşitli noktalarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

8

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: 294 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Ramazan

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: 266 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com AYDOS GENÇLÝK

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Ümraniye, en temiz ilçe!

Ümraniye, en temiz ilçe! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 AGUSTOS 2013 YIL: 10 SAYI: 296 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi ka ný Ýs met Yýl maz'ýn ka tý lým la rýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katýlacaðý törenlerden,hükümet

Detaylı

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi

Sultanbeyli ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmete girdi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 27 ARALIK 2013 YIL: 10 SAYI: 304 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

değişim ve gelişime devam ediyor

değişim ve gelişime devam ediyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 MART 2014 YIL: 11 SAYI: 309 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli,

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

HALK LISTEYE DEGIL, PARTIYE OY VERIYOR ÜÇ AYLAR VE BİZ. sayılı günler kaldı! Üç aylar bu yıl 20 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

HALK LISTEYE DEGIL, PARTIYE OY VERIYOR ÜÇ AYLAR VE BİZ. sayılı günler kaldı! Üç aylar bu yıl 20 Nisan Pazartesi günü başlıyor. 15-30 NİSAN 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 75 Fiyatı: 1 HALK LISTEYE DEGIL, PARTIYE OY VERIYOR 12 DE Gazeteci-Yazar Ramazan Akkır, bu seçim dönemini ifade eden en iyi kavramın melez kavramı olduğunu

Detaylı

İBB başkanı Topbaş Sultanbeyli deydi

İBB başkanı Topbaş Sultanbeyli deydi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz YIL: 12 SAYI: 329 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Bölgenin En İstikrarlı Gazetesi

Detaylı

Sultanbeyli de Kutlu Doğum Coşkusu

Sultanbeyli de Kutlu Doğum Coşkusu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 23 NİSAN 2015 YIL: 12 SAYI: 326 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Sultanbeyli Belediyesi

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

KAĞITHANE SÜREKLİ ZİRVEDE

KAĞITHANE SÜREKLİ ZİRVEDE KAĞITHANE İÇİN 2013 HUZUR VAKTİ Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayında her mahallede sokak iftarı düzenleyerek, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi. İftar yemeğine katılan mahalle sakinleri

Detaylı

Tanıtım filimleri, sinevizyon çalışmaları reklam ilan ve her türlü tanıtımlarınızda. Ali Rıza Abdik bu sefer tamam İnşallah dedi

Tanıtım filimleri, sinevizyon çalışmaları reklam ilan ve her türlü tanıtımlarınızda. Ali Rıza Abdik bu sefer tamam İnşallah dedi SAYFA 01 Tanıtım filimleri, sinevizyon çalışmaları reklam ilan ve her türlü tanıtımlarınızda İSTANBUL TIMES YAYIN GRUBU YANINIZDA 0212 415 82 05-0532-344 05 12 e-mail:istanbultimes@gmail.com G Ü N D E

Detaylı

EXPO2016 nın. yerlimaskotları. Davos ta büyük gurur yaşadım. su gideri yok. Şimşek in ilk sınavı. Onur tablomuz. Demre de yaşayan fiziksel

EXPO2016 nın. yerlimaskotları. Davos ta büyük gurur yaşadım. su gideri yok. Şimşek in ilk sınavı. Onur tablomuz. Demre de yaşayan fiziksel 1Syf_Layout 1 2/27/15 7:38 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Halil FİDAN Yaklaşık 3,5 milyon lira harcanarak yaptırılan ve Antalya Mimarlar Odası tarafından da ödüllendirilen Güllük Caddesi

Detaylı

Yıl: 7-2013 Sayı: 137

Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Mısır daki darbe ve katliam ile Suriye deki katliamı kınamak ve oradaki mazlum halka destek vermek amacıyla Türkiye nin çeşitli vilayetlerinde tepki ve destek mitingleri yapıldı.

Detaylı

"Sokaktayız mutluyuz"

Sokaktayız mutluyuz Büyükşehir'den Beyoğlu'na 1.5 milyar liralık dev yatırım Beyoğlu nda toplam 1.5 milyar liralık hizmet ve yatırım gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri Başkan Kadir Topbaş ve Demircan

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r GÖSTERİ ŞÖLEN

B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r GÖSTERİ ŞÖLEN TİYATRO Arapsaçı Ortaköy Kültür Merkezi İÇ SAYFALARDA B e ş i k t a ş B e l e d i y e s i K ü l t ü r S a n a t M e r k e z l e r i v e P r o g r a m l a r GÖSTERİ Seyahatname-2 Fulya Sanat Merkezi İÇ

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Dahil) HODRi MEYDAN. Allah O nu ıslah etsin!

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Dahil) HODRi MEYDAN. Allah O nu ıslah etsin! 1Syf_Layout 1 23.03.2014 18:17 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 www.akdenizmanset.com Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz 24 MART 2014 Pazartesi

Detaylı