Madde 1 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/ /1 md.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)"

Transkript

1 DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL LKELER, ST HDAM EK LLER KAPSAM: Madde 1 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/ /1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, l Özel dareleri, Belediyeler, l Özel dareleri ve Belediyelerin kurduklar birlikler ile bunlara ba döner sermayeli kurulu larda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sand klar nda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çal an memurlar hakk nda uygulan r. Sözle meli ve geçici personel hakk nda bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulan r. (De ik f kra: 19/02/ /5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savc k mesleklerinde veya bu mesleklerden say lan görevlerde bulunanlar, Dan tay ve Say tay meslek mensuplar ve Say tay savc ve yard mc lar, Üniversitelerin, ktisadi ve Ticari limler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Do u Amme daresi Enstitüsünün ö retim üye ve yard mc lar, Cumhurba kanl Senfoni Orkestras üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölü ü Sanatkarlar, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatrolar ile ehir ve belediye konservatuvar ve orkestralar n sanatkar memurlar, uzman memurlar, uygulat uzman memurlar ve stajyerleri; SporToto Te kilat nda çal an personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba ve sözle meli erba ve erler * ile Emniyet Te kilat mensuplar özel kanunlar hükümlerine tabidir. AMAÇ: Madde 2 - (De ik madde: 23/12/ KHK-2/1 md.) Bu Kanun, Devlet memurlar n hizmet artlar, niteliklerini, atanma ve yeti tirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklar, ayl klar ve ödeneklerini ve di er özlük lerini düzenler. (Mülga cümle: 13/02/ S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulur. TEMEL LKELER: Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri unlard r: S fland rma: A) (De ik bent: 31/07/ /2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çal an Devlet memurlar görevlerin gerektirdi i niteliklere ve mesleklere göre s flara ay rmakt r.

2 Kariyer: B) Devlet memurlar na, yapt klar hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yeti me artlar na uygun ekilde, s flar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkan sa lamakt r. Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, s flar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayand rmak ve bu sistemin e it imkanlarla uygulanmas nda Devlet memurlar güvenli e sahip k lmakt r. ST HDAM EK LLER : Madde 4 - (De ik madde: 30/05/1974-KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözle meli personel, geçici personel ve i çiler eliyle gördürülür. A) Memur: Mevcut kurulu biçimine bak lmaks n, Devlet ve di er kamu tüzel ki iliklerince genel idare esaslar na göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmas nda memur say r. Yukar daki tan mlananlar d ndaki kurumlarda genel politika tespiti, ara rma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi i lerde görevli ve yetkili olanlar da memur say r. B) Sözle meli personel: Kalk nma plan, y ll k program ve i programlar nda yer alan önemli projelerin haz rlanmas, gerçekle tirilmesi, i letilmesi ve i lerli i için art olan, zaruri ve istisnai hallere münhas r olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisas na ihtiyaç gösteren geçici i lerde, (De ik ibare: 25/06/ S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Ba kanl n görü ü üzerine Maliye Bakanl nca vizelenen pozisyonlarda, mali y lla s rl olarak sözle me ile çal lmas na karar verilen ve i çi say lmayan kamu hizmeti görevlileridir." eklinde de tirilmi tir. (Mülga f kra: 04/04/ S.K./4.mad) Ancak, yabanc uyruklular n; tarihi belge ve eski harflerle yaz lm ar iv kay tlar de erlendirenlerin mütercimlerin; tercümanlar n; Millî E itim Bakanl nda norm kadro sonucu ortaya ç kan ö retmen ihtiyac n kadrolu ö retmen istihdam yla kapat lamamas hallerinde ö retmenlerin; dava adedinin azl nedeni ile kadrolu avukat istihdam n gerekli olmad yerlerde avukatlar, kadrolu istihdam n mümkün olamad hallerde, * tabip veya uzman tabiplerin; Adli T p Müessesesi uzmanlar n; Devlet Konservatuvarlar sanatç ö retim üyelerinin; stanbul Belediyesi Konservatuvar sanatç lar n; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ** ve d kurulu larda belirli baz hizmetlerde çal lacak personelin de zorunlu hallerde sözle me ile istihdamlar caizdir. (Ek f kra: 04/04/ S.K./4.mad) Sözle meli personel seçiminde uygulanacak s nav ile istisnalar, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst s rlar ile verilecek i sonu tazminat miktar, kulland lacak izinler (De ik ibare: 25/06/ S.K./47.mad), pozisyon unvan ve nitelikleri, sözle me fesih halleri, pozisyonlar n iptali, istihdam na dair hususlar ile sözle me esas ve usulleri Devlet Personel Ba kanl n görü ü ve Maliye Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek ibare: 25/06/ S.K./47.mad) Bu ekilde istihdam edilenler, hizmet sözle mesi esaslar na ayk hareket etmesi nedeniyle kurumlar nca sözle melerinin feshedilmesi veya sözle me dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen istisnalar hariç sözle meyi tek tarafl

3 feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y l geçmedikçe kurumlar n sözle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilemezler. (Ek f kra: 05/07/ KHK - 433/1 md.; Mülga f kra: 27/12/ KHK - 475/11 md.) C) Geçici personel: Bir y ldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu una Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanl n görü lerine dayan larak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet s rlar içinde sözle me ile çal lan ve i çi say lmayan kimselerdir. D) çiler: (De ik cümle: 04/04/ S.K./4.mad) (A), (B) ve (C) f kralar nda belirtilenler d nda kalan ve ilgili mevzuat gere ince tahsis edilen sürekli i çi kadrolar nda belirsiz süreli i sözle meleriyle çal lan sürekli i çiler ile mevsimlik veya kampanya i lerinde ya da orman yang yla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuat na göre geçici i pozisyonlar nda alt aydan az olmak üzere belirli süreli i sözle meleriyle çal lan geçici i çilerdir. DÖRT ST HDAM EKL DI INDA PERSONEL ÇALI TIRILAMIYACA I: Madde 5 - (De ik madde: 23/12/ KHK- 2/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yaz dört istihdam ekli d nda personel çal ramazlar. BÖLÜM 2: ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR SADAKAT: Madde 6 - (De ik madde: 12/05/ /1 md.) Devlet memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na ve kanunlar na sadakatla ba kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlar sadakatla uygulamak zorundad rlar. Devlet memurlar bu hususu "Asli Devlet Memurlu una" atand ktan sonra en geç bir ay içinde kurumlar nca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacaklar yeminle belirtirler ve özlük dosyalar na konulacak a daki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve ba larlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na, Atatürk nk lap ve lkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçili ine sadakatla ba kalaca ma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlar milletin hizmetinde olarak tarafs z ve e itlik ilkelerine ba kalarak uygulayaca ma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de erlerini benimseyip, koruyup bunlar geli tirmek için çal aca ma; insan haklar na ve Anayasan n temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar görev ve sorumluluklar bilerek, bunlar davran halinde gösterece ime namusum ve erefim üzerine yemin ederim. TARAFSIZLIK VE DEVLETE BA LILIK: Madde 7 - (De ik madde: 12/05/ /2 md.) Devlet memurlar siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, ki i veya zümrenin yarar veya zarar hedef tutan bir davran ta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, rk, cinsiyet, siyasi dü ünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ay m yapamazlar; hiçbir ekilde siyasi ve ideolojik amaçl beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere kat lamazlar. Devlet memurlar her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na ve kanunlar na ayk olan, memleketin ba ms zl ve bütünlü ünü

4 bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenli ini tehlikeye dü üren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayn nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, grupla maya, te ekküle veya derne e kat lamazlar, bunlara yard m edemezler. DAVRANI VE RL : Madde 8 - Devlet memurlar, resmi s fatlar n gerektirdi i itibar ve güvene lay k olduklar hizmet içindeki ve d ndaki davran lariyle göstermek zorundad rlar. Devlet memurlar n i birli i içinde çal malar esast r. YURT DI INDA DAVRANI : Madde 9 - Devlet memurlar ndan sürekli veya geçici görevle veya yeti me, inceleme ve ara rma için yabanc memleketlerde bulunanlar Devlet itibar veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davran larda bulunamazlar. AM R DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Madde 10 - (De ik madde: 12/05/ /3 md.) Devlet memurlar amiri olduklar kurulu ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zaman nda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yapt rmaktan, maiyetindeki memurlar yeti tirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve e itlik içinde davran r. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullan r. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ayk emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Madde 11 - (De ik madde: 12/05/ /4 md.) Devlet memurlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler taraf ndan verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve do ru yürütülmesinden amirlerine kar sorumludurlar. Devlet memuru amirinden ald emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ayk görürse, yerine getirmez ve bu ayk o emri verene bildirir. Amir emrinde srar eder ve bu emrini yaz ile yenilerse, memur bu emri yapma a mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden do acak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç te kil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenli inin korunmas için kanunla gösterilen istisnalar sakl r. SEL SORUMLULUK VE ZARAR: Madde 12 - (De ik madde: 12/05/ /5 md.) Devlet memurlar, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet mal korumak ve her an hizmete haz r halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundad rlar.

5 Devlet memurunun kas t, kusur, ihmal veya tedbirsizli i sonucu idare zarara u rat lm sa, bu zarar n ilgili memur taraf ndan rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esast r. Zararlar n ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulan r. Ancak fiilin meydana geldi i tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt ayl n yar geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu karar na göre ilgili memurca ödenir. LER N U RADIKLARI ZARARLAR: Madde 13 - (De ik madde: 12/05/ /6 md.) (De ik f kra: 06/06/ /1 md.) Ki iler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak rad klar zararlardan dolay bu görevleri yerine getiren personel aleyhine de il, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de erli ka tlar n ilgili personel taraf ndan zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine taraf ndan hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakk sakl r. (Ek f kra: 26/03/ S.K../3. md.) kence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k muamele suçlar nedeniyle Avrupa nsan Haklar Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolay sorumlu personele rücu edilmesi hakk nda da yukar daki f kra hükmü uygulan r. 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararlar n nevi, miktarlar n tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklar ve yap lacak i lemlerle ilgili di er hususlar Ba bakanl kça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. MAL B LD : Madde 14 - Devlet memurlar, kendileriyle, e lerine ve velayetleri alt ndaki çocuklar na ait ta r ve ta nmaz mallar, alacak ve borçlar hakk nda, özel kanunda yaz hükümler uyar nca, mal bildirimi verirler. BASINA B LG VEYA DEMEÇ VERME: Madde 15 - (De ik madde: 12/05/ /7 md.) Devlet Memurlar, kamu görevleri hakk nda bas na, haber ajanslar na veya radyo ve televizyon kurumlar na bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakan n yetkili k laca görevli illerde valiler veya yetkili k laca görevli taraf ndan verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunlar n yetkili, k ld personel d n da hiç bir kimse taraf ndan aç klanamaz. RESM BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER N YETK VER LEN MAHALLER DI INA ÇIKARILMAMASI VE ADES : Madde 16 - (De ik madde: 12/05/ /8 md.) Devlet memurlar görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller d na karamazlar, hususi i lerinde kullanamazlar. Devlet memurlar görevleri icab kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdi i zaman iade etmek zorundad rlar. Bu zorunluluk memurun mirasç lar na da amildir. BÖLÜM 3: GENEL HAKLAR

6 UYGULAMAYI STEME HAKKI: Madde 17 - Devlet memurlar, bu kanun ve bu kanuna dayan larak yay nlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakk nda aynen uygulanmas istemek hakk na sahiptirler. GÜVENL K: Madde 18 - Kanunlarda yaz haller d nda Devlet memurunun memurlu una son verilmez, ayl k ve ba ka haklar elinden al namaz. EMEKL K: Madde 19 - Devlet memurlar n, özel kanununda yaz belirli artlar içinde, emeklilik haklar vard r. ÇEK LME: Madde 20 - Devlet memurlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. MÜRACAAT, KAYET VE DAVA AÇMA: Madde 21 - ( De ik madde: 12/05/ /9 md.) Devlet memurlar kurumlar yla ilgili resmi ve ahsi i lerinden dolay müracaat; amirleri veya kurumlar taraf ndan kendilerine uygulanan idari eylem ve i lemlerden dolay ikayet ve dava açma hakk na sahiptirler. Müracaat ve ikayetler söz veya yaz ile en yak n amirden ba layarak silsile yolu ile ikayet edilen amirler atlanarak yap r. Müracaat ve ikayetler incelenerek en k sa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve ikayetlerle ilgili esas ve usuller Ba bakanl kça haz rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. SEND KA KURMA: Madde 22 - (Mülga madde: 23/12/ KHK-2/5 md.; Yeniden düzenlenen madde: 12/06/ /1 md.) Devlet memurlar, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyar nca sendikalar ve üst kurulu lar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. N Madde 23 - Devlet memurlar, bu kanunda gösterilen süre ve artlarla izin hakk na sahiptirler. KOVU TURMA VE YARGILAMA: Madde 24 - Devlet memurlar n görevleri ile ilgili veya görevleri s ras nda i ledikleri suçlardan dolay soru turma ve kovu turma yap lmas ve haklar nda dava aç lmas özel hükümlere tabidir. SNAT VE FT RALARA KAR I KORUMA: Madde 25 - Devlet memurlar hakk ndaki ihbar ve ikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnad suretiyle yap ld ve soru turma veya yarg laman n tabi oldu u kanuni i lem sonucunda bu isnat sabit olmad takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakk nda kamu davas aç lmas Cumhuriyet Savc ndan isterler.

7 BÖLÜM 4: YASAKLAR TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASA I: Madde 26 - (De ik madde: 12/05/ /10 md.) (Mülga f kra: 13/02/ S.K 117. mad.) Devlet memurlar n kamu hizmetlerini aksatacak ekilde memurluktan kas tl olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve i lerinin yava lat lmas veya aksat lmas sonucunu do uracak eylem ve hareketlerde bulunmalar yasakt r. GREV YASA I: Madde 27 - Devlet memurlar n greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmalar yasakt r. Devlet memurlar, harhangi bir greve veya grev te ebbüsüne kat lamaz, grevi destekliyemez veya te vik edemezler. CARET VE D ER KAZANÇ GET FAAL YETLERDE BULUNMA YASA I: Madde 28 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) say lmalar gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif irketlerde ortak veya komandit irkette komandite ortak olamazlar. (Görevli olduklar kurumlar n i tiraklerinde kurumlar temsilen alacaklar görevler hariç). (Ek cümle: 08/08/ s.k.h.k./38. md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icras nda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek ki ilere, özel hukuk tüzel ki ilerine veya kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar na ait herhangi bir i yerinde veya vak f üniversitelerinde çal amaz. (De ik f kra: 08/08/ s.k.h.k./38. md.) Memurlar n üyesi olduklar yap, kalk nma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar ve kanunla kurulmu yard m sand klar n yönetim, denetim ve disiplin kurullar üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin al nmak kayd yla yap lan insanî ve sosyal amaçl gönüllü çal malar bu yasaklaman n d ndad r. E leri, re it olmayan veya mahcur olan çocuklar, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde ba olduklar kuruma bildirmekle yükümlüdürler, HED YE ALMA, MENFAAT SA LAMA YASA I: Madde 29 - Devlet memurlar n do rudan do ruya veya arac eliyle hediye istemeleri ve görevleri ras nda olmasa dahi menfaat sa lama amac ile hediye kabul etmeleri veya i sahiplerinden borç para istemeleri ve almalar yasakt r. (Ek f kra: 25/05/ S.K./9.mad) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasa n kapsam belirlemeye ve en az genel müdür veya e iti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince al nan hediyelerin listesini gerekti inde her takvim y sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. DENET NDEK TE EBBÜSTEN MENFAAT SA LAMA YASA I: Madde 30 - Devlet memurunun, denetimi alt nda bulunan veya kendi görevi veya mensup oldu u kurum ile ilgisi olan bir te ebbüsten, do rudan do ruya veya arac eliyle her ne ad alt nda olursa olsun bir menfaat sa lamas yasakt r.

8 ZL B LG LER AÇIKLAMA YASA I: Madde 31 - (De ik madde: 12/05/ /11 md.) Devlet memurlar n kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayr lm bile olsalar, yetkili bakan n yaz izni olmad kça aç klamalar yasakt r. KISIM - II: SINIFLANDIRMA SINIF: Madde 32 - (Mülga madde: 30/05/ KHK-12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/ /7 md.) KADROLARIN TESP : Madde 33 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Kadrosuz memur çal lamaz. Genel ve Katma Bütçeli kurulu larla bunlara ba döner sermayeli kurulu lar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sand klar ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren ki ilere gördürülen hizmetlerin gerektirdi i görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenli e ili kin kadrolardan gizli kalmas gerekenler hakk nda bu hüküm uygulanmaz. l özel idareleri ve belediyeler ile bunlar n kurduklar birliklerin kadrolar yetkili organlar nca haz rlanarak çi leri Bakanl n onay ile tamamlan r. Yukar daki f krada sözü edilen kadrolar n kald lmas veya bu kadrolarda yap lacak de iklikler de ayn usule tabidir. KADROLARIN HAZIRLANMASI: Madde 34 - (De ik madde: 31/07/ /7 md.) Devlet memurlar için kurumlar nca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanl, Devlet Personel Ba kanl ve ilgili kurumca birlikte haz rlan r. 1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayr ca Maliye Bakanl ile Devlet Personel Ba kanl n görü üne dayan larak Bakanlar Kurulu karar al nmas artt r. (Milli Güvenli e ili kin kadrolar dairesince haz rlan r ve özel kanununda yaz ekle uygun olarak onan r.) KADRO CETVELLER : Madde 35 - (De ik madde: 31/07/ /8 md.) 33 ve 34 üncü maddeler uyar nca haz rlanan kadro cetvellerinde:her kurum için gerekli kadrolar n, derecesi, unvan ve adedi gösterilir. TES S ED LEN SINIFLAR: Madde 36 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çal lan memurlar n s flar a da gösterilmi tir. I - GENEL DARE H ZMETLER SINIFI:

9 Bu Kanunun kapsam na dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen di er s flara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri s te kil eder. II - TEKN K H ZMETLER SINIFI: Bu Kanunun kapsam na giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket ara rmac ), matematiksel iktisatç, ekonomici ve benzeri ile teknik ö retmen okullar ndan mezun olup da, ö retmenlik mesle i nda teknik hizmetlerde çal anlar, Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun ehir planc, yüksek ehir planc, yüksek Bölge Planc, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 say Kanunlara göre tütün eksperi yeti tirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmü bulunanlar, Teknik Hizmetler s te kil eder. III - SA LIK H ZMETLER VE YARDIMCI SA LIK H ZMETLER SINIFI: Bu s f, sa k hizmetlerinde (Hayvan sa dahil) mesleki e itim görerek yeti mi olan tabip, di tabibi, eczac, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahas nda çal an yüksek ö renim görmü fizikoterapist, t p teknolo u, ebe, hem ire, sa k memuru, sosyal hizmetler mütehass, biyolog, pisikolog, diyetçi, sa k mühendisi, sa k fizikçisi, sa k idarecisi ile ebe ve hem ire, hem ire yard mc, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczac, di anestezi, röntgen teknisyenleri ve yard mc lar, çevre sa ve toplum sa teknisyeni dahil) sa k sava memuru, hayvan sa k memuru ve benzeri sa k personelini kapsar. (Ek paragraf: 10/07/ S.K./11. md.) Bu s fa dahil personel taraf ndan yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kayd yla, Bakanl kça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet sat n al nmas yoluyla gördürülebilir. IV - E M VE Ö RET M H ZMETLER SINIFI: Bu s f, bu Kanun kapsam na giren kurumlarda e itim ve ö retim vazifesiyle görevlendirilen retmenleri kapsar. *5* V - AVUKATLIK H ZMETLER SINIFI: Avukatl k hizmetleri s, Özel kanunlar na göre avukatl k ruhsat na sahip, baroya kay tl ve kurumlar yarg mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurlar kapsar. VI- D N H ZMETLER SINIFI: Din hizmetleri s, özel kanunlar na göre çe itli derecelerde dini e itim görmü olan ve dini görev yapan memurlar kapsar. VII - EMN YET H ZMETLER SINIFI: Bu s f, özel kanunlar na göre ( Ek ibare: 08/05/ S.K/md.3) çar ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, ba komiser emniyet müfetti i, polis müfetti i, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü s fat kazanm emniyet mensubu memurlar kapsar. VIII - YARDIMCI H ZMETLER SINIFI: Yard mc hizmetler s, kurumlarda her türlü yaz ve dosya da tmak ve toplamak, müracaat sahiplerini kar lamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, ayd nlatma ve tma i lerinde çal mak veya basit iklim rasatlar yapmak; ilaçlama yapmak veya yapt rmak veya tedavi kurumlar nda hastalar n ve hastanelerin temizli i ve basit bak ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda *3* koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yard mc mahiyetteki

10 görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdas na lüzum gördü ü yard mc hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tan mlananlar n d nda kalanlar kapsar. (Ek: 28/03/ KHK - 318/1 md.) Bu s fa dahil personel taraf ndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlar n temizlenmesi, tesisat n bak m ve i letilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü ah slara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. (Ek f kra:18/05/ KHK - 527/1 md.; Mülga f kra: 28/02/ /3 md. ) IX - MÜLK DARE AM RL H ZMETLER SINIFI: Bu s f, valiler ve kaymakamlar ile bu s fatlar kazanm olup çi leri Bakanl merkez ve iller kurulu unda çal anlar ve maiyet memurlar kapsar. X - M LL ST HBARAT H ZMETLER SINIFI: Bu s f, Milli stihbarat Te kilat kadrolar nda veya bu te kilat emrinde çal lanlardan özel kanunlar nda gösterilen veya Ba bakanl kça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. ORTAK HÜKÜMLER A) S flar n ö renim durumlar na göre giri ve yükselebilecek derece ve kademeleri a da gösterilmi tir. Giri Ö renim durumu Yükselinebilecek Derece Kademe Derece Kademe lkokulu bitirenler Son Ortaokulu bitirenler Son Ortaokul dengi mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son. Ortaokul üstü 1 y l mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Ortaokul üstü 2 y l mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Son Liseyi bitirenler Son Lise dengi mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 1 y ll k mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 2 y l veya Ortaokul üstü en az 5 y ll k mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 3 y l teknik veya mesleki ö renimi bitirenler Son 2 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son

11 3 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 4 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 5 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 6 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 1 - Avukatl k staj aç kta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulan r. 2 - Dört y l süreli yüksek ö renimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar fat alm olanlar ile bunlardan ö retmenlik hizmetinde çal anlar, Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulu, Erkek Teknik Ö retmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlar, stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamal Endüstri Sanatlar Yüksek Okulu mezunlar, Teknik E itim Fakültesi (Yüksek Teknik Ö retmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, stanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlar, ö renimlerine göre tesbit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 3 - Be y l ve daha fazla süreli yüksek ö renimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar s fat alm olanlar ile bunlardan e itim ve ö retim hizmetinde çal anlar ö renimlerine göre tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 4 - Teknik hizmetler s nda görev almak artiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat ara rmac ), matematiksel iktisatç (Ekonometrici), Erkek Teknik Ö retmen Okulu mezunlar, fen memurlar, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tar m alet ve makineleri Uzmanl k Yüksek Okulu mezunlar ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan ehir planc, yüksek ehir planc, yüksek bölge planc. Gazi Üniversitesi Mesleki E itim Fakültesi Teknoloji Bölümü ve Teknik Anabilim Dal mezunlar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunlar üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallar ndan mezun olanlar ö renimlerine göre tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 5 - Dört y l ve daha fazla süreli yüksek ö renim görenlerden tabip, di tabibi, veteriner hekim, eczac ile benzeri sa k bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sa dahil) Biyolog unvan na sahip akademik personel giri derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al rlar. 6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunlar gere ince s nava tabi tutularak orta dereceli okul ö retmenli i ehliyetini alanlar ve *5* (De ik ibare: 13/06/ S.K/mad.4) itim müfetti li i unvan kazananlar, mesleki ve teknik ö retim okullar meslek, atelye veya kurs retmenli inde görevlendirilenler ile özel kanunlar na ya da özel kanunlar n verdi i izne dayan larak orta dereceli okul ö retmenli ine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete al rlar. b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar n, normal ö renim süresinden fazla olmas halinde, ba ar her ö renim y için bir kademe ilerlemesi uygulan r. Bunlardan teknik ö retim okullar mezunlar na, meslekleri ile ilgili görevlerde çal malar halinde ayr ca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 7 - a) Kurumlar nca aç lan ve bir k m görevlere atanmada kanuni nitelik olarak art ko ulan kurslar, memurlu a girmeden önce ba ar ile bitirenler hakk nda bu meslekleri ile ilgili görevlerde çal olmak ve 3 kademeyi geçmemek artiyle, bu kurslarda geçirdikleri ba ar sürelerin her y için bir kademe ilerlemesi uygulan r. b) Diyanet leri Ba kanl kurulu unda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan haf z olduklar Diyanet leri Ba kanl nca tespit edilecek bir yönetmelik uyar nca belirlenenlere bir

12 derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü e itim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu f kra gere ince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 8 - a) Emniyet hizmetleri s na girenlerden: lkokul, ortaokul ve dengi okullar bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giri derecelerine iki derece, Lise ve dengi okullar bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giri derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek ö renimi bitirenler ayn yüksek ö renimi bitirenler için tespit edilen giri derece ve kademesine bir derece. b) Genel dare Hizmetleri s na girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Ba memuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise ö renimleri için bu kanunda tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, c) Mesleki ö renim veya kurs görmek ve özel yar ma s nav ba armak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlü ü stenograflar na ö renim giri derece ve kademelerine bir derece, lave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al rlar. 9 - Memurlu a girmeden önce veya memuriyetleri s ras nda yüksek ö renim üstü master derecesi alm olanlarla yüksek ö renim kurumlar nda en az bir y l ilave ö renim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikas alanlara bir kademe ilerlemesi, t pta uzmanl k belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili ö renim dallar nda doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulan r. Master derecesini al p bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesle i ile ilgili ö renim dal nda doktora yapt takdirde iki kademe ilerlemesi uygulan r Doktora üstü üniversite doçentli i unvan üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di er memuriyetlerde iken bu unvan kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulan r (De ik: 29/11/ KHK - 243/1 md.) Mesle e özel yar ma s nav na tabi tutulmak suretiyle al nan; Ba bakanl k, Bakanl k, Müste arl k ve ba ms z genel müdürlükler müfetti yard mc lar ile ba müfetti yard mc lar ve Diyanet leri Ba kanl müfetti yard mc lar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfetti Yard mc lar, ( ) (21), Ba bakanl k Uzman Yard mc lar, Adalet Uzman Yard mc lar, D leri Uzman Yard mc lar, çi leri Uzman Yard mc lar, Millî Savunma Uzman Yard mc lar, Yüksekö retim Kurulu Uzman Yard mc lar, Özelle tirme daresi Ba kanl Uzman Yard mc lar,43 Vak f Uzman Yard mc lar, (22) Tapu ve Kadastro Uzman Yard mc lar, (31) ( )(34) ; Devlet Personel Ba kanl Devlet Personel Uzman Yard mc lar ; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yard mc lar ; (25) Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yard mc lar ; Hazine Müste arl Bankalar Yeminli Murak p Yard mc lar, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurlar ; D leri Bakanl meslek memurlar konsolosluk ve ihtisas memurlar (30) ; Maliye Bakanl Vergi Müfetti Yard mc lar, (35) Sigorta Denetleme Uzman Yard mc lar ve Aktüer Yard mc lar, Bakanl klar merkez kurulu u stajyer kontrolörleri, çi leri Bakanl Dernekler Denetçi Yard mc lar, (11) (De ik: 27/6/ KHK - 375/4 md.) ( )(40), ( )(34), Marka Uzman Yard mc lar, Patent Uzman Yard mc lar, (

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED

MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED AKBANK TÜRK ANON M RKET MENSUPLARI TEKAÜT SANDI I VAKFI VAKIF SENED F H R S T NC BÖLÜM UMUM HÜKÜMLER Madde No. Sayfa No. Kurulu 1 1 Sand n Gayesi 2 2 Sand k Üyeleri 3 2 Sand ktan Faydalanamayacak Olanlar

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı