türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel"

Transkript

1 türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar

2 Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar verme süreçlerine, araştırma, savunu ve izleme yoluyla katkıda bulunmak üzere, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde uygulamaya konulmuş bir projedir. ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Tepe Akfen Vie, Vehbi Koç Vakf ve Kariyer.net tarafından desteklenmektedir. 1. Bask Eylül Bask Ocak 2008 Tepe Akfen

3 içindekiler Önsöz 1 Sunu 3 Raporun Özeti 5 I. Bölüm Giri 13 I.1 Yak n Dönemin Demografi ve Nüfus Trendleri 13 I.1.1 Türkiye de Demografik Trendler 13 I.1.2 Mutlak Nüfus Geli meleri ve E itim Ça ndaki Nüfus 15 I.1.3 Toplam Nüfusun Cinsiyet ve Kent - K r Ayr m 15 I.2 Temel E itim Göstergeleri 16 I.2.1 Türkiye de E itim Durumu 16 I.2.2 Türkiye de Okullulaşma Oran 17 II. Bölüm Giri 21 II.1 Demografi ve E itim Ça ndaki Nüfus Öngörüleri 21 II.1.1 Demografi Öngörüleri II.1.2 E itim Ça ndaki Nüfus Öngörüleri II.2 Grup ve llerde Demografi Trendleri ve E itim Göstergeleri 25 III. Bölüm Giri 33 III.1 Avrupa Birli i nde Demografi ve Nüfus Öngörüleri 33 III.1.1 Avrupa da Demografik Trendler 34 III.1.2 Avrupa da Mutlak Nüfus Geli meleri 35 III.1.3 Avrupa da Ya Gruplar nda Mutlak Geli meler 36 III.2 Avrupa Birli i - Türkiye Kar la t rmas e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar i

4 IV. Bölüm Giri 43 IV.1 Metodoloji ve Varsay mlar 43 IV.2 Senaryolar ve Sonuçlar 44 V. Bölüm Giri 49 V.1 Türkiye nin Yak n Dönemine Ait Genel Saptamalar 49 V.2 Bölgesel Demografik Saptamalar 50 V.3 Avrupa Birli i ve Türkiye 52 V.4 E itim ve Çal ma Ça ndaki Nüfus 54 Ek 1 Ya ve Cinsiyet Ayr m na Göre E itim Durumu 55 Ek 2 Terimler Sözlü ü 61 Ek 3 Tablolar 63 ii e itim reformu giri imi

5 önsöz Türkiye nin demografik arma an geçti imiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yaz ld çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birli i perspektifi çerçevesinde genç nüfusumuzun önümüzdeki çeyrek as rda bize büyük bir arma an oldu u ve ülkemize büyük avantajlar sa layaca dü ünülüyor. Bunun en önemli nedeni bugünkü geni lemi AB üyeleri ve aday ülkeler dahil AB nüfusunun ya lanmakta olmas y l nda E itim Reformu Giri imi projesini çe itli kurulu lara sunarken stanbul Politikalar Merkezi de bu savdan hareket etmi ancak ülkemizdeki genç bir nüfusu içeren demografik yap n n önümüzdeki çeyrek as rda bizlere bir arma an olabilece i gibi önemli tehlikeleri de içerdi inin alt n srarla çizmi ti. Projenin ana sav önümüzdeki y llarda bu genç nüfusumuzu e itemedi imiz takdirde durumun bize bir arma an olamayaca idi. Ayr ca proje, nüfusumuzu daha iyi e itelim derken hem e itimde sosyal adaleti vurguluyor hem de ço ulcu, daha demokratik ve küreselle mi bir dünyada kendi ayaklar üzerinde durabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatanda yeti tirebilmemizin üzerinde duruyordu. Projenin srarla alt n çizdi i özellikle temel e itim sistemimizde bu hedefler dikkate al narak yap lacak reformlarla genç nüfusumuzu ülkemize bir demografik arma an haline getirebilece imiz idi. te bu amaçla Dr. Can Fuat Gürlesel den bize Türkiye nin demografik yap s ve bu yap n n e itim sistemimiz için önümüzdeki y llarda ne anlama geldi i, ne gibi sorunlar sundu u, ne gibi f rsat pencereleri açt konusunda bir rapor haz rlamas n rica ettik. nanc m z elimizde somut ve ayr nt l bilgiler olmadan sorunu bütün boyutlar ile incelemenin güç olaca idi. Çok kaba istatistiksel bilgiler ile Türkiye nin genç bir nüfusu oldu unu ileri sürmek mümkün ve bundan baz görevler ç karmak mümkün ama yetersiz. Elinizdeki rapor herkesin bugünlerde konu tu u ve hemfikir oldu u bir konuyu özellikle temel e itim aç s ndan irdeliyor ve ileriye dönük projeksiyonlarla ayr nt lara indiriyor. prof. dr. üstün ergüder direktör e itim reformu giri imi 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 1

6 2 e itim reformu giri imi

7 sunu Bir zaman yolculu u makinesine girsek ve 2025 y l ndaki Türkiye ye bakabilsek neler görürdük acaba? Neleri de i tirir, neleri yeniden yapard k? Nelerden pi man olurduk? Hangi kaçan f rsatlar için, ke ke önceden bilebilseydik derdik? Teknolojinin gücü henüz böyle bir bulu a yetmiyor ama gelece e ili kin öngörülerde bulunmada bilimin eli kolu ba l da de il. Bilimsel yöntem gelece e yönelik kestirimlerde bulunmam za olanak tan yor. Böylece bilim, bir anlamda bize gelece i göstererek, ileride pi man olmamam z için müthi bir olanak sunuyor. Bu olana Türkiye nin gelece ini planlarken kullanmal y z. Bu rapor öncelikle bunu hedefliyor. Bu çal ma, son pi manl n hiç fayda etmeyece i bir alan olan e itimde, gelece e dönük politikalar n olu turulmas çabalar na altyap malzemesi sunmay amaçl yor. Daha güzel bir Türkiye ancak iyi e itilmi yurtta larla kurulabilir. E itim planlamas, asl nda ülkenin gelece inin de planlanmas d r. Bilimsel yöntemlerle yap lm analizler ve öngörüler, e itim politikalar n n olu turulmas nda rehber olmal d r. Bu rapor böyle bir katk sa lamay amaçl yor. E itim reformu ve e itim politikalar do rudan insan ve nüfus ile ilgilidir. Bu nedenle özellikle uzun süreleri kapsayacak çal malar öncesinde, toplumun demografik e ilimlerini saptamak büyük önem ta yor. Türkiye nin Kap s ndaki F rsat raporu bu amaçla haz rland. Çal ma dönemine ili kin saptama ve öngörülerde bulunuyor. Rapor, Türkiye nin yak n geçmi indeki ve günümüzdeki nüfus dinamiklerine e itim penceresinden bak yor ve gelecek 20 y lda neler olaca n öngörüyor. Bu raporun be ana bölümü var. Birinci bölümde, 1970 y l ndan bu yana olu an demografi trendleri ile e itim göstergeleri inceleniyor. Böylece 2000 y l itibari ile gelinen nokta saptan yor. kinci bölümde, 2025 y l na kadar olan dönem için demografi ve nüfus öngörüleri yap larak e itim ça ndaki nüfustaki olas geli meler ortaya konuluyor ve böylece say sal ihtiyaçlar belirleniyor. Yine bu bölümde demografik geli meler, il gruplar ve iller itibari ile de analiz ediliyor. Üçüncü bölümdeyse, bir parças haline gelmeyi planlad m z Avrupa Birli i nin nüfusunun ne gibi bir de i im sürecinden geçti i irdeleniyor. Bu bölümde, Türkiye de ya anan demografik süreçler, AB ülkelerindeki dönü ümle kar la t r l yor. Böylece, önümüzdeki f rsatlar ve engeller ortaya konuluyor. Dördüncü bölümde okullula ma oranlar ndaki varsay mlara ba l olarak i gücünün e itim düzeyine ili kin senaryolar sunuluyor. Son bölümde ise, elde etti imiz bulgular nda ortaya ç kan genel tablonun analizi sunuluyor e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 3

8 Bu raporun, Türkiye nin gelecekte pi man olmamas n sa layacak politikalar n ve planlamalar n olu turulmas na katk da bulunmas, en büyük dile imiz. Umar z, bu mütevaz zaman yolculu u ufuk aç c olur. Sayg lar m zla, dr. can fuat gürlesel 4 e itim reformu giri imi

9 raporun özeti Türkiye de adeta sessiz bir devrim ya an yor. Bu köklü de i imdeki tek ivme, Avrupa Birli i ne üyelik süreci de il elbette. Tepeden t rna a toplumsal bir kabuk de i tirme süreci söz konusu. Her eyden önce nüfusun profili, dolay s yla toplumun temel dinamikleri de i iyor. De i im sürecinin odak noktas nda da, gençler ve e itim var. Türkiye de ilk kez nüfus art h z dü üyor ve böylece e itimde kaliteyi ön plana ç karmak mümkün hale geliyor. Ya ad m z toplumsal devinimi anlayabilir ve buna uygun e itim politikalar yaratabilirsek; bir ba ka deyi le, yüksek kalitede ve yayg n düzeyde bir e itim hamlesi gerçekle tirebilirsek, Türkiye yi f rsatlar ülkesi haline getirmek olana kap m z n önünde. Bu raporun be bölümü var. Öncelikle, yak n gelecekte Türkiye de nüfusu nas l de i ikliklerin bekledi ini ve mevcut e itim düzeyinin ne oldu unu inceleyece iz. Yani, imdiki zaman n ve yak n geçmi in foto raf n çekece iz. Ard ndan, ikinci bölümde 2025 y l na kadar Türkiye de nüfus dönü ümleri ve e itim potansiyeline ili kin öngörülerde bulunaca z. Üçüncü bölümdeyse, bir parças haline gelmeyi planlad m z AB nin nüfusunun nas l bir de i im sürecinden geçti ini gözleyece iz. Bu bölümde, Türkiye de ya anan nüfus devinimleriyle AB ülkelerindeki dönü üm kar la t r lacak. Böylece, önümüzdeki f rsatlar ve engeller ortaya konulacak. Son bölümde ise, elde etti imiz bulgular nda ortaya ç kan genel tablonun analizi sunulacak. yak n geçmi ve imdiki zaman: türkiye nas l bir de i im geçiriyor? Tüm toplumlar, y l aras nda de i en aral klarla demografik dönü ümler geçirir. Nüfus biliminde demografik geçi süreci olarak adland r lan bu dönü ümler, üç evrede gerçekle ir ve her evrede farkl nüfus özellikleri gözlenir. Türkiye bir süredir, demografik geçi sürecinin ikinci evresine girmi bulunuyor. Bu evre 2025 y l na kadar sürecek. imdi ya ad m z dönü üm sürecinin tohumlar, son 30 (ve özellikle de son 15) y lda at ld. Yayg n kanaat, Türkiye nin nüfusunun büyük bir h zla artt, yani 100 milyonluk Türkiye olma yolunda büyük bir h zla gidildi idir. Ancak, bilimsel saptamalar bu inan yalanl yor. Aksine, veriler Türkiye de nüfus art h z n n beklenenin üzerinde yava lad n gösteriyor. Bunun ard nda, ekonomik ve sosyal nedenler sonucu, do urganl k ve do um oran n n azalmas var y l nda do um oran yüzde 3,5 idi y l ndaysa bu oran yüzde 2,1 e indi. Ayn ekilde, do urganl k oran da yar dan fazla azalarak, 5,1 çocuktan 2,4 çocu a dü tü. Sonuç olarak nüfus art h z, 2003 y l nda yüzde 1,53 e dü tü. Ayr ca, art k daha uzun ya yoruz. Ölümlerin oran, yüzde 2,7 den, yüzde 0,7 ye geriledi. Nüfus art h z n n azalmas, nüfusun azald anlam na gelmiyor. Türkiye nüfusu, 1970 te 35,6 milyon iken, 2000 y l nda 67,8 milyona ula t. Elbette artmaya da devam edecek, ancak art k eskisi kadar h zl de il e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 5

10 Nüfus yap s nda de i en tek olgu, art h z de il. Farkl ya gruplar n n toplam nüfus içindeki oranlar da oynuyor: Çocuklar n oran azal yor: 0-14 ya grubu nüfus 1970 y l nda 14,88 milyon iken 2000 y l nda 18,65 milyona ç kt. Böylece bu ya grubunun toplam nüfusa oran yüzde 41,8 den 26,4 e geriledi ya grubu 1970 y l nda 22 milyon iken, 2000 y l nda 34,1 milyona yükseldi. Bir di er deyi le, bu ya grubunun toplam nüfus içindeki pay yüzde 62,85 ten yakla k yüzde 50 ye geriledi. Yeti kin say s art yor: deki esas geni leme, nüfus içindeki pay n yüzde 53,8 den yüzde 65,6 ya ç karan ya grubunda oldu. Bu geni lemenin i aret etti i husus, Türkiye nin 2000 y l itibariyle h zla artan bir genç ve yeti kin nüfusuna sahip oldu u. Do al olarak, Türkiye nin içinde bulundu u ikinci demografik a amada nüfusun bu yap s yeti kin nüfus lehine bozulacak. Demografik de i ikliklere ek olarak, bir de sosyolojik devinim söz konusu. Türkiye son 40 y lda h zl bir kentle me süreci ya ad. Ancak 2000 y l nda nüfusun yüzde 33,1 i, yani 23,8 milyon ki i hâlâ k rsal kesimde ya amaktayd. Görünen o ki, Türkiye de kentle me henüz tamamlanmad ve bu süreç daha uzun süre devam edecek. H zla de i en Türkiye de mevcut e itim durumu da h zl bir iyile me göstermekte. Ancak bu iyile me yetersiz ve kat edilecek çok mesafe var. u anki e itim durumuna dair tespitler öyle s ralanabilir: 25 ya ve üstü grubun e itim seviyesi çok dü ük: 2000 y l nda 25 ya ve üstü nüfusun yüzde 17,2 si okuma-yazma bilmiyordu. Ayn ya grubundakilerin yüzde 6,4 ü okuma-yazma bilse de herhangi bir okul bitirmemi. Yüzde 47,8 iyse sadece ilkokul mezunu. Di er bir deyi le, 25 ya üstü nüfusun yüzde 71,8 i sadece ilkokul mezunu, yaln z okur-yazar veya okuma-yazma bilmeyenlerden olu uyor. Bu karanl k tabloda k zlar n durumu daha da iç karart c. Okullulaşma art yor: 6-24 ya grubunda, yani e itim ça ndaki nüfusta okula gitme oran h zla art yor. Ancak az msanamayacak büyüklükte bir grup, ilkö retim sonras nda e itime devam etmiyor. Bu e ilimin as l kurban yine k zlar. Meyveleri toplamak için süreklilik art: 6-24 ya grubunun okula gitme oran ndaki art, 25 ya ve üzeri nüfusun e itim durumunda iyile me sa layacakt r. Ancak bu iyile menin ciddi bir düzeye ula mas için, bu yüksek okullulaşma oran n n 25 y l boyunca sürmesi gerekiyor. 6 e itim reformu giri imi

11 gelecek zaman: türkiye neler ya ayacak? Ara t rmam z, Türkiye nin y llar nda f rsat penceresi olarak nitelendirilen bir demografik süreç ya ayaca n gösteriyor. Bu dönemde, çal abilir nüfusun toplam nüfus içindeki pay doruk noktas na ula acak. Yarataca çal an nüfus potansiyeli nedeniyle, bu dönem ekonomik büyüme için en uygun ko ullar ta yor ve bu yüzden f rsat penceresi dönemi olarak adland r l yor. Türkiye de döneminde nüfus art h z yava lamaya devam edecek. Yani, 2000 y l nda yüzde 1,66 olan nüfus art h z, 2025 y l nda yüzde 0,81 e gerileyecek. Bu gerilemenin en büyük sebebi, daha az çocuk yap lmas. Belirtti imiz gibi, do umlardaki bu azalma, Türkiye nüfusunun artmayaca anlam na gelmiyor. Demografik öngörüler, 2025 y l nda Türkiye toplam nüfusunun 90,2 milyona ula aca na i aret ediyor. Türkiye de aras nda genç nüfusun mutlak olarak art önce bir dönem duruyor, ard ndan hem mutlak olarak hem de toplam nüfus içindeki pay olarak azal yor. Türkiye 2025 y l ndan sonra genç nüfuslu bir ülke olmaktan ç kmaya ba layacak. Genç nüfus politikalar yerini yeti kin ve ya lanan nüfus politikalar na b rakacakt r. Verilere dönersek, e itim ça ndaki 3-22 ya grubunun toplam nüfus içindeki pay 2000 y l nda yüzde 40,8 iken, 2025 y l nda yüzde 27,7 ye dü üyor. E itim ça ndaki nüfusun oran olarak daralmas, Türkiye nin önüne daha e itimli, daha donan ml bir nüfus yeti tirme olana n koyuyor. Türkiye ilk kez e itimde niceli e de il niteli e önem verme f rsat na kavu acak y llar nda aç lan bu f rsat penceresi nin etkin ekilde de erlendirilmesi, e itim ça ndaki nüfusun nitelikli e itimi ile mümkün olabilecek. Bu nedenle, önümüzdeki y llarda e itim reformu ve e itim politikalar hayati önem kazanmakta. Elbette, e itimde köklü de i imler ya anmas n n önünde baz engeller var. Bu k s tlamalar nedeniyle, çok say da ki iye e itim verme, yani nicel bask daha bir süre devam edecek. Kentle me, göç ve nüfus hareketlili i, bu engellerin ba n çekiyor. Bunlar, geleneksel olarak okullulaşma oranlar n n dü ük olmas ve okullulaşma ihtiyac na yan t vermekteki zorluklar izliyor. Türkiye nin farkl bölgelerinde farkl demografik e ilimler ve e itim durumlar gözleniyor. Bu farkl l klar il baz nda inceledik. Türkiye yi, kentle me, göç ve nüfus hareketleri, ekonomik ve sosyal geli mi lik ve okullulaşma göstergeleri itibariyle 10 il grubuna ay rd k. Her il grubu ve il için nüfus trendlerine ili kin öngörülerde bulunduk, mevcut okullulaşma ve e itim ça ndaki nüfus durumlar n inceledik ve il gruplar ve iller için ayr ayr, e itim ihtiyac analizleri yapt k e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 7

12 gelecek zaman: avrupa nereye gidiyor? Avrupa k tas, Türkiye den farkl bir de i im süreci ya yor. Zira Avrupa ülkeleri, demografik geçi sürecinin üçüncü ve son a amas nda bulunuyor. Bu demek oluyor ki: Avrupa n n nüfusu artm yor: Avrupa da nüfusun net yenilenme oran ihtiyaç duyulan yüzde 2,05-2,10 un alt na indi ve böylece k tada nüfus art h z durdu; gerileme trendine girildi. Dahas, bu trend en az y l sürecek. Avrupa ya lan yor: Tüm Avrupa ülkelerinde, nüfusun ya gruplar aras nda da l m nda, genç ve yeti kin nüfusun pay giderek azal rken ya l nüfusun pay art yor. AB nin nüfusu dü üyor: 2002 y l nda 453,4 milyon olan 25 AB üyesinin toplam nüfusu 2025 y l nda 456 milyon olduktan sonra 2050 y l nda 399,8 milyona gerileyecek. Avrupa k tas, nüfusunda mutlak azalma ve ya lanma sürecini önümüzdeki 50 y lda ya ayacak. Bu demografik süreç, siyaseti, ekonomiyi, sosyal yap y ve güvenli i etkileyecek. Türkiye, demografik süreç olarak Avrupa n n 50 y l gerisinden gelmekte. Bu geri kalm l k Türkiye için büyük bir f rsat yarat yor. Nüfus art h z n n yava lamas na kar n Türkiye genç ve yeti kin nüfusa, yani çal abilir bir nüfusa sahip olacak. Bu potansiyeliyle Türkiye, Avrupa n n nüfus trendlerinin yarataca gereksinimleri önümüzdeki 50 y l boyunca kar layabilecek konumda. Türkiye ve Avrupa n n nüfus öngörülerinin kar la t r lmas sonucunda yedi temel bulgu elde edilmekte: 1) Türkiye, Avrupa k tas n n demografik aç dan ya ad sürecin olumsuz sonuçlar n kapatabilecek tek ülkedir. Türkiye 50 y l boyunca Avrupa k tas n n i gücü ihtiyac n kar layabilir. 2) Avrupa k tas nda nüfusun net yenilenmeye ihtiyac var. Bu da ancak d ar dan genç nüfus göçü ile olacakt r. Bu ihtiyac kar lamak için Türkiye çok avantajl bir bölge ülkesidir. 3) AB de ya aras çal ma ça nüfusu 25 y lda 165,2 milyondan 136,3 milyona gerilerken, Türkiye de 26,5 milyondan 33,7 milyona ç kacakt r. Türkiye iyi e itimli, katma de er yaratma gücü yüksek, birikimli i gücü ile Avrupa n n bu aç n kapatabilir. 4) H zl ya lanma ve çal an nüfustaki gerilemeye ba l olarak, AB genelinde, sosyal güvenlik sistemlerindeki risk artmaktad r. Potansiyel katk oran n yükseltmek için çal an say s art r lmal d r. Türkiye bu konuda da Avrupa n n i gücü piyasas na ve sosyal güvenlik sistemine katk sa layabilir. 5) Avrupa da genç nüfusun azalmas, Avrupa n n güvenli i için de risk olu turuyor. Türkiye, genç ve aktif nüfusu ile Avrupa n n güvenli ine de katk sa layacak konumda. 6) AB de giderek ya lanan nüfus, iç talepte de durgunlu a yol açabilir. Türkiye nin genç ve sat n alma gücü artacak nüfusu önemli bir potansiyel. Ancak AB, Gümrük Birli i ile bu potansiyelden zaten yararlanmaktad r. 8 e itim reformu giri imi

13 7) 2050 y l nda AB nüfusu 400 milyon, Türkiye nin nüfusu 98 milyon olacak. Türkiye nin AB ye tam üye olmas halinde, 2050 de AB deki her be ki iden biri Türkiye den olacak. Türkiye AB ye tam üye olursa ve AB nin bugünkü idari yap s o tarihte de korunursa, Ankara, AB nin karar ve idare organlar nda büyük a rl a sahip olacak. Bu olas l n Avrupa y ürküttü ü söylenebilir. Sonuç olarak unlar söyleyebiliriz: çinde bulundu u demografik süreç, Türkiye ye büyük f rsatlar n ve daha parlak bir gelece in kap s n açmaktad r. Avrupa da hüküm süren nüfus e ilimleri bu f rsatlar daha da yükse e ta maktad r. Önünde aç lan bu f rsat penceresi ni de erlendirmesi için Türkiye nin yapmas gereken ev ödevleri vard r. Bunlar n ba nda da yurtta lar na daha kaliteli bir e itim sunmak gelmektedir. Kaliteli e itim, gerçekçi ve uzun soluklu e itim politikalar yla sa lanabilir. E itimde köklü reform artt r e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 9

14 10 e itim reformu giri imi

15 1. bölüm nereden geldik? yak n dönem demografi trendleri ve e itim göstergeleri 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 11

16 12 e itim reformu giri imi

17 giri Türkiye nin kapsaml ve uzun vadeli bir e itim reformuna ihtiyaç duydu u aç kt r. Böyle bir reform planlamas nda elbette çok say da etmen göz önüne al nmal, al nacak her karar ve at lacak her ad m ayr nt l bir ekilde hesaplanmal d r. Aksi takdirde, hem kaynak israf ya an r, hem de beklenmeyen, hatta istenmeyen sonuçlar do abilir. Ba ar l bir reform politikas olu tururken dikkate al nmas gereken etmenler listesinin ba lar nda Türkiye toplumunun nüfus özellikleri ve yap s gelmelidir. Bu yap da gözlenen ve öngörülen de i iklikleri de muhakkak hesaba katmak gerekmektedir. Ayr ca nüfus yap s na bir de e itim merce i ile bak p, nüfusun nicel e itim göstergelerinin foto raf n çekmek artt r. Bu çal man n ilk bölümü, yukar daki saptamalara yan t vermeyi amaçlamaktad r. Bu bölümde öncelikle Türkiye nin yak n dönem nüfus yap s ve demografi e ilimleri incelenecek, ard ndan da e itim göstergeleri sunulacakt r..1 yak n dönemin demografi ve nüfus trendleri Demografik geçi süreci, do urganl k, do um ve ölüm oran göstergelerindeki de i ime ba l olarak her toplumun ya ad üç dönemden olu maktad r. Do al olarak, e itim reformu çal malar n n hedef kitlesi, nüfusun e itim ça ndaki bölümüdür. Bu nedenle hem yak n dönem incelenirken hem de uzun vadeli öngörüler yap l rken, e itim ça ndaki nüfus ile ilgili göstergelere yo unla lmaktad r. E itim ça ndaki grupta ya anan geli meler elbette nüfusun genel özelliklerinden ve e ilimlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle öncelikle e itim ça ndaki nüfusu belirleyen ve etkileyen genel demografik özellikler incelenmektedir türkiye de demografik trendler Bir toplumun nüfus yap s nda ya anan de i im ve e ilimler tesadüfi de ildir. Farkl toplumlarda gözlenen nüfus e ilimleri baz ortak özellikler sergilemektedir. Pek çok toplum, demografik geçi olarak adland r lan bir sürecin ard ndan nüfuslar n sabitleme e ilimindedir. Genellersek, bir ülkenin nüfusunun sabitlenmesine do ru giden süreç, bir di er deyi le demografik geçi süreci genellikle üç dönemden olu ur. Bu a amalar n her birinde de e itim ça ndaki nüfus farkl özellikler gösterir. Birinci dönemin en temel özelli i, yüksek nüfus art oranlar d r. Buna ba l olarak genç nüfusun (0-24 ya ) say s ve toplam nüfus içindeki oran yüksektir. Ayn ekilde, e itim ça ndaki nüfusta da art gözlenir e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 13

18 kinci dönemde nüfus art h z yava lama e ilimine girer. Bu a amada, çal abilir nüfus (15-64 veya aras ) en geni orana ve mutlak büyüklü e ula r. Bu dönemde e itim ça ndaki nüfus mutlak olarak ayn kal r ya da k smen gerilemeye ba lar. Bu grubun toplam nüfusa oran ise dü ü e geçer. Üçüncü dönemde ise nüfus art h z s f rlan r ve gerileme ba lar. Bir di er deyi le, nüfus azalmaya ve ya lanmaya ba lar. E itim ça ndaki nüfus ise mutlak olarak azalmaya devam eder. Her toplumun do al olarak ya ad bu demografik geçi sürecinin uzunlu u ülkeden ülkeye de i iklik gösterir ancak ortalama y ll k sürelerden bahsedilebilir. Türkiye nin demografik geçi sürecinin ikinci a amas nda oldu u gözlenmektedir. Hesaplamalara göre bu süreç y llar nda devam edecektir. Türkiye 2025 y l ndan itibaren demografik sürecin üçüncü ve son a amas na girecektir. Demografik trendler uzun dönemler içinde olu tu undan Türkiye için öngörülen bu e ilimin de i imi ancak ola anüstü ko ullar alt nda mümkündür. Türkiye, demografik geçi sürecinin ikinci dönemine girmi tir. Bat ile k yasland nda çok h zl ilerleyen bu dönemin önümüzdeki y l içinde sonlanmas öngörülüyor. Türkiye nin nüfusunun 2050 den itibaren sabitlenmesi bekleniyor. Demografik geçi sürecinin farkl a amalar nda gözlenen temel özellikler Türkiye de de ya anacakt r. Bu süreç toplumsal dokunun pek çok unsurunu etkileyecektir. E itim planlamas aç s ndan da dikkate al nmas gereken önemli unsurlar ortaya ç kacakt r. Bunlar aras nda en önemli saptama udur: döneminde e itim ça ndaki nüfusun büyüklü ü önce mutlak olarak sabit kalacak ve ard ndan da k smen gerileyecektir 1. Bugünkü durumu ve 2025 e do ru ya anacak geli meleri anlamak ve aç klayabilmek için yak n geçmi teki demografik verileri incelemek gerekir ten 2003 e kadar kaydedilen temel nüfus göstergeleri öyle s ralanabilir: Türkiye de 1945 ten bu yana olu an nüfus göstergeleri için Tablo 1 e bak n z ten bugüne kaba do um oran h zla gerilemi ve 2003 y l nda binde 21 e inmi tir. Benzer bir ekilde, toplam do urganl k oran da bu dönemde h zla gerilemi tir y l nda 2,4 çocuk olarak gerçekle mi tir. Kaba ölüm oran h zla gerilemi, gerileme h z yava lam ve son 15 y ld r sabitlenmi tir. Bu oran 2003 y l nda binde 7 olarak gerçekle mi tir. Bu üç göstergedeki geli melere ba l olarak nüfus art tahminlerin ötesinde bir h zla yava lam t r ve bu yava lama sürmektedir y l nda nüfus art h z yüzde 1,53 olarak hesaplanmaktad r. 1 E itim ça ndaki nüfus 3-24 ya aras olarak kabul edilmektedir. 6-24, 0-15 veya 0-24 ya aral klar da kullan lsa ayn sonuçlara ula lmaktad r. 14 e itim reformu giri imi

19 .1.2. mutlak nüfus geli meleri ve e itim ça ndaki nüfus Farkl ya gruplar n n toplam nüfus içindeki oranlar ve bu oranlar n zaman içinde gösterdi i de i im, özellikle e itim alanlar nda planlama yaparken yak ndan incelenmesi gereken verilerdir y l ndan bu yana kaydedilen göstergeler incelendi inde Türkiye nin nüfus yap s n n ne yönde de i mekte oldu u aç kça gözlenmektedir; Mutlak nüfus art yava layarak sürmü tür y l nda 35,6 milyon olan nüfus, 2000 nüfus say m nda 67,8 milyona ula m t r. Nüfus kütük kay tlar na göre 2003 y l nüfusu ise 70,8 milyon olmu tur. Nüfus ve ya gruplar n n toplam nüfus içindeki paylar için Tablo 2 ye bak n z. E itim ça ndaki nüfusun genel nüfusa oran incelenirken iki farkl gösterge kullan labilir: Bunlardan ilki, 0-14 ya grubunu esas almakt r. Bu ya grubundaki nüfusun mutlak olarak artt n ancak toplam nüfus içindeki pay n n h zla geriledi ini görüyoruz. Bir di er yakla m, e itim ça ndaki nüfus olarak 0-24 ya grubunu temel al r. Bu grubun da mutlak büyüklü ü artmaktad r ancak toplam nüfus içindeki pay daha yava gerilemektedir. ncelenen döneme ili kin bir di er saptama da ya grubuna aittir. Bu grup mutlak nüfus büyüklü ü olarak geni lerken, toplam nüfus içindeki pay n da art rmaktad r. Son olarak, 65 ya üstü grubun hem mutlak olarak hem de oransal olarak h zla büyüdü ünü görmekteyiz toplam nüfusun cinsiyet ve kent-k r ayr m Nüfusun ya gruplar na da l m n n yan s ra, cinsiyet ve kent-k r ayr m temelinde gösterdi i özellikler de e itim planlamalar aç s ndan büyük önem ta r. Bu veriler, bir e itim reformu politikas olu tururken öncelikler aras nda yer alan k z çocuklar n n e itim durumu ile k rsal alandaki e itim olanaklar na ili kin çok önemli bilgiler sa lar. Bu göstergeler nda u saptamalar yapmak mümkündür: Türkiye nüfusunun kad nlar ve erkekler aras ndaki da l m 1970 y l ndan bu yana hemen hemen ayn kalmaktad r. Erkek nüfus, kad n nüfustan daha fazlad r ve iki grup aras nda 1,02 gibi bir katsay olu mu tur. Bu katsay ya ba l olarak erkek nüfusun toplam nüfus içindeki pay yüzde 50,65 tir. Nüfusun cinsiyet ve kent-k r ayr m na göre da l m için Tablo 3 e bak n z. Türkiye h zla kentle mektedir y l nda 13,7 milyon olan kentli nüfus 2000 y l nda 44 milyona ula m t r. Kent nüfusunun toplam nüfus içindeki pay 1970 y l nda yüzde 38,5 iken, 1987 de yüzde 50 yi geçmi, 2000 y l nda da yüzde 64,9 a ula m t r. K rsal nüfus mutlak olarak artm, ancak bu nüfusun toplam nüfus içindeki oran çarp c bir ekilde azalm t r e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 15

20 Kent nüfusunda kaydedilen bu h zl t rman dikkat çekicidir. Kent-k r dengesindeki bu dönü üm için iki neden gösterilebilir: Bir yandan kentli nüfus kendi içinde artm t r. Öte yandan köylerden kentlere göç ya anm t r. Bu veriler nda kent-k r nüfus dengeleri ak lda tutularak u saptamalar ve önerileri yapmak mümkündür: Nüfus yap s ndaki bu de i im e itim planlamas aç s ndan büyük önem ta maktad r. E itim ihtiyaçlar saptan rken k rsal alanda ya anan bo alma, kent merkezlerine y lma ve kent nüfusundaki h zl art e ilimi dikkate al nmal d r. Genel nüfus art ndaki yava lama ve e itim ça nüfusu art ndaki duraklama sonucu e itim alan nda altyap ya (okul ve derslik say s, yeni ö retmen ihtiyac, e itsel araç-gereç gereksinimi gibi) daha az kaynak ayr labilece i, bunun yerine kalite yükseltmeye yönelik yat r mlara geçilebilece i önermesi bu a amada do ru de ildir. Kentle me ve e itim ça ndaki nüfusun hareketlili i, e itim olanaklar n n yayg nla t r lmas n zorunlu k lmaktad r..2 temel e itim göstergeleri Demografik göstergeler ile nüfus yap s nda gözlenen de i imlerin yan s ra, temel e itim verileri de bir e itim politikas olu tururken ihtiyaç duyulan temel bilgiler aras ndad r. Bu çal mada e itim verileri iki ba l k alt nda sunulmaktad r. Bunlardan ilki, Türkiye nin okur-yazarl k ve e itim profilidir. Bu profil, nüfus say mlar sonucu elde edilen verilere göre olu turulmu tur. kincisi ise Türkiye deki okullulaşma göstergeleridir türkiye de e itim durumu Okuryazarl k ve e itim durumu verileri için Tablo 4 ve 5 e bak n z. Türkiye nin e itim durumu merce inden foto raf n çekerken, e itim ça ndaki nüfusu d ar da b rakmak gerekir. Bu amaçla, yaln z 25 ya ve üstü grubun e itim aç s ndan özellikleri saptan r. Ayr ca erkek ve kad n nüfusun özelliklerini ayr ayr irdelemek de önemlidir. Bu veriler sonucu u ç kar mlar yap labilir: 25 ya ve üstü nüfusun okur-yazarl k ve e itim durumunda sürekli bir iyile me gözlenmektedir. Ancak bu iyile me yetersizdir. Okuma-yazma bilmeyenlerin oran 1975 y l nda yüzde 47,2 iken bu rakam 2000 y l nda yüzde 17,2 ye inmi tir. Kad nlarda ise bu oran yüzde 65,6 dan yüzde 27,4 e gerilemi tir. lkokul mezunu ve sadece okur-yazar olanlar n toplam oran 1975 te yüzde 43,9 iken 2000 y l nda yüzde 54,2 ye yükselmi tir. Erkekler ve kad nlar için oranlar hemen hemen ayn d r. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okul ile yüksekö renim mezunlar n n oran 1975 y l nda toplam yüzde 9,2 iken 2000 y l nda yüzde 28,5 e yükselmi tir. Bu oran, erkeklerde yüzde 13,1 den yüzde 37,4 e, kad nlarda ise yüzde 5,2 den yüzde 19,9 a ç km t r. 16 e itim reformu giri imi

21 Bu veriler temelinde u saptamalar yap labilir: 25 ya ve üzeri gruba, her y l daha yüksek e itimli yeni gençler kat lmaktad r. Bu sayede, okur-yazarl k ve e itim profilindeki iyile menin sürece i öngörülebilir. Ancak iyile me yava bir h zla gerçekle mektedir. Bugünkü e itim durumunun tatmin edici düzeye ula t n söylemek mümkün de ildir türkiye de okullulaşma oran Toplumun gelecekteki e itim düzeyini belirleyecek en can al c unsur bugünkü okullulaşma oranlar d r. Okullulaşma oran na ili kin olarak bu çal mada sunulan rakamlar, ilkokul ve ilkö retim ile ortaö retimi içermektedir. Bu rakamlar yak n dönemi, yani aras n kapsamaktad r. Tablolardaki ilkokul ve ilkö retim ayr m, 1997 y l ndan itibaren zorunlu e itimin be y ldan sekiz y la ç kar lmas n n sonucudur. Brüt ve net okullulaşma oran ayr m ise öyledir: Brüt okullulaşma oran, ilkö retimde fiilen okuyan ö renci say s n n ilkö retim ça ndaki toplam nüfusa bölünmesi ile bulunmaktad r. lkö retimde fiilen okuyan ö renci say s Brüt Okullulaşma Oran = lkö retim ça ndaki toplam nüfus Net okullulaşma oran ise, ilkö retimde fiilen okuyanlardan ilkö retim ça nda olanlar n say s n n, ilkö retim ça ndaki toplam nüfusa bölünmesi ile hesaplan r. lkö retimde fiilen okuyanlardan ilkö retim ça nda olanlar Net Okullulaşma Oran = lkö retim ça ndaki toplam nüfus Bu veriler ve hesaplamalar nda ilkokul ve ilkö retimdeki okullulaşma oranlar na ili kin u gözlemleri yapmak mümkündür: Türkiye, 1997 y l nda sekiz y ll k zorunlu e itim uygulamas na geçmi tir. Be y ll k ilkokul uygulamas n n son y l olan 1996 da brüt okullulaşma oran yüzde 96,7, net okullulaşma oran ise yüzde 89,4 olarak kar m za ç kmaktad r. Erkeklerde brüt ve net okullulaşma oran, k zlara oranla daha yüksektir y l nda, bir di er deyi le be y l uygulamas n yans tan son y lda, ilkokul seviyesinde yüzde 100 okullulaşma sa lanamad gözlenmektedir. Sekiz y ll k zorunlu e itim uygulamas n n ba lad 1997 de okullulaşma oran nda gerileme ya anm t r. Bunun nedeni istatistiklerin, sekiz y ll k okul için tutulmaya ba lanmas na kar n okula devam al kanl n n, s kl kla, be y lla s n rl kalmas d r. Di er bir deyi le, toplum genelinde, 5. s n ftan sonra çocuklar n okula gönderilmemesi al kanl devam etmi tir. Ancak bu toplumsal al kanl k zaman içinde k r lm t r. Sekiz y ll k ilkö retimde brüt okullulaşma oran h zla artarak, 2001 y l nda yüzde 96,6 ya ula m t r. Erkeklerde bu oran yüzde 100, k zlarda yüzde 93 tür. Net okullulaşma oranlar söz konusu oldu unda, 2001 y l nda yüzde 89,8 düzeyi yakalanm t r. Bahsedilen oran, erkeklerde yüzde 92,4, k zlarda yüzde 87 dir. lkö retimde yüzde 100 lük okullulaşma hedefine 2001 y l itibariyle yakla lm t r. Ancak bu hedefe henüz ula lamad gözlenmektedir e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar 17

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020

TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020 2020 TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020 Türkiye de Bilim nsanlar n n Gözünde Ya l l k Sorunlar : Görü ler, Planlar, Talepler, Tutumlar Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Prof. Dr.

Detaylı