AFET DURUM İYİLEŞTİRME PLÂNLAMASINDA GÖNÜLLÜ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET DURUM İYİLEŞTİRME PLÂNLAMASINDA GÖNÜLLÜ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ"

Transkript

1 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 323 AFET DURUM İYİLEŞTİRME PLÂNLAMASINDA GÖNÜLLÜ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ Hikmet İskender 1, Nihan Erdoğan 2 SUMMARY The services provided by the voluntary resources have great importance at disaster recovery phase. Because of this reason, it is necessary to plan how to benefit from the voluntary resources at recovery works before the incident, which has the potential to turn into a disaster. This planning work at the crossing point of disaster management and human resources management disciplines is at the same time a resource management issue. This study at which the role of voluntary resources have researched by literature review explains how to include the voluntary resources into the planning work, the place of voluntary resources at disaster management, especially at recovery phase in Turkey and at Incident Command System. The importance of including voluntary resources into the national level human resources planning is discussed. ÖZET Afetlerde iyileştirme aşamasında gönüllü kaynakların verdiği hizmetler büyük önem taşır. Bu nedenle afet durum iyileştirme çalışmalarında gönüllü kaynaklardan nasıl yararlanılacağı afete dönüşme potansiyeli taşıyan olay öncesinde planlanmalıdır. Afet yönetimi ve insan kaynakları yönetimi disiplinlerinin kesişme noktasındaki bu planlama çalışmaları aynı zamanda bir kaynak yönetimidir. Yazın taraması ile gönüllü kaynakların rolü araştırılan bu çalışmada afet iyileştirme safhasında gönüllü kaynakların planlama çalışmalarının içine nasıl dahil edilmeleri gerektiği, gönüllü kaynakların Türkiye deki afet yönetimi ve özelde iyileştirme safhasındaki durumu ile olay komuta sistemi içindeki yeri açıklanmaktadır. Gönüllü kaynakların ulusal düzeyde yapılacak insan kaynakları planlamasına dahil edilmelerinin önemi tartışılmaktadır. GİRİŞ Afetlerde müdahaleden hemen sonra iyileştirme safhası yer alır [1]. İyileştirme safhası afet döngüsünün dört ana safhasından biri olup, afetin ilk olumsuz etkilerinin ortadan kalması ile hayatın normale dönmeye başladığı safhadır. Bu safha çoğu zaman müdahale süreci ile iç içe devam eder, arada kesin çizgiler bulunmayabilir. İyileştirme aşamasında amaç afetten zarar gören toplumun en kısa zamanda tekrar normale dönmesini sağlamaktır [2]. Bu amaç çerçevesinde yapılan çalışmalar ise durum 1 Dr. İTÜ, Afet Yönetim Merkezi Müdür Yardımcısı, Maslak-İstanbul 2 İTÜ, Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Maslak-İstanbul

2 324 TMMOB AFET SEMPOZYUMU iyileştirme çalışmaları kapsamına girer. Durum iyileştirme, afetin kısa ve uzun süreli etkilerinin en aza indirilerek toplumun en az zararla en kısa sürede eski haline dönmesi için desteklenmesidir. Bu desteğin toplumun tüm ilgili kesimlerini kapsayacak şekilde plânlanması gerekmektedir. Afetlerde durum iyileştirme insanî ve fiziksel unsurların tekrar yapılandırılmasını ve tümüyle düzenlenmesini içeren uzun süreli bir süreçtir[3]. Durum iyileştirme plânlamaları aynı zamanda afet yönetiminin genelini içeren plânların da bir parçasıdır. Aradaki fark ise durum iyileştirme plânlarının sadece bir safhaya yönelik olarak daha kapsamlı bir şekilde detaylandırılmasıdır. Durum iyileştirmenin doğru şekilde plânlanıp, başarılı bir şekilde uygulanmasındaki kritik faktörlerden biri ise fiziksel kaynakların ve insan kaynağının doğru şekilde kullanılmasıdır. Çünkü afetler geniş çaplı olumsuz etkileri olan olaylar olup, normal zamanlarda kullanılan fiziksel ve insan kaynağı kapasiteleri bu zamanlarda yetersiz kalabilir. Bu nedenle özellikle insan kaynağının çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Plânlamanın insan kaynağı ayağı içinde resmî ve özel kurum kuruluşlardan olduğu kadar gönüllü örgütlerden de yararlanmak önemlidir[4]. Çünkü yukarıda da açıklandığı üzere hem müdahale hem de iyileştirme safhalarında resmî ve özel kurum ve kuruluşların kaynakları afet durumunda yetersiz kalabilir. Bu unsurdan yola çıkarak bu çalışmada afet durum iyileştirme plânlamasında gönüllü kaynakların yeri olay komuta sistemi başlığı altında anlatılmaktadır. Çalışmanın amacı afet yöneticileri için gönüllü insan kaynağının yönetimi ve geliştirmesi açısından bir araç sağlamaktır. YÖNTEM Bu çalışmada afet durum iyileştirme plânlarında gönüllü kaynakların rolü yazın taraması yapılarak araştırılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar Türkiye deki mevcut durum üzerinden örneklenerek, olay komuta sistemi başlığı altında anlatılmaktadır. PLÂNLAMA, KAYNAK YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere afet durum iyileştirme plânlamasında gönüllü kaynakların yeri kaynak yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularının kesişim noktasındadır. Önemli bir kaynak olan gönüllü kaynaklardan plânlarda en iyi şekilde faydalanabilmek için bu plânlama çalışmalarının insan kaynakları uzmanları ile birlikte yapılması gerekmektedir. Çünkü pek çok disiplinin çalışma alanına giren afet yönetimi aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin de çalışma alanlarından biridir. Türkiye de henüz afet yönetimi alanında uzmanlaşan insan kaynakları uzmanlarının olmaması nedeniyle gönüllü insan kaynağının durum iyileştirme çalışmalarında nasıl konumlandırılacağı ile ilgili geliştirilmesi gereken adımlar vardır. Gönüllü kaynakların konumunu daha iyi anlamak için kaynak yönetimini daha ayrıntılı olarak incelemek faydalı olacaktır. Duruma göre değişmekle birlikte afetlerde insan, ekipman, araç ve kullanılan yöntemler (teknikler) kaynaklar olarak sıralanabilir [5]. Kaynakların belirlenmesinden sonra kaynakların nasıl organize edileceğinin de belirlenmesi lazımdır. Kimin hangi işi yapacağı, kimin kime rapor edeceği, iletişim

3 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 325 kanalları ve hangi kaynağın nerede nasıl kullanılacağı gibi konular organizasyon başlığı altında ele alınmalıdır. Gönüllü kaynaklara insan kaynakları yönetimi bakış açısıyla bakıldığında ise insan kaynakları yönetiminin ne olduğunu, fonksiyonlarını ve yerel ile ulusal seviyede gönüllü insan kaynağının yönetimi plânlamasını bilmek gerekmektedir. İnsan kaynakları plânlaması oldukça zorlu bir süreci ifade eder. Çünkü plânlanan konu insan dır. Plânlama işlemi sadece bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri belirleyip, bu gereksinimlere uygun insan kaynağının eşleştirilmesini ifade etmez. Yerel ve ulusal düzeyde afetlere karşı yapılacak olan gönüllü insan kaynakları plânlaması çok daha geniş bir anlam içermektedir. Çünkü plânlama süreci pek çok içsel ve dışsal girdi ve verilere sahiptir. Dışsal olarak genel afet yönetimi politikalarındaki değişiklikler, gönüllü kaynakların niteliklerindeki gelişmeler ile içsel olarak verimlilik ve performans değişiklikleri, işyükündeki artış ve azalışlar gösterilebilir [6]. Afetlere yönelik olarak yapılacak ulusal seviyedeki Afet Ulusal İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Plânlaması yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kritiktir. Sadece iyileştirme safhası için değil, afetin tüm safhalarında ülkenin sahip olduğu hem resmî hem özel hem de gönüllü insan kaynağının nasıl kullanılacağı ancak ulusal seviyede insan kaynakları uzmanları tarafından hazırlanan bir ana plân ile ortaya konulmalıdır. SONUÇLAR Olay Komuta Sistemi (OKS) bir komuta, kontrol ve koordinasyon aracıdır. Bu sistem olağandışı olaylarda yönetimsel bir yapı sağlar. Çevresel değişikliklere göre organizasyon yapısının değişebileceğini savunan dinamik bir bakış açısına sahip durumsal yaklaşımından [7] farklı olarak OKS, önceden tanımlanmış görevler ve hiyerarşik yapı kapsamında olayın boyutlarına, ihtiyaçlara, insan kaynağının sayısı ve niteliğine göre kendi içinde esnek bir yapıdadır. Bu yapı olayın yöneticisi konumundaki bir olay komutanına bağlı olarak finans/idare, plânlama, lojistik ve operasyonlardan oluşan aynı hiyerarşik seviyedeki 4 farklı işleve sahiptir [8]. Finans/idare fonksiyonu altında yapılan çalışmalar maliyetleri, kaynakları ve iş gücü durumunu kapsar. OKS nin bu fonksiyonu afet durum iyileştirme çalışmaları ile yakın ilişki içindedir. Durum iyileştirme plânları içinde yapılan pek çok çalışma finans/idare fonksiyonunun görevleri ile çakışmaktadır. Gönüllü kaynakların yönetimi de bunlar arasındadır. Gönüllü kaynaklar aslen sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşturduğu güçlerdir. Yazında bir anlaşma olmamakla birlikte pek çok kaynakta sivil nitelikli, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar STK kavramı altında incelenmektedir [9]. Genel kabul gören bu kuruluşlar dışında zorunlu üyelik sisteminin bulunduğu meslek odalarının durumu ise biraz daha farklı bir statüde ele alınmakla birlikte algılama ülkelere göre değişebilmektedir. Tüm bu kaynaklar bir ülkenin görünmeyen fakat afet yönetimi içinde faydalanılabilecek çok değerli kaynaklarıdır. Çünkü bir devletin olası en kötü afet durumunu hesap ederek resmî insan gücünü bu en kötü senaryoya göre istihdam etmesi pratikte olanaksız olmakla birlikte finansal açıdan da rasyonel değildir. Bu nedenle gönüllü kuruluşlar ülkenin Afet Ulusal İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Plânlaması içinde çok hayatî bir yer teşkil etmektedir. Bu kritik rol sadece afete müdahale aşamasında değil aynı zamanda iyileştirme, zarar azaltma ve hazırlık safhalarında da aynı önemdedir.

4 326 TMMOB AFET SEMPOZYUMU Gönüllü kaynakların ulusal afet yönetimi plânları içindeki yeri bu kadar önemli olmakla birlikte bu önem özellikle büyük afetlerde durum iyileştirmesinde çekirdek kaynaklardan biri haline gelmektedir. Kısa dönemde önceliklerin belirlenmesi, halk sağlığına yönelik ihtiyaçların giderilmesi ve hasar tespitinin yapılması ana fonksiyonları dahil olmak üzere pek çok görevde yer alabilirler. Uzun dönemde ise insan kaynağının geliştirilmesi, altyapının yeniden kurulması, teknik ve ekonomik iyileştirme projeleri gönüllülerin yoğun katkısı ile sürdürülebilir hale gelebilecek işlerdendir. Ancak gönüllülerin durum iyileştirme çalışmalarında özellikle de kısa dönemdeki çalışmalarda yer alabilmeleri için ulusal plân kapsamında eğitilmeleri gerekmektedir. Çünkü meslek odaları dahil olmak üzere gönüllülerin kendi alanlarındaki bilgi birikimleri ancak afet yönetimi içinde alacakları yere göre uygun şekilde yetiştirilmeleri ve hazır hale getirilmeleri ile anlamlı olacaktır. Aksi taktirde çalışmak için gönüllü olarak bekleyen ancak doğru vasıflara sahip olmayan veya doğru vasıflara sahip olsa da ne yapacağını ve bu nitelikleri nasıl iyileştirme döngüsüne entegre edeceğini bilemeyen bir atıl kapasite haline geleceklerdir. Bunun çözümü ise resmî otoritenin gönüllü kuruluşların da fikirsel bazda katkıları ile yapacağı ulusal insan kaynakları plânlaması ile olur. Dünyada 1970 lerden sonra hız kazanan STK çalışmaları ülkemizde halen yeterince gelişmiş değildir. STK ların afet yönetimi döngüsü içine katılması ise 1999 depremlerinden sonra olmuştur. Bu katılım depremden sonraki ilk yıllarda müdahaleyi amaçlayan arama ve kurtarma odaklı kuruluşlar temelinde gelişmiştir. Son yıllarda ise hazırlık çalışmalarını hedefleyen kuruluşların bilinirliği de artmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalar ilgili gönüllü kuruluşların münferit temelli çabaları ile ortaya çıkmıştır. Bu çabaların resmî protokoller ile ulusal strateji içine yerleştirilmesi henüz yeterince yapılmamıştır. Bu nedenle gelecekteki olası bir afette afet yönetiminin bir parçası olarak durum iyileştirme işlerinde de gönüllülerin katılımı için ön şart bu konudaki insan kaynakları plânlamasının yapılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak ülkemizde henüz hak ettiği yeri alamamış olan modern ve bütünleşik afet yönetimi içinde insan kaynakları yönetiminin kavramsal ve uygulama bazında geliştirilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları uzmanlarının yapacağı bu çalışmalar ile afetlerde durum iyileştirme plânlarında gönüllü kaynakların nasıl yer alacağı önceden belirlenmelidir. Afet yönetiminin bütünleşikliği ancak bu yolla sağlanabilir. TARTIŞMA Gönüllü kaynaklar afet durum iyileştirme çalışmalarında kritik öneme sahip kaynaklardan biridir. Bu kaynağın en iyi şekilde kullanılması için afetten önce iyileştirme safhasına yönelik plânlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar afet yönetimi uzmanları ile insan kaynakları yönetimi uzmanlarının ortak olarak yapması gereken çalışmalardır. Ancak Türkiye de bu çalışmalar uygun plânlama ekipleri ile yapılmamaktadır. Büyük olasılıkla insan kaynakları uzmanlarının afet yönetimi alanında uzmanlaşmamaları ile afet yönetimi uzmanlarının insan kaynakları uzmanlarının bu plânlama çalışmalarına dahil olmaları gerekliliğinin önemine yeterince haiz olmamaları neden olarak gösterilebilir. Türkiye de afet durum iyileştirme plânlamasında gönüllü kaynakların yönetimi konusu hâlâ gelişmekte olan ve gelişmesi için çok önemli adımların atılması gereken bir

5 TMMOB AFET SEMPOZYUMU 327 alandır. Bu adımların en önemlileri ise plânlamaların konunun uzmanları tarafından yapılması ve iyileştirme aşamasında yönelik plânların diğer safhalardaki plânlarla bütünleşebilecek yapıda olması gelmektedir. Ancak bu koşullarda hedefe yönelik plânlamalar yapılabilecektir. KAYNAKLAR 1. Haddow, G. D. ve Jane A. Bullock, Introduction to Emergency Management, USA: Butterworth Heinemann, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Depremler 1999: 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremlerinden Sonra Bakanlıklar ve Kamu Çalışanlarınca Yapılan Çalışmalar Ağustos İlki, A. (Haz.) Acil Durum Yönetim Operasyonları İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi İTÜ Press, Tezer, A. (Haz.) Acil Durum Yönetimi İlkeleri İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi İTÜ Press, İskender, H. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı Afete Müdahale ve Yönetimi Dersi, 01 Mart 2007 (Yayınlanmamış Olay Komuta Sistemi Temelli Kaynak Yönetimi Ders Notları). 6. Kaynak, T. İnsan Kaynakları Plânlaması (Kaynak, T. ve diğerleri-i.ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı) İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, Erdoğan, N. Birleşmiş Milletler Deprem Saha Koordinasyon Sistemi: Duruma Özgü Yaklaşım Tarzı. Ulusal Afet Dergisi 2006; 1(1): Ural, D. N. Afet Mevzuatı: Türkiye Deneyimleri. Ulusal Afet Dergisi 2006; 1 (1) : Tezgider, G. Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Görevi (Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E. Editör) Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları, Mart Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, Tarih: , Sayı: 130.

6

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Afet Yönetimine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşları

Afet Yönetimine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşları Sonuç Raporu Ana Rapor Kısım 4. Afet Yönetimine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşları 4.1. Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri 4.1.1. Sivil Toplum Bu bölümde, sivil toplumlar; gönüllü dernekler, özel

Detaylı

TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN ÖZET

TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN ÖZET TARIMSAL NÜFUSUN EĞİTİMİ VE TARIMSAL NÜFUS İÇİNDE KADIN Prof. Dr. Ziya YURTTAŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Erzurum Yrd. Doç. Dr. Tecer ATSAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Erzurum Yrd.

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SMS EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ Temel Esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz

Detaylı

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:6, Sayı:1, 81-94 Mart 2007 İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği Özlem ÖZÇEVİK *, Şence TÜRK, Cem BEYGO,

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı