türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel"

Transkript

1 türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar

2 Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar verme süreçlerine, araştırma, savunu ve izleme yoluyla katkıda bulunmak üzere, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde uygulamaya konulmuş bir projedir. ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Tepe Akfen Vie, Vehbi Koç Vakf ve Kariyer.net tarafından desteklenmektedir. 1. Bask Eylül Bask Ocak 2008 Tepe Akfen

3 içindekiler Önsöz 1 Sunu 3 Raporun Özeti 5 I. Bölüm Giri 13 I.1 Yak n Dönemin Demografi ve Nüfus Trendleri 13 I.1.1 Türkiye de Demografik Trendler 13 I.1.2 Mutlak Nüfus Geli meleri ve E itim Ça ndaki Nüfus 15 I.1.3 Toplam Nüfusun Cinsiyet ve Kent - K r Ayr m 15 I.2 Temel E itim Göstergeleri 16 I.2.1 Türkiye de E itim Durumu 16 I.2.2 Türkiye de Okullulaşma Oran 17 II. Bölüm Giri 21 II.1 Demografi ve E itim Ça ndaki Nüfus Öngörüleri 21 II.1.1 Demografi Öngörüleri II.1.2 E itim Ça ndaki Nüfus Öngörüleri II.2 Grup ve llerde Demografi Trendleri ve E itim Göstergeleri 25 III. Bölüm Giri 33 III.1 Avrupa Birli i nde Demografi ve Nüfus Öngörüleri 33 III.1.1 Avrupa da Demografik Trendler 34 III.1.2 Avrupa da Mutlak Nüfus Geli meleri 35 III.1.3 Avrupa da Ya Gruplar nda Mutlak Geli meler 36 III.2 Avrupa Birli i - Türkiye Kar la t rmas e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar i

4 IV. Bölüm Giri 43 IV.1 Metodoloji ve Varsay mlar 43 IV.2 Senaryolar ve Sonuçlar 44 V. Bölüm Giri 49 V.1 Türkiye nin Yak n Dönemine Ait Genel Saptamalar 49 V.2 Bölgesel Demografik Saptamalar 50 V.3 Avrupa Birli i ve Türkiye 52 V.4 E itim ve Çal ma Ça ndaki Nüfus 54 Ek 1 Ya ve Cinsiyet Ayr m na Göre E itim Durumu 55 Ek 2 Terimler Sözlü ü 61 Ek 3 Tablolar 63 ii e itim reformu giri imi

5 önsöz Türkiye nin demografik arma an geçti imiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yaz ld çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birli i perspektifi çerçevesinde genç nüfusumuzun önümüzdeki çeyrek as rda bize büyük bir arma an oldu u ve ülkemize büyük avantajlar sa layaca dü ünülüyor. Bunun en önemli nedeni bugünkü geni lemi AB üyeleri ve aday ülkeler dahil AB nüfusunun ya lanmakta olmas y l nda E itim Reformu Giri imi projesini çe itli kurulu lara sunarken stanbul Politikalar Merkezi de bu savdan hareket etmi ancak ülkemizdeki genç bir nüfusu içeren demografik yap n n önümüzdeki çeyrek as rda bizlere bir arma an olabilece i gibi önemli tehlikeleri de içerdi inin alt n srarla çizmi ti. Projenin ana sav önümüzdeki y llarda bu genç nüfusumuzu e itemedi imiz takdirde durumun bize bir arma an olamayaca idi. Ayr ca proje, nüfusumuzu daha iyi e itelim derken hem e itimde sosyal adaleti vurguluyor hem de ço ulcu, daha demokratik ve küreselle mi bir dünyada kendi ayaklar üzerinde durabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatanda yeti tirebilmemizin üzerinde duruyordu. Projenin srarla alt n çizdi i özellikle temel e itim sistemimizde bu hedefler dikkate al narak yap lacak reformlarla genç nüfusumuzu ülkemize bir demografik arma an haline getirebilece imiz idi. te bu amaçla Dr. Can Fuat Gürlesel den bize Türkiye nin demografik yap s ve bu yap n n e itim sistemimiz için önümüzdeki y llarda ne anlama geldi i, ne gibi sorunlar sundu u, ne gibi f rsat pencereleri açt konusunda bir rapor haz rlamas n rica ettik. nanc m z elimizde somut ve ayr nt l bilgiler olmadan sorunu bütün boyutlar ile incelemenin güç olaca idi. Çok kaba istatistiksel bilgiler ile Türkiye nin genç bir nüfusu oldu unu ileri sürmek mümkün ve bundan baz görevler ç karmak mümkün ama yetersiz. Elinizdeki rapor herkesin bugünlerde konu tu u ve hemfikir oldu u bir konuyu özellikle temel e itim aç s ndan irdeliyor ve ileriye dönük projeksiyonlarla ayr nt lara indiriyor. prof. dr. üstün ergüder direktör e itim reformu giri imi 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 1

6 2 e itim reformu giri imi

7 sunu Bir zaman yolculu u makinesine girsek ve 2025 y l ndaki Türkiye ye bakabilsek neler görürdük acaba? Neleri de i tirir, neleri yeniden yapard k? Nelerden pi man olurduk? Hangi kaçan f rsatlar için, ke ke önceden bilebilseydik derdik? Teknolojinin gücü henüz böyle bir bulu a yetmiyor ama gelece e ili kin öngörülerde bulunmada bilimin eli kolu ba l da de il. Bilimsel yöntem gelece e yönelik kestirimlerde bulunmam za olanak tan yor. Böylece bilim, bir anlamda bize gelece i göstererek, ileride pi man olmamam z için müthi bir olanak sunuyor. Bu olana Türkiye nin gelece ini planlarken kullanmal y z. Bu rapor öncelikle bunu hedefliyor. Bu çal ma, son pi manl n hiç fayda etmeyece i bir alan olan e itimde, gelece e dönük politikalar n olu turulmas çabalar na altyap malzemesi sunmay amaçl yor. Daha güzel bir Türkiye ancak iyi e itilmi yurtta larla kurulabilir. E itim planlamas, asl nda ülkenin gelece inin de planlanmas d r. Bilimsel yöntemlerle yap lm analizler ve öngörüler, e itim politikalar n n olu turulmas nda rehber olmal d r. Bu rapor böyle bir katk sa lamay amaçl yor. E itim reformu ve e itim politikalar do rudan insan ve nüfus ile ilgilidir. Bu nedenle özellikle uzun süreleri kapsayacak çal malar öncesinde, toplumun demografik e ilimlerini saptamak büyük önem ta yor. Türkiye nin Kap s ndaki F rsat raporu bu amaçla haz rland. Çal ma dönemine ili kin saptama ve öngörülerde bulunuyor. Rapor, Türkiye nin yak n geçmi indeki ve günümüzdeki nüfus dinamiklerine e itim penceresinden bak yor ve gelecek 20 y lda neler olaca n öngörüyor. Bu raporun be ana bölümü var. Birinci bölümde, 1970 y l ndan bu yana olu an demografi trendleri ile e itim göstergeleri inceleniyor. Böylece 2000 y l itibari ile gelinen nokta saptan yor. kinci bölümde, 2025 y l na kadar olan dönem için demografi ve nüfus öngörüleri yap larak e itim ça ndaki nüfustaki olas geli meler ortaya konuluyor ve böylece say sal ihtiyaçlar belirleniyor. Yine bu bölümde demografik geli meler, il gruplar ve iller itibari ile de analiz ediliyor. Üçüncü bölümdeyse, bir parças haline gelmeyi planlad m z Avrupa Birli i nin nüfusunun ne gibi bir de i im sürecinden geçti i irdeleniyor. Bu bölümde, Türkiye de ya anan demografik süreçler, AB ülkelerindeki dönü ümle kar la t r l yor. Böylece, önümüzdeki f rsatlar ve engeller ortaya konuluyor. Dördüncü bölümde okullula ma oranlar ndaki varsay mlara ba l olarak i gücünün e itim düzeyine ili kin senaryolar sunuluyor. Son bölümde ise, elde etti imiz bulgular nda ortaya ç kan genel tablonun analizi sunuluyor e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 3

8 Bu raporun, Türkiye nin gelecekte pi man olmamas n sa layacak politikalar n ve planlamalar n olu turulmas na katk da bulunmas, en büyük dile imiz. Umar z, bu mütevaz zaman yolculu u ufuk aç c olur. Sayg lar m zla, dr. can fuat gürlesel 4 e itim reformu giri imi

9 raporun özeti Türkiye de adeta sessiz bir devrim ya an yor. Bu köklü de i imdeki tek ivme, Avrupa Birli i ne üyelik süreci de il elbette. Tepeden t rna a toplumsal bir kabuk de i tirme süreci söz konusu. Her eyden önce nüfusun profili, dolay s yla toplumun temel dinamikleri de i iyor. De i im sürecinin odak noktas nda da, gençler ve e itim var. Türkiye de ilk kez nüfus art h z dü üyor ve böylece e itimde kaliteyi ön plana ç karmak mümkün hale geliyor. Ya ad m z toplumsal devinimi anlayabilir ve buna uygun e itim politikalar yaratabilirsek; bir ba ka deyi le, yüksek kalitede ve yayg n düzeyde bir e itim hamlesi gerçekle tirebilirsek, Türkiye yi f rsatlar ülkesi haline getirmek olana kap m z n önünde. Bu raporun be bölümü var. Öncelikle, yak n gelecekte Türkiye de nüfusu nas l de i ikliklerin bekledi ini ve mevcut e itim düzeyinin ne oldu unu inceleyece iz. Yani, imdiki zaman n ve yak n geçmi in foto raf n çekece iz. Ard ndan, ikinci bölümde 2025 y l na kadar Türkiye de nüfus dönü ümleri ve e itim potansiyeline ili kin öngörülerde bulunaca z. Üçüncü bölümdeyse, bir parças haline gelmeyi planlad m z AB nin nüfusunun nas l bir de i im sürecinden geçti ini gözleyece iz. Bu bölümde, Türkiye de ya anan nüfus devinimleriyle AB ülkelerindeki dönü üm kar la t r lacak. Böylece, önümüzdeki f rsatlar ve engeller ortaya konulacak. Son bölümde ise, elde etti imiz bulgular nda ortaya ç kan genel tablonun analizi sunulacak. yak n geçmi ve imdiki zaman: türkiye nas l bir de i im geçiriyor? Tüm toplumlar, y l aras nda de i en aral klarla demografik dönü ümler geçirir. Nüfus biliminde demografik geçi süreci olarak adland r lan bu dönü ümler, üç evrede gerçekle ir ve her evrede farkl nüfus özellikleri gözlenir. Türkiye bir süredir, demografik geçi sürecinin ikinci evresine girmi bulunuyor. Bu evre 2025 y l na kadar sürecek. imdi ya ad m z dönü üm sürecinin tohumlar, son 30 (ve özellikle de son 15) y lda at ld. Yayg n kanaat, Türkiye nin nüfusunun büyük bir h zla artt, yani 100 milyonluk Türkiye olma yolunda büyük bir h zla gidildi idir. Ancak, bilimsel saptamalar bu inan yalanl yor. Aksine, veriler Türkiye de nüfus art h z n n beklenenin üzerinde yava lad n gösteriyor. Bunun ard nda, ekonomik ve sosyal nedenler sonucu, do urganl k ve do um oran n n azalmas var y l nda do um oran yüzde 3,5 idi y l ndaysa bu oran yüzde 2,1 e indi. Ayn ekilde, do urganl k oran da yar dan fazla azalarak, 5,1 çocuktan 2,4 çocu a dü tü. Sonuç olarak nüfus art h z, 2003 y l nda yüzde 1,53 e dü tü. Ayr ca, art k daha uzun ya yoruz. Ölümlerin oran, yüzde 2,7 den, yüzde 0,7 ye geriledi. Nüfus art h z n n azalmas, nüfusun azald anlam na gelmiyor. Türkiye nüfusu, 1970 te 35,6 milyon iken, 2000 y l nda 67,8 milyona ula t. Elbette artmaya da devam edecek, ancak art k eskisi kadar h zl de il e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 5

10 Nüfus yap s nda de i en tek olgu, art h z de il. Farkl ya gruplar n n toplam nüfus içindeki oranlar da oynuyor: Çocuklar n oran azal yor: 0-14 ya grubu nüfus 1970 y l nda 14,88 milyon iken 2000 y l nda 18,65 milyona ç kt. Böylece bu ya grubunun toplam nüfusa oran yüzde 41,8 den 26,4 e geriledi ya grubu 1970 y l nda 22 milyon iken, 2000 y l nda 34,1 milyona yükseldi. Bir di er deyi le, bu ya grubunun toplam nüfus içindeki pay yüzde 62,85 ten yakla k yüzde 50 ye geriledi. Yeti kin say s art yor: deki esas geni leme, nüfus içindeki pay n yüzde 53,8 den yüzde 65,6 ya ç karan ya grubunda oldu. Bu geni lemenin i aret etti i husus, Türkiye nin 2000 y l itibariyle h zla artan bir genç ve yeti kin nüfusuna sahip oldu u. Do al olarak, Türkiye nin içinde bulundu u ikinci demografik a amada nüfusun bu yap s yeti kin nüfus lehine bozulacak. Demografik de i ikliklere ek olarak, bir de sosyolojik devinim söz konusu. Türkiye son 40 y lda h zl bir kentle me süreci ya ad. Ancak 2000 y l nda nüfusun yüzde 33,1 i, yani 23,8 milyon ki i hâlâ k rsal kesimde ya amaktayd. Görünen o ki, Türkiye de kentle me henüz tamamlanmad ve bu süreç daha uzun süre devam edecek. H zla de i en Türkiye de mevcut e itim durumu da h zl bir iyile me göstermekte. Ancak bu iyile me yetersiz ve kat edilecek çok mesafe var. u anki e itim durumuna dair tespitler öyle s ralanabilir: 25 ya ve üstü grubun e itim seviyesi çok dü ük: 2000 y l nda 25 ya ve üstü nüfusun yüzde 17,2 si okuma-yazma bilmiyordu. Ayn ya grubundakilerin yüzde 6,4 ü okuma-yazma bilse de herhangi bir okul bitirmemi. Yüzde 47,8 iyse sadece ilkokul mezunu. Di er bir deyi le, 25 ya üstü nüfusun yüzde 71,8 i sadece ilkokul mezunu, yaln z okur-yazar veya okuma-yazma bilmeyenlerden olu uyor. Bu karanl k tabloda k zlar n durumu daha da iç karart c. Okullulaşma art yor: 6-24 ya grubunda, yani e itim ça ndaki nüfusta okula gitme oran h zla art yor. Ancak az msanamayacak büyüklükte bir grup, ilkö retim sonras nda e itime devam etmiyor. Bu e ilimin as l kurban yine k zlar. Meyveleri toplamak için süreklilik art: 6-24 ya grubunun okula gitme oran ndaki art, 25 ya ve üzeri nüfusun e itim durumunda iyile me sa layacakt r. Ancak bu iyile menin ciddi bir düzeye ula mas için, bu yüksek okullulaşma oran n n 25 y l boyunca sürmesi gerekiyor. 6 e itim reformu giri imi

11 gelecek zaman: türkiye neler ya ayacak? Ara t rmam z, Türkiye nin y llar nda f rsat penceresi olarak nitelendirilen bir demografik süreç ya ayaca n gösteriyor. Bu dönemde, çal abilir nüfusun toplam nüfus içindeki pay doruk noktas na ula acak. Yarataca çal an nüfus potansiyeli nedeniyle, bu dönem ekonomik büyüme için en uygun ko ullar ta yor ve bu yüzden f rsat penceresi dönemi olarak adland r l yor. Türkiye de döneminde nüfus art h z yava lamaya devam edecek. Yani, 2000 y l nda yüzde 1,66 olan nüfus art h z, 2025 y l nda yüzde 0,81 e gerileyecek. Bu gerilemenin en büyük sebebi, daha az çocuk yap lmas. Belirtti imiz gibi, do umlardaki bu azalma, Türkiye nüfusunun artmayaca anlam na gelmiyor. Demografik öngörüler, 2025 y l nda Türkiye toplam nüfusunun 90,2 milyona ula aca na i aret ediyor. Türkiye de aras nda genç nüfusun mutlak olarak art önce bir dönem duruyor, ard ndan hem mutlak olarak hem de toplam nüfus içindeki pay olarak azal yor. Türkiye 2025 y l ndan sonra genç nüfuslu bir ülke olmaktan ç kmaya ba layacak. Genç nüfus politikalar yerini yeti kin ve ya lanan nüfus politikalar na b rakacakt r. Verilere dönersek, e itim ça ndaki 3-22 ya grubunun toplam nüfus içindeki pay 2000 y l nda yüzde 40,8 iken, 2025 y l nda yüzde 27,7 ye dü üyor. E itim ça ndaki nüfusun oran olarak daralmas, Türkiye nin önüne daha e itimli, daha donan ml bir nüfus yeti tirme olana n koyuyor. Türkiye ilk kez e itimde niceli e de il niteli e önem verme f rsat na kavu acak y llar nda aç lan bu f rsat penceresi nin etkin ekilde de erlendirilmesi, e itim ça ndaki nüfusun nitelikli e itimi ile mümkün olabilecek. Bu nedenle, önümüzdeki y llarda e itim reformu ve e itim politikalar hayati önem kazanmakta. Elbette, e itimde köklü de i imler ya anmas n n önünde baz engeller var. Bu k s tlamalar nedeniyle, çok say da ki iye e itim verme, yani nicel bask daha bir süre devam edecek. Kentle me, göç ve nüfus hareketlili i, bu engellerin ba n çekiyor. Bunlar, geleneksel olarak okullulaşma oranlar n n dü ük olmas ve okullulaşma ihtiyac na yan t vermekteki zorluklar izliyor. Türkiye nin farkl bölgelerinde farkl demografik e ilimler ve e itim durumlar gözleniyor. Bu farkl l klar il baz nda inceledik. Türkiye yi, kentle me, göç ve nüfus hareketleri, ekonomik ve sosyal geli mi lik ve okullulaşma göstergeleri itibariyle 10 il grubuna ay rd k. Her il grubu ve il için nüfus trendlerine ili kin öngörülerde bulunduk, mevcut okullulaşma ve e itim ça ndaki nüfus durumlar n inceledik ve il gruplar ve iller için ayr ayr, e itim ihtiyac analizleri yapt k e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 7

12 gelecek zaman: avrupa nereye gidiyor? Avrupa k tas, Türkiye den farkl bir de i im süreci ya yor. Zira Avrupa ülkeleri, demografik geçi sürecinin üçüncü ve son a amas nda bulunuyor. Bu demek oluyor ki: Avrupa n n nüfusu artm yor: Avrupa da nüfusun net yenilenme oran ihtiyaç duyulan yüzde 2,05-2,10 un alt na indi ve böylece k tada nüfus art h z durdu; gerileme trendine girildi. Dahas, bu trend en az y l sürecek. Avrupa ya lan yor: Tüm Avrupa ülkelerinde, nüfusun ya gruplar aras nda da l m nda, genç ve yeti kin nüfusun pay giderek azal rken ya l nüfusun pay art yor. AB nin nüfusu dü üyor: 2002 y l nda 453,4 milyon olan 25 AB üyesinin toplam nüfusu 2025 y l nda 456 milyon olduktan sonra 2050 y l nda 399,8 milyona gerileyecek. Avrupa k tas, nüfusunda mutlak azalma ve ya lanma sürecini önümüzdeki 50 y lda ya ayacak. Bu demografik süreç, siyaseti, ekonomiyi, sosyal yap y ve güvenli i etkileyecek. Türkiye, demografik süreç olarak Avrupa n n 50 y l gerisinden gelmekte. Bu geri kalm l k Türkiye için büyük bir f rsat yarat yor. Nüfus art h z n n yava lamas na kar n Türkiye genç ve yeti kin nüfusa, yani çal abilir bir nüfusa sahip olacak. Bu potansiyeliyle Türkiye, Avrupa n n nüfus trendlerinin yarataca gereksinimleri önümüzdeki 50 y l boyunca kar layabilecek konumda. Türkiye ve Avrupa n n nüfus öngörülerinin kar la t r lmas sonucunda yedi temel bulgu elde edilmekte: 1) Türkiye, Avrupa k tas n n demografik aç dan ya ad sürecin olumsuz sonuçlar n kapatabilecek tek ülkedir. Türkiye 50 y l boyunca Avrupa k tas n n i gücü ihtiyac n kar layabilir. 2) Avrupa k tas nda nüfusun net yenilenmeye ihtiyac var. Bu da ancak d ar dan genç nüfus göçü ile olacakt r. Bu ihtiyac kar lamak için Türkiye çok avantajl bir bölge ülkesidir. 3) AB de ya aras çal ma ça nüfusu 25 y lda 165,2 milyondan 136,3 milyona gerilerken, Türkiye de 26,5 milyondan 33,7 milyona ç kacakt r. Türkiye iyi e itimli, katma de er yaratma gücü yüksek, birikimli i gücü ile Avrupa n n bu aç n kapatabilir. 4) H zl ya lanma ve çal an nüfustaki gerilemeye ba l olarak, AB genelinde, sosyal güvenlik sistemlerindeki risk artmaktad r. Potansiyel katk oran n yükseltmek için çal an say s art r lmal d r. Türkiye bu konuda da Avrupa n n i gücü piyasas na ve sosyal güvenlik sistemine katk sa layabilir. 5) Avrupa da genç nüfusun azalmas, Avrupa n n güvenli i için de risk olu turuyor. Türkiye, genç ve aktif nüfusu ile Avrupa n n güvenli ine de katk sa layacak konumda. 6) AB de giderek ya lanan nüfus, iç talepte de durgunlu a yol açabilir. Türkiye nin genç ve sat n alma gücü artacak nüfusu önemli bir potansiyel. Ancak AB, Gümrük Birli i ile bu potansiyelden zaten yararlanmaktad r. 8 e itim reformu giri imi

13 7) 2050 y l nda AB nüfusu 400 milyon, Türkiye nin nüfusu 98 milyon olacak. Türkiye nin AB ye tam üye olmas halinde, 2050 de AB deki her be ki iden biri Türkiye den olacak. Türkiye AB ye tam üye olursa ve AB nin bugünkü idari yap s o tarihte de korunursa, Ankara, AB nin karar ve idare organlar nda büyük a rl a sahip olacak. Bu olas l n Avrupa y ürküttü ü söylenebilir. Sonuç olarak unlar söyleyebiliriz: çinde bulundu u demografik süreç, Türkiye ye büyük f rsatlar n ve daha parlak bir gelece in kap s n açmaktad r. Avrupa da hüküm süren nüfus e ilimleri bu f rsatlar daha da yükse e ta maktad r. Önünde aç lan bu f rsat penceresi ni de erlendirmesi için Türkiye nin yapmas gereken ev ödevleri vard r. Bunlar n ba nda da yurtta lar na daha kaliteli bir e itim sunmak gelmektedir. Kaliteli e itim, gerçekçi ve uzun soluklu e itim politikalar yla sa lanabilir. E itimde köklü reform artt r e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 9

14 10 e itim reformu giri imi

15 1. bölüm nereden geldik? yak n dönem demografi trendleri ve e itim göstergeleri 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 11

16 12 e itim reformu giri imi

17 giri Türkiye nin kapsaml ve uzun vadeli bir e itim reformuna ihtiyaç duydu u aç kt r. Böyle bir reform planlamas nda elbette çok say da etmen göz önüne al nmal, al nacak her karar ve at lacak her ad m ayr nt l bir ekilde hesaplanmal d r. Aksi takdirde, hem kaynak israf ya an r, hem de beklenmeyen, hatta istenmeyen sonuçlar do abilir. Ba ar l bir reform politikas olu tururken dikkate al nmas gereken etmenler listesinin ba lar nda Türkiye toplumunun nüfus özellikleri ve yap s gelmelidir. Bu yap da gözlenen ve öngörülen de i iklikleri de muhakkak hesaba katmak gerekmektedir. Ayr ca nüfus yap s na bir de e itim merce i ile bak p, nüfusun nicel e itim göstergelerinin foto raf n çekmek artt r. Bu çal man n ilk bölümü, yukar daki saptamalara yan t vermeyi amaçlamaktad r. Bu bölümde öncelikle Türkiye nin yak n dönem nüfus yap s ve demografi e ilimleri incelenecek, ard ndan da e itim göstergeleri sunulacakt r..1 yak n dönemin demografi ve nüfus trendleri Demografik geçi süreci, do urganl k, do um ve ölüm oran göstergelerindeki de i ime ba l olarak her toplumun ya ad üç dönemden olu maktad r. Do al olarak, e itim reformu çal malar n n hedef kitlesi, nüfusun e itim ça ndaki bölümüdür. Bu nedenle hem yak n dönem incelenirken hem de uzun vadeli öngörüler yap l rken, e itim ça ndaki nüfus ile ilgili göstergelere yo unla lmaktad r. E itim ça ndaki grupta ya anan geli meler elbette nüfusun genel özelliklerinden ve e ilimlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle öncelikle e itim ça ndaki nüfusu belirleyen ve etkileyen genel demografik özellikler incelenmektedir türkiye de demografik trendler Bir toplumun nüfus yap s nda ya anan de i im ve e ilimler tesadüfi de ildir. Farkl toplumlarda gözlenen nüfus e ilimleri baz ortak özellikler sergilemektedir. Pek çok toplum, demografik geçi olarak adland r lan bir sürecin ard ndan nüfuslar n sabitleme e ilimindedir. Genellersek, bir ülkenin nüfusunun sabitlenmesine do ru giden süreç, bir di er deyi le demografik geçi süreci genellikle üç dönemden olu ur. Bu a amalar n her birinde de e itim ça ndaki nüfus farkl özellikler gösterir. Birinci dönemin en temel özelli i, yüksek nüfus art oranlar d r. Buna ba l olarak genç nüfusun (0-24 ya ) say s ve toplam nüfus içindeki oran yüksektir. Ayn ekilde, e itim ça ndaki nüfusta da art gözlenir e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 13

18 kinci dönemde nüfus art h z yava lama e ilimine girer. Bu a amada, çal abilir nüfus (15-64 veya aras ) en geni orana ve mutlak büyüklü e ula r. Bu dönemde e itim ça ndaki nüfus mutlak olarak ayn kal r ya da k smen gerilemeye ba lar. Bu grubun toplam nüfusa oran ise dü ü e geçer. Üçüncü dönemde ise nüfus art h z s f rlan r ve gerileme ba lar. Bir di er deyi le, nüfus azalmaya ve ya lanmaya ba lar. E itim ça ndaki nüfus ise mutlak olarak azalmaya devam eder. Her toplumun do al olarak ya ad bu demografik geçi sürecinin uzunlu u ülkeden ülkeye de i iklik gösterir ancak ortalama y ll k sürelerden bahsedilebilir. Türkiye nin demografik geçi sürecinin ikinci a amas nda oldu u gözlenmektedir. Hesaplamalara göre bu süreç y llar nda devam edecektir. Türkiye 2025 y l ndan itibaren demografik sürecin üçüncü ve son a amas na girecektir. Demografik trendler uzun dönemler içinde olu tu undan Türkiye için öngörülen bu e ilimin de i imi ancak ola anüstü ko ullar alt nda mümkündür. Türkiye, demografik geçi sürecinin ikinci dönemine girmi tir. Bat ile k yasland nda çok h zl ilerleyen bu dönemin önümüzdeki y l içinde sonlanmas öngörülüyor. Türkiye nin nüfusunun 2050 den itibaren sabitlenmesi bekleniyor. Demografik geçi sürecinin farkl a amalar nda gözlenen temel özellikler Türkiye de de ya anacakt r. Bu süreç toplumsal dokunun pek çok unsurunu etkileyecektir. E itim planlamas aç s ndan da dikkate al nmas gereken önemli unsurlar ortaya ç kacakt r. Bunlar aras nda en önemli saptama udur: döneminde e itim ça ndaki nüfusun büyüklü ü önce mutlak olarak sabit kalacak ve ard ndan da k smen gerileyecektir 1. Bugünkü durumu ve 2025 e do ru ya anacak geli meleri anlamak ve aç klayabilmek için yak n geçmi teki demografik verileri incelemek gerekir ten 2003 e kadar kaydedilen temel nüfus göstergeleri öyle s ralanabilir: Türkiye de 1945 ten bu yana olu an nüfus göstergeleri için Tablo 1 e bak n z ten bugüne kaba do um oran h zla gerilemi ve 2003 y l nda binde 21 e inmi tir. Benzer bir ekilde, toplam do urganl k oran da bu dönemde h zla gerilemi tir y l nda 2,4 çocuk olarak gerçekle mi tir. Kaba ölüm oran h zla gerilemi, gerileme h z yava lam ve son 15 y ld r sabitlenmi tir. Bu oran 2003 y l nda binde 7 olarak gerçekle mi tir. Bu üç göstergedeki geli melere ba l olarak nüfus art tahminlerin ötesinde bir h zla yava lam t r ve bu yava lama sürmektedir y l nda nüfus art h z yüzde 1,53 olarak hesaplanmaktad r. 1 E itim ça ndaki nüfus 3-24 ya aras olarak kabul edilmektedir. 6-24, 0-15 veya 0-24 ya aral klar da kullan lsa ayn sonuçlara ula lmaktad r. 14 e itim reformu giri imi

19 .1.2. mutlak nüfus geli meleri ve e itim ça ndaki nüfus Farkl ya gruplar n n toplam nüfus içindeki oranlar ve bu oranlar n zaman içinde gösterdi i de i im, özellikle e itim alanlar nda planlama yaparken yak ndan incelenmesi gereken verilerdir y l ndan bu yana kaydedilen göstergeler incelendi inde Türkiye nin nüfus yap s n n ne yönde de i mekte oldu u aç kça gözlenmektedir; Mutlak nüfus art yava layarak sürmü tür y l nda 35,6 milyon olan nüfus, 2000 nüfus say m nda 67,8 milyona ula m t r. Nüfus kütük kay tlar na göre 2003 y l nüfusu ise 70,8 milyon olmu tur. Nüfus ve ya gruplar n n toplam nüfus içindeki paylar için Tablo 2 ye bak n z. E itim ça ndaki nüfusun genel nüfusa oran incelenirken iki farkl gösterge kullan labilir: Bunlardan ilki, 0-14 ya grubunu esas almakt r. Bu ya grubundaki nüfusun mutlak olarak artt n ancak toplam nüfus içindeki pay n n h zla geriledi ini görüyoruz. Bir di er yakla m, e itim ça ndaki nüfus olarak 0-24 ya grubunu temel al r. Bu grubun da mutlak büyüklü ü artmaktad r ancak toplam nüfus içindeki pay daha yava gerilemektedir. ncelenen döneme ili kin bir di er saptama da ya grubuna aittir. Bu grup mutlak nüfus büyüklü ü olarak geni lerken, toplam nüfus içindeki pay n da art rmaktad r. Son olarak, 65 ya üstü grubun hem mutlak olarak hem de oransal olarak h zla büyüdü ünü görmekteyiz toplam nüfusun cinsiyet ve kent-k r ayr m Nüfusun ya gruplar na da l m n n yan s ra, cinsiyet ve kent-k r ayr m temelinde gösterdi i özellikler de e itim planlamalar aç s ndan büyük önem ta r. Bu veriler, bir e itim reformu politikas olu tururken öncelikler aras nda yer alan k z çocuklar n n e itim durumu ile k rsal alandaki e itim olanaklar na ili kin çok önemli bilgiler sa lar. Bu göstergeler nda u saptamalar yapmak mümkündür: Türkiye nüfusunun kad nlar ve erkekler aras ndaki da l m 1970 y l ndan bu yana hemen hemen ayn kalmaktad r. Erkek nüfus, kad n nüfustan daha fazlad r ve iki grup aras nda 1,02 gibi bir katsay olu mu tur. Bu katsay ya ba l olarak erkek nüfusun toplam nüfus içindeki pay yüzde 50,65 tir. Nüfusun cinsiyet ve kent-k r ayr m na göre da l m için Tablo 3 e bak n z. Türkiye h zla kentle mektedir y l nda 13,7 milyon olan kentli nüfus 2000 y l nda 44 milyona ula m t r. Kent nüfusunun toplam nüfus içindeki pay 1970 y l nda yüzde 38,5 iken, 1987 de yüzde 50 yi geçmi, 2000 y l nda da yüzde 64,9 a ula m t r. K rsal nüfus mutlak olarak artm, ancak bu nüfusun toplam nüfus içindeki oran çarp c bir ekilde azalm t r e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 15

20 Kent nüfusunda kaydedilen bu h zl t rman dikkat çekicidir. Kent-k r dengesindeki bu dönü üm için iki neden gösterilebilir: Bir yandan kentli nüfus kendi içinde artm t r. Öte yandan köylerden kentlere göç ya anm t r. Bu veriler nda kent-k r nüfus dengeleri ak lda tutularak u saptamalar ve önerileri yapmak mümkündür: Nüfus yap s ndaki bu de i im e itim planlamas aç s ndan büyük önem ta maktad r. E itim ihtiyaçlar saptan rken k rsal alanda ya anan bo alma, kent merkezlerine y lma ve kent nüfusundaki h zl art e ilimi dikkate al nmal d r. Genel nüfus art ndaki yava lama ve e itim ça nüfusu art ndaki duraklama sonucu e itim alan nda altyap ya (okul ve derslik say s, yeni ö retmen ihtiyac, e itsel araç-gereç gereksinimi gibi) daha az kaynak ayr labilece i, bunun yerine kalite yükseltmeye yönelik yat r mlara geçilebilece i önermesi bu a amada do ru de ildir. Kentle me ve e itim ça ndaki nüfusun hareketlili i, e itim olanaklar n n yayg nla t r lmas n zorunlu k lmaktad r..2 temel e itim göstergeleri Demografik göstergeler ile nüfus yap s nda gözlenen de i imlerin yan s ra, temel e itim verileri de bir e itim politikas olu tururken ihtiyaç duyulan temel bilgiler aras ndad r. Bu çal mada e itim verileri iki ba l k alt nda sunulmaktad r. Bunlardan ilki, Türkiye nin okur-yazarl k ve e itim profilidir. Bu profil, nüfus say mlar sonucu elde edilen verilere göre olu turulmu tur. kincisi ise Türkiye deki okullulaşma göstergeleridir türkiye de e itim durumu Okuryazarl k ve e itim durumu verileri için Tablo 4 ve 5 e bak n z. Türkiye nin e itim durumu merce inden foto raf n çekerken, e itim ça ndaki nüfusu d ar da b rakmak gerekir. Bu amaçla, yaln z 25 ya ve üstü grubun e itim aç s ndan özellikleri saptan r. Ayr ca erkek ve kad n nüfusun özelliklerini ayr ayr irdelemek de önemlidir. Bu veriler sonucu u ç kar mlar yap labilir: 25 ya ve üstü nüfusun okur-yazarl k ve e itim durumunda sürekli bir iyile me gözlenmektedir. Ancak bu iyile me yetersizdir. Okuma-yazma bilmeyenlerin oran 1975 y l nda yüzde 47,2 iken bu rakam 2000 y l nda yüzde 17,2 ye inmi tir. Kad nlarda ise bu oran yüzde 65,6 dan yüzde 27,4 e gerilemi tir. lkokul mezunu ve sadece okur-yazar olanlar n toplam oran 1975 te yüzde 43,9 iken 2000 y l nda yüzde 54,2 ye yükselmi tir. Erkekler ve kad nlar için oranlar hemen hemen ayn d r. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okul ile yüksekö renim mezunlar n n oran 1975 y l nda toplam yüzde 9,2 iken 2000 y l nda yüzde 28,5 e yükselmi tir. Bu oran, erkeklerde yüzde 13,1 den yüzde 37,4 e, kad nlarda ise yüzde 5,2 den yüzde 19,9 a ç km t r. 16 e itim reformu giri imi

21 Bu veriler temelinde u saptamalar yap labilir: 25 ya ve üzeri gruba, her y l daha yüksek e itimli yeni gençler kat lmaktad r. Bu sayede, okur-yazarl k ve e itim profilindeki iyile menin sürece i öngörülebilir. Ancak iyile me yava bir h zla gerçekle mektedir. Bugünkü e itim durumunun tatmin edici düzeye ula t n söylemek mümkün de ildir türkiye de okullulaşma oran Toplumun gelecekteki e itim düzeyini belirleyecek en can al c unsur bugünkü okullulaşma oranlar d r. Okullulaşma oran na ili kin olarak bu çal mada sunulan rakamlar, ilkokul ve ilkö retim ile ortaö retimi içermektedir. Bu rakamlar yak n dönemi, yani aras n kapsamaktad r. Tablolardaki ilkokul ve ilkö retim ayr m, 1997 y l ndan itibaren zorunlu e itimin be y ldan sekiz y la ç kar lmas n n sonucudur. Brüt ve net okullulaşma oran ayr m ise öyledir: Brüt okullulaşma oran, ilkö retimde fiilen okuyan ö renci say s n n ilkö retim ça ndaki toplam nüfusa bölünmesi ile bulunmaktad r. lkö retimde fiilen okuyan ö renci say s Brüt Okullulaşma Oran = lkö retim ça ndaki toplam nüfus Net okullulaşma oran ise, ilkö retimde fiilen okuyanlardan ilkö retim ça nda olanlar n say s n n, ilkö retim ça ndaki toplam nüfusa bölünmesi ile hesaplan r. lkö retimde fiilen okuyanlardan ilkö retim ça nda olanlar Net Okullulaşma Oran = lkö retim ça ndaki toplam nüfus Bu veriler ve hesaplamalar nda ilkokul ve ilkö retimdeki okullulaşma oranlar na ili kin u gözlemleri yapmak mümkündür: Türkiye, 1997 y l nda sekiz y ll k zorunlu e itim uygulamas na geçmi tir. Be y ll k ilkokul uygulamas n n son y l olan 1996 da brüt okullulaşma oran yüzde 96,7, net okullulaşma oran ise yüzde 89,4 olarak kar m za ç kmaktad r. Erkeklerde brüt ve net okullulaşma oran, k zlara oranla daha yüksektir y l nda, bir di er deyi le be y l uygulamas n yans tan son y lda, ilkokul seviyesinde yüzde 100 okullulaşma sa lanamad gözlenmektedir. Sekiz y ll k zorunlu e itim uygulamas n n ba lad 1997 de okullulaşma oran nda gerileme ya anm t r. Bunun nedeni istatistiklerin, sekiz y ll k okul için tutulmaya ba lanmas na kar n okula devam al kanl n n, s kl kla, be y lla s n rl kalmas d r. Di er bir deyi le, toplum genelinde, 5. s n ftan sonra çocuklar n okula gönderilmemesi al kanl devam etmi tir. Ancak bu toplumsal al kanl k zaman içinde k r lm t r. Sekiz y ll k ilkö retimde brüt okullulaşma oran h zla artarak, 2001 y l nda yüzde 96,6 ya ula m t r. Erkeklerde bu oran yüzde 100, k zlarda yüzde 93 tür. Net okullulaşma oranlar söz konusu oldu unda, 2001 y l nda yüzde 89,8 düzeyi yakalanm t r. Bahsedilen oran, erkeklerde yüzde 92,4, k zlarda yüzde 87 dir. lkö retimde yüzde 100 lük okullulaşma hedefine 2001 y l itibariyle yakla lm t r. Ancak bu hedefe henüz ula lamad gözlenmektedir e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 17

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı