Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 NÝSAN 2013 YIL: 10 SAYI: Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu Ýslam Peygamberi'nin doðumunun kutlandýðý "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Sultanbeyli'de program düzenlendi. Peygamber Efendimiz, Mehmet Fatih Çýtlak'ýn sohbeti, ilahiler ve naatlarla anlatýldý. Sultanbeyli Kültür Merkezi dün akþam yine unutulmaz bir programa imza attý. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde baþlayan kutlu doðum özel programý, mevlit, ilahiler, sinevizyon ve sema gösterileri eþliðinde devam etti. Programa Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin'in yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Kutlu doðum özel programýnda konuþan Baþkan Keskin, programýn öneminden bahsetti. Keskin, "Kutlu Doðum Haftasý'nýn, ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, bu haftanýn hakkýyla icra edilmesini, Peygamberimizin her an zihinlerde canlý kalmasýný, sünnet-i seniyyesinin ruhlarýmýza iþlemesini temenni ediyorum." dedi. Mehmet Fatih Çýtlak'ýn yönetiminde devam eden programda ilahiler, na at lar ve mev lit okun du. Çýt lak davetliler için Mesnevi'den okunan bölümleri yorumladý. Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti Üm ra ni ye Be le di ye si, öð ren ci le re çev re bi lin ci aþý la mak ama cýy la He kim ba þý Spor ve Sos yal Te sis le ri'nde 400 öð ren - ci nin ka tý lý mýy la aðaç dik me et kin li ði ger çek leþ tir di. Et kin lik te ör gen ci ler dik - tik le ri aða cýn önün de fo toð raf çek ti re rek bu aný ölüm süz leþ tir di. Öð ren ci le re çev re re hi tap et ti ði ko nuþ - bi lin ci aþý la mak ama - ma sýn da, on la ra çev re cýy la Üm ra ni ye Be le - sev gi si nin öne mi ni di ye si, 400 öð ren ci nin be lir ten bir hi kâ ye an - ka tý lý mýy la He kim ba þý la ta rak "Bu dün ya da Spor Te sis le ri'nde 450'e ya kýn agaç di ki - mi ger çek leþ tir di. Üm - ra ni ye Be le di ye Baþ ka - ný Ha san Can'ýn ya ný sý ra Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a det tin Gül, Üm ra ni ye Be le di - ye Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Kü çük kap dan ve Okul yet ki li le ri nin de bu lun du ðu aðaç dik me et kin li ði ke yif li gö rün tü le re se bep ol - du. Et kin lik te, Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, öð ren ci le - bir di ki li aða cý nýz ol - sun" de di. Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Sa a - det tin Gül ve okul yet ki li le ri ise yap týk la - rý ko nuþ ma da Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can'a, dü zen - le dik le ri et kin lik için te þek kür et ti ler. Çoþ ku do lu et kin lik - te, Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Gök ku þa ðý Ko le ji'nden ge len 400 öð ren ciy le be ra ber 450'ye ya kýn aðaç dik ti ler.

2 15-30 Nisan güncel Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz dan gazetemize ziyaret Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, gazetemizi ziyaret etti. Gerçek Vizyon un son günlerde ısrarla gündeme getirdiği sokak köpekleri sorununa el atıldı Sokak Köpekleri Toplan yor Sultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğu ısıran sokak köpekleri belediye ekipleri tarafından toplandı. Toplanan köpekler hayvan barınağına götürüldü. İ YILMAZ: İSTANBUL DA GÜNLÜK BİR GAZETE ÇIKARMAK BÜYÜK BAŞARI stanbul un çeşitli ilçelerinde hemşehrilerine yönelik bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul a gelen Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, hemşehrisi olan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Recep Karakoç ve Gazetemiz Yöneticilerinden Ömer Faruk Gerçek i de ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren dost ziyaretinde yerel gazetecilik ve gazete yayın politikaları konuşuldu. İstanbul gibi büyük bir şehirde günlük bir gazetenin yayınlanıyor olmasından memnuniyet duyan Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz: Basın İlan Kurumundan ilan alınamamasına rağmen İstanbul gibi bir yerde günlük bir gazetenin aksamadan çıkıyor olması yerel gazetecilik açısından önemli bir GÜNDEME FARKLI BAKIŞ Değerli Dostlar, Şu medyanın yandan bakışına, %99 u alaya alışına bakar mısınız! Türkiye, tarihi günlerden birini yaşarken, medyamız eski günlerini arar oldu. Halk güçlendikçe, siyaset de güçleniyor. Medya ise hak etmediği o eski gücünü kaybediyor. Artık gazete manşetleri, süslü haber spikerleri halkın gündemi sabote edemiyor. Ülke neleri konuşuyor! Onlar Fazıl Say ve TC konusunda takılı kalmışlar. Neymiş efendim Bunlar TC düşmanıymış, Sanatçıya saygıları yokmuş... Biz 200 yıllık tarihi arka planı olan, son 30 yılda ülkenin ensesinden düşmeyen sorunları tartışırken, Fil in derdine düşmüşken, onlar bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi pire ye takılmışlar. Sanatçı kimdir? Bir piyano sanatçısının bu kadar siyaset konuşması doğru mu? Bir piyano sanatçısı bu kadar boş konuşur mu? Bir piyano sanatçısının ülkesinin dertlerinden bu kadar uzak olması doğru mu? Peki, yazmış Fazıl Say? - Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her Müminine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem fark ettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu bir paradoks mu?" Efendim ne var bunda, bu sözler Ömer Hayyam a ait! Sizin inançsızlığının özgürlüğü var ama inananların yok mu? Siz %001 için bu sözlerin inancınıza dokundurduğu bir şey olmayabilir. gelişmedir dedi. YILMAZ IN ZİYARETİNE AKŞAM GAZE- TESİNİN MANŞETİ DAMGA VURDU Ardahan da yaptığı önemli haberlerle sürekli ulusal gazetelerin manşetine damga vuran Fakir Yılmaz, gazetemize ziyarete geldiği gün yine Akşam gazetesinin manşetine damga vurmuştu. Akşam Gazetesi dünkü sayısında, Fakir Yılmaz ın Ardahan da çıkardığı Kuzey Anadolu Gazetesini manşetine taşımış ve Dewir Değişti başlığı ile Ardahan da Fakir Yılmaz ın yaşadığı bir gazetecilik olayını manşetine taşıdı. Söz konusu haberde Fakir Yılmaz ın 7 yıl önce bir ilanda yer verdiği nevroz kelimesi yerine newroz yazısından dolayı toplatılan ve aradan geçen 7 yıl sonra çözüm sürecine katkı olsun diye geri iade edilen bir gazete sayısının hikâyesini anlatıyordu. Küfür etmek ne zamandan beri fikir hürriyeti oldu? İstersen git piyanoya secde dur, kimse sana karışmaz ama insanların inançlarına küfür etme. Sanatçı dediğin yaptığı sanat için değil, içinde yaşadığı toplum için de emek harcar! Sanatçı dediğin topluma tepeden hırsız, şaklaban diye bakmaz! Bu ülkede sayın Başbakan da kendisine ait olmayan şiir yüzünden hapsedilmedi mi? O zaman neredeydiniz? Sizi gidi dün başka, bugün başka konuşan iki yüzlüler sizi! Sizin özgürlük, eşitlik sevdanıza inanmıyorum. Bu iktidar karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı nelere kadirmiş, ki ömründe piyanoyu görmeyenleri dahi biranda piyano meraklısı yapıverdi. Sanatçı dediğin iktidar karşıtı olacak! Sanatçı dediğin halka aykırı olacak! Sanatçı dediğin uzaylı olacak! Demek ki bu zümre için sanat, ne sanat için ne de halk içinmiş. Sanat siyaset içinmiş! Öyle mi? Peki ya şu TC tartışmasına ne diyeceksiniz? 10 yılda ülkenin ekonomisini 3-4 e katlayan, alt yapısından üstyapına kadar tarihinde görmedik atılımlar yapan bir hükümete TC düşmanı demek abes olmaz mı? Sizin bu etiket merakınız, bu şekil merakınız yüzünden zaten bu ülke on yıllarca yerinde saymadı mı? Zamanında da sakal ve bıyığa takmıştınız. Sanki ülkenin kurtuluşu sakal ve bıyıktaymış gibi KRİZİNİ UNUTUN DİYORLAR! Hatırlayın o günleri! İSA DOĞAN PİYANO, TC VE SİYASET Ülke IMF'ye dilenci olmuştu, bir gecede bankalardan bavullar dolusu paralar kaçırılmıştı, faizler tavan yapmıştı, ülkeden adam bulamamış, yurt dışından ithal etmiştik. Peki, ne olmuştu da Türkiye böylesi bir darboğaza girmişti? Tek cevabı var değerli arkadaşlar: Kötü yönetim Devletin askeri ve sivil derin yapılarının hesaplarını soruyorsak, derin ekonomik yapıların da hesabı sorulmalı. Çünkü o günlerde olan şeyler normal değildi. Peki, sırası mıydı? Sizce böyle şeylerin sırası olur mu? Kim bu halka ne zarar verdiyse, hesabını da vermeli! Türkiye'nin prangası terör sorunu ise, MHP'ninkisi de 2001 krizidir. Eğer 2001 krizi olmasaydı bugün siyasetin şekli şemali çok farklı olabilirdi krizinde olanları masum göstermek ve de sonrasındaki ekonomik yapının bugünkü gelişmişliğin dayanağı olduğunu savunmak milliyetçilik midir? Önce çukuru kazıp, sonra da kapatmak ile yerinde sayan bir ülkeyi ölüm ile sıtma arasındaki dengeye mahkum etmek doğru mu? 2001 krizini hatırlayanlar, koalisyon hükümetlerinin de bu ülkeye felaketler getirdiği de hatırlarlar. İşte sırf 2001 krizine bakarak Başkanlık modelini savunabilirim B DE İLK PEŞİNATI YATIRABİLECEK OLAN VAR MI? Eğer bu ağır rayiç bedelleri ödeyemeyecek durumdaysanız, ilk 2 taksiti ödemek için borca, harca girmeyin. İlk iki taksiti ödeyemezseniz de hakkınız kaybolmayacak. Belki bu sayede bu bedelleri belirleyenler de ödenemez olduğunu görmüş olurlar. S ultanbeyli'de son 15 gün içerisinde iki çocuğun sokak köpekleri tarafından ısırılmasının ardından Sultanbeyli Beledi- Okumak dendiğinde aklınıza ilk önce ne gelir? Altı yaşında başlayıp en iyi ihtimalle yirmi iki yaşında bitirebildiğiniz; içinden çocukluğunuzun acıları, gençliğinizin buhranları geçen eğitim faaliyeti mi? Yoksa çoktandır aradığınız bir kitabı elinize alıp iktifa ettiği kelimeler vasıtasıyla yazarıyla sohbete başlamak mı? Birincisi yani eğitim- zordur, soğuktur. Tahtada, tüm sınıfın önünde mahcup olmak korkusuyla başlar; vizeden finalden kalıp, anneye-babaya rezil olmak korkusuyla devam eder; ruhunuza demir bir kelepçe ile yapışan, hayatınız boyunca taşıyacağınız yahu bir şeyler eksik kaldı, tam olmadım galiba ben çelişkisiyle son bulur. Son bulmaz, zirve yapar ve öylece yaşarsınız. Bu merhaleleri ayrı ayrı açmak müstakil yazıların konusudur. Geçelim. İkinci okumak ise kolaydır, sıcaktır. Eğer çok sevdiyseniz kitabı, bitirme korkusundan başka korkusu yoktur. Uzatırsın ayaklarını koltukta, gel keyfim gel! İster heyecanı uykularını kaçırsın son cümleye kadar göz kırpma, ister gündüzse ve pencereden de tatlı bir ikindi güneşi vurduysa- mışıl mışıl uyuyakal. Sen bilirsin. Heyhat ki okumak sadece bu iki yesi ekipleri sahipsiz sokak köpeklerini teker teker toplamaya başladı. Olayın ilki Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Petrol Yolu Caddesi Çamoluk Sokak'ta yaşanmıştı. Fatma Zehra Sandıkçı (6), bakkala giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, köpeklerin bacağını ısırdığı küçük kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün önce yaşanan ikinci olayda ise evlerinin önünde oyun oynayan Mustafa Aktaş (7), sokak köpeğin saldırısına uğramış, bacağından yaralanan küçük çocuk, olayı gören komşuları tarafından kurtarılmıştı. Yaşanan köpek saldırıları belediyeyi harekete geçirdi. Sokak köpekleri için ekip kuran Sultanbeyli Belediyesi, sokak köpeklerini bir bir toplayarak hayvan barınağına götürdü. Köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayan ekipler bazı köpeklerin peşinden koştu. Kovalamaca sonucu yakalanan köpekler araçlara konularak Tuzla Orhanlı'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına götürüldü. Sultanbeyli Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Nevzat Ablak, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları Hayvan Hakları Kanunu kapsamında sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizin hayvan barınağına götürerek burada kısırlaştırma, aşılama ve mikro cip uygulaması yapıldıktan sonra OKUMAK anlamdan ibaret değildir. Okumak dendiğinde önce akla şunlar gelmelidir (çünkü akla gelenin sözlük sırasıyla bir olması gerekir): (-i) 1. Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi anlamak. 2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek. 3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. Bunlardan ziyade okumak sözlüğümüzde en fazla yer kaplayan kelimelerden birisidir. Ve çok eskidir. Mesela Orta Asya da her yıl yapılan Toy lara davet için gönderilen ok un adına okuntu denilirmiş. Daveti alan kişi de mesajı alır (yani okur) ona göre icabet edermiş. Hâlâ Anadolu muzda düğün ve sünnetler için mendil veya havlu dağıtıldığını, adlarına da okuntu dendiğini biliyoruz. Okuntu verirlerse gitmeyelim, vermezlerse küselim. gibi mizahi bir söylemi bile vardır. Görüldüğü gibi kelimemiz meşhur çok oturgaçlı götürgeç (Hayret, word bile tanımadı, kırmızı çizgiyle altını çizdi!) gibi uydurma değil, ayakları yere çok sağlam basıyor ve deruni anlamlar içeriyor: Yüzyıllarca bir kısmını sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplenilmeyenleri on beş gün tuttuktan sonra kanun gereği tekrar salmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca geçen hafta ısırma konusuna karışan köpekler de belediyemiz tarafından toplanmış aşıları ve çipleme işlemi tamamlanmış, bizce bilinen köpeklerdir. Aşılı olduğu için tehlikeli değildir" diye konuştu. ORHAN ZAMAN ak tolgalı yiğitler, onunla karşısına çıkan ve kendisi kadar yiğit olan erlere meydan okumuş ; o yiğit erlerin söylediklerine bakmayan çokbilmişler bildiğini okumuş ; hiçbir şey bilmediği halde kendisini çokbilmiş sananlar maval okumuş... Elinden bir iş gelmeyip çarkına okuyanları, etrafına üç beş saf bulup gazel okuyanları, hatta koca bir milletin karşısına çıkıp yıllarca masal okuyanları saymıyorum bile. Zavallı kelimecik, oysa senin ne kabahatin var. Sen bizim karnımızdaki erik kurularını daha yüzümüzden okurken biz de senin canına okumuşuz. Pencereyi açıp; dağların sırtından bakır bir tepsi misali yükselen güneşi, ırmak kenarlarında, söğüt dallarında ışıldayan çiğ tanelerini, o dallarda şakıyan bülbüllerin sesini hâsılı daha kâinatı okumadan, okumayı bir çocuğun sırtına kendinden ağır bir çanta asmak sanmışız. Ömrün en güzel yıllarını da o çantanın fermuarıyla kapatmışız. Bir o kadar yıl hiçbir şey okumayalım ki aklımız başımıza gelebilsin. Bu sayfada kavramlar üzerinde biraz düşünmemizi sağlayacak yazılar yazmaya çalışacağım. Okuyanlara selam olsun.

3 22 NÝSAN 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 22 NÝSAN 2013 Y l : 10 Say : 288 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 22 NÝSAN 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 22 NÝSAN 2013 Güzel ahlakýn tamamlayýcýsý Efendimizi anarken Peygamberimiz, Efendimiz, önderimiz ve yaþam rehberimizi anarken, onun kutlu doðumunu yaþarken, hayatýmýza ne kadar etki ediyor düþündünüz mü/düþündük mü? Âlemlere rahmet olarak yaratýlan ve bizlerde onun ümmeti olmakla þereflendiðimiz için ne kadar þanslýyýz öyle deðil mi? Yaþadýðýmýz dünyanýn o kutlu nebiye ne kadar ihtiyacý var öyle deðil mi? Bu sorularý sorarken bile insanýn yüreði kýpýr, kýpýr oluyor, bir ah çekerek ah keþke olsa baþýmýzda da dünyayý bu zulümden, bu fitneden ve bu keþ- KAYA KILIÇ mekeþlikten kurtarsa diyor. Þair diyor ya, "gel ey efendim ruhuma huzur ol, gönlüme rahmet ol, kuruyan çölüme yaðmur ol, bereket ol", bizlerde ayný hasretle yanmaktayýz ve bizlerde haykýrýyoruz, "gel ey kutlu nebi, hasta gönüllerimize þifa ol, bizi al bu biçare hayattan, ey nebi bizi senin güzel ahlakýnýn güzelliðiyle aydýnlat". Neler yazabiliriz ki, nelerle anlatabiliriz ki, hangi güzel sözü bulup yazarýz ki inanýn pek bilemiyorum, kelimeleri bulup yazamýyorum. Dünya hýzla felakete giderken; ahlaklý insanlarýn sayýlarý hýzlýca azalýyor, tabiri caizse dürüst ve güvenilir insanlar "mumla" aranýyor. Ýnsanlar vahþi hayvanlarý eðitmeyi baþarýrken; kendileri vahþilerin bile aklýna gelemeyecek, mantýklarýna sýðmayacak vahþiliklere baþvuruyor, tüm dünyaya da seyrettiriyor. Kýz çocuklarýný doðmadan boðazlýyor, erkekleri doðmadan köle yapýyor, kadýnlarý bir ticaret metaý haline getiriyorlar ve bunun adýna da özgürlük veya demokrasi diyorlar. Ahlaksýzlýklar, adaletsizlikler, hayâsýzlýk ve birçok kötülük adet halini almýþ; kavimleri batýran, kavimlerin yok olmasýný saðlayan, kötülüklere ise yeni isimler takýlarak, insanlýða sunuluyor/pazarlanýyor. Hani haklar, hani hukuk, hani insanlýk. Dünkü zalimlerin adý deðiþti sade, firavunun adý deðiþti ama zalimliði hala firavun gibi, ebucehilin adý deðiþti ama ruhu iþbaþýnda. Dünyada deðiþmeyen tek þey var oda zalimler ve mazlumlar. Ýsimler deðiþmediði gibi sahiplenenleri de deðiþmedi, mazlumun yanýnda Yüce yaradan, zalimin yanýnda ise þeytan. Hiç þüphesiz herkes yandaþýyla birlikte yaþayýp; daha sonra ise onunla birlikte olacak, peki siz nereden biliyorsunuz derseniz, onu da ben demiyorum, zalimi de, mazlumu da yaratýp rýzkýný veren Rabbülalenin diyor. Allah'ým ahlakýmýzý Resulün, Habibin ve efendimiz Muhammed Mustafa'nýn ahlaký gibi eyle. Allah'ým bizi san kul Resulüne hakiki ümmet eyle ve onu anlamamýzý saðla. Allah'ým dünyayý bataklýktan onunla kurtardýðýn gibi bir daha onun nuruyla kurtar. Allah'ým ümmetin en çok ihtiyacý olduðu þu günlerde, Resulünü yanýmýzdaymýþ ve bizi cahiliyeden kurtarýyormuþçasýna bize anlat, bize anlamayý kolaylaþtýr. Allah'ým biz onu tam anlayamadýðýmýzý biliyorum, o yüzdende bocalýyoruz bizleri bu bocalamadan da kurtar. Bize kolaylýklar ihsan eyle, bizleri de kolaylaþtýranlardan eyle, bizleri zorbalardan ve zorluk çýkaranlardan eyleme. Tüm dünyayý Rahmetinle ve Efendimizin ahlakýný anlayarak huzur bulmalarýný saðla. Bizleri ayaðý kayanlardan eyleme. Bizleri rahmetinle yarlýða ve ümitsizliðimizi Resulünün aþkýyla umuda cevir. Efendimizin doðumunu bizlerin gönüllerine de rahmetinle, merhametinle ve adaletinle doður. Amin. Adamlar 1800 lü yýllarda panama kanalýný açarak Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine baðlamýþlar deniz VEDAT ÞÝÞMAN Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Birileri alýnan mesafeyi dikiz aynasýndan baktýklarý için görmeyebilirler ama gerçek alenen aþikâr. Cumhuriyet ÝSA DOÐAN tarihinin yükseliþ dönemini yaþýyoruz diyebilirim. Birileri bu cümleden olmadýk manalar çýkarab i l i r ama dýþarýya, içeriye, çevrenize, rakamlara... vs baktýðýnýzda bu yükseliþin belirtilerini görebilirsiniz. Evet, daha çok gidilecek yol var! Ama normalleri dahi özlemiþiz! Bu ülkenin insanlarýna normal olan haklar dahi on yýllarca verilmemiþ. Laiklikten karný doymuþ ama ne yol görmüþ ne su! Kýsacasý her anlamda normalleþiyorken, tüm bunlarýn sofrasýndan biftek eksik olmayanlarýn elbette ki ilgi ve alakasýný çekeceðini söyleyemeyiz. Çünkü herkes için "normal " olan elitler için deðildir. Çünkü elitler için bu halka reva görülen tek normal þey "laiklik" idi. Çünkü laiklik peynirdi, ekmekti, yoldu... Ýþte bugün hala bu halký anlayamamalarýnýn nedeni de zaten bu tepeden bakmýþlýk deðil mi? Onlardý bu ülkenin sahipleri. Çünkü onlar bu ül- Trafik ve Bürokrasi koalisyonu kenin feodal beyleriydi. Siyasetin elitlerin üstüne çýkmasý, gerçek demokrasinin doðmasýný saðladý. Artýk belirleyici olan elitler deðil halk. Asker, yargý, bürokrasi, siyaset eksenindeki elitler halkýn yakasýndan düþtükçe birer birer kapýlar açýlmaya, yollar aydýnlanmaya baþladý. Demek ki, sorunlar çözümsüz deðil, çözmek istemeyenler sorunluymuþ! Demek ki, engeller aþýlamaz deðil, rehberler sorunluymuþ! Deðiþim sancýlýdýr. Çünkü her durumun nemalananý mutlaka vardýr. Özellikle de uzun yýllarýn meydana getirdiði düzeni deðiþtirmek baþlý baþýna bir devrimdir. Artýk bu anlamsýz terör bitsin! Sorun çözüldüðünde, sular durulduðunda bugünler unutulacak." memleket satýlýyor" diye figan edenler balýk hafýzalarýyla bugünleri hatýrlamayacaklar bile. Onlar da büyümeden paylarýný alacaklar, onlar da güçlerine güç katacaklar. Bu yolu geçerken hendeklerde boðulmayacaðýz, birilerinin anlamsýz provakosyonuna gelmeyeceðiz, atalarýmýzýn mirasý hoþgörü kültürünü kendimize rehber yapacaðýz. Bir Almana, Fransýza, Amerikalýya gösterdiðiniz ilginin, saygýnýn birazýný 1000 yýllýk iç içe, yan yana yaþadýðýnýz insanlara gösterin. Terör örgütü silahlarý gömerken, siz de önyargýlarýnýzý gömün! Savaþ kolay olanýdýr, barýþ zor olanýdýr ulaþýmýnda kalaylýk saðlamýþlar, yýllardýr uðraþýy o r u m Ümraniye'nin mahallelerini birbirine baðlatamadým. Hem resmi yazý gönderiyorum. Hem gazeteden beyanat veriyorum Bir türlü olmuyor. Sanki ben hayal görüyorum. Trafik sorunu yok, ben kafamdan üretiyorum. Her akþam Çakmak Köprüsünün bitiminde trafik týkanýyor. Neden týkanýyor? Hem Tepe üstü kavþaðýna gidecek araçlar hem Ümraniye Ýstikametine gidecek araçlar hem de Atakent, Ümraniye Sanayi ve Armaðanevler Mahallesinde çýkan araçlarýn ayný yolu kullanmasý gerekiyor. Tepe Üstü kavþaðýný yaptýlar olmadý. Çakmak Köprüsünü çift köprü yaptýlar olmadý. Problemin kendisini çözmek yerine problemin þeklini deðiþtirtirdiler. Söz konusu mahallelerin birbirine bakan sokaklarý çeþitli bahanelerle birleþtirilmediðinden mahalle içi trafik de Çakmak Köprüsüne yönelmektedir. Üst makamlar idari denetim görevini yapmak yerine ast makamlarýn avukatlýk görevini üstlenmektedir. Bugünleri arþivleyin! 2B Rayiç bedelleri yüzünden Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi kaybedilebilir! Deðerli Dostlar, 2B rayiç bedelleri açýklandýðýndan beri kendi mahallem dahil bir çok yerden tepkiler aldým. Büyük çoðunluðu fakir olan bu insanlar bu bedelleri nasýl ödeyeceðini þimdiden kara kara düþünmeye baþlamýþ. Birçoðu parasýzlýktan evini tamamlayamamýþ iken bu bedelleri nasýl ödeyebilir? Milli Emlak Genel Müdürlüðünün ilgili çalýþanlarý hangi argümanlara göre bu fiyatlarý tespit etmiþ? Sosyal bir sorunu çözmek üzere mi? Yoksa maliyeye daha fazla gelir saðlamak, bütçe açýðýný finanse etmek üzere mi? Size bir sonraki aþamayý söyleyeyim! Bu rayiç bedellerden sonra hisse tapular konusu nasýl olacak? Ellerinde hisse tapusu bulunduranlar bu yüksek bedellerden sonra ellerindeki tapularý en azýndan ayný rakamlara satmak isteyeceklerdir. Konuyu ben açayým siz devamýný düþünün. 2B Rayiç bedellerinin yüksekliðinden dolayý medyaya da yansýdýðý gibi tepkiler büyük. AK Parti belki farkýnda olmadan kendi ayaðýna kurþun sýkmak üzere. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimleri AK Parti için kritik öneme sahip. Bir önceki seçimlerdeki oy oranlarýný düþünürseniz aradaki kritik puan farkýný görürsünüz. 2B Rayiç bedelleri yü sayýlý yönetmelik öncesinde Ýl trafik komisyonu tarafýndan çözümlenebilen bu tür sorunlar, UKOME yetkisine baðlandýktan sonra çözümlenemez hale gelmiþ bulunmaktadýr. Belediyenin bünyesinde bulunan birimler arasýnda gizli bir çatýþma yaþanmakta ancak dýþarýya belli edilmemektedir. Ancak yapýlan iþlerden anlaþýlmaktadýr. Yerel yönetimle ilgilenen yetkililerin dikkatine sunulur. zünden Büyük Þehir Belediyesi kaybedilebilir! Belki Sultanbeylili ilgili AK Partili yöneticiler için seçim korkusu yoktur, puanlýk kayýplarla koltuklarýndan olmazlar ama o kaybedebilecekleri puanlar Büyükþehir seçimlerine önemli oranda etki edebilir. Zaten CHP de bunun farkýnda olduðundan 2B konusunu enine boyuna iþlemeye baþladý. Sorun nerede? Sorun yasal düzenlemede deðil, sorun rayiç bedellerin yüksek belirlenmesinde. Bu bedelleri tespit eden memurlar hangi hesap mantýðý ile hesaplama yaptýlar? Halka "gelir getiren mal" gözüyle bakýyorlarsa, siz bu sorunu çözemezsiniz. Aksine sorunu büyütürsünüz. Bu rayiç bedeller tespit edilirken bu rakamlarýn ödenemez büyüklükte olduðunun Ankara'ya hissettirilmesi gerekiyordu. Ankara'ya iletme sorumluluðu da tabi ki Belediye baþkanlarýna ve AK Parti ilçe yönetimlerine aittir. Sayýn Baþbakanýmýzýn bu soruna artýk el atmasý lazým. Çünkü Bürokrasinin bu soruna bakýþ açýsý Baþbakanýnkisiyle kesinlikle ayný deðil. Bürokrasinin eline býrakýlan her sorun gibi bu konu da vicdanlardan uzak muhasebe edilmiþtir. Keþke hiç bu soruna el atýlmasaydý. En azýndan insanlar bugünden daha mutlu olurlardý. Þimdi ise, kimi kara kara düþünmekte, kimi ise evini satýp kiraya çýkmayý düþünmektedir. Kesin olan þu ki, bu bedeli bu halk ödeyemez!

7 15-30 Nisan 2013 güncel 7 İSTANBUL U GEZİYORUZ S 4HABER MERKEZİ ultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul kültür gezileri başladı. Haftasonları yapılan geziler kapsamında İstanbul un tarihi ve kültürel alanları ziyaret ediliyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul kültür gezileri kapsamında ilçe halkı İstanbul un güzelliklerini görme imkanı buluyor. Bu yılki geziler,eyüp Sultan Camii vetürbesi, Türkiye nin ilk minyatür müzesi olan Miniatürk ve 3 boyutlu resimlerle büyük fethi anlatan Panorama 1453 Tarih Müzesi nden oluşan turlar şeklinde yapılıyor. Sabah saatlerinde belediye önünden kalkan otobüslerle tura çıkan ilçe sakinleri, önce Türkiye deki ünlü tarihi eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk ü gezdi, ardından Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ni ziyaret etti. Önümüzdeki hafta düzenlenecek gezide ise Panorama 1453 Tarih Müzesi gezilecek. Gezilerden halk memnun Geziye katılan ilçe sakinleri belediyenin bahar aylarında düzenlediği bu programdan hayli memnun. Çocuklarıyla geziye katılannazmiye Sağlam, Çok güzel bir organizasyon. Bu imkanı verdiği için belediyemize teşekkür ederiz. Miniatürk ve Eyüp Sultan ı tekrar görme imkanımız oldu. Burası tek kelimeyle harika. Çocuklarım içinde güzel bir gezi oldu. dedi. 7 den 70 e Katılım İlkokul yedinci sınıf öğrencisi olan Samet Duranda geziye ailesiyle birlikte katılanlardan. Duran, Kültür gezileri özellikle gençler ve bizim gibi çocuklar için çok iyi. Bu Miniatürk e ikinci gelişim. Bana ikinci Miniatürk gezisini yaşattığı için belediyeye teşekkür ederim. şeklinde konuştu. Sosyal Ağlardan Başvuru Yapılabiliyor Kültür gezilerine kayıtlar 19 Nisan a kadar devam edecek. Belediye başlattığı uygulamayla Facebook ve Twitter hesaplarından da başvuru kabul ediyor. Katılmak isteyenler Sultanbeyli Belediyesi sosyal ağlarına girerekbilgilerini mesaj olarak atabilir. Sultanbeyli Belediyesi Facebook hesabı: https://www.facebook.com/sultanbeylibel Sultanbeyli Belediyesi Twitter hesabı: https://twitter.com/sultanbeylibld Sultanbeyli de Konser Coşkusu S ultanbeyli de bu hafta sonu konser coşkusu yaşandı. Sultanbeyli Kültür Merkezi önce Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay ı, ardından müzikal şiir dinletisiyle İbrahim Sadri yi ağırladı. Birbirinden güzel etkinliklerin sahnelendiği Sultanbeyli Kültür Merkezi yine dopdolu programlara imza atmaya devam ediyor. Kültür merkezinde sanatseverler, hafta sonu müziğin tadına doydu. Türk Halk Müziği nin sevilen sesi Gülay, birbirinden güzel şarkılarını Sultanbeylili müzik severler için seslendirdi. Salonun dakikalar öncesinden dolduğu konserde, sanatçıya davetlilerde eşlik etti. İbrahim Sadri Sultanbeyli deydi Sonraki gün ise Sultanbeyli Kültür Merkezi İbrahim Sadri yi ağırladı. Sadri nin konserine de Sultanbeylililerin yoğun ilgisi vardı. Programa Belediye Başkanı Hüseyin Keskinde katıldı. Sanatçıya hayranlarının ilgisi büyüktü. Programda İbrahim Sadri, sevilen eserlerini seslendirdi. Medeniyetler Bu Sergide Buluştu Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset adlı gezici fotoğraf sergisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi nde açıldı. Serginin Türkiye deki ayağının İstanbul da olan gösterimini Sultanbeyli Belediyesi üstlendi. B Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete aç k 4HABER MERKEZİ irçok sergiye ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Galeri İstanbulensis Sergi Salonu, bu seferde kapılarını Hint Okyanusu Boyunca İslam, Ticaret ve Siyaset Sergisi ne açtı. Sergi, Britanya Akademisi, Britanya Kütüphanesi, İngiltere Güneydoğu Asya Araştırmaları Kurumu (ASEASUK) ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü nün (BIAA) destekleriyle sanatseverlerle buluştu. Ayrıca sergiye İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı büyük destek sağladı. Açılışa Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, araştırmacı yazar Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bildir sergi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Sergide bulunan fotoğraflar çok güzel. Tarihi anlatıyor. Gezerken heyecanlandım. Her biri tarihten izler taşıyor dedi. Galeri İstanbulensis Sergi Salonu nda 21 Nisan a kadar ziyarete açık olan sergi, bu tarihten sonra Atatürk Kitaplığı nda ay sonuna kadar sergilenecek. Ayrıca gezici fotoğraf sergisi Mayıs ayında da İstanbul un çeşitli noktalarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu Bilge kentin yeni sesi SAYI: 17 MAYIS 2013 Etkinlik ÖZEL SAYI BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Önemli icraat ve etkinliklerimiz ilçemizin dört bir yanında start

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr EKİM EKİM 15 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz, kent ve insanımızı birlikte inşa etmek için çıktığımız

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU Son dönemlerde özellikle başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim sonrası başlattığı balkon konuşmasının bir benzerini Arhavi Belediye başkanı

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK

1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK 1 / 7 2015/01/27 11:17 GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR YAZARLAR KELEBEK 2 / 7 2015/01/27 11:17 haberlerini herkesten önce okumak için ekleyin! Daily Mirror: Türk mafyası Hayat Boumeddiene yi Suriye ye kaçırmak

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ:

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: 28 Haziran Cumartesi İlk Gün İftarı (Tarihi Galata Köprüsü- Feshane Bahçesi) 29 Haziran Pazar- Pirinççi Köyü Mah. iftarı (Pirinççi

Detaylı

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI 3. SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI İlk adı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi iken Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak değiştirilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor

Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu bir açıklama yaparak, 28 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Bodrum Belediye Meydanı nda, Bodrumlu

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Đsmail Hilmi Adıgüzel

Đsmail Hilmi Adıgüzel Đsmail Hilmi Adıgüzel Gençlik Platformu / Kurcu Başkan Marka Yönetimi Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fotoğraf Gönüllüleri / Genel Koordinatör Đnternet Medya ve Bilişim Federasyonu / Yönetici Gravga

Detaylı

yapan Beşiktaş, antrenmana ısınma koşuları ile başladı.

yapan Beşiktaş, antrenmana ısınma koşuları ile başladı. Beşiktaş'ta dur durak yok SPOR BEŞİKTAŞ, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yapan Beşiktaş,

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s EĞİTİM TATİLİ N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı. B a z ı l a r

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 PROJE HEDEFLERİ 2013 Kültür sanat yolunu hem kapsam hem içerik olarak zenginleştirip, uygun tanıtım

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU İVRİNDİDE BAYRAMLAŞMA SEVİNCİ

DEVLETİN ZİRVESİ BULUŞTU İVRİNDİDE BAYRAMLAŞMA SEVİNCİ Bizim İvrindi Gazetesi 532 HABERLER 19/09/2016 Sayfa 3 DEVLETİN ZİRVESİ ERDEKTEKİ CENAZEDE BULUŞTU DEVLETİN ZİRVESİ ERDEK'TE CENAZE TÖRENİNDEYDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "ANNEM" DEDİĞİ ZÜMRİYE İLGEN'İN

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı