Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 NÝSAN 2013 YIL: 10 SAYI: Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu Ýslam Peygamberi'nin doðumunun kutlandýðý "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Sultanbeyli'de program düzenlendi. Peygamber Efendimiz, Mehmet Fatih Çýtlak'ýn sohbeti, ilahiler ve naatlarla anlatýldý. Sultanbeyli Kültür Merkezi dün akþam yine unutulmaz bir programa imza attý. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde baþlayan kutlu doðum özel programý, mevlit, ilahiler, sinevizyon ve sema gösterileri eþliðinde devam etti. Programa Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin'in yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Kutlu doðum özel programýnda konuþan Baþkan Keskin, programýn öneminden bahsetti. Keskin, "Kutlu Doðum Haftasý'nýn, ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, bu haftanýn hakkýyla icra edilmesini, Peygamberimizin her an zihinlerde canlý kalmasýný, sünnet-i seniyyesinin ruhlarýmýza iþlemesini temenni ediyorum." dedi. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde devam eden programda ilahiler, na at lar ve mev lit okun du. Çýt lak davetliler için Mesnevi'den okunan bölümleri yorumladý. Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti Üm ra ni ye Be le di ye si, öð ren ci le re çev re bi lin ci aþý la mak ama cýy la He kim ba þý Spor ve Sos yal Te sis le ri'nde 400 öð ren - ci nin ka tý lý mýy la aðaç dik me et kin li ði ger çek leþ tir di. Et kin lik te ör gen ci ler dik - tik le ri aða cýn önün de fo toð raf çek ti re rek bu aný ölüm süz leþ tir di. Öð ren ci le re çev re re hi tap et ti ði ko nuþ - bi lin ci aþý la mak ama - ma sýn da, on la ra çev re cýy la Üm ra ni ye Be le - sev gi si nin öne mi ni di ye si, 400 öð ren ci nin be lir ten bir hi kâ ye an - ka tý lý mýy la He kim ba þý la ta rak "Bu dün ya da Spor Te sis le ri'nde 450'e ya kýn agaç di ki - mi ger çek leþ tir di. Üm - ra ni ye Be le di ye Baþ ka - ný Ha san Can'ýn ya ný sý ra Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a det tin Gül, Üm ra ni ye Be le di - ye Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Kü çük kap dan ve Okul yet ki li le ri nin de bu lun du ðu aðaç dik me et kin li ði ke yif li gö rün tü le re se bep ol - du. Et kin lik te, Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, öð ren ci le - bir di ki li aða cý nýz ol - sun" de di. Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a - det tin Gül ve okul yet ki li le ri ise yap týk la - rý ko nuþ ma da Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can'a, dü zen - le dik le ri et kin lik için te þek kür et ti ler. Çoþ ku do lu et kin lik - te, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Gök ku þa ðý Ko le ji'nden ge len 400 öð ren ciy le be ra ber 450'ye ya kýn aðaç dik ti ler.

2 15-30 Nisan güncel Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz dan gazetemize ziyaret Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, gazetemizi ziyaret etti. Gerçek Vizyon un son günlerde ısrarla gündeme getirdiği sokak köpekleri sorununa el atıldı Sokak Köpekleri Toplan yor Sultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğu ısıran sokak köpekleri belediye ekipleri tarafından toplandı. Toplanan köpekler hayvan barınağına götürüldü. İ YILMAZ: İSTANBUL DA GÜNLÜK BİR GAZETE ÇIKARMAK BÜYÜK BAŞARI stanbul un çeşitli ilçelerinde hemşehrilerine yönelik bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, hemşehrisi olan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Recep Karakoç ve Gazetemiz Yöneticilerinden Ömer Faruk Gerçek i de ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren dost ziyaretinde yerel gazetecilik ve gazete yayın politikaları konuşuldu. İstanbul gibi büyük bir şehirde günlük bir gazetenin yayınlanıyor olmasından memnuniyet duyan Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz: Basın İlan Kurumundan ilan alınamamasına rağmen İstanbul gibi bir yerde günlük bir gazetenin aksamadan çıkıyor olması yerel gazetecilik açısından önemli bir GÜNDEME FARKLI BAKIŞ Değerli Dostlar, Şu medyanın yandan bakışına, %99 u alaya alışına bakar mısınız! Türkiye, tarihi günlerden birini yaşarken, medyamız eski günlerini arar oldu. Halk güçlendikçe, siyaset de güçleniyor. Medya ise hak etmediği o eski gücünü kaybediyor. Artık gazete manşetleri, süslü haber spikerleri halkın gündemi sabote edemiyor. Ülke neleri konuşuyor! Onlar Fazıl Say ve TC konusunda takılı kalmışlar. Neymiş efendim Bunlar TC düşmanıymış, Sanatçıya saygıları yokmuş... Biz 200 yıllık tarihi arka planı olan, son 30 yılda ülkenin ensesinden düşmeyen sorunları tartışırken, Fil in derdine düşmüşken, onlar bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi pire ye takılmışlar. Sanatçı kimdir? Bir piyano sanatçısının bu kadar siyaset konuşması doğru mu? Bir piyano sanatçısı bu kadar boş konuşur mu? Bir piyano sanatçısının ülkesinin dertlerinden bu kadar uzak olması doğru mu? Peki, yazmış Fazıl Say? - Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her Müminine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem fark ettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu bir paradoks mu?" Efendim ne var bunda, bu sözler Ömer Hayyam a ait! Sizin inançsızlığının özgürlüğü var ama inananların yok mu? Siz %001 için bu sözlerin inancınıza dokundurduğu bir şey olmayabilir. gelişmedir dedi. YILMAZ IN ZİYARETİNE AKŞAM GAZE- TESİNİN MANŞETİ DAMGA VURDU Ardahan da yaptığı önemli haberlerle sürekli ulusal gazetelerin manşetine damga vuran Fakir Yılmaz, gazetemize ziyarete geldiği gün yine Akşam gazetesinin manşetine damga vurmuştu. Akşam Gazetesi dünkü sayısında, Fakir Yılmaz ın Ardahan da çıkardığı Kuzey Anadolu Gazetesini manşetine taşımış ve Dewir Değişti başlığı ile Ardahan da Fakir Yılmaz ın yaşadığı bir gazetecilik olayını manşetine taşıdı. Söz konusu haberde Fakir Yılmaz ın 7 yıl önce bir ilanda yer verdiği nevroz kelimesi yerine newroz yazısından dolayı toplatılan ve aradan geçen 7 yıl sonra çözüm sürecine katkı olsun diye geri iade edilen bir gazete sayısının hikâyesini anlatıyordu. Küfür etmek ne zamandan beri fikir hürriyeti oldu? İstersen git piyanoya secde dur, kimse sana karışmaz ama insanların inançlarına küfür etme. Sanatçı dediğin yaptığı sanat için değil, içinde yaşadığı toplum için de emek harcar! Sanatçı dediğin topluma tepeden hırsız, şaklaban diye bakmaz! Bu ülkede sayın Başbakan da kendisine ait olmayan şiir yüzünden hapsedilmedi mi? O zaman neredeydiniz? Sizi gidi dün başka, bugün başka konuşan iki yüzlüler sizi! Sizin özgürlük, eşitlik sevdanıza inanmıyorum. Bu iktidar karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı nelere kadirmiş, ki ömründe piyanoyu görmeyenleri dahi biranda piyano meraklısı yapıverdi. Sanatçı dediğin iktidar karşıtı olacak! Sanatçı dediğin halka aykırı olacak! Sanatçı dediğin uzaylı olacak! Demek ki bu zümre için sanat, ne sanat için ne de halk içinmiş. Sanat siyaset içinmiş! Öyle mi? Peki ya şu TC tartışmasına ne diyeceksiniz? 10 yılda ülkenin ekonomisini 3-4 e katlayan, alt yapısından üstyapına kadar tarihinde görmedik atılımlar yapan bir hükümete TC düşmanı demek abes olmaz mı? Sizin bu etiket merakınız, bu şekil merakınız yüzünden zaten bu ülke on yıllarca yerinde saymadı mı? Zamanında da sakal ve bıyığa takmıştınız. Sanki ülkenin kurtuluşu sakal ve bıyıktaymış gibi KRİZİNİ UNUTUN DİYORLAR! Hatırlayın o günleri! İSA DOĞAN PİYANO, TC VE SİYASET Ülke IMF'ye dilenci olmuştu, bir gecede bankalardan bavullar dolusu paralar kaçırılmıştı, faizler tavan yapmıştı, ülkeden adam bulamamış, yurt dışından ithal etmiştik. Peki, ne olmuştu da Türkiye böylesi bir darboğaza girmişti? Tek cevabı var değerli arkadaşlar: Kötü yönetim Devletin askeri ve sivil derin yapılarının hesaplarını soruyorsak, derin ekonomik yapıların da hesabı sorulmalı. Çünkü o günlerde olan şeyler normal değildi. Peki, sırası mıydı? Sizce böyle şeylerin sırası olur mu? Kim bu halka ne zarar verdiyse, hesabını da vermeli! Türkiye'nin prangası terör sorunu ise, MHP'ninkisi de 2001 krizidir. Eğer 2001 krizi olmasaydı bugün siyasetin şekli şemali çok farklı olabilirdi krizinde olanları masum göstermek ve de sonrasındaki ekonomik yapının bugünkü gelişmişliğin dayanağı olduğunu savunmak milliyetçilik midir? Önce çukuru kazıp, sonra da kapatmak ile yerinde sayan bir ülkeyi ölüm ile sıtma arasındaki dengeye mahkum etmek doğru mu? 2001 krizini hatırlayanlar, koalisyon hükümetlerinin de bu ülkeye felaketler getirdiği de hatırlarlar. İşte sırf 2001 krizine bakarak Başkanlık modelini savunabilirim B DE İLK PEŞİNATI YATIRABİLECEK OLAN VAR MI? Eğer bu ağır rayiç bedelleri ödeyemeyecek durumdaysanız, ilk 2 taksiti ödemek için borca, harca girmeyin. İlk iki taksiti ödeyemezseniz de hakkınız kaybolmayacak. Belki bu sayede bu bedelleri belirleyenler de ödenemez olduğunu görmüş olurlar. S ultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğun sokak köpekleri tarafından ısırılmasının ardından Sultanbeyli Beledi- Okumak dendiğinde aklınıza ilk önce ne gelir? Altı yaşında başlayıp en iyi ihtimalle yirmi iki yaşında bitirebildiğiniz; içinden çocukluğunuzun acıları, gençliğinizin buhranları geçen eğitim faaliyeti mi? Yoksa çoktandır aradığınız bir kitabı elinize alıp iktifa ettiği kelimeler vasıtasıyla yazarıyla sohbete başlamak mı? Birincisi yani eğitim- zordur, soğuktur. Tahtada, tüm sınıfın önünde mahcup olmak korkusuyla başlar; vizeden finalden kalıp, anneye-babaya rezil olmak korkusuyla devam eder; ruhunuza demir bir kelepçe ile yapışan, hayatınız boyunca taşıyacağınız yahu bir şeyler eksik kaldı, tam olmadım galiba ben çelişkisiyle son bulur. Son bulmaz, zirve yapar ve öylece yaşarsınız. Bu merhaleleri ayrı ayrı açmak müstakil yazıların konusudur. Geçelim. İkinci okumak ise kolaydır, sıcaktır. Eğer çok sevdiyseniz kitabı, bitirme korkusundan başka korkusu yoktur. Uzatırsın ayaklarını koltukta, gel keyfim gel! İster heyecanı uykularını kaçırsın son cümleye kadar göz kırpma, ister gündüzse ve pencereden de tatlı bir ikindi güneşi vurduysa- mışıl mışıl uyuyakal. Sen bilirsin. Heyhat ki okumak sadece bu iki yesi ekipleri sahipsiz sokak köpeklerini teker teker toplamaya başladı. Olayın ilki Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi Çamoluk Sokak'ta yaşanmıştı. Fatma Zehra Sandıkçı (6), bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, köpeklerin bacağını ısırdığı küçük kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün önce yaşanan ikinci olayda ise evlerinin önünde oyun oynayan Mustafa Aktaş (7), sokak köpeğin saldırısına uğramış, bacağından yaralanan küçük çocuk, olayı gören komşuları tarafından kurtarılmıştı. Yaşanan köpek saldırıları belediyeyi harekete geçirdi. Sokak köpekleri için ekip kuran Sultanbeyli Belediyesi, sokak köpeklerini bir bir toplayarak hayvan barınağına götürdü. Köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayan ekipler bazı köpeklerin peşinden koştu. Kovalamaca sonucu yakalanan köpekler araçlara konularak Tuzla Orhanlı'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına götürüldü. Sultanbeyli Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Nevzat Ablak, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları Hayvan Hakları Kanunu kapsamında sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizin hayvan barınağına götürerek burada kısırlaştırma, aşılama ve mikro cip uygulaması yapıldıktan sonra OKUMAK anlamdan ibaret değildir. Okumak dendiğinde önce akla şunlar gelmelidir (çünkü akla gelenin sözlük sırasıyla bir olması gerekir): (-i) 1. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi anlamak. 2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek. 3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. Bunlardan ziyade okumak sözlüğümüzde en fazla yer kaplayan kelimelerden birisidir. Ve çok eskidir. Mesela Orta Asya da her yıl yapılan Toy lara davet için gönderilen ok un adına okuntu denilirmiş. Daveti alan kişi de mesajı alır (yani okur) ona göre icabet edermiş. Hâlâ Anadolu muzda düğün ve sünnetler için mendil veya havlu dağıtıldığını, adlarına da okuntu dendiğini biliyoruz. Okuntu verirlerse gitmeyelim, vermezlerse küselim. gibi mizahi bir söylemi bile vardır. Görüldüğü gibi kelimemiz meşhur çok oturgaçlı götürgeç (Hayret, word bile tanımadı, kırmızı çizgiyle altını çizdi!) gibi uydurma değil, ayakları yere çok sağlam basıyor ve deruni anlamlar içeriyor: Yüzyıllarca bir kısmını sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplenilmeyenleri on beş gün tuttuktan sonra kanun gereği tekrar salmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca geçen hafta ısırma konusuna karışan köpekler de belediyemiz tarafından toplanmış aşıları ve çipleme işlemi tamamlanmış, bizce bilinen köpeklerdir. Aşılı olduğu için tehlikeli değildir" diye konuştu. ORHAN ZAMAN ak tolgalı yiğitler, onunla karşısına çıkan ve kendisi kadar yiğit olan erlere meydan okumuş ; o yiğit erlerin söylediklerine bakmayan çokbilmişler bildiğini okumuş ; hiçbir şey bilmediği halde kendisini çokbilmiş sananlar maval okumuş... Elinden bir iş gelmeyip çarkına okuyanları, etrafına üç beş saf bulup gazel okuyanları, hatta koca bir milletin karşısına çıkıp yıllarca masal okuyanları saymıyorum bile. Zavallı kelimecik, oysa senin ne kabahatin var. Sen bizim karnımızdaki erik kurularını daha yüzümüzden okurken biz de senin canına okumuşuz. Pencereyi açıp; dağların sırtından bakır bir tepsi misali yükselen güneşi, ırmak kenarlarında, söğüt dallarında ışıldayan çiğ tanelerini, o dallarda şakıyan bülbüllerin sesini hâsılı daha kâinatı okumadan, okumayı bir çocuğun sırtına kendinden ağır bir çanta asmak sanmışız. Ömrün en güzel yıllarını da o çantanın fermuarıyla kapatmışız. Bir o kadar yıl hiçbir şey okumayalım ki aklımız başımıza gelebilsin. Bu sayfada kavramlar üzerinde biraz düşünmemizi sağlayacak yazılar yazmaya çalışacağım. Okuyanlara selam olsun.

3 22 NÝSAN 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 NÝSAN 2013 Y l : 10 Say : 288 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 22 NÝSAN 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 NÝSAN 2013 Güzel ahlakýn tamamlayýcýsý Efendimizi anarken Peygamberimiz, Efendimiz, önderimiz ve yaþam rehberimizi anarken, onun kutlu doðumunu yaþarken, hayatýmýza ne kadar etki ediyor düþündünüz mü/düþündük mü? Âlemlere rahmet olarak yaratýlan ve bizlerde onun ümmeti olmakla þereflendiðimiz için ne kadar þanslýyýz öyle deðil mi? Yaþadýðýmýz dünyanýn o kutlu nebiye ne kadar ihtiyacý var öyle deðil mi? Bu sorularý sorarken bile insanýn yüreði kýpýr, kýpýr oluyor, bir ah çekerek ah keþke olsa baþýmýzda da dünyayý bu zulümden, bu fitneden ve bu keþ- KAYA KILIÇ mekeþlikten kurtarsa diyor. Þair diyor ya, "gel ey efendim ruhuma huzur ol, gönlüme rahmet ol, kuruyan çölüme yaðmur ol, bereket ol", bizlerde ayný hasretle yanmaktayýz ve bizlerde haykýrýyoruz, "gel ey kutlu nebi, hasta gönüllerimize þifa ol, bizi al bu biçare hayattan, ey nebi bizi senin güzel ahlakýnýn güzelliðiyle aydýnlat". Neler yazabiliriz ki, nelerle anlatabiliriz ki, hangi güzel sözü bulup yazarýz ki inanýn pek bilemiyorum, kelimeleri bulup yazamýyorum. Dünya hýzla felakete giderken; ahlaklý insanlarýn sayýlarý hýzlýca azalýyor, tabiri caizse dürüst ve güvenilir insanlar "mumla" aranýyor. Ýnsanlar vahþi hayvanlarý eðitmeyi baþarýrken; kendileri vahþilerin bile aklýna gelemeyecek, mantýklarýna sýðmayacak vahþiliklere baþvuruyor, tüm dünyaya da seyrettiriyor. Kýz çocuklarýný doðmadan boðazlýyor, erkekleri doðmadan köle yapýyor, kadýnlarý bir ticaret metaý haline getiriyorlar ve bunun adýna da özgürlük veya demokrasi diyorlar. Ahlaksýzlýklar, adaletsizlikler, hayâsýzlýk ve birçok kötülük adet halini almýþ; kavimleri batýran, kavimlerin yok olmasýný saðlayan, kötülüklere ise yeni isimler takýlarak, insanlýða sunuluyor/pazarlanýyor. Hani haklar, hani hukuk, hani insanlýk. Dünkü zalimlerin adý deðiþti sade, firavunun adý deðiþti ama zalimliði hala firavun gibi, ebucehilin adý deðiþti ama ruhu iþbaþýnda. Dünyada deðiþmeyen tek þey var oda zalimler ve mazlumlar. Ýsimler deðiþmediði gibi sahiplenenleri de deðiþmedi, mazlumun yanýnda Yüce yaradan, zalimin yanýnda ise þeytan. Hiç þüphesiz herkes yandaþýyla birlikte yaþayýp; daha sonra ise onunla birlikte olacak, peki siz nereden biliyorsunuz derseniz, onu da ben demiyorum, zalimi de, mazlumu da yaratýp rýzkýný veren Rabbülalenin diyor. Allah'ým ahlakýmýzý Resulün, Habibin ve efendimiz Muhammed Mustafa'nýn ahlaký gibi eyle. Allah'ým bizi san kul Resulüne hakiki ümmet eyle ve onu anlamamýzý saðla. Allah'ým dünyayý bataklýktan onunla kurtardýðýn gibi bir daha onun nuruyla kurtar. Allah'ým ümmetin en çok ihtiyacý olduðu þu günlerde, Resulünü yanýmýzdaymýþ ve bizi cahiliyeden kurtarýyormuþçasýna bize anlat, bize anlamayý kolaylaþtýr. Allah'ým biz onu tam anlayamadýðýmýzý biliyorum, o yüzdende bocalýyoruz bizleri bu bocalamadan da kurtar. Bize kolaylýklar ihsan eyle, bizleri de kolaylaþtýranlardan eyle, bizleri zorbalardan ve zorluk çýkaranlardan eyleme. Tüm dünyayý Rahmetinle ve Efendimizin ahlakýný anlayarak huzur bulmalarýný saðla. Bizleri ayaðý kayanlardan eyleme. Bizleri rahmetinle yarlýða ve ümitsizliðimizi Resulünün aþkýyla umuda cevir. Efendimizin doðumunu bizlerin gönüllerine de rahmetinle, merhametinle ve adaletinle doður. Amin. Adamlar 1800 lü yýllarda panama kanalýný açarak Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine baðlamýþlar deniz VEDAT ÞÝÞMAN Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Birileri alýnan mesafeyi dikiz aynasýndan baktýklarý için görmeyebilirler ama gerçek alenen aþikâr. Cumhuriyet ÝSA DOÐAN tarihinin yükseliþ dönemini yaþýyoruz diyebilirim. Birileri bu cümleden olmadýk manalar çýkarab i l i r ama dýþarýya, içeriye, çevrenize, rakamlara... vs baktýðýnýzda bu yükseliþin belirtilerini görebilirsiniz. Evet, daha çok gidilecek yol var! Ama normalleri dahi özlemiþiz! Bu ülkenin insanlarýna normal olan haklar dahi on yýllarca verilmemiþ. Laiklikten karný doymuþ ama ne yol görmüþ ne su! Kýsacasý her anlamda normalleþiyorken, tüm bunlarýn sofrasýndan biftek eksik olmayanlarýn elbette ki ilgi ve alakasýný çekeceðini söyleyemeyiz. Çünkü herkes için "normal " olan elitler için deðildir. Çünkü elitler için bu halka reva görülen tek normal þey "laiklik" idi. Çünkü laiklik peynirdi, ekmekti, yoldu... Ýþte bugün hala bu halký anlayamamalarýnýn nedeni de zaten bu tepeden bakmýþlýk deðil mi? Onlardý bu ülkenin sahipleri. Çünkü onlar bu ül- Trafik ve Bürokrasi koalisyonu kenin feodal beyleriydi. Siyasetin elitlerin üstüne çýkmasý, gerçek demokrasinin doðmasýný saðladý. Artýk belirleyici olan elitler deðil halk. Asker, yargý, bürokrasi, siyaset eksenindeki elitler halkýn yakasýndan düþtükçe birer birer kapýlar açýlmaya, yollar aydýnlanmaya baþladý. Demek ki, sorunlar çözümsüz deðil, çözmek istemeyenler sorunluymuþ! Demek ki, engeller aþýlamaz deðil, rehberler sorunluymuþ! Deðiþim sancýlýdýr. Çünkü her durumun nemalananý mutlaka vardýr. Özellikle de uzun yýllarýn meydana getirdiði düzeni deðiþtirmek baþlý baþýna bir devrimdir. Artýk bu anlamsýz terör bitsin! Sorun çözüldüðünde, sular durulduðunda bugünler unutulacak." memleket satýlýyor" diye figan edenler balýk hafýzalarýyla bugünleri hatýrlamayacaklar bile. Onlar da büyümeden paylarýný alacaklar, onlar da güçlerine güç katacaklar. Bu yolu geçerken hendeklerde boðulmayacaðýz, birilerinin anlamsýz provakosyonuna gelmeyeceðiz, atalarýmýzýn mirasý hoþgörü kültürünü kendimize rehber yapacaðýz. Bir Almana, Fransýza, Amerikalýya gösterdiðiniz ilginin, saygýnýn birazýný 1000 yýllýk iç içe, yan yana yaþadýðýnýz insanlara gösterin. Terör örgütü silahlarý gömerken, siz de önyargýlarýnýzý gömün! Savaþ kolay olanýdýr, barýþ zor olanýdýr ulaþýmýnda kalaylýk saðlamýþlar, yýllardýr uðraþýy o r u m Ümraniye'nin mahallelerini birbirine baðlatamadým. Hem resmi yazý gönderiyorum. Hem gazeteden beyanat veriyorum Bir türlü olmuyor. Sanki ben hayal görüyorum. Trafik sorunu yok, ben kafamdan üretiyorum. Her akþam Çakmak Köprüsünün bitiminde trafik týkanýyor. Neden týkanýyor? Hem Tepe üstü kavþaðýna gidecek araçlar hem Ümraniye Ýstikametine gidecek araçlar hem de Atakent, Ümraniye Sanayi ve Armaðanevler Mahallesinde çýkan araçlarýn ayný yolu kullanmasý gerekiyor. Tepe Üstü kavþaðýný yaptýlar olmadý. Çakmak Köprüsünü çift köprü yaptýlar olmadý. Problemin kendisini çözmek yerine problemin þeklini deðiþtirtirdiler. Söz konusu mahallelerin birbirine bakan sokaklarý çeþitli bahanelerle birleþtirilmediðinden mahalle içi trafik de Çakmak Köprüsüne yönelmektedir. Üst makamlar idari denetim görevini yapmak yerine ast makamlarýn avukatlýk görevini üstlenmektedir. Bugünleri arþivleyin! 2B Rayiç bedelleri yüzünden Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi kaybedilebilir! Deðerli Dostlar, 2B rayiç bedelleri açýklandýðýndan beri kendi mahallem dahil bir çok yerden tepkiler aldým. Büyük çoðunluðu fakir olan bu insanlar bu bedelleri nasýl ödeyeceðini þimdiden kara kara düþünmeye baþlamýþ. Birçoðu parasýzlýktan evini tamamlayamamýþ iken bu bedelleri nasýl ödeyebilir? Milli Emlak Genel Müdürlüðünün ilgili çalýþanlarý hangi argümanlara göre bu fiyatlarý tespit etmiþ? Sosyal bir sorunu çözmek üzere mi? Yoksa maliyeye daha fazla gelir saðlamak, bütçe açýðýný finanse etmek üzere mi? Size bir sonraki aþamayý söyleyeyim! Bu rayiç bedellerden sonra hisse tapular konusu nasýl olacak? Ellerinde hisse tapusu bulunduranlar bu yüksek bedellerden sonra ellerindeki tapularý en azýndan ayný rakamlara satmak isteyeceklerdir. Konuyu ben açayým siz devamýný düþünün. 2B Rayiç bedellerinin yüksekliðinden dolayý medyaya da yansýdýðý gibi tepkiler büyük. AK Parti belki farkýnda olmadan kendi ayaðýna kurþun sýkmak üzere. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimleri AK Parti için kritik öneme sahip. Bir önceki seçimlerdeki oy oranlarýný düþünürseniz aradaki kritik puan farkýný görürsünüz. 2B Rayiç bedelleri yü sayýlý yönetmelik öncesinde Ýl trafik komisyonu tarafýndan çözümlenebilen bu tür sorunlar, UKOME yetkisine baðlandýktan sonra çözümlenemez hale gelmiþ bulunmaktadýr. Belediyenin bünyesinde bulunan birimler arasýnda gizli bir çatýþma yaþanmakta ancak dýþarýya belli edilmemektedir. Ancak yapýlan iþlerden anlaþýlmaktadýr. Yerel yönetimle ilgilenen yetkililerin dikkatine sunulur. zünden Büyük Þehir Belediyesi kaybedilebilir! Belki Sultanbeylili ilgili AK Partili yöneticiler için seçim korkusu yoktur, puanlýk kayýplarla koltuklarýndan olmazlar ama o kaybedebilecekleri puanlar Büyükþehir seçimlerine önemli oranda etki edebilir. Zaten CHP de bunun farkýnda olduðundan 2B konusunu enine boyuna iþlemeye baþladý. Sorun nerede? Sorun yasal düzenlemede deðil, sorun rayiç bedellerin yüksek belirlenmesinde. Bu bedelleri tespit eden memurlar hangi hesap mantýðý ile hesaplama yaptýlar? Halka "gelir getiren mal" gözüyle bakýyorlarsa, siz bu sorunu çözemezsiniz. Aksine sorunu büyütürsünüz. Bu rayiç bedeller tespit edilirken bu rakamlarýn ödenemez büyüklükte olduðunun Ankara'ya hissettirilmesi gerekiyordu. Ankara'ya iletme sorumluluðu da tabi ki Belediye baþkanlarýna ve AK Parti ilçe yönetimlerine aittir. Sayýn Baþbakanýmýzýn bu soruna artýk el atmasý lazým. Çünkü Bürokrasinin bu soruna bakýþ açýsý Baþbakanýnkisiyle kesinlikle ayný deðil. Bürokrasinin eline býrakýlan her sorun gibi bu konu da vicdanlardan uzak muhasebe edilmiþtir. Keþke hiç bu soruna el atýlmasaydý. En azýndan insanlar bugünden daha mutlu olurlardý. Þimdi ise, kimi kara kara düþünmekte, kimi ise evini satýp kiraya çýkmayý düþünmektedir. Kesin olan þu ki, bu bedeli bu halk ödeyemez!

7 15-30 Nisan 2013 güncel 7 İSTANBUL U GEZİYORUZ S 4HABER MERKEZİ ultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul kültür gezileri başladı. Haftasonları yapılan geziler kapsamında İstanbul un tarihi ve kültürel alanları ziyaret ediliyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul kültür gezileri kapsamında ilçe halkı İstanbul un güzelliklerini görme imkanı buluyor. Bu yılki geziler,eyüp Sultan Camii vetürbesi, Türkiye nin ilk minyatür müzesi olan Miniatürk ve 3 boyutlu resimlerle büyük fethi anlatan Panorama 1453 Tarih Müzesi nden oluşan turlar şeklinde yapılıyor. Sabah saatlerinde belediye önünden kalkan otobüslerle tura çıkan ilçe sakinleri, önce Türkiye deki ünlü tarihi eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk ü gezdi, ardından Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ni ziyaret etti. Önümüzdeki hafta düzenlenecek gezide ise Panorama 1453 Tarih Müzesi gezilecek. Gezilerden halk memnun Geziye katılan ilçe sakinleri belediyenin bahar aylarında düzenlediği bu programdan hayli memnun. Çocuklarıyla geziye katılannazmiye Sağlam, Çok güzel bir organizasyon. Bu imkanı verdiği için belediyemize teşekkür ederiz. Miniatürk ve Eyüp Sultan ı tekrar görme imkanımız oldu. Burası tek kelimeyle harika. Çocuklarım içinde güzel bir gezi oldu. dedi. 7 den 70 e Katılım İlkokul yedinci sınıf öğrencisi olan Samet Duranda geziye ailesiyle birlikte katılanlardan. Duran, Kültür gezileri özellikle gençler ve bizim gibi çocuklar için çok iyi. Bu Miniatürk e ikinci gelişim. Bana ikinci Miniatürk gezisini yaşattığı için belediyeye teşekkür ederim. şeklinde konuştu. Sosyal Ağlardan Başvuru Yapılabiliyor Kültür gezilerine kayıtlar 19 Nisan a kadar devam edecek. Belediye başlattığı uygulamayla Facebook ve Twitter hesaplarından da başvuru kabul ediyor. Katılmak isteyenler Sultanbeyli Belediyesi sosyal ağlarına girerekbilgilerini mesaj olarak atabilir. Sultanbeyli Belediyesi Facebook hesabı: https://www.facebook.com/sultanbeylibel Sultanbeyli Belediyesi Twitter hesabı: https://twitter.com/sultanbeylibld Sultanbeyli de Konser Coşkusu S ultanbeyli de bu hafta sonu konser coşkusu yaşandı. Sultanbeyli Kültür Merkezi önce Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay ı, ardından müzikal şiir dinletisiyle İbrahim Sadri yi ağırladı. Birbirinden güzel etkinliklerin sahnelendiği Sultanbeyli Kültür Merkezi yine dopdolu programlara imza atmaya devam ediyor. Kültür merkezinde sanatseverler, hafta sonu müziğin tadına doydu. Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay, birbirinden güzel şarkılarını Sultanbeylili müzik severler için seslendirdi. Salonun dakikalar öncesinden dolduğu konserde, sanatçıya davetlilerde eşlik etti. İbrahim Sadri Sultanbeyli deydi Sonraki gün ise Sultanbeyli Kültür Merkezi İbrahim Sadri yi ağırladı. Sadri nin konserine de Sultanbeylililerin yoğun ilgisi vardı. Programa Belediye Başkanı Hüseyin Keskinde katıldı. Sanatçıya hayranlarının ilgisi büyüktü. Programda İbrahim Sadri, sevilen eserlerini seslendirdi. Medeniyetler Bu Sergide Buluştu Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset adlı gezici fotoğraf sergisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi nde açıldı. Serginin Türkiye deki ayağının İstanbul da olan gösterimini Sultanbeyli Belediyesi üstlendi. B Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete aç k 4HABER MERKEZİ irçok sergiye ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Galeri İstanbulensis Sergi Salonu, bu seferde kapılarını Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset Sergisi ne açtı. Sergi, Britanya Akademisi, Britanya Kütüphanesi, İngiltere Güneydoğu Asya Araştırmaları Kurumu (ASEASUK) ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü nün (BIAA) destekleriyle sanatseverlerle buluştu. Ayrıca sergiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı büyük destek sağladı. Açılışa Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, araştırmacı yazar Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bildir sergi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Sergide bulunan fotoğraflar çok güzel. Tarihi anlatıyor. Gezerken heyecanlandım. Her biri tarihten izler taşıyor dedi. Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete açık olan sergi, bu tarihten sonra Atatürk Kitaplığı nda ay sonuna kadar sergilenecek. Ayrıca gezici fotoğraf sergisi Mayıs ayında da İstanbul un çeşitli noktalarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ 16 ŞUBAT PER. 20 ŞUBAT PZT.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Gazeteciler Günü Trafo da Kutlandı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bodrum da görev yapan gazetecilerle Trafo Bodrum

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK

1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK 1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK 2 / 7 2015/01/27 11:17 haberlerini herkesten önce okumak için ekleyin! Daily Mirror: Türk mafyası Hayat Boumeddiene yi Suriye ye kaçırmak

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ YARIŞMA YÖNERGESİ GENEL BİLGİLER Konu Beklenen Sonuç Amaç Kapsam İçerik Hedef Kitle Son Başvuru zamanı Yarışma Yerleri İyilik Öğrencilerin iyilik hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır.

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu Bilge kentin yeni sesi SAYI: 17 MAYIS 2013 Etkinlik ÖZEL SAYI BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Önemli icraat ve etkinliklerimiz ilçemizin dört bir yanında start

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s EĞİTİM TATİLİ N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı. B a z ı l a r

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; bu yılı oldukça yoğun geçirdik. Sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik, açıdan birbirini izleyen

Detaylı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı 1877 yılında kurulan Bodrum Belediyesini ve Bodrum u yöneten Belediye Başkanlarının gözünden Bodrum un anlatıldığı Bodrum Belediye Başkanları kitabı yayınlandı.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur Bizden söylemesi Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur. 8-18 yaşları arasında bir çocuğum var.. Bu yaz en az 2 hafta İzmir,

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı