Madde 1 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/ /1 md.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)"

Transkript

1 DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL LKELER, ST HDAM EK LLER KAPSAM: Madde 1 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/ /1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, l Özel dareleri, Belediyeler, l Özel dareleri ve Belediyelerin kurduklar birlikler ile bunlara ba döner sermayeli kurulu larda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sand klar nda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çal an memurlar hakk nda uygulan r. Sözle meli ve geçici personel hakk nda bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulan r. (De ik f kra: 19/02/ /5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savc k mesleklerinde veya bu mesleklerden say lan görevlerde bulunanlar, Dan tay ve Say tay meslek mensuplar ve Say tay savc ve yard mc lar, Üniversitelerin, ktisadi ve Ticari limler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Do u Amme daresi Enstitüsünün ö retim üye ve yard mc lar, Cumhurba kanl Senfoni Orkestras üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölü ü Sanatkarlar, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatrolar ile ehir ve belediye konservatuvar ve orkestralar n sanatkar memurlar, uzman memurlar, uygulat uzman memurlar ve stajyerleri; SporToto Te kilat nda çal an personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba ve sözle meli erba ve erler * ile Emniyet Te kilat mensuplar özel kanunlar hükümlerine tabidir. AMAÇ: Madde 2 - (De ik madde: 23/12/ KHK-2/1 md.) Bu Kanun, Devlet memurlar n hizmet artlar, niteliklerini, atanma ve yeti tirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklar, ayl klar ve ödeneklerini ve di er özlük lerini düzenler. (Mülga cümle: 13/02/ S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulur. TEMEL LKELER: Madde 3 - Bu kanunun temel ilkeleri unlard r: S fland rma: A) (De ik bent: 31/07/ /2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çal an Devlet memurlar görevlerin gerektirdi i niteliklere ve mesleklere göre s flara ay rmakt r.

2 Kariyer: B) Devlet memurlar na, yapt klar hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yeti me artlar na uygun ekilde, s flar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkan sa lamakt r. Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, s flar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayand rmak ve bu sistemin e it imkanlarla uygulanmas nda Devlet memurlar güvenli e sahip k lmakt r. ST HDAM EK LLER : Madde 4 - (De ik madde: 30/05/1974-KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözle meli personel, geçici personel ve i çiler eliyle gördürülür. A) Memur: Mevcut kurulu biçimine bak lmaks n, Devlet ve di er kamu tüzel ki iliklerince genel idare esaslar na göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmas nda memur say r. Yukar daki tan mlananlar d ndaki kurumlarda genel politika tespiti, ara rma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi i lerde görevli ve yetkili olanlar da memur say r. B) Sözle meli personel: Kalk nma plan, y ll k program ve i programlar nda yer alan önemli projelerin haz rlanmas, gerçekle tirilmesi, i letilmesi ve i lerli i için art olan, zaruri ve istisnai hallere münhas r olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisas na ihtiyaç gösteren geçici i lerde, (De ik ibare: 25/06/ S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Ba kanl n görü ü üzerine Maliye Bakanl nca vizelenen pozisyonlarda, mali y lla s rl olarak sözle me ile çal lmas na karar verilen ve i çi say lmayan kamu hizmeti görevlileridir." eklinde de tirilmi tir. (Mülga f kra: 04/04/ S.K./4.mad) Ancak, yabanc uyruklular n; tarihi belge ve eski harflerle yaz lm ar iv kay tlar de erlendirenlerin mütercimlerin; tercümanlar n; Millî E itim Bakanl nda norm kadro sonucu ortaya ç kan ö retmen ihtiyac n kadrolu ö retmen istihdam yla kapat lamamas hallerinde ö retmenlerin; dava adedinin azl nedeni ile kadrolu avukat istihdam n gerekli olmad yerlerde avukatlar, kadrolu istihdam n mümkün olamad hallerde, * tabip veya uzman tabiplerin; Adli T p Müessesesi uzmanlar n; Devlet Konservatuvarlar sanatç ö retim üyelerinin; stanbul Belediyesi Konservatuvar sanatç lar n; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ** ve d kurulu larda belirli baz hizmetlerde çal lacak personelin de zorunlu hallerde sözle me ile istihdamlar caizdir. (Ek f kra: 04/04/ S.K./4.mad) Sözle meli personel seçiminde uygulanacak s nav ile istisnalar, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst s rlar ile verilecek i sonu tazminat miktar, kulland lacak izinler (De ik ibare: 25/06/ S.K./47.mad), pozisyon unvan ve nitelikleri, sözle me fesih halleri, pozisyonlar n iptali, istihdam na dair hususlar ile sözle me esas ve usulleri Devlet Personel Ba kanl n görü ü ve Maliye Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek ibare: 25/06/ S.K./47.mad) Bu ekilde istihdam edilenler, hizmet sözle mesi esaslar na ayk hareket etmesi nedeniyle kurumlar nca sözle melerinin feshedilmesi veya sözle me dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karar ile belirlenen istisnalar hariç sözle meyi tek tarafl

3 feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y l geçmedikçe kurumlar n sözle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilemezler. (Ek f kra: 05/07/ KHK - 433/1 md.; Mülga f kra: 27/12/ KHK - 475/11 md.) C) Geçici personel: Bir y ldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu una Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanl n görü lerine dayan larak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet s rlar içinde sözle me ile çal lan ve i çi say lmayan kimselerdir. D) çiler: (De ik cümle: 04/04/ S.K./4.mad) (A), (B) ve (C) f kralar nda belirtilenler d nda kalan ve ilgili mevzuat gere ince tahsis edilen sürekli i çi kadrolar nda belirsiz süreli i sözle meleriyle çal lan sürekli i çiler ile mevsimlik veya kampanya i lerinde ya da orman yang yla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuat na göre geçici i pozisyonlar nda alt aydan az olmak üzere belirli süreli i sözle meleriyle çal lan geçici i çilerdir. DÖRT ST HDAM EKL DI INDA PERSONEL ÇALI TIRILAMIYACA I: Madde 5 - (De ik madde: 23/12/ KHK- 2/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yaz dört istihdam ekli d nda personel çal ramazlar. BÖLÜM 2: ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR SADAKAT: Madde 6 - (De ik madde: 12/05/ /1 md.) Devlet memurlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na ve kanunlar na sadakatla ba kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlar sadakatla uygulamak zorundad rlar. Devlet memurlar bu hususu "Asli Devlet Memurlu una" atand ktan sonra en geç bir ay içinde kurumlar nca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacaklar yeminle belirtirler ve özlük dosyalar na konulacak a daki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve ba larlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na, Atatürk nk lap ve lkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçili ine sadakatla ba kalaca ma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlar milletin hizmetinde olarak tarafs z ve e itlik ilkelerine ba kalarak uygulayaca ma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de erlerini benimseyip, koruyup bunlar geli tirmek için çal aca ma; insan haklar na ve Anayasan n temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar görev ve sorumluluklar bilerek, bunlar davran halinde gösterece ime namusum ve erefim üzerine yemin ederim. TARAFSIZLIK VE DEVLETE BA LILIK: Madde 7 - (De ik madde: 12/05/ /2 md.) Devlet memurlar siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, ki i veya zümrenin yarar veya zarar hedef tutan bir davran ta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, rk, cinsiyet, siyasi dü ünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ay m yapamazlar; hiçbir ekilde siyasi ve ideolojik amaçl beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere kat lamazlar. Devlet memurlar her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas na ve kanunlar na ayk olan, memleketin ba ms zl ve bütünlü ünü

4 bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenli ini tehlikeye dü üren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayn nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, grupla maya, te ekküle veya derne e kat lamazlar, bunlara yard m edemezler. DAVRANI VE RL : Madde 8 - Devlet memurlar, resmi s fatlar n gerektirdi i itibar ve güvene lay k olduklar hizmet içindeki ve d ndaki davran lariyle göstermek zorundad rlar. Devlet memurlar n i birli i içinde çal malar esast r. YURT DI INDA DAVRANI : Madde 9 - Devlet memurlar ndan sürekli veya geçici görevle veya yeti me, inceleme ve ara rma için yabanc memleketlerde bulunanlar Devlet itibar veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davran larda bulunamazlar. AM R DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Madde 10 - (De ik madde: 12/05/ /3 md.) Devlet memurlar amiri olduklar kurulu ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zaman nda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yapt rmaktan, maiyetindeki memurlar yeti tirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve e itlik içinde davran r. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullan r. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ayk emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Madde 11 - (De ik madde: 12/05/ /4 md.) Devlet memurlar kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler taraf ndan verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve do ru yürütülmesinden amirlerine kar sorumludurlar. Devlet memuru amirinden ald emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ayk görürse, yerine getirmez ve bu ayk o emri verene bildirir. Amir emrinde srar eder ve bu emrini yaz ile yenilerse, memur bu emri yapma a mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden do acak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç te kil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenli inin korunmas için kanunla gösterilen istisnalar sakl r. SEL SORUMLULUK VE ZARAR: Madde 12 - (De ik madde: 12/05/ /5 md.) Devlet memurlar, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet mal korumak ve her an hizmete haz r halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundad rlar.

5 Devlet memurunun kas t, kusur, ihmal veya tedbirsizli i sonucu idare zarara u rat lm sa, bu zarar n ilgili memur taraf ndan rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esast r. Zararlar n ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulan r. Ancak fiilin meydana geldi i tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt ayl n yar geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu karar na göre ilgili memurca ödenir. LER N U RADIKLARI ZARARLAR: Madde 13 - (De ik madde: 12/05/ /6 md.) (De ik f kra: 06/06/ /1 md.) Ki iler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak rad klar zararlardan dolay bu görevleri yerine getiren personel aleyhine de il, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de erli ka tlar n ilgili personel taraf ndan zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine taraf ndan hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakk sakl r. (Ek f kra: 26/03/ S.K../3. md.) kence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k muamele suçlar nedeniyle Avrupa nsan Haklar Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolay sorumlu personele rücu edilmesi hakk nda da yukar daki f kra hükmü uygulan r. 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararlar n nevi, miktarlar n tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklar ve yap lacak i lemlerle ilgili di er hususlar Ba bakanl kça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. MAL B LD : Madde 14 - Devlet memurlar, kendileriyle, e lerine ve velayetleri alt ndaki çocuklar na ait ta r ve ta nmaz mallar, alacak ve borçlar hakk nda, özel kanunda yaz hükümler uyar nca, mal bildirimi verirler. BASINA B LG VEYA DEMEÇ VERME: Madde 15 - (De ik madde: 12/05/ /7 md.) Devlet Memurlar, kamu görevleri hakk nda bas na, haber ajanslar na veya radyo ve televizyon kurumlar na bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakan n yetkili k laca görevli illerde valiler veya yetkili k laca görevli taraf ndan verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunlar n yetkili, k ld personel d n da hiç bir kimse taraf ndan aç klanamaz. RESM BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER N YETK VER LEN MAHALLER DI INA ÇIKARILMAMASI VE ADES : Madde 16 - (De ik madde: 12/05/ /8 md.) Devlet memurlar görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller d na karamazlar, hususi i lerinde kullanamazlar. Devlet memurlar görevleri icab kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdi i zaman iade etmek zorundad rlar. Bu zorunluluk memurun mirasç lar na da amildir. BÖLÜM 3: GENEL HAKLAR

6 UYGULAMAYI STEME HAKKI: Madde 17 - Devlet memurlar, bu kanun ve bu kanuna dayan larak yay nlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakk nda aynen uygulanmas istemek hakk na sahiptirler. GÜVENL K: Madde 18 - Kanunlarda yaz haller d nda Devlet memurunun memurlu una son verilmez, ayl k ve ba ka haklar elinden al namaz. EMEKL K: Madde 19 - Devlet memurlar n, özel kanununda yaz belirli artlar içinde, emeklilik haklar vard r. ÇEK LME: Madde 20 - Devlet memurlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. MÜRACAAT, KAYET VE DAVA AÇMA: Madde 21 - ( De ik madde: 12/05/ /9 md.) Devlet memurlar kurumlar yla ilgili resmi ve ahsi i lerinden dolay müracaat; amirleri veya kurumlar taraf ndan kendilerine uygulanan idari eylem ve i lemlerden dolay ikayet ve dava açma hakk na sahiptirler. Müracaat ve ikayetler söz veya yaz ile en yak n amirden ba layarak silsile yolu ile ikayet edilen amirler atlanarak yap r. Müracaat ve ikayetler incelenerek en k sa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve ikayetlerle ilgili esas ve usuller Ba bakanl kça haz rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. SEND KA KURMA: Madde 22 - (Mülga madde: 23/12/ KHK-2/5 md.; Yeniden düzenlenen madde: 12/06/ /1 md.) Devlet memurlar, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyar nca sendikalar ve üst kurulu lar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. N Madde 23 - Devlet memurlar, bu kanunda gösterilen süre ve artlarla izin hakk na sahiptirler. KOVU TURMA VE YARGILAMA: Madde 24 - Devlet memurlar n görevleri ile ilgili veya görevleri s ras nda i ledikleri suçlardan dolay soru turma ve kovu turma yap lmas ve haklar nda dava aç lmas özel hükümlere tabidir. SNAT VE FT RALARA KAR I KORUMA: Madde 25 - Devlet memurlar hakk ndaki ihbar ve ikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnad suretiyle yap ld ve soru turma veya yarg laman n tabi oldu u kanuni i lem sonucunda bu isnat sabit olmad takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakk nda kamu davas aç lmas Cumhuriyet Savc ndan isterler.

7 BÖLÜM 4: YASAKLAR TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASA I: Madde 26 - (De ik madde: 12/05/ /10 md.) (Mülga f kra: 13/02/ S.K 117. mad.) Devlet memurlar n kamu hizmetlerini aksatacak ekilde memurluktan kas tl olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve i lerinin yava lat lmas veya aksat lmas sonucunu do uracak eylem ve hareketlerde bulunmalar yasakt r. GREV YASA I: Madde 27 - Devlet memurlar n greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmalar yasakt r. Devlet memurlar, harhangi bir greve veya grev te ebbüsüne kat lamaz, grevi destekliyemez veya te vik edemezler. CARET VE D ER KAZANÇ GET FAAL YETLERDE BULUNMA YASA I: Madde 28 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) say lmalar gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif irketlerde ortak veya komandit irkette komandite ortak olamazlar. (Görevli olduklar kurumlar n i tiraklerinde kurumlar temsilen alacaklar görevler hariç). (Ek cümle: 08/08/ s.k.h.k./38. md.) Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icras nda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek ki ilere, özel hukuk tüzel ki ilerine veya kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar na ait herhangi bir i yerinde veya vak f üniversitelerinde çal amaz. (De ik f kra: 08/08/ s.k.h.k./38. md.) Memurlar n üyesi olduklar yap, kalk nma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar ve kanunla kurulmu yard m sand klar n yönetim, denetim ve disiplin kurullar üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin al nmak kayd yla yap lan insanî ve sosyal amaçl gönüllü çal malar bu yasaklaman n d ndad r. E leri, re it olmayan veya mahcur olan çocuklar, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde ba olduklar kuruma bildirmekle yükümlüdürler, HED YE ALMA, MENFAAT SA LAMA YASA I: Madde 29 - Devlet memurlar n do rudan do ruya veya arac eliyle hediye istemeleri ve görevleri ras nda olmasa dahi menfaat sa lama amac ile hediye kabul etmeleri veya i sahiplerinden borç para istemeleri ve almalar yasakt r. (Ek f kra: 25/05/ S.K./9.mad) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasa n kapsam belirlemeye ve en az genel müdür veya e iti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince al nan hediyelerin listesini gerekti inde her takvim y sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. DENET NDEK TE EBBÜSTEN MENFAAT SA LAMA YASA I: Madde 30 - Devlet memurunun, denetimi alt nda bulunan veya kendi görevi veya mensup oldu u kurum ile ilgisi olan bir te ebbüsten, do rudan do ruya veya arac eliyle her ne ad alt nda olursa olsun bir menfaat sa lamas yasakt r.

8 ZL B LG LER AÇIKLAMA YASA I: Madde 31 - (De ik madde: 12/05/ /11 md.) Devlet memurlar n kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayr lm bile olsalar, yetkili bakan n yaz izni olmad kça aç klamalar yasakt r. KISIM - II: SINIFLANDIRMA SINIF: Madde 32 - (Mülga madde: 30/05/ KHK-12/7 md.; Aynen kabul: 15/05/ /7 md.) KADROLARIN TESP : Madde 33 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Kadrosuz memur çal lamaz. Genel ve Katma Bütçeli kurulu larla bunlara ba döner sermayeli kurulu lar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sand klar ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren ki ilere gördürülen hizmetlerin gerektirdi i görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenli e ili kin kadrolardan gizli kalmas gerekenler hakk nda bu hüküm uygulanmaz. l özel idareleri ve belediyeler ile bunlar n kurduklar birliklerin kadrolar yetkili organlar nca haz rlanarak çi leri Bakanl n onay ile tamamlan r. Yukar daki f krada sözü edilen kadrolar n kald lmas veya bu kadrolarda yap lacak de iklikler de ayn usule tabidir. KADROLARIN HAZIRLANMASI: Madde 34 - (De ik madde: 31/07/ /7 md.) Devlet memurlar için kurumlar nca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanl, Devlet Personel Ba kanl ve ilgili kurumca birlikte haz rlan r. 1, 2, 3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayr ca Maliye Bakanl ile Devlet Personel Ba kanl n görü üne dayan larak Bakanlar Kurulu karar al nmas artt r. (Milli Güvenli e ili kin kadrolar dairesince haz rlan r ve özel kanununda yaz ekle uygun olarak onan r.) KADRO CETVELLER : Madde 35 - (De ik madde: 31/07/ /8 md.) 33 ve 34 üncü maddeler uyar nca haz rlanan kadro cetvellerinde:her kurum için gerekli kadrolar n, derecesi, unvan ve adedi gösterilir. TES S ED LEN SINIFLAR: Madde 36 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12; De tirilerek kabul: 15/05/ /1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çal lan memurlar n s flar a da gösterilmi tir. I - GENEL DARE H ZMETLER SINIFI:

9 Bu Kanunun kapsam na dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen di er s flara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri s te kil eder. II - TEKN K H ZMETLER SINIFI: Bu Kanunun kapsam na giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket ara rmac ), matematiksel iktisatç, ekonomici ve benzeri ile teknik ö retmen okullar ndan mezun olup da, ö retmenlik mesle i nda teknik hizmetlerde çal anlar, Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun ehir planc, yüksek ehir planc, yüksek Bölge Planc, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 say Kanunlara göre tütün eksperi yeti tirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmü bulunanlar, Teknik Hizmetler s te kil eder. III - SA LIK H ZMETLER VE YARDIMCI SA LIK H ZMETLER SINIFI: Bu s f, sa k hizmetlerinde (Hayvan sa dahil) mesleki e itim görerek yeti mi olan tabip, di tabibi, eczac, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahas nda çal an yüksek ö renim görmü fizikoterapist, t p teknolo u, ebe, hem ire, sa k memuru, sosyal hizmetler mütehass, biyolog, pisikolog, diyetçi, sa k mühendisi, sa k fizikçisi, sa k idarecisi ile ebe ve hem ire, hem ire yard mc, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczac, di anestezi, röntgen teknisyenleri ve yard mc lar, çevre sa ve toplum sa teknisyeni dahil) sa k sava memuru, hayvan sa k memuru ve benzeri sa k personelini kapsar. (Ek paragraf: 10/07/ S.K./11. md.) Bu s fa dahil personel taraf ndan yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kayd yla, Bakanl kça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet sat n al nmas yoluyla gördürülebilir. IV - E M VE Ö RET M H ZMETLER SINIFI: Bu s f, bu Kanun kapsam na giren kurumlarda e itim ve ö retim vazifesiyle görevlendirilen retmenleri kapsar. *5* V - AVUKATLIK H ZMETLER SINIFI: Avukatl k hizmetleri s, Özel kanunlar na göre avukatl k ruhsat na sahip, baroya kay tl ve kurumlar yarg mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurlar kapsar. VI- D N H ZMETLER SINIFI: Din hizmetleri s, özel kanunlar na göre çe itli derecelerde dini e itim görmü olan ve dini görev yapan memurlar kapsar. VII - EMN YET H ZMETLER SINIFI: Bu s f, özel kanunlar na göre ( Ek ibare: 08/05/ S.K/md.3) çar ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, ba komiser emniyet müfetti i, polis müfetti i, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü s fat kazanm emniyet mensubu memurlar kapsar. VIII - YARDIMCI H ZMETLER SINIFI: Yard mc hizmetler s, kurumlarda her türlü yaz ve dosya da tmak ve toplamak, müracaat sahiplerini kar lamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, ayd nlatma ve tma i lerinde çal mak veya basit iklim rasatlar yapmak; ilaçlama yapmak veya yapt rmak veya tedavi kurumlar nda hastalar n ve hastanelerin temizli i ve basit bak ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda *3* koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yard mc mahiyetteki

10 görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdas na lüzum gördü ü yard mc hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tan mlananlar n d nda kalanlar kapsar. (Ek: 28/03/ KHK - 318/1 md.) Bu s fa dahil personel taraf ndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlar n temizlenmesi, tesisat n bak m ve i letilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü ah slara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. (Ek f kra:18/05/ KHK - 527/1 md.; Mülga f kra: 28/02/ /3 md. ) IX - MÜLK DARE AM RL H ZMETLER SINIFI: Bu s f, valiler ve kaymakamlar ile bu s fatlar kazanm olup çi leri Bakanl merkez ve iller kurulu unda çal anlar ve maiyet memurlar kapsar. X - M LL ST HBARAT H ZMETLER SINIFI: Bu s f, Milli stihbarat Te kilat kadrolar nda veya bu te kilat emrinde çal lanlardan özel kanunlar nda gösterilen veya Ba bakanl kça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. ORTAK HÜKÜMLER A) S flar n ö renim durumlar na göre giri ve yükselebilecek derece ve kademeleri a da gösterilmi tir. Giri Ö renim durumu Yükselinebilecek Derece Kademe Derece Kademe lkokulu bitirenler Son Ortaokulu bitirenler Son Ortaokul dengi mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son. Ortaokul üstü 1 y l mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Ortaokul üstü 2 y l mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Son Liseyi bitirenler Son Lise dengi mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 1 y ll k mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 2 y l veya Ortaokul üstü en az 5 y ll k mesleki veya teknik ö renimi bitirenler Son Lise veya dengi okullar üstü 3 y l teknik veya mesleki ö renimi bitirenler Son 2 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son

11 3 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 4 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 5 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 6 y l süreli yüksek ö renimi bitirenler Son 1 - Avukatl k staj aç kta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulan r. 2 - Dört y l süreli yüksek ö renimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar fat alm olanlar ile bunlardan ö retmenlik hizmetinde çal anlar, Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulu, Erkek Teknik Ö retmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlar, stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamal Endüstri Sanatlar Yüksek Okulu mezunlar, Teknik E itim Fakültesi (Yüksek Teknik Ö retmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, stanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlar, ö renimlerine göre tesbit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 3 - Be y l ve daha fazla süreli yüksek ö renimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar s fat alm olanlar ile bunlardan e itim ve ö retim hizmetinde çal anlar ö renimlerine göre tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 4 - Teknik hizmetler s nda görev almak artiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat ara rmac ), matematiksel iktisatç (Ekonometrici), Erkek Teknik Ö retmen Okulu mezunlar, fen memurlar, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tar m alet ve makineleri Uzmanl k Yüksek Okulu mezunlar ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan ehir planc, yüksek ehir planc, yüksek bölge planc. Gazi Üniversitesi Mesleki E itim Fakültesi Teknoloji Bölümü ve Teknik Anabilim Dal mezunlar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunlar üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallar ndan mezun olanlar ö renimlerine göre tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, 5 - Dört y l ve daha fazla süreli yüksek ö renim görenlerden tabip, di tabibi, veteriner hekim, eczac ile benzeri sa k bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sa dahil) Biyolog unvan na sahip akademik personel giri derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al rlar. 6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunlar gere ince s nava tabi tutularak orta dereceli okul ö retmenli i ehliyetini alanlar ve *5* (De ik ibare: 13/06/ S.K/mad.4) itim müfetti li i unvan kazananlar, mesleki ve teknik ö retim okullar meslek, atelye veya kurs retmenli inde görevlendirilenler ile özel kanunlar na ya da özel kanunlar n verdi i izne dayan larak orta dereceli okul ö retmenli ine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete al rlar. b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar n, normal ö renim süresinden fazla olmas halinde, ba ar her ö renim y için bir kademe ilerlemesi uygulan r. Bunlardan teknik ö retim okullar mezunlar na, meslekleri ile ilgili görevlerde çal malar halinde ayr ca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 7 - a) Kurumlar nca aç lan ve bir k m görevlere atanmada kanuni nitelik olarak art ko ulan kurslar, memurlu a girmeden önce ba ar ile bitirenler hakk nda bu meslekleri ile ilgili görevlerde çal olmak ve 3 kademeyi geçmemek artiyle, bu kurslarda geçirdikleri ba ar sürelerin her y için bir kademe ilerlemesi uygulan r. b) Diyanet leri Ba kanl kurulu unda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan haf z olduklar Diyanet leri Ba kanl nca tespit edilecek bir yönetmelik uyar nca belirlenenlere bir

12 derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü e itim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu f kra gere ince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 8 - a) Emniyet hizmetleri s na girenlerden: lkokul, ortaokul ve dengi okullar bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giri derecelerine iki derece, Lise ve dengi okullar bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giri derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek ö renimi bitirenler ayn yüksek ö renimi bitirenler için tespit edilen giri derece ve kademesine bir derece. b) Genel dare Hizmetleri s na girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Ba memuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise ö renimleri için bu kanunda tespit edilen giri derece ve kademelerine bir derece, c) Mesleki ö renim veya kurs görmek ve özel yar ma s nav ba armak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlü ü stenograflar na ö renim giri derece ve kademelerine bir derece, lave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete al rlar. 9 - Memurlu a girmeden önce veya memuriyetleri s ras nda yüksek ö renim üstü master derecesi alm olanlarla yüksek ö renim kurumlar nda en az bir y l ilave ö renim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikas alanlara bir kademe ilerlemesi, t pta uzmanl k belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili ö renim dallar nda doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulan r. Master derecesini al p bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesle i ile ilgili ö renim dal nda doktora yapt takdirde iki kademe ilerlemesi uygulan r Doktora üstü üniversite doçentli i unvan üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di er memuriyetlerde iken bu unvan kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulan r (De ik: 29/11/ KHK - 243/1 md.) Mesle e özel yar ma s nav na tabi tutulmak suretiyle al nan; Ba bakanl k, Bakanl k, Müste arl k ve ba ms z genel müdürlükler müfetti yard mc lar ile ba müfetti yard mc lar ve Diyanet leri Ba kanl müfetti yard mc lar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfetti Yard mc lar, ( ) (21), Ba bakanl k Uzman Yard mc lar, Adalet Uzman Yard mc lar, D leri Uzman Yard mc lar, çi leri Uzman Yard mc lar, Millî Savunma Uzman Yard mc lar, Yüksekö retim Kurulu Uzman Yard mc lar, Özelle tirme daresi Ba kanl Uzman Yard mc lar,43 Vak f Uzman Yard mc lar, (22) Tapu ve Kadastro Uzman Yard mc lar, (31) ( )(34) ; Devlet Personel Ba kanl Devlet Personel Uzman Yard mc lar ; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yard mc lar ; (25) Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yard mc lar ; Hazine Müste arl Bankalar Yeminli Murak p Yard mc lar, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurlar ; D leri Bakanl meslek memurlar konsolosluk ve ihtisas memurlar (30) ; Maliye Bakanl Vergi Müfetti Yard mc lar, (35) Sigorta Denetleme Uzman Yard mc lar ve Aktüer Yard mc lar, Bakanl klar merkez kurulu u stajyer kontrolörleri, çi leri Bakanl Dernekler Denetçi Yard mc lar, (11) (De ik: 27/6/ KHK - 375/4 md.) ( )(40), ( )(34), Marka Uzman Yard mc lar, Patent Uzman Yard mc lar, (

13 )(34), (...) (1) ( )(34), ( ) (35) ( )(40), ( )(34), ( )(34), ( )(34), ( ) (20), Sosyal Güvenlik Uzman Yard mc lar, Çal ma Uzman Yard mc lar ve Sosyal Güvenlik itim Uzman Yard mc lar, Yurt D çi Hizmetleri Uzman Yard mc lar, Sa ve Güvenlik Uzman Yard mc lar, Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim Uzman Yard mc lar, Kültür ve Turizm Uzman Yard mc lar, Yazma Eser Uzman Yard mc lar, (32) Ula rma ve Haberle me Uzman Yard mc lar, Havac k ve Uzay Teknolojileri Uzman Yard mc lar, (41) Denizcilik Uzman Yard mc lar, ( )(34), ( ) (20),T KA Uzman Yard mc lar (39), ( )(40), Maliye Uzman Yard mc lar, Devlet Gelir Uzman Yard mc lar, Defterdarl k Uzman Yard mc lar (40), Vergi stihbarat Uzman Yard mc lar, Gelir uzman Yard mc lar, Mali Hizmetler Uzman Yard mc lar, ( )(34), Bakanl k ve ba kurulu lar n A.B. Uzman Yard mc lar, Hazine Uzman Yard mc lar, D Ticaret Uzman Yard mc lar, Diyanet leri Uzman Yard mc lar, Din leri Yüksek Kurulu Uzman Yard mc lar, (29)Avrupa Birli i leri Uzman Yard mc lar, (26) Yurtd Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yard mc lar, (27) Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi Uzman Yard mc lar,(33)türkiye statistik Kurumu Uzman Yard mc lar, l E itim Denetmen Yard mc lar (38) ile çi leri Bakanl Planlama Uzman Yard mc lar, stihdam Uzman Yard mc lar, l stihdam Uzman Yard mc lar, (44) Kalk nma Bakanl Planlama Uzman Yard mc lar,(34) Çevre ve ehircilik Uzman Yard mc lar, Orman ve Su leri Uzman Yard mc lar,(34) Meteoroloji Uzman Yard mc lar,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yard mc lar, (34) Gümrük ve Ticaret Uzman Yard mc lar,(34) Gençlik ve Spor Uzman Yard mc lar,(34) G da, Tar m ve Hayvanc k Uzman Yard mc lar,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yard mc lar,(34) Savunma Sanayii Uzman Yard mc lar, (36) Bas n ve Enformasyon Uzman Yard mc lar,(37) Yüksek Kurum Uzman Yard mc lar,(45) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yard mc lar,(34) Ürün Denetmen Yard mc lar,(34) Millî E itim Uzman Yard mc lar ve Millî E itim Denetçi Yard mc lar,(38) Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yard mc lar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yard mc lar,() Gümrük ve Ticaret Denetmen Yard mc lar,(47) Sa k Uzman Yard mc lar ve Sa k Denetçi Yard mc lar (46) Belediye Müfetti Yard mc lar, Milli Savunma Bakanl Akaryak t kmal ve NATO POL Tesisleri letme Ba kanl Müfetti Yard mc lar n özel yeterlik s nav yönetmeliklerine göre yap lacak yeterlik s navlar nda ba ar göstererek Müfetti li e, Kaymakaml a, ( ) (21), Ba bakanl k Uzmanl na, Adalet Uzmanl na, D leri Uzmanl na, çi leri Uzmanl na, Millî Savunma Uzmanl na, Yüksekö retim Kurulu Uzmanl na, Özelle tirme daresi Ba kanl Uzmanl na,43 Vak f Uzmanl na, (22) Tapu ve Kadastro Uzmanl na, (31) ( )(34), Devlet Personel Uzmanl na, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanl na, (25) Bankalar Yeminli Murak pl na, Vergi Müfetti li ine,(35) Sigorta Denetleme Uzmanl na ve Aktüerli ine, Kontrolörlü e, çi leri Bakanl Dernekler Denetçili ine,(11) ( )(40), (

14 )(34), Marka Uzmanl na, Patent Uzmanl na, ( )(34), ( )(34), ( )(35) ( )(40), ( )(34), ( )(34), ( )(34), ( ) (20), Sosyal Güvenlik Uzmanl na, Çal ma Uzmanl na, Yurt D çi Hizmetleri Uzmanl na, Sa ve Güvenli i Uzmanl na, Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim Uzmanl na, Kültür ve Turizm Uzmanl na, Yazma Eser Uzmanl na, (32)Ula rma ve Haberle me Uzmanl na, Havac k ve Uzay Teknolojileri Uzmanl na,(41) Denizcilik Uzmanl na, ( )(34), ( ) (20), T KA Uzmanl na(39), ( )(40), (35) Devlet Gelir Uzmanl na, ( )(40), Maliye Uzmanl na, Gelir Uzmanl na, Mali Hizmetler Uzmanl na, Defterdarl k Uzmanl na (40),, Vergi stihbarat Uzmanl na, ( )(34), Hazine Uzmanl na, D Ticaret Uzmanl na, Diyanet leri Uzmanl na, Din leri Yüksek Kurulu Uzmanl na, (29)Avrupa Birli i leri Uzmanl na,(26) Yurtd Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanl na, (27) Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi Uzmanl na,(33) Türkiye statistik Kurumu Uzmanl na, l E itim Denetmenli ine (38), çi leri Bakanl Planlama Uzmanl na, stihdam Uzmanl na, l stihdam Uzmanl na,(44) Kalk nma Bakanl Planlama Uzmanl na,(34) Çevre ve ehircilik Uzmanl na, Orman ve Su leri Uzmanl na,(34) Meteoroloji Uzmanl na,(42) Sanayi ve Teknoloji Uzmanl na,(34) Gümrük ve Ticaret Uzmanl na,(34) Gençlik ve Spor Uzmanl na,(34) da, Tar m ve Hayvanc k Uzmanl na,(34) Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanl na,(34) Savunma Sanayii Uzmanl na,(36) Bas n ve Enformasyon Uzmanl na,(37) Yüksek Kurum Uzmanl na,(45) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçili ine,(34) Ürün Denetmenli ine,(34) Millî E itim Uzmanl na ve Millî itim Denetçili ine,(38) Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanl na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçili ine,(48) Gümrük ve Ticaret Denetmenli ine(47) Sa k Uzmanl na ve Sa k Denetçili ine(46) (...)(1) D leri Bakanl meslek memurlu u ile konsolosluk ve ihtisas memurlu unda (30) ise D leri Bakanl nca s navla girilmesi art ko ulan bir dereceye atanmalar ras nda ve bir defaya mahsus olmak üzere haklar nda ayr ca bir derece yükselmesi uygulan r. (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20)(21)(22) (23) (24) (25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33) (34)(35)(36)(37) (38) (39) (40) (41) (42)(43) (44)(45) (46)(47)(48) 12 - a) Memuriyete girmeden önce veya memurluklar s ras nda ortaokul ve dengi veya lise ve dengi renim üzerine hizmet içi e itim say lmayan ve ö renim süreleri en az aral ks z 1 veya 2 ö renim y olan ve kurumlar nca aç lan mesleki kurslar bitirenler hakk nda; 1 y ll k ö renim için 1 kademe, 2 ldan az olmayan ö renim için 1 derece yükselmesi uygulan r. b) Lise ve dengi okullar bitirdikten sonra memurluklar s ras nda Milli E itim Bakanl nca belli edilen ve kurumlar nca düzenlenen bir y l süreli mesleki hizmet içi e itim kurslar tamamlayanlar n bulunduklar derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

15 c) Memuriyetleri s ras nda Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsünü bitirenlere her ba ar renim y için ö renim süreleri kadar (2 y geçmemek artiyle) her y l için bir kademe ilerlemesi uygulan r. d) ptal bend: Anayasa Mah. 16/04/2003 tarih ve E.2003/22, K.2003/34 say Karar ile;yeniden düzenlenen bend:17/09/ S.K./1.mad) *1* Memuriyette iken veya memuriyetten ayr larak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çal anlar dahil) üst ö renimi bitirenler, ayn üst ö renimi tahsile ara vermeden ba layan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ula klar derece ve kademeyi a mamak kayd yla, bitirdikleri üst ö renimin giri derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri ba ar hizmet sürelerinin tamam her y l bir kademe, her üç y l bir derece hesab yla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. B) Ö renim durumlar itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farkl olanlar a da gösterilmi tir. 1 - Lise ve lise dengi mesleki veya teknik ö retim görenlerden, ö renim eksikli ini giderecek hizmet içi e itimden geçerek, Devlet Personel Dairesi taraf ndan haz rlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yap lacak özel yükselme s navlar nda ba ar gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 2 - (A) bendinin 12 nci f kras n (a) kk nda gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 3- (De ik alt bent: 23/12/1988-KHK-351/3 md.) Emniyet Hizmetleri S mensuplar ndan: a) Emniyet müdürleri ve bu s fat ta makta olan emniyet te kilat mensuplar ile ba komiser ve emniyet amirleri d nda kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine, b) Ba komiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine, c) Emniyet müdürleri ve bu s fat ta makta olan emniyet te kilat mensuplar 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler. C) 1 - Teknik hizmetler s na girenlerden memurlu a girmeden önce yurt içinde veya yurt d nda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayr ld ktan sonra bu i lerde çal arak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamam ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplam memuriyette geçmi say larak bu süreler her y bir kademe ilerlemesi ve her üç y l için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle de erlendirilir. 2 - Sa k hizmetleri ve yard mc sa k hizmetleri s na girenlerden memurlu a girmeden önce yurt içinde veya yurt d nda mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayr ld ktan sonra bu i lerde çal arak yeniden memurlu a girmek isteyenlerin sa k hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 nc maddede belirtilen ekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 l çal anlar n veya çal acak olanlar n sürelerinin tamam ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplam memurlukta geçmi say larak bu sürelerin her y için bir kademe ilerlemesi ve her üç y için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle de erlendirilir. 3 - Avukatl k hizmetleri s na girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayr larak serbest avukatl kla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmi say larak, bu sürelerin her y bir kademe ilerlemesine ve her üç y bir derece yükselmesine esas olacak ekilde de erlendirilir. 4 - Bas n Kartlar Yönetmeli ine göre, bas n kart na sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurlu a girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri artiyle, fiilen gazetecilik

16 yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmi say larak, bu sürenin her y bir kademe ilerlemesi ve her üç y bir derece yükselmesi verilmek suretiyle de erlendirilir. 5 - Özel okullarda ö retmenlik veya yöneticilik yapt ktan sonra Milli E itim Bakanl emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her y bir kademe ilerlemesine ve her üç y bir derece yükselmesine esas olacak ekilde de erlendirilir. Yukar daki f kralara göre, de erlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 geçemez. Ancak, T. C. Emekli Sand ve Sosyal Sigortalar kanunlar na tabi görevlerde bulunmu olanlar n kazan lm haklar sakl r. Yap lacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler ö renim durumlar na göre yükselebilecekleri derecenin son kademe ayl geçemez. 6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) f kras na göre sözle me ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözle meli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her y l için bir kademe ilerlemesi ve her üç y l için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle de erlendirilir ve 2836 say kanunlara göre kurulmu olan Tar m Kredi ve Tar m Sat Kooperatiflerinde çal anlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 y geçmemek üzere her y l için bir kademe ilerlemesi ve her üç y için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle de erlendirilir. D) Memur iken, giri teki ö renim derecelerinden bir üst derecedeki ö renimi tamamlayanlar, bu üst renim derecesi için 36 nc maddede yaz memuriyete giri derecelerinde bo kadro bulundu u takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yaz derece yükselmesinde süre kayd aranmaks n bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) f kralar ndaki hükümler sakl r. E) S flar n giri derecelerinin ileri kademelerinden i e ba layanlarla yukar daki f kralar uyar nca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananlar n, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli oldu u öngörülen sürelerin hesab nda ayr ca de erlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmi say r. F) (De ik birinci f kra: 24/11/ /8 md.) Bu kanunla tespit edilen çe itli hizmet s flar mensuplar ndan Cumhurba kanl Genel Sekreterli inde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl dari Te kilat nda asli ve sürekli görevlerde bulunanlar n kadro, ünvan, derece ile intibak ve di er haklar n tespit ve kullan lmas ile ilgili yetkiler Cumhurba kanl Genel Sekreterli i ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanl k Divan na aittir.(48)(49) Bu kanunla tespit edilen çe itli hizmet s flar na dahil olup da M T Müste arl emrinde çal an T mensuplar n atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullan lmas n düzenlenmesi Ba bakana aittir. Milli stihbarat hizmetleri s na yap lan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) f kralar ndaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulan r. G) Bu maddede say lan s flar n ve f kralar n kapsam n tayininde, benzeri veya e de er ö renim veya hizmetler; ilgili Bakanl k veya kurulu un teklifi üzerine alakal ö retim kurumu ile Milli E itim Bakanl n muadelet tevsiki ve Maliye Bakanl ile Devlet Personel Ba kanl n mütalaas al narak Bakanlar Kurulunca tespit olunur. YÜKSEL NEB LECEK DERECEN N ÜSTÜNDE B R DERECEYE YÜKSELME: Madde 37 - ( Yeniden düzenlenen madde: 29/11/ KHK-243/2 md.)

17 Bu kanun hükümlerine göre ö renim durumlar, hizmet s flar ve görev unvanlar itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden ayl k almaya hak kazanan ve son sekiz y ll k süre içinde herhangi bir disiplin cezas almayanlar n * kazan lm hak ayl klar kadro art aranmaks n bir üst dereceye yükseltilir. KADEME: Madde 38 - (Mülga madde: 13/02/ S.K 117. mad.) SINIF DI INDA KADRO HDAS ED LEM YECE : Madde 39 - Bu kanuna tabi kurumlarda s flar d nda memurluk kadrolar ihdas edilemez. MEMUR YETE G TE YA : Madde 40 - (De ik madde: 31/07/ /11 md.) Genel olarak 18 ya tamaml yanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 ya doldurmu olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rü t karar almak artiyle Devlet memurluklar na atanabilirler. SINIFLANDIRMADA Ö REN M UNSURU: Madde 41 - (De ik madde: 30/05/ KHK-12/1 md.; Aynen kabul: 15/05/ /1 md.) Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlar ndan istekli bulunmad takdirde ilkokulu bitirenlerin de al nmas caizdir. Bir s fta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kurulu kanunlar veya bu kanun ve kurulu kanunlar na dayan larak ç kar lacak yönetmelikler ile i in gere ine göre daha yüksek ö renim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya ö renim dallar veya meslek içi veya meslekle ilgili itim programlar bitirmi olmak veya yabanc dil bilmek gibi artlar konulabilir. YET ME VE DENEME SÜRES : Madde 42 - (Mülga madde: 31/07/ /13 md.) GÖSTERGELER: Madde 43 - (De ik madde: 12/02/ /1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlar n kadrolar nda bulunan personelin ayl k ve ek göstergeleri a da gösterildi i ekilde tespit edilir: A) Ayl k Göstergesi: Bütün s flar itibariyle her derece ve kademenin ayl klar n hesaplanmas na esas te kil edecek Ayl k Gösterge Tablosu a daki I Numaral Cetvelde gösterilmi tir. I Numaral Cetvel AYLIK GÖSTERGE TABLOSU Kademeler Dereceler

18 B) (De ik bent: 09/04/ KHK-418/2 md.; ptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 say Karar ile; Yeniden düzenleme: 18/05/ KHK-527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumlar n kadrolar nda bulunan personelin ayl klar ; hizmet s flar, görev türleri ve ayl k al nan dereceler dikkate al narak bu kanuna ekli I ve II say cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlar n eklenmesi suretiyle hesaplan r. II say cetvelde yer alan unvanlarda de iklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen s f ve görevlerde bulunduklar sürece ödemelere esas al p, terfi bak ndan kazan lm hak say lmaz. Kurumlar n 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolar na atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmu olduklar kariyerleri ile ilgili s f veya ekli I say Cetvelin Genel dare Hizmetleri S (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazan lm hak ayl k derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden dü ük olamaz. (De ik f kra: 23/02/ KHK - 547/7 md.) Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Ba kan ve Üyelikleri, Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kan ve üyelikleri, Bay nd rl k ve skan Bakanl Yüksek Fen Kurulu Ba kan ve Üyelikleri, Mü avir ve 1'inci dereceden uzman ünvanl kadrolara atananlara bu kadrolarda bulunduklar sürece daha önce alm olduklar en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yap r. Kadrolar Milli stihbarat Hizmetleri S na dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Ba bakan taraf ndan tespit edilecek ek gösterge rakamlar uygulan r. ÇALI MA YA HADLER : Madde 44 - (Mülga madde: 31/07/ /15 md.) MEMURUN BA KA SINIFTA VE DERECES N ALTINDA B R GÖREVDE ÇALI TIRILMIYACA I:

19 Madde 45 - (De ik madde: 30/05/ KHK/12; Aynen kabul: 15/05/ /1 md.) Hiç bir memur s n d nda ve s n içindeki derecesinin alt nda bir derecenin görevinde çal lamaz. (De ik f kra: 12/02/ /2 md.) 5 inci ve daha a derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmamas hallerinde, 36 nc maddede belirtilen renim durumlar itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi a mamak ve kar k gösterilecek kadro derecesi kazan lm hak ayl k derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kayd yla, bu dereceler kar k gösterilerek, kendi derecesi ile ayn s ftan memur atanmas mümkündür. Bu gibiler, i gal ettikleri kadroda kazan lm derece ve kademelerinin ayl almaya devam ederler ve kazan lm ayl klar ndaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yap r. Kar k gösterilen kadrolar, ilgililer için kazan lm hak te kil etmez. KISIM - III: DEVLET MEMURLU UNA ALINMA BÖLÜM 1: USUL ATAMA YAPILACAK BO KADROLARIN B LD LMES : Madde 46 - (De ik madde: 12/05/ /12 md.) Bakanl klar ile di er kamu kurum ve kurulu lar (Milli stihbarat Te kilat Müste arl hariç), personel atamas na lüzum gördükleri bo kadrolar n say lar, s f ve derecelerini belirterek Devlet Personel Ba kanl na bildirirler. DUYURMA: Madde 47 - (De ik madde: 12/05/ /13 md.) Devlet Personel Ba kanl atama yap lacak bo kadrolar n s f ve derecelerini, kadrolar n bulunduklar kurum ve yerlerini, kadrolara al nacak personel say lar, al nacak personelin genel ve özel artlar, en son ba vurma tarihini, ba vurulacak mercileri, s nav yerlerini ve zamanlar ve gerek görülen di er bilgileri ba vurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çap nda tiraj yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek di er araçlar ile duyurur. S navs z atama yap lacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulundu u takdirde aç lacak s nav n gün ve yeri yukar daki artlara uygun olarak ayr ca duyurulur. BÖLÜM 2: ARTLAR GENEL VE ÖZEL ARTLAR: Madde 48 - (De ik madde: 12/05/ /14 md.) Devlet memurlu una al nacaklarda a daki genel ve özel artlar aran r. A) Genel artlar: 1. Türk Vatanda olmak, 2. Bu Kanunun 40 nc maddesindeki ya artlar ta mak, 3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki ö renim artlar ta mak,

20 4. Kamu haklar ndan mahrum bulunmamak, 5. (De ik alt bent: 10/01/ /1 md.;de ik altbent: 23/01/ S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten i lenen bir suçtan dolay bir y l veya daha fazla süreyle hapis cezas na ya da affa u ram olsa bile devletin güvenli ine kar suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar suçlar, ptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 say Karar ile.)zimmet, irtikâp, rü vet, h rs zl k, doland k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar rma, edimin ifas na fesat kar rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama veya kaçakç k suçlar ndan mahkûm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik ça na gelmemi bulunmak, c) Askerlik ça na gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut ertelenmi veya yedek s fa geçirilmi olmak, üncü madde hükümleri sakl kalmak kayd ile görevini devaml yapmas na engel olabilecek... ak l hastal... bulunmamak. B) Özel artlar: 1. Hizmet görece i s f için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen ö retim ve e itim kurumlar n birinden diploma alm olmak, 2. Kurumlar n özel kanun veya di er mevzuat nda aranan artlar ta mak. SINAVLARA KATILMA: Madde 49 - (Yeniden düzenlenen madde: 12/05/ /15 md.) (De ik f kra: 29/11/ KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen artlar yerine getirerek ba vurular yaparlar. Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen artlar haiz bulunmayanlar bu navlara kat lamazlar ve bu husus ba vurulan merciler taraf ndan kendilerine bir yaz ile bildirilir. SINAV ARTI: Madde 50 - (De ik madde: 29/11/ KHK 243/6 md.) Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacaklar n aç lacak Devlet memurlu u navlar na girmeleri ve s nav kazanmalar artt r. S navlar n yap lmas na dair usul ve esaslar ile s nava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunlar n tabi olaca esaslar Devlet Personel Ba kanl nca haz rlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir. (Mülga f kra: 13/02/ S.K 99. mad.) (Mülga f kra: 13/02/ S.K 99. mad.) SINAV SONUÇLARI:

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Devlet Memurları Kanunu KANUN NO: 657 Kabul Tarihi: 14.07.1965 RGT: 23.07.1965 RG NO: 12056 KISIM - I: Genel Hükümler BÖLÜM: 1: Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri Kapsam: Madde 1 - (DEĞİŞİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 9 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28049 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Say : KHK/666 Kamu görevlilerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 10967 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6107 Kabul Tarihi : 26/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2011 Sayı : 27840 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012 Başkanlık Divanı Karar No : 19 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2012

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Yüksekö retim Personel Kanunu

Yüksekö retim Personel Kanunu Yüksekö retim Personel Kanunu Kanun No. 2914 Kabul Tarihi: 11.10.1983 Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amac, 4.11.1981 tarih ve 2547 say Yüksekö retim Kanununda yer alan ö retim elemanlar tan na giren personeli

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 23/12/2005 R.G. Tarihi : 24/12/2005 R.G.

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Ziraat Mühendisi (Toprak)

Ziraat Mühendisi (Toprak) T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nde 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

R. G. : 27.6.1989 : 375 : 12.3.1986 : 3268 9.4.1987 : 3347 12.10.1988 : 3479 1.6.1989 : 3569 : 30.6.1989 : 20211 V.

R. G. : 27.6.1989 : 375 : 12.3.1986 : 3268 9.4.1987 : 3347 12.10.1988 : 3479 1.6.1989 : 3569 : 30.6.1989 : 20211 V. 451 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29262 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28234 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN

T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN T.C KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN Ceza Muhakemesi Kanuna Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar da dâhil olmak üzere,

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26546 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B)

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAġLIK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIM ĠLANI ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünde boģ bulunan 1 adet Harita Mühendisi,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme

Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme Bu çal man n tüm yasal haklar Devlet Personel Ba kanl na aittir. Yay mlanmas izne ba l d r. Bu çal mada yer alan bilgiler özelle tirme uygulamalar nedeniyle i siz kalan ve Devlet i siz Personel Ba kanl

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı