YAPI ve KRED BANKASI A.. den

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.. den"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve TL nominal deerli 161 gün vadeli banka bonosu satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller ve banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ( Kurul ) nca 26/01/2012 tarih ve 4/T-482 ve 9/BB-482 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve tahvil ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Tahvillere ve banka bonolarına ilikin olarak ihraçcının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kurululara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Baımsız denetim kuruluları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilikin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlı ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname 03/06/2011 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi olup, 09/06/2011 tarih ve 7833 Sayılı TTSG de ilan edilmitir. Bu izahnameye ilikin ilk güncelleme metni; tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi ve tarih, 7917 Sayılı TTSG de ilan edilmi, ikinci güncelleme metni ise; tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi ve tarih, 7951 Sayılı TTSG de ilan edilmi olup ortaklıımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve deerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma araçlarına ilikin bilgiler tabloda verilmektedir. Kayda alınan toplam tutar Türü Tutar (TL) Satı Tarihi Satı 1 Banka Bonosu Haziran 2011 Satı 2 Kuponlu Tahvil Ekim 2011 Satı 3 Banka Bonosu Kasım Aralık /35

2 ÇNDEKLER 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER BORÇLANMA ARAÇLARI LE LGL VERGLENDRME ESASLARI: UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KLERDEN ALINAN BLGLER: SORUMLULUK /35

3 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER bu sirküler ile ihracı yapılacak olan tahvil ve banka bonosuna ilikin ihraççının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. hraca aracılık eden aracı kuruluların da tahvillere ve banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB ve/veya Borsa) tarafından tahvil ve banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. hraç edilecek tahvil ve banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Yapı ve Kredi Bankası A.. (Yapı Kredi Bankası veya Yapı Kredi veya Banka) finansman salamak amacıyla, faiz karılıında teminatsız tahvil ve banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu tahvil ve banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil ve banka bonosunun sahibinin anapara ve faiz alacaı dıında hiçbir talep ve Yapı Kredi nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Yapı Kredi nin tahvil ve banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olutururken aaıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, tahvil ve banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karılaabileceklerdir. hraç edilen tahvili ve/veya banka bonosunu alan yatırımcılar aaıda ayrıntılı ekilde açıklanmı risklerle karı karıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakite dönütürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir. 1.1 hraçcı Riski: hraççının yönetim veya mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle yükümlülüünü kısmen/tamamen yerine getirememesi durumunda yatırımcının karılaabilecei zarar olasılııdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettii ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır. Banka bonosu ve/veya tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara bavurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, cra ve flas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 3/35

4 1.2 Piyasa Riski: Banka bonosu ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa deerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine balı olarak yatırımcının zarar etme olasılııdır. Enstrümanın fiyatı faizlerdeki artıtan ters yönlü etkilenmektedir, dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara balı olarak faiz oranlarının yükseldii durumlarda bono ve/veya tahvilin fiyatı düer ve yatırımcının zarar etme olasılıı artar. Faiz oranlarının dütüü durumlarda ise bono ve/veya tahvilin fiyatı artar. 1.3 Likidite Riski: Yatırımcının, banka bonosu ve/veya tahvilini satarak yaptıı yatırımı vadesinden önce nakde dönütürmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alımı satımı için mevcut piyasa yapısının sı olması ve dier nedenlerle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder Dier riskler: Tahvillerin veya Banka Bonolarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Balı Olarak Kısıtlanması Riski hraç edilecek tahvillerin ve banka bonolarının ilem görecei piyasada yapılacak ilem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduu tahvil veya banka bonosu tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda tahvillerin veya banka bonolarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. Dier Yapı Kredi Bankası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen artların oluması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine ilikin hükümler yer almaktadır. 2. HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER 2.1. Borçlanma araçlarının ihracına ilikin yetkili organ kararı Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu'nun tarih ve 68/43 sayılı kararıyla, Banka tarafından yurtiçinde deiik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve dier merciler nezdinde gerekli bavuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm art ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli ilemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüe yetki verilmesine karar verilmitir. Bu sirküler Yönetim Kurulu nun vermi olduu söz konusu yetkiye dayanarak ortaklıımızın TL nominal tutarda tahvil ve nominal tutarda banka bonosu halka arzına ilikin hazırlanmıtır. 4/35

5 2.2. Halka arz edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Tahvil ve banka bonosu b) ISIN kodu: hraç edilecek tahvil ve banka bonosuna ilikin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanacaktır. c) Nama/Hamiline olduu: Hamiline d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluun unvanı, adresi: Tahviller ve banka bonoları aaıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak müteri hesaplarında kayden izlenecektir. Merkezi Kayıt Kuruluu A.. Askerocaı Cad. Süzer Plaza No: 1-15 Kat: Elmada-ili /stanbul 2.3. Borçlanma aracının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiine ilikin bilgi: hraç edilecek tahvil ve banka bonosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Teblii uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek tahvil ve banka bonosuna ilikin talep toplama yöntemi, daıtım ilkeleri ve tahvil ve banka bonolarına ilikin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Tebli uyarınca gerçekletirilecektir. Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek tahvil ve banka bonoları, MKB nin tarih ve sayılı stanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmelii kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüü nün Tahvil ve Bono Piyasası leyi, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. lgili MKB Genelgelerine göre Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek tahvil ve bonoların kota alınabilmesi MKB Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. lgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin effaf ve rekabete açık bir ortamda ilem görmelerini salayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıını hızlandırmak amacıyla kurulmutur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak dorudan alım/dorudan satım ilemleri yapılabilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasasında ilemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün balangıç valörlü) ilemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri balangıç valörlü) ilemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. 5/35

6 Emirler ileme konu menkul kıymetin nominal deerleri itibarıyla minimum emir büyüklüü ve katları eklinde iletilir. Yapı Kredi tahvilleri ve banka bonoları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır hraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara saladıı haklar, bu hakların kullanma esasları ve bu haklara ilikin kısıtlamalar: Yapı ve Kredi Bankası, 368 gün vadeli kuponlu tahvil ve 161 gün vadeli banka bonosu ihracı gerçekletirecektir. Kuponlu ihraç edilecek olan tahviller, yatırımcıya tahvillerin ihraç tarihinden itibaren belirli periyotlarda faiz getirisi sunmaktadır. Buna göre yatırımcılar Yapı ve Kredi Bankası nın kuponlu tahvillerinin 12 ay içerisinde, 92 günde bir olmak üzere toplam 4 defa kupon ödemesi alma hakkına sahip olacaktır. Tahvillerin anaparası 4.kupon ödemesi ile bir defada ödenecektir. Banka bonoları iskonto esasına göre ihraç edilecektir. Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının nominal tutarına göre, ihraç tarihinde belirlenen ve ihraç tarihinden itibaren hesaplanmaya balanan faiz oranına göre vade sonunda getiri elde edeceklerdir. Yatırımcıların aracı kurulular nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak kazandıkları nominal tutarın ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılııyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluların Takasbank nezdindeki hesaplarına Yapı Kredi Bankası tarafından topluca aktarılacaktır. Tahvillere ve banka bonolarına ait bedeller Yapı Kredi Bankası tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kurulular da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergi kesintilerini kaynaında yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. Tahvilleri ve/veya banka bonolarını satın alan yatırımcıların haklarına ilikin kısıtlamalar ise aaıda belirtilmitir: - Tahvil ve/veya banka bonosu sahipleri, Yapı Kredi Bankası nın kar zarar riskine katılmaz. Sadece Banka ya faiz karılıında borç vermi olmaktadır. - Tahvil ve/veya banka bonosu sahipleri Yapı Kredi Bankası nın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır. - Tahvil ve/veya banka bonosu sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dıında Yapı Kredi Bankası üzerinde baka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb) yoktur. - Tahvil ve/veya banka bonosu alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki cra ve flas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları cra flas Kanunu nun 206. Maddesinde belirtildii gibidir. 6/35

7 2.5. hraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma aracının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki dier yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Tahvil ve/veya banka bonosu, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. hraç edilen tahvillere ve banka bonolarına ilikin ödeme yükümlülüü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıtır. hraca aracılık eden aracı kuruluların da tahvillere ve banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yürürlükteki cra ve flas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aaıdaki gibidir. 1. flas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (K md. 248) 2. Bir malın aynından doan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (K md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmi alacaklar (K md. 206/1) Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (K md. 206/4) cra ve flas Kanunu nun yukarıda belirtilen 206 ncı maddesi u ekildedir: "Madde (Deiik madde: 03/07/ /1 md.) Alacakları rehinli olan alacaklıların satı tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmi ise satı tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satı masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmi baka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylatırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taınmaz rehniyle temin edilmi olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine ümulü Kanunu Medeninin taınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/06/ /42 md.) Alacakları gemi ipotei ile temin edilmi olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur. (Deiik fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci Sıra: a) çilerin, i ilikine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi üzerine hak etmi oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, 7/35

8 kinci Sıra: b) verenlerin, içiler için yardım sandıkları veya sair yardım tekilatı kurulması veya bunların yaatılması maksadıyla meydana gelmi ve tüzel kiilik kazanmı bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) flasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmi olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doan her türlü nafaka alacakları. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettii müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: mtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacakları dahil). (Ek fıkra: 17/07/ S.K/52.md) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aaıdaki süreler hesaba katılmaz: 1. flasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 2. flasın ertelenmesi süresi. 3. Alacak hakkında açılmı olan davanın devam ettii süre. 4. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilikin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye balayacaı, son ödeme tarihleri: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahviller kuponlu olarak ihraç edilecektir. Yapı Kredi Bankası tarafından ihraç edilecek 368 gün vadeli 100.-TL nominal deerli tahvillerde 92 günde bir olmak üzere toplam 4 defa faiz ödemesinde bulunacaktır. Anapara ödemesi son kupon ödemesi ile birlikte yapılacaktır. Talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 tarihinden sonraki igünü olan 06/02/2012 itibariyle ihracın bileik faizi ve kupon oranı ilan edilecektir. 8/35

9 Talep toplamanın son gününü takip eden igünü olan 06/02/2012 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Tahviller yatırımcıların hesaplarına daıtım sonuçlarının ilan edildii gün olan 06/02/2012 tarihinde aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına tahvillerin aktarıldıı gün olan 06/02/2012 vade balangıç tarihi olacaktır. 368 gün vadeli ihraç edilecek tahvillerin; Vade Balangıç Tarihi: 06/02/2012 I. Kupon Ödeme Tarihi: 08/05/2012 II. Kupon Ödeme Tarihi: 08/08/2012 III. Kupon Ödeme Tarihi: 08/11/2012 IV. Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: 08/02/2013 olacaktır Gün Vadeli Banka Bonosu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satısına ilikin Esaslar Hakkında Teblig inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. skontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 tarihinden sonraki igünü olan 06/02/2012 tarihinde ihracın basit ve bileik faiz oranları ve fiyatı ilan edilecektir. Talep toplamanın son gününden bir i günü sonrası olan 06/02/2012 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Banka bonoları yatırımcıların hesaplarına, daıtım sonuçlarının ilan edildii gün olan 06/02/2012 tarihinde aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına bonoların aktarıldıı gün olan 06/02/2012 vade balangıç tarihi olacaktır. 161 gün vadeli ihraç edilecek banka bonolarının; Vade Balangıç Tarihi: 06/02/2012 Vade Sonu Tarihi: 16/07/2012 olacaktır. b) Faizin deiken olması durumunda, dayandıı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandıı: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahviller sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvilin bileik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı, 09/01/2013 itfa tarihli ve TRT090113T13 tanımlı, 20/02/2013 itfa tarihli ve TRT200213T25 tanımlı, 10/04/2013 itfa tarihli ve TRT100413T17 tanımlı kıymetlerdir. 9/35

10 Söz konusu DBS lerin 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) tarihlerinde (gözlem periyodu) MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı nda oluan aynı gün valörlü aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak, 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kıymet için de gözlem periyodu süresince gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in gözlem periyodu süresince gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler ve 06/02/2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir Gün Vadeli Banka Bonosu: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satısına iliskin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu ve sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 161 gün vadeli banka bonosunun bilesik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 14/03/2012 itfa tarihli ve TRT140312T15 tanımlı, 25/04/2012 itfa tarihli ve TRT250412T11 tanımlı, 08/08/2012 itfa tarihli ve TRT080812T26 tanımlı, 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DBS in 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) tarihlerinde (gözlem periyodu MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı nda oluan aynı gün valörlü aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak, 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c) Gösterge faiz oranının geçmi ve gelecek performansının ve deikenliinin nereden takip edildii: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvil ve banka bonolarına dayanak olacak Gösterge Faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilmi DBS lerin geçmi piyasa performansları, MKB ye ait internet sitesinden (http://imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) takip edilebilmektedir. Gösterge faiz oranının gelecek performansını takip etmeye yönelik bir araç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, DBS lerin faizleri; büyüme, sanayi üretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın 10/35

11 politikalarından dorudan etkilenmektedir. kincil piyasada tahvil ve banka bonolarına olan talebin artması durumunda tahvil ve banka bonolarının piyasa fiyatı yükselir ve faizi düerken, talebin azalması durumunda piyasa fiyatı düer ve faizi yükselir. Yatırımcıların tahvil ve/veya banka bonolarını vadesinden önce satmak istemeleri durumunda satı ilgili piyasa fiyatı üzerinden gerçekleecektir. d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaanüstü unsurlar ve faize ilikin düzeltme kuralları: T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen DBS lerin faizleri, büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. Hesaplamanın yapıldıı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DBS veya DBS lerin ilem gördüü MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkiyebilecek olaan ve olaanüstü koullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olaanüstü hal vb.) piyasa kapanması ve aksaklıklar yaanması durumlarında geriye dönük olarak MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda ilgili DBS lerin ilem gördüü en son 2 i gününde oluan aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler kullanılarak hesaplamalar Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacaktır Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın deerinin dayanılan aracın deerinden, özellikle risklerin açık bir ekilde ortaya çıktıı durumlarda nasıl etkilendii hakkında bilgi: hraç edilecek tahvil ve banka bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır Borçlanma Araçlarının vadesi: hraç edilecek toplam TL nominal tutardaki tahvillerin vadesi 368 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 08/02/2013 tür. hraç edilecek TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 161 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 16/07/2012 dir tfa sürecine ilikin esaslar: Tahviller kuponlu kıymetler olup, anapara ve 4. kupon ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır. Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır hraççının ya da yatırımcının isteine balı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koulları hakkında bilgi: bu sirküler altında ihraç edilecek tahvillerin ve banka bonolarının erken itfası söz konusu olmayacaktır. 11/35

12 2.11. Faiz ve anaparanın zamanaımı: Bankacılık Kanunu nun 62. Maddesinde Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına tabidir. Zamanaımına urayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon a gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir. ifadesi yer almaktadır. BDDK Kurul kararıyla yürürlüe konan, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaımına Urayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara likin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ilgili bölümünde ise: Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemi dahi olsa çek karnesi verdikleri müterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaımı süresi sonuna kadar ileyecek faizleri ile katılma hesabına ilikin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına urar. (3) lan edilen zamanaımına uramı her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulatıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon a bildirmekle yükümlüdür. (4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir ifadesi bulunmaktadır sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaımına uramı olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaımına uramı tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmedii takdirde Devlet e intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandıı hakkında bilgi: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak, gösterge faiz oranı aaıdaki ekilde olacaktır. a. hraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvillerin bileik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak DBS ler; 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı, 09/01/2013 itfa tarihli ve TRT090113T13 tanımlı, 20/02/2013 itfa tarihli ve TRT200213T25 tanımlı, 10/04/2013 itfa tarihli ve TRT100413T17 tanımlı 12/35

13 ISIN kodlu kıymetlerdir. b. Söz konusu DBS lerin 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) günlerinde MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda; aynı gün valörlü ilemlerde gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizleri, dikkate alınacak ve 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 368 günden kısa ve bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 368 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz ününde bulundurularak iyi niyetle seçilecektir. d. Seçilen menkuller için 01/02/2012, 02/02/2012 ve 03/02/2012 tarihlerindeki 3 günlük gözlem periyodu süresince MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasası nda gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizi hesaplanacaktır. e. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in d ıkkında hesaplanan bileik faizleri ve 06/02/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. f. Dorusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun tahvilin vade gününe karılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileik faiz oranı hesaplanır. Tahvil vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha uzun olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha kısa olan DBSin vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DBSin vadeye kalan gün sayısı TV r1 r2 VK1 VK2 Gösterge Yıllık Bileik Faiz = r1 + (((r2 - r1)/(vk2 VK1))*(TV - VK1)) g. Gösterge yıllık bileik faiz Oranı na ek getiri oranı %0,75 (75 baz puan) eklenerek tahvilin bileik faiz oranı belirlenir. Gösterge Faiz Oranı (Bileik) Yapı Kredi Bankası Ek Getiri Oranı Tahvil Faiz Oranı (Bileik) GFO S TFO TFO = GFO + S h. Tahvil Bileik Faiz Oranından; tahvil dönemsel kupon faiz oranı hesaplanır. Tahvil Faiz Oranı (Bileik) Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı Tahvil Kupon Gün Sayısı KFO= ((TFO+1)^(TKGS/365))-1 TFO KFO TKGS 13/35

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı