YAPI ve KRED BANKASI A.. den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KRED BANKASI A.. den"

Transkript

1 YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve TL nominal deerli 161 gün vadeli banka bonosu satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller ve banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ( Kurul ) nca 26/01/2012 tarih ve 4/T-482 ve 9/BB-482 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve tahvil ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Tahvillere ve banka bonolarına ilikin olarak ihraçcının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçei dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kurululara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Baımsız denetim kuruluları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilikin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlı ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname 03/06/2011 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi olup, 09/06/2011 tarih ve 7833 Sayılı TTSG de ilan edilmitir. Bu izahnameye ilikin ilk güncelleme metni; tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi ve tarih, 7917 Sayılı TTSG de ilan edilmi, ikinci güncelleme metni ise; tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi ve tarih, 7951 Sayılı TTSG de ilan edilmi olup ortaklıımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve deerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma araçlarına ilikin bilgiler tabloda verilmektedir. Kayda alınan toplam tutar Türü Tutar (TL) Satı Tarihi Satı 1 Banka Bonosu Haziran 2011 Satı 2 Kuponlu Tahvil Ekim 2011 Satı 3 Banka Bonosu Kasım Aralık /35

2 ÇNDEKLER 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER BORÇLANMA ARAÇLARI LE LGL VERGLENDRME ESASLARI: UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KLERDEN ALINAN BLGLER: SORUMLULUK /35

3 1. HRAÇ EDLEN BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN RSK FAKTÖRLER bu sirküler ile ihracı yapılacak olan tahvil ve banka bonosuna ilikin ihraççının yatırımcılara karı olan ödeme yükümlülüü herhangi bir kamu kuruluu tarafından garanti altına alınmamı olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. hraca aracılık eden aracı kuruluların da tahvillere ve banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB ve/veya Borsa) tarafından tahvil ve banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. hraç edilecek tahvil ve banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Yapı ve Kredi Bankası A.. (Yapı Kredi Bankası veya Yapı Kredi veya Banka) finansman salamak amacıyla, faiz karılıında teminatsız tahvil ve banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu tahvil ve banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil ve banka bonosunun sahibinin anapara ve faiz alacaı dıında hiçbir talep ve Yapı Kredi nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Yapı Kredi nin tahvil ve banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olutururken aaıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, tahvil ve banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karılaabileceklerdir. hraç edilen tahvili ve/veya banka bonosunu alan yatırımcılar aaıda ayrıntılı ekilde açıklanmı risklerle karı karıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakite dönütürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir. 1.1 hraçcı Riski: hraççının yönetim veya mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle yükümlülüünü kısmen/tamamen yerine getirememesi durumunda yatırımcının karılaabilecei zarar olasılııdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettii ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır. Banka bonosu ve/veya tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara bavurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, cra ve flas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra balıı altındaki imtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 3/35

4 1.2 Piyasa Riski: Banka bonosu ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa deerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine balı olarak yatırımcının zarar etme olasılııdır. Enstrümanın fiyatı faizlerdeki artıtan ters yönlü etkilenmektedir, dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara balı olarak faiz oranlarının yükseldii durumlarda bono ve/veya tahvilin fiyatı düer ve yatırımcının zarar etme olasılıı artar. Faiz oranlarının dütüü durumlarda ise bono ve/veya tahvilin fiyatı artar. 1.3 Likidite Riski: Yatırımcının, banka bonosu ve/veya tahvilini satarak yaptıı yatırımı vadesinden önce nakde dönütürmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alımı satımı için mevcut piyasa yapısının sı olması ve dier nedenlerle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder Dier riskler: Tahvillerin veya Banka Bonolarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Balı Olarak Kısıtlanması Riski hraç edilecek tahvillerin ve banka bonolarının ilem görecei piyasada yapılacak ilem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduu tahvil veya banka bonosu tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda tahvillerin veya banka bonolarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. Dier Yapı Kredi Bankası 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen artların oluması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine ilikin hükümler yer almaktadır. 2. HALKA ARZ EDLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA LKN BLGLER 2.1. Borçlanma araçlarının ihracına ilikin yetkili organ kararı Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu'nun tarih ve 68/43 sayılı kararıyla, Banka tarafından yurtiçinde deiik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve dier merciler nezdinde gerekli bavuruların yapılması, ihraçlarla ilgili tüm art ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli ilemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüe yetki verilmesine karar verilmitir. Bu sirküler Yönetim Kurulu nun vermi olduu söz konusu yetkiye dayanarak ortaklıımızın TL nominal tutarda tahvil ve nominal tutarda banka bonosu halka arzına ilikin hazırlanmıtır. 4/35

5 2.2. Halka arz edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Tahvil ve banka bonosu b) ISIN kodu: hraç edilecek tahvil ve banka bonosuna ilikin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanacaktır. c) Nama/Hamiline olduu: Hamiline d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluun unvanı, adresi: Tahviller ve banka bonoları aaıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak müteri hesaplarında kayden izlenecektir. Merkezi Kayıt Kuruluu A.. Askerocaı Cad. Süzer Plaza No: 1-15 Kat: Elmada-ili /stanbul 2.3. Borçlanma aracının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiine ilikin bilgi: hraç edilecek tahvil ve banka bonosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Teblii uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek tahvil ve banka bonosuna ilikin talep toplama yöntemi, daıtım ilkeleri ve tahvil ve banka bonolarına ilikin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satı Yöntemlerine likin Esaslar Tebli uyarınca gerçekletirilecektir. Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek tahvil ve banka bonoları, MKB nin tarih ve sayılı stanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmelii kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüü nün Tahvil ve Bono Piyasası leyi, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. lgili MKB Genelgelerine göre Yapı Kredi tarafından ihraç edilecek tahvil ve bonoların kota alınabilmesi MKB Yönetim Kurulu nun verecei olumlu karara balıdır. lgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin effaf ve rekabete açık bir ortamda ilem görmelerini salayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıını hızlandırmak amacıyla kurulmutur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak dorudan alım/dorudan satım ilemleri yapılabilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasasında ilemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün balangıç valörlü) ilemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri balangıç valörlü) ilemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. 5/35

6 Emirler ileme konu menkul kıymetin nominal deerleri itibarıyla minimum emir büyüklüü ve katları eklinde iletilir. Yapı Kredi tahvilleri ve banka bonoları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır hraç edilecek borçlanma aracının yatırımcılara saladıı haklar, bu hakların kullanma esasları ve bu haklara ilikin kısıtlamalar: Yapı ve Kredi Bankası, 368 gün vadeli kuponlu tahvil ve 161 gün vadeli banka bonosu ihracı gerçekletirecektir. Kuponlu ihraç edilecek olan tahviller, yatırımcıya tahvillerin ihraç tarihinden itibaren belirli periyotlarda faiz getirisi sunmaktadır. Buna göre yatırımcılar Yapı ve Kredi Bankası nın kuponlu tahvillerinin 12 ay içerisinde, 92 günde bir olmak üzere toplam 4 defa kupon ödemesi alma hakkına sahip olacaktır. Tahvillerin anaparası 4.kupon ödemesi ile bir defada ödenecektir. Banka bonoları iskonto esasına göre ihraç edilecektir. Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının nominal tutarına göre, ihraç tarihinde belirlenen ve ihraç tarihinden itibaren hesaplanmaya balanan faiz oranına göre vade sonunda getiri elde edeceklerdir. Yatırımcıların aracı kurulular nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak kazandıkları nominal tutarın ödemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılııyla yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluların Takasbank nezdindeki hesaplarına Yapı Kredi Bankası tarafından topluca aktarılacaktır. Tahvillere ve banka bonolarına ait bedeller Yapı Kredi Bankası tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kurulular da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergi kesintilerini kaynaında yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. Tahvilleri ve/veya banka bonolarını satın alan yatırımcıların haklarına ilikin kısıtlamalar ise aaıda belirtilmitir: - Tahvil ve/veya banka bonosu sahipleri, Yapı Kredi Bankası nın kar zarar riskine katılmaz. Sadece Banka ya faiz karılıında borç vermi olmaktadır. - Tahvil ve/veya banka bonosu sahipleri Yapı Kredi Bankası nın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır. - Tahvil ve/veya banka bonosu sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dıında Yapı Kredi Bankası üzerinde baka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb) yoktur. - Tahvil ve/veya banka bonosu alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki cra ve flas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları cra flas Kanunu nun 206. Maddesinde belirtildii gibidir. 6/35

7 2.5. hraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma aracının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki dier yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Tahvil ve/veya banka bonosu, cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. hraç edilen tahvillere ve banka bonolarına ilikin ödeme yükümlülüü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıtır. hraca aracılık eden aracı kuruluların da tahvillere ve banka bonolarına ilikin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Yürürlükteki cra ve flas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aaıdaki gibidir. 1. flas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (K md. 248) 2. Bir malın aynından doan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (K md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmi alacaklar (K md. 206/1) Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (K md. 206/4) cra ve flas Kanunu nun yukarıda belirtilen 206 ncı maddesi u ekildedir: "Madde (Deiik madde: 03/07/ /1 md.) Alacakları rehinli olan alacaklıların satı tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmi ise satı tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satı masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmi baka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylatırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taınmaz rehniyle temin edilmi olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine ümulü Kanunu Medeninin taınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/06/ /42 md.) Alacakları gemi ipotei ile temin edilmi olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur. (Deiik fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Teminatlı olup da rehinle karılanmamı olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satı tutarından, aaıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci Sıra: a) çilerin, i ilikine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona ermesi üzerine hak etmi oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, 7/35

8 kinci Sıra: b) verenlerin, içiler için yardım sandıkları veya sair yardım tekilatı kurulması veya bunların yaatılması maksadıyla meydana gelmi ve tüzel kiilik kazanmı bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) flasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmi olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doan her türlü nafaka alacakları. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettii müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: mtiyazlı olmayan dier bütün alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacakları dahil). (Ek fıkra: 17/07/ S.K/52.md) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aaıdaki süreler hesaba katılmaz: 1. flasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 2. flasın ertelenmesi süresi. 3. Alacak hakkında açılmı olan davanın devam ettii süre. 4. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilikin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye balayacaı, son ödeme tarihleri: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahviller kuponlu olarak ihraç edilecektir. Yapı Kredi Bankası tarafından ihraç edilecek 368 gün vadeli 100.-TL nominal deerli tahvillerde 92 günde bir olmak üzere toplam 4 defa faiz ödemesinde bulunacaktır. Anapara ödemesi son kupon ödemesi ile birlikte yapılacaktır. Talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 tarihinden sonraki igünü olan 06/02/2012 itibariyle ihracın bileik faizi ve kupon oranı ilan edilecektir. 8/35

9 Talep toplamanın son gününü takip eden igünü olan 06/02/2012 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Tahviller yatırımcıların hesaplarına daıtım sonuçlarının ilan edildii gün olan 06/02/2012 tarihinde aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına tahvillerin aktarıldıı gün olan 06/02/2012 vade balangıç tarihi olacaktır. 368 gün vadeli ihraç edilecek tahvillerin; Vade Balangıç Tarihi: 06/02/2012 I. Kupon Ödeme Tarihi: 08/05/2012 II. Kupon Ödeme Tarihi: 08/08/2012 III. Kupon Ödeme Tarihi: 08/11/2012 IV. Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: 08/02/2013 olacaktır Gün Vadeli Banka Bonosu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satısına ilikin Esaslar Hakkında Teblig inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilecektir. skontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 tarihinden sonraki igünü olan 06/02/2012 tarihinde ihracın basit ve bileik faiz oranları ve fiyatı ilan edilecektir. Talep toplamanın son gününden bir i günü sonrası olan 06/02/2012 tarihinde daıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecektir. Banka bonoları yatırımcıların hesaplarına, daıtım sonuçlarının ilan edildii gün olan 06/02/2012 tarihinde aktarılacaktır. Yatırımcıların hesaplarına bonoların aktarıldıı gün olan 06/02/2012 vade balangıç tarihi olacaktır. 161 gün vadeli ihraç edilecek banka bonolarının; Vade Balangıç Tarihi: 06/02/2012 Vade Sonu Tarihi: 16/07/2012 olacaktır. b) Faizin deiken olması durumunda, dayandıı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplandıı: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahviller sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvilin bileik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı, 09/01/2013 itfa tarihli ve TRT090113T13 tanımlı, 20/02/2013 itfa tarihli ve TRT200213T25 tanımlı, 10/04/2013 itfa tarihli ve TRT100413T17 tanımlı kıymetlerdir. 9/35

10 Söz konusu DBS lerin 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) tarihlerinde (gözlem periyodu) MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı nda oluan aynı gün valörlü aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak, 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kıymet için de gözlem periyodu süresince gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in gözlem periyodu süresince gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler ve 06/02/2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir Gün Vadeli Banka Bonosu: Deiken faiz uygulanmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satısına iliskin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek banka bonoları iskontolu ve sabit faizli olarak ihraç edilecektir. hraç edilecek olan 161 gün vadeli banka bonosunun bilesik faiz oranının belirlenmesinde baz alınacak Devlet ç Borçlanma Senetleri (DBS); 14/03/2012 itfa tarihli ve TRT140312T15 tanımlı, 25/04/2012 itfa tarihli ve TRT250412T11 tanımlı, 08/08/2012 itfa tarihli ve TRT080812T26 tanımlı, 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DBS in 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) tarihlerinde (gözlem periyodu MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı nda oluan aynı gün valörlü aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması dikkate alınarak, 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c) Gösterge faiz oranının geçmi ve gelecek performansının ve deikenliinin nereden takip edildii: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvil ve banka bonolarına dayanak olacak Gösterge Faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilmi DBS lerin geçmi piyasa performansları, MKB ye ait internet sitesinden (http://imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) takip edilebilmektedir. Gösterge faiz oranının gelecek performansını takip etmeye yönelik bir araç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, DBS lerin faizleri; büyüme, sanayi üretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın 10/35

11 politikalarından dorudan etkilenmektedir. kincil piyasada tahvil ve banka bonolarına olan talebin artması durumunda tahvil ve banka bonolarının piyasa fiyatı yükselir ve faizi düerken, talebin azalması durumunda piyasa fiyatı düer ve faizi yükselir. Yatırımcıların tahvil ve/veya banka bonolarını vadesinden önce satmak istemeleri durumunda satı ilgili piyasa fiyatı üzerinden gerçekleecektir. d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaanüstü unsurlar ve faize ilikin düzeltme kuralları: T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen DBS lerin faizleri, büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C. Hazine Müstearlıı ve T.C. Merkez Bankası nın politikalarından dorudan etkilenmektedir. Hesaplamanın yapıldıı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DBS veya DBS lerin ilem gördüü MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkiyebilecek olaan ve olaanüstü koullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olaanüstü hal vb.) piyasa kapanması ve aksaklıklar yaanması durumlarında geriye dönük olarak MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda ilgili DBS lerin ilem gördüü en son 2 i gününde oluan aırlıklı ortalama yıllık bileik faizler kullanılarak hesaplamalar Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacaktır Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın deerinin dayanılan aracın deerinden, özellikle risklerin açık bir ekilde ortaya çıktıı durumlarda nasıl etkilendii hakkında bilgi: hraç edilecek tahvil ve banka bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır Borçlanma Araçlarının vadesi: hraç edilecek toplam TL nominal tutardaki tahvillerin vadesi 368 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 08/02/2013 tür. hraç edilecek TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 161 gün olacaktır. Vade sonu tarihi 16/07/2012 dir tfa sürecine ilikin esaslar: Tahviller kuponlu kıymetler olup, anapara ve 4. kupon ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır. Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır hraççının ya da yatırımcının isteine balı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koulları hakkında bilgi: bu sirküler altında ihraç edilecek tahvillerin ve banka bonolarının erken itfası söz konusu olmayacaktır. 11/35

12 2.11. Faiz ve anaparanın zamanaımı: Bankacılık Kanunu nun 62. Maddesinde Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına tabidir. Zamanaımına urayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon a gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir. ifadesi yer almaktadır. BDDK Kurul kararıyla yürürlüe konan, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaımına Urayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara likin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ilgili bölümünde ise: Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemi dahi olsa çek karnesi verdikleri müterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaımı süresi sonuna kadar ileyecek faizleri ile katılma hesabına ilikin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden balayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaımına urar. (3) lan edilen zamanaımına uramı her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulatıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon a bildirmekle yükümlüdür. (4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir ifadesi bulunmaktadır sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaımına uramı olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaımına uramı tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmedii takdirde Devlet e intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandıı hakkında bilgi: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satıına likin Esaslar Hakkında Tebli inde belirtilen esaslara uygun olarak, gösterge faiz oranı aaıdaki ekilde olacaktır. a. hraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvillerin bileik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak DBS ler; 07/11/2012 itfa tarihli ve TRT071112T14 tanımlı, 09/01/2013 itfa tarihli ve TRT090113T13 tanımlı, 20/02/2013 itfa tarihli ve TRT200213T25 tanımlı, 10/04/2013 itfa tarihli ve TRT100413T17 tanımlı 12/35

13 ISIN kodlu kıymetlerdir. b. Söz konusu DBS lerin 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) günlerinde MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda; aynı gün valörlü ilemlerde gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizleri, dikkate alınacak ve 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 368 günden kısa ve bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 368 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz ününde bulundurularak iyi niyetle seçilecektir. d. Seçilen menkuller için 01/02/2012, 02/02/2012 ve 03/02/2012 tarihlerindeki 3 günlük gözlem periyodu süresince MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasası nda gerçekleen aırlıklı ortalama yıllık bileik faizi hesaplanacaktır. e. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in d ıkkında hesaplanan bileik faizleri ve 06/02/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. f. Dorusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun tahvilin vade gününe karılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileik faiz oranı hesaplanır. Tahvil vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha uzun olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha kısa olan DBSin vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DBSin vadeye kalan gün sayısı TV r1 r2 VK1 VK2 Gösterge Yıllık Bileik Faiz = r1 + (((r2 - r1)/(vk2 VK1))*(TV - VK1)) g. Gösterge yıllık bileik faiz Oranı na ek getiri oranı %0,75 (75 baz puan) eklenerek tahvilin bileik faiz oranı belirlenir. Gösterge Faiz Oranı (Bileik) Yapı Kredi Bankası Ek Getiri Oranı Tahvil Faiz Oranı (Bileik) GFO S TFO TFO = GFO + S h. Tahvil Bileik Faiz Oranından; tahvil dönemsel kupon faiz oranı hesaplanır. Tahvil Faiz Oranı (Bileik) Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı Tahvil Kupon Gün Sayısı KFO= ((TFO+1)^(TKGS/365))-1 TFO KFO TKGS 13/35

14 Gün Vadeli Banka Bonosu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No:22, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satılmasına likin Esaslar Hakkında Teblig inde belirtilen esaslara uygun olarak, gösterge faiz oranı aaıdaki ekilde olacaktır. a. hraç edilecek olan 161 gün vadeli Banka Bonosunun bileik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak DBS; 14/03/2012 itfa tarihli TRT140312T15 25/04/2012 itfa tarihli TRT250412T11 08/08/2012 itfa tarihli TRT080812T26 07/11/2012 itfa tarihli TRT071112T14 ISIN kodlu kıymetlerdir. b. Söz konusu DBS in 01/02/2012 (Çaramba), 02/02/2012 (Perembe) ve 03/02/2012 (Cuma) günlerinde MKB Tahvil ve Bono Pazarı nda; aynı gün valörlü ilemlerde gerçeklesen aırlıklı ortalama yıllık bilesik faizleri dikkate alınacak ve 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. c. Seçilen menkul için 01/02/2012, 02/02/2012 ve 03/02/2012 tarihlerindeki 3 günlük gözlem periyodu süresince MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasası nda gerçeklesen ilem hacmi aırlıklı bileik faizi hesaplanacaktır. d. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 161 günden kısa ve bir tanesinin 06/02/2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 161 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Yapı Kredi Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, ilem hacmi vb. kriterler göz ününde bulundurularak iyi niyetle seçilecektir. e. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 161 güne denk gelen gösterge bileik faiz oranı, seçilen iki DBS in d sıkkında hesaplanan bileik faizleri ve 06/02/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak dorusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. f. Dorusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bilesik faizin arasından geçen dogrunun banka bonosunun vade gününe karsılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bilesik faiz oranı hesaplanır. Banka Bonosu vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha uzun olan DBSin ortalama yıllık bileik faizi Vadesi daha kısa olan DBSin vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DBSin vadeye kalan gün sayısı BV r1 r2 VK1 VK2 Gösterge Yıllık Bileik Faiz = r1 + ((r2 - r1)/( VK2 VK1))*(BV - VK1) 14/35

15 g. Gösterge DBS Bileik Faiz Oranı na ek getiri oranı %0,55 (55 baz puan) eklenerek Banka Bonosu Faiz Oranı belirlenir. Gösterge DBS Faiz Oranı (Bileik) Yapı Kredi Bankası Ek Getiri Oranı Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) GFO S BBO BBO = KFO + S h. Banka Bonosu Bileik Faiz Oranından; Banka Bonosu Basit Faiz Oranı hesaplanır. Banka Bonosu Faiz Oranı (Bileik) Vadeye Kalan Gün Sayısı Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) BBO T BBB BBB =( ((1+BBO)^(T/365 ) )-1)* (365/T) Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldıı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Tahvil ve/veya Banka Bonosu Alacaklısının Hakları: -Kurulutaki vesikaların doru olmaması (TTK md.305), esas sermaye hakkında yanlı beyanlarda bulunulması (TTK md.306), ayın nev inden sermayeye deer biçilmesinde hile yapılması (TTK md. 307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların fiillerine itirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak, -Yönetim Kurulu nun ve dıarıdan atanan müdürlerin sorumluluunu gerektiren hallerde (TTK md. 336 ve 342) buna ilikin dava açmak, -Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacakların ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md.397), -Ortaklık pay sahipleri sayısının beten aaı dümesi, ortaklıın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini istemek, aksi takdirde ortaklıın feshi için mahkemeye bavurmak (TTK md 435), -Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklıın feshini dava etmek (TTK md.436) -Anonim ortaklıın nev i deitirmesi, yani limited ortaklıa çevrilmesi halinde alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md. 555) haklarına sahiptirler. TTK 429 ve 430 uncu madde hükümleri uyarınca tahvil sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek koulu ile de bazı haklar tanınmaktadır. 15/35

16 Tahvil sahipleri heyet halinde aaıdaki hususlarda müzakere yaparak karar alabilirler: -Tahvil sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması, -Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme artlarının deitirilmesi, -tfa (ödeme) müddetinin uzatılması veya itfa artlarının deitirilmesi, -Tahvil sahiplerinin alacaklarına karılık olarak hisse senedi almalarının kabul edilmesi, -Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya kaldırılmasına dair ilemlerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ihraç edilecek tahvil sahipleri tarafından Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti tekil edecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin Genel Kurul u toplantıya daveti, yetkileri, karar yeter sayısı konularında Türk Ticaret Kanunu nun Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti ne ilikin maddeleri uygulanacaktır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirlii, kullanılmayan ön alım haklarına ilikin ilemler: Tahvillere ve banka bonolarına ilikin ön alım hakkı yoktur GARANTÖRE LKN BLGLER VE GARANT HÜKÜMLER Yoktur. 3. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 3.1. Halka arz tutarı: Halka arz edilecek tahviller, TL nominal tutarda ve 368 gün vadeli olacaktır. Halka arz edilecek banka bonoları TL nominal tutarda ve 161 gün vadeli olacaktır. hraç edilecek 368 gün vadeli tahvil ve 161 gün vadeli banka bonosundan herhangi birine planlanan ihraçtan daha az miktarda ve dierine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar dier borçlanma aracının ihraç tutarına Yapı ve Kredi Bankası nın onayı ile eklenebilecektir Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 01 ubat 02 ubat 03 ubat 2012 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır. 16/35

17 3.3. Borçlanma aracının satı fiyatı veya fiyatın tespit edildii/ edilecei yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Kuponlu tahvilin faiz oranı ve bu orana ilikin hesaplama yöntemi ibu sirkülerin 2.12 maddesinde yer almaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından; gösterge DBS bileik faizinin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,75 dir (75 baz puan) olacaktır. Tahvilin faiz oranı talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 tarihinde aynı gün valörlü ilemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Nominal deeri 100.-TL olan kuponlu tahvillerin satı fiyatı 100.-TL olacaktır. Kuponlu tahvillerin yıllık bileik faiz oranının hesaplama yöntemi ibu sirkülerin maddesinde açıklanmı olup bu yöntemle hesaplanan oran virgülden sonraki üç haneye yuvarlanacaktır. Tahvil Faiz Oranı (Bileik) Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı Tahvil Kupon Gün Sayısı KFO= ((TFO+1)^(TKGS/365))-1 TFO KFO TKGS Tahvilin nihai faiz oranı ve satı fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden en geç iki i günü içinde izahname ve sirkülerin yayımlandıı adresli Yapı Kredi Bankası nın kurumsal internet sitesi ve adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır Gün Vadeli Banka Bonosu: skontolu banka bonosunun faiz oranı ve bu orana ilikin hesaplama yöntemi ibu sirkülerin 2.12 maddesinde yer almaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından; gösterge DBS bileik faizinin üzerinde ödenecek ek getiri oranı %0,55 dir (55 baz puan) olacaktır. Banka bonosunun faiz oranı talep toplamanın son günü olan 03/02/2012 itibariyle aynı gün valörlü ilemler sona erdikten sonra Yapı Kredi Bankası tarafından hesaplanacaktır. Birim fiyatı (100 TL nominal deer üzerinden ve virgülden sonra 3 basamak mertebesinde) takas tarihi (06/02/2012 tarihi) valörü ile aaıda belirtildii ekilde hesaplanacaktır. Banka bonosunun fiyatı; ibu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgülden sonraki üç haneye yuvarlanacaktır. Banka Bonosu Yıllık Bileik Faiz Oranı % BBO Banka Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) 100 Banka Bonosu nun Vadeye Kalan Gün Sayısı T Banka Bonosu Fiyatı BBF 17/35

18 BBF =100/((1+BBO)^(T/365)) Banka bonolarının nihai faiz oranı ve satı fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden en geç i günü izahname ve sirkülerin yayımlandıı adresli Yapı Kredi Bankası nın kurumsal internet sitesi ve adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Satı, UniCredit Menkul Deerler A.. (UniCredit Menkul), Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. (Yapı Kredi Yatırım) ve Yapı Kredi Bankası tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekletirilecektir. Halka arzda tahvil ve/veya banka bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları tahvil ve/veya banka bonolarının bedellerini ibu sirkülerin 3.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Halka arzda talepte bulunacak yatırımcıların Yapı Kredi Bankası veya UniCredit Menkul veya Yapı Kredi Yatırım nezdinde hesabı olması gerekmektedir. Talepte bulunan yatırımcılar bavuru sırasında izahname ve sirküleri okumaları dorultusunda yönlendirilecektir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri parasal tutarı veya nominal tutarı belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi Alternatif daıtım kanallarından yapılan bavurulardan talep formu alınmayacaktır Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi: Gün Vadeli Kuponlu Tahvil: Tahvilin nominal deeri 100 TL dir. Minimum talep miktarı TL nominal deerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 100 TL nominal deer ve katları eklinde olması arttır. Talep edilebilecek azami tahvil miktarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıtır Gün Vadeli Banka Bonosu: Banka bonosunun nominal deeri 100 TL dir. Minimum talep miktarı TL nominal deerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 100 TL nominal deer ve katları eklinde olması arttır. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıtır. 18/35

19 3.6. Tahvil ve banka bonosu bedellerinin ödenme yeri ile ekli hakkında bilgi: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aaıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma veya Döviz Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvil ve/veya banka bonolarına ilikin parasal tutarı nakden yatıracaklardır. Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar tahvil ve/veya banka bonolarının hesaplarına virman edilecei tarihe kadar Yapı ve Kredi Bankası A.. B Tipi Likit Fon ile nemalandırılacaktır. B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DBS ve likit fonları teminat göstermek sureti ile tahvil ve/veya banka bonosu talep edebileceklerdir. Vadesi ve/veya kupon ödemesi halka arz bavuru dönemine denk gelen TL DBS ler blokeye alınmayacaktır. Tahvil ve/veya banka bonosu talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %95 TL DBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, TL DBS lerde Yapı Kredi Bankası nın anlık açıkladıı geri alım fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Yapı Kredi Bankası nın anlık açıkladıı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koullarına göre deiiklik gösterebilir. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Deiken Yöntem e göre yapılacaktır. Deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme 19/35

20 yapmamaları halinde, bloke edilen TL DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde tamamen nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün tamamen kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde kısmen nakit olarak ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün ödenen nakit tutar kadar kaldırılır. C. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan USD, EUR, CHF ve GBP cinsinden dövizleri teminat göstermek sureti ile tahvil ve/veya banka bonosu talep edebileceklerdir. Tahvil ve/veya banka bonosu talep bedeli karılıında alınacak döviz blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, Yapı Kredi nin söz konusu yabancı para için ilem anında geçerli olan Yapı Kredi Bankası Gie Alı Kuru dikkate alınacaktır. Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Deiken Yöntem e göre yapılacaktır. Deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan dövizlerin nakde dönütürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde tamamen nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan dövizler üzerindeki bloke aynı gün tamamen kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil ve/veya banka bonosu bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde kısmen nakit olarak ödemeleri durumunda, blokaja alınan dövizler üzerindeki bloke aynı gün ödenen nakit tutar kadar kaldırılır. Kurumsal Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar tahvil ve/veya banka bonolarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak Kurumsal Yatırımcılar, ödenmeme riskinin talebi alan aracı kurulularca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Kurumsal yatırımcılar daıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları tahvil ve/veya banka bonolarının 20/35

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal deerli 406 gün vadeli tahvil satıına

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan izahnamesi kapsamında 2.400.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek banka bonosu

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 2.250.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 800.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono satışına

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL lik tahvillerin satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik banka bonolarının satışına ilişkin

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 3.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. den Ortaklığımızın kayda alınmış olan 3.500.000.000 TL toplam nominal değerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli 374 gün vadeli tahvil satışına

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden

Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Akbank Türk Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 500.000.000 TL lik tahvil bölümünün satışına ilişkin duyurudur.

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL lik bölümünün satışına ilişkin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 5.600.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden

Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Akbank Türk Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 4.000.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 350.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu taslak olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusunun incelenmekte olduğu, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca././... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12 / 05 / 2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI. Kasım - 2014 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI Kasım - 2014 FAKTORİNG SEKTÖRÜ ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER FAKTORİNG SEKTÖRÜ 1990 dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU SIKÇA SORULAN SORULAR Koruma Amaçlı Fon nedir? Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ĠKĠNCĠ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELĠġĠNDEN GETĠRĠ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2016) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi'nden

ING Bank Anonim Şirketi'nden ING Bank Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 1.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı