Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11 Kas m Ola an Büyük Kongre sürecini ve sonras na Bush un resmi davetlisi olarak Ekim ay nda Washington a yönelik çal flmalar Teflkilattan Sorumlu AK PARTi Genel gitti. Baflkan Yard mc s, stanbul Milletvekili Hayati Yaz c ile konufltuk Ermeni ve Frans z yalanlar na karfl TBMM den ortak tav r TBMM yay mlad ortak bildiriyle Fransa n n utanç yasas n fliddetle k nad. Türkiye nin gençlerine güveniyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indirerek yeni bir sayfa açt. En büyük destek tar ma Gübre ve mazot deste inden toplam tar m desteklerine, traktör sat fllar ndan tar m ürünleri ihracat na rakamlarla tar mda AK PARTi dönemi... Karadeniz Sahil Yolu Karadeniz Sahil Yolu AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an n yak n takibi ve katrilyonlara varan harcamayla 4 y lda tamamland. 34 Kad n n etkin olmad bir toplum eksik say l r Türkiye Bülteni Yay n Kurulu Üyesi Ayfle Böhürler in AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile yapt ropörtaj Hasta daima hakl d r AK PARTi iktidar, sa l k alan nda dört y lda dev ad mlar att. Hasta hakl d r anlay fl sa l k kurumlar nda öncelik kazand. Hizmetlerin adet ve kalitesi artt. Parti içi e itimde hedefimiz 200 bin kifli... AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Reha Denemeç, tüm teflkilat üyelerine ulaflmay hedefleyen yeni e itim sisteminin detaylar n Türkiye Bülteni ne anlatt y lda yap lan 4 y lda yapt k AK PARTi iktidar iflbafl yapt günden bu yana enerji yat r mlar na özel ve yo un bir ilgi gösterdi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 42 Kas m 2006 AK PARTi Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Murat Dirican Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : XXX Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Seçil Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Biz Türkiye için çal fl yoruz AK PARTi 2.Ola an Büyük Kongresi'ni yaparken AK PARTi iktidar Türkiye için çal flmaya devam ediyor. lk günün heyecan yla, aflk ve inanc yla. Modernleflme ve ça dafllaflma yolunda dev ad mlar at yor, Türkiye her alanda aya a kalk yor. Kalk nman n ayak sesleri ülkemizin her taraf n sar yor. Türkiye'ye olan inanc m z, yönetime olan güvenimiz gelifliyor, pekifliyor. Kalk nma hamlemiz kesintisiz sürüyor. Rakamlar, günden güne daha zengin, daha güçlü, daha itibarl bir Türkiye'yi gösteriyor. Cumhuriyetimiz'in 83.y l da geride kal rken ufkumuzda daha müreffeh, daha huzurlu, daha sayg n bir Türkiye flekilleniyor. Bu Türkiye, ne geçmiflin karanl klar na a tlar yakacak, ne de destanlaflan baflar lar na tak l p kalacakt r. Sürekli daha ileriye bakacak, yeni ve daha yüksek hedeflere koflacakt r. AK PARTi'li y llar n güçlenen Türkiye'sinde art k hiçbirfley eskisi gibi olmayacak, geçmiflin olumsuzluklar bir daha yaflanmayacakt r. Bu ülke art k yepyeni bir Türkiye'dir. Cumhuriyetin kazan mlar n benimsemifl, özgürlü ün ve demokrasinin de erlerini içsellefltirmifl milyonlar, güçlü ve itibarl bir ülkenin vatandafl olman n hazz na ermifltir. Buradan kopufl ve geriye dönüfl yoktur. Bat 'da ve Do u'da, Avrupa ve Amerika'da, Türk dünyas ve slam co rafyas nda kurulan dostluklar günden güne kuvvet kazanacakt r. Ekonomide, e itimde, tar mda ve sa l kta büyük projelerin eseri olan hizmetler azalmayacak, artacakt r. Bölünmüfl yollarda, yeni ve modern hava limanlar nda, h zl tren ve denizcilik alanlar nda kendini gösteren kalk nma ad mlar yavafllamayacak, her gün eskisine bir yenisi kat lacakt r. Ö renim kredilerinde, yeni yurt ve okullarda, yeni üniversiteler ve bilgisayar a lar nda bir neslin gelece i flekillenecek, Cumhuriyet'in bekçisi olan yeni nesiller ayd nl k gelece imize do ru emin ad mlarla ilerleyecektir. Afflin-Elbistan'da, Çanakkale Çan'da, Yusufeli ve Il su'da belirginleflen dev enerji yat r mlar ile Türkiye enerjik gelece ine yürüyecek, enerjide d fla ba ml l m z artamayacak, azalacakt r. 2003'te 4 bin 700, 2004'te 5 bin 360, 2005'te 6 bin 200, 2006'da 6 bin 370 polis al m yapan, Türkiye emniyetli gelece ine güç katacak, gelece e daha yüksek güvenle bakacakt r. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Türkiye için gecesini gündüzüne kat yor. AK PARTi iktidar Türkiye için çal fl yor. Biz Türkiye için var z, Türkiye için varolaca z

5 KASIM TARiHi Atatürk ün Ölümü 10 Kas m 1938 Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Çok say da devlet, Türkiye ye taziyelerini bildirmek için resmi heyet gönderdi. 16 Kas m 1938 de Türk Bayra na sar l naafl, Dolmabahçe Saray n n Büyük Tören Salonu nda halk n ziyaretine aç ld. Bu ziyaretçi ak n üç gün üç gece sürdü. 19 Kas m 1938 de Dolmabahçe Saray Tören Salonu nda, Prof. Dr. fierafeddin Yaltkaya taraf ndan cenaze namaz k ld r ld da buradan al - nan naafl törenle Gülhane Park na getirilerek Yavuz Z rhl s na nakledildi. Geç vakitlerde zmit e ulaflan naafl, gece özel bir trene yerlefltirildi. Cenaze, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at - fl yla karfl land. TBMM önüne haz rlanan büyük bir katafalka yerlefltirilerek halk n ziyaretine aç ld. 21 Kas m 1938 de ya murlu bir havada saat da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl, top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi. KKTC nin ilan 15 Kas m 1983 UNESCO nun kuruluflu 4 Kas m 1946 Birleflmifl Milletler e itim, bilim ve kültür örgütü UNESCO, rk, cinsiyet, dil ve din fark gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma ö retmek, paras z ve zorunlu ilkö retimi yayg nlaflt rmak, ülkeler aras nda kültür yak nlaflmas n sa lamak amac yla kuruldu. K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti. 1 Kas m 1958 Yahya Kemal Beyatl n n ölümü 3 Kas m Kas m Kas m 1936 Tanzimat Ferman SSCB nin kuruluflu Montreux Bo azlar Sözleflmesi 2 Aral k 1884 te Üsküp te do an ünlü edebiyatç m z Yahya Kemal Beyatl, 1 Kas m 1958 y - l nda hayat n kaybetti. Yahya Kemal Beyatl, Türk edebiyat na Kendi Gökkubbemiz, Eski fiiirin Rüzgâr yle, Rubâîler-Hayyam n Rubâîlerini Türkçe Söyleyifl, Aziz stanbul, E il Da lar, Mektuplar ve Makaleler gibi bir çok eser kazand rd. Mustafa Reflit Pafla taraf ndan kaleme al nan Tanzimat- Hayriye Ferman 3 Kas m 1839 da okundu. Tanzimat Ferman, kiflilerle devlet aras ndaki iliflkilere siyasi ve hukuki yönden yenilikler getirerek tarihimizde yeni bir dönemin bafllang c oldu. 12 Mart ta bafllayan yiyecek k tl, halk baflkent Petrograd da sokaklara döktü. Ç kan ayaklanmalara garnizon da kat l nca, Çar II. Nikola, 15 Mart ta tahttan feragat etmek zorunda kald. 7 Kas m da, Romanov hanedan n n 300 y ll k egemenli ini sona erdiren Lenin liderli indeki Bolflevikler K fll k Saray a girdiler. 20 Temmuz 1936 da imzalanan Montreux Bo- azlar Sözleflmesi, 9 Kas m da yürürlü e girdi. Sözleflme ile Lozan Bar fl Antlaflmas nda kabul edilen, Bo- azlar n askerden ar nd - r lmas hükmü kald r l p, Bo azlar Komisyonu la vedildi. Sözleflmeyle Türkiye nin Bo azlar üzerindeki hakimiyeti kabul edildi.

6 Dünya Aktüalite Atlas Türk askeri Lübnan da n Lübnan da konufllanan Birleflmifl Milletler Bar fl Gücü nde Türkiye ad na toplam 681 personel görev yapacak. Birlik, istihkam inflaat bölü ü ve di er askeri personelden olufluyor. BM Bar fl Gücü (UNIFIL) komutas nda Lübnan da görev yapacak olan Türk stihkam nflaat Bölü ü, Güney Lübnan daki görev yerine yerleflti. 261 kiflilik Türk stihkam nflaat Bölü ü, ülkenin yeniden yap land r lmas na yönelik hizmet verecek. Türkiye, Do u Akdeniz de devriye görevi yapan Deniz Görev Gücü ne de 1 firkateyn ve 2 korvetle katk da bulunuyor. Türk deniz gücü, dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulafl m deste i sa l yor. Türk birli i, insani yard m faaliyetlerinin yan s ra Lübnan ordusuna e itim de verecek. Nobel Bar fl Ödülü Bangladeflli Muhammed Yunus a verildi n Nobel Bar fl Ödülü Bangladeflli Muhammed Yunus ve Granmeen Bankas na verildi. Yunus ve bankas ödüle, ülkesinde mikrokredi gibi yenilikçi ekonomik yöntemleri kullanarak, ekonomik ve toplumsal kalk nmay alttan sa lamaya yard mc olma çabalar çerçevesinde lay k görüldü. Muhammed Yunus, ülkesindeki yoksullara, özellikle kad nlara, küçük iflletmeler kurabilmeleri için teminats z krediler veren Grameen Bankas n 1976 da kurdu. Bunu yaparken mikrokredi kavram n ortaya atan Yunus, tüm dünyada h zla yay lan bir sistemin de öncüsü oldu. Muhammed Yunus, Haziran 2003 y l nda Mikrokredi Projesi çerçevesinde pilot il seçilen Diyarbak r da, Mikrokredi Uygulama Merkezi nin aç l fl na kat lm flt. Mikrokredi projesi çerçevesinde Diyarbak r n ard ndan Siirt, fianl urfa, Van ve Batman a da yayg nlaflt r larak 3 bin 300 kifliye, 3,3 milyon YTL kredi verilmiflti. Nobel Edebiyat Ödülünü Orhan Pamuk kazand n Nobel Edebiyat Ödülü, bu y l sveç Akademisi taraf ndan Orhan Pamuk a verildi. Akademinin aç klamas nda, yaflad kentin melankolik ruhunu aray fl nda Pamuk un, kültürlerin çat flmas ve birleflmesinde yeni semboller buldu u ifade edildi. Avrupa Birli i nüfusu h zla yafllan yor AB nüfusunun yüzde 17 sini oluflturan ve 2005 y l sonu itibariyle 75 milyon olarak hesaplanan 65 yafl ve üstündekilerin 2050 y l nda 135 milyona ulaflarak, toplam nüfusun yüzde 30 unu oluflturmalar bekleniyor. Avrupa Birli i nin resmi istatistik kurumu Eurostat n hesaplamalar - na göre, geçen y l 65 yafl ve üstündekilerin toplam nüfusa oranlar, Almanya ve talya da yüzde 19, Yunanistan da yüzde 18, Belçika, spanya, Portekiz, Letonya ve sveç te yüzde 17 seviyesinde bulunuyor. Yap lan hesaplama-

7 AB, KKTC ye yard m n 38 milyon Avro luk ilk dilimini serbest b rakt n AB Komisyonu, KKTC için haz rlanan toplam 259 milyon Avro luk mali yard m paketinin 38,1 milyon Avro luk ilk dilimini serbest b rakt. AB Komisyonundan yap lan aç klamada, yard m n fiziksel altyap n n gelifltirilmesi, ekonomik ve sosyal kalk nman n teflvik edilmesi ve KKTC nin AB ye yak nlaflt r lmas nda kullan laca belirtildi. Komisyonun genifllemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, yapt aç klamada, KKTC üzerindeki izolasyonlar n kald r lmas ve böylece K br s n yeniden birlefltirilmesini kolaylaflt rma yolunda AB yeni bir ad m daha atm fl oldu dedi. Aç klamas nda üye devletlere ça r da yapan Rehn, AB ile KKTC aras nda do rudan ticaret tüzü ünün onaylanmas n istedi. ABD den ba ms z Filistin devletine destek n ABD D fliflleri Bakan Condoleezza Rice, ba ms z Filistin devletinin kurulmas na destek verdi ve ABD, en büyük miras n, Filistin devletinin kurulufluna yard mc olarak b rakacakt r dedi. Washington da Amerikan-Filistin yard m kuruluflunun düzenledi i toplant ya kat lan D fliflleri Bakan Rice, burada yapt konuflmada, Filistinlilerle srail aras ndaki bar fl müzakerelerinin ç kmazdan kurtulmas için çaba harcad klar n söyledi. Rice, Biliyorum ki, Amerika en büyük miras n, st rap ve ac çeken insanlar için Filistin devletinin kurulufluna yard mc olarak b rakabilecektir ifadesini kulland. lara göre, 2050 y l na kadar tüm üye ülkelerde h zla artacak yafll nüfus (65 yafl ve üstü) oranlar, spanya da yüzde 36 ya, talya da yüzde 35 e, Almanya, Yunanistan ve Portekiz de yüzde 32 ye ulaflacak y l nda Avrupa Birli i içinde yafll nüfus oran en düflük ülkeler olarak ise yüzde 22 ile Lüksemburg, yüzde 23 ile Hollanda, yüzde 24 ile Danimarka ve sveç ön s ralarda yer al yor. Irak ta bar fl için Mekke Deklarasyonu slam Konferans Örgütü nün Genel Sekreteri Ekmeleddin hsano lu nun giriflimiyle bir araya gelen Irakl Sünni ve fiii dini liderler, ülkedeki mezhep savafl na son verilmesi ça r s nda bulunan bir deklarasyon yay nlad. slamiyet in en kutsal mekanlar ndan Mekke de toplanan Irakl fiii ve Sünni liderlerin imzalad - Mekke Deklarasyonu, Irak ta Müslümanlar n birbirini öldürmesini yasakl yor. Irakl fiii ve Sünni liderler, ayr ca kaç r lan ve rehin al nan masum Müslüman ve Müslüman olmayanlar n serbest b rak lmas ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar n evlerine dönmelerinin sa lanmas ça r s nda bulundu. Irak hükümetinin masum oldu u halde tutuklananlar serbest b rakmaya ve suç iflledikleri san lanlar adil flekilde yarg lamaya ça r ld belgede, Irak ta ulusal birlik, güvenlik ve bar - fl n sa lanmas na yönelik tüm giriflimlerin desteklenmesi istendi. Belgede, Sünni ve fiiilerin Irak n ba ms zl ve toprak bütünlü ü için birlik olmalar gereklili i de vurguland. Mekke Deklarasyonu nda Müslümanlar n onuru, kan, mal ve mülkü, tüm dinlerin ibadet yerleri ve ulusal slam birli inin korunmas n n gereklili ine de vurgu yap ld. slam Konferans Örgütü ( KÖ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu nun giriflimiyle bir araya gelen 50 ye yak n Irakl fiii ve Sünni liderin Mekke de Kâbe yak nlar nda imzalad klar 10 maddelik Mekke Deklarasyonu, Irak taki ve Irak d fl ndaki slam alimlerini bildiriyi desteklemeye, ona ba l kalmaya ve Irak Müslümanlar n buna teflvik etmeye ça r da bulunuyor. Mekke Deklarasyonu Irak ta süregiden mezhepler aras fliddet olaylar n önleme konusunda at lan çok önemli bir ad m olarak kabul ediliyor.

8 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN WASHINGTON DA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. Bush un resmi davetlisi olarak Ekim ay nda Washington a gitti. Liderler terörle mücadele, Ortado u, bölgesel sorunlar, AB, K br s gibi önemli konularda görüflmeler yapt. Terörle mücadele konusundaki kararl l k bir kez daha vurguland. A BD Baflkan George W. Bush un resmi davetlisi olarak ABD ye giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ilk dura New York oldu. ABD de yaflayan Türkler le iftar yeme inde bir araya gelen Baflbakan Erdo an, ayr ca Türk ifl adam Ahmet Ertegün ün onuruna verdi i davete kat ld. Baflbakan Erdo an, Washington Georgetown Üniversitesi nde Global Bar fl ve Adalet için Türkiye nin Vizyonu konulu bir konuflma yapt ve kat l mc lar n sorular n yan tlad. 6 Türkiye Bülteni

9 Erdo an-bush zirvesi 1 saat 40 dakika sürdü Baflbakan Erdo an n ABD deki son dura Beyaz Saray oldu. Baflbakan Erdo an n burada 1 saat olarak planlanan görüflmesi 40 dakika uzad. Görüflmede D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s fiaban Diflli, Baflbakan D fl liflkiler Dan flman stanbul Milletvekili Egemen Ba fl, Türkiye nin Washington Büyükelçisi Nabi fiensoy da haz r bulundu. Bush: Erdo an bir dost ve bar fl adam Görüflmenin ard ndan iki lider, bas na k sa bir aç klama yapt. Oval Ofis teki görüflmenin ard ndan konuflan ABD Baflkan Bush, Baflbakan Erdo an ile çok kapsaml ve önemli bir diyalogda bulunduk. Ayr ca, Türkiye ve ABD nin dünyada bar fl n sa lanmas için birlikte nas l çal flalabilece ini konufltuk. Terörizm ve afl r l kla savaflta, kararl l m z konusunda konufltuk dedi. Baflkan Bush, Baflbakan Erdo an ile görüflmede ayr ca, Orta Do u ya istikrar getirmeye yönelik ortak çabalar hakk nda da görüflme yap ld n söyledi. Irak ve ran konusunda önemli bir görüflme yapt k. Ayr ca radikalizm ve afl r l a karfl ortak mücadele etme arzumuzdan konufltuk. Ben Say n Baflbakan a Türkiye nin AB ye girmesinin, ABD nin ç kar na oldu unu söyledim. Baflbakan Türk halk n n yarar na gerçeklefltirilen ekonomik reformlar dolay s yla tebrik ettim diyen ABD Baflkan Baflbakan Erdo an n kendisine Darfur da insanlar n çekti i s k nt dan bahsetti ini belirtti. Baflkan Bush konuflmas n n sonunda, Ben Say n Baflbakan bir dost ve bar fl adam olarak görüyorum ifadesini kulland. Baflbakan Erdo an da Bush un ard ndan yapt aç klamada, Önemli bir stratejik ortakl k içinde oldu- umuz ABD yi ziyaret ettik. Baflta terörizm olmak üzere birçok konuyu görüflme f rsat m z oldu dedi. Küresel teröre karfl ortak mücadele formu oluflturmada ayn düflünceyi paylafl yoruz. Görüflmede özellikle Lübnan, srail, Filistin konular n ele alma f rsat oldu. Bush ayr ca, AB konusunda da bafl ndan itibaren bizlere yönelik deste inin sürece ini söyledi, bu bizim için önemli fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, K br s konusunu da ele ald klar n ve kendisinin bu konuda Türkiye nin hassasiyetini ifade etti ini belirtti. Baflbakan Erdo an, Orta Do u da Türkiye olarak ne yap labilece ini konuflma imkan bulduklar n da bildirdi. Yaklafl mlar m z büyük ölçüde örtüflüyor Baflbakan Erdo an, kald otelde düzenledi i bas n toplant s nda da Baflkan Bush ile görüflmesine de indi: AB, K br s, Irak, ran, Orta Do u, çeflitli ikili ve bölgesel konular ele ald k. ABD nin bu konulardaki görüfl ve yaklafl mlar n en üst düzeyde dinleme f rsat bulduk. Bu arada ben de bu konularla ilgili olarak görüfllerimi bir kez daha Say n Baflkan ile paylaflt m. Ele ald m z konularda yaklafl mlar m z n büyük ölçüde örtüfltü ünü bir kez daha memnuniyetle gördük. Ülkelerimizi ilgilendiren konularda yak n iflbirli imizi art rarak sürdürmeyi kararlaflt rd k. Ziyaretin hem zamanlama hem de içerik bak m ndan çok yararl oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo- an, Küresel dinamikler son derece h zla de ifliyor ve giderek maalesef karmafl k hale geliyor. Bu itibarla aram zdaki güçlü iliflkiler sadece karfl l kl ç karlar - m z aç s ndan de il küresel bar fl ve istikrar için de büyük önem tafl yor diye konufltu. Türkiye nin bölgesel ve küresel bar fla da istikrara da önemli katk lar sa layan, bu konuda etkin rol üstlenen bir ülke oldu- unu belirten Baflbakan Erdo an, flunlar kaydetti: ABD nin bunun fark nda oldu unu bir kez daha memnuniyetle müflahede ettik. nan yorum ki; stratejik ortakl m z, içinden geçti imiz bu zor dönemde halklar m z n oldu u kadar insanl n da ortak yarar - na hizmet edecektir. D fliflleri bakanlar m z mutab k kald klar ortak vizyon belgesini aç klam fllard. Görüflmemizde stratejik ortakl m z n pekifltirilmesi yönündeki karfl l kl irade ve kararl l m z da bir kez daha teyit etme f rsat bulduk. Ziyaretimizin, ülkelerimizin birbirini daha iyi anlamas na katk da bulunaca na inan yorum. Türk-ABD iliflkilerinin, iki ülke kamuoylar nca daha iyi anlafl lmas bak m ndan da önemli oldu unu düflünüyorum. Terörle mücadele Bu konuda Say n Baflkan n bir defa ben kararl - l n gördüm. Tabi bizim arzumuz; flu anda at lm fl olan ad m n süratle neticesini vermesidir. Terörle mücadelede benim bafl ndan itibaren tavr m uluslararas boyutta biliyorsunuz dediler ve biz de bu uluslararas kararl l n z bölgemizde de özellikle görmek istiyoruz, ülkemizde görmek istiyoruz dedik. Burada Kuzey Irak taki yerleflmifl bulunan terör örgütünün ülkemize s zma çal flmalar, hatta maalesef Irak taki silahlar n terör örgütü taraf ndan taraf m za tafl narak, Türkiye Bülteni 7

10 bombalar n Amerika ya ait silahlar, bombalar oldu unu görmemiz ve halk m z n da bunu duymas, bilmesi bir Antiamerikanc yap y oluflturmaktad r. Dolay - s yla burada bu olay n üzerine gidilmesi, bunun kökünün kaz nmas, bitirilmesi, böyle bir hedef tayin edilerek ad m at lmas, inan yorum ki bu Antiamerikanc geliflmeleri de ortadan kald racakt r veya minimize edecektir. Bunlar da kendileriyle aç kça konufltuk ve kendileri de kararl l klar n tekrar teyit ettiler. Bu konuda kararl y z. Bu konuda üzerimize ne düflüyorsa bunu sonuna kadar yapaca z dediler. Biz ateflkes diye bir ifadeyi hiçbir zaman kullanmad k, kullanmay z. Ateflkes devletler aras olayd r. Bunu farkl bir flekilde kullanmak, bas n mensuplar aç s ndan önemli. Türkiye nin terörden gördü ü zarar, 35 bin insan m z kurban verdi imizi dile getirdik. Kendilerinden bu mücadaleye katk vermelerini istedik. Stratejik ortakl k: Planlanan görüflme süreci 1 saatti. Ama görüldü ü gibi 1 saat 40 dakika gibi bir süre ald. Tabi bu görüfltü ümüz konular n gerek ehemmiyetiydi gerekse içeri iydi. Yani bu içerik üzerinde daha detayl durma gere inden kaynakland. Ve stratejik ortakl k noktas nda zaten Say n Baflkan n herhangi bir flüphesi yok. Onu her bir araya geliflimizde ifade ediyor, kullan yor. Ve kald ki zaten Orta Do- u da flu anda att m z ad m ve Genifl Orta Do u-kuzey Afrika Projesi içerisinde Türkiye nin yer almas da bu tür bir ortakl n neticesi. NATO nun içerisinde beraberiz. Bunlar bunun bir neticesi. Hele hele son Lübnan olay. Irak n flu anda yeniden yap lanmas sürecine sa lad m z çok ciddi bir destek var. K br s: Dünyan n neresine gidersem gideyim, gündemin bir maddesi K br s. 24 Nisan 2004 noktas nda bize hak veriyor. Siz orada ilerledi inizi gösterdiniz denildi. Biz de flimdi onlardan ilerleme bekliyoruz. Onu söyledik. K br s ta tak nd m z tavr bafl ndan itibaren takdirle karfl lad n söyledi. Ortado u: fiu andaki geliflmeler bir f rsat olabilir diye düflünüyoruz. BM de Lübnan ile ilgili çal flma yapan heyetimiz döndü. Takvim ifllemeye bafllad. srail-filistin ile ilgili süreçte katk lar m z süratle gözden geçirece iz. Kerkük: Kerkük ün bir özel statüye kavuflturulmas konusundaki hassasiyet üzerinde durduk. Kerkük ün 2007 de yap lacak referandumla beklenmeyen bir neticeye kurban edilmesi söz konusu olursa Irak ta çok ciddi problem kayna olabilir dedik. Kendileri de buna kat ld lar. AB: Bundan sonra da bugüne kadar olan yaklafl m tarzlar n yine sürdüreceklerini ifade etmifllerdir. Say n Bush, ilk tan flt m günden itibaren, ifli ne kadar ciddi tuttu unu çok aç k net ifade ettiler. Bir konu üzerinde srarla durdu; Türkiye, slam dünyas içinde demokrasiyi en ideal flekliyle uygulayan tek ülke. Bir ilham kayna olabilecek ülke olmas bak m ndan da örnek teflkil ediyor. Baflkan Bush, Türkiye nin AB içindeki gereklili ini yine vurgulad. Ben, srarla Türkiye nin bu özellikleri sebebiyle AB ye üye olmas n n faydas na inan yorum dedi ve üzerine düfleni yapaca- n teyit etti. 8 Türkiye Bülteni

11 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN LONDRA DA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ABD ziyaretinden yurda dönerken u rad Londra da, ngiltere Baflbakan Blair ile bir araya geldi. Blair in ofisinde gerçekleflen görüflme samimi ve s cak bir havada geçti. Baflbakan Erdo an ve Blair görüflmede Türkiye ve ngiltere nin yak n dostlu una ve stratejik ortakl na vurgular yapt. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan Bush ile görüflmesinin ard ndan Londra ya geçti ve ngiltere Baflbakan Tony Blair ile bir araya geldi. Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an Baflbakanl k Konutu nun kap s nda samimi ve s cak bir flekilde karfl lad. Baflbakan Erdo an a Blair ile yapt görüflmede D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan efllik etti. Oldukça s cak bir havada gerçekleflen görüflmede, ngiltere-türkiye iliflkilerinin yan s ra terörle mücadele, Orta Do u daki durum, Türkiye nin AB üyeli- i ve K br s gibi konular ele al nd. Liderler görüflmede Türkiye ve ngiltere aras nda var olan ekonomik, politik, askeri ve stratejik iflbirli i alanlar n n gelifltirilerek güçlendirilmesi gerekti ine dikkat çektiler. Orta Do u, K br s ve AB konular n n da ele al nd görüflmede Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ye üyelik konusundaki samimi çal flmalar na dikkat çekti. ngiltere Baflbakan da Türkiye nin üyelik sürecine desteklerinin sürdü ünü teyit etti. Türkiye Bülteni 9

12 MERKEL TÜRK YE DE Almanya Baflbakan Merkel in Türkiye ziyareti iki gün sürdü. Baflbakan Erdo an, resmi ziyaretin ilk gününde Baflbakanl k ta görüfltü ü Merkel ile birlikte stanbul a geçti. S cak ve samimi ziyaretin stanbul aya nda birlikte iftar açan liderler, Medeniyetler ttifak na destek verdi. ki günlük resmi ziyaretin a rl kl gündemini Türk-Alman iliflkileri ve Türkiye nin AB üyelik süreci oluflturdu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel, Türk ve Alman toplumlar aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalara da katk sa lad. ki günlük resmi ziyaret Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Almanya Baflbakan Angela Merkel i iki gün boyunca resmi misafiri olarak a rlad. Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel in ilk görüflmeleri Baflbakanl k Merkez Bina da gerçekleflirken, iki lider görüflmeyle ilgili ortak bas n toplant s düzenledi. AK PARTi stanbul l Baflkanl ndan iftar yeme i ki lider, ayn gün özel Ana uça ile stanbul a geçti. Burada AK PARTi stanbul l Baflkanl taraf n- 10 Türkiye Bülteni

13 dan onurlar na verilen iftar yeme ine kat lan Baflbakan Erdo an ve Merkel, yemek sonras davetlilere hitap etti. Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel ile beraberindeki heyetin görüflmeleri akflam yap lan Bo az turunda da sürdü. Türk-Alman Ekonomi Forumu Baflbakan Erdo an, ziyaretinin ikinci gününde Almanya Baflbakan Merkel ile beraber Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) iflbirli iyle düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Forumu na kat ld. Baflbakan Erdo an ve Merkel, burada Türk ve Alman ifl adamlar yla bulufltu ve onlar n sorunlar n dinledi. Dolmabahçe de dinler aras diyalog Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel, son olarak Dolmabahçe deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde, stanbul daki din temsilcileriyle bir araya geldiler. Görüflmeye stanbul l Müftüsü Mustafa Ça- r c, Türkiye Ermenileri Patri i Mesrob II, Türkiye Hahambafl sak Haleva ve Fener Rum Patri i Bartholomeos kat ld. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile Almanya Baflbakan Merkel temaslar boyunca önemli mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an: AB üyelik süreci: Malum, 1 Ocak 2007 den itibaren Almanya, Dönem Baflkan olarak görev yapacak. nan yorum bugüne kadar olan süreçteki destekleri artarak devam edecektir. Almanya daki Türkler: Almanya da yaflayan Türklerle Türkiye de yaflayan Almanlar ülkelerimiz aras ndaki dostluk ba lar n n en önemli halkas n oluflturmaktad r. Onlar n da katk s yla Türk-Alman ortakl n n, sürekli ve istikrarl geliflme çizgisini önümüzdeki dönemde de sürdürece ine inan yorum. Gençler: Almanya daki Türk gençlerine Türkçenin ö retilmesiyle birlikte Almancan n da ö retilmesini istiyoruz, bu konuda bize ne düflerse bunu da yapmaya haz r z diyoruz. Biliyoruz ki dil biliminde önce kendi dilini bilmesi laz m ki ikinci dili rahatl kla, en güzel ve do ru flekilde ö renebilsin. Türk-Alman iflbirli i: Memnuniyetle görüyorum ki, de iflen dünya flartlar na, küreselleflmenin getirdi- i yeni tehdit risklerine karfl n, müttefikimiz Almanya ile iflbirli imiz her iki tarafa da önemli imkanlar sunuyor. Bana göre bar fl, istikrar, güvenlik, özgürlükler ve refah birbirinden ayr lmaz bir bütündür. Avrupa ve ötesinde bar fl, istikrar ve refah üretmek için hep birlikte çaba sarf etmemiz gerekti ine inan yorum. Ekonomi: Almanya bugün Türkiye nin en büyük d fl ticaret orta d r ve ikili ticaret hacmi 2005 te 21 milyar dolara ulaflm flt r. Almanya, gerek flirket say - s, gerekse sermaye miktar aç s ndan Türkiye ye en çok yat r m yapan ülke olmufltur. Turizm: Almanya, Türkiye ye en fazla turist gönderen ülkedir. Rusya flimdi arkadan geliyor. Gönlüm flunu arzu ediyor; Rusya turizmde Almanya y yakalamas n istiyorum. Bu fark n artarak devam etmesini istiyorum. Bu potansiyeli karfl l kl olarak harekete geçirmeli, turizmi daha da gelifltirmeliyiz. Zira, turizm gerçekten halklar m z n yak nlaflmas na önemli katk - larda bulunaca gibi entegrasyon sürecini çok daha fazlas yla h zland racakt r. Enerji: Özellikle enerji ve çevre yat r mlar konusunda Alman yat r mc lar Türkiye de daha fazla yat r m Türkiye Bülteni 11

14 yapmaya davet ediyoruz. Zira sadece nükleerde de il, hidroelektrik ve termik santrallerde de bu ad mlar att m z gibi yenilenebilir enerji noktas nda da rüzgar enerjisinde de bu ad m atm fl bulunuyoruz. Medeniyetler ttifak : Bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da hoflgörü anlay fl n, kültürünü yayg nlaflt rmak için elimizden geleni hep birlikte omuz omuza yapmak durumunday z. Avrupa ve Asya n n birleflti i böyle bir mekandan tüm dünyaya bar fl n ve medeniyetler ittifak n n evrenselli ini birlikte hayk r yoruz. Almanya Baflbakan Merkel: AB vaadine sad k kalaca z: Aç k yüreklilikle bu konuyu tart flt k ve san r m bu aç k konuflmalar karfl l kl güvenimizi de art rd. H ristiyan Demokrat Birli i Baflkan olarak ben bir öncelikli ortakl k, bir ayr cal kl ortakl k fikrine daha yak n m. Ama ahde vefa ilkesine de sad z. Dolay s yla anlaflmalar çerçevesinde verilen tüm vaadlere sad k kal nacak. Almanya daki Türkler: Birbirimizi görmek, deneyimlerimizi paylaflmak, farkl dinler ve kültürler aras yap c diyalo un bafllang c n oluflturur. Birbirimizi dinlemeye, adet ve geleneklerimiz de dahil olmak üzere birbirimizi daha iyi tan maya zaman ay rmal - y z. Amac m z Almanya da toplumun ortak temele kavuflup ortak de erlere dayanarak bar fl ve huzur içinde birlikte yaflamas d r. Bizi birbirimize yak nlaflt ran önemli ad mlar atmaktay z. Gençler: Almanya daki Türk gençlerin e itimi ve istihdam konusuna önem veriyoruz. Bir Türk-Alman üniversitesinin Türkiye de kurulmas n destekliyoruz. Türk-Alman iflbirli i: Almanya dan gelip Türkiye de yat r m yapan, Türkiye den Almanya ya yat r mlar gerçeklefltiren Almanya daki Türk nüfus, iki ülke aras ndaki yak nl n en somut göstergesidir. Bu iflbirli ini ve yak nl daha da gelifltirmek ve sürdürmek istiyoruz. Ekonomi: Ekonomik iliflkiler çok olumlu bir seyir izliyor. Ekonomik iliflkileri gerek tüketim ürünleri, gerekse askeri alanda daha da gelifltirmek istiyoruz. Enerji: Almanya özellikle enerji sektöründe çok önemli bir partner olabilir. Ekonomik gücü yüksek, do aya zarars z enerji projeleri konusunda Almanya önemli bir birikime sahip ve bunlar Türkiye ile paylaflabilir. Turizm: Madem Rusya ile rekabet ediyoruz ben de Almanlar teflvik edip Türkiye ye yo unlukla gelmelerini sa layaca m. Rekabetten çekinmeyiz. Almanlar zaten Türkiye ye memnuniyetle geliyor, bundan sonra da gelecekler. Dinler aras diyalog: Biz siyasetçiler olarak farkl dinlerden insanlarla diyalog içinde olmal y z. Bar fl içinde yaflamak için bu diyalo un flart oldu una inan yorum. Baflka çevrelerin de buna benzer diyalog giriflimleri gerçeklefltirmeleri için cesaretlendirilmeleri gerekti ine inan yorum. 12 Türkiye Bülteni

15 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN CiDDE DE Baflbakan Erdo an, 40 y l aradan sonra Türkiye ye ilk resmi ziyareti gerçeklefltiren Suudi Arabistan Kral Abdullah bin Abdülaziz i Cidde de ziyaret etti. ftar yeme inde bir araya gelen iki lider, Türk-Arap iliflkilerini ve ekonomik iflbirli i imkanlar n de erlendirdi. S uudi Arabistan Kral Abdullah bin Abdülaziz in özel davetlisi olarak Suudi Arabistan n Cidde kentine giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suudi Arabistan Kral Abdullah Bin Abdülaziz ile bir araya geldi. ki ülke iliflkilerinin de erlendirildi i görüflmede, bölgesel ve uluslararas geliflmeler, Filistin sorunu ve Irak n durumuyla ikili iliflkilerin gelifltirilmesi konular üzerinde duruldu. Toplant ya Veliaht Prens Sultan bin Abdülaziz, Baflbakan Yard mc s ve Havac l k Bakan General Prens Naif bin Abdülaziz, Suudi çiflleri Bakan Mekrin bin Abdülaziz, stihbarat Daire Baflkan yad Madani kat l rken, Türk heyetinde Devlet Bakanlar Mehmet Ayd n ve Ali Babacan n yan s ra Türkiye nin Riyad Büyükelçisi U ur Do an haz r bulundu. slam Konferans Örgütü ( KÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin hsano lu da görüflmeye kat lanlar aras ndayd. Türkiye Bülteni 13

16 ERMENi VE FRANSIZ YALANLARINA KARfiI TBMM DEN ORTAK TAVIR Fransa Parlamentosu nun Ermeni yalanlar lehinde tepkiyle karfl lanan tutumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde özel oturumda tart fl ld. TBMM, yay mlad ortak bildiriyle Fransa n n utanç yasas n fliddetle k nad. Fransa n n tavr n n ibret verici oldu u vurgulanan bildiride, yasan n iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri iliflkilerde onar lmas imkans z yaralar açaca na dikkat çekildi. flte, Fransa n n yak n geçmiflte baflta Cezayir olmak üzere sömürgelerinde 1 milyondan fazla masum insan n ölümüne yol açt na vurgu yapan bildirinin tam metni: - Frans z Ulusal Meclisi Ermeni Soyk r m n n nkar n n Cezaland r lmas n öngören yasa teklifinin Türkiye nin bizzat Say n Cumhurbaflkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet ve ifl çevreleri düzeyinde sarf etti i bütün çabalara, Frans z Hükümetinin, bas n n n ve tarihçilerinin elefltirilerine ra men sadece çok az say daki milletvekilinin red oyuyla 12 Ekim 2006 tarihinde kabul etmifltir. Tasar n n Meclis üyelerinin sadece beflte birinin oyuyla kabul edilmesi ve bu tasar ya karfl oldu u anlafl lan çok say da milletvekilinin oy kullanmaya cesaret edememesi, Fransa n n iç politika hesaplar yla Ermeni az nl n n etkisinde kald - n n aç k bir göstergesidir. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Frans z Ulusal Meclisinde kabul edilen bu yasa tasar s n fliddetle k namakta, Ermeni as ll vatandafllar m z dahil, tüm Türk halk bu giriflimi tepkiyle karfl lamaktad r. - Yak n tarihimizdeki baz uygulamalar yla Cezayir de, Hindi Çin inde, Madagaskar da ve di er baz Afrika ülkelerinde, 1 milyondan fazla masum insan n ölümüne yol açan Fransa, baflka ülkelerin tarihlerindeki olaylar konusunda dikkatli konuflmak zorundad r. Kendi tarihiyle ilgili suçlamalar karfl s nda konuyu tarihçilere b rakmak gerekti ini ve tarihin yasayla yaz lamayaca n savunan Frans z siyaset adamlar - n n, Türkiye nin tarihine gelince kendilerinde karar alma hakk görmeleri ibret vericidir. - Türk milletinin, tarihinden utanmas n gerektirecek bir husus, tarihiyle yüzleflmek konusunda da bir s k nt s bulunmamaktad r. Bugün birçok uluslararas seçkin tarihçi, Ermeni iddialar n n aksine, Birinci Dünya Savafl s ras nda yaflanan olaylar n 1948 tarihli 14 Türkiye Bülteni

17 Soyk r m Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde hiçbir flekilde soyk r m olarak nitelendirilemeyece ini kan tlar yla ortaya koymufl bulunmaktad r. Hatta, bunlar n aras nda Frans zlar da vard r. Tüm araflt rmac lara aç k olan arflivimiz, bunu teyit eden belgelerle doludur. - Türkiye Büyük Millet Meclisi, as rlar boyunca ayn topraklar üzerinde birlikte yaflam fl Türk ve Ermeni uluslar n, savafl y llar ndan kaynaklanan önyarg - lara tutsak olmaktan kurtarmak ve dostluk ile iflbirli- ine dayal ortak bir gelece e yönelmelerini sa lamak amac yla, Meclisimizin ortak giriflimi çerçevesinde geçen y l ülkemiz taraf ndan Ermenistan a yap lan, tart flmal tarihî dönemlerin birlikte araflt r lmas ve gün fl na ç kar lmas için ortak tarih komisyonu kurulmas yönündeki tarihsel nitelikteki öneriye öncülük yapm flt r. Ne yaz k ki, Ermeni Hükümeti bu öneriye olumlu cevap vermemifltir. - Frans z Ulusal Meclisi, bu Yasa Tasar s yla, ülkelerimiz aras ndaki iliflkilere büyük zarar vermekle kalmamakta, ayn zamanda Ermenistan ile iliflkilerimizin normalleflmesi için sarf edilen çabalara da darbe vurmaktad r. - Frans z Parlamentosu nda bu yasan n kabulünün Türkiye ile Fransa aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri iliflkilerde onar lmaz yaralar açaca ise tabiidir. Ermenistan n Fransa ve baflka ülkelerdeki lobilerini kullanarak, Türk milletinin hak ve haysiyetine karfl yürüttü ü hasmane politikalar n maliyeti kendilerine büyük olacakt r. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dostlu a s mayan ve demokratik bir ülkeye yak flmayan bu yasa tasar - s n n yasalaflmas n önlemeye yönelik uyar lar n ve giriflimlerini srarla sürdürecektir. Meclisimiz, yasa tasar s n n yasalaflabilmesi için izlenmesi gereken yasal sürecin bundan sonraki aflamas nda Frans z Parlamentosu nda gerekli sa duyunun hakim olaca na inanmak istemektedir. Asli görevinin halklar aras nda dostlu un gelifltirilmesini ve temel özgürlüklerin korunmas n sa layacak icraatlarda bulunmak oldu una inanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dostlu a s mayan ve demokratik bir ülkeye yak flmayan bu yasa tasar s n n yasallaflmamas na yönelik giriflimlerini srarla sürdürecektir. Meclisimiz, yasa tasar s n n yasallaflabilmesi için izlenmesi gereken uzun yasal sürecin müteakip aflamas nda, Frans z Parlamentosu nda gerekli sa duyunun hâkim olaca n ümit etmektedir. Ancak, bu geçen süre içinde Türk Hükümeti nin alaca tedbirler tasar n n yasalaflmas halinde Fransa n n menfaatlerinin ne ölçüde zarara u rayabilece- inin de göstergesi olacakt r. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda halk m z n ve sivil toplum örgütlerimizin ulusal ç karlar m z ve hassasiyetimizi koruma konusunda gösterdi i duyarl l sayg ile karfl lamaktad r. Türkiye Bülteni 15

18 ERMENi VE FRANSIZ YALANLARINA KARfiI TEK YÜREK TEK SES Fransa Ulusal Meclisi nin Sözde Ermeni Soyk r m iddialar ile ilgili karar na Türkiye en sert flekilde tepki gösterdi. Baflbakan Erdo an karar ak l tutulmas ve de erlerin inkar olarak de erlendirirken, TBMM Baflkan Bülent Ar nç Türk milletine karfl hasmane bir tutum, D fliflleri Bakan Abdullah Gül ise AB de erlerinin yok say lmas dedi. F ransa Parlamentosu, geçti imiz ay tüm dünyay hayrete düflüren bir karara imza att. Frans zlar sözde Ermeni soyk r m n reddetmenin suç say lmas n öngören yasa teklifini 19 a karfl 106 oyla kabul etti. Bu yasa önerisinin kabulü Türkiye yi harekete geçirdi. Fransa Cumhurbaflkan Jack Chirac Baflbakan Erdo an telefonla arayarak yasadan duydu u üzüntüyü bildirdi ve engellemek için elinden geleni yapmaya söz verdi.

19 Baflbakan Erdo an: Ak l tutulmas, özgürlüklerin inkar Frans zlar n samimi davranmad klar n vurgulayan Baflbakan Erdo an, al - nan karara yönelik tepkisini Akla, mant a ve bilime ayk r karar. Özgürlüklerin inkar, ak l tutulmas diye seslendirdi: Bugün Fransa da iç politika malzemesi olarak Türkiye aleyhine kullan lan saçma sapan iddialar ne kadar tarihi gerçeklere ayk r ysa, akla da, mant a da ayk r d r. nsanl n çekti i büyük ac lardan sonra kurulan Avrupa Birli i, kendi gelece i için, önemli üyelerinden biri olan Fransa daki bu ak l tutulmas na karfl mutlaka tav r almak durumundad r. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini dünyada anlayamayanlar, ak l tutulmas girdab na girmifl olanlar var. Fransa Parlamentosu bu karar yla tarihe, özgürlüklere bir kara leke çalm flt r. Türkiye Cumhuriyeti nin Baflbakan yar n bir gün Fransa ya gitti inde Ermeni soyk r m yoktur dedi i zaman ne yapacaks n z? Al p da içeri mi atacaks n z? Bize bu noktada ak l vermeye çal flanlar önce bu akl kendilerine saklas nlar. Kendileri önce özgürlükler noktas nda ifade özgürlü ü gibi önemli bir ad m geri at yorlar. Önce bunu halletsinler. Ondan sonra bizim kap m za gelsinler. Biz böyle bir ay b yaflamad k ve yaflatm yoruz. Soyk r m iddialar n inkar etmeyi suç sayan yasa teklifi sebebiyle Fransa n n, düflünce özgürlü ü konusunda Türkiye ye söz söylemeye hakk yoktur. Ar nç: Türk Milletine karfl hasmane bir tutum TBMM Baflkan Bülent Ar nç da Fransa Meclisi nin ald karar esef verici, kendi de erlerini inkar eden, utan lacak bir durum olarak de erlendirdi: Utanç verici bir karar. Fransa, büyük bir ay p ifllemifltir, kendi de erlerine ihanet etmifltir. Yüz y l öncesinden bugüne kadar getirdi i bütün prensiplerini çi nemifltir. Konumuz, Ermeniler ile ilgili bir soyk r m karar ysa, biliniz ki Ermeni diasporas bunun için yüz y ldan beri çal flmaktad r. Müthifl bir lobicilik faaliyeti yürütmektedir. Bu tav r, Türk milletine karfl hasmane bir tutumdur, kabul etmemiz mümkün de il. Üzüntüyle ve esefle karfl l yoruz. Bu, öncelikle üçüncü bir ülke hakk nda tarihte kalm fl bir olay hakk nda parlamentolar n karar almas d r. Külliyen yaland r. Böyle bir konu dünya üzerinde görülmemifltir. Demokrasinin befli i say lan bir ülkenin bunu kabul etmesi çok ac, ac nacak bir olayd r. Bu yasan n kabulü, düflünceyi ve ifade özgürlü ünü katleden bir giriflimdir. Bu davran fllar, halk m - z n AB ye olan inanc n sarsmaktad r. Gül: Kopenhag Kriterleri nin inkar Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ün de erlendirmesi ise flöyle: Fransa itibar kaybetmifltir, Kopenhag Kriterleri ni inkar etmifltir. Hükümet olarak bu yasan n engellenmesi için gerekeni yap yoruz. Uluslararas bütün hukuki yollara, yarg yoluna baflvurmak da dahil. Biz geçmiflinden emin olan bir ülkeyiz, aln m z akt r. Fransa ise bundan sonra AB nin Kopenhag Kriterleri ni de ifltiren ülke olarak tarihe geçecek ve öyle de kalacakt r. Bu durum, Türkiye-Fransa iliflkilerinde çok derin yaralar açm flt r. Bu derin yaralar siyasi iliflkilerimizde, güvenlik alan nda, ekonomik alanda tabii ki ortaya ç kacakt r. Bu yaralar n derin olmas halk m zda b rakt derin izlerden bellidir. Fransa n n itibar zedelenmifltir. Bizim haf zalar m zda Fransa n n 1. Dünya Savafl öncesinde ve sonras nda Osmanl mparatorlu u içindeki Ermeniler i nas l k flk rtt hala tazedir. Ne yaz k ki bugün de küçük hesaplar için ayn fleyi yapmaktad rlar. Bugün de siyasi olarak yapt klar küçük fley Ermeniler i rahats z etmektedir.

20 Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indirerek, yeni bir sayfa açt. AK PARTi iktidar gençlerimize yönelik bir sözünü daha gerçeklefltirerek, Türk Gençli i ne olan güvenini bir kez daha kan tlad. Milletvekili seçilme yafl n n 25 e indirilmesiyle yafl aral ndaki 6.5 milyonluk genç nüfusumuza TBMM de temsil imkan sa land. A K PARTi iktidar, devrim niteli indeki yasama faaliyetlerine Ekim ay nda bir yenisini ekledi. Gerçeklefltirilen Anayasa de iflikli iyle milletvekili seçilme yafl 30 dan 25 e indirilerek, 6.5 milyonluk genç nüfusun ülke yönetiminde söz sahibi olmas sa land. Gençlerimiz istedi AK PARTi gerçeklefltirdi Kamuoyundan gelen yo un talepler üzerine, milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indiren de ifliklik teklifi, AK PARTi Grup Baflkanvekilleri ve 245 Milletvekili taraf ndan imzalanarak TBMM Baflkanl na sunuldu. 10 Ekim 2006 tarihinde, teklifin müzakereleri ve ilk tur oylamalar, 12 Ekim 2006 tarihinde ise ikinci tur oylama gerçeklefltirildi. K l ç: Art k bir ad m öndeyiz Anayasa de iflikli inin görüflmeleri s ras nda AK PARTi grubu ad na konuflan Samsun Milletvekili Suat K l ç, seçilme yafl n n 25 e indirilmesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin muadili olan di er ça dafl demokrasilerden bir ad m daha öne geçti ini belirtti. K l ç, AK PARTi nin gençlere yönelik taahhütlerinden birini daha milletvekili seçilme yafl n 25 e indirerek yerine getirdi ini kaydetti. Uslu: Siyasetin enerjisi artacak AK PARTi stanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ise, gençlerin siyasette toplam kaliteyi art raca n vurgulayarak, siyasetin enerjisinin artaca na iflaret etti. Yap lan birinci ve ikinci tur oylamalar sonucunda Anayasa n n 76. maddesi de ifltirilerek milletvekili seçilme yafl 30 dan 25 e indirildi. Milletvekili seçilme yafl n ilk kez 30 dan 25 e indirerek gençlerimizin siyaset sürecine erken yaflta kat lmalar na imkan sa layan Anayasa de iflikli i teklifi, 413 milletvekilinin kabul oyunu alarak yasalaflt. 18 Türkiye Bülteni

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı