Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11 Kas m Ola an Büyük Kongre sürecini ve sonras na Bush un resmi davetlisi olarak Ekim ay nda Washington a yönelik çal flmalar Teflkilattan Sorumlu AK PARTi Genel gitti. Baflkan Yard mc s, stanbul Milletvekili Hayati Yaz c ile konufltuk Ermeni ve Frans z yalanlar na karfl TBMM den ortak tav r TBMM yay mlad ortak bildiriyle Fransa n n utanç yasas n fliddetle k nad. Türkiye nin gençlerine güveniyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indirerek yeni bir sayfa açt. En büyük destek tar ma Gübre ve mazot deste inden toplam tar m desteklerine, traktör sat fllar ndan tar m ürünleri ihracat na rakamlarla tar mda AK PARTi dönemi... Karadeniz Sahil Yolu Karadeniz Sahil Yolu AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an n yak n takibi ve katrilyonlara varan harcamayla 4 y lda tamamland. 34 Kad n n etkin olmad bir toplum eksik say l r Türkiye Bülteni Yay n Kurulu Üyesi Ayfle Böhürler in AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile yapt ropörtaj Hasta daima hakl d r AK PARTi iktidar, sa l k alan nda dört y lda dev ad mlar att. Hasta hakl d r anlay fl sa l k kurumlar nda öncelik kazand. Hizmetlerin adet ve kalitesi artt. Parti içi e itimde hedefimiz 200 bin kifli... AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Reha Denemeç, tüm teflkilat üyelerine ulaflmay hedefleyen yeni e itim sisteminin detaylar n Türkiye Bülteni ne anlatt y lda yap lan 4 y lda yapt k AK PARTi iktidar iflbafl yapt günden bu yana enerji yat r mlar na özel ve yo un bir ilgi gösterdi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 42 Kas m 2006 AK PARTi Ad na Sahibi : Akif Gülle (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Murat Dirican Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : XXX Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Seçil Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L ED TÖRDEN Biz Türkiye için çal fl yoruz AK PARTi 2.Ola an Büyük Kongresi'ni yaparken AK PARTi iktidar Türkiye için çal flmaya devam ediyor. lk günün heyecan yla, aflk ve inanc yla. Modernleflme ve ça dafllaflma yolunda dev ad mlar at yor, Türkiye her alanda aya a kalk yor. Kalk nman n ayak sesleri ülkemizin her taraf n sar yor. Türkiye'ye olan inanc m z, yönetime olan güvenimiz gelifliyor, pekifliyor. Kalk nma hamlemiz kesintisiz sürüyor. Rakamlar, günden güne daha zengin, daha güçlü, daha itibarl bir Türkiye'yi gösteriyor. Cumhuriyetimiz'in 83.y l da geride kal rken ufkumuzda daha müreffeh, daha huzurlu, daha sayg n bir Türkiye flekilleniyor. Bu Türkiye, ne geçmiflin karanl klar na a tlar yakacak, ne de destanlaflan baflar lar na tak l p kalacakt r. Sürekli daha ileriye bakacak, yeni ve daha yüksek hedeflere koflacakt r. AK PARTi'li y llar n güçlenen Türkiye'sinde art k hiçbirfley eskisi gibi olmayacak, geçmiflin olumsuzluklar bir daha yaflanmayacakt r. Bu ülke art k yepyeni bir Türkiye'dir. Cumhuriyetin kazan mlar n benimsemifl, özgürlü ün ve demokrasinin de erlerini içsellefltirmifl milyonlar, güçlü ve itibarl bir ülkenin vatandafl olman n hazz na ermifltir. Buradan kopufl ve geriye dönüfl yoktur. Bat 'da ve Do u'da, Avrupa ve Amerika'da, Türk dünyas ve slam co rafyas nda kurulan dostluklar günden güne kuvvet kazanacakt r. Ekonomide, e itimde, tar mda ve sa l kta büyük projelerin eseri olan hizmetler azalmayacak, artacakt r. Bölünmüfl yollarda, yeni ve modern hava limanlar nda, h zl tren ve denizcilik alanlar nda kendini gösteren kalk nma ad mlar yavafllamayacak, her gün eskisine bir yenisi kat lacakt r. Ö renim kredilerinde, yeni yurt ve okullarda, yeni üniversiteler ve bilgisayar a lar nda bir neslin gelece i flekillenecek, Cumhuriyet'in bekçisi olan yeni nesiller ayd nl k gelece imize do ru emin ad mlarla ilerleyecektir. Afflin-Elbistan'da, Çanakkale Çan'da, Yusufeli ve Il su'da belirginleflen dev enerji yat r mlar ile Türkiye enerjik gelece ine yürüyecek, enerjide d fla ba ml l m z artamayacak, azalacakt r. 2003'te 4 bin 700, 2004'te 5 bin 360, 2005'te 6 bin 200, 2006'da 6 bin 370 polis al m yapan, Türkiye emniyetli gelece ine güç katacak, gelece e daha yüksek güvenle bakacakt r. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an Türkiye için gecesini gündüzüne kat yor. AK PARTi iktidar Türkiye için çal fl yor. Biz Türkiye için var z, Türkiye için varolaca z

5 KASIM TARiHi Atatürk ün Ölümü 10 Kas m 1938 Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Çok say da devlet, Türkiye ye taziyelerini bildirmek için resmi heyet gönderdi. 16 Kas m 1938 de Türk Bayra na sar l naafl, Dolmabahçe Saray n n Büyük Tören Salonu nda halk n ziyaretine aç ld. Bu ziyaretçi ak n üç gün üç gece sürdü. 19 Kas m 1938 de Dolmabahçe Saray Tören Salonu nda, Prof. Dr. fierafeddin Yaltkaya taraf ndan cenaze namaz k ld r ld da buradan al - nan naafl törenle Gülhane Park na getirilerek Yavuz Z rhl s na nakledildi. Geç vakitlerde zmit e ulaflan naafl, gece özel bir trene yerlefltirildi. Cenaze, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at - fl yla karfl land. TBMM önüne haz rlanan büyük bir katafalka yerlefltirilerek halk n ziyaretine aç ld. 21 Kas m 1938 de ya murlu bir havada saat da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl, top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi. KKTC nin ilan 15 Kas m 1983 UNESCO nun kuruluflu 4 Kas m 1946 Birleflmifl Milletler e itim, bilim ve kültür örgütü UNESCO, rk, cinsiyet, dil ve din fark gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma ö retmek, paras z ve zorunlu ilkö retimi yayg nlaflt rmak, ülkeler aras nda kültür yak nlaflmas n sa lamak amac yla kuruldu. K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti. 1 Kas m 1958 Yahya Kemal Beyatl n n ölümü 3 Kas m Kas m Kas m 1936 Tanzimat Ferman SSCB nin kuruluflu Montreux Bo azlar Sözleflmesi 2 Aral k 1884 te Üsküp te do an ünlü edebiyatç m z Yahya Kemal Beyatl, 1 Kas m 1958 y - l nda hayat n kaybetti. Yahya Kemal Beyatl, Türk edebiyat na Kendi Gökkubbemiz, Eski fiiirin Rüzgâr yle, Rubâîler-Hayyam n Rubâîlerini Türkçe Söyleyifl, Aziz stanbul, E il Da lar, Mektuplar ve Makaleler gibi bir çok eser kazand rd. Mustafa Reflit Pafla taraf ndan kaleme al nan Tanzimat- Hayriye Ferman 3 Kas m 1839 da okundu. Tanzimat Ferman, kiflilerle devlet aras ndaki iliflkilere siyasi ve hukuki yönden yenilikler getirerek tarihimizde yeni bir dönemin bafllang c oldu. 12 Mart ta bafllayan yiyecek k tl, halk baflkent Petrograd da sokaklara döktü. Ç kan ayaklanmalara garnizon da kat l nca, Çar II. Nikola, 15 Mart ta tahttan feragat etmek zorunda kald. 7 Kas m da, Romanov hanedan n n 300 y ll k egemenli ini sona erdiren Lenin liderli indeki Bolflevikler K fll k Saray a girdiler. 20 Temmuz 1936 da imzalanan Montreux Bo- azlar Sözleflmesi, 9 Kas m da yürürlü e girdi. Sözleflme ile Lozan Bar fl Antlaflmas nda kabul edilen, Bo- azlar n askerden ar nd - r lmas hükmü kald r l p, Bo azlar Komisyonu la vedildi. Sözleflmeyle Türkiye nin Bo azlar üzerindeki hakimiyeti kabul edildi.

6 Dünya Aktüalite Atlas Türk askeri Lübnan da n Lübnan da konufllanan Birleflmifl Milletler Bar fl Gücü nde Türkiye ad na toplam 681 personel görev yapacak. Birlik, istihkam inflaat bölü ü ve di er askeri personelden olufluyor. BM Bar fl Gücü (UNIFIL) komutas nda Lübnan da görev yapacak olan Türk stihkam nflaat Bölü ü, Güney Lübnan daki görev yerine yerleflti. 261 kiflilik Türk stihkam nflaat Bölü ü, ülkenin yeniden yap land r lmas na yönelik hizmet verecek. Türkiye, Do u Akdeniz de devriye görevi yapan Deniz Görev Gücü ne de 1 firkateyn ve 2 korvetle katk da bulunuyor. Türk deniz gücü, dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulafl m deste i sa l yor. Türk birli i, insani yard m faaliyetlerinin yan s ra Lübnan ordusuna e itim de verecek. Nobel Bar fl Ödülü Bangladeflli Muhammed Yunus a verildi n Nobel Bar fl Ödülü Bangladeflli Muhammed Yunus ve Granmeen Bankas na verildi. Yunus ve bankas ödüle, ülkesinde mikrokredi gibi yenilikçi ekonomik yöntemleri kullanarak, ekonomik ve toplumsal kalk nmay alttan sa lamaya yard mc olma çabalar çerçevesinde lay k görüldü. Muhammed Yunus, ülkesindeki yoksullara, özellikle kad nlara, küçük iflletmeler kurabilmeleri için teminats z krediler veren Grameen Bankas n 1976 da kurdu. Bunu yaparken mikrokredi kavram n ortaya atan Yunus, tüm dünyada h zla yay lan bir sistemin de öncüsü oldu. Muhammed Yunus, Haziran 2003 y l nda Mikrokredi Projesi çerçevesinde pilot il seçilen Diyarbak r da, Mikrokredi Uygulama Merkezi nin aç l fl na kat lm flt. Mikrokredi projesi çerçevesinde Diyarbak r n ard ndan Siirt, fianl urfa, Van ve Batman a da yayg nlaflt r larak 3 bin 300 kifliye, 3,3 milyon YTL kredi verilmiflti. Nobel Edebiyat Ödülünü Orhan Pamuk kazand n Nobel Edebiyat Ödülü, bu y l sveç Akademisi taraf ndan Orhan Pamuk a verildi. Akademinin aç klamas nda, yaflad kentin melankolik ruhunu aray fl nda Pamuk un, kültürlerin çat flmas ve birleflmesinde yeni semboller buldu u ifade edildi. Avrupa Birli i nüfusu h zla yafllan yor AB nüfusunun yüzde 17 sini oluflturan ve 2005 y l sonu itibariyle 75 milyon olarak hesaplanan 65 yafl ve üstündekilerin 2050 y l nda 135 milyona ulaflarak, toplam nüfusun yüzde 30 unu oluflturmalar bekleniyor. Avrupa Birli i nin resmi istatistik kurumu Eurostat n hesaplamalar - na göre, geçen y l 65 yafl ve üstündekilerin toplam nüfusa oranlar, Almanya ve talya da yüzde 19, Yunanistan da yüzde 18, Belçika, spanya, Portekiz, Letonya ve sveç te yüzde 17 seviyesinde bulunuyor. Yap lan hesaplama-

7 AB, KKTC ye yard m n 38 milyon Avro luk ilk dilimini serbest b rakt n AB Komisyonu, KKTC için haz rlanan toplam 259 milyon Avro luk mali yard m paketinin 38,1 milyon Avro luk ilk dilimini serbest b rakt. AB Komisyonundan yap lan aç klamada, yard m n fiziksel altyap n n gelifltirilmesi, ekonomik ve sosyal kalk nman n teflvik edilmesi ve KKTC nin AB ye yak nlaflt r lmas nda kullan laca belirtildi. Komisyonun genifllemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, yapt aç klamada, KKTC üzerindeki izolasyonlar n kald r lmas ve böylece K br s n yeniden birlefltirilmesini kolaylaflt rma yolunda AB yeni bir ad m daha atm fl oldu dedi. Aç klamas nda üye devletlere ça r da yapan Rehn, AB ile KKTC aras nda do rudan ticaret tüzü ünün onaylanmas n istedi. ABD den ba ms z Filistin devletine destek n ABD D fliflleri Bakan Condoleezza Rice, ba ms z Filistin devletinin kurulmas na destek verdi ve ABD, en büyük miras n, Filistin devletinin kurulufluna yard mc olarak b rakacakt r dedi. Washington da Amerikan-Filistin yard m kuruluflunun düzenledi i toplant ya kat lan D fliflleri Bakan Rice, burada yapt konuflmada, Filistinlilerle srail aras ndaki bar fl müzakerelerinin ç kmazdan kurtulmas için çaba harcad klar n söyledi. Rice, Biliyorum ki, Amerika en büyük miras n, st rap ve ac çeken insanlar için Filistin devletinin kurulufluna yard mc olarak b rakabilecektir ifadesini kulland. lara göre, 2050 y l na kadar tüm üye ülkelerde h zla artacak yafll nüfus (65 yafl ve üstü) oranlar, spanya da yüzde 36 ya, talya da yüzde 35 e, Almanya, Yunanistan ve Portekiz de yüzde 32 ye ulaflacak y l nda Avrupa Birli i içinde yafll nüfus oran en düflük ülkeler olarak ise yüzde 22 ile Lüksemburg, yüzde 23 ile Hollanda, yüzde 24 ile Danimarka ve sveç ön s ralarda yer al yor. Irak ta bar fl için Mekke Deklarasyonu slam Konferans Örgütü nün Genel Sekreteri Ekmeleddin hsano lu nun giriflimiyle bir araya gelen Irakl Sünni ve fiii dini liderler, ülkedeki mezhep savafl na son verilmesi ça r s nda bulunan bir deklarasyon yay nlad. slamiyet in en kutsal mekanlar ndan Mekke de toplanan Irakl fiii ve Sünni liderlerin imzalad - Mekke Deklarasyonu, Irak ta Müslümanlar n birbirini öldürmesini yasakl yor. Irakl fiii ve Sünni liderler, ayr ca kaç r lan ve rehin al nan masum Müslüman ve Müslüman olmayanlar n serbest b rak lmas ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar n evlerine dönmelerinin sa lanmas ça r s nda bulundu. Irak hükümetinin masum oldu u halde tutuklananlar serbest b rakmaya ve suç iflledikleri san lanlar adil flekilde yarg lamaya ça r ld belgede, Irak ta ulusal birlik, güvenlik ve bar - fl n sa lanmas na yönelik tüm giriflimlerin desteklenmesi istendi. Belgede, Sünni ve fiiilerin Irak n ba ms zl ve toprak bütünlü ü için birlik olmalar gereklili i de vurguland. Mekke Deklarasyonu nda Müslümanlar n onuru, kan, mal ve mülkü, tüm dinlerin ibadet yerleri ve ulusal slam birli inin korunmas n n gereklili ine de vurgu yap ld. slam Konferans Örgütü ( KÖ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu nun giriflimiyle bir araya gelen 50 ye yak n Irakl fiii ve Sünni liderin Mekke de Kâbe yak nlar nda imzalad klar 10 maddelik Mekke Deklarasyonu, Irak taki ve Irak d fl ndaki slam alimlerini bildiriyi desteklemeye, ona ba l kalmaya ve Irak Müslümanlar n buna teflvik etmeye ça r da bulunuyor. Mekke Deklarasyonu Irak ta süregiden mezhepler aras fliddet olaylar n önleme konusunda at lan çok önemli bir ad m olarak kabul ediliyor.

8 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN WASHINGTON DA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. Bush un resmi davetlisi olarak Ekim ay nda Washington a gitti. Liderler terörle mücadele, Ortado u, bölgesel sorunlar, AB, K br s gibi önemli konularda görüflmeler yapt. Terörle mücadele konusundaki kararl l k bir kez daha vurguland. A BD Baflkan George W. Bush un resmi davetlisi olarak ABD ye giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ilk dura New York oldu. ABD de yaflayan Türkler le iftar yeme inde bir araya gelen Baflbakan Erdo an, ayr ca Türk ifl adam Ahmet Ertegün ün onuruna verdi i davete kat ld. Baflbakan Erdo an, Washington Georgetown Üniversitesi nde Global Bar fl ve Adalet için Türkiye nin Vizyonu konulu bir konuflma yapt ve kat l mc lar n sorular n yan tlad. 6 Türkiye Bülteni

9 Erdo an-bush zirvesi 1 saat 40 dakika sürdü Baflbakan Erdo an n ABD deki son dura Beyaz Saray oldu. Baflbakan Erdo an n burada 1 saat olarak planlanan görüflmesi 40 dakika uzad. Görüflmede D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s fiaban Diflli, Baflbakan D fl liflkiler Dan flman stanbul Milletvekili Egemen Ba fl, Türkiye nin Washington Büyükelçisi Nabi fiensoy da haz r bulundu. Bush: Erdo an bir dost ve bar fl adam Görüflmenin ard ndan iki lider, bas na k sa bir aç klama yapt. Oval Ofis teki görüflmenin ard ndan konuflan ABD Baflkan Bush, Baflbakan Erdo an ile çok kapsaml ve önemli bir diyalogda bulunduk. Ayr ca, Türkiye ve ABD nin dünyada bar fl n sa lanmas için birlikte nas l çal flalabilece ini konufltuk. Terörizm ve afl r l kla savaflta, kararl l m z konusunda konufltuk dedi. Baflkan Bush, Baflbakan Erdo an ile görüflmede ayr ca, Orta Do u ya istikrar getirmeye yönelik ortak çabalar hakk nda da görüflme yap ld n söyledi. Irak ve ran konusunda önemli bir görüflme yapt k. Ayr ca radikalizm ve afl r l a karfl ortak mücadele etme arzumuzdan konufltuk. Ben Say n Baflbakan a Türkiye nin AB ye girmesinin, ABD nin ç kar na oldu unu söyledim. Baflbakan Türk halk n n yarar na gerçeklefltirilen ekonomik reformlar dolay s yla tebrik ettim diyen ABD Baflkan Baflbakan Erdo an n kendisine Darfur da insanlar n çekti i s k nt dan bahsetti ini belirtti. Baflkan Bush konuflmas n n sonunda, Ben Say n Baflbakan bir dost ve bar fl adam olarak görüyorum ifadesini kulland. Baflbakan Erdo an da Bush un ard ndan yapt aç klamada, Önemli bir stratejik ortakl k içinde oldu- umuz ABD yi ziyaret ettik. Baflta terörizm olmak üzere birçok konuyu görüflme f rsat m z oldu dedi. Küresel teröre karfl ortak mücadele formu oluflturmada ayn düflünceyi paylafl yoruz. Görüflmede özellikle Lübnan, srail, Filistin konular n ele alma f rsat oldu. Bush ayr ca, AB konusunda da bafl ndan itibaren bizlere yönelik deste inin sürece ini söyledi, bu bizim için önemli fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, K br s konusunu da ele ald klar n ve kendisinin bu konuda Türkiye nin hassasiyetini ifade etti ini belirtti. Baflbakan Erdo an, Orta Do u da Türkiye olarak ne yap labilece ini konuflma imkan bulduklar n da bildirdi. Yaklafl mlar m z büyük ölçüde örtüflüyor Baflbakan Erdo an, kald otelde düzenledi i bas n toplant s nda da Baflkan Bush ile görüflmesine de indi: AB, K br s, Irak, ran, Orta Do u, çeflitli ikili ve bölgesel konular ele ald k. ABD nin bu konulardaki görüfl ve yaklafl mlar n en üst düzeyde dinleme f rsat bulduk. Bu arada ben de bu konularla ilgili olarak görüfllerimi bir kez daha Say n Baflkan ile paylaflt m. Ele ald m z konularda yaklafl mlar m z n büyük ölçüde örtüfltü ünü bir kez daha memnuniyetle gördük. Ülkelerimizi ilgilendiren konularda yak n iflbirli imizi art rarak sürdürmeyi kararlaflt rd k. Ziyaretin hem zamanlama hem de içerik bak m ndan çok yararl oldu unu dile getiren Baflbakan Erdo- an, Küresel dinamikler son derece h zla de ifliyor ve giderek maalesef karmafl k hale geliyor. Bu itibarla aram zdaki güçlü iliflkiler sadece karfl l kl ç karlar - m z aç s ndan de il küresel bar fl ve istikrar için de büyük önem tafl yor diye konufltu. Türkiye nin bölgesel ve küresel bar fla da istikrara da önemli katk lar sa layan, bu konuda etkin rol üstlenen bir ülke oldu- unu belirten Baflbakan Erdo an, flunlar kaydetti: ABD nin bunun fark nda oldu unu bir kez daha memnuniyetle müflahede ettik. nan yorum ki; stratejik ortakl m z, içinden geçti imiz bu zor dönemde halklar m z n oldu u kadar insanl n da ortak yarar - na hizmet edecektir. D fliflleri bakanlar m z mutab k kald klar ortak vizyon belgesini aç klam fllard. Görüflmemizde stratejik ortakl m z n pekifltirilmesi yönündeki karfl l kl irade ve kararl l m z da bir kez daha teyit etme f rsat bulduk. Ziyaretimizin, ülkelerimizin birbirini daha iyi anlamas na katk da bulunaca na inan yorum. Türk-ABD iliflkilerinin, iki ülke kamuoylar nca daha iyi anlafl lmas bak m ndan da önemli oldu unu düflünüyorum. Terörle mücadele Bu konuda Say n Baflkan n bir defa ben kararl - l n gördüm. Tabi bizim arzumuz; flu anda at lm fl olan ad m n süratle neticesini vermesidir. Terörle mücadelede benim bafl ndan itibaren tavr m uluslararas boyutta biliyorsunuz dediler ve biz de bu uluslararas kararl l n z bölgemizde de özellikle görmek istiyoruz, ülkemizde görmek istiyoruz dedik. Burada Kuzey Irak taki yerleflmifl bulunan terör örgütünün ülkemize s zma çal flmalar, hatta maalesef Irak taki silahlar n terör örgütü taraf ndan taraf m za tafl narak, Türkiye Bülteni 7

10 bombalar n Amerika ya ait silahlar, bombalar oldu unu görmemiz ve halk m z n da bunu duymas, bilmesi bir Antiamerikanc yap y oluflturmaktad r. Dolay - s yla burada bu olay n üzerine gidilmesi, bunun kökünün kaz nmas, bitirilmesi, böyle bir hedef tayin edilerek ad m at lmas, inan yorum ki bu Antiamerikanc geliflmeleri de ortadan kald racakt r veya minimize edecektir. Bunlar da kendileriyle aç kça konufltuk ve kendileri de kararl l klar n tekrar teyit ettiler. Bu konuda kararl y z. Bu konuda üzerimize ne düflüyorsa bunu sonuna kadar yapaca z dediler. Biz ateflkes diye bir ifadeyi hiçbir zaman kullanmad k, kullanmay z. Ateflkes devletler aras olayd r. Bunu farkl bir flekilde kullanmak, bas n mensuplar aç s ndan önemli. Türkiye nin terörden gördü ü zarar, 35 bin insan m z kurban verdi imizi dile getirdik. Kendilerinden bu mücadaleye katk vermelerini istedik. Stratejik ortakl k: Planlanan görüflme süreci 1 saatti. Ama görüldü ü gibi 1 saat 40 dakika gibi bir süre ald. Tabi bu görüfltü ümüz konular n gerek ehemmiyetiydi gerekse içeri iydi. Yani bu içerik üzerinde daha detayl durma gere inden kaynakland. Ve stratejik ortakl k noktas nda zaten Say n Baflkan n herhangi bir flüphesi yok. Onu her bir araya geliflimizde ifade ediyor, kullan yor. Ve kald ki zaten Orta Do- u da flu anda att m z ad m ve Genifl Orta Do u-kuzey Afrika Projesi içerisinde Türkiye nin yer almas da bu tür bir ortakl n neticesi. NATO nun içerisinde beraberiz. Bunlar bunun bir neticesi. Hele hele son Lübnan olay. Irak n flu anda yeniden yap lanmas sürecine sa lad m z çok ciddi bir destek var. K br s: Dünyan n neresine gidersem gideyim, gündemin bir maddesi K br s. 24 Nisan 2004 noktas nda bize hak veriyor. Siz orada ilerledi inizi gösterdiniz denildi. Biz de flimdi onlardan ilerleme bekliyoruz. Onu söyledik. K br s ta tak nd m z tavr bafl ndan itibaren takdirle karfl lad n söyledi. Ortado u: fiu andaki geliflmeler bir f rsat olabilir diye düflünüyoruz. BM de Lübnan ile ilgili çal flma yapan heyetimiz döndü. Takvim ifllemeye bafllad. srail-filistin ile ilgili süreçte katk lar m z süratle gözden geçirece iz. Kerkük: Kerkük ün bir özel statüye kavuflturulmas konusundaki hassasiyet üzerinde durduk. Kerkük ün 2007 de yap lacak referandumla beklenmeyen bir neticeye kurban edilmesi söz konusu olursa Irak ta çok ciddi problem kayna olabilir dedik. Kendileri de buna kat ld lar. AB: Bundan sonra da bugüne kadar olan yaklafl m tarzlar n yine sürdüreceklerini ifade etmifllerdir. Say n Bush, ilk tan flt m günden itibaren, ifli ne kadar ciddi tuttu unu çok aç k net ifade ettiler. Bir konu üzerinde srarla durdu; Türkiye, slam dünyas içinde demokrasiyi en ideal flekliyle uygulayan tek ülke. Bir ilham kayna olabilecek ülke olmas bak m ndan da örnek teflkil ediyor. Baflkan Bush, Türkiye nin AB içindeki gereklili ini yine vurgulad. Ben, srarla Türkiye nin bu özellikleri sebebiyle AB ye üye olmas n n faydas na inan yorum dedi ve üzerine düfleni yapaca- n teyit etti. 8 Türkiye Bülteni

11 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN LONDRA DA Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ABD ziyaretinden yurda dönerken u rad Londra da, ngiltere Baflbakan Blair ile bir araya geldi. Blair in ofisinde gerçekleflen görüflme samimi ve s cak bir havada geçti. Baflbakan Erdo an ve Blair görüflmede Türkiye ve ngiltere nin yak n dostlu una ve stratejik ortakl na vurgular yapt. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan Bush ile görüflmesinin ard ndan Londra ya geçti ve ngiltere Baflbakan Tony Blair ile bir araya geldi. Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an Baflbakanl k Konutu nun kap s nda samimi ve s cak bir flekilde karfl lad. Baflbakan Erdo an a Blair ile yapt görüflmede D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan efllik etti. Oldukça s cak bir havada gerçekleflen görüflmede, ngiltere-türkiye iliflkilerinin yan s ra terörle mücadele, Orta Do u daki durum, Türkiye nin AB üyeli- i ve K br s gibi konular ele al nd. Liderler görüflmede Türkiye ve ngiltere aras nda var olan ekonomik, politik, askeri ve stratejik iflbirli i alanlar n n gelifltirilerek güçlendirilmesi gerekti ine dikkat çektiler. Orta Do u, K br s ve AB konular n n da ele al nd görüflmede Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ye üyelik konusundaki samimi çal flmalar na dikkat çekti. ngiltere Baflbakan da Türkiye nin üyelik sürecine desteklerinin sürdü ünü teyit etti. Türkiye Bülteni 9

12 MERKEL TÜRK YE DE Almanya Baflbakan Merkel in Türkiye ziyareti iki gün sürdü. Baflbakan Erdo an, resmi ziyaretin ilk gününde Baflbakanl k ta görüfltü ü Merkel ile birlikte stanbul a geçti. S cak ve samimi ziyaretin stanbul aya nda birlikte iftar açan liderler, Medeniyetler ttifak na destek verdi. ki günlük resmi ziyaretin a rl kl gündemini Türk-Alman iliflkileri ve Türkiye nin AB üyelik süreci oluflturdu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel, Türk ve Alman toplumlar aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalara da katk sa lad. ki günlük resmi ziyaret Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Almanya Baflbakan Angela Merkel i iki gün boyunca resmi misafiri olarak a rlad. Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel in ilk görüflmeleri Baflbakanl k Merkez Bina da gerçekleflirken, iki lider görüflmeyle ilgili ortak bas n toplant s düzenledi. AK PARTi stanbul l Baflkanl ndan iftar yeme i ki lider, ayn gün özel Ana uça ile stanbul a geçti. Burada AK PARTi stanbul l Baflkanl taraf n- 10 Türkiye Bülteni

13 dan onurlar na verilen iftar yeme ine kat lan Baflbakan Erdo an ve Merkel, yemek sonras davetlilere hitap etti. Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel ile beraberindeki heyetin görüflmeleri akflam yap lan Bo az turunda da sürdü. Türk-Alman Ekonomi Forumu Baflbakan Erdo an, ziyaretinin ikinci gününde Almanya Baflbakan Merkel ile beraber Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) iflbirli iyle düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Forumu na kat ld. Baflbakan Erdo an ve Merkel, burada Türk ve Alman ifl adamlar yla bulufltu ve onlar n sorunlar n dinledi. Dolmabahçe de dinler aras diyalog Baflbakan Erdo an ve Almanya Baflbakan Merkel, son olarak Dolmabahçe deki Baflbakanl k Çal flma Ofisi nde, stanbul daki din temsilcileriyle bir araya geldiler. Görüflmeye stanbul l Müftüsü Mustafa Ça- r c, Türkiye Ermenileri Patri i Mesrob II, Türkiye Hahambafl sak Haleva ve Fener Rum Patri i Bartholomeos kat ld. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an ile Almanya Baflbakan Merkel temaslar boyunca önemli mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an: AB üyelik süreci: Malum, 1 Ocak 2007 den itibaren Almanya, Dönem Baflkan olarak görev yapacak. nan yorum bugüne kadar olan süreçteki destekleri artarak devam edecektir. Almanya daki Türkler: Almanya da yaflayan Türklerle Türkiye de yaflayan Almanlar ülkelerimiz aras ndaki dostluk ba lar n n en önemli halkas n oluflturmaktad r. Onlar n da katk s yla Türk-Alman ortakl n n, sürekli ve istikrarl geliflme çizgisini önümüzdeki dönemde de sürdürece ine inan yorum. Gençler: Almanya daki Türk gençlerine Türkçenin ö retilmesiyle birlikte Almancan n da ö retilmesini istiyoruz, bu konuda bize ne düflerse bunu da yapmaya haz r z diyoruz. Biliyoruz ki dil biliminde önce kendi dilini bilmesi laz m ki ikinci dili rahatl kla, en güzel ve do ru flekilde ö renebilsin. Türk-Alman iflbirli i: Memnuniyetle görüyorum ki, de iflen dünya flartlar na, küreselleflmenin getirdi- i yeni tehdit risklerine karfl n, müttefikimiz Almanya ile iflbirli imiz her iki tarafa da önemli imkanlar sunuyor. Bana göre bar fl, istikrar, güvenlik, özgürlükler ve refah birbirinden ayr lmaz bir bütündür. Avrupa ve ötesinde bar fl, istikrar ve refah üretmek için hep birlikte çaba sarf etmemiz gerekti ine inan yorum. Ekonomi: Almanya bugün Türkiye nin en büyük d fl ticaret orta d r ve ikili ticaret hacmi 2005 te 21 milyar dolara ulaflm flt r. Almanya, gerek flirket say - s, gerekse sermaye miktar aç s ndan Türkiye ye en çok yat r m yapan ülke olmufltur. Turizm: Almanya, Türkiye ye en fazla turist gönderen ülkedir. Rusya flimdi arkadan geliyor. Gönlüm flunu arzu ediyor; Rusya turizmde Almanya y yakalamas n istiyorum. Bu fark n artarak devam etmesini istiyorum. Bu potansiyeli karfl l kl olarak harekete geçirmeli, turizmi daha da gelifltirmeliyiz. Zira, turizm gerçekten halklar m z n yak nlaflmas na önemli katk - larda bulunaca gibi entegrasyon sürecini çok daha fazlas yla h zland racakt r. Enerji: Özellikle enerji ve çevre yat r mlar konusunda Alman yat r mc lar Türkiye de daha fazla yat r m Türkiye Bülteni 11

14 yapmaya davet ediyoruz. Zira sadece nükleerde de il, hidroelektrik ve termik santrallerde de bu ad mlar att m z gibi yenilenebilir enerji noktas nda da rüzgar enerjisinde de bu ad m atm fl bulunuyoruz. Medeniyetler ttifak : Bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da hoflgörü anlay fl n, kültürünü yayg nlaflt rmak için elimizden geleni hep birlikte omuz omuza yapmak durumunday z. Avrupa ve Asya n n birleflti i böyle bir mekandan tüm dünyaya bar fl n ve medeniyetler ittifak n n evrenselli ini birlikte hayk r yoruz. Almanya Baflbakan Merkel: AB vaadine sad k kalaca z: Aç k yüreklilikle bu konuyu tart flt k ve san r m bu aç k konuflmalar karfl l kl güvenimizi de art rd. H ristiyan Demokrat Birli i Baflkan olarak ben bir öncelikli ortakl k, bir ayr cal kl ortakl k fikrine daha yak n m. Ama ahde vefa ilkesine de sad z. Dolay s yla anlaflmalar çerçevesinde verilen tüm vaadlere sad k kal nacak. Almanya daki Türkler: Birbirimizi görmek, deneyimlerimizi paylaflmak, farkl dinler ve kültürler aras yap c diyalo un bafllang c n oluflturur. Birbirimizi dinlemeye, adet ve geleneklerimiz de dahil olmak üzere birbirimizi daha iyi tan maya zaman ay rmal - y z. Amac m z Almanya da toplumun ortak temele kavuflup ortak de erlere dayanarak bar fl ve huzur içinde birlikte yaflamas d r. Bizi birbirimize yak nlaflt ran önemli ad mlar atmaktay z. Gençler: Almanya daki Türk gençlerin e itimi ve istihdam konusuna önem veriyoruz. Bir Türk-Alman üniversitesinin Türkiye de kurulmas n destekliyoruz. Türk-Alman iflbirli i: Almanya dan gelip Türkiye de yat r m yapan, Türkiye den Almanya ya yat r mlar gerçeklefltiren Almanya daki Türk nüfus, iki ülke aras ndaki yak nl n en somut göstergesidir. Bu iflbirli ini ve yak nl daha da gelifltirmek ve sürdürmek istiyoruz. Ekonomi: Ekonomik iliflkiler çok olumlu bir seyir izliyor. Ekonomik iliflkileri gerek tüketim ürünleri, gerekse askeri alanda daha da gelifltirmek istiyoruz. Enerji: Almanya özellikle enerji sektöründe çok önemli bir partner olabilir. Ekonomik gücü yüksek, do aya zarars z enerji projeleri konusunda Almanya önemli bir birikime sahip ve bunlar Türkiye ile paylaflabilir. Turizm: Madem Rusya ile rekabet ediyoruz ben de Almanlar teflvik edip Türkiye ye yo unlukla gelmelerini sa layaca m. Rekabetten çekinmeyiz. Almanlar zaten Türkiye ye memnuniyetle geliyor, bundan sonra da gelecekler. Dinler aras diyalog: Biz siyasetçiler olarak farkl dinlerden insanlarla diyalog içinde olmal y z. Bar fl içinde yaflamak için bu diyalo un flart oldu una inan yorum. Baflka çevrelerin de buna benzer diyalog giriflimleri gerçeklefltirmeleri için cesaretlendirilmeleri gerekti ine inan yorum. 12 Türkiye Bülteni

15 D fl Temaslar BAfiBAKAN ERDO AN CiDDE DE Baflbakan Erdo an, 40 y l aradan sonra Türkiye ye ilk resmi ziyareti gerçeklefltiren Suudi Arabistan Kral Abdullah bin Abdülaziz i Cidde de ziyaret etti. ftar yeme inde bir araya gelen iki lider, Türk-Arap iliflkilerini ve ekonomik iflbirli i imkanlar n de erlendirdi. S uudi Arabistan Kral Abdullah bin Abdülaziz in özel davetlisi olarak Suudi Arabistan n Cidde kentine giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suudi Arabistan Kral Abdullah Bin Abdülaziz ile bir araya geldi. ki ülke iliflkilerinin de erlendirildi i görüflmede, bölgesel ve uluslararas geliflmeler, Filistin sorunu ve Irak n durumuyla ikili iliflkilerin gelifltirilmesi konular üzerinde duruldu. Toplant ya Veliaht Prens Sultan bin Abdülaziz, Baflbakan Yard mc s ve Havac l k Bakan General Prens Naif bin Abdülaziz, Suudi çiflleri Bakan Mekrin bin Abdülaziz, stihbarat Daire Baflkan yad Madani kat l rken, Türk heyetinde Devlet Bakanlar Mehmet Ayd n ve Ali Babacan n yan s ra Türkiye nin Riyad Büyükelçisi U ur Do an haz r bulundu. slam Konferans Örgütü ( KÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin hsano lu da görüflmeye kat lanlar aras ndayd. Türkiye Bülteni 13

16 ERMENi VE FRANSIZ YALANLARINA KARfiI TBMM DEN ORTAK TAVIR Fransa Parlamentosu nun Ermeni yalanlar lehinde tepkiyle karfl lanan tutumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde özel oturumda tart fl ld. TBMM, yay mlad ortak bildiriyle Fransa n n utanç yasas n fliddetle k nad. Fransa n n tavr n n ibret verici oldu u vurgulanan bildiride, yasan n iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri iliflkilerde onar lmas imkans z yaralar açaca na dikkat çekildi. flte, Fransa n n yak n geçmiflte baflta Cezayir olmak üzere sömürgelerinde 1 milyondan fazla masum insan n ölümüne yol açt na vurgu yapan bildirinin tam metni: - Frans z Ulusal Meclisi Ermeni Soyk r m n n nkar n n Cezaland r lmas n öngören yasa teklifinin Türkiye nin bizzat Say n Cumhurbaflkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet ve ifl çevreleri düzeyinde sarf etti i bütün çabalara, Frans z Hükümetinin, bas n n n ve tarihçilerinin elefltirilerine ra men sadece çok az say daki milletvekilinin red oyuyla 12 Ekim 2006 tarihinde kabul etmifltir. Tasar n n Meclis üyelerinin sadece beflte birinin oyuyla kabul edilmesi ve bu tasar ya karfl oldu u anlafl lan çok say da milletvekilinin oy kullanmaya cesaret edememesi, Fransa n n iç politika hesaplar yla Ermeni az nl n n etkisinde kald - n n aç k bir göstergesidir. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Frans z Ulusal Meclisinde kabul edilen bu yasa tasar s n fliddetle k namakta, Ermeni as ll vatandafllar m z dahil, tüm Türk halk bu giriflimi tepkiyle karfl lamaktad r. - Yak n tarihimizdeki baz uygulamalar yla Cezayir de, Hindi Çin inde, Madagaskar da ve di er baz Afrika ülkelerinde, 1 milyondan fazla masum insan n ölümüne yol açan Fransa, baflka ülkelerin tarihlerindeki olaylar konusunda dikkatli konuflmak zorundad r. Kendi tarihiyle ilgili suçlamalar karfl s nda konuyu tarihçilere b rakmak gerekti ini ve tarihin yasayla yaz lamayaca n savunan Frans z siyaset adamlar - n n, Türkiye nin tarihine gelince kendilerinde karar alma hakk görmeleri ibret vericidir. - Türk milletinin, tarihinden utanmas n gerektirecek bir husus, tarihiyle yüzleflmek konusunda da bir s k nt s bulunmamaktad r. Bugün birçok uluslararas seçkin tarihçi, Ermeni iddialar n n aksine, Birinci Dünya Savafl s ras nda yaflanan olaylar n 1948 tarihli 14 Türkiye Bülteni

17 Soyk r m Sözleflmesi hükümleri çerçevesinde hiçbir flekilde soyk r m olarak nitelendirilemeyece ini kan tlar yla ortaya koymufl bulunmaktad r. Hatta, bunlar n aras nda Frans zlar da vard r. Tüm araflt rmac lara aç k olan arflivimiz, bunu teyit eden belgelerle doludur. - Türkiye Büyük Millet Meclisi, as rlar boyunca ayn topraklar üzerinde birlikte yaflam fl Türk ve Ermeni uluslar n, savafl y llar ndan kaynaklanan önyarg - lara tutsak olmaktan kurtarmak ve dostluk ile iflbirli- ine dayal ortak bir gelece e yönelmelerini sa lamak amac yla, Meclisimizin ortak giriflimi çerçevesinde geçen y l ülkemiz taraf ndan Ermenistan a yap lan, tart flmal tarihî dönemlerin birlikte araflt r lmas ve gün fl na ç kar lmas için ortak tarih komisyonu kurulmas yönündeki tarihsel nitelikteki öneriye öncülük yapm flt r. Ne yaz k ki, Ermeni Hükümeti bu öneriye olumlu cevap vermemifltir. - Frans z Ulusal Meclisi, bu Yasa Tasar s yla, ülkelerimiz aras ndaki iliflkilere büyük zarar vermekle kalmamakta, ayn zamanda Ermenistan ile iliflkilerimizin normalleflmesi için sarf edilen çabalara da darbe vurmaktad r. - Frans z Parlamentosu nda bu yasan n kabulünün Türkiye ile Fransa aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri iliflkilerde onar lmaz yaralar açaca ise tabiidir. Ermenistan n Fransa ve baflka ülkelerdeki lobilerini kullanarak, Türk milletinin hak ve haysiyetine karfl yürüttü ü hasmane politikalar n maliyeti kendilerine büyük olacakt r. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dostlu a s mayan ve demokratik bir ülkeye yak flmayan bu yasa tasar - s n n yasalaflmas n önlemeye yönelik uyar lar n ve giriflimlerini srarla sürdürecektir. Meclisimiz, yasa tasar s n n yasalaflabilmesi için izlenmesi gereken yasal sürecin bundan sonraki aflamas nda Frans z Parlamentosu nda gerekli sa duyunun hakim olaca na inanmak istemektedir. Asli görevinin halklar aras nda dostlu un gelifltirilmesini ve temel özgürlüklerin korunmas n sa layacak icraatlarda bulunmak oldu una inanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dostlu a s mayan ve demokratik bir ülkeye yak flmayan bu yasa tasar s n n yasallaflmamas na yönelik giriflimlerini srarla sürdürecektir. Meclisimiz, yasa tasar s n n yasallaflabilmesi için izlenmesi gereken uzun yasal sürecin müteakip aflamas nda, Frans z Parlamentosu nda gerekli sa duyunun hâkim olaca n ümit etmektedir. Ancak, bu geçen süre içinde Türk Hükümeti nin alaca tedbirler tasar n n yasalaflmas halinde Fransa n n menfaatlerinin ne ölçüde zarara u rayabilece- inin de göstergesi olacakt r. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda halk m z n ve sivil toplum örgütlerimizin ulusal ç karlar m z ve hassasiyetimizi koruma konusunda gösterdi i duyarl l sayg ile karfl lamaktad r. Türkiye Bülteni 15

18 ERMENi VE FRANSIZ YALANLARINA KARfiI TEK YÜREK TEK SES Fransa Ulusal Meclisi nin Sözde Ermeni Soyk r m iddialar ile ilgili karar na Türkiye en sert flekilde tepki gösterdi. Baflbakan Erdo an karar ak l tutulmas ve de erlerin inkar olarak de erlendirirken, TBMM Baflkan Bülent Ar nç Türk milletine karfl hasmane bir tutum, D fliflleri Bakan Abdullah Gül ise AB de erlerinin yok say lmas dedi. F ransa Parlamentosu, geçti imiz ay tüm dünyay hayrete düflüren bir karara imza att. Frans zlar sözde Ermeni soyk r m n reddetmenin suç say lmas n öngören yasa teklifini 19 a karfl 106 oyla kabul etti. Bu yasa önerisinin kabulü Türkiye yi harekete geçirdi. Fransa Cumhurbaflkan Jack Chirac Baflbakan Erdo an telefonla arayarak yasadan duydu u üzüntüyü bildirdi ve engellemek için elinden geleni yapmaya söz verdi.

19 Baflbakan Erdo an: Ak l tutulmas, özgürlüklerin inkar Frans zlar n samimi davranmad klar n vurgulayan Baflbakan Erdo an, al - nan karara yönelik tepkisini Akla, mant a ve bilime ayk r karar. Özgürlüklerin inkar, ak l tutulmas diye seslendirdi: Bugün Fransa da iç politika malzemesi olarak Türkiye aleyhine kullan lan saçma sapan iddialar ne kadar tarihi gerçeklere ayk r ysa, akla da, mant a da ayk r d r. nsanl n çekti i büyük ac lardan sonra kurulan Avrupa Birli i, kendi gelece i için, önemli üyelerinden biri olan Fransa daki bu ak l tutulmas na karfl mutlaka tav r almak durumundad r. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini dünyada anlayamayanlar, ak l tutulmas girdab na girmifl olanlar var. Fransa Parlamentosu bu karar yla tarihe, özgürlüklere bir kara leke çalm flt r. Türkiye Cumhuriyeti nin Baflbakan yar n bir gün Fransa ya gitti inde Ermeni soyk r m yoktur dedi i zaman ne yapacaks n z? Al p da içeri mi atacaks n z? Bize bu noktada ak l vermeye çal flanlar önce bu akl kendilerine saklas nlar. Kendileri önce özgürlükler noktas nda ifade özgürlü ü gibi önemli bir ad m geri at yorlar. Önce bunu halletsinler. Ondan sonra bizim kap m za gelsinler. Biz böyle bir ay b yaflamad k ve yaflatm yoruz. Soyk r m iddialar n inkar etmeyi suç sayan yasa teklifi sebebiyle Fransa n n, düflünce özgürlü ü konusunda Türkiye ye söz söylemeye hakk yoktur. Ar nç: Türk Milletine karfl hasmane bir tutum TBMM Baflkan Bülent Ar nç da Fransa Meclisi nin ald karar esef verici, kendi de erlerini inkar eden, utan lacak bir durum olarak de erlendirdi: Utanç verici bir karar. Fransa, büyük bir ay p ifllemifltir, kendi de erlerine ihanet etmifltir. Yüz y l öncesinden bugüne kadar getirdi i bütün prensiplerini çi nemifltir. Konumuz, Ermeniler ile ilgili bir soyk r m karar ysa, biliniz ki Ermeni diasporas bunun için yüz y ldan beri çal flmaktad r. Müthifl bir lobicilik faaliyeti yürütmektedir. Bu tav r, Türk milletine karfl hasmane bir tutumdur, kabul etmemiz mümkün de il. Üzüntüyle ve esefle karfl l yoruz. Bu, öncelikle üçüncü bir ülke hakk nda tarihte kalm fl bir olay hakk nda parlamentolar n karar almas d r. Külliyen yaland r. Böyle bir konu dünya üzerinde görülmemifltir. Demokrasinin befli i say lan bir ülkenin bunu kabul etmesi çok ac, ac nacak bir olayd r. Bu yasan n kabulü, düflünceyi ve ifade özgürlü ünü katleden bir giriflimdir. Bu davran fllar, halk m - z n AB ye olan inanc n sarsmaktad r. Gül: Kopenhag Kriterleri nin inkar Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ün de erlendirmesi ise flöyle: Fransa itibar kaybetmifltir, Kopenhag Kriterleri ni inkar etmifltir. Hükümet olarak bu yasan n engellenmesi için gerekeni yap yoruz. Uluslararas bütün hukuki yollara, yarg yoluna baflvurmak da dahil. Biz geçmiflinden emin olan bir ülkeyiz, aln m z akt r. Fransa ise bundan sonra AB nin Kopenhag Kriterleri ni de ifltiren ülke olarak tarihe geçecek ve öyle de kalacakt r. Bu durum, Türkiye-Fransa iliflkilerinde çok derin yaralar açm flt r. Bu derin yaralar siyasi iliflkilerimizde, güvenlik alan nda, ekonomik alanda tabii ki ortaya ç kacakt r. Bu yaralar n derin olmas halk m zda b rakt derin izlerden bellidir. Fransa n n itibar zedelenmifltir. Bizim haf zalar m zda Fransa n n 1. Dünya Savafl öncesinde ve sonras nda Osmanl mparatorlu u içindeki Ermeniler i nas l k flk rtt hala tazedir. Ne yaz k ki bugün de küçük hesaplar için ayn fleyi yapmaktad rlar. Bugün de siyasi olarak yapt klar küçük fley Ermeniler i rahats z etmektedir.

20 Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indirerek, yeni bir sayfa açt. AK PARTi iktidar gençlerimize yönelik bir sözünü daha gerçeklefltirerek, Türk Gençli i ne olan güvenini bir kez daha kan tlad. Milletvekili seçilme yafl n n 25 e indirilmesiyle yafl aral ndaki 6.5 milyonluk genç nüfusumuza TBMM de temsil imkan sa land. A K PARTi iktidar, devrim niteli indeki yasama faaliyetlerine Ekim ay nda bir yenisini ekledi. Gerçeklefltirilen Anayasa de iflikli iyle milletvekili seçilme yafl 30 dan 25 e indirilerek, 6.5 milyonluk genç nüfusun ülke yönetiminde söz sahibi olmas sa land. Gençlerimiz istedi AK PARTi gerçeklefltirdi Kamuoyundan gelen yo un talepler üzerine, milletvekili seçilme yafl n 30 dan 25 e indiren de ifliklik teklifi, AK PARTi Grup Baflkanvekilleri ve 245 Milletvekili taraf ndan imzalanarak TBMM Baflkanl na sunuldu. 10 Ekim 2006 tarihinde, teklifin müzakereleri ve ilk tur oylamalar, 12 Ekim 2006 tarihinde ise ikinci tur oylama gerçeklefltirildi. K l ç: Art k bir ad m öndeyiz Anayasa de iflikli inin görüflmeleri s ras nda AK PARTi grubu ad na konuflan Samsun Milletvekili Suat K l ç, seçilme yafl n n 25 e indirilmesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin muadili olan di er ça dafl demokrasilerden bir ad m daha öne geçti ini belirtti. K l ç, AK PARTi nin gençlere yönelik taahhütlerinden birini daha milletvekili seçilme yafl n 25 e indirerek yerine getirdi ini kaydetti. Uslu: Siyasetin enerjisi artacak AK PARTi stanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ise, gençlerin siyasette toplam kaliteyi art raca n vurgulayarak, siyasetin enerjisinin artaca na iflaret etti. Yap lan birinci ve ikinci tur oylamalar sonucunda Anayasa n n 76. maddesi de ifltirilerek milletvekili seçilme yafl 30 dan 25 e indirildi. Milletvekili seçilme yafl n ilk kez 30 dan 25 e indirerek gençlerimizin siyaset sürecine erken yaflta kat lmalar na imkan sa layan Anayasa de iflikli i teklifi, 413 milletvekilinin kabul oyunu alarak yasalaflt. 18 Türkiye Bülteni

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı